JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY"

Transkript

1 JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY Kapitola 12 z knihy S.C.Hayes & S.Smith: Get out of your Mind & into your Life, New Harbinger Publications, Oakland, CA, USA, str Tato kniha se v posledku zabývá tím, co je pro vás důleţité a jak aktivně zvolit a sledovat svolený směr. I kdyţ metody jako je nadhled, plné uvědomování a přijetí jsou uţitečné samy o sobě, jejich pouţívání je jen prázdnou skořápkou, pokud nejsou vyuţívány s cílem ţít smysluplný ţivot. Kapitola 11 vám měla pomoci pochopit, co máme na mysli pod pojmem hodnoty. Zvolit si to, co je pro vás hodnotou a řídit se tím ve svém ţivotě je obohacující a dává to ţivotu smysl, i kdyţ člověka potkají velmi těţké záţitky. Tato kapitola se zaměřuje právě na tuto oblast. Páni, kterým sloužíte Ţít hodnotný ţivot znamená slouţit svým hodnotám. Byl to Bob Dylan, který napsal ve své písni Vţdycky musíš někomu slouţit. Otázka zní Komu (nebo čemu) budete slouţit? Vaše zkušenost, tato kniha i vaše současné psychické problémy vám ukázaly, ţe pokud svůj ţivot zasvětíte snaze zmírnit svou bolest, pak to není ţádný ţivot. Pokud vám vaše agorafobie tvrdí, ţe nesmíte chodit ven, a přitom všechno ve vás ví, ţe chodit ven je ţivotně důleţité, pak pokud budete slouţit své agorafobii, nebudete moci sledovat tu ţivotní dráhu, po které touţíte. Kdyţ si tohle uvědomíte, můţe vás to vyděsit. Kdyţ se rozhodnete, ţe se při svém jednání nebudete řídit tím, co vám říká vaše mysl, čím se tedy máte vlastně řídit? Pokud si skutečně můţete zvolit, čím chcete být, jak máte vědět, co máte dělat? Jakým kompasem se máte řídit v tomto zdánlivě nekonečném moři moţností? Jsme přesvědčeni, ţe právě teď máte všechny potřebné nástroje k tomu, abyste učinili volby, které vás povedou ke smysluplnému a inspirujícímu ţivotu. Nejen ţe máte moţnost, ale i schopnost ţít ve sluţbě svým hodnotám. To neznamená, ţe vám okolnosti nemohou zabránit v tom, abyste dosáhli svých cílů; není to ţádná záruka úspěšného výsledku. A také to neznamená, ţe jiţ umíte všechno, co potřebujete, abyste dosáhli svých stanovených cílů. Znamená to jen, ţe máte všechno k tomu, abyste si dokázali zvolit svůj ţivotní směr. Slovo hodnota má v latině význam silný a cenný. Odkazuje také na nutnost činů je třeba jednat tak, aby byl výsledek cenný a trvalý. Hodnoty neurčují jen to, o co se kaţdý den snaţíte, ale také to, o čem chcete, aby byl váš ţivot. V jistém smyslu se jedná o záleţitost ţivota a smrti nebo přinejmenším o rozdíl mezi ţivotem ţitým naplno a bezúčelným přeţíváním. CVIČENÍ: ÚČAST NA VLASTNÍM POHŘBU Kdyţ člověk zemře, zůstává po něm to, za čím si stál. Vzpomeňte si na někoho, kdo jiţ neţije, ale kdo byl pro vás vzorem a koho jste obdivovali. Vzpomeňte si na své hrdiny. A sami si uvědomte, zda to, za čím si stáli a o co jim v životě šlo, není to nejdůleţitější, co po nich zbylo. Není důleţité, co vlastnili, ani jejich vnitřní pochybnosti. Důleţité jsou hodnoty, které svým ţivotem naplňovali. Máte na tomto světě k dispozici jen určitý čas a nevíte, kolik ho je. Otázka Chce svůj ţivot naplnit, i kdyţ víte, ţe zemřete? se nijak podstatně neliší od otázky Chcete někoho milovat, i kdyţ víte, ţe vám to 1

2 přinese bolest? nebo Chcete usilovat o hodnotný ţivot, ačkoli víte, ţe někdy nedokáţete dostát svým hodnotám? nebo Chcete usilovat o úspěch, i kdyţ víte, ţe někdy neuspějete? Moţná bolest a pocit vitality, které ze svých záţitků získáváte, jdou nerozlučně ruku v ruce. Pokud si opravdu přejete, aby váš ţivot byl něčím smysluplným, pak vám můţe pomoci, kdyţ se na něj podíváte z perspektivy toho, co si přejete, aby po vás zůstalo. Jedním z hlavních zdrojů našeho vyhýbavého chování jen naše verbální uvědomování, ţe ţivot na této zemi je konečný. Uvědomujeme si, ţe vám můţe připadat morbidní představit si, ţe váš ţivot je u konce a ohlíţíte se zpět. Nejde ale o to, aby to bylo morbidní, ale aby to bylo jasné. Pokud byste opravdu ţili takový ţivot, o jaký chcete usilovat od teď aţ do jeho konce, co by z něj jasně vysvítalo? To znamená, co by bylo jasné o vašem ţivotě, jak jste jej ţili? Nejde o ţádnou předpověď, dohad nebo popis. Otázka se netýká toho, co jste jiţ udělali nebo co očekáváte, ţe uděláte. Otázka se týká toho, co byste si přáli, aby lidé, kteří jsou vám blízcí, viděli. Nejde přitom o společenské uznání; spíše o to, jaké hodnoty z vašeho ţivota vyplynou. Ptáme se vás jen na toto: Co by bylo jasné na první pohled, kdybyste si svobodně zvolili ţivot, za kterým byste si mohli stát? Moţná si tuto otázku kladete jen šeptem, ale protoţe je to otázka volby, chtěli bychom, abyste si otevřeně přiznali, na čem vám v ţivotě záleţí a o co opravdu stojíte. Pokud má váš ţivot mít svou cenu, pokud je to jenom mezi vámi a vaším srdcem, kdyţ se nikdo nebude smát a tvrdit, ţe je to nemoţné, kdybyste si směle přiznali své nejniternější aspirace, o co by vám ve vašem ţivotě šlo? A bylo by to přitom zjevné i lidem kolem vás? Najděte si teď klidné místo, kde se budete moci nerušeně soustředit. Zajistěte si, aby vás nic nevyrušovalo a dopřejte si dostatek času na to abyste si dokázali co nejţivěji představit následující scénu, a potom si odpovězte na otázky, které vám poloţíme. Mějte na mysli, ţe pokud budete toto cvičení provádět opravdu poctivě, můţe jít velmi silný emoční záţitek. Nejde nám o to, abyste čelili své smrti, jde o to, abyste čelili svému ţivotu! Nicméně jednou z příčin, který lidem brání vést hodnotný ţivot je vědomí, ţe kaţdá hodnota v sobě nese konečnost našeho ţití. Vyhýbat se tomuto faktu znamená, ţe se nedokáţete plně a skutečně něčemu oddat, a sami si řekněte, zda to není příliš vysoká cena. Pokud zjistíte, ţe jste pohlceni svými emocemi a nedokáţete je unést, vzpomeňte si na techniky, které jste při čtení této knihy pouţívali, některou z nich vyuţijte a přitom si uvědomte, ţe toto cvičení provádíte proto, abyste poslouţili něčemu, co vám můţe velmi pomoci. Teď si zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Jakmile se uklidníte, představte si, ţe jste zemřeli, a díky nějakému zázraku jste schopni být v duchovní formě přítomni na svém vlastním pohřbu. Představte si kde by se konal a jaké by to bylo. Dopřejte si několik chvil, abyste si jasně představili, jak bude váš pohřeb vypadat. Představte si, ţe některý člen rodiny nebo některý váš přítel byl poţádán, aby o vás pronesl krátký projev, ohledně toho, o co vám v ţivotě šlo; na čem vám záleţelo, o tom, čím jste byl. Tento smuteční projev napište ve dvou formách. Nejdříve si napište, jak se obáváte, ţe by tento projev mohl vypadat, kdyby se vám nepodařilo zvládnout problémy, se kterými se v současném době potýkáte, nebo kdyby tyto problémy ještě narostly. Představte si, 2

3 ţe jste nedokázali naplnit svůj ţivot tak, jak byste si přáli, a místo toho byste pokračovali ve svém vyhýbání se, bědování, snaze o potlačení svých emocí a ve svém sebeospravedlňování. Představte si člena své rodiny nebo svého přítele. Co by o vás asi řekl. Napište to, slovo od slova: Teď si představte, ţe byste tomu člověku dokázali v té chvíli nahlédnout do mysli. Kdyby nijak necenzuroval to, co říká, nic by nepředstíral, a kdybyste mohli vidět, co si skutečně myslí, co ještě by mohl říkat (soukromě, sám pro sebe), co nelze říci na veřejnosti. Napište to, slovo od slova: Tento smuteční projev byl záznamem vašich obav a moţná i popisem toho, kam vás váš minulý způsob ţivota zavedl. Pokud se vám nelíbilo, co jste si napsali, vyuţijte této nespokojenosti k další práci. Smuteční projev na vašem pohřbu nemusí znít takto. Představte si, ţe od této chvíle budete ţít ţivot, který bude naplňovat hodnoty, na kterých vám nejvíce záleţí. To neznamená, ţe zázračně dosáhnete všech svých cílů; znamená to, ţe váš ţivot bude mít jasný, pevný a zjevný směr. Teď si představte, kdo se vašeho pohřbu účastní. Jistě vaše manţelka/váš manţel, vaše děti, nejbliţší přátelé. Moţná lidé z vaší církve, ze zaměstnání, ze sousedství. Kaţdý, koho máte rádi, se můţe zúčastnit. Bez omezení. Pokud máte nějaké dávné přátele, někoho, s kým jste ztratili kontakt a rádi byste je tam viděli, klidně si je tam pozvěte. Vzpomeňte si na všechny důleţité lidi ve svém ţivotě a představte si, ţe tam jsou. Dívejte se na ně. Pozorujte jejich tváře. Pozorujte je, jak pozorují váš pohřeb. Teď si představte, jak někdo (můţete si vybrat kdo) o vás pronáší smuteční projev, který vyjadřuje vše, co by tito lidé ve vašem ţivotě mohli vidět, pokud byst jej dokázali ţít v souladu se svými nevlastnějšími hodnotami. Představte si, co byste si nejvíc přáli, aby bylo ve vašem ţivotě zjevné. Nejde o ţádnou zkoušku. Nikdo vás kvůli vaší představě nebude soudit a nikdo se nikdy nedozví, co si právě představujete. Jakmile vám bude tato představa jasné, věnuje čas tomu, abyste si doslova napsali, co byste si přáli v tomto smutečním projevu slyšet o tom, jak jste svůj ţivot ţili. Buďte smělí! Nejde o ţádnou předpověď. Nejde o ţádnou sebechválu. Jde o to najít slova, která by nejpřesněji obráţela to, jaký smysl byste chtěli svému ţivotu dát, jaký smysl měl váš pobyt na tomto světě. Představte si, jak někdo z rodiny nebo některý váš přítel o vás hovoří. Co by asi tak řekl? Napište to, slovo od slova: Jak jste se během tohoto cvičení cítili? Kromě toho, ţe je nezvyklé pozorovat svůj vlastní pohřeb, co jiného vám toto cvičení ještě přineslo? Teď si znovu přečtěte, co jste napsali. Pokud vám připadá, ţe něco chybí nebo ţe tam něco nepatří, tak to klidně přepište. Koneckonců, je to přece váš pohřeb, ne? To, jak byste si přáli, aby na vás druzí po vaší smrti vzpomínali, by vám mohlo pomoci si uvědomit, na čem vám v současné době záleţí. Nevíme, co o nás budou lidé říkat na našem pohřbu, ale víme, ţe naše 3

4 současné činy mohou velmi ovlivnit to, jak se náš ţivot bude od teď vyvíjet. Vaši blízcí si nebudou pamatovat vaše myšlenky, pocity nebo tělesné příznaky, ale budou to vaše volby a vaše činy, které kaţdý den děláte. Můţete s tím začít uţ dnes? Můţete začít hned teď? Zkusme nyní vyuţít metody zamyšlení nad vlastním ţivotem ve zkrácené podobě. Kdyţ člověka pohřbí, často mu napíší na náhrobek nějaký epitaf. Jsou to věci jako Tady leţí Zuzana. Milovala svou rodinu z celého srdce. Kdyby byl ten náhrobek dole váš, jaký nápis byste si přáli, aby na něm byl? Jak byste si přáli, aby byl váš ţivot charakterizován? Opět, nejde o předpověď ani o popis; je to naděje, přání. aspirace. Je to jen mezi vámi a postavou v zrcadle. Zač byste si přáli, aby váš ţivot stál? Zamyslete se nad tím na chvíli a zkuste své hodnoty shrnout do krátkého epitafu. Ten napište na obrázek náhrobku dole. ZDE LEŢÍ DALŠÍ KROK: DESET OBLASTÍ HODNOT Krátké cvičení, které jste právě dokončili, představuje široký začátek pro další práci. Doufáme, ţe ve vás vyvolaly myšlenky a emoce, které vám umoţní, abyste si nyní směleji a jasněji uvědomovali, jaký ţivot byste si přáli ţít. Jste naţivu a ne mrtví. Jak chcete žít? Aby tato otázka dostala nějakou strukturu, projděte si postupně následujících deset oblastí, které pro vás mohou mít určitý význam. 1. Manţelský/partnerský/milenecký vztah 2. Rodičovství 3. Rodinné vztahy (jiné neţ intimní vztahy a rodičovství) 4. Přátelství/společenské vztahy 5. Kariéra/zaměstnání 6. Vzdělávání/výcvik/osobní růst a vývoj 7- Volný čas/zábava/koníčky 4

5 8. Spiritualita 9. Občanství 10. Zdraví/tělesná pohoda Následuje krátký popis kaţdé z těchto oblastí a prostor, ve kterém můţete popsat své vlastní hodnoty v kaţdé z těchto oblastí. Při procházení jednotlivých domén mějte stále na mysli, ţe hodnoty nejsou konkrétní cíle, ale obecný ţivotní směr. Ke konkrétním cílům se dostaneme později. Kdyţ zjistíte, ţe píšete materiální věci, které lze vlastnit, zastavte se a znovu si uvědomte, co po vás chceme; to znamená směr, který je stále přítomný, ale jehoţ cíle nemůţe být nikdy plně dosaţeno. Vyuţijte to v tomto cvičení to, co jste se aţ dosud o hodnotách dozvěděli. Vzpomeňte si na svůj smuteční projev a svůj epitaf, které jste si právě napsali, a zjistěte, zda se některé části netýkají jedné či více oblastí. Při práci na tomto cvičení můţete zjistit, ţe některé oblasti jsou pro vás velice významné, zatímco jiné nikoli. Některými oblastmi se v současné době moc nezabýváte. To je pochopitelné. Nikde není řečeno, ţe byste měli mít stejně významné hodnoty ve všech uvedených oblastech ţivota. Různí lidé mají různé hodnoty. O něco později vám pomůţeme si jednotlivé hodnoty ocenit. V této chvíli se pokuste najít v kaţdé oblasti aspoň nějakou hodnotu, která je pro vás důleţitá. Pokud v některé oblasti ţádnou takovou hodnotu nenajdete, nevadí, tak ji přeskočte. Můţe být také obtíţné najít přesné hranice mezi jednotlivými oblastmi. Někomu můţe například připadat obtíţné najít hranici mezi volným časem a společenskými vztahy. Přečtěte si popis kaţdé oblasti a snaţte se je rozlišovat tak jasně, jak to jen jde. Pokud se vám některé z nich překrývají nebo se vám opakují stejné hodnoty v různých oblastech, pak je to v pořádku, jenom to nepřehánějte. Nejde o ţádnou zkoušku. Nemusíte své zápisy nikomu ukazovat, pokud nechcete. Takţe buďte upřímní a otevření a dejte si moţnost prozkoumat, jako jsou vaše vlastní ţivotní hodnoty. Napište, co vy povaţujete za hodnotu. Neexistují přitom ţádné správně nebo nesprávné odpovědi. MANŽELSKÝ/PARTNERSKÝ/MILENECKÝ VZTAH Pro většinu lidí jsou intimní vztahy velmi důleţité. Jsou to vztahy, které máte se svými významnými blízkými osobami : se svým manţelem/manţelkou, druhem/druţkou, milencem/milenkou. I kdyţ v současné době nemáte ţádný takový vztah, stejně můţete na tuto otázku odpovědět v tom smyslu, co byste si přál najít v takovém vztahu. Jakým člověkem byste chtěl být v rámci intimního vztahu? Můţe vám pomoci, kdyţ se zamyslíte nad tím, jak byste se v takovém vztahu chtěl chovat a pak z toho odvodit hodnoty, které vás k takovému chování motivují. Jaké jsou to motivy? Jak odráţejí to, čeho si v takovém vztahu ceníte? Neuvádějte konkrétní cíle (například Chtěl bych se oţenit ), k tomu bude příleţitost později. 5

6 RODIČOVSTVÍ Zamyslete se nad tím, co to pro vás znamená být matkou nebo otcem. Jací byste chtěli v této roli být? I kdyţ nemáte děti, stejně na tuto otázku můţete odpovědět. Jací byste chtěli být v roli někoho, kdo je pro druhé oporou? RODINNÉ VZTAHY (JINÉ NEŽ INTIMNÍ VZTAHY A RODIČOVSTVÍ) Tato oblast se týká širší rodiny, nejen manţela/manţelky a dětí, ale dalších rodinných vztahů. Zamyslete se nad tím, jakým byste chtěl být synem, dcerou, strýcem, tetou, dědečkem, babičkou, tchánem, tchýní a tak dále. Jací byste chtěli být ve svých rodinných vztazích? Můţete to vzít zeširoka nebo jen v rámci své uţší rodiny. Jaké hodnoty by se měly projevit v této oblasti vašeho ţivota? PŘÁTELSTVÍ/SPOLEČENSKÉ VZTAHY Přátelství je další oblastí osobních vztahů, které si většina lidí cení. Jakým přítelem/přítelkyní byste chtěli být? Zamyslete se nad svými nejlepšími přáteli a uvidíte, zda z těchto vztahů dokáţete odvodit, jaké hodnoty jsou pro vás v této oblasti důleţité. KARIÉRA/ZAMĚSTNÁNÍ Práce a kariéra jsou pro většinu lidí důleţité, protoţe v této oblasti strávíme velkou část svého ţivota. Ať je vaše práce jednoduchá nebo vysoce specializovaná, otázka hodnot v této oblasti trvá. Jakým zaměstnancem byste chtěli být? O co vám ve vaší práci jde nejvíce? Čeho chcete v rámci svého zaměstnání dosáhnout? VZDĚLÁVÁNÍ/VÝCVIK/OSOBNÍ RŮST A VÝVOJ Tato oblast zahrnuje všechny typy vzdělávání a osobního rozvoje. Školní vzdělání jej jen jedním z příkladů. Patří sem všechno, co se v ţivotě učíte. I práce, kterou podnikáte při čtení této knihy, sem patří. Jakým typem ţáka chcete být? Jak se chcete angaţovat v této oblasti svého ţivota? VOLNÝ ČAS/ZÁBAVA/KONÍČKY Trávení volného času, zábava a koníčky jsou důleţité pro většinu z nás. V této oblasti ţivota si znovu nabíjíme baterie, při těchto činnostech se často scházíme s přáteli nebo s rodinou. Zamyslete se, jaký smysl pro vás vaše koníčky, sportovní aktivity, hraní her, výlety a jiné rekreační činnosti mají. Jaké hodnoty by se při těchto aktivitách měly ve vašem ţivotě projevit? SPIRITUALITA Spiritualitou nemyslíme nutně organizované náboţenství, i kdyţ to jistě do této oblasti spadá. Spiritualita znamená vše, co vám pomáhá cítit se ve spojení s něčím, co vás přesahuje, co ve vás vyvolává pocit zázračnosti či transcedence. Zahrnuje to, v co věříte, vaše spirituální a náboţenské praktiky a vaše vztahy s ostatními v této oblasti. Jací byste si přáli být v této oblasti svého ţivota? 6

7 SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST Čím byste chtěli přispět společnosti a jakým členem společenství byste si přáli být? Jací byste si přáli být v oblasti sociální/politické/charitativní a společenské? ZDRAVÍ/TĚLESNÁ POHODA Všichni jsme tělesné bytosti a péče o těle formou cvičení, zdravého stravování a dodrţování rozumných tělesných zvyklostí je další důleţitou oblastí našeho ţivota. Jaké hodnoty sledujete v této oblasti svého ţivota? Někdy zjistíme, ţe klienti stále nemají jasno v tom, co jsou to hodnoty, i v této fázi programu. Lidé se často dopouštějí chyby v tom, ţe uvádějí jako svou hodnotu, které si cení, něco, co jim ve skutečnosti diktují svými přáními druzí lidé. Abyste si ověřili, zda se skutečně jedná o vaše vlastní hodnoty, projděte si, co jste v tomto cvičení napsali, a přitom si poloţte otázku Kdyby nikdo netušil, na čem tady pracuji, napsal bych to stejně? Pokud zjistíte, ţe jste napsali něco, co vám nesedí, něco, co spíše vyjadřuje vaši představu jak by to mělo správně být, pak se vraťte a opravte to. Tento text není pro nikoho jiného. Je jenom pro vás. JAK SI SEŘADIT A OVĚŘIT SVÉ HODNOTY Jistým způsobem není příliš důleţité, ţe jsou pro vás určité hodnoty významnější neţ jiné. Všechno, co jste v předcházejících cvičeních napsali, se týká oblastí vašeho ţivota, které chcete rozvíjet, abyste ţili plněji. Můţe být ale uţitečné přiřadit svým hodnotám určité pořadí, abyste viděli, ve kterých oblastech ţivota můţete začít jednat. Kapitola 13 je věnována odhodlanému jednání. Ale neţ k tomu přikročíme, je třeba abyste si ujasnili, k čemu se chcete odhodlat. Znovu si projděte práci, kterou jste právě dokončili. Z kaţdé oblasti teď vyberte jednu klíčovou hodnotu (pokud jste jich napsali více, tak zvolte tu nejdůleţitější) a napište si do tabulky dole krátkou větu, která vám tuto hodnotu připomene. Pak kaţdou oblast zhodnoťte dvěma způsoby. Nejdříve si poloţte otázku, jak důleţitá je pro vás tato oblast ţivota v současné době, a zhodnoťte to na škále 1 aţ 10, kde 1 znamená zcela nedůleţitá a 10 znamená maximálně důleţitá. Přitom nechceme, abyste to hodnotili podle svého současného chování, chceme, abyste to hodnotili podle toho, jak byste si přáli, aby váš ţivot vypadal. Aţ potom zhodnoťte kaţdou oblast s ohledem na své současné chování. Do jaké míry dokáţete uskutečňovat zvolenou hodnotu v dané oblasti svého ţivota v současné době? Hodnota 1 znamená, ţe se tato hodnota ve vašem současném chování nijak neprojevuje, zatímco hodnota 10 znamená, ţe se tato hodnota ve vašem chování projevuje maximálně. A nakonec podělte hodnotu důleţitosti hodnotou aktuálního chování, abyste získali celkové skóre ţivotní odchylky od svých hodnot. 7

8 Důležitost 1-10 Naplnění 1-10 Životní odchylka Tabulka: Pořadí mých hodnot Oblast Manţelství/partnerství/intimní vztahy Hodnota Rodičovství Další rodinné vztahy Přátelství/Společenské vztahy Kariéra/Zaměstnání Vzdělávání/Výcvik/Osobní růst Volný čas/záliby/koníčky Spiritualita Společenská angaţovanost Zdraví/Tělesná pohoda Nejdůleţitější je zřejmě číslo úplně vpravo. Čím je vyšší, tím více by se měl váš ţivot v této oblasti změnit, pokud jej chcete vést v souladu s tím, na čem vám záleţí. Vysoká čísla ve sloupci Ţivotní odchylka ukazují na utrpení a bolest. Moţná byste si měli zakrouţkovat nebo podtrhnout ta čísla, která ukazují na největší rozdíl mezi důleţitostí vašich hodnot a jejich současným projevováním ve vašem ţivotě. ODHODLANÉ JEDNÁNÍ V kapitole 13 vyuţijete informace, které jste si shromáţdili, a pomocí nich si naplánujete konkrétní způsoby, jak naplňovat hodnoty, které jste odhalili v této kapitole. Nádherná věc ohledně hodnot je ta, ţe podle nich můţete ţít. Všechno, co jste si napsali v této kapitole, je dosaţitelné. Všimněte si, ţe jsme nemluvili o tom, ţe by bylo hodnotou překonání emočního utrpení. Není. Mluvili jsme o tom, jaký ţivot si přejete ţít. Tento ţivot máte na dosah. Jaký by mohl váš ţivot být, kdybyste se opravdu vymanili z područí své mysli a vkročili přímo do ţivota? 8

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Naslouchej mi! Tento pracovní sešit patří

Naslouchej mi! Tento pracovní sešit patří Naslouchej mi! Tento pracovní sešit patří USARC/PACE, 1996 Revise 2000 1 Upozornění pro plánovače Používáte-li tuto příručku, abyste pomohli jiným v plánování, dbejte na to: 1) abyste sami nejdříve dokončili

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace

Kogn ogn t i ivn vn rest s ruk u t k ur u ali al z i ace Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Úvod - edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU:

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Návrat hojnosti a prosperity do našich ţivotů. O co jde? Jde o unikátní

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7%

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7% SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM Jak vyplývá ze zjištěných výsledků výzkumu, více neţ polovina respondentů (54,0 %) se do zaměstnání většinou nebo často těší. Méně neţ polovina dotázaných

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem?

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem? Svépomocná brožura Poznámka k úpravě a používání Tato brožura vychází z How to Prevent Alcohol-Related Problems: A Sensible Drinking Manuál" (Jak předejít problémům souvisejícím s alkoholem: manuál rozumného

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Program Podnikání 2. týden. Peněžní

Program Podnikání 2. týden. Peněžní Program Podnikání 2. týden Peněžní alchymie Tento týden se podíváme na peníze. Toto je podle mně tak naprosto zásadní téma, že je hned jako druhé v našem programu. Přála bych si, abych věděla to, co dnes,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Truchlení dětí a dospívajících

Truchlení dětí a dospívajících Truchlení dětí a dospívajících PhDr. N. Špatenková, Ph.D. Bc. Jakub Jansa Katedra sociologie a andragogiky FF UP Olomouc Smrt Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Smrt je univerzální lidská zkušenost.

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Volte vždy jednoduchost

Volte vždy jednoduchost Volte vždy jednoduchost Život je ve své podstatě velice jednoduchý. V jednoduchosti je krása. Příroda není složitá je velice jednoduchá. Roste, zraje a ukládá se k zimnímu odpočinku. Vše se děje s naprostou

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

7 kroků, jak začít s organizováním vašeho domova. Pracovní listy

7 kroků, jak začít s organizováním vašeho domova. Pracovní listy 7 kroků, jak začít s organizováním vašeho domova Pracovní listy Pro všechny hospodyňky s láskou připravila: Martina Kročilová Říjen 2014 2014 1 7 kroků, jak začít s organizováním vašeho domova Při čtení

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Obsah Stránka 1. Aneta Končulová: Jak se stát dobrou mámou za 14 dní

Obsah Stránka 1. Aneta Končulová: Jak se stát dobrou mámou za 14 dní Obsah Úvod: Jak na to?...2 I. Hlava... 4 Den 1: Co to znamená být dobrá máma (teorie)...4 Den 2: Co pro mne znamená být dobrá máma? (cvičení)...6 Den 3: Práce s vlastními přesvědčeními (cvičení)...7 II.

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Manuál, jak pracovat s tenkým klientem

Manuál, jak pracovat s tenkým klientem Manuál, jak pracovat s tenkým klientem zpracováno za spolupráce firmy MÚZO a ekonomického oddělení FSV UK Revidovalo CIVT dne 24.06.2015 1 Obsah Přihlášení... 3 Po přihlášení... 4 Účetní sestavy... 5 Nastavení

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Stránka 1 z pravidel života PhDr. Katherine Koting

Stránka 1 z pravidel života PhDr. Katherine Koting Stránka 1 z 7 16 pravidel života PhDr. Katherine Koting Stránka 2 z 7 1. Jsme tu proto, abychom se učili a někam se posunuli. To si duše každého z nás před svým vtělením přála a tudíž hledejme na všem

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ, TIM FEARON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více