Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize

2 2 Vizovské noviny

3 Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý a slunný záøijový den. Žáci mají za sebou první týden nového školního roku a louky jsou posety fialovými kvìty ocúnù, které nám pøedznamenávají blížící se podzim. Bohužel, ale ne všude mají lidé to štìstí, že si mohou užívat spoleènì se svými blízkými klidné a bezstarostné chvíle. Mám ráda všechna roèní období, ale podzim mám nejradìji. Podzim je obdobím plným barev a pestrosti, ale také obdobím dùležitých dat. Ano, jsou v historii data a jména, pøi jejichž vyslovení si uvìdomujeme sílu, která z nich vyvìrá ve všech promìnách èasu. Jedním z nich je datum 28. záøí, kdy si celá Èeská republika pøipomíná Den èeské státnosti v èele s patronem naší zemì Svatým Václavem. OBSAH: str. 4/ - Usnesení ze zasedání zastupitelstva str. 5/ - Ministr zdravotnictví ve vizovické nemocnici str. 6/ - Rekonstrukce obecního domu v Chrastìšovì str. 7/ - O prázdninách se v mateøské škole pracovalo str. 10/ - Kandidáti do obecního zastupitelstva str. 26/ - Pøehled úèasti na jednáních zastupitelstva str. 28/ - Kandidáti do Senátu Parlamentu ÈR str. 31/ - Pozvánky na nové kulturní akce Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice Periodický tisk územního samosprávného celku IÈO: , MK ÈR E Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice Šéfredaktor Richard Jaronìk Litografie Ivan Køemeèek, Bílovice Tisk Graspo a.s., Pod Šternberkem 324, Zlín Foto titulka Richard Jaronìk Foto Richard Jaronìk, Trendfoto, Tomáš Ševèík - Vyzj Art, Stanislav Vajïák, historický archív Libora Macka z Jasenné a autoøi èlánkù. VN è. 5/2014 vyšlo Uzávìrka pøíspìvkù VN è. 6/2014 je Datum vydání VN è. 6/2014 je Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu kusù výtiskù Výtisk zdarma Redakèní rada VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù. Èlánky mohou být kráceny dle technických možností a potøeb redakce. K nevyžádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje. Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì. Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost. Po roce 1989 jsme se opìt pøihlásili k odkazu T. G. Masaryka. Den vzniku samostatného èeskoslovenského státu si pøipomeneme 28. øíjna již po devadesáté šesté. A právì mezi obìma tìmito daty 28. záøím a 28. øíjnem se budou ve dnech 10. a 11. øíjna konat volby do obecních a mìstských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu Èeské republiky. I tato data jsou pro nás velmi dùležitá. Rozhodneme se v nich, jakým smìrem se v následujících letech budeme ubírat. Pøed nìkolika lety jsem na stránkách Vizovských novin psala o rozehraném utkání 17 hráèù. Tento pomyslný zápas má pøed sebou poslední minuty do svého závìru. S jakým výsledkem skonèil? Zda to byla remíza, prohra èi výhra, to ponechám, vážení spoluobèané, na vás. V každém pøípadì bych chtìla podìkovat všem zastupitelùm našeho mìsta za spolupráci v tomto volebním období. Také všem èlenùm komisí a výborù, bez jejichž spolupráce bychom se neobešli. Podìkování si zaslouží také všichni zamìstnanci Mìstského úøadu ve Vizovicích za pomoc pøi øešení úkolù, které se v tomto období øešily, jak ve prospìch vás, obèanù, ale také ve prospìch našeho mìsta. Nesmím zapomenout na podìkování všem pøíspìvkovým organizacím, spolkùm, oddílùm, ale také podnikatelùm a sponzorùm, bez jejichž pomoci, bychom nezrealizovali nìkteré naše projekty. Podìkovat ale patøí v neposlední øadì i vám, našim obèanùm. Vážíme si vás všech, kteøí jste s námi spolupracovali, pomáhali nám, radili nám, ale i nás konstruktivnì kritizovali. Vždy pøece každá mince má dvì strany. Nejsme na svìtì kvùli tomu, abychom celý život jen pracovali a nepøemýšleli o nièem jiném. Samozøejmì, že je to potøeba, ale nesmí to být to jediné, co nás ovlivòuje a urèuje naši cestu. Na svìtì jsme také proto, abychom mohli nìco dokázat. Dìlat také to, co nás baví a naplòuje. Nìco po sobì zanechat. Radovat se a usmívat se z tìch pøíležitostí, které jsme dostali. Pøedevším pøíležitosti žít. A vìøte mi, je to jedineèná šance, kterou bychom nemìli promarnit. Nebuïte zbyteènì naštvaní kvùli nesmyslùm. Život je pøíliš krátký, abychom se jimi zabývali. Radujte se z malièkostí a mìjte se rádi. Krásné nadcházející podzimní dny a mnoho osobních i pracovních úspìchù vám všem pøeje Mgr. Zuzana Štalmachová místostarostka Kontakt 5/2014 3

4 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne následující usnesení: VI/132/14 - schvaluje navýšení penìžních prostøedkù na stavební úpravy obecního domu na Chrastìšovì o èástku Kè z rozpoètu (z investièního fondu) Technických služeb mìsta Vizovice, pøíspìvkové organizace. VI/133/14 - bere na vìdomí informaci o stavu úèelové komunikace ul. Pod Hájem. VI/134/14 - ukládá investiènímu technikovi, ve spolupráci s odborem dopravy MìÚ a Technickými službami mìsta Vizovice zpracování materiálu o urèení priorit oprav komunikací ve mìstì Vizovice. VI/135/14 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne , který tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu. VI/136/14 - bere na vìdomí informaci o rozpoètových opatøeních è. 3R/2014, 4R/2014 a 5R/2014, která byla schválena Radou mìsta Vizovice na svých zasedáních dne , a VI/137/14 - bere na vìdomí rozbor hospodaøení mìsta Vizovice, zøízených pøíspìvkových organizací a organizaèních složek mìsta (vèetnì podkladù k mezitímní úèetní závìrce mìsta Vizovice) sestaveným k dle pøílohy è. 2 k zápisu. VI/138/14 - bere na vìdomí aktuální pøehled stavu investièních akcí realizovaných mìstem Vizovice v roce 2014 dle pøílohy è. 3 k zápisu. VI/139/14 - bere na vìdomí bilanci pøíjmù, výdajù a financování za období leden - srpen 2014 ve vztahu k rozpoètu mìsta Vizovice na rok VI/140/14 - bere na vìdomí pøehled stavu úvìrù a dalších vybraných dlouhodobých závazkù mìsta Vizovice k datu dle pøílohy è. 4 k zápisu. VI/141/14 - schvaluje zvýšení neinvestièního pøíspìvku pro Základní školu Vizovice, pøíspìvkovou organizaci, ve výši Kè na dofinancování platù vychovatelek školní družiny. VI/142/14 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 4Z/ zmìna schváleného rozpoètu roku 2014 dle pøílohy è. 5 k zápisu. VI/143/14 - schvaluje pøevod pozemkù k hospodaøení pøíspìvkové organizaci Mateøská škola Vizovice, okres Zlín dle smlouvy o pøevodu majetku k hospodaøení, která tvoøí pøílohu è. 6 k zápisu. VI/144/14 - schvaluje pøevod pozemkù k hospodaøení Základní škole Vizovice, pøíspìvkové organizaci dle smlouvy o pøevodu majetku k hospodaøení, která tvoøí pøílohu è. 7 k zápisu. VI/145/14 - schvaluje pøevod pozemkù k hospodaøení pøíspìvkové organizaci Technické služby mìsta Vizovice, pøíspìvkové organizaci dle smlouvy o pøevodu majetku k hospodaøení, která tvoøí pøílohu è. 8 k zápisu. VI/146/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a panem XXX Vizovice o prodeji pozemku p. è. 3557/3 k. ú. Vizovice o výmìøe 554 m 2 za cenu 250 Kè/m 2 a pozemku p. è. 3557/6 k. ú. Vizovice o výmìøe 536 m 2 za cenu 150 Kè/m 2. VI/147/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a panem XXX, Vizovice o prodeji èásti pozemku p. è. 787/2 k. ú. Vizovice o výmìøe cca 8 m 2 za cenu 600 Kè/m 2. VI/148/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a paní XXX Slušovice a panem XXX, Vizovice o prodeji pozemku p. è. 2670/23 k. ú. Vizovice o výmìøe 118 m 2 za cenu 600 Kè/m 2. VI/149/14 - bere na vìdomí nesouhlas manželù XXX, Vizovice s uzavøením kupní smlouvy na pozemek p. è. 4045/6 k. ú. Vizovice o výmìøe 671 m 2 (døíve èást pozemku p. è. 4045/1) a souhlasí s pøedložením žádosti o pronájem tohoto ozemku na jednání Rady mìsta Vizovice. VI/150/14 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a E.ON Distribuce a. s. o prodeji èásti pozemku p. è. st. 433/1 k. ú. Vizovice o výmìøe 35 m 2 za cenu 550 Kè/m 2. VI/151/14 - souhlasí s vyhlášením zámìru prodeje pozemku p. è. 2368/1 o výmìøe 95 m 2 v k. ú. Vizovice. VI/152/14 - bere na vìdomí žádost spoleènosti HSF Systém a. s., o bezúplatné pøevedení èásti pozemku p. è. 5178/29 k. ú. Vizovice do majetku ÈR a správy Øeditelství silnic a dálnic ÈR v souvislosti se stavbou PENNY Marketu ve Vizovicích a po podání žádosti o pøevod doporuèuje vyhlášení zámìru bezúplatného pøevodu. VI/153/14 - souhlasí s budoucím bezúplatným pøevodem stavby chodníku a nové zelenì na pozemku p. è. 5178/29, v souvislosti se stavbou PENNY Marketu ve Vizovicích do majetku a správy Mìsta Vizovice. VI/154/14 - souhlasí s oddìlením èásti pozemku p. è. 5351/1 k. ú. Vizovice, na kterém se nachází pøístøešek autobusového nádraží a prodejní stánek a s úplatným pøevodem této èásti pozemku do vlastnictví Mìsta Vizovice. VI/155/14 - souhlasí s oddìlením èásti pozemku p. è. 5364/1 k. ú. Vizovice, na kterém se nachází místní komunikace ul. Kopanická, a s bezúplatným pøevodem pouze této èásti pozemku do vlastnictví Mìsta Vizovice. VI/156/14 - bere na vìdomí odstoupení pana XXX od smlouvy o koupi pozemku p. è. 4063/50 k. ú Vizovice a souhlasí s uzavøením kupní smlouvy o prodeji pozemku p. è. 4063/50 k. ú. Vizovice dle pøílohy è. 9 k zápisu. VI/157/14 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu nemovitosti è. UZSVM/BZL/5209/2014-BZLM, která se týká pøevodu pozemku p. è. 5359/1 k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a Èeskou republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy. VI/158/14 - odvolává paní XXX z funkce èlena Majetkového výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice ke dni VI/159/14 - jmenuje pana XXX èlenem Majetkového výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice od VI/160/14 - schvaluje úplné znìní Zøizovací listiny organizaèní složky Dùm kultury Vizovice dle pøílohy è. 10 k zápisu. VI/161/14 - souhlasí s poøízením a financováním územní studie Budování páteøní cyklostezky Zádveøice - Bratøejov a sítì cyklistických tras v regionu Vizovicko z prostøedkù DSO Mikroregion Vizovicko a povìøuje místostarostu k zastupování obce pøi administrativních úkonech spojených s touto akcí v DSO Mikroregion Vizovicko. VI/162/14 - bere na vìdomí zprávu nezávislého auditora o výsledku ovìøení úèetní závìrky Nadace mìsta Vizovice. VI/163/14 - souhlasí se zpracováním nájemních smluv na byty na ulici Tyršova, ve kterých bude stanoven nájem dle kvality bytù. VI/164/14 - souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na obnovu místních komunikací KN586 Chrastìšov a KN5154/1 Janova hora. VI/165/14 - souhlasí se zpracováním žádostí o dotaci na obnovu místních komunikací KN586 Chrastìšov a KN5154/1 Janova hora a jejich pøedložením v rámci programu MMR Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce VI/166/14 - bere na vìdomí pøedložené zprávy o èinnosti komisí RMV, výborù ZMV, pøíspìvkových organizací a organizaèních složek mìsta Vizovice za období Ing. Roman Persun starosta mìsta Ing. Zbyšek Kubíèek zastupitel 4 Vizovské noviny

5 MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ NAVŠTÍVIL VIZOVICKOU NEMOCNICI V úterý navštívil Nemocnici Milosrdných bratøí ve Vizovicích ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Nìmeèek. Cesta do Vizovic byla souèástí jeho širšího programu v rámci návštìvy Zlínského kraje. Spolu s ním jsme pøivítali i další vzácné hosty - PaedDr. Alenu Gajdùškovou, 1. místopøedsedkyni Senátu Parlamentu Èeské republiky a souèasnì pacientskou ombudsmanku, MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA, poslankyni Evropského parlamentu, MUDr. Lubomíra Neèase, námìstka hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví, Mgr. Ta ánu Valentovou Nersesjan, radní Zlínského kraje. K slavnostnímu uvedení je oèekávali zástupci mìsta Vizovice Ing. Roman Persun, starosta, Mgr. Zuzana Štalmachová, místostarostka, Jiøí Madzia, kronikáø a také zástupci nemocnice, Ing. Zdeòka Vlèková, øeditelka, Fr. Martin Macek, OH, provinèní delegát øádu Milosrdných bratøí, MUDr. Tomáš Talanda, primáø a další zamìstnanci nemocnice. Hosté si prohlédli prostory zdravotnického zaøízení, seznámili se s jeho provozem, s historií i s plány do budoucna, hovoøili se zamìstnanci i s pacienty. Také je velmi zaujala a kladnì hodnotili pøilehlou nemocnièní zahradu. Pøedmìtem jejich diskuse byla zejména problematika následné lékaøské péèe, financování zdravotnického systému, efektivita služeb, spokojenost pacientù a spolupráce v rámci resortu. Jak se hosté vèetnì pana ministra shodli, následná lékaøská péèe poskytovaná Nemocnicí Milosrdných bratøí ve Vizovicích patøí k tìm nejlepším v kraji. OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY KAPLE NA KARAŽIJCE - pokraèování V prùbìhu mìsícù èervence a srpna realizovalo Mìsto Vizovice jako vlastník kulturní památky kaple na Karažijce další etapu její obnovy. Cílem této etapy byla sanace vlhkého zdiva kaple, která spoèívala v celkové obnovì fasády, tzn. zejména v provedení vodorovné infuzní clony, sanaèních omítek, fasádního nátìru, opravì soklu a dalších souvisejících prací. Dodavatelem stavebních prací byla spoleènost SANACE ZLÍN spol. s r.o. Letošní etapa byla pokraèováním celkové obnovy kaple a navazovala na práce provedené v pøedchozích letech. Na pøelomu let došlo ke statickému zajištìní kaple, v roce 2013 k celkové opravì støechy (oprava krovu a výmìna støešní krytiny). V následujícím roce (2015) by mìlo dojít k výmalbì vnitøních prostor, opravì kované møíže pøed vstupem, vstupních dveøí a oken, èímž by došlo k ukonèení celé akce obnovy kaple. Stejnì jako etapy pøedchozí, byla i ta letošní financována z Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón (dále jen Program regenerace ). Celkové náklady na tuto akci èinily v rámci Programu regenerace Kè. Z toho podíl Mìsta Vizovice jako vlastníka byl Kè, pøíspìvek z Programu regenerace byl Kè. Kaple na Karažijce je drobnou sakrální stavbou postavenou v 19. století v neorománském stylu jako výraz podìkování za odvrácení cholery. Vysvìcena byla v roce Prohlášena za kulturní památku byla Ministerstvem kultury ÈR Pro úplnost dodáváme, že v letošním roce byla z Programu regenerace financována rovnìž akce obnovy kulturní památky mìstského domu è. p. 256 na ulici Øíèanské. V rámci této akce byly provedeny nátìry døevìného stropu, podlahy v kuchyòce, vnitøního okna dveøí do kuchyòky, výmalba v chodbièce a kuchyòce. Celkové náklady èinily Kè, z toho podíl vlastníka byl Kè, podíl mìsta Kè, pøíspìvek z Programu regenerace pak èinil Kè. Vlastníkem této kulturní památky je paní Jarmila Semeráková z Prahy. Ing. Martin Pacoò Vedoucí odboru životního prostøedí MìÚ Vizovice Zleva Olga Sehnalová, Zuzana Štalmachová, Svatopluk Nìmeèek, Alena Gajdùšková a Jiøí Madzia. Nabitý program nedovolil panu ministrovi se zdržet pøíliš dlouho, pøesto si staèil krátce prohlédnout i centrum mìsta. Ve Vizovicích se mu velmi líbilo a rád by sem brzy opìtovnì zavítal. Jiøí Madzia Foto: Renata Mládenková PRONÁJEM PROSTOR K PODNIKÁNÍ Nabízím pronájem prostor k podnikání na Masarykovì námìstí ve Vizovicích. Výmìra prodejní plochy je 28 m 2, pøilehlé skladové prostory 27 m 2. Informace na tel. èísle /2014 5

6 REKONSTRUKCE OBECNÍHO DOMU V MÍSTNÍ ÈÁSTI CHRASTÌŠOV Dne byly zapoèaty bourací práce na budovì budoucího OBECNÍHO DOMU v místní èásti Chrastìšov. Po dohodì na termínu uskuteènìní první brigády obèanù se na osmou hodinu ranní sešlo 11 obèanù. Byly zapoèaty bourací práce, èímž byl objekt pøipraven na plánované stavební úpravy, které budou provádìny stavební firmou. Obèané místní èásti se též dohodli, že i další pomocné a úklidové práce budou provádìt formou brigád v rámci šetøení stavebních nákladù. Z historie: Spoleèný spoleèenský a kulturní život obèanù Chrastìšova zde existoval a doposud existuje odedávna. Vliv na to mìla urèitì izolovanost od okolních obcí. Dopravní spojení existovalo jen polními a lesními cestami, telefon byl zaveden po vzniku 1. republiky, silnice a elektrická sí tìsnì pøed 2. svìtovou válkou. Veškeré spoleèenské, kulturní a osvìtové dìní probíhalo v Hostinci pod hájem" (zde se pravidelnì zaèaly promítat filmy, byly tu oslavy Dne dìtí, MDŽ apod.) a v pøilehlé zahradì u Svìtlíkù. Poøadateli tìchto akcí byl Sbor dobrovolných hasièù, Myslivecký spolek, Dohlížecí výbor Jednoty a Èeskoslovenský èervený køíž. Vìtší akce - taneèní zá- bavy a rùzné slavnosti - se konaly na Polèákové louce. V roce 1958 se z iniciativy a pod vedením Jaroslava Mikuláštíka zapoèalo dobrovolnými brigádami obèanù s výstavbou Kulturního domu Chrastìšov, v nìmž se konaly veškeré výše jmenované a mnohé nové akce vèetnì sportovních a zájmových, a to až do konce tisíciletí. Pak, následkem pøedevším povìtrnostních vlivù, zaèala budova Kulturního domu chátrat, vinou nezájmu (neschopnosti?) neznámých odpovìdných úøedníkù nebyly zjištìny a vyøešeny nevyjasnìné majetkoprávní vztahy, z nedostatku financí nebylo možné provést nezbytnou údržbu a opravy a bylo po Kulturáku. Z iniciativy pøedevším støední a mladší chrastìšovské generace zakoupil Mìstský Úøad Vizovice pozemek a budovu bývalého obchodu a Chrastìšov zaèal podle vypracovaného projektu se stavbou OBEC- NÍHO DOMU. Jak už bylo øeèeno, aby se snížily celkové náklady, budou se na stavebních a úklidových pracích dobrovolnì podílet obèané Chrastìšova. Objekt by mìl být dán do používání do konce roku Ludìk Polèák Bronislav Kalenda foto Josef Kalenda DÌTI Z DDM VIZOVICE NA CHRASTÌŠOVSKÉ ULICI SE STALY HVÌZDAMI DOBROÈINNÉHO VEÈÍRKU V BA OVÌ VILE! Rafael dentální klinika ve Zlínì se rozhodla podpoøit DÌTSKÝ DOMOV VE VIZOVICÍCH a jde jí to moc dobøe! V rámci této spolupráce se dìtem snaží ukázat, že ani u pana zubaøe se nemusí bát a strach mùže jít stranou, kromì toho jim pomáhá zoubky udržet zdravé a krásné. K naší spolupráci se pøidala velká spousta sponzorù a jsme velice rádi, že jsme pro DDM Vizovice za jejich pomoci mohli uspoøádat DOBROÈINNÝ VEÈÍREK V BA OVÌ VILE. V krásný letní páteèní veèer se tento prostor zaplnil dìtmi a jejich radost z atmosféry pøímo sršela. Fotografie z tohoto dobroèinného veèera, kde byl cíl splnit dìtem alespoò èást jejich snù, se cestou k nám malinko zatoulaly, ale jsme si jisti, že svou cestu brzy zase najdou. Foto report si tedy budete moci prohlédnout v brzké dobì na webu DDM Vizovice nebo Rafael dentální kliniky, která se prezentuje i na sociálních sítích. Veèerem provázel Jazz Quartet Andreje Urminského, taneèní vystoupení dìtí, které pøedvedly napø. sestavu secvièenou s Hankou Kynychovou, nebo vystoupení roztomilých èmeláèkù v podání tìch nejmladších. Na veèer pøijala pozvání také tradièní taneèní skupina Kuželovjan a pøedvedli tradièní ukázku písní a tancù. Slovenský malíø Miroslav Jurèo dokonce pro tuto pøíležitost namaloval 12 obrazù s tématikou slovenské krajiny a tyto obrazy na akci prodával. Velká èást výtìžku putovala dìtskému domovu. Skákací hrad a malování na oblièej dokázaly atmosféru uvolnit takovým zpùsobem, že každé z dìtí si pøišlo na své, nemluvì o spoustì sladkostí a dalších aktivit, kterým se dìti mohly vìnovat. agentury, umìlecká díla, sladkosti, nìkolik plných automobilù se spoustou krásného obleèení, hraèek a další! Budeme velice rádi, pokud si z naší spolupráce vezmete pøíklad a podpoøíte dobrou vìc také. Bylo nám ctí spolupracovat s DDM Vizovice a v naší spolupráci budeme nadále pokraèovat." S pozdravem Rafael dentální klinika K dìtem do domova tedy poputují nové webové stránky, kurz osobního rozvoje, dodávka ovoce pøes celou zimu, služby pana stolaøe, výuka cizích jazykù, hodiny základní grafiky, služby reklamní 6 Vizovské noviny

7 O PRÁZDNINÁCH SE V MATEØSKÉ ŠKOLE PRACOVALO Zatímco si dìti užívaly letních prázdnin, v Mateøské škole Vizovice, okres Zlín se pilnì pracovalo. Èas volna a dovolených je ideálním obdobím na realizaci oprav, údržby a zaøizování. Letos jsme mìli v naší škole naplánováno nìkolik akcí. Ve 4. tøídì došlo k výmìnì starých svítidel za LED osvìtlení, které je energeticky úsporné a nenároèné na údržbu. Nový osvìtlovací systém bylo možné nainstalovat díky daru výrobce, který poskytl LED osvìtlení s pøíslušenstvím v hodnotì Kè. Tou nejvìtší byla rozsáhlá o- prava umýváren na horní budovì. Zøizovatel, Mìsto Vizovice, celou akci finanènì podpoøil, zajistil provedení výbìrového øízení i dohled nad vlastní realizací nároèných oprav. A tak, sotva zaèaly prázdniny, promìnila se celá horní budova ve staveništì. Nejdøíve byly provedeny bourací práce, následnì pak opravy vodních rozvodù, odpadù a elektroinstalace. Pøi pokládání obkladù, dlažeb a malování se již nová podoba umýváren zaèala zøetelnì rýsovat. Nejveselejší a nejpøíjemnìjší èástí celého procesu byla montáž nových zaøizovacích pøedmìtù. Velkou promìnou prošla 2. tøída, protože zde byla provedena oprava podlahy a pro tuto tøídu byl zakoupen a instalován nový nábytek. Hned tøi týmy (mladší žáci, dorostenci a muži) budou reprezentovat Vizovice v Orelské florbalové lize. Tato soutìž vznikla pøed 8 lety pro všechny amatérské hráèe florbalu jako alternativa k profesionálním soutìžím Èeské florbalové unie. V Orelské florbalové lize bude letos hrát v 7 kategoriích celkem 106 týmù formou celodenních turnajù. Jelikož tìlocvièna ZŠ Vizovice nesplòuje pravidla pro hraní soutìžních zápasù, budou naše týmy své domácí turnaje hrát ve Mladší žáci divize Východ Vizovice Uherský Brod Domanín Nivnice Dolní Bojanovice A Dolní Bojanovice B Dorostenci divize Východ Vizovice Valašské Klobouky Uherský Brod Kašava Nivnice DRUŽSTVA VIZOVIC BUDOU BOJOVAT VE FLORBALOVÉ LIZE Slavièínì. Družstva z Vizovic hrají se soupeøi z jižní Moravy a je èasto problematické zajistit dopravu. Chtìli bychom požádat rodièe hráèù, zda by obìtovali jednu sobotu a nabídli se trenérùm s vyøešením tohoto problému. Rádi uvítáme všechny fanoušky, kteøí by chtìli podpoøit naše týmy na nìkterém z turnajù a stát se povìstným šestým hráèem. Více informací o celé soutìži naleznete na Za Orel jednotu Vizovice Ondøej Štach Muži divize Východ Vizovice Zlín Bzenec Uherský Brod Kunovice Sokol Bojkovice Sotva však celá akce skonèila pro øemeslníky, nejvìtší nápor èekal na paní uklízeèky, které mìly v pomìrnì krátké dobì tøídy uklidit a pøipravit na zaèátek školního roku. Díky jejich obìtavosti na konci srpna celá škola vonìla novotou a èistotou. To ocenili rodièe, kteøí využili Den otevøených dveøí, a pøišli se se svými dìtmi podívat, co všechno je v záøí ve školce èeká. Vìtšina pøítomných nešetøila projevy nadšení nejen v nových umývárnách a pøi prohlídce tøíd, ale i venku pøi návštìvì zahrady v pøírodním stylu. Nezbývá než popøát dìtem, rodièùm a zamìstnancùm školy, aby vše nové v mateøské škole sloužilo co nejdéle a ke spokojenosti všech zúèastnìných. Mgr. Ivana Petrù øeditelka MŠ INFORMACE NADACE MÌSTA VIZOVICE Nadace mìsta Vizovice upozoròuje zájemce, že do 31. øíjna 2014 pøijímá žádosti o pøíspìvky na studium ve školním roce 2014/2015. Pøíspìvky jsou poskytovány z Fondu Aloise Háby a jsou výbìrové. Správní rada Nadace rozhoduje o pøiznání podle sociálních pomìrù žadatelù a možností Nadace. Žádosti pøineste na Mìstský úøad Vizovice Mgr. Zuzanì Štalmachové, nebo je zašlete na adresu: Nadace mìsta Vizovice, Mìstský úøad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice. Mgr. Zuzana Štalmachová místostarostka 5/2014 7

8 BYL TO TEN SLAVNÝ DEN, KDY K NÁM BYL ZAVEDEN ELEKTRICKÝ PROUD... ale také chodby a schodištì. A úklid? Nekoneèná práce. Výsledek však stojí za to. Už nám nebudou padat poèítaèe v uèebnách, hoøet jistièe, vypadávat signál internetu a pøestanou problémy s telefonováním. Novinkou je zvonìní melodií a automatický systém osvìtlení, kdy vùbec nepoužíváme vypínaèe, ale vše je ovládáno èidlem reagujícím na pohyb. Díky pochopení Zastupitelstva mìsta Vizovice se již nemusíme obávat negativních skutkù, které ohrožovaly bezpeèný chod školy. Velký dík patøí panu Štachovi, našemu školníkovi, který po celou dobu spolupracoval s realizátorem zakázky a paním Poldaufové, Korèákové, Kozlovské a Kováøové, našim uklízeèkám, za jejich trpìlivost a obìtavost. Dík patøí také uèitelkám a uèitelùm, kteøí se zapojili do úklidových prací. Mgr. Radmila Koncerová Slova ze známé písnièky Zdeòka Svìráka jsme si zanotovali koncem srpna, kdy po dlouhých dvou mìsících horní budova školy zazáøila svìtly, rozdrnèely se telefony, z kuchynì se linula vùnì a nepostradatelný internet zaèal fungovat. Z rozhodnutí zøizovatele Základní školy Vizovice, Mìsta Vizovice, se o letošních hlavních prázdninách uskuteènila dlouho oèekáváná rekonstrukce elektroinstalace v horní budovì školy. Pùvodní rozvadìèe, vodièe, osvìtlení, rozhlas, telefonní ústøedna byly nahrazeny novými, moderními a evropským normám vyhovujícími zaøízeními. Jednalo se o velký zásah do budovy školy. Obèas jsme propadali zoufalství, když jsme vidìli rozbourané zdi, kusy zdiva na kobercích a neustálý prach nás nutil do kašle. Ukázalo se, že bude nutné vymalovat nejen uèebny a kabinety, NAJDE SE ØEŠENÍ? Jak všichni víme, základní škola Vizovice je provozována ve dvou budovách - horní (nová) a dolní (stará). Bohužel s dolní školou každoroènì v záøí nastávají starosti. Kromì povinné základní výuky 1. až 3. roèníku je tato budova k dispozici speciální škole, která zde realizuje každodenní výuku, a poboèce ZUŠ. Sjednotit obsazení uèeben a vyhovìt všem je velmi složité. Pøednost má samozøejmì povinná školní docházka. Pøesto se každý rok snažíme najít kompromis a vyhovìt požadavkùm ZUŠ. Jako kantoøi a rodièe jsme rádi, že zájem dìtí o hudbu, zpìv a tanec je tak velký, ale naše škola není nafukovací. Doby, kdy v ZUŠ uèili pouze manželé Mahrovi, jsou tytam a dnes na dolní škole pùsobí 10 pedagogù ZUŠ. Ústupky ze strany naší školy jsou nepøehlédnutelné: 1. uèitelky, které nemají kabinety, mají na pøípravu ve svých tøídách pouze hodinu po ukonèení výuky, což zejména u prvòáèkù je velmi složité, chtìjí-li zùstat déle, ruší je výuka hudebních nástrojù 2. ve tøídách jsou umístìny klavíry, skøíòky, stolky a židle, což omezuje dìtem prostor 3. malièká sborovna je rovnìž k dispozici i vyuèujícím ZUŠ 4. paní uèitelka náboženství, které je souèástí výuky, si pro žáky 1. a 2. tøíd chodí na dolní školu, výuka probíhá na horní škole a pak je zpìt odvádí dolù 5. uklízeèky musí uklízet právì tam, kde je momentálnì volno a bìhají tak z patra do patra. Velmi mne mrzí dezinformace, které se objevují. Není pravdou, že se nesnažíme najít alternativní øešení, nabízíme jiné možnosti, jako je využití horní budovy školy a tìlocvièny v jiné dny. Tyto nabídky však nejsou akceptovány. Chápeme, že i kantoøi ZUŠ jsou nespokojeni. Podmínky, ve kterých pracují, nejsou ideální. Ale my zaèínáme propadat zoufalství. Spokojený uèitel = spokojený žák. A spokojených uèitelù je v souèasnosti na obou stranách málo. Podpora zájmové èinnosti dìtí ze strany Mìsta Vizovice je evidentní. Bylo by však dobré zamyslet se nad tím, za jakou cenu, a po mnoha letech najít øešení. Mgr. Radmila Koncerová 8 Vizovské noviny

9 VIZOVIÈTÍ SENIOØI PØIVEZLI Z VALAŠSKÝCH KLOBOUK TØI POHÁRY V pondìlí se na høišti u vlakového nádraží ve Valašských Kloboukách konal pod záštitou senátorky Aleny Gajdùškové již 6. roèník seniorského turnaje v pétanque pod názvem Memoriál Zdeòka Szpaka. Vizovice na tomto turnaji reprezentovali: Libuše Lednická, Elenka Macháèková, Jana Jaroòková, manželé Jarmila a Stanislav Vajïákovi a Miroslav Štolba. Za své sportovní výkony byli po zásluze ocenìni 2 poháry za vítìzství družstev. Libuše Lednická k tìmto ocenìním pøidala ještì pohár za nejlepší odrážeèku v této oblíbené høe. Letošního roèníku se zúèastnila družstva - ze Zlína, Vizovic, Kašavy, Nedašova, Lužné, Vsetína a Valašských Klobouk. Celkem soutìžilo 16 družstev. V krásném sluneèném, ale ponìkud vìtrném dni se soutìžilo s poøádnou vervou a zápalem. Celé odpoledne se neslo v radostném duchu. Všichni se dobøe bavili a pøijeli si to do Valašských Klobouk poøádnì užít. Našli se ale i tací, kteøí v sobì soutìživost a boj o medailové pozice nezapøeli. Všem patøí naše upøímné blahopøání a zároveò podìkování za vzornou reprezentaci našeho mìsta. Kéž byste dokázali prožít všechny dny svého života. Jonathan Swift Na první den v mìsíci øíjnu pøipadá každoroènì již od roku 1998 Mezinárodní den seniorù. V tento den bychom mìli více než kdy jindy myslet na rodièe, prarodièe a všechny starší lidi kolem nás. Mezinárodní den seniorù by nás mìl pøimìt k zamyšlení nad tím, jak tito lidé žijí, zda jim nìco neschází a zda se jim dá nìjak pomoci. Den seniorù je oslavou všeho, co spoleènosti pøináší staøí lidé. Všichni naši senioøi si zaslouží naše srdeèné blahopøání a podìkování za svou celoživotní práci pro spoleènost a své blízké. Mgr. Zuzana Štalmachová místostarostka Dne 3. øíjna 2014 to bude už 7 let, co nám chybí vzorná máma, pøívìtivá babièka a družka Jarmilka Viktoøíková rozená Mazouchová z Lípy. Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi. Dcera Lenka, Magda s rodinou a druh František. 5/2014 9

10 10 Vizovské noviny

11 5/

12 12 Vizovské noviny

13 5/

14 VOLBY DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV INFORMACE O ZPÙSOBU HLASOVÁNÍ pátek 10. øíjna 2014 od hodin sobota 11. øíjna 2014 od hodin Volièem je státní obèan ÈR za pøedpokladu, že alespoò druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je v den voleb v této obci (ve Vizovicích, Chrastìšovì) pøihlášen k trvalému pobytu a nebo státní obèan èlenských státù Evropské unie, kteøí splòují podmínky pro pøiznání volebního práva. Obèané jiných èlenských státù Evropské unie mají právo volit za pøedpokladu, že požádali o zápis do dodatku stálého seznamu volièù. Žádost o zápis do dodatku nebo o vyškrtnutí z dodatku stálého seznamu volièù lze podávat prùbìžnì na obecním úøadu v místì trvalého pobytu, a to nejpozdìji do 8. øíjna HLASOVÁNÍ Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní obèanství ÈR platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem ÈR. Cizinec prokáže okrskové volební komisi státní obèanství státu, jehož obèané jsou oprávnìni volit na území ÈR prùkazem o povolení k pobytu vydaným dle z. è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území ÈR. Komise ovìøí, zda je tento zapsán v dodatku stálého seznamu volièù. Neprokáže-li voliè svou totožnost a státní obèanství platnými doklady, nebude mu hlasování umožnìno! Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu volièù (nebo dodatku ze stálého seznamu volièù) obdrží voliè od okrskové volební komise prázdnou úøední - šedou obálkou opatøenou razítkem úøadu. Ve volební místnosti bude na viditelném místì vyvìšen hlasovací lístek s nápisem vzor, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocnìnce o odvolání kandidáta, pokud bylo doruèeno do 48 hodin pøed zahájením voleb. Pøi zjiš ování výsledkù voleb se k hlasùm odevzdaným pro takového kandidáta nepøihlíží. HLASOVACÍ LÍSTKY V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a poèet èlenù zastupitelstva, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na spoleèném hlasovacím lístku v poøadí urèeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístìných vedle sebe. Není-li to pro poèet volebních stran možné, pokraèují sloupce na druhé stranì hlasovacího lístku. HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE JE OBOUSTRANNÝ. Hlasovací lístek je na konci textu opatøen otiskem razítka registraèního úøadu. Distribuce hlasovacích lístkù probìhne nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb tj. do 7. øíjna Dále budou tyto k dispozici na odboru pøestupkovém a správním MìÚ Vizovice. V pøípadì poškození nebo ztrátì hlasovacího lístku, mùže voliè ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku. ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU Po obdržení úøední obálky, pøípadnì hlasovacího lístku, vstoupí voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. Voliè mùže volit nejvýše tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva má být voleno tj. 17. Úprava hlasovacího lístku - Voliè mùže zvolit tøi varianty úprav hlasovacího lístku: Varianta I. - Oznaèí køížkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátùm této volební strany v poøadí urèeném na hlasovacím lístku. Pokud by byla oznaèena tímto zpùsobem více než jedna strana, byl by hlas neplatný. Varianta II. - Oznaèí v rámeècích pøed jménem kandidáta køížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany napøíè hlasovacím lístkem. Nejvýše mùže takto oznaèit 17 kandidátù. Pokud by bylo oznaèeno køížkem více než 17 kandidátù, jednalo by se o neplatný hlas. Varianta III. - Je kombinací pøedešlých. Voliè oznaèí køížkem jednu volební stranu a následnì v rámeèku pøed jménem kandidáta v dalších sloupcích kandidáty, pro které hlasuje. V tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèeným kandidátùm a z oznaèené volební strany je dán hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátùm, kolik zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva obce. Voliè zakøížkuje napøíklad 6 rùzných kandidátù napøíè kandidátní listinou. Z oznaèené volební strany je v tomto pøípadì dán hlas kandidátùm s èíslem 1 až 11. Pokud byla tímto zpùsobem oznaèena více než jedna volební strana nebo více kandidátù než je stanovený poèet, jde o neplatný hlas. Po úpravì vloží voliè hlasovací lístek do šedé úøední obálky, urèené pro volby do zastupitelstev obcí. V pøípadì, že voliè neoznaèí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úøední obálky, hlasovací lístek pøetrhne nebo vloží do úøední obálky nìkolik hlasovacích lístkù do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. HLASOVÁNÍ DO PØENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních dùvodù obecní úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V takovém pøípadì vyšle okrsková volební komise k volièi 2 své èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími lístky. Volièské prùkazy se pro komunální volby nevydávají. Pro komunální volby platí, že nelze volit mimo volební okrsek. UPOZORÒUJEME VOLIÈE NA ZMÌNU MÍSTA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE ÈÍSLO 3 - NOVÌ BUDE ZASEDAT V PROSTORÁCH SOKOLOVNY, ULICE TYRŠOVA. MÍSTO KONÁNÍ VOLEB VOLEBNÍ OKRSEK è. 1 volební místnost: Kulturní dùm Vizovice, Masarykovo nám. 1008, Vizovice pro volièe bydlící v ulicích: Hodišovská, Chrastìšovská, Chrastìšovské paseky, Kamenec, Komenského, Kròovská, Manství, Masarykovo nám., Nábøežní, Nad Stadionem, Nová, Pardubská, Paseky, Pod Hájem, Polní, Poštovní, Prostøední, Rùžová, Sadová, Sluneèná, Školní, U Stadionu, Zahradní. VOLEBNÍ OKRSEK è. 2 volební místnost: Kulturní dùm Vizovice, Masarykovo nám. 1008, Vizovice pro volièe bydlící v ulicích: Dìlnická, Dubovsko, Hrušové, Janova Hora, Kopanická, Lázeòská, Lípová, Luhy, Mlýnská, Nad Výmolem, Palackého nám., Partyzánská, Pøíèná, Razov, Øíèanská, Øíèní, Slatinská, ul. Štìpská, ul. 3.kvìtna, U Náhonu, Vajíkovy paseky, Zlínská, Želechov. VOLEBNÍ OKRSEK è.3 volební místnost: Sokolovna Vizovice, ulice Tyršova pro volièe bydlící v ulicích: A. Háby, Èamínka, J. Haly, Koráb, Nádražní, Pod Habešem, Pøíkrá, Slušovská, sídlištì Štìpská, Tìchlov, Tìchlovská, Tyršova, Vinohrádek VOLEBNÍ OKRSEK è.4 volební místnost: pohostinství v místní èásti Chrastìšov pro volièe bydlící v místní èásti: Chrastìšov Veškeré informace k volbám budeme zveøejòovat na webových stránkách mìsta - mìstský úøad - volby. Zaèátkem mìsíce øíjna zveøejníme prostøednictvím webových stránek mìsta praktický návod, jak úspìšnì vyplnit volební lístek tak, aby váš hlas nepropadl. Mgr. Petra Kováøová odbor pøestupkový a správní 14 Vizovské noviny

15 5/

16 Volte èíslo 4 sdružení nezávislých kandidátù ZA VIZOVICE Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Vizovice konané ve dnech 10. a Bc. Veronika Horáková 35 let, manažerka, Mgr. Dagmar Bambuchová 39 let, uèitelka, Roman Balšán 45 let, OSVÈ, Mgr. Jana Klaèánková 29 let, rodièovská dovolená, Ing. Lucie Kováøová Ph.D. 37 let, výrobní manažerka, Bronislav Kalenda 59 let, lesní správce, Chrastìšov, Strana práv obèanù Mgr. Miroslava Šonová 50 let, administrativní pracovnice, Ing. Pavel Spisar 30 let, projektový manažer, MUDr. Miroslav Bambuch 37 let, lékaø, Ing. Vladimír Volko 44 let, lektor, Stanislava Elšíková 47 let, jednatelka spoleènosti, Radoslav Svìtlík 31 let, kuchaø, Chrastìšov, Strana práv obèanù Leoš Václavík 47 let, strojaø, Vìra Orbesová 35 let, OSVÈ, Ing. Marek Dubský 41 let, komzultant, Ing. Jana Navrátilová Ph.D 33 let, odborná asistentka, Lucie Kratochvílová 38 let, rodièovská dovolená, CESTOU ZDRAVÉHO ROZUMU ZA LEPŠÍ VIZOVICE Sledujte nás na a na facebooku. 16 Vizovské noviny

17 VOLEBNÍ PROGRAM sdružení nezávislých kandidátù ZA VIZOVICE pro volby do zastupitelstva mìsta Vizovice konané ve dnech 10. a 11. øíjna Vážení spoluobèané, pøedstavujeme Vám naše kandidáty, kteøí mají chu vìnovat svùj èas a své schopnosti práci pro obèany Vizovic. Chceme pomoci obnovit dùvìru k pøedstavitelùm mìsta, vyhovìt obèanùm a jejich potøebám. Naším cílem je budovat klidný a hodnotný život ve Vizovicích, budeme podporovat dobré vìci v zájmu obce, rodin s dìtmi, obèanskou vybavenost, propagovat mìsto. Volební program pøedkládá zájmy, které budou prosazovat naši kandidáti slušným a poctivým jednáním s cílem efektivního hospodaøení mìsta bez dlouhodobých ztrát. Zasloužíme si Vaši pozornost, jsme tady pro a ZA VIZOVICE. Volte èíslo 4. Témata, o která se zajímáme, sledujeme a která chceme øešit: Dìti a mládež: - rozvoj a podpora dostupných smysluplných volnoèasových aktivit v rámci prevence kriminality mládeže - podpora kulturních a zájmových aktivit pro dìti a mládež, dìtských kroužkù a spolkù - pokraèování v modernizaci školských zaøízení, rekonstrukci dìtských høiš a budování nových Volnoèasové aktivity, kultura a spoleèenský život: - podpora sportovních aktivit a klubù s žákovskými a dorosteneckými oddíly - podpora zájmové spolkové èinnosti s vlastními mládežnickými složkami - budování cyklostezek v návaznosti na Koncepci rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje a napojení na okolní regiony - podpora rekonstrukce koupalištì, za podmínky pøíznivé finanèní situace mìsta - ochrana památek kulturních hodnot - aktivní podpora kulturního a spoleèenského dìní ve Vizovicích (spolky, festivaly, koncerty, výstavy) Vedení a správa mìsta, finance, dotace: - prùhledná výbìrová øízení pøi realizaci investièních zámìrù mìsta - komunikace mezi mìstským úøadem a obèany, efektivní využití Vizovských novin - propagace mìsta jako významného a atraktivního turistického cíle, webová prezentace, aktivní èinnost IC - dùraz na maximální pøísun a využití finanèních prostøedkù z Evropských fondù, zajistit efektivní èerpání dotací - podpora nové bytové výstavby ve mìstì - zefektivòování èinnosti mìsta, práce úøedníkù a vedení - podpora malého a støedního podnikání Doprava, životní prostøedí: - lepší podmínky pro pìší - oprava a údržba chodníkù, výstavba semaforù, oprava (výmìna) veøejného osvìtlení - opravy stávajících místních komunikací, podpora nových projektù pro rozvoj místní infrastruktury - budování parkovacích ploch v místech s vìtším soustøedìním obyvatel - podpora napojení mìsta na R49 na dopravní infrastrukturu ÈR s minimálním dopadem na obyvatele a okolní krajinu - rozšíøení odpoèinkových a relaxaèních míst ve mìstì, revitalizace klidových zelených ploch, výsadba zelenì - obèanská dostupnost Zdravotnictví, senioøi: - podpora a údržba Lékaøského domu, Nemocnice milosrdných bratøí, peèovatelské služby - podpora klubu dùchodcù a aktivit pro seniory 5/

18 18 Vizovské noviny

19 5/

20 Volte èíslo 6 Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Vizovice konané ve dnech 10. a Pavel Peèeòa 58 let, logistik, Vizovice KDU-ÈSL 2. Jaromír Slezák 53 let, investièní technik, Vizovice, KDU-ÈSL 3. Drahomíra Ryšavá 56 let, øeditelka mateøské školy, 4. Bc. Ondøej Štach 24 let, projektový manažer, 5. JUDr. Lenka Šimanová 52 let, advokát, 6. Mgr. Josef Janeèka 26 let, lékárník, Vizovice, bezpp. 7. Hana Radoòová 44 let, katechetka, Vizovice, KDU-ÈSL 8. Pavel Divoký 37 let, dìlník, 9. Kamila Ulrychová 31 let, kadeønice, 10. Zdenìk Adamuška 53 let, technolog,. 11. Marie Hromádková 45 let, úèetní, 12. Pavel Klaèánek 34 let, dìlník, 13. Barbora Èervenková 20 let, student, 14. Jiøí Oškera 41 let, dìlník, 15. Petr Èervenka 42 let, revizní technik, Vizovice, KDU-ÈSL 16. Veronika Žùrková 29 let, prodavaèka, 17. Bc. Pavel Táborský 25 let, logistik, Mìsto Vizovice má všechny podmínky pro to, aby vyniklo jako klidné mìsteèko, nedaleko velkého a rušného Zlína, nejen svou polohou, ale také svou pozoruhodnou minulostí a èilou souèasností. Najdete nás na facebooku KDU-ÈSL Vizovice 20 Vizovské noviny

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Nasvícení dominanty mìsta Otevøení zdravotního støediska Transformace technických služeb Vizovjánek slaví 40 let VÁNOÈNÍ STROM SE ROZZÁØIL, VÁNOCE PØICHÁZEJÍ Po snìhu pùjdu èistém bílém, hru v srdci zvonkovou,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více