Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA VYDÁNÍ Z ROKU Znění účinné od března / 28

2 OBSAH I. PRAVOMOCI A PŮSOBNOST 1.10 REFERENCE 1.20 VYMEZENÍ POJMŮ 1.30 PŮSOBNOST 1.40 PROVÁDĚNÍ 1.50 DODATEČNÉ POKYNY 1.60 ODBOR ROZPOČTU 1.70 POSTUPY MIMO RÁMEC MOP 1.80 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z EXTERNÍCH ZDROJŮ II. NÁVRH ROZPOČTU 2.10 FORMA ROZPOČTU 2.20 PŘÍPRAVA NÁVRHU ROZPOČTU 2.30 ODHAD NÁKLADŮ III. VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ, OSTATNÍ PŘÍJMY 3.10 VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ 3.20 ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ 3.30 OSTATNÍ PŘÍJMY 3.31 PLATBY DO REVOLVINGOVÉHO PUBLIKAČNÍHO FONDU 3.32 PŘÍJMY Z PRONÁJMU 3.40 VÝNOSY Z PRODEJE ZAŘÍZENÍ 3.50 PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ÚŘEDNÍKY 3.60 PÍSEMNÉ DOKLADY IV. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY, ALOKACE 4.10 PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 4.20 ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 4.30 ÚČEL A POVAHA ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 4.40 REVIZE VÝDAJOVÉ SITUACE 4.50 PŘESUNY V RÁMCI SCHVÁLENÉHO ŘÁDNÉHO ROZPOČTU 2 / 28

3 V. KONTROLA ZÁVAZKŮ 5.10 ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ PLNĚ OPRÁVNĚNÝMI ÚŘEDNÍKY 5.20 NÁVRHY S FINANČNÍMI NEBO ROZPOČTOVÝMI DOPADY 5.30 KONTROLA ZÁVAZKŮ 5.40 ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ V SOULADU S ROZPOČTEM 5.50 NÁMITKY PROTI NAVRŽENÝM ZÁVAZKŮM 5.60 POSTUPNÉ VYŘIZOVÁNÍ ZÁVAZKŮ VI. PŘEDKLÁDÁNÍ A AUDIT NÁROKŮ 6.10 PLATBY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ 6.20 NÁROKY DOLOŽENÉ KOPIÍ OBJEDNÁVKY 6.30 LHŮTY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁROKŮ 6.40 AUDIT NÁROKŮ 6.50 NÁROKY ČLENŮ VÝBORŮ 6.60 NÁROKY DOLOŽENÉ POTVRZENÍM O PŘEVZETÍ 6.70 ZABEZPEČENÍ 6.80 NÁMITKY PROTI NÁROKŮM VII. PLATBY 7.10 POTVRZENÍ O PLATBÁCH 7.20 PLATBY VE PROSPĚCH PLNĚ OPRÁVNĚNÝCH OSOB 7.30 ÚŘEDNÍCI OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ PLATEB 7.40 ODMĚNY, NÁHRADY 7.50 ZÁLOHOVÉ A ČÁSTEČNÉ PLATBY 7.60 LHŮTY PRO PLATBY 7.70 MĚNY ÚČETNICTVÍ, SMĚNNÉ KURSY MĚN 7.80 ODPOVĚDNOST ZA PLATBY 7.90 MIMOŘÁDNÉ PLATBY VIII. SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 8.05 SPRÁVA POKLADNY 8.10 FINANČNÍ PROSTŘEDKY V BANKÁCH 8.20 OPERACE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 8.30 INVESTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 8.40 ZTRÁTA HOTOVOSTI NEBO PŘEVODITELNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, PODVODY 8.50 SMĚNY MEZI MĚNAMI 3 / 28

4 IX. POKLADNÍK, PŮJČKY Z FONDŮ 9.05 JMENOVÁNÍ POKLADNÍKŮ 9.10 HOTOVOSTNÍ ZÁLOHY (VČETNĚ ZÁPŮJČEK DROBNÉ HOTOVOSTI) 9.20 ÚČTOVÁNÍ HOTOVOSTNÍCH ZÁLOH 9.30 PŮJČKY Z FONDŮ EXTERNÍM KANCELÁŘÍM A KANCELÁŘÍM VEDOUCÍCH TECHNICKÝCH PORADCŮ 9.40 OSTATNÍ HOTOVOSTNÍ PŮJČKY X. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ÚŘEDNÍCI OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ SMLUV KONKURENČNÍ NABÍDKY A INZERCE VÝJIMKY Z INZERTNÍCH POŽADAVKŮ PŘIDĚLENÍ ZAKÁZEK PÍSEMNĚ DOLOŽENÉ NÁKUPY PÍSEMNÁ ZJIŠTĚNÍ XI. MAJETEK ZÁZNAMY O MAJETKU INVENTURA MAJETKU VYUŽITÍ MAJETKU NEBO SLUŽEB MOP ZTRÁTA AKTIV, NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY DAROVANÝ MAJETEK NADBYTEČNÝ MAJETEK XII. ÚČTY VEDENÍ ÚČTŮ VEDLEJŠÍ ÚČTY XIII. ODPOVĚDNOST PODVODY, POKUSY O PODVOD, PODEZŘENÍ NA PODVOD NÁHRADA ZTRÁT VÝBOR PRO ODPOVĚDNOST ODEPISOVÁNÍ ZTRÁT XIV. INTERNÍ AUDIT HLAVNÍ INTERNÍ AUDITOR JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ HLAVNÍHO INTERNÍHO AUDITORA PROVÁDĚNÍ INTERNÍHO AUDITU 4 / 28

5 VYSVĚTLIVKY Předpisy = Rozpočtové předpisy (vydání z r. 2003) Pravidla = Rozpočtová pravidla (vydání z r. 2001) OSN = Organizace spojených národů MOP = Mezinárodní organizace práce MÚP = Mezinárodní úřad práce členské státy = členské státy Mezinárodní organizace práce Konference = Mezinárodní konference práce USD = americký dolar CHF = švýcarský frank předcházející rozpočtové období / kalendářní rok = rozpočtové období / kalendářní rok X-1 dané(ý) rozpočtové období / kalendářní rok = rozpočtové období / kalendářní rok X nadcházející rozpočtové období / kalendářní rok = rozpočtové období / kalendářní rok X+1 5 / 28

6 I. PRAVOMOCI A PŮSOBNOST 1.10 REFERENCE Pravidla jsou zpracována dle čl. 40 Předpisů VYMEZENÍ POJMŮ Pro účely Pravidel platí následující definice: Hlavní pokladník: pokladník a finanční kontrolor MOP. Odbor rozpočtu: odbor rozpočtu (v rámci sekce rozpočtu a financí) v ústředí MOP v Ženevě. Schvalující úředník: úředník pověřený hlavním pokladníkem ke schvalování rozpočtové nebo finanční správnosti navržených závazků nebo vyplacených částek. Pokladník: úředník oprávněný dle čl Pravidel k přijímání a vyplácení hotovosti a převoditelných cenných papírů. Externí kanceláře: kanceláře MOP mimo Ženevu, včetně kanceláří národních korespondentů, kromě kanceláří vedoucích technických poradců. Vedoucí technický poradce: úředník jmenovaný jako vedoucí technický poradce projektu technické spolupráce MOP nebo samostatný odborník, kterému byly svěřeny podobné funkce. Program: činnosti plánované pro konkrétní oblast nebo oblasti a stanovené období. Manažer programu: úředník odpovědný za organizační jednotku, na kterou byly ředitelem odboru rozpočtu za účelem realizace programu alokovány finanční prostředky v rámci interního systému MOP zaměřeného na plánování programů a kontrolu PŮSOBNOST Pravidla se vztahují na řádný rozpočet MOP a na ostatní finanční prostředky, které má MOP k dispozici, nestanoví-li pro ně hlavní pokladník působnost zvláštních předpisů a pravidel PROVÁDĚNÍ Hlavní pokladník je odpovědný generálnímu řediteli za aplikaci a provádění Pravidel. Hlavní pokladník je oprávněn delegovat konkrétní pravomoci jemu svěřené. Úředníci, na které byly konkrétní pravomoci delegovány, jsou odpovědní hlavnímu pokladníkovi v rozsahu pravomocí na ně delegovaných DODATEČNÉ POKYNY V rámci Předpisů a Pravidel je hlavní pokladník oprávněn vydávat dodatečné pokyny nebo zavádět postupy nutné k zajištění účinné interní finanční kontroly, řádné správy fondů a hospodárnosti. Tyto pokyny nebo postupy mohou být měněny pouze na základě předchozího souhlasu hlavního pokladníka. Hlavní pokladník je oprávněn stanovit rozsah aplikace Pravidel v externích kancelářích, kancelářích vedoucího technického poradce a v případě nezávislých odborníků mimo ústředí. Je oprávněn pro tyto kanceláře a úředníky stanovit zvláštní finanční pravidla, pokyny nebo postupy, přičemž bere v úvahu jejich zvláštní podmínky a požadavky. Zvláštní finanční pravidla, pokyny nebo postupy se standardním způsobem začleňují do komplexních manuálů finanční a správní praxe a postupů sestavených pro kanceláře mimo ústředí. Zvláštní pravidla, pokyny nebo postupy mohou být měněny pouze na 6 / 28

7 základě předchozího souhlasu hlavního pokladníka. Pravomoci svěřené úředníkům mimo ústředí jsou vykonávány dle relevantních pravidel, pokynů a postupů schválených hlavním pokladníkem. V záležitostech neupravených v rámci zvláštních pravidel, pokynů nebo postupů jsou aplikována Pravidla ODBOR ROZPOČTU Odbor rozpočtu je odpovědný hlavnímu pokladníkovi za provádění a dohled nad rozpočtovými, finančními a účetními operacemi a za vedení a monitoring aplikace politiky a postupů souvisejících s finančními operacemi POSTUPY MIMO RÁMEC MOP Postupy směřující k získání dodatečných finančních prostředků nebo zdrojů a výjimky z existujících finančních předpisů, pravidel nebo ustanovení MOP mohou být mimo Kancelář nebo v rámci Kanceláře realizovány pouze na základě předchozího písemného souhlasu generálního ředitele, hlavního pokladníka nebo ředitele odboru rozpočtu FINANČNÍ PROSTĚDKY Z EXTERNÍCH ZDROJŮ Úředníci jsou oprávněni přijímat odpovědnost za manipulaci nebo správu finančních prostředků náležejících vládě nebo jinému orgánu oficiálního nebo polooficiálního charakteru, se kterým je MOP spojena, nebo se kterým je tento úředník v kontaktu vzhledem ke svému postavení úředníka MOP, pouze na základě předchozího oficiálního rozhodnutí generálního ředitele. 7 / 28

8 II. NÁVRH ROZPOČTU 2.10 FORMA ROZPOČTU Návrh řádného rozpočtu je dle čl. 1 až 4 Předpisů předkládán na rozpočtové období MOP PŘÍPRAVA NÁVRHU ROZPOČTU Hlavní pokladník je spolu s odborem rozpočtu odpovědný generálnímu řediteli za poskytování poradenství v oblasti rozpočtové a finanční politiky a za přípravu odhadů příjmů a výdajů zahrnutých do návrhu programu a rozpočtových dokumentů určených k předložení Programovému, rozpočtovému a správnímu výboru, Správní radě a Konferenci. Pro tento účel hlavní pokladní zavede postupy, kritéria a termíny nutné k zajištění včasné prezentace kvalitního a reálného návrhu rozpočtu, odpovídajícího Předpisům ODHAD NÁKLADŮ Sekce rozpočtu a financí je odpovědná za přípravu odhadu nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s činnostmi MOP, včetně odhadu nákladů na projekty, schůzky, platy zaměstnanců a mise. Úředníci jsou oprávněni vydat odhad nákladů určený k použití mimo Kancelář pouze na základě předchozího písemného souhlasu hlavního pokladníka. 8 / 28

9 III. VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ, OSTATNÍ PŘÍJMY 3.10 VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ Ředitel odboru rozpočtu je odpovědný hlavnímu pokladníkovi za výběr a účtování příspěvků hrazených členskými státy dle čl. 9 a 10 Předpisů ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Příjmy jsou účtovány s minimálním možným zpožděním. Vyměřené příspěvky obdržené MOP jsou účtovány k datu přijetí, dle potřeby i 31. prosince. Dary jsou účtovány na předběžném účtu do doby schválení jejich přijetí MOP dle čl. 12 Předpisů OSTATNÍ PŘÍJMY Ostatní příjmy MOP zahrnují následující kategorie: (i) příjmy z úroků, které nemusí být účtovány ve prospěch fondu, ze kterého pocházejí; (ii) příjmy z prodeje publikací včetně souvisejících honorářů a poplatků; (iii) rozdíly mezi výnosy a ztrátou při směně, s výjimkou výnosů a ztrát při směně v rámci ocenění rozpočtových příjmů a výdajů a revalvace pravidelných rozpočtových aktiv a pasiv v měnách jiných než USD; (iv) částky získané v souvislosti s platbami provedenými MOP, obdržené po skončení finančního období, ve kterém byla příslušná platba provedena; (v) šeky neproplacené po dobu 12 měsíců po datu vystavení, jejichž zrušení proběhne v jiném rozpočtovém období; (vi) zůstatky z nezlikvidovaných závazků vzniklých v předcházejícím rozpočtovém období; a (vii) jiné příjmy. Dle čl a 3.32 Pravidel jsou čisté ostatní příjmy účtovány ve prospěch kontrolního vyrovnávacího účtu PLATBY DO REVOLVINGOVÉHO PUBLIKAČNÍHO FONDU Až 100 % příjmů z prodeje publikací včetně souvisejících honorářů a poplatků může být dle uvážení generálního ředitele účtováno ve prospěch revolvingového publikačního fondu a použito dle zvláštních pravidel upravujících správu tohoto fondu, která schvaluje Správní rada PŘÍJMY Z PRONÁJMU Příjmy z pronájmu prostor jsou účtovány ve prospěch fondu budov a ubytování, ze kterého mohou být finanční prostředky vybrány pouze se svolením Správní rady, a to pro konkrétní účely související s prostorami MOP, zejména pak k pokrytí nákladů na stavby, úpravy, opravy a renovace. Příjmy z pronájmu jsou účtovány ve prospěch fondu po odečtení příslušné částky na vytápění, osvětlení a další zařízení a služby s ním spojené, uskuteční-li se výdaje a náhrady související s těmito zařízeními a službami v tomtéž rozpočtovém období. Odečtené částky jsou účtovány ve prospěch rozpočtových položek, ve kterých výdaje vznikly, v opačném případě je celá částka příjmu z pronájmu účtována ve prospěch fondu. 9 / 28

10 3.40 VÝNOSY Z PRODEJE ZAŘÍZENÍ Výnosy z prodeje zařízení mohou být kompenzovány nákupem zařízení nového, proběhnou-li prodej a nákup v tomtéž rozpočtovém období. V opačném případě jsou tyto výnosy účtovány do ostatních příjmů. (c) 3.50 PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ÚŘEDNÍKY Platby ve prospěch MOP jsou prováděny přímo na bankovní účet MOP, je-li to možné. Kromě pokladníků jmenovaných dle čl Pravidel jmenuje hlavní pokladník úředníky oprávněné přijímat finanční prostředky jménem MOP a vydávat o tom oficiální doklady. Ostatní úředníci, kteří přijmou finanční prostředky jménem MOP, jsou povinni částku zaslat okamžitě a v plné výši pokladníkovi nebo jinému úředníkovi oprávněnému k přijímání finančních prostředků. V opačném případě jsou povinni uložit částku na bankovní účet MOP a obratem poskytnout detailní informaci o vkladu řediteli odboru rozpočtu PÍSEMNÉ DOKLADY Na částky obdržené v hotovosti jsou vydávány oficiální písemné doklady ve dvou vyhotoveních, přičemž kopie originálů jsou uschovávány. Doklady na šeky jsou vydávány jen na požádání. 10 / 28

11 IV. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY, ALOKACE 4.10 PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Hlavní pokladník je odpovědný generálnímu řediteli za nepřekročení odhlasovaných položek při uskutečňování výdajů řádného rozpočtu MOP a za použití částek pouze k účelům schváleným Konferencí. Hlavní pokladník je dále odpovědný za sledování monetárních nebo jiných omezení zavedených v souvislosti s finančními prostředky, které má MOP k dispozici, s výjimkou případů, kdy Konference nebo Správní rada svěří odpovědnost za finanční prostředky úředníkovi jiného orgánu než MÚP ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Na základě programových rozhodnutí učiněných generálním ředitelem v rámci schváleného rozpočtu MOP (po poradě s vedoucím kanceláře programových rozpočtů a řízení prostřednictvím vydání zápisu o programovém rozhodnutí), nebo na základě podmínek aplikovatelných na ostatní finanční prostředky, které má MOP k dispozici, ředitel odboru rozpočtu informuje manažery programů o částkách alokovaných na jejich programy v rámci každého zdroje finančních prostředků na dané nebo daná rozpočtová období. Zajistí provádění změn alokací dle Předpisů nebo ostatních pravidel, kterými se řídí využívání dotčených finančních prostředků a také v rámci interního systému plánování programů a kontroly. Pomocí postupů kontroly závazků zajistí nepřekročení alokací ÚČEL A POVAHA ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Alokace finančních prostředků manažerům programů jsou prováděny dle čl Pravidel, aby byla co nejpodrobněji vyjádřena finanční oprávnění nutná pro účetnictví a finanční kontrolu. Alokace finančních prostředků musí být prováděny písemně a musí být podepisovány ředitelem odboru rozpočtu nebo úředníkem jím jmenovaným. Je nutné uvádět všechny podmínky spojené s uvolňováním finančních prostředků. (c) Manažeři programů v ústředí, kterým jsou finanční prostředky alokovány, jsou oprávněni rozhodnout o jejich využití v zájmu daného programu. Finanční závazky však mohou vzniknout pouze dle ustanovení vztahujících se k finančnímu zúčtování a postupům při uzavírání smluv dle kap. V a X Předpisů. Alokace finančních prostředků manažerovi programu sama o sobě neznamená formální oprávnění realizovat objednávky a vstupovat do smluvních vztahů dle čl a Pravidel. Manažer programu, kterému byly přiděleny finanční prostředky, může delegovat všechny nebo část pravomocí dle čl písm. c) Pravidel na podřízeného úředníka nebo podřízené úředníky, přičemž o delegování pravomocí písemně informuje sekci rozpočtu a financí. (d) Úředníci mimo ústředí, kterým jsou finanční prostředky sekcí rozpočtu a financí alokovány, jsou oprávněni rozhodovat o jejich využití v zájmu daného programu a vykonávat v souvislosti s jeho řízením pravomoci výslovně stanovené při alokaci finančních prostředků, nebo stanovené v jiných relevantních pravidlech, pokynech nebo postupech dle čl a 1.60 Pravidel REVIZE VÝDAJOVÉ SITUACE Ředitel odboru rozpočtu zajistí pro manažery programů snadný přístup k informacím o výdajích a nevyřízených závazcích zaznamenaných v rámci jim přidělených finančních prostředků. Sekce rozpočtu a financí monitoruje míru využití přidělených finančních 11 / 28

12 prostředků a zpracovává pro generálního ředitele zprávy o aktuálně přidělených, splatných a vynaložených částkách a očekávaných budoucích výdajích v rámci přidělených finančních prostředků PŘESUNY V RÁMCI SCHVÁLENÉHO ŘÁDNÉHO ROZPOČTU Přesuny mezi položkami v téže části výdajového rozpočtu mohou být prováděny pouze na základě předchozího zvláštního usnesení Správní rady. Přesuny v rámci položek výdajového rozpočtu nebo mezi položkami v téže části výdajového rozpočtu jsou prováděny prostřednictvím interního systému kontroly a plánování programů a prostřednictvím alokačních postupů, jež v případě přesunů dle čl písm. a) Pravidel podléhají schválení Správní radou. 12 / 28

13 V. KONTROLA ZÁVAZKŮ 5.10 ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ PLNĚ OPRÁVNĚNÝMI ÚŘEDNÍKY Uzavřít smlouvu nebo učinit objednávku jménem MOP mohou pouze úředníci k tomu účelu písemně oprávnění hlavním pokladníkem NÁVRHY S FINANČNÍMI NEBO ROZPOČTOVÝMI DOPADY Návrhy pro Správní radu nebo její výbory s předpokládanými přímými nebo nepřímými finančními nebo rozpočtovými dopady, jsou původním útvarem nebo nadřízeným úředníkem postoupeny řediteli odboru rozpočtu a hlavnímu pokladníkovi, kteří provedou finanční posouzení před tím, než je návrh předložen generálnímu řediteli. Před vydáním takového dokumentu se sekce oficiálních vztahů ujistí, že toto pravidlo bylo dodrženo. Podobné předběžné finanční posouzení musí být prováděno i před požadováním schválení jiných dokumentů nebo sdělení s přímými nebo nepřímými finančními nebo rozpočtovými dopady KONTROLA ZÁVAZKŮ Smlouvy, jmenování do funkcí, příkazy ke služebním cestám, povolení k nákupům a další dokumenty, spojené se vznikem finančního závazku pro MOP, musí být v časovém předstihu předloženy úředníkovi oprávněnému hlavním pokladníkem k poskytování finančního vyrovnání dle čl. 30 Předpisů, s výjimkou případů popsaných v čl písm. d) Pravidel. Úředník oprávněný k poskytování finančního vyrovnání vykonává tuto pravomoc pouze na základě předchozího ujištění o souladu navrhovaného výdaje s Předpisy, Pravidly a se schváleným rozpočtem, a o disponibilních zůstatcích na daných alokacích. Rovněž zajistí dodržování zásady hospodárnosti. O vzniklých nebo předpokládaných závazcích jsou vedeny záznamy, a to formou schválenou sekcí rozpočtu a financí. Tyto záznamy budou sloužit účelům popsaným v čl. 14 Předpisů jakožto záznamy o vzniklých závazcích. (c) Zavazující dokumenty mimo MOP mohou být vydány pouze na základě předchozího souhlasu oprávněného úředníka a potvrzení o disponibilitě finančních prostředků. (d) Oprávněný úředník může vydávat souhlas na jednorázové částky určené k uhrazení malých pravidelných nákupů zahrnujících jednotlivé výdaje, z nichž žádný nepřesáhne částku 1 000,- USD. Jednorázový souhlas je zaznamenám v účtech jako platný závazek. (e) Vznik velkých závazků je předem koordinován s kompetentními správními a finančními odbory v ústředí ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ V SOULADU S ROZPOČTEM Závazky mohou vznikat jen v přísném souladu s daným rozpočtem. Zavazující dokumenty předložené k finančnímu vyrovnání jsou doprovázeny označením příslušné účetní klasifikace, v případě pochybností určí správnou klasifikaci, v rámci které má vyrovnání proběhnout, ředitel odboru rozpočtu NÁMITKY PROTI NAVRŽENÝM ZÁVAZKŮM Nemůže-li oprávněný úředník schválit zavazující dokument předložený ke schválení, 13 / 28

14 formuluje své námitky písemně. V případě nesouhlasu žadatele s námitkami je záležitost předána k rozhodnutí hlavnímu pokladníkovi POSTUPNÉ VYŘIZOVÁNÍ ZÁVAZKŮ Není-li již část nebo celá částka nadále požadována jako závazek pro původně předpokládané účely, podnikne manažer odpovědný za program nezbytné kroky k její úpravě. 14 / 28

15 VI. PŘEDKLÁDÁNÍ A AUDIT NÁROKŮ 6.10 PLATBY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ Platby jsou prováděny pouze v případě jejich nárokování příjemcem, s výjimkou výplaty platů, mezd, pravidelně vyplácených příspěvků a částek splatných dle smluv uzavřených s experty o externí spolupráci. Platby splatné v rámci smluv uzavřených s experty o externí spolupráci jsou prováděny na základě žádostí o platbu předložených oprávněnými úředníky, zpracovávaných stejně jako nároky. U každého předloženého nároku je dokládána oprávněnost a správnost nároku a potvrzení o zatímním neobdržení platby související s daným nárokem. (c) V případě existence zvláštních formulářů musí být nároky předkládány na těchto formulářích NÁROKY DOLOŽENÉ KOPIÍ OBJEDNÁVKY Nároky předkládané k proplacení musí být obvykle opatřeny kopií příslušné objednávky, která dokládá i registrační číslo odpovídajícího závazku. (c) (d) 6.30 LHŮTY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁROKŮ Úředníci oprávnění k uzavírání závazků zajistí v co nejkratší lhůtě předložení všech splatných nároků. Zvláštní péče je věnována účtování všech nevyřízených závazků v rámci běžného rozpočtového období. Nároky související s oficiálně schválenými služebními cestami jsou předkládány do osmi dnů po jejich skončení. Nároky zahrnující slevu za rychlou úhradu jsou výrazně označeny a jsou zpracovávány s minimálním časovým prodlením. (c) 6.40 AUDIT NÁROKŮ Schvalující úředník každý nárok pečlivě přezkoumává před schválením jeho proplacení a vede záznamy o všech nárocích určených k proplacení. Nároky jsou k proplacení schvalovány pouze v případě jasného stanovení jejich platnosti. Úředníci oprávnění k uzavírání závazků předávají schvalujícímu úředníkovi všechny informace nutné pro audit nároků. (c) 6.50 NÁROKY ČLENŮ VÝBORŮ Odbory odpovědné za organizování zasedání výborů zajistí včasné předání nároků členů výborů a expertů schvalujícímu úředníkovi, aby mohl provést jejich pečlivý audit. Nároky by měly být předloženy nejpozději jeden celý pracovní den před rozpočtovým obdobím, pro které je platba požadována. Neumožňuje-li disponibilní čas provedení auditu, je žadatelům poskytnuta před odjezdem odhadnutá záloha nepřesahující 80 % částky předpokládaného nároku. Zbývající částka jejich nároku jim je obvykle zaslána na jejich domácí adresu co nejdříve po skončení zasedání výboru. Nároky členů výborů jsou schvalovány z hlediska správnosti tajemníkem výboru nebo 15 / 28

16 úředníkem odboru organizujícího zasedání výboru NÁROKY DOLOŽENÉ POTVRZENÍM O PŘEVZETÍ Nároky založené na obstarávání zboží nebo služeb jsou předkládány schvalujícímu úředníkovi spolu s odsouhlaseným potvrzením o převzetí, indikujícím, zda byly zboží nebo služby obstarány dle specifikací objednávky a zda je nárok administrativně schválený k proplacení. Přijímající úředník navíc potvrdí, že obdržené zboží bylo zaneseno do registru zásob nebo inventáře. Hlavní pokladník je oprávněn prominout splnění požadavku na předložení potvrzení o převzetí v případě standardních služeb, jako jsou veřejné služby atd. (c) U zboží doručeného na místo mimo stát umístění objednávajícího útvaru může být platba schválena po převzetí dokumentů dokládajících odeslání zboží do místa určení s řádným pojištěním. Řádně vystavené potvrzení o převzetí musí být předáno schvalujícímu úředníkovi nejpozději do jednoho měsíce od převzetí zboží. (d) Úředník, postupující nárok dle čl písm. c) Pravidel, potvrdí odeslání zboží s řádným pojištěním ZABEZPEČENÍ Úředníci oprávnění k uzavírání závazků a schvalující úředník činí nezbytné kroky za účelem předcházení dvojímu proplácení nároků. Úředníci mohou být pověřeni zároveň dvěma z následujících funkcí: nákup, přijímání zboží nebo služeb, provádění auditu nebo proplácení, pouze v případech, kdy se tomu nelze vyhnout NÁMITKY PROTI NÁROKŮM Uplatní-li ředitel odboru rozpočtu nebo úředník oprávněný k provádění plateb námitky proti plné nebo částečné úhradě nároku, sdělí tyto námitky úředníkovi, který nárok předložil. Pokud tento s námitkami nesouhlasí, může se řádným způsobem odvolat ke generálnímu řediteli. Rozhodne-li generální ředitel o proplacení nároku bez ohledu na námitky ředitele odboru rozpočtu, musí být toto rozhodnutí generálního ředitele oznámeno externímu auditorovi. 16 / 28

17 VII. PLATBY 7.10 POTVRZENÍ O PLATBÁCH Platby mohou být prováděny pouze na základě předchozího schválení schvalujícím úředníkem, s výjimkou plateb učiněných z hotovostních záloh. Jsou-li nároky obdrženy v návaznosti na písemnou objednávku ze strany MOP, je k nim připojena i kopie dané objednávky. (c) Platby nesmí být prováděny na základě slovního schválení PLATBY VE PROSPĚCH PLNĚ OPRÁVNĚNÝCH OSOB Platby jsou prováděny pouze ve prospěch plně oprávněných osob, tj. osob, kterým jsou určeny, nebo jejich právním zástupcům. Platby jsou obvykle prováděny na bankovní účet vedený na jméno plně oprávněné osoby. Ředitel odboru rozpočtu může odmítnout provedení výplaty platu, dávky nebo jiné platby třetí straně nárokující platbu jménem oprávněné osoby. V případě provedení platby třetí straně je v dokladu o platbě uváděn druh oprávnění, na základě kterého byla provedena. Souhlas nebo jiné oprávnění je buď připojeno k dokladu, nebo ředitel odboru rozpočtu na dokladu o platbě potvrdí předložení dostatečného oprávnění ÚŘEDNÍCI OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ PLATEB Platby provádějí oprávnění úředníci sekce pokladní a účetní, a to po schválení schvalujícím úředníkem, s výjimkou plateb provedených: zaměstnanci, kterým je poskytnuta záloha pro účely MOP; plně oprávněnými úředníky v externích kancelářích a kancelářích vedoucích technických poradců; (c) zástupci UNDP (Rozvojového programu OSN), jednají-li jako zástupci MOP; (d) osobami, které byly pro tyto účely speciálně pověřeny hlavním pokladníkem ODMĚNY, NÁHRADY Platy a mzdy jsou vypláceny dle Služebního a pracovního řádu MOP nebo jiných relevantních pravidel. Částky odvozené od platů jsou placeny co nejdříve na účty oprávněných osob. Příspěvky na důchod nebo do podpůrných fondů jsou běžně převáděny před koncem měsíce, za který jsou splatné. Cestovní náhrady zaměstnanců jsou poskytovány dle Služebního a pracovního řádu MOP nebo jiných relevantních pravidel. (c) Cestovní náhrady členů Správní rady a cestovní náhrady členů výborů MOP, oprávněných pro takové náhrady ze strany MOP, jsou poskytovány dle pravidel schválených Správní radou ZÁLOHOVÉ A ČÁSTEČNÉ PLATBY Hlavní pokladník je oprávněn schválit zařazení ustanovení o poskytnutí zálohy nebo částečné platby za probíhající práce do smlouvy, jak by to mohlo být požadováno v rámci běžné obchodní praxe a v zájmu MOP. Platba může být provedena pouze po převzetí zboží nebo 17 / 28

18 služeb, s výjimkou případů, kdy bylo takovéto poskytnutí zařazeno do smlouvy po schválení hlavním pokladníkem a případů dle čl písm. c), d) Pravidel. Nároky na zálohové a částečné platby jsou předkládány dle čl Pravidel. (c) 7.60 LHŮTY PRO PLATBY Platby jsou prováděny bezprostředně po kontrole jejich správnosti. Náležitá pozornost je věnována závazkům nabízejícím slevu v případě okamžité platby. Platby prováděné v rámci řádného rozpočtu po skončení daného rozpočtového období jsou účtovány v daném rozpočtovém období pouze v případě, že nebyly do účetnictví daného rozpočtového období účtovány jako nevyřízené závazky dle čl. 17 odst. 1 Předpisů. (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 7.70 MĚNY ÚČETNICTVÍ, SMĚNNÉ KURSY MĚN Účty MOP jsou vedeny v USD, s výjimkou i) vedlejších účtů pro příspěvky vyměřené členským státům a pro fond provozního kapitálu, které jsou vedeny v CHF, a ii) vedlejších účetních záznamů, které mohou být vedeny v jiných měnách. Jako směnné kursy pro účely mezinárodního účetnictví jsou používány účetní směnné kursy OSN platné pro den přijetí nebo proplacení dané částky ze strany MOP, s výjimkou případů stanovených Předpisy nebo Pravidly. Příjmy z příspěvků v daném rozpočtovém období jsou účtovány v USD jako rozpočtový příjem na základě rozpočtového směnného kursu mezi USD a CHF platného pro dané rozpočtové období. Výdaje v CHF jsou účtovány v USD jako rozpočtový výdaj na základě rozpočtového směnného kursu mezi USD a CHF platného pro dané rozpočtové období. Rozdíly mezi takto vypočítanými částkami v USD a částkami vypočítanými na základě platného účetního směnného kursu OSN jsou účtovány jako výnosy nebo ztráty ze směny na účet kursových rozdílů. Výnosy nebo ztráty ze směn, plynoucí z revalvace řádných rozpočtových aktiv a pasiv vedených v jiných měnách než v USD, jsou účtovány ve prospěch nebo na vrub účtu kursových rozdílů. Měny pro vyplácení platů a dávek úředníkům MOP (bez ohledu na měnu, ve které jsou nároky vyjádřeny) stanoví hlavní pokladník po konzultacích s ostatními organizacemi v rámci systému OSN. Jsou-li platy a dávky vyplaceny v jiné než vyjádřené měně, pro platbu je zpravidla používán účetní směnný kurs OSN platný v den vzniku nároku. Zálohy úředníků na platy, dávky a výdaje (včetně záloh na vzdělávací granty) vyjádřené v USD jsou účtovány v USD, doplatky jsou prováděny v takové výši, aby účtovaná částka byla plně pokryta. Zálohy úředníků na platy, dávky a výdaje vyjádřené v měně jiné než v USD jsou zaznamenány v původní měně, v ostatních případech v USD, přičemž částka účtovaná v USD je vypočítávána na základě směnného kursu OSN platného v den zálohy. Jsou-li výdaje vzniklé zástupcům MOP nebo jiným oprávněným osobám propláceny v jiné měně než té, ve které vznikly, pro platbu je používán účetní směnný kurs OSN platný v den vzniku výdaje, s výjimkou následujících případů: i) dotčená osoba musela sama zakoupit měnu v dané datum a předloží bankovní doklad dokazující směnný kurs, za který byly finanční prostředky získány, konverze pak může být provedena s tímto kursem; ii) záloha byla poskytnuta v měně jiné než v té, ve které MOP výdaje proplácí; v tomto případě jsou vzniklé výdaje do výše zálohy konvertovány dle směnného kursu, podle kterého byla záloha zajištěna, a iii) konečné platby prováděné MOP v souvislosti 18 / 28

19 se vzdělávacími granty na konci školního roku, po zaúčtování všech záloh poskytnutých v průběhu roku, mohou být vypočítávány dle zvláštního směnného kursu ODPOVĚDNOST ZA PLATBY Pokyn nadřízeného úředníka nezbavuje úředníka odpovědného za provádění plateb odpovědnosti za nesprávnou platbu, pokud před jejím provedením neobdržel od ředitele odboru rozpočtu písemnou informaci o tom, že jeho pochybnosti ohledně správnosti uvedené platby byly nepodložené. Pokyn nadřízeného úředníka nezbavuje odbor rozpočtu odpovědnosti za nesprávnou platbu, pokud ředitel odboru rozpočtu před jejím provedením neupozornil písemně na tuto nesprávnost generálního ředitele a pokud jeho námitka nebyla zamítnuta. Zamítnutí jsou zpracovávána písemně a jsou oznamována externímu auditorovi MIMOŘÁDNÉ PLATBY Generální ředitel je oprávněn schvalovat mimořádné platby, které považuje za nutné v zájmu MOP. Informace o takových platbách jsou předkládány externímu auditorovi spolu se souvisejícími účty. 19 / 28

20 VIII. SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 8.05 SPRÁVA POKLADNY Ředitel odboru rozpočtu je odpovědný hlavnímu pokladníkovi za pokladní správu finančních prostředků spravovaných generálním ředitelem FINANČNÍ PROSTŘEDKY V BANKÁCH Finanční prostředky, které nejsou okamžitě třeba a za které je odpovědný generální ředitel, jsou ukládány v bance nebo bankách, jež mají mezinárodně uznávané postavení a které určí hlavní pokladník OPERACE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Bankovní účty jsou obvykle spravovány společně dvěma nebo více úředníky, určenými hlavním pokladníkem INVESTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Finanční prostředky disponibilní v rámci řádného rozpočtu a fondu provozního kapitálu mohou být investovány dle čl. 22 Předpisů. Ostatní finanční prostředky, za které je odpovědný generální ředitel, jsou investovány dle relevantních předpisů, v případě jejich neexistence jsou investovány podobným způsobem jako finanční prostředky disponibilních v rámci řádného rozpočtu ZTRÁTA HOTOVOSTI NEBO PŘEVODITELNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, PODVODY Ztráta hotovosti nebo převoditelných cenných papírů a případy podvodu nebo pokusů o podvod musí být okamžitě oznámeny hlavnímu pokladníkovi, který dle čl Pravidel zajistí přijetí vhodných následných opatření a předložení kompletních podrobností spolu se souvisejícími účty externímu auditorovi SMĚNY MEZI MĚNAMI Úředníci odpovědní za operace na bankovních účtech MOP nebo za držení hotovosti nebo převoditelných cenných papírů MOP jsou oprávněni provádět směnu jedné měny na druhou pouze v rozsahu nezbytném pro provedení transakce při oficiálním obchodu. 20 / 28

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE ROZPOČTOVÉ PŘEDPISY Vydání z roku 2003 1 1 Rozpočtové předpisy byly schváleny na 29. zasedání MKP v r. 1946; aktuální vydání zahrnuje změny schválené do 91. zasedání MKP v

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PHCR

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PHCR FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PHCR čl. 1 Tento Finanční řád, který stanoví pravidla pro hospodaření Českomoravského odborového svazu pohostinství, hotelů a cestovního ruchu (dále jen svazu), vychází z platných Stanov

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017

11. funkční období. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 15 11. funkční období 15 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR 11. USNESENÍ z 2. schůze, konané dne 29. listopadu

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: PK/7/2004 Druh: POKYN KVESTORA Název: Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 29.9.2004 Účinnost:

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA "BIBLIOFRAFIE DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ - KOMPLEXNÍ SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ" (projekt EHB č. 502 schválen usnesením vlády ze dne 29.června 2011) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více