S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo"

Transkript

1 S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha 4, V křovinách 14/1539, PSČ: Článek 2 Založení a vznik družstva 1) Bytové družstvo Křoviny, družstvo (dále jen družstvo) založili členové 2. SBD občanů Prahy 4 (dále je 2. SBD), kteří byli současně nájemci bytů v domě č.p v Praze 4, V křovinách 14. Družstvo bylo založeno v souladu s ustanovením 29 zákona č. 72/1994 Sb., vyčleněním z 2. SBD. 2) Družstvo vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. Článek 3 Doba a trvání družstva Článek 4 Poslání a právní postavení družstva 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je v rozsahu definovaném vyčleněným majetkem právním nástupcem 2.SBD, s právy a závazky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 3) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích pod svojí obchodní firmou a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 4) Členové družstva neručí za závazky družstva. 1

2 Článek 5 Předmět činnosti družstva 1) Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a to ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů); účelem této činnosti není dosažení zisku. 2) Tím se rozumí zejména: a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv b) převádění jednotek do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů c) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní f) zabezpečování provozu budovy, resp. domu, a provádění kontrol jeho technického stavu Článek 6 Základní kapitál Zapisovaný základní kapitál družstva je ,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) Článek 7 Nedělitelný fond 1) Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. 2) Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10% ročního čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3) Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci domu nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. 4) Nedělitelný fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 2

3 Část II. Členství v družstvu Článek 8 Vymezení pojmu členství 1) Členství v družstvu je tvořeno souhrnem členských práv a povinností a členským podílem člena družstva. 2) Členský podíl družstva je určen poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 3) Jestliže člen získá v družstvu další členství, např. děděním, darem, převodem apod., splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. Takto splynou i společná členství manželů, s výjimkou samostatného členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. Členská práva a povinnosti z takto splynulého členství zůstávají členovi zachovány. Článek 9 Podmínky členství 1) Členem družstva může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. U fyzických osob může být členem družstva s výjimkou v následujícím odstavci jen osoba zletilá. 2) Členem družstva se může stát: a) stávající člen2.sbd, pokud byl nájemcem bytu v domě družstva v době jeho založení b) osoba, na kterou přechází členský podíl děděním po členu družstva, a to i osoba nezletilá c) osoba, která získá členství převodem podle 230 obchodního zákoníku. 3) Členem družstva se může stát osoba, která projeví zájem o uvolněný byt v družstvu, splní podmínky členství v družstvu podle těchto stanov a její přijetí schválí členská schůze. 4) Obecnou podmínkou členství v družstvu je podání písemné přihlášky, zaplacení zápisného ve výši 1.500,- Kč u fyzické osoby a 5.000,- Kč u právnické osoby, splacení základního členského vkladu ve výši určené stanovami a převzetí veškerých závazků, které pro člena vyplývají z členství v družstvu. 5) Základní členský vklad člena družstva činí: - pro fyzickou osobu 3.500,- Kč (slovy: třitisícepětsetkorunčeckých) - pro právnickou osobu ,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) a je splatný na účet družstva do 10 dnů ode dne podání přihlášky za člena družstva. Článek 10 Vznik členství, převod a přechod členství 1) Členství v družstvu vzniká: - při založení družstva dnem vzniku družstva - ostatním osobám a) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky b) převodem členství 3

4 c) přechodem členství 2) Členství v družstvu nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. 3) Členství v družstvu nemůže vzniknout jinak než postupem podle zákona a těchto stanov. 4) Družstvo může odmítnou přijetí za člena osobě, která neskýtá záruku řádného pečování o družstevní majetek nebo dodržování dobrých mravů v družstvu. Odmítnutí musí být žadateli o členství sděleno písemně a současně mu musí být do 30 dnů ode dne rozhodnutí vrácen splacený základní členský vklad. 5) Vznik členství převodem členství nepodléhá souhlasu orgánů družstva ( 230 obchodního zákoníku). 6) Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Při převodu členství musí být splněny podmínky členství podle čl. 9 Stanov. 7) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad, případně členský podíl a který požádal družstvo o členství. Souhlas družstva k přechodu členství se nevyžaduje. 8) Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě schválené dohody o výměně družstevního bytu. Článek 11 Společné členství manželů 1) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů i druhému manželovi. 2) Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně a mají jen jeden hlas a členský vklad jen jako jeden člen. Mohou se vzájemně kdykoliv zastupovat. 3) Pokud byl členem družstva jeden z manželů před uzavřením manželství, vzniká uzavřením manželství manželům společné členství, členský podíl však zůstává manželovi, který s ním vstupoval do manželství. 4) Společné členství nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek 12 Členská práva a povinnosti 1) Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím zmocněnce jednání a rozhodování členské schůze b) být volen do orgánů družstva, je-li plně způsobilý k právním úkonům c) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení bytu příslušným orgánem družstva nebo na základě převodu či přechodu členství nebo na základě dohody o výměně bytů mezi členy družstva d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, poskytovaných družstvem svým členům e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se na orgány družstva s náměty, stížnostmi apod., pokud se týkají činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován 4

5 f) odvolávat se proti rozhodnutí či jednání orgánů družstva k členské schůzi g) být informován na členské schůzi o výsledku účetní závěrky družstva h) podílet se na zisku družstva podle rozhodnutí členské schůze i) na převod bytu, jehož je nájemcem do svého vlastnictví podle podmínek stanovených v 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb. a dále na převod spoluvlastnického podílu ke společným částem a prostorám domu a pozemku podle 20 a 21 téhož zákona. 2) Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva, řídit se rozhodnutím členské schůze a ostatních orgánů družstva b) uhradit zápisné a základní členský vklad ve výši a způsobem určeným stanovami nebo rozhodnutím členské schůze c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat byt či nebytový prostor, jakož i společné prostory a zařízení domu a dodržovat veřejný pořádek d) užívat majetek ve svém vlastnictví takovým způsobem, aby nemohlo docházet k poškozování družstevního majetku a práv ostatních nájemců, přitom dbát zejména na hygienu užívání bytu, nerušit hlukem a dodržovat úplný klid v době od hodin do 7.00 hodin. e) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení přístup do užívaných prostor za účelem zjištění jejich stavu a při odstraňování poruch v sousedících bytech k prověření možných návazností f) oznamovat včas orgánům družstva změny, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a zúčtování náhrad za užívání bytu a služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor g) upozorňovat na vzniklé závady na majetku družstva, jakož i na chování osob a činnost družstevní majetek poškozující, hradit příspěvky na činnost družstva ve výši určené členskou schůzí h) přispívat na údržbu a opravy domu ve výši a způsobem určeným členskou schůzí i) platit řádně a včas úhrady za bydlení či nájem nebytových prostor, popř. za služby, poskytované při užívání bytu či nebytových prostor nebo zálohy na ně ve výši a v termínech určených příslušným orgánem družstva j) starat se o běžnou údržbu bytu či nebytových prostor a to svými silami a na své náklady k) zajišťovat údržbu pronajatého bytu či nebytových prostor, přičemž náklady spojené s prováděním oprav a běžnou údržbou bytu a nebytových prostor, včetně zařízení v nich umístěných, je povinen člen družstva hradit ve stejném rozsahu a výši, které stanoví právní předpis pro stejné opravy a údržbu v jiných nájemních bytech l) nepřipustit nepovolenou manipulaci s měřidly umístěnými v domě a v bytě, umožnit k nim přístup pouze pracovníkům pověřeným jejich kontrolou a odečtem naměřených hodnot m) oznámit neprodleně představenstvu poškození měřidel umístěných v bytě (vodoměry, plynoměr, poměrové měřiče tepla) 3) Člen má právo byt nebo nebytový prostor, na který má uzavřenu nájemní smlouvu, nebo jeho část, dát do podnájmu třetí osobě. Podnájem na dobu delší než 3 měsíce podléhá ohlašovací povinnosti představenstvu. Podnájem celého bytu, jestliže v něm současně člen nebydlí, podléhá bez ohledu na dobu trvání podnájmu předchozímu písemnému souhlasu představenstva. 5

6 4) Podnájemní smlouva musí obsahovat ustanovení, který z účastníků podnájemní smlouvy a jakým způsobem bude plnit jednotlivé povinnosti člena vůči družstvu. Podnájemní smlouva je bez předchozího písemného souhlasu představenstva neplatná. 5) Uzavřením podnájemní smlouvy není člen zbaven závazků k plnění svých členských povinností a odpovědnosti za užívání bytu, nebytového prostoru či dalšího družstevního majetku. Skončí-li členství v družstvu, skončí automaticky i platnost podnájemní smlouvy a bývalý člen je povinen zajistit vyklizení a řádné předání bytu či nebytových prostor. Družstvo neručí za závazky člena, vyplývající ze smlouvy o podnájmu a za závazky vzniklé mezi členem a podnájemcem. 6) Právům a povinnostem člena odpovídají povinnosti a práva družstva. Článek 13 Zánik členství 1) Členství v družstvu zaniká: a) dohodou b) vystoupením c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice d) vyloučením e) zánikem družstva f) prohlášením konkursu na majetek člena g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva 2) Zánik členství dohodou. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. 3) Zánik členství vystoupením Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců; tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstvu o jeho vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. 4) Zánik členství úmrtím člena Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl a který požádal o členství. Dědic doloží dědictví příslušným dokladem. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, jakož i právo na převod bytu do vlastnictví člena. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. 6

7 5) Zánik členství vyloučením člena a) představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, zejména: - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto užíval - buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně hrubě v domě pořádek nebo takové porušování umožňují - neplatí úhrady za užívání bytu nebo za služby spojené s užíváním bytu po dobu delší než 3 měsíce byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva b) Rozhodnutí o vyloučení musí být členu písemně oznámeno a doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod vyloučení podle písm. a), který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá odvolání. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo dovědět mohl o vyloučení, zaniká. c) Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do 1 roku ode dne jejího konání, zaniká. d) Jestliže je důvodem návrhu podle předchozího pododstavce c) tohoto odstavce a článku Stanov, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, nebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dověděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. 6) Zánik členství zánikem družstva Členství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 7) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. 7

8 Článek 14 Zánik společného členství manželů 1) Společné členství v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů b) písemnou dohodou rozvedených manželů c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedených manželů 2) Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením z družstva a zánikem družstva. 3) Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil nebo byl vyloučen jeden z manželů, zůstává druhému manželovi členství i nadále zachováno jako členství individuální. Článek 15 Seznam členů 1) Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. 2) Do seznamu členů se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména, bydliště a rodného čísla jako člena i výše jeho zápisného, základního členského vkladu a výše, v níž byl splacen, datum jeho splacení, popř. další rozhodné skutečnosti. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny zaznamenávaných skutečností. 3) Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. 4) Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Část III Orgány družstva 1) Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Článek 16 Společná ustanovení 2) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, je orgánem kolektivním, složeným ze všech členů družstva. Představenstvo a kontrolní komise jsou orgány volenými. 3) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18-ti let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva, kteří po zvolení vykonávají funkci osobně. 4) Funkční období volených orgánů je tříleté. 5) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Z manželů, kterým vzniklo společné členství v družstvu, může být do volených orgánů zvolen jen jeden z manželů. 8

9 6) Člen voleného orgánu může v průběhu funkčního období odstoupit z funkce, a to na základě písemného oznámení o odstoupení z funkce orgánu, jehož je členem. Jeho funkce skončí dnem, kdy tento orgán odstoupení projednal, nejpozději pak marným uplynutím 3 měsíční lhůty, která počíná běžet ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce příslušnému orgánu. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán rozhodnutím členské schůze a v tomto případě končí jeho funkční období dnem rozhodnutí členské schůze o odvolání z funkce. 7) Volený orgán může povolat za odstoupivšího nebo odvolaného člena nejvýše jednoho zastupujícího člena do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena voleného orgánu. Článek 17 Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2) Do výlučné pravomoci členské schůze patří zejména: a) změna stanov b) volba a odvolávání členů představenstva a kontrolní komise c) schvalování: - řádné účetní uzávěrky - rozpočtu družstva - ročního vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostor - zásad odměňování členů volených orgánů a zaměstnanců družstva - pravidel pronájmu bytů a nebytových prostor - domovního řádu a dalších norem, upravujících řízení a činnost družstva, jakož i správu jeho majetku - závazků družstva s dobou splatnosti delší než 1 rok od jejich uzavření d) rozhodování o: - změnách základního členského vkladu, event. dalších vkladech členů - rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty - základních otázkách koncepce rozvoje družstva - rozsahu činnosti a služeb, souvisejících s předmětem činnosti družstva - zřízení zástavního práva nebo věcných práv k nemovitostem v majetku družstva - změně účelu užívání domu nebo jeho části, včetně žádosti členů o podnikání v bytě, jeho části či nebytovém prostoru - výši příspěvku do fondu údržby či oprav, event. dalších fondů, které družstvo zřídí - výši příspěvků na činnost družstva, manipulačních poplatků a výši zápisného - přijetí nového člena do družstva - odvoláních a stížnostech členů družstva na rozhodnutí představenstva družstva - o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva - zvýšení nebo snížení základního zapisovaného kapitálu - o splynutí, sloučení, rozdělení nebo jiném zrušení družstva nebo změně právní formy - prodeji nebo nájmu družstva a jiných významných majetkových dispozicích - o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po 9

10 předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem e) stanovení výše odměny členů představenstva a kontrolní komise 3) Členská schůze si může sama usnesením vyhradit další záležitosti, o kterých bude rozhodovat. 4) Členská schůze se svolává nejméně 1x ročně nebo kdykoliv na návrh představenstva, kontrolní komise nebo nejméně 1/3 členů družstva. 5) Svolání členské schůze zajišťuje představenstvo vyvěšením oznámení o konání schůze v domě nejméně 1 týden předem, s uvedením data, hodiny, místa a pořadu jednání. 6) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novým oznámením s nezměněným pořadem jednání. Oznámení musí být vyvěšeno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů. 7) Členskou schůzi řídí předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Členská schůze volí z přítomných členů zapisovatele a 2 ověřovatele zápisu. 8) Členská schůze rozhoduje hlasováním o usnesení. Hlasování se děje aklamací. Každý člen, který se osobně nebo zmocněncem účastní na členské schůzi, má při hlasování jeden hlas. 9) Manželé se zastupují automaticky, jiná osoba musí mít k zastupování písemné zmocnění 10) K přijetí usnesení členské schůze je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů s výjimkami, kdy je k přijetí usnesení potřebná dvoutřetinová většina hlasů. 11) Dvoutřetinová většina hlasů je potřebná pro přijetí usnesení, kterým se schvaluje: změna stanov vklady členů zvýšení nebo snížení základního kapitálu volba nebo odvolání členů volených orgánů pronájem nebytového prostoru přidělení uvolněného bytu splynutí, sloučení, přeměna, rozdělení či jiné zrušení družstva 12) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti 241 obchodního zákoníku a musí být podepsán předsedajícím členské schůze, zapisovatelem a dvěma ověřovateli zápisu. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Článek 18 Představenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 2) Představenstvo je tříčlenné a je voleno z členů družstva členskou schůzí. 3) Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Činnost představenstva organizuje a řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti jím určený člen představenstva. 10

11 4) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost. 5) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o těch jeho záležitostech, které nejsou podle obchodního zákoníku nebo těchto stanov vyhrazeny jinému orgánu družstva. Dále zejména: schvaluje výměny bytů vydává souhlas vlastníka pro stavební úpravy v bytech, prováděné nájemci rozhoduje o poskytnutí slevy na nájemném rozhoduje o výpovědi nájemní smlouvy nečlena družstva rozhoduje o vyloučení člena při neplnění členských povinností vede seznam členů schvaluje žádosti o podnájem bytu či nebytových prostor uzavírá dohody o zániku členství v družstvu nebo o zániku nájmu bytu vyřizuje agendu pronájmu bytů a nebytových prostor vede administrativu družstva zpracovává vnitřní normy řízení družstva a předkládá je ke schválení členské schůzi svolává členské schůze a připravuje podklady pro jejich jednání a rozhodnutí odpovídá za vedení účetnictví družstva a sestavení řádné účetní závěrky družstva stanovuje výši vypořádacího podílu člena stanovuje výši záloh na nájemné a úhrad spojených s užíváním bytu a nebytových prostor 6) Schůze představenstva se konají podle potřeby, nejméně však 4x ročně a svolává je předseda představenstva písemnou pozvánkou doručenou členům představenstva minimálně 5 dnů přede dnem konání schůze. Představenstvo se musí sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 7) Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje většinou přítomných hlasů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 8) Při jednání o sestavení řádné účetní závěrky, o návrhu na rozdělení zisku, o návrhu na změnu zapisovaného základního kapitálu, o návrhu na vyloučení člena a o návrhu na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení družstva je třeba účasti všech členů představenstva. 9) O každém jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva přítomní na schůzi. 10) Jménem družstva jednají vůči třetím osobám za představenstvo vždy samostatně předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva. Jménem družstva podepisují členové představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě družstva připojí samostatně svůj podpis předseda nebo kterýkoliv člen představenstva. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba, aby k nadepsané nebo natištěné firmě družstva připojili své podpisy vždy dva členové představenstva společně. 11) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili družstvu porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi družstvem a členem představenstva vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu je neplatná. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili družstvu plněním pokynu členské schůze, jen je-li pokyn členské schůze v rozporu s právními předpisy. 11

12 12) Členové představenstva, kteří odpovídají družstvu za škodu, ručí za závazky družstva společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku družstva pro jeho platební neschopnost nebo z důvodu, že družstvo zastavilo platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí. 13) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je pně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Článek 19 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2) Kontrolní komise je povinna vyjadřovat se k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty. 3) Za výkon své funkce odpovídá kontrolní komise členské schůzi; o své činnosti je povinna podávat členské schůzi zprávu. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 4) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si od představenstva či předsedy jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 5) Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni zúčastnit se zasedání všech orgánů družstva. 6) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a vyžaduje zjednání nápravy. V případě potřeby navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení činnosti družstva. 7) Jednotlivými kontrolními úkony může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace a doklady v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 8) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v dohodnutých termínech, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. 9) Kontrolní komise má 3 členy. 10) Kontrolní komise volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva ani zaměstnanci družstva. 11) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu popř. místopředsedu. 12) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně 4 x ročně. 13) Schůze se svolává písemnou pozvánkou doručenou členům alespoň 5 dnů přede dnem konání schůze. 14) Pro členy kontrolní komise platí obdobně ustanovení odstavců 11) 13) článku 18 těchto stanov. 12

13 Část IV. Hospodaření družstva a majetkové vypořádání Článek 20 Hospodaření družstva, způsob použití zisku a úhrada ztráty 1) Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně na svůj účet. Náklady a výdaje hradí z příjmů, získaných z výnosů činnosti podle předmětu činnosti družstva, družstvem vytvářených fondů, příp. dalších zdrojů, přičemž dbá na zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zajištění efektivní správy družstevního majetku. 2) Družstvo ze zákona vytváří nedělitelný fond. Ostatní fondy tvoří v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Návrh na zřízení fondů předkládá představenstvo členské schůzi. 3) Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku, kterou společně s návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztrát schvaluje členská schůze. 4) Členové družstva za závazky družstva neručí. Za ztráty družstva a za likvidační schodek ručí člen jen do výše svého členského vkladu. 5) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. 6) Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. 7) V případě likvidace družstva se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy družstva-nájemce bytů podle jejich vypořádacích podílů. 8) Na rozdělení zisku nebo likvidačního zůstatku nemůže mít podíl nájemce bytu, který není členem družstva. Článek 21 Majetkové vypořádání 1) Při zániku členství dohodou, vystoupením, vyloučením nebo smrtí, pokud nedochází k přechodu členství na dědice či z dalších důvodů uvedených v 231 obchodního zákoníku má člen nebo jeho dědic právo na vypořádací podíl podle 233 a 234 obchodního zákoníku. 2) Vypořádací podíl se uhrazuje vždy pouze v penězích. Na jinou část majetku družstva nemá člen nebo jeho dědic nárok. 3) Vypořádání členského podílu je vždy vázáno na vyklizení příslušného bytu či nebytového prostoru, který je ve vlastnictví družstva. Družstvo současně započte své případné pohledávky vůči členovi z doby trvání členství. 4) Nárok na vypořádací podíl nevzniká dosavadnímu členovi při zániku členství převodem členských práv a povinností nebo v důsledku výměny bytů mezi členy družstva. Účastníci převodu členství nebo výměny si vzájemné pohledávky vypořádají mezi sebou. 5) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 13

14 Část V. Zrušení, likvidace, změna právní formy a zánik družstva Článek 22 Zrušení družstva Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. Článek 23 Změna právní formy Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Člen družstva má nárok na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. Ustanovení 220u odst. 3 se použije přiměřeně, a to při změně právní formy na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost. Článek 24 Likvidace družstva 1) Ruší-li se družstvo bez právního nástupce, provede se jeho likvidace ve smyslu ustanovení 259 obchodního zákoníku. 2) Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. 3) Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidátor je povinen provést likvidaci v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Článek 25 Zánik družstva Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 14

15 Část VI. Ustanovení společná a závěrečná Článek 26 Rozhodnutí a řízení o odvolání 1) Rozhodnutí orgánů družstva, týkající se jednotlivých členů, se oznamují pouze jim a doručují se do vlastních rukou, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 2) Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva, může ve lhůtě 3 měsíců ode dne jeho doručení podat odvolání k členské schůzi. 3) Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím členské schůze, může se ve lhůtě stanovené v bodě 2) tohoto článku stanov obrátit na soud. Článek 27 Vyřizování návrhů, podnětů a stížností O návrzích, podnětech a stížnostech k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují tyto orgány do 60 dnů od jejich obdržení a o vyřízení informují příslušného člena písemně. Článek 28 Ustanovení závěrečná 1) Ustanoveními těchto stanov se řídí právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i vztahy mezi členy družstva navzájem, mají-li původ v členství v družstvu. 2) Pokud tyto stanovy nestanoví jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku. 3) Dostanou-li se některá ustanovení těchto stanov do rozporu s později vydaným právním předpisem nebo změnou skutečného stavu právních poměrů v družstvu či právních poměrů a postavením jeho členů, budou bezodkladně přijaty členskou schůzí jejich potřebné změny. Do doby provedení těchto změn použijí se místo již neplatných ustanovení stanov ta zákonná ustanovení, která jsou pro daný případ nejbližší nebo není-li takové, pak bude přijato řešení, které neodporuje dobrým mravům. 4) Tyto stanovy schválila členská schůze Bytového družstva Křoviny, družstva dne

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více