ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů"

Transkript

1 ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1

2 Obsah 1. Úvod Politiky EU v oblasti zakládání podniků Směrnice o službách Zjednodušení postupů a formalit ve vztahu k poskytovatelům služeb Jednotné kontaktní místo Zřizování jednotných kontaktních míst Elektronické postupy... 9 Akt o drobném podnikání pro Evropu Implementace OSS a RCC krok za krokem Co je OSS? Jakým způsobem lze nalézt OSS v mém regionu? Co je RCC? Model RCC formulovaný na základě projektu ICHNOS Observatoř Poradenství, konzultantská činnost a pomoc Školení Informace a komunikace Zřízení modelu RCC? Národní a regionální legislativa Informovanost a závazek zúčastněných subjektů a klíčových aktérů Jak řídit RCC Zdroje pro RCC Analýza nákladů Udržitelnost RCC Technologická platforma pro RCC Interoperabilita Požadavky na služby Případové studie RCC Galicie Sardinie Vysočina

3 1. Úvod V rámci projektu ICHNOS PLUS, kapitalizačního projektu financovaného z programu INTERREG IVC, se The Toolkit považuje za užitečný prostředek k jasnému vysvětlení základních rysů a požadavků na sestavení modelu pro koordinaci jednotlivých kontaktních míst pod názvem One Stop Shop pro podniky (OSS) partnerských regionů, orgány veřejné správy a zainteresované subjekty z ostatních regionů EU. Modelem koordinace je regionální centrum kompetencí (RCC) zřízené v rámci předchozího projektu ICHNOS ( ) financovaného z programu INTERREG IIIC. Tato sada nástrojů stanoví počáteční nezbytné požadavky a provozní požadavky na implementaci modelu RCC v ostatních regionech. Proces zřízení RCC je uveden níže a je rovněž popsán v následujících oddílech: 3

4 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků Proč je RCC potřebné? A proč EU podporuje zřizování OSS? V této kapitole budeme hovořit o závěrech jarní Evropské rady z roku 2006, aktu o drobném podnikání a směrnici o službách. To jsou nejdůležitější rámce, které podporují OSS. 2.1 Směrnice o službách Cílem směrnice 2006/123/ES, známé jako směrnice o službách, je omezit administrativní zátěž, která působí na poskytovatele služeb a která jim brání zakládat podniky v jiných členských státech, a odstranit veškeré zbývající zákonné a technické překážky pro volný pohyb služeb v Evropském hospodářském prostoru usnadněním poskytování služeb, a to buď dočasně, nebo vzdáleně. Kapitola II (články 5 8) směrnice o službách vytyčuje ambiciózní program administrativního zjednodušení. Klíčovým prvkem je zřízení jednotného kontaktního místa (JKM) v každém členském státě, což poskytovatelům služeb a dalším zainteresovaným subjektům umožní získávat informace o vnitrostátních požadavcích a postupech elektronickými prostředky. JKM je nutno zřídit do 27. prosince Zatímco směrnice stanoví minimální právní požadavky pro JKM, každý členský stát musí rozhodnout o jejich nejlepší implementaci Zjednodušení postupů a formalit ve vztahu k poskytovatelům služeb V souladu se článkem 5 (1) musí členské státy přezkoumat veškeré postupy a formality, které se vztahují k přístupu k činnosti poskytování služeb a jejímu výkonu, a jsou povinny tyto postupy, pokud nejsou dostatečně jednoduché, zjednodušit. To vyžaduje, aby členské státy vyvinuly skutečné úsilí k administrativnímu zjednodušení. Při realizaci těchto kroků by členské státy měly přezkoumat a posoudit postupy a formality z hlediska poskytovatele majíce na paměti, že zjednodušení postupů současně sníží administrativní zátěž pro samotnou státní správu. Členské státy by mohly vzít v úvahu zjednodušené administrativní postupy používané v členských státech a vyměňovat si osvědčené postupy. Komise vyvine veškeré úsilí k usnadnění této výměny. Pojetí postupů a formalit je velmi široké a zahrnuje veškeré administrativní kroky, které musejí podniky učinit, jako je předkládání dokumentů, podávání prohlášení nebo registrace u příslušného 4

5 úřadu. Pokrývá nejen postupy a formality, které jsou předpokladem k výkonu činnosti služeb, ale i takové, které jsou ukládány v pozdější fázi, v průběhu výkonu činnosti nebo i po jejím ukončení (například povinnost ročně vykazovat podrobnosti o realizovaných transakcích). V průběhu analýzy projektu ICHNOS Plus, jejímž výsledkem byla zelená kniha OSS State of the Art - Opportunities to develop a common model, provedli tři nezávislí partneři analýzu svých příslušných normativních a administrativních požadavků, které se týkají založení a provozování podniku. Bylo skutečně velmi obtížné najít veškeré příslušné právní předpisy a porovnat tyto tři velmi odlišné právní řády. Práce pro nové partnerské regiony je snazší v tom, že členské státy musí přezkoumat všechny formality a postupy (proto již tato byla tato analýza provedena státem) a dále musí zjednodušit veškerou administrativní zátěž Jednotné kontaktní místo Za prvé se koncepce jednotného kontaktního místa (JKM) stanovená článkem 6 směrnice o službách velmi blíží koncepci One Stop Shop (OSS), kterou používá projekt ICHNOS Plus. OSS a JKM však nemají nutně stejné pole působnosti. Mohou plnit různé úkoly. Mohou přímo odpovídat za registraci podniků nebo za udělování jednoduchých oprávnění. Jednotná kontaktní místa mají být jediným institucionálním partnerem pro poskytovatele služeb, který nebude muset kontaktovat různé úřady nebo orgány k tomu, aby získal veškeré příslušné informace a provedl veškeré nezbytné kroky, které souvisejí s jeho činností v oblasti služeb. Členské státy musí zpřístupnit jednotná kontaktní místa všem poskytovatelům služeb, kteří působí na jejich území nebo na území jiného členského státu. Na základě článku 6 je členský stát povinen zajistit, aby poskytovatelé služeb mohli splnit veškeré postupy a formality, které jsou potřebné pro provozování obchodní činnosti prostřednictvím jednotného kontaktního místa. To je jeden z požadavků, které uvádí směrnice o službách. Členské státy musí rozhodnout o způsobu zavedení těchto jednotných kontaktních míst a musejí zajistit zřízení a fungování jednotných kontaktních míst nejpozději do konce implementačního období. Cíl zřizování kontaktních míst (One Stop Shops) pro podniky sledují členské státy již několik let. Povinnost uložená směrnicí o službách je současně v souladu a jde nad rámec cílů dalších iniciativ EU, zejména závazku přijatého Evropskou radou ke zřízení kontaktních míst pro zakládání podniků do konce roku Právní závazek obsažený ve směrnici o službách je však širší a zahrnuje veškeré 5

6 druhy podniků (nejen založené), příjemce služeb (pro informační účely) a veškeré druhy postupů (nejen postupy pro zakládání podniků). Na druhé straně je zřejmé, že další funkce, které mají kontaktní místa pro zakládání podniků plnit, jdou nad rámec závazků stanovených ve směrnici o službách. Dosažení cíle v oblasti kontaktních míst (One Stop Shops) stanoveného Evropskou radou přispěje k zavedení jednotných kontaktních míst. V každém případě je zřejmé, že členské státy nemusejí poskytovat dvě samostatné sítě a mohou ke splnění právního závazku obsaženého ve směrnici o službách navázat na stávající iniciativy Zřizování jednotných kontaktních míst Každý členský stát může podle vlastního uvážení rozhodnout o organizaci jednotných kontaktních míst na svém území, musí však zajistit jejich dostupnost pro všechny poskytovatele služeb, kteří mají ze směrnice prospěch v podobě splnění veškerých postupů a formalit ve vztahu ke službám a záležitostem, které spadají do působnosti směrnice. Koncepce jednotného kontaktního místa neznamená, že členské státy musí na svém území zřídit jediný centrální úřad. Členské státy se mohou rozhodnout, že na svém území zřídí několik jednotných kontaktních míst. Jednotné kontaktní místo však musí být z hlediska jednotlivých poskytovatelů jediné (tj. poskytovatel služeb by měl být schopen získat veškeré informace a provést veškeré postupy z jednoho kontaktního místa). Členské státy mohou rozhodnout, že jednotné kontaktní místo bude plnit pouze koordinační úlohu s tím, že konečná rozhodnutí budou přijímána příslušnými úřady. V tomto případě musí členské státy zajistit komunikaci mezi jednotnými kontaktními místy a příslušnými úřady, aby byla zaručena rychlost a spolehlivost. Členské státy se mohou nicméně rozhodnout, že určitými rozhodovacími pravomocemi pověří jednotná kontaktní místa. Členské státy mohou například dospět k názoru, že jednotné kontaktní místo přímo odpovídá za registraci podniku nebo za udělování jednoduchých oprávnění. V každém případě směrnice jednoznačně uvádí, že jednotné kontaktní místo nebrání v rozdělení pravomocí mezi příslušné úřady. Členské státy se rovněž mohou svobodně rozhodnout, které instituci/orgánu chtějí svěřit úkol jednotného kontaktního místa; příslušným úřadům na celostátní, regionální nebo místní úrovni, profesním komorám, jiným obchodním organizacím nebo dokonce soukromým provozovatelům. V každém případě je třeba dodržovat případná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zejména ustanovení o veřejných zakázkách na služby. Pokud se členské státy rozhodnou pro jednotná kontaktní místa provozovaná soukromými provozovateli, měly by přijmout vhodné mechanismy, které zajistí splnění jejich úkolů v souladu s požadavky stanovenými směrnicí. 6

7 Členské státy by dále měly rozhodnout o zřízení jednotných kontaktních míst pouze v elektronické podobě, bez zvláštní fyzické infrastruktury, k nimž mohou mít poskytovatelé služeb přístup. V tomto případě je třeba položit zvláštní důraz na jasnou strukturu informací a postupů uvedených na webových stránkách nebo v obdobných elektronických nástrojích. A konečně se mohou členské státy svobodně rozhodnout o financování jednotných kontaktních míst. Jak uvádí preambule, jednotné kontaktní body mohou služby, které poskytují uživatelům, zpoplatnit. Účtovaný poplatek však musí poměrně odpovídat nákladové efektivitě příslušných postupů. V každém případě by poplatky neměly být natolik vysoké, aby poskytovatele služeb odrazovaly od přístupu k jednotnému kontaktnímu místu. Jednotná kontaktní místa musejí být přístupná ke splnění postupů a formalit, které musejí poskytovatelé služeb podstoupit v členském státě pro získání přístupu k činnosti v oblasti služeb nebo jejich provozování. To zahrnuje povolení stejně jako prohlášení, oznámení, získání registračního čísla společnosti a další postupy a formality. Mělo by být zřejmé, že následnými odvolacími řízeními, ať soudní či správní povahy, jako je například podávání stížností nebo žalob na zrušení rozhodnutí, se jednotná kontaktní místa nebudou zabývat. Ke splnění veškerých postupů prostřednictvím jednotných kontaktních míst musí být poskytovatelé schopni získat veškeré příslušné informace, tiskopisy a dokumenty, které s postupy souvisejí, předložit dokumenty a žádosti a obdržet rozhodnutí a další odpovědi ve vztahu k žádostem podaným jejich prostřednictvím. Některé postupy, které budou splněny prostřednictvím jednotných kontaktních míst, mohou být složité, jako jsou například určité postupy pro založení velkých komerčních maloobchodů, a/nebo jejich součástí může být řada různých oprávnění. Jednotná kontaktní místa však mohou mít pouze koordinační úlohu, přičemž rozhodovací pravomoc bude stále spočívat na konkrétním příslušném úřadě. V každém případě je i nadále velmi důležité, aby jednotná kontaktní místa poskytla poskytovatelům jasný přehled o všech krocích, které musejí podniknout, a poskytla jim procedurální podporu a zpětnou vazbu k platným postupům. Přirozeně není povinností poskytovatelů služeb se na jednotné kontaktní místo obrátit. Mohou se svobodně rozhodnout, zda této možnosti využijí nebo nevyužijí, a mohou se také plně podle vlastního uvážení obrátit přímo na příslušný úřad a předložit/obdržet dokumenty, oprávnění a podobné písemnosti přímo. V případech, v nichž mají postupy a formality prováděné prostřednictvím jednotného kontaktního místa pevně stanovenou časovou lhůtu (například existuje termín pro podání dokumentu nebo příslušný úřad musí přijmout rozhodnutí ohledně žádosti o oprávnění ve stanovené časové lhůtě), okamžik převzetí všech požadovaných dokumentů jednotným kontaktním místem představuje okamžik, který je rozhodný pro výpočet těchto lhůt. 7

8 Článek 7 (1) obsahuje seznam nezbytných informací, které členský stát musí na jednotných kontaktních místech poskytovatelům a příjemcům služeb snadno zpřístupnit. Tyto informace musí být přístupné vzdáleně a elektronickými prostředky. Jednotná kontaktní místa musí na žádost o informace odpovědět co nejrychleji a v případě, že požadavek není srozumitelný nebo je neúplný, informovat o této skutečnosti neprodleně žadatele. Poskytnuté informace zahrnují požadavky, které poskytovatelé služeb musejí slnit, pokud chtějí v členském státě poskytovat služby. Také obsahují prostředky a podmínky pro přístup k veřejným registrům a databázím o poskytovatelích a službách, jako jsou například obchodní rejstříky, databáze o regulovaných profesích nebo veřejné databáze se statistikami o službách. Poskytnuté informace rovněž obsahují kontaktní údaje příslušných úřadů, včetně úřadů, které odpovídají za dohled nad činností v oblasti služeb, jakož i kontaktní údaje sdružení nebo organizací, od nichž poskytovatelé nebo příjemci mohou získat praktickou pomoc a dodatečné informace. Rovněž by měly být k dispozici informace o možnostech odvolacího řízení v případě sporu. Pokud jde o informace, které musí OSS poskytnout, tak Cesga, zatímco Ancitel Sardegna studovala v předchozím projektu ICHNOS Plus obsah databáze týkající se postupů, formalit a příslušných dokumentů, vytvořila strukturu informačních technologií. To předpokládá i směrnice. Ve skutečnosti budou členské státy muset uspořádat určité množství informací a budou nuceny vyvinout značné úsilí k přehledné organizaci informací a zajištění jejich poskytování v jednoduchém srozumitelném jazyce a jejich prezentaci přehledným, pochopitelným a strukturovaným způsobem. Prostý odkaz nebo kopie příslušných právních textů nebudou zjevně dostatečné. Členské státy budou povinny pravidelně informace přezkoumávat a aktualizovat. Kromě informací o požadavcích, které poskytovatelé služeb musí splnit, by měly příslušné úřady na žádost poskytovatelů nebo příjemců služeb poskytnout pomoc, pokud jde o způsob, jakým se tyto požadavky obvykle uplatňují nebo vykládají. Tuto pomoc lze například poskytnout prostřednictvím srozumitelných příruček, které by mohly vysvětlovat obecné použití určitých podmínek a různé procedurální kroky, které je nutno učinit. Jak objasňuje článek 7 (6), tato povinnost pomáhat je povinností poskytnout obecné informace a nevyžaduje, aby příslušný úřad poskytoval právní poradenství v jednotlivých případech. Ke zlepšení fungování vnitřního trhu a usnadnění příhraničního zřizování a poskytování služeb je důležité a v zájmu členských států, aby informace poskytované prostřednictvím jednotných kontaktních míst nebyly dostupné pouze ve vlastním jazyce členského státu, ale i v dalších jazycích Společenství. Jak stanoví článek 7 (5), tuto potřebu je nutno podpořit. Například členské státy by měly zvážit zpřístupnění informací v jazyce sousedního členského státu nebo v jazycích, které se obvykle používají v podnicích v EU. 8

9 Zřizování plně funkčních a interoperabilních elektronických postupů do konce implementačního období je klíčovým prvkem pro dosažení cíle administrativního zjednodušení směrnice o službách. Elektronické postupy jsou nezbytným nástrojem pro významné snížení zátěže spojené s administrativními postupy pro poskytovatele služeb i pro veřejnou správu. Možnost vzdáleného splnění administrativních postupů bude zvlášť důležitá pro poskytovatele služeb z jiných členských států. Dále elektronické postupy přispějí k modernizaci veřejné správy dosažením její vyšší účinnosti. Po počáteční investici se použití elektronických postupů pro správu prokáže jako finančně a časově úsporné. Zřizování elektronických postupů v příhraničním styku je již nějakou dobu součástí politiky členských států a Společenství v oblasti elektronické správy (e-governmentu). Ve směrnici o službách nyní členské státy přijaly závazek zavést služby e-governmentu do určitého data. Do konce roku 2009 by poskytovatelé služeb měli být schopni provádět elektronicky a na dálku ty postupy, které jsou nezbytné k poskytování dané služby Elektronické postupy Článek 8 stanoví povinnost členských států zajistit, aby veškeré postupy a formality vztahující se k přístupu k činnosti poskytování služeb a k jejímu výkonu mohly být snadno splněny na dálku a pomocí elektronických prostředků, a to prostřednictvím příslušného jednotného kontaktního místa a u příslušných orgánů. Aby byl zajištěn snadný přístup elektronických postupů pro poskytovatele, musejí být tyto postupy v zásadě dostupné prostřednictvím snadno přístupných komunikačních sítí, jako je internet. Toto pojetí je rovněž v souladu s užitím termínu elektronické prostředky v dalších nástrojích vnitřního trhu. Článek 8 pokrývá postupy a formality potřebné pro založení podniku, jakož i postupy a formality, které mohou být nezbytné v případě přeshraničního poskytování služeb. Elektronické postupy musí být dostupné nejen pro poskytovatele služeb působící nebo založené v členském státě příslušného orgánu státní správy, ale i pro poskytovatele služeb působící nebo založené v jiném členském státu. To znamená, že poskytovatelé služeb by měli být schopnost splnit postupy a formality elektronickými prostředky přes hranice. Postupy a formality, které musí být poskytovatelé služeb schopni splnit elektronickými prostředky, v zásadě zahrnují veškeré postupy a formality vztahující se k přístupu k činnosti poskytování služeb a jejímu výkonu. Elektronické prostředky musí být dostupné pro celý administrativní proces, od první žádosti / předložení dokumentů poskytovatelem služeb po konečnou odpověď, je-li třeba, příslušného orgánu. Článek 8 (2) nicméně stanoví tři logické výjimky z povinnosti poskytnout elektronické prostředky: (i) inspekci prostor, ve kterých se služba poskytuje, (ii) nebo zařízení používaného poskytovatelem, ani (iii) fyzickou kontrolu schopností nebo osobní bezúhonnosti 9

10 poskytovatele nebo jeho odpovědných zaměstnanců. Na základě článku 8 by měly být elektronické postupy dostupné pro transakce prostřednictvím jednotného kontaktního místa a rovněž pro přímé transakce s příslušnými orgány. Prakticky to znamená, že elektronické postupy musí být za prvé dostupné pro veškeré administrativní postupy, které musí poskytovatelé služeb realizovat prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Za druhé by poskytovatelé služeb měli mít, pokud si to přejí, možnost komunikovat přímo s příslušným orgánem, například tam, kde je dotčen pouze jeden příslušný orgán a kde může být snazší jednat přímo s tímto orgánem. Zřízení plně funkčních a interoperabilních elektronických postupů do konce implementačního období je klíčový prvek pro dosažení cíle administrativního zjednodušení směrnice o službách. Elektronické postupy jsou zásadním nástrojem pro snížení zátěže ve spojení a administrativními postupy pro poskytovatele služeb i veřejnou správu. Možnost realizace administrativních postupů na dálku bude zvlášť důležitá pro poskytovatele služeb z jiných členských států. Navíc elektronické postupy rovněž přispějí k modernizaci veřejné správy na základě jejich větší efektivity. Implementace závazku přijatého v článku 8 do konce roku 2009 postaví před členské státy velkou výzvu a měla by zvýšit jejich trvalé úsilí v práci směrem k interoperabilním službám e-governmentu pro podniky. Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby navázaly na stávající iniciativy. Závazek obsažený ve směrnici o službách je skutečně nutno vnímat jako příležitost k posílení současného úsilí a jako pomoc členským státům se zaměřit na splnění cílů, které si stanovily v rámci své práce v oblasti elektronické správy. Jednou z klíčových otázek, které je třeba řešit při zavádění fungujících elektronických postupů napříč EU, je interoperabilita. Vzhledem ke skutečnosti, že na vnitrostátní úrovni platí různé požadavky a právní, organizační, sémantická a technická úprava, pokud jde o stávající nebo plánované elektronické postupy, mohou vyvstat určité problémy, ať politické, právní nebo technické (spojené s identifikací, ověřením, výměnou/rozeznáváním elektronických dokumentů atd.), které budou vyžadovat určitou míru koordinace a spolupráce mezi členskými státy. To však neznamená, že se od členských států očekává harmonizace vlastních řešení v oblasti elektronické správy nebo použití pouze jednoho modelu. Členské státy si mohou svobodně vybrat vlastní model, musí však současně pamatovat na to, že elektronické postupy musí být dostupné pro jejich státní příslušníky/obyvatele a poskytovatele služeb z jiných členských států, kteří by měli být v zásadě schopni použít své vnitrostátní prostředky k jednání s orgány státní správy v jiných členských státech. To by bylo v souladu s cílem přeshraničních interoperabilních služeb v oblasti e-governmentu, myšlenkou administrativního zjednodušení a usnadnění přeshraničního poskytování služeb. Pokud přístup ke službám elektronické správy v jiném členském státě vyžaduje, aby poskytovatelé služeb použili (identifikační/ověřovací) prostředky tohoto členského státu, mohou poskytovatelům služeb 10

11 vzniknout nové komplikace a zátěž. Pokud skutečně poskytovatelé služeb potřebují získat vnitrostátní prostředky všech členských států, v nichž chtějí poskytovat své služby, může to vést k prodlením a nákladům, kterým se lze v zásadě vyhnout. (Navíc mohou být dokonce v některých členských státech povinni získat různé prostředky, nezávisle na jednotlivých žádostech, což situaci dále komplikuje.) Při úvahách, jak tento problém řešit, se musejí členské státy vyhnout vytváření dodatečné zátěže nebo přijímání řešení, které může zpomalit zavádění interoperabilních služeb elektronické správy přes hranice v dlouhodobém horizontu. 2.2 Akt o drobném podnikání pro Evropu Akt o drobném podnikání představuje soubor deseti zásad, které vedou členské státy v jejich politice ve vztahu k malým a středně velkým podnikům. Cílem Aktu o drobném podnikání je zlepšit celkový přístup politiky k podnikání, nezvratně zakotvit zásadu Think Small First do vytváření politik od regulace k veřejné službě a k podpoře růstu malých a středně velkých podniků na základě pomoci při řešení přetrvávajících problémů, které brání jejich rozvoji. Symbolický název akt, kterým byla tato iniciativa nazvána, podtrhuje politickou vůli k uznání ústřední role MSP v hospodářství EU a vůbec prvnímu přijetí komplexního rámce politiky pro EU a její členské státy: 1. Vytvořit prostředí, v němž mohou podnikatelé a rodinné podniky prospívat a v němž se podnikavost oceňuje. 2. Zajistit, aby poctiví podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, rychle dostali druhou šanci. 3. Navrhnout pravidla podle zásady Think Small First. 4. Zajistit, aby veřejná správa reagovala na potřeby MSP. 5. Přizpůsobit nástroje veřejné politiky potřebám MSP; usnadnit účast MSP na veřejných zakázkách a lépe využívat možnosti státní pomoci ve vztahu k MSP. 6. Usnadnit přístup MSP k financím a rozvíjet právní a podnikatelské prostředí, které bude podporovat včasné platby v komerčních transakcích. 7. Pomáhat MSP využívat více příležitostí, které nabízí jednotný trh. 8. Podporovat zlepšování dovedností MSP a veškeré formy inovace. 9. Umožnit, aby MSP proměnily environmentální problémy na příležitosti. 10. Povzbudit a podpořit MSP, aby těžily z růstu na trzích. 11

12 V rámci projektu ICHNOS Plus musíme věnovat pozornost zejména zásadě číslo 4: zajistit, aby veřejná správa reagovala na potřeby MSP, co nejvíce MSP usnadnila život, zejména podporou elektronické správy a řešeními jednotných kontaktních míst. Moderní a pružně reagující veřejná správa může významným dílem přispět k úspěchu a růstu MSP tím, že jim uspoří čas a peníze a tím uvolní zdroje pro inovace a vytváření pracovních míst. Elektronická správa, a zejména jednotná kontaktní místa mají potenciál ke zlepšení a snížení nákladů. Probíhající proces implementace směrnice o službách přispěje k usnadnění života MSP a bude vyžadovat, aby členské státy zřídily jednotná kontaktní místa za účelem zeštíhlení a ulehčení způsobů udělování oprávnění a omezení zákonných překážek pro rozvoj činnosti poskytování služeb. Rovněž nabízí možnost jít dál za tyto požadavky v urychlení postupu zakládání podniků. Pokud jde o převedení těchto požadavků do praxe, členské státy jsou po vzoru nejlepších projektů EU vyzývány ke snižování výše poplatků požadovaných správou členských států za registraci podniku. Členské státy musí zkrátit dobu potřebnou k založení podniku na méně než jeden týden tam, kde toho dosud nebylo dosaženo, tak, aby bylo urychleno zakládání MSP prostřednictvím omezení a zjednodušení obchodních licencí a povolení. Konkrétněji mohou členské státy stanovit termín v maximální délce jednoho měsíce pro získání nezbytých licencí a povolení, kromě určitých případů, v nichž je delší lhůta ospravedlněna vážným rizikem pro osoby nebo životní prostředí. Členské státy se vyzývají, aby nepožadovaly po MSP takové informace, které jsou již dostupné v rámci správy, není-li třeba je aktualizovat. Zejména by neměl být drobný podnik vyzýván k účasti ve statistickém průzkumu, který provádí stát, regionální nebo místní statistický úřad ne častěji než jednou za tři roky za předpokladu, že potřeba statistických nebo jiných druhů informací nevyžaduje něco jiného. Tam, kde je to nezbytné, musí členské státy zřídit kontaktní místo, kam mohou zainteresované subjekty sdělit, která pravidla nebo postupy považují za disproporční a/nebo která zbytečně zasahují do činnosti MSP. Dále by měly zajistit plnou a včasnou implementaci směrnice o službách, včetně zřízení jednotných kontaktních míst, jejichž prostřednictvím mohou podniky získávat veškeré příslušné informace a splnit všechny nutné postupy a formality elektronickými prostředky. 12

13 3. Implementace OSS a RCC krok za krokem 3.1 Co je OSS? OSS One Stop Shop (kontaktní místo) lze vymezit jako jednotné kontaktní místo pro podnikatele. OSS je převážně vytvářeno veřejnou institucí (na celostátní, regionální nebo obecní úrovni) a poskytuje veškeré možné veřejné služby na jednom místě. Cílem OSS je poskytovat služby bez nutnosti cestování nebo putovat z jednoho místa na druhé, přičemž cílové skupiny při řešení problémů se státní správou šetří náklady, zdroje a čas. Za příklad může posloužit proces založení společnosti. Budoucí podnikatel přijde na OSS, kde na jednom místě provede veškeré úkony a může odejít z OSS se všemi nezbytnými povoleními a okamžitě zahájit podnikání. 3.2 Jakým způsobem lze nalézt OSS v mém regionu? Váš region (nebo obce ve vašem regionu nebo stát ve vašem regionu) mohl zřídit instituce, které se podobají OSS, jež jsou schopny poskytovat veřejné služby na jednom místě. Zřizování OSS se neomezuje pouze na podnikatele, veřejné služby lze poskytovat jakékoliv cílové skupině. Pokud váš region stále nevyužívá koncepci OSS, můžete stanovit oblast činnosti, kde by mohl model OSS sloužit nejlépe. 3.3 Co je RCC? Regionální centrum kompetencí (RCC) pro OSS se definuje jako zisková organizace, jejímž cílem je vývoj konkrétních opatření na odporu fungování OSS v regionu, jeho přispění k hospodářskému růstu v regionu usnadněním zakládání podniků a poskytováním větší podpory podnikatelům. V tomto smyslu a v souladu s požadavky návrhu Komise na směrnici o službách by RCC mělo zajišťovat určité požadované podmínky. Musí garantovat hladké a efektivní fungování OSS, přičemž hlavním cílem RCC je účinné a efektivní řízení sítě OSS. RCC má v systému řízení a obsluhování sítě OSS různé role. Tyto role/moduly jsou popsány v následujících oddílech. 3.4 Model RCC formulovaný na základě projektu ICHNOS Observatoř 13

14 Modul observatoře, který vyhodnocuje aktuální regionální socioekonomickou situaci za účelem podpory zřizování nových OSS. Může současně sledovat výkonnost jednotlivých OSS a posuzovat překážky, které jim mohou bránit v hladkém chodu. Dále rovněž monitoruje nejnovější informace o administrativních řešeních pro OSS a procesy a doporučení pro zjednodušení byrokratických postupů veřejných služeb poskytovaných OSS Poradenství, konzultantská činnost a pomoc Modul poradenství a pomoci, který vykonává hlavní činnost OSS, poskytuje podporu manažerům OSS, zaměstnancům OSS a regionálním a místním úřadům ve čtyřech hlavních oblastech: právní, technologické, marketingu na území a organizační. Tyto čtyři oblasti byly určeny jako hlavní pro efektivní poskytování služeb OSS Školení Modul školení nabízí pracovníkům OSS a externím subjektům napojeným na činnost OSS znalosti a vědomosti. Hlavními prostředky jsou online kurzy (e-learning) a kurzy za osobní účasti stejně jako listinná dokumentace ke směrnicím, přičemž tyto prostředky se zaměřují na postupy ohledně zakládání podniků, postupy pro kontaktování třetích subjektů a novinky v oblasti právních a technických hledisek činnosti OSS. Modul školení podporuje jiné moduly třetích osob na základě vytvoření znalostní báze pro všechny, kteří mají co do činění s chodem OSS Informace a komunikace Tento modul se týká propagace OSS a informování o úspěších sítě OSS a jejích výhodách pro zainteresované subjekty v regionu mezi koncovými uživateli a na celostátní nebo meziregionální (eventuálně i mezinárodní) úrovni. 3.5 Zřízení modelu RCC? Národní a regionální legislativa Před procesem zřízení regionálního modelu RCC je nutno sledovat současnou legislativu. Některé služby lze dost dobře poskytovat konkrétním veřejným orgánem na základě určitého právního předpisu a nelze je přesunout na RCC. Vedení neziskové organizace (RCC) veřejným orgánem také vychází z určitých právních předpisů. A nakonec provozování RCC musí řešit určité právní otázky ohledně interních a externích postupů, proto je základem znalost právních předpisů. Regiony 14

15 projektu ICHNOS Plus mohou podporovat váš region prostřednictvím odpovědí na konkrétní otázky k tomuto problému. K otázce vedení a řízení stačí jen poznamenat, že řízení sítě OSS (RCC) představuje obrovský úkol, protože v mnoha věcech jde o ovlivnění koncového produktu veřejné služby poskytované OSS. Proto otázky v oblasti vedení a řízení, kontrolních mechanismů a nástrojů pro řízení procesu slouží jako základ pro účinnou podporu ze strany RCC. Veškeré postupy je nutno posuzovat ke včasnému zjištění všech systémových chyb. Před uvedením modelu RCC do praxe by měla být vytvořena strategie řízení Informovanost a závazek zúčastněných subjektů a klíčových aktérů 1. Určení možných příslušných zúčastněných subjektů Bez regionální spolupráce mezi všemi klíčovými zúčastněnými subjekty a aktéry je negativně postižen každý nový systém již na samém začátku. Všichni zúčastnění na přípravné fázi by měli spolupracovat s regionálními a místními politickými zástupci, managementem veřejné správy, hlavními regionálními zástupci veřejného sektoru a univerzit a vítáno je veřejné stanovisko občanů. Projektový tým, který byl založen pro uvedení modelu do praxe, by měla podpořit zvláštní poradenská skupina vytvořená z klíčových zúčastněných subjektů. Stanoviska zpracovaná poradenskou skupinou jsou nejrelevantnější, protože klíčové zúčastněné subjekty znají prostředí v regionu a vztahy v něm a mohou ovlivnit obecný pohled na celou koncepci. 2. Vytváření synergií mezi veřejnými organizacemi OSS a RCC jsou nové veřejné subjekty, které se zabývají poskytováním veřejných služeb. Celá budoucí koncepce veřejných služeb směřuje k přívětivému prostředí pro koncového zákazníka, kde jsou všechny postupy a služby realizovány přímo uvnitř veřejného systému bez zvláštních požadavků pro občany. Budoucností veřejné správy je synergie, spolupráce a podpora vycházející ze zvláštních požadavků právních předpisů. Proto by RCC mělo nyní navazovat na tuto myšlenku a ukázat uživatelům, že existence koncepcí, jako jsou RCC-OSS, přináší skutečné výhody občanům, podnikatelům nebo veřejným klientům a že implementace takových modelů není plýtváním veřejných finančních zdrojů. 4. Jak řídit RCC 15

16 Tato kapitola bude pojednávat o řízení a organizačních úkolech souvisejících s tímto modelem, stručně představí zdroje i to, které IT modely a služby se běžně v tomto typu organizací na základě služeb, které poskytují, používají. 4.1 Zdroje pro RCC Analýza nákladů Jak je uvedeno výše, model byl navržen za předpokladu dostatečné dostupnosti zdrojů. Tato kapitola se soustředí na méně ekonomicky orientovaný přístup, protože hospodářské podmínky a ceny se liší podle regionu. Pro tuto analýzu je vhodnější více zdrojově orientovaný přístup. Tyto zdroje jsou napojeny na organizační strukturu navrhovanou v modelu. Odhadované zdroje na zřízení RCC lze rozdělit do následujících hlavních kategorií: a. Lidské zdroje U zaměstnanců se předpokládá vysokoškolské vzdělání a znalost informačních technologií; u odborníků na metodologii a právo se očekává právní erudice, znalost obchodního prostředí a kompetence v oblasti informačních systémů pro veřejnou správu. Vzhledem k tomu, že činnost observatoře týkající se shromažďování informací úzce souvisí s poradenským a konzultantským modulem, první z těchto činností data shromažďuje, druhá je zpracovává a rozesílá mezi OSS. Tento modul není povinný a závisí na velikosti RCC. V každém případě se oba moduly mohou a měly by se dělit o zaměstnance, neboť je důležité, aby osoba, která informuje pracovníky OSS, měla hluboké znalosti o shromažďovaných informacích. Obě funkce by mohli zastávat dva lidé, neboť většina práce v oblasti observatoře není příliš dynamická (např. změny právní úpravy). Pokud jde o dotčené nezbytné personální obsazení, komunikační tým obsahuje nejméně dvě nebo tři osoby, které pokrývají následující profily: - Manažer pro šíření informací a komunikaci, který koordinuje šíření informací a propagaci činností, vede a posiluje dialog s regionálními a mezinárodními zúčastněnými osobami. - Pracovníci podpory, kteří zadávají do systému obsah zpravodajů, webu a další materiál uveřejňovaný centrem. - Grafický designér, který řídí grafickou podobu publikací a webu. 16

17 Pro poradenskou a konzultantskou činnost a podporu: - Zaměstnanec (zaměstnanci) pro zpracování dat - Administrátor (dohled, oprava chyb, zálohování, vedení číselníků) - Metodolog databází (logická struktura dat, procesy, kontroly) - Právník (externí nebo zaměstnanec) - Konzultant/metodolog pro stanovení procesů pro řešení klientských požadavků a rozvoj právních služeb pro síť OSS. Nejméně jeden zaměstnanec je potřeba pro organizaci a koordinaci školicích činností v závislosti na počtu OSS, které RCC vede může být potřeba jeden člověk navíc. Bude určen i vrcholový manažer odpovědný za koordinaci a řízení a péči o zastupování před institucemi. Dále v případě, že RCC vlastní právnickou osobu, bude nezbytný jeden člověk pro vedení a řízení RCC jako výkonný ředitel. b. Vybavení a zdroje prostorů K zajištění výše uvedených lidských zdrojů musí být k dispozici následující vybavení: - Oficiální prostory - Kancelářské vybavení (pracovní stoly, židle, telefonní linky) - Vytvoření a hosting veřejného/soukromého webu - Technická infrastruktura (sítě, počítače, telefony, faxy atd.) - Softwarové technologie a aplikace (helpdesk, databáze, webové publikační systémy, editovací rozhraní pro zadávání dat, vyhledávací systémy, EPR, CRM ) Udržitelnost RCC RCC jsou pro OSS klíčovým nástrojem pro zefektivnění procesu zakládání podniků. Z tohoto důvodu je udržitelnost v čase klíčovým faktorem pro dosažení výše uvedeného cíle. Je nutno podporovat i propagaci nejen prostřednictvím šíření informací, ale i prostřednictvím možné institucionální platformy. Tímto způsobem přispěje výměna zkušeností mezi státy EU k trvalému zlepšování fungování OSS a ke zjednodušení zakládání podniků se souvisejícím zvýšením podnikatelské činnosti v unii a následně vyššímu hospodářskému růstu. 17

18 RCC pro OSS mohou mít podobu interních orgánů nebo institucí v rámci vlastního právního subjektu. Ve druhém případě je třeba v souvislosti s obecným řízením centra vzít v potaz: - Obecné úkoly řízení: - Finanční řízení - Řízení lidských zdrojů - Ostatní administrativní úkoly (platby faktur, pořizování vybavení ) - Strategické řízení - Vypracování strategického plánu pro RCC, který stanoví: o Cíle RCC o Rozpočet RCC o Termíny pro dosažení cílů o Rozdělení zdrojů - Interní posuzování a kontrola výkonnosti RCC o Definování kontrolních ukazatelů o Porovnávání úroveň dosahování cílů o Stanovení a realizace nápravných opatření - Institucionální vztahy - Vztah s institucionálními členy, kteří se účastní programu OSS - Trvalá propagace členských institucí obchodní podpory a obchodních sdružení v rámci systému OSS - Neustálý dialog s členskými institucemi systému OSS - Propagace spolupráce veřejné správy v oblasti zakládání podniků - Propagace celoevropských sítí OSS 4.2 Technologická platforma pro RCC Interoperabilita Vývoj služeb elektronické správy představuje klíčový prvek v procesu zlepšování informací a služeb, které různé orgány veřejné správy nabízejí občanům a společnostem, stejně jako zjednodušení všech administrativních postupů. 18

19 Národní, regionální a místní evropská veřejná správa se nachází v rozhodujícím okamžiku, neboť musí čelit řadě výzev, jako jsou například nové potřeby a požadavky, měnící se hospodářské a sociální podmínky, institucionální změny vzhledem k vlivu nových informačních technologií a komunikace atd. Způsob, jakým přispějí k efektivitě, produktivitě a kvalitě jejich služeb, spočívá v jejich rukou. Nové technologie (ICT) mohou pomáhat vládám a orgánům veřejné správy řešit četné výzvy, které přináší informační společnost, to však nestačí. Řešení lze spatřovat v rozvoji elektronické správy. Dále musejí být informace dostupné v jednoduchém a přístupném formátu tak, aby hybatelé ekonomické aktivity byli schopni přijímat rozhodnutí svobodným a plně informovaným způsobem. Tato skutečnost zejména platí pro MSP, vzhledem k tomu, že se jedná o podniky s minimálními zdroji, ať měřeno časem nebo penězi, které mohou věnovat na vyhledávání informací, jež jsou často roztříštěné nebo rozptýlené na různých úrovních správy. Kvůli výše uvedenému jsou dvěma hlavními výzvami, kterým Evropská unie čelí, digitální konvergence a interoperabilita. První vyvolává rostoucí potřebu ohledně metod a designérských nástrojů a integrovaného řízení u často početnějších formátů, zařízení a přístupových kanálů k obsahu a digitálním službám a druhá potvrzuje nezbytnost nástrojů a standardních dohod o výměně informací a spolupráci mezi správou a třetími osobami. V tomto smyslu lze interoperabilitu definovat jako schopnost systémů na základě informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich řídicích procesů umožnit výměnu informací, jakož i myšlenkové sdílení informací a zkušeností. To vyžaduje, aby se integrovaly systémy ICT rozdílných subjektů na různých úrovních správy tak, aby vzájemně fungovaly. Velmi důležitými tématy jsou interoperabilita a software s otevřeným zdrojovým kódem. Interoperabilita je základním stavebním kamenem, protože bychom chtěli, aby systém ICT RCC rozuměl systémům hostovaným jinými vládními iniciativami, abychom mohli využívat jejich služeb. Návrh Bolkensteinovy směrnice již zdůraznil důležitost a vzájemný vztah mezi infrastrukturou elektronické správy a mobilitou společností, v jejichž důsledku budou členské státy vyzvány k podpoře infrastruktury před interoperabilitou, která by umožnila poskytnutí jednotných kontaktních míst k dispozici společnostem za účelem okamžitého splnění administrativních postupů. Aby však bylo dosaženo této fáze vývoje, je nutno napomoci rozvoji modernizace veřejných služeb, změn procesů, podpoře interoperability systémů a databází zúčastněných subjektů na procesu a přijetí základních procesů pro vývoj a implementaci jednotných termínů. 19

20 Každé RCC by mělo přijmout a implementovat evropský rámec interoperability pro panevropské služby v oblasti elektronické správy, který definuje kombinovanou řadu doporučení a směrnic pro služby elektronické správy tak, aby správa, společnosti a občané byli schopni interagovat přes hranice v panevropském kontextu. Příjemci jsou manažeři projektů elektronické správy a OSS v národních správách a evropských institucích. Její cíle jsou: - Napomoci strategii EU poskytnout elektronické služby zaměřené na uživatele a MSP na základě interoperability služeb a systémů veřejné správy, jakož i mezi správami a občany a společnostmi na panevropské úrovni. - Doplnit národní rámce interoperability v těch oblastech, které nelze odpovídajícím způsobem řešit čistě z národního hlediska. Ověřte si však, jaké iniciativy vaše země/region přijímá, abyste postupovali v souladu s nimi. - Pokusit se dosáhnout interoperability v různých sektorálních oblastech a mezi nimi, zejména v kontextu programu IDABC a dalších programů a příslušných regionálních iniciativ. Evropský rámec interoperability je konstruován na základě osmi zásad následovně: 1. Přístupnost: Služby elektronické správy musí zajistit přístup k rovným příležitostem bez diskriminace. Je nutno uplatňovat obecně přijímané zásady designu, aby byl zajištěn i přístup osob s postižením. Je třeba pamatovat na směrnice WAI (směrnice pro přístupnost webů). Je nutno i zvážit socioekonomickou rozdílnost mezi regiony a skupinami občanů. Je nutno přijmout vícekanálový přístup pro zpřístupnění služeb prostřednictvím různých kanálů. 2. Vícejazyčnost: V Evropě je jazyk klíčovým faktorem pro efektivní poskytování transevropských služeb elektronické správy. Podpůrné infrastruktury by měly být jazykově neutrální tak, aby se nezměnily na překážku v poskytování služeb. 3. Bezpečnost: Důvěryhodná výměna informací musí probíhat v souladu se zavedenou bezpečnostní politikou. Toho je dosahováno řádnou analýzou rizik před zřízením služeb a přiměřenými bezpečnostními opatřeními. Zúčastněná správa by měla vzít v úvahu vlastní bezpečnostní politiky a dohodnout společnou politiku na panevropské úrovni. 4. Ochrana osobních údajů: Panevropské služby elektronické správy vyžadují jednotnou úroveň ochrany osobních údajů v souladu s vnitrostátní legislativou a právními předpisy Společenství. 20

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž)

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž) OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída AST 3 Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce asistent

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.5.2008 SEK(2008)1944 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument ke sdělení Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) určenému

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. specialista IT (M/Ž)

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. specialista IT (M/Ž) OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída AD 6 Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce specialista

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

II. Pas pro poskytovatele služeb

II. Pas pro poskytovatele služeb I. Úvod Služby tvoří významnou část HDP Evropské unie (okolo 70%). Většina z nich je poskytována pouze na domácích trzích členských států EU. Růstový potenciál přeshraničního poskytování služeb je obrovský,

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více