Zápis 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice konaného dne v 16,00 hod. v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice konaného dne 8. 12. 2011 v 16,00 hod. v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám."

Transkript

1 1 Zápis 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Černovice konaného dne v 16,00 hod. v restauraci Slunečnice, Faměrovo nám. 17 Přítomni: viz prezenční listina Houdek Jiří pozdní příchod 16,15 hod. Zapsala: Šikulová Tamara 1. Zahájení Starosta přivítal přítomné a v 16,00 hod. zahájil 6. zasedání Zastupitelstva. Sčitatelkou pro dnešní zasedání jmenoval pí T. Šikulovou Starosta informace o ustanovení Jednacího řádu pro přítomné občany MČ vystoupení k projednávanému bodu pouze 3 min. v případě poskytnutí delšího času, rozhoduje ZMČ hlasováním 2. Schválení programu Starosta ohlásil stažení bodu č.8 - Rozpočtové opatření č. 22. Důvodem je měnící se metodika účtování. Starosta upozornil na přiložený materiál Bytová koncepce k prostudování a připomínky za jednotlivé kluby dodat do , abychom mohli na ZMČČ dne zaujmout stanovisko. H: 19/0/0 Harnach nepřítomen ZMČČ schvaluje program 6. zasedání ZMČČ. /2/ 3. Schválení ověřovatelů zápisu Navrženi byli König, Ing. Polívka, Kotík Navržení přijímají. H: 19/0/0 Harnach nepřítomen ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu pana J. Königa, L. Kotíka a Ing. Z. Polívku, CSc. /3/ 4. Kontrola úkolů Kontrola úkolů ZMČ 4. zasedání 06/ Různé Mgr. Blažík - Navrhuje zavedení úředního dne a to pátek od 8 12 a ještě rozšíření doby provozu na podatelně v neúřední dny. Od byly zavedeny na zkušební dobu do konce roku 2011 úřední dny i v pátek od 8,00 do 11,30 hod. V průběhu měsíce prosince bude vyhodnocena účinnost zavedených úředních dnů a podle výsledků bude radou rozhodnuto, zda se tyto páteční úřední dny setkaly s ohlasem občanů a budou pokračovat i nadále. Uvedl, že by se na aktualizaci bytové koncepce mělo podílet celé politické spektrum Bc. Quittová souhlasí se širokou diskuzí k této problematice napříč politickým spektrem Starosta návrh nové koncepce bude předložen na prosincovém zasedání ZMČ. Vítek v Černovinách zveřejnit informaci o bytové koncepci Bytová koncepce byla BO vypracována, byla s ní seznámena rada MČ a nyní se dává k dispozici zastupitelům s tím, že předsedové politických klubů v termínu do předají starostovi

2 2 MČ ing. Hladíkovi v písemné formě svá stanoviska, návrhy či doporučení, které budou konzultovány a poté bude Bytová koncepce předložena na březnové zasedání ZMČ ke schválení. Ing. Kučera zastávka na ul. Olomoucká u trafiky, rozpadá se taras Starosta nutno řešit z hlediska stavebního úřadu. Neprodleně bylo provedeno místní šetření, skutečný stav oplocení s podezdívkou odpovídal podané informaci. Byla tedy vypsána výzva ke zjednání nápravy závadného stavu s lhůtou k odstranění. Taras byl oklepán, vydrolené zdivo na chodníku vymeteno a bylo dohodnuto, že do doby celkové opravy plotu bude kontrolován stav oplocení ve vztahu k bezpečnosti. Po přeložce sloupu pro uchycení trolejového vedení (DP) dojde k vybudování úplně nového oplocení předpoklad podzim Byla průběžně prováděna kontrola stavu kolem zídky a nebyly zjištěny nedostatky. Sloup byl odstraněn DP někdy v minulém týdnu kontrola proběhla Vlastníci objektu podali v návaznosti na přeložku sloupu dne ohlášení stavby, výměna zídky včetně vstupní brány, což bude provedeno na jaře ZMČČ bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů. /4/ Harmonogram zasedání Rady a Zastupitelstva MČ Brno Černovice na rok 2012 (starosta) ZMČČ bere na vědomí harmonogram schůzí RMČČ v roce /5/ ZMČČ schvaluje harmonogram zasedání zastupitelstva MČ Brno Černovice v roce 2012 /5/ - 6. Zápis ze 6. a 7. schůze kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno Černovice (Vítek) Bez připomínek ZMČČ bere na vědomí zápis z 6. a 7. schůze kontrolního výboru ze dne a /6/ 7. Zápis ze 7. a 8. schůze finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno Černovice (Ing. Polívka) Ing. Polívka zrekapituloval vývoj tvorby rozpočtu, FV se věnoval jeho sestavování už od října. Členové FV 4 hlasy doporučili zastupitelstvu jeho schválení. Ing. Wildmannová, bohužel nemohla zaujmout stanovisko a hlasovat (nedoručený ) ZMČČ bere na vědomí zápis ze 7. a 8. schůze finančního výboru ze dne a /7/ 8. RO č. 22/2011 /FO/ Staženo z programu

3 3 9. Návrh rozpočtu MČ Brno Černovice na rok 2012 Plán nákladů a výnosů BO na rok 2012 Plán nákladů a výnosů SD na rok 2012 Návrh rozpočtu MČ Starosta uvedl, že návrh byl prokonzultován se všemi kluby a vyzval k připomínkám k příjmům na rok 2012 bez připomínek k výdajům na rok 2012 Mgr. Blažík pořízení hasičského auta bude z prostředků roku 2012? Starosta, náležitosti pořízení jsou ukončeny, dnes podepsána kupní smlouva, celá částka zafinancována v roce 2011 Kadlec finanční náklady nenesla MČ, prostředky ve výši cca 497 tis. Kč formou dotace z JMK a 213 tis. Kč přispělo Stat. město Brno. Novotný proč je navýšení platů zaměstnanců o 300 tis. Kč? Starosta nárůst vzniká na základě zákonného tabulkového platového postupu úředníků dle odprac.let Tajemník - je tam i zahrnuta mzda pro pracovníka pomoc.prací a úklidu z úřadu práce Novotný rozebíral výši jednotlivých položek soc.fondu příspěvky na obědy, pohoštění a příspěvky na důchodové pojištění Ing. Těšíková k datu schválilo ZMČČ navýšení soc. fondu ze 2% na 4% Tajemník - uvedený způsob čerpání fondu ( penzijní připojištění,stravné,pitný režim atd.) byl rovněž schválen na ZMČČ Mgr. Blažík v kapitole kultura navrhuje rozdělit částku 30 tis. Kč pouť a košt na dvě položky 25 tis. Kč pouť a 5 tis. Kč košt. Starosta nechává o tomto návrhu hlasovat H: 20/1/0 úprava rozdělení položky schválena Ing. Wildmannová informovala o již provedeném navýšení výše dotace Sokola (o 10 tis. Kč), které je adresně určeno na náklady spojené se Sokolským sletem. H: 14/0/7 ZMČČ schvaluje rozpočet MČ Brno Černovice na rok /9/ Bytový odbor plán nákladů a výnosů - zastupitelé bez připomínek, starosta dal možnost vyjádření občanům Pí Šoborová položka dlužné nájemné ve výši 2 mil. Kč, to je zde tolik neplatičů? Starosta vymáhání dlužných částek je poněkud zdlouhavé, soudní výpověď na vyklizení bytu trvá min. 1 rok, v současné době podá náš právní zástupce k soudu žádost o urychlené řešení případů. Platební morálka se kontroluje každý měsíc, neplatičům nabízíme možnost splátkového kalendáře, pokud neplní, přistupujeme k výpovědi Pí Šoborová fond oprav SVJ Ing. Pastyřík BO spravuje SVJ, konkrétně ve spodním sídlišti má podíl město 70% a tento byt.fond spravuje MČ. U každého SVJ je částka odváděna do fondu oprav jiná. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu, nabídl Ing. Pastyřík tazatelce osobní schůzku na BO, kde je ochoten ji detailně seznámit s problematikou SVJ Občanka co jsou běžné opravy v plánované výši 8 mil. Kč Ing. Pastyřík řada zakázek malého rozsahu bez VŘ, jsou to stavební, instalaterské práce atp.bo hospodaří s byty a vzhledem k tomu, že pracuje na principu VHČ užívá formu podnikového účetnictví ZMČČ schvaluje plán nákladů a výnosů bytového odboru na rok /9/

4 4 Sociální dům plán nákladů a výnosů Novotný poukazuje na stále stejnou výši platů zaměstnanců SD Bc. Quittová pomocný personál nemá vzhledem k věku už možnost postoupit do vyšší tabulkové třídy Starosta SD hospodaří pouze s částkou za obědy pro peč. službu Židenic, v roce 2012 navýšení ceny za oběd na 48,- Kč, aktuálně má informaci, že počet obědů má nárůst o 50 Tajemník pokud se podrží udržet dodávky pro pečovatelskou službu, lze uvažovat o navýšení mezd. ZMČČ schvaluje plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok /9/ Kritéria pro výběr žadatelů o byt v MČ Brno Černovice /RMČ/ Bc. Quittová kritéria byla konzultována s BO, jsou upravena rozšířena pouze o domácí násilí a soc. nátlak. V souladu s Pravidly MMB je za vážný důvod odmítnutí zdravotní handicap. V současnosti máme 139 žadatelů o byt Mgr. Blažík specifikovat vážné a nevážné důvody Bc. Quittová toto posuzuje a rozhoduje o tom BK, která pak doporučuje Radě Houdek pokud budeme privatizovat, prodávat byty, nebudeme mít možnost těmto žadatelům byt přidělit viz Bohunice Mgr. Blažík navrhuje gramaticky upravit formulaci textu bodu č. 7, písm. e) a u bodu č. 8. v komentáři kurzívou změnit formulaci u předešlého pronajímatele Vítek stále platí, že se žádost každoročně k datu musí obnovit žádost? Bc. Quittová ano a v důsledku toho ubylo letos 31 žadatelů ZMČČ schvaluje Kritéria pro výběr žadatelů o byt dle ust. čl. 2, odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady s účinností od /10/ 11. Žádosti o prodej bytových jednotek v domě El. Krásnohorské 28, 28a, 28b, Brno, a zařazení domu do seznamu domů určených k prodeji (Bc. Quittová) Starosta odkazuje na důvodovou zprávu. Houdek byl osloven občany s požadavkem o podporu prodeje bytů ve spodním sídlišti a s dotazem, zda je možno prodávat po bytových jednotkách? Bc. Quittová ano je to možné Houdek bylo řečeno, že dluh za revitalizaci domů je již uhrazen Starosta splátky byly umořovány v průběhu let Vložené fin. prostředky na revitalizaci byly ve výši 30 mil. Kč, které tvořily půjčky z FRB, FBV a prostředky z naší MČ. Náklady na splácení půjček vytvářelo celé bytové hospodářství. Houdek z toho je patrno, že občané nejsou s těmito fakty seznámení, chybí komunikace s občany a hlavně koalice zaujímá k této problematice rozdílné postoje. Starosta není to o politických postojích, ale o povinnosti ze zákona, o hospodaření se svěřeným majetkem, o řádném hospodaření s bytovým fondem, a logicky se musí vložené peníze vrátit zpět, aby se mohlo pokračovat v údržbě a opravách dalších bytů a domů. Bc. Quittová podala vysvětlení ke svému článku, kde chtěla hlavně upozornit na skutečnost, že z peněz z prodeje domu získá MČ pouze 10% z ceny a 90% jde na účet města Brna. Ing. Smrček v navrhované koncepci chybí časový údaj, na minulém ZMČ hlasovala TOP 09 pro privatizaci, kterou lze výhledově zrealizovat, ale je nutno tento záměr do koncepce dopracovat. V koalici budeme hledat způsob, jak postupně privatizovat v návaznosti na plnění finančních závazků a připravovat harmonogram částečné privatizace. Občanka vyzývá k jednání k vytvoření SVJ ve spodním sídlišti

5 5 Starosta navrhuje svolat schůzku na toto téma, ovšem pouze se zástupcem občanů a to až po schválení koncepce na březnovém ZMČČ. Bc. Quittová k privatizaci uvedla, že nemáme na BO žádné žádost o privatizaci z období před započetím revitalizace domů na El. Krásnohorské a odkazuje na cenovou mapu pro možnost srovnání ZMČČ neschvaluje žádost pod č.j. MCBCER/3526/11 ze dne neznámý žadatel, manželů Slavíčkových, El.Krásnohorské 28, Brno, Svatavy Vrbové, El.Krásnohorské 28a,Brno, Miroslava Strnada, El.Krásnohorské 28a, Brno, Andrei Tiché, El.Krásnohorské 28a, Brno, manželů Javůrkových, El.Krásnohorské 28b, Brno, Marty Havránkové, El.Krásnohorské 28b, Brno a Boženy Krejčí, El.Krásnohorské 28b, Brno o prodej bytové jednotky v domovním celku El.Krásnohorské 28, 28a,28b /11/ ZMČČ nedoporučuje RmB a ZmB zařazení domu El.Krásnohorské 28, 28a, 28b, Brno do seznamu domů určených k prodeji dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. /11/ 12. Žádosti o prodej bytových jednotek v domě El. Krásnohorské 30b, Brno, a zařazení domu do seznamu domů určených k prodeji (Bc. Quittová) Starosta odkazuje na důvodovou zprávu. Bez připomínek ZMČČ neschvaluje žádost Marka Felkla, El.Krásnohorské 30b, Brno, Libora Adamce, El.Krásnohorské 30b a Aleše Vašíčka,,El.krásnohorské 30b, Brno o prodej bytové jednotky v domě El.Krásnohorské 30b, Brno /12/ ZMČČ nedoporučuje RmB a ZmB zařazení domu El.Krásnohorské 30b, Brno do seznamu domů určených k prodeji dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. /12/ 13. Žádosti o prodej bytových jednotek v domě Blatouchova 3a, 3b, 3c, Brno, a zařazení domu do seznamu domů určených k prodeji (Bc. Quittová) Starosta odkazuje na důvodovou zprávu. Bez připomínek. ZMČČ neschvaluje žádost Pavla Raszky, Blatouchova 3c, Brno, Táni Svobodové, Blatouchova 3a, Brno, Petra Žížky, Blatouchova 3b, Brno, Jana Kotlána, Blatouchova 3a, Brno, Martina Pořízka, Blatouchova 3a, Brno o prodej bytové jednotky v domě El.Krásnohorské 3a, 3b a 3c, Brno /13/ ZMČČ nedoporučuje RmB a ZmB zařazení domu Blatouchova 3a, 3b, 3c, Brno do seznamu domů určených k prodeji dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. /13/ 14. Různé Starosta seznámil přítomné s dopisem, který zaslalo Ředitelství celní správy, jehož obsahem je vyjádření poděkování panu Vlastimilu Laškovi za jeho obětavou spolupráci při opakovaných zásahových akcích na území MČ Černovice.

6 6 Tajemník představil přítomným nového vedoucího ODMŽP Bc. Jána Jirků. Ing. Navrátilová pozvala na do MŠ Kneslova Vítek navrhuje fin. odměnu pro p. Lašku Starosta již řešeno, v komisích pracuje řada lidí, kteří nejsou zastupitelé a bylo na ně rovněž pamatováno uzavřením dohody o provedení práce Ing. Kučera poukazuje na chudou vánoční výzdobu Starosta neřešilo se v uplynulých dvou letech, plánujeme doplnění v příštím roce, ale letos máme poprvé krásný vánoční strom Ing. Wildmannová reklamuje dodávku Černovin Starosta na poštu zaslána stížnost na roznos a udány konkrétní adresy Ing. Wildmannová v Černovinách nezveřejněna informace kdy bude poslední úřední den ani provoz radnice mezi svátky a kdy si mohou občané přijít pro betlémské světlo Kotík uvedl, že na betlémské světlo si mohou občané odnést z farmářských trhů, které pořádá TOP 09 dne Starosta provoz mezi svátky bude vyvěšen na dveřích radnice Ing. Wildmannová na pískovišti nalezena inj. stříkačka, vyzvat MP k intenzivnější kontrole Bc. Quittová pokud se opakovaně najde, volat MP, která to zlikviduje Novotný řešila RMČ finanční kompenzaci p. Michálkovi, jak rozhodla? Bc. Quittová prostřednictvím AK byl p. Michálek informován, že na žádné finanční vyrovnání nemá nárok a byl vyzván k demontáži jím nainstalovaného zařízení. Pokud tak neučiní bude demontováno námi na naše náklady, uložíme a p. Michálkovi naúčtujeme úložné. Dále informovala o uzavření nabídek na AZ Kneslova, otevírání obálek a zasedání výběrové komise bude a na 26. schůzi RMČČ bude předložen ke schválení návrh na nového nájemce. Kotík informoval o nových web stránkách, na kterých lze zveřejňovat informace od jednotlivých zastupitelů. 15. Závěr Starosta poděkoval všem za aktivní účast na zasedání, popřál do nového roku a v hod. ukončil 6. zasedání ZMČČ. Ing. Jiří Hladík Bc. Petra Quittová ověřovatelé Jan König Ing. Zdeněk Polívka, CSc. Ladislav Kotík

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více