Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková, T. Seidel Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Bc. P. Milčínský, Ing. V. Hlaváček Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 9 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka na základě jednání Rady města Sedlec-Prčice a aktuálních informací navrhla doplnění programu o dva body Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice v Sedlci a Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí objektu mateřské školy). Oba pozměňovací body jsou navrhovány zařadit před bod Různé a diskuse. Doplněný program: 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 3. Úprava Zřizovací listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o. 4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, osada Chotětice 5. Odkoupení části pozemku na rozšíření komunikace v Mrákoticích - části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice, pro rozšíření komunikace Mrákotice Nová Hospoda 6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Krajina srdce 7. Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo břemeno 8. Územní plán města Sedlec-Prčice 9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice v Sedlci 10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy) 11. Různé a diskuze Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Před samotným zahájením jednání zastupitelstva města vyzvala starostka přítomné k uctění památky vojáků Armády ČR, kteří položili své životy na misi v Afghánistánu. 1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č. 8 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014 v pořadí č. 8 se týká obou stran rozpočtu - příjmů i výdajů. Na straně příjmů se jedná o přijetí dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši dle vyúčtování Kč, dotace z MK ČR na Program regenerace MPZ a MPR ve výši Kč a dotace na provoz JPO II ve výši Kč. Dále je v příjmové části úprava výše dotace u MŠ z ROP Střední Čechy, kde je po celkovém vyúčtování dotace snížena o , 28 Kč, součástí návrhu úpravy rozpočtu je zvýšení příjmů v kapitole pohřebnictví o

2 Kč a vyčlenění nové kapitoly náhrada od pojišťovny za zásah JPO II Sedlec u dopravní nehody a přijetí plnění ve výši Kč. Celkem se úprava rozpočtu v příjmové části týká zvýšení příjmů o ,72 Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je navrženo čerpání dotace od MK ČR z Programu regenerace MPZ a MPR ve výši Kč, dále čerpání dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši Kč a dále pak přesuny mezi položkami: Z kapitoly Vodohospodářská zařízení vodovody do kapitoly Kanalizace Kč, doúčtování stavebních úprav MŠ přesun Kč z kapitoly Spoluúčast k dotacím a zároveň snížené výdaje od ,28 Kč z dotačních prostředků ROP Střední Čechy, přesun z kapitoly Spoluúčast k dotacím ve výši Kč do nově vzniklé položky Zachování a obnova kulturních památek (včetně zařazení dotace MK ČR) a zařazení 2 x Kč z kapitoly Projekty na pořízení projektových dokumentací u zateplení kulturního sálu a bytového domu u ZŠ. Starostka doplnila předložený návrh o aktuální informaci z ČS, a.s., o čerpání úvěru. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě o úvěru nebyla uvedena oprava střechy na kulturním sále, bude z úvěru hrazena pouze část prací a oprava střech musí být kryta rozpočtem města jedná se o částku Kč. Proto je návrh úpravy č. 8 rozpočtu města ve výdajové části zvýšen o tuto částku. Zároveň je doplněno aktuální čerpání úvěru na zateplení bytového domu a kulturního sálu při ZŠ. Celkem je čerpání rozpočtu po uvedených úpravách sníženo celkem o ,28 Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu navrženou úpravu rozpočtu schválit. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku ,72 Kč a na výdajové straně rozpočtu jde o snížení výdajů celkem o ,28 Kč. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje předložený návrh přesunů finančních prostředků v rámci kapitol rozpočtu města. 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou ve dnech 10. a Nejpozději 85 dnů před konáním voleb stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro další volební období. Pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je rozhodný počet obyvatel k roku, v němž se konají volby. K 1. lednu 2014 je dle evidence obyvatel hlášeno k trvalému pobytu na správním území města celkem obyvatel. U obcí, kde žije trvale obyvatel je stanoven počet členů zastupitelstva v rozmezí Rada navrhuje, aby zastupitelstvo města určilo stávající počet členů 15 - i pro další volební období. Nebyly vzneseny dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10. a počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 15 členů.

3 3. Úprava Zřizovací (Zakladatelské) listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. Město Sedlec-Prčice je 100% vlastník společnosti Služby Sedlec-Prčice s r.o. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně legislativy, je nutné upravit v souladu se zákonem o obchodních korporacích také zakladatelskou listinu (smlouvu) této společnosti. Úprava se provádí buď změnou této listiny notářským zápisem, nebo vydáním a schválením nového znění celé zakladatelské listiny opět notářským zápisem. Na základě požadavků zákona byla notářkou JUDr. Menclerovou připravena nová listina, kterou obdrželi zastupitelé k projednání, a ta je zpracována v souladu s požadavky aktuální legislativy. S ohledem na zákon o obcích schvaluje založení společnosti zastupitelstvo obce stejně jako zakladatelskou listinu. Po dohodě s JUDr. Menclerovou došlo k opravě údajů týkajících se navýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitou formou v původním návrhu nebyl zahrnut převod nemovitosti z města na Služby v roce Zároveň byla po poradě s účetní společnosti a vedením společnosti vypuštěna část zakladatelské listiny týkající se rezervního fondu, který byl v minulosti zřízen, ale podle nové legislativy není jeho vedení nutné a s ohledem na potřeby společnosti není jeho naplňování potřebné. Zákon o obchodních korporacích upravuje dosud platné požadavky na vedení společnosti, povinnost jednatele, možnosti zakládání společností se základním jměním pouze 1 Kč netýká se naší společnosti V souvislosti s jednatelem je nutné uvést, že stávající jednatel spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r.o., p. Pavel Král vykonává tuto funkci i nadále bezúplatně. Nebyla s ním, dle možností daných zákonem, do sepsána smlouva, která by řešila jeho odměňování. Rada v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené znění Zakladatelské listiny spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje znění nové Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostku města, aby jako statutární orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5) uvedeného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň pověřuje starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o. 4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú. Divišovice, osada Chotětice Na město (vlastníka) se obrátila s žádostí o odprodej části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice paní Jana Hnojská, trvale bytem Votice, která je vlastníkem

4 nemovitosti na sousedním pozemku st. parc. č Paní Hnojská se o obecní pozemek ve svém sousedství několik let stará (sekání travního porostu) a vzhledem k tomu, že v současné době přestavuje nemovitost na st. parc. č. 101 pro bydlení, chtěla by na části obecního pozemku zřídit předzahrádku. Rada žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1350, která tvoří veřejné prostranství (náves) v k. ú. Divišovice o výměře cca 150 m 2, projednala a doporučila záměr části pozemku - pouze o výměře cca 90 m 2 zveřejnit. Zároveň zastupitelstvu doporučuje prodej pozemku schválit s tím, že navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a povinnost nabyvatele uhradit odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva. Rada zároveň navrhuje s ohledem na existenci (zbudováno za působnosti NV Sedlec-Prčice) dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemku parc. č a dále na pozemku žadatelky parc. č (v době realizace kanalizace v držbě Čsl. státu), vše v k. ú. Divišovice, osada Chotětice zakomponovat do Smlouvy o prodeji ustanovení o existenci této liniové stavby a uznání věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města na pozemku žadatelky, který je v současné době v jejím vlastnictví. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice, o výměře cca 90 m 2 paní Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkami, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí. Do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemcích parc. č a parc. č. 1177, vše v k. ú. Divišovice, a zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Divišovice, v současné době ve vlastnictví strany kupující. 5. Odkoupení části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice pro rozšíření komunikace Mrákotice Nová Hospoda V souvislosti se žádostí o změnu územního plánu Města Sedlec-Prčice, osada Mrákotice, která řeší vznik stavebního pozemku u účelové komunikace Mrákotice Nová Hospoda, bylo městu nabídnuto vyřešení šířkového uspořádání komunikace rozšíření průjezdného profilu. Pozemek pro rozšíření komunikace je ve vlastnictví Ing. Evy Sochorové, která souhlasí s prodejem části pozemku o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2. Náklady na odměřovací geometrický plán by hradil pan Lukáš Dvořák, který je žadatelem o změnu územního plánu. Rada návrh na vyřešení projednala a doporučuje zastupitelstvu odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 schválit s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí Městem Sedlec-Prčice. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice.

5 6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Krajina srdce Na město se obrátilo občanské sdružení MAS Krajina srdce, jehož členem je i Město Sedlec- Prčice, se žádostí o vyjádření k zařazení správního území města do územní působnosti MAS Krajina srdce pro programové období Důvodem žádosti je zpracování podkladů pro další období a integrovanou strategii území, která je základním dokumentem pro předkládání žádostí o dotační prostředky v uvedeném období. Rada žádost projednala a doporučuje zastupitelstvu zařazení správního území Města Sedlec- Prčice do územní působnosti MAS Krajina srdce schválit. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice souhlasí se zařazením správního území Města Sedlec- Prčice do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce na programové období Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení obcí Čertovo břemeno Město Sedlec-Prčice je členem sdružení obcí Čertovo břemeno. Sdružení obcí je povinno stejně jako samosprávné celky schvalovat účetní závěrku a závěrečný účet za uplynulé účetní období. Valná hromada sdružení projednala dne podklady pro schválení uvedených dokumentů a následně schválila bez výhrad závěrečný účet Společenství obcí Čertovo břemeno za rok Přezkoumání hospodaření svazku (dříve právní termín sdružení) bylo provedeno ve dvou termínech dílčí dne a závěrečné dne Přezkoumáním nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Sdružení obcí mělo ke dni na účtu u ČSOB celkem ,94 Kč, na účtu pro transfery částku 898,47 Kč. Společenství nemá žádné úvěry. V roce 2013 sdružení přijalo celkem na neinvestičních transferech od členských obcí ,40 Kč, z toho Kč tvořily příspěvky členů a ,40 Kč byly spoluúčasti jednotlivých obcí na realizaci projektů. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok Územní plán Města Sedlec-Prčice Na základě rozhodnutí zastupitelstva města probíhal do dne příjem žádostí a podnětů od občanů města a vlastníků nemovitostí na území města na změny v novém územním plánu. Pro zpracování nového územního plánu je nutné dbát jednak zásad územního plánování daných zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, dále zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

6 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně některých zákonů. Zároveň je nutné při zpracovávání nové územně plánovací dokumentace mít na zřeteli vliv územního plánu na veřejné finanční zdroje, tzn. náročnost investic pro zabezpečení funkcí daných vymezením územního určení (bytová výstavby, rekreační zóny, zeleň, podnikatelské plochy ) pro danou obec. S ohledem na tyto povinnosti a požadavky legislativy byly žádosti předložené občany a vlastníky nemovitostí na správním území Města Sedlec-Prčice vyhodnoceny pověřeným zastupitelem pan J. Ryšavý a radou města. Z těchto jednání pak vyplývá návrh, který byl předložen zastupitelům a který zohledňuje povinnosti dané výše uvedenými normami. Tyto podklady společně s dalšími požadavky města budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhu zadání územního plánu Města Sedlec-Prčice, který zpracuje MěÚ Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování (dle legislativy tzv. úřad územního plánování ). Návrh zadání je pak výchozím podkladem pro výběr zpracovatele územního plánu, tedy firmy, která provede všechny jednotlivé kroky pro vydání nového územního plánu obce. Do návrhu zadání musí být zakomponována zároveň schválená opatření nadregionálního významu, která jsou zahrnuta v územně plánovacích dokumentací vyšších územně správních celků Benešovsko, Příbramsko, Středočeský kraj a samozřejmě také závazné požadavky dané politikou územního rozvoje, která je zpracovávána pro území celého státu. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města o určení pověřeného zastupitele pro zpracování územního plánu doporučuje rada zastupitelstvu města schválit předložený materiál pro zpracování návrhu zadání územního plánu Města Sedlec-Prčice s tím, že po zpracování návrhu dojde k jeho vyhodnocení a následnému vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele územního plánu. Tuto otázku však s největší pravděpodobností bude řešit nové zastupitelstvo města. Zároveň starostka doplnila, že ve fázi návrhu zadání je možné ze strany města doplňovat požadavky a podněty, ale samotné zpracování konceptu územního plánu je nutné řešit s projektantem a architektem, kteří jednak znají zákonné podmínky a zároveň jsou schopni případně navrhnout nová řešení vhodná pro dané území. Součástí územně plánovací dokumentace města by měly být nejen podrobnější regulativy, ale následně zpracované regulační plány pro některé lokality určené k zastavění. Starostka předala slovo panu Ryšavému, pověřenému zastupiteli, který v krátkosti shrnul kroky a jednání, které předcházely kompletaci podkladů předložených zastupitelstvu: žádosti a podněty občanů a vlastníků nemovitostí byly hodnoceny individuálně s přihlédnutím k zabezpečení potřeb soukromých i veřejných v dané lokalitě, zachování krajinného rázu, byl hodnocen vliv změn a úprav na potřebnost finančních prostředků z veřejných zdrojů, zohledněna byla potřebnost rozvojových podnikatelských ploch, ochrana zemědělského a lesního fondu a další Zároveň byl stávající platný územní plán řešen s ohledem na potřeby města zajištění např. protipovodňových opatření v některých lokalitách, regulační plány pro některá území, zajištění rozvojových ploch, potřebných společných zařízení atd. Starostka zdůraznila, že významnou roli při tvorbě nového územního plánu bude hrát projektant/architekt, který vyhodnotí podněty z odborného hlediska. Ing. Z. Kobliha krátce poděkoval všem zainteresovaným osobám za přípravu podkladů a zdůraznil potřebnost naplnit v novém ÚP požadavky platné legislativy a také nutnost celkové koncepce území, která bude zahrnovat jak veřejné, tak soukromé zájmy ve vyváženém poměru. Mgr. L. Farová se dotázala, zda jednotliví žadatelé byli seznámeni s navrhovanými úpravami. Starostka odpověděla, že ne, protože je v kompetenci zastupitelstva rozhodnout o předložených materiálech a nejedná se o konečnou verzi návrhu územního plánu.

7 Ing. V. Hlaváček doplnil náležitosti o informovanosti žadatelů po rozhodnutí, zdůraznil vkládané investice města na pořízení nového ÚP, upozornil na demografický vývoj naší lokality, zdůraznil úlohu stavebního úřadu z pohledu dodržování zásad a regulativů daných územním plánem, financování pořízení dokumentace a další souvislosti a limity, které jsou mnohým rozhodným činitelům vzdálené jejich vnímání... Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložené materiály týkající se žádostí o změnu územního plánu města, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu (přílohou) a pověřuje radu města a určeného zastupitele provedením dalších kroků ke zpracování návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato 9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu lokalita Luční ul. v Sedlci Na radu města se obrátili manželé Zoulovi, trvale bytem Praha, kteří jsou majiteli stavebního pozemku v lokalitě ul. Luční v Sedlci a v současné době řeší výstavbu rodinného domu. Při řešení napojení nově budované nemovitosti na pozemku parc. č. 385/18 v k. ú. Sedlec u Votic byla ze strany města potvrzena podmínka výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v odbočné ulici z ul. Luční (pozemek parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic) s tím, že nelze povolit samostatné přípojky pro budoucí nemovitosti z technických a provozních důvodů. Manželé Zoulovi proto oslovili vlastníky ostatních pozemků v lokalitě s návrhem na společné financování výstavby uvedených inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že s návrhem souhlasila pouze část majitelů, případně jejich finanční podíl pokryje náklady na připojení pouze části budoucích stavebních pozemků, požádali manželé Zoulovi město o pomoc s dofinancováním výstavby liniové stavby. V současné době probíhá územní řízení ve věci umístění inženýrských sítí na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Datlem, inženýr vodohospodář, kterou manželé Zoulovi uhradili. Předpokládané reálné náklady stavby jsou ve výši Kč. Spolumajitelé nemovitostí jsou dle informací od pana Zoula připraveni složit částku Kč na stavbu a zbývající část by v případě schválení hradilo Město. Rada žádost projednávala, zabývala se koncepčním řešením podobných problémů, vyhodnocovala přínos případného zapojení městských prostředků do stavby s ohledem na přihlášení nových trvale žijících občanů a dospěla k následujícímu závěru, a to s ohledem na zajištění ochrany zájmů města, jeho zdrojů a zájmů jeho občanů, alespoň v minimálním rozsahu potřebnosti: Rada doporučuje zastupitelstvu zapojení finančních prostředků města (subjektu práva) do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu ve výši Kč za podmínky, že bude smluvně ošetřeno budoucí vlastnictví Města Sedlec-Prčice obou vodohospodářských staveb po provedení řádné kolaudace, bude zajištěno bezúplatné věcné břemeno vedení liniové stavby, resp. obou staveb vedených v současné době na soukromých pozemcích, včetně zápisu v KN, případně bude ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí převedení pozemků, které jsou součástí cesty, do vlastnictví města; vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN k úhradě platby za zhodnocení pozemků při budoucím napojení na inženýrské sítě (přepočet dle m 2 na stavební parcelu). Konečné

8 rozhodnutí usnesením by deklarovalo jednotné a rovné podmínky připojení na inženýrské sítě pro každého vlastníka stavebních parcel Rada pověřila starostku projednání smluvních podmínek a přípravou smlouvy pro vyřešení této otázky dle závěrů rady. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zapojení finančních prostředků města v maximální výši Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení pozemků cesty do vlastnictví města; vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel) při budoucím napojení na inženýrské sítě městské infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu inženýrských sítí. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města přípravou a podpisem smluvních ujednání, které budou zahrnovat výše uvedené podmínky a parametry. O těch bude na příštím zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice předložena zpráva. 10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy) Zřizovací listiny včetně dodatků příspěvkových organizací obcí schvaluje dle zákonných norem zastupitelstvo. Dne schválilo Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice Zřizovací listinou příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. V souladu s legislativou a po provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace zástupce ROP Střední Čechy je dnes předkládán Dodatek č. 9 k této listině, který doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předáván k hospodaření a dále čl. 10 Závěrečná ustanovení, ve kterém je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností tzn., že ostatní ustanovení Zřizovací listiny a předchozích Dodatků se nemění. Doplněním čl. 5 v Dodatku č. 9 je vymezeno předání majetku do hospodaření příspěvkové organizace, které se týká objektu mateřské školy po rekonstrukci pavilony č. 2 a č. 3. Vyčíslení a vymezení majetku bylo provedeno na základě rozpočtu rekonstrukce a projektové dokumentace a jedná se celkem o částku Kč (z toho na účtu označeném číselníkem 021 Stavby, zařízení je celkem Kč a na účtu označeném číselníkem 022 pak hodnota majetku ve výši Kč). O majetku předaném k hospodaření příspěvkové organizaci bude tato organizace také účtovat, a to v souladu se zákonem.

9 Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice s tím, že nebude v souvislosti s odpisy převáděného majetku navyšován příspěvek zřizovatele, ale v souladu se zákonem o účetnictví bude o odpisech účtováno a na konci roku dojde k jejich odúčtování, pokud nebude zřizovatelem stanoveno jinak. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ Sedlec-Prčice pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň schvaluje, že v souvislosti s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků v městském rozpočtu. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Usnesení bylo přijato 11. Různé a diskuze a) Průběh stavby Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice dne byla zahájena realizace uvedeného projektu. V současné době probíhá oprava odvodnění a dešťové kanalizace v osadě Uhřice, která by dle harmonogramu měla být ukončena do konce července. Následně dojde k osazení obrubníků, žlabovek a přejezdového žlabu; budou vyrovnány vodovodní armatury a poté bude v osadě Uhřice, na komunikaci Divišovice Vozerovice a na části komunikace v Chotěticích položen nový asfaltový povrch. b) Zateplení budovy zdravotního střediska na základě výběrového řízení a v souladu s požadavky Státního fondu životního prostředí ČR byla podepsána smlouva s vítěznou firmou Fa Finarest, s. r. o., Bystřice u Benešova, která zahájí práce na realizaci projektu pod názvem Zajištění energetických úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci dnem Došlo k dohodě s lékaři v jednotlivých ordinacích o postupu prací a zároveň byly dojednány podrobnosti dle požadavků Národního památkového ústavu pro Střední Čechy, týkající se barevnosti oken a fasády. Okna budou plastová ve dvoubarevném provedení vnitřní strana bílá, vnější v barvě dřeva tzv. Winchester. Barevnost fasády bude písemně potvrzena po předložení vzorků v příštím týdnu. Práce budou ukončeny nejpozději ke dni v souladu se Smlouvou. c) Dokončování prací na zateplení kulturního sálu a výměně oken do budou ukončeny práce na zateplení kulturního sálu, opravě střechy a výměně okenních a dveřních výplní. Zároveň zhotovitelská firma doplní jednu uliční vpusť s napojením do areálové kanalizace u ZŠ a doplní tři svody pro zajištění odvodu dešťových srážek ze střech. d) Žádost o dotaci z ROP Střední Čechy Město v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města předložilo v květnu 2014 žádost o dotaci v rámci prioritní osy Doprava, oblast

10 podpory Regionální dopravní infrastruktura na realizaci projektu: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Sedlec-Prčice. Do této žádosti byly zahrnuty komunikace Kvašťovská, Čsl. armády a část ul. Komenského. Dne bylo městu doručeno oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, na základě kterého postupuje žádost Města do dalšího kola procesu administrace, kterým je hodnocení. Výsledky hodnocení by měly být známy na přelomu srpna a září e) Žádost o dotaci Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP na zajištění svozu bioodpadu ze správního území města Sedlec-Prčice předložila společnost žádost o dotaci na nákup 2 ks vozidel s hydraulickým systémem a 6 ks kontejnerů. Žádost byla schválena a projekt bude podpořen ze SFŽP ČR. Celkové náklady Kč, dotace Kč, spoluúčast 1,4 mil. Kč z toho odpočitatelné DPH ve výši cca Kč. f) Návštěva ze Sutton Bridge poděkování panu A. Podzimkovi a slečně R. Koblihové za věnování se s plnou vážností a péčí, s vkladem talentu, umu a času návštěvě v týdnu ode dne do dne t. r. Pan A. Podzimek poděkoval paní starostce za vyslovené veřejné poděkování a informoval přítomné o průběhu návštěvy anglických přátel. Slovo bylo předáno zastupitelům: Pan A. Podzimek poděkoval všem organizátorům za pomoc při přípravě již 15. ročníku Derby a sponzorům za finanční a věcné dary. Slovo bylo předáno veřejnosti: Pan J. Sládek se dotázal na zajištění dostatečné kapacity energetické soustavy v Luční ulici v souvislosti s výše projednávaným bodem. Starostka informovala, že město upozorňovalo vlastníka energetické soustavy ČEZ Distribuce, a. s., při rozšiřování elektrifikační sítě v lokalitě na zastavitelnost území a předpokládaný počet nových rodinných domů (potenciálních odběratelů). Pan S. Dušek poděkoval zastupitelům o zájem a koncepční přístup k přípravě nového územního plánu města. Pan J. Konopiský vznesl podnět na vybudování tribuny (jednoduchého posezení pro fanoušky) u víceúčelového hřiště v Prčici. Zastupitelé vzali podnět na vědomí s tím, že musí být vyhodnocena možnost případného umístění stavby a bude jednáno s TJ Sokol Sedlec-Prčice. Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 4/2014 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne : Schválilo: program 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice doplněný o dva body předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku ,72 Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení výdajů celkem o

11 ,28 Kč a předložený návrh přesunů finančních prostředků v rámci kapitol rozpočtu města v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10. a počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 15 členů znění nové Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostku města, aby jako statutární orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 uvedeného zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku prodej části pozemku pac. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice o výměře cca 90 m 2 paní Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m 2 a s podmínkami kupující uhradí odměřovací geometrický plán, náklady na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí, do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví města na pozemcích parc. č a parc. č vše v k. ú. Divišovice a zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku parc. č. 1177, k. ú. Divišovice, ve vlastnictví kupující odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m 2 za cenu 50 Kč/m 2 od Ing. Sochorové s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice zařazení správního území Města Sedlec-Prčice do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce na programové období předložené materiály týkající se nového územního plánu města, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu zapojení finančních prostředků města v maximální výši Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení pozemků cesty do vlastnictví města. Vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se smluvně zaváží zápisem věcného břemene v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel) při budoucím napojení na inženýrské sítě městské infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu inženýrských sítí dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ Sedlec-Prčice pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení, zároveň schvaluje, že v souvislosti

12 s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Pověřilo: starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec- Prčice, s. r. o. radu města a určeného zastupitele pana J. Ryšavého provedením dalších kroků ke zpracování návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování starostku a radu města přípravou a podpisem Smluv, které budou zahrnovat podmínky pro zapojení finančních zdrojů Města Sedlec-Prčice do výstavby kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Luční v Sedlci a o kterých bude zastupitelstvo po splnění podmínek informováno. Vzalo na vědomí: závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013 informace starostky k průběhu stavby Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice ; zateplení zdravotního střediska ; dokončování prací na zateplení kulturního sálu a výměně oken ; o žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy; o výsledku žádosti o dotaci Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP ČR na zajištění svozu bioodpadu ze správního území města Sedlec-Prčice informace o návštěvě anglických přátel ze Sutton Bridge.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: Fr. Hrma, Ing. V. Hlaváček,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: Usnesení č.2/2014 z 18. zasedání zastupitelstva obce Nemojov ze dne 26. 6. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjádření souhlasu s hospodařením obce bez výhrad 2.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Omluveni: MUDr. V. Podzimková. Určení ověřovatelů tohoto zápisu Ověřovatelé zápisu: Josef Sládek, Pavel Král Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Omluveni: MUDr. V. Podzimková. Určení ověřovatelů tohoto zápisu Ověřovatelé zápisu: Josef Sládek, Pavel Král Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 4. listopadu 2014 od 18:00 hodin v kulturním sále při Základní škole Sedlec-Prčice Zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu

Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Zápis 6/2013 z jednání zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 7.6.2013 od 19.00 hod. v budově obecního úřadu Přítomní: Holický Jaroslav, Kolář František, Leitner Zdeněk, Rak Martin,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015

Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 09. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 26.3.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více