JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY"

Transkript

1 JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY Kapitola 12 z knihy S.C.Hayes & S.Smith: Get out of your Mind & into your Life, New Harbinger Publications, Oakland, CA, USA, str Tato kniha se v posledku zabývá tím, co je pro vás důleţité a jak aktivně zvolit a sledovat svolený směr. I kdyţ metody jako je nadhled, plné uvědomování a přijetí jsou uţitečné samy o sobě, jejich pouţívání je jen prázdnou skořápkou, pokud nejsou vyuţívány s cílem ţít smysluplný ţivot. Kapitola 11 vám měla pomoci pochopit, co máme na mysli pod pojmem hodnoty. Zvolit si to, co je pro vás hodnotou a řídit se tím ve svém ţivotě je obohacující a dává to ţivotu smysl, i kdyţ člověka potkají velmi těţké záţitky. Tato kapitola se zaměřuje právě na tuto oblast. Páni, kterým sloužíte Ţít hodnotný ţivot znamená slouţit svým hodnotám. Byl to Bob Dylan, který napsal ve své písni Vţdycky musíš někomu slouţit. Otázka zní Komu (nebo čemu) budete slouţit? Vaše zkušenost, tato kniha i vaše současné psychické problémy vám ukázaly, ţe pokud svůj ţivot zasvětíte snaze zmírnit svou bolest, pak to není ţádný ţivot. Pokud vám vaše agorafobie tvrdí, ţe nesmíte chodit ven, a přitom všechno ve vás ví, ţe chodit ven je ţivotně důleţité, pak pokud budete slouţit své agorafobii, nebudete moci sledovat tu ţivotní dráhu, po které touţíte. Kdyţ si tohle uvědomíte, můţe vás to vyděsit. Kdyţ se rozhodnete, ţe se při svém jednání nebudete řídit tím, co vám říká vaše mysl, čím se tedy máte vlastně řídit? Pokud si skutečně můţete zvolit, čím chcete být, jak máte vědět, co máte dělat? Jakým kompasem se máte řídit v tomto zdánlivě nekonečném moři moţností? Jsme přesvědčeni, ţe právě teď máte všechny potřebné nástroje k tomu, abyste učinili volby, které vás povedou ke smysluplnému a inspirujícímu ţivotu. Nejen ţe máte moţnost, ale i schopnost ţít ve sluţbě svým hodnotám. To neznamená, ţe vám okolnosti nemohou zabránit v tom, abyste dosáhli svých cílů; není to ţádná záruka úspěšného výsledku. A také to neznamená, ţe jiţ umíte všechno, co potřebujete, abyste dosáhli svých stanovených cílů. Znamená to jen, ţe máte všechno k tomu, abyste si dokázali zvolit svůj ţivotní směr. Slovo hodnota má v latině význam silný a cenný. Odkazuje také na nutnost činů je třeba jednat tak, aby byl výsledek cenný a trvalý. Hodnoty neurčují jen to, o co se kaţdý den snaţíte, ale také to, o čem chcete, aby byl váš ţivot. V jistém smyslu se jedná o záleţitost ţivota a smrti nebo přinejmenším o rozdíl mezi ţivotem ţitým naplno a bezúčelným přeţíváním. CVIČENÍ: ÚČAST NA VLASTNÍM POHŘBU Kdyţ člověk zemře, zůstává po něm to, za čím si stál. Vzpomeňte si na někoho, kdo jiţ neţije, ale kdo byl pro vás vzorem a koho jste obdivovali. Vzpomeňte si na své hrdiny. A sami si uvědomte, zda to, za čím si stáli a o co jim v životě šlo, není to nejdůleţitější, co po nich zbylo. Není důleţité, co vlastnili, ani jejich vnitřní pochybnosti. Důleţité jsou hodnoty, které svým ţivotem naplňovali. Máte na tomto světě k dispozici jen určitý čas a nevíte, kolik ho je. Otázka Chce svůj ţivot naplnit, i kdyţ víte, ţe zemřete? se nijak podstatně neliší od otázky Chcete někoho milovat, i kdyţ víte, ţe vám to 1

2 přinese bolest? nebo Chcete usilovat o hodnotný ţivot, ačkoli víte, ţe někdy nedokáţete dostát svým hodnotám? nebo Chcete usilovat o úspěch, i kdyţ víte, ţe někdy neuspějete? Moţná bolest a pocit vitality, které ze svých záţitků získáváte, jdou nerozlučně ruku v ruce. Pokud si opravdu přejete, aby váš ţivot byl něčím smysluplným, pak vám můţe pomoci, kdyţ se na něj podíváte z perspektivy toho, co si přejete, aby po vás zůstalo. Jedním z hlavních zdrojů našeho vyhýbavého chování jen naše verbální uvědomování, ţe ţivot na této zemi je konečný. Uvědomujeme si, ţe vám můţe připadat morbidní představit si, ţe váš ţivot je u konce a ohlíţíte se zpět. Nejde ale o to, aby to bylo morbidní, ale aby to bylo jasné. Pokud byste opravdu ţili takový ţivot, o jaký chcete usilovat od teď aţ do jeho konce, co by z něj jasně vysvítalo? To znamená, co by bylo jasné o vašem ţivotě, jak jste jej ţili? Nejde o ţádnou předpověď, dohad nebo popis. Otázka se netýká toho, co jste jiţ udělali nebo co očekáváte, ţe uděláte. Otázka se týká toho, co byste si přáli, aby lidé, kteří jsou vám blízcí, viděli. Nejde přitom o společenské uznání; spíše o to, jaké hodnoty z vašeho ţivota vyplynou. Ptáme se vás jen na toto: Co by bylo jasné na první pohled, kdybyste si svobodně zvolili ţivot, za kterým byste si mohli stát? Moţná si tuto otázku kladete jen šeptem, ale protoţe je to otázka volby, chtěli bychom, abyste si otevřeně přiznali, na čem vám v ţivotě záleţí a o co opravdu stojíte. Pokud má váš ţivot mít svou cenu, pokud je to jenom mezi vámi a vaším srdcem, kdyţ se nikdo nebude smát a tvrdit, ţe je to nemoţné, kdybyste si směle přiznali své nejniternější aspirace, o co by vám ve vašem ţivotě šlo? A bylo by to přitom zjevné i lidem kolem vás? Najděte si teď klidné místo, kde se budete moci nerušeně soustředit. Zajistěte si, aby vás nic nevyrušovalo a dopřejte si dostatek času na to abyste si dokázali co nejţivěji představit následující scénu, a potom si odpovězte na otázky, které vám poloţíme. Mějte na mysli, ţe pokud budete toto cvičení provádět opravdu poctivě, můţe jít velmi silný emoční záţitek. Nejde nám o to, abyste čelili své smrti, jde o to, abyste čelili svému ţivotu! Nicméně jednou z příčin, který lidem brání vést hodnotný ţivot je vědomí, ţe kaţdá hodnota v sobě nese konečnost našeho ţití. Vyhýbat se tomuto faktu znamená, ţe se nedokáţete plně a skutečně něčemu oddat, a sami si řekněte, zda to není příliš vysoká cena. Pokud zjistíte, ţe jste pohlceni svými emocemi a nedokáţete je unést, vzpomeňte si na techniky, které jste při čtení této knihy pouţívali, některou z nich vyuţijte a přitom si uvědomte, ţe toto cvičení provádíte proto, abyste poslouţili něčemu, co vám můţe velmi pomoci. Teď si zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Jakmile se uklidníte, představte si, ţe jste zemřeli, a díky nějakému zázraku jste schopni být v duchovní formě přítomni na svém vlastním pohřbu. Představte si kde by se konal a jaké by to bylo. Dopřejte si několik chvil, abyste si jasně představili, jak bude váš pohřeb vypadat. Představte si, ţe některý člen rodiny nebo některý váš přítel byl poţádán, aby o vás pronesl krátký projev, ohledně toho, o co vám v ţivotě šlo; na čem vám záleţelo, o tom, čím jste byl. Tento smuteční projev napište ve dvou formách. Nejdříve si napište, jak se obáváte, ţe by tento projev mohl vypadat, kdyby se vám nepodařilo zvládnout problémy, se kterými se v současném době potýkáte, nebo kdyby tyto problémy ještě narostly. Představte si, 2

3 ţe jste nedokázali naplnit svůj ţivot tak, jak byste si přáli, a místo toho byste pokračovali ve svém vyhýbání se, bědování, snaze o potlačení svých emocí a ve svém sebeospravedlňování. Představte si člena své rodiny nebo svého přítele. Co by o vás asi řekl. Napište to, slovo od slova: Teď si představte, ţe byste tomu člověku dokázali v té chvíli nahlédnout do mysli. Kdyby nijak necenzuroval to, co říká, nic by nepředstíral, a kdybyste mohli vidět, co si skutečně myslí, co ještě by mohl říkat (soukromě, sám pro sebe), co nelze říci na veřejnosti. Napište to, slovo od slova: Tento smuteční projev byl záznamem vašich obav a moţná i popisem toho, kam vás váš minulý způsob ţivota zavedl. Pokud se vám nelíbilo, co jste si napsali, vyuţijte této nespokojenosti k další práci. Smuteční projev na vašem pohřbu nemusí znít takto. Představte si, ţe od této chvíle budete ţít ţivot, který bude naplňovat hodnoty, na kterých vám nejvíce záleţí. To neznamená, ţe zázračně dosáhnete všech svých cílů; znamená to, ţe váš ţivot bude mít jasný, pevný a zjevný směr. Teď si představte, kdo se vašeho pohřbu účastní. Jistě vaše manţelka/váš manţel, vaše děti, nejbliţší přátelé. Moţná lidé z vaší církve, ze zaměstnání, ze sousedství. Kaţdý, koho máte rádi, se můţe zúčastnit. Bez omezení. Pokud máte nějaké dávné přátele, někoho, s kým jste ztratili kontakt a rádi byste je tam viděli, klidně si je tam pozvěte. Vzpomeňte si na všechny důleţité lidi ve svém ţivotě a představte si, ţe tam jsou. Dívejte se na ně. Pozorujte jejich tváře. Pozorujte je, jak pozorují váš pohřeb. Teď si představte, jak někdo (můţete si vybrat kdo) o vás pronáší smuteční projev, který vyjadřuje vše, co by tito lidé ve vašem ţivotě mohli vidět, pokud byst jej dokázali ţít v souladu se svými nevlastnějšími hodnotami. Představte si, co byste si nejvíc přáli, aby bylo ve vašem ţivotě zjevné. Nejde o ţádnou zkoušku. Nikdo vás kvůli vaší představě nebude soudit a nikdo se nikdy nedozví, co si právě představujete. Jakmile vám bude tato představa jasné, věnuje čas tomu, abyste si doslova napsali, co byste si přáli v tomto smutečním projevu slyšet o tom, jak jste svůj ţivot ţili. Buďte smělí! Nejde o ţádnou předpověď. Nejde o ţádnou sebechválu. Jde o to najít slova, která by nejpřesněji obráţela to, jaký smysl byste chtěli svému ţivotu dát, jaký smysl měl váš pobyt na tomto světě. Představte si, jak někdo z rodiny nebo některý váš přítel o vás hovoří. Co by asi tak řekl? Napište to, slovo od slova: Jak jste se během tohoto cvičení cítili? Kromě toho, ţe je nezvyklé pozorovat svůj vlastní pohřeb, co jiného vám toto cvičení ještě přineslo? Teď si znovu přečtěte, co jste napsali. Pokud vám připadá, ţe něco chybí nebo ţe tam něco nepatří, tak to klidně přepište. Koneckonců, je to přece váš pohřeb, ne? To, jak byste si přáli, aby na vás druzí po vaší smrti vzpomínali, by vám mohlo pomoci si uvědomit, na čem vám v současné době záleţí. Nevíme, co o nás budou lidé říkat na našem pohřbu, ale víme, ţe naše 3

4 současné činy mohou velmi ovlivnit to, jak se náš ţivot bude od teď vyvíjet. Vaši blízcí si nebudou pamatovat vaše myšlenky, pocity nebo tělesné příznaky, ale budou to vaše volby a vaše činy, které kaţdý den děláte. Můţete s tím začít uţ dnes? Můţete začít hned teď? Zkusme nyní vyuţít metody zamyšlení nad vlastním ţivotem ve zkrácené podobě. Kdyţ člověka pohřbí, často mu napíší na náhrobek nějaký epitaf. Jsou to věci jako Tady leţí Zuzana. Milovala svou rodinu z celého srdce. Kdyby byl ten náhrobek dole váš, jaký nápis byste si přáli, aby na něm byl? Jak byste si přáli, aby byl váš ţivot charakterizován? Opět, nejde o předpověď ani o popis; je to naděje, přání. aspirace. Je to jen mezi vámi a postavou v zrcadle. Zač byste si přáli, aby váš ţivot stál? Zamyslete se nad tím na chvíli a zkuste své hodnoty shrnout do krátkého epitafu. Ten napište na obrázek náhrobku dole. ZDE LEŢÍ DALŠÍ KROK: DESET OBLASTÍ HODNOT Krátké cvičení, které jste právě dokončili, představuje široký začátek pro další práci. Doufáme, ţe ve vás vyvolaly myšlenky a emoce, které vám umoţní, abyste si nyní směleji a jasněji uvědomovali, jaký ţivot byste si přáli ţít. Jste naţivu a ne mrtví. Jak chcete žít? Aby tato otázka dostala nějakou strukturu, projděte si postupně následujících deset oblastí, které pro vás mohou mít určitý význam. 1. Manţelský/partnerský/milenecký vztah 2. Rodičovství 3. Rodinné vztahy (jiné neţ intimní vztahy a rodičovství) 4. Přátelství/společenské vztahy 5. Kariéra/zaměstnání 6. Vzdělávání/výcvik/osobní růst a vývoj 7- Volný čas/zábava/koníčky 4

5 8. Spiritualita 9. Občanství 10. Zdraví/tělesná pohoda Následuje krátký popis kaţdé z těchto oblastí a prostor, ve kterém můţete popsat své vlastní hodnoty v kaţdé z těchto oblastí. Při procházení jednotlivých domén mějte stále na mysli, ţe hodnoty nejsou konkrétní cíle, ale obecný ţivotní směr. Ke konkrétním cílům se dostaneme později. Kdyţ zjistíte, ţe píšete materiální věci, které lze vlastnit, zastavte se a znovu si uvědomte, co po vás chceme; to znamená směr, který je stále přítomný, ale jehoţ cíle nemůţe být nikdy plně dosaţeno. Vyuţijte to v tomto cvičení to, co jste se aţ dosud o hodnotách dozvěděli. Vzpomeňte si na svůj smuteční projev a svůj epitaf, které jste si právě napsali, a zjistěte, zda se některé části netýkají jedné či více oblastí. Při práci na tomto cvičení můţete zjistit, ţe některé oblasti jsou pro vás velice významné, zatímco jiné nikoli. Některými oblastmi se v současné době moc nezabýváte. To je pochopitelné. Nikde není řečeno, ţe byste měli mít stejně významné hodnoty ve všech uvedených oblastech ţivota. Různí lidé mají různé hodnoty. O něco později vám pomůţeme si jednotlivé hodnoty ocenit. V této chvíli se pokuste najít v kaţdé oblasti aspoň nějakou hodnotu, která je pro vás důleţitá. Pokud v některé oblasti ţádnou takovou hodnotu nenajdete, nevadí, tak ji přeskočte. Můţe být také obtíţné najít přesné hranice mezi jednotlivými oblastmi. Někomu můţe například připadat obtíţné najít hranici mezi volným časem a společenskými vztahy. Přečtěte si popis kaţdé oblasti a snaţte se je rozlišovat tak jasně, jak to jen jde. Pokud se vám některé z nich překrývají nebo se vám opakují stejné hodnoty v různých oblastech, pak je to v pořádku, jenom to nepřehánějte. Nejde o ţádnou zkoušku. Nemusíte své zápisy nikomu ukazovat, pokud nechcete. Takţe buďte upřímní a otevření a dejte si moţnost prozkoumat, jako jsou vaše vlastní ţivotní hodnoty. Napište, co vy povaţujete za hodnotu. Neexistují přitom ţádné správně nebo nesprávné odpovědi. MANŽELSKÝ/PARTNERSKÝ/MILENECKÝ VZTAH Pro většinu lidí jsou intimní vztahy velmi důleţité. Jsou to vztahy, které máte se svými významnými blízkými osobami : se svým manţelem/manţelkou, druhem/druţkou, milencem/milenkou. I kdyţ v současné době nemáte ţádný takový vztah, stejně můţete na tuto otázku odpovědět v tom smyslu, co byste si přál najít v takovém vztahu. Jakým člověkem byste chtěl být v rámci intimního vztahu? Můţe vám pomoci, kdyţ se zamyslíte nad tím, jak byste se v takovém vztahu chtěl chovat a pak z toho odvodit hodnoty, které vás k takovému chování motivují. Jaké jsou to motivy? Jak odráţejí to, čeho si v takovém vztahu ceníte? Neuvádějte konkrétní cíle (například Chtěl bych se oţenit ), k tomu bude příleţitost později. 5

6 RODIČOVSTVÍ Zamyslete se nad tím, co to pro vás znamená být matkou nebo otcem. Jací byste chtěli v této roli být? I kdyţ nemáte děti, stejně na tuto otázku můţete odpovědět. Jací byste chtěli být v roli někoho, kdo je pro druhé oporou? RODINNÉ VZTAHY (JINÉ NEŽ INTIMNÍ VZTAHY A RODIČOVSTVÍ) Tato oblast se týká širší rodiny, nejen manţela/manţelky a dětí, ale dalších rodinných vztahů. Zamyslete se nad tím, jakým byste chtěl být synem, dcerou, strýcem, tetou, dědečkem, babičkou, tchánem, tchýní a tak dále. Jací byste chtěli být ve svých rodinných vztazích? Můţete to vzít zeširoka nebo jen v rámci své uţší rodiny. Jaké hodnoty by se měly projevit v této oblasti vašeho ţivota? PŘÁTELSTVÍ/SPOLEČENSKÉ VZTAHY Přátelství je další oblastí osobních vztahů, které si většina lidí cení. Jakým přítelem/přítelkyní byste chtěli být? Zamyslete se nad svými nejlepšími přáteli a uvidíte, zda z těchto vztahů dokáţete odvodit, jaké hodnoty jsou pro vás v této oblasti důleţité. KARIÉRA/ZAMĚSTNÁNÍ Práce a kariéra jsou pro většinu lidí důleţité, protoţe v této oblasti strávíme velkou část svého ţivota. Ať je vaše práce jednoduchá nebo vysoce specializovaná, otázka hodnot v této oblasti trvá. Jakým zaměstnancem byste chtěli být? O co vám ve vaší práci jde nejvíce? Čeho chcete v rámci svého zaměstnání dosáhnout? VZDĚLÁVÁNÍ/VÝCVIK/OSOBNÍ RŮST A VÝVOJ Tato oblast zahrnuje všechny typy vzdělávání a osobního rozvoje. Školní vzdělání jej jen jedním z příkladů. Patří sem všechno, co se v ţivotě učíte. I práce, kterou podnikáte při čtení této knihy, sem patří. Jakým typem ţáka chcete být? Jak se chcete angaţovat v této oblasti svého ţivota? VOLNÝ ČAS/ZÁBAVA/KONÍČKY Trávení volného času, zábava a koníčky jsou důleţité pro většinu z nás. V této oblasti ţivota si znovu nabíjíme baterie, při těchto činnostech se často scházíme s přáteli nebo s rodinou. Zamyslete se, jaký smysl pro vás vaše koníčky, sportovní aktivity, hraní her, výlety a jiné rekreační činnosti mají. Jaké hodnoty by se při těchto aktivitách měly ve vašem ţivotě projevit? SPIRITUALITA Spiritualitou nemyslíme nutně organizované náboţenství, i kdyţ to jistě do této oblasti spadá. Spiritualita znamená vše, co vám pomáhá cítit se ve spojení s něčím, co vás přesahuje, co ve vás vyvolává pocit zázračnosti či transcedence. Zahrnuje to, v co věříte, vaše spirituální a náboţenské praktiky a vaše vztahy s ostatními v této oblasti. Jací byste si přáli být v této oblasti svého ţivota? 6

7 SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST Čím byste chtěli přispět společnosti a jakým členem společenství byste si přáli být? Jací byste si přáli být v oblasti sociální/politické/charitativní a společenské? ZDRAVÍ/TĚLESNÁ POHODA Všichni jsme tělesné bytosti a péče o těle formou cvičení, zdravého stravování a dodrţování rozumných tělesných zvyklostí je další důleţitou oblastí našeho ţivota. Jaké hodnoty sledujete v této oblasti svého ţivota? Někdy zjistíme, ţe klienti stále nemají jasno v tom, co jsou to hodnoty, i v této fázi programu. Lidé se často dopouštějí chyby v tom, ţe uvádějí jako svou hodnotu, které si cení, něco, co jim ve skutečnosti diktují svými přáními druzí lidé. Abyste si ověřili, zda se skutečně jedná o vaše vlastní hodnoty, projděte si, co jste v tomto cvičení napsali, a přitom si poloţte otázku Kdyby nikdo netušil, na čem tady pracuji, napsal bych to stejně? Pokud zjistíte, ţe jste napsali něco, co vám nesedí, něco, co spíše vyjadřuje vaši představu jak by to mělo správně být, pak se vraťte a opravte to. Tento text není pro nikoho jiného. Je jenom pro vás. JAK SI SEŘADIT A OVĚŘIT SVÉ HODNOTY Jistým způsobem není příliš důleţité, ţe jsou pro vás určité hodnoty významnější neţ jiné. Všechno, co jste v předcházejících cvičeních napsali, se týká oblastí vašeho ţivota, které chcete rozvíjet, abyste ţili plněji. Můţe být ale uţitečné přiřadit svým hodnotám určité pořadí, abyste viděli, ve kterých oblastech ţivota můţete začít jednat. Kapitola 13 je věnována odhodlanému jednání. Ale neţ k tomu přikročíme, je třeba abyste si ujasnili, k čemu se chcete odhodlat. Znovu si projděte práci, kterou jste právě dokončili. Z kaţdé oblasti teď vyberte jednu klíčovou hodnotu (pokud jste jich napsali více, tak zvolte tu nejdůleţitější) a napište si do tabulky dole krátkou větu, která vám tuto hodnotu připomene. Pak kaţdou oblast zhodnoťte dvěma způsoby. Nejdříve si poloţte otázku, jak důleţitá je pro vás tato oblast ţivota v současné době, a zhodnoťte to na škále 1 aţ 10, kde 1 znamená zcela nedůleţitá a 10 znamená maximálně důleţitá. Přitom nechceme, abyste to hodnotili podle svého současného chování, chceme, abyste to hodnotili podle toho, jak byste si přáli, aby váš ţivot vypadal. Aţ potom zhodnoťte kaţdou oblast s ohledem na své současné chování. Do jaké míry dokáţete uskutečňovat zvolenou hodnotu v dané oblasti svého ţivota v současné době? Hodnota 1 znamená, ţe se tato hodnota ve vašem současném chování nijak neprojevuje, zatímco hodnota 10 znamená, ţe se tato hodnota ve vašem chování projevuje maximálně. A nakonec podělte hodnotu důleţitosti hodnotou aktuálního chování, abyste získali celkové skóre ţivotní odchylky od svých hodnot. 7

8 Důležitost 1-10 Naplnění 1-10 Životní odchylka Tabulka: Pořadí mých hodnot Oblast Manţelství/partnerství/intimní vztahy Hodnota Rodičovství Další rodinné vztahy Přátelství/Společenské vztahy Kariéra/Zaměstnání Vzdělávání/Výcvik/Osobní růst Volný čas/záliby/koníčky Spiritualita Společenská angaţovanost Zdraví/Tělesná pohoda Nejdůleţitější je zřejmě číslo úplně vpravo. Čím je vyšší, tím více by se měl váš ţivot v této oblasti změnit, pokud jej chcete vést v souladu s tím, na čem vám záleţí. Vysoká čísla ve sloupci Ţivotní odchylka ukazují na utrpení a bolest. Moţná byste si měli zakrouţkovat nebo podtrhnout ta čísla, která ukazují na největší rozdíl mezi důleţitostí vašich hodnot a jejich současným projevováním ve vašem ţivotě. ODHODLANÉ JEDNÁNÍ V kapitole 13 vyuţijete informace, které jste si shromáţdili, a pomocí nich si naplánujete konkrétní způsoby, jak naplňovat hodnoty, které jste odhalili v této kapitole. Nádherná věc ohledně hodnot je ta, ţe podle nich můţete ţít. Všechno, co jste si napsali v této kapitole, je dosaţitelné. Všimněte si, ţe jsme nemluvili o tom, ţe by bylo hodnotou překonání emočního utrpení. Není. Mluvili jsme o tom, jaký ţivot si přejete ţít. Tento ţivot máte na dosah. Jaký by mohl váš ţivot být, kdybyste se opravdu vymanili z područí své mysli a vkročili přímo do ţivota? 8

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Zátěžové situace a způsoby zvládání stresu

Zátěžové situace a způsoby zvládání stresu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 15 Zátěžové situace a způsoby zvládání

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli

A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli A.1 Kněz Šin Vlastnost: Inteligence 14-19 Typ: C Náměty ke hře : Šinův kněz se zřejmě nejvíce uplatní při dobrodruţství, kde hrají zásadní roli vědomosti a informace. Stejně tak určitě neopomene moţnost

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Jak najít svůj cíl. a posilovat svoji důvěru v jeho dosažení

Jak najít svůj cíl. a posilovat svoji důvěru v jeho dosažení Jak najít svůj cíl a posilovat svoji důvěru v jeho dosažení Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor Americká 21 120 00 Praha 2 tel: 222 5121 fax: 222 512 800 ČÍSLO TAZATELE RESPONDENT DEN KRAJ ID (nevyplňovat!!!) 1 1 1 Pha 1 2 2 2 StČ 2 3 3 3 JČ 3 4 4 4 ZČ 4 5 5 5 SČ 5 6 6 6 VČ 6 7 7 7 JM 7 8 8 8 SM

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

Anketa týkající se vedení a provozu školy

Anketa týkající se vedení a provozu školy Příloha č. 1 Autoevaluační nástroje (anketa, dotazník) příklady Anketa týkající se vedení a provozu školy 1/ Jak byste celkově zhodnotili činnost členů vedení školy. Pouţijte školské stupnice 1 5, tedy

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2012

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2012 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2012 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 O yourchance o.p.s.... 4 2.1 Náš příběh pokračuje... 4 2.2 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 4 3 Základní údaje o společnosti...

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Expert na Finance 2013 Radim Galuszka, www.radimgaluszka.cz

Expert na Finance 2013 Radim Galuszka, www.radimgaluszka.cz Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

PŘECHOD DO MINULÉHO ŽIVOTA

PŘECHOD DO MINULÉHO ŽIVOTA PŘECHOD DO MINULÉHO ŽIVOTA Existuje řada nezanedbatelných důvodů pro to, abychom před vstupem z matčina lůna do brány duchovního života vzali LBL klienta nejdříve do minulého života. Nejvážnějším z nich

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt Nové cesty k sociálnímu začlenění Na člověka zaměřený přístup Julie Lunt Jaký je cíl dnešního dne Seznámit se s projektem a s uplatňováním přístupů zaměřených na člověka v ČR Seznámit se s vývojem situace

Více