Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková, T. Seidel Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Bc. P. Milčínský, Ing. V. Hlaváček Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 9 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka na základě jednání Rady města Sedlec-Prčice a aktuálních informací navrhla doplnění programu o dva body Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice v Sedlci a Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí objektu mateřské školy). Oba pozměňovací body jsou navrhovány zařadit před bod Různé a diskuse. Doplněný program: 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 3. Úprava Zřizovací listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o. 4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, osada Chotětice 5. Odkoupení části pozemku na rozšíření komunikace v Mrákoticích - části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice, pro rozšíření komunikace Mrákotice Nová Hospoda 6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Krajina srdce 7. Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo břemeno 8. Územní plán města Sedlec-Prčice 9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice v Sedlci 10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy) 11. Různé a diskuze Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Před samotným zahájením jednání zastupitelstva města vyzvala starostka přítomné k uctění památky vojáků Armády ČR, kteří položili své životy na misi v Afghánistánu. 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č. 8 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014 v pořadí č. 8 se týká obou stran rozpočtu - příjmů i výdajů. Na straně příjmů se jedná o přijetí dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši dle vyúčtování Kč, dotace z MK ČR na Program regenerace MPZ a MPR ve výši Kč a dotace na provoz JPO II ve výši Kč. Dále je v příjmové části úprava výše dotace u MŠ z ROP Střední Čechy, kde je po celkovém vyúčtování dotace snížena o , 28 Kč, součástí návrhu úpravy rozpočtu je zvýšení příjmů v kapitole pohřebnictví o

2 Kč a vyčlenění nové kapitoly náhrada od pojišťovny za zásah JPO II Sedlec u dopravní nehody a přijetí plnění ve výši Kč. Celkem se úprava rozpočtu v příjmové části týká zvýšení příjmů o ,72 Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je navrženo čerpání dotace od MK ČR z Programu regenerace MPZ a MPR ve výši Kč, dále čerpání dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši Kč a dále pak přesuny mezi položkami: Z kapitoly Vodohospodářská zařízení vodovody do kapitoly Kanalizace Kč, doúčtování stavebních úprav MŠ přesun Kč z kapitoly Spoluúčast k dotacím a zároveň snížené výdaje od ,28 Kč z dotačních prostředků ROP Střední Čechy, přesun z kapitoly Spoluúčast k dotacím ve výši Kč do nově vzniklé položky Zachování a obnova kulturních památek (včetně zařazení dotace MK ČR) a zařazení 2 x Kč z kapitoly Projekty na pořízení projektových dokumentací u zateplení kulturního sálu a bytového domu u ZŠ. Starostka doplnila předložený návrh o aktuální informaci z ČS, a.s., o čerpání úvěru. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě o úvěru nebyla uvedena oprava střechy na kulturním sále, bude z úvěru hrazena pouze část prací a oprava střech musí být kryta rozpočtem města jedná se o částku Kč. Proto je návrh úpravy č. 8 rozpočtu města ve výdajové části zvýšen o tuto částku. Zároveň je doplněno aktuální čerpání úvěru na zateplení bytového domu a kulturního sálu při ZŠ. Celkem je čerpání rozpočtu po uvedených úpravách sníženo celkem o ,28 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu navrženou úpravu rozpočtu schválit. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku ,72 Kč a na výdajové straně rozpočtu jde o snížení výdajů celkem o ,28 Kč. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje předložený návrh přesunů finančních prostředků v rámci kapitol rozpočtu města. 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou ve dnech 10. a Nejpozději 85 dnů před konáním voleb stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro další volební období. Pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je rozhodný počet obyvatel k roku, v němž se konají volby. K 1. lednu 2014 je dle evidence obyvatel hlášeno k trvalému pobytu na správním území města celkem obyvatel. U obcí, kde žije trvale obyvatel je stanoven počet členů zastupitelstva v rozmezí Rada navrhuje, aby zastupitelstvo města určilo stávající počet členů 15 - i pro další volební období. Nebyly vzneseny dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10. a počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 15 členů.

3 3. Úprava Zřizovací (Zakladatelské) listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. Město Sedlec-Prčice je 100% vlastník společnosti Služby Sedlec-Prčice s r.o. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně legislativy, je nutné upravit v souladu se zákonem o obchodních korporacích také zakladatelskou listinu (smlouvu) této společnosti. Úprava se provádí buď změnou této listiny notářským zápisem, nebo vydáním a schválením nového znění celé zakladatelské listiny opět notářským zápisem. Na základě požadavků zákona byla notářkou JUDr. Menclerovou připravena nová listina, kterou obdrželi zastupitelé k projednání, a ta je zpracována v souladu s požadavky aktuální legislativy. S ohledem na zákon o obcích schvaluje založení společnosti zastupitelstvo obce stejně jako zakladatelskou listinu. Po dohodě s JUDr. Menclerovou došlo k opravě údajů týkajících se navýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitou formou v původním návrhu nebyl zahrnut převod nemovitosti z města na Služby v roce Zároveň byla po poradě s účetní společnosti a vedením společnosti vypuštěna část zakladatelské listiny týkající se rezervního fondu, který byl v minulosti zřízen, ale podle nové legislativy není jeho vedení nutné a s ohledem na potřeby společnosti není jeho naplňování potřebné. Zákon o obchodních korporacích upravuje dosud platné požadavky na vedení společnosti, povinnost jednatele, možnosti zakládání společností se základním jměním pouze 1 Kč netýká se naší společnosti V souvislosti s jednatelem je nutné uvést, že stávající jednatel spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r.o., p. Pavel Král vykonává tuto funkci i nadále bezúplatně. Nebyla s ním, dle možností daných zákonem, do sepsána smlouva, která by řešila jeho odměňování. Rada v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené znění Zakladatelské listiny spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje znění nové Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostku města, aby jako statutární orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5) uvedeného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň pověřuje starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. 4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, osada Chotětice Na město (vlastníka) se obrátila s žádostí o odprodej části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice paní Jana Hnojská, trvale bytem Votice, která je vlastníkem

4 nemovitosti na sousedním pozemku st. parc. č Paní Hnojská se o obecní pozemek ve svém sousedství několik let stará (sekání travního porostu) a vzhledem k tomu, že v současné době přestavuje nemovitost na st. parc. č. 101 pro bydlení, chtěla by na části obecního pozemku zřídit předzahrádku. Rada žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1350, která tvoří veřejné prostranství (náves) v k. ú. Divišovice o výměře cca 150 m 2, projednala a doporučila záměr části pozemku - pouze o výměře cca 90 m 2 zveřejnit. Zároveň zastupitelstvu doporučuje prodej pozemku schválit s tím, že navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a povinnost nabyvatele uhradit odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva. Rada zároveň navrhuje s ohledem na existenci (zbudováno za působnosti NV Sedlec-Prčice) dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemku parc. č a dále na pozemku žadatelky parc. č (v době realizace kanalizace v držbě Čsl. státu), vše v k. ú. Divišovice, osada Chotětice zakomponovat do Smlouvy o prodeji ustanovení o existenci této liniové stavby a uznání věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města na pozemku žadatelky, který je v současné době v jejím vlastnictví. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice, o výměře cca 90 m 2 paní Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkami, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí. Do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemcích parc. č a parc. č. 1177, vše v k. ú. Divišovice, a zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Divišovice, v současné době ve vlastnictví strany kupující. 5. Odkoupení části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice pro rozšíření komunikace Mrákotice Nová Hospoda V souvislosti se žádostí o změnu územního plánu Města Sedlec-Prčice, osada Mrákotice, která řeší vznik stavebního pozemku u účelové komunikace Mrákotice Nová Hospoda, bylo městu nabídnuto vyřešení šířkového uspořádání komunikace rozšíření průjezdného profilu. Pozemek pro rozšíření komunikace je ve vlastnictví Ing. Evy Sochorové, která souhlasí s prodejem části pozemku o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2. Náklady na odměřovací geometrický plán by hradil pan Lukáš Dvořák, který je žadatelem o změnu územního plánu. Rada návrh na vyřešení projednala a doporučuje zastupitelstvu odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 schválit s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí Městem Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice.

5 6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Krajina srdce Na město se obrátilo občanské sdružení MAS Krajina srdce, jehož členem je i Město Sedlec- Prčice, se žádostí o vyjádření k zařazení správního území města do územní působnosti MAS Krajina srdce pro programové období Důvodem žádosti je zpracování podkladů pro další období a integrovanou strategii území, která je základním dokumentem pro předkládání žádostí o dotační prostředky v uvedeném období. Rada žádost projednala a doporučuje zastupitelstvu zařazení správního území Města Sedlec- Prčice do územní působnosti MAS Krajina srdce schválit. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice souhlasí se zařazením správního území Města Sedlec- Prčice do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce na programové období Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo břemeno Město Sedlec-Prčice je členem sdružení obcí Čertovo břemeno. Sdružení obcí je povinno stejně jako samosprávné celky schvalovat účetní závěrku a závěrečný účet za uplynulé účetní období. Valná hromada sdružení projednala dne podklady pro schválení uvedených dokumentů a následně schválila bez výhrad závěrečný účet Společenství obcí Čertovo břemeno za rok Přezkoumání hospodaření svazku (dříve právní termín sdružení) bylo provedeno ve dvou termínech dílčí dne a závěrečné dne Přezkoumáním nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Sdružení obcí mělo ke dni na účtu u ČSOB celkem ,94 Kč, na účtu pro transfery částku 898,47 Kč. Společenství nemá žádné úvěry. V roce 2013 sdružení přijalo celkem na neinvestičních transferech od členských obcí ,40 Kč, z toho Kč tvořily příspěvky členů a ,40 Kč byly spoluúčasti jednotlivých obcí na realizaci projektů. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok Územní plán Města Sedlec-Prčice Na základě rozhodnutí zastupitelstva města probíhal do dne příjem žádostí a podnětů od občanů města a vlastníků nemovitostí na území města na změny v novém územním plánu. Pro zpracování nového územního plánu je nutné dbát jednak zásad územního plánování daných zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, dále zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

6 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně některých zákonů. Zároveň je nutné při zpracovávání nové územně plánovací dokumentace mít na zřeteli vliv územního plánu na veřejné finanční zdroje, tzn. náročnost investic pro zabezpečení funkcí daných vymezením územního určení (bytová výstavby, rekreační zóny, zeleň, podnikatelské plochy ) pro danou obec. S ohledem na tyto povinnosti a požadavky legislativy byly žádosti předložené občany a vlastníky nemovitostí na správním území Města Sedlec-Prčice vyhodnoceny pověřeným zastupitelem pan J. Ryšavý a radou města. Z těchto jednání pak vyplývá návrh, který byl předložen zastupitelům a který zohledňuje povinnosti dané výše uvedenými normami. Tyto podklady společně s dalšími požadavky města budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhu zadání územního plánu Města Sedlec-Prčice, který zpracuje MěÚ Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování (dle legislativy tzv. úřad územního plánování ). Návrh zadání je pak výchozím podkladem pro výběr zpracovatele územního plánu, tedy firmy, která provede všechny jednotlivé kroky pro vydání nového územního plánu obce. Do návrhu zadání musí být zakomponována zároveň schválená opatření nadregionálního významu, která jsou zahrnuta v územně plánovacích dokumentací vyšších územně správních celků Benešovsko, Příbramsko, Středočeský kraj a samozřejmě také závazné požadavky dané politikou územního rozvoje, která je zpracovávána pro území celého státu. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města o určení pověřeného zastupitele pro zpracování územního plánu doporučuje rada zastupitelstvu města schválit předložený materiál pro zpracování návrhu zadání územního plánu Města Sedlec-Prčice s tím, že po zpracování návrhu dojde k jeho vyhodnocení a následnému vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územního plánu. Tuto otázku však s největší pravděpodobností bude řešit nové zastupitelstvo města. Zároveň starostka doplnila, že ve fázi návrhu zadání je možné ze strany města doplňovat požadavky a podněty, ale samotné zpracování konceptu územního plánu je nutné řešit s projektantem a architektem, kteří jednak znají zákonné podmínky a zároveň jsou schopni případně navrhnout nová řešení vhodná pro dané území. Součástí územně plánovací dokumentace města by měly být nejen podrobnější regulativy, ale následně zpracované regulační plány pro některé lokality určené k zastavění. Starostka předala slovo panu Ryšavému, pověřenému zastupiteli, který v krátkosti shrnul kroky a jednání, které předcházely kompletaci podkladů předložených zastupitelstvu: žádosti a podněty občanů a vlastníků nemovitostí byly hodnoceny individuálně s přihlédnutím k zabezpečení potřeb soukromých i veřejných v dané lokalitě, zachování krajinného rázu, byl hodnocen vliv změn a úprav na potřebnost finančních prostředků z veřejných zdrojů, zohledněna byla potřebnost rozvojových podnikatelských ploch, ochrana zemědělského a lesního fondu a další Zároveň byl stávající platný územní plán řešen s ohledem na potřeby města zajištění např. protipovodňových opatření v některých lokalitách, regulační plány pro některá území, zajištění rozvojových ploch, potřebných společných zařízení atd. Starostka zdůraznila, že významnou roli při tvorbě nového územního plánu bude hrát projektant/architekt, který vyhodnotí podněty z odborného hlediska. Ing. Z. Kobliha krátce poděkoval všem zainteresovaným osobám za přípravu podkladů a zdůraznil potřebnost naplnit v novém ÚP požadavky platné legislativy a také nutnost celkové koncepce území, která bude zahrnovat jak veřejné, tak soukromé zájmy ve vyváženém poměru. Mgr. L. Farová se dotázala, zda jednotliví žadatelé byli seznámeni s navrhovanými úpravami. Starostka odpověděla, že ne, protože je v kompetenci zastupitelstva rozhodnout o předložených materiálech a nejedná se o konečnou verzi návrhu územního plánu.

7 Ing. V. Hlaváček doplnil náležitosti o informovanosti žadatelů po rozhodnutí, zdůraznil vkládané investice města na pořízení nového ÚP, upozornil na demografický vývoj naší lokality, zdůraznil úlohu stavebního úřadu z pohledu dodržování zásad a regulativů daných územním plánem, financování pořízení dokumentace a další souvislosti a limity, které jsou mnohým rozhodným činitelům vzdálené jejich vnímání... Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložené materiály týkající se žádostí o změnu územního plánu města, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu (přílohou) a pověřuje radu města a určeného zastupitele provedením dalších kroků ke zpracování návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato 9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu lokalita Luční ul. v Sedlci Na radu města se obrátili manželé Zoulovi, trvale bytem Praha, kteří jsou majiteli stavebního pozemku v lokalitě ul. Luční v Sedlci a v současné době řeší výstavbu rodinného domu. Při řešení napojení nově budované nemovitosti na pozemku parc. č. 385/18 v k. ú. Sedlec u Votic byla ze strany města potvrzena podmínka výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v odbočné ulici z ul. Luční (pozemek parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic) s tím, že nelze povolit samostatné přípojky pro budoucí nemovitosti z technických a provozních důvodů. Manželé Zoulovi proto oslovili vlastníky ostatních pozemků v lokalitě s návrhem na společné financování výstavby uvedených inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že s návrhem souhlasila pouze část majitelů, případně jejich finanční podíl pokryje náklady na připojení pouze části budoucích stavebních pozemků, požádali manželé Zoulovi město o pomoc s dofinancováním výstavby liniové stavby. V současné době probíhá územní řízení ve věci umístění inženýrských sítí na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Datlem, inženýr vodohospodář, kterou manželé Zoulovi uhradili. Předpokládané reálné náklady stavby jsou ve výši Kč. Spolumajitelé nemovitostí jsou dle informací od pana Zoula připraveni složit částku Kč na stavbu a zbývající část by v případě schválení hradilo Město. Rada žádost projednávala, zabývala se koncepčním řešením podobných problémů, vyhodnocovala přínos případného zapojení městských prostředků do stavby s ohledem na přihlášení nových trvale žijících občanů a dospěla k následujícímu závěru, a to s ohledem na zajištění ochrany zájmů města, jeho zdrojů a zájmů jeho občanů, alespoň v minimálním rozsahu potřebnosti: Rada doporučuje zastupitelstvu zapojení finančních prostředků města (subjektu práva) do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu ve výši Kč za podmínky, že bude smluvně ošetřeno budoucí vlastnictví Města Sedlec-Prčice obou vodohospodářských staveb po provedení řádné kolaudace, bude zajištěno bezúplatné věcné břemeno vedení liniové stavby, resp. obou staveb vedených v současné době na soukromých pozemcích, včetně zápisu v KN, případně bude ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí převedení pozemků, které jsou součástí cesty, do vlastnictví města; vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN k úhradě platby za zhodnocení pozemků při budoucím napojení na inženýrské sítě (přepočet dle m 2 na stavební parcelu). Konečné

8 rozhodnutí usnesením by deklarovalo jednotné a rovné podmínky připojení na inženýrské sítě pro každého vlastníka stavebních parcel Rada pověřila starostku projednání smluvních podmínek a přípravou smlouvy pro vyřešení této otázky dle závěrů rady. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zapojení finančních prostředků města v maximální výši Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení pozemků cesty do vlastnictví města; vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel) při budoucím napojení na inženýrské sítě městské infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu inženýrských sítí. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města přípravou a podpisem smluvních ujednání, které budou zahrnovat výše uvedené podmínky a parametry. O těch bude na příštím zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice předložena zpráva. 10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy) Zřizovací listiny včetně dodatků příspěvkových organizací obcí schvaluje dle zákonných norem zastupitelstvo. Dne schválilo Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice Zřizovací listinou příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. V souladu s legislativou a po provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace zástupce ROP Střední Čechy je dnes předkládán Dodatek č. 9 k této listině, který doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předáván k hospodaření a dále čl. 10 Závěrečná ustanovení, ve kterém je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností tzn., že ostatní ustanovení Zřizovací listiny a předchozích Dodatků se nemění. Doplněním čl. 5 v Dodatku č. 9 je vymezeno předání majetku do hospodaření příspěvkové organizace, které se týká objektu mateřské školy po rekonstrukci pavilony č. 2 a č. 3. Vyčíslení a vymezení majetku bylo provedeno na základě rozpočtu rekonstrukce a projektové dokumentace a jedná se celkem o částku Kč (z toho na účtu označeném číselníkem 021 Stavby, zařízení je celkem Kč a na účtu označeném číselníkem 022 pak hodnota majetku ve výši Kč). O majetku předaném k hospodaření příspěvkové organizaci bude tato organizace také účtovat, a to v souladu se zákonem.

9 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice s tím, že nebude v souvislosti s odpisy převáděného majetku navyšován příspěvek zřizovatele, ale v souladu se zákonem o účetnictví bude o odpisech účtováno a na konci roku dojde k jejich odúčtování, pokud nebude zřizovatelem stanoveno jinak. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ Sedlec-Prčice pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje, že v souvislosti s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků v městském rozpočtu. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Usnesení bylo přijato 11. Různé a diskuze a) Průběh stavby Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice dne byla zahájena realizace uvedeného projektu. V současné době probíhá oprava odvodnění a dešťové kanalizace v osadě Uhřice, která by dle harmonogramu měla být ukončena do konce července. Následně dojde k osazení obrubníků, žlabovek a přejezdového žlabu; budou vyrovnány vodovodní armatury a poté bude v osadě Uhřice, na komunikaci Divišovice Vozerovice a na části komunikace v Chotěticích položen nový asfaltový povrch. b) Zateplení budovy zdravotního střediska na základě výběrového řízení a v souladu s požadavky Státního fondu životního prostředí ČR byla podepsána smlouva s vítěznou firmou Fa Finarest, s. r. o., Bystřice u Benešova, která zahájí práce na realizaci projektu pod názvem Zajištění energetických úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci dnem Došlo k dohodě s lékaři v jednotlivých ordinacích o postupu prací a zároveň byly dojednány podrobnosti dle požadavků Národního památkového ústavu pro Střední Čechy, týkající se barevnosti oken a fasády. Okna budou plastová ve dvoubarevném provedení vnitřní strana bílá, vnější v barvě dřeva tzv. Winchester. Barevnost fasády bude písemně potvrzena po předložení vzorků v příštím týdnu. Práce budou ukončeny nejpozději ke dni v souladu se Smlouvou. c) Dokončování prací na zateplení kulturního sálu a výměně oken do budou ukončeny práce na zateplení kulturního sálu, opravě střechy a výměně okenních a dveřních výplní. Zároveň zhotovitelská firma doplní jednu uliční vpusť s napojením do areálové kanalizace u ZŠ a doplní tři svody pro zajištění odvodu dešťových srážek ze střech. d) Žádost o dotaci z ROP Střední Čechy Město v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města předložilo v květnu 2014 žádost o dotaci v rámci prioritní osy Doprava, oblast

10 podpory Regionální dopravní infrastruktura na realizaci projektu: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice. Do této žádosti byly zahrnuty komunikace Kvašťovská, Čsl. armády a část ul. Komenského. Dne bylo městu doručeno oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, na základě kterého postupuje žádost Města do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení. Výsledky hodnocení by měly být známy na přelomu srpna a září e) Žádost o dotaci Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP na zajištění svozu bioodpadu ze správního území města Sedlec-Prčice předložila společnost žádost o dotaci na nákup 2 ks vozidel s hydraulickým systémem a 6 ks kontejnerů. Žádost byla schválena a projekt bude podpořen ze SFŽP ČR. Celkové náklady Kč, dotace Kč, spoluúčast 1,4 mil. Kč z toho odpočitatelné DPH ve výši cca Kč. f) Návštěva ze Sutton Bridge poděkování panu A. Podzimkovi a slečně R. Koblihové za věnování se s plnou vážností a péčí, s vkladem talentu, umu a času návštěvě v týdnu ode dne do dne t. r. Pan A. Podzimek poděkoval paní starostce za vyslovené veřejné poděkování a informoval přítomné o průběhu návštěvy anglických přátel. Slovo bylo předáno zastupitelům: Pan A. Podzimek poděkoval všem organizátorům za pomoc při přípravě již 15. ročníku Derby a sponzorům za finanční a věcné dary. Slovo bylo předáno veřejnosti: Pan J. Sládek se dotázal na zajištění dostatečné kapacity energetické soustavy v Luční ulici v souvislosti s výše projednávaným bodem. Starostka informovala, že město upozorňovalo vlastníka energetické soustavy ČEZ Distribuce, a. s., při rozšiřování elektrifikační sítě v lokalitě na zastavitelnost území a předpokládaný počet nových rodinných domů (potenciálních odběratelů). Pan S. Dušek poděkoval zastupitelům o zájem a koncepční přístup k přípravě nového územního plánu města. Pan J. Konopiský vznesl podnět na vybudování tribuny (jednoduchého posezení pro fanoušky) u víceúčelového hřiště v Prčici. Zastupitelé vzali podnět na vědomí s tím, že musí být vyhodnocena možnost případného umístění stavby a bude jednáno s TJ Sokol Sedlec-Prčice. Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 4/2014 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne : Schválilo: program 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice doplněný o dva body předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku ,72 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení výdajů celkem o

11 ,28 Kč a předložený návrh přesunů finančních prostředků v rámci kapitol rozpočtu města v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10. a počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 15 členů znění nové Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostku města, aby jako statutární orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 uvedeného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku prodej části pozemku pac. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice o výměře cca 90 m 2 paní Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m 2 a s podmínkami kupující uhradí odměřovací geometrický plán, náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí, do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemcích parc. č a parc. č vše v k. ú. Divišovice a zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Divišovice, ve vlastnictví kupující odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 od Ing. Sochorové s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice zařazení správního území Města Sedlec-Prčice do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce na programové období předložené materiály týkající se nového územního plánu města, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu zapojení finančních prostředků města v maximální výši Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení pozemků cesty do vlastnictví města. Vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel) při budoucím napojení na inženýrské sítě městské infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu inženýrských sítí dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ Sedlec-Prčice pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení, zároveň schvaluje, že v souvislosti

12 s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Pověřilo: starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec- Prčice, s. r. o. radu města a určeného zastupitele pana J. Ryšavého provedením dalších kroků ke zpracování návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování starostku a radu města přípravou a podpisem Smluv, které budou zahrnovat podmínky pro zapojení finančních zdrojů Města Sedlec-Prčice do výstavby kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Luční v Sedlci a o kterých bude zastupitelstvo po splnění podmínek informováno. Vzalo na vědomí: závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 informace starostky k průběhu stavby Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice ; zateplení zdravotního střediska ; dokončování prací na zateplení kulturního sálu a výměně oken ; o žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy; o výsledku žádosti o dotaci Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP ČR na zajištění svozu bioodpadu ze správního území města Sedlec-Prčice informace o návštěvě anglických přátel ze Sutton Bridge.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 8. 4. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č. 3, které se konalo 25. 6. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č. 3, které se konalo 25. 6. 2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č. 3, které se konalo 25. 6. 2015 Místo: kino, budova obecního úřadu, zadní vchod Začátek: 18 hodin Přítomni: Romana Cimpová, Jaroslav Čapek, Ing. Černý

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 3 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 18. 12. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více