PENZIJNÍ PLÁN A STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENZIJNÍ PLÁN A STATUT"

Transkript

1 PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB 7.PP

2 ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB (dále jen Fond ). 2. Sídlo: Praha 5, Radlicá 333/150, PSČ Identifi ační číslo: Povolení činnosti udělilo Ministerstvo fi nancí pod č.j. 324/2.009/95 dne Článe 2 Rozsah činnosti 1. Fond provozuje penzijní připojištění se státním příspěvem (dále jen penzijní připojištění ) podle záona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvem a o změnách něterých záonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen záon ). 2. Fond shromažďuje peněžní prostředy od účastníů penzijního připojištění (dále jen účastní ) a státu posytnutých ve prospěch účastníů, hospodaří s těmito prostředy a vyplácí dávy penzijního připojištění podle penzijního plánu. 3. Jinou činnost než je uvedena v odst. 2 Fond nevyonává. 4. Před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění musí být aždý účastní seznámen se statutem a penzijním plánem, terý je součástí smlouvy. 5. Činnost Fondu a činnost depozitáře podléhají dohledu, terý vyonává Česá národní bana. Činnost Fondu a činnost depozitáře dále podléhají státnímu dozoru Ministerstva fi nancí, v rozsahu povinností stanovených Fondu v souvislosti s posytováním a vracením státního příspěvu. Článe 3 Zaměření a cíle investiční politiy 1. Cílem investiční politiy Fondu je přinášet účastníům nadprůměrné zhodnocení vložených prostředů v dlouhodobém horizontu a rytí nároů na dávy. Tohoto cíle bude dosahováno ativní správou volatilnějších a výnosnějších slože portfolia při dodržení všech zásad obezřetného hospodaření. 2. Při investování majetu dbá Fond na to, aby byl schopen vyplácet účastníům dávy penzijního připojištění podle penzijního plánu. Za tímto účelem Fond provádí odhady budoucích nároů na výplatu dáve. 3. Peněžní prostředy shromážděné Fondem musí být umísťovány s odbornou péčí ta, aby byla zaručena bezpečnost, valita, lividita a rentabilita sladby fi nančního umístění jao celu. 4. Peněžní prostředy shromážděné Fondem mohou být umístěny především: a) Do dluhopisů, jejichž emitentem je člensý stát Evropsé unie, terý je zároveň členem Organizace pro eonomicou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD ), Japonso nebo USA nebo centrální bana něterého z těchto států a dluhopisů, za teré převzal záruu něterý z těchto států. Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 10% majetu Fondu. b) Do dluhopisů vydaných Evropsou investiční banou, Evropsou banou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní banou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní fi nanční institucí, jejíž je Česá republia členem. Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 10% majetu Fondu. c) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) tohoto článu, jejichž emitentem je člensý stát OECD nebo centrální bana tohoto státu, a dluhopisů, za teré převzal záruu člensý stát OECD. d) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článu, s nimiž se obchoduje na Burze cenných papírů Praha. Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 10% majetu Fondu. Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 5% majetu Fondu. e) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) až d) tohoto článu, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země OECD, terý je povolen příslušným úřadem člensého státu a rating jejichž emitenta je nejhůře BBB - (Standard & Poor s, Fitch IBCA, Capital Intelligence), nebo Baa2 (Moody s). Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 10% majetu Fondu. Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 5% majetu Fondu. f) Do jiných dluhopisů, než uvedených v odst. 4 písm. a) až e) tohoto článu, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země OECD, terý je povolen příslušným úřadem člensého státu a rating jejichž emitenta je nejhůře BBB - (Standard & Poor s, Fitch IBCA, Capital Intelligence), nebo Baa3 (Moody s). Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 5% majetu Fondu. Poud jsou tyto dluhopisy denominovány v jiné měně než CZK, nesmí hodnota dluhopisů vydaných jedním emitentem tvořit více než 3% majetu Fondu. g) Do podílových listů otevřených podílových fondů, jejichž emitent je oprávněn činnosti v Česé republice. h) Do cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země OECD, terý je povolen příslušným úřadem člensého státu. i) Movitých věcí představujících záruu bezpečného uložení peněžních prostředů, romě cenných papírů. j) Nemovitostí posytujících záruu spolehlivého uložení peněžních prostředů a sloužících zcela nebo převážně podniání nebo bydlení. 5. Peněžní prostředy shromážděné Fondem mohou být uloženy i na vladových účtech a na vladech potvrzených vladovým certifi átem nebo vladním listem, a to u bany nebo pobočy zahraniční bany na území Česé republiy nebo bany se sídlem na území člensých států Evropsé unie (členů OECD), Japonsa nebo USA. Výše tato uložených prostředů u jedné bany musí být v souladu se záonem. 6. Nejvíce 70% majetu Fondu může být umístěno podle odst. 4 písm. d) až j) tohoto článu. Nejvíce 5% majetu Fondu může být umístěno jina, než je uvedeno v odst. 4, 5 tohoto článu. 7. Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více než 10% majetu Fondu. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článu. 8. Celová hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10% majetu Fondu. 9. V majetu Fondu nesmí být více než 20% z celové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jedním emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v odst. 4 písm. a) až c) tohoto článu. 10. Nejméně 70% majetu Fondu musí být umístěno nebo uloženo do ativ znějících na měnu, ve teré jsou vyjádřeny závazy Fondu vůči účastníům. 11. Fond je povinen cenný papír oupit jen za nejnižší cenu, za terou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče oupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za terou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Splnění této podmíny je Fond povinen proázat. 12. Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může Fond uzavírat pouze za předpoladu, že slouží e snižování rizi plynoucích z urzů cenných papírů, úroových měr a devizových urzů ativ nacházejících se v portfoliu Fondu. Poud lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je Fond povinen uzavírat je pouze na veřejném trhu a dále na regulovaných trzích člensých států OECD, teré jsou povoleny příslušným úřadem člensého státu, za předpoladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a Fond má možnost je dyoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může provádět pouze bana, terá je depozitářem Fondu. 13. Při uplatnění náupních a předupních práv vyplývajících z cenných papírů a při změnách urzů cenných papírů, změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být stanovené podíly přeročeny nejdéle na dobu šesti měsíců, během teré musí být zabezpečeno rozložení rizia podle předchozích odstavců. 14. Fond nesmí naupovat acie jiného penzijního fondu, vydávat dluhopisy, acie za zvýhodněných podmíne pro zaměstnance nebo prioritní acie a posytovat půjčy. 15. Zaměření investiční politiy navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada Fondu. 16. Fond je povinen neprodleně oznámit Česé národní bance přeročení limitů uvedených v odst. 4 až 10 tohoto článu. 17. Záladním cílem správy portfolia je vytvářet pravidelný příjem plynoucí z investování ativ portfolia. Při řízení investic bude usilováno o přiměřenou ochranu apitálu před riziem a při výběru jednotlivých investic bude zvažován především poměr předpoládaného rizia a celového výnosu. 18. Hlavní investiční rizia a jejich eliminace a) Úroové rizio Úroové rizio spočívá v možnosti polesu tržních cen ativ, terý je vyvolán zvýšením úroových sazeb. Taovýto poles cen je závislý na něolia fatorech, zejména vša na době do splatnosti jednotlivých ativ. Cena ativ s delší dobou do splatnosti je obecně více citlivá na změny úroových sazeb než ceny ativ s ratší dobou do splatnosti. Úroové rizio portfolia je omezeno především časovým rozložením investic. b) Kreditní rizio Kreditní rizio představuje taovou možnost, že držené ativum nebude posytovat včasné výplaty úroů a jistiny. Kreditní rizio portfolia závisí na valitě jednotlivých investic. Vzhledem vyššímu

3 riziu nabízejí obecně ativa nižší vality vyšší úro. Kreditní rizio ativ Fondu je omezeno výše uvedenými požadavy stupňů reditní vality, teritoriálním rozložením investic a limity pro maximální angažovanost vůči jednomu emitentovi. c) Rizio investic na aciovém trhu Investicemi na aciovém trhu investor podstupuje rizio polesu ceny naoupených aciových titulů. Celové rizio je sníženo jedna požadavy na diverzifi aci portfolia, jedna poměrně malou vahou aciové části portfolia. Rizio bude taé ativně snižováno investicemi do valitních a lividních aciových titulů. d) Lividní rizio Lividní rizio představuje nebezpečí, že Fond nedostojí svým rátodobým závazům. Toto rizio je snižováno především časovým rozložením investic, držbou lividní rezervy a valitou tato držených rátodobých instrumentů. Článe 4 Zásady hospodaření 1. Fond musí s majetem hospodařit s odbornou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos. 2. S majetem hospodaří Fond sám nebo svěřuje obhospodařování svého majetu třetím osobám ve smyslu 31 odst. 5 záona, ve spojení s 78 záona č. 189/2004 Sb., o oletivním investování, v platném znění. 3. Osobou pověřenou obhospodařováním majetu penzijního fondu je ČSOB Asset Management, a.s., člen supiny ČSOB, IČ Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetu Fondu platí přiměřeně ustanovení vyhlášy č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetu a závazů fondu oletivního investování a o způsobu stanovení atuální hodnoty acie nebo podílového listu fondu oletivního investování. Toto ocenění se provádí alespoň jednou e onci aždého alendářního měsíce. 5. Ocenění nemovitostí a movitých věcí musí Fond provést před jejich náupem nebo prodejem. Další ocenění provede Fond jedenrát ročně a to vždy 31. prosinci příslušného rou. Ocenění se provede podle předpisů platných v době, dy se ocenění provádí. Poud tyto předpisy neexistují, provede ocenění soudní znalec nezávislý na Fondu. 6. Fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvů zaplacených ve prospěch jednotlivých účastníů v rozdělení na příspěvy účastnía, příspěvy účastnía nároovatelné pro odpočet ze záladu daně z příjmů účastníem, terý je poplatníem daně, příspěvy placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvy zaplacené ve prospěch účastnía. Dále je Fond povinen odděleně evidovat stav státních příspěvů jednotlivých účastníů a podílů na výnosech hospodaření Fondu. 7. Fond účtuje v souladu se záonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a postupy účtování pro bany a něteré finanční instituce, poud není ve zvláštním záoně stanoveno jina. Roční účetní závěru ověřuje auditor. 8. Jamile Fond zjistí, že není způsobilý rýt nároy na dávy z penzijního připojištění, je povinen přijmout opatření nápravě a neprodleně informovat Česou národní banu. 9. Fond nesmí se svým majetem naládat způsobem, terý by byl v rozporu se zájmy účastníů. Článe 5 Způsob použití zisu Článe 7 Zveřejňování zpráv o hospodaření s majetem a změnách statutu 1. Fond je povinen nejdéle do tří měsíců od sončení pololetí a alendářního rou zveřejňovat zprávy o svém hospodaření, počtu účastníů a přehledy o umístění prostředů Fondu, jejich uložení a jejich výši. 2. V sídle Fondu a na všech jeho pobočách jsou přístupné: a) zprávy o hospodaření Fondu a údaje podle odst. 1, b) statut, penzijní plán, stanovy a jejich změny, c) seznam členů představenstva a dozorčí rady, d) seznam acionářů a údaje podle 156 odst. 2 záona č. 513/1991 Sb., obchodní záoní, v platném znění. 3. Fond musí aždoročně písemně informovat účastníy o výši všech prostředů, teré Fond eviduje ve prospěch jejich nároů z penzijního připojištění a o stavu těchto nároů, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředů účastnía. Informaci je Fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode dne onání valné hromady, terá rozhoduje o rozdělení zisu, a dále též na žádost účastnía. Za odeslání druhé a další informace je Fond oprávněn požadovat na účastníu úhradu účelně vynaložených náladů. Součástí této písemné informace je i zpráva o hospodaření Fondu včetně údajů uvedených v odst.1. Při zániu penzijního připojištění výpovědí nebo dohodou je Fond povinen zaslat tuto informaci účastníům do jednoho měsíce ode dne zániu penzijního připojištění. 4. Účetní závěra ověřená auditorem se zveřejňuje v Obchodním věstníu, v rozsahu stanoveném Česou národní banou. Zprávy o hospodaření a činnosti fondu se uveřejňují v denním tisu a jsou přístupny v sídle Fondu a na všech jeho pobočách. V roční zprávě Fond uvádí přehled výsledů hospodaření za poslední tři roy. 5. Fond předládá zprávy o hospodaření Česé národní bance, depozitáři a Ministerstvu fi nancí. 6. Statut a jeho změnu přijímá valná hromada. 7. Změny statutu musí být schváleny Česou národní banou, jina jsou neplatné. 8. Fond je povinen: a) Předložit Česé národní bance aždoročně nejpozději do 31.ledna seznam acionářů s vyznačením údajů, teré požaduje 156 odst. 2 záona č. 513/1991 Sb., obchodní záoní, v platném znění, b) informovat Česou národní banu o aždé změně v seznamu acionářů do deseti dnů po zápisu změny v seznamu acionářů, c) předložit Česé národní bance usnesení rejstříového soudu o zápisu změny nebo zániu zapisovaných sutečností bez zbytečného odladu po provedení zápisu do obchodního rejstříu. Článe 8 Závěrečné ustanovení 1. Návrh statutu schválil jediný acionář Fondu při výonu působnosti valné hromady dne 26. září Česá národní bana schválila tento statut podle 9 odst. 2 záona dne 26.listopadu 2007, pod č.j.: Sp/541/328/2007/5 2007/19542/ Statut nabývá účinnosti zápisem fúze do obchodního rejstříu. 1. Fond rozděluje zis ta, že nejméně 5% připadá do rezervního fondu a nejvíce 10% rozdělí podle rozhodnutí valné hromady. 2. Zbylá část se použije ve prospěch účastníů a osob, jejichž penzijní připojištění zanilo v roce, za terý se zis rozděluje. Podíly na výnosech ve prospěch jednotlivých účastníů se rozdělují podle zásad stanovených v penzijním plánu. 3. Poud hospodaření Fondu sončí ztrátou, použije se jejímu rytí nerozdělený zis z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisu. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta ryta snížením záladního apitálu. Hodnota záladního apitálu nesmí lesnout pod částu uvedenou v záoně. Článe 6 Obchodní firma a sídlo depozitáře 1. Depozitář: UniCredit Ban Czech Republic, a.s. (do pod obchodní fi rmou HVB Ban Czech Republic a.s.) 2. Sídlo: Na Příopě 858/20, Praha Identifi ační číslo: Na výon funce depozitáře se uzavírá depozitářsá smlouva na dobu neurčitou podle záona č. 189/2004 Sb., o oletivním investování, v platném znění a příslušného prováděcího předpisu. 5. O změně depozitáře rozhoduje představenstvo. 6. Změnu depozitáře musí schválit Česá národní bana, jina je neplatná.

4 Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB A. Všeobecné podmíny penzijního plánu Článe 1. Úvodní ustanovení a záladní pojmy 1. Penzijní připojištění se státním příspěvem (dále jen penzijní připojištění ) sjednávané ČSOB Penzijním fondem Progres, a. s., členem supiny ČSOB (dále též Fond ) se řídí záonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvem a o změnách něterých záonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen záon ), statutem Fondu a smlouvou o penzijním připojištění uzavřenou mezi Fondem a účastníem penzijního připojištění (dále jen smlouva a účastní ). 2. Penzijním připojištěním se rozumí shromažďování peněžních prostředů od účastníů a státu posytnutých ve prospěch účastníů, naládání s těmito prostředy a vyplácení dáve penzijního připojištění (dále jen dávy ). 3. Tento penzijní plán sestává ze všeobecných podmíne penzijního plánu a speciálních podmíne penzijního plánu (dále jen penzijní program ). 4. Všeobecné podmíny penzijního plánu stanoví: a) druhy penzí a ostatních dáve, b) podmíny nárou na výplatu dáve, c) důvody vypovězení penzijního připojištění, d) podmíny přerušení penzijního připojištění, e) výši příspěvů na penzijní připojištění (dále jen příspěve ), f) podmíny odladu a přerušení placení příspěvů a změny výše příspěvů, g) pravidla a způsob placení příspěvů a postup při neplacení a opožděném nebo nesprávném placení příspěvů, h) podmíny převzetí peněžních prostředů z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároů na záladě tohoto převzetí. 5. Penzijní program stanoví: a) podmíny nárou na dávy, b) způsob výpočtu dáve, c) zásady, podle terých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na výnosech hospodaření Fondu. 6. Účastníem může být: a) fyzicá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území Česé republiy, terá uzavře s Fondem písemnou smlouvu, b) fyzicá osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného člensého státu Evropsé unie, poud je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu z česého důchodového pojištění nebo je účastna veřejného zdravotního pojištění v Česé republice, terá uzavře s Fondem písemnou smlouvu. 7. Splnění podmíne být účastníem podle odstavce 6 tohoto článu proazují účastníci též rodným číslem přiděleným příslušným orgánem Česé republiy a poud nebylo přiděleno číslem pojištěnce vedeným v registru pojištěnců. 8. Před uzavřením smlouvy musí být budoucí účastní seznámen se statutem a penzijním plánem Fondu. 9. Ve smlouvě může být určena fyzicá osoba, teré v případě úmrtí účastnía může vzninout náro na odbytné nebo na pozůstalostní penzi (dále jen určená osoba ). Je-li určeno více osob, musí být současně určeny jejich podíly na odbytném nebo na pozůstalostní penzi. Nejsou-li určeny podíly určených osob, má aždá z nich náro na stejný podíl. Nevznine-li něteré určené osobě náro na odbytné nebo na pozůstalostní penzi, rozdělí se její podíl mezi zbývající určené osoby v poměru jejich podílů. 10. Účastní a Fond se mohou písemně dohodnout na změně smluvních podmíne. Změna smluvních podmíne je možná pouze do budoucna. Souhlasu Fondu není třeba e změně výše příspěvu a změně určených osob nebo jejich podílů na odbytném či pozůstalostní penzi. V případě oznámení o změně určených osob nebo jejich podílů na odbytném či pozůstalostní penzi musí být podpis účastnía úředně ověřen nebo ověřen osobou pověřenou Fondem. 11. Dojde-li e změně penzijního plánu, na terý se smlouva odvolává, stává se změna penzijního plánu součástí smlouvy, jen poud se účastní a Fond dohodli na změně smlouvy. 12. Účastní je povinen bez zbytečného odladu sdělit písemně Fondu změnu příjmení, jména, bydliště, rodného čísla, jaož i další sutečnosti, teré jsou pro Fond nezbytné při výonu penzijního připojištění a vyplývají ze smlouvy. Účastní je dále povinen předem písemně oznámit Fondu výši příspěvu třetí osoby na své penzijní připojištění a označit, zda je třetí osobou zaměstnavatel. Za šody vznilé nesplněním těchto povinností odpovídá účastní. 13. Pojištěná doba je počet alendářních měsíců, za teré byl včas zaplacen na účet depozitáře Fondu měsíční příspěve v minimální výši 100 Kč. 14. Pojmem orunodny se rozumí součin výše zůstatu na účtu a doby, po terou s ní Fond disponoval. 1 orunoden je veličina určující, že Fond disponoval zůstatem ve výši 1 Kč po dobu 1 dne. 15. Jednacím jazyem Fondu je česý jazy. Poud budou písemnosti předloženy v cizím jazyce (s výjimou jazya slovensého), musí být současně přiložen přelad do česého jazya autorizovaným (soudním) tlumočníem. Pouze při předložení žádostí o dávu a souvisejících doumentů jen v cizím jazyce nechá Fond na své nálady písemnosti přeložit soudním tlumočníem, popř. pověřeným zaměstnancem Fondu. O nálady na tlumočné Fond sníží vyplácenou dávu či částu z penzijního připojištění určenou dědicům. Článe 2. Smlouva 1. Smlouvou se Fond zavazuje posytovat účastníu dávy za podmíne, ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou a účastní se zavazuje platit Fondu příspěvy za podmíne, ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou. Součástí smlouvy je penzijní plán, na terý se smlouva odvolává a terý je ní připojen. 2. Ve smlouvě se vždy sjednává posytování starobní penze. Účastní a Fond se mohou ve smlouvě dohodnout na posytování dalších penzí - penze invalidní, penze výsluhové nebo penze pozůstalostní. 3. Návrh na uzavření smlouvy podává budoucí účastní na Fondem předepsaném formuláři. Smlouva je uzavřena písemným přijetím návrhu smlouvy Fondem. 4. Penzijní připojištění vzniá dnem stanoveným ve smlouvě. 5. Další smlouvu lze uzavřít poud: a) dříve vznilé penzijní připojištění zanilo, nebo b) dříve vznilé penzijní připojištění bylo přerušeno, nebo c) účastní, terému vznil náro na dávy, požádal o výplatu dávy; další smlouvu lze uzavřít nejdříve prvnímu dni alendářního měsíce následujícího po doručení písemné žádosti o výplatu dávy penzijnímu fondu. Článe 3. Příspěvy 1. Účastní nemůže platit příspěve současně na penzijní připojištění u více penzijních fondů. 2. Výši příspěvu na alendářní měsíc stanoví účastní ve smlouvě a nesmí být nižší než 100 Kč, maximální výše příspěvu není omezena. 3. Poud účastní sjednal posytování výsluhové penze, je příspěve z jedné poloviny určen na tuto penzi. Po přiznání nárou na výplatu výsluhové penze nebo jednorázového vyrovnání místo výsluhové penze je příspěve plně určen na penzi starobní. 4. Příspěve se platí do once alendářního měsíce, na terý se platí, nebo poud se příspěvy platí dopředu na delší období, do once prvního alendářního měsíce tohoto období. Příspěve se považuje za zaplacený do once alendářního měsíce, je-li příspěve do once alendářního měsíce připsán na účet Fondu u jeho depozitáře. 5. Za účastnía může s jeho souhlasem platit Fondu příspěve nebo jeho část třetí osoba. Příspěve nebo jeho část může též platit zaměstnavatel za své zaměstnance, teří jsou účastníy. Na příspěve placený zaměstnavatelem zcela nebo z části za své zaměstnance se neposytuje státní příspěve. 6. Příspěvy placené účastníem je možné libovolně předplácet. Poud bude v alendářním měsíci účastníem zaplacena částa vyšší než smluvně sjednaný příspěve placený účastníem, bude částa přesahující sjednanou výši příspěvu zúčtována Fondem na podúčet předplatného. Prostředy vedené na podúčtu předplatného Fond použije na úhradu příspěvů v následujících obdobích, poud se Fond a účastní nedohodnou jina. 7. Platbu třetí osoby na penzijní připojištění účastnía zaplacenou v daném alendářním měsíci Fond považuje za příspěve na tento měsíc, poud tuto platbu neoznačí účastní (třetí osoba) jao příspěve na delší období. 8. V případě neplacení, nesprávného nebo opožděného placení příspěvů Fond použije prostředy na podúčtu předplatného doplnění příspěvu placeného účastníem, jen poud výše příspěvu po doplnění dosáhne v daném alendářním měsíci alespoň 100 Kč. Jestliže je výše příspěvu po doplnění podle předchozí věty nižší než příspěve sjednaný ve smlouvě, považuje Fond tuto sutečnost za dočasné snížení výše příspěvu a tento měsíc započítá do pojištěné doby. Náro na státní příspěve za daný alendářní měsíc má účastní pouze v případě, že část příspěvu po doplnění, terá zaládá náro na státní příspěve, je alespoň 100 Kč. 9. Poud bude v alendářním měsíci zaplacen příspěve v taové výši, terá bude i po případném doplnění z podúčtu předplatného nižší než 100 Kč, nezapočítá Fond daný alendářní měsíc do pojištěné doby a účastní nemá v daném alendářním měsíci náro na státní příspěve. V tomto případě zúčtuje Fond příspěve zaplacený účastníem v daném alendářním měsíci na podúčet předplatného.

5 10. Výše státního příspěvu na alendářní měsíc se stanoví podle měsíční výše příspěvu účastnía placeného na penze stanovené podle příspěvového penzijního plánu tato: výše příspěvu účastnía v Kč výše státního příspěvu v Kč 100 až % z částy nad 100 Kč 200 až % z částy nad 200 Kč 300 až % z částy nad 300 Kč 400 až % z částy nad 400 Kč 500 a více 150 Kč Článe 4. Způsob placení příspěvů 1. Příspěvy se platí na účet Fondu u jeho depozitáře bezhotovostním převodem nebo jiným ve smlouvě sjednaným způsobem (např. poštovní pouázou). 2. Při placení příspěvů je účastní povinen platby příspěvů řádně označit variabilním symbolem určeným Fondem ve smlouvě. Za šodu vznilou nesplněním této povinnosti nenese Fond odpovědnost. 3. Neoznačí-li třetí osoba platby příspěvů na penzijní připojištění účastnía způsobem stanoveným Fondem, posuzuje se tato sutečnost, jao by stanovené povinnosti nedodržel účastní. 4. Příspěve se platí v Kč. Platí-li se příspěve z účtu vedeného v cizí měně, hradí účastní nálady onverze na Kč. Ustanovení předchozí věty platí obdobně i pro třetí osobu. Článe 5. Odlad nebo přerušení placení příspěvů 1. Odlad nebo přerušení placení příspěvů účastníem jsou možné pouze do budoucna, a to ze závažných důvodů. 2. Žádost o odlad nebo přerušení placení příspěvů musí mít písemnou formu a musí být doručena Fondu alespoň jeden alendářní měsíc před požadovaným začátem odladu nebo přerušení placení příspěvů. V žádosti o odlad nebo přerušení placení příspěvů musí účastní určit alendářní měsíc počátu a případně once odladu nebo přerušení. Poud Fond do 30 dnů ode dne doručení žádosti nesdělí, že s odladem nebo přerušením placení příspěvů nesouhlasí, platí, že žádosti vyhověl. 3. Doba, po terou byl sjednán odlad placení příspěvů, se započítá do pojištěné doby po oznámení a doplacení příspěvů za tuto dobu. Doba, po terou bylo sjednáno přerušení placení příspěvů, se do pojištěné doby nezapočítá. 4. Po dobu odladu a přerušení placení příspěvů nemá účastní náro na státní příspěve. 5. Účastní má po dobu odladu a přerušení placení příspěvů u Fondu náro na podíl na výnosech hospodaření Fondu. Článe 6. Přerušení penzijního připojištění 1. Penzijní připojištění účastnía se přerušuje dnem, terý uvedl účastní v oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve vša prvním dnem alendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení Fondu. Účastní může penzijní připojištění podle věty první přerušit jen poud: a) platil příspěvy po dobu 36 alendářních měsíců nebo b) platil příspěvy po dobu 12 alendářních měsíců v případě aždého dalšího přerušení téhož penzijního připojištění u Fondu. 2. Po dobu přerušení penzijního připojištění účastní neplatí příspěvy Fondu a nemá náro na státní příspěvy. 3. Přeruší-li účastní penzijní připojištění u Fondu, má po dobu přerušení penzijního připojištění náro na podíl na výnosech hospodaření Fondu. Článe 7. Výpověď a záni penzijního připojištění 1. Účastní může penzijní připojištění dyoliv písemně vypovědět. Podpis účastnía na výpovědi musí být úředně ověřen nebo ověřen osobou pověřenou Fondem. Výpovědní doba je dva alendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem alendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Fondu. 2. Fond je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániu penzijního připojištění. 3. Účastní je povinen písemně oznámit Fondu všechny sutečnosti, teré mají význam pro trvání penzijního připojištění, zejm. uončení trvalého pobytu na území Česé republiy, resp. ztrátu bydliště na území člensého státu Evropsé unie, uončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v Česé republice, a dále změnu těch sutečností, teré jsou podmínou pro splnění informační povinnosti Fondu. 4. Fond může penzijní připojištění písemně vypovědět pouze účastníu: a) terý po dobu alespoň šesti alendářních měsíců neplatil příspěvy, byl-li účastní nejméně jeden měsíc před vypovězením penzijního připojištění písemně upozorněn na možnost výpovědi, b) terý při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na náro na posytování státního příspěvu nebo na dávy nebo terý zatajil sutečnosti, teré jsou rozhodné pro uzavření smlouvy, c) terý nesplňuje podmíny být účastníem. 5. V případě vypovězení penzijního připojištění ze strany Fondu podle odstavce 4 tohoto článu je výpovědní doba dva alendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem alendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 6. Penzijní připojištění nelze podle odstavce 4 tohoto článu vypovědět, jestliže účastní splnil podmínu pro vzni nárou na penzi spočívající v placení příspěvu po dobu stanovenou penzijním plánem, nebo by splnil tuto podmínu do once výpovědní doby stanovené v odstavci 5 tohoto článu. 7. Penzijní připojištění účastnía zaniá dnem: a) uončení výplaty poslední penze, b) výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze, c) na terém se účastní a Fond písemně dohodli, d) e terému bylo penzijní připojištění vypovězeno podle odst. 1 nebo 4 tohoto článu, e) výplaty odbytného při zániu Fondu, poud nepřevzal povinnosti Fondu jiný penzijní fond, f) uončení trvalého pobytu účastnía na území Česé republiy, g) ztráty bydliště na území člensého státu Evropsé unie nebo uončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v Česé republice, h) úmrtí účastnía. Článe 8. Dávy 1. Tento penzijní plán je sestaven jao příspěvově defi novaný, v němž výše dávy závisí zejména na úhrnu příspěvů zaplacených ve prospěch účastnía, podílu účastnía na výnosech hospodaření Fondu, věu účastnía od terého se penze posytuje a sjednané době posytování pozůstalostní penze. 2. Fond posytuje tyto dávy: a) penze, terou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částy, a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částy po dobu stanovenou tímto penzijním plánem, b) jednorázové vyrovnání, c) odbytné. 3. Fond posytuje tyto druhy penzí: a) starobní penzi, b) výsluhovou penzi, c) invalidní penzi, d) pozůstalostní penzi. Článe 9. Náro na dávu 1. Náro na dávu vzniá dnem splnění podmíne stanovených záonem, smlouvou a penzijním plánem, na terý se smlouva odvolává. 2. Po vzniu nárou na dávu je účastní nebo osoba určená ve smlouvě, případně dědic oprávněn dyoliv požádat o její výplatu. Článe 10. Řízení o dávce 1. Osoba, teré vznil náro na dávu, může požádat o její výplatu. Žádost podává písemně a řízení o této dávce bude zahájeno dnem doručení žádosti Fondu. Podpis žadatele o výplatu dávy a opie doladů proazujících vzni nárou na dávu podle odstavců 2 a 3 musí být úředně ověřené nebo ověřené osobou pověřenou Fondem. Řízení o dávce Fond uončí nejpozději do tří měsíců po jeho zahájení. 2. Žádost o výplatu invalidní penze je třeba doložit rozhodnutím o přiznání plného invalidního důchodu z důchodového pojištění. 3. Žádost určené osoby o výplatu odbytného nebo o výplatu pozůstalostní penze je třeba doložit doladem o úmrtí účastnía, případně určené osoby. Dolad o úmrtí musí být úředně ověřen nebo ověřen osobou pověřenou Fondem. Je-li určených osob více, žádá aždá určená osoba o svůj podíl na odbytném nebo na pozůstalostní penzi samostatně. 4. Je-li částa z penzijního připojištění předmětem dědictví, přiloží žadatel žádosti o výplatu usnesení soudu o dědictví, případně realizační pouaz soudu. Je-li dědiců více, žádá aždý o svůj podíl samostatně. Kopie usnesení soudu či realizačního pouazu soudu musí být úředně ověřena nebo ověřena osobou pověřenou Fondem. Článe 11. Výplata dáve 1. Fond přizná náro na výplatu dávy poslednímu dni alendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve terém bude dáva vyplacena nebo poprvé vyplacena. 2. Výše dávy, terá podléhá zdanění, se stanoví v Kč zaorouhlená na celé Kč dolů. Dávy se vyplácejí v Česé republice, poud účastní nebo určená osoba mají trvalý pobyt na území Česé republiy, popř. založen účet v Česé republice.

6 3. Účastníovi nebo fyzicé osobě určené ve smlouvě, terým vznil náro na dávu penzijního připojištění a teří nemají trvalý pobyt na území Česé republiy, je Fond povinen na jejich žádost vyplácet dávu do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. Účastníovi nebo fyzicé osobě určené ve smlouvě, terým vznil náro na dávu penzijního připojištění a teří nemají bydliště na území člensého státu Evropsé unie, je Fond povinen na jejich žádost vyplácet dávu do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. Obdobně se postupuje v případě, stane-li se částa z penzijního připojištění předmětem dědictví a dědici nemají trvalý pobyt na území Česé republiy, resp. bydliště na území jiného člensého státu Evropsé unie, popř. založen účet v Česé republice. 4. Dávy vyplácené do ciziny v cizí měně se vyplácejí dle urzovního lístu depozitáře Fondu, platného e dni splatnosti platebního příazu na výplatu dávy v Kč. Nevydá-li depozitář příslušný urzovní líste, bude onverze provedena dle onrétních podmíne na příslušném trhu v oamžiu onverze. Před termínem výplaty dávy má Fond právo si ověřit, že účastní nebo určená osoba žije, popř. penzijní připojištění nezanilo z jiného důvodu, a účastní nebo určená osoba mají povinnost této žádosti podle instruce Fondu vyhovět. Dáva je vyplacena následně po obdržení doladu o žití s úředně ověřeným podpisem žadatele, popř. s ověřením provedeným osobou pověřenou Fondem. 5. Penzi Fond vyplácí sjednaným způsobem v pravidelných dohodnutých lhůtách - měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně. Lhůta měsíční, čtvrtletní a pololetní může být sjednána pouze tehdy, poud výše jednotlivých výplat penze činí nejméně 500 Kč. První výplatu penze Fond usuteční do tří měsíců po zahájení řízení o penzi, nedohodne-li se s příjemcem penze jina. 6. Fond vyplatí jednorázové vyrovnání do once alendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na terý byl poslední příspěve účastnía zaplacen nebo měl být zaplacen. V případě, že účastní v žádosti o výplatu jednorázového vyrovnání neuvede měsíc, na terý zaplatí poslední příspěve, Fond považuje za tento měsíc poslední měsíc alendářního čtvrtletí, ve terém bylo zahájeno řízení o jednorázovém vyrovnání. Účastníu, terému vznil náro na jednorázové vyrovnání a terý penzijní připojištění před uplatněním žádosti o jeho výplatu přerušil, Fond jednorázové vyrovnání vyplatí do tří měsíců po zahájení řízení o jednorázovém vyrovnání. 7. Odbytné Fond vyplatí do tří měsíců ode dne doručení žádosti účastnía nebo určené osoby o jeho výplatu. Poud účastní požádá o výplatu odbytného před zániem penzijního připojištění, vyplatí Fond odbytné do tří měsíců ode dne zániu penzijního připojištění. 8. V případě, že dojde u příjemce dávy souběhu výplat dvou nebo více dáve, je Fond oprávněn provést výplatu dáve jednou platbou. 9. Sjedná-li účastní, popřípadě určená osoba, výplatu penze bezhotovostním převodem na účet u bany, je Fond oprávněn provést v průběhu aždého alendářního rou jednu výplatu penze poštovní pouázou. 10. Fond má náro na vrácení neoprávněně vyplacených dáve. Článe 12. Dědictví Zemřel-li účastní, terému nebyla vyplácena penze, a nevznil-li náro na odbytné nebo pozůstalostní penzi, stává se částa ve výši odbytného předmětem dědictví, poud jsou dědici. Článe 13. Individuální účet účastnía 1. Prostředy evidované ve prospěch účastnía Fond vede odděleně od prostředů ostatních účastníů. Za tím účelem zřídí Fond v den vzniu penzijního připojištění pro aždého účastnía příspěvový účet a výnosový účet. Na příspěvovém účtu Fond průběžně eviduje prostředy zaplacené ve prospěch účastnía a státní příspěvy posytnuté ve prospěch účastnía. Na výnosovém účtu Fond průběžně eviduje podíly účastnía na výnosech hospodaření Fondu. Pravidla pro evidenci podílů na výnosech hospodaření Fondu na výnosovém účtu jsou stanovena v penzijním programu. 2. Prostředy na příspěvovém účtu Fond průběžně eviduje na následujících podúčtech: a) P1 - podúčet příspěvů zaplacených ve prospěch účastnía, b) P2 - podúčet státních příspěvů posytnutých ve prospěch účastnía, c) P3 - podúčet předplatného. 3. Je-li sjednána výsluhová penze, vedou se prostředy na podúčtech P1, P2 pro tuto penzi odděleně. Prostředy evidované na podúčtu předplatného se evidují pouze ve prospěch penze starobní. I. Podmíny vzniu nárou na dávy 1. Podmínou vzniu nárou na starobní penzi je splnění pojištěné doby nejméně 60 alendářních měsíců a dosažení věu účastnía nejméně 60 let. Náro na starobní penzi nemůže vzninout po přiznání nárou na výplatu invalidní penze nebo jednorázového vyrovnání místo invalidní penze. 2. Podmínou vzniu nárou na invalidní penzi je smluvní sjednání posytování invalidní penze účastníem, přiznání plného invalidního důchodu z důchodového pojištění a splnění pojištěné doby nejméně B. Penzijní program 4. Stav příspěvů zaplacených ve prospěch účastnía Fond dále eviduje v rozdělení na příspěvy zaplacené účastníem, příspěvy zaplacené účastníem nároovatelné pro odpočet ze záladu daně z příjmů účastníem, terý je poplatníem daně, příspěvy placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvy zaplacené ve prospěch účastnía. 5. Příspěvový a výnosový účet zaniá dnem, dy jsou vyrovnány všechny nároy účastnía, určených osob či dědiců nebo všechny prostředy z tohoto účtu převedeny na výplatní účet penze. 6. Po přiznání nárou na výplatu penze Fond převede prostředy, z nichž byla stanovena výše penze, na výplatní účet penze, na terém průběžně eviduje zůstaty na následujících podúčtech: a) V1 - podúčet úhrnu prostředů zaplacených ve prospěch účastnía včetně státních příspěvů posytnutých ve prospěch účastnía, b) V2 - podúčet podílů na výnosech hospodaření Fondu. Vznil-li náro na pozůstalostní penzi současně něolia určeným osobám, zřídí Fond výplatní účet penze pro aždou z určených osob. 7. Výplatní účet příslušné penze zaniá její poslední výplatou nebo výplatou jednorázového vyrovnání místo této penze. Článe 14. Převzetí peněžních prostředů z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu 1. Fond převezme peněžní prostředy ze zanilého penzijního připojištění účastnía u jiného penzijního fondu, ve terém účastníu nevznil náro na penzi a ze terého mu nebylo vyplaceno odbytné. 2. Peněžní prostředy podle odst. 1 tohoto článu. určené pro penzi výsluhovou Fond zúčtuje ve prospěch této penze. Peněžní prostředy podle odst. 1 tohoto článu určené pro jiný druh penze Fond zúčtuje ve prospěch penze starobní. 3. Pojištěná doba ze zanilého penzijního připojištění podle odst. 1 tohoto článu se započítá do pojištěné doby u Fondu, poud byly prostředy z tohoto penzijního připojištění připsány na účet Fondu u jeho depozitáře. Článe 15. Rozdělení zisu 1. Zis Fondu se v souladu se statutem rozděluje tato: a) nejméně 5 % připadá do rezervního fondu, b) nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady, c) zbylá část se použije ve prospěch účastníů jednotlivých penzijních plánů a osob, jejichž penzijní připojištění u Fondu zanilo v roce, za terý se zis rozděluje. 2. Část zisu podle odst. 1 písm. c) se rozdělí mezi jednotlivé penzijní plány podle průměrné denní výše všech prostředů evidovaných v průběhu daného alendářního rou ve prospěch účastníů včetně osob, jejichž penzijní připojištění zanilo v roce, za terý se zis rozděluje. Pro rozdělení zisu je rozhodující penzijní plán, na terý se smlouva odvolává poslednímu dni daného alendářního rou. 3. Určené osoby, teré jsou příjemci pozůstalostní penze, nemají náro na podíl na výnosech hospodaření Fondu. Článe 16. Informační povinnosti Fondu 1. Fond je povinen aždoročně písemně informovat účastníy o výši všech prostředů, teré eviduje ve prospěch jejich nároů z penzijního připojištění u Fondu, a o stavu těchto nároů, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředů účastnía. Součástí této informace je zpráva o hospodaření Fondu včetně přehledu o uložení a umístění prostředů Fondu a jejich výši a o počtu účastníů Fondu. Při zániu penzijního připojištění u Fondu je Fond povinen zaslat nebo předat tuto informaci účastníu do jednoho měsíce ode dne zániu penzijního připojištění. 2. Za odeslání druhé a další informace je Fond oprávněn požadovat na účastníu úhradu účelně vynaložených náladů. 3. Jestliže účastní do 14 dnů po doručení informace podle odst. 1 neuplatní námity, považuje se tato informace za uznanou. Záonné nároy účastnía i po uplynutí této lhůty zůstávají nedotčeny. 4. Fond je povinen písemně informovat účastníy o změnách penzijního plánu, teré se týají nároů a dáve z penzijního připojištění. 36 alendářních měsíců. Náro na invalidní penzi nemůže vzninout po přiznání nárou na výplatu starobní penze nebo jednorázového vyrovnání místo starobní penze. 3. Podmínou vzniu nárou na výsluhovou penzi je smluvní sjednání posytování výsluhové penze účastníem a splnění pojištěné doby, spočívající v placení příspěvů na výsluhovou penzi, nejméně 180 alendářních měsíců. Náro na výsluhovou penzi nemůže vzninout po přiznání nárou na výplatu starobní či invalidní penze nebo jednorázového vyrovnání místo starobní či invalidní penze.

7 4. Podmínou vzniu nárou na pozůstalostní penzi a) v období placení příspěvů je smluvní sjednání posytování pozůstalostní penze účastníem a úmrtí účastnía, terý splnil pojištěnou dobu nejméně 36 alendářních měsíců. Náro na výplatu pozůstalostní penze zaniá úmrtím určené osoby. b) v období vyplácení penze účastníovi je úmrtí účastnía, terému byla na záladě jeho žádosti vyplácena doživotní penze s nároem na pozůstalostní penzi pro určené osoby. Náro na výplatu pozůstalostní penze zaniá úmrtím určené osoby. 5. Náro na jednorázové vyrovnání vznine pouze účastníu po vzniu nárou na penzi, jestliže před přiznáním nárou na její výplatu požádal místo penze o výplatu jednorázového vyrovnání. 6. Náro na odbytné vznine: a) účastníu, terý zaplatil příspěvy alespoň na 12 alendářních měsíců a jehož penzijní připojištění zanilo výpovědí nebo dohodou, poud mu není vyplácena penze, penzijní připojištění trvalo alespoň 12 alendářních měsíců a nedošlo převodu prostředů do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, b) určeným osobám, poud účastní zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a poud nevznil náro na pozůstalostní penzi nebo poud se nárou na pozůstalostní penzi všechny určené osoby písemně vzdaly. II. Výpočet výše dáve 1. Výpočtovým záladem (VZ), z něhož se stanoví výše penze je: a) pro penzi starobní a invalidní částa ve výši úhrnu prostředů evidovaných e dni přiznání nárou na výplatu penze na příspěvovém a výnosovém účtu účastnía ve prospěch penze starobní a výsluhové; b) pro penzi výsluhovou částa ve výši úhrnu prostředů evidovaných e dni přiznání nárou na výplatu penze na příspěvovém a výnosovém účtu účastnía ve prospěch výsluhové penze; c) pro penzi pozůstalostní - v období placení příspěvů úhrn prostředů evidovaných e dni úmrtí účastnía na příspěvovém a výnosovém účtu ve prospěch penze starobní a výsluhové - v období pobírání penze - součin roční výše penze, terá byla vyplácena zemřelému účastníovi a účastníem sjednané doby výplaty pozůstalostní penze v letech - v případě úmrtí účastnía, terý je příjemcem výsluhové penze a zároveň platí příspěvy ve prospěch penze starobní, je výpočtovým záladem součet výpočtových záladů pro pozůstalostní penze. 2. V žádosti o výplatu penze starobní, invalidní nebo výsluhové může účastní požádat o mimořádné zvýšení první spláty penze nejvýše vša do výše jedné třetiny výpočtového záladu. 3. Roční výše penze starobní, výsluhové a invalidní je určena pojistněmatematicými výpočty jao výše výplaty důchodu, terý je vyplácen doživotně počínaje věem účastnía v roce výpočtu penze. Za vě účastnía se považuje rozdíl mezi alendářním roem, ve terém byl přiznán náro na výplatu penze a alendářním roem, v němž se účastní narodil. Výše roční penze P x je neměnná po celou dobu její výplaty účastníu a stanoví se podle vzorce: P x = ((1 - MZ ) * VZ * D x ) / (N x + b * L * M x ), de: P x výše jedné spláty penze pro -tého účastnía, stanovené ve věu x, VZ je výpočtový zálad, z něhož se stanoví výše penze, MZ je podíl mimořádného zvýšení první spláty penze na výpočtovém záladu, maximálně 1/3, D x, N x, M x jsou omutační čísla, de x je vě účastnía v roce výpočtu penze, b identifi átor,zda bylo sjednáno posytování pozůstalostní penze; b = 1 bylo sjednáno, b = 0 nebylo sjednáno, L je účastníem sjednaná doba výplaty pozůstalostní penze, nejméně 2 roy a nejvíce 20 let. 4. Pro pojistně-matematicé výpočty Fond použije atuální úmrtnostní tabuly Česého statisticého úřadu platné e dni výpočtu penze, popř. úmrtnostní tabuly upravené Fondem s přihlédnutím vývoji svého mene účastníů. Fond tato upravené úmrtnostní tabuly zašle na vědomí Česé národní bance a Ministerstvu práce a sociálních věcí a zveřejní je ta, aby byly dostupné účastníům. 5. Tabuly omutačních čísel jsou zpracovány s použitím pojistnětechnicé úroové míry, terou stanoví valná hromada Fondu. Změna pojistně-technicé úroové míry nemá vliv na výši již přiznaných penzí. 6. Roční výši pozůstalostní penze Fond stanoví rovnoměrným rozvržením výpočtového záladu na sjednanou dobu pobírání pozůstalostní penze, nejméně 2 roy a nejvíce 20 let. Vznine-li náro na pozůstalostní penzi něolia určeným osobám, stanoví se výše pozůstalostní penze určené osoby z části výpočtového záladu, terá odpovídá jejímu podílu na pozůstalostní penzi. 7. Výše měsíční, čtvrtletní nebo pololetní penze se stanoví jao odpovídající podíl roční penze. 8. Výše jednorázového vyrovnání se rovná výpočtovému záladu penze, místo teré náleží, e dni přiznání nárou na výplatu jednorázového vyrovnání. 9. Výše odbytného se stanoví jao úhrn příspěvů zaplacených účastníem a podílu na výnosech hospodaření Fondu odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvů. Vznine-li náro na odbytné něolia určeným osobám, Fond stanoví výši odbytného určené osoby z části prostředů podle věty první, terá odpovídá jejímu podílu na odbytném. Na částy posytnutého státního příspěvu a podílu na výnosech hospodaření Fondu odpovídající výši státních příspěvů není při výplatě odbytného náro. 10. Doplaty dáve plynoucí z nároů účastnía, teré nebyly zahrnuty do výpočtu výše dávy (státní příspěvy, podíl na výnosech hospodaření Fondu), Fond vyplatí bez zbytečného odladu po jejich připsání na individuální účet účastnía. Doplaty penzí Fond vyplatí formou mimořádné spláty penze nejpozději do pěti měsíců po dni výpočtu podílu na výnosech hospodaření fondu. III. Podíl na výnosech hospodaření Fondu a tvorba pojistné rezervy 1. Podíly účastnía na výnosech hospodaření Fondu odpovídající prostředům, teré nebyly převedeny na výplatní účet penze jsou evidovány na výnosovém účtu na následujících podúčtech: a) Y1 - podúčet výnosů z příspěvů zaplacených ve prospěch účastnía, b) Y2 - podúčet výnosů ze státních příspěvů. Je-li sjednána výsluhová penze, vedou se prostředy na podúčtech Y1, Y2 pro tuto penzi odděleně. Výnosy z prostředů evidovaných na podúčtu předplatného Fond eviduje ve prospěch penze starobní na podúčtu Y1. 2. Část zisu Z pp určená ve prospěch účastníů, teří sjednali tento penzijní program, se nejdříve rozdělí na část Z 1 odpovídající prostředům, teré nebyly převedeny na výplatní účty penzí a část Z 2 odpovídající prostředům, teré byly převedeny na výplatní účty penzí úměrně úhrnu částe vedených na těchto účtech a době, po terou s nimi fond disponoval. Z pp = Z 1 + Z 2 Z 1 = Z pp * Z 2 = Z pp * de KD,1 / ( KD,2 / ( KD,1 + KD,2 ) KD,2 ) KD,1 + KD,n = d i * p,i pro n = 1,2 (dále též orunodny ) i d i počet dní i-tého období p,i výše prostředů evidovaných ve prospěch -tého účastnía v i-tém období 3. Část zisu Z 1, odpovídající prostředům, teré nebyly převedeny na výplatní účty penzí, Fond rozdělí mezi účastníy podle průměrné výše prostředů evidovaných v jejich prospěch na příspěvových a výnosových účtech. V = Z 1 * (KD / KD,1 ) de V výnos připadající ve prospěch - tého účastnía Z 1 část zisu odpovídající prostředům, teré nebyly převedeny na výplatní účty penzí KD orunodny pro -tého účastnía KD,1 úhrn orunodnů pro účastníy platící příspěvy 4. Část zisu Z 2 odpovídající prostředům, teré byly převedeny na výplatní účty penzí, Fond použije přednostně doplnění pojistné rezervy PR evidované ve prospěch účastníů příjemců penzí, teří sjednali tento penzijní program. Pojistná rezerva je určena pro výplatu penzí, u terých došlo vyčerpání prostředů na výplatních účtech penzí. Kladnou zbylou část ZB Fond rozdělí mezi účastníy - příjemce penzí podle průměrné výše prostředů evidovaných v jejich prospěch na výplatních účtech penzí. 5. Pojistná rezerva PR odpovídající danému penzijnímu programu je dána součtem PR = PR, de PR je pojistně matematicá rezerva pro -tého příjemce penze hodnoceného rou vypočtená a) pro doživotní starobní, výsluhovou, invalidní penzi podle vzorce N x + b * L * M +r x +r PR = P *s *, D x +r b) pro pozůstalostní penzi vyplácenou po sjednanou dobu L podle vzorce PR = P * s *( L - r ), de P výše jedné spláty penze pro -tého příjemce penze, stanovené ve věu x,

8 s frevence výplaty penze pro -tého příjemce penze, N x, M x, D x hodnoty omutačních čísel pro účastnía, terému je vyplácena penze ve věu x, r počet let od počátu výplaty penze -tého příjemce penze, b identifi átor, zda bylo sjednáno posytování pozůstalostní penze; b = 1 bylo sjednáno, b = 0 nebylo sjednáno, L sjednaná doba výplaty pozůstalostní penze v rocích. Zbylá část ZB určená rozdělení příjemcům penzí je určena rovnicí ZB = Z 2 - (PR - EZ), de EZ je celová výše evidenčních zůstatů na výplatních účtech penzí daného penzijního programu. Podíl na výnosech hospodaření fondu připadající na -tého příjemce penze V je dán následujícími vztahy a) V = ZB * (KD / KD,2 ) pro ZB > 0 de KD orunodny pro -tého příjemce penze KD,2 úhrn orunodnů příjemců penzí b) V = 0 pro ZB 0 Převedení nároů z penzijních plánů zrušeného Zemsého penzijního fondu, a. s. 1. Část C. Zvláštní ustanovení tohoto penzijního plánu zabezpečuje převedení nároů z penzijních plánů zrušeného Zemsého penzijního fondu, a. s. (dále též zrušený penzijní fond ) do penzijního připojištění u ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB, jao právního nástupce pro ty účastníy zrušeného penzijního fondu, teří podle 40 odst. 1, 2 záona neodmítnou penzijní připojištění u Fondu (dále též přecházející účastníci ). 2. ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB přejímá e dni zápisu sloučení se zrušeným penzijním fondem vešerá práva a povinnosti vůči přecházejícím účastníům včetně příjemců penzí, vůči osobám určeným ve smlouvě a dalším fyzicým osobám, a to v plném a nezměněném rozsahu, s výjimami uvedenými v odst. 3 a 4 této části, podle penzijních plánů: a) Penzijní plán č. 1 Zemsého penzijního fondu, a. s., č.j. 324/58 408/1994, s účinností od (dále jen I. Penzijní plán ), b) Penzijní plán č. 2 Zemsého penzijního fondu, a. s., č.j. 324/13 711/1995, s účinností od (dále jen II. Penzijní plán ), c) Penzijní plán č. 3 Zemsého penzijního fondu, a. s., č.j. 323/20.731/2000, s účinností od (dále jen III. Penzijní plán ), d) Penzijní plán č. 4 Zemsého penzijního fondu, a. s., č.j. 32/73877/ /EO, s účinností od (dále jen IV. Penzijní plán ). 3. U I. Penzijního plánu se mění Čl. X Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, odst. 1; U II. Penzijního plánu se mění Čl. X Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, odst. 1; U III. Penzijního plánu se mění ČÁST VI Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, Čl. 21 odst. 1; U IV. Penzijního plánu se mění ČÁST VI Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, Čl. 21 odst. 1, přičemž Uvedená ustanovení znějí nadále tato: 1. Zis Fondu se v souladu se statutem rozděluje tato: a) nejméně 5 % připadá do rezervního fondu, b) nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady, c) zbylá část se použije ve prospěch účastníů jednotlivých penzijních plánů a osob, jejichž penzijní připojištění u Fondu zanilo v roce, za terý se zis rozděluje. Část zisu podle odst. 1 písm. c) se rozdělí mezi jednotlivé penzijní plány podle průměrné denní výše všech prostředů evidovaných v průběhu daného alendářního rou ve prospěch účastníů včetně osob, jejichž penzijní připojištění zanilo v roce, za terý se zis rozděluje. Pro rozdělení zisu je rozhodující penzijní plán, na terý se smlouva odvolává poslednímu dni daného alendářního rou. 4. U I. Penzijního plánu se mění Čl. X Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, odst. 3; 1. Změny tohoto penzijního plánu musí být schváleny Česou národní banou, jina jsou neplatné. Před vydáním rozhodnutí o návrhu na změnu penzijního plánu požádá Česá národní bana o stanoviso Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2. Návrh penzijního plánu schválil jediný acionář Fondu při výonu působnosti valné hromady dne C. Zvláštní ustanovení U II. Penzijního plánu se mění Čl. X Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, odst. 3; U III. Penzijního plánu se mění ČÁST VI Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, Čl. 21 odst. 2; U IV. Penzijního plánu se mění ČÁST VI Podíly účastníů na výnosech hospodaření fondu, Čl. 21 odst. 2, přičemž Uvedená ustanovení znějí nadále tato: Výnosy z hospodaření Fondu s prostředy penzijního připojištění připadající na účastníy za předchozí alendářní ro budou připisovány ve výši stanovené podle průměrné denní výše všech prostředů evidovaných v průběhu daného alendářního rou ve prospěch účastníů, jejichž smlouva se odvolává na daný penzijní plán. Pro stanovení průměrné denní výše prostředů -tého účastnía nebo příjemce penze se použije výpočetní formule K p = KD / počet dní v roce = d i i * p,i / počet dní v roce, de d i p,i D. Závěrečná ustanovení 6. Výpočet podílů účastníů na výnosech hospodaření Fond provede do jednoho měsíce ode dne onání valné hromady Fondu, terá rozhodla o rozdělení zisu za příslušné účetní období. 7. Podíl účastnía na výnosech hospodaření Fondu, odpovídající prostředům, teré nebyly převedeny na výplatní účet penze, Fond připíše na výnosový účet účastnía e dni výpočtu podílu na výnosech hospodaření Fondu. 8. Podíl účastnía na výnosech hospodaření Fondu, odpovídající prostředům, teré jsou evidovány na výplatním účtu penze, Fond vyplatí pouze účastníu, a to formou mimořádné spláty penze nejpozději do pěti měsíců po dni výpočtu podílu na výnosech hospodaření fondu. IV. Přechodná ustanovení Do dne onání valné hromady Fondu, terá stanoví výši pojistnětechnicé úroové míry, se při zpracování tabule omutačních čísel použije pojistně-technicá úroová míra 2 %. počet dní i- tého období částa výše prostředů evidovaných ve prospěch -tého účastnía nebo příjemce penze v i-tém období 5. Smlouvy o penzijním připojištění uzavřené u zrušeného penzijního fondu podle I. až IV. Penzijního plánu, teré jsou jejich součástí a teré jsou e smlouvám připojeny, zůstávají pro přecházející účastníy v platnosti v nezměněné podobě, s výjimami uvedenými v odst. 3 a 4 této části, což zejména znamená: a) Pojištěná doba, terou zísali přecházející účastníci u zrušeného penzijního fondu, se v plném rozsahu započítává do penzijního připojištění u Fondu. b) Příspěvy na penzijní připojištění uhrazené přecházejícími účastníy a třetími osobami, státní příspěvy pouázané ve prospěch přecházejících účastníů a vešeré podíly na výnosech hospodaření zrušeného penzijního fondu se převádějí do penzijního připojištění u Fondu. c) Pro přecházející účastníy zrušeného penzijního fondu zůstávají podmíny vzniu nárou na vešeré dávy z penzijního připojištění a stejně ta nároy na výplatu těchto dáve zachovány v nezměněné podobě. d) Použití úmrtnostních tabule se pro přecházející účastníy řídí podmínami stanovenými v I. až IV. Penzijním plánu zrušeného penzijního fondu v nezměněné podobě. 6. Účastníci zrušeného penzijního fondu, teří podle 40 odst. 1, 2 záona odmítnou penzijní připojištění u Fondu, budou vypořádáni Fondem podle podmíne I. až IV. Penzijního plánu zrušeného penzijního fondu. 7. Nároy osob určených ve smlouvě a dalších fyzicých osob ze smluv účastníů zrušeného penzijního fondu, teří podle 40 odst. 1, 2 záona odmítnou penzijní připojištění u Fondu se řídí podmínami I. až IV. Penzijního plánu zrušeného penzijního fondu, záonem a dalšími právními předpisy. 3. Česá národní bana schválila tento penzijní plán podle 9 odst. 3 záona dne , pod č.j.: Sp/541/328/2007/5 2007/19542/ Penzijní plán nabývá účinnosti dnem zápisu sloučení ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB se Zemsým penzijním fondem, a. s. do obchodního rejstříu.

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena supiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000 Stránka č. 1 z 11 Penzijní plán č. 2 platný od 5. 2000 Penzijní plán č. 2 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem.

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem. Penzijní plán č. 4 I. OBECNÉ PODMĺNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem dále jen ( Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s. (dále jen Fond ), platí

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I 36 ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 3 po transformaci Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (05/2000 08/2004) Schváleno Ministerstvem financí 28.04. 2000, pod. č.j. 323/29.897/2000 Čl. 1

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl č. 4 po transformaci Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004-326 Čl. 1 Úvodní

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 4 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Statut. AXA penzijní fond a.s.

Statut. AXA penzijní fond a.s. Statut AXA penzijní fond a.s. ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Obchodní firma: AXA penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 2) Sídlo: Úzká 8/488, 602 00 Brno 3) Identifikační číslo: 61 85 98 18 4) Povolení

Více

Penzijní plán VII. 512349 11/2012

Penzijní plán VII. 512349 11/2012 Penzijní plán VII. 512349 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Zákon č. 42/1994 Sb. ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení

Zákon č. 42/1994 Sb. ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení Zákon č. 42/1994 Sb. Změna: 61/1996 Sb. 15/1998 Sb. 170/1999 Sb. 170/1999 Sb. (část) 353/2001 Sb. 36/2004 Sb. 36/2004 Sb. (část), 237/2004 Sb., 257/2004 Sb. 377/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON. ze dne 16. února 1994 ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení

ZÁKON. ze dne 16. února 1994 ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 61/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 170/1999 Sb. Změna: 170/1999 Sb. (část) Změna: 353/2001 Sb. 42 ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi Účastníkem a ING Penzijní společnosti, a.s. podle zákona č. 427/2011

Více

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností

Penzijní plán VI. AXA penzijní společnost a.s. 1. úvodní ustanovení základní pojmy. 2. druhy penzí a ostatních dávek poskytovaných společností AXA penzijní společnost a.s. Penzijní plán VI. 512346 11/2012 1. úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND a.s., která je od 15.3.2007

Více

ZÁKON ze dne 16. února 1994. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

ZÁKON ze dne 16. února 1994. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Změna: 61/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 170/1999

Více

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Změny 42/1994 Sb. stav k 31.12.2009 X stav k 31.12.2011 [31.12.2011] 42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním

Více

ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Penzijní připojištění HLAVA PRVNÍ. Základní ustanovení Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5250 Sbírka zákonů č. 376 / 2015 376 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvod. Práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření se řídí zákonem č. 427/2011

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. Penzijní plán č. 4 ING Penzijního fondu, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

427/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

427/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.12.2012 do částky 156/2012 Sb. a 50/2012 Sb.m.s. 427/2011 Sb. - poslední stav textu Změna: 399/2012 Sb. (část) Změna: 399/2012 Sb., 403/2012 Sb. 427/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 427/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o doplňkovém penzijním spoření Změna: 399/2012 Sb. (část) Změna: 399/2012 Sb., 403/2012 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: OBECNÁ

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993 Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995 96 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijní plán šsc. 6 Penzijního fondu ŠSCeské pojišéetovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s., (dále jen Penzijní fond ) je penzijním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součás smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, 376. Zákon o ukončení důchodového spoření O B S A H : 377. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem "restart". To oceníme při opakovaném použití dokumentu.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem restart. To oceníme při opakovaném použití dokumentu. Úloha 1 - Koupě nového televizoru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Chceme si oupit nový televizor v hodnotě 000,-Kč. Bana nám půjčí, přičemž její úroová sazba činí 11%. Předpoládejme, že si půjčujeme na jeden ro a

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Tvorba a čerpání sociálního fondu O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 5 Č.j. 4060/2015 Zpracoval: JUDr. K. Krůfa právní zástupce fakulty Odpovídá: děkanka fakulty Tvorba a čerpání sociálního fondu ÚVOD Podle 18, odst. 6, písm. f)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více