JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *"

Transkript

1 JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace, oximy, hydroximoyl chloridy, dipûlovè momenty, izokinetick vztah, rezonance, iodosochloridy Habent sua fata libelli. Ale nejen knihy, i publikovanè vïdeckè pr ce majì svou historii, kter poëìn kr tce p ed jejich publikacì a pro vïtöinu z nich dosud neskonëila a hned tak neskonëì. ÏkterÈ publikace se zviditelnì v tom negativnìm smyslu, jako ned vn p Ìpad studenè f ze; ty ostatnì z stanou spìöe nepovöimnuty nebo zìskajì mìrn ohlas. M lokter pracovnìk najde Ëas, aby se informoval o odezvï sv ch publikacì Ëi v bec o dalöìm v voji problèm, kter mi se jiû p estal zab vat. Uvedu-li zde nïkolik p Ìpad ze svè praxe, nem to b t v razem vypjatèho egocentrismu. MyslÌm, ûe nikdo nem ûe b t do tè mìry informov n o jin ch pracìch neû o sv ch vlastnìch, kromï toho takovè zpracov nì vyûaduje jist Ëasov odstup. Ïkolikr t jsem si pomyslil, ûe by bylo zajìmavè, kdyby nïkter staröì vïdeck pracovnìk ñ dosti star, aby si to mohl dovolit ñ referoval o sv ch minul ch omylech. efer t jenom o omylech by ovöem p sobil depresivnï, zmìnìm se proto o r zn ch osudech, kter ch se m ûe publikovan vïdeck pr ce doëkat. ZaËnÏme p ece jenom tìm nejhoröìm. myly a jejich oprava AlkylacÌ oxim I vznikajì obecnï dva izomernì deriv ty -alkyloxim II a -alkyloxim (iminoxid)iii. Zab val jsem se po nïjakou dobu urëenìm jejich struktury i p Ìpravou chybïjìcìch deriv t jin mi cestami 1. Acylace oxim oproti tomu vedla vûdy jen k jedinèmu produktu, pro kter jsem prok zal 2 navzdory nïkter m opaën m tvrzenìm strukturu -acyloximu IV. UrËenÌ struktury by bylo ovöem p esvïdëivïjöì, kdyby se poda ilo p ipravit alespoú jeden -acyloxim V, ale pokusy o syntèzu, i jin mi cestami neû z oximu, byly ne spïönè 3. Hledan deriv t V se choval jako silnè acylaënì Ëinidlo a p enesl acyl na nïkterou jinou molekulu; nemïl-li jinou moûnost, p esmyknul se na IV. Uvaûoval jsem, zda by se dal izolovat alespoú -(benzensulfonyl)oxim. Produktu kondenzace anisaldehydu (VI) s kyselinou benzensulfohydroxamovou (VII) p isoudili ddo a Deleo 4 strukturu VIII (tautomernì vzorec amidu), kter se zd z ejmï nespr vn. DomnÌval jsem se, ûe by to mohl b t hledan -benzensulfonyloxim IX. P i reprodukci uvedenèho pokusu vöak vznikla l tka o molekulu vody bohatöì, kterè jsem tentativnï p isoudil 5 strukturu X, hlavnï na z kladï I spektra. Tato struktura byla ovöem takè znaënï nepravdïpodobn, a l tku jsem proto povaûoval za nest lou. ap Ìklad p i pokusech o dehydrataci byl zìsk n jen anisnitril. Moji pr ci opravili pomïrnï z hy Zinner se spolupracovnìky 6 : struktura soli benzensulfonovèkyseliny XI je v souhlasu se vöemi pozorovan mi fakty a byla potvrzena syntèzou. HlavnÌ rozdìl v p Ìstupu byl, ûe tito auto i nepokl dali l tku za nest lou, a povöimli si tedy jejì rozpustnosti ve vodï. UrËitou tïchou m ûe b t, ûe z kladnì p edstava o -acyloximech V byla pozdïji potvrzena. Tyto deriv ty nebyly nikdy izolov ny a vûdy podlehly reakcìm, p i nichû se chovaly jako acylaënì Ëinidla 7. Popsan ud lost je jistï pro autora nep Ìjemn a navozuje nïkolik ot zek. Jak mohl takov omyl vzniknout? o se m dïlat, kdyû jiû vznikl? Jak se vyvarovat podobn ch omyl v budoucnosti? a tyto ot zky nemohu jednoznaënï odpovïdït, ale pokusìm se je alespoú postupnï komentovat. ejde p itom jen o hledisko chemie, ale problèm se dot k mimo jinè i filozofie p ÌrodnÌch vïd, etiky, psychologie a scientometrie. Vznik omylu m samoz ejmï p ÌËiny jednak vïcnè, v naöem p ÌpadÏ chemickè, jednak psychologickè. Kaûd se nerad vzd v svè p edstavy nebo teorie, spìöe se snaûì uvèst s nì nov fakta do souladu. K tomu p istupuje urëit situace spoleëensk, ekonomick i politick. Koncem pades t ch let jsem pr vï musil vynucenï zmïnit pracoviötï a snaûil jsem se dokonëit nïkterè problèmy, jak to bylo moûnè za nov ch podmìnek. To samoz ejmï nem ûe b t omluva; ten, kdo Ëte publikaci adu let starou, nevì nic o okolnostech jejìho vzniku a ani nechce vïdït. Pokud jde o vlastnì chemick problèm, bylo urëov nì struktury z fyzik lnìch vlastnostì v roce 1962 jeötï v poë tcìch, o m lo let pozdïji by jiû byla situace daleko p ÌznivÏjöÌ. PodobnÈ omyly se dnes nemohou opakovat, pokud jde o struktury stabilnìch l tek (pokroëil M spektroskopie, rutinnì rentgenov strukturnì anal za). Mohly by se snad jeötï vyskytnout u nest l ch meziprodukt, l tek neizolovan ch, charakterizovan ch jen nïkter mi spektry a podobnï, ne u produkt standardnìch syntèz. Z filozofie p ÌrodnÌ vïdy je t eba se zmìnit alespoú o p Ìnosu nejv znamnïjöìch filozof tohoto stoletì K.. Poppera 1 2 =ñ II 1 2 = III 1 2 =H I 1 2 =ñ 1 2 = IV V * P edneseno zë sti na VÏdeckÈ konferenci Fakulty chemickè technologie v r mci oslav 50 let vysokèho ökolstvì v PardubicÌch, Pardubice 26.ñ

2 H 3 S 2 H VIII H 3 VI H H 3 H S 2 IX VII S 2 ñhh H 3 H S 2 H H H 3 H HH S 3 X XI a T. S. Kuhna. Bylo o nïm referov no i v chemickèm Ëasopise 8. V kritickèm racionalismu PopperovÏ se oznaëuje vyvr - cenì teorie nep Ìliö öùastnï jako jejì falzifikace. Jedin fakt v rozporu s teoriì staëì k jejì falzifikaci, zatìmco deset fakt ve shodï nestaëì k jejì verifikaci. To nakonec vöichni p ÌrodovÏdci vïdì, bylo to nap Ìklad velmi dob e zn mo mèmu uëiteli udolfu Lukeöovi, a to jak v teorii, tak v praxi. ov pohled Popper v je v tom, ûe na falzifikaci teorie myslì jaksi od samèho poë tku. Poûaduje, aby kaûd teorie byla v principu falzifikovateln ; od zaë tku musì b t z ejmè, jak m pozorovan m faktem by mohla b t vyvr cena. Teorie, kterè tomuto poûadavku nevyhovujì, nejsou vïdeckè a pat Ì t eba do oblasti n boûenstvì nebo umïnì. Falzifikovanou teorii pokouöì se Ëasto jejì autor jeötï imunizovat, to znamen, ûe ji formuluje p esnïji, pop ÌpadÏ omezì jejì platnost. emusì jìt p itom o projev jeöitnosti, mnohè teorie se tìmto zp sobem vyvinuly. Jak falzifikace, tak imunizace nejsou tedy v tomto pojetì nic odsouzenìhodnèho, pat Ì do norm lnìho bïhu svïta. Kuhn jde d le v tom, ûe se zab v takè vïdou jakoûto spoleëenskou ËinnostÌ a lidmi, kte Ì ji tvo Ì. znaëuje pak slovem paradigma soubor vïdomostì v nïjakèm oboru spoleënï s n vody, jak dalöì vïdomosti zìsk vat. Paradigma tedy definuje zcela kategoricky, kterè zp soby zìsk v nì nov ch poznatk jsou p ÌpustnÈ, a kterè nejsou. M ûe se pak st t, ûe jednotliv tvrzenì se dajì v r mci danèho paradigmatu obtìûnï falzifikovat. esouhlasnè n lezy se povaûujì za nep ÌpustnÈ nebo alespoú ned leûitè, teprve kdyû se jich nahromadì urëit poëet, nahradì se celè paradigma jin m (ewtonova a Einsteinova fyzika). Zkuöenost uk zala Ëastokr t, ûe ani rozhodujìcì experiment nevede k vöeobecnèmu uzn nì novèho paradigmatu, obh jci star ch n zor na nich setrv vajì aû do p Ìchodu novè generace. V chemii je tak zn m nap Ìklad spor vanít Hoff versus Kolbe. PouËenÌ pro p ÌrodnÌ vïdy je zcela z ejmè. Je t eba striktnï oddïlit fakta a teorie. Fakta by mïla z stat nepopirateln, mohla by se nejv öe zp esúovat. Teorie pak budou klidnï Ëekat na svou falzifikaci, pop ÌpadÏ na nahrazenì celèho paradigmatu jin m. Vr tìme-li se k naöemu p Ìpadu, pak problèm byl v pojmu struktura. P ed Ëty iceti lety mohla b t struktura organickè molekuly jeötï povaûov na za teorii, kter m ûe b t falzifikov na, dnes se p esunula do oblasti fakt a m ûe b t u bïûn ch l tek povaûov na za definitivnì. Moje pr ce p iöla pr vï do p edïlu tïchto epoch. V souëasnè dobï velice aktu lnì je takè pohled scientometrie. Tato vïdnì disciplina se sice zab v vöìm, co se d kvantitativnï zjistit p i provozov nì vïdy, ale v poslednì dobï nabyla obzvl ötnìho v znamu jejì souë st zvan citaënì anal za. Ta poëìt poëet citacì na jednotlivou pr ci Ëi na pr ce jednoho autora, stavu nebo celèho st tu, a to za jednotlivè roky, v jednotliv ch Ëasopisech a podobnï. V tïchto datech hled pak r znè souvislosti. P edmïtem souëasnè diskuse, vedenè znaënï neobjektivnï, je hlavnï ot zka, zda m ûe b t poëet citacì mï Ìtkem hodnoty vïdeckè pr ce nebo p Ìmo vïdeckè kvalifikace autora. Je to asi stejnï smyslupln ot zka, jako zda je poëet div k mï Ìtkem umïleckè hodnoty filmu nebo obrazu. DiskutujÌcÌ zast vajì hlediska Ëasto podle toho, zda jsou jejich vlastnì pr ce podle jejich n zoru dostateënï citov ny nebo ne. hlavnìch problèmech byl referov no i v hemick ch listech 9, oböìrn diskuse probïhla v Ëasopise VesmÌr 10. Pro problèmy tohoto Ël nku je rozhodujìcì zjiötïnì, ûe z hlediska scientometrie jsou vöechny citace stejnï cennè. ez leûì na tom, zda je naöe pr ce falzifikov na, zesmïönïna, nebo naopak pochv lena, rozvìjena, nebo jenom zmìnïna ñ jen kdyû je citov na. rtodoxnì scientometristè mìnì, ûe chybn pr ce bude falzifikov na jednou Ëi dvakr t, dobr pr ce bude zmìnïna mnohokr t. Samoz ejmï to nemusì b t pravda. ed vn afèra se studenou f zì vynesla mnoho citacì autor m pochybenè pr ce a p ispïla v znamnï k vysokèmu hodnocenì Ëasopisu ature. a druhè stranï existujì v znamnè metody, kterè byly citov ny jen po kr tkou dobu po svèm vzniku a dnes se jiû povaûujì za tak bïûnè, ûe se uv dïjì bez jakèkoli citace. Uvedu jeötï jeden p Ìklad falzifikovanè pr ce, na prv pohled jednoduööì. ZatÌmco mnohè deriv ty s dvojnou vazbou = jsou zn my ve dvou stereoizomerech, u hydroximchlo- 499

3 rid se izolace druhèho izomeru nikdy nezda ila. Konfigurace zn m ch izomer byla eöena dvïma skupinami autor stejnou metodou, pomocì dipûlov ch moment v roztoku, ale s opaën m v sledkem. My jsme preferovali 11 E-konfiguraci XII, Lumbroso 12 Z-konfiguraci XIII. AËkoli pokusy byly opakov ny a rozöì eny, obï strany setrv valy na svèm. ozhodnutì p inesla rentgenov strukturnì anal za 4-nitrobenzhydroximoylchloridu 13, kter m v krystalickèm stavu konfiguraci Z (XIII). Protoûe apriornì pravdïpodobnost spr vnèho urëenì je 50 %, zd se omyl mènï pravdïpodobn, a snad i nep ÌjemnÏjöÌ neû v p edeölèm p ÌpadÏ. aöe z sadnì chyba byla, ûe jsme se p Ìliö soust edili na Lumbrosovy argumenty, hledali v nich a takè naöli z vaûnè omyly. Z toho ovöem jeötï nevypl v, ûe by jìm urëen konfigurace musila b t chybn. Tento zp sob argumentace je velmi zav dïjìcì. V ËeskÈm n rodï je dob e zn m ze slavnèho sporu o ukopisy; ve v önivè diskusi se hledala kaûd chyba v protivnìkov ch v vodech a samotnè ukopisy byly prakticky zapomenuty. P esto je obtìûnè se tohoto omylu vyvarovat. Protoûe v naöem p ÌpadÏ jsou jen dvï moûnosti, m ûe se st t pomïrnï snadno, ûe nespr vn argumentace vede ke spr vnèmu v sledku. Zav dïly n s takè p edch zejìcì spïchy, p i azenì konfigurace jin m deriv - t m hydroxamov ch kyselin, potvrzenè pozdïji rentgenovou strukturnì anal zou 14. Z kladnì problèm je p esto v tom, ûe dipûlovè momenty nejsou vhodnou metodou pro eöenì konfigurace oxim a hydroxamov ch deriv t. Z hlediska tèto metody je rozdìl mezi strukturami XII a XIII jen v poloze vazby ñ, kter m sama velmi mal vazebn moment; kromï toho je v sledn moment ovlivúov n n-π interakcì. UrËenÌ tedy bude vûdy nespolehlivè p i sebep esnïjöì anal ze. V mnohem pozdïjöì pr ci 15 jsme cel problèm obr tili: Je-li konfigurace bezpeënï zn ma, je moûnè vyhodnotit kvantitativnï n-π interakci. V tomto p ÌpadÏ majì dipûlovè momenty nenahraditeln v znam. l H XII l XIV Z tohoto ne spïönèho sporu se n m poda ilo nakonec vyjìt pomïrnï se ctì. Provedli jsme I a M spektr lnì studii 16 a dok zali p inejmenöìm, ûe konfigurace XIII je stejn v roztoku jako v krystalickèm stavu. Analyzovali jsme znovu dipûlovè momenty, takè alifatick ch hydroximoylchlorid 16. akonec jsme p enesli problèm na sloûitïjöì deriv ty, -benzoylhydroximoylchloridy 17 XIV. U jejich molekuly jde kromï l XIII H konfigurace na vazbï = jeötï o konformace na dvou jednoduch ch vazb ch, p esto se poda ilo jednoznaënï urëit konformaci zn zornïnou ve vzorci XIV. Z sadnì v hoda je p itom v moûnosti zavèst substituenty z obou stran ( ve vzorci XIV). enì to zcela ojedinïl p Ìpad, ûe sloûitïjöì problèm se vy eöì sn z neû jednoduch. Z sadnì chybou, a nejen naöì, ale i konkurent, bylo tedy pouûitì nevhodnè metody. MÏli jsme tehdy s Ing. V. JehliËkou vypracovanou metodu mï enì dipûlov ch moment v roztoku a smyslem naöich pracì z tè doby bylo prok zat jejì opomìjenè moûnosti pro r znè strukturnì ot zky. V danèm p ÌpadÏ jsme vöak mïli eöit problèm, a ne propagovat metodu. Pt me se jeötï, m ûe-li se podobn chyba v budoucnosti opakovat. V uûöìm smyslu patrnï ne, jde-li o konfiguraci na dvojnè vazbï =. entgenov strukturnì anal za je jednoznaën, p esmyky v roztoku jsou velmi vz cnè; takè podrobn M spektroskopie postaëì k eöenì sama o sobï. V öiröìm smyslu, to jest volba nevhodnè metody, je nebezpeëì st le aktu lnì. V mnoha laborato Ìch majì k dispozici jedinou metodu a p i volbï problèmu vych zejì ve skuteënosti z tèto metody. Z historickèho hlediska majì dipûlovè momenty a konfigurace na vazbï = zvl ötnì souvislost. ejen my, ale i jinì auto i se nepr vem domnìvali, ûe metoda je k tomuto Ëelu zvl ötï vhodn. DomnÌv m se, ûe historickou lohu sehr la pr ce Suttona a Taylora 18, urëenì konfigurace stereoizomernìch imin--oxid XV a XVI. ozdìl dipûlov ch moment, 6,60 D pro XV a 1,09 D pro XVI, je dramatick a interpretace evidentnì i bez podrobnïjöì anal zy. P Ìklad stojì za zaznamen nì jako vzorn volba spr vnè metody pro dan kol. PravdÏpodobnÏ se takè jedn o v bec prvnì eöenì aktu lnìho strukturnìho problèmu pouze na z kladï fyzik lnì metody. 2 XV Pr ce ve ejnostì akceptovanè H 3 2 Pr ce o vztahu entalpie a entropie (izokinetickèm vztahu) se mohou jevit jako spïönè. PozoruhodnÈ na tomto vztahu je, ûe byl mnohokr t nez visle objeven, a vûdy p itom ölo o omyl. Podstata problèmu je v matematickè statistice, byla vìcekr t podrobnï probr na v refer tech 19,20, a to i v hemick ch listech 21. V nejbïûnïjöìm p ÌpadÏ se experiment lnï urëuje reakënì rychlost p i r zn ch teplot ch a log k se vyn öì proti reciprokè teplotï v ArrheniovÏ grafu. Ze smïrnice p Ìmky se urëì aktivaënì enthalpie H ¹ a z seku na ose aktivaënì entropie S ¹. Vynesou-li se H ¹ a S ¹ pro r znè reakce proti sobï, dostane se line rnì izokinetick vztah. hyba je v tom, ûe H ¹ a S ¹ byly statisticky odhadov ny jako nez vislè veliëiny pro kaûdou jednotlivou reakci zvl öù, nesmì se tedy dodateënï XVI H 3 500

4 mezi nimi hledat z vislost. Je-li na takovou z vislost podez enì, je t eba zvolit nov model, kter z vislost od poë tku p edpokl d (Arrheniovy p Ìmky se protìnajì v jednom bodï), a odhadovat parametry v tomto modelu. To m ûe p ipadat jako statistick jemnost, ale mnoho autor bylo p ekvapeno, jak velk chyba m ûe vzniknout. V sledek se nejlèpe zn zornì graficky, jak bylo uk z no na mnoha p Ìkladech 19ñ21. Pouûije- -li se spr vn statistick metoda, zjistì se mnoho p Ìpad, kdy izokinetick vztah platì, i takov ch, kdy neplatì. ejëastïji platì, ale jeho smïrnice je zcela jin, neû smïrnice nalezen nespr vn m postupem. Moje prvnì pr ce 22 poukazujìcì na nespr vnè metody byla citov na vìce neû 400, matematickè eöenì 23 vìce neû stokr t, cel soubor vìce neû tisìckr t. Po scientometrickè str nce byl tedy ohlas p Ìzniv. Pr ce nebyly nikdy falzifikov ny, konkurenti pouze navrhovali jinè, mènï ËinnÈ, ale p vodnì v po- ËetnÌ metody 20,24. P esto nemohu b t zcela spokojen. MnozÌ citujìcì auto i pracovali d le chybn m postupem, jenom uëinili zmìnku, ûe byl zpochybnïn. JinÌ uvedli citaci bez koment e a setrvali p i chybnèm postupu. ejvïtöì poëet autor vöak st le nevzal û dnè problèmy na vïdomì, p estoûe na nï upozorúovalo kromï mne jeötï nïkolik dalöìch autor. TakovÈ pr ce, zcela chybnè, se objevujì i v souëasnè dobï v p ednìch svïtov ch Ëasopisech 25,26. Zkoumali jsme citaënì historii 27 (poëet citacì v jednotliv ch letech) pracì m ch ve srovn nì s v znamnou staröì pr cì Lefflerovou 28. V tè jsou shrnuty ËetnÈ p Ìpady izokinetickèho vztahu, zpracovanè chybn m postupem, a tèmï vöechny jsou v rozporu se skuteënostì. Uk zalo se, ûe citaënì historie neprobìhala tak, jak obecnï p edpokl dajì scientometristè: rychl vzestup, brzkè maximum a o nïco pomalejöì pokles. aopak, pr ce jednou zviditelnïnè setrv vajì na po adu dlouhou dobu, ani jejich jasn falzifikace na tom nem ûe nic zmïnit. Auto i, kte Ì citujì zpochybnïnou pr ci, by mïli citovat (ale necitujì) i toto zpochybnïnì, aù jiû majì sami jak koli n zor. ituji-li pr ci, kter tvrdì, ûe metoda mnou uûit je nesmysl, mïl bych se buô podle toho Ìdit, nebo prohl sit jasnï, ûe tomu nevï Ìm a proë. elkovï jsem dospïl k n zoru, ûe mnozì auto i prostï opisujì citaci a citovanou pr ci ani nevidïli. SvÏdËÌ o tom i chyby v ËÌseln ch dajìch str nek a roënìk, kterè se p en öejì z jednè pr ce do druhè, d le nap Ìklad citace na p edbïûn sdïlenì, kdyû plnè znïnì je jiû dvacet let na svïtï, a jinè p Ìznaky. Dlouhodob spor Koncem pades t ch let, kdy byla teorie rezonance v plnèm rozkvïtu, pokusil se Taft o jejì kvantitativnì vyj d enì pomocì stupnice konstant σ.»ìselnè hodnoty, podanè nap Ìklad v pozdïjöìm autorefer tu 29, byly zìsk ny vïtöinou z para-deriv t benzenu odeëtenìm induktivnìho efektu vyj d enèho konstantou σ I. U akceptornìch substituent bylo p itom n padnè, ûe σ jsou skoro stejnï velikè, a vûdy podstatnï menöì neû σ I. Zvl ötï d leûit m substituentem byla p itom nitroskupina se σ I = 0,67 a σ = 0,15. Jednoduch fakt, kter tuto situaci ilustruje, je silnïjöì kyselost kyseliny 4-nitrobenzoovÈ neû 3-nitrobenzoovÈ: u obou se p edpokl d stejn induktivnì efekt a u 4-nitrobenzoovÈ kyseliny navìc efekt rezonanënì. (Podle novïjöìch mï enì je rozdìl menöì, neû se myslilo: pk 3,42 a 3,47.) P i revizi celè teorie 30 jsem doöel k z vïru, ûe induktivnì efekt je o nïco silnïjöì v poloze para a rezonance nitroskupiny a mnoh ch dalöìch akceptor prakticky nulov. Z kladnì p edpoklad byl, ûe nïkterè substituenty (nap Ìklad H 2 l) majì pouze induktivnì efekt. Pr ce vzbudila ve svè dobï dosti znaën ohlas. DiskutujÌcÌ pat ili k p ednìm odbornìk m tè doby a vesmïs se mnou nesouhlasili 29,31ñ35, a to z r zn ch, vïtöinou principi lnìch d vod. Z jem pozdïji o nïco poklesl, nicmènï pr ce 30 byla citov na vìce neû 200 ; kromï nesouhlasu byla vyslovov na i podpora a konsenzu nebylo dosaûeno. Teorie takovèho rozsahu m ûe b t jen se znaënou nads zkou za azena do Kuhnova pojmu paradigma. Spor se vöak vyvìjel dosti podobnï jako historickè p Ìpady vïtöìho v znamu. ejprve Taftova skupina uznala 36, ûe alespoú v nïkter ch p Ìpadech m ûe b t σ akceptor rovno nule, necitovali vöak moji pr ci 30, kterou p edtìm tak vehementnï popìrali 29, ale p edstìrali, ûe k tomuto objevu doöli sami. ulovè konstanty σ se objevujì p i interpretaci acidobazick ch vlastnostì v plynnè f zi 37, ale pozdïji opït nejsou v souhrnnèm refer tu 38. Z vïr je tragick jako vöechny z vïry v historii. obert W. Taft zem el v roce 1996 a zanechal v znamnè dìlo, kterè spory o jednotlivosti nemohou nikterak umenöit. VÏtöina recentnìch citacì (nap. 39 ) na moji pr ci 30 nezaujìm jasnè stanovisko. ñ ñ ñ ñ ñ XVIIa V souëasnè dobï ztr cì teorie rezonance na popularitï a zaujìm v uëebnicìch menöì mìsto. P esnï eëeno, nejde o skuteënou teorii, ale spìöe jen o zp sob psanì vzorc, kter ponïkud vylepöuje bïûnè strukturnì vzorce, nevyhovujìcì pro nïkterè struktury. ap Ìklad rezonance XVIIa «XVIIb vyjad uje sloûit m zp sobem prostou skuteënost, ûe obï vazby ñ jsou stejnè. ö problèm je vöak moûnè formulovat pomïrnï exaktnï v soudob ch pojmech. Soust edìme-li pozornost na nitroskupinu, jako nejv znamnïjöìho p edstavitele, je rezonance v nitrobenzenu vyj d ena vzorci XVIIc,d. t zka pak nenì, zda rezonance existuje nebo ne, ale zda tyto vzorce vyjad ujì nïjakou pozorovatelnou skuteënost v r mci dosaûitelnè p esnosti. Shrom ûdili jsme dostupnè daje 40 s rezult - tem, ûe v souëasnè dobï nikoliv. Zvl ötï v znamnè bylo KrygowskÈho zjiötïnì, ûe vazba ñ nejevì charakter parci lnï dvojnè vazby: rozloûenì elektronovè hustoty kolem nì m rotaënì symetrii. VÏtöÌ induktivnì efekt vpoloze para neû meta byl v poslednì dobï potvrzen na acidobazick ch rovnov h ch v plynnè f zi 41, v nìû jsou substituënì efekty podstatnï vïtöì neû v roztoku. Pr ce zneuznanè nebo okopìrovanè TÈmÏ p ed osmdes ti lety p ipravil Borsche 42 acetylacì -(2,4-dinitrofenyl)hydroxylaminu (XVIII) l tku, kterè p isoudil strukturu XIX. Spokojil se p itom se zjiötïnìm, ûe se l tka barvì v alkalickèm roztoku ËervenÏ. PozdÏjöÌ evidence ñ XVIIb XVIIc XVIId 501

5 uk zala, ûe se hydroxylamin s m i jeho -alkylderiv ty acylujì p ednostnï na dusìku. V jimkou jsou deriv ty s alkylem velmi objemn m nebo silnï elektrony p itahujìcìm. To je pr - vï p Ìklad -(2,4-dinitrofenyl)hydroxylaminu, u nïhoû vliv substituent oslabuje bazicitu hydroxylaminovèho dusìku. P es moûnè pochybnosti napsal tedy Borsche 42 vzorec spr vnï. UrËili jsme strukturu XIX souëasnï s dalöìmi acylderiv ty hydroxylaminu na z kladï infraëervenè frekvence karbonylovè skupiny pomocì öiroce platnè empirickè rovnice 43. VypoËtenÈ frekvence byly 1799 cm ñ1 pro XIX a asi 1703 (±10) cm ñ1 pro XX, experiment lnï nalezeno 1798 cm ñ1. Podobn v sledek byl zìsk n i pro odpovìdajìcì benzoylderiv t. dvacet let pozdïji se t mû problèmem zab vali ameriëtì biochemici 44 a dospïli stejnou metodou ke stejnèmu v sledku; doplnili jej novou syntèzou a takè syntèzou izomeru XX. aöe pr ce nebyla zmìnïna. Samoz ejmï jsem autor m napsal a poslal separ tnì otisk a ñ stejnï samoz ejmï ñ jsem nedostal û dnou odpovïô. P Ìpad opït navozuje adu ot zek z hledisek chemie, informatiky, etiky a nakonec i ekonomie a historie p ÌrodnÌch vïd. Z ËistÏ chemickèho hlediska je jistï dob e, ûe byla struktura jeötï jednou potvrzena, bylo by ovöem lèpe uëinit to jin m, nez visl m zp sobem. Takto by p Ìsluön grantov agentura mohla vyt kat, ûe finanënì prost edky nebyly ËelnÏ vynaloûeny. ejz vaûnïjöì je ovöem hledisko etickè. V p edn öce jsem uûil expresivnìho nekorektnìho v razu, ûe pr ce byla ukradena, ale skuteënï je tïûkè nalèzt nïjakou omluvu nebo vysvïtlenì. JistÏ by se nemohlo nikomu vyt kat, kdyby p ehlèdl nïjakou teoretickou koncepci, syntetickou metodu Ëi zp sob v poëtu, objevenè a aplikovanè t eba ve zcela jinè oblasti a publikovanè v mènï zn mèm Ëasopise. é dn chemik vöak nem ûe p ehlèdnout citaci o konkrètnì slouëeninï, zda byla jiû p ipravena a zda je jejì struktura zn ma. P Ìsluönou reöeröi v hemical Abstracts nebo Beilsteinís Handbuch zvl dajì i studenti. V elektronickè verzi vyûaduje snad deset minut, jde-li o l tku s mal m poëtem odkaz ; v knihovnï nem ûe trvat dèle neû hodinu. ehraje p itom û dnou roli, kdy, kde, k m a v jakè eëi byla hledan pr ce publikov na. elze se proto ani omlouvat, ûe naöe lok lnì Ëasopisy se v Americe neëtou, nenì pochyb, ûe reöeröe se tam dïlajì stejnï jako u n s. P edstavoval bych si jako moûnè vysvïtlenì, ûe auto i provedli reöeröi o nïco pozdïji, kdyû jiû investovali urëitou n mahu do experiment, a rozhodli se pak svou pr ci p ece jen dokonëit a p edstìrat nevïdomost. Pro sebe jsem jako autor odvodil dva z vïry. ZaprvÈ, pr ce kter jeötï po 23 letech stojì za kopìrov nì, nenì tak öpatn. Povaûoval jsem ji p edtìm za nep Ìliö v znamnou, v systematickèm v zkumu hydroxylaminov ch deriv t za spìöe okrajovou. Druh z vïr se t k malèho pokroku vïdy, zejmèna publikaënì politiky za tuto dobu. V naöì pr ci jsme mï ili spektra asi dvaceti l tek, z toho ve t ech Ëi Ëty ech p Ìpadech mohla b t struktura sporn, nejvïtöì pozornost jsme vïnovali z vislosti frekvence na struktu e pomocì empirickè rovnice. Pr ce o dvacet let pozdïjöì, publikovan ve svïtovèm Ëasopise, nenì ani obsaûnïjöì (souvislost s biochemiì je spìöe p edstìran ), ani nenì na vyööì interpretaënì rovni. Je to jen jeden z mnoha p Ìklad, kterè vzbuzujì pochybnost o termìnu exploze informacì; moûn, ûe by bylo spr vnïjöì mluvit o explozi publikacì. 2 H H 2 H H 3 XVIII 2 2 XIX H 2 H 3 2 XX 6 H 5 S 2 H 2 ñi l 2 6 H 5 S 2 H 2 ñil 2 XXI XXII Druh p Ìpad nenì tak dramatick, pat Ì spìöe k bïûnè realitï. SlouËeniny polyvalentnìho jodu jsou bïûnè v adï aromatickè; v alifatickè adï jsou stabilnì jen v jimeënï v p Ìtomnosti elektrony p itahujìcìch skupin. PrvnÌ jodosochloridy se skupinou Il 2 v zanou na sp 3 uhlìku (XXII) jsem p ipravil z α-jodsulfon 45 (XXI) na z kladï ne dost podloûen ch teoretick ch p edstav, nicmènï p edpoklad vyöel. Pr ce vzbudila pozornost p ednìho odbornìka na slouëeniny polyvalentnìho jodu Keefera 46, kter preparace zopakoval a rozöì il, strukturu potvrdil a mou pr ci korektnï citoval. DalöÌ auto i citovali obï pr ce, pozdïji jiû jen Keefera, nejprve s pozn mkou Ña pr ce tam citovanèì, pozdïji jiû bez nì. Ve staröìm refer tu 47 je citov na moje pr ce 45, v novïjöìm 48 jiû jen Keefer 46. Po str nce etickè nelze ani autor m p Ìliö mnoho vyt kat. itace byly p vodnï uv dïny z hlediska Ëten e, kolem bylo informovat ho jednoduöe a rychle. Pokud bylo moûno citovat recentnì refer t, dala se mu p ednost. Jakmile se ovöem zavede scientometrickè hledisko a citace majì slouûit k hodnocenì autor a k p idïlov nì grant, m citujìcì zv öenou odpovïdnost. MÏl by alespoú Ë steënï hodnotit i z sluhy jednotliv ch pracovnìk a uv dït vûdy skuteënè p vodce a nikdy refer ty. Toho se sotva nïkdy dos hne a jedin m z vïrem je opït konstatov nì nedostateënosti citaënì anal zy k hodnocenì pracì nebo autor. Pro autory je z podobn ch p Ìpad jasnè ponauëenì. Jedna pr ce, i kdyû znaënï p vodnì, se v tvrdè konkurenci neprosadì, kaûd objev je pot eba potvrdit na vïtöìm poëtu p Ìklad a publikace rozdïlit do r zn ch Ëasopis. Samoz ejmï se tìm poëet publikacì bude zvyöovat a konkurence bude st le vïtöì. Pr cebez ohlasu K tomuto tèmatu je nejobtìûnïjöì Ìci nïco smysluplnèho. Scientometrie n s upozorúuje, ûe je znaënè procento pracì, kterè nebyly citov ny ani jednou, tedy ani samotn m autorem. V takovèm p ÌpadÏ jde z ejmï o tèma malèho dosahu nebo o pr ci p eruöenou a nedokonëenou. Ïco jinèho jsou pr ce, kterè citovali sami auto i, ale nikdo jin. M ûe jìt samoz ejmï o dìlo pr kopnickè, jehoû v znam ocenì teprve budoucnost, ale nenì to jistï Ëast p Ìpad. SpÌöe jde o tèma okrajovè, m lo zajìmavè, nebo byly v sledky jiû v podstatï zn mè. ZnaËn v znam mohou mìt takè form lnì nedostatky: publikace v ne- 502

6 vhodnèm Ëasopise, m lo srozumiteln prezentace. V kaûdèm p ÌpadÏ by mïli auto i takovou situaci analyzovat. Z vïr it t na zaë tku, cit t na konci: Littera scripta manet.m j jiû zmìnïn uëitel udolf Lukeö Ìk val sv m û k m po jejich prvnì publikaci: ÑTak, teô jste nesmrtelnej.ì Jeho typick, jemnï ironick smïv naznaëoval, ûe vì vìce, neû Ìk. Pochopili jsme teprve Ëasem, ûe nejde o nesmrtelnou sl vu, ale o dlouho trvajìcì odpovïdnost. é dn autor si nedovede p edstavit, po kolika letech a do jak ch detail mohou b t jeho tvrzenì kritizov na a zpochybnïna. V p ÌrodnÌ vïdï je patrnï jedinè v chodisko: rozliöit striktnï, co je pozorovan nebo vypoëìtan skuteënost, a co interpretace Ëi teorie. Fakta by mïla p etrvat nebo by se mïla pouze zp esúovat, teorie ËekajÌ podle Poppera na svou falzifikaci nebo podle Kuhna na novè paradigma. Pr ce byla podporov na Grantovou agenturou», grant Ë. 203/99/1454. LITEATUA 1. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 16, 258 (1951). 2. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 20, 1360 (1955). 3. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 21, 1500 (1956). 4. ddo G., Deleo E.: Ber. Dtsch. hem. Ges. 69, 294 (1936). 5. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 28, 3145 (1963). 6. Zinner G., Vollrath., Kliegel W.: Justus Liebigs Ann. hem. 734, 196 (1970). 7. Hussain S. A., Sharma A. H., Perkins M. J., Griller D.: J. hem. Soc., hem. ommun. 1979, Wieland W.: Angew. hem. 20, 617 (1981). 9. Exner.: hem. Listy 87, 719 (1993). 10. Boh Ëek I., Hocek M., äest k J., Hol A.: VesmÌr 79,344 (2000). 11. Battaglia A., Dondoni A., Exner.: J. hem. Soc., Perkin Trans. 2, 1972, Pigenet., Armand J., Lumbroso H.: Bull. Soc. him. Fr. 1970, Declercq J. P., Germain G., Van Meerssche M.: Acta rystallogr., Sect. B 31, 2894 (1975). 14. Larsen I. K., Exner.: J. hem. Soc., hem. ommun. 1970, Exner., JehliËka V.: ollect. zech. hem. ommun. 53, 1018 (1988). 16. SmolÌkov J., Exner., Barbaro G., Macciantelli D., Dondoni A.: J. hem. Soc., Perkin Trans. 2, 1980, Exner., JehliËka V., Barbaro G., Dondoni A.: ollect. zech. hem. ommun. 42, 833 (1977). 18. Sutton L. E., Taylor T. W. J.: J. hem. Soc. 1931, Exner.: Prog. Phys. rg. hem. 10, 411 (1973). 20. Liu L., Guo Q.-X.: hem. ev. 101, 673 (2001). 21. Exner.: hem. Listy 87, 719 (1993). 22. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 29, 1094 (1964). 23. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 37, 1425 (1972). 24. Krug.., Hunter W. G., Grieger. A.: J. Phys. hem. 80, 2335 (1976). 25. Gallicchio E., Kubo M. M., Levy. M.: J. Am. hem. Soc. 120, 4526 (1998). 26. Vlasov V. M., Khalfina I. A.: J. Phys. rg. hem. 13, 630 (2000). 27. Exner., Kunz M.: Scientometrics 32, 3 (1995). 28. Leffler J. E.: J. rg. hem. 20, 1202 (1955). 29. Ehrenson S., Brownlee. T.., Taft. W.: Prog. Phys. rg. hem. 10, 1 (1973). 30. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 31, 65 (1966). 31. Palm V. A.: snovy kolichestvennoi teorii organicheskikh reaktsii, kap. IX, 2. vyd.. Khimya, Leningrad Adcock W., Dewar M. J. S., Gupta B. D.: J. Am. hem. Soc. 95, 7353 (1973). 33. Hine. J.: Structural Effects on Equilibria in rganic hemistry, kap. 3ñ3c. Wiley, ew York Tsuno Y., Sawada M., Fuji T., Yukawa Y.: Bull. hem. Soc. Jpn. 52, 3033 (1979). 35. harton M.: Prog. Phys. rg. hem. 13, 119 (1981). 36. Taagepera M., Summerhays K. D., Hehre W. J., Topsom. D., Pross A., adom L., Taft. W.: J. rg. hem. 46, 891 (1981). 37. Taft. W., Topsom. D.: Prog. Phys. rg. hem. 16,1 (1987). 38. Hansch., Leo A., Taft. W.: hem. ev. 91, 165 (1991). 39. Gawinecki., Kolehmainen E., Zakrzewski A., Laihia K., úmai owski B., Kauppinen.: Magn. eson. hem. 37, 437 (1999). 40. Exner., Krygowski T. M.: hem. Soc. ev. 25,71(1996). 41. Decouzon M., Exner., Gal J.-F., Maria P.-.: J. Phys. rg. hem. 7, 615 (1994). 42. Borsche W.: Ber. Dtsch. hem. Ges. 56, 1494, 1939 (1923). 43. Exner., Kak Ë B.: ollect. zech. hem. ommun. 25, 2530 (1960). 44. Huggett A.., one J. L., Thorgeirsson S. S., oller P. P.: J. rg. hem. 52, 4933 (1987). 45. Exner.: ollect. zech. hem. ommun. 24, 3562 (1959). 46. otter J. L., Andrews L. J., Keefer. M.: J. Am. hem. Soc. 84, 4692 (1962). 47. Banks D. F.: hem. ev. 66, 243 (1966). 48. StangP. J., ZhdankinV. V.: hem.ev. 96, 1123 (1996).. Exner (Institute of rganic hemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the zech epublic, Prague): What is Further Fate of a Published Scientific Paper? Acceptance of a published paper may be different as shown on examples from the authorís work. A wrong finding was rebutted (acyl derivatives of oximes, configuration of hydroximoyl chlorides), a method was accepted but not always followed (isokinetic relationship), a long-term discussion started which has not been resolved (resonance in nitrobenzene), a work was repeated without knowledge of the predecessor (acylation of a hydroxylamine derivative) or the paper was accepted but not cited (polyvalent iodine derivatives). The consequences are discussed from the philosophic, ethical, psychological and scientometric viewpoints. 503

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše

V dalším textu je písmenem H: označen zápis Hladíka a písmenem P: zápis k bodům od Pristáše Řešení situace v MFK Havířov pro další období: Přítomni: Michal Šlachta, Libor Pristaš, Tomáš Hladík Řešilo se 5 bodů: 1. Trenéři 2. Členství v občanském sdružení 3. Kontrola nákladů v roce 2012 4. Audit

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ORGANICKÁ CHEMIE úvod

ORGANICKÁ CHEMIE úvod ORGANICKÁ CEMIE 1 ORGANICKÁ CEMIE úvod Organické látky = látky přítomné v organismu VIS VITALIS ŽIVOTNÍ SÍLA r. 1828 F. Wőhler připravil močovinu. Močovina byla první organickou sloučeninou připravenou

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Bytov nedostatek v»eskè republice?

Bytov nedostatek v»eskè republice? Bytov nedostatek v»eskè republice? BydlenÌ je obecnï povaûov no za jednou ze z kladnìch lidsk ch pot eb. Ve vöech zemìch, bez ohledu na politickè, kulturnì, soci lnì Ëi ekonomickè rozdìly mezi nimi, proto

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Logika. Prokop Sousedík. pro studenty humanitních oborů

Logika. Prokop Sousedík. pro studenty humanitních oborů VYäEHRAD PROKOP SOUSEDÕK Logika Prokop Sousedík pro studenty humanitních oborů VYäEHRAD 2008 VÏnuji svè ûenï AlenÏ Prokop SousedÌk, 2008 ISBN 978-80-7021-970-6 OBSAH P edmluva ñ ñ 9 P edmluva k druhèmu

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad)

ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad) ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad) Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR Uživatele knihovny lze zkoumat z různých úhlů

Více

LupÈnka v ot zk ch a odpovïdìch P ÌruËka pro pacienty

LupÈnka v ot zk ch a odpovïdìch P ÌruËka pro pacienty LupÈnka v ot zk ch a odpovïdìch P ÌruËka pro pacienty MUDr. Nina Ben kov TRITON Lupénka v otázkách a odpovědích Příručka pro pacienty MUDr. Nina Benáková Odborná léčba v moderní medicíně VylouËenÌ odpovïdnosti

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky ze dne 13.04.2016, č.j. 1 EX 02279/04 takto: Č.j. 1 EX 02279/04- U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

USNESENÍ. vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (opakovaná dražba) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 03.03.2016 v 11:30 hod.

USNESENÍ. vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (opakovaná dražba) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 03.03.2016 v 11:30 hod. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Tématem mé ročníkové práce je Periodická tabulka prvků. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám samotným pojmem

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.6.2014 v 10:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.6.2014 v 10:30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 01161/11-246

Více

Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho

Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho Spolu s dr. Pohlreichem, ÑdobrovolnÌkem z Kosovaì (viz VNR 4/2000), V m p ejeme vöe nejlepöì ñ aby nejen letos, ale i v dalöìch letech novèho tisìciletì bylo na svïtï kr snï a pokud moûno bez trosek redakce

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor Mgr. David Koncz

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor Mgr. David Koncz EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor Mgr. David Koncz Vyvěšeno od 16.5.2014 26. dubna 10, 350 02 Cheb, IČ: 66253080 Tel: +420 355 318 111, fax: +420 355 318 110, E-mail: podatelna@eucheb.cz, ID DS: 9u8g8ka

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 03286/02 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 05311/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (opakované dražební jednání)

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (opakované dražební jednání) Číslo jednací: 085 EX 5412/11-230 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 14093/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 19850/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová značka: 134 EX 09632/13-410

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku - elektronická dražba - I. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na elektronické adrese:

USNESENÍ. Dražební vyhlášku - elektronická dražba - I. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na elektronické adrese: Mgr. Kamil Košina EXEKUTORSKÝ ÚŘAD soudní exekutor PRACHATICE se sídlem ve Zdíkově č. p. 79 tel.: 388 311 061, 773 454 036 384 73 Stachy e-mail: kamil.kosina@seznam.cz IČ: 43876439 č. ú.: 2102552593/2700

Více

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? Abstrakt Cyril Klimeš Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta přírodních věd, katedra informatiky, e-mail cklimes@ukf.sk

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 16018/13-192

Více

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 6830/12-109 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro

Více

Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004

Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004 Dodatek č. 1 K Odhadu tržní hodnoty č. 1829-149/2004 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.:

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

U S N E S E N Í. ve věci. VZP ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3 130 00, IČ: 41197518, proti

U S N E S E N Í. ve věci. VZP ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3 130 00, IČ: 41197518, proti Č.j. 108 EX 05352/15-058 číslo návrhu VZP-15-01368150-C734 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KODEX ETIKY. Preambule. Článek I. Základní ustanovení

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci KODEX ETIKY. Preambule. Článek I. Základní ustanovení Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Č.j. 0136 EX-D 3/2015 Č.j. opr.: 12D614/2013 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 14996/13-167

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronické dražby (elektronická dražební vyhláška) Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510 Nerudova 8, 682 01 Vyškov e-mail: vyskov@soudni-exekutor.cz Usnesení č.j. 114 EX 345/14-50

Více

vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Číslo jednací: 120 EX 35695/13-61 v. s. oprávněný: 1116010106 č.j. oprávněný: 1116010106 U S N E S E N Í JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,

Více

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU

Д1Х3Digit Ґln knihovna FF MU Д1Х3 Б0Й3stav vб0л5poб0н0etn techniky, Masarykova univerzita, Brno CZDSUG 2012, VБ0Ф7B-TUO Ostrava Д1Х3Obsah pб0ф0edn ҐБ0Ф8ky O digit Ґln knihovn І FF MU. Mal srovn Ґn s DML-CZ. MetadatovБ0Л5 editor. DSpace.

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 04101/12-101 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice Zlín, 2008 Cíle průzkumu Hlavní cílem projektu bylo shromáždění dat o prodeji injekčního materiálu lékárnami ve

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 732 715 862 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku č.j. 087 Ex 139/11-60 7 EXE 1292/2011-9 U S N E S E N Í Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Tintěra, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Hanou Šajnerovou, se sídlem Husovo nám.

Více

Zn. SPR-3927/11-17 ROZHODNUTÍ

Zn. SPR-3927/11-17 ROZHODNUTÍ *UOOUX003Q6RD* Zn. SPR-3927/11-17 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně, místně a funkčně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany Zápis ze schůze výboru Společenství pro dům čp. 450, ul. Místecká, Praha 18 Letňany, ze dne 28. července 2011 Místo a č as: suterén domu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 8767/12-136 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ Úvod Chovatelská práce u koní měla v minulosti velmi vysokou úroveň. Koně sloužili jako vzor, obecná zootechnika a řada dalších chovatelských předmětů byla vyučována právě na koních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 105/2002-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky

Více

Vstupujeme do roku 1999

Vstupujeme do roku 1999 Vstupujeme do roku 1999 ÑJmÈnem celèho zastupitelstva bych chtïla vöem obëan m LedËic pop t do roku 1999 hodnï zdravì a spokojenosti jak v osobnìm, tak i v pracovnìm ûivotï ñ a k tomu jeötï alespoú kousek

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby dobrovolné

JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby dobrovolné JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor Exekutorský úřad Pardubice, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice tel. 606 050 465, 727 954 056 podatelna@exekuce-pardubice.cz, www.exekuce-pardubice.cz č. j. 052

Více

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více