Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu"

Transkript

1 ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku jeho věrných padal již stín zklamání a nedůvěry. Vždyť to podobenství mluví o nevíře lidí, kteří slyší, a přece neslyší. Tehdy už bylo zřejmé, že mnoho z jeho posluchačů je zklamáno. Vždyť tento kazatel, který sem tam někoho uzdravil, měl soucit s chudými a ubohými. To měl být ten Mesiáš, který mocí a silou potře nenáviděné Římany? Ten, který jako slavný válečník opět vybuduje velkolepou Davidovu říši? Takového mesiáše čekali, ne nějakého chudého dobrodince. Jak má nastat spása Izraele, když Ježíš jen káže a mluví a vlastně vše zůstává při starém? Pane, kdy už obnovíš Boží království? ptají se jeho nejvěrnější, když vidí, jak ubývá jeho příznivců a stoupá počet těch, kteří vystupují proti němu a obviňují ho dokonce z přátelství s Belzebubem. V této situaci, v rostoucí malomyslnosti Ježíš poukazuje na rozsévače, z jehož práce pochází chléb, ze kterého lidé žijí. A přece většina rozsévačovy práce přichází vniveč. Tímto podobenstvím chce Ježíš říci: Všechny plodné věci v tomto světě začínají jako malé, nepatrné a skryté. A Bůh sám se tomuto zákonu přizpůsobil. On sám vystupuje v tomto světě inkognito, v podobě chudoby, bídy a bezmoci. A Boží skutečnost pravda, láska, spravedlnost jsou na světě skutečnosti nepatrné, ušlápnuté, málo atraktivní. Přesto z nich lidé žijí, žije z nich svět a svět by bez nich nemohl dost dobře existovat. Tak chce Ježíš svým podobenstvím ukázat: To malé, co tu začíná v mých kázáních, bude růst, až to ostatní, co se dnes jeví jako mocné a silné, dávno přijde v zapomnění nebo ztratí svou přitažlivost a slávu. Dějiny to potvrzují. Kde jsou ti velikáni antiky, císařové a vojevůdci? Snad o nich víme z historie, ale co pro nás dnes znamenají? To, co se stalo v nevýznamném koutě Galileje, co potulný kazatel Ježíš začal se skupinou svých přátel, prostých rybářů, zůstalo živé dodnes a mnoho lidí v tom nalézá život, štěstí, budoucnost. A mnozí za to také položili své životy. A přece víme, že právě dnes víra slábne a může se nám vnucovat: není to všechno již překonaná věc, nehájíme my křesťané ztracené pozice? Ale přesto poznáváme, že Bůh i dnes prochází dějinami inkognito. Zahaluje se do šatu bezejmenného. I dnes můžeme poznat, že pravda, víra, spravedlnost ve světě často zdánlivě překonané a bezmocné existují a září pravým leskem. Nebojte se, Boží žeň roste. Ať je těžko sebevíc, podle měřítek zvnějšku vykonáno nadarmo, přece jsou lidé, kteří se odváží hlásat Boží slovo, kteří odporují pravidlům nelásky a nevázanosti. V tichu a skrytu zraje Boží setba. Svět žije skrytě z toho, že se v něm přes všechnu nevěru věří, doufá a miluje. I někteří světci, sv. Pavel, sv. Ignác, sv. Don Bosco, blažená Terezie

2 STRANA 2 z Kalkaty, byli často i v bezvýchodné situaci plni optimismu a věřili, doufali a milovali. Blahoslavená Terezie z Kalkaty říká: To co jsme vykonali je jako kapka v moři, ale kdyby tam nebyla, tak by tam chyběla. Svět žije právě z tohoto dobra, nepatrnosti oběti a lásky. Můžeme tedy i uprostřed nevěřícího světa poznávat Boží blízkost a můžeme být plni radosti, že proti všemu lidskému mínění Boží setba v tomto sekularizovaném světě roste. A že tato její skrytost je usilovnější než to hlasité, co se jeví navenek jako velké a vítězící. A my sami se můžeme podívat do svého nitra, zdali jsme na straně Boží a jsme půdou úrodnou, nebo se podobáme skále, kde Boží slovo nemůže růst a vydat užitek. A nebo patříme k těm, u nichž je Boží slovo zadušeno trním pouze pozemských starostí a požitků, pouze pozemskými zájmy. V tomto podobenství o rozsévači, jehož práce se zdá skoro zbytečná, vzejde jen malá část zrn oproti těm, které přišly nazmar. Má vůbec tato jeho práce smysl? Snad to může vypadat i tak, že byl vyslán, aby téměř žádného užitku nedosáhl? S tímto se často setkáváme u starozákonních proroků (Izaiáše, Jeremiáše), jejichž údělem bylo ztroskotání a odmítnutí od tehdejších mocných. Ale jestliže to chceme správně pochopit, nesmíme přeslechnout slova z posledního evangelia. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo a nepřinese žádný užitek. Odumře-li však, přinese hojný užitek. Kristus sám je to pšeničné zrno, které Bůh vložil do ornice tohoto světa. On je to pšeničné zrno, které muselo zemřít a tak přinést celému světu radost, lásku, pokoj a věčné štěstí. Ve mši svaté chápeme Boží pšeničný chléb, kterým je sám Kristus jako plod, který stonásobně vzrostl a stal se chlebem Božím pro celý svět a všechno lidstvo. Eucharistie je znamením kříže: zrno odumřelo, aby se stalo chlebem života pro všechny a znamením neutuchající radosti. Jednou se má proměnit na svatou Boží hostinu, na kterou přijdou mnozí od východu a západu, od severu a jihu. Tato svatební hostina již začala zde při slavení nejsvětější oběti a bude dovršena na věčnosti, kdy sám Pán posadí své vyvolené ke stolu a bude je obsluhovat. I pro kněze a i pro nás všechny věřící má tento chléb dvojí význam. I nám bude připomínat kříž. Nakonec se i my musíme stát Božím pšeničným zrnem, které odumírá, musíme i přidat něco ze své krve a ze svého srdce sebe sama. Co to znamená? Přijímat vnější protivenství i vnitřní útrapy s vědomím, že zaostávám za tím, čím jsem měl být, že neznám žádné úspěchy ve svém zaměstnání, že často projevuji úzkost a obavy z budoucnosti, že se mi nedaří výchova mých dětí, že mně někdy připravují zklamání, že někdy jdou jinými cestami, než bych si představoval. To je to mé pšeničné zrno: mé názory, moje přání, které často musím nechat odumřít. Toto bych mohl prožívat při mši svaté, když kněz říká: Modlete se bratři a sestry, aby se má i VAŠE oběť zalíbila Bohu okamžiky, kdy neseme s Kristem svůj kříž. Avšak pšeničné zrno neukazuje jen na kříž. I pro nás může být zdrojem radosti, že můžeme být zrnem spoluúčastným na božském pšeničném zrnu. Uprostřed okovů volá sv. Pavel: Radujte se, opět pravím, radujte se. Abychom s radostí byli Pánu vděčni, že nám dává uprostřed protivenství svou sílu a milost důvěry a naděje, že tento náš kříž bude jednou též znamením: vítězstvím i pro ty, pro které se obětujeme. A že i my jako pšeničné zrno, které sobě odumírá, může s pomocí Boží přinést třiceti-, šedesáti- i stonásobný úspěch, ve který milost Boží promění naši snahu, úsilí, lásku. Prosme dnes, aby nám tak naše důvěra v Boží sílu přinášela denně radost a pokoj, který svět dát nemůže a který převyšuje každé lidské pomyšlení. Zpracováno dle Josepha Ratzingera V tyto dny navštěvujeme hřbitovy a vzpomínáme a modlíme se za ty naše drahé, kteří v hrobě odpočívají. I oni jsou pro nás tím pšeničným zrnem, které odumřelo a které za života přineslo ten požehnaný užitek svým příkladem, svou výchovou a svou vírou. Protože i naši rodiče a prarodiče mají podíl a někdy velký podíl na tom, že i my

3 STRANA 3 chceme patřit Pánu a dle jejich vzoru i my chceme předat víru, ke které nás vedli, svým dětem a vnukům. Kéž i je Pán pozve ke svému nebeskému stolu a bude je obsluhovat. To všem přeje a vyprošuje Váš farář Mons. Jiří Krpálek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé V knize Soluňanům čteme: Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy. Myslet na smrt není pro obyčejného člověka nic moc příjemného. Naše víra by nás měla posunout do roviny, kdy smrt nepřináší jen smutek, neštěstí a beznaděj, ale i radost z toho, že máme v nebi ty, kteří se za nás přimlouvají. Jestliže naši bližní opustili tento svět v přátelství s Bohem, mají šanci (věřím v to) žít s Bohem navěky. A to by mělo být pro nás důvodem k radosti, aspoň při dnešní vzpomínce na zemřelé. Bůh chce ty, co zemřeli, přivést ke spojení s ním. Nyní máme možnost si vzpomenout na naše blízké, kteří nás předešli: na lásku, kterou nám prokázali a na radost, kterou jsme s nimi mohli prožívat. Poděkujme nyní Bohu za chvíle, které jsme s nimi mohli strávit. Duše v očistci i v nebi jsou pro nás velkými pomocníky. Dnes, v tento výjimečný den, můžeme pomoci duším v očistci my. V písni se zpívá: Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme; budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat. Pokusme se řídit slovy písně a využijme plnomocných odpustků k záchraně duší. Jakým způsobem lze získat plnomocné odpustky: - 1. a 2. listopadu je dostačující pomodlit se kdekoliv v kostele či kapli modlitbu Otče náš a Vyznání víry a přistoupit ke svatému přijímání. - V jednotlivých dnech od 3. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se libovolnou modlitbu za zemřelé. Je potřeba v daný den přistoupit ke svatému přijímání, pomodlit se modlitbu Otče náš a Vyznání víry, v nejbližších dnech (před nebo po) přistoupit ke svátosti smíření, pomodlit se libovolnou modlitbu na úmysl Svatého Otce. Hanka Podzimní zastavení se Je listopad, čas dušičkový, čas kdy většina z vás již navštívila hřbitovy. Také já jsem při své návštěvě děkovala mé stařence i strýčkovi, s jakou láskou mi předávali životní moudrosti. Vzpomínala jsem na maminku, jak mne vedla k Bohu. A přemýšlela o tom, proč lidé, i tak blízcí, někdy k sobě těžce hledají cestu. Je doba, kdy více než jindy vzpomínáme na své drahé, na ty, kteří nás opustili. Dost možná, že teprve s odstupem času vnímáme intenzivněji, co pro nás znamenali. V těchto dnech na smrt myslíme, smrtí se zabýváme smrt je totiž součástí našeho bytí. A tak mne napadlo, jak moc myslíme na tu svou. Říká se, že bychom měli každý den prožít tak, jako by byl dnem posledním. Pokorně se přiznávám, že večer děkuji Bohu za dar života a naději, že mohu mnohé ještě napravit. Snad právě teď je vhodná doba k zamyšlení nad tím, jestli umíme napravovat křivdy námi způsobené, jestli nemáme přetrhané rodinné vztahy kvůli malichernostem, jestli umíme odpouštět. Smrt je součástí našeho bytí a často nehlásí svůj příchod předem. Tak se snažme, aby nás zastihla připravené. Anna Macková

4 STRANA 4 Rozhovor Návrat z Indie dokončení rozhovoru z minulého čísla V minulém čísle Petrklíče jsme si povídali s manželi Dvořákovými z Moravských Knínic, kteří se 1. září vrátili z roční mise v Indii. Pomáhali dětem ze salesiánské školy ve města Deodurga ve střední Indii s výukou. Navštěvují indické děti školku? Děti ve školce se připravují na školu, dopoledne se 4 hodiny učí. Třída vypadá jako ve škole, jen mají menší židličky. Ve třídě je 40 nebo 50 dětí, jedna třída se rozrostla nad 60 dětí, tu už rozdělili na A a B. Při takovém počtu dětí není možné se každému individuálně věnovat. Odpoledne mohly děti ven, na hřiště, na průlezky nebo hrály míčové hry. Hraček moc neměly. Děti v pěti letech uměly celou abecedu, uměly napsat čísla do 100, neuměly počítat a znaly pár anglických slovíček. Děcka jsou zvyklá na jiný přístup učitelů k dětem, je mnohem tvrdší, používají se i tělesné tresty. V kolika letech začíná dětem školní docházka? Selesiáni se snaží dát děti do školy, co nejdříve, třeba už v pěti letech, protože se stalo, že ze státní školy přišly děti a ve čtvrté třídě nedokázaly sečíst dvě čísla do 20. Pak už se nezvládly zapojit a nestačily výuce na této škole. Tady se ve čtvrté nebo v páté třídě učily srovnatelnou látku jako u nás (procenta, desetinná čísla ). Bojují se dvěma extrémy, buď dítě odtrhnou od rodiny, začne chodit do školy, vystuduje, získá vzdělání a najde si odpovídající zaměstnání, nebo zůstane ve vesnici s rodinou, bude navštěvovat místní státní školu, dostane se do 5. třídy a pak končí, nestačí výuce. Začne s rodiči pracovat na poli, jinou práci nenajde, nikam se nepodívá, vede stejný život jako rodiče. Na škole Dona Bosca udělali experiment, přijali děti ze čtvrté nebo páté třídy vesnické státní školy. Do roka šest odešlo, zůstali jen tři nejtalentovanější. V předmětech, kde potřebovali znalosti z dřívějška, měli největší problémy. Vedli jsme je od základů angličtiny, matematiky i dalších předmětů, oni byli ztraceni všude. Skládají nějakou zkoušku na konci základní školy? Na konci desátého ročníku děcka skládají státní závěrečnou zkoušku. Píšou testy, ve kterých je už dost těžká angličtina. Někdy nerozumí ani otázce ani odpovědi. Naučí se sekvence otázek a odpovědí, ví, že na otázku 523 je správná odpověď za b. Dokážou se nabiflovat spoustu věcí, kterým vůbec nerozumí. I když je 70% úspěšnost v testech, děti nedokážou odpovědět na otázku, která je

5 STRANA 5 jinak formulovaná. Např. když se učí o vodě, přečtou článek, na jeho konci jsou otázky, odpovědi vypíšou doslovně z textu. Mezi otázkami je: Jaký je bod varu vody? Naučí se, že bod varu je 100 C, ale když se člověk zeptá: Při kolika stupních voda vře? Nerozumí otázce a odpověď neví. Indické děti se do školy připravují mnohem víc než české děti, jsou v přípravě houževnatější a pracovitější. Indické státní školy nerozvíjejí vlastní úsudek a selský rozum. To je problém, který jsme chtěli malými krůčky napravit, ale vedení školy nám nevyšlo vstříc. Jsou limitováni nastaveným systémem a na konci školy musí děti složit závěrečnou zkoušku, správně zodpovědět otázky v náročné angličtině. Obchodníci většinou neumí počítat zpaměti, na všechno používají kalkulačku. Liší se české a indické děti? Indičtí kluci v osmičce jsou zodpovědnější než naši osmáci. Zajímají se o to, kdo má jakou práci, kolik si kde vydělá, zda se mu v životě při hledání povolání bude hodit práce s počítačem. Je tam velký rozdíl mezi indickým klukem a holkou. I k nám se chovali jinak, ruku podávali jenom Karlovi, mě ne, kluci mají dovoleno mluvit jen mezi sebou, sedí odděleně v autobuse, bavili se s námi a dívali se do očí jenom Kájovi. Nejsou zvyklí tam mezi sebou mluvit. Ptali se nás, jak jsme se seznámili, jestli byla svatba z lásky nebo zda to byl rodinou domluvený sňatek. Mají zakázáno se zamilovat, nesmí se zamilovat, ví, že by je doma rodiče zřezali. Jedna sestra říkala, že nás to žene k tomu, abychom někoho zaujali, někomu konkurovali, žene nás to k tomu, abychom byli lepší. Indické děti toto neřeší, však oni jim rodiče někoho najdou. Volební právo je od 18 let, holka se může vdávat od 18 a kluk od 21 let, většinou se hned berou. Kde pracují jejich rodiče? Ženy jsou v domácnosti, protože rodiny mají 5, 6 až 10 dětí, muži pracují na poli nebo dělají nějaké příležitostné práce nebo dojíždějí za prací do města. Plakátomalíři netisknou plakáty, ale malují je přímo na zeď. Za co Indové utratí poslední peníze? Zajímavostí je, že když si Indové něco vydělali, šli si koupit mobilní telefon. Chatrče mají s hliněnou podlahou, bez záchoda, koupelny, ale mají televizi. Je to ukázka bohatství, nějakého postavení. U nás je to krásné bydlení, ale u nich je to právě ten telefon nebo televize. Pro ně bydlení není důležité, možná proto, že je tam stále teplo, nepotřebují utěsněné pevné budovy. Ženské jsou opravdu parádnice, tečku mezi oči, naolejují si vlasy, mají spoustu šperků, náušnic, kolem kotníku řetízek, na rukou náramky.

6 STRANA 6 Jak vysoké je školné? Cena školného pro děti z vesnic se zvedla v průběhu roku ze 700 rupií na 1000 rupií (převod do Kč: děleno dvěma) ročně, školné je včetně jídla. Děti z Deodurgy platily rupií (bez jídla). Uniformu dostávají děcka jakou součást školného. Učitel si vydělá v Indii rupií měsíčně. Mají buď bakalářský nebo magisterský titul. Bakalářské studium je 11 měsíční kurz. Jak vypadají indické bankovky? Na všech bankovkách mají Gándhího, považují ho za převtěleného boha Višnu. V každém ročníku se o něm učí, co dobrého vykonal. Jsou Indové vlastenci? Milují svoji zemi, je jim to vštěpované od kolébky. Každé ráno se společně modlí Otčenáš, zpívají hymnu a přeříkávájí přísahu: Indie je moje země, všichni Indové jsou moji bratři a sestry, miluji svoji zemi, jsem hrdý na její rozmanité a bohaté dědictví, slibuji, že budu vždy chovat k úctě starší, udělám všechno pro blaho své země, jen v rozvoji a v blahu mé země spočívá mé štěstí. Jeden předříkával v angličtině a ostatní opakují, i děti v první třídě, které nemohou rozumět. Dělali jsme si z toho legraci, protože nám to připomnělo totalitu a také jsme se toho báli, protože by se toho dalo snadno zneužít. Jsou hodně zmanipulovaní médii. O nás tam vyšel článek ve dvou místních novinách, napsali tam úplné nesmysly. Za námi totiž přišel novinář, který skoro neuměl anglicky. Na prvním místě jsem Ind, na druhém místě je moje náboženství: hinduista, katolík nebo muslim. Jak moc Indové věří médiím? Mám k tomu jednu příhodu. Jednou při tělocviku jsem nabádala holky, aby se víc hýbaly, aby nebyly tlusté, že se nevdají a jedna holka mi na to říká: Ale vždyť je to jedno, stejně v roce 2012 všichni umřeme. Tohle mi řekla naprosto vážně. Pak jsme se dozvěděli, že před nedávnem jeden vědec tvrdil v televizi, že v roce 2012 bude konec světa. V tom roce bude končit Mayský kalendář a současně s tím šel jeden hollywoodský film 2012, o tom jak se trhá a puká země. Všichni tomu bezmezně věřili a těžko jsme je přesvědčovali o tom, že to není pravda. Tomu věřili všichni z vesnice. Kdyby toho někdo využil, druhý Hitler, přes média by je snadno přesvědčil o tom, že mají ovládnout celý svět. Naštěstí jsou mírumilovní a pohodlní, snad by to neměl tak jednoduché. Má Indie dostatek elektrické energie? Indie má nedostatek elektrické energie, často jsou výpadky. Budují hodně vodní elektrárny a závisí na sezóně, jak často prší. Když je v přehradě dost vody, pak jde elektřina celý den, když je nižší stav, jsou výpadky dost často, i po 10 minutách. Většinou šla elektrika v noci, ve větších institucích mají generátory.

7 STRANA 7 Jak je to s čistotou a pořádkem v Indii? Děcka ve škole jsou vedena k čistotě, celá škola je upravená, je to takový skleník oproti okolí. Celá Indie je velice špinavá, nemají odpady, všechno hází na zem, za sebe, papíry, plasty, mezi tím prasata. Všechno to teče po povrchu do stoky. V roce 2008 selesiáni postavili ve vesnici studni, do té doby se chodilo pro vodu do řeky. Každý rok tam jsou povodně, na záchod se chodilo někam na pole za vesnici, zvířecí výkaly všude okolo, cesta jeden prach, některé změny by nestály ani moc úsilí, ale záleží na mentální vyspělosti a vůli něco si opravit. Jaká pomoc by byla nejúčinnější? Indie se rozvíjí, ale nějaká jednorázová pomoc do ošacení nemá moc velký význam. Říkali jsme si, že jediná účinná pomoc je investice do vzdělávání, to má pokračování, to má význam. Do vzdělávání, co má pořádnou úroveň. Bude dlouho trvat, než tyto děti pochopí, že vzdělání je důležité pro jejich život a že je důležité do školy posílat i svoje děti. Je to běh na dlouhou trať. Selesiáni mají plán o prázdninách poslat jejich děcka učit, třeba jim za to dají peníze, aby učili své rodiče čtení, psaní. V rámci Indie je tato oblast nejzaostalejší v oblasti vzdělání, je hrozná představa, že nejvzdělanější člověk ve vesnici je náš třeťák. Vzdělaný člověk je třeba už ten, co se umí podepsat. Viděli jste nějaká nebezpečná zvířata? V období dešťů se vyrojili hadi, v červnu a v červenci se do školy obden zatoulal had. Byli tam i jedovatí, zmije, kobra a krajta. Hadi se objevili na chodbě, hlavně večer, snažili jsme se chodit s baterkou. Jednu holku tam kousl had, hned jsme s ní jeli do nemocnice, dostala sérum. Naštěstí neměla žádné příznaky, asi nebyl jedovatý. Na stejném místě se pak objevil ještě jeden had a ten jedovatý nebyl. Byli tam také škorpióni. Báli jsme se, že jsou jedovatí. Štípnutí prý jen hrozně bolí, pro dospělého není smrtelné. V období dešťů jsme viděli škorpiónů denně. Jednoho škorpióna jsem ubil bačkorou. Přes 10 let je tam tento projekt a zatím se nikomu nic nestalo. V jednom období bylo tisíce komárů, ale nesetkali jsme se s malárií. Určité formy malárie jsou smrtelné, ale léky jsou dostupné. Protože jsme se báli vysokých horeček, brali jsme antimalarika. Setkali jste se s malomocenstvím? Docházela jsem do střediska pro malomocné, pomáhala jsem v jiném projektu. V leprosáriu jsem asistovala třeba při operaci, kdy amputovali prsty na nohou. Malomocní jsou znetvoření lidé, zjizvený obličej. Odumírající části těla, které se nehojí, se musí amputovat. Nemocný člověk tu část těla necítí, necítí bolest. Léčba trvá dlouho třeba rok, pak je člověk zdravý, nenakažlivý, ale lidé se ho bojí a vyhýbají se mu. Je v Indii hodně malomocných? Malomocných je už jen málo. Říká se, že dnes je hlavním problémem AIDS. Vznikl assisikonvent, pomoc pro malomocné. Protože nemocných leprou ubývá, orientují se na pomoc nemocným AIDS. V té oblasti, kde jsme byli, bylo 1% nemocných AIDS. Moc to nechápeme, předmanželský styk není běžný, Indie má nejmenší rozvodovost. Jednak z ekonomických důvodů, žena se sama neuživí, a také ze společenských důvodů. Od dětí jsme se ale dozvěděli, že asi v 95% rodin tatínek maminku bije. Ptaly se mě, jak často Marušku biješ? Co jí uděláš, když něco rozbije? Prodělali jste nějakou nemoc? V jednom měsíci se nám stále vracela angína, dva dny já, dva dny Maruška. Pořád jsme nevěděli, co to je. Mysleli jsme, že je to oslabená imunita. Pak jsme zjistili, že jsme používali na zapuzení komárů přístroj do zdi, nechali

8 STRANA 8 jsme ho tam dlouho a vypouštělo to jed. Při cestování Maruška dostala průjmy a byla 3 dni na kapačkách. Měli jsme strach, ale po dvou dnech se stav začal lepšit. Nemocnice byla v Bangalore, nadstandardní pokoj, televize, lepší než u Sv. Anny. Na rozloučenou se školou nám uvařili slavnostní jídlo a asi z koření nám naskákala nějaká vyrážka. Když bylo vlhko, měli jsme fialové puchýře. Teď vypadáme jako hrdinové. Po čem se vám bude stýskat? Rozhodně po děckách. My jsme na tom byli lépe oproti nim. Těšili jsme se domů na rodiče, přátele, známé. Po příjezdu nám připravili pěkné přivítání. Za měsíc, dva dětem přijede jedna nebo dvě dobrovolnice z Ameriky. Stýskat se nám bude i po zvířatech, žijí tam volně na ulici. Líbila se nám krajina kolem Deodurgy, byla zajímavá, krásná, vypadala jako měsíční krajina, z roviny vystupovaly kopečky, často jsme na ně lezli. Na vašich webových stránkách je hodně zajímavého čtení. Co byste čtenářům doporučili? Poutavé čtení je v denících, řadili jsme je tak, aby tematicky ladily. Indie se drží odděleně od ostatního světa, globalizace tam nepronikla jako do ostatních částí světa. Každá oblast je svérázná a naprosto odlišná než u nás. Děkuji Vám za rozhovor Dáša Adopce nablízko Naši cestu do Indie podpořil projekt Adopce nablízko. Pomocí tohoto projektu můžete pomoci dalším dobrovolníkům na jejich cestě do rozvojových zemí celého světa. Více informací naleznete na Naše webové stránky: Dvořákovi Co jsme prožili Maruška a Karel Dvořákovi si nenechávají své dojmy a poznatky z mise v Indii jen pro sebe. V nedělní odpoledne, 24. října se s námi o mnohé nezištně podělili. Připravili pro nás poutavou přednášku doplněnou o spoustu hezkých fotografií. Tématem se jim podařilo velmi slušně naplnit kuřimský kostel a velmi milým a neformálním pojetím přednášky zaujali všechny bez rozdílu věku.

9 STRANA 9 Nápravně výchovný ústav Kuřim Prefa Žijeme v jeho blízkosti, setkáváme se s jeho zaměstnanci a třeba o tom ani nevíme i s jeho chovanci. Slovo kriminál v nás evokuje rozporuplné pocity. V tomto a následujícím vydání Petrklíče se Vás pokusím seznámit s historií tohoto kuřimského zařízení. Počátky tohoto zařízení, spadají do poválečných let. Přebudováním továrny na výrobu leteckých motorů fy. Kleckner Hamburk vznikl v Kuřimi závod PREFA, zaměřený na výrobu panelů. Poptávka po prefabrikátech pro bytovou výstavbu byla v té době vysoká a tento podnik měl nedostatek pracovních sil. Proto koncem roku 1956 začali do kuřimské Prefy vozit na práci odsouzené muže z nedaleké nově otevřené bohunické věznice. Náklady a problémy spojené s eskortami vězňů vedly k rozhodnutí zřídit přímo v areálu závodu Prefa ubytovnu pro vězně. Tak vznikla pobočka brněnské věznice v Kuřimi. Jednalo se o jednoduchou patrovou ubytovnu; areál výrobního závodu byl obehnán pletivovým plotem s nástavbou z ostnatého drátu s několika strážními věžemi. Koncem 70. let přestala pobočka, ve které bylo umístěno kolem 300 odsouzených, kapacitně stačit. Podmínky, kdy ubytovna byla ve výrobním závodě se značnou prašností a hlukem, byly také nevyhovující. Tyto okolnosti vedly k výstavbě nové věznice, která byla zahájena v roce 1977 a byla předána do provozu a získala samostatnost. Nově postavená věznice pojala až 1200 odsouzených, o které se staralo cca 150 příslušníků SNV (sboru nápravné výchovy). Vězni pracovali nejen v betonárce, ale i brněnském Zetoru, Adastu Adamov, v dolech na Rožínce, ve Zbýšově a dalších provozech, kam byli rozváženi autobusy. Zaměstnanost byla téměř stoprocentní, podmínky ubytování z dnešního pohledu nevyhovující, o nějakém výchovném zacházení či přístupu se nedalo hovořit, i když věznice nesla hrdý název Nápravně výchovný ústav Kuřim. Společenské změny v závěru roku 1989 přinesly společnosti nejen dlouho očekávanou svobodu, ale měly i svá negativa a své oběti. Do vězeňství vnesly zmatek, ve kterém přestalo být zřejmé, kdo je vlastně zločincem, jestli osoba odsouzená socialistickým soudem, nebo příslušník sboru SNV, který byl považován za kolaboranta totalitní moci. Vězni začali účelově vyvolávat nepokoje, které někteří vůdci tzv. sametové revoluce nepřímo podporovali. Po rozsáhlé amnestii v počátku roku 1990

10 STRANA 10 zůstala kuřimská věznice prázdná se zdemolovaným vnitřním zařízením a poškozenými instalacemi. Krátkou epizodou byl sedmitýdenní pobyt slovenských vězňů. V leopoldovské věznici porevoluční nepokoje přerostly v rozsáhlou vzpouru. Skupina odsouzených využila zmatku, zajali rukojmí z řad příslušníků i spoluvězňů, ve věznici se opevnili a kladli nepřijatelné požadavky. Věznici musela dobýt armáda se značnými majetkovými ztrátami i ztrátami na životech. Tři sta polonahých a většinou i zraněných vězňů bylo v jedné březnové noci roku 1990 přivezeno do Kuřimi. Dobře připravený personál kuřimské věznice zvládl bez problémů i tuto mimořádnou situaci a velká část slovenský vězňů se na Slovensko vracela jen nerada. Pro další existenci kuřimské věznice bylo nutné řešit dva základní problémy. Rekonstrukci budov a jejich vybavení a obměnu personálu včetně výcviku na službu v nových podmínkách. Prověrky probíhaly u armády i u policie, ale snad u žádné z těchto složek nebyly tak důsledné jako ve vězeňství. Nejen vedení tehdejších totalitních věznic, ale i velká část řadových příslušníků z vězeňství odešla, aniž by musela. A tak se kuřimská věznice na počátku 90. let ocitla nejen bez vězňů, ale z velké části i bez personálu. Věznice Kuřim v demokratické republice Po amnestii v roce 1990 zůstává v českých věznicích z původních jen 2500 odsouzených. Pokus s převýchovou odsouzených jejich asimilací do společnosti se nezdařil... Vězni si neosvojili slušné návyky, dopouštěli se další, často závažné trestné činnosti a brzy zaplnili kapacitu vazebních věznic. Proto v roce 1993 bylo v kuřimské věznici dočasně zřízeno vazební oddělení. České trestní justici v té době scházela koncepčnost. Věznice bylo zapotřebí depolitizovat a demilitarizovat, ale kapacitní přeplněnost, téměř absence jakéhokoli režimu a neukázněnost vězňů kladly na příslušníky i nové občanské zaměstnance enormní nároky. Zastaralé zabezpečení věznic se zřetelně projevilo v roce 1994, kdy z kuřimské věznice uprchlo 7 obviněných. Ti byli zapojeni v rozsáhlé trestné činnosti a byli určeni pro vydání do Německa, kde jim hrozily vysoké tresty. Čtyři byli posléze dopadeni, ale tři z nich jsou mezinárodně hledaní dodnes. V polovině devadesátých let se situace v českém vězeňství stabilizovala a byly nastaveny i jakési mantinely, kudy se bude vězeňství v naší zemi ubírat. Už dávno bylo jasné, že náprava všech vězňů je utopie, ale že jsou skupiny odsouzených, se kterými má smysl cíleně pracovat. Proto v druhé polovině 90. let v českých věznicích vznikají specializovaná oddělení zaměřená na léčbu příčin, které konkrétní delikventy přivedly do konfliktu se zákonem. Mám na mysli specializovaná oddělení zaměřená na léčbu alkoholové závislosti, drogové závislosti nebo patologického hráčství. Kuřimská věznice nezůstala pozadu a v roce 1998 zásluhou tehdejšího ředitele věznice PhDr. Jiřího Mezníka zde vzniká specializované oddělení zaměřené na léčbu sexuálních deviantů. Odborným garantem léčby se stal tým lékařů pod vedením primářky MUDr. Růženy Hajnové, tehdy vedoucí lékařky sexuologického oddělení Fakultní nemocnice v Brně. Spojení vězeňského systému s psychiatricko-sexuologickým léčením se ukázalo jako velmi efektivní. Většina těchto odsouzených má kromě trestu odnětí svobody soudem nařízenu ústavní sexuologickou léčbu, kterou by nastoupili až po odpykání výkonu trestu. Když se tato léčba zahájí již v průběhu výkonu trestu, je možné zkrátit následný pobyt odsouzeného v psychiatrické léčebně. V několika málo případech

11 STRANA 11 odsouzenému, u kterého byla léčba úspěšná, soud na základě doporučení věznice přeměnil formu léčby z ústavní na ambulantní, takže po propuštění z výkonu trestu se mohl vrátit rovnou domů a nemusel být předán do psychiatrické léčebny. Přes počáteční nedůvěru a nemalé předsudky toto oddělení získalo na vážnosti a stalo se chloubou kuřimské věznice. Za 12 let tímto oddělením prošlo 220 odsouzených z nichž pouze 15 se po propuštění dopustilo dalšího sexuálně motivovaného trestného činu. Je to moc nebo málo? Jsou země, které dodnes nemají zavedeny ochranné sexuologické léčby a recidiva sexuálních delikventů se tam přibližuje k 90%. Samotné žalářování alkoholika, gamblera nebo sexuálního devianta od páchání další trestné činnosti většinou neodvrátí. V roce 1999 byl schválen nový zákon o výkonu trestu a prováděcí vyhláška. Ten omezil některé výhody, které si vězni vydobyli na počátku 90. let. Dnem jeho účinnosti snad ve všech našich věznicích vypukly nepokoje. Věznice Kuřim nebyla výjimkou, ale díky rozvaze zaměstnanců nedošlo k žádnému zranění ani k větším hmotným škodám. Tehdejší vzbouření vězňů mělo spíš charakter divadelního vystoupení pro sdělovací prostředky a pro různé organizace, které hájí zájmy odsouzených. Po třech dnech nepokoje ustaly. Vzpoura vězňů měla i svůj pozitivní efekt, kuřimská věznice obdržela finanční prostředky k rozsáhlejší rekonstrukci. P. Václav Rychlý, O.Praem., t.č. vychovatel Věznice Kuřim. Další příspěvek s názvem Přítomnost kuřimské věznice přinese Petrklíč o vánocích. Cyklistická pouť Třetí zářijovou neděli jsem se vydala na kole s ministranty i ne-ministranty na Vranovskou pouť, které se nás zúčastnilo celkem 12. Naše cesta z Kuřimi vedla za tratí směr do Lelekovic, odtud cyklostezkou přes Lelkovadlo až na Vranov. Nejtěžší pro nás byl výstup směr na Lelkovadlo, jenom pro Bětku a Pavla to byla brnkačka. Z Lelkovadla přímo po rovině na Vranov, kde jsme se zúčastnili slavnostní mše sv. Naši ministranti při mši ukázali své ministrantské schopnosti. Po mši jsme utratili úspory a vydali se spokojeně domů. Pouť se vydařila a počasí nám přálo. Děkuji dětem i mládeži, kteří se zúčastnili a rodičům děkuji za důvěru v naši odvahu. Hanka

12 STRANA 12 Sv. Josef Freinademetz perla Brixenské diecéze Zavítáte-li při svých dovolenkových putováních do jižního Tyrolska, tak si jistě v mnoha kostelech povšimnete obrazu kněze Josefa Freinademetze. Zaujme vás na první pohled, protože vizáží a oblečením vypadá spíše jako Číňan než rodilý Tyrolák. Narodil se 15. dubna 1852 v dřevěné chaloupce v horské vesnici Oies. Od mládí měl přání stát se misionářem. Roku 1875 byl vysvěcený na kněze. Do Číny odcestoval spolu s ostatními misionáři roku Zpočátku Číňany přijímal těžce, ovládaly ho negativní názory a předsudky o nich a jejich náboženství. Jejich chrámy nazýval satanovými pagodami. Vnímal je jako materialisty, kteří nejsou schopní vyšších pohnutek. Pozitivnější vztah k lidem a k Číně získal v Jižním Šatungu. Popisoval zdejší obyvatele jako zdvořilé lidi, kteří i nejotrhanějšího žebráka oslovují jako bratra, bratrance nebo pána. S horlivostí se pustil do své misionářské činnosti, výchovy místních duchovních a intelektuálnímu a duchovnímu růstu misionářů. Jako přestavený Společnosti Božího Slova prožíval se svými spolubratry i časy pronásledování a nebezpečí. Během Boxerského povstání roku 1900 mohl přijít dokonce dvakrát o život. Byl mužem modlitby a hlubokou duchovní osobností. Jeho přáním bylo být vším pro všechny. Číňané ho nazývali Fu Šenfu šťastný kněz. V době tyfové epidemie se sám staral o nemocné, nakazil se a 28. ledna 1908 zemřel. P. Josefa Freinademetze prohlásil za svatého papež Jan Pavel II. v Římě 5. října Pojedete-li do Dolomitů za vysokohorskou turistikou, doporučuji udělat si jeden den odpočinkový a navštívit Josefův rodný dům v Oies. V sousedství rodného domu je vystavěný moderní kostel nevšedně architektonicky řešený, připomínající čínské stavby. A také muzeum s dobovými fotografiemi z Josefova působení v Číně. Zajímavá jsou Josefem malovaná tajemství růžence, připomínající styl obrázků z čínského porcelánu. Svůj výlet můžete zakončit poutí po křížové cestě k starobylé kapli Svatého kříže, kam každý týden putoval Josefův otec. Svatý Josef vás dozajista vnitřně osloví svou otevřeností pro druhé. Návštěva Oies pro vás bude osvěžením nejen duchovním, ale také duševním, neboť leží v krásném místě uprostřed hor. Jana

13 STRANA 13 O dětech a výchově Nová knížka od Guy Gilberta Vždycky je ujišťujte, že znamenají víc, než jejich chyby. Guy Gilbert Kněze a vychovatele Guy Gilberta není jistě nutno představovat. Tedy určitě ne ve Francii, u nás v Kuřimi možná stojí za to tuto výjimečnou osobnost trochu přiblížit. V Guy Gilbertovi byste pokud jej tedy neznáte při náhodném setkání na ulici zřejmě netušili vychovatele mládeže a už vůbec ne kněze. Tento sedmdesátník ostrých rysů a pronikavého pohledu, kterému po pár konfliktech mezi mládeží ulice chybí pár zubů, by vám spíše zapadal mezi typy lidí, se kterými jejich vlastní život příliš zamával, než aby oni sami byli schopní rozdávat. Jeho prošedivělé vlasy spadající na ramena a dlouhé, široké kotlety by vám evokovaly zarytého muzikanta bigbeatové éry, který zůstal věrný svému koníčku, přestože ten již před desítkami let odklusal do učebnic historie. Černá kožená bunda vyzdobená dobrou dvacítkou nejrůznějších odznaků a neustálé bdělé sledování okolí zařadí tohoto muže na první dojem téměř neomylně mezi motorkáře, kteří zaklínění do širokých sedel s nohama nataženýma vysoko nad asfaltem v tlupách hltají kilometry a výfukové plyny. A přece je tímto zvláštním mužem kněz. A kněz ne ledajaký. Pravda: jeho životní prostředí a vše, co prožil, by si zřejmě žádný usedlý Čech či Moravan dobrovolně nevybral. Ale on ano. Již před mnoha lety cítil jako své povolání, jako naplnění kněžského poslání, pomáhat mládeži ulice vracet se zpět do života. Zpět do smysluplného života. Před časem jsem měl možnost vyslechnout si tohoto přednášku neúnavného kněze o začátcích jeho práce s mládeží pohybující se na okraji společnosti. Strhující vyprávění o nutnosti vstoupit do rizikového světa těchto mladých, aniž by člověk schvaloval cokoliv co není schválení hodné, bylo pro mne silným svědectvím o tom, že Bůh není k těmto lidem lhostejný, že dokáže posílat své anděly i do míst, ze kterých si člověk vytvořil svoje pozemské peklo. Guy Gilbert již napsal přes dvacet knížek, jen některé z nich byly ale přeloženy a vydány v češtině. Poslední drobnou knížkou vydanou nakladatelstvím Portál je knížka O dětech a výchově. Přiznám se, že sloh autora pro mne není příliš čtivým. Není to knížka s odvíjejícím se dějem, který by plul

14 STRANA 14 odněkud někam. Jsou to spíše fragmenty, střípky z mozaiky. Gilbert předhazuje čtenáři spíše než aby je předkládal různá témata, která jsou pro mladé lidi, obzvláště ve věku dospívání, důležitá. Pocit různorodosti témat je zmírněn pouze snahou autora uspořádat je do pěti bloků: Nepřítomní rodiče, kteří všechno dovolí, Rodič jako skála, Spravedlnost, Pokora a Sen. I přes tuto fragmentizaci jsem si knížku O dětech a výchově s chutí přečetl. Dýchá z ní nejen to, že pan farář dětem a jejich světu rozumí, ale i to, že je má moc rád. A že jim umí naslouchat. Na základě příběhů, se kterými se mu děti svěřily anebo kterých byl sám svědkem, dokáže poukázat na ty skutečně podstatné prvky výchovy. Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když ještě byly v hnízdě. Malé a zranitelné. Knížka ale není pouze mnohokráte omílaným, ale přesto stěžejním apelem na věnování času dětem. Míří hlouběji: Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co děláte, a hlavně kdo jste.autor nabízí čtenáři například také změnu pohledu na neustále nespokojené a problematické dospívající děti, které nejsou ochotny přijímat nic ze světa svých rodičů. Objasňuje, že v tomto věku má většina dětí velký problém přijmout sám sebe. A že jim v tom jako rodiče můžeme pomoci. A pokud to od rodičů neberou? Tak se o to mohou pokusit prarodiče. Úloha prarodičů přijmout dospívajícího vnuka nebo vnučku takové, jací jsou může být pro další růst mladého člověka naprosto klíčová. A to zvláště tam, kde jeho komunikace s rodiči je hodně problematická. Můj celkový dojem z knihy je nakonec velmi dobrý. I přes zmíněnou neucelenost jsem si dokázal z jednotlivých střípků hotovou mozaiku poskládat. A knížku rodičům, prarodičům i vychovatelům vřele doporučuji. Hanka a Mirek Pozvánka na zkoušky chrámového sboru Zveme všechny šikovné zpěvačky, zpěváky a také muzikanty k přípravě letošních Vánoc. Budeme zpívat Pastýřskou mši koledovou, opus 56 od Františka Laštůvky. Zkoušky budou probíhat každé pondělí od 18:00 hodin. ve farní klubovně pod vedením paní Pavlíny Zámečníkové ze ZUŠ Kuřim. První zkouška bude v pondělí 22. listopadu Těšíme se i na všechny nové tváře! RFS

15 STRANA 15 Kulturně-duchovní dění Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v kavárně Escape, zámek vždy v 19:30, vstup volný. Pořádá Skautské středisko Kuřim Barmský VJ Význam nezávislých médií v boji proti totalitě v Barmě. Adventní duchovní obnova manželů v rekreačním středisku Drak v Křižanově Setkání nabízí manželům prostor k zamyšlení nad svým vztahem k Bohu, k sobě navzájem i ke svým nejbližším. Téma: Život a svědectví v nevěřícím prostředí Vede: P. Mgr. Martin Vařeka. Organizuje Centrum pro rodinu a sociální péči, paní Dana Žižkovská. tel: Průvod světla se svícemi, lampiony a loučemi u příležitosti slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v 17:20 vyjde z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla, kde bude biskup Vojtěch Cikrle sloužit slavnostní bohoslužbu. Generální oprava schodů farní brigáda V minulém čísle Petrklíče jste byli informováni o chystané opravě venkovních schodů ke kostelu z Křížkovského ulice. V sobotu 9. října se uskutečnila důležitá brigáda na rozebrání poškozených betonových schodů a úpravu podloží pro nové kamenné schodiště. Už před devátou hodinou ranní se začali scházet před farou první farníci. Nepřišlo jen pevné jádro obětavých, kteří chodí vždy. Přišla i skupina mladých mužů z Kuřimi i Moravských Knínic, kteří při demoličních pracích byli opravdu nepostradatelní. Celé dopoledne měli všichni brigádníci doslova plné ruce práce rozbít a odstranit starý, ale kvalitní beton, vykopat zeminu do hloubky cca půl metru, navézt kamenivo a zhutnit je. To vyžadovalo hodně fortele i organizačního umu a práce jim šla pěkně od ruky. Dovolte, abych za nás všechny kuřimské farníky poděkovala všem zúčastněným za odvedenou práci, kterou vykonali ve svém volném čase a vlastními silami. Velké díky patří Pavlu Juračkovi za zorganizování celé akce, včetně zajištění potřebného nářadí, bouracích kladiv i aut na odvoz vybourané sutě. Tím byla zrealizována první část prací. Dále následuje odborná práce kameníka. RFS

16 STRANA 16 Převzato z Katechetického věstníku se souhlasem Katechetického centra. Pro vnitřní potřebu vydává farnost v Kuřimi Uzávěrka příštího čísla je Redakční rada: Kateřina Šťastná, Hana Prokopová, Jana Kolaříková, Dáša Montágová, Petr Prokop, Dan Planer, Mirek Strašák. Příspěvky zasílejte, prosím, na nebo dejte do schránky vzadu v kostele Časopis Petrklíč je také zveřejňován na internetových stránkách:

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více