JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *"

Transkript

1 JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace, oximy, hydroximoyl chloridy, dipûlovè momenty, izokinetick vztah, rezonance, iodosochloridy Habent sua fata libelli. Ale nejen knihy, i publikovanè vïdeckè pr ce majì svou historii, kter poëìn kr tce p ed jejich publikacì a pro vïtöinu z nich dosud neskonëila a hned tak neskonëì. ÏkterÈ publikace se zviditelnì v tom negativnìm smyslu, jako ned vn p Ìpad studenè f ze; ty ostatnì z stanou spìöe nepovöimnuty nebo zìskajì mìrn ohlas. M lokter pracovnìk najde Ëas, aby se informoval o odezvï sv ch publikacì Ëi v bec o dalöìm v voji problèm, kter mi se jiû p estal zab vat. Uvedu-li zde nïkolik p Ìpad ze svè praxe, nem to b t v razem vypjatèho egocentrismu. MyslÌm, ûe nikdo nem ûe b t do tè mìry informov n o jin ch pracìch neû o sv ch vlastnìch, kromï toho takovè zpracov nì vyûaduje jist Ëasov odstup. Ïkolikr t jsem si pomyslil, ûe by bylo zajìmavè, kdyby nïkter staröì vïdeck pracovnìk ñ dosti star, aby si to mohl dovolit ñ referoval o sv ch minul ch omylech. efer t jenom o omylech by ovöem p sobil depresivnï, zmìnìm se proto o r zn ch osudech, kter ch se m ûe publikovan vïdeck pr ce doëkat. ZaËnÏme p ece jenom tìm nejhoröìm. myly a jejich oprava AlkylacÌ oxim I vznikajì obecnï dva izomernì deriv ty -alkyloxim II a -alkyloxim (iminoxid)iii. Zab val jsem se po nïjakou dobu urëenìm jejich struktury i p Ìpravou chybïjìcìch deriv t jin mi cestami 1. Acylace oxim oproti tomu vedla vûdy jen k jedinèmu produktu, pro kter jsem prok zal 2 navzdory nïkter m opaën m tvrzenìm strukturu -acyloximu IV. UrËenÌ struktury by bylo ovöem p esvïdëivïjöì, kdyby se poda ilo p ipravit alespoú jeden -acyloxim V, ale pokusy o syntèzu, i jin mi cestami neû z oximu, byly ne spïönè 3. Hledan deriv t V se choval jako silnè acylaënì Ëinidlo a p enesl acyl na nïkterou jinou molekulu; nemïl-li jinou moûnost, p esmyknul se na IV. Uvaûoval jsem, zda by se dal izolovat alespoú -(benzensulfonyl)oxim. Produktu kondenzace anisaldehydu (VI) s kyselinou benzensulfohydroxamovou (VII) p isoudili ddo a Deleo 4 strukturu VIII (tautomernì vzorec amidu), kter se zd z ejmï nespr vn. DomnÌval jsem se, ûe by to mohl b t hledan -benzensulfonyloxim IX. P i reprodukci uvedenèho pokusu vöak vznikla l tka o molekulu vody bohatöì, kterè jsem tentativnï p isoudil 5 strukturu X, hlavnï na z kladï I spektra. Tato struktura byla ovöem takè znaënï nepravdïpodobn, a l tku jsem proto povaûoval za nest lou. ap Ìklad p i pokusech o dehydrataci byl zìsk n jen anisnitril. Moji pr ci opravili pomïrnï z hy Zinner se spolupracovnìky 6 : struktura soli benzensulfonovèkyseliny XI je v souhlasu se vöemi pozorovan mi fakty a byla potvrzena syntèzou. HlavnÌ rozdìl v p Ìstupu byl, ûe tito auto i nepokl dali l tku za nest lou, a povöimli si tedy jejì rozpustnosti ve vodï. UrËitou tïchou m ûe b t, ûe z kladnì p edstava o -acyloximech V byla pozdïji potvrzena. Tyto deriv ty nebyly nikdy izolov ny a vûdy podlehly reakcìm, p i nichû se chovaly jako acylaënì Ëinidla 7. Popsan ud lost je jistï pro autora nep Ìjemn a navozuje nïkolik ot zek. Jak mohl takov omyl vzniknout? o se m dïlat, kdyû jiû vznikl? Jak se vyvarovat podobn ch omyl v budoucnosti? a tyto ot zky nemohu jednoznaënï odpovïdït, ale pokusìm se je alespoú postupnï komentovat. ejde p itom jen o hledisko chemie, ale problèm se dot k mimo jinè i filozofie p ÌrodnÌch vïd, etiky, psychologie a scientometrie. Vznik omylu m samoz ejmï p ÌËiny jednak vïcnè, v naöem p ÌpadÏ chemickè, jednak psychologickè. Kaûd se nerad vzd v svè p edstavy nebo teorie, spìöe se snaûì uvèst s nì nov fakta do souladu. K tomu p istupuje urëit situace spoleëensk, ekonomick i politick. Koncem pades t ch let jsem pr vï musil vynucenï zmïnit pracoviötï a snaûil jsem se dokonëit nïkterè problèmy, jak to bylo moûnè za nov ch podmìnek. To samoz ejmï nem ûe b t omluva; ten, kdo Ëte publikaci adu let starou, nevì nic o okolnostech jejìho vzniku a ani nechce vïdït. Pokud jde o vlastnì chemick problèm, bylo urëov nì struktury z fyzik lnìch vlastnostì v roce 1962 jeötï v poë tcìch, o m lo let pozdïji by jiû byla situace daleko p ÌznivÏjöÌ. PodobnÈ omyly se dnes nemohou opakovat, pokud jde o struktury stabilnìch l tek (pokroëil M spektroskopie, rutinnì rentgenov strukturnì anal za). Mohly by se snad jeötï vyskytnout u nest l ch meziprodukt, l tek neizolovan ch, charakterizovan ch jen nïkter mi spektry a podobnï, ne u produkt standardnìch syntèz. Z filozofie p ÌrodnÌ vïdy je t eba se zmìnit alespoú o p Ìnosu nejv znamnïjöìch filozof tohoto stoletì K.. Poppera 1 2 =ñ II 1 2 = III 1 2 =H I 1 2 =ñ 1 2 = IV V * P edneseno zë sti na VÏdeckÈ konferenci Fakulty chemickè technologie v r mci oslav 50 let vysokèho ökolstvì v PardubicÌch, Pardubice 26.ñ

2 H 3 S 2 H VIII H 3 VI H H 3 H S 2 IX VII S 2 ñhh H 3 H S 2 H H H 3 H HH S 3 X XI a T. S. Kuhna. Bylo o nïm referov no i v chemickèm Ëasopise 8. V kritickèm racionalismu PopperovÏ se oznaëuje vyvr - cenì teorie nep Ìliö öùastnï jako jejì falzifikace. Jedin fakt v rozporu s teoriì staëì k jejì falzifikaci, zatìmco deset fakt ve shodï nestaëì k jejì verifikaci. To nakonec vöichni p ÌrodovÏdci vïdì, bylo to nap Ìklad velmi dob e zn mo mèmu uëiteli udolfu Lukeöovi, a to jak v teorii, tak v praxi. ov pohled Popper v je v tom, ûe na falzifikaci teorie myslì jaksi od samèho poë tku. Poûaduje, aby kaûd teorie byla v principu falzifikovateln ; od zaë tku musì b t z ejmè, jak m pozorovan m faktem by mohla b t vyvr cena. Teorie, kterè tomuto poûadavku nevyhovujì, nejsou vïdeckè a pat Ì t eba do oblasti n boûenstvì nebo umïnì. Falzifikovanou teorii pokouöì se Ëasto jejì autor jeötï imunizovat, to znamen, ûe ji formuluje p esnïji, pop ÌpadÏ omezì jejì platnost. emusì jìt p itom o projev jeöitnosti, mnohè teorie se tìmto zp sobem vyvinuly. Jak falzifikace, tak imunizace nejsou tedy v tomto pojetì nic odsouzenìhodnèho, pat Ì do norm lnìho bïhu svïta. Kuhn jde d le v tom, ûe se zab v takè vïdou jakoûto spoleëenskou ËinnostÌ a lidmi, kte Ì ji tvo Ì. znaëuje pak slovem paradigma soubor vïdomostì v nïjakèm oboru spoleënï s n vody, jak dalöì vïdomosti zìsk vat. Paradigma tedy definuje zcela kategoricky, kterè zp soby zìsk v nì nov ch poznatk jsou p ÌpustnÈ, a kterè nejsou. M ûe se pak st t, ûe jednotliv tvrzenì se dajì v r mci danèho paradigmatu obtìûnï falzifikovat. esouhlasnè n lezy se povaûujì za nep ÌpustnÈ nebo alespoú ned leûitè, teprve kdyû se jich nahromadì urëit poëet, nahradì se celè paradigma jin m (ewtonova a Einsteinova fyzika). Zkuöenost uk zala Ëastokr t, ûe ani rozhodujìcì experiment nevede k vöeobecnèmu uzn nì novèho paradigmatu, obh jci star ch n zor na nich setrv vajì aû do p Ìchodu novè generace. V chemii je tak zn m nap Ìklad spor vanít Hoff versus Kolbe. PouËenÌ pro p ÌrodnÌ vïdy je zcela z ejmè. Je t eba striktnï oddïlit fakta a teorie. Fakta by mïla z stat nepopirateln, mohla by se nejv öe zp esúovat. Teorie pak budou klidnï Ëekat na svou falzifikaci, pop ÌpadÏ na nahrazenì celèho paradigmatu jin m. Vr tìme-li se k naöemu p Ìpadu, pak problèm byl v pojmu struktura. P ed Ëty iceti lety mohla b t struktura organickè molekuly jeötï povaûov na za teorii, kter m ûe b t falzifikov na, dnes se p esunula do oblasti fakt a m ûe b t u bïûn ch l tek povaûov na za definitivnì. Moje pr ce p iöla pr vï do p edïlu tïchto epoch. V souëasnè dobï velice aktu lnì je takè pohled scientometrie. Tato vïdnì disciplina se sice zab v vöìm, co se d kvantitativnï zjistit p i provozov nì vïdy, ale v poslednì dobï nabyla obzvl ötnìho v znamu jejì souë st zvan citaënì anal za. Ta poëìt poëet citacì na jednotlivou pr ci Ëi na pr ce jednoho autora, stavu nebo celèho st tu, a to za jednotlivè roky, v jednotliv ch Ëasopisech a podobnï. V tïchto datech hled pak r znè souvislosti. P edmïtem souëasnè diskuse, vedenè znaënï neobjektivnï, je hlavnï ot zka, zda m ûe b t poëet citacì mï Ìtkem hodnoty vïdeckè pr ce nebo p Ìmo vïdeckè kvalifikace autora. Je to asi stejnï smyslupln ot zka, jako zda je poëet div k mï Ìtkem umïleckè hodnoty filmu nebo obrazu. DiskutujÌcÌ zast vajì hlediska Ëasto podle toho, zda jsou jejich vlastnì pr ce podle jejich n zoru dostateënï citov ny nebo ne. hlavnìch problèmech byl referov no i v hemick ch listech 9, oböìrn diskuse probïhla v Ëasopise VesmÌr 10. Pro problèmy tohoto Ël nku je rozhodujìcì zjiötïnì, ûe z hlediska scientometrie jsou vöechny citace stejnï cennè. ez leûì na tom, zda je naöe pr ce falzifikov na, zesmïönïna, nebo naopak pochv lena, rozvìjena, nebo jenom zmìnïna ñ jen kdyû je citov na. rtodoxnì scientometristè mìnì, ûe chybn pr ce bude falzifikov na jednou Ëi dvakr t, dobr pr ce bude zmìnïna mnohokr t. Samoz ejmï to nemusì b t pravda. ed vn afèra se studenou f zì vynesla mnoho citacì autor m pochybenè pr ce a p ispïla v znamnï k vysokèmu hodnocenì Ëasopisu ature. a druhè stranï existujì v znamnè metody, kterè byly citov ny jen po kr tkou dobu po svèm vzniku a dnes se jiû povaûujì za tak bïûnè, ûe se uv dïjì bez jakèkoli citace. Uvedu jeötï jeden p Ìklad falzifikovanè pr ce, na prv pohled jednoduööì. ZatÌmco mnohè deriv ty s dvojnou vazbou = jsou zn my ve dvou stereoizomerech, u hydroximchlo- 499

3 rid se izolace druhèho izomeru nikdy nezda ila. Konfigurace zn m ch izomer byla eöena dvïma skupinami autor stejnou metodou, pomocì dipûlov ch moment v roztoku, ale s opaën m v sledkem. My jsme preferovali 11 E-konfiguraci XII, Lumbroso 12 Z-konfiguraci XIII. AËkoli pokusy byly opakov ny a rozöì eny, obï strany setrv valy na svèm. ozhodnutì p inesla rentgenov strukturnì anal za 4-nitrobenzhydroximoylchloridu 13, kter m v krystalickèm stavu konfiguraci Z (XIII). Protoûe apriornì pravdïpodobnost spr vnèho urëenì je 50 %, zd se omyl mènï pravdïpodobn, a snad i nep ÌjemnÏjöÌ neû v p edeölèm p ÌpadÏ. aöe z sadnì chyba byla, ûe jsme se p Ìliö soust edili na Lumbrosovy argumenty, hledali v nich a takè naöli z vaûnè omyly. Z toho ovöem jeötï nevypl v, ûe by jìm urëen konfigurace musila b t chybn. Tento zp sob argumentace je velmi zav dïjìcì. V ËeskÈm n rodï je dob e zn m ze slavnèho sporu o ukopisy; ve v önivè diskusi se hledala kaûd chyba v protivnìkov ch v vodech a samotnè ukopisy byly prakticky zapomenuty. P esto je obtìûnè se tohoto omylu vyvarovat. Protoûe v naöem p ÌpadÏ jsou jen dvï moûnosti, m ûe se st t pomïrnï snadno, ûe nespr vn argumentace vede ke spr vnèmu v sledku. Zav dïly n s takè p edch zejìcì spïchy, p i azenì konfigurace jin m deriv - t m hydroxamov ch kyselin, potvrzenè pozdïji rentgenovou strukturnì anal zou 14. Z kladnì problèm je p esto v tom, ûe dipûlovè momenty nejsou vhodnou metodou pro eöenì konfigurace oxim a hydroxamov ch deriv t. Z hlediska tèto metody je rozdìl mezi strukturami XII a XIII jen v poloze vazby ñ, kter m sama velmi mal vazebn moment; kromï toho je v sledn moment ovlivúov n n-π interakcì. UrËenÌ tedy bude vûdy nespolehlivè p i sebep esnïjöì anal ze. V mnohem pozdïjöì pr ci 15 jsme cel problèm obr tili: Je-li konfigurace bezpeënï zn ma, je moûnè vyhodnotit kvantitativnï n-π interakci. V tomto p ÌpadÏ majì dipûlovè momenty nenahraditeln v znam. l H XII l XIV Z tohoto ne spïönèho sporu se n m poda ilo nakonec vyjìt pomïrnï se ctì. Provedli jsme I a M spektr lnì studii 16 a dok zali p inejmenöìm, ûe konfigurace XIII je stejn v roztoku jako v krystalickèm stavu. Analyzovali jsme znovu dipûlovè momenty, takè alifatick ch hydroximoylchlorid 16. akonec jsme p enesli problèm na sloûitïjöì deriv ty, -benzoylhydroximoylchloridy 17 XIV. U jejich molekuly jde kromï l XIII H konfigurace na vazbï = jeötï o konformace na dvou jednoduch ch vazb ch, p esto se poda ilo jednoznaënï urëit konformaci zn zornïnou ve vzorci XIV. Z sadnì v hoda je p itom v moûnosti zavèst substituenty z obou stran ( ve vzorci XIV). enì to zcela ojedinïl p Ìpad, ûe sloûitïjöì problèm se vy eöì sn z neû jednoduch. Z sadnì chybou, a nejen naöì, ale i konkurent, bylo tedy pouûitì nevhodnè metody. MÏli jsme tehdy s Ing. V. JehliËkou vypracovanou metodu mï enì dipûlov ch moment v roztoku a smyslem naöich pracì z tè doby bylo prok zat jejì opomìjenè moûnosti pro r znè strukturnì ot zky. V danèm p ÌpadÏ jsme vöak mïli eöit problèm, a ne propagovat metodu. Pt me se jeötï, m ûe-li se podobn chyba v budoucnosti opakovat. V uûöìm smyslu patrnï ne, jde-li o konfiguraci na dvojnè vazbï =. entgenov strukturnì anal za je jednoznaën, p esmyky v roztoku jsou velmi vz cnè; takè podrobn M spektroskopie postaëì k eöenì sama o sobï. V öiröìm smyslu, to jest volba nevhodnè metody, je nebezpeëì st le aktu lnì. V mnoha laborato Ìch majì k dispozici jedinou metodu a p i volbï problèmu vych zejì ve skuteënosti z tèto metody. Z historickèho hlediska majì dipûlovè momenty a konfigurace na vazbï = zvl ötnì souvislost. ejen my, ale i jinì auto i se nepr vem domnìvali, ûe metoda je k tomuto Ëelu zvl ötï vhodn. DomnÌv m se, ûe historickou lohu sehr la pr ce Suttona a Taylora 18, urëenì konfigurace stereoizomernìch imin--oxid XV a XVI. ozdìl dipûlov ch moment, 6,60 D pro XV a 1,09 D pro XVI, je dramatick a interpretace evidentnì i bez podrobnïjöì anal zy. P Ìklad stojì za zaznamen nì jako vzorn volba spr vnè metody pro dan kol. PravdÏpodobnÏ se takè jedn o v bec prvnì eöenì aktu lnìho strukturnìho problèmu pouze na z kladï fyzik lnì metody. 2 XV Pr ce ve ejnostì akceptovanè H 3 2 Pr ce o vztahu entalpie a entropie (izokinetickèm vztahu) se mohou jevit jako spïönè. PozoruhodnÈ na tomto vztahu je, ûe byl mnohokr t nez visle objeven, a vûdy p itom ölo o omyl. Podstata problèmu je v matematickè statistice, byla vìcekr t podrobnï probr na v refer tech 19,20, a to i v hemick ch listech 21. V nejbïûnïjöìm p ÌpadÏ se experiment lnï urëuje reakënì rychlost p i r zn ch teplot ch a log k se vyn öì proti reciprokè teplotï v ArrheniovÏ grafu. Ze smïrnice p Ìmky se urëì aktivaënì enthalpie H ¹ a z seku na ose aktivaënì entropie S ¹. Vynesou-li se H ¹ a S ¹ pro r znè reakce proti sobï, dostane se line rnì izokinetick vztah. hyba je v tom, ûe H ¹ a S ¹ byly statisticky odhadov ny jako nez vislè veliëiny pro kaûdou jednotlivou reakci zvl öù, nesmì se tedy dodateënï XVI H 3 500

4 mezi nimi hledat z vislost. Je-li na takovou z vislost podez enì, je t eba zvolit nov model, kter z vislost od poë tku p edpokl d (Arrheniovy p Ìmky se protìnajì v jednom bodï), a odhadovat parametry v tomto modelu. To m ûe p ipadat jako statistick jemnost, ale mnoho autor bylo p ekvapeno, jak velk chyba m ûe vzniknout. V sledek se nejlèpe zn zornì graficky, jak bylo uk z no na mnoha p Ìkladech 19ñ21. Pouûije- -li se spr vn statistick metoda, zjistì se mnoho p Ìpad, kdy izokinetick vztah platì, i takov ch, kdy neplatì. ejëastïji platì, ale jeho smïrnice je zcela jin, neû smïrnice nalezen nespr vn m postupem. Moje prvnì pr ce 22 poukazujìcì na nespr vnè metody byla citov na vìce neû 400, matematickè eöenì 23 vìce neû stokr t, cel soubor vìce neû tisìckr t. Po scientometrickè str nce byl tedy ohlas p Ìzniv. Pr ce nebyly nikdy falzifikov ny, konkurenti pouze navrhovali jinè, mènï ËinnÈ, ale p vodnì v po- ËetnÌ metody 20,24. P esto nemohu b t zcela spokojen. MnozÌ citujìcì auto i pracovali d le chybn m postupem, jenom uëinili zmìnku, ûe byl zpochybnïn. JinÌ uvedli citaci bez koment e a setrvali p i chybnèm postupu. ejvïtöì poëet autor vöak st le nevzal û dnè problèmy na vïdomì, p estoûe na nï upozorúovalo kromï mne jeötï nïkolik dalöìch autor. TakovÈ pr ce, zcela chybnè, se objevujì i v souëasnè dobï v p ednìch svïtov ch Ëasopisech 25,26. Zkoumali jsme citaënì historii 27 (poëet citacì v jednotliv ch letech) pracì m ch ve srovn nì s v znamnou staröì pr cì Lefflerovou 28. V tè jsou shrnuty ËetnÈ p Ìpady izokinetickèho vztahu, zpracovanè chybn m postupem, a tèmï vöechny jsou v rozporu se skuteënostì. Uk zalo se, ûe citaënì historie neprobìhala tak, jak obecnï p edpokl dajì scientometristè: rychl vzestup, brzkè maximum a o nïco pomalejöì pokles. aopak, pr ce jednou zviditelnïnè setrv vajì na po adu dlouhou dobu, ani jejich jasn falzifikace na tom nem ûe nic zmïnit. Auto i, kte Ì citujì zpochybnïnou pr ci, by mïli citovat (ale necitujì) i toto zpochybnïnì, aù jiû majì sami jak koli n zor. ituji-li pr ci, kter tvrdì, ûe metoda mnou uûit je nesmysl, mïl bych se buô podle toho Ìdit, nebo prohl sit jasnï, ûe tomu nevï Ìm a proë. elkovï jsem dospïl k n zoru, ûe mnozì auto i prostï opisujì citaci a citovanou pr ci ani nevidïli. SvÏdËÌ o tom i chyby v ËÌseln ch dajìch str nek a roënìk, kterè se p en öejì z jednè pr ce do druhè, d le nap Ìklad citace na p edbïûn sdïlenì, kdyû plnè znïnì je jiû dvacet let na svïtï, a jinè p Ìznaky. Dlouhodob spor Koncem pades t ch let, kdy byla teorie rezonance v plnèm rozkvïtu, pokusil se Taft o jejì kvantitativnì vyj d enì pomocì stupnice konstant σ.»ìselnè hodnoty, podanè nap Ìklad v pozdïjöìm autorefer tu 29, byly zìsk ny vïtöinou z para-deriv t benzenu odeëtenìm induktivnìho efektu vyj d enèho konstantou σ I. U akceptornìch substituent bylo p itom n padnè, ûe σ jsou skoro stejnï velikè, a vûdy podstatnï menöì neû σ I. Zvl ötï d leûit m substituentem byla p itom nitroskupina se σ I = 0,67 a σ = 0,15. Jednoduch fakt, kter tuto situaci ilustruje, je silnïjöì kyselost kyseliny 4-nitrobenzoovÈ neû 3-nitrobenzoovÈ: u obou se p edpokl d stejn induktivnì efekt a u 4-nitrobenzoovÈ kyseliny navìc efekt rezonanënì. (Podle novïjöìch mï enì je rozdìl menöì, neû se myslilo: pk 3,42 a 3,47.) P i revizi celè teorie 30 jsem doöel k z vïru, ûe induktivnì efekt je o nïco silnïjöì v poloze para a rezonance nitroskupiny a mnoh ch dalöìch akceptor prakticky nulov. Z kladnì p edpoklad byl, ûe nïkterè substituenty (nap Ìklad H 2 l) majì pouze induktivnì efekt. Pr ce vzbudila ve svè dobï dosti znaën ohlas. DiskutujÌcÌ pat ili k p ednìm odbornìk m tè doby a vesmïs se mnou nesouhlasili 29,31ñ35, a to z r zn ch, vïtöinou principi lnìch d vod. Z jem pozdïji o nïco poklesl, nicmènï pr ce 30 byla citov na vìce neû 200 ; kromï nesouhlasu byla vyslovov na i podpora a konsenzu nebylo dosaûeno. Teorie takovèho rozsahu m ûe b t jen se znaënou nads zkou za azena do Kuhnova pojmu paradigma. Spor se vöak vyvìjel dosti podobnï jako historickè p Ìpady vïtöìho v znamu. ejprve Taftova skupina uznala 36, ûe alespoú v nïkter ch p Ìpadech m ûe b t σ akceptor rovno nule, necitovali vöak moji pr ci 30, kterou p edtìm tak vehementnï popìrali 29, ale p edstìrali, ûe k tomuto objevu doöli sami. ulovè konstanty σ se objevujì p i interpretaci acidobazick ch vlastnostì v plynnè f zi 37, ale pozdïji opït nejsou v souhrnnèm refer tu 38. Z vïr je tragick jako vöechny z vïry v historii. obert W. Taft zem el v roce 1996 a zanechal v znamnè dìlo, kterè spory o jednotlivosti nemohou nikterak umenöit. VÏtöina recentnìch citacì (nap. 39 ) na moji pr ci 30 nezaujìm jasnè stanovisko. ñ ñ ñ ñ ñ XVIIa V souëasnè dobï ztr cì teorie rezonance na popularitï a zaujìm v uëebnicìch menöì mìsto. P esnï eëeno, nejde o skuteënou teorii, ale spìöe jen o zp sob psanì vzorc, kter ponïkud vylepöuje bïûnè strukturnì vzorce, nevyhovujìcì pro nïkterè struktury. ap Ìklad rezonance XVIIa «XVIIb vyjad uje sloûit m zp sobem prostou skuteënost, ûe obï vazby ñ jsou stejnè. ö problèm je vöak moûnè formulovat pomïrnï exaktnï v soudob ch pojmech. Soust edìme-li pozornost na nitroskupinu, jako nejv znamnïjöìho p edstavitele, je rezonance v nitrobenzenu vyj d ena vzorci XVIIc,d. t zka pak nenì, zda rezonance existuje nebo ne, ale zda tyto vzorce vyjad ujì nïjakou pozorovatelnou skuteënost v r mci dosaûitelnè p esnosti. Shrom ûdili jsme dostupnè daje 40 s rezult - tem, ûe v souëasnè dobï nikoliv. Zvl ötï v znamnè bylo KrygowskÈho zjiötïnì, ûe vazba ñ nejevì charakter parci lnï dvojnè vazby: rozloûenì elektronovè hustoty kolem nì m rotaënì symetrii. VÏtöÌ induktivnì efekt vpoloze para neû meta byl v poslednì dobï potvrzen na acidobazick ch rovnov h ch v plynnè f zi 41, v nìû jsou substituënì efekty podstatnï vïtöì neû v roztoku. Pr ce zneuznanè nebo okopìrovanè TÈmÏ p ed osmdes ti lety p ipravil Borsche 42 acetylacì -(2,4-dinitrofenyl)hydroxylaminu (XVIII) l tku, kterè p isoudil strukturu XIX. Spokojil se p itom se zjiötïnìm, ûe se l tka barvì v alkalickèm roztoku ËervenÏ. PozdÏjöÌ evidence ñ XVIIb XVIIc XVIId 501

5 uk zala, ûe se hydroxylamin s m i jeho -alkylderiv ty acylujì p ednostnï na dusìku. V jimkou jsou deriv ty s alkylem velmi objemn m nebo silnï elektrony p itahujìcìm. To je pr - vï p Ìklad -(2,4-dinitrofenyl)hydroxylaminu, u nïhoû vliv substituent oslabuje bazicitu hydroxylaminovèho dusìku. P es moûnè pochybnosti napsal tedy Borsche 42 vzorec spr vnï. UrËili jsme strukturu XIX souëasnï s dalöìmi acylderiv ty hydroxylaminu na z kladï infraëervenè frekvence karbonylovè skupiny pomocì öiroce platnè empirickè rovnice 43. VypoËtenÈ frekvence byly 1799 cm ñ1 pro XIX a asi 1703 (±10) cm ñ1 pro XX, experiment lnï nalezeno 1798 cm ñ1. Podobn v sledek byl zìsk n i pro odpovìdajìcì benzoylderiv t. dvacet let pozdïji se t mû problèmem zab vali ameriëtì biochemici 44 a dospïli stejnou metodou ke stejnèmu v sledku; doplnili jej novou syntèzou a takè syntèzou izomeru XX. aöe pr ce nebyla zmìnïna. Samoz ejmï jsem autor m napsal a poslal separ tnì otisk a ñ stejnï samoz ejmï ñ jsem nedostal û dnou odpovïô. P Ìpad opït navozuje adu ot zek z hledisek chemie, informatiky, etiky a nakonec i ekonomie a historie p ÌrodnÌch vïd. Z ËistÏ chemickèho hlediska je jistï dob e, ûe byla struktura jeötï jednou potvrzena, bylo by ovöem lèpe uëinit to jin m, nez visl m zp sobem. Takto by p Ìsluön grantov agentura mohla vyt kat, ûe finanënì prost edky nebyly ËelnÏ vynaloûeny. ejz vaûnïjöì je ovöem hledisko etickè. V p edn öce jsem uûil expresivnìho nekorektnìho v razu, ûe pr ce byla ukradena, ale skuteënï je tïûkè nalèzt nïjakou omluvu nebo vysvïtlenì. JistÏ by se nemohlo nikomu vyt kat, kdyby p ehlèdl nïjakou teoretickou koncepci, syntetickou metodu Ëi zp sob v poëtu, objevenè a aplikovanè t eba ve zcela jinè oblasti a publikovanè v mènï zn mèm Ëasopise. é dn chemik vöak nem ûe p ehlèdnout citaci o konkrètnì slouëeninï, zda byla jiû p ipravena a zda je jejì struktura zn ma. P Ìsluönou reöeröi v hemical Abstracts nebo Beilsteinís Handbuch zvl dajì i studenti. V elektronickè verzi vyûaduje snad deset minut, jde-li o l tku s mal m poëtem odkaz ; v knihovnï nem ûe trvat dèle neû hodinu. ehraje p itom û dnou roli, kdy, kde, k m a v jakè eëi byla hledan pr ce publikov na. elze se proto ani omlouvat, ûe naöe lok lnì Ëasopisy se v Americe neëtou, nenì pochyb, ûe reöeröe se tam dïlajì stejnï jako u n s. P edstavoval bych si jako moûnè vysvïtlenì, ûe auto i provedli reöeröi o nïco pozdïji, kdyû jiû investovali urëitou n mahu do experiment, a rozhodli se pak svou pr ci p ece jen dokonëit a p edstìrat nevïdomost. Pro sebe jsem jako autor odvodil dva z vïry. ZaprvÈ, pr ce kter jeötï po 23 letech stojì za kopìrov nì, nenì tak öpatn. Povaûoval jsem ji p edtìm za nep Ìliö v znamnou, v systematickèm v zkumu hydroxylaminov ch deriv t za spìöe okrajovou. Druh z vïr se t k malèho pokroku vïdy, zejmèna publikaënì politiky za tuto dobu. V naöì pr ci jsme mï ili spektra asi dvaceti l tek, z toho ve t ech Ëi Ëty ech p Ìpadech mohla b t struktura sporn, nejvïtöì pozornost jsme vïnovali z vislosti frekvence na struktu e pomocì empirickè rovnice. Pr ce o dvacet let pozdïjöì, publikovan ve svïtovèm Ëasopise, nenì ani obsaûnïjöì (souvislost s biochemiì je spìöe p edstìran ), ani nenì na vyööì interpretaënì rovni. Je to jen jeden z mnoha p Ìklad, kterè vzbuzujì pochybnost o termìnu exploze informacì; moûn, ûe by bylo spr vnïjöì mluvit o explozi publikacì. 2 H H 2 H H 3 XVIII 2 2 XIX H 2 H 3 2 XX 6 H 5 S 2 H 2 ñi l 2 6 H 5 S 2 H 2 ñil 2 XXI XXII Druh p Ìpad nenì tak dramatick, pat Ì spìöe k bïûnè realitï. SlouËeniny polyvalentnìho jodu jsou bïûnè v adï aromatickè; v alifatickè adï jsou stabilnì jen v jimeënï v p Ìtomnosti elektrony p itahujìcìch skupin. PrvnÌ jodosochloridy se skupinou Il 2 v zanou na sp 3 uhlìku (XXII) jsem p ipravil z α-jodsulfon 45 (XXI) na z kladï ne dost podloûen ch teoretick ch p edstav, nicmènï p edpoklad vyöel. Pr ce vzbudila pozornost p ednìho odbornìka na slouëeniny polyvalentnìho jodu Keefera 46, kter preparace zopakoval a rozöì il, strukturu potvrdil a mou pr ci korektnï citoval. DalöÌ auto i citovali obï pr ce, pozdïji jiû jen Keefera, nejprve s pozn mkou Ña pr ce tam citovanèì, pozdïji jiû bez nì. Ve staröìm refer tu 47 je citov na moje pr ce 45, v novïjöìm 48 jiû jen Keefer 46. Po str nce etickè nelze ani autor m p Ìliö mnoho vyt kat. itace byly p vodnï uv dïny z hlediska Ëten e, kolem bylo informovat ho jednoduöe a rychle. Pokud bylo moûno citovat recentnì refer t, dala se mu p ednost. Jakmile se ovöem zavede scientometrickè hledisko a citace majì slouûit k hodnocenì autor a k p idïlov nì grant, m citujìcì zv öenou odpovïdnost. MÏl by alespoú Ë steënï hodnotit i z sluhy jednotliv ch pracovnìk a uv dït vûdy skuteënè p vodce a nikdy refer ty. Toho se sotva nïkdy dos hne a jedin m z vïrem je opït konstatov nì nedostateënosti citaënì anal zy k hodnocenì pracì nebo autor. Pro autory je z podobn ch p Ìpad jasnè ponauëenì. Jedna pr ce, i kdyû znaënï p vodnì, se v tvrdè konkurenci neprosadì, kaûd objev je pot eba potvrdit na vïtöìm poëtu p Ìklad a publikace rozdïlit do r zn ch Ëasopis. Samoz ejmï se tìm poëet publikacì bude zvyöovat a konkurence bude st le vïtöì. Pr cebez ohlasu K tomuto tèmatu je nejobtìûnïjöì Ìci nïco smysluplnèho. Scientometrie n s upozorúuje, ûe je znaënè procento pracì, kterè nebyly citov ny ani jednou, tedy ani samotn m autorem. V takovèm p ÌpadÏ jde z ejmï o tèma malèho dosahu nebo o pr ci p eruöenou a nedokonëenou. Ïco jinèho jsou pr ce, kterè citovali sami auto i, ale nikdo jin. M ûe jìt samoz ejmï o dìlo pr kopnickè, jehoû v znam ocenì teprve budoucnost, ale nenì to jistï Ëast p Ìpad. SpÌöe jde o tèma okrajovè, m lo zajìmavè, nebo byly v sledky jiû v podstatï zn mè. ZnaËn v znam mohou mìt takè form lnì nedostatky: publikace v ne- 502

6 vhodnèm Ëasopise, m lo srozumiteln prezentace. V kaûdèm p ÌpadÏ by mïli auto i takovou situaci analyzovat. Z vïr it t na zaë tku, cit t na konci: Littera scripta manet.m j jiû zmìnïn uëitel udolf Lukeö Ìk val sv m û k m po jejich prvnì publikaci: ÑTak, teô jste nesmrtelnej.ì Jeho typick, jemnï ironick smïv naznaëoval, ûe vì vìce, neû Ìk. Pochopili jsme teprve Ëasem, ûe nejde o nesmrtelnou sl vu, ale o dlouho trvajìcì odpovïdnost. é dn autor si nedovede p edstavit, po kolika letech a do jak ch detail mohou b t jeho tvrzenì kritizov na a zpochybnïna. V p ÌrodnÌ vïdï je patrnï jedinè v chodisko: rozliöit striktnï, co je pozorovan nebo vypoëìtan skuteënost, a co interpretace Ëi teorie. Fakta by mïla p etrvat nebo by se mïla pouze zp esúovat, teorie ËekajÌ podle Poppera na svou falzifikaci nebo podle Kuhna na novè paradigma. Pr ce byla podporov na Grantovou agenturou», grant Ë. 203/99/1454. LITEATUA 1. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 16, 258 (1951). 2. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 20, 1360 (1955). 3. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 21, 1500 (1956). 4. ddo G., Deleo E.: Ber. Dtsch. hem. Ges. 69, 294 (1936). 5. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 28, 3145 (1963). 6. Zinner G., Vollrath., Kliegel W.: Justus Liebigs Ann. hem. 734, 196 (1970). 7. Hussain S. A., Sharma A. H., Perkins M. J., Griller D.: J. hem. Soc., hem. ommun. 1979, Wieland W.: Angew. hem. 20, 617 (1981). 9. Exner.: hem. Listy 87, 719 (1993). 10. Boh Ëek I., Hocek M., äest k J., Hol A.: VesmÌr 79,344 (2000). 11. Battaglia A., Dondoni A., Exner.: J. hem. Soc., Perkin Trans. 2, 1972, Pigenet., Armand J., Lumbroso H.: Bull. Soc. him. Fr. 1970, Declercq J. P., Germain G., Van Meerssche M.: Acta rystallogr., Sect. B 31, 2894 (1975). 14. Larsen I. K., Exner.: J. hem. Soc., hem. ommun. 1970, Exner., JehliËka V.: ollect. zech. hem. ommun. 53, 1018 (1988). 16. SmolÌkov J., Exner., Barbaro G., Macciantelli D., Dondoni A.: J. hem. Soc., Perkin Trans. 2, 1980, Exner., JehliËka V., Barbaro G., Dondoni A.: ollect. zech. hem. ommun. 42, 833 (1977). 18. Sutton L. E., Taylor T. W. J.: J. hem. Soc. 1931, Exner.: Prog. Phys. rg. hem. 10, 411 (1973). 20. Liu L., Guo Q.-X.: hem. ev. 101, 673 (2001). 21. Exner.: hem. Listy 87, 719 (1993). 22. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 29, 1094 (1964). 23. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 37, 1425 (1972). 24. Krug.., Hunter W. G., Grieger. A.: J. Phys. hem. 80, 2335 (1976). 25. Gallicchio E., Kubo M. M., Levy. M.: J. Am. hem. Soc. 120, 4526 (1998). 26. Vlasov V. M., Khalfina I. A.: J. Phys. rg. hem. 13, 630 (2000). 27. Exner., Kunz M.: Scientometrics 32, 3 (1995). 28. Leffler J. E.: J. rg. hem. 20, 1202 (1955). 29. Ehrenson S., Brownlee. T.., Taft. W.: Prog. Phys. rg. hem. 10, 1 (1973). 30. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 31, 65 (1966). 31. Palm V. A.: snovy kolichestvennoi teorii organicheskikh reaktsii, kap. IX, 2. vyd.. Khimya, Leningrad Adcock W., Dewar M. J. S., Gupta B. D.: J. Am. hem. Soc. 95, 7353 (1973). 33. Hine. J.: Structural Effects on Equilibria in rganic hemistry, kap. 3ñ3c. Wiley, ew York Tsuno Y., Sawada M., Fuji T., Yukawa Y.: Bull. hem. Soc. Jpn. 52, 3033 (1979). 35. harton M.: Prog. Phys. rg. hem. 13, 119 (1981). 36. Taagepera M., Summerhays K. D., Hehre W. J., Topsom. D., Pross A., adom L., Taft. W.: J. rg. hem. 46, 891 (1981). 37. Taft. W., Topsom. D.: Prog. Phys. rg. hem. 16,1 (1987). 38. Hansch., Leo A., Taft. W.: hem. ev. 91, 165 (1991). 39. Gawinecki., Kolehmainen E., Zakrzewski A., Laihia K., úmai owski B., Kauppinen.: Magn. eson. hem. 37, 437 (1999). 40. Exner., Krygowski T. M.: hem. Soc. ev. 25,71(1996). 41. Decouzon M., Exner., Gal J.-F., Maria P.-.: J. Phys. rg. hem. 7, 615 (1994). 42. Borsche W.: Ber. Dtsch. hem. Ges. 56, 1494, 1939 (1923). 43. Exner., Kak Ë B.: ollect. zech. hem. ommun. 25, 2530 (1960). 44. Huggett A.., one J. L., Thorgeirsson S. S., oller P. P.: J. rg. hem. 52, 4933 (1987). 45. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 24, 3562 (1959). 46. otter J. L., Andrews L. J., Keefer. M.: J. Am. hem. Soc. 84, 4692 (1962). 47. Banks D. F.: hem. ev. 66, 243 (1966). 48. StangP. J., ZhdankinV. V.: hem.ev. 96, 1123 (1996).. Exner (Institute of rganic hemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the zech epublic, Prague): What is Further Fate of a Published Scientific Paper? Acceptance of a published paper may be different as shown on examples from the authorís work. A wrong finding was rebutted (acyl derivatives of oximes, configuration of hydroximoyl chlorides), a method was accepted but not always followed (isokinetic relationship), a long-term discussion started which has not been resolved (resonance in nitrobenzene), a work was repeated without knowledge of the predecessor (acylation of a hydroxylamine derivative) or the paper was accepted but not cited (polyvalent iodine derivatives). The consequences are discussed from the philosophic, ethical, psychological and scientometric viewpoints. 503

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

É ú ě Ž ě Ú ě ě ě Ř Ř ž ž Č ú ů ů ě ě ě Ó ú ú š Č ú Ž ě ú ě š Ž ú ě Ý ě Č úě ě Ú š ž ů Ú ú Č ě ÓŘ Č ě Č Ú ě ů ú š Ú ě Ú ě ě ů Ž Ť Ť ó š š Ú ó Ú ě Ť ó ů ů Ú ě ú Ú ě ú ě ě Č Ž ě Č Ú ú ě Ú ň ě Ú ě ů ú ň ě

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy

VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy VopÏnka, Petr: Meditace o základech vïdy Praha, Práh 2001, s. 205 Meditace o základech vïdy (dále jen Meditace) korunujì dosavadnì dìlo filosofa a matematika Petra VopÏnky. NabÌzejÌ nov vhled do zp sobu,

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Paul Verlaine. Elegie

Paul Verlaine. Elegie Vyöehrad Paul Verlaine Elegie Paul Verlaine Elegie VYäEHRAD PÿELOéIL GUSTAV FRANCL Translation, Epilogue PhDr. Gustav Francl, 2004 ISBN 80-7021-748-0 [I] V mèm vïku, dob e vìm, mïl bych dny v klidu tr

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Á Í Ě č ě š č č ž ě ě š č ě ě ě š ů ě ě š ů č ě ě ě ě š ů ě š ě ě ě š ů ě Ž Í ě ž ň ů úč ě Č č ž š ě ě ž ň ů ů č ě ď č č č č ú š ě č č Í Š ě č ť ě ě ů š č ů č ů ů ů ů ě ů ů ě ě š ů úč č š ě č ě ě ň š ě

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ

VYD NÕ OBSAHUJE OBOROVûLENÃN ADRES ÿ časopis po pacovníky eklamních agentu s hlavním zaměřením na tiskovou podukci ADSL (novè moûnosti pevnèho p ipojenì k Intenetu) V stava Reklama & Polygaf Co je to signmaking Vznik a v voj tisku Viditelnost

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více