JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY"

Transkript

1 JAK VOLIT SVÉ VLASTNÍ HODNOTY Kapitola 12 z knihy S.C.Hayes & S.Smith: Get out of your Mind & into your Life, New Harbinger Publications, Oakland, CA, USA, str Tato kniha se v posledku zabývá tím, co je pro vás důleţité a jak aktivně zvolit a sledovat svolený směr. I kdyţ metody jako je nadhled, plné uvědomování a přijetí jsou uţitečné samy o sobě, jejich pouţívání je jen prázdnou skořápkou, pokud nejsou vyuţívány s cílem ţít smysluplný ţivot. Kapitola 11 vám měla pomoci pochopit, co máme na mysli pod pojmem hodnoty. Zvolit si to, co je pro vás hodnotou a řídit se tím ve svém ţivotě je obohacující a dává to ţivotu smysl, i kdyţ člověka potkají velmi těţké záţitky. Tato kapitola se zaměřuje právě na tuto oblast. Páni, kterým sloužíte Ţít hodnotný ţivot znamená slouţit svým hodnotám. Byl to Bob Dylan, který napsal ve své písni Vţdycky musíš někomu slouţit. Otázka zní Komu (nebo čemu) budete slouţit? Vaše zkušenost, tato kniha i vaše současné psychické problémy vám ukázaly, ţe pokud svůj ţivot zasvětíte snaze zmírnit svou bolest, pak to není ţádný ţivot. Pokud vám vaše agorafobie tvrdí, ţe nesmíte chodit ven, a přitom všechno ve vás ví, ţe chodit ven je ţivotně důleţité, pak pokud budete slouţit své agorafobii, nebudete moci sledovat tu ţivotní dráhu, po které touţíte. Kdyţ si tohle uvědomíte, můţe vás to vyděsit. Kdyţ se rozhodnete, ţe se při svém jednání nebudete řídit tím, co vám říká vaše mysl, čím se tedy máte vlastně řídit? Pokud si skutečně můţete zvolit, čím chcete být, jak máte vědět, co máte dělat? Jakým kompasem se máte řídit v tomto zdánlivě nekonečném moři moţností? Jsme přesvědčeni, ţe právě teď máte všechny potřebné nástroje k tomu, abyste učinili volby, které vás povedou ke smysluplnému a inspirujícímu ţivotu. Nejen ţe máte moţnost, ale i schopnost ţít ve sluţbě svým hodnotám. To neznamená, ţe vám okolnosti nemohou zabránit v tom, abyste dosáhli svých cílů; není to ţádná záruka úspěšného výsledku. A také to neznamená, ţe jiţ umíte všechno, co potřebujete, abyste dosáhli svých stanovených cílů. Znamená to jen, ţe máte všechno k tomu, abyste si dokázali zvolit svůj ţivotní směr. Slovo hodnota má v latině význam silný a cenný. Odkazuje také na nutnost činů je třeba jednat tak, aby byl výsledek cenný a trvalý. Hodnoty neurčují jen to, o co se kaţdý den snaţíte, ale také to, o čem chcete, aby byl váš ţivot. V jistém smyslu se jedná o záleţitost ţivota a smrti nebo přinejmenším o rozdíl mezi ţivotem ţitým naplno a bezúčelným přeţíváním. CVIČENÍ: ÚČAST NA VLASTNÍM POHŘBU Kdyţ člověk zemře, zůstává po něm to, za čím si stál. Vzpomeňte si na někoho, kdo jiţ neţije, ale kdo byl pro vás vzorem a koho jste obdivovali. Vzpomeňte si na své hrdiny. A sami si uvědomte, zda to, za čím si stáli a o co jim v životě šlo, není to nejdůleţitější, co po nich zbylo. Není důleţité, co vlastnili, ani jejich vnitřní pochybnosti. Důleţité jsou hodnoty, které svým ţivotem naplňovali. Máte na tomto světě k dispozici jen určitý čas a nevíte, kolik ho je. Otázka Chce svůj ţivot naplnit, i kdyţ víte, ţe zemřete? se nijak podstatně neliší od otázky Chcete někoho milovat, i kdyţ víte, ţe vám to 1

2 přinese bolest? nebo Chcete usilovat o hodnotný ţivot, ačkoli víte, ţe někdy nedokáţete dostát svým hodnotám? nebo Chcete usilovat o úspěch, i kdyţ víte, ţe někdy neuspějete? Moţná bolest a pocit vitality, které ze svých záţitků získáváte, jdou nerozlučně ruku v ruce. Pokud si opravdu přejete, aby váš ţivot byl něčím smysluplným, pak vám můţe pomoci, kdyţ se na něj podíváte z perspektivy toho, co si přejete, aby po vás zůstalo. Jedním z hlavních zdrojů našeho vyhýbavého chování jen naše verbální uvědomování, ţe ţivot na této zemi je konečný. Uvědomujeme si, ţe vám můţe připadat morbidní představit si, ţe váš ţivot je u konce a ohlíţíte se zpět. Nejde ale o to, aby to bylo morbidní, ale aby to bylo jasné. Pokud byste opravdu ţili takový ţivot, o jaký chcete usilovat od teď aţ do jeho konce, co by z něj jasně vysvítalo? To znamená, co by bylo jasné o vašem ţivotě, jak jste jej ţili? Nejde o ţádnou předpověď, dohad nebo popis. Otázka se netýká toho, co jste jiţ udělali nebo co očekáváte, ţe uděláte. Otázka se týká toho, co byste si přáli, aby lidé, kteří jsou vám blízcí, viděli. Nejde přitom o společenské uznání; spíše o to, jaké hodnoty z vašeho ţivota vyplynou. Ptáme se vás jen na toto: Co by bylo jasné na první pohled, kdybyste si svobodně zvolili ţivot, za kterým byste si mohli stát? Moţná si tuto otázku kladete jen šeptem, ale protoţe je to otázka volby, chtěli bychom, abyste si otevřeně přiznali, na čem vám v ţivotě záleţí a o co opravdu stojíte. Pokud má váš ţivot mít svou cenu, pokud je to jenom mezi vámi a vaším srdcem, kdyţ se nikdo nebude smát a tvrdit, ţe je to nemoţné, kdybyste si směle přiznali své nejniternější aspirace, o co by vám ve vašem ţivotě šlo? A bylo by to přitom zjevné i lidem kolem vás? Najděte si teď klidné místo, kde se budete moci nerušeně soustředit. Zajistěte si, aby vás nic nevyrušovalo a dopřejte si dostatek času na to abyste si dokázali co nejţivěji představit následující scénu, a potom si odpovězte na otázky, které vám poloţíme. Mějte na mysli, ţe pokud budete toto cvičení provádět opravdu poctivě, můţe jít velmi silný emoční záţitek. Nejde nám o to, abyste čelili své smrti, jde o to, abyste čelili svému ţivotu! Nicméně jednou z příčin, který lidem brání vést hodnotný ţivot je vědomí, ţe kaţdá hodnota v sobě nese konečnost našeho ţití. Vyhýbat se tomuto faktu znamená, ţe se nedokáţete plně a skutečně něčemu oddat, a sami si řekněte, zda to není příliš vysoká cena. Pokud zjistíte, ţe jste pohlceni svými emocemi a nedokáţete je unést, vzpomeňte si na techniky, které jste při čtení této knihy pouţívali, některou z nich vyuţijte a přitom si uvědomte, ţe toto cvičení provádíte proto, abyste poslouţili něčemu, co vám můţe velmi pomoci. Teď si zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Jakmile se uklidníte, představte si, ţe jste zemřeli, a díky nějakému zázraku jste schopni být v duchovní formě přítomni na svém vlastním pohřbu. Představte si kde by se konal a jaké by to bylo. Dopřejte si několik chvil, abyste si jasně představili, jak bude váš pohřeb vypadat. Představte si, ţe některý člen rodiny nebo některý váš přítel byl poţádán, aby o vás pronesl krátký projev, ohledně toho, o co vám v ţivotě šlo; na čem vám záleţelo, o tom, čím jste byl. Tento smuteční projev napište ve dvou formách. Nejdříve si napište, jak se obáváte, ţe by tento projev mohl vypadat, kdyby se vám nepodařilo zvládnout problémy, se kterými se v současném době potýkáte, nebo kdyby tyto problémy ještě narostly. Představte si, 2

3 ţe jste nedokázali naplnit svůj ţivot tak, jak byste si přáli, a místo toho byste pokračovali ve svém vyhýbání se, bědování, snaze o potlačení svých emocí a ve svém sebeospravedlňování. Představte si člena své rodiny nebo svého přítele. Co by o vás asi řekl. Napište to, slovo od slova: Teď si představte, ţe byste tomu člověku dokázali v té chvíli nahlédnout do mysli. Kdyby nijak necenzuroval to, co říká, nic by nepředstíral, a kdybyste mohli vidět, co si skutečně myslí, co ještě by mohl říkat (soukromě, sám pro sebe), co nelze říci na veřejnosti. Napište to, slovo od slova: Tento smuteční projev byl záznamem vašich obav a moţná i popisem toho, kam vás váš minulý způsob ţivota zavedl. Pokud se vám nelíbilo, co jste si napsali, vyuţijte této nespokojenosti k další práci. Smuteční projev na vašem pohřbu nemusí znít takto. Představte si, ţe od této chvíle budete ţít ţivot, který bude naplňovat hodnoty, na kterých vám nejvíce záleţí. To neznamená, ţe zázračně dosáhnete všech svých cílů; znamená to, ţe váš ţivot bude mít jasný, pevný a zjevný směr. Teď si představte, kdo se vašeho pohřbu účastní. Jistě vaše manţelka/váš manţel, vaše děti, nejbliţší přátelé. Moţná lidé z vaší církve, ze zaměstnání, ze sousedství. Kaţdý, koho máte rádi, se můţe zúčastnit. Bez omezení. Pokud máte nějaké dávné přátele, někoho, s kým jste ztratili kontakt a rádi byste je tam viděli, klidně si je tam pozvěte. Vzpomeňte si na všechny důleţité lidi ve svém ţivotě a představte si, ţe tam jsou. Dívejte se na ně. Pozorujte jejich tváře. Pozorujte je, jak pozorují váš pohřeb. Teď si představte, jak někdo (můţete si vybrat kdo) o vás pronáší smuteční projev, který vyjadřuje vše, co by tito lidé ve vašem ţivotě mohli vidět, pokud byst jej dokázali ţít v souladu se svými nevlastnějšími hodnotami. Představte si, co byste si nejvíc přáli, aby bylo ve vašem ţivotě zjevné. Nejde o ţádnou zkoušku. Nikdo vás kvůli vaší představě nebude soudit a nikdo se nikdy nedozví, co si právě představujete. Jakmile vám bude tato představa jasné, věnuje čas tomu, abyste si doslova napsali, co byste si přáli v tomto smutečním projevu slyšet o tom, jak jste svůj ţivot ţili. Buďte smělí! Nejde o ţádnou předpověď. Nejde o ţádnou sebechválu. Jde o to najít slova, která by nejpřesněji obráţela to, jaký smysl byste chtěli svému ţivotu dát, jaký smysl měl váš pobyt na tomto světě. Představte si, jak někdo z rodiny nebo některý váš přítel o vás hovoří. Co by asi tak řekl? Napište to, slovo od slova: Jak jste se během tohoto cvičení cítili? Kromě toho, ţe je nezvyklé pozorovat svůj vlastní pohřeb, co jiného vám toto cvičení ještě přineslo? Teď si znovu přečtěte, co jste napsali. Pokud vám připadá, ţe něco chybí nebo ţe tam něco nepatří, tak to klidně přepište. Koneckonců, je to přece váš pohřeb, ne? To, jak byste si přáli, aby na vás druzí po vaší smrti vzpomínali, by vám mohlo pomoci si uvědomit, na čem vám v současné době záleţí. Nevíme, co o nás budou lidé říkat na našem pohřbu, ale víme, ţe naše 3

4 současné činy mohou velmi ovlivnit to, jak se náš ţivot bude od teď vyvíjet. Vaši blízcí si nebudou pamatovat vaše myšlenky, pocity nebo tělesné příznaky, ale budou to vaše volby a vaše činy, které kaţdý den děláte. Můţete s tím začít uţ dnes? Můţete začít hned teď? Zkusme nyní vyuţít metody zamyšlení nad vlastním ţivotem ve zkrácené podobě. Kdyţ člověka pohřbí, často mu napíší na náhrobek nějaký epitaf. Jsou to věci jako Tady leţí Zuzana. Milovala svou rodinu z celého srdce. Kdyby byl ten náhrobek dole váš, jaký nápis byste si přáli, aby na něm byl? Jak byste si přáli, aby byl váš ţivot charakterizován? Opět, nejde o předpověď ani o popis; je to naděje, přání. aspirace. Je to jen mezi vámi a postavou v zrcadle. Zač byste si přáli, aby váš ţivot stál? Zamyslete se nad tím na chvíli a zkuste své hodnoty shrnout do krátkého epitafu. Ten napište na obrázek náhrobku dole. ZDE LEŢÍ DALŠÍ KROK: DESET OBLASTÍ HODNOT Krátké cvičení, které jste právě dokončili, představuje široký začátek pro další práci. Doufáme, ţe ve vás vyvolaly myšlenky a emoce, které vám umoţní, abyste si nyní směleji a jasněji uvědomovali, jaký ţivot byste si přáli ţít. Jste naţivu a ne mrtví. Jak chcete žít? Aby tato otázka dostala nějakou strukturu, projděte si postupně následujících deset oblastí, které pro vás mohou mít určitý význam. 1. Manţelský/partnerský/milenecký vztah 2. Rodičovství 3. Rodinné vztahy (jiné neţ intimní vztahy a rodičovství) 4. Přátelství/společenské vztahy 5. Kariéra/zaměstnání 6. Vzdělávání/výcvik/osobní růst a vývoj 7- Volný čas/zábava/koníčky 4

5 8. Spiritualita 9. Občanství 10. Zdraví/tělesná pohoda Následuje krátký popis kaţdé z těchto oblastí a prostor, ve kterém můţete popsat své vlastní hodnoty v kaţdé z těchto oblastí. Při procházení jednotlivých domén mějte stále na mysli, ţe hodnoty nejsou konkrétní cíle, ale obecný ţivotní směr. Ke konkrétním cílům se dostaneme později. Kdyţ zjistíte, ţe píšete materiální věci, které lze vlastnit, zastavte se a znovu si uvědomte, co po vás chceme; to znamená směr, který je stále přítomný, ale jehoţ cíle nemůţe být nikdy plně dosaţeno. Vyuţijte to v tomto cvičení to, co jste se aţ dosud o hodnotách dozvěděli. Vzpomeňte si na svůj smuteční projev a svůj epitaf, které jste si právě napsali, a zjistěte, zda se některé části netýkají jedné či více oblastí. Při práci na tomto cvičení můţete zjistit, ţe některé oblasti jsou pro vás velice významné, zatímco jiné nikoli. Některými oblastmi se v současné době moc nezabýváte. To je pochopitelné. Nikde není řečeno, ţe byste měli mít stejně významné hodnoty ve všech uvedených oblastech ţivota. Různí lidé mají různé hodnoty. O něco později vám pomůţeme si jednotlivé hodnoty ocenit. V této chvíli se pokuste najít v kaţdé oblasti aspoň nějakou hodnotu, která je pro vás důleţitá. Pokud v některé oblasti ţádnou takovou hodnotu nenajdete, nevadí, tak ji přeskočte. Můţe být také obtíţné najít přesné hranice mezi jednotlivými oblastmi. Někomu můţe například připadat obtíţné najít hranici mezi volným časem a společenskými vztahy. Přečtěte si popis kaţdé oblasti a snaţte se je rozlišovat tak jasně, jak to jen jde. Pokud se vám některé z nich překrývají nebo se vám opakují stejné hodnoty v různých oblastech, pak je to v pořádku, jenom to nepřehánějte. Nejde o ţádnou zkoušku. Nemusíte své zápisy nikomu ukazovat, pokud nechcete. Takţe buďte upřímní a otevření a dejte si moţnost prozkoumat, jako jsou vaše vlastní ţivotní hodnoty. Napište, co vy povaţujete za hodnotu. Neexistují přitom ţádné správně nebo nesprávné odpovědi. MANŽELSKÝ/PARTNERSKÝ/MILENECKÝ VZTAH Pro většinu lidí jsou intimní vztahy velmi důleţité. Jsou to vztahy, které máte se svými významnými blízkými osobami : se svým manţelem/manţelkou, druhem/druţkou, milencem/milenkou. I kdyţ v současné době nemáte ţádný takový vztah, stejně můţete na tuto otázku odpovědět v tom smyslu, co byste si přál najít v takovém vztahu. Jakým člověkem byste chtěl být v rámci intimního vztahu? Můţe vám pomoci, kdyţ se zamyslíte nad tím, jak byste se v takovém vztahu chtěl chovat a pak z toho odvodit hodnoty, které vás k takovému chování motivují. Jaké jsou to motivy? Jak odráţejí to, čeho si v takovém vztahu ceníte? Neuvádějte konkrétní cíle (například Chtěl bych se oţenit ), k tomu bude příleţitost později. 5

6 RODIČOVSTVÍ Zamyslete se nad tím, co to pro vás znamená být matkou nebo otcem. Jací byste chtěli v této roli být? I kdyţ nemáte děti, stejně na tuto otázku můţete odpovědět. Jací byste chtěli být v roli někoho, kdo je pro druhé oporou? RODINNÉ VZTAHY (JINÉ NEŽ INTIMNÍ VZTAHY A RODIČOVSTVÍ) Tato oblast se týká širší rodiny, nejen manţela/manţelky a dětí, ale dalších rodinných vztahů. Zamyslete se nad tím, jakým byste chtěl být synem, dcerou, strýcem, tetou, dědečkem, babičkou, tchánem, tchýní a tak dále. Jací byste chtěli být ve svých rodinných vztazích? Můţete to vzít zeširoka nebo jen v rámci své uţší rodiny. Jaké hodnoty by se měly projevit v této oblasti vašeho ţivota? PŘÁTELSTVÍ/SPOLEČENSKÉ VZTAHY Přátelství je další oblastí osobních vztahů, které si většina lidí cení. Jakým přítelem/přítelkyní byste chtěli být? Zamyslete se nad svými nejlepšími přáteli a uvidíte, zda z těchto vztahů dokáţete odvodit, jaké hodnoty jsou pro vás v této oblasti důleţité. KARIÉRA/ZAMĚSTNÁNÍ Práce a kariéra jsou pro většinu lidí důleţité, protoţe v této oblasti strávíme velkou část svého ţivota. Ať je vaše práce jednoduchá nebo vysoce specializovaná, otázka hodnot v této oblasti trvá. Jakým zaměstnancem byste chtěli být? O co vám ve vaší práci jde nejvíce? Čeho chcete v rámci svého zaměstnání dosáhnout? VZDĚLÁVÁNÍ/VÝCVIK/OSOBNÍ RŮST A VÝVOJ Tato oblast zahrnuje všechny typy vzdělávání a osobního rozvoje. Školní vzdělání jej jen jedním z příkladů. Patří sem všechno, co se v ţivotě učíte. I práce, kterou podnikáte při čtení této knihy, sem patří. Jakým typem ţáka chcete být? Jak se chcete angaţovat v této oblasti svého ţivota? VOLNÝ ČAS/ZÁBAVA/KONÍČKY Trávení volného času, zábava a koníčky jsou důleţité pro většinu z nás. V této oblasti ţivota si znovu nabíjíme baterie, při těchto činnostech se často scházíme s přáteli nebo s rodinou. Zamyslete se, jaký smysl pro vás vaše koníčky, sportovní aktivity, hraní her, výlety a jiné rekreační činnosti mají. Jaké hodnoty by se při těchto aktivitách měly ve vašem ţivotě projevit? SPIRITUALITA Spiritualitou nemyslíme nutně organizované náboţenství, i kdyţ to jistě do této oblasti spadá. Spiritualita znamená vše, co vám pomáhá cítit se ve spojení s něčím, co vás přesahuje, co ve vás vyvolává pocit zázračnosti či transcedence. Zahrnuje to, v co věříte, vaše spirituální a náboţenské praktiky a vaše vztahy s ostatními v této oblasti. Jací byste si přáli být v této oblasti svého ţivota? 6

7 SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST Čím byste chtěli přispět společnosti a jakým členem společenství byste si přáli být? Jací byste si přáli být v oblasti sociální/politické/charitativní a společenské? ZDRAVÍ/TĚLESNÁ POHODA Všichni jsme tělesné bytosti a péče o těle formou cvičení, zdravého stravování a dodrţování rozumných tělesných zvyklostí je další důleţitou oblastí našeho ţivota. Jaké hodnoty sledujete v této oblasti svého ţivota? Někdy zjistíme, ţe klienti stále nemají jasno v tom, co jsou to hodnoty, i v této fázi programu. Lidé se často dopouštějí chyby v tom, ţe uvádějí jako svou hodnotu, které si cení, něco, co jim ve skutečnosti diktují svými přáními druzí lidé. Abyste si ověřili, zda se skutečně jedná o vaše vlastní hodnoty, projděte si, co jste v tomto cvičení napsali, a přitom si poloţte otázku Kdyby nikdo netušil, na čem tady pracuji, napsal bych to stejně? Pokud zjistíte, ţe jste napsali něco, co vám nesedí, něco, co spíše vyjadřuje vaši představu jak by to mělo správně být, pak se vraťte a opravte to. Tento text není pro nikoho jiného. Je jenom pro vás. JAK SI SEŘADIT A OVĚŘIT SVÉ HODNOTY Jistým způsobem není příliš důleţité, ţe jsou pro vás určité hodnoty významnější neţ jiné. Všechno, co jste v předcházejících cvičeních napsali, se týká oblastí vašeho ţivota, které chcete rozvíjet, abyste ţili plněji. Můţe být ale uţitečné přiřadit svým hodnotám určité pořadí, abyste viděli, ve kterých oblastech ţivota můţete začít jednat. Kapitola 13 je věnována odhodlanému jednání. Ale neţ k tomu přikročíme, je třeba abyste si ujasnili, k čemu se chcete odhodlat. Znovu si projděte práci, kterou jste právě dokončili. Z kaţdé oblasti teď vyberte jednu klíčovou hodnotu (pokud jste jich napsali více, tak zvolte tu nejdůleţitější) a napište si do tabulky dole krátkou větu, která vám tuto hodnotu připomene. Pak kaţdou oblast zhodnoťte dvěma způsoby. Nejdříve si poloţte otázku, jak důleţitá je pro vás tato oblast ţivota v současné době, a zhodnoťte to na škále 1 aţ 10, kde 1 znamená zcela nedůleţitá a 10 znamená maximálně důleţitá. Přitom nechceme, abyste to hodnotili podle svého současného chování, chceme, abyste to hodnotili podle toho, jak byste si přáli, aby váš ţivot vypadal. Aţ potom zhodnoťte kaţdou oblast s ohledem na své současné chování. Do jaké míry dokáţete uskutečňovat zvolenou hodnotu v dané oblasti svého ţivota v současné době? Hodnota 1 znamená, ţe se tato hodnota ve vašem současném chování nijak neprojevuje, zatímco hodnota 10 znamená, ţe se tato hodnota ve vašem chování projevuje maximálně. A nakonec podělte hodnotu důleţitosti hodnotou aktuálního chování, abyste získali celkové skóre ţivotní odchylky od svých hodnot. 7

8 Důležitost 1-10 Naplnění 1-10 Životní odchylka Tabulka: Pořadí mých hodnot Oblast Manţelství/partnerství/intimní vztahy Hodnota Rodičovství Další rodinné vztahy Přátelství/Společenské vztahy Kariéra/Zaměstnání Vzdělávání/Výcvik/Osobní růst Volný čas/záliby/koníčky Spiritualita Společenská angaţovanost Zdraví/Tělesná pohoda Nejdůleţitější je zřejmě číslo úplně vpravo. Čím je vyšší, tím více by se měl váš ţivot v této oblasti změnit, pokud jej chcete vést v souladu s tím, na čem vám záleţí. Vysoká čísla ve sloupci Ţivotní odchylka ukazují na utrpení a bolest. Moţná byste si měli zakrouţkovat nebo podtrhnout ta čísla, která ukazují na největší rozdíl mezi důleţitostí vašich hodnot a jejich současným projevováním ve vašem ţivotě. ODHODLANÉ JEDNÁNÍ V kapitole 13 vyuţijete informace, které jste si shromáţdili, a pomocí nich si naplánujete konkrétní způsoby, jak naplňovat hodnoty, které jste odhalili v této kapitole. Nádherná věc ohledně hodnot je ta, ţe podle nich můţete ţít. Všechno, co jste si napsali v této kapitole, je dosaţitelné. Všimněte si, ţe jsme nemluvili o tom, ţe by bylo hodnotou překonání emočního utrpení. Není. Mluvili jsme o tom, jaký ţivot si přejete ţít. Tento ţivot máte na dosah. Jaký by mohl váš ţivot být, kdybyste se opravdu vymanili z područí své mysli a vkročili přímo do ţivota? 8

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U

M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U M A N U Á L V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Červen 2007-2008 Strana 1 (celkem 64) TÉMA : KOMUNIKACE A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ŘÍZENÍ ŠKOL OH1: Vítáme Vás již svítí při příchodu do učebny Flipový

Více

Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace

Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace podle publikace Michaela Nortona: The Worldwide Fundraiser s Handbook s přílohami a doplněními Nadace VIA. 1/ Přeloţeno z publikace Michaela Nortona

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Místní akční skupina Vyhlídka o.s.

Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Místní akční skupina Vyhlídka o.s. MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 26.6. a 28.6.2009 II. (studijní materiály) Vzdělávací program č. 08/005/3310a/452/001700 Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2013 Nikola Lukešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Láska a nenávist Nikola Lukešová Plzeň 2013

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 -

Prohlášení. datum: 15. dubna 2009 jméno: Klára Soldátová vlastnoruční podpis: - 1 - Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Paliativní péče o děti zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole.

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v počátku jsem byla téměř definitivně rozhodnutá o čem

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

M o c v d ě č n o s t i

M o c v d ě č n o s t i M o c v d ě č n o s t i Tuto knihu v hodnotě 150 Kč Vám přináší Mistr mysli - www.mindmaster.cz MŮŽETE TUTO KNIHU SDÍLET. Nemůžete jí distribuovat ani půjčovat za účelem zisku. Nesmíte ji ani v žádném

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA

AKADEMIE ALTERNATIVA AKADEMIE ALTERNATIVA OBOR DRAMATERAPIE ABSOLVENSKÁ PRÁCE Mgr. Marcela Lehotská Terapie divadlem BRNO 2014 Vedoucí práce: Mgr. Josef Zajíček. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání

Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání Diplomová práce Bc. Michaela Hamouzová

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více