Metoda problémového vyučování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metoda problémového vyučování"

Transkript

1 Metoda problémového vyučování Katechezí se zabývám pětadvacet let. Zpočátku jsem tak činil ilegálně po domech a po lesích. Od roku 1991 pak na základě svého jáhenského svěcení jsem několik let vyučoval náboženství ve školách a letos je to již 13 let, co vedu přípravy na biřmování v kobyliské farnosti. Rád bych vás nyní požádal, abyste si představili, že máte před sebou skupinku dospívajících od čtrnácti do osmnácti let, kteří se navzájem moc neznají. Někteří ale ano, některé znám já, některé neznám, nicméně jedno je spojuje všichni se sami a dobrovolně přihlásili na přípravu na svátost biřmování. Na přípravu, která trvá dva roky a jejíž součástí jsou čtyři víkendové výjezdy spojené s duchovní obnovou. Takže určité rozhodnutí v těchto mladých lidech je. Jsou většinou ze základních nebo středních škol, případně z učilišť. Někteří chodili na náboženství jeden dva roky, jiní pocházejí z výborných křesťanských rodin. Tato skupinka je tedy značně nehomogenní a představy jejích členů o tom, co a jak se bude dít, jsou různé. Cílem je za prvé vytvořit z nich společenství a za druhé navázat s nimi vztahy tedy navázat osobní vztah s každým z nich. K tomu, co je cílem přípravy na svátost biřmování, se za chviličku dostaneme. Ale pojďme si nejprve představit, co s těmito mladými lidmi můžeme v této konkrétní situaci dělat. Jak je můžeme zaujmout? Nejde o školu, takže jaké máme k dispozici prostředky? Nelze je známkovat nebo zkoušet, vyhazovat, psát jim poznámky Zároveň je ale posláním těchto setkávání právě výchova a vzdělávání. Vaše situace je tedy poněkud složitá. Já jsem našel jedinou možnost, jak ji řešit, a to je takzvané problémové vyučování. Tento postup pomáhá tím, že motivuje mladé lidi k aktivní účasti na řešení konkrétních problémů. Náplň přípravy, kterou máte popsanou ve svých materiálech, jsem rozdělil do jednotlivých otázek jednotlivých problémů, které jsme postupně řešili. Samotné otázky a jejich řešení musejí být takové, aby posluchače, tedy biřmovance, opravdu zajímaly. Vybrané otázky musejí být blízké otázkám, které si kladou oni sami a které je baví. Musejí to být otázky, které nějak souvisejí s jejich skutečným každodenním životem. Tato metoda je postavena tak, aby řešení otázek nezáviselo na znalostech. Neptám se jich, jak se jmenoval kopec, na kterém byl ukřižován Pán Ježíš. Ale zeptám se: Jaký význam mělo pro tebe Ježíšovo ukřižování? Co Ježíšovo ukřižování přineslo? Proč se Ježíš nechal ukřižovat, když nemusel? Souhlasíš s tím, že se nechal ukřižovat? Jak vidíte, neptám se na znalosti, ale na názory a postoje. Ptám se na to, jaký význam má konkrétní událost, slovo nebo skutečnost pro náš každodenní život. Tato metoda má spoustu nevýhod. Jednou z nich je fakt, že se toho mnoho neprobere. Musím říci, že po letech zkušeností s touto přípravou je pro mne čím dál obtížnější její danou náplň absolvovat. Neustále mě napadají nové a nové otázky, které je potřeba klást a probírat. Druhou nevýhodou je skutečnost, že ne každému mladému člověku se líbí, když z něho tahám rozumy jeho názory. Snažím se o to, aby odpovědi nemusely být 1

2 příliš intimní. Nejde o zpytování svědomí nebo vyznávání, ale spíše o obecnější postoje. Nicméně i přesto se jedná o osobní výpovědi. Také platí, že ne každý se umí dobře vyjadřovat. Někomu to jde snadněji, někomu to jde hůř, a proto mají posluchači během přípravy celkem čtyřikrát příležitost nevyjadřovat se ústně, ale písemně. Další nevýhoda spočívá se skutečnosti, že daná skupina musí být dost malá, aby měl každý z jejích členů prostor k vyjádření. Každý člen se musí dostat ke slovu dostatečně často, jinak ho to nebude bavit. Je docela náročné a těžké už jen vydržet poslouchat, jak odpovídají ti druzí, a nebavit se při tom se svým sousedem, byť třeba i na stejné téma. Optimální počet je deset členů v jedné skupině. Takže když se například přihlásí k biřmování dvacet nebo třicet lidí, tak je potřeba rozdělit je do skupin. Dělíme je tak proto, aby každá z těch skupin byla dostatečně malá. Další nevýhodou jsou poměrně velké nároky kladené na příslušného katechetu, který přípravu vede. Není možné se na ni připravit dokonale, protože nikdy nevíte, co kdo řekne, kam se vaše rozhovory posunou a jaké situace nastanou. Vaše příprava vyžaduje určité znalosti Písma a církve, určitou schopnost improvizace. Do jisté míry je nemožnost dokonalé přípravy a nutnost ponechat určitý prostor improvizaci výhodou jako katecheta nechávám místo i tomu, v jehož rukou všechno spočívá, nechávám prostor pro působení Ducha svatého. A toto vědomí mne vede k pokoře. Vědomí, že byť jsem to dnes nezvládl úplně ideálně, moji posluchači to pochopili a porozuměli tomu není to má zásluha. Přesto jsem před každým takovým setkáním poněkud nervózní, podobně jako teď před vámi. A při té příležitosti vzpomínám na jednoho ze svých duchovních vůdců, který říkal, že má nervozita a má tréma jsou důsledkem malé pokory. Určitě na tom něco bude. Dál to nebudu rozebírat, můžete si o tom přemýšlet doma Nyní se pustím do výhod této metody problémového vyučování, při níž se posluchači aktivně zapojují do hledání odpovědí na některé zásadní otázky. První výhodou je, že posluchačům toho v hlavách uvízne víc, než kdybych jen vykládal. Podle psychologů platí, že při poslechu si člověk zapamatuje jen deset, nebo ještě spíše tak pět procent předávaných informací. Když si ale nad otázkami láme hlavu a hledání informací se aktivně účastní, může si jich zapamatovat až polovinu. A těch čtyřicet pět procent za to stojí. Navíc já osobně vzhledem ke vztahům, jaké chci s biřmovanci navázat, nikoho z nich nenutím si něco zapisovat nebo se učit. Domácí cvičení, která zadávám, vždy spočívají v pokládání dalších otázek, pokud možno ještě o něco složitějších, které je přimějí přemýšlet, a především popovídat si doma se svými rodiči. Tímto způsobem se snažím do přípravy vtáhnout také rodinu. Možná je to proto, že jsem začínal s takzvanou rodinnou katechezí, kdy jsem s rodiči spolupracoval přímo na místě, a dnes s nimi mohu tímto způsobem spolupracovat alespoň na dálku. Později se biřmovanců ptám: Co ti na to říkala maminka? Ptal ses jí? Co si o tom myslí tvoji rodiče? Tím dosahuji toho, že v rodině se o přípravu a o růst dítěte ve víře zajímají i rodiče, případně sourozenci, a že se v rodině mluví o otázkách víry. Jak jistě chápete, toto je pro mladého člověka důležité. To, co si řeknou doma, je možná ještě důležitější, než to, co si řekneme při setkávání v kostele. 2

3 Kromě účinného ukládání informací do paměti je další velkou výhodou skutečnost, že se tito mladí lidé učí o své víře přemýšlet. Že se učí mít osobní vztah k Bohu, k Ježíšovi, k Písmu, k svátostem, k modlitbě Že modlitba pro ně není něco abstraktního, jakási povinnost, ale potřeba. Že se o své víře učí mluvit. O to přece jde! Vždyť my je připravujeme k tomu, aby z nich byli aktivní dospělí křesťané, kteří budou o své víře svědčit svým životem, ale za jistých okolností i svými slovy. Vede je to k hledání osobních postojů k jednotlivým skutečnostem. Pokud to alespoň trochu jde, vždy se snažím, aby nebyla možná jen jedna odpověď. Abych respektoval různost názorů a postojů a důrazů na jednotlivé věci. Díky této metodě mám především možnost poznat osobní víru jednotlivých lidí musím ji poznat, abych ji mohl určitým způsobem formovat. Toto poznání vychází z projevů skutečných názorů a postojů, k čemuž je často nutno posluchače dotlačit. Když položíte určitou otázku, obvykle dostanete připravenou odpověď takovou, které říkám náboženská fráze a které vlastně lidé ani pořádně nerozumějí. Proč se Bůh stal člověkem? Proč se narodil Ježíš Kristus? Aby nás vykoupil. To je jistě správná odpověď, ale co to znamená vykoupil? Tak se snažím zjistit, jak tuto odpověď dotyčný mladý člověk vlastně chápe. Další výhodou této metody je výborná příležitost chválit jednotlivé posluchače za jejich odpovědi. Mohu říci: Tys na to přišel, to je ono! Vidíš, jaký jsi šikovný! Což pomáhá zaprvé upevňovat sebevědomí a zadruhé vytvářet právě vztahy s biřmovanci. Protože když někomu projevujete sympatie, je dotyčný samozřejmě rád. A vzájemné setkávání je pro něho pak také sympatické. A když někdo odpoví tak, že se za to pochválit nedá? Rozhodně není možné říct mu: Ty máš úplně špatnej názor. Ty jsi fakt nemožnej! Přece si něco takovýho vůbec nemůžeš myslet! Já se v takovém případě snažím položit doplňující otázku a dobrat se od člověka, který mi původně odpověděl oním podivným způsobem, takového vyjádření, za které ho nakonec pochválit mohu aby i on měl pocit, že na něco přišel. Tuto metodu by asi nebylo možné použít vždy a v každém společenství. Přiznám se, že jsem velmi rád, že se mohu setkávat s lidmi, kteří se připravují na biřmování. Většinou jsou to totiž lidé, kteří se k tomu sami rozhodli, kteří touží po poznání a kteří se opravdu chtějí stát aktivními a dobrými křesťany. S takovými lidmi je radost se setkávat. Pomáhají mi v poznávání Boha a v osobním růstu ve víře. Na spoustu věcí jsem přišel ve společenství s nimi, spoustu věcí jsem objevil právě díky těmto setkáním. Rád bych se teď pokusil uvést zde příklad této metody. Ideální by bylo, kdybychom to mohli vyzkoušet společně, kdybyste si mohli zahrát biřmovance. Bohužel to ale nejde, takže vám zkusím tuto situaci přiblížit a použít odpovědi, kterých se mi obvykle od mých mladých přátel dostává. Jak máte napsáno v textech před sebou, jedna část setkání se zabývá Božím královstvím. V Ježíšově učení tvoří Boží království jednu velikou kapitolu: Přiblížilo se Boží království V sedmnácté kapitole Lukášova evangelia říká Ježíš: Boží království je 3

4 mezi vámi! A ve čtrnácté kapitole v listě Římanům píše Pavel: Boží království spočívá ve spravedlnosti (můžeme říct ve svatosti), pokoji a radosti. Pro dnešní setkání jsem si vybral jedno z podobenství o Božím království, které při přípravě na biřmování probírám, a to je podobenství o perle. Je to jen jedna věta, dva verše: Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13,45-46) Toto podobenství jste jistě slyšeli mnohokrát a také víte, že podobenství mají vždy dvě roviny. První rovinou je příběh z běžného života na tomto světě. Když si ho Ježíš vymyslel a sděloval, předpokládal, že všichni dobře rozumí skutečnosti, kterou popisuje. Dnes je občas třeba okolnosti vysvětlit. Druhou rovinou je duchovní obsah popisované skutečnosti. Jinými slovy, v první rovině se mluví o obchodníkovi, který kupuje a zřejmě i prodává perly, a ve druhé rovině se říká cosi o Božím království. Já většinou začnu nejprve probírat první rovinu. V tomto případě zní poměrně jednoduše: obchodník objeví jednu krásnou perlu a pozor! udělá zvláštní rozhodnutí, totiž prodá všechno, co má, a koupí ji. V tuto chvíli pokládám jednoduchou otázku na rozjezd: Nebylo to od toho obchodníka příliš riskantní? Bylo to rozumné, prodat všechno, co má, a koupit tu perlu? A pokud to bylo rozumné, co to předpokládá? To je zásadní otázka. Předpokládá to, že obchodník byl zároveň odborníkem, který dobře poznal, že tahle jediná perla má mnohem větší cenu, než za kterou je prodávána, takže z toho bude výborný kšeft! Věděl, že ta perla má cenu dokonce přesahující lidské pomyšlení, že jde do výborného obchodu, a proto nelitoval ničeho. Měl jedinou obavu: aby se mu tu perlu podařilo získat včas. A v podobenství se říká, že prodal všechno, co měl, a tu perlu si nakonec koupil. Důležité však je, že na počátku obchodníkova úmyslu stojí poznání nekonečné ceny oné perly. To je tedy první rovina Nyní přichází otázka týkající se druhé roviny: Co toto podobenství říká o Božím království? Předpokládám, že jste si teď všichni odpověděli, a já vám povím, jak většinou vypadá první odpověď, která padne: Měli bychom (tak začínají většinou) se všeho zříci, abychom se dostali do nebe. Nevím, jak se vám tato odpověď líbí, ale já se s ní nespokojuji, protože nejde na jádro věci. Co je tím jádrem? Motivace Boží království. Všichni víme, že cílem našeho života je Boží království. A jak se to projevuje v našem každodenním životě? A z čeho víme, že Boží království je tak krásné? Že opravdu stojí za to se všeho vzdát, abychom do něj mohli vstoupit? Jak to můžeme poznat? Z toho, jak nás maminka nabádá, že máme být hodní, abychom se dostali do nebe? Nebo z toho, jak pan farář říká, že Boží království je cílem našeho života? V uvedeném podobenství se přece neříká, že přišel nějaký odborník a řekl obchodníkovi: Hele, člověče, vím o perle, kterou bys měl koupit! Takhle to podobenství nezní. Naopak jak se zdá, Ježíš počítá s tím, že odborníkem přes Boží království je každý z nás. Že dobře víme, jaké Boží království je. Z čeho to tedy můžeme vědět? 4

5 Boží království je přece mezi námi! Není to něco, co jednou přijde, ale něco, co je přítomné tady a teď. Něco, s čím můžeme učinit vlastní zkušenost. Něco, s čím potřebujeme učinit vlastní zkušenost. Toužím po Božím království, protože jsem ho poznal, protože jsem se s ním setkal a vím, v čem spočívá totiž, jak píše Pavel, ve spravedlnosti (svatosti), radosti a pokoji Boží království je mezi námi. Boží království je všude tam, kde existují vztahy naplněné skutečnou láskou. A stejně jako u obchodníka, který všechno prodal, znamená naše rozhodnutí pro Boží království radikální změnu postojů v našem životě. Jde o to setkávat se a zažívat Boží království. Hledat ho. Hledejte Boží království, říká Ježíš, a ostatní vám bude přidáno. Pokud hledám všechno ostatní a Boží království přehlížím, tak tím vlastně vyjadřuji svůj vztah k němu. A k tomu má naše debata směřovat: v tomto podobenství se mluví o motivaci k hledání Božího království. Pokud se mi ve spolupráci s biřmovanci podaří dojít k závěrům, které jsem tu popsal, pak v další fázi se snažím tento obraz hledání Božího království převést do každodenního života a důsledněji vylíčit situace, ve kterých se s Božím královstvím setkáváme. Využívám toho, že jsou mladí a vytvářejí přátelské, nebo dokonce milenecké vztahy. Předpokládám, že mají dobré vztahy se svými rodiči a sourozenci. Předpokládám, že mají dobré vztahy ve svých společenstvích. Snažím se, abychom takové situace zažili i společně třeba při výjezdech. A tak také ty jednotlivé situace popisuji. A pak je požádám, aby co nejdříve, třeba ještě večer, se méně zabývali vlastním nitrem, svými slabostmi a chybami, a přemýšleli o tom, kdy se právě toho dne setkali s Božím královstvím. V jaké situaci? Při setkání s jakým člověkem? Nebo při modlitbě, kdy objevili Boží království ve vlastním nitru? A aby si tu situaci znovu promítli a poděkovali za ni. Ale co když se stane, že si na takovou situaci vůbec nemůžu vzpomenout? Co když už mám jít spát, a zatím ještě žádná taková situace, o které bych mohl mluvit jako o setkání s Božím královstvím, prostě nenastala? V takových případech navrhuji následující řešení: Setkání s Božím královstvím je možné prožít kdykoli. Možná už ležíte v posteli a chystáte se spát a v tuto chvíli je přece možné poprosit našeho nebeského tatínka, aby vás vzal do svého náručí, abyste prožili jeho lásku, jeho péči a jeho blízkost, aby vám dal okusit něco ze své pozoruhodné, milosrdné lásky. A to se určitě stane. Právě v té chvíli se setkáte s Božím královstvím a pak už můžete klidně spát. Při dalším setkání se snažím, abychom si mohli popovídat o takových příležitostech, ve kterých jsme zažili Boží království. Já jim někdy říkám demoverze Božího království, protože to samozřejmě není plnost už jen proto, že při setkávání s Božím královstvím se někde vzadu ozývá malý červík a říká: No jo, ale ono to stejně za chvíli skončí Ono to nevydrží Já za chvilku budu muset A je to vůbec ono? Proto je to jen demoverze. Protože kromě Ducha svatého, který v nás tímto prožitkem působí, v nás působí i duch strachu, duch sobectví, případně ten zlý Ale tato zkušenost mě vede k tomu, že v modlitbě Otčenáše zcela s rozmyslem a vědomě říkám: Přijď království tvé Protože to bude krása. A tak díky Ježíši (skutečnému odborníkovi na Boží království, který nás jako své žáky učí poznávat, co Boží království je) máme zkušenost s Božím královstvím a můžeme se pro ně rozhodnout nikoli proto, že nám o něm kdosi řekl, ale proto, že jsme je zažili. Jedním z cílů přípravy na biřmování je tedy snaha naučit mladé lidi rozpoznávat a hledat Boží království v jejich životě, děkovat za ně a těšit se na ně. 5

6 DOTAZY Dokument, který jste nám poskytl, je zaměřený na přípravu na biřmování mladé generace. Já sám připravuji skupinu osmi lidí ve věku od osmnácti přibližně do sedmdesáti. Protože mladí nevědí a staří už prakticky zapomněli, tak je momentálně v té první části seznamuji se Starým zákonem k biřmování mají jít až za rok. V podstatě v tom dost plavu, takže bych byl vděčný za nějakou radu k takovéto skupině Děkuji za výborný dotaz. Ve společenství lidí, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, mám osoby od čtrnácti do sedmdesáti dvěma z nich už je přes sedmdesát. Řešíme to tak, že dospělí vytvoří svou vlastní skupinu a za těmi sedmdesátiletými chodím osobně kvůli jejich špatné pohyblivosti a řeším s nimi přípravu zvlášť. Obsah přípravy zůstává takový, jaký ho máte uvedený v textech. Mění se jen zaměření otázek, které si ti lidé kladou. Každému je jasné, že člověk má jiné zkušenosti, problémy a otázky v patnácti letech a jiné v sedmdesáti. Zvlášť u starších lidí je důležité klást důraz na to, že Bůh poskytuje své milosti nejen prostřednictvím svátosti biřmování, protože to, co potřebovali ke svému životu, dostali. A skutečnost, že přijímají biřmování právě teď, považuji za projev veliké pokory a snažím se je v tomto jejich rozhodnutí téměř hýčkat. V letech 1999 až 2000 (to byl Rok sv. Ducha) jsme v Kobylisích vyzvali všechny, kdo ještě nejsou biřmováni, aby se přihlásili tenkrát vznikla velká skupina dospělých, kteří podstoupili přípravu na biřmování. I v tomto případě jsme je rozdělili na skupiny starších a mladších účastníků tak, aby příprava mohla být co nejvíce přizpůsobena potřebám jednotlivých lidí. Takže já se s těmito skupinami scházím zvlášť a ta setkání jsou velmi zajímavá. Předpokládám, že ve vaší skupině nejsou jen děti z elitních náboženských rodin Řešíš například i situaci, kdy se u tebe objeví člověk, řekněme třeba i starší, a v průběhu přípravy začne zjišťovat, že jeho životní praxe je ideálům křesťanství vzdálená? Například v situaci, kdy žije se svým přítelem, aniž by byli sezdáni Takováto konkrétní situace u mých biřmovanců nenastala. Nicméně mezi dospělými, ale často i mezi dětmi, se přihlašují k přípravě také lidé, kteří nechodí ke svátostem vůbec a o víře nevědí nic. V takových případech si s těmito lidmi domlouvám i další setkání, která jsou zaměřena na přípravu na svátost smíření a na první svaté přijímání. Takových setkání bývá poměrně hodně, protože jde vlastně o to, že onen konkrétní člověk by měl opravdu radikálně změnit svůj život. Poznává Boží lásku, poznává Ježíše. Musím říci, že v této situaci využívám své vlastní osobní zkušenosti člověka, který do dvaceti let žil jako pohan. A pak během velmi krátké doby bylo třeba, abych změnil svůj morální kodex, abych se na mnoho věcí podíval jinak a nově. Velice dobře si vzpomínám, lépe řečeno dobře vím, že některé skutečnosti se nezmění jen tím, že si člověk řekne: Tak, a ode dneška nic! Ještě včera jsem se ohlížel za každou dívkou a ode dneška se budu dívat jen jedním směrem a za žádnou se neotočím! To si člověk jistě může říkat, ale jde o to, jaké je jeho skutečné smýšlení. Vzpomínám si, jak pro mě bylo důležité, že mi byla ponechána doba pro zrání a hledání pravdy a pro nalézání nových motivací pro křesťanský život. A o totéž se snažím s každým z těch lidí. Vím dobře, že během té 6

7 dvouleté přípravy nemohou změnit svůj život. Ale nebyl bych pro to, aby začali žít svátostným životem, pokud by se jejich motivace neposouvaly správným směrem. Nejde o dokonalost, ale jde o růst. Když člověk začne žít svátostným životem a přijme svátost biřmování poté, co předtím patnáct nebo dvacet let žil pohanským životem, tak se rozhodně nestane dokonalým, ale jde o to, zda je ve fázi růstu, nebo stále ještě ve fázi lhostejnosti. Pokud zůstává ve fázi lhostejnosti, což už se mi taky jednou stalo, tak ho žádám, dostatečně důrazně, aby dobu své přípravy prodloužil, a scházím se s ním dál, což je možné. Dvakrát se mi stalo, že si účastníci svou přípravu o rok prodloužili. Jedna dívka mi po roce přípravy řekla: Já jsem viděla, co to biřmování udělalo s mojí sestrou, ale zdá se mi, že já to zatím takhle necítím na mě to tak nepůsobí, tak já k tobě budu chodit na přípravu až příští rok. A tak chodila na přípravu o rok déle a dnes je to jedna z největších mladých opor v naší farnosti. Děkuji vám za trpělivost a přeji vám, aby vaše setkávání s těmi, kteří jsou vám svěřeni, bylo pro vás skutečnou radostí a povzbuzením. Dívejte se na ně, protože právě na nich je vidět, jak je Bůh dobrý. 7

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

To jsem taky nevěděla.

To jsem taky nevěděla. Mistryně, když jste říkala, Protože Mistr Dříve jsem si myslela, že Mistr trpí fyzicky, je nějaký způsob, jak by mohli žáci pomoci? (Ano.) Můžeme něco udělat? Ne. Meditujte. Meditujte a pozvedněte sebe,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti nápomocná při tvé cestě. Hodně štěstí! Marek Gerlich

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více