S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353"

Transkript

1 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA

2 Praha

3 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět činnosti...5 IV. Právní postavení Družstva a ručení...5 V. Základní kapitál.družstva...5 VI. Členský vklad a další členský vklad...5 VII. Členství v Družstvu a počty hlasů jednotlivých členů...6 VIII. Založení a vznik Družstva...7 IX. Zánik členství a vypořádací podíl...8 X. Písemná dohoda...8 XI. Převod členství...9 XII. Vystoupení...9 XIII. Vyloučení...9 XIV. Smrt člena...10 XV. Práva a povinnosti členů...10 XVI. Členská a bytová evidence...12 XVII. Kniha členů Družstva...12 XVIII. Nájem Bytu a Nebytových prostor...13 XIX. Ekonomika Družstva...13 XX. Fondy...14 XXI. Obecná ustanovení o orgánech Družstva XXII. Členská schůze...16 XXIII. Představenstvo...18 XXIV. Kontrolní komise...20 XXV. Členská schůze samosprávy vchodu XXVI. Výbor samosprávy vchodu...22 XXVII. Způsob doručování písemností členům...23 XXVIII. Roční účetní závěrky a výroční zpráva o hospodaření XXIX. Rekonstrukce a dodatečné vyhotovení spisů a jiných dokumentů...24 XXX. Zrušení a likvidace Družstva...24 XXXI. Zrušení Družstva usnesením členské schůze...24 XXXII. Zrušení Družstva rozhodnutím soudu...25 XXXIII. Likvidace Družstva...25 XXXIV. Ostatní ujednání

4 S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA URBÁNKOVA I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů. 1. Stanovy BYTOVÉHO DRUŽSTVA URBÁNKOVA jsou základním dokumentem družstva a jsou dále uváděny jako Stanovy. 2. Družstvem se pro účely těchto Stanov rozumí BYTOVÉ DRUŽSTVO URBÁNKOVA se sídlem v Praze 4 - Modřanech, Urbánkova 3349/6, které v tomto dokumentu bude dále označováno jako Družstvo. 3. Pro potřeby těchto Stanov budou bytové domy, včetně pozemku, na kterém stojí, v Urbánkově ulici v Praze 4 Modřanech č.p. 3349, č.p. 3350, č.p. 3351, č.p a č.p uváděny dále jako Dům. 4. Oprávněným nájemcem se pro účely Stanov rozumí takový nájemce Domu, kterému byl Městskou částí Praha 12 nabídnut dopisem k odkoupení byt, ve kterém je oprávněně v nájmu a nebo vlastní platnou nájemní smlouvu. Pro potřeby Stanov jsou tito nájemníci dále uváděni jako Oprávnění nájemci. 5. Označením Byt se v těchto Stanovách rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, jsou umístěny v Domě a jsou nabídnuty k odkoupení konkrétnímu Oprávněnému nájemci. Byt má tak jednoznačnou a určující vazbu na jednoho Oprávněného nájemce. 6. Nebytové prostory jsou místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství Bytu podle 121 odst.2 občanského zákoníku nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné prostory domu. Pro potřeby těchto Stanov budou dále uváděny jako Nebytové prostory. 7. Pro účely těchto Stanov se podlahovou plochou Bytu rozumí ve smyslu 2 odstavec i) zákona č. 72/1994 Sb. podlahová plocha všech místností, včetně příslušenství Bytu a bude se dále označovat jako Podlahová plocha. II. Obchodní jméno a sídlo. 1. Název firmy zní: BYTOVÉ DRUŽSTVO URBÁNKOVA Sídlo Družstva je na adrese: Urbánkova 3349/6, Praha 4 Modřany, PSČ

5 III. Účel založení Družstva a předmět činnosti. 1. Družstvo bylo založeno za účelem koupě Domu, jeho následného spravování, zvelebování, údržby a nakládání s Nebytovými prostorami. 2. Předmětem činnosti Družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. IV. Právní postavení Družstva a ručení. Družstvo je právnickou osobou, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Za porušení svých závazků odpovídá Družstvo celým svým majetkem. Členové Družstva neručí za žádné závazky Družstva. V. Základní kapitál Družstva. 1. Základní kapitál Družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), činí ,- Kč. 2. Základní kapitál Družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. VI. Členský vklad a další členský vklad. 1. Členský vklad činí 600,- Kč (slovy: šestsetkorunčeských). 2. Další členský vklad činí 2.400,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistakorunčeských) 3. Členský vklad a další členský vklad je splatný ke dni uvedeném v rozhodnutí o přijetí. V případě zakládání Družstva je základní členský vklad a další členský vklad splatný do 7 dnů na účet Družstva oznámený vyvěšením na místě určeném ke zveřejňování zpráv představenstva, nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. 4. Zaplacení základního členského vkladu dle tohoto článku odstavec 1 je zákonnou podmínkou pro vznik členství. 5

6 VII. Členství v Družstvu a počty hlasů jednotlivých členů. 1. Členství v Družstvu je dobrovolné. Členem Družstva mohou být právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let, osoby mladší zastupují jejich zákonní zástupci. Členství v Družstvu je spojeno s nájmem Bytu nebo Nebytových prostor. 2. Každý člen Družstva má 1 hlas. Člen Družstva získá další hlasy pro hlasování na členské schůzi zaplacením plátky dle článku XV. odstavec 2 písmeno b), popřípadě zaplacením ceny vzešlé z výsledků výběrového řízení. Počet získaných dalších hlasů je určen velikostí Bytu takto: a) člen Družstva s nájmem bytu 3+1 má právo hlasovat dalšími 5 hlasy, b) člen Družstva s nájmem bytu 1+1 má právo hlasovat dalšími 3 hlasy, c) člen Družstva s nájmem bytu 1+kk má právo hlasovat dalšími 2 hlasy, d) člen Družstva s nájmem Nebytovým prostorem má právo hlasovat dalším 1 hlasem bez ohledu na velikosti těchto Nebytových prostor. 3. Každý člen Družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas v případě, že se hlasuje: a) o změnách Stanov, b) o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, c) o prodeji nebo nájmu Družstva a o jiných významných majetkových dispozicích. 4. Členem Družstva se spolu s Oprávněným nájemcem jako společný člen Družstva může stát za podmínek stanovených občanským zákoníkem manžel. Společní členové mají při hlasování na členské schůzi Družstva, nebo členské schůzi samosprávy vchodu, hlasovací právo a členský vklad jako jeden individuální člen. 5. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky představenstvo Družstva podle zásad určených Stanovami. Dnem takového rozhodnutí vzniká členství v Družstvu. Členství v Družstvu vzniká: a) při založení Družstva dnem jeho vzniku, b) po založení Družstva: - přijetím za člena Družstva na základě řádné přihlášky - převodem členství - přechodem členství 6. Členem při založení Družstva může být pouze Oprávněný nájemce, který nemá Byt zatížený dluhem vůči Městské části Praha 12, případně má splátkový kalendář úhrady tohoto dluhu ve prospěch Družstva písemně schválený svolavateli ustavující schůze Družstva. 7. Při přijetí za člena Družstva po založení Družstva musí žadatel předložit řádnou přihlášku včetně písemného prohlášení, že byl seznámen se Stanovami a s dalšími vnitřními normami Družstva. 8. Převod členství v Družstvu je bezplatný a děje se na základě písemné smlouvy, která musí obsahovat smluvní strany, den převodu členství, výši převáděného členského podílu včetně výše hlasovacích práv, přičemž převod členství na jiného člena a nebo nečlena 6

7 Družstva na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů Družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v Družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k Družstvu dnem předložení smlouvy o převodu členství v Družstvu představenstvu Družstva, přičemž tytéž účinky nastávají i dnem, kdy Družstvo obdrželo písemné oznámení dosavadního člena Družstva o převodu členství na nabyvatele s jeho písemným souhlasem k tomuto převodu. Převodem členství nedochází k výměně Bytu, avšak dohoda o ní může být součástí této smlouvy. Taková výměna Bytu nevyžaduje souhlas Družstva. Po převodu členství mezi členy družstva disponuje nabyvatel při hlasování na členské schůzi Družstva součtem hlasů svých původních a hlasů, které získal při převodu od dosavadního člena Družstva. 9. V případě úmrtí člena Družstva může dědic členských práv a povinností zůstavitele požádat družstvo o členství. V takovém případě se souhlas představenstva s členstvím dědice nevyžaduje. 10. V případě zániku právnické osoby přechází členství na jejího právního nástupce, existujeli takový. Ten pak vstupuje do všech dosavadních jejích členských práv a povinností. VIII. Založení a vznik Družstva. 1. Družstvo je zakládáno jako bytové Družstvo. 2. Přihláška do Družstva při jeho vzniku obsahuje: a) označení, že jde o přihlášku do tohoto Družstva, b) označení, zda jde o přihlášku za samostatného člena Družstva či jde o společné členství, c) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště přihlašovatele; u společného členství pak i jméno a příjmení přihlašovatele, který bude kontaktní osobou tohoto společného členství, d) číslo Domu, ve kterém se Byt nachází a číslo Bytu, který má přihlašovatel v nájmu, e) výši základního členského vkladu a výši dalšího členského vkladu, jímž se přihlašovatel hodlá podílet na činnosti Družstva, f) v případě, že má přihlašovatel dluh, tak i potvrzený splátkový kalendář, g) prohlášení o tom, že přihlašovatel byl seznámen s návrhem Stanov, h) místo a datum podpisu přihlášky, i) vlastnoruční podpis přihlašovatele. 3. Družstvo vzniká dnem nabytí právní moci usnesením Městského soudu v Praze o zápisu Družstva do obchodního rejstříku. 4. Družstvo je zakládáno na dobu neurčitou. 7

8 IX. Zánik členství a vypořádací podíl. 1. Členství v Družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkurzu na majetek člena, e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, h) u fyzické osoby smrtí člena, i) u právnické osoby jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkurzu, popřípadě jejím zánikem, j) zánikem Družstva. 2. Při zániku členství v Družstvu za jeho trvání podle odstavce 1 pís. a), c), d) a j) tohoto článku, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl vypočítaný dle odstavce 3 tohoto článku. V případě smrti člena Družstva mají toto právo jeho dědicové, pokud se nestanou podle zákona a těchto Stanov členy Družstva. Při převodu členství je vzájemné vypořádání předmětem smlouvy o převodu členství. Při zániku členství podle odstavce 1 pís. k) tohoto článku má člen Družstva nárok na podíl na likvidačním zůstatku dle ustanovení článku XXXIII těchto Stanov. 3. Vypořádací podíl se vypočítá součtem výše první splátky příslušného člena Družstva na koupi Domu podle článku XV. odstavec 2 pís. b) s částkou nebo částkami zaplacenými příslušným členem Družstva na koupi Domu podle článku XV. odstavec 2 pís. c), případně u členů Družstva, kteří do něj vstoupili po založení, splaceným vkladem do ostatního majetku Družstva, od které se odečtou veškeré dlužné částky příslušného člena Družstva vůči Družstvu. Nárok na výplatu vypořádacího podílu je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za kalendářní rok, ve kterém členství zaniklo, přičemž u členů, kteří jsou nájemci Bytu nebo Nebytových prostor, až po vystěhování se. X. Písemná dohoda. 1. Jestliže se člen Družstva a Družstvo dohodlo na ukončení členství, zaniká členství dnem, který je uveden v dohodě. 2. Dohoda musí mít písemnou formu. 3. V dohodě se uvede: a) smluvní strany, b) den ukončení členství, c) způsob a forma majetkového vypořádání, d) požádá-li o to člen, i důvody ukončení členství. 8

9 XI. Převod členství. Pro zánik členství převodem platí ustanovení článku VII. odstavec 8 těchto Stanov. XII. Vystoupení. 1. Vystoupení je jednostranný právní úkon člena Družstva. Vystoupení musí být provedeno písemnou formou a nemusí obsahovat důvody, které člena k vystoupení vedly. Členství v Družstvu zaniká po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet ode dne, kdy bylo vystoupení doručeno představenstvu. 2. Člen Družstva může své vystoupení vzít během výpovědní lhůty zpět. Se zpětvzetím však musí souhlasit představenstvo. XIII. Vyloučení. 1. Člen Družstva může být z Družstva vyloučen, jestliže: a) opakovaně a přes výstrahu závažně porušuje členské povinnosti a Stanovy, zejména nehradí stanovené platby ve prospěch Družstva, b) buď sám, nebo ti, kteří s ním bydlí, přes písemnou výstrahu představenstva hrubě porušují dobré mravy v domě nebo v Družstvu, c) užívá přes výstrahu Družstevního majetku tak, že Družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku Družstva tak užívalo, d) vlastním protiprávním jednáním se zbavil možnosti vykonávat svá členská práva a povinnosti, e) jde o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti Družstvu nebo členu Družstva. 2. O vyloučení z Družstva rozhoduje představenstvo nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvědělo o důvodech vyloučení. 3. V rozhodnutí o vyloučení musí být vždy uveden důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Členství v Družstvu zaniká dnem, kdy uplynula lhůta k odvolání k členské schůzi. V případě, že se člen vzdal výslovně svého práva na odvolání, členství zaniká dnem rozhodnutí představenstva. Odvolání musí být podáno nejpozději ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo členovi rozhodnutí představenstva o vyloučení doručeno. 4. Soud na návrh člena, jehož se vyloučení týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo Stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká. 9

10 XIV. Smrt člena. Pro zánik členství při úmrtí člena Družstva platí ustanovení článku VII. odstavec 9 těchto Stanov. XV. Práva a povinnosti členů. 1. Členové Družstva mají zejména tato práva: a) každý člen Družstva má právo na uzavření nájemní smlouvy s Družstvem v pozici pronajímatele na Byt, který má v nájmu ke dni vzniku Družstva; v případě přijetí za člena Družstva po založení Družstva má právo na uzavření řádné nájemní smlouvy na volný Byt, za nějž při výběrovém řízení nabídl nejvyšší nájemné, b) na zapsání do knihy členů Družstva, c) podílet se na řízení Družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti Družstva k jeho příslušným orgánům a být o jejich vyřízení informován; příslušné orgány se tímto budou zabývat v následujícím pořadí: 1. výbor samosprávy vchodu 2. členská schůze samosprávy vchodu 3. představenstvo 4. kontrolní komise 5. členská schůze e) podílet se na zisku a ostatních výhodách Družstva, které Družstvo podle Stanov členům Družstva poskytuje, f) má-li způsobilost k právním úkonům, tak volit a být volen do orgánů Družstva, g) být seznámen s ročním vyúčtováním skutečných nákladů a zaplacených záloh za služby spojené s užíváním společných prostor, s nájmem Bytu, resp. Nebytových prostor a obdržet zpět případný přeplatek, h) být seznámen s roční účetní závěrkou Družstva, i) nahlížet v kanceláři Družstva do veškeré dokumentace, která se týká jeho osoby, j) převádět práva a povinnosti spojené s členstvím v Družstvu, k) po zániku členství požadovat vypořádací podíl, při zániku Družstva žádat o podíl na likvidačním zůstatku, l) podílet se na službách, které souvisejí s bydlením a které Družstvo zajišťuje, m) na převod Bytu a podílu na společných prostorech Domu do osobního vlastnictví (u společných členů spoluvlastnictví), a to ihned poté, co Družstvo splatí dosavadnímu vlastníku kupní cenu a poté, co členská schůze o takových převodech rozhodne. 2. Povinnosti člena Družstva: a) zaplatit členský vklad určený Stanovami, další členské vklady a další majetkovou účast na podnikání družstva, ke kterým se zavázal na základě rozhodnutí členské schůze, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov s tím, že některé podmínky a náležitosti obsahu takových členských závazků upravují ustanovení následujících písmen, 10

11 b) zaplatit v termínu stanoveném představenstvem Družstva podle požadavku Městské části Praha 12 první splátku na koupi Domu, vypočítanou vydělením částky ve výši požadované pro 1. splátku usnesením členské schůze, součtem Podlahové plochy Bytů všech členů Družstva a vynásobené Podlahovou plochou Bytu příslušného člena Družstva, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, c) platit včas a řádně stanovené nájemné, zálohy na služby, příspěvky do fondu oprav a splátky na koupi domu vypočítané vydělením prodejní ceny Domu snížené o zaplacenou 1. splátku součtem Podlahové plochy Bytů všech členů Družstva a vynásobené Podlahovou plochou Bytu příslušného člena Družstva, rozdělené do 120 měsíčních splátek dle stanovených podmínek prodeje Městskou částí Praha 12 (zejména jde o podmínku zvýšení ceny v návaznosti na inflaci) vždy do 15. dne měsíce za běžný měsíc; je-li člen v prodlení s placením a nepožádá-li včas o přiměřený odklad ze závažných důvodů (nemoc atd.) a tyto důvody nebudou uznány představenstvem, bude mu účtováno penále ve výši 0,1% za každý den prodlení, přičemž neplacení dle tohoto bodu Stanov se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, d) dodržovat schválený splátkový kalendář svých dlužných částek vůči Družstvu; nedodržení splátkového kalendáře je považováno za závažné porušení členských povinností a Stanov, e) dodržovat Stanovy, domovní řád a další vnitřní předpisy Družstva, stejně jako rozhodnutí členské schůze a představenstva, přičemž nedodržení tohoto bodu Stanov se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, f) rozvíjet činnost Družstva a chránit jeho majetek, g) zajišťovat na svůj náklad opravy a běžnou údržbu Bytu (Nebytového prostoru), který užívá, zejména: - oken a okenních rámů - dveří vnitřních i vchodových (do Bytu), případně vybavení lodžie - podlah a podlahových krytin - malby stěn a stropů - radiátorů - údržbu zařizovacích předmětů jako jsou například umyvadla, odpady, WC, vana a sprchový kout - rozvod tepla, elektrické energie, vody a případně plynu tak, aby odpovídal platným předpisům, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov h) oznamovat Družstvu včas všechny závady v Bytě, resp. Nebytových prostorech a ve společných prostorech, které by mohly ovlivnit jejich řádné užívání ostatním nájemníkům v domě, i) užívat Byt a další prostory obytného domu řádně, dodržovat dobré mravy v Domě, zdržet se veškeré činnosti proti Družstvu a členům Družstva, j) umožnit po předchozím oznámení pověřeným zástupcům Družstva vstup a prohlídku Bytu nebo Nebytového prostoru za účelem zjištění jeho technického stavu, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, k) provádět stavební úpravy v Bytě, které podléhají stavebnímu povolení, resp. stavebnímu ohlášení, jen za předchozího souhlasu představenstva, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, 11

12 l) dodržovat své ostatní povinnosti vyplývající z nájmu Bytu, případně z nájmu Nebytových prostor, m) oznamovat Družstvu včas veškeré změny, které jsou významné pro vedení členské a bytové evidence, zvláště pak nahlásit osoby užívající Byt (vyhláška č. 176/1993 Sb.), který má člen Družstva v nájmu, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, n) podnikat v prostorách Domu a Bytu jen se svolením představenstva, za předchozího souhlasu členské schůze samosprávy vchodu, o) chovat drobné domácí zvířectvo v takovém počtu a takovým způsobem, aby nebyly narušeny dobré sousedské vztahy a chovat je v souladu s hygienickými pravidly; větší počet domácího zvířectva a neobvyklé druhy zvířectva, nebo takové druhy, které ohrožují zdraví a život, se mohou chovat pouze se svolením představenstva, p) oznámit přijmutí podnájemníka do Bytu nebo Nebytových prostor představenstvu, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení členských povinností a Stanov, q) další podrobnosti týkající se práv a povinností členů Družstva upravuje domovní řád a usnesení schválená členskou schůzí. XVI. Členská a bytová evidence. 1. Družstvo vede členskou a bytovou evidenci a udržuje ji v souladu se skutečným stavem a se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 2. Základní členskou evidenci Družstva tvoří kniha členů a členské spisy. Družstvo může vést členskou evidenci pomocí výpočetní techniky. 3. Do knihy členů zapisuje Družstvo všechny své členy s uvedením data vzniku členství a ostatními údaji dle článku XVII. 4. Členský spis tvoří soubor dokladů a korespondence se členem. XVII. Kniha členů Družstva. Představenstvo vede knihu členů Družstva, do níž zapisuje: a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo člena, případně všech dalších společných členů, b) datum vzniku členství v Družstvu, c) výši členského vkladu a jeho formu, d) výši splaceného členského vkladu a datum platby, e) výši podílu na ostatním majetku družstva, f) výši zaplacených úhrad splátek Domu dle článku XV odstavec 2 pís. b) a c) a datum jejich platby, g) počet hlasů při hlasování na členské schůzi, h) údaj o tom, zda je člen nájemce Bytu či Nebytových prostor a jejich umístění v Domě, 12

13 i) velikost Podlahové plochy a její procentuální podíl na celkové Podlahové ploše Domu zaokrouhlený na pět destinných míst, j) datum zániku členství v Družstvu a výši vypořádacího podílu či vyplaceného likvidačního zůstatku. XVIII. Nájem Bytu a Nebytových prostor. 1. Nájem Bytu členů Družstva, který dosud užívají na základě nájemní smlouvy s vlastníkem, je zachován. 2. Družstvo poté, co se stane vlastníkem Domu, vstoupí v plném rozsahu do práv a povinností pronajímatele. 3. Nájemní smlouvy na Byty a Nebytové prostory, které se uvolní po vzniku Družstva například zánikem členství člena Družstva bez převodu členského podílu, je představenstvo Družstva oprávněno uzavírat se členy i nečleny Družstva pouze na základě výsledků výběrového řízení. Hlavním kritériem je výše nájemného. Jiné kritérium pro výsledek výběrového řízení musí být odsouhlaseno členskou schůzí. 4. Právní vztahy mezi členy Družstva jako nájemci a Družstvem jako pronajímatelem se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. XIX. Ekonomika Družstva. 1. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním Bytů či Nebytových prostor vychází z platných právních úprav. 2. Částky vybírané od členů Družstva určené na opravy, údržbu nebo modernizaci Domu budou vybírány vždy v poměru k Podlahové ploše zapsané do knihy členů Družstva. 3. Splátka na odkoupení Domu bude vybírána dle vypočtené výše spolu s nájemným a úhradou za služby. 4. Družstvo užije plateb dle odstavce 1 a 3 tohoto článku zejména k platbě daní, poplatků a jiných povinností vůči státu či obci a k úhradám dodavatelům za poskytované služby. 5. Po splnění svých finančních povinností dle odstavce 3 tohoto článku užije Družstvo přijaté platby: a) ke tvorbě nedělitelného fondu, b) ke tvorbě fondu údržby a oprav, c) k vytvoření dalších fondů dle rozhodnutí členské schůze. 6. Na veškeré dodávky a služby, které nejsou poskytovány monopolním dodavatelem a částka za jejich úhradu překročí výši stanovenou usnesením členské schůze, bude 13

14 představenstvem vybrán z došlých a nebo získaných nabídek dodavatel. O tomto výběru bude učiněn zápis, který musí obsahovat: a) cenové porovnání nabídek, b) odůvodnění výběru dodavatele. 7. Představenstvo odpovídá za to, že veškerá finanční plnění, ke kterým Družstvo zavázalo, je kryto hotovostí na příslušných účtech Družstva. 8. Pokud je nutné rozhodnout o plnění nad rámec odstavce 7 tohoto článku, je předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, povinen svolat představenstvo, které kolektivně rozhodne o dalším postupu. O tomto postupu neprodleně informuje kontrolní komisi, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení Stanov. 9. Na plnění finančních povinností Družstva a nebo na úhradu investičních či jiných akcí, které přesahují svou výší objem hotovosti na účtech Družstva, není možné bez předchozího schválení členskou schůzí žádat o úvěr, přičemž nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení Stanov. XX. Fondy. 1. Nedělitelný fond. Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond se doplňuje o 10% čistého zisku dosaženého v období příslušného kalendářního roku a to až do doby, než výše fondu dosáhne částky rovnající se 50% základního kapitálu. Nedělitelný fond nesmí být za trvání Družstva rozdělen mezi členy Družstva. O jeho použití rozhoduje představenstvo a užije se výlučně ke krytí ztrát a rizik Družstva. 2. Fond údržby a oprav. Fond údržby a oprav se tvoří z vybíraných částek od členů Družstva a ze zisku ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze. 3. Družstvo může vytvářet další fondy, o jejichž vytvoření, naplnění a velikosti rozhodne vždy členská schůze. XXI. Obecná ustanovení o orgánech Družstva. 1. Kolektivními orgány Družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) členská schůze samosprávy vchodu, e) výbor samosprávy vchodu. 14

15 2. Kolektivní orgány rozhodují na schůzích, na které se musí zvát všichni jejich členové, jen o věcech, které spadají do jejich působnosti. 3. Do orgánů Družstva mohou být voleni jen členové Družstva starší 18 let. Členy představenstva a kontrolní komise mohou být pouze osoby, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin a splňují další zákonné podmínky. 4. Členové orgánů Družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly, dodržovat Stanovy, vnitrodružstevní předpisy, obecně závazné právní předpisy a respektovat rozhodnutí orgánů Družstva. Pokud při výkonu své funkce způsobí Družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 5. Členům představenstva a kontrolní komise může být za výkon funkce přiznána odměna a úhrada nákladů spojených s výkonem funkce v rozsahu rozpočtu schváleného členskou schůzí. 6. Funkční období členů orgánů Družstva jsou dva roky. Opětovné zvolení je možné. 7. Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou navzájem neslučitelné. Do těchto orgánů nesmí být voleni členové, kteří jsou v příbuzenském vztahu. 8. Členové představenstva a kontrolní komise jsou do své funkce voleni a z ní odvoláváni členskou schůzí. Mohou z ní odstoupit podle zásad a postupů upravených zákonem. V případě, že členství končí smrtí či odstoupením, může příslušný orgán povolat zástupce. Tento zástupce vykonává svou činnost až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 9. Orgány Družstva mohou k lepšímu zajištění své činnosti vytvářet stálé nebo dočasné pomocné orgány. Těmto orgánům však nemůže být svěřována kompetence v otázkách zákonem nebo těmito Stanovami svěřených do výhradní působnosti členské schůze nebo představenstva. 10. Působnost pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil. Tímto orgánem jsou rovněž voleni nebo jmenováni členové pomocných orgánů. 11. Pro platnost usnesení orgánů Družstva se vyžaduje: a) jejich řádné svolání, které se děje pozvánkou odeslanou nejméně 15 dní přede dnem konání, kdy se zkrácením této lhůty musí příslušný orgán vyslovit souhlas, jinak je potřeba provést svolání znovu v řádném termínu; k pozvánce se připojí program jednání, který je možné na jednání měnit nebo doplnit jen pokud jsou přítomni všichni členové příslušného orgánu, b) přítomnost a souhlas takového počtu a složení orgánů, který je uveden v těchto Stanovách. 12. Hlasování v orgánech Družstva je veřejné. Příslušný orgán však může před započetím hlasování rozhodnout o tom, že hlasování bude tajné. 13. O každém jednání orgánu Družstva se sepisuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) seznam členů, kteří se jednání zúčastnili, 15

16 c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, plné moci pro zmocněnce členů orgánu, pozvánka na jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen Družstva má právo vyžádat si zápis z jednání libovolného orgánu. 14. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena Družstva na základě jeho podnětu, orgán Družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Jeli podnět neúplný, vyzve orgán Družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Podnět člena Družstva orgán projedná teprve po jeho doplnění. 15. Rozhodnutí orgánů Družstva, které jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů Družstva, se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem Družstva. Rozhodnutí orgánů Družstva dotýkající se jednotlivých členů Družstva nebo jednotlivých orgánů Družstva, se oznamují pouze těmto členům nebo orgánům. 16. V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu Družstva dotýkajících se jednotlivých členů musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena. 17. Rozhodnutí dotýkající se jednotlivých členů musí být vyhotovena písemně a doručena členu. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno do vlastních rukou. XXII. Členská schůze. 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Družstva. Každý člen má právo se jednání schůze zúčastnit. 2. Členská schůze se svolává oznámením vyvěšeným na místě určeném ke zveřejňování zpráv představenstva. 3. Každý člen má počet hlasů dle ustanovení článku VII. Stanov. 4. Členská schůze se schází nejméně 1 x ročně. Členská schůze se však svolá na mimořádném jednání, jestliže: a) o tom rozhodne na svém předchozím jednání, b) o to písemně požádá s uvedením důvodu alespoň jedna třetina všech členů Družstva, c) o to písemně požádá s uvedením důvodu kontrolní komise, d) o tom rozhodne představenstvo, e) je splacen Dům; programem takto svolané členské schůze bude zrušení Družstva bez likvidace vznikem společenství vlastníků. 5. Členskou schůzi svolává představenstvo, které také připravuje její program. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské 16

17 schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů Družstva. 6. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení členové s nadpolovičním počtem hlasů. K platnosti usnesení členské schůze je třeba získat většinu hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto Stanovy jinak. Zastupování se děje na základě plné moci s ověřeným podpisem zastupovaného. Vzájemné zastupování Družstevníků oznámené písemně představenstvu ověřenou plnou moc nepotřebuje. 7. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení odstavce 4 tohoto článku. 8. Do působnosti členské schůze náleží: a) měnit Stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, rozhodovat o jejich případných odměnách, c) stanovit způsob úhrady a výši těchto plateb: - nájemné - zálohy na služby - splátky na koupi domu - příspěvky do fondů Družstva d) schvalovat řádnou účetní závěrku, e) rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku, případně způsobech úhrady ztráty, f) rozhodovat o přijetí úvěrů a zřízení zástavního práva, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, h) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti Družstva, i) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení nebo jiné formě zrušení Družstva, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení členové s dvoutřetinovým počtem hlasovacích práv, j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou Byty, nebo s Byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. k) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se Družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví obchodní zákoník, tyto Stanovy, či pokud si rozhodnutí o těchto záležitostech vyhradí. 9. Na počátku svého jednání zvolí členská schůze dle programu: a) předsedu schůze, b) zapisovatele a dva ověřovatele zápisu, c) mandátovou komisi, d) volební komisi, e) návrhovou komisi, 10. Předseda schůze řídí průběh schůze a dbá na dodržování programu schůze. 11. Zapisovatel předkládá zápisy k podpisu předsedovi schůze. Zápisy dále podepisují dva zvolení ověřovatelé, kteří svým podpisem odpovídají za pravost a správnost zápisu. 17

18 Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda schůze je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny. 12. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na členské schůzi Družstva. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny a o počtu hlasů oprávněných k hlasování. V průběhu jednání sleduje, zda je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnost hlasování. V závěru své zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze usnášeníschopná. 13. Volební komise předkládá členské schůzi Družstva návrhy pro volbu členů představenstva, kontrolní komise a delegátů do orgánů, v nichž se Družstvo sdružuje. Předseda volební komise na výzvu předsedajícího schůze uvádí a zdůvodňuje jednotlivé návrhy. Volební komise zajišťuje potřebná organizační opatření k řádnému průběhu volby. Volební komise může doplnit původní návrh o případné další návrhy přednesené z pléna. 14. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledku jednání členské schůze. Návrh usnesení zpravidla obsahuje: b) stanovisko k předneseným zprávám představenstva a kontrolní komise, c) schválení ročního výkazu Družstva a rozhodnutí o použití přebytku nebo o úhradě schodku na výroční členské schůzi. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení. 15. Na návrh člena Družstva vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je takovéto usnesení v rozporu s právními předpisy nebo Stanovami Družstva. Může tak učinit jen ve lhůtách a za podmínek stanovených zákonem. XXIII. Představenstvo. 1. Představenstvo má 6 členů volených členskou schůzí z členů Družstva. 2. Předsedu a místopředsedu představenstva, kteří vůči třetím osobám vystupují v postavení předsedy a místopředsedy Družstva, volí představenstvo ze svého středu. 3. Předseda představenstva organizuje a řídí činnost představenstva a předsedá jeho jednáním. 4. Představenstvo je statutárním orgánem Družstva. 5. Předseda a místopředseda uzavírá jménem Družstva dodavatelské a odběratelské smlouvy, nájemní smlouvy se členy i nečleny Družstva na Byty a Nebytové prostory, popř. další smlouvy, jejichž konečné znění musí být řádně projednáno a schváleno představenstvem. 6. Představenstvo může písemnou plnou mocí pověřit zastupováním Družstva jiné fyzické nebo právnické osoby. 7. Předseda a místopředseda společně, popř. jeden z nich společně s dalším členem představenstva, mají dispoziční právo nakládat s finančními prostředky Družstva. 18

19 8. Představenstvo: a) plní usnesení členské schůze, b) řídí činnost Družstva, c) rozhoduje o přijetí za člena Družstva, o vyloučení člena Družstva, dává souhlas s výměnou Bytů podle 715 občanského zákoníku, d) vede knihu členů Družstva, e) rozhoduje o všech dalších otázkách, které zákon nebo tyto Stanovy svěřují do pravomoci představenstva, f) rozhoduje o všech záležitostech Družstva, které nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny členské schůzi nebo kontrolní komisi, g) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání, h) je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení Družstva a jejich členů. 9. Za představenstvo jako statutární orgán a tím i za Družstvo jedná navenek předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je zapotřebí podpisů alespoň dvou členů představenstva. Jeden z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za Družstvo se děje: a) v případě použití papírových dokumentů tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Družstva oba připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu, b) v případě dat v elektronické podobě tak, že k těmto datům připojí oba členové představenstva svůj vlastní elektronický podpis. 10. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Pravidelné schůzky určí na svém jednání. 11. Představenstvo svolává jeho předseda nebo místopředseda formou písemné pozvánky. V případě potřeby se představenstvo svolá osobně a učiní se o tom zápis. Nebyl-li program jednání dohodnut na posledním jednání, musí být na pozvánce uveden. 12. Představenstvo musí být svoláno: a) ihned po doručení podnětu kontrolní komise, jestliže tato komise zjistí nedostatky, které nebyly k její výzvě odstraněny; v takovém případě se představenstvo musí sejít do 3 dnů ode dne doručení takového podnětu, b) požádají-li o to nejméně dva členové představenstva, c) požádají-li o to členové Družstva nejméně dvaceti procenty hlasů. Ve všech žádostech a podnětech musí být uveden důvod jejich podání a návrh na program jednání. Jestliže není představenstvo svoláno do 3 dnů ode dne doručení shora uvedeného podnětu nebo žádosti, může orgán či osoby, které žádost podaly, svolat představenstvo samy po vzájemné dohodě. Pro jeho svolání se přiměřeně použijí shora uvedená ustanovení. 13. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každému členovi představenstva náleží jeden hlas. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů. K platnosti usnesení o volbě nebo odvolání 19

20 předsedy a místopředsedy představenstva je potřebná většina hlasů všech členů představenstva. 14. Při jednáních představenstva se pořizuje zápis o jehož obsahu platí ustanovení článku XXI. odstavec 13. XXIV. Kontrolní komise. 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Družstva. 2. Kontrolní komise je složena minimálně ze 3 členů Družstva, volených členskou schůzí. 3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda: a) řídí činnost komise, b) svolává schůzi komise, c) jedná a vystupuje jménem komise navenek. 4. Kontrolní komise vykonává svou činnost jako kolektivní orgán, k jednotlivým úkonům však může pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5. Kontrolní komise: a) má právo účastnit se jednání představenstva Družstva, b) je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Družstva, c) projednává stížnosti členů Družstva, d) vyjadřuje se k účetní uzávěrce, e) vyjadřuje se k návrhu na rozdělení zisku nebo způsobu jeho využití a dále k návrhu na úhrady ztráty Družstva, f) na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy, g) je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření a činnosti Družstva. 6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda nebo místopředseda formou písemné pozvánky doručené všem členům komise. V případě potřeby se komise svolává osobně a učiní se o tom zápis. 7. Kontrolní komise musí být svolána: a) do 15 dnů po doručení podnětu člena Družstva, jestliže člen zjistí nedostatky, které nebyly po projednání odstraněny, b) požádá-li o to kterýkoliv člen kontrolní komise, c) požádají-li o to členové Družstva nejméně dvaceti procenty hlasů. 8. Kontrolní komise je za svou činnost odpovědná jen členské schůzi Družstva. 9. Zjistí-li kontrolní komise závažné nedostatky, k jejichž řešení je třeba rozhodnutí členské schůze, požádá představenstvo o její svolání. Nesvolá-li představenstvo členskou schůzi 20

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA Čl. 1 Založení honebního společenstva 1. Název: Honební společenstvo Malý Bor, (dále jen HS ). IČO :75012308. 2. Sídlo: Malý Bor. 3. Honební společenstvo je právnickou osobou

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více