PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ"

Transkript

1 PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5; IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen banka ) umožňuje v rámci služby EUROGIRO realizovat platební transakce do a ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní elektronické sítě EUROGIRO NETWORK, A/S (dále jen EUROGIRO NETWORK ). Právní vztahy související s poskytováním této služby se řídí právním řádem České republiky. 2. Službu EUROGIRO poskytují v rozsahu těchto podmínek všechny pošty v České republice a fi nanční centra banky označená logem Poštovní spořitelna (dále jen společně obchodní místo ). Platební transakcí v rámci služby EUROGIRO se rozumí provádění plateb vyšlých z běžného účtu vedeného v Poštovní spořitelně bezhotovostním převodem, anebo složením hotovosti odesílatelem na obchodním místě a připisování plateb došlých na účty příjemců či výplata v hotovosti příjemcům (dále jen platební transakce ). 3. Podmínky pro službu EUROGIRO jsou dostupné na všech obchodních místech a v elektronické podobě na 4. Banka provádí vyšlé a došlé platby prostřednictvím služby EUROGIRO do a ze států, v nichž má sídlo členská banka/poštovní správa EUROGIRO NETWORK, s níž banka uzavřela dvoustrannou smlouvu (dále jen smluvní státy EUROGIRO NETWORK ). 5. Seznam smluvních států členských bank/poštovních správ EUROGIRO NETWORK, limity částek, poplatky a měna jsou součástí sazebníku poplatků Poštovní spořitelny (dále jen sazebník poplatků ), který je k nahlédnutí na obchodním místě. 6. Smluvní státy EUROGIRO NETWORK umožňují následující platební transakce a) výplatu v hotovosti ve smluvním státě EUROGIRO NETWORK, b) převod na účet vedený členskou bankou/poštovní správou EUROGIRO NETWORK, c) převod na účet vedený jinými bankami ve smluvním státě EUROGIRO NETWORK. Informace o omezení některé z uvedených možností je uvedena v sazebníku poplatků.

2 PLATBY VYŠLÉ DO ZAHRANIČÍ 7. Vyšlou platbu EUROGIRO lze realizovat složením hotovosti v CZK na obchodním místě nebo bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky (písemné podání) nebo elektronicky prostřednictvím služeb Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny (dále jen Služba ELB/ Služby ELB ), pokud toto Služby ELB umožňují. 8. Platební transakce jsou pro klienty banky a odesílatele platby prováděny na základě vyplněného písemného platebního příkazu EUROGIRO (dále jen příkaz EUROGIRO ), který je k dispozici na obchodním místě, a to formou jednorázové nebo trvalé platby. Trvalou platbu EUROGIRO lze uskutečnit pouze bezhotovostním převodem prostředků z účtu klienta. 9. Banka provede příkaz EUROGIRO, resp. převede peněžní prostředky na účet zahraniční členské banky (viz bod 6, písm.b) ve lhůtě 3 pracovních dnů po okamžiku přijetí příkazu EUROGIRO na obchodním místě. Okamžik přijetí příkazu EUROGIRO nastává následující pracovní den po jeho předání na obchodním místě. Následně zahraniční banka zpracuje vyšlou platbu dle druhu platby a platebních podmínek pro službu EUROGIRO. 10. V případě platební transakce, která je provedena složením hotovosti, je částka platby přepočtena kursem banky valuta - prodej dle kursovního lístku platného pro daný pracovní den předání příkazu EUROGIRO na obchodním místě a zaokrouhlena na celé koruny směrem nahoru. V případě bezhotovostní transakce je částka platby přepočtena kursem banky deviza - prodej dle kursovního lístku platného v den/ okamžik přijetí příkazu EUROGIRO. V případě podstatných výkyvů kursů na mezibankovním devizovém trhu je banka oprávněna změnit kursovní lístek banky i v průběhu pracovního dne. Informace o směnných kursech je uveřejněna na Je-li pro vyšlou platbu povolena měna CZK, konverzi měn provádí zahraniční banka. 11. Banka zpracuje příkaz EUROGIRO, pokud bude obsahovat následující povinné náležitosti: - příjmení a jméno odesílatele, včetně adresy s PSČ - pouze na území ČR - číslo účtu odesílatele - pouze v případě platby z účtu klienta banky - příjmení a jméno příjemce - případně název fi rmy, včetně adresy s PSČ a státu - u plateb určených k výplatě v hotovosti je povinný údaj PSČ/ZIP - měnu a částku platby - číslo účtu příjemce - do členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je povinné uvést číslo účtu příjemce/adresáta ve formátu IBAN - název a adresu banky příjemce - do členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je povinné uvést tzv. BIC/SWIFT kód, - kód úhrady poplatků OUR/SHA/BEN:

3 - pro platební transakce do členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je povolené uvést pouze kód poplatků SHA nebo OUR - pro platební transakce určené k výplatě v hotovosti příjemci je povolené uvést pouze kód poplatků OUR - potvrzení souhlasu s podmínkami pro službu EUROGIRO podpisem včetně data předání příkazu EUROGIRO. 12. U trvalých plateb EUROGIRO je dále povinnou náležitostí uvedení, - zda se jedná o zřízení či zrušení trvalého příkazu EUROGIRO - frekvence provádění plateb - prvního dne, od kterého se započne provádění opakovaných plateb a popř. uvedení posledního dne, ve který se ukončí provádění opakovaných plateb. Při zrušení trvalé platby musí klient podat vyplněný příkaz EUROGIRO nejpozději 5 pracovních dnů a v případě elektronického podání 1 pracovní den, před datem poslední požadované platby EUROGIRO, pokud nevyplnil pole naposledy dne při zřízení trvalé platby EUROGIRO. 13. V poli Datum a podpis v případě hotovostní platby stvrzuje klient svým podpisem seznámení se a souhlas s podmínkami pro službu EUROGIRO. V případě bezhotovostní platby navíc klient svým podpisem dává příkaz k převodu prostředků ze svého účtu a z tohoto důvodu musí být jeho podpis v souladu s podpisovým vzorem k účtu vedeného u banky. 14. Neúplně, chybně nebo nečitelně vyplněný příkaz EUROGIRO banka nezpracuje a o této skutečnosti písemně informuje klienta. Složenou hotovost banka vrátí klientovi prostřednictvím šekové poukázky. 15. U elektronického podání klient stvrzuje seznámení a souhlas s Podmínkami pro službu EUROGIRO zadáním autorizačních prvků vydaných ke Službě ELB a zároveň tímto dává příkaz k převodu prostředků ze svého účtu. 16. Banka je oprávněna neprovést platbu EUROGIRO, se kterou je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo fi nancování terorismu či existuje podezření, že příjemce platby je předmětem mezinárodních sankcí, resp. je osobou uvedenou na seznamu sankcionovaných subjektů. 17. Banka je oprávněna u platebních transakcí do členských států EU/EHP v měnách členských států EU/EHP platební transakci odmítnout a vrátit částku platební transakce klientovi/odesílateli, pokud nejsou splněny podmínky pro tyto platební transakce. PLATBY DOŠLÉ ZE ZAHRANIČÍ 18. Banka připíše částku platební transakce, tj. platby došlé službou EUROGIRO ve prospěch účtů klientů banky (příjemců) vedených v CZK nebo cizí měně v pracovní den, kdy byla částka platební transakce připsána ve prospěch účtu banky a zároveň kdy banka obdržela podklady nutné

4 k poskytnutí částky platební transakce příjemci od zahraniční banky plátce, (dále jen okamžik přijetí platby ). Banka je oprávněna si u došlých plateb odečíst poplatek z převáděné částky před jejím připsáním na účet příjemce. V případě platby došlé, určené příjemci k výplatě v hotovosti, banka provede výplatu prostřednictvím šekové poukázky zaslané příjemci následující pracovní den po okamžiku přijetí platby. 19. Banka si vyhrazuje právo u platebních transakcí v měnách států mimo EU/EHP připsat částku platební transakce ve prospěch účtu klienta (příjemce) nejpozději následující pracovní den, kdy byla částka platební transakce připsána ve prospěch účtu banky a kdy banka obdržela podklady nutné k poskytnutí částky platební transakce příjemci od zahraniční banky plátce. 20. Částka došlé platby (bezhotovostní platba) je přepočtena kursem banky deviza nákup dle kursovního lístku platného v okamžiku přijetí platby. Částka došlé platby určená k výplatě v hotovosti (hotovostní platba) je přepočtena kursem banky valuta nákup dle kursovního lístku platného v okamžiku přijetí platby. V případě podstatných výkyvů kursů na mezibankovním devizovém trhu je banka oprávněna změnit kursovní lístek banky i v průběhu pracovního dne. Informace o směnných kursech je uveřejněna na 21. Banka je oprávněna u plateb ze zahraničí nezpracovat, resp. odmítnout platbu od banky plátce ze země, která je uvedena na seznamu zemí podezřelých z podpory terorismu nebo prostřednictvím banky a jejích složek i mimo tato území v případě, že registrace mateřské banky je v zemi uvedené na seznamu zemí podporujících terorismus. POPLATKY 22. Za provedení platebních transakcí prostřednictvím služby EUROGIRO a další vybrané služby si banka účtuje poplatky v souladu se sazebníkem poplatků platným v den zúčtování poplatku. Aktuální znění sazebníku poplatků je k dispozici na obchodních místech a na 23. Úhrada poplatků OUR Odesílatel hradí všechny poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky odesílatele (tuzemské poplatky) a poplatky banky/ poštovní správy příjemce platby (zahraniční poplatky). V tomto případě příjemce platby obdrží celou poukazovanou částku. 24. Úhrada poplatků SHA Odesílatel hradí jen poplatky banky odesílatele (tuzemské poplatky). V tomto případě příjemce platby uhradí poplatky banky/ poštovní správy příjemce (zahraniční poplatky). 25. Úhrada poplatků BEN Příjemce hradí všechny poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky odesílatele (tuzemské poplatky) a poplatky banky / poštovní správy příjemce platby (zahraniční poplatky).

5 V tomto případě příjemce platby obdrží částku sníženou o poplatek banky odesílatele (tuzemské poplatky) a uhradí rovněž poplatky banky / poštovní správy příjemce platby (zahraniční poplatky). 26. Volba úhrady poplatků OUR, SHA nebo BEN je závislá na způsobu realizace poukazované částky v zahraničí následovně: a) platba určená k výplatě v hotovosti - lze použít jen úhradu poplatků OUR, b) platba určená na účet příjemce vedený u členské banky / poštovní správy EUROGIRO NETWORK - lze použít úhradu poplatků OUR, SHA nebo BEN; u převodů do členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nelze použít poplatek BEN. c) platba na účet příjemce vedený u jiné banky ve smluvních státech EUROGIRO NETWORK - lze použít pouze poplatek SHA, popř. OUR. Je-li platba určena do jiné banky než smluvní banky EUROGIRO s typem poplatku OUR, může být částka snížena o poplatek této banky (přesnější informace k povolenému poplatku OUR do vybraných zemí viz sazebník poplatků). Jestliže je použita nesprávná volba poplatku OUR/SHA/BEN, je platba klientovi/ odesílateli vrácena neprovedená/nezpracovaná. VRÁCENÍ VYŠLÉ PLATBY 27. Pokud je vyšlá platba vrácena z iniciativy přijímající členské banky/poštovní správy EUROGIRO NETWORK z důvodu nedoručitelnosti příjemci platby, banka ji vrátí klientovi připsáním ve prospěch účtu klienta nebo prostřednictvím šekové poukázky, sníženou o poplatky zaplacené při podání dokladu, případně o další náklady zprostředkujících poskytovatelů platební transakce související s vrácením platební transakce. REKLAMACE 28. Klient má právo reklamovat nesprávně provedenou platební transakci prostřednictvím služby EUROGIRO na kterémkoli obchodním místě. Reklamaci musí uplatnit bez zbytečného odkladu od vzniku důvodu pro reklamaci, nejpozději však v promlčecí době stanovené příslušnými právními předpisy. 29. Podmínkou uplatnění reklamace na obchodním místě je ověření totožnosti reklamujícího a předložení originálu potvrzení, např. výpisu z účtu, kopie příkazu EUROGIRO, potvrzení šekové poukázky nebo jiného dokladu, či dokumentu k doložení reklamace. 30. O oprávněnosti reklamace rozhoduje banka. O způsobu vyřízení reklamace je reklamující vždy písemně vyrozuměn. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 31. Banka je povinna ve smyslu příslušných právních předpisů identifi kovat účastníky bankovních obchodů, tj. klienta (popř. disponenta v případě bezhotovostní platební transakce) / odesílatele platební transakce EUROGIRO. V případě, že

6 klient / odesílatel platební transakce EUROGIRO odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifi kace, nebude požadovaná služba provedena. 32. Banka zpracovává osobní údaje klienta/odesílatele platební transakce EUROGIRO za účely stanovenými právními předpisy, dále za účelem jednání o poskytnutí platební služby, plnění smluvních závazků banky, ochrany důležitých zájmů a práv banky, oprávněného zveřejňování osobních údajů, nabízení obchodu a služeb, a to v rozsahu osobních údajů předaných bance klientem/odesílatelem platby EUROGIRO, jehož se osobní údaje týkají, případně jinou osobou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje klienta/ odesílatele platby EUROGIRO jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům banky, zpracovatelům, s nimiž má banka uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu klienta/odesílatele a osobám oprávněným na základě právních předpisů. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 33. Orgánem dohledu nad činností banky v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Klient je oprávněn podat stížnost orgánu dohledu. Se spory, které vzniknou mezi bankou a klienty při provádění platebních transakcí, se klienti mohou obracet na fi nančního arbitra. Právo klientů obrátit se na soud tím není dotčeno. 34. Banka je oprávněna navrhnout změnu těchto Podmínek pro službu EUROGIRO (dále jen podmínky ). Banka seznamuje klienta a odesílatele s návrhem změny podmínek v provozních prostorách obchodních míst a na internetové adrese nejpozději dva měsíce před dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud klient návrh změny neodmítne, platí, že návrh změny podmínek přijímá. Jestliže klient návrh změny odmítne, má právo s okamžitou účinností ukončit využívání služby EUROGIRO, popř. vypovědět všechny smlouvy uzavřené s bankou, jejichž obsahem je poskytování platebních služeb. 35. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem a jsou k dispozici na všech obchodních místech. 36. Těmito podmínkami se ruší podmínky, které nabyly účinnosti dnem Československá obchodní banka, a. s. PS 10/10

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

PODMÍNKY PRO ČERVENÉ KONTO

PODMÍNKY PRO ČERVENÉ KONTO PODMÍNKY PRO ČERVENÉ KONTO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB KREDITNÍ KARTU Obchodní podmínky pro ČSOB Kreditní kartu vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014

I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ ČSOB MULTICASH 24 (VČ. MT101, 940, 941, 942), se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO (dále jen ING Konto podmínky ) Tyto ING Konto podmínky upravují právní vztahy mezi ING Bank N. V., akciovou společností, založenou podle právního řádu Nizozemska

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY

PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PODMÍNKY PRO KREDITNÍ KARTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY Podmínky pro kreditní karty Poštovní spořitelny vydává, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADNÍ KNÍŽKY DĚTSKÉ VŠEOBECNĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADNÍ KNÍŽKY DĚTSKÉ VŠEOBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VKLADNÍ KNÍŽKY DĚTSKÉ Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350, zapsaná

Více

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky 03/2014 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více