KONDRACKÝ Z P R A V O D A J

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONDRACKÝ Z P R A V O D A J"

Transkript

1 KONDRACKÝ Z P R A V O D A J červen - září 2011 Kondrac, Dub, Krasovice č. 28 Co se vám vybaví, když se řekne Andersen? Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko nebo Malá mořská víla. Ano, pohádky známého dánského spisovatele známe snad všichni. Ale znají je i naše děti? Možná ano, možná ne. Spíše ale díky televiznímu zpracování. V knižní podobě je z dnešních dětí asi četlo málokteré. Pranostiky: Važte si toho, co pro vás dělají druzí dejte jim to najevo a poděkujte jim. Oslavte každý úspěch a obklopte se těmi, kteří vás umí povzbudit. Co pro nás mělo velikou hodnotu poznáme, až to ztratíme. Radost můžeme mít jen tehdy, když ji sami působíme. Co si můžete přečíst Slovo starosty 2 Kulturní akce 3 Akce pro děti 4 Farní muzeum 5 Rybáři 6 Hasiči 7 Sport 8 web:

2 strana 2 OBEC Vážení spoluobčané, nastal čas dovolených a odpočinku a my předkládáme náš zpravodaj, abychom vás seznámili s tím, co nás potkalo za posledních pár měsíců v životě naší obce. Jak jsem se zmínil v minulém čísle zpravodaje, máme pro letošní rok naplánováno mnoho práce a prozatím se nám celkem daří nastavený harmonogram plnit. Hned v měsíci dubnu jsme započali s likvidací chvojek a úpravami na místním hřbitově. Větší část prací je již hotova a hřbitov změnil tvář. Nově založenému trávníku svědčí i poměrně vlhké počasí, a tak pomalu není po našem řádění ani památka. Od dalších úprav jsme zatím pro nedostatek času upustili, ale slibuji, že vše v budoucnu doděláme ke spokojenosti všech majitelé hrobů. Začali jsme s opravami komunikací především na Vracovice. Máme vyzděny a poleženy kanály, které by měly zadržovat vodu přicházející z polí od kravína a částečně opraven povrch vozovky. Nepříjemné je, že kanál odvádějící vodu přes pozemek Matouškových je ucpán a nemůžeme ho pročistit. Proto ho budeme muset otevřít. Je to mnoho práce, s kterou jsme nepočítali, ale pokud bychom to neudělali, zanedlouho by byla zanešená i nová kanalizace. Podařilo se nám i letos vysadit více jak 2500 stromků, především smrků, na doplnění našich lesních porostů. V současné době probíhá intenzivní ošetřování letošních i minulá léta sázených porostů. Velmi pozitivní zprávou je i fakt, že se nám podařilo získat dotaci na dubský vodovod, za což moc děkuji všem, kteří naše snažení podpořili. Dotaci jsme získali z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství. V rozvoji místní části Dub tyto prostředky velmi pomohou a věřím, že přispějí ke spokojenosti všech občanů. V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby - vše při zajištění transparentnosti a všech požadavků poskytovatele finančních prostředků Středočeského kraje. Dotace by měla tvořit 95 % nákladů ceny zakázky. Jedná se pouze o hlavní řád vodovodu. Na vlastní přípojky si budou muset občané přispět částkou ,- Kč, která je přímou cenou materiálových nákladů a stavebního povolení, které je rovněž nezbytné. Věřím, že všichni tuto spoluúčast pochopí a na vodovodní řád se připojí, abychom mohli dokončovat další úpravy veřejných prostor. S přicházejícím podzimem bychom rádi započali také s rozšířením dubské požární zbrojnice. Rádi bychom celý objekt dostali pod střechu, abychom mohli eventuelně v zimě za příznivého počasí pokračovat. U dalších akcích také počítáme s letní aktivitou studentů. Chceme přetřít alespoň tu část obnaženého hřbitovního plotu, než opět zaroste z vnější strany a bude upravován do zastřižené zelené stěny. Také chceme opravit komunikace jak na Dub, tak na Krasovice, pokud by se to podařilo trochu lépe než minulá léta. Ale vše ukáže až vzniklá situace, dostatek finančních prostředků a sil. Na závěr vám všem přeji příjemné léto a ať akce, které nás v letošním roce čekají, všem přinesou jen radost. Miroslav Matuška, starosta obce Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo schválilo: Nákup dýchacích přístrojů a stříkačky pro vybavení hasičské zbrojnice. Příspěvek na Den matek ve výši Kč a příspěvek na zajištění akce Cyklorytíř Příspěvek na okrskovou hasičskou soutěž v Nesperské Lhotě ve výši Kč. Nákup pozemků v k.ú. Kondrac: 119 a, 121/3b, 121/4c, 121/5d. Úpravu rozpočtu č.1 ( navýšení nákladů Benebus ). Zastupitelstvo projednalo: Opravu cesty a položení kanalizace pro svod dešťové vody v Krasovicích. Příjem zaměstnanců obce (Srna, Kupsová, Kužel) příspěvek ÚP. Přestavbu hasičárny v Dubu pokud nebude zajištěna dotace bude stavba provedena z prostředků obce svépomocí. Bude pokračováno v úpravě živého plotu okolo hřbitova likvidace tújí, vysazení nových stromků. Svod dešťové vody od novostavby u Matoušků bude řešen kanalizací přes navážku soudkou mezi pozemky s možností napojení okolních stavení. Přes pozemek parc. č. 58 v k.ú. Kondrac bude položeno vedení pro přívod k uvažované ČOV pro odkanalizování čp. 7. Připravuje se dohoda mezi obcí Kondrac a ČSOP Vlašim na převzetí péče a odpovědnosti za stromy na návsi a další vytipované stromy. V Dubu bude provedena instalace dopr. zrcadla na výjezdu z komunikace 958/1 zajistí Z. Kuklík. Probíhá jednání s vlastníky pozemků pod vodními zdroji. Nutno zajistit mapové podklady od p. Slunečka. Oprava cest - bude provedena oprava nejhorších úseků cest na Vracovice a Krasovice. Bylo provedeno čištění škarpy u kravína. Byla dosazena jabloňová alej. Byla nakoupena zvířata do výběhu na faru (3 ovce). Přípravu plánku (představy) na rozmístění herních prvků na farské zahradě. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo schválilo: Závěrečný účet obce Kondrac s výhradou. Zjištěné nedostatky budou odstraněny do Závěrečný účet Svazku obcí Blaník. Závěrečný účet Svazku obcí Ekoso. Nákup sněhové radlice cena cca Kč. Nákup motorových nůžek na úpravu zeleně cena cca Kč. Zastupitelstvo obce Kondrac schválilo Návrh zadání změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Kondrac". Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. elektrické vedení a trafostanice na pozemku č. 132/7-14 (nové parcely Kondrac Sever). Postoupení povodňového plánu obce Kondrac MěÚ Vlašim pro zpracování digitálního povodňového plánu. Nákup herních prvků a úpravu plochy na farní zahradě pro dětské hřiště ve výši Kč. Úpravu rozpočtu č. 2. Finanční příspěvek obce MŠ Louňovice ve výši 1000 Kč. Akci Kulturní léto na hřišti. Taneční zábavy na hřišti pořádané TJ Sokol Kondrac v termínech 2.7. / 9.7. / / Konec akcí bude nejpozději ve 2:00 hod. Zastupitelstvo projednalo: Obec Kondrac získala dotaci na dokončení vodovodu v Dubu. Budou připraveny podklady pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce. Bude zpracována kalkulace nákladů na vodovodní přípojku. Dotace na hasičárnu v Dubu nebyla získána. Stavba bude provedena svépomocí Přijetí zaměstnance OÚ prostřednictvím ÚP. J. Kužel - od , M. Lizák prodloužení smlouvy do Pořádání akce S Rádiem Blaník na Blaník Žádost o změnu územního plánu obce pana Pavla Filadelfiho (pozemek parc.č. 400 v k.ú. Kondrac) - žádost bude přiložena k dokumentům pro přípravu změny územního plánu. Požadavek na posunutí dopravní značky začátek obce na příjezdu od Louňovic bude projednána se správou silnic. Zastupitelstvo bylo informováno o pracích v obci: a) Byla provedena oprava silnice na Vracovice. b) Připravuje se oprava silnic na Krasovice a Dub. c) Připravuje se oprava komunikací v obci. d) Práce na porostech okolo hřbitova budou pokračovat v podzimních měsících. e) Bude přesunut minigolf na farní zahradu a instalace herních prvků.

3 strana 3 KULTURNÍ AKCE Penzion Ponorka - divadelní představení Penzion Ponorka, tak se jmenovala divadelní hra, kterou jsme shlédli ve čtvrtek 31. března v pražském Divadle u hasičů. Bláznivá komedie o tom, co všechno se dá vymyslet a o čem všem se dá lhát jen pro to, aby životní partneři milenců nepřišli na to, že jsou podváděni, nás všechny pobavila. Zavedla nás na jih Francie, kde ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu způsobí, že se luxusní vila během chvilky promění v penzion, ve kterém si podávají dveře lakomí turisté, opuštěný muž, záletná žena s milencem, prostitutka a její klienti, žárlivý manžel a spousta dalších nevítaných hostů. Těšili jsme se na Lukáše Vaculíka a Jana Revaie, ale nakonec nás asi nejvíce pobavil Roman Štolpa v roli německého venkovského turisty novomanžela na svatební cestě. Děkujeme Petře a těšíme se na další divadelní představení. Den matek V neděli 15. května jsme v Kondraci oslavili svátek matek. Nedělní odpoledne nám tentokrát zpříjemnili divadelní ochotníci z DS Chodidlo Bystřice, kteří nám zahráli divadelní hru Rozmarný duch. Komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami. Přítomní se dozvěděli, jak se může seriózní muž dostat do rodinných propletenců, s nimiž si neví rady. Přísně racionální spisovatel Rex Harrison uspořádá ve svém domě spiritistickou seanci, aby získal materiál pro svou novou knihu. Jenže v jejím důsledku má pak dvě manželky - živou a mrtvou. Komedie nás překvapila značně černým humorem. Myslím, že jsme se všechny výborně bavily a výkony herců jsme ocenily dlouhým potleskem. Na závěr jsme si ještě popovídaly u kávy a výborných dortíčků. Domů jsme si odnášely nejen květinu, ale i dobrou náladu z hezky prožitého odpoledne. Velikonoční výstava V sobotu se konala v Kondraci již po sedmé velikonoční výstava, která letos přesídlila z obecního úřadu do výstavních prostor Farního muzea. Pěkné dubnové počasí nás zlákalo vystavovat i ve farské zahradě a umožnit tak návštěvníkům odpočinout si na lavičkách uprostřed rozvíjející se jarní přírody. Příchozí opět mohli obdivovat zručnost, nápaditost a trpělivost vystavujících. Největší zájem je samozřejmě o tradiční velikonoční perníčky, malovaná vajíčka nebo pletené pomlázky. Děti i dospělí měli možnost po načerpání inspirace sami si zkusit namalovat perníčky i vajíčka. Pod vedením vystavujících si pletli pomlázky nebo zkoušeli dokonce i zhotovit košíček. K vidění i zakoupení nebylo jen velikonoční aranžmá, ale také keramika, výrobky z pediku, patchwork, řezbářské výtvory, náušnice, přívěšky, vitrážky, květiny, výrobky z včelího vosku a další. Jako každý rok nechyběla ochutnávka velikonočních sladkých a slaných dobrot, které dodaly kondracké ženy. Jarní koncert V neděli 17. dubna měli příznivci Podblanické smíšeného sboru a orchestru možnost vyslechnout náš jarní koncert, který se uskutečnil v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi. I přes nádherné jarní počasí se sešlo mnoho posluchačů a my jsme se jim snažili zpříjemnit sváteční odpoledne. Na koncertě zazněly skladby Mozarta, Verdiho, Smetany i Dvořáka. Největší radost jsme asi všem udělali mariánskými písněmi, protože ty si s námi zpívala polovina kostela. Noc kostelů Již potřetí se v poslední květnový páteční večer v celé naší zemi zcela netradičně otevřela místa, která jsou součástí duchovního života mnohých z nás. Jen ve Středočeském kraji a v Praze se otevřelo 133 kostelů a modliteben. Noc kostelů nabídla všem, kteří projevili zájem, ojedinělou atmosféru prostřednictvím neobvyklých programů v podobě prohlídek, koncertů, divadelních představení, přednášek, meditací nebo výstav. Zcela jiným pohledem se tak návštěvníci mohli přiblížit křesťanství, ale také duchovním a kulturním hodnotám, které s sebou církve po staletí nesou. Noc kostelů byla jistě pro mnohé příležitostí alespoň na chvíli se zastavit na cestě našeho uspěchaného života. Noci kostelů se tentokrát zúčastnil také Podblanický smíšený sbor a orchestr, který byl pozván, aby vystoupil v kostele sv. Petra a Pavla v Borovnici. Jistě by bylo dobrým počinem nechat se touto akcí inspirovat a v příštím roce otevřít i náš krásný a starobylý kostel v Kondraci.

4 strana 4 AKCE PRO DĚTI Pozdrav Noci kostelů od Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského Milí přátelé, zvykli jsme si na to, že naše města a vesnice mají své kostely. Jsou to obvykle nejkrásnější a nejpamátnější a mnohdy i nejstarší stavby v obci. Dříve bylo samozřejmé, že o nedělích a svátcích a při radostných i bolestných příležitostech se všichni obyvatelé v těchto kostelích shromáždili. Byly to jejich kostely, které je provázely po celý život od narození až do smrti, resp. od křtu po pohřeb, a hrály v jejich životě důležitou roli, protože byly místem jejich duchovního růstu a zrání, formace, posily a útěchy. Místem, kde se rozvíjela jejich víra, která dávala jejich životu hodnotu a smysl, posilovala naděje, která mu dávala sílu a nosnost ve všech radostech i bolestech a prohlubovala láska, která formovala a naplňovala jeho vztahy k Bohu a k celé skutečnosti, jež člověka přesahuje, včetně jeho smrti a životu po smrti, k sobě samému a ke všem lidem blízkým i vzdáleným. Bylo to místo, které plnilo společenskou roli v jejich osobním životě i v životě jejich obce, místo, kde byl vzděláván jejich rozum, posilována a formována jejich vůle a rozvíjeno jejich estetické cítění. Byli tam vychováváni ve svém lidství, v úctě a lásce k přírodě a celému stvořenému světu, k celému lidskému rodu, ale také ke své obci, národu a zemi. Prostě byly to stavby zásadní důležitosti pro jejich život: jednotlivců i celého společenství obce či farnosti. Dnes mnohé z těchto funkcí převzaly školy, různá sdružení a party mládeže i dospělých, média i jejich vzory, jako jsou zpěváci a herci, a také celkové působení společnosti. Zkušenost však ukazuje, že to, co daly a dávají lidem kostely, všechny tyto instituce nahradit nedovedou, jinak bychom nebyli svědky pokračujícího duchovního i morálního úpadku společnosti. Navíc se počet těch, kteří toto dobrodiní kostelů využívají, velice ztenčil, takže mnohé kostely zejí prázdnotou a z více jak čtyř set kostelů v naší diecézi se pravidelně používá asi polovina. Je však potěšitelné, že zájem o prohlídku kostelů roste. Ukázala to Noc kostelů v loňském i předloňském roce. Znamená to, že aspoň něco z oněch hodnotných darů, jež kostely mohou poskytnout, přijde k užitku. A nejsou to jen hodnoty estetické, i když ty především. Kostely se svojí mimořádnou duchovní atmosférou jsou schopny se dotknout všech, kteří mají duši otevřenou a nebrání se tomuto vlivu. místech, celkový počet účastníků letošního ročníku je dětí a dospělých organizátorů. Mezi nimi jsme byli také my Kondračáci. Místem, kde jsme se všichni v sobotu odpoledne sešli, bylo Farní muzeum. Prvním úkolem celkem 41 dětských účastníků bylo projít pohádkovou trasu, posbírat potřebný počet písmenek, který jim měl prozradit, kde se skrývá schovaný poklad. Ti, co nebyli zrovna na trase, vyráběli lampiony, které jim v pozdních večerních hodinách osvětlovaly část strašidelné stezky odvahy. Pak už nastal čas čtení a postupného usínání. Noční strašidla nás nechala všechny vyspat a ráno jsme se probouzeli do dne plného sluníčka. Posilněni buchtami a bábovkami upečenými od starostlivých maminek a babiček nás čekal ještě jeden důležitý úkol - zasadit strom pohádkovník! Potom již následovalo jen nezbytné fotografování a cesta do svých domovů. Zájezd do keramické dílny v Děbolíně a na otáčivé hlediště v Českém Krumlově V sobotu pořádala Rada Kondrackého zpravodaje zájezd do keramické dílny v Děbolíně a na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Jednalo se o dárek pro děti ke Dni dětí. Ráno v 8 hodin jsme se všichni sešli na kondracké návsi a zanedlouho jsme uháněli autobusem směrem k Děbolínu. Za volantem seděl jeden z obětavých tatínků Zdeněk Matějovič, který především nejmenším cestujícím rázně naznačil, že mu z autobusu pastoušku nikdo dělat nebude. Celý výlet byl korigován zkušenou vedoucí zájezdu Petrou Dubovou. Noc s Andersenem Právě kvůli podpoře čtení vymyslely a realizovaly dvě knihovnice v roce 2000 akci Noc s Andersenem, která poprvé proběhla v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Od té doby se akce každoročně opakuje začátkem dubna. Postupně se do ní zapojuje mnoho dalších knihoven, škol a školek. Zatím co v roce 2000 to byla jedna knihovna, v roce 2001 už 40 knihoven a v roce 2002 se spalo na 73 místech a akce se rozšířila i do zahraničí. Letošní pohádkové dění se uskutečnilo v Čechách, Polsku, na Moravě, Slovensku i Slovinsku, v Evropě, Americe i u protinožců Nocovalo se na 1065 řádně evidovaných Do keramické dílny v Děbolíně jsme s malými přestávkami dorazili v pořádku. Děti, ale i někteří dospělí se hned pustili do malování hrnečků, výroby znamení zvěrokruhu či dalších výrobků z hlíny. Jiní využili času, kdy se jejich ratolesti věnovaly malování a s chutí si vychutnali kávu, čaj či domácí buchtu. Namalované hrnečky a další výtvory jsme v keramické dílně zanechali na vypálení. Jelikož nám po práci značně vytrávilo, rádi jsme pokračovali v cestě na oběd do restaurace Štilec u stejnojmenného rybníka. Tam se někteří z nás posilnili řízkem, jiní svíčkovou. Po obědě se ale nebe zatáhlo a z mraků se začaly spouštět proudy vody. S pokleslou náladou jsme dojeli až do Českého Krumlova, kde jsme toužebně očekávali sluneční paprsky, které se bohužel nedostavily. Přítomní tatínkové dali hlavy dohromady a

5 strana 5 FARNÍ MUZEUM snažili se vymyslet náhradní program. Vzhledem k pokročilému času se však nic nepodařilo zajistit, a tak jsme si všichni naráz oblékli pláštěnky a jako skupinka skřítků jsme stoupali do zámecké zahrady směrem k divadlu. Někdo byl promočen ještě než došel k divadlu, ostatní promokli vzápětí. Napjatě jsme očekávali, zda bude divadlo kvůli nepříznivému počasí zrušeno. A bylo. Vstupné nám sice bude vráceno, ale výraz v dětských tvářích naznačoval velký smutek a zklamání. Nedalo se dělat nic jiného, než se vydat zpět k autobusu. Cesta domů vyplněná pohádkou utekla jako voda a naráz jsme se ocitli opět na kondracké návsi, kde jsme se rozloučili. Tak snad příště bude na nás počasí přívětivější a společný výlet si užijeme se vším všudy. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě výletu. Dík patří i firmě Marfi spol. s r.o. a všem, kteří pak autobus po mokrých cestujících uklízeli. Farní muzeum V minulém čísle Kondrackého zpravodaje jsme čtenáře informovali o zhodnocení první turistické sezóny Farního muzea. Čas ale běží jako voda a od začátku nového roku se v prostorách muzea udála řádka zajímavých věcí. První příčku v přehledu aktivit zaujímá divadelní představení Causa Rudolf. Dne patřila prkna podkroví muzea Marii Neradové a Dagmar Maierové, jejichž herecký výkon zavedl všechny zúčastněné do atmosféry Vídně na přelomu století. V březnu se uskutečnila přednáška pana Františka Novotného, která byla tematicky zaměřena na osvětlení příčiny vzniku nemocí a zdravotních problémů, včetně jejich léčby dle principů tradiční čínské medicíny. Někteří z účastníků neváhali a využili této příležitosti individuálně konzultovat své zdravotní problémy ihned po ukončení přednášky. S přibývajícími slunečními paprsky rostla chuť a nálada něco nového podniknout. A tak se Farní muzeum přihlásilo k mezinárodní akci Noc s Andersenem. Tento projekt je zaměřen, aby přilákal děti od světa plného internetu a televize zpět ke knížkám. O týden později zavítala do muzea dvojice moravských pánů Jeníka a Toníka na akci s názvem Přátelské posezení s harmonikou při českých a moravských písničkách. Ještě dlouho po půlnoci se podkrovím muzea ozývaly české i moravské písničky proložené anekdotami, při kterých všichni zúčastnění najednou zapomněli na každodenní starosti. Na přání všech zúčastněných bychom chtěli tuto akci zopakovat. Pomalu se blížil čas velikonočních svátků. Dne se konala v Kondraci velikonoční výstava, která se letos přesunula do prostor Farního muzea., více str. 4. V tuto dobu nás přijela navštívit i řada dětí školou povinných i nepovinných. Mezi první patřila 3. třída z MŠ Velíšská Vlašim, která naše muzeum navštívila již v době vánoční. Malí školkáčkové prostředí dobře znali, a tak se hned pustili do práce. Malovali obrázky i vyfouklá vajíčka a protože byli moc šikovní a ukáznění, tak si za odměnu každý vyrobil svého panáčka z hlíny a osení. Další dny nás navštívily děti z 2.A ze ZŠ Vlašim Vorlina a třídy 2.A, 2.B, 2.C a 2.D ze ZŠ Jiráskova Benešov. Někteří z nich si vyrobili svíčku z včelího vosku, jiní měli možnost vidět ukázku pletení košíků. Většina dětí si domů odvážela svou první vlastnoručně upletenou pomlázku. Koncem dubna do Farního muzea zavítala Toulavá kamera. A setkání to bylo vskutku příjemné. Paní redaktorka Hanka Skálová a pan kameraman Oldřich Straka jsou opravdovými profesionály. Svým humorem a potřebnou dávkou trpělivosti naplňovali tři hodiny natáčení, které proměnili zhruba v pětiminutovou reportáž. Natáčení nebylo vůbec jednoduché, jak jsme původně očekávali. Když už nám nezkazil záběr právě projíždějící traktor nebo přebreptnutí, tak se v tu nejméně vhodnou chvilku ozvala naše zvířátka. Reportáž z této návštěvy byla poprvé odvysílána v neděli v 10 hodin na ČT1 v pořadu Toulavá kamera. Ke shlédnutí ji naleznete na webových stránkách Toulavé kamery v záložce Archiv.

6 strana 6 RYBÁŘI Začátkem května se v prostorách muzea ozývala němčina. Pod vedením paní učitelky Šmídové z Obchodní akademie Vlašim shlédli muzeum i kostel čeští i němečtí studenti. Naopak konec měsíce tradičně patřil otevírání cyklotrasy a akci Cyklorytíř. Letos se startovalo z obce Veliš. V prostorách parkoviště Farního muzea bylo pro hladové a žíznivé sportovce nachystáno vynikající občerstvení v podobě pečeného selátka. V červnu se uskutečnila v pořadí druhá přednáška pana Františka Novotného, léčitele a lektora firmy DIOCHI. Přednáška byla zaměřena na zdravotní problémy srdce, tenkého střeva a na prevenci srdečně cévních a trávících problémů. A co se chystá ve Farním muzeu? V sobotu se budou konat v Kondraci letní Slavnosti Rádia BLANÍK. Při této příležitosti připravujeme v prostorách muzea tvořivý program Kouzlení s razítky AladinE. Tato razítka vytváří velké obtisky, které se dále vybarvují, vystřihují apod. Dále bude pro návštěvníky nachystána dílna na potisk triček či plážových tašek. Takže pokud chcete pro někoho vytvořit autorský dárek nebo si vyrobit svoje originální tričko, a to vše během chviličky bez předešlých zkušeností či výtvarného nadání, zavítejte tuto sobotu k nám. V neděli od 14 hodin bude představení Dětského divadelního souboru Kulturního střediska v Bystřici pohádku Kouzelník Dik. A dále připravujeme na pátek od 17 hodin další přednášku pana Františka Novotného. Podrobnější informace o akcích budou v předstihu uvedeny na kondrackých a farních webových stránkách a plakátech. Lenka Šandová zajištěno občerstvení. Pravidla soutěže budou před závody uveřejněny na internetových stránkách obce. Doufejme jenom, že nám tuto akci nenaruší počasí. Další rybářskou akcí budou výlovy rybníků. Letos 1. října se bude jako první lovit Kladiváč. Rybník u Houlíků se bude lovit 15. října. Nebude chybět ani občerstvení a kapří řízky. Rybářský spolek Kondrac Blaničtí cyklorytíři letos vyjeli zahájit sezonu z Veliše V pořadí šestém ročníku cykloakce Blanický cyklorytíř, jehož první ročník se konal při příležitosti otevření turistické ubytovny v Kondraci, vyrazilo v sobotu 28. května z Veliše na trasu téměř čtyři stovky cyklistů. V regionu se jedná o tradiční akci, která v Kraji blanických rytířů pravidelně zahajuje cyklistickou sezonu na cyklotrase s názvem Po stopách blanických rytířů. Organizátoři pro letošní ročník připravili dvě trasy. Letní slavnosti Rádia Blaník Kondrac start 14:00 hod. Spolu s výstupem S BLANÍKEM na Blaník! Vláďa Hron - Petra Janů - Petr Kolář Rybářské akce v roce 2011 Minulý rok jsme začínali prázdniny rybářskými závody 10. července. I když byla účast veliká a úlovky slušné, pobývat na slunci při teplotě okolo 30 C nebylo dvakrát příjemné a ani zdravé. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat druhý ročník až před začátkem nového školního roku, a to v sobotu 20. srpna. Rádi bychom tímto pozvali všechny děti, ale i dospělé rybáře, kteří chtějí změřit svoje umění nebo spíš svoje štěstí při chytání ryb. Zápis závodníků bude od 13:00, vlastní chytání až od 13:30. Konec závodů bude v 17:00. Pro nejlepší rybáře jsou opět přichystány hodnotné ceny. Po celou dobu závodů bude pro soutěžící i diváky Jednu pro zdatnější cyklisty a kratší uvítaly hlavně rodiny s dětmi. Start i cíl obou cyklostras byl ve Veliši. Cyklotrasa pro náročné cyklisty měřila dvaatřicet kilometrů a vedla kolem bájné hory Blaník přes Louňovice pod Blaníkem, Načeradec, Pravonín, Částrovice, Vracovice, Kondrac a Ostrov. Na trase nalezli cyklisté odpočinková místa s ilustrovanými legendami o blanických rytířích. Cesta v Kondraci tentokráte vedla dvorem Farního muzea, kde na cyklisty čekalo překvapení. Rozdávaly se koláčky a kondračtí hasiči připravili na posilnění pečené sele a osvěžení v podobě chlazených nápojů. Trasa pro rodiče s dětmi měřila osm kilometrů a organizátoři cyklorytíře ji doplnili zastaveními s plněním různých cyklistických i vědomostních úkolů. Cyklisté bez rozdílu věku startovali průběžně mezi 13. a 14. hodinou od kostela sv. Josefa ve Veliši, který si mohli před akcí prohlédnout. Všichni cyklisté, kteří trasy absolvovali a do cíle dorazili s potvrzenými kartami z jednotlivých stanovišť, obdrželi pamětní list a byli blanickým rytířem pasováni na Cyklorytíře V cíli u velišského kostela organizátoři zajistili občerstvení a živou hudební produkci. Kondračtí cyklisté se této akce zúčastnili v hojném počtu a již teď se těší na další ročník.

7 strana 7 HASIČI Hasíkovo dobrodružství Vraťme se nyní ještě do zimních měsíců a připomeňme si zimní Hasíkovo dobrodružství pod Blaníkem, které si v sobotu 26. února 2011 užívalo sto padesát dětí z celého Benešovska s více než padesátičlenným dospělým doprovodem a dalšími 17 pořadateli na jednotlivých stanovištích. Den začal příjezdem do Louňovic pod Blaníkem, kde děti pokračovaly pochodem naučnou stezkou do Kondrace. Cestou plnily stanovené naučné a poznávací úkoly. Po občerstvení v Kondraci bylo pro účastníky připraveno sedm stanovišť na hřišti, kde děti ukázaly fyzickou zdatnost. Celý program byl připravovaný pro zimní podmínky ve sněhu, ale bohužel hasiče v Kondraci čekal jen pořádný mráz. A tak malí hasíci soutěžili v přetahování, v házení hadic na cíl, ve spojování hadic i ve štafetě. Pořádáme tuto akci již několik let a pořádnou nadílku sněhu jsme si užili jen v prvním ročníku. Snad nám v příští sezóně počasí dovolí ukázat mladým hasičům z celého okresu naši sjezdovku a užít si všechny možné zimní radovánky. Plamen Netvořice V sobotu se naši mladí hasiči zúčastnili jarní části hry Plamen v Netvořicích. Sešli jsme se ráno v 7.00 hodin na návsi, kde jsme měli tentokrát připravený autobus. Z hasičské zbrojnice jsme si přinesli všechno potřebné k soutěžení. Provedli jsme kontrolu, jestli jsou soutěžní družstva kompletní a poté jsme mohli vyrazit na cestu směr Netvořice. Po příjezdu do Netvořic jsme se došli prezentovat a najít si na hřišti co nejlepší místo pro základnu. nástupu a vyhodnocení jsme se vydali na cestu domů. Domů jsme se vrátili kolem hodin. Děti cestou usnuly, protože byly unavené. Nakonec musím všechny děti pochválit za trpělivost při čekání na jednotlivé disciplíny, byl to opravdu dlouhý den. Okrsková soutěž v Nesperské Lhotě V sobotu 21. května se naše družstva mužů a žen zúčastnila okrskové soutěže v Nesperské Lhotě. Sjelo se sem deset soutěžních týmů mužů do 35 let, pět týmů nad 35 let a pět ženských družstev. V příjemném počasí proběhla nejprve disciplína 100m překážek a pořadová příprava. Před útoky vše nasvědčovalo tomu, že se umístníme na předních místech. Bohužel jsme měli smůlu, protože ve všech třech útocích nás zklamalo technické vybavení hadice a v jednom z útoků dokonce rozdělovač. Začali jsme vzpomínat, kdy jsme tuto sadu hadic kupovali a uvědomili jsme si, že ji máme nejméně 12 let. Budeme muset požádat vedení SDH nebo obecní úřad, aby nám zakoupili nový materiál pro požární sport. V konečném pořadí se naše ženy umístily na čtvrté příčce, muži do 35 let obsadili deváté místo a muži nad 35 let čtvrté místo. Jediný velmi pěkný výsledek udělala Kateřina Šandová, která v jednotlivcích obsadila druhou pozici. Dařilo se hasičům z Dubu, kteří obsadili celkově třetí pořadí a Martin Kuklík se umístil na třetím místě v jednotlivcích. Gratulujeme do Dubu a příští rok se snad polepšíme. Benešovská liga Po vzoru sousedních okresů a krajů se organizátoři Benešovské ligy rozhodli z popudu pana Miroslava Míky založit soutěž v požárním útoku takovou, která v našem okrese ještě nebyla. Benešovská liga je soutěž, kde nerozhoduje štěstí, náhoda či jeden nepovedený útok, ale je naopak důkazem připravenosti a souhry celého družstva během několika soutěží. Každý má šanci ukázat, co v něm je a předvést pěkné sportovní výkony celému okresu, ale i družstvům mimo něj. Letošní již třetí ročník ukazuje zájem o Benešovskou ligu i o tento krásný sport, jenž je velkým koníčkem pro nás všechny, kteří ho s velkou láskou děláme. Věříme, že setkávání lidí z různých částí našeho okresu i mimo něj, bude velkým přínosem pro všechny, kteří podlehli kouzlu tohoto sportu. Dokazuje to i obrovský zájem soutěžních družstev, neboť v sobotu 25. června 2011 se v Jiřeticích sešlo 26 družstev mužů a 16 družstev žen. Naše děvčata se rozhodla, že letos se Benešovské ligy zúčastní a v prvním závodě obsadila 8. místo. Bohužel požární útok musela absolvovat s těžkými hadicemi, protože naše soutěžní jim popraskaly při tréninku. Věříme, že příště už pojedeme s novými. Krajské kolo dorostu V neděli jsem se zúčastnila v Sedlčanech krajského kola soutěže Plamen. Dopoledne jsem psala testy a běhala 100m překážek. První pokus se mi povedl a dostal mě na 7. místo. Asi v 15 hodin jsme běhali dvojboje. Bohužel se mi nepovedl ani jeden pokus. Dvakrát mi spadl hasičák, tudíž jsem z této disciplíny měla nejhorší měřený čas (21. místo). Celkově jsem se umístila na 12. místě. Chtěla bych poděkovat Honzovi a Radce za pomoc při trénování a také fanklubu, který mě přijel podpořit na závody. Doufám, že po letošní zkušenosti se i příští rok probojuji do krajského kola, a protože budu vědět, co mě čeká, umístění bude lepší. Kateřina Šandová To se nám nakonec podařilo. Počasí bylo pěkné a slunečné. Po nástupu začala první disciplína, která nám zabrala skoro celé dopoledne. Sice pořadatelé měli připravené ještě další dvě disciplíny, ale na ty prý neměli rozhodčí, proto bylo zřejmé, že tu budeme do pozdních odpoledních hodin, což se také potvrdilo. K obědu jsme dostali řízek s chlebem, okurkou a sušenku. V bufetu jsme si mohli zakoupit občerstvení. Vezli jsme si balíky vody a sušenky. Po obědě nás čekaly ještě čtyři další disciplíny. Dětem se vcelku dařilo i když někdy došlo k chybám a byly i nějaké slzičky. Přijeli nás podpořit i rodiče. S vypětím sil jsme nakonec vše zvládli. Celkem se účastnilo 14 družstev v mladší kategorii, kde my jsme se umístili na 7. místě. Ve starší kategorii se účastnilo 19 družstev a my jsme se umístili na 11. místě. Kromě družstva mladších a starších žáků jsme měli zastoupení i kategorii jednotlivců za dorostenky Katku Šandovou, která se umístila na krásném prvním místě a postoupila do krajského kola, kde ji všichni budeme držet palce. V dorostencích nás reprezentovali Jakub Kobylák a Jan Domša. Ti se umístili na 5. a 6.místě. Po

8 strana 8 TJ SOKOL KONDRAC Zhodnocení fotbalové sezóny 2010/2011 Mužstvo mladších žáků pod vedením Jaroslava Sedláčka skončilo v právě skončené sezóně na 5.místě se ziskem třiceti bodů. Od nové sezóny budou kluci hrát soutěž starších žáků 5+1, kolektiv povedou Jaroslav Sedláček a Jiří Buchta. Přípravka celý rok trénovala 2x týdně a od nové sezóny budou hrát také v soutěži 5+1. Trenéry budou Pavel Kňazík a Jiří Janouš starší. Věnovat se těm nejmenším klukům je velice náročná a záslužná činnost a jsme velice rádi, že budeme mít od nové sezóny v mistrovské soutěži dvě mužstva mládeže. V případě potřeby si trenéři jednotlivých mužstev vzájemně vypomohou, aby vše bylo řádně zajištěno jak při zápasech, tak při trénincích. B mužstvo dospělých vede velmi dobře Luboš Zvára. Letos si vedlo úspěšně a nemělo problémy se záchranou jako v jiných letech. V konečné tabulce kvalitní III. třídy skončilo se ziskem 32 bodů na 9. místě. A mužstvo dospělých naopak mělo sezónu velmi špatnou. Zachránilo se až v posledním kole vítězstvím nad Ratboří. Mužstvo podávalo nevyrovnané výkony a hlavně v domácích zápasech velmi často selhávalo. Konečné umístění na 11. místě se ziskem 32 bodů nám mnoho radosti neudělalo. Věříme, že v následující sezóně se posílení budeme pohybovat v horních patrech tabulky. Mužstvo vedou Jiří Janouš ml. a Jaroslav Polívka. "A" Mužstvo "B" Mužstvo TJ Sokol Kondrac vás srdečně zve na Poutťovou taneční zábavu v sobotu Hraje skupina Puls. Orientální tanec Lektorka Michaela Havelková, absolventka kurzů a seminářů u předních tanečnic působících na našem území, především pak lektorského kurzu se zaměřením na klasický orientální tanec, tabla a moderní orientální tanec nabízí kurzy konané v kondracké tělocvičně. Výuce orientálního tance se plně věnuje několik let. Mimo jiné, vede tanečněpohybový kroužek pro malé slečny, který je zaměřen na orientální, dobové i jiné druhy tanců. Orientální tanec má pozitivní účinky na psychiku a typicky ženské fyzické problémy. Pomůže zpevnit problémové partie a zlepšit fyzickou kondici, zároveň pomůže načerpat novou sílu a energii. Díky ladným a něžným pohybům je velmi šetrný k tělu a nezatěžuje zbytečně klouby a páteř. Je vhodný pro ženy a dívky jakéhokoliv věku a postavy. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna 2011 na obecním úřadu u pí. Zelingrové. Přípravka Kondracký zpravodaj, čtvrtletník pro obce Kondrac, Dub, Krasovice. Vydává obec Kondrac, Kondrac 3, Vlašim, tel.: , Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Redakce: Blanka Matušková, Marie Zelingrová, Štěpánka Procházková, Marie Vajsarová, Jitka Jandová, Jiří Janouš. Vychází Náklad 250 kusů..

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

MIKRO REGION. Janovické posvícení

MIKRO REGION. Janovické posvícení MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ZÁŘÍ 201 3 Janovické posvícení V sobotu 31. srpna ožilo náměstí

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko

...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko ...život na vsi... Rudolf Semanský, místopředseda o.s. -sko Úvodník dnešního čísla si dovolím věnovat jednomu zamyšlení... Často se totiž setkávám s názorem, že vesnice (nejen ta naše) už není a nikdy

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské

Byly přiděleny dotace pro: Jednotu bratrskou na pořádání kurzů Manželské zdarma ročník XXV duben 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 2 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, nové Týnecké listy Vám přináší zprávy z našeho města. Přečíst si můžete o nových projektech

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2007 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje Štengaráček. Pan starosta ve svém slově Vás informuje

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

zimní obce knežmost ZDARMA 4 / 2014 zpravodaj obce kněžmost / 4 / 2014

zimní obce knežmost ZDARMA 4 / 2014 zpravodaj obce kněžmost / 4 / 2014 zpravodaj zimní obce knežmost ZDARMA 4 / 2014 zpravodaj obce kněžmost / 4 / 2014 Radnice Úvodní slovo Rok se s rokem sešel a zase se těšíme na Vánoce a s očekáváním hledíme do dalšího roku. Jaký bude rok

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více