HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST. - uební texty -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST. - uební texty -"

Transkript

1 HORNOLIDESKO LOV LOVK A SPOLENOST - uební texty -

2 Uební text vytvoen v rámci projektu Spolená cesta ZŠ Horní Lide ZŠ Francova Lhota ZŠ Valašská Polanka Obec Horní Lide r Autoi: Mgr. Jan Smilek Mgr. Marie Škarpová Mgr. Jana Kurtinová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY 2

3 1. Djiny Hornolideska Djiny našeho národa nás vedou k poznání naší minulosti, vyvolávají v nás hrdost na naše pedky, uí nás pochopit motivy jejich chování v dané dob. Pro djiny regionu to platí dvojnásobn. Denn vidíme kolem sebe výsledky práce našich pedchdc, sledujeme jimi pemnnou pírodu a architekturu. Mnohdy však historii blízkého okolí píliš neznáme a neuvdomujeme si, že naše myšlení a jednání je i v dnešní zbsile bžící dob ovlivnno kulturou našich pedk, a to se všemi klady i zápory. Pokusme se tedy strun a srozumiteln projít minulostí našeho mikroregionu - Hornolideska. Djiny Hornolideska jsou nedílnou souástí historie Valašska - hornatého, nepíliš úrodného kraje, ležícího na úpatí Beskyd a Javorník. Krom polohy a reliéfu hrála v dávných dobách významnou roli existence jantarové stezky, která na okraji procházela, a pozdji poloha na hranicích s Uhrami. Zejména Vlárský prsmyk se stal místem, kudy na Valašsko smovala ada nájezd. K významným mezníkm valašských djin mžeme zaadit kolonizaci ve století, kdy došlo k trvalému osídlení kraje, tzv. pasekáskou kolonizaci v 16. století, valašská povstání za ticetileté války, tragédie za 2. svtové války a velké hospodáské a spoleenské zmny po nástupu komunismu v polovin 20. století Pravk Území našeho regionu neprošlo systematickým archeologickým výzkumem, doklady osídlení se objevily pedevším na jižní a stední Morav. Pesto se zde našlo nkolik unikátních nález, které dokládají pomrn astý výskyt lovka. První významnjší dkazy pítomnosti lidí na Hornolidesku pocházejí z doby bronzové ( p.n.l.). V tomto období zde sídlil lid lužické kultury, který se podle zpsobu pohbívání nazýval také lidem popelnicových polí. K nejvýznamnjším objevm patí nálezy bronzové sekyrky z Pulína a anténovitého bronzového mee od Horní Lide. Ve starší dob železné ( p.n.l.) se nad ertovými skalami u Lideka tyilo hradisko, které ovládalo strategicky dležitou cestu kolem Senice. V mladší dob železné (400 p.n.l. - 0) se v regionu objevuje lid s tzv. púchovskou kulturou. Pítomnost Kelt není pln doložena. V prvních staletích našeho letopotu byla Morava osídlena Germány, nejprve zde psobili Svébové, pozdji v 5. století Langobardi. Stopy po ímské armád se nenašly. Po odchodu Germán za tzv. velkého sthování národ se na Moravu ze severovýchodu sthují slovanské kmeny. Hornaté oblasti Valašska je však nelákaly a v prvním tisíciletí n.l. se zde neobjevují. 3

4 1. 2 Stedovk Ve století dochází k pelidnní v úrodnjších oblastech v nížinách a zaíná proces kolonizace horských oblastí. Kolonizace - zakládání nových vsí a osad postupuje proti proudu ek. Noví obyvatelé se usazovali v nezáplavových rovinatých místech. Tento proces zaíná na Kelesku, pokrauje na Meziísku a Rožnovsku, postupn je trvale osídlena vtšina Valašska. I náš mikroregion vystupuje z šera dávnovku a v písemných památkách nacházíme první zmínky o našich pedcích. Naše území bylo ve stedovku souástí tí panství: vsetínského, brumovského a vizovického. Není naší ambicí podrobn rozebrat historii jednotlivých panství a složitý vývoj v držení majetku. Zstaneme jen u podstatných údaj VSETÍNSKÉ PANSTVÍ Msto Vsetín se spolen s hradem Freudsbergem a kostelem uvádí poprvé v roce Poátky panství jsou spojeny s církevním ádem templá. Tento ád byl však soudním procesem zrušen a Vsetínsko pešlo do majetku pana Voka z Krava a jeho potomk. Poslední z nich, Lacek z Krava, zemel roku Po jeho smrti se zde vystídala ada majitel, mj. páni z Landštejna, Cimburka, uherský hrab Petr od sv. Jií a Pezinku a posléze páni z Kunštátu (od r.1502). V zemských deskách z let je z našeho mikroregionu jako souást jejich majetku jmenována pouze Seninka. Ve 2. polovin 16. století patilo panství Nekšm z Landeka. Posledním z tohoto rodu byla Lukrecie Nekšovna, která se svým prvním manželem Arklebem z Víckova vybudovala Vsetínský zámek (po roce 1603). Po jeho smrti se vdala za slavnou postavu našich djin, Albrechta z Valdštejna, který také panství po její smrti zddil BRUMOVSKÉ PANSTVÍ Stedem rozsáhlého panství byl Brumovský hrad. Jako první historicky doložený purkrabí se uvádí Smil ze Stílek, jehož psobení spadá minimáln do let Pvodn hrad vlastnili moravští markrabí, pozdji byl zastavován rzným šlechtickým rodm (páni z Krava a Kunštátu, Cimburkové ). Podle zástavní listiny císae Zikmunda Lucemburského patily k brumovskému panství mj. vesnice Lanov, Horní Lide, Lideko a Študlov. V 16. století získali majetek páni z Lomnice ( ). V této dob k nmu náležely vsi Lanov, Lideko, pustá ves Lomensko, Lužná, pustý hrad a ves Pulín, Stelná, Študlov a Valašské Píkazy. 4

5 1.2.3 VIZOVICKÉ PANSTVÍ Bylo nejvtším církevním panstvím v regionu. Majitelem se stal cisteriánský klášter ve Vizovicích. Založil jej brumovský purkrabí Smil ze Stílek roku V roce 1361 se klášter soudil s pány ze Šternberka o vsi Leskovec, Polanku a další. Bhem husitského hnutí dochází k vážným hospodáských ztrátám a majetek kláštera byl doasn rozebrán okolními šlechtici. V roce 1481 klášter zanikl. Panství se dostalo do rukou pán z Kunštátu. V roce 1549 jsou v zemských deskách jako souást jeho majetku jmenovány vsi Pozdchov, Prlov, Leskovec a Polanka PANSTVÍ PULÍN Pulínské skály byly obydleny odpradávna. Hrad, jehož pozstatky jsou dobe patrné, je poprvé zmínn v roce 1426, pochází však již možná ze 14. století. Patil pánm z Cimburka, postupn se stal souástí panství Brumov. Samostatný statek tvoila v letech i Francova Lhota. Je zde prokázána existence stedovké tvrze. I ona pozdji pipadla k Brumovu ZANIKLÉ STEDOVKÉ VESNICE Ve 2. polovin 14. století a ve století následujícím nastává na Morav doba úpadku. asté válené stety mezi markrabími Joštem a Prokopem, husitské války, konflikt mezi Jiím z Podbrad a uherským králem Matyášem Korvínem doprovázely epidemie a hladomor. Došlo k hospodáskému úpadku a úbytku obyvatelstva. Lidé opouštli osady s mén úrodnou pdou. V naší oblasti zanikly vesnice Lomná (dnes Lomensko u Lideka), Zubrvka (východn od Pulína) a pechodn v 1. polovin 16. století i Pulín. 1.3 Pedblohorská doba Pro období na pelomu století je charakteristický hospodáský rozvoj. Zem procházela dlouhým mírovým obdobím. Zvyšovala se intenzita hospodaení a vrchnost se snažila podnikat. Albrecht z Valdštejna založil ve Vsetín pivovar. Obchodovalo se se devem. Základem však byl chov ovcí a koz salašnickým zpsobem. Zajímavé jsou údaje o potu usedlostí ve vesnicích na poátku 16. století. Zatímco prmrný poet usedlostí v okolí se pohyboval od 10 do 20, Lideko (36), Lanov (31) a Francova Lhota (29) se adily na první místa. 1.4 Pasekáská kolonizace V 16. století dochází k osídlení dosud neobydlených oblastí regionu. Zde se objevuje název Valašsko a jeho obyvatelé Valaši. Pro tento jev existují dv teorie. Starší hovoí o píchodu koovných pastevc z Rumunska, kteí se pes Karpaty 5

6 pesunuli do ídce obydleného území na pomezí Moravy a Uher (Slovenska). Dnes je za správnjší považován názor o domácím pvodu Valach. Chudí horalé pásli dobytek bohatších sedlák, pijímali zpsob chovu ovcí a koz ze sousedního Slovenska a založili tzv. salašnickou kulturu. Dobytek spásal nezalesnné vrcholy kopc a spodní patro listnatého a smíšeného lesa. Zde je nutno podotknout, že v nm pevládal bukový a jedlový porost. Jméno valaši je v uritém smyslu názvem oznaujícím povolání (pastevci) a teprve pozdji pešlo v pojmenování obyvatel urité oblasti. Vznikaly paseky. Tuto innost podporovala a iniciovala i vrchnost, která mla z rozsáhlých les jen malý užitek. Dokládá to privilegium Jana Kuny z Kunštátu z poátku 16. století, podle kterého dovolil poddaným bezplatn kácet les a vytváet pole a louky. Teprve ve 2. polovin 16. století se majitelé panství snažili pes protesty poddaných vytváení pasek zpoplatnit. 1.5 Pohraniní spory Pasekáská kolonizace je spojena se spory o hranice jednotlivých panství. Hranice s Uhrami nebyla pesn stanovena, Slováci pásli dobytek na moravské stran a odvádli zde dokonce dan. Uherská strana si pak nárokovala území na naší stran hor. Tato situace perstala v ozbrojené stety a krádeže dobytka. Odnášeli to obyvatelé vsetínského i brumovského panství, jejichž majitelé se dostali do konfliktu s uherskými magnáty z Považské Bystrice a Lednice. Napíklad v r bylo uherským šlechticem Thékelessym z Lednice zajato a uvznno nkolik poddaných z Francovy Lhoty a v témže roce došlo k pepadení Stelné, kde Uhi nkolik muž zajali, zbili a vesnice je musela vyplatit 20 zlatými pokuty. Panovníci se snažili problém vyešit. Zasedalo nkolik hraniních komisí. V roce 1589 se jedna z nich konala v Leskovci. Byli zde vyslýcháni pamtníci, aby bylo možno stanovit hranici. Situace se však uklidnila až za ticetileté války. 1.6 Ticetiletá válka Ticetiletá válka ( ) se stala tragickým mezníkem v djinách regionu. Velké válené operace se sice Valašsku vyhnuly, ale valašská povstání pinesla mnoho obtí na životech a hospodáských ztrát. Kde hledat píiny odporu valašského lidu? Na prvním míst je teba uvést, že místní obyvatelé byli pedevším luteráni, popípad patili k jednot bratrské. Rekatolizaní snahy císae a Albrechta z Valdštejna, majitele vsetínského panství, vyvolávaly odpor. K tomu se pidávaly dvody hospodáské - snaha vrchnosti o omezení práv poddaných. Zajímavou a barvitou postavou byl nepochybn Albrecht z Valdštejna. Chudý a schopný šlechtic vynikl bezmeznou ctižádostí a bezohledností. Satkem s Lukrécií Nekšovnou z Landeka získal vsetínské a lukovské panství. Pestoupil na katolickou víru. Pokladnu moravských stav (tém zlatých) zrádn odvezl císai do Vídn. Nato byl vypovzen ze zem a jeho majetek byl zkonfiskován. Pozdji se proslavil jako vojevdce a vynikající hospodá na statcích v severních echách, jež 6

7 získal po porážce stavovského povstání. Nakonec byl na rozkaz císae zavraždn v Chebu. K prvnímu povstání Valach došlo v letech Valaši dobyli hrad Lukov, pozdji i Vizovice. Úspšn zaútoili i na Meziíí, nedaleko msta však v únoru 1621 utrpli tžkou porážku od císaských voják. Více než 300 zmordováno, neb toho po poli jako snop leželo. Útoky pokraovaly. V ele s Janem Adamem z Víckova, novým majitelem vsetínského panství, pepadli Valaši Holešov, Hranice, dobyli Helfštejn i Lipník, Kel, Kopivnici a Píbor. Získali mnoho koisti. Koncem roku 1622 se situace ukliduje. V roce 1626 násilí opt eskaluje. Do ech pitáhlo dánské vojsko, s nímž se vrátila ada šlechtic - emigrant. Pod vedením Jana Adama z Víckova a Václava Bítovského z Bítova Valaši opt dobyli Lukov, Meziíí a Holešov. Pišla odveta. V srpnu 1627 byl císaským vojskem vypálen Vsetín i Hovzí. V r zakoupil vsetínské panství arcibiskup kardinál Petr Pazmány. Poddaní jej odmítali uznat. Docházelo k loupežným pepadením. Uvádí se napíklad zbojnická parta hejtmana Ondrušky, syna fojta z Leskovce - pozdji byli popraveni v Olomouci. V roce 1642 probhla poslední fáze povstání. Podntem se stalo obsazení Moravy švédskými vojsky. Valaši navázali se Švédy spojenectví a pomáhali jim v zásobování armády. V ervnu 1642 pepadli u Jablnky kolonu císaského plukovníka Jana Winze a získali 20 voz naložených cennostmi (za asi zlatých). Spolen se Švédy dobyli a vypálili Kromíž. Utrpli však také ztráty. V roce 1643 bylo 220 Valach pobito u Holešova. Po ústupu Švéd bylo rozhodnuto podniknout proti Valachm rozhodující útok. Císaský plukovník Wellich porazil povstalce mezi Meziíím a Vsetínem. Kolem 200 Valach bylo na pelomu ledna a února 1644 popraveno na Vsetín. Byli s ati, všeni, lámáni kolem a tvrceni zaživa. ada vesnic byla vypálena, z našeho mikroregionu k nim patila Seninka, Prlov a Pozdchov. Ti, kteí pežili, museli žádat o odpuštní a složit poníženou písahu vrnosti. 1.7 Období od ticetileté války do zrušení roboty ( ) Náš region utrpl za ticetileté války velké hospodáské ztráty. Mnohé statky byly doasn neobydleny. Mimo vojenské akce hrály velkou roli na našem území obrovské náklady na vojska válících stran. Nejmén postiženy byly horské oblasti. Obnovit vypálené obce bylo v našem prostedí relativn jednoduché. Brzy po válce se projevilo výrazné hospodáské oživení. Vzrstal poet obyvatel i usedlostí. Zaaly se však objevovat konflikty mezi poddanými a vrchností. Rozmáhal se odpor proti robotám. Poddaní byli nuceni odvádt dan v penzích nebo naturáliích (oves, seno, drbež, vejce, devo). V roce 1700 byly upraveny robotní povinnosti a to podle majetku od jednoho do tí dn týdn. 7

8 Píznivý vývoj narušily útoky ze sousedních Uher. Souvisely jednak s expanzí Turk, jednak s protihabsburským povstáním Uhr. Prvním z nich byl v roce 1663 vpád Tatar, kteí jako spojenci Turk vtrhli íjna 1663 na Brumovsko. Údajn zajali nebo zabili 234 poddaných z Lideka, 426 z Valašské Senice, 512 z Francovy Lhoty, 156 z Horní Lide a 102 ze Stelné. Skutené ztráty byly zejm podstatn nižší. Údaje z lánových rejstík zaznamenaly, že nkolik let po tatarském vpádu zstalo v Horní Lidi 8 usedlostí pustých, ve Valašské Senici je uvedeno 5 a ve Valašské Polance 4 neobydlené majetky. Ve Francov Lhot prý jednoho zabili a ti odvlekli. Tyto a další vesnice (Prlov, Pozdchov, Seninka) byly úpln nebo ásten vypáleny. Snahy o obranu proti nájezdníkm - opevování hranice, záseky, najímání dobrovolník, nebyly píliš úspšné. V roce 1683 oddíly protihabsburského povstalce Imricha Tklyho bez problém pronikly na Moravu a vypálily Vsetín. Zaátkem 18. století nastaly útoky kuruc, uherských povstalc za povstání Františka Rákocziho proti Habsburkm. Vpády probíhaly opakovan. Roku 1708 byl opt vypálen Vsetín a ada vesnic. Z našeho miniregionu nejvíce utrply Leskovec, Francova Lhota, Pulín a Lanov. Teprve poté nastal klid, který umožoval další hospodáský rst. Ten byl perušen válkami s Pruskem za vlády Marie Terezie ( ) a posléze na poátku 19. století napoleonskými válkami. Ty bezprostedn k nám nedosáhly, ale vážn oblast postihly po stránce hospodáské. Obyvatelstvo muselo pispívat k zásobování armád. Nejvtší zátží pro poddané byly robotní povinnosti, pro vrchnost znamenaly podstatný zdroj píjm, a tak se snažila o jejich postupné zvyšování. Mezi lidem se šíily zvsti o zrušení roboty. Poddaní se bránili, zasílali stížnosti císai, odpírali pracovat, ale po dlouhé období byla jejich snaha marná. Vra me se k majitelm panství. Vsetínské panství se dostalo do rukou uherských rod. Pazmányové, jimž tato oblast patila od roku 1634, je za dukát prodali Jiímu Illésházymu. Tento magnát se dostal do finanních problém a prodal ást panství. Mimo jiné Seninka se stala ástí panství vizovického. Brumovské panství prošlo natolik složitým vývojem, že jej zde jen nastíníme. Majitel Mikuláš Forgách z Gýmeše jej rozdlil mezi 5 dcer, postupným vývojem pak vznikla panství Brumov I., II. a III. K prvnímu z nich patily námi sledované vesnice Polanka, Lanov, Pulín, Lužná, Leskovec, Francova Lhota, Horní Lide, Senice, Stelná a Študlov. Vlastníci Vsetína zaaly rozšiovat své dominium. Ddictvím po Marii Illésházyové (Forgáchové) získali Lanov, Leskovec, Lužnou a Pulín a posléze pikoupili i další ást brumovského panství, mj. Polanku, Stelnou, Lideko a Francovu Lhotu. Horní Lide patila k panství Brumov II. Pozdchov, Prlov a pozdji i Seninka se staly souástí vizovického panství. 1.8 Období od zrušení roboty do vzniku SR Revoluní rok 1848 se významn zapsal i do djin naší oblasti. Zprávy o lidových bouích ve Vídni a v Praze se šíily i na venkov a poddaní se zaínali 8

9 domáhat nápravy stávajících pomr. Zemskému snmu zaslali adu petic, ve kterých si stžovali na útlak ze strany vrchnosti, na pehnané robotní povinnosti, a požadovali náboženskou rovnoprávnost. Poddaní z Francovy Lhoty nap. žádali zrušení desátk. Pes porážku revoluního hnutí donutila politická situace císae k rozsáhlým ústupkm. 1.ervence 1848 byla zrušena robota.došlo k reorganizaci státní správy, vznikla okresní hejtmanství (pozdji zrušena) a soudní okresy. Z obcí našeho miniregionu náležely Valašská Polanka, Seninka a Leskovec do obvodu okresního soudu Vsetín, Pozdchov a Prlov k soudnímu okresu Vizovice, zbytek obcí spadal pod Valašské Klobouky. V r došlo k prvním volbám do obecních zastupitelstev. Stát také postupn pevzal ízení školství, s výjimkou výuky náboženství. Musíme si uvdomit, že naše oblast patila k siln zaostalým regionm. Neúrodná pda, nedostatek surovin a absence železniní dopravy brzdila další rozvoj. Negativn se projevovala i nevzdlanost obyvatel, v r více než jedna tetina z nich neumla íst a psát, což vysoko pevyšovalo prmrnou negramotnost v eských zemích. Základem obživy zstávalo i nadále zemdlství. Pevládalo pstování obilnin, brambor a pícnin. Chov ovcí ustupoval, zvyšoval se podíl skotu. Významným odvtvím se stalo zpracování deva, vetn výroby devného uhlí. Vsetínská firma Jakub a Josef Kohnové, která se zabývala výrobou nábytku z ohýbaného deva, postavila poboky v Horní Lidi (pozdji shoela) a v Lideku. Bezzemci a drobní rolníci si pivydlávali i podomáckou výrobou (domácí náadí, šindele, epce, košíkáství apod.). Další možnost poskytovaly sezónní zemdlské práce na Hané, i pomocné práce ve stavebnictví. Bída a nezamstnanost však lidi nutila k radikálnjšímu ešení. Koncem 19. století emigrovalo v nkolika vlnách mnoho Valach do USA, kde se usazovali pedevším v Texasu. Jen z Francovy Lhoty údajn odešlo 336 obyvatel. V politickém život u nás pevládal vliv katolicko-národní strany, pozdji sílila i sociální demokracie. Pro nás je zajímavé, že ve volbách do íšské rady za obce východní Moravy zvítzil T. G. Masaryk, tehdy pedseda eské strany pokrokové. 1. svtovou válku odstartoval atentát na rakousko-uherského následníka trnu Františka Ferdinanda d Este. Lidé ve válku obecn nevili. Jako blesk z istého nebe pišlo 31. srpna vyhlášení všeobecné mobilizace. Válené operace se navíc neekan protáhly na 4 roky. Nastalo zdražování a nedostatek potravin, došlo k zavedení pídlového systému a k omezení demokratických svobod. Nejhorší však byly obrovské ztráty na životech. V kronice každé obce najdeme poetný seznam muž, kteí padli v dalekém Rusku, Srbsku, i Itálii. ada voják dezertovala, upadla do zajetí, mnozí se zúastnili boj za naši vznikající republiku v adách eskoslovenských legií. Pro jejich píbuzné muselo být ekání na zprávu o jejich osudu traumatizujícím zážitkem. Ovšem i ty, kteí se š astn vrátili, poznamenala válka na celý život. 9

10 1.9 Region za 1. republiky Konec 1. svtové války a vznik našeho státu pivítali lidé s velkým nadšením a oekáváním do budoucna. Nejdležitjším úkolem bylo zabezpeit bezpenost a veejný poádek. Byly vytvoeny národní výbory, které suplovaly státní správu. Naše pohraniní oblasti byly ohroženy boji s Maary na Slovensku, do kterého se zapojovali zvlášt vracející se legionái. Problémem se stalo zásobování obyvatelstva. Ceny potravin strm rostly, rozmohl se erný trh. Podvyživenost obyvatelstva vyvolala rst potu nemocí, zejména dtská úmrtnost se stala alarmující, v našem regionu vysoko pekraovala prmr mladé republiky. Navíc se i u nás objevila epidemie španlské chipky, na níž zemelo v Evrop kolem 20 milion lidí. Situaci zhoršovala poválená hospodáská krize. Postupn docházelo ke stabilizaci pomr, ale život na Valašsku zstával stále velmi tžký. Nedostatek potravin vedl k využívání jen trochu vhodné pdy. Lesy pokrývaly mnohem menší plochu než v dnešní dob. Velká ást lesní pdy navíc zstávala v majetku velkostatk. Z hlediska prmyslu zstávala naše oblast zaostalá a zamstnanost zde stagnovala. Postupn zanikla výroba ohýbaného nábytku (Thonet, Kohn) Jisté pracovní píležitosti pinesla elektrotechnická dílna J. Sousedíka ve Vsetín a zvlášt obuvnická firma Ba a ve Zlín. Mnoho lidí získalo doasn práci pi výstavb železniních tratí Vsetín - Bylnice a Vsetín - Púchov. Nedlouho ped válkou vznikla na Vsetín poboka eské zbrojovky Brno, jež pozdji za okupace zamstnávala až dlník. Negativn se projevila hospodáská krize na poátku 30. let. Poet lidí bez práce prudce vzrostl. Týdenní podpory v nezamstnanosti inily 20 K pro ženaté, svobodní obdrželi poloviní ástku. Stát organizoval pomoc ve form staveb komunikací, most, veejných budov, atd., ale zvlášt situace bezzemk zstávala vážná. Objevily se však i pozitivní signály. V r zaalo vysílání rozhlasu, které umožnilo získávání bližších informací o dní ve svt. O 5 let pozdji (1928) bylo založeno gymnázium ve Vsetín, možnost studia ovšem využívalo jen velmi málo lidí z našich obcí. Na konci 30. let byla vtšina vesnic elektrifikována. Rozmáhala se také spolková innost. Vznikaly etné organizace hasi, sportovc, katolické spolky. Zastoupení ve vtšin obcí mly i politické strany, zvlášt lidová, agrární a sociáln demokratická. 10

11 Nádraží v Lideku 11

12 1.10 Nmecká okupace a 2. svtová válka Život v Protektorátu Dne vstoupily jednotky nmeckého wehrmachtu na území okresu Vsetín. Ve Vsetín v budov okresního úadu byla zízena úadovna gestapa. Fašisté zavedli adu nových opatení. Záhy byly rozpuštny dv zbývající politické strany a jedinou politickou organizací se stalo Národní souruenství. Zavedly se dvojjazyné nápisy, nmina byla ve škole zaazena k povinným pedmtm, došlo k zákazu nepohodlných knih, zaalo pronásledování Žid a Rom. Kurz koruny vi marce se direktivn zmnil z 3:1 na 10:1, což vedlo k tomu, že nmetí vojáci zaali hromadn vykupovat potraviny. Po vypuknutí 2. svtové války ( ) byly zavedeny potravinové lístky (maso, mléko, mouka, cukr, káva, aj ). Obyvatelé byli rozdleni do nkolika skupin: dti do 6 let, dti 6-14 let, obyejní pracující a velmi tžce pracující. V prbhu války byly pídly zpísovány a rozšíily se i na odv, obuv, šaty a palivo. Lidé reagovali po svém. Vznikl erný trh, lidé z mst zaali nakupovat ve vesnicích, tajn se provádly porážky dobytka, ze Slovenska se pašovaly potraviny, alkohol, tabák atd. Prmysl se stal souástí váleného hospodáství. Byl také proveden soupis zemdlské pdy a rolníci museli odvádt dodávky. Pod písnými tresty bylo zakázáno poslouchání zahraniního rozhlasu.zajímavým opatením se na silniních komunikacích stalo zavedení jízdy vpravo. Zvláštní kapitolu sehrály nucené práce v Nmecku. Místo nmeckých muž, bojujících na front, byli povoláni mladí lidé z okolních zemí. ada z nich zahynula pi spojeneckém bombardování. Mnozí riskovali útk a tajný pobyt doma. Nasazení se zpoátku dalo vyhnout fingovanými satky, pozdji však výjimka platila pouze pro thotné dívky. Dnes je pro nás velmi tžké vžít se do myšlení lidí, zejména dosplých, kteí kolem sebe vidli strašlivé tragédie, vyvražování celých rodin a museli žít v atmosfée nejistoty a strachu z budoucnosti. Jen z tohoto pohledu mžeme pochopit rostoucí nenávist proti Nmcm a poválené chování ásti našich lidí ODBOJ Obyvatelé se pesto stavli na odpor. Vznikly první odbojové organizace: Mezi nejvýznamnjší patila Obrana národa, již tvoili dstojníci v záloze, a v ilegalit psobící komunisté. Provádli zpravodajské akce, udržovali styk s Londýnem, shromažovali zbran. Významnou roli hrálo pevádní uprchlík pes slovenskou hranici. Jedna z cest vedla pes Horní Lide. V roce 1942 po atentátu na zastupujícího íšského protektora R.Heydricha nastala hrzovláda. Odbojové organizace byly tžce postiženy, mnozí jejich lenové pišli o život, i svobodu. Mezi obti se zaadily i manželé František a Františka Sivkovi ze Stelné - píbuzní 12

13 parašutisty Valíka. Odpor proti okupantm však neustával. K nejaktivnjším v okolí patily odbojová skupina továrníka Sousedíka ve Vsetín, skupina CLAY, jejíž jádro tvoili parašutisté z Londýna, skupina Pro vlast, složená z uprchlých sovtských válených zajatc a tzv. Comandos v Liptále. K výraznému nárstu protifašistické innosti dochází s píchodem I. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova na Valašsko v roce 1944 v souvislosti se slovenským národním povstáním. Jádro oddílu vytvoili partyzáni vycviení v SSSR. Prvním velitelem byl poruík J.Ušiak, po jeho smrti na Knhyni zaujal jeho místo kapitán D.B.Murzin. Vynikající zásluhy a povst získal další sovtský partyzán kapitán I.P.Stpanov. K partyzánm se postupn pidali uprchlí sovtští válení zajatci, eši skrývající se ped nmeckými úady i mnozí místní obyvatelé, kteí se výrazn podíleli i na zásobování partyzán. Množily se pepady etnických stanic, nmeckých transport a jednotek a destrukní akce. Nemá zde smysl vypoítávat všechny akce v našem okolí. K nejvýznamnjším stetm patila pestelka mezi leny štábu 1. sl. partyzánské brigády a oddílem SS z Horní Lide mezi Lanovem a Pozdchovem, odzbrojení 60 maarských voják v Pozdchov, pumový útok na nmeckou celnici v Horní Lidi, stelba na ti nmecká auta v Prlov atd. Útoky vázaly nemalé množství nmeckých jednotek, vyvolaly však represe proti civilnímu obyvatelstvu, takže mezi pamtníky bychom na innost partyzán našli rozporuplné názory.. Nmci zorganizovali odvetné akce. Pipomenme si aspo nejkrvavjší incidenty v našem okolí. V Juíkov mlýn v Leskovci byl vybudován partyzánský kryt. Zrádce F.Bedná jej Nmcm prozradil. V noci ze 3.na 4. dubna 1945 byl mlýn obklíen. V pestelce zahynuli ti partyzáni a devatenáctiletý syn Jan Juíek. Další ošetovatel F.Bláha byl zajat. Po bezvýsledném muení byli všichni její zbývající lenové, rodie i dv dcery, šestnáctiletá Františka i trnáctiletá Marie, zasteleni. Mlýn byl pak zapálen. Dalším tragickým mementem se stal Prlov. Za pomoci maarského dstojníka, který uprchl z partyzánského zajetí, a mladého šestnáctiletého partyzána Aloise Oškery, jehož Nmci muili, získali okupanti dostatek informací o spolupráci místních obyvatel s partyzány došlo k trestní výprav. Obec byla obklíena stíhací skupinou SS Slovensko - krycí jméno Josef a skupinou Nmc. V místním hostinci pak Oškera s dstojníkem oznaovali spolupracovníky partyzán. Fašisté zapálili jejich domy, postíleli je a naházeli je do hoících chalup. Takto pišlo o život 10 muž a 5 žen: Jaroslav Heto, Antonín Jurá, Oldich Ková, Tomáš Ondrášek st., Jan Ondrášek, Anna Ondrášková, Jaroslav Ondrášek, Anežka Ondrášková, Antonín Rsek, Marie Rsková, Josef Trlica, Jan Turýn, Anna Turýnová, Jaroslav Žák a Terezie Žáková. Dojemný osud ekal Tomáše Ondráška, který a tžce ranný unikl z hoícího domu. Spoluobany byl obtav dopraven do vsetínské nemocnice, tam jej však objevili Nmci a pozdji byl popraven. Další ti obyvatelé Prlova Tomáš Heto, Antonín Ondrášek a Leopold Štach byli obšeni v Bratejov na samém sklonku války následovalo vraždní na Vaákových pasekách. 13

14 Vypálený dm v Prlov OSVOBOZENÍ Území našeho mikroregionu bylo osvobozeno 4. kvtna Podílely se nm 18. armáda generála Gastilovie, souást 4. ukrajinského frontu a 4. rumunská armáda pod velením generála Descanescu. V rámci 18. armády bojoval i 1 eskoslovenský armádní sbor v SSSR, jenž osvobodil Vsetín, povodí Senice však obsadili Rumuni. Postup byl rychlý, na ustupující Nmce útoili i partyzáni, ve Vsetín vypuklo povstání. 8. kvtna 1945 Nmecko kapitulovalo. Lidé pijali konec války s nadšením a velkým oekáváním. Mnozí však ekali na návrat svých pátel z koncentraních tábor a nucených prací, nkteí marn Od války k Únoru ( ) Bilance 2. svtové války byla tragická. Mnoho lidí v regionu pišlo o život, vznikly obrovské hospodáské ztráty. Došlo také ke zmn myšlení lidí. Oprávnná vdnost osvoboditelm a skutenost, že eskoslovenská republika byla zaazena do sféry sovtského vlivu, pedurila další politický vývoj. Ihned po osvobození pevzaly moc národní výbory, tvoené zástupci 4 politických stran - komunistické strany, s. strany lidové, s. strany sociáln demokratické a s. národn socialistické, jež se seskupily v tzv. Národní front. Ostatní politické strany zrušeny, vetn na venkov silné strany agrární. Po volbách v r byly národní výbory sestaveny podle výsledk voleb. V našem regionu získali nejsilnjší postavení ve vtšin vesnic lidovci. 14

15 1.12 Období socialismu ( ) Po únoru 1948 pevzali moc ve stát komunisté. Ve volbách byly sestavovány jednotné kandidátky, což prakticky znamenalo, že se volby staly manifestací podpory stávajícímu režimu. Postupn došlo ke znárodnní všech soukromých podnik vetn drobných živnostník. K tomu se pipojovaly etné brigády, závazky, oslavoval se 1. máj, vítzný únor, íjnová revoluce 1917 v Rusku. Sovtský svaz se stal naším vzorem. Zárove nastalo pronásledování nepátel lidovdemokratického zízení. Byly odhaleny odbojové organizace Svtlana a Libuše 23, jejichž lenové šíili letáky, shromažovali zbran a vyhrožovali funkcionám KS. Velký tlak byl vyvinut na církve, knží byli nuceni spolupracovat s režimem. Od r byly církve podízeny státu a zárove se zrušily katolické spolky. Vtšina místních obyvatel pesto setrvala ve víe. Výrazným pedlem v život regionu se stala kolektivizace zemdlství, to znamená zakládání jednotných zemdlských družstev. Tento proces zaal již v r. 1949, pes rozsáhlou agitaci však neml vtší úspch. Rolníci píliš lpli na své pd, která jim po generace zajiš ovala živobytí. Pešlo se k donucovacím prostedkm. Majetnjší sedláci, kteí se po sovtském vzoru nazývali kulaci, ale i drobní zemdlci, kteí odmítali vstup do JZD, picházeli o stroje, museli plnit nadmrné dodávky státu (maso, mléko atd). Byla jim svévoln zabavována kvalitnjší pda a pidlována mén úrodná. Docházelo i k osobnímu pronásledování, vznní, zaazování k Pomocným technickým praporm (PTP), tzv. erným baronm. Tyto snahy však byly dlouho neúspšné. První JZD u nás trvale vznikla až na konci 50. let. Stát podporoval jejich vznik vtším potem stroj a umlých hnojiv. Život len družstev byl v poátením období velmi obtížný. Mzdy, jež dostávali za tzv. pracovní jednotky, byly minimální, asto pežívali jen za pomoci záhumenk. Kolektivizace nakonec sdružila drtivou vtšinu pdy do JZD. Napomohla tomu jejich rostoucí úspšnost a odchod mladých lidí do továren, kde je pilákaly vyšší mzdy,ovšem trvale se narušil jejich vztah k pd. Nkteí rolníci z Valašské Senice a Seninky vstoupili do JZD až v 70. letech. Kolektivizace pinesla do regionu vtší mechanizaci a efektivnjší metody zemdlství, natrvalo však poškodila vztahy mezi lidmi ve vesnicích,z nichž nkteí združstevování prosazovali a další se cítili být jejími ob mi. Negativn na náladu obyvatel zapsobila také mnová reforma v r. 1953, která mnohé pipravila o celoživotní úspory. V rámci ptiletek se po sovtském vzoru budoval zvlášt tžký prmysl. Obyvatelé Hornolideska nacházeli pracovní možnosti pedevším ve strojírenství (Zbrojovka a MEZ Vsetín), rostoucí zamstnanost žen vedla k postupné výstavb školek a jeslí. Mládež byla sdružena v Pionýrské organizaci a eskoslovenském svazu mládeže. K pechodnému politickému a spoleenskému uvolnní došlo v r za tzv. pražského jara. Vpád vojsk Varšavské smlouvy demokratizaní proces zvrátil. V mysli mnoha lidí zanechala okupace hluboké stopy. Vdnost Rudé 15

16 armád za osvobození od fašismu byla otesena. Lidé se cítili zrazeni a pokoeni. V obcích se objevovaly nápisy požadující odchod spojeneckých vojsk. Stranické provrky vedly k vyluování a vyškrtávání z KS, což mlo zvlášt u úedník a uitel vliv na jejich další pracovní uplatnní. Kádrový profil rodi hrál nemalou roli i pi pijímání žák na stední školy. 70. léta byla však doprovázena i zvyšováním životní úrovn. Bylo dosaženo úplné zamstnanosti. Vtšina lidí pracovala v prmyslové sfée. Zaala se sluovat zemdlská družstva, v našem kraji se centry zemdlské výroby staly Valašská Polanka, Horní Lide a Francova Lhota. Direktivn naízené rozorávání mezí, jež naši pedkové budovali po staletí a nehospodárné obdlávání valašských hornatých oblastí ovšem zpsobilo obrovské ekologické škody. Vznikly stediskové obce. Trendem bylo sluování obcí, Seninka byla v r pipojena k Valašské Polance. Vesnice se mnila. Mizely staré devné chaloupky a byly nahrazovány prostornými zdnými domy. Stavly se kulturní domy, školy, sportovní areály, a to za výrazné brigádnické svépomoci obyvatel. Kvalitní úrovn a dostupnosti dosáhlo zdravotnictví, prudce stoupal poet automobil Vývoj po pádu komunismu Revoluní události v listopadu 1989 probhly v naší oblasti klidn. Brzy však následovaly dramatické spoleenské zmny. Došlo k navrácení soukromého majetku a k rozmachu podnikání. Mnozí drobní podnikatelé bohužel neuspli, po mnoha letech nebylo možno navázat na tradici, nebylo dost zkušeností a znalostí. Objevil se nový fenomén - nezamstnanost. V nových ekonomických podmínkách upadala zemdlská výroba. Zvlášt bývalí zamstnanci JZD se obtížn uplatovali na trhu práce.zásahem do života regionu bylo vzhledem k poloze i rozdlení eskoslovenska v r Pokraoval odliv mladých lidí za prací do mst, mladá generace využívá možnosti cestování i práce v cizin. Zvtšují se majetkové rozdíly. Problémem se stává nízká porodnost a postupné stárnutí obcí, ve vtšin z nich dochází k úbytku potu obyvatel.potíže psobí pedimenzovaná silniní doprava. Projevují se však i pozitivní jevy. Vesnice se plynofikovaly a vtšinou vzhledov zkrásnly. Objevují se úspšní podnikatelé. Výhledov zaíná být pro Hornolidesko zajímavý turistický ruch, kterému je ovšem nutno vytvoit lepší podmínky Náboženství Náboženství hrálo v život našich pedk daleko významnjší roli, než je tomu v dnešní dob. Velmi obtížn bychom hledali stedovkého lovka, jehož bychom mohli z dnešního pohledu oznait za nevícího. Katolická církev a zvlášt kláštery se staly nositeli vzdlanosti. Latina plnila funkci univerzálního jazyka, což zjednodušovalo šíení kultury, ale také nových zemdlských postup a plodin po celé Evrop. 16

17 Již poátky stedovkého kolonizaního procesu (13. stol.) jsou spojeny se dvma církevními ády. Templái osídlili Vsetín, cisterciáci založili ve Vizovicích jediný klášter na Valašsku - Smilheim. Do poátku 16. stol. jsou naše poznatky o církevním vývoji v našem kraji kusé. ada pramen byla zniena pi etných válených konfliktech. Zdá se, že husitská ideologie u nás nezanechala vtší stopy. V 15. stol. se do našeho regionu zaali sthovat i Židé, ale jejich vliv na Hornolidesku byl relativn zanedbatelný, takže se jimi nebudeme zabývat. V závru 16.stol.se na Valašsko zaalo šíit luterství z Nmecka a postupn získalo mezi obyvatelstvem rozhodující vliv. Snaha Albrechta z Valdštejna, majitele vsetínského panství, o rekatolizaci nebyla úspšná. Katolití knží, jež dosadil na fary, byli na poátku ticetileté války vyhnáni. Po bitv na Bílé hoe (1620) bylo oficiáln povoleno pouze katolické náboženství. Svobodné osoby se mohly vysthovat do okolních zemí, poddaní však byli nuceni pijmout katolickou víru. Tento fakt se stal jednou z hlavních píin tí válených povstání, které sice byly krvav potlaeny, ale nadále zstávaly v pamti generací. Ješt v r nebyl na vsetínském panství jediný katolický knz. Situaci zmnil až píchod misioná. Kázali na vesnicích, vyuovali dti a mládež. Misijní innost se však setkávala s velkými problémy. Kostely byly ve špatném stavu a pro mnohé obyvatele horských vsí obtížn dostupné, situaci komplikovaly vpády ze sousedních Uher. Mnozí poddaní se pod rznými záminkami vyhýbali zpovdím a schovávali doma zakázané knihy. Vzhledem k naší poloze na hranicích s Uhrami docházelo k etným kontaktm s evangelíky na Slovensku, odkud tajn picházeli i kazatelé. Evangelíkm v této dob hrozily drastické tresty. Mandát Karla VI. proti kacím z r stanovuje za pijímání podobojí rok nucených prací a v pípad setrvání na luterské víe vyhnanství do ciziny a po návratu pak trest smrti. Ta hrozila ve form sttí meem i zadrženým kazatelm.. Vlivem lepšící se struktury katolické církve a schopných knží se situace od 2. pol. 17. stol. zaala mnit.svdí o tom stavba kostel. Okolo r byl vybudován (možná na míst starší budovy) kostel sv. Kateiny v Lideku, v Pozdchov vznikl v letech kostel sv. Jií, ve Valašské Polance byl postaven kostel sv. Jana Ktitele(1779) a Francova Lhota se od let stala sídlem kostela sv. Štpána. Vliv ímsko-katolické církve v našem regionu zaal sílit. V období vlády Marie Terezie ( ) byla vrchnost pesvdena, že poet evangelík je již zanedbatelný. V r se ti katolití knží v ele s Janem Koistkou pokusili z vlastní iniciativy zjistit rozsah kacíství na Valašsku. Zveejnili ponkud neuvážen tzv. falešný toleranní patent. Výsledek byl z pohledu vlády alarmující. 72 obcí z Valašska se úpln nebo ásten pihlásilo k evangelické víe. Následovala série represivních opatení. Pesto se i v této dob konalo velké tajné shromáždní evangelík v Senince (1780). O rok pozdji vydal císa Josef II. toleranní patent, podle nhož bylo možno praktikovat i pravoslavné a evangelické náboženství. K úplnému zrovnoprávnní církví však došlo až r Do této doby mohli evangelíci stavt pouze devné motlitebny. Jediný kostel církve eskobratrské evangelické v našem mikroregionu stojí v Pozdchov, vysvcen byl r Mnohem pozdji byl vybudován sborový dm v Leskovci ( ). 17

18 Svobodné vyznání víry posílilo v naší oblasti paradoxn ímsko-katolickou církev. Rozšíení sít farností a kostel, zakládání katolických spolk a obtavá práce schopných knží se projevila pílivem vících a rozšíením vlivu. Obtížné údobí prožily církve za komunistické éry. Byly podízeny státu, nastala perzekuce knží, výuka náboženství byla omezena. Mnohé dti z vících rodin mly problémy s pijímáním na vyšší stupn škol. Pes všechno pronásledování zstala pozice církví v našem mikroregionu silná. Dkazem je vybudování kostela sv. Matouše ve Študlov (vysvcen r. 1995), kostela sv. Václava v Horní Lidi (1994) a kaple Panny Marie nanebevzaté ve Stelné (vysvcena r. 1992). V souasnosti v našem mikroregionu pevažuje církev ímsko-katolická. Zahrnuje pevážnou ást obyvatel Horní Lide a okolních obcí, Lužnou a vtšinu Valašské Polanky. K církci eskobratrské evangelické se hlásí obyvatelé Leskovce, Seninky a Prlova. Raritou je Pozdchov, v nmž se nachází kostely obou vyznání. Soužití mezi obma církvemi je v souasnosti bezkonfliktní a asto dochází k vzájemné spolupráci. Roste také poet smíšených manželství Školství Poátky školství na Valašsku lze vystopovat už v 16. stol. Z tohoto období máme velmi málo zpráv, pro náš mikroregion je však zajímavé, že mezi nejstarší školy v oblasti se zaadila i škola v Lideku. 17. století se vyznaovalo úpadkem školství. Za ticetileté války se krom Lideka zachovaly pouze školy ve Vsetín a Valašském Meziíí. Školy byly podízeny vrchnosti. Stavly se pi farním kostele, na nmž byly závislé. Mnohdy se vyuovalo v provizorních podmínkách, v soukromých domech, hostincích atd. Úrove uitel nebyla valná. asto se jimi stali zcestovalí vysloužilí vojáci, jejichž jedinou kvalifikací byla znalost tení a psaní. Problémy byly i s jejich obživou. Plat, který dostávali v naturáliích, byl závislý na potu žák. Docházka ovšem nebyla povinná a ani píliš vysoká. Uitelé se snažili pivydlávat si jako hudebníci a písai, jinak byli zcela odkázáni na faru. Poet škol pomalu narstal. K nejstarším v regionu se zaadila škola v Lužné (od 1725). K jistému pokroku došlo za tereziánských a josefínských reforem v 70. a 80. letech 18. stol. Stát zaal školství podporovat a zárove nad nimi pevzal dohled. Školy byly vtšinou triviální, draz se kladl na výuku náboženství. V této dob vznikly školy ve Valašské Polance (1778), Francov Lhot (1787) a Horní Lidi (1788), pozdji i ve zbývajících obcích mikroregionu s výjimkou Prlova. Dležitým mezníkem se stalo zavedení povinné školní docházky r Pesto však negramotnost v naší oblasti dosahovala alarmující úrovn. Poet žák na uitele nkolikrát pevyšoval dnešní praxi. Docházka do škol byla omezena velkými vzdálenostmi v ídce obydleném kraji a zvykem využívat dtské pracovní síly. Po vzniku eskoslovenska se úrove školství píliš nezmnila. Byla zrušena závislost na církvi a celibát uitelek.. Obtížné údobí pro vzdlávání nastalo za 2. svtové války. Školství bylo nuceno sloužit nmeckým vládcm, nmina se stala 18

19 povinným pedmtem. V r byly školy ve Valašské Polance a Horní Lidi rozšíeny na mš anské. Po r opt nastala ideologizace školství. Uitelé se ocitli pod tlakem, museli prosazovat myšlenky socialismu a spolen s žáky se úastnit veejných akcí. Omezovala se výuka náboženství. Pijímání žák na vyšší stupn škol neprobíhalo jen na základ jejich studijních výsledk, ale významnou roli hrál i kádrový posudek rodi. V 70. letech byly vybudovány moderní školy v Horní Lidi (1970) a ve Valašské Polance (1974). Problémem se stal úbytek žák. Postupn zanikly malotídní školy v Lužné, Valašské Senici, Valašských Píkazech a Senince. Zrušení škol je pitom dležitým zásahem do života obce. Po tzv. sametové revoluci dostaly školy více svobody a samostatnosti. Zlepšilo se jejich materiální vybavení. Rozšíila se výuka cizích jazyk, výrazn pokroila poítaová gramotnost. Vtší draz je kladen na rozvíjení osobnosti žáka. Rozšíily se také možnosti žák pi pijímání na stední školy a odborná uilišt. Škola v Lideku 1.16 Život na valašské vesnici V život valašské vesnice pevládaly v minulosti složité vztahy a pravidla. Dodržovaly se právní a zvykové normy, velkou roli hrála tradice. Základem spoleenských vztah byla rodina. Znan se lišila od dnešní. Pedevším byla poetnjší.ve stísnných podmínkách valašských chalup žilo nkolik generací. Pes vysokou dtskou úmrtnost, tém polovina z nich zemela ped dosažením dosplosti, dosahoval poet potomk výrazn vyšší úrovn. Rodinné vztahy se vyznaovaly pevností, rozvody nepipadaly v úvahu nejen ze spoleenských a náboženských dvod, ale také z pohledu materiální závislosti. Ve starším období docházelo k dlení majetku mezi syny. Od této praxe se postupn 19

20 ustupovalo, nebo jejím dsledkem bylo drobení hospodáství. Hlavou hospodáství byl hospodá, dležitou roli hrála i jeho žena. Když se z dvodu stáí, nemoci, i satku syna rozhodl pedat hospodáství, odcházel na výmnek, piemž jeho ddic mu právn zajistil dožití ve stáí. Statek obvykle ddil jeden syn, v pozdjší dob vtšinou nejstarší, ostatním dtem ml být vyplacen podíl. Sourozenci vtšinou zstávali v rodném dom, pracovali na bratrov poli a mnohdy i léta ekali na podíly, které jejich sourozenec nebyl schopen splatit. Nkteí odcházeli a osídlovali neúrodné oblasti v horských oblastech. Jako levná pracovní síla sloužily i dti. Pi satcích hrál velkou roli vliv rodi. Mladí lidé byli tlaeni do manželství s majetkov rovnocennými partnery. asto docházelo i k vkov nerovným satkm.vysoká úmrtnost rodiek vedla k tomu, že si hospodái brali dívky o desítky let mladší. Hlavní kvalifikací muže byla schopnost uživit rodinu. Postavení v obci záviselo pedevším na velikosti majetku. Výhodná místa v kostele nebo na hbitov pipadla movitým sedlákm, pro chudé rolníky a ele zbyla místa v pozadí. Nejvýznamnjší osobou byl fojt. Jeho úad vznikl v dob, kdy jej vrchnost svila založením nové obce. Dohlížel na odvádní dávek a byl osvobozen od vtšiny poddanských povinností. Po r tyto úady zanikly, ovšem mnohdy si fojtové vzhledem k vážnosti a majetku udrželi svj vliv i nadále a pešli do volené funkce starosty. Jejich uritou protiváhou se stala samospráva v ele purkmistrem. Hospodái se pravideln scházeli k poradám a ešili problémy obce. Celkem se dá íci, že vesnice mla své ustálené hierarchické uspoádání a vládly zde pevné vztahy. Ty se zvýrazovaly vzájemnou výpomocí pi sezónních pracích, pi sušení ovoce, draní peí, pedení apod. Tato situace petrvávala po staletí,zmnila se až po 2. svtové válce v souvislosti s kolektivizací a odchodem mladých lidí za prací do prmyslu Architektura Vtšina vesnic na Valašsku vznikla do konce 16. století. Jsou oznaovány jako valašské adové vsi. To znamená, že jinde u nás se podobná forma nevyskytuje. Proto se vžilo oznaení etzové (Leskovec, Francova Lhota, Stelná, Horní Lide apod.), údolní obce (Valašská Polanka, Lužná, Lideko). Hlavní osou bylo údolí potoka. Dležitou roli hrála studniní voda, sklon svah. Od údolí na ob strany byly vymezeny pásy pozemku až do les na okrajový heben katastru obce. Ráz lidové architektury je na celém Valašsku jednotný. Tvary poukazují na ustálený vývin v gotické sfée, hlavn pomrem velikosti stechy ke srubu. V elní stran pak plocha šítu - rovnoramenného trojúhelníka k obdélníku pední stny, dokonale vyešená z hlediska estetického i praktického, nese povšechní znaky gotického stavitelství. Základem pro vývoj lidové architektury na Valašsku byl tídílný roubený dm s jizbou, síní a komorou. Domky byly stavny z devných klád,mezery vycpány 20

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Historie pivovarsví v echách

Historie pivovarsví v echách Historie pivovarsví v echách Jií Skuhrovec jirka@skuhrovec.tk Tato práce pojednává o vývoji procesu výroby a distribuce piva na našem území. Obsahuje nejprve dv prezové kapitoly, jež mají tenáe zevrubn

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA 33 roník XXIII, 2012,. 3 Jagrhauz v Drozdov dosud neznámé šlechtické sídlo O sídle šlechty ve Lhot pod Radem (okr. Rokycany) bylo již v Hlásce psáno. Od poloviny 17. století

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islam and islamism in the Northern Caucasus: Problems, controversies, trends. Autor: Emil Souleimanov, Tomáš Šmíd Email: arslanlik@yahoo.com,

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více