S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353"

Transkript

1 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA

2 Praha

3 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět činnosti...5 IV. Právní postavení Družstva a ručení...5 V. Základní kapitál.družstva...5 VI. Členský vklad a další členský vklad...5 VII. Členství v Družstvu a počty hlasů jednotlivých členů...6 VIII. Založení a vznik Družstva...7 IX. Zánik členství a vypořádací podíl...8 X. Písemná dohoda...8 XI. Převod členství...9 XII. Vystoupení...9 XIII. Vyloučení...9 XIV. Smrt člena...10 XV. Práva a povinnosti členů...10 XVI. Členská a bytová evidence...12 XVII. Kniha členů Družstva...12 XVIII. Nájem Bytu a Nebytových prostor...13 XIX. Ekonomika Družstva...13 XX. Fondy...14 XXI. Obecná ustanovení o orgánech Družstva XXII. Členská schůze...16 XXIII. Představenstvo...18 XXIV. Kontrolní komise...20 XXV. Členská schůze samosprávy vchodu XXVI. Výbor samosprávy vchodu...22 XXVII. Způsob doručování písemností členům...23 XXVIII. Roční účetní závěrky a výroční zpráva o hospodaření XXIX. Rekonstrukce a dodatečné vyhotovení spisů a jiných dokumentů...24 XXX. Zrušení a likvidace Družstva...24 XXXI. Zrušení Družstva usnesením členské schůze...24 XXXII. Zrušení Družstva rozhodnutím soudu...25 XXXIII. Likvidace Družstva...25 XXXIV. Ostatní ujednání

4 S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA URBÁNKOVA I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů. 1. Stanovy BYTOVÉHO DRUŽSTVA URBÁNKOVA jsou základním dokumentem družstva a jsou dále uváděny jako Stanovy. 2. Družstvem se pro účely těchto Stanov rozumí BYTOVÉ DRUŽSTVO URBÁNKOVA se sídlem v Praze 4 - Modřanech, Urbánkova 3349/6, které v tomto dokumentu bude dále označováno jako Družstvo. 3. Pro potřeby těchto Stanov budou bytové domy, včetně pozemku, na kterém stojí, v Urbánkově ulici v Praze 4 Modřanech č.p. 3349, č.p. 3350, č.p. 3351, č.p a č.p uváděny dále jako Dům. 4. Oprávněným nájemcem se pro účely Stanov rozumí takový nájemce Domu, kterému byl Městskou částí Praha 12 nabídnut dopisem k odkoupení byt, ve kterém je oprávněně v nájmu a nebo vlastní platnou nájemní smlouvu. Pro potřeby Stanov jsou tito nájemníci dále uváděni jako Oprávnění nájemci. 5. Označením Byt se v těchto Stanovách rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, jsou umístěny v Domě a jsou nabídnuty k odkoupení konkrétnímu Oprávněnému nájemci. Byt má tak jednoznačnou a určující vazbu na jednoho Oprávněného nájemce. 6. Nebytové prostory jsou místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství Bytu podle 121 odst.2 občanského zákoníku nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné prostory domu. Pro potřeby těchto Stanov budou dále uváděny jako Nebytové prostory. 7. Pro účely těchto Stanov se podlahovou plochou Bytu rozumí ve smyslu 2 odstavec i) zákona č. 72/1994 Sb. podlahová plocha všech místností, včetně příslušenství Bytu a bude se dále označovat jako Podlahová plocha. II. Obchodní jméno a sídlo. 1. Název firmy zní: BYTOVÉ DRUŽSTVO URBÁNKOVA Sídlo Družstva je na adrese: Urbánkova 3349/6, Praha 4 Modřany, PSČ

5 III. Účel založení Družstva a předmět činnosti. 1. Družstvo bylo založeno za účelem koupě Domu, jeho následného spravování, zvelebování, údržby a nakládání s Nebytovými prostorami. 2. Předmětem činnosti Družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. IV. Právní postavení Družstva a ručení. Družstvo je právnickou osobou, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá Družstvo celým svým majetkem. Členové Družstva neručí za žádné závazky Družstva. V. Základní kapitál Družstva. 1. Základní kapitál Družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), činí ,- Kč. 2. Základní kapitál Družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. VI. Členský vklad a další členský vklad. 1. Členský vklad činí 600,- Kč (slovy: šestsetkorunčeských). 2. Další členský vklad činí 2.400,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistakorunčeských) 3. Členský vklad a další členský vklad je splatný ke dni uvedeném v rozhodnutí o přijetí. V případě zakládání Družstva je základní členský vklad a další členský vklad splatný do 7 dnů na účet Družstva oznámený vyvěšením na místě určeném ke zveřejňování zpráv představenstva, nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. 4. Zaplacení základního členského vkladu dle tohoto článku odstavec 1 je zákonnou podmínkou pro vznik členství. 5

6 VII. Členství v Družstvu a počty hlasů jednotlivých členů. 1. Členství v Družstvu je dobrovolné. Členem Družstva mohou být právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, osoby mladší zastupují jejich zákonní zástupci. Členství v Družstvu je spojeno s nájmem Bytu nebo Nebytových prostor. 2. Každý člen Družstva má 1 hlas. Člen Družstva získá další hlasy pro hlasování na členské schůzi zaplacením plátky dle článku XV. odstavec 2 písmeno b), popřípadě zaplacením ceny vzešlé z výsledků výběrového řízení. Počet získaných dalších hlasů je určen velikostí Bytu takto: a) člen Družstva s nájmem bytu 3+1 má právo hlasovat dalšími 5 hlasy, b) člen Družstva s nájmem bytu 1+1 má právo hlasovat dalšími 3 hlasy, c) člen Družstva s nájmem bytu 1+kk má právo hlasovat dalšími 2 hlasy, d) člen Družstva s nájmem Nebytovým prostorem má právo hlasovat dalším 1 hlasem bez ohledu na velikosti těchto Nebytových prostor. 3. Každý člen Družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas v případě, že se hlasuje: a) o změnách Stanov, b) o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, c) o prodeji nebo nájmu Družstva a o jiných významných majetkových dispozicích. 4. Členem Družstva se spolu s Oprávněným nájemcem jako společný člen Družstva může stát za podmínek stanovených občanským zákoníkem manžel. Společní členové mají při hlasování na členské schůzi Družstva, nebo členské schůzi samosprávy vchodu, hlasovací právo a členský vklad jako jeden individuální člen. 5. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky představenstvo Družstva podle zásad určených Stanovami. Dnem takového rozhodnutí vzniká členství v Družstvu. Členství v Družstvu vzniká: a) při založení Družstva dnem jeho vzniku, b) po založení Družstva: - přijetím za člena Družstva na základě řádné přihlášky - převodem členství - přechodem členství 6. Členem při založení Družstva může být pouze Oprávněný nájemce, který nemá Byt zatížený dluhem vůči Městské části Praha 12, případně má splátkový kalendář úhrady tohoto dluhu ve prospěch Družstva písemně schválený svolavateli ustavující schůze Družstva. 7. Při přijetí za člena Družstva po založení Družstva musí žadatel předložit řádnou přihlášku včetně písemného prohlášení, že byl seznámen se Stanovami a s dalšími vnitřními normami Družstva. 8. Převod členství v Družstvu je bezplatný a děje se na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat smluvní strany, den převodu členství, výši převáděného členského podílu včetně výše hlasovacích práv, přičemž převod členství na jiného člena a nebo nečlena 6

7 Družstva na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů Družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v Družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k Družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství v Družstvu představenstvu Družstva, přičemž tytéž účinky nastávají i dnem, kdy Družstvo obdrželo písemné oznámení dosavadního člena Družstva o převodu členství na nabyvatele s jeho písemným souhlasem k tomuto převodu. Převodem členství nedochází k výměně Bytu, avšak dohoda o ní může být součástí této smlouvy. Taková výměna Bytu nevyžaduje souhlas Družstva. Po převodu členství mezi členy družstva disponuje nabyvatel při hlasování na členské schůzi Družstva součtem hlasů svých původních a hlasů, které získal při převodu od dosavadního člena Družstva. 9. V případě úmrtí člena Družstva může dědic členských práv a povinností zůstavitele požádat družstvo o členství. V takovém případě se souhlas představenstva s členstvím dědice nevyžaduje. 10. V případě zániku právnické osoby přechází členství na jejího právního nástupce, existujeli takový. Ten pak vstupuje do všech dosavadních jejích členských práv a povinností. VIII. Založení a vznik Družstva. 1. Družstvo je zakládáno jako bytové Družstvo. 2. Přihláška do Družstva při jeho vzniku obsahuje: a) označení, že jde o přihlášku do tohoto Družstva, b) označení, zda jde o přihlášku za samostatného člena Družstva či jde o společné členství, c) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště přihlašovatele; u společného členství pak i jméno a příjmení přihlašovatele, který bude kontaktní osobou tohoto společného členství, d) číslo Domu, ve kterém se Byt nachází a číslo Bytu, který má přihlašovatel v nájmu, e) výši základního členského vkladu a výši dalšího členského vkladu, jímž se přihlašovatel hodlá podílet na činnosti Družstva, f) v případě, že má přihlašovatel dluh, tak i potvrzený splátkový kalendář, g) prohlášení o tom, že přihlašovatel byl seznámen s návrhem Stanov, h) místo a datum podpisu přihlášky, i) vlastnoruční podpis přihlašovatele. 3. Družstvo vzniká dnem nabytí právní moci usnesením Městského soudu v Praze o zápisu Družstva do obchodního rejstříku. 4. Družstvo je zakládáno na dobu neurčitou. 7

8 IX. Zánik členství a vypořádací podíl. 1. Členství v Družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkurzu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, h) u fyzické osoby smrtí člena, i) u právnické osoby jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu, popřípadě jejím zánikem, j) zánikem Družstva. 2. Při zániku členství v Družstvu za jeho trvání podle odstavce 1 pís. a), c), d) a j) tohoto článku, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl vypočítaný dle odstavce 3 tohoto článku. V případě smrti člena Družstva mají toto právo jeho dědicové, pokud se nestanou podle zákona a těchto Stanov členy Družstva. Při převodu členství je vzájemné vypořádání předmětem smlouvy o převodu členství. Při zániku členství podle odstavce 1 pís. k) tohoto článku má člen Družstva nárok na podíl na likvidačním zůstatku dle ustanovení článku XXXIII těchto Stanov. 3. Vypořádací podíl se vypočítá součtem výše první splátky příslušného člena Družstva na koupi Domu podle článku XV. odstavec 2 pís. b) s částkou nebo částkami zaplacenými příslušným členem Družstva na koupi Domu podle článku XV. odstavec 2 pís. c), případně u členů Družstva, kteří do něj vstoupili po založení, splaceným vkladem do ostatního majetku Družstva, od které se odečtou veškeré dlužné částky příslušného člena Družstva vůči Družstvu. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za kalendářní rok, ve kterém členství zaniklo, přičemž u členů, kteří jsou nájemci Bytu nebo Nebytových prostor, až po vystěhování se. X. Písemná dohoda. 1. Jestliže se člen Družstva a Družstvo dohodlo na ukončení členství, zaniká členství dnem, který je uveden v dohodě. 2. Dohoda musí mít písemnou formu. 3. V dohodě se uvede: a) smluvní strany, b) den ukončení členství, c) způsob a forma majetkového vypořádání, d) požádá-li o to člen, i důvody ukončení členství. 8

9 XI. Převod členství. Pro zánik členství převodem platí ustanovení článku VII. odstavec 8 těchto Stanov. XII. Vystoupení. 1. Vystoupení je jednostranný právní úkon člena Družstva. Vystoupení musí být provedeno písemnou formou a nemusí obsahovat důvody, které člena k vystoupení vedly. Členství v Družstvu zaniká po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet ode dne, kdy bylo vystoupení doručeno představenstvu. 2. Člen Družstva může své vystoupení vzít během výpovědní lhůty zpět. Se zpětvzetím však musí souhlasit představenstvo. XIII. Vyloučení. 1. Člen Družstva může být z Družstva vyloučen, jestliže: a) opakovaně a přes výstrahu závažně porušuje členské povinnosti a Stanovy, zejména nehradí stanovené platby ve prospěch Družstva, b) buď sám, nebo ti, kteří s ním bydlí, přes písemnou výstrahu představenstva hrubě porušují dobré mravy v domě nebo v Družstvu, c) užívá přes výstrahu Družstevního majetku tak, že Družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku Družstva tak užívalo, d) vlastním protiprávním jednáním se zbavil možnosti vykonávat svá členská práva a povinnosti, e) jde o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti Družstvu nebo členu Družstva. 2. O vyloučení z Družstva rozhoduje představenstvo nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvědělo o důvodech vyloučení. 3. V rozhodnutí o vyloučení musí být vždy uveden důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Členství v Družstvu zaniká dnem, kdy uplynula lhůta k odvolání k členské schůzi. V případě, že se člen vzdal výslovně svého práva na odvolání, členství zaniká dnem rozhodnutí představenstva. Odvolání musí být podáno nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo členovi rozhodnutí představenstva o vyloučení doručeno. 4. Soud na návrh člena, jehož se vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo Stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 9

10 XIV. Smrt člena. Pro zánik členství při úmrtí člena Družstva platí ustanovení článku VII. odstavec 9 těchto Stanov. XV. Práva a povinnosti členů. 1. Členové Družstva mají zejména tato práva: a) každý člen Družstva má právo na uzavření nájemní smlouvy s Družstvem v pozici pronajímatele na Byt, který má v nájmu ke dni vzniku Družstva; v případě přijetí za člena Družstva po založení Družstva má právo na uzavření řádné nájemní smlouvy na volný Byt, za nějž při výběrovém řízení nabídl nejvyšší nájemné, b) na zapsání do knihy členů Družstva, c) podílet se na řízení Družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti Družstva k jeho příslušným orgánům a být o jejich vyřízení informován; příslušné orgány se tímto budou zabývat v následujícím pořadí: 1. výbor samosprávy vchodu 2. členská schůze samosprávy vchodu 3. představenstvo 4. kontrolní komise 5. členská schůze e) podílet se na zisku a ostatních výhodách Družstva, které Družstvo podle Stanov členům Družstva poskytuje, f) má-li způsobilost k právním úkonům, tak volit a být volen do orgánů Družstva, g) být seznámen s ročním vyúčtováním skutečných nákladů a zaplacených záloh za služby spojené s užíváním společných prostor, s nájmem Bytu, resp. Nebytových prostor a obdržet zpět případný přeplatek, h) být seznámen s roční účetní závěrkou Družstva, i) nahlížet v kanceláři Družstva do veškeré dokumentace, která se týká jeho osoby, j) převádět práva a povinnosti spojené s členstvím v Družstvu, k) po zániku členství požadovat vypořádací podíl, při zániku Družstva žádat o podíl na likvidačním zůstatku, l) podílet se na službách, které souvisejí s bydlením a které Družstvo zajišťuje, m) na převod Bytu a podílu na společných prostorech Domu do osobního vlastnictví (u společných členů spoluvlastnictví), a to ihned poté, co Družstvo splatí dosavadnímu vlastníku kupní cenu a poté, co členská schůze o takových převodech rozhodne. 2. Povinnosti člena Družstva: a) zaplatit členský vklad určený Stanovami, další členské vklady a další majetkovou účast na podnikání družstva, ke kterým se zavázal na základě rozhodnutí členské schůze, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov s tím, že některé podmínky a náležitosti obsahu takových členských závazků upravují ustanovení následujících písmen, 10

11 b) zaplatit v termínu stanoveném představenstvem Družstva podle požadavku Městské části Praha 12 první splátku na koupi Domu, vypočítanou vydělením částky ve výši požadované pro 1. splátku usnesením členské schůze, součtem Podlahové plochy Bytů všech členů Družstva a vynásobené Podlahovou plochou Bytu příslušného člena Družstva, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, c) platit včas a řádně stanovené nájemné, zálohy na služby, příspěvky do fondu oprav a splátky na koupi domu vypočítané vydělením prodejní ceny Domu snížené o zaplacenou 1. splátku součtem Podlahové plochy Bytů všech členů Družstva a vynásobené Podlahovou plochou Bytu příslušného člena Družstva, rozdělené do 120 měsíčních splátek dle stanovených podmínek prodeje Městskou částí Praha 12 (zejména jde o podmínku zvýšení ceny v návaznosti na inflaci) vždy do 15. dne měsíce za běžný měsíc; je-li člen v prodlení s placením a nepožádá-li včas o přiměřený odklad ze závažných důvodů (nemoc atd.) a tyto důvody nebudou uznány představenstvem, bude mu účtováno penále ve výši 0,1% za každý den prodlení, přičemž neplacení dle tohoto bodu Stanov se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, d) dodržovat schválený splátkový kalendář svých dlužných částek vůči Družstvu; nedodržení splátkového kalendáře je považováno za závažné porušení členských povinností a Stanov, e) dodržovat Stanovy, domovní řád a další vnitřní předpisy Družstva, stejně jako rozhodnutí členské schůze a představenstva, přičemž nedodržení tohoto bodu Stanov se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, f) rozvíjet činnost Družstva a chránit jeho majetek, g) zajišťovat na svůj náklad opravy a běžnou údržbu Bytu (Nebytového prostoru), který užívá, zejména: - oken a okenních rámů - dveří vnitřních i vchodových (do Bytu), případně vybavení lodžie - podlah a podlahových krytin - malby stěn a stropů - radiátorů - údržbu zařizovacích předmětů jako jsou například umyvadla, odpady, WC, vana a sprchový kout - rozvod tepla, elektrické energie, vody a případně plynu tak, aby odpovídal platným předpisům, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov h) oznamovat Družstvu včas všechny závady v Bytě, resp. Nebytových prostorech a ve společných prostorech, které by mohly ovlivnit jejich řádné užívání ostatním nájemníkům v domě, i) užívat Byt a další prostory obytného domu řádně, dodržovat dobré mravy v Domě, zdržet se veškeré činnosti proti Družstvu a členům Družstva, j) umožnit po předchozím oznámení pověřeným zástupcům Družstva vstup a prohlídku Bytu nebo Nebytového prostoru za účelem zjištění jeho technického stavu, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, k) provádět stavební úpravy v Bytě, které podléhají stavebnímu povolení, resp. stavebnímu ohlášení, jen za předchozího souhlasu představenstva, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, 11

12 l) dodržovat své ostatní povinnosti vyplývající z nájmu Bytu, případně z nájmu Nebytových prostor, m) oznamovat Družstvu včas veškeré změny, které jsou významné pro vedení členské a bytové evidence, zvláště pak nahlásit osoby užívající Byt (vyhláška č. 176/1993 Sb.), který má člen Družstva v nájmu, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, n) podnikat v prostorách Domu a Bytu jen se svolením představenstva, za předchozího souhlasu členské schůze samosprávy vchodu, o) chovat drobné domácí zvířectvo v takovém počtu a takovým způsobem, aby nebyly narušeny dobré sousedské vztahy a chovat je v souladu s hygienickými pravidly; větší počet domácího zvířectva a neobvyklé druhy zvířectva, nebo takové druhy, které ohrožují zdraví a život, se mohou chovat pouze se svolením představenstva, p) oznámit přijmutí podnájemníka do Bytu nebo Nebytových prostor představenstvu, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, q) další podrobnosti týkající se práv a povinností členů Družstva upravuje domovní řád a usnesení schválená členskou schůzí. XVI. Členská a bytová evidence. 1. Družstvo vede členskou a bytovou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečným stavem a se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 2. Základní členskou evidenci Družstva tvoří kniha členů a členské spisy. Družstvo může vést členskou evidenci pomocí výpočetní techniky. 3. Do knihy členů zapisuje Družstvo všechny své členy s uvedením data vzniku členství a ostatními údaji dle článku XVII. 4. Členský spis tvoří soubor dokladů a korespondence se členem. XVII. Kniha členů Družstva. Představenstvo vede knihu členů Družstva, do níž zapisuje: a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo člena, případně všech dalších společných členů, b) datum vzniku členství v Družstvu, c) výši členského vkladu a jeho formu, d) výši splaceného členského vkladu a datum platby, e) výši podílu na ostatním majetku družstva, f) výši zaplacených úhrad splátek Domu dle článku XV odstavec 2 pís. b) a c) a datum jejich platby, g) počet hlasů při hlasování na členské schůzi, h) údaj o tom, zda je člen nájemce Bytu či Nebytových prostor a jejich umístění v Domě, 12

13 i) velikost Podlahové plochy a její procentuální podíl na celkové Podlahové ploše Domu zaokrouhlený na pět destinných míst, j) datum zániku členství v Družstvu a výši vypořádacího podílu či vyplaceného likvidačního zůstatku. XVIII. Nájem Bytu a Nebytových prostor. 1. Nájem Bytu členů Družstva, který dosud užívají na základě nájemní smlouvy s vlastníkem, je zachován. 2. Družstvo poté, co se stane vlastníkem Domu, vstoupí v plném rozsahu do práv a povinností pronajímatele. 3. Nájemní smlouvy na Byty a Nebytové prostory, které se uvolní po vzniku Družstva například zánikem členství člena Družstva bez převodu členského podílu, je představenstvo Družstva oprávněno uzavírat se členy i nečleny Družstva pouze na základě výsledků výběrového řízení. Hlavním kritériem je výše nájemného. Jiné kritérium pro výsledek výběrového řízení musí být odsouhlaseno členskou schůzí. 4. Právní vztahy mezi členy Družstva jako nájemci a Družstvem jako pronajímatelem se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. XIX. Ekonomika Družstva. 1. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním Bytů či Nebytových prostor vychází z platných právních úprav. 2. Částky vybírané od členů Družstva určené na opravy, údržbu nebo modernizaci Domu budou vybírány vždy v poměru k Podlahové ploše zapsané do knihy členů Družstva. 3. Splátka na odkoupení Domu bude vybírána dle vypočtené výše spolu s nájemným a úhradou za služby. 4. Družstvo užije plateb dle odstavce 1 a 3 tohoto článku zejména k platbě daní, poplatků a jiných povinností vůči státu či obci a k úhradám dodavatelům za poskytované služby. 5. Po splnění svých finančních povinností dle odstavce 3 tohoto článku užije Družstvo přijaté platby: a) ke tvorbě nedělitelného fondu, b) ke tvorbě fondu údržby a oprav, c) k vytvoření dalších fondů dle rozhodnutí členské schůze. 6. Na veškeré dodávky a služby, které nejsou poskytovány monopolním dodavatelem a částka za jejich úhradu překročí výši stanovenou usnesením členské schůze, bude 13

14 představenstvem vybrán z došlých a nebo získaných nabídek dodavatel. O tomto výběru bude učiněn zápis, který musí obsahovat: a) cenové porovnání nabídek, b) odůvodnění výběru dodavatele. 7. Představenstvo odpovídá za to, že veškerá finanční plnění, ke kterým Družstvo zavázalo, je kryto hotovostí na příslušných účtech Družstva. 8. Pokud je nutné rozhodnout o plnění nad rámec odstavce 7 tohoto článku, je předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, povinen svolat představenstvo, které kolektivně rozhodne o dalším postupu. O tomto postupu neprodleně informuje kontrolní komisi, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení Stanov. 9. Na plnění finančních povinností Družstva a nebo na úhradu investičních či jiných akcí, které přesahují svou výší objem hotovosti na účtech Družstva, není možné bez předchozího schválení členskou schůzí žádat o úvěr, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení Stanov. XX. Fondy. 1. Nedělitelný fond. Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond se doplňuje o 10% čistého zisku dosaženého v období příslušného kalendářního roku a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se 50% základního kapitálu. Nedělitelný fond nesmí být za trvání Družstva rozdělen mezi členy Družstva. O jeho použití rozhoduje představenstvo a užije se výlučně ke krytí ztrát a rizik Družstva. 2. Fond údržby a oprav. Fond údržby a oprav se tvoří z vybíraných částek od členů Družstva a ze zisku ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze. 3. Družstvo může vytvářet další fondy, o jejichž vytvoření, naplnění a velikosti rozhodne vždy členská schůze. XXI. Obecná ustanovení o orgánech Družstva. 1. Kolektivními orgány Družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) členská schůze samosprávy vchodu, e) výbor samosprávy vchodu. 14

15 2. Kolektivní orgány rozhodují na schůzích, na které se musí zvát všichni jejich členové, jen o věcech, které spadají do jejich působnosti. 3. Do orgánů Družstva mohou být voleni jen členové Družstva starší 18 let. Členy představenstva a kontrolní komise mohou být pouze osoby, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin a splňují další zákonné podmínky. 4. Členové orgánů Družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly, dodržovat Stanovy, vnitrodružstevní předpisy, obecně závazné právní předpisy a respektovat rozhodnutí orgánů Družstva. Pokud při výkonu své funkce způsobí Družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 5. Členům představenstva a kontrolní komise může být za výkon funkce přiznána odměna a úhrada nákladů spojených s výkonem funkce v rozsahu rozpočtu schváleného členskou schůzí. 6. Funkční období členů orgánů Družstva jsou dva roky. Opětovné zvolení je možné. 7. Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou navzájem neslučitelné. Do těchto orgánů nesmí být voleni členové, kteří jsou v příbuzenském vztahu. 8. Členové představenstva a kontrolní komise jsou do své funkce voleni a z ní odvoláváni členskou schůzí. Mohou z ní odstoupit podle zásad a postupů upravených zákonem. V případě, že členství končí smrtí či odstoupením, může příslušný orgán povolat zástupce. Tento zástupce vykonává svou činnost až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 9. Orgány Družstva mohou k lepšímu zajištění své činnosti vytvářet stálé nebo dočasné pomocné orgány. Těmto orgánům však nemůže být svěřována kompetence v otázkách zákonem nebo těmito Stanovami svěřených do výhradní působnosti členské schůze nebo představenstva. 10. Působnost pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil. Tímto orgánem jsou rovněž voleni nebo jmenováni členové pomocných orgánů. 11. Pro platnost usnesení orgánů Družstva se vyžaduje: a) jejich řádné svolání, které se děje pozvánkou odeslanou nejméně 15 dní přede dnem konání, kdy se zkrácením této lhůty musí příslušný orgán vyslovit souhlas, jinak je potřeba provést svolání znovu v řádném termínu; k pozvánce se připojí program jednání, který je možné na jednání měnit nebo doplnit jen pokud jsou přítomni všichni členové příslušného orgánu, b) přítomnost a souhlas takového počtu a složení orgánů, který je uveden v těchto Stanovách. 12. Hlasování v orgánech Družstva je veřejné. Příslušný orgán však může před započetím hlasování rozhodnout o tom, že hlasování bude tajné. 13. O každém jednání orgánu Družstva se sepisuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) seznam členů, kteří se jednání zúčastnili, 15

16 c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, plné moci pro zmocněnce členů orgánu, pozvánka na jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen Družstva má právo vyžádat si zápis z jednání libovolného orgánu. 14. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena Družstva na základě jeho podnětu, orgán Družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Jeli podnět neúplný, vyzve orgán Družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Podnět člena Družstva orgán projedná teprve po jeho doplnění. 15. Rozhodnutí orgánů Družstva, které jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů Družstva, se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem Družstva. Rozhodnutí orgánů Družstva dotýkající se jednotlivých členů Družstva nebo jednotlivých orgánů Družstva, se oznamují pouze těmto členům nebo orgánům. 16. V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu Družstva dotýkajících se jednotlivých členů musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena. 17. Rozhodnutí dotýkající se jednotlivých členů musí být vyhotovena písemně a doručena členu. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou. XXII. Členská schůze. 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva. Každý člen má právo se jednání schůze zúčastnit. 2. Členská schůze se svolává oznámením vyvěšeným na místě určeném ke zveřejňování zpráv představenstva. 3. Každý člen má počet hlasů dle ustanovení článku VII. Stanov. 4. Členská schůze se schází nejméně 1 x ročně. Členská schůze se však svolá na mimořádném jednání, jestliže: a) o tom rozhodne na svém předchozím jednání, b) o to písemně požádá s uvedením důvodu alespoň jedna třetina všech členů Družstva, c) o to písemně požádá s uvedením důvodu kontrolní komise, d) o tom rozhodne představenstvo, e) je splacen Dům; programem takto svolané členské schůze bude zrušení Družstva bez likvidace vznikem společenství vlastníků. 5. Členskou schůzi svolává představenstvo, které také připravuje její program. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské 16

17 schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů Družstva. 6. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení členové s nadpolovičním počtem hlasů. K platnosti usnesení členské schůze je třeba získat většinu hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto Stanovy jinak. Zastupování se děje na základě plné moci s ověřeným podpisem zastupovaného. Vzájemné zastupování Družstevníků oznámené písemně představenstvu ověřenou plnou moc nepotřebuje. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení odstavce 4 tohoto článku. 8. Do působnosti členské schůze náleží: a) měnit Stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, rozhodovat o jejich případných odměnách, c) stanovit způsob úhrady a výši těchto plateb: - nájemné - zálohy na služby - splátky na koupi domu - příspěvky do fondů Družstva d) schvalovat řádnou účetní závěrku, e) rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku, případně způsobech úhrady ztráty, f) rozhodovat o přijetí úvěrů a zřízení zástavního práva, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, h) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti Družstva, i) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení nebo jiné formě zrušení Družstva, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení členové s dvoutřetinovým počtem hlasovacích práv, j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou Byty, nebo s Byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. k) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví obchodní zákoník, tyto Stanovy, či pokud si rozhodnutí o těchto záležitostech vyhradí. 9. Na počátku svého jednání zvolí členská schůze dle programu: a) předsedu schůze, b) zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, c) mandátovou komisi, d) volební komisi, e) návrhovou komisi, 10. Předseda schůze řídí průběh schůze a dbá na dodržování programu schůze. 11. Zapisovatel předkládá zápisy k podpisu předsedovi schůze. Zápisy dále podepisují dva zvolení ověřovatelé, kteří svým podpisem odpovídají za pravost a správnost zápisu. 17

18 Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda schůze je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny. 12. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na členské schůzi Družstva. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny a o počtu hlasů oprávněných k hlasování. V průběhu jednání sleduje, zda je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnost hlasování. V závěru své zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze usnášeníschopná. 13. Volební komise předkládá členské schůzi Družstva návrhy pro volbu členů představenstva, kontrolní komise a delegátů do orgánů, v nichž se Družstvo sdružuje. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího schůze uvádí a zdůvodňuje jednotlivé návrhy. Volební komise zajišťuje potřebná organizační opatření k řádnému průběhu volby. Volební komise může doplnit původní návrh o případné další návrhy přednesené z pléna. 14. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledku jednání členské schůze. Návrh usnesení zpravidla obsahuje: b) stanovisko k předneseným zprávám představenstva a kontrolní komise, c) schválení ročního výkazu Družstva a rozhodnutí o použití přebytku nebo o úhradě schodku na výroční členské schůzi. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení. 15. Na návrh člena Družstva vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je takovéto usnesení v rozporu s právními předpisy nebo Stanovami Družstva. Může tak učinit jen ve lhůtách a za podmínek stanovených zákonem. XXIII. Představenstvo. 1. Představenstvo má 6 členů volených členskou schůzí z členů Družstva. 2. Předsedu a místopředsedu představenstva, kteří vůči třetím osobám vystupují v postavení předsedy a místopředsedy Družstva, volí představenstvo ze svého středu. 3. Předseda představenstva organizuje a řídí činnost představenstva a předsedá jeho jednáním. 4. Představenstvo je statutárním orgánem Družstva. 5. Předseda a místopředseda uzavírá jménem Družstva dodavatelské a odběratelské smlouvy, nájemní smlouvy se členy i nečleny Družstva na Byty a Nebytové prostory, popř. další smlouvy, jejichž konečné znění musí být řádně projednáno a schváleno představenstvem. 6. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním Družstva jiné fyzické nebo právnické osoby. 7. Předseda a místopředseda společně, popř. jeden z nich společně s dalším členem představenstva, mají dispoziční právo nakládat s finančními prostředky Družstva. 18

19 8. Představenstvo: a) plní usnesení členské schůze, b) řídí činnost Družstva, c) rozhoduje o přijetí za člena Družstva, o vyloučení člena Družstva, dává souhlas s výměnou Bytů podle 715 občanského zákoníku, d) vede knihu členů Družstva, e) rozhoduje o všech dalších otázkách, které zákon nebo tyto Stanovy svěřují do pravomoci představenstva, f) rozhoduje o všech záležitostech Družstva, které nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny členské schůzi nebo kontrolní komisi, g) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, h) je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení Družstva a jejich členů. 9. Za představenstvo jako statutární orgán a tím i za Družstvo jedná navenek předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je zapotřebí podpisů alespoň dvou členů představenstva. Jeden z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za Družstvo se děje: a) v případě použití papírových dokumentů tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Družstva oba připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu, b) v případě dat v elektronické podobě tak, že k těmto datům připojí oba členové představenstva svůj vlastní elektronický podpis. 10. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Pravidelné schůzky určí na svém jednání. 11. Představenstvo svolává jeho předseda nebo místopředseda formou písemné pozvánky. V případě potřeby se představenstvo svolá osobně a učiní se o tom zápis. Nebyl-li program jednání dohodnut na posledním jednání, musí být na pozvánce uveden. 12. Představenstvo musí být svoláno: a) ihned po doručení podnětu kontrolní komise, jestliže tato komise zjistí nedostatky, které nebyly k její výzvě odstraněny; v takovém případě se představenstvo musí sejít do 3 dnů ode dne doručení takového podnětu, b) požádají-li o to nejméně dva členové představenstva, c) požádají-li o to členové Družstva nejméně dvaceti procenty hlasů. Ve všech žádostech a podnětech musí být uveden důvod jejich podání a návrh na program jednání. Jestliže není představenstvo svoláno do 3 dnů ode dne doručení shora uvedeného podnětu nebo žádosti, může orgán či osoby, které žádost podaly, svolat představenstvo samy po vzájemné dohodě. Pro jeho svolání se přiměřeně použijí shora uvedená ustanovení. 13. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členovi představenstva náleží jeden hlas. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů. K platnosti usnesení o volbě nebo odvolání 19

20 předsedy a místopředsedy představenstva je potřebná většina hlasů všech členů představenstva. 14. Při jednáních představenstva se pořizuje zápis o jehož obsahu platí ustanovení článku XXI. odstavec 13. XXIV. Kontrolní komise. 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Družstva. 2. Kontrolní komise je složena minimálně ze 3 členů Družstva, volených členskou schůzí. 3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda: a) řídí činnost komise, b) svolává schůzi komise, c) jedná a vystupuje jménem komise navenek. 4. Kontrolní komise vykonává svou činnost jako kolektivní orgán, k jednotlivým úkonům však může pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5. Kontrolní komise: a) má právo účastnit se jednání představenstva Družstva, b) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Družstva, c) projednává stížnosti členů Družstva, d) vyjadřuje se k účetní uzávěrce, e) vyjadřuje se k návrhu na rozdělení zisku nebo způsobu jeho využití a dále k návrhu na úhrady ztráty Družstva, f) na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy, g) je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření a činnosti Družstva. 6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda nebo místopředseda formou písemné pozvánky doručené všem členům komise. V případě potřeby se komise svolává osobně a učiní se o tom zápis. 7. Kontrolní komise musí být svolána: a) do 15 dnů po doručení podnětu člena Družstva, jestliže člen zjistí nedostatky, které nebyly po projednání odstraněny, b) požádá-li o to kterýkoliv člen kontrolní komise, c) požádají-li o to členové Družstva nejméně dvaceti procenty hlasů. 8. Kontrolní komise je za svou činnost odpovědná jen členské schůzi Družstva. 9. Zjistí-li kontrolní komise závažné nedostatky, k jejichž řešení je třeba rozhodnutí členské schůze, požádá představenstvo o její svolání. Nesvolá-li představenstvo členskou schůzi 20

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více