Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková, T. Seidel Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Bc. P. Milčínský, Ing. V. Hlaváček Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 9 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka na základě jednání Rady města Sedlec-Prčice a aktuálních informací navrhla doplnění programu o dva body Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice v Sedlci a Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí objektu mateřské školy). Oba pozměňovací body jsou navrhovány zařadit před bod Různé a diskuse. Doplněný program: 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 3. Úprava Zřizovací listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o. 4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, osada Chotětice 5. Odkoupení části pozemku na rozšíření komunikace v Mrákoticích - části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice, pro rozšíření komunikace Mrákotice Nová Hospoda 6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Krajina srdce 7. Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo břemeno 8. Územní plán města Sedlec-Prčice 9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice v Sedlci 10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy) 11. Různé a diskuze Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Před samotným zahájením jednání zastupitelstva města vyzvala starostka přítomné k uctění památky vojáků Armády ČR, kteří položili své životy na misi v Afghánistánu. 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č. 8 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014 v pořadí č. 8 se týká obou stran rozpočtu - příjmů i výdajů. Na straně příjmů se jedná o přijetí dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši dle vyúčtování Kč, dotace z MK ČR na Program regenerace MPZ a MPR ve výši Kč a dotace na provoz JPO II ve výši Kč. Dále je v příjmové části úprava výše dotace u MŠ z ROP Střední Čechy, kde je po celkovém vyúčtování dotace snížena o , 28 Kč, součástí návrhu úpravy rozpočtu je zvýšení příjmů v kapitole pohřebnictví o

2 Kč a vyčlenění nové kapitoly náhrada od pojišťovny za zásah JPO II Sedlec u dopravní nehody a přijetí plnění ve výši Kč. Celkem se úprava rozpočtu v příjmové části týká zvýšení příjmů o ,72 Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je navrženo čerpání dotace od MK ČR z Programu regenerace MPZ a MPR ve výši Kč, dále čerpání dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši Kč a dále pak přesuny mezi položkami: Z kapitoly Vodohospodářská zařízení vodovody do kapitoly Kanalizace Kč, doúčtování stavebních úprav MŠ přesun Kč z kapitoly Spoluúčast k dotacím a zároveň snížené výdaje od ,28 Kč z dotačních prostředků ROP Střední Čechy, přesun z kapitoly Spoluúčast k dotacím ve výši Kč do nově vzniklé položky Zachování a obnova kulturních památek (včetně zařazení dotace MK ČR) a zařazení 2 x Kč z kapitoly Projekty na pořízení projektových dokumentací u zateplení kulturního sálu a bytového domu u ZŠ. Starostka doplnila předložený návrh o aktuální informaci z ČS, a.s., o čerpání úvěru. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě o úvěru nebyla uvedena oprava střechy na kulturním sále, bude z úvěru hrazena pouze část prací a oprava střech musí být kryta rozpočtem města jedná se o částku Kč. Proto je návrh úpravy č. 8 rozpočtu města ve výdajové části zvýšen o tuto částku. Zároveň je doplněno aktuální čerpání úvěru na zateplení bytového domu a kulturního sálu při ZŠ. Celkem je čerpání rozpočtu po uvedených úpravách sníženo celkem o ,28 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu navrženou úpravu rozpočtu schválit. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku ,72 Kč a na výdajové straně rozpočtu jde o snížení výdajů celkem o ,28 Kč. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje předložený návrh přesunů finančních prostředků v rámci kapitol rozpočtu města. 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou ve dnech 10. a Nejpozději 85 dnů před konáním voleb stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro další volební období. Pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je rozhodný počet obyvatel k roku, v němž se konají volby. K 1. lednu 2014 je dle evidence obyvatel hlášeno k trvalému pobytu na správním území města celkem obyvatel. U obcí, kde žije trvale obyvatel je stanoven počet členů zastupitelstva v rozmezí Rada navrhuje, aby zastupitelstvo města určilo stávající počet členů 15 - i pro další volební období. Nebyly vzneseny dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10. a počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 15 členů.

3 3. Úprava Zřizovací (Zakladatelské) listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. Město Sedlec-Prčice je 100% vlastník společnosti Služby Sedlec-Prčice s r.o. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně legislativy, je nutné upravit v souladu se zákonem o obchodních korporacích také zakladatelskou listinu (smlouvu) této společnosti. Úprava se provádí buď změnou této listiny notářským zápisem, nebo vydáním a schválením nového znění celé zakladatelské listiny opět notářským zápisem. Na základě požadavků zákona byla notářkou JUDr. Menclerovou připravena nová listina, kterou obdrželi zastupitelé k projednání, a ta je zpracována v souladu s požadavky aktuální legislativy. S ohledem na zákon o obcích schvaluje založení společnosti zastupitelstvo obce stejně jako zakladatelskou listinu. Po dohodě s JUDr. Menclerovou došlo k opravě údajů týkajících se navýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitou formou v původním návrhu nebyl zahrnut převod nemovitosti z města na Služby v roce Zároveň byla po poradě s účetní společnosti a vedením společnosti vypuštěna část zakladatelské listiny týkající se rezervního fondu, který byl v minulosti zřízen, ale podle nové legislativy není jeho vedení nutné a s ohledem na potřeby společnosti není jeho naplňování potřebné. Zákon o obchodních korporacích upravuje dosud platné požadavky na vedení společnosti, povinnost jednatele, možnosti zakládání společností se základním jměním pouze 1 Kč netýká se naší společnosti V souvislosti s jednatelem je nutné uvést, že stávající jednatel spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r.o., p. Pavel Král vykonává tuto funkci i nadále bezúplatně. Nebyla s ním, dle možností daných zákonem, do sepsána smlouva, která by řešila jeho odměňování. Rada v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené znění Zakladatelské listiny spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje znění nové Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostku města, aby jako statutární orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5) uvedeného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň pověřuje starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. 4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, osada Chotětice Na město (vlastníka) se obrátila s žádostí o odprodej části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice paní Jana Hnojská, trvale bytem Votice, která je vlastníkem

4 nemovitosti na sousedním pozemku st. parc. č Paní Hnojská se o obecní pozemek ve svém sousedství několik let stará (sekání travního porostu) a vzhledem k tomu, že v současné době přestavuje nemovitost na st. parc. č. 101 pro bydlení, chtěla by na části obecního pozemku zřídit předzahrádku. Rada žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1350, která tvoří veřejné prostranství (náves) v k. ú. Divišovice o výměře cca 150 m 2, projednala a doporučila záměr části pozemku - pouze o výměře cca 90 m 2 zveřejnit. Zároveň zastupitelstvu doporučuje prodej pozemku schválit s tím, že navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a povinnost nabyvatele uhradit odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva. Rada zároveň navrhuje s ohledem na existenci (zbudováno za působnosti NV Sedlec-Prčice) dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemku parc. č a dále na pozemku žadatelky parc. č (v době realizace kanalizace v držbě Čsl. státu), vše v k. ú. Divišovice, osada Chotětice zakomponovat do Smlouvy o prodeji ustanovení o existenci této liniové stavby a uznání věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města na pozemku žadatelky, který je v současné době v jejím vlastnictví. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice, o výměře cca 90 m 2 paní Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkami, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí. Do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemcích parc. č a parc. č. 1177, vše v k. ú. Divišovice, a zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Divišovice, v současné době ve vlastnictví strany kupující. 5. Odkoupení části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice pro rozšíření komunikace Mrákotice Nová Hospoda V souvislosti se žádostí o změnu územního plánu Města Sedlec-Prčice, osada Mrákotice, která řeší vznik stavebního pozemku u účelové komunikace Mrákotice Nová Hospoda, bylo městu nabídnuto vyřešení šířkového uspořádání komunikace rozšíření průjezdného profilu. Pozemek pro rozšíření komunikace je ve vlastnictví Ing. Evy Sochorové, která souhlasí s prodejem části pozemku o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2. Náklady na odměřovací geometrický plán by hradil pan Lukáš Dvořák, který je žadatelem o změnu územního plánu. Rada návrh na vyřešení projednala a doporučuje zastupitelstvu odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 schválit s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí Městem Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice.

5 6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Krajina srdce Na město se obrátilo občanské sdružení MAS Krajina srdce, jehož členem je i Město Sedlec- Prčice, se žádostí o vyjádření k zařazení správního území města do územní působnosti MAS Krajina srdce pro programové období Důvodem žádosti je zpracování podkladů pro další období a integrovanou strategii území, která je základním dokumentem pro předkládání žádostí o dotační prostředky v uvedeném období. Rada žádost projednala a doporučuje zastupitelstvu zařazení správního území Města Sedlec- Prčice do územní působnosti MAS Krajina srdce schválit. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice souhlasí se zařazením správního území Města Sedlec- Prčice do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce na programové období Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo břemeno Město Sedlec-Prčice je členem sdružení obcí Čertovo břemeno. Sdružení obcí je povinno stejně jako samosprávné celky schvalovat účetní závěrku a závěrečný účet za uplynulé účetní období. Valná hromada sdružení projednala dne podklady pro schválení uvedených dokumentů a následně schválila bez výhrad závěrečný účet Společenství obcí Čertovo břemeno za rok Přezkoumání hospodaření svazku (dříve právní termín sdružení) bylo provedeno ve dvou termínech dílčí dne a závěrečné dne Přezkoumáním nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Sdružení obcí mělo ke dni na účtu u ČSOB celkem ,94 Kč, na účtu pro transfery částku 898,47 Kč. Společenství nemá žádné úvěry. V roce 2013 sdružení přijalo celkem na neinvestičních transferech od členských obcí ,40 Kč, z toho Kč tvořily příspěvky členů a ,40 Kč byly spoluúčasti jednotlivých obcí na realizaci projektů. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok Územní plán Města Sedlec-Prčice Na základě rozhodnutí zastupitelstva města probíhal do dne příjem žádostí a podnětů od občanů města a vlastníků nemovitostí na území města na změny v novém územním plánu. Pro zpracování nového územního plánu je nutné dbát jednak zásad územního plánování daných zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, dále zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

6 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně některých zákonů. Zároveň je nutné při zpracovávání nové územně plánovací dokumentace mít na zřeteli vliv územního plánu na veřejné finanční zdroje, tzn. náročnost investic pro zabezpečení funkcí daných vymezením územního určení (bytová výstavby, rekreační zóny, zeleň, podnikatelské plochy ) pro danou obec. S ohledem na tyto povinnosti a požadavky legislativy byly žádosti předložené občany a vlastníky nemovitostí na správním území Města Sedlec-Prčice vyhodnoceny pověřeným zastupitelem pan J. Ryšavý a radou města. Z těchto jednání pak vyplývá návrh, který byl předložen zastupitelům a který zohledňuje povinnosti dané výše uvedenými normami. Tyto podklady společně s dalšími požadavky města budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhu zadání územního plánu Města Sedlec-Prčice, který zpracuje MěÚ Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování (dle legislativy tzv. úřad územního plánování ). Návrh zadání je pak výchozím podkladem pro výběr zpracovatele územního plánu, tedy firmy, která provede všechny jednotlivé kroky pro vydání nového územního plánu obce. Do návrhu zadání musí být zakomponována zároveň schválená opatření nadregionálního významu, která jsou zahrnuta v územně plánovacích dokumentací vyšších územně správních celků Benešovsko, Příbramsko, Středočeský kraj a samozřejmě také závazné požadavky dané politikou územního rozvoje, která je zpracovávána pro území celého státu. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města o určení pověřeného zastupitele pro zpracování územního plánu doporučuje rada zastupitelstvu města schválit předložený materiál pro zpracování návrhu zadání územního plánu Města Sedlec-Prčice s tím, že po zpracování návrhu dojde k jeho vyhodnocení a následnému vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územního plánu. Tuto otázku však s největší pravděpodobností bude řešit nové zastupitelstvo města. Zároveň starostka doplnila, že ve fázi návrhu zadání je možné ze strany města doplňovat požadavky a podněty, ale samotné zpracování konceptu územního plánu je nutné řešit s projektantem a architektem, kteří jednak znají zákonné podmínky a zároveň jsou schopni případně navrhnout nová řešení vhodná pro dané území. Součástí územně plánovací dokumentace města by měly být nejen podrobnější regulativy, ale následně zpracované regulační plány pro některé lokality určené k zastavění. Starostka předala slovo panu Ryšavému, pověřenému zastupiteli, který v krátkosti shrnul kroky a jednání, které předcházely kompletaci podkladů předložených zastupitelstvu: žádosti a podněty občanů a vlastníků nemovitostí byly hodnoceny individuálně s přihlédnutím k zabezpečení potřeb soukromých i veřejných v dané lokalitě, zachování krajinného rázu, byl hodnocen vliv změn a úprav na potřebnost finančních prostředků z veřejných zdrojů, zohledněna byla potřebnost rozvojových podnikatelských ploch, ochrana zemědělského a lesního fondu a další Zároveň byl stávající platný územní plán řešen s ohledem na potřeby města zajištění např. protipovodňových opatření v některých lokalitách, regulační plány pro některá území, zajištění rozvojových ploch, potřebných společných zařízení atd. Starostka zdůraznila, že významnou roli při tvorbě nového územního plánu bude hrát projektant/architekt, který vyhodnotí podněty z odborného hlediska. Ing. Z. Kobliha krátce poděkoval všem zainteresovaným osobám za přípravu podkladů a zdůraznil potřebnost naplnit v novém ÚP požadavky platné legislativy a také nutnost celkové koncepce území, která bude zahrnovat jak veřejné, tak soukromé zájmy ve vyváženém poměru. Mgr. L. Farová se dotázala, zda jednotliví žadatelé byli seznámeni s navrhovanými úpravami. Starostka odpověděla, že ne, protože je v kompetenci zastupitelstva rozhodnout o předložených materiálech a nejedná se o konečnou verzi návrhu územního plánu.

7 Ing. V. Hlaváček doplnil náležitosti o informovanosti žadatelů po rozhodnutí, zdůraznil vkládané investice města na pořízení nového ÚP, upozornil na demografický vývoj naší lokality, zdůraznil úlohu stavebního úřadu z pohledu dodržování zásad a regulativů daných územním plánem, financování pořízení dokumentace a další souvislosti a limity, které jsou mnohým rozhodným činitelům vzdálené jejich vnímání... Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložené materiály týkající se žádostí o změnu územního plánu města, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu (přílohou) a pověřuje radu města a určeného zastupitele provedením dalších kroků ke zpracování návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato 9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu lokalita Luční ul. v Sedlci Na radu města se obrátili manželé Zoulovi, trvale bytem Praha, kteří jsou majiteli stavebního pozemku v lokalitě ul. Luční v Sedlci a v současné době řeší výstavbu rodinného domu. Při řešení napojení nově budované nemovitosti na pozemku parc. č. 385/18 v k. ú. Sedlec u Votic byla ze strany města potvrzena podmínka výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v odbočné ulici z ul. Luční (pozemek parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic) s tím, že nelze povolit samostatné přípojky pro budoucí nemovitosti z technických a provozních důvodů. Manželé Zoulovi proto oslovili vlastníky ostatních pozemků v lokalitě s návrhem na společné financování výstavby uvedených inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že s návrhem souhlasila pouze část majitelů, případně jejich finanční podíl pokryje náklady na připojení pouze části budoucích stavebních pozemků, požádali manželé Zoulovi město o pomoc s dofinancováním výstavby liniové stavby. V současné době probíhá územní řízení ve věci umístění inženýrských sítí na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Datlem, inženýr vodohospodář, kterou manželé Zoulovi uhradili. Předpokládané reálné náklady stavby jsou ve výši Kč. Spolumajitelé nemovitostí jsou dle informací od pana Zoula připraveni složit částku Kč na stavbu a zbývající část by v případě schválení hradilo Město. Rada žádost projednávala, zabývala se koncepčním řešením podobných problémů, vyhodnocovala přínos případného zapojení městských prostředků do stavby s ohledem na přihlášení nových trvale žijících občanů a dospěla k následujícímu závěru, a to s ohledem na zajištění ochrany zájmů města, jeho zdrojů a zájmů jeho občanů, alespoň v minimálním rozsahu potřebnosti: Rada doporučuje zastupitelstvu zapojení finančních prostředků města (subjektu práva) do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu ve výši Kč za podmínky, že bude smluvně ošetřeno budoucí vlastnictví Města Sedlec-Prčice obou vodohospodářských staveb po provedení řádné kolaudace, bude zajištěno bezúplatné věcné břemeno vedení liniové stavby, resp. obou staveb vedených v současné době na soukromých pozemcích, včetně zápisu v KN, případně bude ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí převedení pozemků, které jsou součástí cesty, do vlastnictví města; vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN k úhradě platby za zhodnocení pozemků při budoucím napojení na inženýrské sítě (přepočet dle m 2 na stavební parcelu). Konečné

8 rozhodnutí usnesením by deklarovalo jednotné a rovné podmínky připojení na inženýrské sítě pro každého vlastníka stavebních parcel Rada pověřila starostku projednání smluvních podmínek a přípravou smlouvy pro vyřešení této otázky dle závěrů rady. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zapojení finančních prostředků města v maximální výši Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení pozemků cesty do vlastnictví města; vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel) při budoucím napojení na inženýrské sítě městské infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu inženýrských sítí. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města přípravou a podpisem smluvních ujednání, které budou zahrnovat výše uvedené podmínky a parametry. O těch bude na příštím zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice předložena zpráva. 10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy) Zřizovací listiny včetně dodatků příspěvkových organizací obcí schvaluje dle zákonných norem zastupitelstvo. Dne schválilo Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice Zřizovací listinou příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. V souladu s legislativou a po provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace zástupce ROP Střední Čechy je dnes předkládán Dodatek č. 9 k této listině, který doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předáván k hospodaření a dále čl. 10 Závěrečná ustanovení, ve kterém je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností tzn., že ostatní ustanovení Zřizovací listiny a předchozích Dodatků se nemění. Doplněním čl. 5 v Dodatku č. 9 je vymezeno předání majetku do hospodaření příspěvkové organizace, které se týká objektu mateřské školy po rekonstrukci pavilony č. 2 a č. 3. Vyčíslení a vymezení majetku bylo provedeno na základě rozpočtu rekonstrukce a projektové dokumentace a jedná se celkem o částku Kč (z toho na účtu označeném číselníkem 021 Stavby, zařízení je celkem Kč a na účtu označeném číselníkem 022 pak hodnota majetku ve výši Kč). O majetku předaném k hospodaření příspěvkové organizaci bude tato organizace také účtovat, a to v souladu se zákonem.

9 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice s tím, že nebude v souvislosti s odpisy převáděného majetku navyšován příspěvek zřizovatele, ale v souladu se zákonem o účetnictví bude o odpisech účtováno a na konci roku dojde k jejich odúčtování, pokud nebude zřizovatelem stanoveno jinak. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ Sedlec-Prčice pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje, že v souvislosti s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků v městském rozpočtu. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Usnesení bylo přijato 11. Různé a diskuze a) Průběh stavby Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice dne byla zahájena realizace uvedeného projektu. V současné době probíhá oprava odvodnění a dešťové kanalizace v osadě Uhřice, která by dle harmonogramu měla být ukončena do konce července. Následně dojde k osazení obrubníků, žlabovek a přejezdového žlabu; budou vyrovnány vodovodní armatury a poté bude v osadě Uhřice, na komunikaci Divišovice Vozerovice a na části komunikace v Chotěticích položen nový asfaltový povrch. b) Zateplení budovy zdravotního střediska na základě výběrového řízení a v souladu s požadavky Státního fondu životního prostředí ČR byla podepsána smlouva s vítěznou firmou Fa Finarest, s. r. o., Bystřice u Benešova, která zahájí práce na realizaci projektu pod názvem Zajištění energetických úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci dnem Došlo k dohodě s lékaři v jednotlivých ordinacích o postupu prací a zároveň byly dojednány podrobnosti dle požadavků Národního památkového ústavu pro Střední Čechy, týkající se barevnosti oken a fasády. Okna budou plastová ve dvoubarevném provedení vnitřní strana bílá, vnější v barvě dřeva tzv. Winchester. Barevnost fasády bude písemně potvrzena po předložení vzorků v příštím týdnu. Práce budou ukončeny nejpozději ke dni v souladu se Smlouvou. c) Dokončování prací na zateplení kulturního sálu a výměně oken do budou ukončeny práce na zateplení kulturního sálu, opravě střechy a výměně okenních a dveřních výplní. Zároveň zhotovitelská firma doplní jednu uliční vpusť s napojením do areálové kanalizace u ZŠ a doplní tři svody pro zajištění odvodu dešťových srážek ze střech. d) Žádost o dotaci z ROP Střední Čechy Město v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města předložilo v květnu 2014 žádost o dotaci v rámci prioritní osy Doprava, oblast

10 podpory Regionální dopravní infrastruktura na realizaci projektu: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice. Do této žádosti byly zahrnuty komunikace Kvašťovská, Čsl. armády a část ul. Komenského. Dne bylo městu doručeno oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, na základě kterého postupuje žádost Města do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení. Výsledky hodnocení by měly být známy na přelomu srpna a září e) Žádost o dotaci Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP na zajištění svozu bioodpadu ze správního území města Sedlec-Prčice předložila společnost žádost o dotaci na nákup 2 ks vozidel s hydraulickým systémem a 6 ks kontejnerů. Žádost byla schválena a projekt bude podpořen ze SFŽP ČR. Celkové náklady Kč, dotace Kč, spoluúčast 1,4 mil. Kč z toho odpočitatelné DPH ve výši cca Kč. f) Návštěva ze Sutton Bridge poděkování panu A. Podzimkovi a slečně R. Koblihové za věnování se s plnou vážností a péčí, s vkladem talentu, umu a času návštěvě v týdnu ode dne do dne t. r. Pan A. Podzimek poděkoval paní starostce za vyslovené veřejné poděkování a informoval přítomné o průběhu návštěvy anglických přátel. Slovo bylo předáno zastupitelům: Pan A. Podzimek poděkoval všem organizátorům za pomoc při přípravě již 15. ročníku Derby a sponzorům za finanční a věcné dary. Slovo bylo předáno veřejnosti: Pan J. Sládek se dotázal na zajištění dostatečné kapacity energetické soustavy v Luční ulici v souvislosti s výše projednávaným bodem. Starostka informovala, že město upozorňovalo vlastníka energetické soustavy ČEZ Distribuce, a. s., při rozšiřování elektrifikační sítě v lokalitě na zastavitelnost území a předpokládaný počet nových rodinných domů (potenciálních odběratelů). Pan S. Dušek poděkoval zastupitelům o zájem a koncepční přístup k přípravě nového územního plánu města. Pan J. Konopiský vznesl podnět na vybudování tribuny (jednoduchého posezení pro fanoušky) u víceúčelového hřiště v Prčici. Zastupitelé vzali podnět na vědomí s tím, že musí být vyhodnocena možnost případného umístění stavby a bude jednáno s TJ Sokol Sedlec-Prčice. Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 4/2014 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne : Schválilo: program 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice doplněný o dva body předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku ,72 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení výdajů celkem o

11 ,28 Kč a předložený návrh přesunů finančních prostředků v rámci kapitol rozpočtu města v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10. a počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 15 členů znění nové Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostku města, aby jako statutární orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 uvedeného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku prodej části pozemku pac. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice o výměře cca 90 m 2 paní Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m 2 a s podmínkami kupující uhradí odměřovací geometrický plán, náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí, do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemcích parc. č a parc. č vše v k. ú. Divišovice a zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Divišovice, ve vlastnictví kupující odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 od Ing. Sochorové s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice zařazení správního území Města Sedlec-Prčice do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce na programové období předložené materiály týkající se nového územního plánu města, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu zapojení finančních prostředků města v maximální výši Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení pozemků cesty do vlastnictví města. Vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel) při budoucím napojení na inženýrské sítě městské infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu inženýrských sítí dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ Sedlec-Prčice pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení, zároveň schvaluje, že v souvislosti

12 s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Pověřilo: starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec- Prčice, s. r. o. radu města a určeného zastupitele pana J. Ryšavého provedením dalších kroků ke zpracování návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování starostku a radu města přípravou a podpisem Smluv, které budou zahrnovat podmínky pro zapojení finančních zdrojů Města Sedlec-Prčice do výstavby kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Luční v Sedlci a o kterých bude zastupitelstvo po splnění podmínek informováno. Vzalo na vědomí: závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 informace starostky k průběhu stavby Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice ; zateplení zdravotního střediska ; dokončování prací na zateplení kulturního sálu a výměně oken ; o žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy; o výsledku žádosti o dotaci Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP ČR na zajištění svozu bioodpadu ze správního území města Sedlec-Prčice informace o návštěvě anglických přátel ze Sutton Bridge.

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více