13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění 4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření"

Transkript

1

2 O B S A H 1. Vstupní údaje 5 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce Vybrané orgány ZP Správní rada Dozorčí rada Rozhodčí orgán Výbor pro audit 9 4. Činnost zdravotní pojišťovny Organizační struktura ZP k Informační systém Kontrolní systém a systém vnitřního auditu Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních 13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření 13 k odstranění zjištěných nedostatků a vyhodnocení jejich plnění Zaměření činnosti vnitřního auditora Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a penále Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů Tvorba opravných položek Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Revizní činnost - kontroly poskytovatelů zdravotních služeb Pohledávky za PZS po lhůtě splatnosti Smluvní politika, síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Místní a časová dostupnost hrazených služeb dle 4 zákona č. 48/1997 Sb Zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní služby čerpané z fondu prevence Zdravotní služby hrazené z jiných zdrojů Tvorba a čerpání fondů zdravotní pojišťovny ZFZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů 47 na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR PF - Provozní fond zdravotní pojišťovny FRM Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny SF Sociální fond zdravotní pojišťovny RF Rezervní fond zdravotní pojišťovny Fprev Fond prevence zdravotní pojišťovny Splnění podmínek podle 1 odst. 3 vyhlášky MF č. 418/23 Sb Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny Doplňující údaje 68 1

3 6. Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti ZP Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny k Plnění podmínek splátkových kalendářů Pojištěnci Vliv sloučení VZP ČR a ZP Média k Dopady ze sloučení ZP M-A s ČPZP k Plnění podmínek ustanovení 18 zákona č. 16/1999 Sb., 73 ve znění pozdějích předpisů 8. Závěr Přílohy 9.1 Účetní závěrka včetně Přílohy 9.2 Auditorská zpráva k účetní závěrce 9.3 Auditorská zpráva k výroční zprávě 9.4 Stanoviska Správní a Dozorčí rady k výroční zprávě 9.5 Způsob a forma zveřejnění VZ Zvláštní část výroční zprávy (tvoří samostatnou část určenou pro účely 1% přerozdělování příjmů veřejného zdravotního pojištění) 2

4 Seznam zkratek používaných ve výroční zprávě AP Access Point BÚ Bankovní účet CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČNB Česká národní banka ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR Česká republika DIP Dlouhodobá intenzívní péče DIOP Dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče DR Dozorčí rada DRG Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Group) EPS Elektronická požární signalizace EZS Elektronická zabezpečovací signalizace FM Fond majetku Fprev Fond prevence FRM Fond reprodukce majetku HW Hardware (technické vybavení počítače) IČO Identifikační číslo osoby IM Investiční majetek IS Informační systém IT Interní tabulka KZ Konečný zůstatek LSPP Lékařská služba první pomoci MF Ministerstvo financí MZ Ministerstvo zdravotnictví MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZP Moravská zdravotní pojišťovna OBZP Osoby bez zdanitelných příjmů OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňovaná činnost P9 Program 9 PF Provozní fond PZS Poskytovatel zdravotních služeb Q Kalendářní čtvrtletí RBP Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RF Rezervní fond SF Sociální fond SR Správní rada SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv SW Software (programové vybavení počítače) SZP ČR Svaz zdravotních pojišťoven České republiky TB Terabyte (jednotka informace) TRN Tuberkulózní a respirační nemoci ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VZ 212 Výroční zpráva za rok 212 VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZP Zdravotní pojišťovna (pojišťovny) ZP M-A Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ZPP Zdravotně pojistný plán ZPr Zdravotnické prostředky 3

5 Úvodní slovo ředitele Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (dále také Revírní bratrská pokladna, RBP nebo pojišťovna ) vstoupila do systému veřejného zdravotního pojištění v průběhu roku Byla zřízena se záměrem zajistit kvalitní zdravotní pojištění především pro zaměstnance organizací, které toto zřízení iniciovaly, jejich rodinné příslušníky a další obyvatele regionu Moravy a Slezska. Tato původní strategie je po dobu již devatenácti let eistence pojišťovny v zásadě dodržována a rozhodující část pojištěnců, tj. cca 8 %, je koncentrována v Moravskoslezském kraji. Kromě pevně přetrvávající vazby na uvedenou geografickou oblast se pojišťovna permanentně soustředí na naplňování závazku kvality kompleně pojatých služeb vůči všem partnerům v systému veřejného zdravotního pojištění. Prioritou je přitom prosazování a ochrana oprávněných zájmů vlastních pojištěnců, kteří jsou ať přímo, či zprostředkovaně, rozhodujícími plátci prostředků pojistného. Trvale pozitivní vztahy s poskytovateli zdravotních služeb ve vazbě na výsledky smluvní politiky pojišťovny, spolupráce s dominantními plátci pojistného, včetně servisu formovaného na míru jejich zaměstnanců, a v neposlední řadě nabídka širokého spektra aktivit preventivního zaměření pro pojištěnce jsou rozhodujícími faktory ovlivňujícími hospodaření RBP a rezultujícími v její dlouhodobou ekonomickou stabilitu. O této skutečnosti svědčí i následující tet výroční zprávy podávající ucelený obraz o hospodaření Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny v roce 212. Přes veškeré nepříznivé vlivy, zasahující jak příjmovou, tak i výdajovou stránku, je její hospodářský výsledek velmi blízký rovnovážné bilanci a z hlediska delšího časového období naprosto pozitivní. Zdravotní pojišťovna s takto konstituovanou stabilitou je i v období přetrvávající krize, či aplikace náročných reformních projektů, vždy schopna vyrovnávat veškeré vznikající anomálie systému veřejného zdravotního pojištění a významně se podílet na zabezpečení jeho bezproblémového chodu i v relativně krajních situacích. Revírní bratrská pokladna tuto schopnost již vminulosti mnohokrát prokázala a jsem přesvědčen, že tomu tak může být i kdykoli v příštím období. Ing. Lubomír Káňa 4

6 1. Vstupní údaje Název zdravotní pojišťovny: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 18 IČO: Předseda správní rady: Ing. Vladimír Krátký Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Kasper Předseda rozhodčího orgánu: Mgr. Radim Babinec Ředitel: Ing. Lubomír Káňa Telefon: Fa: Internetová adresa: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Používaná zkratka: RBP Revírní bratrská pokladna byla zřízena Rozhodnutím MPSV ČR č.j /93-15 ze dne v souladu se zákonem č. 28/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a byla zapsána Krajským obchodním soudem v Ostravě do obchodního rejstříku pod oddílem A.XIV, vložka 554 dne Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena žádost Revírní bratrské pokladny a Moravské zdravotní pojišťovny (dále také MZP ) o povolení sloučení těchto pojišťoven. Na jeho základě Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne Rozhodnutí č.j /96 k povolení sloučení obou subjektů ke dni pod společným názvem Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravotní pojišťovna se sídlem ve Slezské Ostravě, Michálkovická 18, IČ Usnesením Krajského obchodního soudu č.j /1996 ze dne byla Moravská zdravotní pojišťovna se sídlem v Kopřivnici vymazána z obchodního rejstříku. Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. F 2239/23 /11 ze dne o návrhu RBP na A XIV 554 zápis změny do obchodního rejstříku byl k vymazán původní obchodní název pojišťovny a zapsán obchodní název: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. V duchu tradic báňského zdravotního pojišťovnictví podaly žádost o zřízení RBP ve smyslu 3 zákona č. 28/1992 Sb., ve znění platném k , tyto podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé): Ostravsko-karvinské doly, a.s. Ostrava Českomoravské doly, a.s. Důl ČSM Stonava Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov Vědecko-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava Radvanice Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí 5

7 Ke dni došlo ke sloučení RBP s bývalou Moravskou zdravotní pojišťovnou, o jejíž zřízení požádaly: TATRA, a.s. Kopřivnice Moravskoslezská vagónka, a.s. Studénka MASSAG, a.s. Bílovec MAGNETON a.s. Kroměříž Siemens, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce 212 Celospolečenský vývoj ekonomické oblasti v průběhu roku 212 neumožňoval výraznější zvyšování tempa příjmů systému veřejného zdravotního pojištění. RBP však může konstatovat, že i přes nevýznamný nárůst objemu výběru pojistného dokázala pouze s mírně zápornou bilancí příjmů a výdajů zajistit potřebnou úroveň kvality a dostupnosti zdravotních služeb svým klientům, a to i v době znatelného zvyšování ekonomické náročnosti téměř ve všech segmentech zdravotních služeb. Pojišťovna přitom neeviduje žádného poskytovatele, kterému by za zdravotní službu vůči pojištěncům RBP v roce 212 včas nezaplatila, čili nemá vůči smluvním ani nesmluvním partnerům žádné závazky po lhůtě splatnosti. K dosažení tohoto stavu nepotřebovala žádné vnější finanční zdroje. Všechny pojišťovnou spravované fondy vykazují k kladný zůstatek finančních prostředků, které byly deponovány v šesti tuzemských bankovních ústavech. RBP má při rozložení finančních prostředků v jednotlivých bankách za cíl, vedle diverzifikace rizika jejich potencionálního znehodnocení, rovněž dosažení optimální výše úrokových sazeb. Cenné papíry RBP nevlastní. Rezervní fond pojišťovny je dlouhodobě udržován v požadované výši a odpovídá parametrům stanoveným platnou legislativou. Je tvořen výhradně finančními prostředky deponovanými na bankovních účtech RBP. Pojišťovna provedením přídělu povoleného limitu finančních prostředků určených na vlastní činnost vytvořila prostor pro realizaci schválených záměrů. Náklady na zlepšené zdravotní služby čerpané mimo základní fond zdravotního pojištění a poskytovanou z fondu prevence v průběhu roku 212 byly řízeny v souladu s platnou legislativou. RBP dlouhodobě ve své činnosti velmi pečlivě zvažuje vynakládání finančních prostředků v zájmu zachování finanční stability. Dosahované výsledky hospodaření pojišťovny jsou dobrým předpokladem pro posílení důvěry stávající i potenciální klientely ve spolehlivost Revírní bratrské pokladny, její image seriózního obchodního partnera a zároveň i pozitivním ekonomickým zázemím pro příští období. 6

8 3. Vybrané orgány ZP 3.1 Správní rada Správní rada RBP je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje v zásadních otázkách týkajících se její činnosti. K měla následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Vladimír Krátký předseda Ing. Pavel Jílek místopředseda Mgr. Radim Babinec Ing. Jarmila Ivánková Josef Nejezchleba Dušan Otaševič Jiří Parma Vladislav Pawlas Ing. Jaromír Pytlík Ing. Ivana Schejoková členové jmenovaní vládou: PhDr. Lucie Bryndová JUDr. Josef Kunc Ing. Petr Nosek Ing. Jiří Pavlík V průběhu roku 212 došlo ve složení Správní rady RBP k následujícím změnám: k byl odvolán Ing. Jiří Pavlík, k byla jmenována Mgr. Ivanka Dortová, k byl jmenován Bc. Radko Česenek, k byla odvolána PhDr. Lucie Bryndová, k byl jmenován M.Litt. Ondřej Roztomilý, k byl odvolán Ing. Petr Nosek, k byla jmenována MUDr. Helena Sajdlová. K měla Správní rada RBP následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Vladimír Krátký předseda Ing. Pavel Jílek místopředseda Mgr. Radim Babinec Ing. Jarmila Ivánková Josef Nejezchleba Dušan Otaševič Jiří Parma Vladislav Pawlas Ing. Jaromír Pytlík Ing. Ivana Schejoková členové jmenovaní vládou: Ing. Radko Česenek Mgr. Ivanka Dortová JUDr. Josef Kunc M.Litt. Ondřej Roztomilý MUDr. Helena Sajdlová 7

9 V průběhu roku 212 se uskutečnila 4 zasedání Správní rady RBP, a to 26. dubna, června, 25. října a 6. prosince. 3.2 Dozorčí rada Dozorčí rada RBP je kontrolním orgánem pojišťovny. K měla Dozorčí rada RBP následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Josef Kasper Ing. Jan Jurášek Ing. Petr Chrastecký Marta Milchová Štefan Pintér František Riedl předseda místopředseda členové jmenovaní vládou: Ing. Iveta Filipová Ing. Radek Foldyna Ing. Milan Souček V průběhu roku 212 došlo ve složení Dozorčí rady RBP k následujícím změnám: k byla odvolána Ing. Iveta Filipová, k byl jmenován Mgr. Bc. Roman Odložilík, k byl odvolán Ing. Milan Souček, k byla jmenována Mgr. Zdeňka Krejčová. K měla Dozorčí rada RBP následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Josef Kasper Ing. Jan Jurášek Ing. Petr Chrastecký Marta Milchová Štefan Pintér František Riedl předseda místopředseda členové jmenovaní vládou: Ing. Radek Foldyna Mgr. Zdeňka Krejčová Mgr. Bc. Roman Odložilík V průběhu roku 212 se uskutečnila 4 zasedání Dozorčí rady RBP, a to 25. dubna, června, 25. října a 13. prosince. 3.3 Rozhodčí orgán Rozhodčí orgán RBP rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím pojišťovny ve věcech týkajících se placení pojistného, pokut, penále, přirážek k pojistnému, vracení přeplatku a snížení záloh na pojistné vydávaných podle obecně závazných předpisů o správním řízení včetně přezkumného řízení a obnovy řízení a dále o žádostech o odstranění tvrdosti při uložení pokut, vyměřené přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje částku 2. Kč. 8

10 V roce 212 měl Rozhodčí orgán RBP následující konstantní složení: zástupci Správní rady Mgr. Radim Babinec předseda Ing. Jarmila Ivánková Ing. Jaromír Pytlík zástupci Dozorčí rady zástupce MF zástupce MZ Ing. Petr Chrastecký Marta Milchová Štefan Pintér Mgr. Jitka Šálová Zdeňka Vlčanová zástupce MPSV MUDr. Svatopluk Káňa náhradník MPSV MUDr. Zdeňka Nohelová zástupce RBP JUDr. Libuše Šmehlíková místopředseda V průběhu roku 212 se uskutečnila 4 zasedání Rozhodčího orgánu RBP, a to 6. března, 6. června, 25. září a 4. prosince. 3.4 Výbor pro audit Výbor pro audit konstituovaný podle ustanovení 44 zákona č. 93/29 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, měl v průběhu roku 212 následující konstantní složení: Ing. Vladimír Kostelný Ing. Jan Jurášek Ing. Oldřich Lebl předseda V průběhu roku 212 se uskutečnila 2 zasedání Výboru pro audit RBP, a to 17. dubna a 13. listopadu. 9

11 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1 Organizační struktura ZP k Vnitřní organizaci a systém řízení pojišťovny upravuje organizační řád. Revírní bratrská pokladna uplatňuje vzhledem ke svému převážně regionálnímu charakteru centralistický model řízení. Ten je charakterizován tím, že ústředí pojišťovny zajišťuje kompleně agendu veřejného zdravotního pojištění (zpracování dat, smluvní politiku, úhradu zdravotních služeb, výběr pojistného, kontrolu a revize). Současně přímo řídí výkonná pracoviště - epozitury, která zajišťují základní servis pro pojištěnce, poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatelské subjekty. Skladba epozitur a jejich jednatelství odpovídá potřebě dostupnosti poskytovaných služeb vzhledem k alokaci klientů: o Epozitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava-Poruba, 17. listopadu 179 jednatelství Praha, nám. W. Churchilla 2 o Epozitura Karviná, Masarykovo nám. 6 jednatelství Orlová, Rydultowská 139 jednatelství Bohumín, nám. T. G. Masaryka 939 o Epozitura Havířov, Svornosti 2 jednatelství Český Těšín, Komenského sady 1 jednatelství Chomutov, Kochova 1185 jednatelství Most, J. Průchy 1915 o Epozitura Frýdek-Místek, U Staré pošty 54 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 417 jednatelství Třinec, Jablunkovská 241 jednatelství Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 241 o Epozitura Hodonín, Dolní Valy 394 jednatelství Brno, U Pošty 14 jednatelství Kyjov, Jungmanova 131 jednatelství Veselí nad Moravou, Sokolovská 671 jednatelství Jihlava, Palackého 1222/18 o Epozitura Opava, Horní náměstí 49/13 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Vítkov, nám. J. Zajíce 1 jednatelství Krnov, nám. Hrdinů 7 jednatelství Bruntál, Revoluční 18 o Epozitura Kopřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Studénka, nám. Republiky 698 jednatelství Bílovec, Bezručova 1 jednatelství Nový Jičín, Štefánikova 826 jednatelství Fulnek, Masarykova 338 jednatelství Odry, Masarykovo nám. 4 o Epozitura Kroměříž, nám. Míru 3287 jednatelství Bystřice pod Hostýnem, ul. 6. května 171 jednatelství Holešov, Sušilova 478 jednatelství Kojetín, ul. 6. května

12 jednatelství Přerov, Kratochvílova 43 jednatelství Olomouc, Kosmonautů 8 o Epozitura Valašské Meziříčí, Pospíšilova 11 jednatelství Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183 jednatelství Hranice, 28. října 565 jednatelství Vsetín, Smetanova 1269 Organizační uspořádání RBP nedoznalo v průběhu hodnoceného období podstatných změn. Jeho stav k znázorňuje organizační schéma, které reprezentuje 215 funkčních míst. Za hodnocené období RBP nevykazuje podílovou účast v jiných společnostech ani eistenci vlastních dceřiných společností. Organizační schéma RBP k

13 4.2 Informační systém Popis systému Informační systém RBP: má architekturu klient-server (všichni jeho uživatelé pracují nad stejnými daty, neeistují lokální kopie) je provozován v "tenkém klientovi" (tzn. v prohlížeči, není instalována aplikace u každého uživatele) využívá relační databázi k ukládání informací a jejich stavů, nikoliv do (ne)strukturovaných souborů či zásobníků Informační systém RBP obsahuje tyto hlavní moduly, které podporují oblasti: vedení registru pojištěnců a firem výběr a kontrolu plateb pojistného úhradu zdravotních služeb účetnictví objednání a zaplacení zboží a služeb skladové hospodářství příjem a odeslání dokumentů výkon spisové služby vymáhání pohledávek a škod Zásadní změny konfigurace informačního systému v roce 212 proti roku 211 V roce 212 proběhlo v konfiguraci informačního systému pouze navýšení kapacity diskového pole o 2 TB (zrcadlení tzn. 2 2 TB) z důvodu meziročního nárůstu objemu dat. Možnosti poskytování aktuálních informací v reálném čase Informační systém RBP umožňuje poskytnutí aktuálních informací v reálném čase ve všech běžných agendách. Data jsou nahrávána průběžně tak, jak přicházejí (od poskytovatelů zdravotních služeb, dodavatelů, Ministerstva zdravotnictví, SÚKL, ) a jsou vždy dostupná nejpozději příští pracovní den (většinou okamžitě) s výjimkou následujících případů: ročního zúčtování v některých segmentech poskytovatelů zdravotních služeb zvláštních výběrů dat (ať už pro vnitřní potřebu analýzy nebo na základě požadavků Ministerstva zdravotnictví, SÚKL, ÚZIS, ) doručení většího množství papírových dokladů, které není možno automaticky vytěžit 12

14 4.3 Kontrolní systém a systém vnitřního auditu Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Činnost pojišťovny podléhá kontrole ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, zákona č. 28/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 32/21 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. V roce 212 nebyla v RBP provedena kontrola vnějšími kontrolními orgány Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků a vyhodnocení jejich plnění Vnitřní kontrolní systém je v RBP zajišťován v rámci vymezených kompetencí vedoucími zaměstnanci na jednotlivých úrovních řízení. Účinnost vybudovaného vnitřního kontrolního systému ověřuje útvar Auditní služby. Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení a opírá se zejména o systém vnitřních aktů řízení a kontroly jejich dodržování. Rozhodčímu orgánu Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny bylo v roce 212 na čtyřech zasedáních předloženo k projednání 44 případů. Celkem za rok 212 na základě rozhodování rozhodčího orgánu bylo prominuto penále ve výši Kč a potvrzeno ve výši Kč. RBP v souladu s ustanovením 53a zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, rozhoduje o odstraňování tvrdostí, které se vyskytují při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 2. Kč. Jednotlivé žádosti vyplývající z předmětné novely zákona posuzovala Komise pro odstraňování tvrdosti zákona. Za rok 212 projednala na svých 6 zasedáních celkem 2 42 případů, z nichž v případech nebyly splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí komise. V ostatních věcech bylo penále potvrzeno v plné výši v 59 případech, prominuto penále v plné výši v 789 případech a částečně bylo penále prominuto ve 27 případech. Z celkové výše vymáhaného penále ve výši Kč bylo Komisí pro odstraňování tvrdosti zákona doporučeno řediteli RBP k prominutí a následně prominuto Kč Zaměření činnosti vnitřního auditora Interní audit byl v RBP v roce 212 zajišťován útvarem Auditní služby přímo podřízeným řediteli. Činnost útvaru byla realizována v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou na základě vnitřního aktu řízení Provádění interního auditu v Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně. Auditní služba rozpracovala střednědobý plán interního auditu na roční plán interních auditů, který zahrnoval 7 titulů. Šetření interního auditu byla v roce 212 zaměřena na oblast investic, veřejných zakázek a ujištění o účinnosti přijatých opatření k prevenci podvodu na epoziturách. Následným auditem bylo ověřeno plnění přijatých opatření k auditům realizovaným v předešlém roce. V září 212 byla zahájena Ministerstvem zdravotnictví veřejnosprávní kontrola RBP. Auditní 13

15 služba byla pověřena předáváním podkladů pro kontrolu a z toho důvodu byla dočasně pozastavena plánovaná činnost interního auditu. Audity zařazené do plánu na IV. čtvrtletí roku 212 byly zařazeny do plánu činnosti Auditní služby na následující rok. Zjištění z realizovaných auditů byla projednána s vedoucími odborných úseků řízení, kterých se šetření týkalo, a zároveň byly závěrečné zprávy projednány na poradách vedení pojišťovny. Celkem bylo v rámci realizovaných auditů formulováno 11 doporučení. V roce 212 nebyly zjištěny činností interního auditu závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily dosažení cílů pojišťovny stanovených ve zdravotně pojistném plánu na rok 212. V uvedeném období rovněž nebylo žádné zjištění auditní služby předáno k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. Za rok 212 byla ve smyslu ustanovení 22 odst. 3 zákona č. 32/21 Sb. a ustanovení 32 vyhlášky č. 416/24 Sb. zpracována Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly za rok Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a penále Jednou z prioritních činností zdravotní pojišťovny je provádění kontrol plátců veřejného zdravotního pojištění a soustavné sledování výběru pojistného. Této činnosti byla především v zájmu zajištění stability věnována maimální pozornost. Hlavní úkoly pro oblast výběru pojistného jsou dlouhodobě vytyčeny v Cílech a zásadách řízení kontrolní činnosti v příjmové oblasti RBP schválených správní radou. Plnění těchto úkolů je pravidelně vyhodnocováno na poradách vedení RBP a souhrnné informace jsou podávány Správní a Dozorčí radě RBP. Provádění kontrol u zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných bylo zabezpečováno pracovníky odboru kontroly a výběru pojistného a u osob bez zdanitelných příjmů především pracovníky epozitur RBP a pracovníky oddělení OBZP. Stálá pozornost byla věnována z hlediska výše odvodu pojistného významným plátcům pojistného, u kterých jsou odvody na veřejné zdravotní pojištění sledovány průběžně. Pomocí informačního systému byli sledováni i ostatní plátci veřejného zdravotního pojištění. Kontrolní činnost RBP vycházela z měsíčních plánů kontrol. Kontroly byly zaměřeny zejména na ty plátce pojistného, u nichž informační systém signalizoval závažnější nebo opakované porušení platební kázně. Do plánu kontrol byli operativně zařazováni plátci pojistného v úpadku nebo v likvidaci a dále společnosti, o kterých vyžadovala informace Policie ČR z důvodu nehrazení pojistného za zaměstnance. Zvláštní pozornost byla věnována rovněž novým vznikajícím dlužníkům, jejichž problémy s pravidelností plateb byly předmětem jednání komise pro práci s pohledávkou. Tým vybraných zaměstnanců pod vedením ředitele pojišťovny operativně analyzoval tyto případy a realizoval neprodlená opatření k minimalizaci pohledávek na pojistném. V roce 212 provedli pracovníci odboru kontroly a výběru pojistného celkem kontrol, což je o 6,5 % více než v roce 211. U zaměstnavatelů bylo z tohoto počtu provedeno kontrol. Významným aspektem kontrolní činnosti je i vystavování potvrzení o bezdlužnosti. V roce 212 bylo pro různé účely vystaveno celkem potvrzení o bezdlužnosti plátců. 14

16 Součástí příjmů RBP jsou i výnosy z likvidací a insolvenčních řízení. V průběhu roku 212 bylo přihlášeno do likvidace 62 případů a objem přihlášených pohledávek činil Do insolvenčního řízení bylo přihlášeno 231 případů v celkovém objemu pohledávek Zatímco společností v likvidaci bylo v porovnání s rokem 211 jen o 19 % více, plátců pojistného přihlášených do insolvenčního řízení bylo více o 71 %. Neustále vzrůstající počet plátců pojistného, kteří nehradí pojistné za své zaměstnance, byl zaznamenán i v roce 212, kdy Policie ČR požadovala informace k 383 novým případům neplacení pojistného. Velkou skupinu plátců tvoří osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tato skupina byla kontrolována na základě podaných přehledů o příjmech a výdajích a placení záloh na pojistné. V roce 212 bylo prověřeno plátců této kategorie. Kontrola OSVČ byla ve spolupráci s epoziturami zaměřena především na správnost údajů vedených v registru RBP, výpočet pojistného a jeho úhradu a zejména na oprávněnost nárokovaných přeplatků na pojistném. Na přeplatcích vyplývajících ze zúčtování Přehledů OSVČ vracela RBP v roce 212 částku Nedílnou součástí kontrolního systému RBP je každodenní práce se skupinou tzv. osob bez zdanitelných příjmů. Kontroly probíhají individuálně při denním kontaktu s pojištěnci a s využitím informačního systému RBP, kdy jsou OBZP zasílány dopisy s požadavkem na doplnění chybějících údajů v registru pojištěnců a výzvy k úhradě dlužného pojistného. Počet kontrol u OBZP realizovaných pracovníky epozitur a oddělení OBZP v roce 212 dosáhl hodnoty V 364 případech, kdy OBZP nebyly ochotny ani po opakovaném upozornění dlužné pojistné uhradit, bylo zahájeno správní řízení s vyměřeným dlužným pojistným ve výši a penále ve výši Od začala pojišťovna aplikovat pro vymáhání dlužného pojistného a penále u OBZP výkazy nedoplatků jako účinnější nástroj. Do konce roku 212 bylo vystaveno celkem výkazů nedoplatků s vyměřeným dlužným pojistným ve výši a penále ve výši Při nereagování OBZP ani na platební výměry a výkazy nedoplatků byly jednotlivé případy předávány k následnému vymáhání. Celkem bylo v roce 212 kontrolní činností vyměřeno na dlužném pojistném a na penále, pokutách a přirážkách k pojistnému. Ukazatel Měr. jed. Rok 211 Rok 212 Rozdíl Počet zkontrolovaných plátců pojistného počet Zahájená správní řízení a výkazy nedoplatků u zaměstnavatelů počet Zahájená správní řízení a výkazy nedoplatků u OSVČ počet Zahájená správní řízení a výkazy nedoplatků u OBZP počet Vyměřeno na dlužném pojistném Uhrazené dlužné pojistné Vyměřeno na penále, pokutách a přirážkách k pojistnému Uhrazené penále, pokuty a přirážky k pojistnému IT/12 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že kontrolní činnosti byla věnována maimální pozornost se zaměřením na všechny skupiny plátců. Zvýšeného počtu kontrol o 25 % bylo dosaženo zejména organizačním rozdělením odboru kontroly a výběru pojistného na dvě oddělení: pro kontrolu zaměstnavatelů a kontrolu OSVČ. Práce v těchto odděleních se stala specializovanější a tím i efektivnější. Stejně tak ke zvýšení počtu kontrol přispělo vytvoření 15

17 samostatného oddělení OBZP. V neposlední řadě bylo dosaženo větší produktivity práce zejména neustálým zkvalitňováním informačního systému a zautomatizováním jednotlivých činností. V roce 212 byla rovněž zvýšena četnost kontrol u těch plátců, kteří jsou měsíčně vyhodnocováni jako neplatiči informačním systémem. O tom svědčí i zvýšený počet zahájených správních řízení a výkazů nedoplatků u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů. Důslednou realizací těchto kontrol byl posílen proces zkvalitňování a odstraňování chybovosti registru pojištěnců, která je zapříčiněna především neplněním oznamovacích povinností ze strany pojištěnců a zaměstnavatelů. Přirážky k pojistnému RBP v souladu s ustanovením 45 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, průběžně sleduje plnění zákonné oznamovací povinnosti zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb zasílat zdravotním pojišťovnám kopie záznamů o pracovních úrazech a nově zjištěných nemocech z povolání. Na podkladě dokladů dodaných v průběhu roku 211 zahájila RBP v roce 212 správní řízení o uložení přirážky k pojistnému z důvodu opakovaného výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin celkem ve 21 případech. Všechna správní řízení byla do ukončena doručením příslušných platebních výměrů a přirážky, až na jednu výjimku byly do uhrazeny. Celková výše vyměřených přirážek činila 2.129, zaplaceno bylo celkem Náhrady škod V roce 212 uplatnila RBP celkem nových případů náhrady škody dle 55 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, kdy vynaložené náklady na léčení pojištěnců RBP byly způsobeny protiprávním jednáním třetích osob. Podkladem pro zahájená řízení je plnění oznamovací povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, Policie ČR a soudů. V hodnoceném období bylo zaplaceno celkem případů, což ve finančním objemu představuje částku Vyhodnocení účinnosti využívání předpisu dlužného pojistného a penále výkazy nedoplatků v porovnání s vystavováním platebních výměrů V souladu s 53 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, využívá Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna možnost předepsat dlužné pojistné a penále výkazem nedoplatků. Institut výkazu nedoplatků se stal významným prostředkem předepisování dlužného pojistného a penále. U výkazu nedoplatků je nutno vyzvednout rychlost jeho vydání na základě nesporných pohledávek vůči plátcům zdravotního pojištění, jeho vykonatelnost dnem doručení, krátkost lhůty na podání námitek ze strany plátce pojistného, možnost bezproblémového zrušení výkazu ze strany zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě i skutečnost, že na výkazy nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. V roce 212 vydala Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna celkem výkazů nedoplatků, a to jak na zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné, tak od června 212 i na osoby bez zdanitelných příjmů. Těmito výkazy bylo vyměřeno na 16

18 dlužném pojistném a na penále, což z celkově vyměřené částky v roce 212 činí 86,9 %. Pokud máme porovnat účinnost výkazů nedoplatků a platebních výměrů, pak větší operativnost jednoznačně hovoří ve prospěch výkazů nedoplatků Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále Problematiku odpisu pohledávek v Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně upravují zásady schválené SR RBP a směrnice k vymáhání a odpisu pohledávek RBP za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tento vnitřní akt řízení upravuje postup při práci s pohledávkou od jejího vzniku až po její případné odepsání s vymezením pravomocí a zodpovědností zaměstnanců realizujících tuto činnost. Odpis nedobytných pohledávek byl realizován v souladu s 26c zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. Pro posuzování a přípravu nedobytných pohledávek k odpisu slouží zejména klasifikace pohledávek z pohledu doby jejich vzniku a možností uspokojení. Dlouhodobost pohledávky v kombinaci se skutečností, že plátce je již několik let neaktivní a věřitel neuspěl při vymáhání pohledávky při využití všech zákonných prostředků, je podmínkou pro odepsání pohledávky (dluhu). K základním důvodům, resp. kritériím realizovaných odpisů, patří skutečnost, že: konkurz na majetek úpadce byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení, konkurz na majetek úpadce byl zrušen z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, návrh na prohlášení konkurzu byl zrušen, protože majetek nepostačuje na pokrytí nákladů konkurzu, výkon rozhodnutí odepsáním z účtu nebyl realizován z důvodu neeistence účtu povinného, výkon rozhodnutí odepsáním z účtu nebyl realizován po uplynutí půlroční blokace účtu, na účtu nebyly žádné prostředky, výkon rozhodnutí prodejem movitého majetku nebyl realizován, protože nebyly nalezeny postižitelné věci povinného, výkon rozhodnutí prodejem nemovitého majetku nebyl realizován, nebyl nalezen žádný postižitelný majetek povinného, výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy nebyl realizován, protože povinný již nepracuje, výkon rozhodnutí na jiné příjmy (např. důchod, podporu v nezaměstnanosti apod.) nebyl realizován, protože tyto příjmy byly zatíženy jinými výkony rozhodnutí, povinný zemřel a pohledávka nebyla uznána, resp. uspokojena, v dědickém řízení, pohledávka byla navržena k odpisu, protože náklady na její vymáhání převyšují pohledávku samotnou. 17

19 Celkový přehled o veškerých odpisech nedobytných pohledávek uskutečněných v roce 212 v souladu s platnými zásadami pro odpis pohledávek poskytuje následující tabulka (v ): Zmocnění pro odpis pohledávky Dlužné pojistné Penále, pokuty Náhrady škod Zdravotní služby Celkem Správní rada nad 1 Kč V kompetenci RBP do 1 Kč Celkem IT/12 Na podrozvahových účtech eviduje RBP k plně odepsané pohledávky v celkovém objemu Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů Přehledy o platbách pojistného podané elektronicky jsou při přijetí zkontrolovány, přehledy podané v papírové formě jsou naskenovány, data z nich jsou vytěžena a správnost dat zkontrolována proti papírovému originálu. Přehledy jsou poté informačním systémem párovány s fyzicky přijatými platbami na bankovních účtech pojišťovny. Plátci pojistného, kteří nezašlou v některém z měsíců přehled o platbách, jsou opakovaně o této skutečnosti informováni či písemně vyzýváni ke splnění své povinnosti. V průběhu roku 212 bylo na základě provedených kontrol obesláno dopisy celkem plátců pojistného. V souladu s platnou legislativou uplatňovala pojišťovna v roce 212 stanovení pravděpodobné výše pojistného ve 49 případech, kdy plátci pojistného i přes opakované výzvy nedoložili požadované podklady ke kontrole plateb pojistného Tvorba opravných položek RBP vytváří v souladu s vyhláškou č. 53/22 Sb., v platném znění, opravné položky k pohledávkám z veřejného zdravotního pojištění. Účetní opravné položky se tvoří na základě skutečnosti, že se pohledávka stala rizikovou. Výše opravné položky odráží riziko vyplývající z možného neuhrazení pohledávky. Opravná položka je tvořena ve výši 5 % za každých ukončených 9 dnů po splatnosti dané pohledávky. 18

20 4.4 Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Zdravotní politika Revírní bratrské pokladny je dlouhodobě zaměřena na zajištění zdravotních služeb pro své klienty v náležitém rozsahu, dostupnosti a kvalitě. Revírní bratrská pokladna profiluje svoji činnost tak, aby co nejúčelněji zabezpečila úhrady zdravotních služeb ve specifických podmínkách svého působení, kterými jsou: regionální charakter zdravotní pojišťovny, alokace převážné části klientů v ekologicky narušeném prostředí, vyšší podíl pojištěnců vystavených vysoké zátěži a rizikovosti práce. Za účinný nástroj ovlivňování výdajové stránky systému zdravotního pojištění považovala pojišťovna zejména funkčnost sítě poskytovatelů zdravotních služeb a uplatňování regulačních mechanizmů v systému úhrad zdravotních služeb. Pojišťovna respektovala legislativní normy vydávané MZ k výsledkům dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tyto byly promítnuty do vnitřních řídících aktů, jejichž zásady schválila Správní rada pojišťovny. Součástí řídících aktů byly rovněž příslušné regulační mechanizmy a podmínky úhrad zdravotních služeb uplatněné ve smluvních ujednáních. Výjimky z jejich aplikace byly posuzovány individuálně, a to v případech vývojově významných změn objemu nebo struktury poskytovaných zdravotních služeb. Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní lůžkové péče byly v roce 212 hrazeny: a) výkonovým způsobem podle vyhlášky č. 134/1998 Sb, v platném znění, kterým se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále také seznam výkonů ), a to u 8 poskytovatelů, b) kombinací složek individuálně sjednané úhrady, případového paušálu, úhrady vyčleněné z úhrady případového paušálu a ambulantní úhrady u 22 poskytovatelů c) paušálním způsobem úhrady u 16 poskytovatelů. U poskytovatelů uvedených v bodech b) a c) byl sjednáván objem úhrady ve výši 14 % objemu úhrady referenčního období při zajištění dostupnosti a současně s přihlédnutím k vývoji poskytování zdravotních služeb. S ohledem na záměr MZ zreálnit prostřednictvím klasifikačního systému DRG paušální úhrady poskytnuté poskytovatelům akutní lůžkové péče v předcházejících letech sjednala pojišťovna vzhledem ke svému regionálnímu charakteru a s ohledem na nepravidelný vývoj úhrad mimo hlavní regiony působnosti se svými smluvními partnery v roce 212 celkem 22 cenových dodatků pro úhradu tímto způsobem. Podíl objemu úhrad poskytovatelům formou systému DRG k celkovému objemu úhrad všech poskytovatelů akutní lůžkové péče činil v roce 212 3,2 %. Z celkového počtu 118 smluvních poskytovatelů akutní lůžkové péče bylo uzavřeno 13 cenových ujednání, z 22 cenových dodatků hrazených systémem DRG bylo uzavřeno 11 dodatků. Hodnota průměrné výše základní sazby u poskytovatelů s úhradou formou systému DRG před vyúčtováním zdravotních služeb za rok 212 činí Kč. Zdravotní služby v ostatních segmentech byly hrazeny v souladu s vyhláškou 19

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2004) Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR Duben 2014 Obsah Obsah... 2 Zkratky související s textovou částí a

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Datum provedení oprav: 3. července 2013 (K úpravě došlo na základě ověření správnosti výroční zprávy 2003 Datum provedení oprav:a

Více

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2012 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP...8 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP...9 Úvodní

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 51/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví oborová Výroční zpráva 2002 2 Úvodní slovo Rok 2002 představoval v desetileté činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 VZP ČR duben 2004 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje 5 Charakteristika vývoje v roce 2003 7 Orgány Pojiš ovny 11 3.1

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Informace z kontrolní akce č. 09/29 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví V ýroční zpráva 2001 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Výroční zpráva 2001 Úvodní slovo Rok 2001 představoval v činnosti OZP období dokončení plné integrace všech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a 211 výroční zpráva OBSAH Úvod Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Majetek ve správě Personální oblast Spolupráce s městem Ostrava Odběry vody Výroba elektrické energie Kontrola jakosti vod

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 285 08/36 Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více