Porovnání retailového bankovnictví v ČR a Velké Británii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání retailového bankovnictví v ČR a Velké Británii"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Porovnání retailového bankovnictví v ČR a Velké Británii Diplomová práce Autor: Alexandr Cetl Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně s použitím uvedené literatury. V Praze dne Alexandr Cetl 2

3 Poděkování Upřímně děkuji vedoucí práce paní inženýrce Olze Šeflové za trpělivost a ochotu poskytovat mi v průběhu zpracování diplomové práce odbornou pomoc, cenné rady a připomínky. 3

4 Anotace Jméno a příjmení: Alexandr Cetl Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název práce: Porovnání retailového bankovnictví v ČR a ve Velké Británii Počet stran: 88 Počet příloh: 6 Klíčová slova: CDO s, GDP, finanční krize, Bank of England, Česká národní banka, retailové bankovnictví, depozita, úvěry, běžný účet, platební karty, debetní karty, kreditní karty, spotřebitelské úvěry, studentská půjčka Diplomová práce se zabývá vyhodnocením retailového bankovního trhu v České republice a ve Velké Británii a odhadem jeho budoucího vývoje. V počátečních kapitolách je analyzována ekonomická situace obou zemí v kontextu současné finanční krize, provedeno porovnání hlavních makroekonomických indikátorů a posouzeny bankovní trhy na obou analyzovaných teritoriích. Následující kapitola charakterizuje a srovnává základní retailové produkty a zejména vybrané bankovní produkty a služby, které jsou nabízeny Českou spořitelnou a Barclays PLC. V další kapitole je provedeno porovnání vybraných úvěrových produktů České spořitelny a Barclays PLC, zejména z hlediska cenového (poplatky a úrokové sazby). Závěrečná kapitola naznačuje směry možného budoucího vývoje bankovnictví v České republice a ve Velké Británii. Annotation Key words: CDO s, GDP, financial crisis, Bank of England, Czech National Bank, retail banking, deposits, current account, payment cards, credit cards, debit cards, consumer credit, student loan The diploma thesis evaluates the retail banking market in the Czech Republic and in the United Kingdom and predicts the future development. At the early chapters there is focus on the analysis of the current economic conditions in the context of the financial and credit 4

5 crisis. I conducted the comparison of the main macroeconomic indicators and the general banking environment in both countries. At the following chapters the main attention is paid to the price and fees differences of the main banking products between Barclays Bank PLC and Česká Spořitelna, a.s., which are considered as the typical representatives of both markets. The final chapters provides various predictions of the possible developments of the banking industry in the UK and Czech Republic. 5

6 Obsah ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ RETAILOVÉHO BANKOVNICTVÍ DEPOZITNÍ PRODUKTY Vklady na viděnou Běžný účet Termínované vklady Další retailové produkty depozitního charakteru ÚVĚROVÉ PRODUKTY METODOLOGIE PRÁCE ANALÝZA SOUČASNÉHO BANKOVNÍHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE A VE VELKÉ BRITÁNII ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA BANKOVNÍHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj počtu bank v České republice Vklady v České republice Úvěry v České republice Platební karty ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE VELKÉ BRITÁNIE ANALÝZA BANKOVNÍHO TRHU VELKÉ BRITÁNIE Analýza počtu bank ve Velké Británii Vklady ve Velké Británii Úvěry ve Velké Británii Platební karty POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VELKÉ BRITÁNII ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA RETAILOVÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH RETAILOVÝCH PRODUKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VELKÉ BRITÁNII NABÍZENÝCH ČESKOU SPOŘITELNOU A BARCLAYS Základní charakteristika vybraných bank Základní charakteristika vybraných bankovních produktů a služeb nabízených Českou spořitelnou Základní charakteristika vybraných bankovních produktů a služeb nabízených Barclays POROVNÁNÍ VYBRANÝCH PRODUKTŮ NABÍZENÝCH ČESKOU SPOŘITELNOU A BARCLAYS ODHAD BUDOUCÍHO VÝVOJE TRENDY BUDOUCÍHO VÝVOJE V BANKOVNÍ SFÉŘE V ČESKÉ REPUBLICE A VELKÉ BRITÁNII VÝSLEDKY A POROVNÁNÍ

7 5.2.1 Shrnutí hlavních rozdílů mezi Českou republikou a Velkou Británií v makroekonomické rovině Shrnutí hlavních rozdílů mezi Českou republikou a Velkou Británií v bankovní sféře Porovnání Barclays a České spořitelny ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY TABULKY A GRAFY PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č

8 Úvod Bankovnictví zaujímá v ekonomice každé země významné místo, neboť finanční zdroje se dotýkají a ovlivňují existenci všech ekonomických subjektů. V tržním hospodářství je tedy nedílnou součástí ekonomického prostředí státu a je-li plně funkční, vytváří ostatním ekonomickým subjektům stabilní rámec. Téma diplomové práce je zaměřeno na dva velmi rozdílné bankovní trhy, které existují v Evropě již řadu let. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce je dále nastíněn pouze historický kontext vývoje ostrovního bankovnictví tedy Velké Británie, nikoliv tuzemského, který je lépe znám. Historie bankovnictví ve Velké Británii Historie britského bankovnictví sahá do středověku. K jejímu rozkvětu došlo s rozvojem světového obchodu v 17. století a postupným budováním britského impéria v 18. a 19. století se rozvíjela i sféra bankovní, to co do objemu operací, rozsahu používaných bankovních produktů i počtu univerzálních i specializovaných bankovních institucí. Rozvoj britského bankovnictví byl (obdobně jako Německu, Francii, Itálii a Španělku) podmíněn obchodními, resp. peněžními aktivitami spojenými s Židy, kteří stejně jako mnoho dalších cizinců, v 10. století začali přicházet do Anglie a začali být vnímáni jako půjčovatelé finančních prostředků. Začali je využívat i panovníci k výpůjčce peněz. Ve 13. století, poté co byli Židé vyhnáni, bylo potřeba je nahradit. Úlohy se zhostili italští obchodníci 1, kteří přijížděli do Anglie za obchodem. Angličtí obchodníci začali příklad italských obchodníků 2 následovat. V 16. století hráli při rozvoji britského bankovnictví velkou roli také zlatníci, kteří směňovali cizí měny a stali se uchovatelé peněz a její hodnoty. Jejich postavení bylo o to více upevněno, když v roce 1640 Karel I. poškodil dobrou pověst Royal Mint 3, jakožto uchovatele zlata. Zlatníci se stali zdrojem financování panovníků a jejich obchod vzkvétal. Přijímali vklady a zároveň emitovali obchodovatelné poukázky na tyto vklady. Nejpozději v roce 1660 se začaly objevovat první nekryté emise, které byly považovány za úvěr. Přirozeně se také začalo zvyšovat riziko návratnosti finančních prostředků, a tak zlatníci začali zakládat 1 Po italských půjčovatelích peněz je až dosud pojmenována jedna z ulic londýnského finanční čtvrtí Lombard Street. 2 Po vzoru italských obchodníků např. Sir Thomas Gresham, byl považován za průkopníka v půjčování peněz, se stal nejvýznamnějším obchodníkem v zemi a můžeme říci, že se tak stal otcem anglického bankovnictví. 3 Královská mincovna, založena pro výrobu mincí ve Velké Británii. 8

9 banky jako samostatné entity odděleny od jejich původního řemesla a tito novodobí bankéři dali základy soukromému bankovnictví v Londýně. Známé bankovní společnosti založeny v té době existují dodnes, např. Coutts & Company (dnes přidružena k National Westminster Bank), Duncombe and Kent je dnes součástí Barclays. 4 Významným datem ve vývoji anglického bankovnictví byl rok 1694, kdy byla založena Bank of England. 5 Důvodem jejího vzniku byla, jako u většiny bank, které vznikly v 18. a 19. století, potřeba financovat deficit státního rozpočtu a obsluhovat státní dluh. Ten v té době dosáhl takových rozměrů, že soukromé bankovní domy nebyly ochotny ho dále financovat. Bance bylo povoleno krýt do určité míry emisi bankovek nejen zlatem a stříbrem, ale také dluhopisy anglické vlády. Na oplátku byla Banka povinna vládě poskytovat úvěr do určité výše. Přestože banka původně neměla získat žádná mimořádná privilegia, začala je postupně hromadit. V roce 1697 bylo zakotveno, že žádná další banka nezíská podobné povolení, neboli charter, tak dlouho, dokud bude Bank of England existovat. Později v průběhu 18. století, kdy se rozvíjelo soukromé bankovnictví, dále Bank of England upevňovala svou pozici, ale zatím ne v podobě centrální banky 6. Bank of England však neměla tendenci expandovat mimo Londýn. Navíc emitovala bankovky pouze o velmi vysokých nominálech, nejnižší byla bankovka 20. Teprve v roce 1759 emitovala bankovky v hodnotě 10 a téměř po sto letech své existence bankovku v hodnotě 5. Z těchto důvodů její bankovky prakticky neobíhaly mimo Londýn. Začaly se rozšiřovat až s prvními pobočkami v roce 1826 a především pak v roce 1833, kdy se její bankovky staly zákonnou rezervou emise venkovských bank. Zákaz emise velkým bankám (banky s více než šesti společníky) vedl k tomu, že veškeré peníze mimo Londýn poskytovaly malé venkovské banky (country banks). Tyto banky byly mimořádně náchylné k bankrotu. Za hlavní příčiny lze považovat jejich malou kapitálovou sílu, malou diverzifikaci aktiv, informační asymetrii a neexistenci vzájemné pomoci bank. Právě nestabilita těchto bank výrazně přispěla k pohledu na neregulované banky jako na nestabilní a vedla k tlaku na vznik a pozdější rozšíření bankovní regulace, která si později vynutila vznik centrální banky. Ještě v roce 1850 byl stále bankovní trh rozdělen na velké bankovní londýnské domy a malé venkovské banky Dnes centrální banka Velké Británie. 6 V roce 1890 zorganizovala Bank of England společnou akci k záchraně Barings Bank proti úpadku. Tím ukázala svou finanční odpovědnost za dění na bankovním trhu a upevnila tím status centrální banky Velké Británie. 9

10 V anglickém bankovnictví převažovaly až do 19. století soukromé bankovní domy, nazývaly se financial companies. 7 Směly vydávat směnky, přijímat vklady, poskytovat úvěry a zajišťovat platební styk. Jejich zúčtování plateb mezi peněžními institucemi clearingu zajišťovaly tzv. clearing houses 8. Na druhé straně stály bankéři, jakožto akciové společnosti, které se snažily soukromé bankéře vytlačit. V roce 1854 bylo akciovým bankám umožněno provádět zúčtování také pomocí clearing house, což jim umožnilo držet krok se soukromými bankéři a upevnit jejich pozici na trhu. Akciové banky byly v převážné míře zakládány v Londýně a postupně se rozšířily po celé Anglii a Walesu. Banky mimo Londýn potřebovaly korespondenční banku v Londýně, což je většinou vedlo k tomu spojit se s londýnskými bankami, než platit korespondenčním bankám za jejich poskytované služby. Slučování bank vedlo k utvoření Big five, tzv. Velké pětky bank, mezi které patřily Barclays Bank, National Provincial Bank, Midland Bank, Lloyds Bank a Westminster Bank. 9 Tabulka č. 1: Počet bank a poboček v Anglii a Walesu v letech Rok Akciové banky Venkovské soukromé banky Londýnské soukromé banky Celkem Banky Pobočky Banky Pobočky Banky Pobočky Banky Pobočky Zdroj: A financial history of western Europe, Charles P. Kindleberger, str. 90 Cílem diplomové práce je zanalyzovat, porovnat a vyhodnotit retailový bankovní trh v České republice a Velké Británii a odhadnout budoucí vývoj na těchto teritoriích. Dílčím cílem je pak zanalyzovat, porovnat a vyhodnotit navzájem dvě obchodní banky jako 7 finanční společnosti 8 zúčtovací banka (ústav) 9 Westminster Bank se roku 1968 sloučila s National Provincial Bank a má nyní název National Westminster Bank. 10

11 reprezentanty retailového bankovnictví z obou zemí a porovnat jejich nabídku vybraných retailových produktů zejména z hlediska výše bankovních poplatků. 11

12 1 Teoretické vymezení vybraných produktů retailového bankovnictví 1.1 Depozitní produkty Depozitní produkty (pasivní bankovní obchody), pomocí nichž banky soustřeďují dočasně volné prostředky různých ekonomických subjektů, 10 bankovních jsou základem pro rozvoj dalších služeb. Umožňují bankám provádět aktivní obchody, získávat poplatky za uskutečněné operace a jsou základnou pro obchody s ostatními produkty. Klient, spořící subjekt, se stává věřitelem a banka ve vztahu k němu je dlužníkem. Banka klientovi za svěřené prostředky vyplácí klientovi úrok. Z hlediska banky je to nákladový úrok. Depozitum : zakládá závazkový právní stav, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (návratnost vkladů po určité době a výnosový úrok) dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek (vyplatit vklad a zaplatit nákladový úrok) Vklad může mít různou formu (peněžní forma tuzemská nebo cizí měna, movitý, nemovitý majetek). V bankovnictví má depozitum zpravidla podobu vkladu v penězích. Sběr depozit je nejstarší bankovní činností a v průběhu historie se rozvinulo široké spektrum depozitních produktů. Řada z nich má v současné době jen teoretickou podobu a v běžné praxi se v bankách už nenabízí a nebo jen velmi omezeně (vkladové listy, depozitní certifikáty). Depozitní produkty se dělí podle různých kritérií času, kdy je možné s depozitem nakládat a podle produktu. V současnosti jsou nejvíce v retailovém bankovnictví využívány zejména typy bankovní depozitní produkty: 10 Tato partie je zpracována podle KOLEKTIV autorů. Bankovnictví. 5. vyd. Praha: Bankovní institut, a.s., prosinec s. Skripta. ISBN

13 vklady na viděnou termínované vklady spořící účty vklady s výpovědní lhůtou depozitní směnky vkladní knížky dluhopisy podílové listy Vklady na viděnou Vklady na viděnou jsou vklady na soukromých či podnikatelských běžných či spořících účtech, vkladních knížkách apod., s nimiž může klient disponovat bez časového prodlení, lze je tedy vybírat přímo v hotovosti nebo bezhotovostně (prostřednictvím šeku, platební karty, příkazu k úhradě atp.) převádět bez předchozí výpovědi. Neexistují žádné lhůty pro výběr vložených prostředků nebo manipulaci s nimi. Vklady na viděnou jsou úročeny nižší úrokovou sazbou. Úročení vkladů na viděnou bývá závislé na výši průměrného zůstatku účtu. Příkladem vkladu na viděnou jsou: Běžné účty - smyslem těchto účtů pro majitele je mít prostředky kdykoli k dispozici, zejména pro potřeby platebního styku, a to jak hotovostního, tak i bezhotovostního (jsou to tzv. transakční peníze). Většinou nesou jen minimální úrok. S běžným účtem mohou disponovat i další osoby, pokud k tomu dá majitel souhlas. Rozsah zmocnění se u jednotlivých bank liší vkladní knížky, pokud jsou zřízeny bez výpovědní lhůty spořící účty - spojují výhody běžného a termínovaného účtu, tj. prostředky jsou klientovi rychle k dispozici (jako u běžného účtu) a zároveň jsou výhodněji úročeny než běžné účty Běžný účet Běžný účet vede banka pro klienta a jeho hlavní funkcí je provádění platebního styku. Za běžný účet ve své podstatě lze považovat i různé žirové účty, osobní konta, dispoziční účty atd. 13

14 Vklady na běžných účtech bývají označovány i jako vklady na viděnou nebo vklady na požádání, běžné vklady nebo vista vklady. Toto označení vyplývá z toho, že dispozice s vkladem není omezena. Na druhé straně je třeba upozornit na to, že vklady na běžných účtech a vklady na viděnou nemusí být zcela shodné, protože některé vklady na vkladových účtech mohou mít charakter vkladů na viděnou a být mezi ně i zahrnovány. Některé vklady na běžných účtech bývají zahrnovány mezi jinak vymezené formy vkladů (např. úsporné). Základní právní úprava běžných účtů je obsažena v obchodním zákoníku, Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. absolutní bankovní obchod, řídí se ustanoveními obchodního zákoníku bez ohledu na povahu účastníků (zda klientem je právnická či fyzická osoba) i účel využití účtu (soukromé či podnikatelské účely). Zásady vedení bankovních účtů jsou dále upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které vydala Česká národní banka 11. Jednotlivé banky je mohou převzít v plném rozsahu, popř. se odvolat pouze na některá jejich ustanovení, mohou je rovněž modifikovat a vytvořit tak vlastní obchodní podmínky. Pro konkrétní úpravu podmínek běžného účtu je rozhodující znění smlouvy o běžném účtu, protože většina ustanovení obchodního zákoníku týkající se smlouvy o běžném účtu má dispozitivní povahu 12 (mohou být tedy ve smlouvě upraveny odlišně neboli platí tehdy, pokud ve smlouvě nejsou upraveny vůbec). Rovněž obchodní podmínky jsou pro daný vztah mezi klientem a bankou platné jen tehdy, pokud je na ně ve smlouvě uveden výslovný odkaz 13. Na vztah mezi klientem a bankou v rámci běžného účtu se přímo vztahují i některá ustanovení zákona o bankách. Jedná se zejména o úpravu bankovního tajemství a pojištění depozit. Pokud je běžný účet spojen s dalšími produkty (šeky, platební karta, úvěr), vztahují se na tyto produkty příslušné právní úpravy. Banka zřizuje běžný účet na základě žádosti klienta. Ke vzniku běžného účtu je zapotřebí písemné smlouvy mezi bankou a klientem. Za písemnou smlouvu se považuje i písemný souhlas klienta s bankou vydanými podmínkami vedení účtu. Při zřízení účtu sděluje banka písemně majiteli účtu bankovní spojení (číslo účtu). Bankovní spojení klienta bez jeho souhlasu může banka sdělit pouze v případech stanoveným zákonem. Všeobecné podmínky navíc stanoví, že banka je oprávněna sdělit bankovní spojení za účelem správného zaúčtování jiným bankám a orgánům spojů. Při uzavírání smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu musí 11 Viz. Úřední sdělení ČNB č. 31/1994 o vydání Všeobecných obchodních podmínek, které byly uveřejněny ve Věstníku ČNB č. 22/ Výjimkou je pouze 711, který je kogentní. 13 V praxi se používá i odkaz, že obchodní podmínky platí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 14

15 klient prokázat bance svoji totožnost, anonymní běžné účty banky nezřizují. I u běžných účtů vedených pouze pod číslem nebo kódem zná banka majitele účtu. Je pouze omezen počet lidí v bance, kteří znají skutečnou totožnost tohoto klienta. Běžný účet může být zřízen i pro několik osob, potom má každá z nich postavení majitele účtu. Při zřizování běžného účtu banka požaduje u jednotlivých druhů klientů předložení následujících dokladů: právnická osoba doklad prokazující právní subjektivitu (výpis z obchodního rejstříku, zakladatelská listina) a průkaz totožnosti (občanský průkaz, u cizinců pas) člena statutárního orgánu, fyzická osoba podnikatel rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list) a průkaz totožnosti 14, fyzická osoba průkaz totožnosti 15. Z uzavřené smlouvy o běžném účtu vyplývají bance ve vztahu k majiteli účtu následující povinnosti: je povinna přijímat na účet peněžité vklady a bezhotovostní platby v měně, na kterou účet zní, není však automaticky povinna provádět konverzi do jiné měny. Peněžní prostředky je povinna ve prospěch účtu připsat ke dni, kdy získala právo s nimi nakládat 16 na základě písemného příkazu majitele účtu nebo jím zplnomocněných osob při splnění podmínek daných smlouvou vyplatit požadovanou částku nebo provést požadované platby. Nevyplývá-li z příkazu doba, kdy má být proveden, je tak banka povinna učinit v den následující po doručení příkazu. K tíži účtu jsou tyto prostředky účtovány dnem, kdy platby banka provedla. Časový okamžik připsání či odepsání prostředků z účtu se označuje jako valutování je povinna bez zbytečného odkladu 17 opravit chybné účtování (nárok majitele účtu na náhradu škody tím není dotčen) U právnických osob i u fyzických osob podnikatelů banky požadují i Osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem. 15 Některé banky požadují při založení běžného účtu i rodný list. 16 Je zajímavé, že Všeobecné obchodní podmínky toto upravují odlišně a stanoví bance povinnost připsat bezhotovostní platby na nejpozději následující pracovní den po dni, kdy obdržela peněžní prostředky a podklady k jejich vyúčtování. 17 Všeobecné obchodní podmínky tuto lhůtu konkretizují na týž nebo následující pracovní den po dni, kdy chybné účtování zjistila či se o něm dověděla. Banka vedoucí účet je povinna o provedeném opravném zúčtování písemně informovat majitele účtu a popř. banku, která vede účet, jehož se opravné zúčtování také týká. 15

16 ve lhůtách stanovených ve smlouvě (jinak bez zbytečného odkladu) je povinna oznámit majiteli účtu údaje o přijatých a provedených platbách 19, bez zbytečného odkladu je povinna oznámit i výši zůstatku ke konci kalendářního roku 20. Majitel účtu je oprávněn požadovat i prokázání provedení plateb. Ze zůstatku běžného účtu platí banka klientovi úrok. Výše úrokové sazby, resp. způsob jejího určení včetně případných změn by měl být přesně vymezen ve smlouvě 21. Úroky jsou splatné, pokud smlouva neupravuje jinak, koncem kalendářního čtvrtletí a připisují se ve prospěch běžného účtu 22. Vzhledem k časové hodnotě peněz platí, že čím častěji jsou úroky připisovány, tím výhodnější je to pro klienta a naopak nevýhodnější pro banku. Vzhledem k možnosti kdykoliv disponovat s vkladem bývá úroková sazba zpravidla relativně velmi nízká, v některých zemích bylo donedávna úročení běžných účtů zákonem zakázáno. To samozřejmě vytvářelo podmínky pro vznik nových modifikací vkladů na viděnou, které by měly vlastnosti transakčních vkladů, ale nesly úrok. Vlivem nízkého úročení je zůstatek na těchto účtech udržován pouze ve výši potřebné pro platební styk. Banky často samy nabízejí klientům, jejichž běžný účet dlouhodoběji vykazuje vyšší zůstatek, výhodnější formy uložení, případně je zvýhodňují dodatečnými prémiemi ve formě určité úrokové přirážky. Úroky podléhají dani z příjmů, přičemž u úroků z běžných účtů fyzických osob se jedná o srážkovou daň ve výši 15%, u úroků z běžných účtů právnických osob a fyzických osob podnikatelů vcházejí úroky do daňového základu a jsou zdaněny společně s dalšími příjmy. 18 Tato povinnost vyplývá bance z kogentního ustanovení obchodního zákoníku, tudíž nemůže být smluvně upravena odlišně. Všeobecné obchodní podmínky stanoví, že klient je povinen oznamovat závady a uplatňovat požadavek na jejich odstranění ve lhůtě do 6 měsíců (nebo v jiné dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce) od vzniku závady. Pokud tuto lhůtu klient nedodrží, nemá nárok na náhradu škody. Výše této náhrady odpovídá úroku z prostředků na účtu za období, po které s nimi klient nemohl nakládat. 19 Dle Všeobecných obchodních podmínek by zpráva o zúčtování měla obsahovat zejména: označení klienta, datum provedení platby, identifikace jednotlivých položek, počáteční a konečný zůstatek účtu. 20 Dle Všeobecných obchodních podmínek potvrzuje klient bance správnost zůstatku účtu ke konci roku do 14 kalendářních dnů po obdržení zprávy o zúčtování nebo v téže době může uplatnit námitky. Pokud banka neobdrží v dané době od klienta žádné vyrozumění, považuje banka pro účely inventarizace zůstatek za odsouhlasený. Nicméně právo klienta na odstranění závad v zúčtování tím není dotčeno. 21 Pokud by tomu tak nebylo, je banka povinna platit úroky stanovené zákonem nebo na základě zákona, jinak úroky obvyklé pro účty vedené za podobných podmínek. 22 České banky smluvně upravují připisování úroků měsíčně nebo čtvrtletně. 16

17 Banky si účtují různé poplatky a provize za vedení účtu a provádění platebních operací podle svého sazebníku, který jsou povinny stanoveným způsobem zveřejnit 23. Dokonce podle kogentního ustanovení obchodního zákoníku je banka oprávněna požadovat úhradu nákladů za provedení plateb a použít ke jejich započtení peněžních prostředků na účtu 24. Nejen tedy výše úrokové sazby, ale všechny tyto poplatky a provize je třeba brát v úvahu při posuzování výhodnosti vedení běžného účtu u konkrétní banky. Banky totiž často v rámci tzv. cross sellingu 25 snižují některé ceny svých produktů s cílem nalákat nové klienty a na druhé straně tuto svoji ztrátu kompenzují v cenách jiných produktů. Banka v zásadě umožňuje čerpání prostředků z účtu pouze do výše kladného zůstatku. U kontokorentních účtů umožňuje banka přecházet na účtu do debetu, neboli čerpat úvěr, za který platí klient bance úroky. Pokud se ovšem jedná o nepovolený debet (možnosti přechodu do debetu není s bankou sjednána), potom je toto přečerpání obvykle bankou sankcionováno relativně vyšším úrokem. Uzavřenou smlouvu o běžném účtu může majitel kdykoliv s okamžitou platností vypovědět. Naopak pokud vypoví smlouvu banka, může tak učinit s účinností nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď majiteli účtu doručena. Před zrušením účtu je banka oprávněna započíst na vrub účtu veškeré své pohledávky za majitelem účtu vyplývající ze smlouvy o běžném účtu 26. Se zůstatkem na běžném účtu banka naloží podle dispozice majitele účtu (vyplatí v hotovosti nebo převede na jiný účet). Pokud by majitel účtu neoznámil do doby, kdy nabude zrušení účtu účinnost, jak má být se zůstatkem účtu naloženo, banka jej až do doby promlčení 27 eviduje, ale neúročí. Význam běžného účtu z hlediska banky a klienta Z hlediska klientů tkví význam vytváření vkladů na běžných účtech v provádění platebního styku. Vzhledem k relativně nízkému úročení je stav vkladů na viděnou udržován ve výši potřebné k zajištění platebního styku. Z hlediska bank představují vklady na běžných účtech důležitý zdroj refinancování, který se vyznačuje následujícími rysy: 23 Viz 11 zákona o bankách. 24 Je třeba zdůraznit, že banka může podle tohoto ustanovení použít započtení prostředků na účtu pouze na úhradu nákladů na provedení plateb, event. na úhradu dalších pohledávek, které vyplývají ze smlouvy o běžném účtu (viz 361 obchodního zákoníku). 25 cross selling je výraz pro křížový prodej produktů dceřiných firem v bankovní síti. 26 Viz 361 obchodního zákoníku. 27 Obchodní zákoník ( 396 a 397) kogentně stanoví, že promlčecí lhůta začíná běžet ode dne zániku smlouvy o běžném účtu a činí čtyři roky. 17

18 výše úrokových nákladů je relativně nízká, na druhé straně s prováděním platebního styku jsou spojeny pro banku nemalé náklady, vklady na běžných účtech nebankovních klientů bance zdražují i povinné minimální rezervy, které z těchto vkladů musí udržovat. úroková citlivost vkladů na běžných účtech je relativně nízká, výhodnost vkladů na viděnou pro banku vyplývá z existence tzv. sedliny. Podstata sedliny vyplývá z toho, že přestože se celkový stav vkladů na viděnou denně mění, zůstává jistá (např. podle údajů v SRN u některých bank až 70% z průměrného stavu vkladů na viděnou) část těchto vkladů bance prakticky trvale k dispozici. Tím je způsobeno, že klienti za normálních okolností zcela nevyčerpávají zůstatky na svých účtech, platby z účtů odcházejí z banky a naopak příjmy přicházející na účty do banky se částečně vyrovnávají, při převodech mezi účty klientů v rámci jedné banky se celkový stav vkladů nemění. Výše a stabilita sedliny roste s velikostí banky a rozvinutostí pobočkové sítě. Spořící účty Spořící účty jsou dalším významným depozitním bankovním produktem. Jde o spojení výhod běžného a termínovaného účtu, tj. prostředky jsou klientovi kdykoli k dispozici (jako u běžného účtu), a zároveň jsou výhodněji úročeny než běžné účty. Banky klientům mohou nabízet spořící účty nejenom v českých korunách, ale i cizích měnách. Spořící účet může být propojen s běžným účtem nebo termínovaným vkladem, takže mezi nimi lze převádět prostředky a zajistit si tak co největší úrokový výnos. Úroky mohou být připisovány na klientův spořící účet nebo převáděny na jiný účet, který si klient zvolí. K prostředkům na spořícím účtu je možné mít přístup také prostřednictvím telefonního nebo internetového bankovnictví Termínované vklady Termínovaný vklad klient ukládá u banky na pevně stanovenou dobu a sjednanou úrokovou sazbu (buď s možností výpovědní lhůty, nebo bez ní). 18

19 U termínovaného vkladu s výpovědní lhůtou není sjednána doba uložení peněz, ale před uskutečněním výběru peněz musí vkladatel vklad vypovědět a peníze si může vybrat až po uplynutí výpovědní lhůty, která je u jednotlivých termínovaných vkladů jiná. U vkladů na dobu určitou je sjednán pevný termín, např. na 7 dní, 1 měsíc, 1 rok, 3 roky. Termínované vklady se zpravidla úročí proměnlivě v závislosti na výši vkladu a v závislosti na době úložky. Přitom platí, že čím delší je doba uložení a čím vyšší částka je ukládána (banky mají úrokové sazby odstupňované do pásem podle velikosti vkladu), tím vyšší je úroková sazba z vkladu. Pro zřízení termínovaného vkladu je též potřeba uzavřít smlouvu. Smlouva o termínovaném vkladu obsahuje dobu uložení, výši ukládané peněžní částky, výši úrokové sazby, termíny a způsob zúčtování úroku a sankční poplatky pro případ předčasné výpovědi vkladu klientem. Termínovaný vkladový účet může být uzavřen uplynutím termínu, na který je vklad na účet vložen. Pokud však o uzavření účtu klient nepožádá v tomto termínu nebo pokud si nesmluví obnovování termínového vkladu na neurčito, většina bank po stanoveném termínu automaticky převede částku vkladu na běžný účet klienta a vede ho zde podle sjednaných podmínek. Pokud si klient dohodne obnovování termínovaného vkladu, vklad na účtu se v příštích obdobích úročí aktuální úrokovou sazbou, která může být odlišná od té, kterou byl úročen původní vklad. Banky musí změny úrokových sazeb publikovat, ale nemusí je klientům individuálně sdělovat. Snadno se však zjistí z výpisů z účtů, které banka v dohodnutých termínech zasílá Další retailové produkty depozitního charakteru Dluhopisy (obligace) Dluhopis je cenný papír, v němž se dlužník zavazuje věřiteli splatit určitou částku k určitému termínu a vyplatit určitý výnos. S tímto cenným papírem je spojeno právo majitele dluhopisu požadovat splnění tohoto závazku. Banky emitují dluhopisy za účelem výpůjčky dlouhodobějších peněžních prostředků, které jim slouží jako zdroje financování pro dlouhodobější úvěrové produkty. Způsob výnosu z dluhopisu musí být stanoven ze zákona a musí být uveden v dluhopise spolu s místem a dobou uplatnění nároku na výnos. Bankovní dluhopisy představují pro investory poměrně dobře zabezpečenou investici, protože výnosy z těchto cenných papírů jsou vypláceny v předem dohodnuté výši, bez ohledu na konkrétní hospodářský výsledek bank. Pokud jsou dluhopisy úročeny pevnou fixní sazbou po celou dobu trvání smluvního vztahu, je oběma stranám známo, jaká bude výše úroků, avšak se změnou tržních úrokových sazeb může dojít ke změně výhodnosti investice. Tomu lze do 19

20 jisté míry předejít variabilním úročením, které zaručuje, že úrokové sazby z kuponového výnosu obligace budou odpovídat momentální situaci na trhu. Umožňují automatickou změnu úročení v závislosti na pohybu tržní úrokové sazby. Při variabilním úročení se úroková sazba obvykle skládá ze dvou částí, proměnlivé (na úrovní diskontní sazby, PRIBORu či jiného ukazatele) a fixní. Dluhopisy jako depozitní produkt jsou retailovými klienty využívány jen zřídka. Depozitní certifikáty Tyto cenné papíry představují další možnost bank, jak rozšířit nabídku depozitních produktů a nakoupit tímto způsobem dočasně volné peněžní zdroje. Tyto cenné papíry mají poměrně nízkou likviditu, neboť málokterý peněžní ústav který je vydal, je vykupuje před uplynutím sjednané doby, a pokud tak činí, účtuje si většinou za předčasné plnění vysoký poplatek. V současné době tento produkt banky nabízejí jen zřídka. Vkladové listy Vkladové listy jsou cenné papíry znějící buď na jméno, nebo na doručitele, které vystavuje peněžní ústav a potvrzuje jimi složení jednorázového vkladu na předem určenou dobu a na předem stanovený úrok. Banky však mohou nabízet službu, kdy za určitou sankci odkoupí vkladový list před dnem splatnosti vkladu. Riziko zničení, ztráty či odcizení nese majitel vkladového listu, banky ale většinou nabízejí za určitý poplatek deponování vkladového listu ve svých sejfech. I tento produkt banky nabízejí zřídka. Podílové listy Podílové listy jsou cenné papíry vydávané na jméno nebo na doručitele. Je s nimi spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle statutu podílového fondu. Jsou vydávány investičními společnostmi zpravidla patřícím do finanční skupiny, ale nabízeny jsou i bankou. Podílník nerozhoduje o chodu společnosti na valné hromadě. Rozlišují se otevřené a uzavřené podílové fondy. U otevřeného podílového fondu je správce fondu povinen kdykoliv podílový list zpětně odkoupit, u uzavřených fondů lze podílový list prodat pouze na kapitálovém trhu. Vkladní knížky Vkladní knížky jsou bankovním produktem na ústupu a nabízí ho jen omezený počet bank zaměřených na konzervativní retailové klienty. Místo písemné smlouvy je klientovi vydána 20

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více