13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění 4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření"

Transkript

1

2 O B S A H 1. Vstupní údaje 5 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce Vybrané orgány ZP Správní rada Dozorčí rada Rozhodčí orgán Výbor pro audit 9 4. Činnost zdravotní pojišťovny Organizační struktura ZP k Informační systém Kontrolní systém a systém vnitřního auditu Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních 13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření 13 k odstranění zjištěných nedostatků a vyhodnocení jejich plnění Zaměření činnosti vnitřního auditora Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a penále Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů Tvorba opravných položek Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Revizní činnost - kontroly poskytovatelů zdravotních služeb Pohledávky za PZS po lhůtě splatnosti Smluvní politika, síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb Místní a časová dostupnost hrazených služeb dle 4 zákona č. 48/1997 Sb Zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění Zdravotní služby čerpané z fondu prevence Zdravotní služby hrazené z jiných zdrojů Tvorba a čerpání fondů zdravotní pojišťovny ZFZP Základní fond zdravotního pojištění Struktura nákladů na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů Průměrné náklady na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů 47 na jednoho pojištěnce Náklady na léčení cizinců v ČR PF - Provozní fond zdravotní pojišťovny FRM Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny SF Sociální fond zdravotní pojišťovny RF Rezervní fond zdravotní pojišťovny Fprev Fond prevence zdravotní pojišťovny Splnění podmínek podle 1 odst. 3 vyhlášky MF č. 418/23 Sb Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny Doplňující údaje 68 1

3 6. Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti ZP Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny k Plnění podmínek splátkových kalendářů Pojištěnci Vliv sloučení VZP ČR a ZP Média k Dopady ze sloučení ZP M-A s ČPZP k Plnění podmínek ustanovení 18 zákona č. 16/1999 Sb., 73 ve znění pozdějích předpisů 8. Závěr Přílohy 9.1 Účetní závěrka včetně Přílohy 9.2 Auditorská zpráva k účetní závěrce 9.3 Auditorská zpráva k výroční zprávě 9.4 Stanoviska Správní a Dozorčí rady k výroční zprávě 9.5 Způsob a forma zveřejnění VZ Zvláštní část výroční zprávy (tvoří samostatnou část určenou pro účely 1% přerozdělování příjmů veřejného zdravotního pojištění) 2

4 Seznam zkratek používaných ve výroční zprávě AP Access Point BÚ Bankovní účet CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČNB Česká národní banka ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR Česká republika DIP Dlouhodobá intenzívní péče DIOP Dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče DR Dozorčí rada DRG Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Group) EPS Elektronická požární signalizace EZS Elektronická zabezpečovací signalizace FM Fond majetku Fprev Fond prevence FRM Fond reprodukce majetku HW Hardware (technické vybavení počítače) IČO Identifikační číslo osoby IM Investiční majetek IS Informační systém IT Interní tabulka KZ Konečný zůstatek LSPP Lékařská služba první pomoci MF Ministerstvo financí MZ Ministerstvo zdravotnictví MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZP Moravská zdravotní pojišťovna OBZP Osoby bez zdanitelných příjmů OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňovaná činnost P9 Program 9 PF Provozní fond PZS Poskytovatel zdravotních služeb Q Kalendářní čtvrtletí RBP Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RF Rezervní fond SF Sociální fond SR Správní rada SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv SW Software (programové vybavení počítače) SZP ČR Svaz zdravotních pojišťoven České republiky TB Terabyte (jednotka informace) TRN Tuberkulózní a respirační nemoci ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR VZ 212 Výroční zpráva za rok 212 VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZP Zdravotní pojišťovna (pojišťovny) ZP M-A Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ZPP Zdravotně pojistný plán ZPr Zdravotnické prostředky 3

5 Úvodní slovo ředitele Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (dále také Revírní bratrská pokladna, RBP nebo pojišťovna ) vstoupila do systému veřejného zdravotního pojištění v průběhu roku Byla zřízena se záměrem zajistit kvalitní zdravotní pojištění především pro zaměstnance organizací, které toto zřízení iniciovaly, jejich rodinné příslušníky a další obyvatele regionu Moravy a Slezska. Tato původní strategie je po dobu již devatenácti let eistence pojišťovny v zásadě dodržována a rozhodující část pojištěnců, tj. cca 8 %, je koncentrována v Moravskoslezském kraji. Kromě pevně přetrvávající vazby na uvedenou geografickou oblast se pojišťovna permanentně soustředí na naplňování závazku kvality kompleně pojatých služeb vůči všem partnerům v systému veřejného zdravotního pojištění. Prioritou je přitom prosazování a ochrana oprávněných zájmů vlastních pojištěnců, kteří jsou ať přímo, či zprostředkovaně, rozhodujícími plátci prostředků pojistného. Trvale pozitivní vztahy s poskytovateli zdravotních služeb ve vazbě na výsledky smluvní politiky pojišťovny, spolupráce s dominantními plátci pojistného, včetně servisu formovaného na míru jejich zaměstnanců, a v neposlední řadě nabídka širokého spektra aktivit preventivního zaměření pro pojištěnce jsou rozhodujícími faktory ovlivňujícími hospodaření RBP a rezultujícími v její dlouhodobou ekonomickou stabilitu. O této skutečnosti svědčí i následující tet výroční zprávy podávající ucelený obraz o hospodaření Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny v roce 212. Přes veškeré nepříznivé vlivy, zasahující jak příjmovou, tak i výdajovou stránku, je její hospodářský výsledek velmi blízký rovnovážné bilanci a z hlediska delšího časového období naprosto pozitivní. Zdravotní pojišťovna s takto konstituovanou stabilitou je i v období přetrvávající krize, či aplikace náročných reformních projektů, vždy schopna vyrovnávat veškeré vznikající anomálie systému veřejného zdravotního pojištění a významně se podílet na zabezpečení jeho bezproblémového chodu i v relativně krajních situacích. Revírní bratrská pokladna tuto schopnost již vminulosti mnohokrát prokázala a jsem přesvědčen, že tomu tak může být i kdykoli v příštím období. Ing. Lubomír Káňa 4

6 1. Vstupní údaje Název zdravotní pojišťovny: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 18 IČO: Předseda správní rady: Ing. Vladimír Krátký Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Kasper Předseda rozhodčího orgánu: Mgr. Radim Babinec Ředitel: Ing. Lubomír Káňa Telefon: Fa: Internetová adresa: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Používaná zkratka: RBP Revírní bratrská pokladna byla zřízena Rozhodnutím MPSV ČR č.j /93-15 ze dne v souladu se zákonem č. 28/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a byla zapsána Krajským obchodním soudem v Ostravě do obchodního rejstříku pod oddílem A.XIV, vložka 554 dne Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena žádost Revírní bratrské pokladny a Moravské zdravotní pojišťovny (dále také MZP ) o povolení sloučení těchto pojišťoven. Na jeho základě Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne Rozhodnutí č.j /96 k povolení sloučení obou subjektů ke dni pod společným názvem Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravotní pojišťovna se sídlem ve Slezské Ostravě, Michálkovická 18, IČ Usnesením Krajského obchodního soudu č.j /1996 ze dne byla Moravská zdravotní pojišťovna se sídlem v Kopřivnici vymazána z obchodního rejstříku. Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. F 2239/23 /11 ze dne o návrhu RBP na A XIV 554 zápis změny do obchodního rejstříku byl k vymazán původní obchodní název pojišťovny a zapsán obchodní název: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. V duchu tradic báňského zdravotního pojišťovnictví podaly žádost o zřízení RBP ve smyslu 3 zákona č. 28/1992 Sb., ve znění platném k , tyto podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé): Ostravsko-karvinské doly, a.s. Ostrava Českomoravské doly, a.s. Důl ČSM Stonava Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov Vědecko-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava Radvanice Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí 5

7 Ke dni došlo ke sloučení RBP s bývalou Moravskou zdravotní pojišťovnou, o jejíž zřízení požádaly: TATRA, a.s. Kopřivnice Moravskoslezská vagónka, a.s. Studénka MASSAG, a.s. Bílovec MAGNETON a.s. Kroměříž Siemens, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce 212 Celospolečenský vývoj ekonomické oblasti v průběhu roku 212 neumožňoval výraznější zvyšování tempa příjmů systému veřejného zdravotního pojištění. RBP však může konstatovat, že i přes nevýznamný nárůst objemu výběru pojistného dokázala pouze s mírně zápornou bilancí příjmů a výdajů zajistit potřebnou úroveň kvality a dostupnosti zdravotních služeb svým klientům, a to i v době znatelného zvyšování ekonomické náročnosti téměř ve všech segmentech zdravotních služeb. Pojišťovna přitom neeviduje žádného poskytovatele, kterému by za zdravotní službu vůči pojištěncům RBP v roce 212 včas nezaplatila, čili nemá vůči smluvním ani nesmluvním partnerům žádné závazky po lhůtě splatnosti. K dosažení tohoto stavu nepotřebovala žádné vnější finanční zdroje. Všechny pojišťovnou spravované fondy vykazují k kladný zůstatek finančních prostředků, které byly deponovány v šesti tuzemských bankovních ústavech. RBP má při rozložení finančních prostředků v jednotlivých bankách za cíl, vedle diverzifikace rizika jejich potencionálního znehodnocení, rovněž dosažení optimální výše úrokových sazeb. Cenné papíry RBP nevlastní. Rezervní fond pojišťovny je dlouhodobě udržován v požadované výši a odpovídá parametrům stanoveným platnou legislativou. Je tvořen výhradně finančními prostředky deponovanými na bankovních účtech RBP. Pojišťovna provedením přídělu povoleného limitu finančních prostředků určených na vlastní činnost vytvořila prostor pro realizaci schválených záměrů. Náklady na zlepšené zdravotní služby čerpané mimo základní fond zdravotního pojištění a poskytovanou z fondu prevence v průběhu roku 212 byly řízeny v souladu s platnou legislativou. RBP dlouhodobě ve své činnosti velmi pečlivě zvažuje vynakládání finančních prostředků v zájmu zachování finanční stability. Dosahované výsledky hospodaření pojišťovny jsou dobrým předpokladem pro posílení důvěry stávající i potenciální klientely ve spolehlivost Revírní bratrské pokladny, její image seriózního obchodního partnera a zároveň i pozitivním ekonomickým zázemím pro příští období. 6

8 3. Vybrané orgány ZP 3.1 Správní rada Správní rada RBP je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje v zásadních otázkách týkajících se její činnosti. K měla následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Vladimír Krátký předseda Ing. Pavel Jílek místopředseda Mgr. Radim Babinec Ing. Jarmila Ivánková Josef Nejezchleba Dušan Otaševič Jiří Parma Vladislav Pawlas Ing. Jaromír Pytlík Ing. Ivana Schejoková členové jmenovaní vládou: PhDr. Lucie Bryndová JUDr. Josef Kunc Ing. Petr Nosek Ing. Jiří Pavlík V průběhu roku 212 došlo ve složení Správní rady RBP k následujícím změnám: k byl odvolán Ing. Jiří Pavlík, k byla jmenována Mgr. Ivanka Dortová, k byl jmenován Bc. Radko Česenek, k byla odvolána PhDr. Lucie Bryndová, k byl jmenován M.Litt. Ondřej Roztomilý, k byl odvolán Ing. Petr Nosek, k byla jmenována MUDr. Helena Sajdlová. K měla Správní rada RBP následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Vladimír Krátký předseda Ing. Pavel Jílek místopředseda Mgr. Radim Babinec Ing. Jarmila Ivánková Josef Nejezchleba Dušan Otaševič Jiří Parma Vladislav Pawlas Ing. Jaromír Pytlík Ing. Ivana Schejoková členové jmenovaní vládou: Ing. Radko Česenek Mgr. Ivanka Dortová JUDr. Josef Kunc M.Litt. Ondřej Roztomilý MUDr. Helena Sajdlová 7

9 V průběhu roku 212 se uskutečnila 4 zasedání Správní rady RBP, a to 26. dubna, června, 25. října a 6. prosince. 3.2 Dozorčí rada Dozorčí rada RBP je kontrolním orgánem pojišťovny. K měla Dozorčí rada RBP následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Josef Kasper Ing. Jan Jurášek Ing. Petr Chrastecký Marta Milchová Štefan Pintér František Riedl předseda místopředseda členové jmenovaní vládou: Ing. Iveta Filipová Ing. Radek Foldyna Ing. Milan Souček V průběhu roku 212 došlo ve složení Dozorčí rady RBP k následujícím změnám: k byla odvolána Ing. Iveta Filipová, k byl jmenován Mgr. Bc. Roman Odložilík, k byl odvolán Ing. Milan Souček, k byla jmenována Mgr. Zdeňka Krejčová. K měla Dozorčí rada RBP následující složení: členové volení zaměstnavateli a pojištěnci: Ing. Josef Kasper Ing. Jan Jurášek Ing. Petr Chrastecký Marta Milchová Štefan Pintér František Riedl předseda místopředseda členové jmenovaní vládou: Ing. Radek Foldyna Mgr. Zdeňka Krejčová Mgr. Bc. Roman Odložilík V průběhu roku 212 se uskutečnila 4 zasedání Dozorčí rady RBP, a to 25. dubna, června, 25. října a 13. prosince. 3.3 Rozhodčí orgán Rozhodčí orgán RBP rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím pojišťovny ve věcech týkajících se placení pojistného, pokut, penále, přirážek k pojistnému, vracení přeplatku a snížení záloh na pojistné vydávaných podle obecně závazných předpisů o správním řízení včetně přezkumného řízení a obnovy řízení a dále o žádostech o odstranění tvrdosti při uložení pokut, vyměřené přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje částku 2. Kč. 8

10 V roce 212 měl Rozhodčí orgán RBP následující konstantní složení: zástupci Správní rady Mgr. Radim Babinec předseda Ing. Jarmila Ivánková Ing. Jaromír Pytlík zástupci Dozorčí rady zástupce MF zástupce MZ Ing. Petr Chrastecký Marta Milchová Štefan Pintér Mgr. Jitka Šálová Zdeňka Vlčanová zástupce MPSV MUDr. Svatopluk Káňa náhradník MPSV MUDr. Zdeňka Nohelová zástupce RBP JUDr. Libuše Šmehlíková místopředseda V průběhu roku 212 se uskutečnila 4 zasedání Rozhodčího orgánu RBP, a to 6. března, 6. června, 25. září a 4. prosince. 3.4 Výbor pro audit Výbor pro audit konstituovaný podle ustanovení 44 zákona č. 93/29 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, měl v průběhu roku 212 následující konstantní složení: Ing. Vladimír Kostelný Ing. Jan Jurášek Ing. Oldřich Lebl předseda V průběhu roku 212 se uskutečnila 2 zasedání Výboru pro audit RBP, a to 17. dubna a 13. listopadu. 9

11 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1 Organizační struktura ZP k Vnitřní organizaci a systém řízení pojišťovny upravuje organizační řád. Revírní bratrská pokladna uplatňuje vzhledem ke svému převážně regionálnímu charakteru centralistický model řízení. Ten je charakterizován tím, že ústředí pojišťovny zajišťuje kompleně agendu veřejného zdravotního pojištění (zpracování dat, smluvní politiku, úhradu zdravotních služeb, výběr pojistného, kontrolu a revize). Současně přímo řídí výkonná pracoviště - epozitury, která zajišťují základní servis pro pojištěnce, poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavatelské subjekty. Skladba epozitur a jejich jednatelství odpovídá potřebě dostupnosti poskytovaných služeb vzhledem k alokaci klientů: o Epozitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava-Poruba, 17. listopadu 179 jednatelství Praha, nám. W. Churchilla 2 o Epozitura Karviná, Masarykovo nám. 6 jednatelství Orlová, Rydultowská 139 jednatelství Bohumín, nám. T. G. Masaryka 939 o Epozitura Havířov, Svornosti 2 jednatelství Český Těšín, Komenského sady 1 jednatelství Chomutov, Kochova 1185 jednatelství Most, J. Průchy 1915 o Epozitura Frýdek-Místek, U Staré pošty 54 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 417 jednatelství Třinec, Jablunkovská 241 jednatelství Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 241 o Epozitura Hodonín, Dolní Valy 394 jednatelství Brno, U Pošty 14 jednatelství Kyjov, Jungmanova 131 jednatelství Veselí nad Moravou, Sokolovská 671 jednatelství Jihlava, Palackého 1222/18 o Epozitura Opava, Horní náměstí 49/13 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Vítkov, nám. J. Zajíce 1 jednatelství Krnov, nám. Hrdinů 7 jednatelství Bruntál, Revoluční 18 o Epozitura Kopřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Studénka, nám. Republiky 698 jednatelství Bílovec, Bezručova 1 jednatelství Nový Jičín, Štefánikova 826 jednatelství Fulnek, Masarykova 338 jednatelství Odry, Masarykovo nám. 4 o Epozitura Kroměříž, nám. Míru 3287 jednatelství Bystřice pod Hostýnem, ul. 6. května 171 jednatelství Holešov, Sušilova 478 jednatelství Kojetín, ul. 6. května

12 jednatelství Přerov, Kratochvílova 43 jednatelství Olomouc, Kosmonautů 8 o Epozitura Valašské Meziříčí, Pospíšilova 11 jednatelství Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1183 jednatelství Hranice, 28. října 565 jednatelství Vsetín, Smetanova 1269 Organizační uspořádání RBP nedoznalo v průběhu hodnoceného období podstatných změn. Jeho stav k znázorňuje organizační schéma, které reprezentuje 215 funkčních míst. Za hodnocené období RBP nevykazuje podílovou účast v jiných společnostech ani eistenci vlastních dceřiných společností. Organizační schéma RBP k

13 4.2 Informační systém Popis systému Informační systém RBP: má architekturu klient-server (všichni jeho uživatelé pracují nad stejnými daty, neeistují lokální kopie) je provozován v "tenkém klientovi" (tzn. v prohlížeči, není instalována aplikace u každého uživatele) využívá relační databázi k ukládání informací a jejich stavů, nikoliv do (ne)strukturovaných souborů či zásobníků Informační systém RBP obsahuje tyto hlavní moduly, které podporují oblasti: vedení registru pojištěnců a firem výběr a kontrolu plateb pojistného úhradu zdravotních služeb účetnictví objednání a zaplacení zboží a služeb skladové hospodářství příjem a odeslání dokumentů výkon spisové služby vymáhání pohledávek a škod Zásadní změny konfigurace informačního systému v roce 212 proti roku 211 V roce 212 proběhlo v konfiguraci informačního systému pouze navýšení kapacity diskového pole o 2 TB (zrcadlení tzn. 2 2 TB) z důvodu meziročního nárůstu objemu dat. Možnosti poskytování aktuálních informací v reálném čase Informační systém RBP umožňuje poskytnutí aktuálních informací v reálném čase ve všech běžných agendách. Data jsou nahrávána průběžně tak, jak přicházejí (od poskytovatelů zdravotních služeb, dodavatelů, Ministerstva zdravotnictví, SÚKL, ) a jsou vždy dostupná nejpozději příští pracovní den (většinou okamžitě) s výjimkou následujících případů: ročního zúčtování v některých segmentech poskytovatelů zdravotních služeb zvláštních výběrů dat (ať už pro vnitřní potřebu analýzy nebo na základě požadavků Ministerstva zdravotnictví, SÚKL, ÚZIS, ) doručení většího množství papírových dokladů, které není možno automaticky vytěžit 12

14 4.3 Kontrolní systém a systém vnitřního auditu Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Činnost pojišťovny podléhá kontrole ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, zákona č. 28/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 32/21 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. V roce 212 nebyla v RBP provedena kontrola vnějšími kontrolními orgány Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků a vyhodnocení jejich plnění Vnitřní kontrolní systém je v RBP zajišťován v rámci vymezených kompetencí vedoucími zaměstnanci na jednotlivých úrovních řízení. Účinnost vybudovaného vnitřního kontrolního systému ověřuje útvar Auditní služby. Vnitřní kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení a opírá se zejména o systém vnitřních aktů řízení a kontroly jejich dodržování. Rozhodčímu orgánu Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny bylo v roce 212 na čtyřech zasedáních předloženo k projednání 44 případů. Celkem za rok 212 na základě rozhodování rozhodčího orgánu bylo prominuto penále ve výši Kč a potvrzeno ve výši Kč. RBP v souladu s ustanovením 53a zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, rozhoduje o odstraňování tvrdostí, které se vyskytují při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 2. Kč. Jednotlivé žádosti vyplývající z předmětné novely zákona posuzovala Komise pro odstraňování tvrdosti zákona. Za rok 212 projednala na svých 6 zasedáních celkem 2 42 případů, z nichž v případech nebyly splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí komise. V ostatních věcech bylo penále potvrzeno v plné výši v 59 případech, prominuto penále v plné výši v 789 případech a částečně bylo penále prominuto ve 27 případech. Z celkové výše vymáhaného penále ve výši Kč bylo Komisí pro odstraňování tvrdosti zákona doporučeno řediteli RBP k prominutí a následně prominuto Kč Zaměření činnosti vnitřního auditora Interní audit byl v RBP v roce 212 zajišťován útvarem Auditní služby přímo podřízeným řediteli. Činnost útvaru byla realizována v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou na základě vnitřního aktu řízení Provádění interního auditu v Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně. Auditní služba rozpracovala střednědobý plán interního auditu na roční plán interních auditů, který zahrnoval 7 titulů. Šetření interního auditu byla v roce 212 zaměřena na oblast investic, veřejných zakázek a ujištění o účinnosti přijatých opatření k prevenci podvodu na epoziturách. Následným auditem bylo ověřeno plnění přijatých opatření k auditům realizovaným v předešlém roce. V září 212 byla zahájena Ministerstvem zdravotnictví veřejnosprávní kontrola RBP. Auditní 13

15 služba byla pověřena předáváním podkladů pro kontrolu a z toho důvodu byla dočasně pozastavena plánovaná činnost interního auditu. Audity zařazené do plánu na IV. čtvrtletí roku 212 byly zařazeny do plánu činnosti Auditní služby na následující rok. Zjištění z realizovaných auditů byla projednána s vedoucími odborných úseků řízení, kterých se šetření týkalo, a zároveň byly závěrečné zprávy projednány na poradách vedení pojišťovny. Celkem bylo v rámci realizovaných auditů formulováno 11 doporučení. V roce 212 nebyly zjištěny činností interního auditu závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily dosažení cílů pojišťovny stanovených ve zdravotně pojistném plánu na rok 212. V uvedeném období rovněž nebylo žádné zjištění auditní služby předáno k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. Za rok 212 byla ve smyslu ustanovení 22 odst. 3 zákona č. 32/21 Sb. a ustanovení 32 vyhlášky č. 416/24 Sb. zpracována Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly za rok Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a penále Jednou z prioritních činností zdravotní pojišťovny je provádění kontrol plátců veřejného zdravotního pojištění a soustavné sledování výběru pojistného. Této činnosti byla především v zájmu zajištění stability věnována maimální pozornost. Hlavní úkoly pro oblast výběru pojistného jsou dlouhodobě vytyčeny v Cílech a zásadách řízení kontrolní činnosti v příjmové oblasti RBP schválených správní radou. Plnění těchto úkolů je pravidelně vyhodnocováno na poradách vedení RBP a souhrnné informace jsou podávány Správní a Dozorčí radě RBP. Provádění kontrol u zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných bylo zabezpečováno pracovníky odboru kontroly a výběru pojistného a u osob bez zdanitelných příjmů především pracovníky epozitur RBP a pracovníky oddělení OBZP. Stálá pozornost byla věnována z hlediska výše odvodu pojistného významným plátcům pojistného, u kterých jsou odvody na veřejné zdravotní pojištění sledovány průběžně. Pomocí informačního systému byli sledováni i ostatní plátci veřejného zdravotního pojištění. Kontrolní činnost RBP vycházela z měsíčních plánů kontrol. Kontroly byly zaměřeny zejména na ty plátce pojistného, u nichž informační systém signalizoval závažnější nebo opakované porušení platební kázně. Do plánu kontrol byli operativně zařazováni plátci pojistného v úpadku nebo v likvidaci a dále společnosti, o kterých vyžadovala informace Policie ČR z důvodu nehrazení pojistného za zaměstnance. Zvláštní pozornost byla věnována rovněž novým vznikajícím dlužníkům, jejichž problémy s pravidelností plateb byly předmětem jednání komise pro práci s pohledávkou. Tým vybraných zaměstnanců pod vedením ředitele pojišťovny operativně analyzoval tyto případy a realizoval neprodlená opatření k minimalizaci pohledávek na pojistném. V roce 212 provedli pracovníci odboru kontroly a výběru pojistného celkem kontrol, což je o 6,5 % více než v roce 211. U zaměstnavatelů bylo z tohoto počtu provedeno kontrol. Významným aspektem kontrolní činnosti je i vystavování potvrzení o bezdlužnosti. V roce 212 bylo pro různé účely vystaveno celkem potvrzení o bezdlužnosti plátců. 14

16 Součástí příjmů RBP jsou i výnosy z likvidací a insolvenčních řízení. V průběhu roku 212 bylo přihlášeno do likvidace 62 případů a objem přihlášených pohledávek činil Do insolvenčního řízení bylo přihlášeno 231 případů v celkovém objemu pohledávek Zatímco společností v likvidaci bylo v porovnání s rokem 211 jen o 19 % více, plátců pojistného přihlášených do insolvenčního řízení bylo více o 71 %. Neustále vzrůstající počet plátců pojistného, kteří nehradí pojistné za své zaměstnance, byl zaznamenán i v roce 212, kdy Policie ČR požadovala informace k 383 novým případům neplacení pojistného. Velkou skupinu plátců tvoří osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tato skupina byla kontrolována na základě podaných přehledů o příjmech a výdajích a placení záloh na pojistné. V roce 212 bylo prověřeno plátců této kategorie. Kontrola OSVČ byla ve spolupráci s epoziturami zaměřena především na správnost údajů vedených v registru RBP, výpočet pojistného a jeho úhradu a zejména na oprávněnost nárokovaných přeplatků na pojistném. Na přeplatcích vyplývajících ze zúčtování Přehledů OSVČ vracela RBP v roce 212 částku Nedílnou součástí kontrolního systému RBP je každodenní práce se skupinou tzv. osob bez zdanitelných příjmů. Kontroly probíhají individuálně při denním kontaktu s pojištěnci a s využitím informačního systému RBP, kdy jsou OBZP zasílány dopisy s požadavkem na doplnění chybějících údajů v registru pojištěnců a výzvy k úhradě dlužného pojistného. Počet kontrol u OBZP realizovaných pracovníky epozitur a oddělení OBZP v roce 212 dosáhl hodnoty V 364 případech, kdy OBZP nebyly ochotny ani po opakovaném upozornění dlužné pojistné uhradit, bylo zahájeno správní řízení s vyměřeným dlužným pojistným ve výši a penále ve výši Od začala pojišťovna aplikovat pro vymáhání dlužného pojistného a penále u OBZP výkazy nedoplatků jako účinnější nástroj. Do konce roku 212 bylo vystaveno celkem výkazů nedoplatků s vyměřeným dlužným pojistným ve výši a penále ve výši Při nereagování OBZP ani na platební výměry a výkazy nedoplatků byly jednotlivé případy předávány k následnému vymáhání. Celkem bylo v roce 212 kontrolní činností vyměřeno na dlužném pojistném a na penále, pokutách a přirážkách k pojistnému. Ukazatel Měr. jed. Rok 211 Rok 212 Rozdíl Počet zkontrolovaných plátců pojistného počet Zahájená správní řízení a výkazy nedoplatků u zaměstnavatelů počet Zahájená správní řízení a výkazy nedoplatků u OSVČ počet Zahájená správní řízení a výkazy nedoplatků u OBZP počet Vyměřeno na dlužném pojistném Uhrazené dlužné pojistné Vyměřeno na penále, pokutách a přirážkách k pojistnému Uhrazené penále, pokuty a přirážky k pojistnému IT/12 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že kontrolní činnosti byla věnována maimální pozornost se zaměřením na všechny skupiny plátců. Zvýšeného počtu kontrol o 25 % bylo dosaženo zejména organizačním rozdělením odboru kontroly a výběru pojistného na dvě oddělení: pro kontrolu zaměstnavatelů a kontrolu OSVČ. Práce v těchto odděleních se stala specializovanější a tím i efektivnější. Stejně tak ke zvýšení počtu kontrol přispělo vytvoření 15

17 samostatného oddělení OBZP. V neposlední řadě bylo dosaženo větší produktivity práce zejména neustálým zkvalitňováním informačního systému a zautomatizováním jednotlivých činností. V roce 212 byla rovněž zvýšena četnost kontrol u těch plátců, kteří jsou měsíčně vyhodnocováni jako neplatiči informačním systémem. O tom svědčí i zvýšený počet zahájených správních řízení a výkazů nedoplatků u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů. Důslednou realizací těchto kontrol byl posílen proces zkvalitňování a odstraňování chybovosti registru pojištěnců, která je zapříčiněna především neplněním oznamovacích povinností ze strany pojištěnců a zaměstnavatelů. Přirážky k pojistnému RBP v souladu s ustanovením 45 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, průběžně sleduje plnění zákonné oznamovací povinnosti zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb zasílat zdravotním pojišťovnám kopie záznamů o pracovních úrazech a nově zjištěných nemocech z povolání. Na podkladě dokladů dodaných v průběhu roku 211 zahájila RBP v roce 212 správní řízení o uložení přirážky k pojistnému z důvodu opakovaného výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin celkem ve 21 případech. Všechna správní řízení byla do ukončena doručením příslušných platebních výměrů a přirážky, až na jednu výjimku byly do uhrazeny. Celková výše vyměřených přirážek činila 2.129, zaplaceno bylo celkem Náhrady škod V roce 212 uplatnila RBP celkem nových případů náhrady škody dle 55 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, kdy vynaložené náklady na léčení pojištěnců RBP byly způsobeny protiprávním jednáním třetích osob. Podkladem pro zahájená řízení je plnění oznamovací povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, Policie ČR a soudů. V hodnoceném období bylo zaplaceno celkem případů, což ve finančním objemu představuje částku Vyhodnocení účinnosti využívání předpisu dlužného pojistného a penále výkazy nedoplatků v porovnání s vystavováním platebních výměrů V souladu s 53 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, využívá Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna možnost předepsat dlužné pojistné a penále výkazem nedoplatků. Institut výkazu nedoplatků se stal významným prostředkem předepisování dlužného pojistného a penále. U výkazu nedoplatků je nutno vyzvednout rychlost jeho vydání na základě nesporných pohledávek vůči plátcům zdravotního pojištění, jeho vykonatelnost dnem doručení, krátkost lhůty na podání námitek ze strany plátce pojistného, možnost bezproblémového zrušení výkazu ze strany zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě i skutečnost, že na výkazy nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. V roce 212 vydala Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna celkem výkazů nedoplatků, a to jak na zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné, tak od června 212 i na osoby bez zdanitelných příjmů. Těmito výkazy bylo vyměřeno na 16

18 dlužném pojistném a na penále, což z celkově vyměřené částky v roce 212 činí 86,9 %. Pokud máme porovnat účinnost výkazů nedoplatků a platebních výměrů, pak větší operativnost jednoznačně hovoří ve prospěch výkazů nedoplatků Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále Problematiku odpisu pohledávek v Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně upravují zásady schválené SR RBP a směrnice k vymáhání a odpisu pohledávek RBP za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tento vnitřní akt řízení upravuje postup při práci s pohledávkou od jejího vzniku až po její případné odepsání s vymezením pravomocí a zodpovědností zaměstnanců realizujících tuto činnost. Odpis nedobytných pohledávek byl realizován v souladu s 26c zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. Pro posuzování a přípravu nedobytných pohledávek k odpisu slouží zejména klasifikace pohledávek z pohledu doby jejich vzniku a možností uspokojení. Dlouhodobost pohledávky v kombinaci se skutečností, že plátce je již několik let neaktivní a věřitel neuspěl při vymáhání pohledávky při využití všech zákonných prostředků, je podmínkou pro odepsání pohledávky (dluhu). K základním důvodům, resp. kritériím realizovaných odpisů, patří skutečnost, že: konkurz na majetek úpadce byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení, konkurz na majetek úpadce byl zrušen z důvodu, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, návrh na prohlášení konkurzu byl zrušen, protože majetek nepostačuje na pokrytí nákladů konkurzu, výkon rozhodnutí odepsáním z účtu nebyl realizován z důvodu neeistence účtu povinného, výkon rozhodnutí odepsáním z účtu nebyl realizován po uplynutí půlroční blokace účtu, na účtu nebyly žádné prostředky, výkon rozhodnutí prodejem movitého majetku nebyl realizován, protože nebyly nalezeny postižitelné věci povinného, výkon rozhodnutí prodejem nemovitého majetku nebyl realizován, nebyl nalezen žádný postižitelný majetek povinného, výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy nebyl realizován, protože povinný již nepracuje, výkon rozhodnutí na jiné příjmy (např. důchod, podporu v nezaměstnanosti apod.) nebyl realizován, protože tyto příjmy byly zatíženy jinými výkony rozhodnutí, povinný zemřel a pohledávka nebyla uznána, resp. uspokojena, v dědickém řízení, pohledávka byla navržena k odpisu, protože náklady na její vymáhání převyšují pohledávku samotnou. 17

19 Celkový přehled o veškerých odpisech nedobytných pohledávek uskutečněných v roce 212 v souladu s platnými zásadami pro odpis pohledávek poskytuje následující tabulka (v ): Zmocnění pro odpis pohledávky Dlužné pojistné Penále, pokuty Náhrady škod Zdravotní služby Celkem Správní rada nad 1 Kč V kompetenci RBP do 1 Kč Celkem IT/12 Na podrozvahových účtech eviduje RBP k plně odepsané pohledávky v celkovém objemu Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů Přehledy o platbách pojistného podané elektronicky jsou při přijetí zkontrolovány, přehledy podané v papírové formě jsou naskenovány, data z nich jsou vytěžena a správnost dat zkontrolována proti papírovému originálu. Přehledy jsou poté informačním systémem párovány s fyzicky přijatými platbami na bankovních účtech pojišťovny. Plátci pojistného, kteří nezašlou v některém z měsíců přehled o platbách, jsou opakovaně o této skutečnosti informováni či písemně vyzýváni ke splnění své povinnosti. V průběhu roku 212 bylo na základě provedených kontrol obesláno dopisy celkem plátců pojistného. V souladu s platnou legislativou uplatňovala pojišťovna v roce 212 stanovení pravděpodobné výše pojistného ve 49 případech, kdy plátci pojistného i přes opakované výzvy nedoložili požadované podklady ke kontrole plateb pojistného Tvorba opravných položek RBP vytváří v souladu s vyhláškou č. 53/22 Sb., v platném znění, opravné položky k pohledávkám z veřejného zdravotního pojištění. Účetní opravné položky se tvoří na základě skutečnosti, že se pohledávka stala rizikovou. Výše opravné položky odráží riziko vyplývající z možného neuhrazení pohledávky. Opravná položka je tvořena ve výši 5 % za každých ukončených 9 dnů po splatnosti dané pohledávky. 18

20 4.4 Zdravotní politika a revizní činnost Zdravotní politika Zdravotní politika Revírní bratrské pokladny je dlouhodobě zaměřena na zajištění zdravotních služeb pro své klienty v náležitém rozsahu, dostupnosti a kvalitě. Revírní bratrská pokladna profiluje svoji činnost tak, aby co nejúčelněji zabezpečila úhrady zdravotních služeb ve specifických podmínkách svého působení, kterými jsou: regionální charakter zdravotní pojišťovny, alokace převážné části klientů v ekologicky narušeném prostředí, vyšší podíl pojištěnců vystavených vysoké zátěži a rizikovosti práce. Za účinný nástroj ovlivňování výdajové stránky systému zdravotního pojištění považovala pojišťovna zejména funkčnost sítě poskytovatelů zdravotních služeb a uplatňování regulačních mechanizmů v systému úhrad zdravotních služeb. Pojišťovna respektovala legislativní normy vydávané MZ k výsledkům dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tyto byly promítnuty do vnitřních řídících aktů, jejichž zásady schválila Správní rada pojišťovny. Součástí řídících aktů byly rovněž příslušné regulační mechanizmy a podmínky úhrad zdravotních služeb uplatněné ve smluvních ujednáních. Výjimky z jejich aplikace byly posuzovány individuálně, a to v případech vývojově významných změn objemu nebo struktury poskytovaných zdravotních služeb. Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní lůžkové péče byly v roce 212 hrazeny: a) výkonovým způsobem podle vyhlášky č. 134/1998 Sb, v platném znění, kterým se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále také seznam výkonů ), a to u 8 poskytovatelů, b) kombinací složek individuálně sjednané úhrady, případového paušálu, úhrady vyčleněné z úhrady případového paušálu a ambulantní úhrady u 22 poskytovatelů c) paušálním způsobem úhrady u 16 poskytovatelů. U poskytovatelů uvedených v bodech b) a c) byl sjednáván objem úhrady ve výši 14 % objemu úhrady referenčního období při zajištění dostupnosti a současně s přihlédnutím k vývoji poskytování zdravotních služeb. S ohledem na záměr MZ zreálnit prostřednictvím klasifikačního systému DRG paušální úhrady poskytnuté poskytovatelům akutní lůžkové péče v předcházejících letech sjednala pojišťovna vzhledem ke svému regionálnímu charakteru a s ohledem na nepravidelný vývoj úhrad mimo hlavní regiony působnosti se svými smluvními partnery v roce 212 celkem 22 cenových dodatků pro úhradu tímto způsobem. Podíl objemu úhrad poskytovatelům formou systému DRG k celkovému objemu úhrad všech poskytovatelů akutní lůžkové péče činil v roce 212 3,2 %. Z celkového počtu 118 smluvních poskytovatelů akutní lůžkové péče bylo uzavřeno 13 cenových ujednání, z 22 cenových dodatků hrazených systémem DRG bylo uzavřeno 11 dodatků. Hodnota průměrné výše základní sazby u poskytovatelů s úhradou formou systému DRG před vyúčtováním zdravotních služeb za rok 212 činí Kč. Zdravotní služby v ostatních segmentech byly hrazeny v souladu s vyhláškou 19

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZP V ROCE VYBRANÉ ORGÁNY ZP SPRÁVNÍ RADA 7 3.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZP V ROCE VYBRANÉ ORGÁNY ZP SPRÁVNÍ RADA 7 3. O B S A H 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZP V ROCE 2013 6 3. VYBRANÉ ORGÁNY ZP 7 3.1 SPRÁVNÍ RADA 7 3.2 DOZORČÍ RADA 8 3.3 ROZHODČÍ ORGÁN 9 3.4 VÝBOR PRO AUDIT 10 4. ČINNOST

Více

14 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření

14 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření O B S A H 1. Vstupní údaje 5 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce 2011 7 3. Vybrané orgány ZP 8 3.1 Správní rada 8 3.2 Dozorčí rada 9 3.3 Rozhodčí orgán 9 3.4 Výbor pro audit 10 4. Činnost

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZP V ROCE VYBRANÉ ORGÁNY ZP 7

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZP V ROCE VYBRANÉ ORGÁNY ZP 7 O B S A H 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZP V ROCE 2014 6 3. VYBRANÉ ORGÁNY ZP 7 3.1 SPRÁVNÍ RADA 7 3.2 DOZORČÍ RADA 8 3.3 ROZHODČÍ ORGÁN 8 3.4 VÝBOR PRO AUDIT 9 4. ČINNOST

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A V. TABULKOVÁ P Ř Í L O H A Tabulka č. 1 Tabulka č. 1a Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Náklady na vlastní činnost zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Tabulka

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691S006 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: MS Zubař s.r.o. Sídlo (obec):

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne (dále jen Smlouva ) (stomatologie) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. 1637S001 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen Smlouva ) (stomatologie) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: JBBH

Více

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Počet pojištěnců (na zaměstnance) SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Úvod Na základě platných právních předpisů byly výroční zprávy (VZ) a účetní závěrky sedmi

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001

Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Č.j.: VP/S 49/01-160 V Brně dne 21. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 10.4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie) uzavřené mezi smluvními

Více

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2014 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR Úvod Hodnocení

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

3.1 Správní rada 9 3.2 Dozorčí rada 10 3.3 Rozhodčí orgán 10 3.4 Výbor pro audit 11

3.1 Správní rada 9 3.2 Dozorčí rada 10 3.3 Rozhodčí orgán 10 3.4 Výbor pro audit 11 O B S A H 1. Vstupní údaje 6 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce 2010 8 3. Vybrané orgány ZP 9 3.1 Správní rada 9 3.2 Dozorčí rada 10 3.3 Rozhodčí orgán 10 3.4 Výbor pro audit 11 4. Činnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013

Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 Úvod Na základě platných právních předpisů byly výroční zprávy a účetní závěrky za r. 2013 sedmi činných ZP ověřeny auditory,

Více

Gynekologie NB s.r.o. MUDr. Břetislav Ulrich, MUDr. Jiřina Ulrichová. Ing. Blanka Vajrychová Vedoucí Oddělení správy smluv. Článek I.

Gynekologie NB s.r.o. MUDr. Břetislav Ulrich, MUDr. Jiřina Ulrichová. Ing. Blanka Vajrychová Vedoucí Oddělení správy smluv. Článek I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 6L50A100 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie) uzavřené mezi smluvními

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Ing. Břetislav Šafarčík, Ph.D., ředitel FÚ pro MSK 24.04.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Skutečnosti zjištěné při kontrole

Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Seznam zkratek používaných ve výroční zprávě

Seznam zkratek používaných ve výroční zprávě Seznam zkratek používaných ve výroční zprávě AČR AISLP ASPI BÚ CIS CMÚ CP ČKA ČNZP ČNB ČS ČSOB DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP ISE KB KP VZP ČR LDN LSPP LZZ MF MO MZ NATO NRC NÚZZ OBZP

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb:

Článek I. uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Dodatek č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne (dále jen Smlouva ) (kombinovaná kapitačně výkonová platba u praktických lékařů pro děti a dorost) uzavřené mezi smluvními stranami:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 444/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Palackého náměstí 106/I 379 01 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz Stránka 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období

( { } ) kde: je maximální úhrada poskytovateli v hodnoceném období II. VARIANTA Návrh VZP ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných,

Více

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Právní KANCELÁŘ KANCELÁŘ V OLOMOUCI Lékařská 2/291 Lužická 419/14, 779 00 Olomouc 1 50 00 Praha 5 www.lkcr.cz tel.: 234760704 fax: 257219280 E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz V Praze

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce II. část Zjednodušené vzájemné porovnání zdravotních pojišťoven

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce II. část Zjednodušené vzájemné porovnání zdravotních pojišťoven Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2004 77 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 - II. část Zjednodušené vzájemné porovnání

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více