KONDRACKÝ Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONDRACKÝ Z P R A V O D A J"

Transkript

1 KONDRACKÝ Z P R A V O D A J červen - září 2011 Kondrac, Dub, Krasovice č. 28 Co se vám vybaví, když se řekne Andersen? Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko nebo Malá mořská víla. Ano, pohádky známého dánského spisovatele známe snad všichni. Ale znají je i naše děti? Možná ano, možná ne. Spíše ale díky televiznímu zpracování. V knižní podobě je z dnešních dětí asi četlo málokteré. Pranostiky: Važte si toho, co pro vás dělají druzí dejte jim to najevo a poděkujte jim. Oslavte každý úspěch a obklopte se těmi, kteří vás umí povzbudit. Co pro nás mělo velikou hodnotu poznáme, až to ztratíme. Radost můžeme mít jen tehdy, když ji sami působíme. Co si můžete přečíst Slovo starosty 2 Kulturní akce 3 Akce pro děti 4 Farní muzeum 5 Rybáři 6 Hasiči 7 Sport 8 web:

2 strana 2 OBEC Vážení spoluobčané, nastal čas dovolených a odpočinku a my předkládáme náš zpravodaj, abychom vás seznámili s tím, co nás potkalo za posledních pár měsíců v životě naší obce. Jak jsem se zmínil v minulém čísle zpravodaje, máme pro letošní rok naplánováno mnoho práce a prozatím se nám celkem daří nastavený harmonogram plnit. Hned v měsíci dubnu jsme započali s likvidací chvojek a úpravami na místním hřbitově. Větší část prací je již hotova a hřbitov změnil tvář. Nově založenému trávníku svědčí i poměrně vlhké počasí, a tak pomalu není po našem řádění ani památka. Od dalších úprav jsme zatím pro nedostatek času upustili, ale slibuji, že vše v budoucnu doděláme ke spokojenosti všech majitelé hrobů. Začali jsme s opravami komunikací především na Vracovice. Máme vyzděny a poleženy kanály, které by měly zadržovat vodu přicházející z polí od kravína a částečně opraven povrch vozovky. Nepříjemné je, že kanál odvádějící vodu přes pozemek Matouškových je ucpán a nemůžeme ho pročistit. Proto ho budeme muset otevřít. Je to mnoho práce, s kterou jsme nepočítali, ale pokud bychom to neudělali, zanedlouho by byla zanešená i nová kanalizace. Podařilo se nám i letos vysadit více jak 2500 stromků, především smrků, na doplnění našich lesních porostů. V současné době probíhá intenzivní ošetřování letošních i minulá léta sázených porostů. Velmi pozitivní zprávou je i fakt, že se nám podařilo získat dotaci na dubský vodovod, za což moc děkuji všem, kteří naše snažení podpořili. Dotaci jsme získali z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství. V rozvoji místní části Dub tyto prostředky velmi pomohou a věřím, že přispějí ke spokojenosti všech občanů. V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby - vše při zajištění transparentnosti a všech požadavků poskytovatele finančních prostředků Středočeského kraje. Dotace by měla tvořit 95 % nákladů ceny zakázky. Jedná se pouze o hlavní řád vodovodu. Na vlastní přípojky si budou muset občané přispět částkou ,- Kč, která je přímou cenou materiálových nákladů a stavebního povolení, které je rovněž nezbytné. Věřím, že všichni tuto spoluúčast pochopí a na vodovodní řád se připojí, abychom mohli dokončovat další úpravy veřejných prostor. S přicházejícím podzimem bychom rádi započali také s rozšířením dubské požární zbrojnice. Rádi bychom celý objekt dostali pod střechu, abychom mohli eventuelně v zimě za příznivého počasí pokračovat. U dalších akcích také počítáme s letní aktivitou studentů. Chceme přetřít alespoň tu část obnaženého hřbitovního plotu, než opět zaroste z vnější strany a bude upravován do zastřižené zelené stěny. Také chceme opravit komunikace jak na Dub, tak na Krasovice, pokud by se to podařilo trochu lépe než minulá léta. Ale vše ukáže až vzniklá situace, dostatek finančních prostředků a sil. Na závěr vám všem přeji příjemné léto a ať akce, které nás v letošním roce čekají, všem přinesou jen radost. Miroslav Matuška, starosta obce Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo schválilo: Nákup dýchacích přístrojů a stříkačky pro vybavení hasičské zbrojnice. Příspěvek na Den matek ve výši Kč a příspěvek na zajištění akce Cyklorytíř Příspěvek na okrskovou hasičskou soutěž v Nesperské Lhotě ve výši Kč. Nákup pozemků v k.ú. Kondrac: 119 a, 121/3b, 121/4c, 121/5d. Úpravu rozpočtu č.1 ( navýšení nákladů Benebus ). Zastupitelstvo projednalo: Opravu cesty a položení kanalizace pro svod dešťové vody v Krasovicích. Příjem zaměstnanců obce (Srna, Kupsová, Kužel) příspěvek ÚP. Přestavbu hasičárny v Dubu pokud nebude zajištěna dotace bude stavba provedena z prostředků obce svépomocí. Bude pokračováno v úpravě živého plotu okolo hřbitova likvidace tújí, vysazení nových stromků. Svod dešťové vody od novostavby u Matoušků bude řešen kanalizací přes navážku soudkou mezi pozemky s možností napojení okolních stavení. Přes pozemek parc. č. 58 v k.ú. Kondrac bude položeno vedení pro přívod k uvažované ČOV pro odkanalizování čp. 7. Připravuje se dohoda mezi obcí Kondrac a ČSOP Vlašim na převzetí péče a odpovědnosti za stromy na návsi a další vytipované stromy. V Dubu bude provedena instalace dopr. zrcadla na výjezdu z komunikace 958/1 zajistí Z. Kuklík. Probíhá jednání s vlastníky pozemků pod vodními zdroji. Nutno zajistit mapové podklady od p. Slunečka. Oprava cest - bude provedena oprava nejhorších úseků cest na Vracovice a Krasovice. Bylo provedeno čištění škarpy u kravína. Byla dosazena jabloňová alej. Byla nakoupena zvířata do výběhu na faru (3 ovce). Přípravu plánku (představy) na rozmístění herních prvků na farské zahradě. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo schválilo: Závěrečný účet obce Kondrac s výhradou. Zjištěné nedostatky budou odstraněny do Závěrečný účet Svazku obcí Blaník. Závěrečný účet Svazku obcí Ekoso. Nákup sněhové radlice cena cca Kč. Nákup motorových nůžek na úpravu zeleně cena cca Kč. Zastupitelstvo obce Kondrac schválilo Návrh zadání změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Kondrac". Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. elektrické vedení a trafostanice na pozemku č. 132/7-14 (nové parcely Kondrac Sever). Postoupení povodňového plánu obce Kondrac MěÚ Vlašim pro zpracování digitálního povodňového plánu. Nákup herních prvků a úpravu plochy na farní zahradě pro dětské hřiště ve výši Kč. Úpravu rozpočtu č. 2. Finanční příspěvek obce MŠ Louňovice ve výši 1000 Kč. Akci Kulturní léto na hřišti. Taneční zábavy na hřišti pořádané TJ Sokol Kondrac v termínech 2.7. / 9.7. / / Konec akcí bude nejpozději ve 2:00 hod. Zastupitelstvo projednalo: Obec Kondrac získala dotaci na dokončení vodovodu v Dubu. Budou připraveny podklady pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce. Bude zpracována kalkulace nákladů na vodovodní přípojku. Dotace na hasičárnu v Dubu nebyla získána. Stavba bude provedena svépomocí Přijetí zaměstnance OÚ prostřednictvím ÚP. J. Kužel - od , M. Lizák prodloužení smlouvy do Pořádání akce S Rádiem Blaník na Blaník Žádost o změnu územního plánu obce pana Pavla Filadelfiho (pozemek parc.č. 400 v k.ú. Kondrac) - žádost bude přiložena k dokumentům pro přípravu změny územního plánu. Požadavek na posunutí dopravní značky začátek obce na příjezdu od Louňovic bude projednána se správou silnic. Zastupitelstvo bylo informováno o pracích v obci: a) Byla provedena oprava silnice na Vracovice. b) Připravuje se oprava silnic na Krasovice a Dub. c) Připravuje se oprava komunikací v obci. d) Práce na porostech okolo hřbitova budou pokračovat v podzimních měsících. e) Bude přesunut minigolf na farní zahradu a instalace herních prvků.

3 strana 3 KULTURNÍ AKCE Penzion Ponorka - divadelní představení Penzion Ponorka, tak se jmenovala divadelní hra, kterou jsme shlédli ve čtvrtek 31. března v pražském Divadle u hasičů. Bláznivá komedie o tom, co všechno se dá vymyslet a o čem všem se dá lhát jen pro to, aby životní partneři milenců nepřišli na to, že jsou podváděni, nás všechny pobavila. Zavedla nás na jih Francie, kde ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu způsobí, že se luxusní vila během chvilky promění v penzion, ve kterém si podávají dveře lakomí turisté, opuštěný muž, záletná žena s milencem, prostitutka a její klienti, žárlivý manžel a spousta dalších nevítaných hostů. Těšili jsme se na Lukáše Vaculíka a Jana Revaie, ale nakonec nás asi nejvíce pobavil Roman Štolpa v roli německého venkovského turisty novomanžela na svatební cestě. Děkujeme Petře a těšíme se na další divadelní představení. Den matek V neděli 15. května jsme v Kondraci oslavili svátek matek. Nedělní odpoledne nám tentokrát zpříjemnili divadelní ochotníci z DS Chodidlo Bystřice, kteří nám zahráli divadelní hru Rozmarný duch. Komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami. Přítomní se dozvěděli, jak se může seriózní muž dostat do rodinných propletenců, s nimiž si neví rady. Přísně racionální spisovatel Rex Harrison uspořádá ve svém domě spiritistickou seanci, aby získal materiál pro svou novou knihu. Jenže v jejím důsledku má pak dvě manželky - živou a mrtvou. Komedie nás překvapila značně černým humorem. Myslím, že jsme se všechny výborně bavily a výkony herců jsme ocenily dlouhým potleskem. Na závěr jsme si ještě popovídaly u kávy a výborných dortíčků. Domů jsme si odnášely nejen květinu, ale i dobrou náladu z hezky prožitého odpoledne. Velikonoční výstava V sobotu se konala v Kondraci již po sedmé velikonoční výstava, která letos přesídlila z obecního úřadu do výstavních prostor Farního muzea. Pěkné dubnové počasí nás zlákalo vystavovat i ve farské zahradě a umožnit tak návštěvníkům odpočinout si na lavičkách uprostřed rozvíjející se jarní přírody. Příchozí opět mohli obdivovat zručnost, nápaditost a trpělivost vystavujících. Největší zájem je samozřejmě o tradiční velikonoční perníčky, malovaná vajíčka nebo pletené pomlázky. Děti i dospělí měli možnost po načerpání inspirace sami si zkusit namalovat perníčky i vajíčka. Pod vedením vystavujících si pletli pomlázky nebo zkoušeli dokonce i zhotovit košíček. K vidění i zakoupení nebylo jen velikonoční aranžmá, ale také keramika, výrobky z pediku, patchwork, řezbářské výtvory, náušnice, přívěšky, vitrážky, květiny, výrobky z včelího vosku a další. Jako každý rok nechyběla ochutnávka velikonočních sladkých a slaných dobrot, které dodaly kondracké ženy. Jarní koncert V neděli 17. dubna měli příznivci Podblanické smíšeného sboru a orchestru možnost vyslechnout náš jarní koncert, který se uskutečnil v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi. I přes nádherné jarní počasí se sešlo mnoho posluchačů a my jsme se jim snažili zpříjemnit sváteční odpoledne. Na koncertě zazněly skladby Mozarta, Verdiho, Smetany i Dvořáka. Největší radost jsme asi všem udělali mariánskými písněmi, protože ty si s námi zpívala polovina kostela. Noc kostelů Již potřetí se v poslední květnový páteční večer v celé naší zemi zcela netradičně otevřela místa, která jsou součástí duchovního života mnohých z nás. Jen ve Středočeském kraji a v Praze se otevřelo 133 kostelů a modliteben. Noc kostelů nabídla všem, kteří projevili zájem, ojedinělou atmosféru prostřednictvím neobvyklých programů v podobě prohlídek, koncertů, divadelních představení, přednášek, meditací nebo výstav. Zcela jiným pohledem se tak návštěvníci mohli přiblížit křesťanství, ale také duchovním a kulturním hodnotám, které s sebou církve po staletí nesou. Noc kostelů byla jistě pro mnohé příležitostí alespoň na chvíli se zastavit na cestě našeho uspěchaného života. Noci kostelů se tentokrát zúčastnil také Podblanický smíšený sbor a orchestr, který byl pozván, aby vystoupil v kostele sv. Petra a Pavla v Borovnici. Jistě by bylo dobrým počinem nechat se touto akcí inspirovat a v příštím roce otevřít i náš krásný a starobylý kostel v Kondraci.

4 strana 4 AKCE PRO DĚTI Pozdrav Noci kostelů od Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského Milí přátelé, zvykli jsme si na to, že naše města a vesnice mají své kostely. Jsou to obvykle nejkrásnější a nejpamátnější a mnohdy i nejstarší stavby v obci. Dříve bylo samozřejmé, že o nedělích a svátcích a při radostných i bolestných příležitostech se všichni obyvatelé v těchto kostelích shromáždili. Byly to jejich kostely, které je provázely po celý život od narození až do smrti, resp. od křtu po pohřeb, a hrály v jejich životě důležitou roli, protože byly místem jejich duchovního růstu a zrání, formace, posily a útěchy. Místem, kde se rozvíjela jejich víra, která dávala jejich životu hodnotu a smysl, posilovala naděje, která mu dávala sílu a nosnost ve všech radostech i bolestech a prohlubovala láska, která formovala a naplňovala jeho vztahy k Bohu a k celé skutečnosti, jež člověka přesahuje, včetně jeho smrti a životu po smrti, k sobě samému a ke všem lidem blízkým i vzdáleným. Bylo to místo, které plnilo společenskou roli v jejich osobním životě i v životě jejich obce, místo, kde byl vzděláván jejich rozum, posilována a formována jejich vůle a rozvíjeno jejich estetické cítění. Byli tam vychováváni ve svém lidství, v úctě a lásce k přírodě a celému stvořenému světu, k celému lidskému rodu, ale také ke své obci, národu a zemi. Prostě byly to stavby zásadní důležitosti pro jejich život: jednotlivců i celého společenství obce či farnosti. Dnes mnohé z těchto funkcí převzaly školy, různá sdružení a party mládeže i dospělých, média i jejich vzory, jako jsou zpěváci a herci, a také celkové působení společnosti. Zkušenost však ukazuje, že to, co daly a dávají lidem kostely, všechny tyto instituce nahradit nedovedou, jinak bychom nebyli svědky pokračujícího duchovního i morálního úpadku společnosti. Navíc se počet těch, kteří toto dobrodiní kostelů využívají, velice ztenčil, takže mnohé kostely zejí prázdnotou a z více jak čtyř set kostelů v naší diecézi se pravidelně používá asi polovina. Je však potěšitelné, že zájem o prohlídku kostelů roste. Ukázala to Noc kostelů v loňském i předloňském roce. Znamená to, že aspoň něco z oněch hodnotných darů, jež kostely mohou poskytnout, přijde k užitku. A nejsou to jen hodnoty estetické, i když ty především. Kostely se svojí mimořádnou duchovní atmosférou jsou schopny se dotknout všech, kteří mají duši otevřenou a nebrání se tomuto vlivu. místech, celkový počet účastníků letošního ročníku je dětí a dospělých organizátorů. Mezi nimi jsme byli také my Kondračáci. Místem, kde jsme se všichni v sobotu odpoledne sešli, bylo Farní muzeum. Prvním úkolem celkem 41 dětských účastníků bylo projít pohádkovou trasu, posbírat potřebný počet písmenek, který jim měl prozradit, kde se skrývá schovaný poklad. Ti, co nebyli zrovna na trase, vyráběli lampiony, které jim v pozdních večerních hodinách osvětlovaly část strašidelné stezky odvahy. Pak už nastal čas čtení a postupného usínání. Noční strašidla nás nechala všechny vyspat a ráno jsme se probouzeli do dne plného sluníčka. Posilněni buchtami a bábovkami upečenými od starostlivých maminek a babiček nás čekal ještě jeden důležitý úkol - zasadit strom pohádkovník! Potom již následovalo jen nezbytné fotografování a cesta do svých domovů. Zájezd do keramické dílny v Děbolíně a na otáčivé hlediště v Českém Krumlově V sobotu pořádala Rada Kondrackého zpravodaje zájezd do keramické dílny v Děbolíně a na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Jednalo se o dárek pro děti ke Dni dětí. Ráno v 8 hodin jsme se všichni sešli na kondracké návsi a zanedlouho jsme uháněli autobusem směrem k Děbolínu. Za volantem seděl jeden z obětavých tatínků Zdeněk Matějovič, který především nejmenším cestujícím rázně naznačil, že mu z autobusu pastoušku nikdo dělat nebude. Celý výlet byl korigován zkušenou vedoucí zájezdu Petrou Dubovou. Noc s Andersenem Právě kvůli podpoře čtení vymyslely a realizovaly dvě knihovnice v roce 2000 akci Noc s Andersenem, která poprvé proběhla v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Od té doby se akce každoročně opakuje začátkem dubna. Postupně se do ní zapojuje mnoho dalších knihoven, škol a školek. Zatím co v roce 2000 to byla jedna knihovna, v roce 2001 už 40 knihoven a v roce 2002 se spalo na 73 místech a akce se rozšířila i do zahraničí. Letošní pohádkové dění se uskutečnilo v Čechách, Polsku, na Moravě, Slovensku i Slovinsku, v Evropě, Americe i u protinožců Nocovalo se na 1065 řádně evidovaných Do keramické dílny v Děbolíně jsme s malými přestávkami dorazili v pořádku. Děti, ale i někteří dospělí se hned pustili do malování hrnečků, výroby znamení zvěrokruhu či dalších výrobků z hlíny. Jiní využili času, kdy se jejich ratolesti věnovaly malování a s chutí si vychutnali kávu, čaj či domácí buchtu. Namalované hrnečky a další výtvory jsme v keramické dílně zanechali na vypálení. Jelikož nám po práci značně vytrávilo, rádi jsme pokračovali v cestě na oběd do restaurace Štilec u stejnojmenného rybníka. Tam se někteří z nás posilnili řízkem, jiní svíčkovou. Po obědě se ale nebe zatáhlo a z mraků se začaly spouštět proudy vody. S pokleslou náladou jsme dojeli až do Českého Krumlova, kde jsme toužebně očekávali sluneční paprsky, které se bohužel nedostavily. Přítomní tatínkové dali hlavy dohromady a

5 strana 5 FARNÍ MUZEUM snažili se vymyslet náhradní program. Vzhledem k pokročilému času se však nic nepodařilo zajistit, a tak jsme si všichni naráz oblékli pláštěnky a jako skupinka skřítků jsme stoupali do zámecké zahrady směrem k divadlu. Někdo byl promočen ještě než došel k divadlu, ostatní promokli vzápětí. Napjatě jsme očekávali, zda bude divadlo kvůli nepříznivému počasí zrušeno. A bylo. Vstupné nám sice bude vráceno, ale výraz v dětských tvářích naznačoval velký smutek a zklamání. Nedalo se dělat nic jiného, než se vydat zpět k autobusu. Cesta domů vyplněná pohádkou utekla jako voda a naráz jsme se ocitli opět na kondracké návsi, kde jsme se rozloučili. Tak snad příště bude na nás počasí přívětivější a společný výlet si užijeme se vším všudy. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě výletu. Dík patří i firmě Marfi spol. s r.o. a všem, kteří pak autobus po mokrých cestujících uklízeli. Farní muzeum V minulém čísle Kondrackého zpravodaje jsme čtenáře informovali o zhodnocení první turistické sezóny Farního muzea. Čas ale běží jako voda a od začátku nového roku se v prostorách muzea udála řádka zajímavých věcí. První příčku v přehledu aktivit zaujímá divadelní představení Causa Rudolf. Dne patřila prkna podkroví muzea Marii Neradové a Dagmar Maierové, jejichž herecký výkon zavedl všechny zúčastněné do atmosféry Vídně na přelomu století. V březnu se uskutečnila přednáška pana Františka Novotného, která byla tematicky zaměřena na osvětlení příčiny vzniku nemocí a zdravotních problémů, včetně jejich léčby dle principů tradiční čínské medicíny. Někteří z účastníků neváhali a využili této příležitosti individuálně konzultovat své zdravotní problémy ihned po ukončení přednášky. S přibývajícími slunečními paprsky rostla chuť a nálada něco nového podniknout. A tak se Farní muzeum přihlásilo k mezinárodní akci Noc s Andersenem. Tento projekt je zaměřen, aby přilákal děti od světa plného internetu a televize zpět ke knížkám. O týden později zavítala do muzea dvojice moravských pánů Jeníka a Toníka na akci s názvem Přátelské posezení s harmonikou při českých a moravských písničkách. Ještě dlouho po půlnoci se podkrovím muzea ozývaly české i moravské písničky proložené anekdotami, při kterých všichni zúčastnění najednou zapomněli na každodenní starosti. Na přání všech zúčastněných bychom chtěli tuto akci zopakovat. Pomalu se blížil čas velikonočních svátků. Dne se konala v Kondraci velikonoční výstava, která se letos přesunula do prostor Farního muzea., více str. 4. V tuto dobu nás přijela navštívit i řada dětí školou povinných i nepovinných. Mezi první patřila 3. třída z MŠ Velíšská Vlašim, která naše muzeum navštívila již v době vánoční. Malí školkáčkové prostředí dobře znali, a tak se hned pustili do práce. Malovali obrázky i vyfouklá vajíčka a protože byli moc šikovní a ukáznění, tak si za odměnu každý vyrobil svého panáčka z hlíny a osení. Další dny nás navštívily děti z 2.A ze ZŠ Vlašim Vorlina a třídy 2.A, 2.B, 2.C a 2.D ze ZŠ Jiráskova Benešov. Někteří z nich si vyrobili svíčku z včelího vosku, jiní měli možnost vidět ukázku pletení košíků. Většina dětí si domů odvážela svou první vlastnoručně upletenou pomlázku. Koncem dubna do Farního muzea zavítala Toulavá kamera. A setkání to bylo vskutku příjemné. Paní redaktorka Hanka Skálová a pan kameraman Oldřich Straka jsou opravdovými profesionály. Svým humorem a potřebnou dávkou trpělivosti naplňovali tři hodiny natáčení, které proměnili zhruba v pětiminutovou reportáž. Natáčení nebylo vůbec jednoduché, jak jsme původně očekávali. Když už nám nezkazil záběr právě projíždějící traktor nebo přebreptnutí, tak se v tu nejméně vhodnou chvilku ozvala naše zvířátka. Reportáž z této návštěvy byla poprvé odvysílána v neděli v 10 hodin na ČT1 v pořadu Toulavá kamera. Ke shlédnutí ji naleznete na webových stránkách Toulavé kamery v záložce Archiv.

6 strana 6 RYBÁŘI Začátkem května se v prostorách muzea ozývala němčina. Pod vedením paní učitelky Šmídové z Obchodní akademie Vlašim shlédli muzeum i kostel čeští i němečtí studenti. Naopak konec měsíce tradičně patřil otevírání cyklotrasy a akci Cyklorytíř. Letos se startovalo z obce Veliš. V prostorách parkoviště Farního muzea bylo pro hladové a žíznivé sportovce nachystáno vynikající občerstvení v podobě pečeného selátka. V červnu se uskutečnila v pořadí druhá přednáška pana Františka Novotného, léčitele a lektora firmy DIOCHI. Přednáška byla zaměřena na zdravotní problémy srdce, tenkého střeva a na prevenci srdečně cévních a trávících problémů. A co se chystá ve Farním muzeu? V sobotu se budou konat v Kondraci letní Slavnosti Rádia BLANÍK. Při této příležitosti připravujeme v prostorách muzea tvořivý program Kouzlení s razítky AladinE. Tato razítka vytváří velké obtisky, které se dále vybarvují, vystřihují apod. Dále bude pro návštěvníky nachystána dílna na potisk triček či plážových tašek. Takže pokud chcete pro někoho vytvořit autorský dárek nebo si vyrobit svoje originální tričko, a to vše během chviličky bez předešlých zkušeností či výtvarného nadání, zavítejte tuto sobotu k nám. V neděli od 14 hodin bude představení Dětského divadelního souboru Kulturního střediska v Bystřici pohádku Kouzelník Dik. A dále připravujeme na pátek od 17 hodin další přednášku pana Františka Novotného. Podrobnější informace o akcích budou v předstihu uvedeny na kondrackých a farních webových stránkách a plakátech. Lenka Šandová zajištěno občerstvení. Pravidla soutěže budou před závody uveřejněny na internetových stránkách obce. Doufejme jenom, že nám tuto akci nenaruší počasí. Další rybářskou akcí budou výlovy rybníků. Letos 1. října se bude jako první lovit Kladiváč. Rybník u Houlíků se bude lovit 15. října. Nebude chybět ani občerstvení a kapří řízky. Rybářský spolek Kondrac Blaničtí cyklorytíři letos vyjeli zahájit sezonu z Veliše V pořadí šestém ročníku cykloakce Blanický cyklorytíř, jehož první ročník se konal při příležitosti otevření turistické ubytovny v Kondraci, vyrazilo v sobotu 28. května z Veliše na trasu téměř čtyři stovky cyklistů. V regionu se jedná o tradiční akci, která v Kraji blanických rytířů pravidelně zahajuje cyklistickou sezonu na cyklotrase s názvem Po stopách blanických rytířů. Organizátoři pro letošní ročník připravili dvě trasy. Letní slavnosti Rádia Blaník Kondrac start 14:00 hod. Spolu s výstupem S BLANÍKEM na Blaník! Vláďa Hron - Petra Janů - Petr Kolář Rybářské akce v roce 2011 Minulý rok jsme začínali prázdniny rybářskými závody 10. července. I když byla účast veliká a úlovky slušné, pobývat na slunci při teplotě okolo 30 C nebylo dvakrát příjemné a ani zdravé. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat druhý ročník až před začátkem nového školního roku, a to v sobotu 20. srpna. Rádi bychom tímto pozvali všechny děti, ale i dospělé rybáře, kteří chtějí změřit svoje umění nebo spíš svoje štěstí při chytání ryb. Zápis závodníků bude od 13:00, vlastní chytání až od 13:30. Konec závodů bude v 17:00. Pro nejlepší rybáře jsou opět přichystány hodnotné ceny. Po celou dobu závodů bude pro soutěžící i diváky Jednu pro zdatnější cyklisty a kratší uvítaly hlavně rodiny s dětmi. Start i cíl obou cyklostras byl ve Veliši. Cyklotrasa pro náročné cyklisty měřila dvaatřicet kilometrů a vedla kolem bájné hory Blaník přes Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Pravonín, Částrovice, Vracovice, Kondrac a Ostrov. Na trase nalezli cyklisté odpočinková místa s ilustrovanými legendami o blanických rytířích. Cesta v Kondraci tentokráte vedla dvorem Farního muzea, kde na cyklisty čekalo překvapení. Rozdávaly se koláčky a kondračtí hasiči připravili na posilnění pečené sele a osvěžení v podobě chlazených nápojů. Trasa pro rodiče s dětmi měřila osm kilometrů a organizátoři cyklorytíře ji doplnili zastaveními s plněním různých cyklistických i vědomostních úkolů. Cyklisté bez rozdílu věku startovali průběžně mezi 13. a 14. hodinou od kostela sv. Josefa ve Veliši, který si mohli před akcí prohlédnout. Všichni cyklisté, kteří trasy absolvovali a do cíle dorazili s potvrzenými kartami z jednotlivých stanovišť, obdrželi pamětní list a byli blanickým rytířem pasováni na Cyklorytíře V cíli u velišského kostela organizátoři zajistili občerstvení a živou hudební produkci. Kondračtí cyklisté se této akce zúčastnili v hojném počtu a již teď se těší na další ročník.

7 strana 7 HASIČI Hasíkovo dobrodružství Vraťme se nyní ještě do zimních měsíců a připomeňme si zimní Hasíkovo dobrodružství pod Blaníkem, které si v sobotu 26. února 2011 užívalo sto padesát dětí z celého Benešovska s více než padesátičlenným dospělým doprovodem a dalšími 17 pořadateli na jednotlivých stanovištích. Den začal příjezdem do Louňovic pod Blaníkem, kde děti pokračovaly pochodem naučnou stezkou do Kondrace. Cestou plnily stanovené naučné a poznávací úkoly. Po občerstvení v Kondraci bylo pro účastníky připraveno sedm stanovišť na hřišti, kde děti ukázaly fyzickou zdatnost. Celý program byl připravovaný pro zimní podmínky ve sněhu, ale bohužel hasiče v Kondraci čekal jen pořádný mráz. A tak malí hasíci soutěžili v přetahování, v házení hadic na cíl, ve spojování hadic i ve štafetě. Pořádáme tuto akci již několik let a pořádnou nadílku sněhu jsme si užili jen v prvním ročníku. Snad nám v příští sezóně počasí dovolí ukázat mladým hasičům z celého okresu naši sjezdovku a užít si všechny možné zimní radovánky. Plamen Netvořice V sobotu se naši mladí hasiči zúčastnili jarní části hry Plamen v Netvořicích. Sešli jsme se ráno v 7.00 hodin na návsi, kde jsme měli tentokrát připravený autobus. Z hasičské zbrojnice jsme si přinesli všechno potřebné k soutěžení. Provedli jsme kontrolu, jestli jsou soutěžní družstva kompletní a poté jsme mohli vyrazit na cestu směr Netvořice. Po příjezdu do Netvořic jsme se došli prezentovat a najít si na hřišti co nejlepší místo pro základnu. nástupu a vyhodnocení jsme se vydali na cestu domů. Domů jsme se vrátili kolem hodin. Děti cestou usnuly, protože byly unavené. Nakonec musím všechny děti pochválit za trpělivost při čekání na jednotlivé disciplíny, byl to opravdu dlouhý den. Okrsková soutěž v Nesperské Lhotě V sobotu 21. května se naše družstva mužů a žen zúčastnila okrskové soutěže v Nesperské Lhotě. Sjelo se sem deset soutěžních týmů mužů do 35 let, pět týmů nad 35 let a pět ženských družstev. V příjemném počasí proběhla nejprve disciplína 100m překážek a pořadová příprava. Před útoky vše nasvědčovalo tomu, že se umístníme na předních místech. Bohužel jsme měli smůlu, protože ve všech třech útocích nás zklamalo technické vybavení hadice a v jednom z útoků dokonce rozdělovač. Začali jsme vzpomínat, kdy jsme tuto sadu hadic kupovali a uvědomili jsme si, že ji máme nejméně 12 let. Budeme muset požádat vedení SDH nebo obecní úřad, aby nám zakoupili nový materiál pro požární sport. V konečném pořadí se naše ženy umístily na čtvrté příčce, muži do 35 let obsadili deváté místo a muži nad 35 let čtvrté místo. Jediný velmi pěkný výsledek udělala Kateřina Šandová, která v jednotlivcích obsadila druhou pozici. Dařilo se hasičům z Dubu, kteří obsadili celkově třetí pořadí a Martin Kuklík se umístil na třetím místě v jednotlivcích. Gratulujeme do Dubu a příští rok se snad polepšíme. Benešovská liga Po vzoru sousedních okresů a krajů se organizátoři Benešovské ligy rozhodli z popudu pana Miroslava Míky založit soutěž v požárním útoku takovou, která v našem okrese ještě nebyla. Benešovská liga je soutěž, kde nerozhoduje štěstí, náhoda či jeden nepovedený útok, ale je naopak důkazem připravenosti a souhry celého družstva během několika soutěží. Každý má šanci ukázat, co v něm je a předvést pěkné sportovní výkony celému okresu, ale i družstvům mimo něj. Letošní již třetí ročník ukazuje zájem o Benešovskou ligu i o tento krásný sport, jenž je velkým koníčkem pro nás všechny, kteří ho s velkou láskou děláme. Věříme, že setkávání lidí z různých částí našeho okresu i mimo něj, bude velkým přínosem pro všechny, kteří podlehli kouzlu tohoto sportu. Dokazuje to i obrovský zájem soutěžních družstev, neboť v sobotu 25. června 2011 se v Jiřeticích sešlo 26 družstev mužů a 16 družstev žen. Naše děvčata se rozhodla, že letos se Benešovské ligy zúčastní a v prvním závodě obsadila 8. místo. Bohužel požární útok musela absolvovat s těžkými hadicemi, protože naše soutěžní jim popraskaly při tréninku. Věříme, že příště už pojedeme s novými. Krajské kolo dorostu V neděli jsem se zúčastnila v Sedlčanech krajského kola soutěže Plamen. Dopoledne jsem psala testy a běhala 100m překážek. První pokus se mi povedl a dostal mě na 7. místo. Asi v 15 hodin jsme běhali dvojboje. Bohužel se mi nepovedl ani jeden pokus. Dvakrát mi spadl hasičák, tudíž jsem z této disciplíny měla nejhorší měřený čas (21. místo). Celkově jsem se umístila na 12. místě. Chtěla bych poděkovat Honzovi a Radce za pomoc při trénování a také fanklubu, který mě přijel podpořit na závody. Doufám, že po letošní zkušenosti se i příští rok probojuji do krajského kola, a protože budu vědět, co mě čeká, umístění bude lepší. Kateřina Šandová To se nám nakonec podařilo. Počasí bylo pěkné a slunečné. Po nástupu začala první disciplína, která nám zabrala skoro celé dopoledne. Sice pořadatelé měli připravené ještě další dvě disciplíny, ale na ty prý neměli rozhodčí, proto bylo zřejmé, že tu budeme do pozdních odpoledních hodin, což se také potvrdilo. K obědu jsme dostali řízek s chlebem, okurkou a sušenku. V bufetu jsme si mohli zakoupit občerstvení. Vezli jsme si balíky vody a sušenky. Po obědě nás čekaly ještě čtyři další disciplíny. Dětem se vcelku dařilo i když někdy došlo k chybám a byly i nějaké slzičky. Přijeli nás podpořit i rodiče. S vypětím sil jsme nakonec vše zvládli. Celkem se účastnilo 14 družstev v mladší kategorii, kde my jsme se umístili na 7. místě. Ve starší kategorii se účastnilo 19 družstev a my jsme se umístili na 11. místě. Kromě družstva mladších a starších žáků jsme měli zastoupení i kategorii jednotlivců za dorostenky Katku Šandovou, která se umístila na krásném prvním místě a postoupila do krajského kola, kde ji všichni budeme držet palce. V dorostencích nás reprezentovali Jakub Kobylák a Jan Domša. Ti se umístili na 5. a 6.místě. Po

8 strana 8 TJ SOKOL KONDRAC Zhodnocení fotbalové sezóny 2010/2011 Mužstvo mladších žáků pod vedením Jaroslava Sedláčka skončilo v právě skončené sezóně na 5.místě se ziskem třiceti bodů. Od nové sezóny budou kluci hrát soutěž starších žáků 5+1, kolektiv povedou Jaroslav Sedláček a Jiří Buchta. Přípravka celý rok trénovala 2x týdně a od nové sezóny budou hrát také v soutěži 5+1. Trenéry budou Pavel Kňazík a Jiří Janouš starší. Věnovat se těm nejmenším klukům je velice náročná a záslužná činnost a jsme velice rádi, že budeme mít od nové sezóny v mistrovské soutěži dvě mužstva mládeže. V případě potřeby si trenéři jednotlivých mužstev vzájemně vypomohou, aby vše bylo řádně zajištěno jak při zápasech, tak při trénincích. B mužstvo dospělých vede velmi dobře Luboš Zvára. Letos si vedlo úspěšně a nemělo problémy se záchranou jako v jiných letech. V konečné tabulce kvalitní III. třídy skončilo se ziskem 32 bodů na 9. místě. A mužstvo dospělých naopak mělo sezónu velmi špatnou. Zachránilo se až v posledním kole vítězstvím nad Ratboří. Mužstvo podávalo nevyrovnané výkony a hlavně v domácích zápasech velmi často selhávalo. Konečné umístění na 11. místě se ziskem 32 bodů nám mnoho radosti neudělalo. Věříme, že v následující sezóně se posílení budeme pohybovat v horních patrech tabulky. Mužstvo vedou Jiří Janouš ml. a Jaroslav Polívka. "A" Mužstvo "B" Mužstvo TJ Sokol Kondrac vás srdečně zve na Poutťovou taneční zábavu v sobotu Hraje skupina Puls. Orientální tanec Lektorka Michaela Havelková, absolventka kurzů a seminářů u předních tanečnic působících na našem území, především pak lektorského kurzu se zaměřením na klasický orientální tanec, tabla a moderní orientální tanec nabízí kurzy konané v kondracké tělocvičně. Výuce orientálního tance se plně věnuje několik let. Mimo jiné, vede tanečněpohybový kroužek pro malé slečny, který je zaměřen na orientální, dobové i jiné druhy tanců. Orientální tanec má pozitivní účinky na psychiku a typicky ženské fyzické problémy. Pomůže zpevnit problémové partie a zlepšit fyzickou kondici, zároveň pomůže načerpat novou sílu a energii. Díky ladným a něžným pohybům je velmi šetrný k tělu a nezatěžuje zbytečně klouby a páteř. Je vhodný pro ženy a dívky jakéhokoliv věku a postavy. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna 2011 na obecním úřadu u pí. Zelingrové. Přípravka Kondracký zpravodaj, čtvrtletník pro obce Kondrac, Dub, Krasovice. Vydává obec Kondrac, Kondrac 3, Vlašim, tel.: , Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Redakce: Blanka Matušková, Marie Zelingrová, Štěpánka Procházková, Marie Vajsarová, Jitka Jandová, Jiří Janouš. Vychází Náklad 250 kusů..

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

OBEC Kondrac IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

OBEC Kondrac IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů OBEC Kondrac IČ 00232009 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Stránka 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC Kondrac, Kondracčp.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kraj Pardubický Pořadatel: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Krajského kola soutěže mladých hasičů ve hře PLAMEN 2016 - Skuteč SHČMS - KSH Pardubice, OSH Chrudim, odborná

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více