ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů"

Transkript

1 ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1

2 Obsah 1. Úvod Politiky EU v oblasti zakládání podniků Směrnice o službách Zjednodušení postupů a formalit ve vztahu k poskytovatelům služeb Jednotné kontaktní místo Zřizování jednotných kontaktních míst Elektronické postupy... 9 Akt o drobném podnikání pro Evropu Implementace OSS a RCC krok za krokem Co je OSS? Jakým způsobem lze nalézt OSS v mém regionu? Co je RCC? Model RCC formulovaný na základě projektu ICHNOS Observatoř Poradenství, konzultantská činnost a pomoc Školení Informace a komunikace Zřízení modelu RCC? Národní a regionální legislativa Informovanost a závazek zúčastněných subjektů a klíčových aktérů Jak řídit RCC Zdroje pro RCC Analýza nákladů Udržitelnost RCC Technologická platforma pro RCC Interoperabilita Požadavky na služby Případové studie RCC Galicie Sardinie Vysočina

3 1. Úvod V rámci projektu ICHNOS PLUS, kapitalizačního projektu financovaného z programu INTERREG IVC, se The Toolkit považuje za užitečný prostředek k jasnému vysvětlení základních rysů a požadavků na sestavení modelu pro koordinaci jednotlivých kontaktních míst pod názvem One Stop Shop pro podniky (OSS) partnerských regionů, orgány veřejné správy a zainteresované subjekty z ostatních regionů EU. Modelem koordinace je regionální centrum kompetencí (RCC) zřízené v rámci předchozího projektu ICHNOS ( ) financovaného z programu INTERREG IIIC. Tato sada nástrojů stanoví počáteční nezbytné požadavky a provozní požadavky na implementaci modelu RCC v ostatních regionech. Proces zřízení RCC je uveden níže a je rovněž popsán v následujících oddílech: 3

4 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků Proč je RCC potřebné? A proč EU podporuje zřizování OSS? V této kapitole budeme hovořit o závěrech jarní Evropské rady z roku 2006, aktu o drobném podnikání a směrnici o službách. To jsou nejdůležitější rámce, které podporují OSS. 2.1 Směrnice o službách Cílem směrnice 2006/123/ES, známé jako směrnice o službách, je omezit administrativní zátěž, která působí na poskytovatele služeb a která jim brání zakládat podniky v jiných členských státech, a odstranit veškeré zbývající zákonné a technické překážky pro volný pohyb služeb v Evropském hospodářském prostoru usnadněním poskytování služeb, a to buď dočasně, nebo vzdáleně. Kapitola II (články 5 8) směrnice o službách vytyčuje ambiciózní program administrativního zjednodušení. Klíčovým prvkem je zřízení jednotného kontaktního místa (JKM) v každém členském státě, což poskytovatelům služeb a dalším zainteresovaným subjektům umožní získávat informace o vnitrostátních požadavcích a postupech elektronickými prostředky. JKM je nutno zřídit do 27. prosince Zatímco směrnice stanoví minimální právní požadavky pro JKM, každý členský stát musí rozhodnout o jejich nejlepší implementaci Zjednodušení postupů a formalit ve vztahu k poskytovatelům služeb V souladu se článkem 5 (1) musí členské státy přezkoumat veškeré postupy a formality, které se vztahují k přístupu k činnosti poskytování služeb a jejímu výkonu, a jsou povinny tyto postupy, pokud nejsou dostatečně jednoduché, zjednodušit. To vyžaduje, aby členské státy vyvinuly skutečné úsilí k administrativnímu zjednodušení. Při realizaci těchto kroků by členské státy měly přezkoumat a posoudit postupy a formality z hlediska poskytovatele majíce na paměti, že zjednodušení postupů současně sníží administrativní zátěž pro samotnou státní správu. Členské státy by mohly vzít v úvahu zjednodušené administrativní postupy používané v členských státech a vyměňovat si osvědčené postupy. Komise vyvine veškeré úsilí k usnadnění této výměny. Pojetí postupů a formalit je velmi široké a zahrnuje veškeré administrativní kroky, které musejí podniky učinit, jako je předkládání dokumentů, podávání prohlášení nebo registrace u příslušného 4

5 úřadu. Pokrývá nejen postupy a formality, které jsou předpokladem k výkonu činnosti služeb, ale i takové, které jsou ukládány v pozdější fázi, v průběhu výkonu činnosti nebo i po jejím ukončení (například povinnost ročně vykazovat podrobnosti o realizovaných transakcích). V průběhu analýzy projektu ICHNOS Plus, jejímž výsledkem byla zelená kniha OSS State of the Art - Opportunities to develop a common model, provedli tři nezávislí partneři analýzu svých příslušných normativních a administrativních požadavků, které se týkají založení a provozování podniku. Bylo skutečně velmi obtížné najít veškeré příslušné právní předpisy a porovnat tyto tři velmi odlišné právní řády. Práce pro nové partnerské regiony je snazší v tom, že členské státy musí přezkoumat všechny formality a postupy (proto již tato byla tato analýza provedena státem) a dále musí zjednodušit veškerou administrativní zátěž Jednotné kontaktní místo Za prvé se koncepce jednotného kontaktního místa (JKM) stanovená článkem 6 směrnice o službách velmi blíží koncepci One Stop Shop (OSS), kterou používá projekt ICHNOS Plus. OSS a JKM však nemají nutně stejné pole působnosti. Mohou plnit různé úkoly. Mohou přímo odpovídat za registraci podniků nebo za udělování jednoduchých oprávnění. Jednotná kontaktní místa mají být jediným institucionálním partnerem pro poskytovatele služeb, který nebude muset kontaktovat různé úřady nebo orgány k tomu, aby získal veškeré příslušné informace a provedl veškeré nezbytné kroky, které souvisejí s jeho činností v oblasti služeb. Členské státy musí zpřístupnit jednotná kontaktní místa všem poskytovatelům služeb, kteří působí na jejich území nebo na území jiného členského státu. Na základě článku 6 je členský stát povinen zajistit, aby poskytovatelé služeb mohli splnit veškeré postupy a formality, které jsou potřebné pro provozování obchodní činnosti prostřednictvím jednotného kontaktního místa. To je jeden z požadavků, které uvádí směrnice o službách. Členské státy musí rozhodnout o způsobu zavedení těchto jednotných kontaktních míst a musejí zajistit zřízení a fungování jednotných kontaktních míst nejpozději do konce implementačního období. Cíl zřizování kontaktních míst (One Stop Shops) pro podniky sledují členské státy již několik let. Povinnost uložená směrnicí o službách je současně v souladu a jde nad rámec cílů dalších iniciativ EU, zejména závazku přijatého Evropskou radou ke zřízení kontaktních míst pro zakládání podniků do konce roku Právní závazek obsažený ve směrnici o službách je však širší a zahrnuje veškeré 5

6 druhy podniků (nejen založené), příjemce služeb (pro informační účely) a veškeré druhy postupů (nejen postupy pro zakládání podniků). Na druhé straně je zřejmé, že další funkce, které mají kontaktní místa pro zakládání podniků plnit, jdou nad rámec závazků stanovených ve směrnici o službách. Dosažení cíle v oblasti kontaktních míst (One Stop Shops) stanoveného Evropskou radou přispěje k zavedení jednotných kontaktních míst. V každém případě je zřejmé, že členské státy nemusejí poskytovat dvě samostatné sítě a mohou ke splnění právního závazku obsaženého ve směrnici o službách navázat na stávající iniciativy Zřizování jednotných kontaktních míst Každý členský stát může podle vlastního uvážení rozhodnout o organizaci jednotných kontaktních míst na svém území, musí však zajistit jejich dostupnost pro všechny poskytovatele služeb, kteří mají ze směrnice prospěch v podobě splnění veškerých postupů a formalit ve vztahu ke službám a záležitostem, které spadají do působnosti směrnice. Koncepce jednotného kontaktního místa neznamená, že členské státy musí na svém území zřídit jediný centrální úřad. Členské státy se mohou rozhodnout, že na svém území zřídí několik jednotných kontaktních míst. Jednotné kontaktní místo však musí být z hlediska jednotlivých poskytovatelů jediné (tj. poskytovatel služeb by měl být schopen získat veškeré informace a provést veškeré postupy z jednoho kontaktního místa). Členské státy mohou rozhodnout, že jednotné kontaktní místo bude plnit pouze koordinační úlohu s tím, že konečná rozhodnutí budou přijímána příslušnými úřady. V tomto případě musí členské státy zajistit komunikaci mezi jednotnými kontaktními místy a příslušnými úřady, aby byla zaručena rychlost a spolehlivost. Členské státy se mohou nicméně rozhodnout, že určitými rozhodovacími pravomocemi pověří jednotná kontaktní místa. Členské státy mohou například dospět k názoru, že jednotné kontaktní místo přímo odpovídá za registraci podniku nebo za udělování jednoduchých oprávnění. V každém případě směrnice jednoznačně uvádí, že jednotné kontaktní místo nebrání v rozdělení pravomocí mezi příslušné úřady. Členské státy se rovněž mohou svobodně rozhodnout, které instituci/orgánu chtějí svěřit úkol jednotného kontaktního místa; příslušným úřadům na celostátní, regionální nebo místní úrovni, profesním komorám, jiným obchodním organizacím nebo dokonce soukromým provozovatelům. V každém případě je třeba dodržovat případná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zejména ustanovení o veřejných zakázkách na služby. Pokud se členské státy rozhodnou pro jednotná kontaktní místa provozovaná soukromými provozovateli, měly by přijmout vhodné mechanismy, které zajistí splnění jejich úkolů v souladu s požadavky stanovenými směrnicí. 6

7 Členské státy by dále měly rozhodnout o zřízení jednotných kontaktních míst pouze v elektronické podobě, bez zvláštní fyzické infrastruktury, k nimž mohou mít poskytovatelé služeb přístup. V tomto případě je třeba položit zvláštní důraz na jasnou strukturu informací a postupů uvedených na webových stránkách nebo v obdobných elektronických nástrojích. A konečně se mohou členské státy svobodně rozhodnout o financování jednotných kontaktních míst. Jak uvádí preambule, jednotné kontaktní body mohou služby, které poskytují uživatelům, zpoplatnit. Účtovaný poplatek však musí poměrně odpovídat nákladové efektivitě příslušných postupů. V každém případě by poplatky neměly být natolik vysoké, aby poskytovatele služeb odrazovaly od přístupu k jednotnému kontaktnímu místu. Jednotná kontaktní místa musejí být přístupná ke splnění postupů a formalit, které musejí poskytovatelé služeb podstoupit v členském státě pro získání přístupu k činnosti v oblasti služeb nebo jejich provozování. To zahrnuje povolení stejně jako prohlášení, oznámení, získání registračního čísla společnosti a další postupy a formality. Mělo by být zřejmé, že následnými odvolacími řízeními, ať soudní či správní povahy, jako je například podávání stížností nebo žalob na zrušení rozhodnutí, se jednotná kontaktní místa nebudou zabývat. Ke splnění veškerých postupů prostřednictvím jednotných kontaktních míst musí být poskytovatelé schopni získat veškeré příslušné informace, tiskopisy a dokumenty, které s postupy souvisejí, předložit dokumenty a žádosti a obdržet rozhodnutí a další odpovědi ve vztahu k žádostem podaným jejich prostřednictvím. Některé postupy, které budou splněny prostřednictvím jednotných kontaktních míst, mohou být složité, jako jsou například určité postupy pro založení velkých komerčních maloobchodů, a/nebo jejich součástí může být řada různých oprávnění. Jednotná kontaktní místa však mohou mít pouze koordinační úlohu, přičemž rozhodovací pravomoc bude stále spočívat na konkrétním příslušném úřadě. V každém případě je i nadále velmi důležité, aby jednotná kontaktní místa poskytla poskytovatelům jasný přehled o všech krocích, které musejí podniknout, a poskytla jim procedurální podporu a zpětnou vazbu k platným postupům. Přirozeně není povinností poskytovatelů služeb se na jednotné kontaktní místo obrátit. Mohou se svobodně rozhodnout, zda této možnosti využijí nebo nevyužijí, a mohou se také plně podle vlastního uvážení obrátit přímo na příslušný úřad a předložit/obdržet dokumenty, oprávnění a podobné písemnosti přímo. V případech, v nichž mají postupy a formality prováděné prostřednictvím jednotného kontaktního místa pevně stanovenou časovou lhůtu (například existuje termín pro podání dokumentu nebo příslušný úřad musí přijmout rozhodnutí ohledně žádosti o oprávnění ve stanovené časové lhůtě), okamžik převzetí všech požadovaných dokumentů jednotným kontaktním místem představuje okamžik, který je rozhodný pro výpočet těchto lhůt. 7

8 Článek 7 (1) obsahuje seznam nezbytných informací, které členský stát musí na jednotných kontaktních místech poskytovatelům a příjemcům služeb snadno zpřístupnit. Tyto informace musí být přístupné vzdáleně a elektronickými prostředky. Jednotná kontaktní místa musí na žádost o informace odpovědět co nejrychleji a v případě, že požadavek není srozumitelný nebo je neúplný, informovat o této skutečnosti neprodleně žadatele. Poskytnuté informace zahrnují požadavky, které poskytovatelé služeb musejí slnit, pokud chtějí v členském státě poskytovat služby. Také obsahují prostředky a podmínky pro přístup k veřejným registrům a databázím o poskytovatelích a službách, jako jsou například obchodní rejstříky, databáze o regulovaných profesích nebo veřejné databáze se statistikami o službách. Poskytnuté informace rovněž obsahují kontaktní údaje příslušných úřadů, včetně úřadů, které odpovídají za dohled nad činností v oblasti služeb, jakož i kontaktní údaje sdružení nebo organizací, od nichž poskytovatelé nebo příjemci mohou získat praktickou pomoc a dodatečné informace. Rovněž by měly být k dispozici informace o možnostech odvolacího řízení v případě sporu. Pokud jde o informace, které musí OSS poskytnout, tak Cesga, zatímco Ancitel Sardegna studovala v předchozím projektu ICHNOS Plus obsah databáze týkající se postupů, formalit a příslušných dokumentů, vytvořila strukturu informačních technologií. To předpokládá i směrnice. Ve skutečnosti budou členské státy muset uspořádat určité množství informací a budou nuceny vyvinout značné úsilí k přehledné organizaci informací a zajištění jejich poskytování v jednoduchém srozumitelném jazyce a jejich prezentaci přehledným, pochopitelným a strukturovaným způsobem. Prostý odkaz nebo kopie příslušných právních textů nebudou zjevně dostatečné. Členské státy budou povinny pravidelně informace přezkoumávat a aktualizovat. Kromě informací o požadavcích, které poskytovatelé služeb musí splnit, by měly příslušné úřady na žádost poskytovatelů nebo příjemců služeb poskytnout pomoc, pokud jde o způsob, jakým se tyto požadavky obvykle uplatňují nebo vykládají. Tuto pomoc lze například poskytnout prostřednictvím srozumitelných příruček, které by mohly vysvětlovat obecné použití určitých podmínek a různé procedurální kroky, které je nutno učinit. Jak objasňuje článek 7 (6), tato povinnost pomáhat je povinností poskytnout obecné informace a nevyžaduje, aby příslušný úřad poskytoval právní poradenství v jednotlivých případech. Ke zlepšení fungování vnitřního trhu a usnadnění příhraničního zřizování a poskytování služeb je důležité a v zájmu členských států, aby informace poskytované prostřednictvím jednotných kontaktních míst nebyly dostupné pouze ve vlastním jazyce členského státu, ale i v dalších jazycích Společenství. Jak stanoví článek 7 (5), tuto potřebu je nutno podpořit. Například členské státy by měly zvážit zpřístupnění informací v jazyce sousedního členského státu nebo v jazycích, které se obvykle používají v podnicích v EU. 8

9 Zřizování plně funkčních a interoperabilních elektronických postupů do konce implementačního období je klíčovým prvkem pro dosažení cíle administrativního zjednodušení směrnice o službách. Elektronické postupy jsou nezbytným nástrojem pro významné snížení zátěže spojené s administrativními postupy pro poskytovatele služeb i pro veřejnou správu. Možnost vzdáleného splnění administrativních postupů bude zvlášť důležitá pro poskytovatele služeb z jiných členských států. Dále elektronické postupy přispějí k modernizaci veřejné správy dosažením její vyšší účinnosti. Po počáteční investici se použití elektronických postupů pro správu prokáže jako finančně a časově úsporné. Zřizování elektronických postupů v příhraničním styku je již nějakou dobu součástí politiky členských států a Společenství v oblasti elektronické správy (e-governmentu). Ve směrnici o službách nyní členské státy přijaly závazek zavést služby e-governmentu do určitého data. Do konce roku 2009 by poskytovatelé služeb měli být schopni provádět elektronicky a na dálku ty postupy, které jsou nezbytné k poskytování dané služby Elektronické postupy Článek 8 stanoví povinnost členských států zajistit, aby veškeré postupy a formality vztahující se k přístupu k činnosti poskytování služeb a k jejímu výkonu mohly být snadno splněny na dálku a pomocí elektronických prostředků, a to prostřednictvím příslušného jednotného kontaktního místa a u příslušných orgánů. Aby byl zajištěn snadný přístup elektronických postupů pro poskytovatele, musejí být tyto postupy v zásadě dostupné prostřednictvím snadno přístupných komunikačních sítí, jako je internet. Toto pojetí je rovněž v souladu s užitím termínu elektronické prostředky v dalších nástrojích vnitřního trhu. Článek 8 pokrývá postupy a formality potřebné pro založení podniku, jakož i postupy a formality, které mohou být nezbytné v případě přeshraničního poskytování služeb. Elektronické postupy musí být dostupné nejen pro poskytovatele služeb působící nebo založené v členském státě příslušného orgánu státní správy, ale i pro poskytovatele služeb působící nebo založené v jiném členském státu. To znamená, že poskytovatelé služeb by měli být schopnost splnit postupy a formality elektronickými prostředky přes hranice. Postupy a formality, které musí být poskytovatelé služeb schopni splnit elektronickými prostředky, v zásadě zahrnují veškeré postupy a formality vztahující se k přístupu k činnosti poskytování služeb a jejímu výkonu. Elektronické prostředky musí být dostupné pro celý administrativní proces, od první žádosti / předložení dokumentů poskytovatelem služeb po konečnou odpověď, je-li třeba, příslušného orgánu. Článek 8 (2) nicméně stanoví tři logické výjimky z povinnosti poskytnout elektronické prostředky: (i) inspekci prostor, ve kterých se služba poskytuje, (ii) nebo zařízení používaného poskytovatelem, ani (iii) fyzickou kontrolu schopností nebo osobní bezúhonnosti 9

10 poskytovatele nebo jeho odpovědných zaměstnanců. Na základě článku 8 by měly být elektronické postupy dostupné pro transakce prostřednictvím jednotného kontaktního místa a rovněž pro přímé transakce s příslušnými orgány. Prakticky to znamená, že elektronické postupy musí být za prvé dostupné pro veškeré administrativní postupy, které musí poskytovatelé služeb realizovat prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Za druhé by poskytovatelé služeb měli mít, pokud si to přejí, možnost komunikovat přímo s příslušným orgánem, například tam, kde je dotčen pouze jeden příslušný orgán a kde může být snazší jednat přímo s tímto orgánem. Zřízení plně funkčních a interoperabilních elektronických postupů do konce implementačního období je klíčový prvek pro dosažení cíle administrativního zjednodušení směrnice o službách. Elektronické postupy jsou zásadním nástrojem pro snížení zátěže ve spojení a administrativními postupy pro poskytovatele služeb i veřejnou správu. Možnost realizace administrativních postupů na dálku bude zvlášť důležitá pro poskytovatele služeb z jiných členských států. Navíc elektronické postupy rovněž přispějí k modernizaci veřejné správy na základě jejich větší efektivity. Implementace závazku přijatého v článku 8 do konce roku 2009 postaví před členské státy velkou výzvu a měla by zvýšit jejich trvalé úsilí v práci směrem k interoperabilním službám e-governmentu pro podniky. Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby navázaly na stávající iniciativy. Závazek obsažený ve směrnici o službách je skutečně nutno vnímat jako příležitost k posílení současného úsilí a jako pomoc členským státům se zaměřit na splnění cílů, které si stanovily v rámci své práce v oblasti elektronické správy. Jednou z klíčových otázek, které je třeba řešit při zavádění fungujících elektronických postupů napříč EU, je interoperabilita. Vzhledem ke skutečnosti, že na vnitrostátní úrovni platí různé požadavky a právní, organizační, sémantická a technická úprava, pokud jde o stávající nebo plánované elektronické postupy, mohou vyvstat určité problémy, ať politické, právní nebo technické (spojené s identifikací, ověřením, výměnou/rozeznáváním elektronických dokumentů atd.), které budou vyžadovat určitou míru koordinace a spolupráce mezi členskými státy. To však neznamená, že se od členských států očekává harmonizace vlastních řešení v oblasti elektronické správy nebo použití pouze jednoho modelu. Členské státy si mohou svobodně vybrat vlastní model, musí však současně pamatovat na to, že elektronické postupy musí být dostupné pro jejich státní příslušníky/obyvatele a poskytovatele služeb z jiných členských států, kteří by měli být v zásadě schopni použít své vnitrostátní prostředky k jednání s orgány státní správy v jiných členských státech. To by bylo v souladu s cílem přeshraničních interoperabilních služeb v oblasti e-governmentu, myšlenkou administrativního zjednodušení a usnadnění přeshraničního poskytování služeb. Pokud přístup ke službám elektronické správy v jiném členském státě vyžaduje, aby poskytovatelé služeb použili (identifikační/ověřovací) prostředky tohoto členského státu, mohou poskytovatelům služeb 10

11 vzniknout nové komplikace a zátěž. Pokud skutečně poskytovatelé služeb potřebují získat vnitrostátní prostředky všech členských států, v nichž chtějí poskytovat své služby, může to vést k prodlením a nákladům, kterým se lze v zásadě vyhnout. (Navíc mohou být dokonce v některých členských státech povinni získat různé prostředky, nezávisle na jednotlivých žádostech, což situaci dále komplikuje.) Při úvahách, jak tento problém řešit, se musejí členské státy vyhnout vytváření dodatečné zátěže nebo přijímání řešení, které může zpomalit zavádění interoperabilních služeb elektronické správy přes hranice v dlouhodobém horizontu. 2.2 Akt o drobném podnikání pro Evropu Akt o drobném podnikání představuje soubor deseti zásad, které vedou členské státy v jejich politice ve vztahu k malým a středně velkým podnikům. Cílem Aktu o drobném podnikání je zlepšit celkový přístup politiky k podnikání, nezvratně zakotvit zásadu Think Small First do vytváření politik od regulace k veřejné službě a k podpoře růstu malých a středně velkých podniků na základě pomoci při řešení přetrvávajících problémů, které brání jejich rozvoji. Symbolický název akt, kterým byla tato iniciativa nazvána, podtrhuje politickou vůli k uznání ústřední role MSP v hospodářství EU a vůbec prvnímu přijetí komplexního rámce politiky pro EU a její členské státy: 1. Vytvořit prostředí, v němž mohou podnikatelé a rodinné podniky prospívat a v němž se podnikavost oceňuje. 2. Zajistit, aby poctiví podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, rychle dostali druhou šanci. 3. Navrhnout pravidla podle zásady Think Small First. 4. Zajistit, aby veřejná správa reagovala na potřeby MSP. 5. Přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám MSP; usnadnit účast MSP na veřejných zakázkách a lépe využívat možnosti státní pomoci ve vztahu k MSP. 6. Usnadnit přístup MSP k financím a rozvíjet právní a podnikatelské prostředí, které bude podporovat včasné platby v komerčních transakcích. 7. Pomáhat MSP využívat více příležitostí, které nabízí jednotný trh. 8. Podporovat zlepšování dovedností MSP a veškeré formy inovace. 9. Umožnit, aby MSP proměnily environmentální problémy na příležitosti. 10. Povzbudit a podpořit MSP, aby těžily z růstu na trzích. 11

12 V rámci projektu ICHNOS Plus musíme věnovat pozornost zejména zásadě číslo 4: zajistit, aby veřejná správa reagovala na potřeby MSP, co nejvíce MSP usnadnila život, zejména podporou elektronické správy a řešeními jednotných kontaktních míst. Moderní a pružně reagující veřejná správa může významným dílem přispět k úspěchu a růstu MSP tím, že jim uspoří čas a peníze a tím uvolní zdroje pro inovace a vytváření pracovních míst. Elektronická správa, a zejména jednotná kontaktní místa mají potenciál ke zlepšení a snížení nákladů. Probíhající proces implementace směrnice o službách přispěje k usnadnění života MSP a bude vyžadovat, aby členské státy zřídily jednotná kontaktní místa za účelem zeštíhlení a ulehčení způsobů udělování oprávnění a omezení zákonných překážek pro rozvoj činnosti poskytování služeb. Rovněž nabízí možnost jít dál za tyto požadavky v urychlení postupu zakládání podniků. Pokud jde o převedení těchto požadavků do praxe, členské státy jsou po vzoru nejlepších projektů EU vyzývány ke snižování výše poplatků požadovaných správou členských států za registraci podniku. Členské státy musí zkrátit dobu potřebnou k založení podniku na méně než jeden týden tam, kde toho dosud nebylo dosaženo, tak, aby bylo urychleno zakládání MSP prostřednictvím omezení a zjednodušení obchodních licencí a povolení. Konkrétněji mohou členské státy stanovit termín v maximální délce jednoho měsíce pro získání nezbytých licencí a povolení, kromě určitých případů, v nichž je delší lhůta ospravedlněna vážným rizikem pro osoby nebo životní prostředí. Členské státy se vyzývají, aby nepožadovaly po MSP takové informace, které jsou již dostupné v rámci správy, není-li třeba je aktualizovat. Zejména by neměl být drobný podnik vyzýván k účasti ve statistickém průzkumu, který provádí stát, regionální nebo místní statistický úřad ne častěji než jednou za tři roky za předpokladu, že potřeba statistických nebo jiných druhů informací nevyžaduje něco jiného. Tam, kde je to nezbytné, musí členské státy zřídit kontaktní místo, kam mohou zainteresované subjekty sdělit, která pravidla nebo postupy považují za disproporční a/nebo která zbytečně zasahují do činnosti MSP. Dále by měly zajistit plnou a včasnou implementaci směrnice o službách, včetně zřízení jednotných kontaktních míst, jejichž prostřednictvím mohou podniky získávat veškeré příslušné informace a splnit všechny nutné postupy a formality elektronickými prostředky. 12

13 3. Implementace OSS a RCC krok za krokem 3.1 Co je OSS? OSS One Stop Shop (kontaktní místo) lze vymezit jako jednotné kontaktní místo pro podnikatele. OSS je převážně vytvářeno veřejnou institucí (na celostátní, regionální nebo obecní úrovni) a poskytuje veškeré možné veřejné služby na jednom místě. Cílem OSS je poskytovat služby bez nutnosti cestování nebo putovat z jednoho místa na druhé, přičemž cílové skupiny při řešení problémů se státní správou šetří náklady, zdroje a čas. Za příklad může posloužit proces založení společnosti. Budoucí podnikatel přijde na OSS, kde na jednom místě provede veškeré úkony a může odejít z OSS se všemi nezbytnými povoleními a okamžitě zahájit podnikání. 3.2 Jakým způsobem lze nalézt OSS v mém regionu? Váš region (nebo obce ve vašem regionu nebo stát ve vašem regionu) mohl zřídit instituce, které se podobají OSS, jež jsou schopny poskytovat veřejné služby na jednom místě. Zřizování OSS se neomezuje pouze na podnikatele, veřejné služby lze poskytovat jakékoliv cílové skupině. Pokud váš region stále nevyužívá koncepci OSS, můžete stanovit oblast činnosti, kde by mohl model OSS sloužit nejlépe. 3.3 Co je RCC? Regionální centrum kompetencí (RCC) pro OSS se definuje jako zisková organizace, jejímž cílem je vývoj konkrétních opatření na odporu fungování OSS v regionu, jeho přispění k hospodářskému růstu v regionu usnadněním zakládání podniků a poskytováním větší podpory podnikatelům. V tomto smyslu a v souladu s požadavky návrhu Komise na směrnici o službách by RCC mělo zajišťovat určité požadované podmínky. Musí garantovat hladké a efektivní fungování OSS, přičemž hlavním cílem RCC je účinné a efektivní řízení sítě OSS. RCC má v systému řízení a obsluhování sítě OSS různé role. Tyto role/moduly jsou popsány v následujících oddílech. 3.4 Model RCC formulovaný na základě projektu ICHNOS Observatoř 13

14 Modul observatoře, který vyhodnocuje aktuální regionální socioekonomickou situaci za účelem podpory zřizování nových OSS. Může současně sledovat výkonnost jednotlivých OSS a posuzovat překážky, které jim mohou bránit v hladkém chodu. Dále rovněž monitoruje nejnovější informace o administrativních řešeních pro OSS a procesy a doporučení pro zjednodušení byrokratických postupů veřejných služeb poskytovaných OSS Poradenství, konzultantská činnost a pomoc Modul poradenství a pomoci, který vykonává hlavní činnost OSS, poskytuje podporu manažerům OSS, zaměstnancům OSS a regionálním a místním úřadům ve čtyřech hlavních oblastech: právní, technologické, marketingu na území a organizační. Tyto čtyři oblasti byly určeny jako hlavní pro efektivní poskytování služeb OSS Školení Modul školení nabízí pracovníkům OSS a externím subjektům napojeným na činnost OSS znalosti a vědomosti. Hlavními prostředky jsou online kurzy (e-learning) a kurzy za osobní účasti stejně jako listinná dokumentace ke směrnicím, přičemž tyto prostředky se zaměřují na postupy ohledně zakládání podniků, postupy pro kontaktování třetích subjektů a novinky v oblasti právních a technických hledisek činnosti OSS. Modul školení podporuje jiné moduly třetích osob na základě vytvoření znalostní báze pro všechny, kteří mají co do činění s chodem OSS Informace a komunikace Tento modul se týká propagace OSS a informování o úspěších sítě OSS a jejích výhodách pro zainteresované subjekty v regionu mezi koncovými uživateli a na celostátní nebo meziregionální (eventuálně i mezinárodní) úrovni. 3.5 Zřízení modelu RCC? Národní a regionální legislativa Před procesem zřízení regionálního modelu RCC je nutno sledovat současnou legislativu. Některé služby lze dost dobře poskytovat konkrétním veřejným orgánem na základě určitého právního předpisu a nelze je přesunout na RCC. Vedení neziskové organizace (RCC) veřejným orgánem také vychází z určitých právních předpisů. A nakonec provozování RCC musí řešit určité právní otázky ohledně interních a externích postupů, proto je základem znalost právních předpisů. Regiony 14

15 projektu ICHNOS Plus mohou podporovat váš region prostřednictvím odpovědí na konkrétní otázky k tomuto problému. K otázce vedení a řízení stačí jen poznamenat, že řízení sítě OSS (RCC) představuje obrovský úkol, protože v mnoha věcech jde o ovlivnění koncového produktu veřejné služby poskytované OSS. Proto otázky v oblasti vedení a řízení, kontrolních mechanismů a nástrojů pro řízení procesu slouží jako základ pro účinnou podporu ze strany RCC. Veškeré postupy je nutno posuzovat ke včasnému zjištění všech systémových chyb. Před uvedením modelu RCC do praxe by měla být vytvořena strategie řízení Informovanost a závazek zúčastněných subjektů a klíčových aktérů 1. Určení možných příslušných zúčastněných subjektů Bez regionální spolupráce mezi všemi klíčovými zúčastněnými subjekty a aktéry je negativně postižen každý nový systém již na samém začátku. Všichni zúčastnění na přípravné fázi by měli spolupracovat s regionálními a místními politickými zástupci, managementem veřejné správy, hlavními regionálními zástupci veřejného sektoru a univerzit a vítáno je veřejné stanovisko občanů. Projektový tým, který byl založen pro uvedení modelu do praxe, by měla podpořit zvláštní poradenská skupina vytvořená z klíčových zúčastněných subjektů. Stanoviska zpracovaná poradenskou skupinou jsou nejrelevantnější, protože klíčové zúčastněné subjekty znají prostředí v regionu a vztahy v něm a mohou ovlivnit obecný pohled na celou koncepci. 2. Vytváření synergií mezi veřejnými organizacemi OSS a RCC jsou nové veřejné subjekty, které se zabývají poskytováním veřejných služeb. Celá budoucí koncepce veřejných služeb směřuje k přívětivému prostředí pro koncového zákazníka, kde jsou všechny postupy a služby realizovány přímo uvnitř veřejného systému bez zvláštních požadavků pro občany. Budoucností veřejné správy je synergie, spolupráce a podpora vycházející ze zvláštních požadavků právních předpisů. Proto by RCC mělo nyní navazovat na tuto myšlenku a ukázat uživatelům, že existence koncepcí, jako jsou RCC-OSS, přináší skutečné výhody občanům, podnikatelům nebo veřejným klientům a že implementace takových modelů není plýtváním veřejných finančních zdrojů. 4. Jak řídit RCC 15

16 Tato kapitola bude pojednávat o řízení a organizačních úkolech souvisejících s tímto modelem, stručně představí zdroje i to, které IT modely a služby se běžně v tomto typu organizací na základě služeb, které poskytují, používají. 4.1 Zdroje pro RCC Analýza nákladů Jak je uvedeno výše, model byl navržen za předpokladu dostatečné dostupnosti zdrojů. Tato kapitola se soustředí na méně ekonomicky orientovaný přístup, protože hospodářské podmínky a ceny se liší podle regionu. Pro tuto analýzu je vhodnější více zdrojově orientovaný přístup. Tyto zdroje jsou napojeny na organizační strukturu navrhovanou v modelu. Odhadované zdroje na zřízení RCC lze rozdělit do následujících hlavních kategorií: a. Lidské zdroje U zaměstnanců se předpokládá vysokoškolské vzdělání a znalost informačních technologií; u odborníků na metodologii a právo se očekává právní erudice, znalost obchodního prostředí a kompetence v oblasti informačních systémů pro veřejnou správu. Vzhledem k tomu, že činnost observatoře týkající se shromažďování informací úzce souvisí s poradenským a konzultantským modulem, první z těchto činností data shromažďuje, druhá je zpracovává a rozesílá mezi OSS. Tento modul není povinný a závisí na velikosti RCC. V každém případě se oba moduly mohou a měly by se dělit o zaměstnance, neboť je důležité, aby osoba, která informuje pracovníky OSS, měla hluboké znalosti o shromažďovaných informacích. Obě funkce by mohli zastávat dva lidé, neboť většina práce v oblasti observatoře není příliš dynamická (např. změny právní úpravy). Pokud jde o dotčené nezbytné personální obsazení, komunikační tým obsahuje nejméně dvě nebo tři osoby, které pokrývají následující profily: - Manažer pro šíření informací a komunikaci, který koordinuje šíření informací a propagaci činností, vede a posiluje dialog s regionálními a mezinárodními zúčastněnými osobami. - Pracovníci podpory, kteří zadávají do systému obsah zpravodajů, webu a další materiál uveřejňovaný centrem. - Grafický designér, který řídí grafickou podobu publikací a webu. 16

17 Pro poradenskou a konzultantskou činnost a podporu: - Zaměstnanec (zaměstnanci) pro zpracování dat - Administrátor (dohled, oprava chyb, zálohování, vedení číselníků) - Metodolog databází (logická struktura dat, procesy, kontroly) - Právník (externí nebo zaměstnanec) - Konzultant/metodolog pro stanovení procesů pro řešení klientských požadavků a rozvoj právních služeb pro síť OSS. Nejméně jeden zaměstnanec je potřeba pro organizaci a koordinaci školicích činností v závislosti na počtu OSS, které RCC vede může být potřeba jeden člověk navíc. Bude určen i vrcholový manažer odpovědný za koordinaci a řízení a péči o zastupování před institucemi. Dále v případě, že RCC vlastní právnickou osobu, bude nezbytný jeden člověk pro vedení a řízení RCC jako výkonný ředitel. b. Vybavení a zdroje prostorů K zajištění výše uvedených lidských zdrojů musí být k dispozici následující vybavení: - Oficiální prostory - Kancelářské vybavení (pracovní stoly, židle, telefonní linky) - Vytvoření a hosting veřejného/soukromého webu - Technická infrastruktura (sítě, počítače, telefony, faxy atd.) - Softwarové technologie a aplikace (helpdesk, databáze, webové publikační systémy, editovací rozhraní pro zadávání dat, vyhledávací systémy, EPR, CRM ) Udržitelnost RCC RCC jsou pro OSS klíčovým nástrojem pro zefektivnění procesu zakládání podniků. Z tohoto důvodu je udržitelnost v čase klíčovým faktorem pro dosažení výše uvedeného cíle. Je nutno podporovat i propagaci nejen prostřednictvím šíření informací, ale i prostřednictvím možné institucionální platformy. Tímto způsobem přispěje výměna zkušeností mezi státy EU k trvalému zlepšování fungování OSS a ke zjednodušení zakládání podniků se souvisejícím zvýšením podnikatelské činnosti v unii a následně vyššímu hospodářskému růstu. 17

18 RCC pro OSS mohou mít podobu interních orgánů nebo institucí v rámci vlastního právního subjektu. Ve druhém případě je třeba v souvislosti s obecným řízením centra vzít v potaz: - Obecné úkoly řízení: - Finanční řízení - Řízení lidských zdrojů - Ostatní administrativní úkoly (platby faktur, pořizování vybavení ) - Strategické řízení - Vypracování strategického plánu pro RCC, který stanoví: o Cíle RCC o Rozpočet RCC o Termíny pro dosažení cílů o Rozdělení zdrojů - Interní posuzování a kontrola výkonnosti RCC o Definování kontrolních ukazatelů o Porovnávání úroveň dosahování cílů o Stanovení a realizace nápravných opatření - Institucionální vztahy - Vztah s institucionálními členy, kteří se účastní programu OSS - Trvalá propagace členských institucí obchodní podpory a obchodních sdružení v rámci systému OSS - Neustálý dialog s členskými institucemi systému OSS - Propagace spolupráce veřejné správy v oblasti zakládání podniků - Propagace celoevropských sítí OSS 4.2 Technologická platforma pro RCC Interoperabilita Vývoj služeb elektronické správy představuje klíčový prvek v procesu zlepšování informací a služeb, které různé orgány veřejné správy nabízejí občanům a společnostem, stejně jako zjednodušení všech administrativních postupů. 18

19 Národní, regionální a místní evropská veřejná správa se nachází v rozhodujícím okamžiku, neboť musí čelit řadě výzev, jako jsou například nové potřeby a požadavky, měnící se hospodářské a sociální podmínky, institucionální změny vzhledem k vlivu nových informačních technologií a komunikace atd. Způsob, jakým přispějí k efektivitě, produktivitě a kvalitě jejich služeb, spočívá v jejich rukou. Nové technologie (ICT) mohou pomáhat vládám a orgánům veřejné správy řešit četné výzvy, které přináší informační společnost, to však nestačí. Řešení lze spatřovat v rozvoji elektronické správy. Dále musejí být informace dostupné v jednoduchém a přístupném formátu tak, aby hybatelé ekonomické aktivity byli schopni přijímat rozhodnutí svobodným a plně informovaným způsobem. Tato skutečnost zejména platí pro MSP, vzhledem k tomu, že se jedná o podniky s minimálními zdroji, ať měřeno časem nebo penězi, které mohou věnovat na vyhledávání informací, jež jsou často roztříštěné nebo rozptýlené na různých úrovních správy. Kvůli výše uvedenému jsou dvěma hlavními výzvami, kterým Evropská unie čelí, digitální konvergence a interoperabilita. První vyvolává rostoucí potřebu ohledně metod a designérských nástrojů a integrovaného řízení u často početnějších formátů, zařízení a přístupových kanálů k obsahu a digitálním službám a druhá potvrzuje nezbytnost nástrojů a standardních dohod o výměně informací a spolupráci mezi správou a třetími osobami. V tomto smyslu lze interoperabilitu definovat jako schopnost systémů na základě informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich řídicích procesů umožnit výměnu informací, jakož i myšlenkové sdílení informací a zkušeností. To vyžaduje, aby se integrovaly systémy ICT rozdílných subjektů na různých úrovních správy tak, aby vzájemně fungovaly. Velmi důležitými tématy jsou interoperabilita a software s otevřeným zdrojovým kódem. Interoperabilita je základním stavebním kamenem, protože bychom chtěli, aby systém ICT RCC rozuměl systémům hostovaným jinými vládními iniciativami, abychom mohli využívat jejich služeb. Návrh Bolkensteinovy směrnice již zdůraznil důležitost a vzájemný vztah mezi infrastrukturou elektronické správy a mobilitou společností, v jejichž důsledku budou členské státy vyzvány k podpoře infrastruktury před interoperabilitou, která by umožnila poskytnutí jednotných kontaktních míst k dispozici společnostem za účelem okamžitého splnění administrativních postupů. Aby však bylo dosaženo této fáze vývoje, je nutno napomoci rozvoji modernizace veřejných služeb, změn procesů, podpoře interoperability systémů a databází zúčastněných subjektů na procesu a přijetí základních procesů pro vývoj a implementaci jednotných termínů. 19

20 Každé RCC by mělo přijmout a implementovat evropský rámec interoperability pro panevropské služby v oblasti elektronické správy, který definuje kombinovanou řadu doporučení a směrnic pro služby elektronické správy tak, aby správa, společnosti a občané byli schopni interagovat přes hranice v panevropském kontextu. Příjemci jsou manažeři projektů elektronické správy a OSS v národních správách a evropských institucích. Její cíle jsou: - Napomoci strategii EU poskytnout elektronické služby zaměřené na uživatele a MSP na základě interoperability služeb a systémů veřejné správy, jakož i mezi správami a občany a společnostmi na panevropské úrovni. - Doplnit národní rámce interoperability v těch oblastech, které nelze odpovídajícím způsobem řešit čistě z národního hlediska. Ověřte si však, jaké iniciativy vaše země/region přijímá, abyste postupovali v souladu s nimi. - Pokusit se dosáhnout interoperability v různých sektorálních oblastech a mezi nimi, zejména v kontextu programu IDABC a dalších programů a příslušných regionálních iniciativ. Evropský rámec interoperability je konstruován na základě osmi zásad následovně: 1. Přístupnost: Služby elektronické správy musí zajistit přístup k rovným příležitostem bez diskriminace. Je nutno uplatňovat obecně přijímané zásady designu, aby byl zajištěn i přístup osob s postižením. Je třeba pamatovat na směrnice WAI (směrnice pro přístupnost webů). Je nutno i zvážit socioekonomickou rozdílnost mezi regiony a skupinami občanů. Je nutno přijmout vícekanálový přístup pro zpřístupnění služeb prostřednictvím různých kanálů. 2. Vícejazyčnost: V Evropě je jazyk klíčovým faktorem pro efektivní poskytování transevropských služeb elektronické správy. Podpůrné infrastruktury by měly být jazykově neutrální tak, aby se nezměnily na překážku v poskytování služeb. 3. Bezpečnost: Důvěryhodná výměna informací musí probíhat v souladu se zavedenou bezpečnostní politikou. Toho je dosahováno řádnou analýzou rizik před zřízením služeb a přiměřenými bezpečnostními opatřeními. Zúčastněná správa by měla vzít v úvahu vlastní bezpečnostní politiky a dohodnout společnou politiku na panevropské úrovni. 4. Ochrana osobních údajů: Panevropské služby elektronické správy vyžadují jednotnou úroveň ochrany osobních údajů v souladu s vnitrostátní legislativou a právními předpisy Společenství. 20

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více