STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA"

Transkript

1 STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA

2 OBSAH: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 7 Článek Úvodní ustanovení... 7 Článek Název... 7 Článek Sídlo... 7 Článek Cíl činnosti... 8 Článek Hlavní činnosti... 8 ČLENSTVÍ... 9 Článek Obecné ustanovení... 9 Článek Vznik členství Článek Druhy členství Článek Členství s rozhodovacími právy Článek Členství bez rozhodovacích práv Článek Čestné členství Článek Závodně-aktivní členství Článek Rekreačně-aktivní členství Článek Sportovně neaktivní členství Článek Přímé členství Článek Odvozené členství Článek Změna povahy členství Článek Členská práva Článek Členské povinnosti Článek Některé otázky členství právnických osob Článek Seznam členů Článek Zánik členství Článek Vystoupení Článek Vyloučení člena Článek Zrušení čestného členství Strana 2

3 ORGÁNY ODDÍL PRVNÍ DRUHY ORGÁNŮ Článek Základní orgány Článek Jiné orgány ve stanovách neuvedené ODDÍL DRUHÝ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Článek Působnost shromáždění delegátů Článek Svolání shromáždění delegátů Článek Delegáti Článek Rozhodování Článek Jednací řád Článek Rozhodný den Článek Soudní přezkum ODDÍL TŘETÍ PLÉNUM Článek Působnost pléna Článek Složení pléna Článek Svolání pléna Článek Rozhodování pléna ODDÍL ČTVRTÝ VÝKONNÝ VÝBOR Článek Působnost výkonného výboru Článek Složení výkonného výboru Článek Svolání výkonného výboru Článek Rozhodování výkonného výboru ODDÍL PÁTÝ PŘEDSTAVENSTVO Článek Působnost představenstva Článek Složení představenstva Článek Svolání představenstva Článek Rozhodování představenstva Článek Strana 3

4 Jednání představenstva jménem sdružení ODDÍL ŠESTÝ KONTROLNÍ KOMISE Článek Působnost kontrolní komise Článek Složení kontrolní komise Článek Svolání kontrolní komise Článek Rozhodování kontrolní komise Článek Evidence kontrolní komise ODDÍL SEDMÝ ROZHODČÍ KOMISE Článek Působnost rozhodčí komise Článek Složení rozhodčí komise Článek Svolání rozhodčí komise Článek Řízení před rozhodčí komisí Článek Rozhodování rozhodčí komise ODDÍL OSMÝ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH SDRUŽENÍ Článek Předpoklady pro výkon funkce člena orgánu sdružení Článek Funkční období Článek Zánik funkce člena orgánu sdružení Článek Odpovědnost člena orgánu sdružení Článek Nicotnost rozhodnutí orgánu sdružení ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SDRUŽENÍ (POBOČNÉ SPOLKY) ODDÍL PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek Krajské svazy juda ODDÍL DRUHÝ PŮSOBNOST KRAJSKÝCH SVAZŮ JUDA Článek Územní působnost Článek Osobní působnost Článek Věcná působnost Článek Samostatná působnost Článek Přenesená působnost Strana 4

5 ODDÍL TŘETÍ Právní subjektivita organizačních jednotek sdružení (krajských svazů juda) Článek Právní subjektivita Článek Odpovědnost krajských svazů juda Článek Vázanost právní subjektivity na subjektivitě sdružení ODDÍL ČTVRTÝ ORGÁNY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SDRUŽENÍ (KRAJSKÝCH SVAZŮ JUDA) Článek Druhy orgánů Článek Krajské shromáždění delegátů Článek Předseda krajského svazu juda Článek Místopředseda krajského svazu juda Článek Krajská kontrolní komise HOSPODAŘENÍ Článek Úvodní ustanovení Článek Účetnictví Článek Daně Článek Členské příspěvky PŘEMĚNY SDRUŽENÍ ODDÍL PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek Druhy přeměn sdružení ODDÍL DRUHÝ FÚZE Článek Druhy fúzí Článek Smlouvy o fúzi Článek Schválení smlouvy o fúzi Článek Zveřejnění záměru fúze Článek Uzavření smlouvy o fúzi Článek Soudní přezkum fúze Článek Zápis fúze ODDÍL TŘETÍ ROZDĚLENÍ Článek Strana 5

6 Formy rozdělení Článek Smlouva o rozdělení Článek Projekt rozdělení Článek Společně ke smlouvě o rozdělení a projektu rozdělení Článek Schválení rozdělení Článek Zveřejnění záměru rozdělení Článek Uzavření smlouvy o rozdělení Článek Schválení projektu rozdělení Článek Zápis rozdělení Článek Ručení Článek Plnění závazků ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ BEZ PRÁVNÍHO NÁSTUPNICTVÍ Článek Způsoby zrušení sdružení bez právního nástupnictví Článek Dobrovolné rozpuštění Článek Likvidace Článek Zánik sdružení PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Zmocňovací ustanovení Článek Zrušovací ustanovení Článek Účinnost Strana 6

7 I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Český svaz juda je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniklým dne registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod reg. VSP/1 163/90 R. (2) Občanské sdružení Český svaz juda je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Český svaz juda je sdružením vytvořeným jinými sdruženími (spolky) k uplatňování společného zájmu, kterým je cíl činnosti Českého svazu juda vyjádřený těmito stanovami. Členem sdružení může být každá fyzická a právnická osoba, která splní podmínky pro členství stanovené těmito stanovami. Každý člen sdružení může ze sdružení kdykoliv vystoupit. (3) Členové sdružení (spolku) neručí za jeho závazky (dluhy). (4) Český svaz juda je právnickou osobou (má právní osobnost). (5) Statutárním orgánem Českého svazu juda je představenstvo. (6) Jednání za sdružení se u písemných právních úkonů děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí jednající své jméno, označení funkce, a podpis; v případě jednání zmocněné osoby i vyjádření této skutečnosti. (7) Českému svazu juda bylo přiděleno identifikační číslo Článek 2. Název (1) Název občanského sdružení je Český svaz juda; v případě přijetí nového Občanského zákoníku se ode dne jeho účinnosti mění název občanského sdružení na Český svaz juda z. s. (2) Stanovy připouštějí nahrazení názvu zkratkou ČSJu; to neplatí u právních úkonů činěných písemnou formou. (3) V mezinárodním styku se používá anglická verze názvu Czech Judo Federation, případně ekvivalent v jiné jazykové verzi (např. Tschechische Judo Föderation, Tchèque Judo, Checa la Federación de Judo, Federação Checa de Judo, Чешская федерация дзюдо, チェコ 柔 道 連 盟, جودو ال ت ش ي كي االت حاد, ע ע ייש ש טשעכיש,ال 捷 克 柔 道 联 合 会, apod.). Článek 3. Sídlo (1) Sídlem Českého svazu juda je hlavní město Praha, Česká republika. Strana 7

8 (2) Ke dni přijetí těchto stanov se sídlo Českého svazu juda nachází na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6. Článek 4. Cíl činnosti (1) Cílem činnosti Českého svazu juda jako občanského sdružení je sdružovat všechny zájemce o judo v České republice a evidovat je, propagovat a rozvíjet judo, pomáhat vytvářet podmínky činnost juda, organizovat a řídit soutěže juda, vydávat jednotná soutěžní jakož i jiná pravidla a řády týkající se juda s působností pro území celé České republiky, vyjadřovat, prosazovat a zastupovat zájmy juda v České republice a členů sdružení, zabezpečovat reprezentaci České republiky v judu a zastupovat české judo v mezinárodních organizacích juda. (2) Český svaz juda reprezentuje judo ve vztahu k orgánům veřejné moci v České republice, ve vztahu k jiným subjektům v České republice a také v mezinárodních vztazích. Článek 5. Hlavní činnosti (1) Mezi hlavní činnosti Českého svazu juda patří zejména: a) sdružovaní všech zájemců o judo v České republice a zastupování jejich zájmů, b) zabezpečování popularizace a rozvoje juda a jeho forem, c) zpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje juda v České republice a zabezpečování jejího naplňování, d) vytváření podmínek pro činnost juda v České republice, e) tvorba jednotných soutěžních a jiných pravidel a řádů juda s působností pro území celé České republiky; soutěžní pravidla a řády musí být v souladu s pravidly Mezinárodní federace juda (International Judo Federation) a Evropské unie juda (European Judo Union), f) organizovaní a řízení mezinárodních soutěží juda, tréninkových kempů a soustředění, kongresů, konferencí, seminářů a jiných aktivit v judu evropské nebo světové úrovně na území České republiky, g) organizovaní a řízení soutěží juda s celostátní působností, h) zabezpečení reprezentace České republiky v judu, i) zabezpečení a řízení odborné přípravy trenérů juda v České republice, j) zabezpečení a řízení odborné přípravy rozhodčích, zkušebních komisařů a dalších činovníků juda v České republice, k) vedení evidence členů sdružení, l) podpora činnosti sdružených členů, jež je v souladu se zájmy juda v České republice, m) prosazování a ochrana společných zájmů a práv sdružených členů, n) tvorba finančních a jiných materiálních podmínek pro činnost sdružení, pro organizaci a zabezpečení soutěží v působnosti Českého svazu juda a reprezentaci České republiky v judu, o) hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem a vedení s tím spojené účetní a jiné evidence, Strana 8

9 p) zabezpečování finančních a jiných materiálních zdrojů pro činnost juda v České republice, včetně uplatňování nároků a podávání žádostí na finanční prostředky na činnost juda (dotace apod.), soustřeďování získaných finančních prostředků a jejich případné přerozdělování mezi sdružené členy, a také kontrola použití peněžních prostředků rozdělených mezi členy sdružení, q) materiální a organizační podpora sportovních aktivit sdružených členů, r) rozhodování sporů v působnosti Českého svazu juda, s) zastupování sdružených členů ve věcech týkajících se juda ve vztazích s orgány veřejné moci České republiky, jakož i s jinými tuzemskými i zahraničními subjekty, zejména s jinými sportovními svazy a organizacemi, školskými zařízeními, medii apod., jež jsou v zájmu sdružení a sdružených členů, t) spolupráce s jinými tuzemskými a zahraničními subjekty v zájmu juda a jeho dalšího rozvoje. (2) Český svaz juda jako člen Mezinárodní federace juda (International Judo Federation) a Evropské unie juda (European Judo Union), je výlučným zástupcem českého juda v těchto organizacích. (3) Český svaz juda je jako člen Českého olympijského výboru výlučným zástupcem českého juda v této organizaci. (4) Český svaz juda může vstupovat jako člen do jiných organizací, a to za předpokladu, že členství v takové organizaci bude ku prospěchu juda v České republice. (5) Český svaz juda může k podpoře a plnění svých úkolů provozovat svým jménem obchodní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob. II. ČÁST ČLENSTVÍ Článek 6. Obecné ustanovení (1) Členem Českého svazu juda se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má pozitivní vztah k judu, chce se jako člen sdružení podílet na plnění cíle činnosti sdružení a zaregistruje se jako člen sdružení, čímž potvrdí souhlas se stanovami a cíli sdružení a zaváže se plnit povinnosti člena sdružení. (2) Český svaz juda může odmítnout registraci zájemce o členství. O odmítnutí registrace musí rozhodnout příslušný orgán sdružení nebo právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu) ve lhůtě do 60 dnů od obdržení žádosti o registraci či provedení registrace elektronicky. O odmítnutí registrace musí být daný zájemce o členství bezodkladně vyrozuměn, jinak platí, že se zájemce o členství stal registrací členem sdružení. (3) Svou registrací za člena sdružení uděluje osoba, která je fyzickou osobou, ať již s přímým nebo odvozeným členstvím, souhlas k tomu, aby Český svaz juda, jeho příslušná Strana 9

10 organizační složka (krajský svaz juda) a právnická osoba, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubem), jejíž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, zpracovávali její osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to pro účely evidence člena a zabezpečení činnosti sdružení. Předmětem zpracovávání jsou především tyto osobní informace: jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa bydliště, informace o zdravotní způsobilosti a dosažený výkonnostní stupeň juda. Článek 7. Vznik členství (1) Zájemce o členství se stává členem sdružení registrací. (2) Registrace může být vázána na splnění podmínek stanovených shromážděném delegátů nebo interními pravidly sdružení schválenými shromážděním delegátů. Takové podmínky mohou být stanoveny rozdílně pro různé druhy členství. Podmínky, na jejichž splnění je vázána registrace za člena sdružení, musí být zveřejněny na oficiálních internetových stránkách sdružení, a to tak aby byly bez jakýchkoliv obtíží dohledatelné se zřetelným označením, že se jedná o podmínky registrace za člena sdružení, aby k nim byl umožněn bezplatný přístup veřejnosti, a aby zájemci měli možnost stažení a vytištění těchto podmínek. (3) Zájemce o členství, který je právnickou osobou, a má zájem stát se členem sdružení s přímým členstvím (klub), předkládá žádost o registraci přímo sdružení. (4) Zájemce o členství, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která nemá zájem stát se členem s přímým členstvím, předkládá žádost o registraci právnické osobě, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), jejímž se chce stát členem nebo na jejíž činnosti se chce podílet. Zájemce o členství ve sdružení, který je fyzickou osobou a není členem nebo se nepodílí na činnosti právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), a který nemá v úmyslu být členem nebo se podílet na činnosti některé právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), může předložit žádost o registraci přímo sdružení. (5) Tam, kde je to technicky možné, lze provést registraci i na základě žádosti o registraci doručené elektronickou cestou nebo přímo elektronicky vyplněním příslušného formuláře na internetu. V případě elektronické registrace dojde k registraci okamžikem, kdy zájemce o členství po vyplnění příslušného formuláře odešle registrační údaje obsažené v daném vyplněném formuláři, čímž rovněž vyjádří svůj souhlas se stanovami a cíli sdružení a zaváže se plnit povinnosti člena sdružení. (6) Registrace se provede ke dni, kdy je doručena žádost o registraci nebo kdy je registrace provedena elektronicky. (7) Pokud příslušný orgán sdružení nebo právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), rozhodne do 60 dnů od doručení žádosti o registraci nebo od provedení registrace elektronicky o odmítnutí registrace, a pokud o tom příslušný orgán bezodkladně vyrozumí daného zájemce o členství, má se za to, že takovému zájemci členství ve sdružení nevzniklo. Strana 10

11 (8) Není-li ve stanovách či jiné obdobné úpravě základních interních pravidel právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubem), uvedeno jinak, má se za to, že příslušným orgánem k rozhodnutí o odmítnutí registrace je statutární orgán dané právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubem). (9) Čestné členství vzniká rozhodnutím příslušného orgánu Českého svazu juda dnem rozhodnutí o udělení čestného členství. Rozhodnutí o čestném členství vyžaduje předchozí souhlas osoby, která se má stát čestným členem. Článek 8. Druhy členství (1) Členství v Českém svazu juda se liší podle povahy členství. S rozdílnou povahou členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. (2) Český svaz juda rozlišuje členství podle práva podílet se na rozhodování sdružení takto: a) členství s rozhodovacími právy, b) členství bez rozhodovacích práv, c) čestné členství. (3) Český svaz juda rozlišuje členství podle jejich zapojení do sportovních činností sdružení takto: a) závodně-aktivní členství, b) rekreačně-aktivní členství, c) sportovně neaktivní členství. (4) Český svaz juda rozlišuje členství podle toho, zda jde o bezprostřední členství či nikoliv takto: a) přímé členství, b) odvozené členství. (5) Pro účely těchto stanov se klubem rozumí občanské sdružení (spolek) nebo jiná právnická osoba, která je členem Českého svazu juda s přímým členstvím. Článek 9. Členství s rozhodovacími právy (1) Členem s rozhodovacím právy je pouze ten člen sdružení, který se podílí na činnosti Českého svazu juda finančně tím, že řádně platí sdružení stanovené členské příspěvky. (2) U odvozeného členství vykonává rozhodovací práva člena s rozhodovacími právy právnická osoba s přímým členstvím (klub), jejímž je členem v rozhodný den pro určení hlasovacích práv. (3) Právnická osoba je členem s rozhodovacími právy, pokud má alespoň jednoho člena s odvozeným členstvím, který je členem s rozhodovacími právy. Strana 11

12 (4) Jen člen s rozhodovacími právy má právo volit delegáty na shromáždění delegátů Českého svazu juda a být delegátem na shromáždění delegátů. (5) Jen člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou starší 18 let a zcela způsobilý k právním úkonům, může být členem jakéhokoliv orgánu Českého svazu juda. To neplatí pouze v případě členství v rozhodčí komisi sdružení. (6) Jen člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou a zcela způsobilý k právním úkonům, může být rozhodčím, trenérem, zkušebním komisařem nebo jiným činovníkem Českého svazu juda. Článek 10. Členství bez rozhodovacích práv (1) Členem bez rozhodovacích práv je ten člen sdružení, který se nepodílí na činnosti Českého svazu juda finančně tím, že platí sdružení stanovené členské příspěvky, pokud nejde o čestného člena. (2) Právnická osoba je členem bez rozhodovacích práv, pokud nemá žádného člena s odvozeným členstvím, který by byl členem s rozhodovacími právy. (3) Člen bez rozhodovacích práv nemá právo volit delegáty na shromáždění delegátů Českého svazu juda a nemůže být delegátem na shromáždění delegátů vykonávacím rozhodovací práva. (4) Člen bez rozhodovacích práv nemůže být členem orgánu Českého svazu juda, vyjma členství v rozhodčí komisi sdružení. (5) Člen bez rozhodovacích práv nemůže být rozhodčím, trenérem, zkušebním komisařem nebo jiným činovníkem Českého svazu juda. Článek 11. Čestné členství (1) Čestným členem je ten člen sdružení, o jehož čestném členství s jeho souhlasem rozhodl příslušný orgán Českého svazu juda. (2) Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která má výjimečné zásluhy o rozvoj juda. (3) Čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení a požívat zde náležitou úctu. (4) Čestný člen má právo zúčastnit se jednání shromáždění delegátů sdružení a má právo zde na požádání vystoupit k projednávaným otázkám. (5) Čestný člen může být se svým souhlasem jmenován do čestných funkcí dle rozhodnutí příslušného orgánu Českého svazu juda. (6) Čestné členství není překážkou pro členství s rozhodovacími právy, pokud jsou splněny podmínky pro takové členství. Strana 12

13 Článek 12. Závodně-aktivní členství (1) Závodně-aktivním členem sdružení je člen, který se účastní soutěží juda v některé z věkových kategorií. (2) Právnická osoba je závodně-aktivním členem, pokud se alespoň jeden člen této právnické osoby účastní soutěží juda v některé z věkových kategorií. (3) Závodně-aktivním členem může být jen člen s rozhodovacími právy platící řádně sdružení stanovené členské příspěvky. (4) Jen člen se závodně-aktivním členstvím má právo účasti na soutěžích juda organizovaných nebo řízených Českým svazem juda. Článek 13. Rekreačně-aktivní členství (1) Rekreačně-aktivním členem sdružení je člen, který se účastní sportovních aktivit v judu, ale neúčastní se soutěží juda. (2) Právnická osoba je rekreačně-aktivním členem, pokud se ani jeden člen této právnické osoby neúčastní soutěží juda v některé věkové kategorii. (3) Rekreačně-aktivní člen se může účastnit vzdělávacích a odborných akcí v působnosti Českého svazu juda a účastnit se zkoušek pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN, pouze pokud je členem s rozhodovacími právy platícím řádně sdružení stanovené členské příspěvky. Článek 14. Sportovně neaktivní členství (1) Člen sdružení, který se neúčastní závodů v judu ani jiných sportovních aktivit v judu, je sportovně neaktivním členem. (2) Právnická osoba je sportovně neaktivním členem, pokud ani jeden člen této právnické osoby nebo osoba podílející se na její činnosti, se neúčastní soutěží juda v některé věkové kategorii nebo jiných sportovních aktivit v judu. Článek 15. Přímé členství (1) Člen sdružení, který není členem ani se nepodílí na činnosti právnické osoby, která je členem sdružení, a také není členem nebo se nepodílí na činnosti jiné právnické osoby, která je členem nebo se podílí na činnosti právnické osoby, která je členem sdružení, je přímým členem. Strana 13

14 (2) Přímými členy jsou zejména právnické osoby, pokud nejsou členy jiné právnické osoby, která je členem sdružení. Přímými členy mohou být i fyzické osoby, pokud nejsou členy s odvozeným členstvím. Článek 16. Odvozené členství (1) Člen sdružení, který je členem právnické osoby, jež je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), nebo který se podílí na činnosti právnické osoby, jež je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), je odvozeným členem. (2) Není-li uvedeno jinak, podílí se člen sdružení s odvozeným členstvím na činnosti Českého svazu juda prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím (klubu), jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí. (3) Právnické osoby s přímým členstvím (kluby) jsou oprávněny zastupovat ve vztahu k Českému svazu juda členy s odvozeným členstvím, kteří jsou jejich členy nebo se podílí na jejich činnosti, přitom jsou povinny chránit oprávněné zájmy zastupovaných členů s odvozeným členstvím. Článek 17. Změna povahy členství (1) Ke změně povahy členství může dojít na žádost člena při splněních dalších podmínek daného členství nebo na základě těmito stanovami předpokládaných skutečností. (2) Zaplatí-li člen s členstvím bez rozhodovacích práv členské příspěvky mění se jeho členství na členství s rozhodovacími právy, splní-li zároveň případné další podmínky požadované pro členství s rozhodovacími právy. (3) Nedojde-li k zaplacení členských příspěvků do konce příslušného kalendářního roku nebo trvá-li prodlení s platbou jiného poplatku či finančního plnění dle interních pravidel sdružení a rozhodnutím orgánů sdružení déle jak šest měsíců, mění se členství s rozhodovacími právy na členství bez rozhodovacích práv. (4) Dojde-li ke změně členství s rozhodovacími právy na členství bez rozhodovacích práv, mění se závodně-aktivní členství nebo rekreačně-aktivní členství na sportovně neaktivní členství. (5) Stane-li se člen sdružení s přímým členstvím členem právnické osoby, která je přímým nebo odvozeným členem Českého svazu juda, nebo se podílí na činnosti takové právnické osoby, mění se jeho přímé členství na odvozené členství. (6) Dojde-li k zániku členství právnické osoby, která je přímým členem sdružení, mění se odvozené členství osob, které byly členy této právnické osoby nebo se podíleli na její činnosti, na přímé členství. Strana 14

15 Článek 18. Členská práva (1) Rozsah členských práv člena Českého svazu juda závisí na povaze členství. (2) Základní členská práva, která mají všichni členové sdružení bez ohledu na povahu jejich členství: a) každý člen má právo podílet se na činnosti sdružení, vyjma těch činností, které dle stanov sdružení vyžadují určitou povahu členství, b) každý člen má právo být informován o činnosti sdružení, c) každý člen má právo účastnit se všech akcí, školení a seminářů, za podmínek stanovených sdružením, pokud není účast vázána na určitou povahu členství, d) každý člen má právo uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to v rámci sdružení, e) každý člen má právo předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda, f) každý člen má právo kdykoliv změnit povahu svého členství, g) každý člen má právo kdykoliv ze sdružení vystoupit. (3) Členská práva, která mají pouze členové sdružení s rozhodovacími právy: a) člen s rozhodovacími právy má právo podílet se na řízení sdružení, b) člen s rozhodovacími právy má právo obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami a vyžadovat odpovědi v přiměřené lhůtě, c) člen s rozhodovacími právy má právo hlasovat o otázkách týkajících se vedení a řízení sdružení, d) člen s rozhodovacími právy má právo volit delegáty na krajské shromáždění delegátů sdružení, e) člen s rozhodovacími právy může být zvolen delegátem na krajské shromáždění delegátů sdružení, f) člen s rozhodovacími právy má právo volit delegáty na shromáždění delegátů Českého svazu juda, g) člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou starší 18 let a zcela způsobilý k právním úkonům, má právo být zvolen do jakéhokoliv orgánu Českého svazu juda, pokud splňuje i další podmínky stanovené stanovami nebo interními pravidly pro výkon funkce člena daného orgánu, h) člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou a zcela způsobilý k právním úkonům, má právo být rozhodčím, trenérem, zkušebním komisařem nebo jiným činovníkem Českého svazu juda, pokud splňuje další stanovené předpoklady pro výkon dané funkce, i) člen s rozhodovacími právy má právo na materiální a organizační podporu sportovních aktivit za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, j) člen s rozhodovacími právy má právo na finanční prostředky přerozdělované Českým svazem juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení. (4) Členská práva, která mají pouze čestní členové sdružení: a) čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení, b) čestný člen má právo požívat náležité úcty, Strana 15

16 c) čestný člen má právo účastnit se jednání shromáždění delegátů Českého svazu juda, jakož i krajských shromáždění delegátů sdružení, d) čestný člen má právo vystoupit k projednávaným otázkám na shromáždění delegátů Českého svazu juda, jakož i krajských shromážděních delegátů sdružení, e) čestný člen může být se svým souhlasem ustanoven do čestných funkcí Českého svazu juda, f) čestnému členu může být udělen čestný stupeň technické vyspělosti juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení. (5) Členská práva, která mají pouze závodně-aktivní členové sdružení: a) závodně-aktivní člen má právo účasti na soutěžích juda organizovaných nebo řízených Českým svazem juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, b) závodně-aktivní člen má právo užívat ke své sportovní činnosti sportovní zařízení Českého svazu juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, c) závodně-aktivní člen má právo účastnit se vzdělávacích a odborných akcí v působnosti Českého svazu juda a účastnit se zkoušek pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN, za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, d) závodně-aktivní člen má právo při splnění nominačních kritérií reprezentovat Českou republiku v judu za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, e) závodně-aktivní člen má právo za podmínek stanovených interními pravidly sdružení působit v zahraničních klubech. (6) Členská práva, která mají pouze rekreačně-aktivní členové sdružení: a) rekreačně-aktivní člen má právo užívat ke své sportovní činnosti sportovní zařízení Českého svazu juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, b) rekreačně-aktivní člen má právo účasti na sportovních aktivitách v judu, vyjma účasti na soutěžích v judu, c) rekreačně-aktivní člen má právo účastnit se vzdělávacích a odborných akcí v působnosti Českého svazu juda a účastnit se zkoušek pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN, za podmínek stanovených interními pravidly sdružení. (7) Členská práva, která mají pouze členové sdružení s přímým členstvím: a) člen s přímým členstvím má právo obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami přímo a vyžadovat odpovědi v přiměřené lhůtě, b) člen s přímým členstvím má právo předkládat přímo návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda, c) člen s přímým členstvím má právo se přímo přihlašovat na akce, školení a semináře, d) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má právo být přímo informován o činnosti sdružení nad rámec veřejně publikovaných informací. Strana 16

17 (8) Členská práva, která mají pouze členové sdružení s odvozeným členstvím: a) člen s odvozeným členstvím má právo obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, b) člen s odvozeným členstvím má právo předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, c) člen s odvozeným členstvím má právo se přihlašovat na akce, školení a semináře prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, pokud interní pravidla sdružení nebo podmínky účasti na dané akci, školení či semináři nestanoví jinak, d) člen s odvozeným členstvím, který je právnickou osobou, má právo být informován o činnosti sdružení nad rámec veřejně publikovaných informací prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí. Článek 19. Členské povinnosti (1) Rozsah členských povinností člena Českého svazu juda závisí na povaze členství. (2) Základní členské povinnosti, které mají všichni členové sdružení bez ohledu na povahu jejich členství: a) každý člen má povinnost napomáhat naplňování cíle sdružení, b) každý člen má povinnost podílet se na propagaci a rozvoji juda, c) každý člen má povinnost dodržovat stanovy, interní pravidla sdružení a rozhodnutí orgánů sdružení, d) každý člen má povinnost poskytnout potřebnou součinnost orgánům sdružení, je-li o to orgánem sdružení požádán, e) každý člen má povinnost přispívat k organizační jednotě Českého svazu juda, f) každý člen má povinnost uplatňovat zásady slušnosti, důstojnosti, vzájemné úcty a další morální pravidla chování, g) každý člen má povinnost dodržovat pravidla etiky juda, h) každý člen má povinnost zdržet se na veřejnosti všeho, co by mohlo mít negativní dopad na pozitivní vnímání Českého svazu juda nebo juda jako takového; veřejná kritika činnosti Českého svazu juda nebo jeho orgánů je přípustná pouze po vyčerpání všech interních možností ke sjednání nápravy kritizované skutečnosti. (3) Členské povinnosti, které mají pouze členové sdružení s rozhodovacími právy: a) člen s rozhodovacími právy má povinnost řádně platit sdružení stanovené členské příspěvky, b) člen s rozhodovacími právy má povinnost řádně platit jiné poplatky a finanční plnění dle interních pravidel sdružení a rozhodnutí orgánů sdružení, c) člen s rozhodovacími právy má povinnost při výkonu rozhodovacích práv dbát pokynů toho, kdo řídí jednání orgánu přijímajícího rozhodnutí, d) člen s rozhodovacími právy, který je právnickou osobou s přímým členstvím (klub), má povinnost vést řádnou účetní a jinou obdobnou evidenci a tuto, Strana 17

18 v rozsahu, který se bezprostředně týká hospodaření sdružení, na žádost předložit ke kontrole příslušnému orgánu Českého svazu juda, e) člen s rozhodovacími právy, který je právnickou osobou s přímým členstvím (klub), a je příjemcem finančních prostředků od sdružení nebo přerozdělovaných sdružením, má povinnost vést řádnou evidenci použití takových finančních prostředků a použití takových finančních sdružení řádně vyúčtovat, není-li právními předpisy, interními pravidly sdružení či orgány sdružení stanoveno jinak, je povinen provést vyúčtování vždy k poslednímu dni kalendářního roku, a to do konce března následujícího kalendářního roku, a také po spotřebovaní takových finančních prostředků ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy došlo k vyčerpání takových finančních prostředků, f) člen s rozhodovacími právy, který je právnickou osobou s přímým členstvím, má povinnost při výkonu hlasovacích práv dbát a chránit oprávněné zájmy členů s rozhodovacími právy, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, g) člen s rozhodovacími právy, který je jako fyzická osoba starší 18 let a zcela způsobilá k právním úkonům členem orgánu sdružení, je povinen vykonávat funkci člena orgánu sdružení svědomitě a řádně, a také je povinen při výkonu funkce jednat s péči řádného hospodáře. (4) Členské povinnosti, které mají pouze závodně-aktivní členové sdružení: a) závodně-aktivní člen má povinnost při účasti na soutěžích juda dodržovat zásady fair play, b) závodně-aktivní člen má povinnost při účasti na soutěžích juda dodržovat soutěžní pravidla a řády Českého svazu juda, závazná pravidla mezinárodních organizací juda a pokyny pořadatele soutěže, c) závodně-aktivní člen má povinnost řádně platit sdružení stanovené členské příspěvky, d) závodně-aktivní člen má povinnost řádně vést průkaz juda a jinou evidenci dle interních pravidel sdružení nebo rozhodnutí orgánů sdružení vztahující se k soutěžím juda, e) závodně-aktivní člen má povinnost mít platnou zdravotní prohlídku o zdravotní způsobilosti k sportovním činnostem v judu, f) závodně-aktivní člen má povinnost oznámit veškeré změny své zdravotní způsobilosti k provozování juda, g) závodně-aktivní člen má povinnost dbát na to, aby byl pojištěn pro případ újmy na zdraví při soutěžích, soustředěních a obdobných aktivitách judo, případně dostatečně připojištěn při účastech na soutěžích v zahraničí. (5) Členské povinnosti, které mají pouze rekreačně-aktivní členové sdružení: a) rekreačně-aktivní člen má povinnost při užívání sportovních zařízení Českého svazu juda respektovat přednostní právo užívání takových zařízení závodněaktivními členy, b) rekreačně-aktivní člen má povinnost řádně platit sdružení stanovené členské příspěvky, c) rekreačně-aktivní člen má povinnost dbát na to, aby byl pojištěn pro případ újmy na zdraví při judu. Strana 18

19 (6) Členské povinnosti, které mají pouze členové sdružení s přímým členstvím: a) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost vést řádnou evidenci svých členů s odvozeným členstvím nebo osob podílejících se na jeho činnosti s odvozeným členstvím, a oznamovat příslušnému orgánu, který vede evidencí členů bezodkladně veškeré změny evidovaných údajů registrovaných členů sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí; oznámením se rozumí i přímé provedení příslušných záznamů elektronicky v případě, kdy je seznam členů sdružení veden v elektronické formě a je umožněno za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, aby do něj byl proveden takový zápis přímo, b) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost zastupovat členy sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, s řádnou péčí při respektování jejich oprávněných zájmů, c) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost vybírat členské příspěvky a jiné platby pro sdružení od členů sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, a vybrané členské příspěvky a jiné vybrané platby bezodkladně předávat příslušnému orgánu Českého svazu juda, pokud interní pravidla sdružení či rozhodnutí příslušných orgánů sdružení nestanoví jinak, d) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost dbát o řádné vedení průkazů juda a jiné obdobné evidence členy sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, e) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost informovat členy sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, o činnosti sdružení nad rámec veřejně publikovaných informací. f) člen s přímým členstvím, který je fyzickou osobou v přímé působnosti Českého svazu juda má povinnost bezodkladně oznámit sdružení veškeré změny údajů, zapisovaných do seznamu členů nebo majících vliv na zápis do seznamu členů. (7) Členské povinnosti, které mají pouze členové sdružení s odvozeným členstvím: a) člen s odvozeným členstvím má povinnost obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami pouze prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, b) člen s odvozeným členstvím má povinnost předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda pouze prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, c) člen s odvozeným členstvím má povinnost přihlašovat se na akce, školení a semináře pouze prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, pokud interní pravidla sdružení nebo podmínky účasti na dané akci, školení či semináři nestanoví jinak, d) člen s odvozeným členstvím má povinnost bezodkladně oznámit sdružení prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím (klubu), jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, veškeré změny údajů, zapisovaných do seznamu členů nebo majících vliv na zápis do seznamu členů. Strana 19

20 Článek 20. Některé otázky členství právnických osob (1) Je-li členem Českého svazu juda právnická osoba, vykonává její členská práva a povinnosti statutární orgán, neurčí-li jiného zástupce. (2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem sdružení, s právním nástupnictvím, přechází členství v Českém svazu juda na jejího právního nástupce. Článek 21. Seznam členů (1) Evidence členů sdružení se vede formou seznamu členů Českého svazu juda. (2) Za vedení seznamu členů Českého svaz juda odpovídá orgán sdružení do jehož působnosti náleží evidence členů. (3) Seznam členů sdružení může být veden elektronickou formou. V případě vedení seznamu členů elektronickou formou musí být zajištěno řádné zálohování všech dat. Podmínky pro vedení seznamu členů sdružení elektronickou formou upraví interní pravidla sdružení, a to včetně přístupových práv a oprávnění k zápisům do seznamu členů. (4) Seznam členů musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) identifikační údaje člena (u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, případně i adresu bydliště; u právnické osoby: název, identifikační číslo a sídlo), b) datum vzniku členství, c) datum zániku členství a důvod zániku členství, d) povahu členství podle práva podílet se na rozhodování sdružení (zda jde o členství s rozhodovacími právy nebo členství bez rozhodovacích práv nebo čestné členství), e) povahu členství dle zapojení do sportovních činností sdružení (zda jde o závodně-aktivní členství nebo rekreačně-aktivní členství nebo sportovně neaktivní členství), f) povahu členství dle toho, zda jde o bezprostřední členství či nikoliv (zda jde o přímé členství nebo o odvozené členství), g) datum jednotlivých změn povahy členství, h) u odvozeného členství údaj o právnické osobě s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, včetně změn a jejich zápisu, i) údaje o působení v orgánech sdružení (doba působení ve funkci, druh orgánu a postavení v kolektivním orgánu sdružení), j) případně další údaje tykající se člena sdružení, rozhodne-li tak shromáždění delegátů, plénům, výkonný výbor nebo představenstvo sdružení. (5) Zápisy evidovaných údajů, jejich změn a výmazy evidovaných údajů ze seznamu členů provádí orgán do jehož působnosti vedení evidence členů přísluší, případně jiný jím pověřený orgán sdružení, a to jakmile nastane skutečnost zapisovaná do seznamu členů nebo skutečnost, na jejímž základě se zápis evidovaného údaje provádí. V případě vedení seznamu členů elektronickou formou mohou být za podmínek stanovených interními pravidly sdružení Strana 20

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení

STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I. Základní údaje. Právní postavení STANOVY ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení Hlava I. - Základní údaje Hlava II. - Právní postavení Hlava III. - Poslání, účel a činnost spolku Hlava IV. - Členství

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. 10. 2014 Část první

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

S T A N O V Y akciové společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Úplné znění stanov akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. schválené valnou hromadou společnosti dne 17. 6. 2014 S T A N O V Y akciové společnosti Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více