Metoda problémového vyučování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metoda problémového vyučování"

Transkript

1 Metoda problémového vyučování Katechezí se zabývám pětadvacet let. Zpočátku jsem tak činil ilegálně po domech a po lesích. Od roku 1991 pak na základě svého jáhenského svěcení jsem několik let vyučoval náboženství ve školách a letos je to již 13 let, co vedu přípravy na biřmování v kobyliské farnosti. Rád bych vás nyní požádal, abyste si představili, že máte před sebou skupinku dospívajících od čtrnácti do osmnácti let, kteří se navzájem moc neznají. Někteří ale ano, některé znám já, některé neznám, nicméně jedno je spojuje všichni se sami a dobrovolně přihlásili na přípravu na svátost biřmování. Na přípravu, která trvá dva roky a jejíž součástí jsou čtyři víkendové výjezdy spojené s duchovní obnovou. Takže určité rozhodnutí v těchto mladých lidech je. Jsou většinou ze základních nebo středních škol, případně z učilišť. Někteří chodili na náboženství jeden dva roky, jiní pocházejí z výborných křesťanských rodin. Tato skupinka je tedy značně nehomogenní a představy jejích členů o tom, co a jak se bude dít, jsou různé. Cílem je za prvé vytvořit z nich společenství a za druhé navázat s nimi vztahy tedy navázat osobní vztah s každým z nich. K tomu, co je cílem přípravy na svátost biřmování, se za chviličku dostaneme. Ale pojďme si nejprve představit, co s těmito mladými lidmi můžeme v této konkrétní situaci dělat. Jak je můžeme zaujmout? Nejde o školu, takže jaké máme k dispozici prostředky? Nelze je známkovat nebo zkoušet, vyhazovat, psát jim poznámky Zároveň je ale posláním těchto setkávání právě výchova a vzdělávání. Vaše situace je tedy poněkud složitá. Já jsem našel jedinou možnost, jak ji řešit, a to je takzvané problémové vyučování. Tento postup pomáhá tím, že motivuje mladé lidi k aktivní účasti na řešení konkrétních problémů. Náplň přípravy, kterou máte popsanou ve svých materiálech, jsem rozdělil do jednotlivých otázek jednotlivých problémů, které jsme postupně řešili. Samotné otázky a jejich řešení musejí být takové, aby posluchače, tedy biřmovance, opravdu zajímaly. Vybrané otázky musejí být blízké otázkám, které si kladou oni sami a které je baví. Musejí to být otázky, které nějak souvisejí s jejich skutečným každodenním životem. Tato metoda je postavena tak, aby řešení otázek nezáviselo na znalostech. Neptám se jich, jak se jmenoval kopec, na kterém byl ukřižován Pán Ježíš. Ale zeptám se: Jaký význam mělo pro tebe Ježíšovo ukřižování? Co Ježíšovo ukřižování přineslo? Proč se Ježíš nechal ukřižovat, když nemusel? Souhlasíš s tím, že se nechal ukřižovat? Jak vidíte, neptám se na znalosti, ale na názory a postoje. Ptám se na to, jaký význam má konkrétní událost, slovo nebo skutečnost pro náš každodenní život. Tato metoda má spoustu nevýhod. Jednou z nich je fakt, že se toho mnoho neprobere. Musím říci, že po letech zkušeností s touto přípravou je pro mne čím dál obtížnější její danou náplň absolvovat. Neustále mě napadají nové a nové otázky, které je potřeba klást a probírat. Druhou nevýhodou je skutečnost, že ne každému mladému člověku se líbí, když z něho tahám rozumy jeho názory. Snažím se o to, aby odpovědi nemusely být 1

2 příliš intimní. Nejde o zpytování svědomí nebo vyznávání, ale spíše o obecnější postoje. Nicméně i přesto se jedná o osobní výpovědi. Také platí, že ne každý se umí dobře vyjadřovat. Někomu to jde snadněji, někomu to jde hůř, a proto mají posluchači během přípravy celkem čtyřikrát příležitost nevyjadřovat se ústně, ale písemně. Další nevýhoda spočívá se skutečnosti, že daná skupina musí být dost malá, aby měl každý z jejích členů prostor k vyjádření. Každý člen se musí dostat ke slovu dostatečně často, jinak ho to nebude bavit. Je docela náročné a těžké už jen vydržet poslouchat, jak odpovídají ti druzí, a nebavit se při tom se svým sousedem, byť třeba i na stejné téma. Optimální počet je deset členů v jedné skupině. Takže když se například přihlásí k biřmování dvacet nebo třicet lidí, tak je potřeba rozdělit je do skupin. Dělíme je tak proto, aby každá z těch skupin byla dostatečně malá. Další nevýhodou jsou poměrně velké nároky kladené na příslušného katechetu, který přípravu vede. Není možné se na ni připravit dokonale, protože nikdy nevíte, co kdo řekne, kam se vaše rozhovory posunou a jaké situace nastanou. Vaše příprava vyžaduje určité znalosti Písma a církve, určitou schopnost improvizace. Do jisté míry je nemožnost dokonalé přípravy a nutnost ponechat určitý prostor improvizaci výhodou jako katecheta nechávám místo i tomu, v jehož rukou všechno spočívá, nechávám prostor pro působení Ducha svatého. A toto vědomí mne vede k pokoře. Vědomí, že byť jsem to dnes nezvládl úplně ideálně, moji posluchači to pochopili a porozuměli tomu není to má zásluha. Přesto jsem před každým takovým setkáním poněkud nervózní, podobně jako teď před vámi. A při té příležitosti vzpomínám na jednoho ze svých duchovních vůdců, který říkal, že má nervozita a má tréma jsou důsledkem malé pokory. Určitě na tom něco bude. Dál to nebudu rozebírat, můžete si o tom přemýšlet doma Nyní se pustím do výhod této metody problémového vyučování, při níž se posluchači aktivně zapojují do hledání odpovědí na některé zásadní otázky. První výhodou je, že posluchačům toho v hlavách uvízne víc, než kdybych jen vykládal. Podle psychologů platí, že při poslechu si člověk zapamatuje jen deset, nebo ještě spíše tak pět procent předávaných informací. Když si ale nad otázkami láme hlavu a hledání informací se aktivně účastní, může si jich zapamatovat až polovinu. A těch čtyřicet pět procent za to stojí. Navíc já osobně vzhledem ke vztahům, jaké chci s biřmovanci navázat, nikoho z nich nenutím si něco zapisovat nebo se učit. Domácí cvičení, která zadávám, vždy spočívají v pokládání dalších otázek, pokud možno ještě o něco složitějších, které je přimějí přemýšlet, a především popovídat si doma se svými rodiči. Tímto způsobem se snažím do přípravy vtáhnout také rodinu. Možná je to proto, že jsem začínal s takzvanou rodinnou katechezí, kdy jsem s rodiči spolupracoval přímo na místě, a dnes s nimi mohu tímto způsobem spolupracovat alespoň na dálku. Později se biřmovanců ptám: Co ti na to říkala maminka? Ptal ses jí? Co si o tom myslí tvoji rodiče? Tím dosahuji toho, že v rodině se o přípravu a o růst dítěte ve víře zajímají i rodiče, případně sourozenci, a že se v rodině mluví o otázkách víry. Jak jistě chápete, toto je pro mladého člověka důležité. To, co si řeknou doma, je možná ještě důležitější, než to, co si řekneme při setkávání v kostele. 2

3 Kromě účinného ukládání informací do paměti je další velkou výhodou skutečnost, že se tito mladí lidé učí o své víře přemýšlet. Že se učí mít osobní vztah k Bohu, k Ježíšovi, k Písmu, k svátostem, k modlitbě Že modlitba pro ně není něco abstraktního, jakási povinnost, ale potřeba. Že se o své víře učí mluvit. O to přece jde! Vždyť my je připravujeme k tomu, aby z nich byli aktivní dospělí křesťané, kteří budou o své víře svědčit svým životem, ale za jistých okolností i svými slovy. Vede je to k hledání osobních postojů k jednotlivým skutečnostem. Pokud to alespoň trochu jde, vždy se snažím, aby nebyla možná jen jedna odpověď. Abych respektoval různost názorů a postojů a důrazů na jednotlivé věci. Díky této metodě mám především možnost poznat osobní víru jednotlivých lidí musím ji poznat, abych ji mohl určitým způsobem formovat. Toto poznání vychází z projevů skutečných názorů a postojů, k čemuž je často nutno posluchače dotlačit. Když položíte určitou otázku, obvykle dostanete připravenou odpověď takovou, které říkám náboženská fráze a které vlastně lidé ani pořádně nerozumějí. Proč se Bůh stal člověkem? Proč se narodil Ježíš Kristus? Aby nás vykoupil. To je jistě správná odpověď, ale co to znamená vykoupil? Tak se snažím zjistit, jak tuto odpověď dotyčný mladý člověk vlastně chápe. Další výhodou této metody je výborná příležitost chválit jednotlivé posluchače za jejich odpovědi. Mohu říci: Tys na to přišel, to je ono! Vidíš, jaký jsi šikovný! Což pomáhá zaprvé upevňovat sebevědomí a zadruhé vytvářet právě vztahy s biřmovanci. Protože když někomu projevujete sympatie, je dotyčný samozřejmě rád. A vzájemné setkávání je pro něho pak také sympatické. A když někdo odpoví tak, že se za to pochválit nedá? Rozhodně není možné říct mu: Ty máš úplně špatnej názor. Ty jsi fakt nemožnej! Přece si něco takovýho vůbec nemůžeš myslet! Já se v takovém případě snažím položit doplňující otázku a dobrat se od člověka, který mi původně odpověděl oním podivným způsobem, takového vyjádření, za které ho nakonec pochválit mohu aby i on měl pocit, že na něco přišel. Tuto metodu by asi nebylo možné použít vždy a v každém společenství. Přiznám se, že jsem velmi rád, že se mohu setkávat s lidmi, kteří se připravují na biřmování. Většinou jsou to totiž lidé, kteří se k tomu sami rozhodli, kteří touží po poznání a kteří se opravdu chtějí stát aktivními a dobrými křesťany. S takovými lidmi je radost se setkávat. Pomáhají mi v poznávání Boha a v osobním růstu ve víře. Na spoustu věcí jsem přišel ve společenství s nimi, spoustu věcí jsem objevil právě díky těmto setkáním. Rád bych se teď pokusil uvést zde příklad této metody. Ideální by bylo, kdybychom to mohli vyzkoušet společně, kdybyste si mohli zahrát biřmovance. Bohužel to ale nejde, takže vám zkusím tuto situaci přiblížit a použít odpovědi, kterých se mi obvykle od mých mladých přátel dostává. Jak máte napsáno v textech před sebou, jedna část setkání se zabývá Božím královstvím. V Ježíšově učení tvoří Boží království jednu velikou kapitolu: Přiblížilo se Boží království V sedmnácté kapitole Lukášova evangelia říká Ježíš: Boží království je 3

4 mezi vámi! A ve čtrnácté kapitole v listě Římanům píše Pavel: Boží království spočívá ve spravedlnosti (můžeme říct ve svatosti), pokoji a radosti. Pro dnešní setkání jsem si vybral jedno z podobenství o Božím království, které při přípravě na biřmování probírám, a to je podobenství o perle. Je to jen jedna věta, dva verše: Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13,45-46) Toto podobenství jste jistě slyšeli mnohokrát a také víte, že podobenství mají vždy dvě roviny. První rovinou je příběh z běžného života na tomto světě. Když si ho Ježíš vymyslel a sděloval, předpokládal, že všichni dobře rozumí skutečnosti, kterou popisuje. Dnes je občas třeba okolnosti vysvětlit. Druhou rovinou je duchovní obsah popisované skutečnosti. Jinými slovy, v první rovině se mluví o obchodníkovi, který kupuje a zřejmě i prodává perly, a ve druhé rovině se říká cosi o Božím království. Já většinou začnu nejprve probírat první rovinu. V tomto případě zní poměrně jednoduše: obchodník objeví jednu krásnou perlu a pozor! udělá zvláštní rozhodnutí, totiž prodá všechno, co má, a koupí ji. V tuto chvíli pokládám jednoduchou otázku na rozjezd: Nebylo to od toho obchodníka příliš riskantní? Bylo to rozumné, prodat všechno, co má, a koupit tu perlu? A pokud to bylo rozumné, co to předpokládá? To je zásadní otázka. Předpokládá to, že obchodník byl zároveň odborníkem, který dobře poznal, že tahle jediná perla má mnohem větší cenu, než za kterou je prodávána, takže z toho bude výborný kšeft! Věděl, že ta perla má cenu dokonce přesahující lidské pomyšlení, že jde do výborného obchodu, a proto nelitoval ničeho. Měl jedinou obavu: aby se mu tu perlu podařilo získat včas. A v podobenství se říká, že prodal všechno, co měl, a tu perlu si nakonec koupil. Důležité však je, že na počátku obchodníkova úmyslu stojí poznání nekonečné ceny oné perly. To je tedy první rovina Nyní přichází otázka týkající se druhé roviny: Co toto podobenství říká o Božím království? Předpokládám, že jste si teď všichni odpověděli, a já vám povím, jak většinou vypadá první odpověď, která padne: Měli bychom (tak začínají většinou) se všeho zříci, abychom se dostali do nebe. Nevím, jak se vám tato odpověď líbí, ale já se s ní nespokojuji, protože nejde na jádro věci. Co je tím jádrem? Motivace Boží království. Všichni víme, že cílem našeho života je Boží království. A jak se to projevuje v našem každodenním životě? A z čeho víme, že Boží království je tak krásné? Že opravdu stojí za to se všeho vzdát, abychom do něj mohli vstoupit? Jak to můžeme poznat? Z toho, jak nás maminka nabádá, že máme být hodní, abychom se dostali do nebe? Nebo z toho, jak pan farář říká, že Boží království je cílem našeho života? V uvedeném podobenství se přece neříká, že přišel nějaký odborník a řekl obchodníkovi: Hele, člověče, vím o perle, kterou bys měl koupit! Takhle to podobenství nezní. Naopak jak se zdá, Ježíš počítá s tím, že odborníkem přes Boží království je každý z nás. Že dobře víme, jaké Boží království je. Z čeho to tedy můžeme vědět? 4

5 Boží království je přece mezi námi! Není to něco, co jednou přijde, ale něco, co je přítomné tady a teď. Něco, s čím můžeme učinit vlastní zkušenost. Něco, s čím potřebujeme učinit vlastní zkušenost. Toužím po Božím království, protože jsem ho poznal, protože jsem se s ním setkal a vím, v čem spočívá totiž, jak píše Pavel, ve spravedlnosti (svatosti), radosti a pokoji Boží království je mezi námi. Boží království je všude tam, kde existují vztahy naplněné skutečnou láskou. A stejně jako u obchodníka, který všechno prodal, znamená naše rozhodnutí pro Boží království radikální změnu postojů v našem životě. Jde o to setkávat se a zažívat Boží království. Hledat ho. Hledejte Boží království, říká Ježíš, a ostatní vám bude přidáno. Pokud hledám všechno ostatní a Boží království přehlížím, tak tím vlastně vyjadřuji svůj vztah k němu. A k tomu má naše debata směřovat: v tomto podobenství se mluví o motivaci k hledání Božího království. Pokud se mi ve spolupráci s biřmovanci podaří dojít k závěrům, které jsem tu popsal, pak v další fázi se snažím tento obraz hledání Božího království převést do každodenního života a důsledněji vylíčit situace, ve kterých se s Božím královstvím setkáváme. Využívám toho, že jsou mladí a vytvářejí přátelské, nebo dokonce milenecké vztahy. Předpokládám, že mají dobré vztahy se svými rodiči a sourozenci. Předpokládám, že mají dobré vztahy ve svých společenstvích. Snažím se, abychom takové situace zažili i společně třeba při výjezdech. A tak také ty jednotlivé situace popisuji. A pak je požádám, aby co nejdříve, třeba ještě večer, se méně zabývali vlastním nitrem, svými slabostmi a chybami, a přemýšleli o tom, kdy se právě toho dne setkali s Božím královstvím. V jaké situaci? Při setkání s jakým člověkem? Nebo při modlitbě, kdy objevili Boží království ve vlastním nitru? A aby si tu situaci znovu promítli a poděkovali za ni. Ale co když se stane, že si na takovou situaci vůbec nemůžu vzpomenout? Co když už mám jít spát, a zatím ještě žádná taková situace, o které bych mohl mluvit jako o setkání s Božím královstvím, prostě nenastala? V takových případech navrhuji následující řešení: Setkání s Božím královstvím je možné prožít kdykoli. Možná už ležíte v posteli a chystáte se spát a v tuto chvíli je přece možné poprosit našeho nebeského tatínka, aby vás vzal do svého náručí, abyste prožili jeho lásku, jeho péči a jeho blízkost, aby vám dal okusit něco ze své pozoruhodné, milosrdné lásky. A to se určitě stane. Právě v té chvíli se setkáte s Božím královstvím a pak už můžete klidně spát. Při dalším setkání se snažím, abychom si mohli popovídat o takových příležitostech, ve kterých jsme zažili Boží království. Já jim někdy říkám demoverze Božího království, protože to samozřejmě není plnost už jen proto, že při setkávání s Božím královstvím se někde vzadu ozývá malý červík a říká: No jo, ale ono to stejně za chvíli skončí Ono to nevydrží Já za chvilku budu muset A je to vůbec ono? Proto je to jen demoverze. Protože kromě Ducha svatého, který v nás tímto prožitkem působí, v nás působí i duch strachu, duch sobectví, případně ten zlý Ale tato zkušenost mě vede k tomu, že v modlitbě Otčenáše zcela s rozmyslem a vědomě říkám: Přijď království tvé Protože to bude krása. A tak díky Ježíši (skutečnému odborníkovi na Boží království, který nás jako své žáky učí poznávat, co Boží království je) máme zkušenost s Božím královstvím a můžeme se pro ně rozhodnout nikoli proto, že nám o něm kdosi řekl, ale proto, že jsme je zažili. Jedním z cílů přípravy na biřmování je tedy snaha naučit mladé lidi rozpoznávat a hledat Boží království v jejich životě, děkovat za ně a těšit se na ně. 5

6 DOTAZY Dokument, který jste nám poskytl, je zaměřený na přípravu na biřmování mladé generace. Já sám připravuji skupinu osmi lidí ve věku od osmnácti přibližně do sedmdesáti. Protože mladí nevědí a staří už prakticky zapomněli, tak je momentálně v té první části seznamuji se Starým zákonem k biřmování mají jít až za rok. V podstatě v tom dost plavu, takže bych byl vděčný za nějakou radu k takovéto skupině Děkuji za výborný dotaz. Ve společenství lidí, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, mám osoby od čtrnácti do sedmdesáti dvěma z nich už je přes sedmdesát. Řešíme to tak, že dospělí vytvoří svou vlastní skupinu a za těmi sedmdesátiletými chodím osobně kvůli jejich špatné pohyblivosti a řeším s nimi přípravu zvlášť. Obsah přípravy zůstává takový, jaký ho máte uvedený v textech. Mění se jen zaměření otázek, které si ti lidé kladou. Každému je jasné, že člověk má jiné zkušenosti, problémy a otázky v patnácti letech a jiné v sedmdesáti. Zvlášť u starších lidí je důležité klást důraz na to, že Bůh poskytuje své milosti nejen prostřednictvím svátosti biřmování, protože to, co potřebovali ke svému životu, dostali. A skutečnost, že přijímají biřmování právě teď, považuji za projev veliké pokory a snažím se je v tomto jejich rozhodnutí téměř hýčkat. V letech 1999 až 2000 (to byl Rok sv. Ducha) jsme v Kobylisích vyzvali všechny, kdo ještě nejsou biřmováni, aby se přihlásili tenkrát vznikla velká skupina dospělých, kteří podstoupili přípravu na biřmování. I v tomto případě jsme je rozdělili na skupiny starších a mladších účastníků tak, aby příprava mohla být co nejvíce přizpůsobena potřebám jednotlivých lidí. Takže já se s těmito skupinami scházím zvlášť a ta setkání jsou velmi zajímavá. Předpokládám, že ve vaší skupině nejsou jen děti z elitních náboženských rodin Řešíš například i situaci, kdy se u tebe objeví člověk, řekněme třeba i starší, a v průběhu přípravy začne zjišťovat, že jeho životní praxe je ideálům křesťanství vzdálená? Například v situaci, kdy žije se svým přítelem, aniž by byli sezdáni Takováto konkrétní situace u mých biřmovanců nenastala. Nicméně mezi dospělými, ale často i mezi dětmi, se přihlašují k přípravě také lidé, kteří nechodí ke svátostem vůbec a o víře nevědí nic. V takových případech si s těmito lidmi domlouvám i další setkání, která jsou zaměřena na přípravu na svátost smíření a na první svaté přijímání. Takových setkání bývá poměrně hodně, protože jde vlastně o to, že onen konkrétní člověk by měl opravdu radikálně změnit svůj život. Poznává Boží lásku, poznává Ježíše. Musím říci, že v této situaci využívám své vlastní osobní zkušenosti člověka, který do dvaceti let žil jako pohan. A pak během velmi krátké doby bylo třeba, abych změnil svůj morální kodex, abych se na mnoho věcí podíval jinak a nově. Velice dobře si vzpomínám, lépe řečeno dobře vím, že některé skutečnosti se nezmění jen tím, že si člověk řekne: Tak, a ode dneška nic! Ještě včera jsem se ohlížel za každou dívkou a ode dneška se budu dívat jen jedním směrem a za žádnou se neotočím! To si člověk jistě může říkat, ale jde o to, jaké je jeho skutečné smýšlení. Vzpomínám si, jak pro mě bylo důležité, že mi byla ponechána doba pro zrání a hledání pravdy a pro nalézání nových motivací pro křesťanský život. A o totéž se snažím s každým z těch lidí. Vím dobře, že během té 6

7 dvouleté přípravy nemohou změnit svůj život. Ale nebyl bych pro to, aby začali žít svátostným životem, pokud by se jejich motivace neposouvaly správným směrem. Nejde o dokonalost, ale jde o růst. Když člověk začne žít svátostným životem a přijme svátost biřmování poté, co předtím patnáct nebo dvacet let žil pohanským životem, tak se rozhodně nestane dokonalým, ale jde o to, zda je ve fázi růstu, nebo stále ještě ve fázi lhostejnosti. Pokud zůstává ve fázi lhostejnosti, což už se mi taky jednou stalo, tak ho žádám, dostatečně důrazně, aby dobu své přípravy prodloužil, a scházím se s ním dál, což je možné. Dvakrát se mi stalo, že si účastníci svou přípravu o rok prodloužili. Jedna dívka mi po roce přípravy řekla: Já jsem viděla, co to biřmování udělalo s mojí sestrou, ale zdá se mi, že já to zatím takhle necítím na mě to tak nepůsobí, tak já k tobě budu chodit na přípravu až příští rok. A tak chodila na přípravu o rok déle a dnes je to jedna z největších mladých opor v naší farnosti. Děkuji vám za trpělivost a přeji vám, aby vaše setkávání s těmi, kteří jsou vám svěřeni, bylo pro vás skutečnou radostí a povzbuzením. Dívejte se na ně, protože právě na nich je vidět, jak je Bůh dobrý. 7

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte:

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: INTERNET, KNIHY A ROBINSON. Dobré dopoledne, 11.5.2014 Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: Při četbě Písma jsem se snažil, aby Pátek porozumněl jeho smyslu tak dobře jako já, a on

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více