T T. Think Together Lucie Linhartová THINK TOGETHER. Organizační příčiny fluktuace zaměstnanců Organisational Causes of Employee Fluctuation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Lucie Linhartová THINK TOGETHER. Organizační příčiny fluktuace zaměstnanců Organisational Causes of Employee Fluctuation"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Organizační příčiny fluktuace zaměstnanců Organisational Causes of Employee Fluctuation Lucie Linhartová 81

2 Abstrakt Článek pomocí identifikovaných příčin fluktuace pracovníků (odměňování, jistota, vztahy, uznání, komunikace, kultura a očekávání) metodou indukce uvádí na základě kvantitativního výzkumu problematické atributy v organizačním prostředí vedoucí k fluktuaci. Je popsáno neadekvátní jednání uvnitř organizací společně s vyzdvižením dílčích determinantů nejčastěji vedoucích k rozhodnutí o odchodu z pracovní pozice s cílem získání podkladů pro snížení fluktuace v organizacích. Pro moderní znalostní organizace je nezbytné znát příčiny a následky fluktuace pro udržení konkurenceschopnosti. Klíčová slova Fluktuace, personální řízení, spokojenost, organizační kultura, očekávání, odměňování, vztahy, komunikace, uznání Abstract Induction method revealed main factors causing employee turnover (remuneration, future certainty, relationships, recognition, communication, corporate culture and expectations). Attributes of identified factors which influence organisational disaffection and fluctuation were searched and interpreted based on quantitative survey. Paper describes inadequate behaviour inside organisations together with highlighting of the determinants which are the most often reason of decision to leave. The aim is to point-out critical variables in order to lower disaffection in organisations. It is essential for modern knowledge-based organisation to be aware of the main causes and consequences of employee fluctuation to maintain competitiveness. Key Words Fluctuation, human resources, satisfaction, corporate culture, expectations, remuneration, relationships, communication, recognition ÚVOD Fluktuace je míra pohybu zaměstnanců v rámci i mimo organizaci (Reiß, 2008). Fluktuace má své klady i zápory, zájmem organizace je však eliminovat negativní dopady a nadměrnou (negativní) míru fluktuace, která ohrožuje kontinuitu znalostí v organizaci (Branham, 2009; Ertl, 2005; Reiß, 2008; Zahorsky, 2010) a nadměrně zatěžuje firemní rozpočet i lidské zdroje, tzn. čas strávený výběrem pracovníků, inzercí, pohovory, zaškolení, dohled, motivace, hodnocení, doba zapracování, mentorování, koučování, zástup po dobu prázdné pracovní pozice (Armstrong, 2007; Bowes, 2010; Reiß, 2008). Cílem článku je proto v návaznosti na identifikaci příčin odchodu zaměstnanců z pracovní pozice popsat jednotlivé problematické prvky v rámci personálních činností v organizaci s formulací doporučených postupů pro eliminaci těchto negativních jevů. CÍLE A METODIKA Článek pomocí identifikovaných příčin fluktuace pracovníků uvádí na základě výzkumu dílčí problematické pasáže v organizačním prostředí vedoucí k fluktuaci. Účelem je, pomocí zkoumaného vzorku respondentů, kteří opustili své pracovní místo během posledního roku, odhalit neadekvátní jednání v rámci vzorku organizací společně s návrhem odstranění zjištěných nevyhovujících praktik na základě podkladů získaných kvantitativním výzkumem. ISBN:

3 Data k vyhodnocení příčin odchodu zaměstnanců z pracovní pozice byla získána dvěma po sobě následujícími kvantitativními výzkumy, prostřednictvím dotazníkového šetření. Oba dotazníky zodpovědělo 100 zaměstnanců, kteří již opustili své pracovní místo, přitom respondenti se neopakovali. Metodou získání dat prvního výzkumu byl elektronický dotazník, který sám zaznamenával a částečně třídil odpovědi respondentů. Druhý, kontrolní dotazník využíval metodu zjišťování CATI (telefonické dotazování ihned zaznamenávané do počítače). Výběr reprezentativního vzorku, který zastupuje populaci zaměstnanců napříč odvětvími, byl proveden pomocí aplikace náhodného výběru telefonních čísel, což v sobě zahrnuje výhody vícestupňového náhodného výběru (Disman, 2008). Vzorek byl vybrán pouze pro účely výzkumu mezi zaměstnanci ve věku 20 až 50 let, kteří opustili své zaměstnání během posledního roku. Respondenti byli po představení zařazeni do výzkumu, pokud splňovali definované podmínky. Odpovědi byly tříděny podle identifikačních otázek, které tvořily první část dotazníku. K měření bylo použito v prvním výzkumu uzavřených otázek s jednou, či několika možnými odpověďmi, které byly sestaveny na základě studia literatury, dokumentů a jiných souvisejících výzkumů, provedených autory Branham, (2009), Hackman, (1980), Meyer, Allen, (2004) a Katcher, Snyder, (2010). Ve druhém výzkumu bylo použito sémantického diferenciálu, který umožnil zjištění nuancí v postojích respondentů prostřednictvím dotazníku. Reakce respondenta na cílový výrok a postoj k dané problematice byla takto konkretizována nabídkou několika různých výroků (Hayes, 1998). Konce sedmibodové škály představovaly bipolární pojmy hodnotící dimenze. Dotazovaní udali na stupnici 1 až 7 jejich příklon k jednomu z předem daných extrémních výroků, nebo zvolili střední, neutrální hodnotu mezi nimi (střední hodnotu charakterizovalo číslo 4), pokud nebylo možné se přiklonit ani na jednu ze stran. Škála umožnila zjistit nejen postoj respondenta jako takový, ale i jeho sílu. Pro analýzu byl použit program Microsoft Excel 2007 a Statistica 8. Průkaznost získaných výstupů a vztahů podpořily nástroje deskriptivní statistiky, pro testování výsledů byla využita analýza rozptylu, parametrické testy a zjištění korelace, regrese a determinace. Pomocí metody indukce byly sestaveny faktory charakterizující interní organizační příčiny nespokojenosti zaměstnanců během odchodu z pracovní pozice. Těmito faktory jsou odměňování, jistota, vztahy, uznání, komunikace, kultura a očekávání. Faktory byly konstruovány jako obecné z důvodu prokazatelného jasného chápání, analogicky k výzkumu autorů Gosling, Rentfrow, Swann, (2003), John, Naumann, Soto, (2008) a Benet-Martinez, John, (1998). Prokazatelnost výsledků podpořila agregace, kdy sčítáním jednotlivých testovaných položek bylo dosaženo podpory nadřazeného prvku a celku. Jednotlivé položky konstruktu podporující výsledné faktory byly testovány zvlášť a jejich spolehlivost se sčítá v celku. Průkaznost faktorů i jejich determinantů byla testována pomocí korelační analýzy na hladině významnosti 0,01. Výsledky indikují přímou a silnou závislost mezi nespokojeností zaměstnanců s uvedenými faktory a opuštěním pracovní pozice. Faktory byly proto nadále používány pro další analýzy. LITERÁRNÍ REŠERŠE Bělohlávek, (2008), Jenkins, (2009) a Ramlall, (2004) popisují příčiny fluktuace jako nesoulad s vnitřní motivací. Pokud je nesplněna potřeba na vyšším hierarchickém stupni Maslowovy pyramidy, jednotlivec se snaží uspokojit nižší potřebu v hierarchii. Nejčastěji se Dostupné z:

4 u zaměstnanců vyskytuje případ, kdy nesplněné očekávání ve formě seberozvoje se přesunuje na rozvoj vztahových potřeb (Bělohlávek, 2008; Mikuláštík, 2007). Pokud však nejsou na pracovišti vyhovující ani ty, pracovník opouští pracovní místo (pokud nelze změnit podmínky). Podle studie provedené autory Hackman a Oldham, (1980), které se zaměřovala na zaměstnance vzdělávacích institucí a vědce, bylo zjištěno šest hlavních faktorů ovlivňujících fluktuaci. Jsou jimi výše odměn a benefitů, růst a rozvoj, smysl práce, vedení nadřízeným, vztahy se spolupracovníky a bezpečnost práce. Pass, (2005) in Anderson (2009) uvádí jako hlavní příčiny spokojenosti zaměstnanců systém 3R (Recognition, Respect, Relationships uznání, respekt, vztahy), které Anderson, (2009), Branham, (2009) a Katcher a Snyder, (2009) doplňují o odměňování, vyhovující kulturu na pracovišti, jistotu (a bezpečnost) práce. Ramlall, (2004) rozdělil motivační faktory vedoucí ke spokojenosti na pracovní pozici na splnění základních motivačních potřeb podle Maslowa, (1943), spravedlnost v zacházení, splnění očekávání a koncept pracovního místa. Výsledkem studií byla nízká korelace mezi nespokojeností na pracovní pozici vedoucí k fluktuaci a výší odměn, naopak, organizacím bylo doporučeno zaměření na kvalifikační růst zaměstnanců, zvyšování kompetencí a zřejmost smyslu práce na konkrétní pracovní pozici. Opuštění pracovního místa lze považovat za extrémní případ stresové situace a dlouhodobé frustrace pracovníka. Možné organizační příčiny a následky stresu uvádí Kolman (2003) a Linhart (2003) následovně: Tabulka č. 1: Organizační příčiny a následky stresu Příčiny Následky Osoba a práce si nesedí Špatné pracovní vztahy Pracovní přetížení Nespokojenost Konfliktní role Chabý výkon Nejednoznačná role Fluktuace Nedostatečné zdroje Střídání míst Styl řízení Milenecká motivace Fluktuace je extrémním případem nespokojenosti, demotivace, která je charakteristická právě některou (nebo kombinací) výše uvedených příčin. Při nesplnění základních podmínek práce, které zaměstnanec očekává, dochází k frustraci (Deiblová, 2005; Kocianová, 2010; Bělohlávek, 2008). Motivační energie, která byla nahromaděna, zůstává nevybita. ISBN:

5 VÝSLEDKY A DISKUSE Průkaznost faktorů vedoucích k fluktuaci pracovníků je uvedena v tabulce 2. Korelační analýza na hladině významnosti 0,01 indikuje přímou, silnou závislost mezi nespokojeností zaměstnanců s uvedenými faktory a opuštěním pracovní pozice. Tabulka 2: Vztah mezi faktory a fluktuací Vztah mezi faktory nespokojenosti a fluktuace Pearsonův koeficient korelace Očekávání - odchod z organizace 0,95610** Organizační kultura - odchod z organizace Jistota budoucnosti - odchod z organizace 0,99072** 0,98788** Komunikace - odchod z organizace 0,88209** Vztahy - odchod z organizace 0,92022** Uznání - odchod z organizace 0,87689** Odměňování - odchod z organizace 0,97052** Zdroj: vlastní výzkum Organizační příčiny odchodů zaměstnanců jsou provázány přes osobní a neformální stránku, jak ukazuje tabulka 3. Tabulka názorně ukazuje i diference mezi důvody k fluktuaci v malých národních a velkých nadnárodních organizacích. Pozitivní vztahy a jejich prožívání vytvářejí vhodné předpoklady pro posílení motivace pracovníků pracovat kvalitně a s vyšším výkonem. Osobní spokojenost je hlavní příčinou pracovní spokojenosti. U vnitřně vyrovnaných zaměstnanců dochází k vyššímu výkonu i navzdory horším podmínkám. Faktor Tabulka 3: Faktory ovlivňující fluktuaci Souhrn % odchodů Národní firmy Nadnár. firmy odměňování ,942 jistota ,976 vztahy ,847 uznání ,914 komunikace ,778 kultura ,982 očekávání ,914 suma R 2 Zdroj: vlastní výzkum Pro lepší identifikaci rizikových faktorů jsou níže uvedeny konkrétní determinanty a míry nespokojenosti zaměstnanců během opuštění organizace. Postupně jsou popsány všechny zkoumané faktory a dílčí vlivy, mající stěžejní význam pro změnu v tendenci negativní fluktuace pro organizace. Grafy znázorňují vnímaný stav jednotlivých faktorů zaměstnanci. Provázanost se sdělenými příčinami odchodu pomůže lépe pochopit příčiny nespokojenosti a ukáže dílčí kritéria, na která je nutné se zaměřit při personální práci pro zvýšení retence. Determinanty faktoru očekávání Rozpoložení zaměstnanců ohledně determinantů, které ovlivňují očekávání, uvádí následující graf 1. Názorně je zde ukázáno, že zaměstnanci nejčastěji ve své práci využívají dosažené vzdělání. Celkově ovšem využití vzdělání (alespoň Dostupné z:

6 částečné) uvedlo 60 % zaměstnanců, zcela vzdělání nevyužilo 28 % z nich. Takto vysoké procento naznačuje možnost lepšího výběru pracovníků při přijímání tak, aby bylo možné využít jejich potenciálních znalostí. V současné době mají organizace značné rezervy v přijímání pracovníků na vhodná místa, jak dokazují procenta zaměstnanců, kteří nevyužívají své schopnosti (33 %) a vzdělání (36 %). Samostatnost práce není příliš podporována, jak ukazuje křivka iniciace projektů. Tvar křivky koresponduje se stále v České republice nejčastěji užívanému vedení, které má spíše direktivní charakter a kultuře, která je spíše silnou, zaměřenou na přidělování úkolů shora, než volnou (jak také uvádí graf 2). Nedostatečná podpora samostatné práce vede k nižší hodnotě vnímání pracovní pozice pro zaměstnance jako atraktivní. Tito pak mají tendenci k fluktuaci na jinou pozici, kde by se cítili spokojenější a bylo naplněno jejich očekávání. Dále je možné si všimnout korelace mezi křivkami využití schopností a splnění očekávání v práci. Tento trend naznačuje splnění očekávání pracovníků, pokud mohou při výkonu práce uplatnit své schopnosti. Organizace musí nalézt kompromis mezi nároky na vzdělání a schopnosti zaměstnanců. Je nutné klást vyšší důraz na výběr vhodných uchazečů o zaměstnání a specifikovat požadavky na pracovní pozice, aby nedocházelo k rozdílům. Zaměstnance je třeba brát jako samostatně uvažující jedince, kteří jsou schopni o své práci rozhodovat. Pocit samostatnosti a autonomie vede i k vyššímu vnímání uznání práce, vyššímu statusu a subjektivní pozici v organizaci, což je taktéž jeden z primárních determinantů fluktuace pracovníků. Graf 1: Spokojenost s determinanty faktoru očekávání Determinanty faktoru firemní kultury Zdroj: vlastní zpracování Organizační kultura prokázala na základě odpovědí respondentů trend ke strnulosti, přísné kontrole, centralizovanému rozhodování a i jevů jako jsou časté přesčasy. Z grafu 2 je patrné vnímání většiny respondentů převažujícího způsobu řízení jako direktivní (60 %). Dále respondenti uváděli silně převažující zadávání úkolů shora bez další diskuse nad problémem (s výrokem souhlasí 80 % respondentů). Kulturu jako silnou označilo 65 % respondentů, k volné kultuře se přiklání necelých 20 %. Přijímání na pracovní pozice ze známosti je uplatňováno v polovině dotazovaných firem, druhá polovina využívá objektivního hodnocení či náboru pomocí agentur. ISBN:

7 Respondenti hodnotí množství zadávané práce jako dostačující, pouze 10 % uvedlo prostoje v úkolech a nižší produktivitu. Téměř všichni zaměstnanci tvrdí, že zvládají zadané úkoly plnit v termínu (92 %). S tímto ovšem souvisí vysoké množství přesčasů, které musejí zaměstnanci běžně vykonávat. Pravidelnou práci přesčas uvedlo 73 % respondentů. Tento trend je ovšem nevhodný z důvodů přetěžování pracovníků, kteří mají ze zákona odpracovat pouze 40 hodin týdně (v některých firmách i 37,5 hodiny). Přetěžování vede k vyšší nespokojenosti zaměstnanců a jejich tendencím odejít. Dále se při využívání přesčasů zvyšuje nezaměstnanost, neboť pracovní úkoly, které by mohly být rozděleny mezi více pracovních sil, jsou zastávány pouze jedním zaměstnancem. Dále by organizace měly věnovat pozornost preferovanému způsobu vedení lidí ze strany zaměstnanců. Jak vychází z výzkumu, ve firmách převažuje autoritativní řídící styl. Ne pro všechny zaměstnance je ale právě tento styl zadávání úkolů, komunikace a kontroly ten nejvhodnější. Vychází se stále ještě z nastoupeného trendu příkazů a nemožnosti individuálního vystupování a řešení úkolů v době před rokem Od té doby ovšem vedení lidí a jejich vlastní rozvoj prošel řadou změn, nová generace již byla vychována jiným způsobem a pro organizaci je nutné se těmto změnám přizpůsobit, pokud je snaha o snížení odlivu zaměstnanců. Graf 2: Spokojenost s determinanty faktoru organizační kultury Determinanty faktoru odměňování Zdroj: vlastní zpracování Zaměstnanci projevili nejnižší míru spokojenosti s odměňováním. Výroky a tedy i křivka je spíše horizontální (graf 3), s tendencí k růstu na straně negativních výroků nespokojenosti s dílčími atributy, ačkoli ostatní faktory se takto kriticky neprojevily. Problematické jsou v podmínkách ČR zejména benefity, které buď nejsou poskytovány vůbec (50 %), nebo poskytovány jsou, ale nejsou vyhovující (61 %). Společnosti by proto měly zvážit poskytování benefitů svým pracovníkům. Nevyhovující benefity vedou k vyšší nespokojenosti, než pokud nejsou poskytovány vůbec a upřednostňovány jsou klasické odměny ve formě základního platu a příplatků, neboť zaměstnanci mají pocit, že zasloužené peníze, které by mohli dostat, jsou zbytečně utopené ve výhodách, které Dostupné z:

8 nevyužijí. Nejčastějším neduhem systémů benefitů bývá jejich nepřehlednost, vysoká očekávání daná přehlceností benefity před krizí, neadekvátnost vzhledem k potřebám zaměstnanců a zejména nedostatečné PR poskytovaných benefitů. Benefity by rovněž měly reflektovat životní cyklus zaměstnanců, a tím zohledňovat jejich potřeby a preference. Propad příjmů společnosti v důsledku finanční krize vede ke snížení odměn a bonusů, což je zaměstnanci negativně přijímáno. Dochází tedy k demotivaci a slabšímu výkonu, který vede k dalšímu propadu výkonů společnosti, což následně vyvolá další snížení odměn a bonusů. Jako motivující vnímá odměňování pouze 42 % respondentů, nemotivující naopak 54 %. Demotivační účinek odměn dokládá i přesvědčení zaměstnanců o tom, že odměna neodpovídá výkonu. Takto smýšlí 47 % pracovníků. Jen 40 % uvedlo vazbu mezi výkonem práce a odměnami. Odměňování jako přiměřené označilo také celkem 40 % pracovníků. Polovina se naopak domnívá, že odměňování je nespravedlivé, některé osoby jsou protěžovány a odměňovány nadměrně svému výkonu a jiné naopak pod průměrem, který by náležel jejich pracovnímu zařazení, chování a výkonu v porovnání se stejnou pracovní pozicí. Graf 3: Spokojenost s determinanty faktoru odměňování Zdroj: vlastní zpracování Pro snížení fluktuace je proto třeba se zaměřit na vyloučení benefitů, které nejsou ve větší míře využívány a ponechat pouze takové, o které mají zaměstnanci dlouhodobý zájem. Dále je nutné provázat odměnu s výkonem a spravedlnost odměňování. Determinanty faktoru vztahů Zaměstnanci jako nejméně konfliktní a vyhovující hodnotí vztahy mezi sebou navzájem na stejné úrovni. Křivka má trvale strmě klesající tendenci. Jako vyhovující označilo vztahy mezi kolegy 80 % pracovníků. Stejně tak většina zaměstnanců hodnotí pozitivně i týmovou spolupráci (71 %). Křivka není tolik strmá jako v případě kolegiálních vztahů, ale má trvale záporný sklon. Týmy označuje jako nevhodně sestavené celkem 19 % pracovníků. Zde se nachází prostor pro možnou ISBN:

9 intervenci, zvláště u velkých firem, kde jsou vztahy kritickým bodem pro udržení nízké míry fluktuace. Problémové jsou determinanty motivující kolektiv, vztahy mezi úrovněmi řízení a rovnost ve vztazích a postavení. Všechny tři křivky jsou přibližně horizontální, oscilují kolem 15 % pro souhlas i nesouhlas. Trend nespokojenosti s vedením se projevil při hodnocení zaměstnanců, kdy tito označovali vedení jako direktivní, příkazy přicházející shora, kultura je silná a není prostor ke kompromisům či participaci na vedení. Zde je nutné posílit pracovní spokojenost se vztahy pro udržení retence pracovníků. Pro zaměstnance je důležitá rovnost v postavení, ocenění práce a pocit participativního dosažení cíle. Celkově kolektiv jako motivující hodnotí 42 % respondentů, ovšem stejné procento jej hodnotí jako demotivující. Podobně je hodnocena i spravedlnost v zacházení. 44 % zaměstnanců považuje vztahy za rovnoprávné, 40 % jako nespravedlivé, spíše se přiklání k tvorbě klik a protekce. Nejlépe z těchto položek jsou vnímány vztahy mezi organizačními úrovněmi, kdy pozitivně jsou hodnoceny 53 % zaměstnanců a negativně 27 %. Graf 4: Spokojenost s determinanty faktoru vztahů a spolupráce Zdroj: vlastní zpracování 63 % pracovníků si během pracovního procesu tvoří i přátelské vztahy, neboť dochází ke kontaktům i mimo pracovní dobu. Mimofiremní vztahy jsou pozitivní pro organizaci, neboť pokud si zaměstnanci mezi sebou vytvoří přátelské vztahy, mají nižší tendenci organizaci opouštět, protože by museli opustit i své přátele, které si na pracovišti vytvořili a jejich vzájemné kontakty už by nemohly být tak úzké a časté (kontakt po rozvázání pracovního poměru je často i nežádoucí z důvodu možného přenosu interních informací a tajemství). Proto je doporučeno přátelské vztahy na pracovišti podporovat. Nicméně extrémně se tento determinant projevil v opačném směru, kdy 19 % zaměstnanců uvedlo vyhraněný nesouhlas a vztahy mezi kolegy považují za pouze pracovní (jak ukazuje silné vychýlení křivky směrem nahoru na levé straně grafu 4, u determinantu vztahy přetrvávají i mimo organizaci). Tento Dostupné z:

10 extrém je možné vysvětlit velkou částí pracovních pozic, které jsou založeny pouze na formálním jednání (viz graf 2) a jen vertikální komunikací (viz graf 7). Determinanty faktoru uznání Graf 5 jako celek vykazuje klesající tendenci nespokojenosti s dílčími determinanty faktoru uznání, výrazný výkyv je možné sledovat u determinantu ideální uplatnění. Zde je sklon zcela opačný. Většina zaměstnanců (80 %) neshledává současnou pozici jako ideální, poohlíží se po jiné. Tento determinant lze vnímat jako vyústění dílčích nespokojeností s ostatními faktory. Determinanty faktoru uznání rozvoj jako součást práce, práce je výzvou a pocit naplnění mají přibližně stejný vývoj, nadpoloviční většina zaměstnanců je spokojena (pro všechny tři atributy se spokojenost pohybuje kolem 60 %) s nabízenými možnostmi vzdělávání, rozvoje a uplatnění. Opačný názor má opět přibližně shodně 28 % zaměstnanců (27 29 %). Tito pracovníci tvrdí, že nemají možnost se na své pozici rozvíjet, práce je monotónní, nenaplňuje je a mají pocit bezvýznamnosti a stagnace. Nespokojenou část zaměstnanců podporuje vývoj determinantu možnost postupu. Stejně jako u determinantu ideální uplatnění v grafu 18 je jeho sklon opačný vůči trendu. 57 % pracovníků v organizaci nemá možnost postupu do vyšších pozic. Zaměstnanci si tuto skutečnost uvědomují a společně s nemožností rozvoje, vzdělání jsou na pracovní pozici frustrováni, nespokojeni a mají tendenci přemýšlet o změně zaměstnání. Těmto tendencím je třeba předcházet. Není v možnostech některých (zejména malých) firem zajistit možnost postupu zaměstnanců do vyšších pozic, je ale možné se zaměřit na uspokojení zaměstnanců ve směru zřejmého smyslu jejich práce, možnost přibírání nových úkolů, střídání pracovních míst, rotace, rozšiřování nebo prohlubování znalostí souvisejících s výkonem práce. Tím je možné zaměstnance vnitřně motivovat a zvyšovat jejich pocit dobrého uplatnění. Graf 5: Spokojenost s determinanty faktoru uznání Zdroj: vlastní zpracování V praxi ovšem k těmto možnostem obohacení práce dochází omezeně, jak vychází z křivky rozvoj je součástí práce. Na křivce je patrný výrazný nárůst negativních hodnocení v levé straně grafu 5. Celkem 29 % zaměstnanců tvrdí, že v organizaci nemají možnost dalšího vzdělávání a rozvoje. Determinanty faktoru jistoty Znázornění grafu 6 ukazuje podobný vývoj pro všechny determinanty. Většina zaměstnanců považuje svou organizaci za eticky se chovající (58 %), vytvářející hodnoty pro společnost (65 %), vidí jistotu ve vytíženosti firmy a množství ISBN:

11 zpracovávaných projektů (63 %) a mají dojem, že organizace má tendenci k růstu (61 %). Faktor jistoty se takto nejeví jako rizikový. Je nutné si ovšem povšimnout výrazné výchylky u všech determinantů v levé části grafu 6. Velká část respondentů je přesvědčena o pravém opaku (kolem 26 %, u tendence růstu až 31 %). Čtvrtina až třetina zaměstnanců není zanedbatelné množství pro organizaci, pokud by měla o tyto pracovníky přijít. Proto je nutné zaměstnance uvědomit o stavu a plánovaném vývoji firmy tak, aby nevzrůstala tendence k šíření katastrofických scénářů a tím k pocitu nejistoty zaměstnanců, kteří následně situaci řeší tím, že odcházejí z potápějící se lodi. Pokud dochází k nedostatečnému sdílení či zatajování informací, zaměstnanci mají tendenci předjímat horší možný scénář. Graf 6: Spokojenost s determinanty faktoru jistoty budoucnosti Graf 7 znázorňující vnímání organizační komunikace zaměstnanci je velmi nesourodý. Stejně jak již bylo uvedeno v grafu 1, zaměstnanci charakterizují komunikaci v organizaci jako formální (53 %), jako neformální ji vnímá pouze 27 % pracovníků. Toto číslo je až alarmující, pokud je přihlédnuto ke skutečnosti, že 63 % zaměstnanců má s kolegy i přátelské vztahy. Téměř veškerá ostatní komunikace probíhá pouze formálním způsobem. S formálním způsobem komunikace souvisí i převládající směr komunikace. Dle odpovědí respondentů v organizacích převládá komunikace sestupná (72 %), tedy přidělování úkolů bez diskuse (jak již bylo uvedeno v grafu 1). Možnost jiných směrů komunikace a diskuse vnímá pouze necelých 14 % zaměstnanců. Související křivka podporující funkce komunikace při řešení úkolů vykazuje jen lehce nadprůměrný souhlas. Pouze 53 % zaměstnanců shledává způsob organizační komunikace jako podporující, v tomto směru vysoké procento (38 %), má pocit spíše kritiky a omezení. Jak je možné sledovat na křivce podporující komunikace, v levé straně grafu 7 dochází k vysokému nárůstu nespokojenosti, extrémní nevhodné komunikační techniky v tomto směru zaznamenalo 24 % zaměstnanců. Tento bod je alarmující, pro efektivní vývoj organizace je nutné tento nevhodný způsob komunikace odstranit. Komunikace je problémový faktor zejména u velkých společností, zde se projevuje možná příčina. Zdroj: vlastní zpracování Determinanty faktoru komunikace Dostupné z:

12 Graf 7: Spokojenost s determinanty faktoru komunikace Zdroj: vlastní zpracování Křivka otevřené komunikace má negativní sklon, pracovníci se přiklánějí spíše k volnému sdílení informací (60 %), bez zbytečného zatajování. S tím má zkušenost 28 % zaměstnanců. Hůře již zaměstnanci vnímají sdílení informací. Bezproblémové sdílení nebo s menšími obtížemi je využíváno v 45 % případů, problémy, nedostatek či žádné sdílení je běžnou realitou u 41 % organizací. Rozdíl mezi oběma extrémy je téměř bezvýznamný, proto by organizace měly věnovat zvýšenou pozornost právě tomuto atributu. Stejně tak je malý rozdíl i ve vnímání volnosti v rozhodování. 53 % zaměstnanců má (alespoň dílčí) možnost volného rozhodování při výkonu práce, nicméně 41 % pracovníků je odkázána na striktní dodržování stanovených postupů. Opět je možné si všimnout výrazného růstu negativních zkušeností na křivce volné rozhodování v grafu 7, kde extrémní nemožnost samostatného rozhodování zvolilo 22 % zaměstnanců. ZÁVĚR Výzkum provedený na vzorku respondentů pomocí náhodného výběru potvrdil hypotézy týkající se faktorů ovlivňujících fluktuaci pracovníků. Bylo identifikováno sedm interních organizačních faktorů (odměňování, jistota, vztahy, uznání, komunikace, kultura a očekávání). Korelační analýza indikuje přímou a silnou závislost mezi nespokojeností zaměstnanců mezi uvedenými faktory a opuštěním pracovní pozice. Spokojenost pracovníků v organizaci je subjektivně hodnocena v souvislosti s osobní a neformální stránkou. Nejčastějším důvodem odchodu je, dle zjištěných dat, odměňování (21 %), nedostatečná jistota budoucnosti (17 %). Oba tyto faktory tvoří část konstruktu spadající pod osobní očekávání zaměstnance. Dále se řadily faktory ve spojení se vztahy na pracovišti (16 %), které stále indikují na důraz na neformální a osobní rovinu. Nespokojenost s uznáním v zaměstnání (14 %) potvrzuje nastoupený koncept. Následuje styl a stav komunikace v organizaci (14 %), a až za ním je typ kultury, převládající na pracovišti (11 %). Výsledky rozboru jednotlivých faktorů ovlivňujících fluktuaci přinesly vhled do problémových situací zkoumaných na vzorku populace. Nespokojenost respondentů výrazně vrostla u vedení, které mělo spíše direktivní charakter (z 60 %) a kultury, která je spíše silnou, zaměřenou na přidělování úkolů shora (80 %), neboť nedostatečná podpora samostatné práce vede k nižší hodnotě vnímání pracovní pozice pro zaměstnance jako atraktivní. Pocit samostatnosti a autonomie vedl i k vyššímu vnímání uznání práce, vyššímu statusu a subjektivně vnímané pozice v organizaci. Zaměstnance donutily přemýšlet o změně pracovního místa nevyhovující benefity (dle 61 % zaměstnanců). Ty vedou k vyšší nespokojenosti, než pokud nejsou poskytovány vůbec. Upřednostňovány byly ISBN:

13 klasické odměny ve formě základního platu a příplatků, neboť zaměstnanci měli pocit, že zasloužené peníze, které by mohli dostat, jsou zbytečně utopené ve výhodách, které nevyužijí. Podpora finanční odměny na úkor benefitů vyplývá ze současné ekonomické krize. Problematickým jevem je přetěžování pracovníků. Přesčasy jsou ve většině organizací, jak ukazuje výzkum, běžnou praxí (v 73 % organizací), což ovšem vede k vyšší nespokojenosti zaměstnanců a jejich tendencím odejít. Výrazným impulzem pro opuštění organizace jsou vztahy. Týmy označila jako nevhodně sestavené pětina pracovníků, problémové byly determinanty motivující kolektiv (42 % respondentů hodnotilo kolektiv jako demotivující), vztahy mezi úrovněmi řízení a rovnost, spravedlnost ve vztazích a postavení (40 % je hodnotilo jako nespravedlivé, hovořili o protekci). Pro zaměstnance je důležitá rovnost v postavení, ocenění práce a pocit participativního dosažení cíle. Shodně 28 % zaměstnanců tvrdilo, že neměli možnost se na své pozici rozvíjet, práce byla monotónní, nenaplňovala je a měli pocit bezvýznamnosti a stagnace. 57 % pracovníků nemělo možnost postupu do vyšších pozic. Nemožnost rozvoje a vzdělání vedla k frustraci a tendenci k změně zaměstnání. Více než čtvrtina zaměstnanců neměla pocit vytváření hodnoty pro společnost, neviděla jistotu ve vytíženosti firmy a množství zpracovávaných projektů považovala za nedostatečné pro budoucí rozvoj. Pocit nejistoty vyvolával tendence k hledání jiného pracovního místa, které by zajistilo pocit stability. Pouze 53 % zaměstnanců shledávalo způsob organizační komunikace jako podporující, v tomto směru vysoké procento (38 %), pociťovalo spíše kritiku a omezení. Zaměstnanci charakterizovali komunikaci v organizaci jako formální (53 %), jako neformální ji vnímalo pouze 27 % pracovníků. Toto číslo je až alarmující, pokud je přihlédnuto ke skutečnosti, že 63 % zaměstnanců mělo s kolegy i přátelské vztahy. Téměř veškerá ostatní komunikace probíhala pouze formálním způsobem. Extrémně nevhodné komunikační techniky zaznamenalo 24 % zaměstnanců. Nedostatečné či žádné sdílení informací jsou běžnou realitou u 41 % organizací. Alarmující je výsledek uvádějící, že 80 % zaměstnanců neshledalo zastávanou pozici jako ideální, poohlíželo se po jiné, což naznačuje součet předchozích atributů nespokojenosti. Stěžejním bodem pro snížení fluktuace je přetváření způsobu práce se zaměstnanci v souladu s nastoupeným trendem nikoli řízení lidských zdrojů, ale jejich rozvoje ve smyslu podpory samostatnosti, plánování kariéry, otevřené komunikace, a sdílení informací. Jak uvádí personální teorie, důležité je brát v potaz potřeby zaměstnanců na různých úrovních rozvoje. Často přehlíženými a tedy problematickými potřebami jsou potřeby sounáležitosti, přátelství, bezpečí a jistoty, uplatnění, uznání skupinou a seberealizace. Vnímaný rozdíl mezi požadovaným a skutečným stavem vede k nespokojenosti a tím k tendenci pracovníků opustit pracovní místo. Pracovníky je nutné ve výkonu úkolů podporovat a to pro zvýšení pocitu důležitosti, spokojenosti, potřebnosti pro organizaci, ale zejména pro udržení a zvyšování celkového výkonu organizace a produktivity práce v době ekonomické krize. Je jisté, že zaměstnanci, kteří nejsou v práci podporováni, nemají dostatek informací a jsou k tomu navíc kritizování, téměř určitě organizaci opustí. Dostupné z:

14 LITERATURA Anderson V. (2009): Research Methods in Human Resource Management. Chartered Institute of Personnel Development, London; ISBN Armstrong M. (2007): Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha; ISBN Benet-Martinez, V., John, O. P. (1998): Los Cinco Grandes across cultures and ethnic groups: Multitrait multimethod analyses of the Big Five in Spanish and English. Journal of Personality and Social Psychology, 75: Bělohlávek F. (2008): Jak vést a motivovat lidi. Computer Press, Brno; ISBN Bowes B.J. (2010): A Competitive Employee Market Compels Companies to Manage High Turnover. Legacy Bowes Group. Available at content/article/43-retention/183-a-competitive-employeemarket-compels-companies-to-manage-high-turnover.html (accessed June 2010). Branham L. (2009): 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Grada, Praha; ISBN Červinková R. (2010): Zmrazili jste platy, a co dál? Aneb co nám krize dala a vzala HR forum, 1: Deiblová M. (2005): Motivace jako nástroj řízení. Linde, Praha; ISBN Disman M. (2008): Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha; ISBN Ertl J. (2005): Fluktuace diagnóza a léčba. PersonAll consulting. Available at html (accessed March 2010). Gosling S. D., Rentfrow P. J., Swann W. B. (2003): A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37: Hackman J. R. (1980): Work redesign and motivation. Professional Psychology, 11: Hayes N. (1998): Základy sociální psychologie. Portál, Praha; ISBN Jenkins A.K. (2009): Keeping the talent: understanding the needs of engineering and scientists in the defense acquisition workforce. Defense A R Journal, 1: John, O. P., Naumann, L. P., Soto, C. J. (2008): Paradigm Shift to the Integrative Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Conceptual Issues. Handbook of personality: Theory and research. New York : Guilford Press, 1: Katcher B. L., Snyder A. (2009): 30 důvodů, proč zaměstnanci nenávidí své vedoucí. Computer Press, Brno; ISBN Kocianová R. (2010): Personální činnosti a metody personální práce. Grada, Praha; ISBN Kolman L. (2003): Kapitoly z psychologie pro ekonomy - II. část. Credit, Praha. ISBN Linhart Z. (2003): Marketing. Credit, Praha; ISBN Maslow A. (1943): A theory of human motivation. Psychological Review, 50: Meyer J.P., Allen, N.J. (1991): A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1: Mikuláštík M. (2007): Manažerská psychologie. Grada Publishing, Praha; ISBN ISBN:

15 Pass S. (2005): What s the best way to secure high-performance working and best practice?. People Management Magazine. Available at articles/2005/09/ontheline.htm (accessed November 2010). Ramlall S. (2004): A Review of Employee Motivation Theories and their Implications for Employee Retention within Organizations. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 5: Reiß C. (2008): Fluktuation. Personaler online. Available at suche-in-artikeln/detailansicht/artikel/fluktuation.html (accessed March 2010). Zahorsky D. (2010): Fighting Employee Turnover Costs : Reduce Employee Turnover. About.com : Small Business Information. Available at reduceturnover.htm (accessed June 2010). Dostupné z:

Osobnostní faktory vedoucí k fluktuaci zaměstnanců

Osobnostní faktory vedoucí k fluktuaci zaměstnanců Acta Univ. Bohem. Merid. 2013, 16(2), 185-198, ISSN 1212-3285 Osobnostní faktory vedoucí k fluktuaci zaměstnanců Lucie Vnoučková 1 Abstrakt: Fluktuace zaměstnanců je poměrně nákladnou záležitostí. Ať už

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová Pracovní spokojenost zaměstnanců Miroslava Gigimovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvislostí s ní také úrovní vybavenosti

Více

PROCES PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY V PODNIKU

PROCES PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY V PODNIKU PROCES PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY V PODNIKU Hana Klupáková 1, Lucie Vnoučková 2 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Kamýcká. 129, 165 00 Praha 6 Email:klupakova@pef.czu.cz 2 Vysoká

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

T T. Think Together 2012. Hana Klupáková THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Hana Klupáková THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Pohled manažera na rozvoj podřízených pracovníků Subordinator

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ Vojtěch Malátek Klíčová slova: pracovník, motivace, pracovní spokojenost, lidský kapitál, rozvoj pracovníků, podniková kultura, podnik Key words:

Více

Názory zaměstnanců na pracovní podmínky v konkrétní organizaci

Názory zaměstnanců na pracovní podmínky v konkrétní organizaci Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Názory zaměstnanců na pracovní podmínky v konkrétní organizaci Leona Bokůvková Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Brno

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vybrané činnosti řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti Bc. Zuzana Šotková Diplomová práce 2010 ý á í Á Í É Á Ě É Í Ě É Ý é ří í Š Á í í íá é é č

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Personální řízení ve společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o.

Personální řízení ve společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Personální řízení ve společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o. Bc. Romana Blaţková Diplomová práce 2011 2 3 4 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ

PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ COMMUNICATION PLAN IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROJECTS Milan Jermář Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická jermar@kpm.zcu.cz Abstrakt: Cílem článku

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh modelu řízení lidských zdrojů v oddělení s nepřetržitým provozem

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh modelu řízení lidských zdrojů v oddělení s nepřetržitým provozem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh modelu řízení lidských zdrojů v oddělení s nepřetržitým provozem Design a model of human resources within continuous operation department Jaroslav Drga Unicorn College 2 Unicorn

Více

Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě

Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Bakalářská práce Siarhei Stanulevich Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní

Více