Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011"

Transkript

1 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková, M.Pánková Návrhová komise: J. Peleška, M. Bauer Zápisem pověřena G.Čermáková Program : Zahájení, volba ověřovatelů a návrhové komise Schválení programu Schválení rozpočtu na rok 2011 Změna Statutu Fondu oprav a reprodukce majetku Půjčka společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. Řešení dopravní obslužnosti Volba předsedy kontrolní komise Různé - Informace MAS Vyhlídky,o.s. - Fungování internetu v obci Střemy Program doplněn bod Volba předsedy dozorčí rady, informace MAS Vyhlídky,o.s. a fungování internetu v obci Střemy Ad1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Valnou hromadu zahajuje předsedkyně Hana Rašáková Probíhá volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Zápisem pověřena G. Čermáková Stránka 1

2 VH schvaluje navržené ověřovatele zápisu a členy návrhové komise Ad2) Schválení programu valné hromady Návrh na zařazení bodu: volba předsedy dozorčí rady a zpráva dozorčí rady Informace Místní akční skupiny Vyhlídky,o.s. Fungování internetu v obci Střemy VH schvaluje navržený a doplněný program Ad3) Schválení rozpočtu na rok 2011 H. Rašáková Rozpočet by sestaven jako vyrovnaný, v předstihu byl rozeslán členským obcím k jeho zveřejnění. Zahájena diskuze: S. Houserek zmiňuje nabídku města Mšena na vedení účetnictví a výkon správy rozhledny na Vrátenské hoře. Předsedkyně uvádí, že tato nabídka není z hlediska právního a z hlediska odpovědnosti a řízení akceptovatelná. Touto nabídkou se zabývala správní rada a k této věci bylo schváleno zamítavé stanovisko. V rámci diskuze nejsou vzneseny již žádné příspěvky VH schvaluje navržený rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2011 Ad4) Změna Statutu fondu oprav a reprodukce majetku G. Čermáková V roce 2007 byl zřízen Fond oprav a reprodukce majetku internetové sítě a zásady účtování. Tento Fond byl zřízen jako finanční rezerva pro zajištění udržitelnosti projektu Internetizace Kokořínska. Z Fondu nebylo doposud čerpáno a v souvislosti s úvahou o poskytnutí půjčky společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. bylo navrženo, poskytnout uvedenou půjčku z tohoto Fondu. Je navržena novelizace Statutu tak, aby bylo umožněno čerpání prostředků Fondu výlučně pro poskytnutí půjčky, dále byly v návrhu změněny zásady účtování tak, aby odpovídaly současné účetní legislativě. Návrh novelizace textu byl zaslán členským obcím. Výše prostředků Fondu činí Kč ,-. K diskuzi nejsou příspěvky. Návrh změny je přílohou č.1 tohoto zápisu VH schvaluje změnu Statutu Fondu oprav a reprodukce majetku internetové sítě a zásady účtování Ad5 a6) Půjčka společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. a řešení dopravní obslužnosti H. Rašáková, M. Bauer, J.Krejsa Je předestřena situace, ve které se nalézá společnost Kokořínský SOK, s.r.o. Společnost Stránka 2

3 zajišťuje základní dopravní obslužnost na území DSO. Zadání Stč. kraje bylo snížit objem základní dopravní obslužnosti. V této souvislosti poskytl krajský úřad v měsíci lednu společnosti 90% výše prostředků v rozsahu prosince V únoru a březnu jsou poskytovány zálohy na základní dopravní obslužnost pouze ve výši 50% prosincového rozsahu. V lednu t.r. zajišťována dopravní obslužnost v loňském rozsahu, od došlo ke změně jízdních řádů, kde je rozsah veřejné služby /základní dopravní obslužnosti/ snížen o 21,5%. Návrh smlouvy na zajištění závazku veřejné služby je již předložen, doposud však není známo, kdy bude smlouva podepsána a tím bude uskutečněna i řádná platba ze strany Stč. kraje. Tato situace má za následek obtížnou situaci dopravce. Diskuze: Jaké jsou navržené podmínky nové smlouvy? J.Krejsa uvádí, že cena dopravního výkonu zůstává stejná, avšak jeho konstrukce je navržena tak, že bude nižší tzv. úhrada prokazatelné ztráty. Je navrženo poskytnout společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. bezúročnou půjčku ve výši Kč ,-se splatností do července Půjčka bude poskytnuta na základě smlouvy o půjčce a bude hrazena z Fondu oprav a reprodukce majetku internetové sítě. Návrh na usnesení VH schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. ve výši Kč ,- s navrácením do , která bude poskytnuta z Fondu oprav a reprodukce majetku internetové sítě a zásad účtování. Ad7)Volba předsedy dozorčí rady J.Vojna Člen kontrolní komise J. Vojna uvádí, že na poslední valné hromadě v prosinci minulého roku byly sice zvoleni dle stanov tři členové dozorčí rady, avšak nebyl zvolen jejich předseda. Z tohoto důvodu požádal o zařazení bodu do programu. Z pléna je vznesen návrh, aby funkci předsedy vykonával Jan Vojna, starosta obce Liblice. VH schvaluje do funkce předsedy dozorčí rady Jana Vojnu. Ad 8) Různé 8.1. Informace Místní akční skupiny Vyhlídky,o.s. inf. G.Čermáková a M.Pánková V únoru t.r. byla ukončena výzva k předkládání projektových žádostí do PRV prostřednictvím osy IV. LEADER. Bylo registrováno 16 projektových žádostí, z nichž bylo doporučeno k realizaci 14 a 1 žádost je jako náhradní. Projektové žádosti měly nižší rozpočty, než tomu bylo dříve. V letošním roce budou aplikována nová Pravidla PRV, další výzva k předkládání projektových žádostí bude vyhlášena na podzim t.r. Bylo zahájeno připomínkovací řízení změny Stanov občanského sdružení Vyhlídky a příslušného jednacího řádu. Tyto návrhy byly zaslány všem členům a dále obcím v působnosti MAS Vyhlídky, o.s. Byl sdělen postup a harmonogram připomínkovacího řízení s tím, že mimořádná valná hromada se bude konat na Mě.ú. na Mělníku. Diskuze: Jak je to s členstvím obcí? Obce nemohou být členy občanského sdružení, v praxi se to řeší pověřením osoby zastupitelstvem obce. M Bauer navrhuje svolání Stránka 3

4 schůzky k připomínkování Stanov. Je zmíněn názor, že zastřešení svazkem obcí je pro tuto činnost zbytečné. M. Bauer vznáší dotaz, zda členové sdružení chtějí pravidla připomínkovat kolektivně. K dotazu se vyjadřuje 7 členů pro, 2 proti a 4 se zdrželi. Je dohodnuto, že schůzka k pravidlům se bude konat od hod. v Malém Újezdě. Informace o projektu Zeleň symbol moderní obce. MAS Vyhlídky jsou partnerem uvedeného projektu. Jedná se o proces informační kampaně, která bude vycházet každý měsíc v časopisu Moderní obec a veřejnost bude seznamována s problematikou péče o zeleň v městech a obcích, budou nastíněny možnosti dotací a dalších otázek, které s touto problematikou souvisí. Vyhlídky plánují na Mělnicku uspořádání tematického semináře Fungování internetu v obci Střemy H. Rašáková Ze strany obce nebyla uhrazena faktura za poskytování internetu do veřejně přístupného internetového místa. Starosta obce to odůvodňuje nefungováním internetového signálu. Tuto skutečnost již oznámil Ing. Machovi. Lepší fungování je podmíněno instalací technologických komponentů. Vzhledem k nefunkčnosti poskytované služby by měla být snížena částka za dodávku služeb SOK. Zástupkyně obce Lhotka poukazuje na problematické poskytování služeb a častou poruchovost internetu, jakož i zdlouhavé a málo efektivní jednání při reklamaci služeb. Je doporučeno zahájit jednání se společností RioMedia o dodávce signálu a úpravě smluvních vztahů. VH bere informace bodů 8.1. a 8.2. na vědomí Ad1) VH schvaluje navržené ověřovatele zápisu a členy návrhové komise Ad2) VH schvaluje navržený a doplněný program Ad3) VH schvaluje navržený rozpočet Sdružení obcí Kokořínska na rok 2011 Hlasování: 12 pro 1 se zdržel Ad4) VH schvaluje změnu Statutu Fondu oprav a reprodukce majetku internetové sítě a zásady účtování Ad5-6) VH schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Kokořínský SOK, s.r.o. ve výši Kč ,- s navrácením do , která bude poskytnuta z Fondu oprav a Reprodukce majetku internetové sítě a zásad účtování. Ad7) VH schvaluje do funkce předsedy dozorčí radyjana Vojnu Hlasování: 12 pro 1 se zdržel Ad8)VH bere informace na vědomí Stránka 4

5 Skončeno v 15,00 Zapsala:Galina Čermáková Hana R a š á k o v á Předsedkyně SR SOK Ověřovatelé: Lenka Střihavková PhDr.Marcela Pánková, PhD. Návrhová komise: M. Bauer J.Peleška Stránka 5

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015 - 72 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 25.2.2015 Přítomno: 7 členů rady Pan starosta nechal schválit program zasedání. Program: 1. Kontrola usnesení 2. Smlouvy o dílo městské lesy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 9. 12. 2014, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více