Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE viz zápis Úkol: 657/2009/RM Určeno: vedoucí KP s c h v á l i l a ověřovatele zápisu z 58. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Petra Madeu a paní Ing. Ladu Pluhařovou SCHVÁLENÍ PROGRAMU 58. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE viz program Úkol: 658/2009/RM Určeno: vedoucí KP s c h v á l i l a program 58. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 1) - Uzavření smlouvy o budoucím provozování vodního díla. viz materiál Doplnění programu č. 2) - Daň z přidané hodnoty - garáže. stažené materiály: Bod č. 1) - Informace z porady uvolněných funkcionářům. Bod č. 31) - Souhlas vlastníka s umístěním zařízení a Souhlas obce s výstavbou výrobny - KIC Odpady, a. s. Bod č. 32) - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod názvem Modernizace základní školy Mendelova v Karviné. Bod č. 33) - Vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce pod názvem Stavební úpravy ulice Tyršovy v Karviné-Mizerově. Bod.č. 44) - Náměty a připomínky z komisí RM a výborů ZM. 1

2 OZNÁMENÍ, KTERÉ UČINIL ČLEN RM KARVINÉ PAN MGR. JAROMÍR SPÁČIL, O STŘETU ZÁJMU VE VĚCI NÁVRH ODMĚN ŘEDITELŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOST ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KARVINÁ Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve v z a l a n a v ě d o m í oznámení, které učinil člen rady města pan Mgr. Jaromír Spáčil, o střetu zájmu ve věci Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná, Úkol: 659/2009/RM Určeno: primátor T. Hanzel r o z h o d l a vyloučit pana Mgr. Jaromíra Spáčila z projednávání a rozhodování ve věci Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná. II. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM NÁVRH NA PŘEVOD JEDNOTEK Z ETAPY Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 660/2009/RM Termín: d o p o r u č i l a Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, jednotky včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení NÁVRH NA ZMĚNU JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 2

3 Úkol: 661/2009/RM Určeno: vedoucí KP Termín: d o p o r u č i l a Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o přijetí následující procedurální změny zvyklostí, na základě které návrhová komise čte před hlasováním celé znění návrhu na usnesení, a to takto: Návrhová komise nebude číst celé znění návrhu na usnesení, předsedající pouze před hlasováním oznámí, o čem se bude hlasovat (např. odkáže na pořadové číslo materiálu, číslo varianty apod.), Úkol: 662/2009/RM Určeno: vedoucí KP Termín: d o p o r u č i l a Zastupitelstvu města Karviné vydat změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné ze dne , a to: v článku 7 odst. 4, ve kterém se věta čtvrtá až věta šestá ( Při každém, i krátkodobém, opuštění zasedání se člen zastupitelstva ze systému odhlásí a kartu uschová tak, aby zabránil jejímu zneužití. Po návratu na zasedání se opět do systému přihlásí. Po ukončení zasedání se členové zastupitelstva ze systému EHZ odhlásí. ) nahrazuje větami: Při každém, i krátkodobém, opuštění zasedání se člen zastupitelstva ze systému odhlásí vytažením karty z hlasovací jednotky. Kartu uschová tak, aby zabránil jejímu zneužití. Po návratu na zasedání se opět do systému přihlásí zasunutím karty do hlasovací jednotky. V průběhu zasedání probíhá přihlášení a odhlášení (tzv. registrace přítomnosti zastupitele) do systému EHZ automaticky, vložením nebo vytažením karty. Po ukončení zasedání se členové zastupitelstva ze systému EHZ odhlásí a hlasovací kartu odevzdají příslušnému zaměstnanci Kanceláře primátora magistrátu. v článku 7 odst. 9, ve kterém se věta třetí ( Zaměstnanec vyplněný tiskopis zkontroluje podle průkazu totožnosti občana, případně podle listu vlastnictví ( 16 odst. 3 zákona o obcích) a neprodleně předá primátorovi (předsedajícímu) zasedání zastupitelstva. ) nahrazuje větou: Zaměstnanec vyplněný tiskopis neprodleně předá primátorovi (předsedajícímu) zasedání zastupitelstva. v článku 7 odst. 13, ve kterém se věta první (Člen zastupitelstva se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a to stisknutím příslušeného tlačítka na systému EHZ (ve tvaru písmene T ) nahrazuje větou: Člen zastupitelstva se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a to stisknutím příslušeného tlačítka na hlasovací jednotce systému EHZ (obvykle ve tvaru písmene T ). v článku 9 odst. 3, ve kterém se věta poslední ( Pozměňující návrhy se předkládají návrhové komisi. ) nahrazuje větami: Pozměňující návrhy se předkládají písemně návrhové komisi, která je před hlasováním přečte. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo protinávrh. v článku 9 odst. 4, ve kterém se v obou větách nahrazuje slovo protinávrh slovy pozměňující návrh, v článku 9 odst. 5, ve kterém se ve druhé větě nahrazuje slovo protinávrh slovy pozměňující návrh, v článku 13 odst. 2, ve kterém se za druhou větu doplňuje tato věta: Zvukový záznam zůstává uložen v Kanceláři primátora do konce volebního období, poté je zlikvidován. v článku 17 se doplňuje tato druhá věta: Tento jednací řád byl změněn usnesením zastupitelstva č.. ze dne

4 III. HLAVNÍ ZPRÁVY JEDNÁNÍ RM KARVINÉ V PŮSOBNOSTI ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY PODLE UST. 190 ZÁKONA Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JAKO JEDINÉHO AKCIONÁŘE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, A. S., SE SÍDLEM UL. BOHUMÍNSKÁ ČP. 1878, KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO, IČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve jako jediný akcionář dle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve obchodní společnosti Technické služby Karviná, a. s., se sídlem ul. Bohumínská čp. 1878, Karviná-Nové Město, IČ v působnosti valné hromady, v z a l a n a v ě d o m í Zprávu o činnosti představenstva společnosti za období od do , v z a l a n a v ě d o m í Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od do , v z a l a n a v ě d o m í Výroční zprávu Technických služeb Karviná, a. s., za rok 2008 dle návrhu výroční zprávy uvedené v příloze č. 1 materiálu, v z a l a n a v ě d o m í Výsledky voleb do dozorčí rady, které ve společnosti proběhly dne a kterými byla členkou dozorčí rady zvolena paní Zdenka Švajnochová, Úkol: 663/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a Program řádného jednání jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady dle pozvánky, Úkol: 664/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a jako předsedajícího pana Josefa Mertla, nar. bytem Těreškovové 2259/17, Karviná-Mizerov, Úkol: 665/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a roční účetní závěrku společnosti Technické služby Karviná, a. s., za rok 2008 v předloženém znění (viz návrh výroční zprávy za r uvedené v příloze materiálu), Úkol: 666/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a rozdělení vykázaného zisku ve výši Kč ,38 4

5 (slovy: Dvamilionyosmsetdevadesátdvatisícetřistašedesáttři koruny české 38/100) v souladu s Obchodním zákoníkem 217, odst. 1, 2 a 3 následovně: 1. Povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % z dosaženého zisku ( viz. Obchodní zákoník 217) Zbytek ponechat společnosti na účtu 428 Nerozdělený zisk ,17 Kč ,21 Kč. minulých let (viz návrh výroční zprávy za r uvedené v příloze materiálu) NÁVRH KONCEPCE "PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY" VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Úkol: 667/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: r o z h o d l a vydat souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Plán oblasti povodí Odry včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí JMENOVÁNÍ ČLENŮ KONKURZNÍ KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ UCHAZEČŮ O JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELE/KY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAMENY, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve k uplatnění ustanovení 1 a 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve Úkol: 668/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: j m e n o v a l a konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace ve složení: Mgr. Petr Juras MgA. Tomáš Oslizlok PaedDr. Libor Lenčo Mgr. Petr Stempěn Mgr. Kazimír Worek člen určený zřizovatelem náměstek primátora města Karviné člen určený zřizovatelem vedoucí Odboru školství a kultury člen zmocněný ředitelkou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje člen odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti základního vzdělávání člen školní inspektor České školní inspekce 5

6 Úkol: 669/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: j m e n o v a l a Mgr. Petra Jurase, náměstka primátora města Karviné, předsedou konkurzní komise DODATEK Č. 3 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ ČJ. NP/42/783/04/-OŠK O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, ČAJKOVSKÉHO 2217 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 670/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě čj. NP/42/783/04/-OŠK o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, IČ: Dodatkem č. 3 se mění doba nájmu na dobu určitou a to od do Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ Č. 6/2003 O POŘÁDÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH PODNIKŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ - SKUPINA MATICE ŠKOLSKÉ ČR PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DR. OLSZAKA 156, KARVINÁ-FRYŠTÁT - "FESTYN SZKOLNY" Úkol: 671/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK r o z h o d l a udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů, skupině Matice školské ČR przy Szkole Podstawowej, Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát, IČ , pro konání akce Festyn Szkolny, která se bude konat dne do 02:00 hodin následujícího dne v areálu zahrady v Domě PZKO Karviná-Fryštát. 6

7 UDĚLENÍ OCENĚNÍ V OBLASTI KULTURY - PAMĚTNÍ LIST RADY MĚSTA KARVINÉ a dle Zásad pro oceňování v oblasti kultury, udělované Radou města Karviné, Úkol: 672/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a udělit ocenění Rady města Karviné Pamětní list Rady města Karviné následujícím osobnostem a kolektivům v oblasti kultury: PaedDr. Josef Wierzgoň Ing. Jan Sznapka Halina Goniewicz-Urbaś Jolanta Lysková Petržílková Mgr. Libuše Kolková Mgr. Vladislav Oslizlok country skupina DROPS ZMĚNA USNESENÍ RADY MĚSTA KARVINÉ Č ZE DNE PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU ŠKODA OCTAVIA COMBI 2,0 V UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ PROTIÚČTEM U PRODEJCE PŘI NÁKUPU NOVÉHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU Úkol: 673/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK r o z h o d l a změnit usnesení RM Karviné č ze dne v úkolu 318/2009/RM, a to tak, že vypustila text: rozhodla schválit prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2,0, SPZ KIS 51-29, rok výroby 2000 v užívání Regionální knihovny Karviná protiúčtem u prodejce při nákupu nového osobního automobilu. Cena vozidla dle znaleckého posudku činí Kč ,-- (slovy: Šedesátšesttisícdevětset korun českých) a nahradila jej textem: rozhodla schválit prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2,0, SPZ KIS 51-29, rok výroby 2000 v užívání Regionální knihovny Karviná protiúčtem u prodejce při nákupu nového osobního automobilu za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřicettisíc korun českých) VÝPOVĚĎ SMLOUVY O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MŠ KARVINÁ-MIZEROV ČAJKOVSKÉHO 2215 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 7

8 Úkol: 674/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor čj. NP 141/1377/98/OŠKaT/Sz ze dne uzavřenou s Oblastní charitou Český Těšín, Sokola Tůmy 61/9, IČ na pronájem nebytových prostor v MŠ Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 o výměře 221,79 m2 ke dni ŽÁDOST KLUBU PARKINSON OSTRAVA O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Úkol: 675/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: r o z h o d l a poskytnout organizaci Klubu Parkinson Ostrava finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Desettisíc korun českých) na předměty uvedené v důvodové zprávě materiálu VEŘEJNÁ SLUŽBA v z a l a n a v ě d o m í podmínky pro výkon veřejné služby, Úkol: 676/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: r o z h o d l a schválit realizaci veřejné služby statutárním městem Karviná od UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K OBECNÍMU BYTU Č. 5 V DOMĚ ČP. 1628, ULICE ZÁVODNÍ, KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 677/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít, z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu, s paní Ludmilou Žídkovou nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+2 v domě čp. 1628, ulice Závodní, Karviná-Nové Město. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí 8

9 nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy UZAVŘENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV K OBECNÍM BYTŮM V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 678/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Úkol: 679/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou UZAVŘENÍ NOVÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV K BYTŮM VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ PŘI VZÁJEMNÉ VÝMĚNĚ BYTŮ Úkol: 680/2009/RM Termín: r o z h o d l a udělit souhlas s dohodami o výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 9

10 Úkol: 681/2009/RM Termín: r o z h o d l a ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy, Úkol: 682/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít s nájemci, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmů dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv ŽÁDOST NÁJEMCE PETRA HEVERY O SOUHLAS K PODNÁJMU Úkol: 683/2009/RM Termín: r o z h o d l a neudělit souhlas s podnájmem části bytu č. 3, tj. jednoho pokoje o výměře 16,00 m2, ulice Na Kopci 2144/69, Karviná-Mizerov, jehož nájemcem je Petr Hevera, pro podnájemce Petra Gelnara, trvale bytem Ostrava-Poruba, ulice Dělnická 385/28 a Jiřinu Polickou, trvale bytem Karviná-Mizerov, ulice Na Kopci 2160/77 na dobu do ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO BOŽKOVA 543/544 Úkol: 684/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo Božkova 543/544 souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Božkova 543/39, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo Božkova 543/544 na dobu neurčitou. Bytové družstvo Božkova 543/544 tvoří nájemci budovy bytového domu sestávající se z č. p. 543 a č. p. 544, ulice Božkova, Karviná-Ráj. 10

11 ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZKVĚT - KOSMONAUTŮ Úkol: 685/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo Rozkvět Kosmonautů souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Kosmonautů 502/38, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo Rozkvět Kosmonautů na dobu neurčitou. Bytové družstvo Rozkvět Kosmonautů tvoří nájemci budovy bytového domu sestávajícího se z čp. 502, čp. 503 a čp. 504 ulice Kosmonautů, Karviná-Ráj ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKOLSKÁ 7890 Úkol: 686/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo Školská 7890 souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Školská 467/44, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo Školská 7890 na dobu neurčitou. Bytové družstvo Školská 7890 tvoří nájemci budovy bytového domu sestávající se z č. p. 467, č. p. 468, č. p. 469 a č. p. 470, ulice Školská, Karviná-Ráj ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO Úkol: 687/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Kosmonautů 499/36, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo na dobu neurčitou. Bytové družstvo tvoří nájemci budovy bytového domu sestávající se z č. p. 499, č. p. 500 a č.p. 501, ulice Kosmonautů, Karviná-Ráj. 11

12 ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO BORA BORA Úkol: 688/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo BORA BORA souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Mizerov, tř. Těreškovové 2038/14, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo BORA BORA na dobu neurčitou. Bytové družstvo BORA BORA tvoří nájemci budovy bytového domu č. p. 2038, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠAMŠULA Úkol: 689/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo ŠAMŠULA souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Nové Město, Fučíkova 1324/8, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo ŠAMŠULA na dobu neurčitou. Bytové družstvo ŠAMŠULA tvoří nájemci budovy bytového domu č. p. 1324, ulice Fučíkova, Karviná- Nové Město ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO SAFÍR 512 Úkol: 690/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo SAFÍR 512 souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Březová 512/36, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo SAFÍR 512 na dobu neurčitou. Bytové družstvo SAFÍR 512 tvoří nájemci budovy bytového domu č. p. 512, ulice Březová, Karviná-Ráj. 12

13 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZJEDNODUŠENÝCH DOKUMENTACÍ (PASPORTŮ STAVEB) PRO ČÁST KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO Úkol: 691/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení zjednodušených dokumentací (pasportů staveb) čj. OS 2/003141/2008/OSM/Ga uzavřené dne pro část Karviná-Nové Město v podobě, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - MARIE WAŚNIOWSKÁ Úkol: 692/2009/RM Termín: r o z h o d l a zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (vodovodní přípojka včetně příslušenství) na části pozemků p. č. 771/2 a p. č. 719, oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 571/28, p. č. 571/26 a zemědělské stavby umístěné na tomto pozemku, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků p. č. 571/28, p. č. 571/26 a zemědělské stavby umístěné na tomto pozemku, vše katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, na dobu výstavby ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - ČEZ DISTRIBUCE, A. S. Úkol: 693/2009/RM Termín: r o z h o d l a zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (podzemní kabelové vedení VN 22 kv včetně příslušenství) na částech pozemků p. č. 805/1, 787/2, 786/2, 805/2, 771/1, 648/1, 2225/7, 2225/6, 2225/5, 2225/1, 2204/2, 460/3, 460/12, 460/13, 460/14, 472/1 a 540/2, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, ve prospěch vlastníka 13

14 stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s majetkem města Karviné platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem stavby na dobu výstavby ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - MARTIN PALOWSKI Úkol: 694/2009/RM Termín: r o z h o d l a zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (elektrická přípojka včetně příslušenství) na části pozemku p. č. 599/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 599/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrských sítí dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem, platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšenou o příslušenou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 599/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na dobu výstavby DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - GARÁŽE Úkol: 695/2009/RM Termín: r o z h o d l a uplatnit navýšení nájemného o 19% DPH u všech garáží v bytových domech v majetku statutárního města Karviné v souladu se zákonem č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, s účinností od UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍM PROVOZOVÁNÍ VODNÍHO DÍLA Úkol: 696/2009/RM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla 14

15 č. 876/SOSB/KA/2009 mezi statutárním městem Karviná a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , v souvislosti se stavbou Splašková kanalizace ul. Polská UZAVŘENÍ DODATKU Č. 3 KE SMLOUVĚ OS 225/1258/2005/OMH O SPRÁVĚ VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ A O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Úkol: 697/2009/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: r o z h o d l a uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě OS 225/1258/2005/OMH o správě veřejného pohřebiště a o nájmu nebytových prostor se správcem, Ivanem Ječmínkem. Dodatkem č. 3 dojde ke změně způsobu vyúčtování příjmů získaných z pronájmu smutečních obřadních síní na veřejných pohřebištích a k navýšení platby správci za správu veřejných pohřebišť na základě inflace o Kč ,-- (slovy: Jednostodvanácttisícpětsettřicetjedna koruna česká), na dobu od daného roku do následujícího roku TECHNICKÁ PODPORA LICENCÍ MICROSOFT OFFICE a dále dle článku 3 písm. B, bodu 1 Směrnice k aplikaci zákona o veřejných zakázkách, Úkol: 698/2009/RM Určeno: vedoucí KT r o z h o d l a schválit záměr zadat podlimitní veřejnou zakázku na dodávku technické podpory licencí Microsoft Office, Úkol: 699/2009/RM Určeno: vedoucí KT r o z h o d l a o tom, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami bude plnit hodnotící komise, Úkol: 700/2009/RM Určeno: vedoucí KT j m e n o v a l a tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky: členové náhradníci 1. PhDr. Roman Nogol Ing. Jindřiška Michníková 2. JUDr. Olga Guziurová Mgr. Regina Klusová 3. Mgr. Jiří Jarema Ing. Pavel Trojan 15

16 4. Mgr. Pavel Kawulok Mgr. Leona Piskorzová 5. Petr Madea, člen RM Bc. Miloslav Pawlica, člen RM UZAVŘENÍ SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR PRO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 701/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do s pronajímatelem OKD, a. s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ , IČ: , za cenu stanovenou pronajímatelem na Kč 5.950,-- vč. DPH (slovy: Pěttisícdevětsetpadesát korun českých), Úkol: 702/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do s možností prodloužení do s pronajímatelem Lázně Darkov, a. s., se sídlem Čsl. Armády 2954/2, Karviná-Hranice, PSČ , IČ: , za cenu stanovenou pronajímatelem, za nájem a dohodnuté služby, ve výši Kč 3.000,-- (slovy: Třitisíce korun českých) za dobu od do nebo Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) za dobu od do , Úkol: 703/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do s příspěvkovými organizacemi zřízenými Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje (střední školy) dle seznamu v bodu III) důvodové zprávy materiálu za jednotnou cenu za nájem a dohodnuté služby ve výši Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých), Úkol: 704/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do se soukromými subjekty dle seznamu v bodu IV) důvodové zprávy materiálu za jednotnou cenu za nájem a dohodnuté služby ve výši Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých). 16

17 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HAVÍŘOVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVY Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 705/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ s c h v á l i l a ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve neuplatnit jako sousední obec žádné podněty k návrhu zadání změny č. 15 Územního plánu města Havířova, Úkol: 706/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ s c h v á l i l a ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve uplatnit jako sousední obec podnět k návrhu zadání Územního plánu Doubravy: požadovat zpracování návrhu Územního plánu Doubravy tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění využití území zejména v návaznosti na katastrální území Staré Město u Karviné, v případě, že na základě uplatněných požadavků a podnětů bude zadání Územního plánu Doubravy upraveno, požadovat zaslání upraveného zadání statutárnímu městu Karviná k seznámení ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU RADY MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 707/2009/RM Určeno: vedoucí KP v y d a l a s účinností od změny Jednacího řádu Rady města Karviné ze dne , a to: v článku 5 odst. 7, ve kterém se věta první ( Po skončení diskuze udělí předsedající, vyžaduje-li to obsah diskuze, slovo předkladateli, následně shrne obsah diskuze a formuluje návrh usnesení v souladu s Metodikou formulace a procesu schvalování usnesení rady a zastupitelstva. ) nahrazuje větou: Po skončení diskuze udělí předsedající, vyžaduje-li to obsah diskuze, slovo předkladateli, shrne obsah diskuze a oznámí, o čem se bude hlasovat. v článku 6 odst. 7, ve kterém se u druhé odrážky za první větu doplňuje věta: Rada může v případě variantního návrhu na usnesení rozhodovat losováním. v článku 6 se doplňuje nový odst. 15, který bude znít: Tiskové opravy usnesení: a. Tiskovou opravu usnesení rady týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah 17

18 usnesení provede předkladatel po projednání s Kanceláří primátora magistrátu. b. Tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z následující schůze rady. c. Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např. chybně uvedená firma, označení stran smlouvy o převodu majetk apod.). Takovou opravu usnesení může provést pouze rada (zpravidla z podnětu předkladatele). v článku 10 se věta druhá nahrazuje větou: Tento jednací řád byl změněn usnesením rady č. 97 ze dne , usnesením č. 566 ze dne , usnesením č. 990 ze a usnesením č. ze dne IV. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ODMĚNY ŘEDITELŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOST ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KARVINÁ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 708/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a stanovit odměny níže uvedeným ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná: Mgr. Ivě Hefnerové, ředitelce Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Janu Kodenkovi, zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Tomasi Vlachopulosovi, řediteli Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Jaromíru Spáčilovi, řediteli Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Romanu Hamrusovi, řediteli Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Bohumilu Zmrzlíkovi, řediteli Základní školy, Mendelova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Liboru Stáňovi, řediteli Základní školy Borovského, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Miladě Němcové, ředitelce Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Petru Stempěnovi, řediteli Základní školy, U Studny, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Jiřímu Králi, řediteli Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, PaedDr. Lumíru Šlachtovi, řediteli Základní školy Karviná-Ráj Prameny 838, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Tomaszi Śmiłowskému, řediteli Základní školy a mateřské školy s polským 18

19 jazykem vyučovacím-szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Janě Novákové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Janě Pučkové, ředitelce Mateřské školy, Olbrachtova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Šárce Králové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Evě Maslovské, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Naděždě Kubicové, ředitelce Mateřské školy, Žižkova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Dagmar Jančoškové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Aleně Benčákové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Dvořákova 1622, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Martině Kostkové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1338, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Svatavě Mazalové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Na Kopci 2099, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Alici Pechové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj Dačického 588, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Bc. Anně Štěpánové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Hranice Slovenská 2872, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Dagmar Krakowczykové, ředitelce Mateřské školy, Nedbalova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Jiřině Matuszkové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Centrum 2314, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mileně Nowakové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Jaroslavě Kobylarzové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj Školská 431, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Blaženě Woźniakové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ A ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 709/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: s c h v á l i l a s účinností od nový Organizační řád Magistrátu města Karviné, včetně příloh, který plně nahrazuje Organizační řád Magistrátu města Karviné, včetně příloh, účinný od 0l a zároveň ruší Podpisový řád Magistrátu města Karviné ze dne , včetně změn provedených RM Karviné: 19

20 Bod před poslední odrážku se doplňuje odrážka, která zní - podepisování smluv o realizaci veřejných zakázek, připravovaných OVV, jejichž hodnota nepřekračuje 2 mil. Kč bez DPH (u veřejných zakázek na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH), Bod v předposlední odrážce se zrušuje OVV a. Bod se zrušuje druhá odrážka - regenerace bytového fondu. Bod č za druhou odrážku se doplňuje odrážka, která zní - regenerace bytového fondu. Úkol: 710/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: z r u š i l a s účinností od oddělení sekretariátů odboru Kancelář primátora, Úkol: 711/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: z ř í d i l a s účinností od oddělení autoprovozu odboru Kancelář primátora, Úkol: 712/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: z m ě n i l a s účinností od název oddělení: veřejně prospěšných prací na oddělení veřejných prací Odboru místního hospodářství, správy zámku a památkové péče na oddělení správy zámku Fryštát Odboru školství a kultury, dopravy a silničního hospodářství na oddělení dopravní Odboru dopravy, speciálního stavebního a vyvlastňovacího úřadu na oddělení dopravních staveb, oddělení stavebního úřadu na oddělení stavební a oddělení úřadu územního plánování na oddělení územní Odboru územního plánování a stavebního řádu STANOVENÍ CELKOVÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ V MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR PRO ZAJIŠTĚNÍ DOTACÍ Z EU Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 713/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: s c h v á l i l a zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné na základě dohod o pracovní činnosti na dobu určitou takto: Odbor místního hospodářství, od do , fyzický počet zaměstnanců 2, přepočtený počet zaměstnanců 0,6 Odbor sociálních věcí, od do , fyzický počet zaměstnanců 3, přepočtený počet zaměstnanců 0,5. 20

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta

Mgr. Josef Běhan kronikář. Ing. Jan Lipner starosta Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 Název kapitoly Strana I. Obsah kroniky Obce Horní Suchá za rok 2003 2-5 II. Stručný životopis kronikáře

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015 USS NESENÍ Z 7. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 7. 4. 2015 USNESENÍ Č. 239/2015 Projekt Asistent městské policie Radaa města po projednání sch valuje záměr zřízení asistentů městské policie a u kládá

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více