Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA VYDÁNÍ Z ROKU Znění účinné od března / 28

2 OBSAH I. PRAVOMOCI A PŮSOBNOST 1.10 REFERENCE 1.20 VYMEZENÍ POJMŮ 1.30 PŮSOBNOST 1.40 PROVÁDĚNÍ 1.50 DODATEČNÉ POKYNY 1.60 ODBOR ROZPOČTU 1.70 POSTUPY MIMO RÁMEC MOP 1.80 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z EXTERNÍCH ZDROJŮ II. NÁVRH ROZPOČTU 2.10 FORMA ROZPOČTU 2.20 PŘÍPRAVA NÁVRHU ROZPOČTU 2.30 ODHAD NÁKLADŮ III. VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ, OSTATNÍ PŘÍJMY 3.10 VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ 3.20 ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ 3.30 OSTATNÍ PŘÍJMY 3.31 PLATBY DO REVOLVINGOVÉHO PUBLIKAČNÍHO FONDU 3.32 PŘÍJMY Z PRONÁJMU 3.40 VÝNOSY Z PRODEJE ZAŘÍZENÍ 3.50 PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ÚŘEDNÍKY 3.60 PÍSEMNÉ DOKLADY IV. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY, ALOKACE 4.10 PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 4.20 ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 4.30 ÚČEL A POVAHA ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 4.40 REVIZE VÝDAJOVÉ SITUACE 4.50 PŘESUNY V RÁMCI SCHVÁLENÉHO ŘÁDNÉHO ROZPOČTU 2 / 28

3 V. KONTROLA ZÁVAZKŮ 5.10 ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ PLNĚ OPRÁVNĚNÝMI ÚŘEDNÍKY 5.20 NÁVRHY S FINANČNÍMI NEBO ROZPOČTOVÝMI DOPADY 5.30 KONTROLA ZÁVAZKŮ 5.40 ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ V SOULADU S ROZPOČTEM 5.50 NÁMITKY PROTI NAVRŽENÝM ZÁVAZKŮM 5.60 POSTUPNÉ VYŘIZOVÁNÍ ZÁVAZKŮ VI. PŘEDKLÁDÁNÍ A AUDIT NÁROKŮ 6.10 PLATBY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ 6.20 NÁROKY DOLOŽENÉ KOPIÍ OBJEDNÁVKY 6.30 LHŮTY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁROKŮ 6.40 AUDIT NÁROKŮ 6.50 NÁROKY ČLENŮ VÝBORŮ 6.60 NÁROKY DOLOŽENÉ POTVRZENÍM O PŘEVZETÍ 6.70 ZABEZPEČENÍ 6.80 NÁMITKY PROTI NÁROKŮM VII. PLATBY 7.10 POTVRZENÍ O PLATBÁCH 7.20 PLATBY VE PROSPĚCH PLNĚ OPRÁVNĚNÝCH OSOB 7.30 ÚŘEDNÍCI OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ PLATEB 7.40 ODMĚNY, NÁHRADY 7.50 ZÁLOHOVÉ A ČÁSTEČNÉ PLATBY 7.60 LHŮTY PRO PLATBY 7.70 MĚNY ÚČETNICTVÍ, SMĚNNÉ KURSY MĚN 7.80 ODPOVĚDNOST ZA PLATBY 7.90 MIMOŘÁDNÉ PLATBY VIII. SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 8.05 SPRÁVA POKLADNY 8.10 FINANČNÍ PROSTŘEDKY V BANKÁCH 8.20 OPERACE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 8.30 INVESTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 8.40 ZTRÁTA HOTOVOSTI NEBO PŘEVODITELNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, PODVODY 8.50 SMĚNY MEZI MĚNAMI 3 / 28

4 IX. POKLADNÍK, PŮJČKY Z FONDŮ 9.05 JMENOVÁNÍ POKLADNÍKŮ 9.10 HOTOVOSTNÍ ZÁLOHY (VČETNĚ ZÁPŮJČEK DROBNÉ HOTOVOSTI) 9.20 ÚČTOVÁNÍ HOTOVOSTNÍCH ZÁLOH 9.30 PŮJČKY Z FONDŮ EXTERNÍM KANCELÁŘÍM A KANCELÁŘÍM VEDOUCÍCH TECHNICKÝCH PORADCŮ 9.40 OSTATNÍ HOTOVOSTNÍ PŮJČKY X. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ÚŘEDNÍCI OPRÁVNĚNÍ K UZAVÍRÁNÍ SMLUV KONKURENČNÍ NABÍDKY A INZERCE VÝJIMKY Z INZERTNÍCH POŽADAVKŮ PŘIDĚLENÍ ZAKÁZEK PÍSEMNĚ DOLOŽENÉ NÁKUPY PÍSEMNÁ ZJIŠTĚNÍ XI. MAJETEK ZÁZNAMY O MAJETKU INVENTURA MAJETKU VYUŽITÍ MAJETKU NEBO SLUŽEB MOP ZTRÁTA AKTIV, NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY DAROVANÝ MAJETEK NADBYTEČNÝ MAJETEK XII. ÚČTY VEDENÍ ÚČTŮ VEDLEJŠÍ ÚČTY XIII. ODPOVĚDNOST PODVODY, POKUSY O PODVOD, PODEZŘENÍ NA PODVOD NÁHRADA ZTRÁT VÝBOR PRO ODPOVĚDNOST ODEPISOVÁNÍ ZTRÁT XIV. INTERNÍ AUDIT HLAVNÍ INTERNÍ AUDITOR JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ HLAVNÍHO INTERNÍHO AUDITORA PROVÁDĚNÍ INTERNÍHO AUDITU 4 / 28

5 VYSVĚTLIVKY Předpisy = Rozpočtové předpisy (vydání z r. 2003) Pravidla = Rozpočtová pravidla (vydání z r. 2001) OSN = Organizace spojených národů MOP = Mezinárodní organizace práce MÚP = Mezinárodní úřad práce členské státy = členské státy Mezinárodní organizace práce Konference = Mezinárodní konference práce USD = americký dolar CHF = švýcarský frank předcházející rozpočtové období / kalendářní rok = rozpočtové období / kalendářní rok X-1 dané(ý) rozpočtové období / kalendářní rok = rozpočtové období / kalendářní rok X nadcházející rozpočtové období / kalendářní rok = rozpočtové období / kalendářní rok X+1 5 / 28

6 I. PRAVOMOCI A PŮSOBNOST 1.10 REFERENCE Pravidla jsou zpracována dle čl. 40 Předpisů VYMEZENÍ POJMŮ Pro účely Pravidel platí následující definice: Hlavní pokladník: pokladník a finanční kontrolor MOP. Odbor rozpočtu: odbor rozpočtu (v rámci sekce rozpočtu a financí) v ústředí MOP v Ženevě. Schvalující úředník: úředník pověřený hlavním pokladníkem ke schvalování rozpočtové nebo finanční správnosti navržených závazků nebo vyplacených částek. Pokladník: úředník oprávněný dle čl Pravidel k přijímání a vyplácení hotovosti a převoditelných cenných papírů. Externí kanceláře: kanceláře MOP mimo Ženevu, včetně kanceláří národních korespondentů, kromě kanceláří vedoucích technických poradců. Vedoucí technický poradce: úředník jmenovaný jako vedoucí technický poradce projektu technické spolupráce MOP nebo samostatný odborník, kterému byly svěřeny podobné funkce. Program: činnosti plánované pro konkrétní oblast nebo oblasti a stanovené období. Manažer programu: úředník odpovědný za organizační jednotku, na kterou byly ředitelem odboru rozpočtu za účelem realizace programu alokovány finanční prostředky v rámci interního systému MOP zaměřeného na plánování programů a kontrolu PŮSOBNOST Pravidla se vztahují na řádný rozpočet MOP a na ostatní finanční prostředky, které má MOP k dispozici, nestanoví-li pro ně hlavní pokladník působnost zvláštních předpisů a pravidel PROVÁDĚNÍ Hlavní pokladník je odpovědný generálnímu řediteli za aplikaci a provádění Pravidel. Hlavní pokladník je oprávněn delegovat konkrétní pravomoci jemu svěřené. Úředníci, na které byly konkrétní pravomoci delegovány, jsou odpovědní hlavnímu pokladníkovi v rozsahu pravomocí na ně delegovaných DODATEČNÉ POKYNY V rámci Předpisů a Pravidel je hlavní pokladník oprávněn vydávat dodatečné pokyny nebo zavádět postupy nutné k zajištění účinné interní finanční kontroly, řádné správy fondů a hospodárnosti. Tyto pokyny nebo postupy mohou být měněny pouze na základě předchozího souhlasu hlavního pokladníka. Hlavní pokladník je oprávněn stanovit rozsah aplikace Pravidel v externích kancelářích, kancelářích vedoucího technického poradce a v případě nezávislých odborníků mimo ústředí. Je oprávněn pro tyto kanceláře a úředníky stanovit zvláštní finanční pravidla, pokyny nebo postupy, přičemž bere v úvahu jejich zvláštní podmínky a požadavky. Zvláštní finanční pravidla, pokyny nebo postupy se standardním způsobem začleňují do komplexních manuálů finanční a správní praxe a postupů sestavených pro kanceláře mimo ústředí. Zvláštní pravidla, pokyny nebo postupy mohou být měněny pouze na 6 / 28

7 základě předchozího souhlasu hlavního pokladníka. Pravomoci svěřené úředníkům mimo ústředí jsou vykonávány dle relevantních pravidel, pokynů a postupů schválených hlavním pokladníkem. V záležitostech neupravených v rámci zvláštních pravidel, pokynů nebo postupů jsou aplikována Pravidla ODBOR ROZPOČTU Odbor rozpočtu je odpovědný hlavnímu pokladníkovi za provádění a dohled nad rozpočtovými, finančními a účetními operacemi a za vedení a monitoring aplikace politiky a postupů souvisejících s finančními operacemi POSTUPY MIMO RÁMEC MOP Postupy směřující k získání dodatečných finančních prostředků nebo zdrojů a výjimky z existujících finančních předpisů, pravidel nebo ustanovení MOP mohou být mimo Kancelář nebo v rámci Kanceláře realizovány pouze na základě předchozího písemného souhlasu generálního ředitele, hlavního pokladníka nebo ředitele odboru rozpočtu FINANČNÍ PROSTĚDKY Z EXTERNÍCH ZDROJŮ Úředníci jsou oprávněni přijímat odpovědnost za manipulaci nebo správu finančních prostředků náležejících vládě nebo jinému orgánu oficiálního nebo polooficiálního charakteru, se kterým je MOP spojena, nebo se kterým je tento úředník v kontaktu vzhledem ke svému postavení úředníka MOP, pouze na základě předchozího oficiálního rozhodnutí generálního ředitele. 7 / 28

8 II. NÁVRH ROZPOČTU 2.10 FORMA ROZPOČTU Návrh řádného rozpočtu je dle čl. 1 až 4 Předpisů předkládán na rozpočtové období MOP PŘÍPRAVA NÁVRHU ROZPOČTU Hlavní pokladník je spolu s odborem rozpočtu odpovědný generálnímu řediteli za poskytování poradenství v oblasti rozpočtové a finanční politiky a za přípravu odhadů příjmů a výdajů zahrnutých do návrhu programu a rozpočtových dokumentů určených k předložení Programovému, rozpočtovému a správnímu výboru, Správní radě a Konferenci. Pro tento účel hlavní pokladní zavede postupy, kritéria a termíny nutné k zajištění včasné prezentace kvalitního a reálného návrhu rozpočtu, odpovídajícího Předpisům ODHAD NÁKLADŮ Sekce rozpočtu a financí je odpovědná za přípravu odhadu nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s činnostmi MOP, včetně odhadu nákladů na projekty, schůzky, platy zaměstnanců a mise. Úředníci jsou oprávněni vydat odhad nákladů určený k použití mimo Kancelář pouze na základě předchozího písemného souhlasu hlavního pokladníka. 8 / 28

9 III. VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ, OSTATNÍ PŘÍJMY 3.10 VÝBĚR PŘÍSPĚVKŮ Ředitel odboru rozpočtu je odpovědný hlavnímu pokladníkovi za výběr a účtování příspěvků hrazených členskými státy dle čl. 9 a 10 Předpisů ÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ Příjmy jsou účtovány s minimálním možným zpožděním. Vyměřené příspěvky obdržené MOP jsou účtovány k datu přijetí, dle potřeby i 31. prosince. Dary jsou účtovány na předběžném účtu do doby schválení jejich přijetí MOP dle čl. 12 Předpisů OSTATNÍ PŘÍJMY Ostatní příjmy MOP zahrnují následující kategorie: (i) příjmy z úroků, které nemusí být účtovány ve prospěch fondu, ze kterého pocházejí; (ii) příjmy z prodeje publikací včetně souvisejících honorářů a poplatků; (iii) rozdíly mezi výnosy a ztrátou při směně, s výjimkou výnosů a ztrát při směně v rámci ocenění rozpočtových příjmů a výdajů a revalvace pravidelných rozpočtových aktiv a pasiv v měnách jiných než USD; (iv) částky získané v souvislosti s platbami provedenými MOP, obdržené po skončení finančního období, ve kterém byla příslušná platba provedena; (v) šeky neproplacené po dobu 12 měsíců po datu vystavení, jejichž zrušení proběhne v jiném rozpočtovém období; (vi) zůstatky z nezlikvidovaných závazků vzniklých v předcházejícím rozpočtovém období; a (vii) jiné příjmy. Dle čl a 3.32 Pravidel jsou čisté ostatní příjmy účtovány ve prospěch kontrolního vyrovnávacího účtu PLATBY DO REVOLVINGOVÉHO PUBLIKAČNÍHO FONDU Až 100 % příjmů z prodeje publikací včetně souvisejících honorářů a poplatků může být dle uvážení generálního ředitele účtováno ve prospěch revolvingového publikačního fondu a použito dle zvláštních pravidel upravujících správu tohoto fondu, která schvaluje Správní rada PŘÍJMY Z PRONÁJMU Příjmy z pronájmu prostor jsou účtovány ve prospěch fondu budov a ubytování, ze kterého mohou být finanční prostředky vybrány pouze se svolením Správní rady, a to pro konkrétní účely související s prostorami MOP, zejména pak k pokrytí nákladů na stavby, úpravy, opravy a renovace. Příjmy z pronájmu jsou účtovány ve prospěch fondu po odečtení příslušné částky na vytápění, osvětlení a další zařízení a služby s ním spojené, uskuteční-li se výdaje a náhrady související s těmito zařízeními a službami v tomtéž rozpočtovém období. Odečtené částky jsou účtovány ve prospěch rozpočtových položek, ve kterých výdaje vznikly, v opačném případě je celá částka příjmu z pronájmu účtována ve prospěch fondu. 9 / 28

10 3.40 VÝNOSY Z PRODEJE ZAŘÍZENÍ Výnosy z prodeje zařízení mohou být kompenzovány nákupem zařízení nového, proběhnou-li prodej a nákup v tomtéž rozpočtovém období. V opačném případě jsou tyto výnosy účtovány do ostatních příjmů. (c) 3.50 PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ÚŘEDNÍKY Platby ve prospěch MOP jsou prováděny přímo na bankovní účet MOP, je-li to možné. Kromě pokladníků jmenovaných dle čl Pravidel jmenuje hlavní pokladník úředníky oprávněné přijímat finanční prostředky jménem MOP a vydávat o tom oficiální doklady. Ostatní úředníci, kteří přijmou finanční prostředky jménem MOP, jsou povinni částku zaslat okamžitě a v plné výši pokladníkovi nebo jinému úředníkovi oprávněnému k přijímání finančních prostředků. V opačném případě jsou povinni uložit částku na bankovní účet MOP a obratem poskytnout detailní informaci o vkladu řediteli odboru rozpočtu PÍSEMNÉ DOKLADY Na částky obdržené v hotovosti jsou vydávány oficiální písemné doklady ve dvou vyhotoveních, přičemž kopie originálů jsou uschovávány. Doklady na šeky jsou vydávány jen na požádání. 10 / 28

11 IV. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY, ALOKACE 4.10 PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Hlavní pokladník je odpovědný generálnímu řediteli za nepřekročení odhlasovaných položek při uskutečňování výdajů řádného rozpočtu MOP a za použití částek pouze k účelům schváleným Konferencí. Hlavní pokladník je dále odpovědný za sledování monetárních nebo jiných omezení zavedených v souvislosti s finančními prostředky, které má MOP k dispozici, s výjimkou případů, kdy Konference nebo Správní rada svěří odpovědnost za finanční prostředky úředníkovi jiného orgánu než MÚP ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Na základě programových rozhodnutí učiněných generálním ředitelem v rámci schváleného rozpočtu MOP (po poradě s vedoucím kanceláře programových rozpočtů a řízení prostřednictvím vydání zápisu o programovém rozhodnutí), nebo na základě podmínek aplikovatelných na ostatní finanční prostředky, které má MOP k dispozici, ředitel odboru rozpočtu informuje manažery programů o částkách alokovaných na jejich programy v rámci každého zdroje finančních prostředků na dané nebo daná rozpočtová období. Zajistí provádění změn alokací dle Předpisů nebo ostatních pravidel, kterými se řídí využívání dotčených finančních prostředků a také v rámci interního systému plánování programů a kontroly. Pomocí postupů kontroly závazků zajistí nepřekročení alokací ÚČEL A POVAHA ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Alokace finančních prostředků manažerům programů jsou prováděny dle čl Pravidel, aby byla co nejpodrobněji vyjádřena finanční oprávnění nutná pro účetnictví a finanční kontrolu. Alokace finančních prostředků musí být prováděny písemně a musí být podepisovány ředitelem odboru rozpočtu nebo úředníkem jím jmenovaným. Je nutné uvádět všechny podmínky spojené s uvolňováním finančních prostředků. (c) Manažeři programů v ústředí, kterým jsou finanční prostředky alokovány, jsou oprávněni rozhodnout o jejich využití v zájmu daného programu. Finanční závazky však mohou vzniknout pouze dle ustanovení vztahujících se k finančnímu zúčtování a postupům při uzavírání smluv dle kap. V a X Předpisů. Alokace finančních prostředků manažerovi programu sama o sobě neznamená formální oprávnění realizovat objednávky a vstupovat do smluvních vztahů dle čl a Pravidel. Manažer programu, kterému byly přiděleny finanční prostředky, může delegovat všechny nebo část pravomocí dle čl písm. c) Pravidel na podřízeného úředníka nebo podřízené úředníky, přičemž o delegování pravomocí písemně informuje sekci rozpočtu a financí. (d) Úředníci mimo ústředí, kterým jsou finanční prostředky sekcí rozpočtu a financí alokovány, jsou oprávněni rozhodovat o jejich využití v zájmu daného programu a vykonávat v souvislosti s jeho řízením pravomoci výslovně stanovené při alokaci finančních prostředků, nebo stanovené v jiných relevantních pravidlech, pokynech nebo postupech dle čl a 1.60 Pravidel REVIZE VÝDAJOVÉ SITUACE Ředitel odboru rozpočtu zajistí pro manažery programů snadný přístup k informacím o výdajích a nevyřízených závazcích zaznamenaných v rámci jim přidělených finančních prostředků. Sekce rozpočtu a financí monitoruje míru využití přidělených finančních 11 / 28

12 prostředků a zpracovává pro generálního ředitele zprávy o aktuálně přidělených, splatných a vynaložených částkách a očekávaných budoucích výdajích v rámci přidělených finančních prostředků PŘESUNY V RÁMCI SCHVÁLENÉHO ŘÁDNÉHO ROZPOČTU Přesuny mezi položkami v téže části výdajového rozpočtu mohou být prováděny pouze na základě předchozího zvláštního usnesení Správní rady. Přesuny v rámci položek výdajového rozpočtu nebo mezi položkami v téže části výdajového rozpočtu jsou prováděny prostřednictvím interního systému kontroly a plánování programů a prostřednictvím alokačních postupů, jež v případě přesunů dle čl písm. a) Pravidel podléhají schválení Správní radou. 12 / 28

13 V. KONTROLA ZÁVAZKŮ 5.10 ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ PLNĚ OPRÁVNĚNÝMI ÚŘEDNÍKY Uzavřít smlouvu nebo učinit objednávku jménem MOP mohou pouze úředníci k tomu účelu písemně oprávnění hlavním pokladníkem NÁVRHY S FINANČNÍMI NEBO ROZPOČTOVÝMI DOPADY Návrhy pro Správní radu nebo její výbory s předpokládanými přímými nebo nepřímými finančními nebo rozpočtovými dopady, jsou původním útvarem nebo nadřízeným úředníkem postoupeny řediteli odboru rozpočtu a hlavnímu pokladníkovi, kteří provedou finanční posouzení před tím, než je návrh předložen generálnímu řediteli. Před vydáním takového dokumentu se sekce oficiálních vztahů ujistí, že toto pravidlo bylo dodrženo. Podobné předběžné finanční posouzení musí být prováděno i před požadováním schválení jiných dokumentů nebo sdělení s přímými nebo nepřímými finančními nebo rozpočtovými dopady KONTROLA ZÁVAZKŮ Smlouvy, jmenování do funkcí, příkazy ke služebním cestám, povolení k nákupům a další dokumenty, spojené se vznikem finančního závazku pro MOP, musí být v časovém předstihu předloženy úředníkovi oprávněnému hlavním pokladníkem k poskytování finančního vyrovnání dle čl. 30 Předpisů, s výjimkou případů popsaných v čl písm. d) Pravidel. Úředník oprávněný k poskytování finančního vyrovnání vykonává tuto pravomoc pouze na základě předchozího ujištění o souladu navrhovaného výdaje s Předpisy, Pravidly a se schváleným rozpočtem, a o disponibilních zůstatcích na daných alokacích. Rovněž zajistí dodržování zásady hospodárnosti. O vzniklých nebo předpokládaných závazcích jsou vedeny záznamy, a to formou schválenou sekcí rozpočtu a financí. Tyto záznamy budou sloužit účelům popsaným v čl. 14 Předpisů jakožto záznamy o vzniklých závazcích. (c) Zavazující dokumenty mimo MOP mohou být vydány pouze na základě předchozího souhlasu oprávněného úředníka a potvrzení o disponibilitě finančních prostředků. (d) Oprávněný úředník může vydávat souhlas na jednorázové částky určené k uhrazení malých pravidelných nákupů zahrnujících jednotlivé výdaje, z nichž žádný nepřesáhne částku 1 000,- USD. Jednorázový souhlas je zaznamenám v účtech jako platný závazek. (e) Vznik velkých závazků je předem koordinován s kompetentními správními a finančními odbory v ústředí ZÁVAZKY UZAVÍRANÉ V SOULADU S ROZPOČTEM Závazky mohou vznikat jen v přísném souladu s daným rozpočtem. Zavazující dokumenty předložené k finančnímu vyrovnání jsou doprovázeny označením příslušné účetní klasifikace, v případě pochybností určí správnou klasifikaci, v rámci které má vyrovnání proběhnout, ředitel odboru rozpočtu NÁMITKY PROTI NAVRŽENÝM ZÁVAZKŮM Nemůže-li oprávněný úředník schválit zavazující dokument předložený ke schválení, 13 / 28

14 formuluje své námitky písemně. V případě nesouhlasu žadatele s námitkami je záležitost předána k rozhodnutí hlavnímu pokladníkovi POSTUPNÉ VYŘIZOVÁNÍ ZÁVAZKŮ Není-li již část nebo celá částka nadále požadována jako závazek pro původně předpokládané účely, podnikne manažer odpovědný za program nezbytné kroky k její úpravě. 14 / 28

15 VI. PŘEDKLÁDÁNÍ A AUDIT NÁROKŮ 6.10 PLATBY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ Platby jsou prováděny pouze v případě jejich nárokování příjemcem, s výjimkou výplaty platů, mezd, pravidelně vyplácených příspěvků a částek splatných dle smluv uzavřených s experty o externí spolupráci. Platby splatné v rámci smluv uzavřených s experty o externí spolupráci jsou prováděny na základě žádostí o platbu předložených oprávněnými úředníky, zpracovávaných stejně jako nároky. U každého předloženého nároku je dokládána oprávněnost a správnost nároku a potvrzení o zatímním neobdržení platby související s daným nárokem. (c) V případě existence zvláštních formulářů musí být nároky předkládány na těchto formulářích NÁROKY DOLOŽENÉ KOPIÍ OBJEDNÁVKY Nároky předkládané k proplacení musí být obvykle opatřeny kopií příslušné objednávky, která dokládá i registrační číslo odpovídajícího závazku. (c) (d) 6.30 LHŮTY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁROKŮ Úředníci oprávnění k uzavírání závazků zajistí v co nejkratší lhůtě předložení všech splatných nároků. Zvláštní péče je věnována účtování všech nevyřízených závazků v rámci běžného rozpočtového období. Nároky související s oficiálně schválenými služebními cestami jsou předkládány do osmi dnů po jejich skončení. Nároky zahrnující slevu za rychlou úhradu jsou výrazně označeny a jsou zpracovávány s minimálním časovým prodlením. (c) 6.40 AUDIT NÁROKŮ Schvalující úředník každý nárok pečlivě přezkoumává před schválením jeho proplacení a vede záznamy o všech nárocích určených k proplacení. Nároky jsou k proplacení schvalovány pouze v případě jasného stanovení jejich platnosti. Úředníci oprávnění k uzavírání závazků předávají schvalujícímu úředníkovi všechny informace nutné pro audit nároků. (c) 6.50 NÁROKY ČLENŮ VÝBORŮ Odbory odpovědné za organizování zasedání výborů zajistí včasné předání nároků členů výborů a expertů schvalujícímu úředníkovi, aby mohl provést jejich pečlivý audit. Nároky by měly být předloženy nejpozději jeden celý pracovní den před rozpočtovým obdobím, pro které je platba požadována. Neumožňuje-li disponibilní čas provedení auditu, je žadatelům poskytnuta před odjezdem odhadnutá záloha nepřesahující 80 % částky předpokládaného nároku. Zbývající částka jejich nároku jim je obvykle zaslána na jejich domácí adresu co nejdříve po skončení zasedání výboru. Nároky členů výborů jsou schvalovány z hlediska správnosti tajemníkem výboru nebo 15 / 28

16 úředníkem odboru organizujícího zasedání výboru NÁROKY DOLOŽENÉ POTVRZENÍM O PŘEVZETÍ Nároky založené na obstarávání zboží nebo služeb jsou předkládány schvalujícímu úředníkovi spolu s odsouhlaseným potvrzením o převzetí, indikujícím, zda byly zboží nebo služby obstarány dle specifikací objednávky a zda je nárok administrativně schválený k proplacení. Přijímající úředník navíc potvrdí, že obdržené zboží bylo zaneseno do registru zásob nebo inventáře. Hlavní pokladník je oprávněn prominout splnění požadavku na předložení potvrzení o převzetí v případě standardních služeb, jako jsou veřejné služby atd. (c) U zboží doručeného na místo mimo stát umístění objednávajícího útvaru může být platba schválena po převzetí dokumentů dokládajících odeslání zboží do místa určení s řádným pojištěním. Řádně vystavené potvrzení o převzetí musí být předáno schvalujícímu úředníkovi nejpozději do jednoho měsíce od převzetí zboží. (d) Úředník, postupující nárok dle čl písm. c) Pravidel, potvrdí odeslání zboží s řádným pojištěním ZABEZPEČENÍ Úředníci oprávnění k uzavírání závazků a schvalující úředník činí nezbytné kroky za účelem předcházení dvojímu proplácení nároků. Úředníci mohou být pověřeni zároveň dvěma z následujících funkcí: nákup, přijímání zboží nebo služeb, provádění auditu nebo proplácení, pouze v případech, kdy se tomu nelze vyhnout NÁMITKY PROTI NÁROKŮM Uplatní-li ředitel odboru rozpočtu nebo úředník oprávněný k provádění plateb námitky proti plné nebo částečné úhradě nároku, sdělí tyto námitky úředníkovi, který nárok předložil. Pokud tento s námitkami nesouhlasí, může se řádným způsobem odvolat ke generálnímu řediteli. Rozhodne-li generální ředitel o proplacení nároku bez ohledu na námitky ředitele odboru rozpočtu, musí být toto rozhodnutí generálního ředitele oznámeno externímu auditorovi. 16 / 28

17 VII. PLATBY 7.10 POTVRZENÍ O PLATBÁCH Platby mohou být prováděny pouze na základě předchozího schválení schvalujícím úředníkem, s výjimkou plateb učiněných z hotovostních záloh. Jsou-li nároky obdrženy v návaznosti na písemnou objednávku ze strany MOP, je k nim připojena i kopie dané objednávky. (c) Platby nesmí být prováděny na základě slovního schválení PLATBY VE PROSPĚCH PLNĚ OPRÁVNĚNÝCH OSOB Platby jsou prováděny pouze ve prospěch plně oprávněných osob, tj. osob, kterým jsou určeny, nebo jejich právním zástupcům. Platby jsou obvykle prováděny na bankovní účet vedený na jméno plně oprávněné osoby. Ředitel odboru rozpočtu může odmítnout provedení výplaty platu, dávky nebo jiné platby třetí straně nárokující platbu jménem oprávněné osoby. V případě provedení platby třetí straně je v dokladu o platbě uváděn druh oprávnění, na základě kterého byla provedena. Souhlas nebo jiné oprávnění je buď připojeno k dokladu, nebo ředitel odboru rozpočtu na dokladu o platbě potvrdí předložení dostatečného oprávnění ÚŘEDNÍCI OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ PLATEB Platby provádějí oprávnění úředníci sekce pokladní a účetní, a to po schválení schvalujícím úředníkem, s výjimkou plateb provedených: zaměstnanci, kterým je poskytnuta záloha pro účely MOP; plně oprávněnými úředníky v externích kancelářích a kancelářích vedoucích technických poradců; (c) zástupci UNDP (Rozvojového programu OSN), jednají-li jako zástupci MOP; (d) osobami, které byly pro tyto účely speciálně pověřeny hlavním pokladníkem ODMĚNY, NÁHRADY Platy a mzdy jsou vypláceny dle Služebního a pracovního řádu MOP nebo jiných relevantních pravidel. Částky odvozené od platů jsou placeny co nejdříve na účty oprávněných osob. Příspěvky na důchod nebo do podpůrných fondů jsou běžně převáděny před koncem měsíce, za který jsou splatné. Cestovní náhrady zaměstnanců jsou poskytovány dle Služebního a pracovního řádu MOP nebo jiných relevantních pravidel. (c) Cestovní náhrady členů Správní rady a cestovní náhrady členů výborů MOP, oprávněných pro takové náhrady ze strany MOP, jsou poskytovány dle pravidel schválených Správní radou ZÁLOHOVÉ A ČÁSTEČNÉ PLATBY Hlavní pokladník je oprávněn schválit zařazení ustanovení o poskytnutí zálohy nebo částečné platby za probíhající práce do smlouvy, jak by to mohlo být požadováno v rámci běžné obchodní praxe a v zájmu MOP. Platba může být provedena pouze po převzetí zboží nebo 17 / 28

18 služeb, s výjimkou případů, kdy bylo takovéto poskytnutí zařazeno do smlouvy po schválení hlavním pokladníkem a případů dle čl písm. c), d) Pravidel. Nároky na zálohové a částečné platby jsou předkládány dle čl Pravidel. (c) 7.60 LHŮTY PRO PLATBY Platby jsou prováděny bezprostředně po kontrole jejich správnosti. Náležitá pozornost je věnována závazkům nabízejícím slevu v případě okamžité platby. Platby prováděné v rámci řádného rozpočtu po skončení daného rozpočtového období jsou účtovány v daném rozpočtovém období pouze v případě, že nebyly do účetnictví daného rozpočtového období účtovány jako nevyřízené závazky dle čl. 17 odst. 1 Předpisů. (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 7.70 MĚNY ÚČETNICTVÍ, SMĚNNÉ KURSY MĚN Účty MOP jsou vedeny v USD, s výjimkou i) vedlejších účtů pro příspěvky vyměřené členským státům a pro fond provozního kapitálu, které jsou vedeny v CHF, a ii) vedlejších účetních záznamů, které mohou být vedeny v jiných měnách. Jako směnné kursy pro účely mezinárodního účetnictví jsou používány účetní směnné kursy OSN platné pro den přijetí nebo proplacení dané částky ze strany MOP, s výjimkou případů stanovených Předpisy nebo Pravidly. Příjmy z příspěvků v daném rozpočtovém období jsou účtovány v USD jako rozpočtový příjem na základě rozpočtového směnného kursu mezi USD a CHF platného pro dané rozpočtové období. Výdaje v CHF jsou účtovány v USD jako rozpočtový výdaj na základě rozpočtového směnného kursu mezi USD a CHF platného pro dané rozpočtové období. Rozdíly mezi takto vypočítanými částkami v USD a částkami vypočítanými na základě platného účetního směnného kursu OSN jsou účtovány jako výnosy nebo ztráty ze směny na účet kursových rozdílů. Výnosy nebo ztráty ze směn, plynoucí z revalvace řádných rozpočtových aktiv a pasiv vedených v jiných měnách než v USD, jsou účtovány ve prospěch nebo na vrub účtu kursových rozdílů. Měny pro vyplácení platů a dávek úředníkům MOP (bez ohledu na měnu, ve které jsou nároky vyjádřeny) stanoví hlavní pokladník po konzultacích s ostatními organizacemi v rámci systému OSN. Jsou-li platy a dávky vyplaceny v jiné než vyjádřené měně, pro platbu je zpravidla používán účetní směnný kurs OSN platný v den vzniku nároku. Zálohy úředníků na platy, dávky a výdaje (včetně záloh na vzdělávací granty) vyjádřené v USD jsou účtovány v USD, doplatky jsou prováděny v takové výši, aby účtovaná částka byla plně pokryta. Zálohy úředníků na platy, dávky a výdaje vyjádřené v měně jiné než v USD jsou zaznamenány v původní měně, v ostatních případech v USD, přičemž částka účtovaná v USD je vypočítávána na základě směnného kursu OSN platného v den zálohy. Jsou-li výdaje vzniklé zástupcům MOP nebo jiným oprávněným osobám propláceny v jiné měně než té, ve které vznikly, pro platbu je používán účetní směnný kurs OSN platný v den vzniku výdaje, s výjimkou následujících případů: i) dotčená osoba musela sama zakoupit měnu v dané datum a předloží bankovní doklad dokazující směnný kurs, za který byly finanční prostředky získány, konverze pak může být provedena s tímto kursem; ii) záloha byla poskytnuta v měně jiné než v té, ve které MOP výdaje proplácí; v tomto případě jsou vzniklé výdaje do výše zálohy konvertovány dle směnného kursu, podle kterého byla záloha zajištěna, a iii) konečné platby prováděné MOP v souvislosti 18 / 28

19 se vzdělávacími granty na konci školního roku, po zaúčtování všech záloh poskytnutých v průběhu roku, mohou být vypočítávány dle zvláštního směnného kursu ODPOVĚDNOST ZA PLATBY Pokyn nadřízeného úředníka nezbavuje úředníka odpovědného za provádění plateb odpovědnosti za nesprávnou platbu, pokud před jejím provedením neobdržel od ředitele odboru rozpočtu písemnou informaci o tom, že jeho pochybnosti ohledně správnosti uvedené platby byly nepodložené. Pokyn nadřízeného úředníka nezbavuje odbor rozpočtu odpovědnosti za nesprávnou platbu, pokud ředitel odboru rozpočtu před jejím provedením neupozornil písemně na tuto nesprávnost generálního ředitele a pokud jeho námitka nebyla zamítnuta. Zamítnutí jsou zpracovávána písemně a jsou oznamována externímu auditorovi MIMOŘÁDNÉ PLATBY Generální ředitel je oprávněn schvalovat mimořádné platby, které považuje za nutné v zájmu MOP. Informace o takových platbách jsou předkládány externímu auditorovi spolu se souvisejícími účty. 19 / 28

20 VIII. SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 8.05 SPRÁVA POKLADNY Ředitel odboru rozpočtu je odpovědný hlavnímu pokladníkovi za pokladní správu finančních prostředků spravovaných generálním ředitelem FINANČNÍ PROSTŘEDKY V BANKÁCH Finanční prostředky, které nejsou okamžitě třeba a za které je odpovědný generální ředitel, jsou ukládány v bance nebo bankách, jež mají mezinárodně uznávané postavení a které určí hlavní pokladník OPERACE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Bankovní účty jsou obvykle spravovány společně dvěma nebo více úředníky, určenými hlavním pokladníkem INVESTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Finanční prostředky disponibilní v rámci řádného rozpočtu a fondu provozního kapitálu mohou být investovány dle čl. 22 Předpisů. Ostatní finanční prostředky, za které je odpovědný generální ředitel, jsou investovány dle relevantních předpisů, v případě jejich neexistence jsou investovány podobným způsobem jako finanční prostředky disponibilních v rámci řádného rozpočtu ZTRÁTA HOTOVOSTI NEBO PŘEVODITELNÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, PODVODY Ztráta hotovosti nebo převoditelných cenných papírů a případy podvodu nebo pokusů o podvod musí být okamžitě oznámeny hlavnímu pokladníkovi, který dle čl Pravidel zajistí přijetí vhodných následných opatření a předložení kompletních podrobností spolu se souvisejícími účty externímu auditorovi SMĚNY MEZI MĚNAMI Úředníci odpovědní za operace na bankovních účtech MOP nebo za držení hotovosti nebo převoditelných cenných papírů MOP jsou oprávněni provádět směnu jedné měny na druhou pouze v rozsahu nezbytném pro provedení transakce při oficiálním obchodu. 20 / 28

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE 6/2013 Rady města České Budějovice ze dne 20. 11. 2013 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice Vydává

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelská smlouva) Mikroregion Krnovsko Níže uvedené obce uzavírají podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za podmínek

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Pokladní operace a režim pokladní služby

Pokladní operace a režim pokladní služby B3-05/2-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B3-05/2-PK Pokladní operace a režim pokladní služby na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Tento příkaz

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více