STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA"

Transkript

1 STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA

2 OBSAH: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 7 Článek Úvodní ustanovení... 7 Článek Název... 7 Článek Sídlo... 7 Článek Cíl činnosti... 8 Článek Hlavní činnosti... 8 ČLENSTVÍ... 9 Článek Obecné ustanovení... 9 Článek Vznik členství Článek Druhy členství Článek Členství s rozhodovacími právy Článek Členství bez rozhodovacích práv Článek Čestné členství Článek Závodně-aktivní členství Článek Rekreačně-aktivní členství Článek Sportovně neaktivní členství Článek Přímé členství Článek Odvozené členství Článek Změna povahy členství Článek Členská práva Článek Členské povinnosti Článek Některé otázky členství právnických osob Článek Seznam členů Článek Zánik členství Článek Vystoupení Článek Vyloučení člena Článek Zrušení čestného členství Strana 2

3 ORGÁNY ODDÍL PRVNÍ DRUHY ORGÁNŮ Článek Základní orgány Článek Jiné orgány ve stanovách neuvedené ODDÍL DRUHÝ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Článek Působnost shromáždění delegátů Článek Svolání shromáždění delegátů Článek Delegáti Článek Rozhodování Článek Jednací řád Článek Rozhodný den Článek Soudní přezkum ODDÍL TŘETÍ PLÉNUM Článek Působnost pléna Článek Složení pléna Článek Svolání pléna Článek Rozhodování pléna ODDÍL ČTVRTÝ VÝKONNÝ VÝBOR Článek Působnost výkonného výboru Článek Složení výkonného výboru Článek Svolání výkonného výboru Článek Rozhodování výkonného výboru ODDÍL PÁTÝ PŘEDSTAVENSTVO Článek Působnost představenstva Článek Složení představenstva Článek Svolání představenstva Článek Rozhodování představenstva Článek Strana 3

4 Jednání představenstva jménem sdružení ODDÍL ŠESTÝ KONTROLNÍ KOMISE Článek Působnost kontrolní komise Článek Složení kontrolní komise Článek Svolání kontrolní komise Článek Rozhodování kontrolní komise Článek Evidence kontrolní komise ODDÍL SEDMÝ ROZHODČÍ KOMISE Článek Působnost rozhodčí komise Článek Složení rozhodčí komise Článek Svolání rozhodčí komise Článek Řízení před rozhodčí komisí Článek Rozhodování rozhodčí komise ODDÍL OSMÝ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH SDRUŽENÍ Článek Předpoklady pro výkon funkce člena orgánu sdružení Článek Funkční období Článek Zánik funkce člena orgánu sdružení Článek Odpovědnost člena orgánu sdružení Článek Nicotnost rozhodnutí orgánu sdružení ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SDRUŽENÍ (POBOČNÉ SPOLKY) ODDÍL PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek Krajské svazy juda ODDÍL DRUHÝ PŮSOBNOST KRAJSKÝCH SVAZŮ JUDA Článek Územní působnost Článek Osobní působnost Článek Věcná působnost Článek Samostatná působnost Článek Přenesená působnost Strana 4

5 ODDÍL TŘETÍ Právní subjektivita organizačních jednotek sdružení (krajských svazů juda) Článek Právní subjektivita Článek Odpovědnost krajských svazů juda Článek Vázanost právní subjektivity na subjektivitě sdružení ODDÍL ČTVRTÝ ORGÁNY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SDRUŽENÍ (KRAJSKÝCH SVAZŮ JUDA) Článek Druhy orgánů Článek Krajské shromáždění delegátů Článek Předseda krajského svazu juda Článek Místopředseda krajského svazu juda Článek Krajská kontrolní komise HOSPODAŘENÍ Článek Úvodní ustanovení Článek Účetnictví Článek Daně Článek Členské příspěvky PŘEMĚNY SDRUŽENÍ ODDÍL PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek Druhy přeměn sdružení ODDÍL DRUHÝ FÚZE Článek Druhy fúzí Článek Smlouvy o fúzi Článek Schválení smlouvy o fúzi Článek Zveřejnění záměru fúze Článek Uzavření smlouvy o fúzi Článek Soudní přezkum fúze Článek Zápis fúze ODDÍL TŘETÍ ROZDĚLENÍ Článek Strana 5

6 Formy rozdělení Článek Smlouva o rozdělení Článek Projekt rozdělení Článek Společně ke smlouvě o rozdělení a projektu rozdělení Článek Schválení rozdělení Článek Zveřejnění záměru rozdělení Článek Uzavření smlouvy o rozdělení Článek Schválení projektu rozdělení Článek Zápis rozdělení Článek Ručení Článek Plnění závazků ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ BEZ PRÁVNÍHO NÁSTUPNICTVÍ Článek Způsoby zrušení sdružení bez právního nástupnictví Článek Dobrovolné rozpuštění Článek Likvidace Článek Zánik sdružení PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Zmocňovací ustanovení Článek Zrušovací ustanovení Článek Účinnost Strana 6

7 I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Český svaz juda je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniklým dne registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod reg. VSP/1 163/90 R. (2) Občanské sdružení Český svaz juda je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Český svaz juda je sdružením vytvořeným jinými sdruženími (spolky) k uplatňování společného zájmu, kterým je cíl činnosti Českého svazu juda vyjádřený těmito stanovami. Členem sdružení může být každá fyzická a právnická osoba, která splní podmínky pro členství stanovené těmito stanovami. Každý člen sdružení může ze sdružení kdykoliv vystoupit. (3) Členové sdružení (spolku) neručí za jeho závazky (dluhy). (4) Český svaz juda je právnickou osobou (má právní osobnost). (5) Statutárním orgánem Českého svazu juda je představenstvo. (6) Jednání za sdružení se u písemných právních úkonů děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí jednající své jméno, označení funkce, a podpis; v případě jednání zmocněné osoby i vyjádření této skutečnosti. (7) Českému svazu juda bylo přiděleno identifikační číslo Článek 2. Název (1) Název občanského sdružení je Český svaz juda; v případě přijetí nového Občanského zákoníku se ode dne jeho účinnosti mění název občanského sdružení na Český svaz juda z. s. (2) Stanovy připouštějí nahrazení názvu zkratkou ČSJu; to neplatí u právních úkonů činěných písemnou formou. (3) V mezinárodním styku se používá anglická verze názvu Czech Judo Federation, případně ekvivalent v jiné jazykové verzi (např. Tschechische Judo Föderation, Tchèque Judo, Checa la Federación de Judo, Federação Checa de Judo, Чешская федерация дзюдо, チェコ 柔 道 連 盟, جودو ال ت ش ي كي االت حاد, ע ע ייש ש טשעכיש,ال 捷 克 柔 道 联 合 会, apod.). Článek 3. Sídlo (1) Sídlem Českého svazu juda je hlavní město Praha, Česká republika. Strana 7

8 (2) Ke dni přijetí těchto stanov se sídlo Českého svazu juda nachází na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6. Článek 4. Cíl činnosti (1) Cílem činnosti Českého svazu juda jako občanského sdružení je sdružovat všechny zájemce o judo v České republice a evidovat je, propagovat a rozvíjet judo, pomáhat vytvářet podmínky činnost juda, organizovat a řídit soutěže juda, vydávat jednotná soutěžní jakož i jiná pravidla a řády týkající se juda s působností pro území celé České republiky, vyjadřovat, prosazovat a zastupovat zájmy juda v České republice a členů sdružení, zabezpečovat reprezentaci České republiky v judu a zastupovat české judo v mezinárodních organizacích juda. (2) Český svaz juda reprezentuje judo ve vztahu k orgánům veřejné moci v České republice, ve vztahu k jiným subjektům v České republice a také v mezinárodních vztazích. Článek 5. Hlavní činnosti (1) Mezi hlavní činnosti Českého svazu juda patří zejména: a) sdružovaní všech zájemců o judo v České republice a zastupování jejich zájmů, b) zabezpečování popularizace a rozvoje juda a jeho forem, c) zpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje juda v České republice a zabezpečování jejího naplňování, d) vytváření podmínek pro činnost juda v České republice, e) tvorba jednotných soutěžních a jiných pravidel a řádů juda s působností pro území celé České republiky; soutěžní pravidla a řády musí být v souladu s pravidly Mezinárodní federace juda (International Judo Federation) a Evropské unie juda (European Judo Union), f) organizovaní a řízení mezinárodních soutěží juda, tréninkových kempů a soustředění, kongresů, konferencí, seminářů a jiných aktivit v judu evropské nebo světové úrovně na území České republiky, g) organizovaní a řízení soutěží juda s celostátní působností, h) zabezpečení reprezentace České republiky v judu, i) zabezpečení a řízení odborné přípravy trenérů juda v České republice, j) zabezpečení a řízení odborné přípravy rozhodčích, zkušebních komisařů a dalších činovníků juda v České republice, k) vedení evidence členů sdružení, l) podpora činnosti sdružených členů, jež je v souladu se zájmy juda v České republice, m) prosazování a ochrana společných zájmů a práv sdružených členů, n) tvorba finančních a jiných materiálních podmínek pro činnost sdružení, pro organizaci a zabezpečení soutěží v působnosti Českého svazu juda a reprezentaci České republiky v judu, o) hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem a vedení s tím spojené účetní a jiné evidence, Strana 8

9 p) zabezpečování finančních a jiných materiálních zdrojů pro činnost juda v České republice, včetně uplatňování nároků a podávání žádostí na finanční prostředky na činnost juda (dotace apod.), soustřeďování získaných finančních prostředků a jejich případné přerozdělování mezi sdružené členy, a také kontrola použití peněžních prostředků rozdělených mezi členy sdružení, q) materiální a organizační podpora sportovních aktivit sdružených členů, r) rozhodování sporů v působnosti Českého svazu juda, s) zastupování sdružených členů ve věcech týkajících se juda ve vztazích s orgány veřejné moci České republiky, jakož i s jinými tuzemskými i zahraničními subjekty, zejména s jinými sportovními svazy a organizacemi, školskými zařízeními, medii apod., jež jsou v zájmu sdružení a sdružených členů, t) spolupráce s jinými tuzemskými a zahraničními subjekty v zájmu juda a jeho dalšího rozvoje. (2) Český svaz juda jako člen Mezinárodní federace juda (International Judo Federation) a Evropské unie juda (European Judo Union), je výlučným zástupcem českého juda v těchto organizacích. (3) Český svaz juda je jako člen Českého olympijského výboru výlučným zástupcem českého juda v této organizaci. (4) Český svaz juda může vstupovat jako člen do jiných organizací, a to za předpokladu, že členství v takové organizaci bude ku prospěchu juda v České republice. (5) Český svaz juda může k podpoře a plnění svých úkolů provozovat svým jménem obchodní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob. II. ČÁST ČLENSTVÍ Článek 6. Obecné ustanovení (1) Členem Českého svazu juda se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má pozitivní vztah k judu, chce se jako člen sdružení podílet na plnění cíle činnosti sdružení a zaregistruje se jako člen sdružení, čímž potvrdí souhlas se stanovami a cíli sdružení a zaváže se plnit povinnosti člena sdružení. (2) Český svaz juda může odmítnout registraci zájemce o členství. O odmítnutí registrace musí rozhodnout příslušný orgán sdružení nebo právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu) ve lhůtě do 60 dnů od obdržení žádosti o registraci či provedení registrace elektronicky. O odmítnutí registrace musí být daný zájemce o členství bezodkladně vyrozuměn, jinak platí, že se zájemce o členství stal registrací členem sdružení. (3) Svou registrací za člena sdružení uděluje osoba, která je fyzickou osobou, ať již s přímým nebo odvozeným členstvím, souhlas k tomu, aby Český svaz juda, jeho příslušná Strana 9

10 organizační složka (krajský svaz juda) a právnická osoba, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubem), jejíž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, zpracovávali její osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to pro účely evidence člena a zabezpečení činnosti sdružení. Předmětem zpracovávání jsou především tyto osobní informace: jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa bydliště, informace o zdravotní způsobilosti a dosažený výkonnostní stupeň juda. Článek 7. Vznik členství (1) Zájemce o členství se stává členem sdružení registrací. (2) Registrace může být vázána na splnění podmínek stanovených shromážděném delegátů nebo interními pravidly sdružení schválenými shromážděním delegátů. Takové podmínky mohou být stanoveny rozdílně pro různé druhy členství. Podmínky, na jejichž splnění je vázána registrace za člena sdružení, musí být zveřejněny na oficiálních internetových stránkách sdružení, a to tak aby byly bez jakýchkoliv obtíží dohledatelné se zřetelným označením, že se jedná o podmínky registrace za člena sdružení, aby k nim byl umožněn bezplatný přístup veřejnosti, a aby zájemci měli možnost stažení a vytištění těchto podmínek. (3) Zájemce o členství, který je právnickou osobou, a má zájem stát se členem sdružení s přímým členstvím (klub), předkládá žádost o registraci přímo sdružení. (4) Zájemce o členství, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která nemá zájem stát se členem s přímým členstvím, předkládá žádost o registraci právnické osobě, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), jejímž se chce stát členem nebo na jejíž činnosti se chce podílet. Zájemce o členství ve sdružení, který je fyzickou osobou a není členem nebo se nepodílí na činnosti právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), a který nemá v úmyslu být členem nebo se podílet na činnosti některé právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), může předložit žádost o registraci přímo sdružení. (5) Tam, kde je to technicky možné, lze provést registraci i na základě žádosti o registraci doručené elektronickou cestou nebo přímo elektronicky vyplněním příslušného formuláře na internetu. V případě elektronické registrace dojde k registraci okamžikem, kdy zájemce o členství po vyplnění příslušného formuláře odešle registrační údaje obsažené v daném vyplněném formuláři, čímž rovněž vyjádří svůj souhlas se stanovami a cíli sdružení a zaváže se plnit povinnosti člena sdružení. (6) Registrace se provede ke dni, kdy je doručena žádost o registraci nebo kdy je registrace provedena elektronicky. (7) Pokud příslušný orgán sdružení nebo právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), rozhodne do 60 dnů od doručení žádosti o registraci nebo od provedení registrace elektronicky o odmítnutí registrace, a pokud o tom příslušný orgán bezodkladně vyrozumí daného zájemce o členství, má se za to, že takovému zájemci členství ve sdružení nevzniklo. Strana 10

11 (8) Není-li ve stanovách či jiné obdobné úpravě základních interních pravidel právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubem), uvedeno jinak, má se za to, že příslušným orgánem k rozhodnutí o odmítnutí registrace je statutární orgán dané právnické osoby, která je členem sdružení s přímým členstvím (klubem). (9) Čestné členství vzniká rozhodnutím příslušného orgánu Českého svazu juda dnem rozhodnutí o udělení čestného členství. Rozhodnutí o čestném členství vyžaduje předchozí souhlas osoby, která se má stát čestným členem. Článek 8. Druhy členství (1) Členství v Českém svazu juda se liší podle povahy členství. S rozdílnou povahou členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. (2) Český svaz juda rozlišuje členství podle práva podílet se na rozhodování sdružení takto: a) členství s rozhodovacími právy, b) členství bez rozhodovacích práv, c) čestné členství. (3) Český svaz juda rozlišuje členství podle jejich zapojení do sportovních činností sdružení takto: a) závodně-aktivní členství, b) rekreačně-aktivní členství, c) sportovně neaktivní členství. (4) Český svaz juda rozlišuje členství podle toho, zda jde o bezprostřední členství či nikoliv takto: a) přímé členství, b) odvozené členství. (5) Pro účely těchto stanov se klubem rozumí občanské sdružení (spolek) nebo jiná právnická osoba, která je členem Českého svazu juda s přímým členstvím. Článek 9. Členství s rozhodovacími právy (1) Členem s rozhodovacím právy je pouze ten člen sdružení, který se podílí na činnosti Českého svazu juda finančně tím, že řádně platí sdružení stanovené členské příspěvky. (2) U odvozeného členství vykonává rozhodovací práva člena s rozhodovacími právy právnická osoba s přímým členstvím (klub), jejímž je členem v rozhodný den pro určení hlasovacích práv. (3) Právnická osoba je členem s rozhodovacími právy, pokud má alespoň jednoho člena s odvozeným členstvím, který je členem s rozhodovacími právy. Strana 11

12 (4) Jen člen s rozhodovacími právy má právo volit delegáty na shromáždění delegátů Českého svazu juda a být delegátem na shromáždění delegátů. (5) Jen člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou starší 18 let a zcela způsobilý k právním úkonům, může být členem jakéhokoliv orgánu Českého svazu juda. To neplatí pouze v případě členství v rozhodčí komisi sdružení. (6) Jen člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou a zcela způsobilý k právním úkonům, může být rozhodčím, trenérem, zkušebním komisařem nebo jiným činovníkem Českého svazu juda. Článek 10. Členství bez rozhodovacích práv (1) Členem bez rozhodovacích práv je ten člen sdružení, který se nepodílí na činnosti Českého svazu juda finančně tím, že platí sdružení stanovené členské příspěvky, pokud nejde o čestného člena. (2) Právnická osoba je členem bez rozhodovacích práv, pokud nemá žádného člena s odvozeným členstvím, který by byl členem s rozhodovacími právy. (3) Člen bez rozhodovacích práv nemá právo volit delegáty na shromáždění delegátů Českého svazu juda a nemůže být delegátem na shromáždění delegátů vykonávacím rozhodovací práva. (4) Člen bez rozhodovacích práv nemůže být členem orgánu Českého svazu juda, vyjma členství v rozhodčí komisi sdružení. (5) Člen bez rozhodovacích práv nemůže být rozhodčím, trenérem, zkušebním komisařem nebo jiným činovníkem Českého svazu juda. Článek 11. Čestné členství (1) Čestným členem je ten člen sdružení, o jehož čestném členství s jeho souhlasem rozhodl příslušný orgán Českého svazu juda. (2) Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která má výjimečné zásluhy o rozvoj juda. (3) Čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení a požívat zde náležitou úctu. (4) Čestný člen má právo zúčastnit se jednání shromáždění delegátů sdružení a má právo zde na požádání vystoupit k projednávaným otázkám. (5) Čestný člen může být se svým souhlasem jmenován do čestných funkcí dle rozhodnutí příslušného orgánu Českého svazu juda. (6) Čestné členství není překážkou pro členství s rozhodovacími právy, pokud jsou splněny podmínky pro takové členství. Strana 12

13 Článek 12. Závodně-aktivní členství (1) Závodně-aktivním členem sdružení je člen, který se účastní soutěží juda v některé z věkových kategorií. (2) Právnická osoba je závodně-aktivním členem, pokud se alespoň jeden člen této právnické osoby účastní soutěží juda v některé z věkových kategorií. (3) Závodně-aktivním členem může být jen člen s rozhodovacími právy platící řádně sdružení stanovené členské příspěvky. (4) Jen člen se závodně-aktivním členstvím má právo účasti na soutěžích juda organizovaných nebo řízených Českým svazem juda. Článek 13. Rekreačně-aktivní členství (1) Rekreačně-aktivním členem sdružení je člen, který se účastní sportovních aktivit v judu, ale neúčastní se soutěží juda. (2) Právnická osoba je rekreačně-aktivním členem, pokud se ani jeden člen této právnické osoby neúčastní soutěží juda v některé věkové kategorii. (3) Rekreačně-aktivní člen se může účastnit vzdělávacích a odborných akcí v působnosti Českého svazu juda a účastnit se zkoušek pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN, pouze pokud je členem s rozhodovacími právy platícím řádně sdružení stanovené členské příspěvky. Článek 14. Sportovně neaktivní členství (1) Člen sdružení, který se neúčastní závodů v judu ani jiných sportovních aktivit v judu, je sportovně neaktivním členem. (2) Právnická osoba je sportovně neaktivním členem, pokud ani jeden člen této právnické osoby nebo osoba podílející se na její činnosti, se neúčastní soutěží juda v některé věkové kategorii nebo jiných sportovních aktivit v judu. Článek 15. Přímé členství (1) Člen sdružení, který není členem ani se nepodílí na činnosti právnické osoby, která je členem sdružení, a také není členem nebo se nepodílí na činnosti jiné právnické osoby, která je členem nebo se podílí na činnosti právnické osoby, která je členem sdružení, je přímým členem. Strana 13

14 (2) Přímými členy jsou zejména právnické osoby, pokud nejsou členy jiné právnické osoby, která je členem sdružení. Přímými členy mohou být i fyzické osoby, pokud nejsou členy s odvozeným členstvím. Článek 16. Odvozené členství (1) Člen sdružení, který je členem právnické osoby, jež je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), nebo který se podílí na činnosti právnické osoby, jež je členem sdružení s přímým členstvím (klubu), je odvozeným členem. (2) Není-li uvedeno jinak, podílí se člen sdružení s odvozeným členstvím na činnosti Českého svazu juda prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím (klubu), jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí. (3) Právnické osoby s přímým členstvím (kluby) jsou oprávněny zastupovat ve vztahu k Českému svazu juda členy s odvozeným členstvím, kteří jsou jejich členy nebo se podílí na jejich činnosti, přitom jsou povinny chránit oprávněné zájmy zastupovaných členů s odvozeným členstvím. Článek 17. Změna povahy členství (1) Ke změně povahy členství může dojít na žádost člena při splněních dalších podmínek daného členství nebo na základě těmito stanovami předpokládaných skutečností. (2) Zaplatí-li člen s členstvím bez rozhodovacích práv členské příspěvky mění se jeho členství na členství s rozhodovacími právy, splní-li zároveň případné další podmínky požadované pro členství s rozhodovacími právy. (3) Nedojde-li k zaplacení členských příspěvků do konce příslušného kalendářního roku nebo trvá-li prodlení s platbou jiného poplatku či finančního plnění dle interních pravidel sdružení a rozhodnutím orgánů sdružení déle jak šest měsíců, mění se členství s rozhodovacími právy na členství bez rozhodovacích práv. (4) Dojde-li ke změně členství s rozhodovacími právy na členství bez rozhodovacích práv, mění se závodně-aktivní členství nebo rekreačně-aktivní členství na sportovně neaktivní členství. (5) Stane-li se člen sdružení s přímým členstvím členem právnické osoby, která je přímým nebo odvozeným členem Českého svazu juda, nebo se podílí na činnosti takové právnické osoby, mění se jeho přímé členství na odvozené členství. (6) Dojde-li k zániku členství právnické osoby, která je přímým členem sdružení, mění se odvozené členství osob, které byly členy této právnické osoby nebo se podíleli na její činnosti, na přímé členství. Strana 14

15 Článek 18. Členská práva (1) Rozsah členských práv člena Českého svazu juda závisí na povaze členství. (2) Základní členská práva, která mají všichni členové sdružení bez ohledu na povahu jejich členství: a) každý člen má právo podílet se na činnosti sdružení, vyjma těch činností, které dle stanov sdružení vyžadují určitou povahu členství, b) každý člen má právo být informován o činnosti sdružení, c) každý člen má právo účastnit se všech akcí, školení a seminářů, za podmínek stanovených sdružením, pokud není účast vázána na určitou povahu členství, d) každý člen má právo uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to v rámci sdružení, e) každý člen má právo předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda, f) každý člen má právo kdykoliv změnit povahu svého členství, g) každý člen má právo kdykoliv ze sdružení vystoupit. (3) Členská práva, která mají pouze členové sdružení s rozhodovacími právy: a) člen s rozhodovacími právy má právo podílet se na řízení sdružení, b) člen s rozhodovacími právy má právo obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami a vyžadovat odpovědi v přiměřené lhůtě, c) člen s rozhodovacími právy má právo hlasovat o otázkách týkajících se vedení a řízení sdružení, d) člen s rozhodovacími právy má právo volit delegáty na krajské shromáždění delegátů sdružení, e) člen s rozhodovacími právy může být zvolen delegátem na krajské shromáždění delegátů sdružení, f) člen s rozhodovacími právy má právo volit delegáty na shromáždění delegátů Českého svazu juda, g) člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou starší 18 let a zcela způsobilý k právním úkonům, má právo být zvolen do jakéhokoliv orgánu Českého svazu juda, pokud splňuje i další podmínky stanovené stanovami nebo interními pravidly pro výkon funkce člena daného orgánu, h) člen s rozhodovacími právy, který je fyzickou osobou a zcela způsobilý k právním úkonům, má právo být rozhodčím, trenérem, zkušebním komisařem nebo jiným činovníkem Českého svazu juda, pokud splňuje další stanovené předpoklady pro výkon dané funkce, i) člen s rozhodovacími právy má právo na materiální a organizační podporu sportovních aktivit za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, j) člen s rozhodovacími právy má právo na finanční prostředky přerozdělované Českým svazem juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení. (4) Členská práva, která mají pouze čestní členové sdružení: a) čestný člen má právo účastnit se všech akcí sdružení, b) čestný člen má právo požívat náležité úcty, Strana 15

16 c) čestný člen má právo účastnit se jednání shromáždění delegátů Českého svazu juda, jakož i krajských shromáždění delegátů sdružení, d) čestný člen má právo vystoupit k projednávaným otázkám na shromáždění delegátů Českého svazu juda, jakož i krajských shromážděních delegátů sdružení, e) čestný člen může být se svým souhlasem ustanoven do čestných funkcí Českého svazu juda, f) čestnému členu může být udělen čestný stupeň technické vyspělosti juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení. (5) Členská práva, která mají pouze závodně-aktivní členové sdružení: a) závodně-aktivní člen má právo účasti na soutěžích juda organizovaných nebo řízených Českým svazem juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, b) závodně-aktivní člen má právo užívat ke své sportovní činnosti sportovní zařízení Českého svazu juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, c) závodně-aktivní člen má právo účastnit se vzdělávacích a odborných akcí v působnosti Českého svazu juda a účastnit se zkoušek pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN, za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, d) závodně-aktivní člen má právo při splnění nominačních kritérií reprezentovat Českou republiku v judu za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, e) závodně-aktivní člen má právo za podmínek stanovených interními pravidly sdružení působit v zahraničních klubech. (6) Členská práva, která mají pouze rekreačně-aktivní členové sdružení: a) rekreačně-aktivní člen má právo užívat ke své sportovní činnosti sportovní zařízení Českého svazu juda za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, b) rekreačně-aktivní člen má právo účasti na sportovních aktivitách v judu, vyjma účasti na soutěžích v judu, c) rekreačně-aktivní člen má právo účastnit se vzdělávacích a odborných akcí v působnosti Českého svazu juda a účastnit se zkoušek pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN, za podmínek stanovených interními pravidly sdružení. (7) Členská práva, která mají pouze členové sdružení s přímým členstvím: a) člen s přímým členstvím má právo obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami přímo a vyžadovat odpovědi v přiměřené lhůtě, b) člen s přímým členstvím má právo předkládat přímo návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda, c) člen s přímým členstvím má právo se přímo přihlašovat na akce, školení a semináře, d) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má právo být přímo informován o činnosti sdružení nad rámec veřejně publikovaných informací. Strana 16

17 (8) Členská práva, která mají pouze členové sdružení s odvozeným členstvím: a) člen s odvozeným členstvím má právo obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, b) člen s odvozeným členstvím má právo předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, c) člen s odvozeným členstvím má právo se přihlašovat na akce, školení a semináře prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, pokud interní pravidla sdružení nebo podmínky účasti na dané akci, školení či semináři nestanoví jinak, d) člen s odvozeným členstvím, který je právnickou osobou, má právo být informován o činnosti sdružení nad rámec veřejně publikovaných informací prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí. Článek 19. Členské povinnosti (1) Rozsah členských povinností člena Českého svazu juda závisí na povaze členství. (2) Základní členské povinnosti, které mají všichni členové sdružení bez ohledu na povahu jejich členství: a) každý člen má povinnost napomáhat naplňování cíle sdružení, b) každý člen má povinnost podílet se na propagaci a rozvoji juda, c) každý člen má povinnost dodržovat stanovy, interní pravidla sdružení a rozhodnutí orgánů sdružení, d) každý člen má povinnost poskytnout potřebnou součinnost orgánům sdružení, je-li o to orgánem sdružení požádán, e) každý člen má povinnost přispívat k organizační jednotě Českého svazu juda, f) každý člen má povinnost uplatňovat zásady slušnosti, důstojnosti, vzájemné úcty a další morální pravidla chování, g) každý člen má povinnost dodržovat pravidla etiky juda, h) každý člen má povinnost zdržet se na veřejnosti všeho, co by mohlo mít negativní dopad na pozitivní vnímání Českého svazu juda nebo juda jako takového; veřejná kritika činnosti Českého svazu juda nebo jeho orgánů je přípustná pouze po vyčerpání všech interních možností ke sjednání nápravy kritizované skutečnosti. (3) Členské povinnosti, které mají pouze členové sdružení s rozhodovacími právy: a) člen s rozhodovacími právy má povinnost řádně platit sdružení stanovené členské příspěvky, b) člen s rozhodovacími právy má povinnost řádně platit jiné poplatky a finanční plnění dle interních pravidel sdružení a rozhodnutí orgánů sdružení, c) člen s rozhodovacími právy má povinnost při výkonu rozhodovacích práv dbát pokynů toho, kdo řídí jednání orgánu přijímajícího rozhodnutí, d) člen s rozhodovacími právy, který je právnickou osobou s přímým členstvím (klub), má povinnost vést řádnou účetní a jinou obdobnou evidenci a tuto, Strana 17

18 v rozsahu, který se bezprostředně týká hospodaření sdružení, na žádost předložit ke kontrole příslušnému orgánu Českého svazu juda, e) člen s rozhodovacími právy, který je právnickou osobou s přímým členstvím (klub), a je příjemcem finančních prostředků od sdružení nebo přerozdělovaných sdružením, má povinnost vést řádnou evidenci použití takových finančních prostředků a použití takových finančních sdružení řádně vyúčtovat, není-li právními předpisy, interními pravidly sdružení či orgány sdružení stanoveno jinak, je povinen provést vyúčtování vždy k poslednímu dni kalendářního roku, a to do konce března následujícího kalendářního roku, a také po spotřebovaní takových finančních prostředků ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy došlo k vyčerpání takových finančních prostředků, f) člen s rozhodovacími právy, který je právnickou osobou s přímým členstvím, má povinnost při výkonu hlasovacích práv dbát a chránit oprávněné zájmy členů s rozhodovacími právy, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, g) člen s rozhodovacími právy, který je jako fyzická osoba starší 18 let a zcela způsobilá k právním úkonům členem orgánu sdružení, je povinen vykonávat funkci člena orgánu sdružení svědomitě a řádně, a také je povinen při výkonu funkce jednat s péči řádného hospodáře. (4) Členské povinnosti, které mají pouze závodně-aktivní členové sdružení: a) závodně-aktivní člen má povinnost při účasti na soutěžích juda dodržovat zásady fair play, b) závodně-aktivní člen má povinnost při účasti na soutěžích juda dodržovat soutěžní pravidla a řády Českého svazu juda, závazná pravidla mezinárodních organizací juda a pokyny pořadatele soutěže, c) závodně-aktivní člen má povinnost řádně platit sdružení stanovené členské příspěvky, d) závodně-aktivní člen má povinnost řádně vést průkaz juda a jinou evidenci dle interních pravidel sdružení nebo rozhodnutí orgánů sdružení vztahující se k soutěžím juda, e) závodně-aktivní člen má povinnost mít platnou zdravotní prohlídku o zdravotní způsobilosti k sportovním činnostem v judu, f) závodně-aktivní člen má povinnost oznámit veškeré změny své zdravotní způsobilosti k provozování juda, g) závodně-aktivní člen má povinnost dbát na to, aby byl pojištěn pro případ újmy na zdraví při soutěžích, soustředěních a obdobných aktivitách judo, případně dostatečně připojištěn při účastech na soutěžích v zahraničí. (5) Členské povinnosti, které mají pouze rekreačně-aktivní členové sdružení: a) rekreačně-aktivní člen má povinnost při užívání sportovních zařízení Českého svazu juda respektovat přednostní právo užívání takových zařízení závodněaktivními členy, b) rekreačně-aktivní člen má povinnost řádně platit sdružení stanovené členské příspěvky, c) rekreačně-aktivní člen má povinnost dbát na to, aby byl pojištěn pro případ újmy na zdraví při judu. Strana 18

19 (6) Členské povinnosti, které mají pouze členové sdružení s přímým členstvím: a) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost vést řádnou evidenci svých členů s odvozeným členstvím nebo osob podílejících se na jeho činnosti s odvozeným členstvím, a oznamovat příslušnému orgánu, který vede evidencí členů bezodkladně veškeré změny evidovaných údajů registrovaných členů sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí; oznámením se rozumí i přímé provedení příslušných záznamů elektronicky v případě, kdy je seznam členů sdružení veden v elektronické formě a je umožněno za podmínek stanovených interními pravidly sdružení, aby do něj byl proveden takový zápis přímo, b) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost zastupovat členy sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, s řádnou péčí při respektování jejich oprávněných zájmů, c) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost vybírat členské příspěvky a jiné platby pro sdružení od členů sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, a vybrané členské příspěvky a jiné vybrané platby bezodkladně předávat příslušnému orgánu Českého svazu juda, pokud interní pravidla sdružení či rozhodnutí příslušných orgánů sdružení nestanoví jinak, d) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost dbát o řádné vedení průkazů juda a jiné obdobné evidence členy sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, e) člen s přímým členstvím, který je právnickou osobou, má povinnost informovat členy sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou jeho členy nebo se na jeho činnosti podílí, o činnosti sdružení nad rámec veřejně publikovaných informací. f) člen s přímým členstvím, který je fyzickou osobou v přímé působnosti Českého svazu juda má povinnost bezodkladně oznámit sdružení veškeré změny údajů, zapisovaných do seznamu členů nebo majících vliv na zápis do seznamu členů. (7) Členské povinnosti, které mají pouze členové sdružení s odvozeným členstvím: a) člen s odvozeným členstvím má povinnost obracet se na orgány sdružení s konkrétními dotazy a připomínkami pouze prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, b) člen s odvozeným členstvím má povinnost předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů Českého svazu juda pouze prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, c) člen s odvozeným členstvím má povinnost přihlašovat se na akce, školení a semináře pouze prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, pokud interní pravidla sdružení nebo podmínky účasti na dané akci, školení či semináři nestanoví jinak, d) člen s odvozeným členstvím má povinnost bezodkladně oznámit sdružení prostřednictvím právnické osoby s přímým členstvím (klubu), jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, veškeré změny údajů, zapisovaných do seznamu členů nebo majících vliv na zápis do seznamu členů. Strana 19

20 Článek 20. Některé otázky členství právnických osob (1) Je-li členem Českého svazu juda právnická osoba, vykonává její členská práva a povinnosti statutární orgán, neurčí-li jiného zástupce. (2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem sdružení, s právním nástupnictvím, přechází členství v Českém svazu juda na jejího právního nástupce. Článek 21. Seznam členů (1) Evidence členů sdružení se vede formou seznamu členů Českého svazu juda. (2) Za vedení seznamu členů Českého svaz juda odpovídá orgán sdružení do jehož působnosti náleží evidence členů. (3) Seznam členů sdružení může být veden elektronickou formou. V případě vedení seznamu členů elektronickou formou musí být zajištěno řádné zálohování všech dat. Podmínky pro vedení seznamu členů sdružení elektronickou formou upraví interní pravidla sdružení, a to včetně přístupových práv a oprávnění k zápisům do seznamu členů. (4) Seznam členů musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) identifikační údaje člena (u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, případně i adresu bydliště; u právnické osoby: název, identifikační číslo a sídlo), b) datum vzniku členství, c) datum zániku členství a důvod zániku členství, d) povahu členství podle práva podílet se na rozhodování sdružení (zda jde o členství s rozhodovacími právy nebo členství bez rozhodovacích práv nebo čestné členství), e) povahu členství dle zapojení do sportovních činností sdružení (zda jde o závodně-aktivní členství nebo rekreačně-aktivní členství nebo sportovně neaktivní členství), f) povahu členství dle toho, zda jde o bezprostřední členství či nikoliv (zda jde o přímé členství nebo o odvozené členství), g) datum jednotlivých změn povahy členství, h) u odvozeného členství údaj o právnické osobě s přímým členstvím, jejímž je členem nebo na jejíž činnosti se podílí, včetně změn a jejich zápisu, i) údaje o působení v orgánech sdružení (doba působení ve funkci, druh orgánu a postavení v kolektivním orgánu sdružení), j) případně další údaje tykající se člena sdružení, rozhodne-li tak shromáždění delegátů, plénům, výkonný výbor nebo představenstvo sdružení. (5) Zápisy evidovaných údajů, jejich změn a výmazy evidovaných údajů ze seznamu členů provádí orgán do jehož působnosti vedení evidence členů přísluší, případně jiný jím pověřený orgán sdružení, a to jakmile nastane skutečnost zapisovaná do seznamu členů nebo skutečnost, na jejímž základě se zápis evidovaného údaje provádí. V případě vedení seznamu členů elektronickou formou mohou být za podmínek stanovených interními pravidly sdružení Strana 20

STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA

STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA STANOVY ČESKÉHO SVAZU JUDA OBSAH: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 7 Článek 1.... 7 Úvodní ustanovení... 7 Článek 2.... 7 Název... 7 Článek 3.... 7 Sídlo... 7 Článek 4.... 8 Cíl činnosti... 8 Článek 5.... 8 Hlavní

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s.

N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. N Á V R H S T A N O V Sportovního klubu OK Jihlava, z. s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Sportovní klub OK Jihlava, z. s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY

SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY SK LOB NOVÁ PAKA, z.s. STANOVY OBSAH: I. Základní ustanovení II. Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku III. Orgány SK IV. Členství V. Oddíly VI. Majetek a hospodaření VII. Závěrečná ustanovení V Nové

Více

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s názvem MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného občanského sdružení

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera

Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera Stanovy občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera (dále jen sdružení

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY. Článek 1. Název a sídlo společnosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII STANOVY Článek 1. Název a sídlo společnosti 1) Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (dále jen ČSKIP) je občanským sdružením

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice

Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice Stanovy občanského sdružení Fotbalový klub Horažďovice (ve zkratce FK Horažďovice) I. Základní ustanovení Fotbalový klub Horažďovice je občanským sdružením (dále jen sdružení) založeným podle zákona číslo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s.

S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. S T A N O V Y TJ Sokol Oskořínek, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Oskořínek, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Úplné znění ke dni 1.9.2015 Čl.I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Korálek 2. Sídlo spolku : Bobkova 766/10,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

STANOVY HC Uherské Hradiště, z. s.

STANOVY HC Uherské Hradiště, z. s. STANOVY HC Uherské Hradiště, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. 2. Název spolku: HC Uherské

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s.

NÁVRH STANOV Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. NÁVRH STANOV Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice z.s. Název spolku Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice z.s. IČO 625 34 165 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚPNÉ ZNĚNÍ STANOV Pacienti IBD z.s. HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název spolku Název spolku: Pacienti IBD z.s. (dále jen spolek ) Sídlem spolku je Praha. Čl. II. Sídlo spolku Čl. III. Statut spolku 1. Spolek

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

S T A N O V Y Zapsaného spolku FK Rudná z.s.

S T A N O V Y Zapsaného spolku FK Rudná z.s. S T A N O V Y Zapsaného spolku FK Rudná z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem FK Rudná z.s. (dále jen FK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní hru fotbal, osvětovou

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více