Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE viz zápis Úkol: 657/2009/RM Určeno: vedoucí KP s c h v á l i l a ověřovatele zápisu z 58. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Petra Madeu a paní Ing. Ladu Pluhařovou SCHVÁLENÍ PROGRAMU 58. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE viz program Úkol: 658/2009/RM Určeno: vedoucí KP s c h v á l i l a program 58. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 1) - Uzavření smlouvy o budoucím provozování vodního díla. viz materiál Doplnění programu č. 2) - Daň z přidané hodnoty - garáže. stažené materiály: Bod č. 1) - Informace z porady uvolněných funkcionářům. Bod č. 31) - Souhlas vlastníka s umístěním zařízení a Souhlas obce s výstavbou výrobny - KIC Odpady, a. s. Bod č. 32) - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod názvem Modernizace základní školy Mendelova v Karviné. Bod č. 33) - Vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce pod názvem Stavební úpravy ulice Tyršovy v Karviné-Mizerově. Bod.č. 44) - Náměty a připomínky z komisí RM a výborů ZM. 1

2 OZNÁMENÍ, KTERÉ UČINIL ČLEN RM KARVINÉ PAN MGR. JAROMÍR SPÁČIL, O STŘETU ZÁJMU VE VĚCI NÁVRH ODMĚN ŘEDITELŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOST ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KARVINÁ Rada města Karviné dle ustanovení 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve v z a l a n a v ě d o m í oznámení, které učinil člen rady města pan Mgr. Jaromír Spáčil, o střetu zájmu ve věci Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná, Úkol: 659/2009/RM Určeno: primátor T. Hanzel r o z h o d l a vyloučit pana Mgr. Jaromíra Spáčila z projednávání a rozhodování ve věci Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná. II. ZPRÁVY PRO JEDNÁNÍ ZM NÁVRH NA PŘEVOD JEDNOTEK Z ETAPY Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 660/2009/RM Termín: d o p o r u č i l a Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést nájemcům, kteří v rámci prodeje domů zařazených do etapy prodeje neakceptovali nabídku k převodu jednotky ve lhůtě stanovené v 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a současně uplynula již i lhůta stanovená v 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, jednotky včetně příslušných alikvotních podílů na společných částech domu a příslušných pozemcích a za cenu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení NÁVRH NA ZMĚNU JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 2

3 Úkol: 661/2009/RM Určeno: vedoucí KP Termín: d o p o r u č i l a Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout o přijetí následující procedurální změny zvyklostí, na základě které návrhová komise čte před hlasováním celé znění návrhu na usnesení, a to takto: Návrhová komise nebude číst celé znění návrhu na usnesení, předsedající pouze před hlasováním oznámí, o čem se bude hlasovat (např. odkáže na pořadové číslo materiálu, číslo varianty apod.), Úkol: 662/2009/RM Určeno: vedoucí KP Termín: d o p o r u č i l a Zastupitelstvu města Karviné vydat změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné ze dne , a to: v článku 7 odst. 4, ve kterém se věta čtvrtá až věta šestá ( Při každém, i krátkodobém, opuštění zasedání se člen zastupitelstva ze systému odhlásí a kartu uschová tak, aby zabránil jejímu zneužití. Po návratu na zasedání se opět do systému přihlásí. Po ukončení zasedání se členové zastupitelstva ze systému EHZ odhlásí. ) nahrazuje větami: Při každém, i krátkodobém, opuštění zasedání se člen zastupitelstva ze systému odhlásí vytažením karty z hlasovací jednotky. Kartu uschová tak, aby zabránil jejímu zneužití. Po návratu na zasedání se opět do systému přihlásí zasunutím karty do hlasovací jednotky. V průběhu zasedání probíhá přihlášení a odhlášení (tzv. registrace přítomnosti zastupitele) do systému EHZ automaticky, vložením nebo vytažením karty. Po ukončení zasedání se členové zastupitelstva ze systému EHZ odhlásí a hlasovací kartu odevzdají příslušnému zaměstnanci Kanceláře primátora magistrátu. v článku 7 odst. 9, ve kterém se věta třetí ( Zaměstnanec vyplněný tiskopis zkontroluje podle průkazu totožnosti občana, případně podle listu vlastnictví ( 16 odst. 3 zákona o obcích) a neprodleně předá primátorovi (předsedajícímu) zasedání zastupitelstva. ) nahrazuje větou: Zaměstnanec vyplněný tiskopis neprodleně předá primátorovi (předsedajícímu) zasedání zastupitelstva. v článku 7 odst. 13, ve kterém se věta první (Člen zastupitelstva se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a to stisknutím příslušeného tlačítka na systému EHZ (ve tvaru písmene T ) nahrazuje větou: Člen zastupitelstva se může přihlásit k technické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a to stisknutím příslušeného tlačítka na hlasovací jednotce systému EHZ (obvykle ve tvaru písmene T ). v článku 9 odst. 3, ve kterém se věta poslední ( Pozměňující návrhy se předkládají návrhové komisi. ) nahrazuje větami: Pozměňující návrhy se předkládají písemně návrhové komisi, která je před hlasováním přečte. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo protinávrh. v článku 9 odst. 4, ve kterém se v obou větách nahrazuje slovo protinávrh slovy pozměňující návrh, v článku 9 odst. 5, ve kterém se ve druhé větě nahrazuje slovo protinávrh slovy pozměňující návrh, v článku 13 odst. 2, ve kterém se za druhou větu doplňuje tato věta: Zvukový záznam zůstává uložen v Kanceláři primátora do konce volebního období, poté je zlikvidován. v článku 17 se doplňuje tato druhá věta: Tento jednací řád byl změněn usnesením zastupitelstva č.. ze dne

4 III. HLAVNÍ ZPRÁVY JEDNÁNÍ RM KARVINÉ V PŮSOBNOSTI ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY PODLE UST. 190 ZÁKONA Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JAKO JEDINÉHO AKCIONÁŘE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, A. S., SE SÍDLEM UL. BOHUMÍNSKÁ ČP. 1878, KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO, IČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve jako jediný akcionář dle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve obchodní společnosti Technické služby Karviná, a. s., se sídlem ul. Bohumínská čp. 1878, Karviná-Nové Město, IČ v působnosti valné hromady, v z a l a n a v ě d o m í Zprávu o činnosti představenstva společnosti za období od do , v z a l a n a v ě d o m í Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od do , v z a l a n a v ě d o m í Výroční zprávu Technických služeb Karviná, a. s., za rok 2008 dle návrhu výroční zprávy uvedené v příloze č. 1 materiálu, v z a l a n a v ě d o m í Výsledky voleb do dozorčí rady, které ve společnosti proběhly dne a kterými byla členkou dozorčí rady zvolena paní Zdenka Švajnochová, Úkol: 663/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a Program řádného jednání jediného akcionáře v působnosti řádné valné hromady dle pozvánky, Úkol: 664/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a jako předsedajícího pana Josefa Mertla, nar. bytem Těreškovové 2259/17, Karviná-Mizerov, Úkol: 665/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a roční účetní závěrku společnosti Technické služby Karviná, a. s., za rok 2008 v předloženém znění (viz návrh výroční zprávy za r uvedené v příloze materiálu), Úkol: 666/2009/RM Určeno: ředitel TS s c h v á l i l a rozdělení vykázaného zisku ve výši Kč ,38 4

5 (slovy: Dvamilionyosmsetdevadesátdvatisícetřistašedesáttři koruny české 38/100) v souladu s Obchodním zákoníkem 217, odst. 1, 2 a 3 následovně: 1. Povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % z dosaženého zisku ( viz. Obchodní zákoník 217) Zbytek ponechat společnosti na účtu 428 Nerozdělený zisk ,17 Kč ,21 Kč. minulých let (viz návrh výroční zprávy za r uvedené v příloze materiálu) NÁVRH KONCEPCE "PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY" VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Úkol: 667/2009/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: r o z h o d l a vydat souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Plán oblasti povodí Odry včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí JMENOVÁNÍ ČLENŮ KONKURZNÍ KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ UCHAZEČŮ O JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELE/KY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAMENY, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve k uplatnění ustanovení 1 a 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve Úkol: 668/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: j m e n o v a l a konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvková organizace ve složení: Mgr. Petr Juras MgA. Tomáš Oslizlok PaedDr. Libor Lenčo Mgr. Petr Stempěn Mgr. Kazimír Worek člen určený zřizovatelem náměstek primátora města Karviné člen určený zřizovatelem vedoucí Odboru školství a kultury člen zmocněný ředitelkou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje člen odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti základního vzdělávání člen školní inspektor České školní inspekce 5

6 Úkol: 669/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: j m e n o v a l a Mgr. Petra Jurase, náměstka primátora města Karviné, předsedou konkurzní komise DODATEK Č. 3 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ ČJ. NP/42/783/04/-OŠK O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, ČAJKOVSKÉHO 2217 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 670/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a uzavřít Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě čj. NP/42/783/04/-OŠK o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi statutárním městem Karviná a Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, IČ: Dodatkem č. 3 se mění doba nájmu na dobu určitou a to od do Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ Č. 6/2003 O POŘÁDÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH PODNIKŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ - SKUPINA MATICE ŠKOLSKÉ ČR PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DR. OLSZAKA 156, KARVINÁ-FRYŠTÁT - "FESTYN SZKOLNY" Úkol: 671/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK r o z h o d l a udělit výjimku z Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 6/2003 o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších předpisů, skupině Matice školské ČR przy Szkole Podstawowej, Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát, IČ , pro konání akce Festyn Szkolny, která se bude konat dne do 02:00 hodin následujícího dne v areálu zahrady v Domě PZKO Karviná-Fryštát. 6

7 UDĚLENÍ OCENĚNÍ V OBLASTI KULTURY - PAMĚTNÍ LIST RADY MĚSTA KARVINÉ a dle Zásad pro oceňování v oblasti kultury, udělované Radou města Karviné, Úkol: 672/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a udělit ocenění Rady města Karviné Pamětní list Rady města Karviné následujícím osobnostem a kolektivům v oblasti kultury: PaedDr. Josef Wierzgoň Ing. Jan Sznapka Halina Goniewicz-Urbaś Jolanta Lysková Petržílková Mgr. Libuše Kolková Mgr. Vladislav Oslizlok country skupina DROPS ZMĚNA USNESENÍ RADY MĚSTA KARVINÉ Č ZE DNE PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU ŠKODA OCTAVIA COMBI 2,0 V UŽÍVÁNÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY KARVINÁ PROTIÚČTEM U PRODEJCE PŘI NÁKUPU NOVÉHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU Úkol: 673/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK r o z h o d l a změnit usnesení RM Karviné č ze dne v úkolu 318/2009/RM, a to tak, že vypustila text: rozhodla schválit prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2,0, SPZ KIS 51-29, rok výroby 2000 v užívání Regionální knihovny Karviná protiúčtem u prodejce při nákupu nového osobního automobilu. Cena vozidla dle znaleckého posudku činí Kč ,-- (slovy: Šedesátšesttisícdevětset korun českých) a nahradila jej textem: rozhodla schválit prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2,0, SPZ KIS 51-29, rok výroby 2000 v užívání Regionální knihovny Karviná protiúčtem u prodejce při nákupu nového osobního automobilu za cenu Kč ,-- (slovy: Čtyřicettisíc korun českých) VÝPOVĚĎ SMLOUVY O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MŠ KARVINÁ-MIZEROV ČAJKOVSKÉHO 2215 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 7

8 Úkol: 674/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor čj. NP 141/1377/98/OŠKaT/Sz ze dne uzavřenou s Oblastní charitou Český Těšín, Sokola Tůmy 61/9, IČ na pronájem nebytových prostor v MŠ Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 o výměře 221,79 m2 ke dni ŽÁDOST KLUBU PARKINSON OSTRAVA O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Úkol: 675/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: r o z h o d l a poskytnout organizaci Klubu Parkinson Ostrava finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Desettisíc korun českých) na předměty uvedené v důvodové zprávě materiálu VEŘEJNÁ SLUŽBA v z a l a n a v ě d o m í podmínky pro výkon veřejné služby, Úkol: 676/2009/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: r o z h o d l a schválit realizaci veřejné služby statutárním městem Karviná od UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K OBECNÍMU BYTU Č. 5 V DOMĚ ČP. 1628, ULICE ZÁVODNÍ, KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 677/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít, z příčin uvedených v důvodové zprávě materiálu, s paní Ludmilou Žídkovou nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1+2 v domě čp. 1628, ulice Závodní, Karviná-Nové Město. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí 8

9 nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy UZAVŘENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV K OBECNÍM BYTŮM V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 678/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít nájemní smlouvy k bytům v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od do Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájem bytu se obnovuje za stejných podmínek vždy na dobu jednoho roku, ledaže pronajímatel doručí nájemci písemné odmítnutí automatického obnovení nájmu. Pronajímatel je oprávněn zaslat nájemci písemné odmítnutí nájmu, pokud nájemce nebude dodržovat povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, nebo nebude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě, zejména nebude řádně a včas platit nájemné nebo zálohy na služby poskytované s užíváním bytu. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Úkol: 679/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou UZAVŘENÍ NOVÝCH NÁJEMNÍCH SMLUV K BYTŮM VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ PŘI VZÁJEMNÉ VÝMĚNĚ BYTŮ Úkol: 680/2009/RM Termín: r o z h o d l a udělit souhlas s dohodami o výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 9

10 Úkol: 681/2009/RM Termín: r o z h o d l a ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy, Úkol: 682/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít s nájemci, uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmů dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv ŽÁDOST NÁJEMCE PETRA HEVERY O SOUHLAS K PODNÁJMU Úkol: 683/2009/RM Termín: r o z h o d l a neudělit souhlas s podnájmem části bytu č. 3, tj. jednoho pokoje o výměře 16,00 m2, ulice Na Kopci 2144/69, Karviná-Mizerov, jehož nájemcem je Petr Hevera, pro podnájemce Petra Gelnara, trvale bytem Ostrava-Poruba, ulice Dělnická 385/28 a Jiřinu Polickou, trvale bytem Karviná-Mizerov, ulice Na Kopci 2160/77 na dobu do ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO BOŽKOVA 543/544 Úkol: 684/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo Božkova 543/544 souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Božkova 543/39, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo Božkova 543/544 na dobu neurčitou. Bytové družstvo Božkova 543/544 tvoří nájemci budovy bytového domu sestávající se z č. p. 543 a č. p. 544, ulice Božkova, Karviná-Ráj. 10

11 ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZKVĚT - KOSMONAUTŮ Úkol: 685/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo Rozkvět Kosmonautů souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Kosmonautů 502/38, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo Rozkvět Kosmonautů na dobu neurčitou. Bytové družstvo Rozkvět Kosmonautů tvoří nájemci budovy bytového domu sestávajícího se z čp. 502, čp. 503 a čp. 504 ulice Kosmonautů, Karviná-Ráj ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKOLSKÁ 7890 Úkol: 686/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo Školská 7890 souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Školská 467/44, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo Školská 7890 na dobu neurčitou. Bytové družstvo Školská 7890 tvoří nájemci budovy bytového domu sestávající se z č. p. 467, č. p. 468, č. p. 469 a č. p. 470, ulice Školská, Karviná-Ráj ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO Úkol: 687/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Kosmonautů 499/36, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo na dobu neurčitou. Bytové družstvo tvoří nájemci budovy bytového domu sestávající se z č. p. 499, č. p. 500 a č.p. 501, ulice Kosmonautů, Karviná-Ráj. 11

12 ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO BORA BORA Úkol: 688/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo BORA BORA souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Mizerov, tř. Těreškovové 2038/14, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo BORA BORA na dobu neurčitou. Bytové družstvo BORA BORA tvoří nájemci budovy bytového domu č. p. 2038, tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠAMŠULA Úkol: 689/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo ŠAMŠULA souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Nové Město, Fučíkova 1324/8, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo ŠAMŠULA na dobu neurčitou. Bytové družstvo ŠAMŠULA tvoří nájemci budovy bytového domu č. p. 1324, ulice Fučíkova, Karviná- Nové Město ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ SÍDLA NOVĚ ZAKLÁDANÉHO DRUŽSTVA - BYTOVÉ DRUŽSTVO SAFÍR 512 Úkol: 690/2009/RM r o z h o d l a udělit nově zakládanému družstvu - Bytové družstvo SAFÍR 512 souhlas s umístěním sídla právnické osoby na adrese Karviná-Ráj, Březová 512/36, PSČ pro právnickou osobu Bytové družstvo SAFÍR 512 na dobu neurčitou. Bytové družstvo SAFÍR 512 tvoří nájemci budovy bytového domu č. p. 512, ulice Březová, Karviná-Ráj. 12

13 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZJEDNODUŠENÝCH DOKUMENTACÍ (PASPORTŮ STAVEB) PRO ČÁST KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO Úkol: 691/2009/RM Termín: r o z h o d l a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení zjednodušených dokumentací (pasportů staveb) čj. OS 2/003141/2008/OSM/Ga uzavřené dne pro část Karviná-Nové Město v podobě, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - MARIE WAŚNIOWSKÁ Úkol: 692/2009/RM Termín: r o z h o d l a zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (vodovodní přípojka včetně příslušenství) na části pozemků p. č. 771/2 a p. č. 719, oba v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 571/28, p. č. 571/26 a zemědělské stavby umístěné na tomto pozemku, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrské sítě a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků p. č. 571/28, p. č. 571/26 a zemědělské stavby umístěné na tomto pozemku, vše katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, na dobu výstavby ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - ČEZ DISTRIBUCE, A. S. Úkol: 693/2009/RM Termín: r o z h o d l a zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (podzemní kabelové vedení VN 22 kv včetně příslušenství) na částech pozemků p. č. 805/1, 787/2, 786/2, 805/2, 771/1, 648/1, 2225/7, 2225/6, 2225/5, 2225/1, 2204/2, 460/3, 460/12, 460/13, 460/14, 472/1 a 540/2, vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, ve prospěch vlastníka 13

14 stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s majetkem města Karviné platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem stavby na dobu výstavby ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - MARTIN PALOWSKI Úkol: 694/2009/RM Termín: r o z h o d l a zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (elektrická přípojka včetně příslušenství) na části pozemku p. č. 599/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 599/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrských sítí dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem, platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšenou o příslušenou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 599/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na dobu výstavby DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - GARÁŽE Úkol: 695/2009/RM Termín: r o z h o d l a uplatnit navýšení nájemného o 19% DPH u všech garáží v bytových domech v majetku statutárního města Karviné v souladu se zákonem č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, s účinností od UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍM PROVOZOVÁNÍ VODNÍHO DÍLA Úkol: 696/2009/RM Určeno: vedoucí OI Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla 14

15 č. 876/SOSB/KA/2009 mezi statutárním městem Karviná a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , v souvislosti se stavbou Splašková kanalizace ul. Polská UZAVŘENÍ DODATKU Č. 3 KE SMLOUVĚ OS 225/1258/2005/OMH O SPRÁVĚ VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ A O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Úkol: 697/2009/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: r o z h o d l a uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě OS 225/1258/2005/OMH o správě veřejného pohřebiště a o nájmu nebytových prostor se správcem, Ivanem Ječmínkem. Dodatkem č. 3 dojde ke změně způsobu vyúčtování příjmů získaných z pronájmu smutečních obřadních síní na veřejných pohřebištích a k navýšení platby správci za správu veřejných pohřebišť na základě inflace o Kč ,-- (slovy: Jednostodvanácttisícpětsettřicetjedna koruna česká), na dobu od daného roku do následujícího roku TECHNICKÁ PODPORA LICENCÍ MICROSOFT OFFICE a dále dle článku 3 písm. B, bodu 1 Směrnice k aplikaci zákona o veřejných zakázkách, Úkol: 698/2009/RM Určeno: vedoucí KT r o z h o d l a schválit záměr zadat podlimitní veřejnou zakázku na dodávku technické podpory licencí Microsoft Office, Úkol: 699/2009/RM Určeno: vedoucí KT r o z h o d l a o tom, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami bude plnit hodnotící komise, Úkol: 700/2009/RM Určeno: vedoucí KT j m e n o v a l a tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky: členové náhradníci 1. PhDr. Roman Nogol Ing. Jindřiška Michníková 2. JUDr. Olga Guziurová Mgr. Regina Klusová 3. Mgr. Jiří Jarema Ing. Pavel Trojan 15

16 4. Mgr. Pavel Kawulok Mgr. Leona Piskorzová 5. Petr Madea, člen RM Bc. Miloslav Pawlica, člen RM UZAVŘENÍ SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR PRO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 701/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do s pronajímatelem OKD, a. s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ , IČ: , za cenu stanovenou pronajímatelem na Kč 5.950,-- vč. DPH (slovy: Pěttisícdevětsetpadesát korun českých), Úkol: 702/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do s možností prodloužení do s pronajímatelem Lázně Darkov, a. s., se sídlem Čsl. Armády 2954/2, Karviná-Hranice, PSČ , IČ: , za cenu stanovenou pronajímatelem, za nájem a dohodnuté služby, ve výši Kč 3.000,-- (slovy: Třitisíce korun českých) za dobu od do nebo Kč 4.000,-- (slovy: Čtyřitisíce korun českých) za dobu od do , Úkol: 703/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do s příspěvkovými organizacemi zřízenými Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje (střední školy) dle seznamu v bodu III) důvodové zprávy materiálu za jednotnou cenu za nájem a dohodnuté služby ve výši Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých), Úkol: 704/2009/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: r o z h o d l a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, tj. na dobu konání voleb od do se soukromými subjekty dle seznamu v bodu IV) důvodové zprávy materiálu za jednotnou cenu za nájem a dohodnuté služby ve výši Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých). 16

17 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 15 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA HAVÍŘOVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVY Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 705/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ s c h v á l i l a ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve neuplatnit jako sousední obec žádné podněty k návrhu zadání změny č. 15 Územního plánu města Havířova, Úkol: 706/2009/RM Určeno: vedoucí OÚPSŘ s c h v á l i l a ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve uplatnit jako sousední obec podnět k návrhu zadání Územního plánu Doubravy: požadovat zpracování návrhu Územního plánu Doubravy tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění využití území zejména v návaznosti na katastrální území Staré Město u Karviné, v případě, že na základě uplatněných požadavků a podnětů bude zadání Územního plánu Doubravy upraveno, požadovat zaslání upraveného zadání statutárnímu městu Karviná k seznámení ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU RADY MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 707/2009/RM Určeno: vedoucí KP v y d a l a s účinností od změny Jednacího řádu Rady města Karviné ze dne , a to: v článku 5 odst. 7, ve kterém se věta první ( Po skončení diskuze udělí předsedající, vyžaduje-li to obsah diskuze, slovo předkladateli, následně shrne obsah diskuze a formuluje návrh usnesení v souladu s Metodikou formulace a procesu schvalování usnesení rady a zastupitelstva. ) nahrazuje větou: Po skončení diskuze udělí předsedající, vyžaduje-li to obsah diskuze, slovo předkladateli, shrne obsah diskuze a oznámí, o čem se bude hlasovat. v článku 6 odst. 7, ve kterém se u druhé odrážky za první větu doplňuje věta: Rada může v případě variantního návrhu na usnesení rozhodovat losováním. v článku 6 se doplňuje nový odst. 15, který bude znít: Tiskové opravy usnesení: a. Tiskovou opravu usnesení rady týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah 17

18 usnesení provede předkladatel po projednání s Kanceláří primátora magistrátu. b. Tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z následující schůze rady. c. Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např. chybně uvedená firma, označení stran smlouvy o převodu majetk apod.). Takovou opravu usnesení může provést pouze rada (zpravidla z podnětu předkladatele). v článku 10 se věta druhá nahrazuje větou: Tento jednací řád byl změněn usnesením rady č. 97 ze dne , usnesením č. 566 ze dne , usnesením č. 990 ze a usnesením č. ze dne IV. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ODMĚNY ŘEDITELŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOST ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM KARVINÁ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 708/2009/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: r o z h o d l a stanovit odměny níže uvedeným ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná: Mgr. Ivě Hefnerové, ředitelce Základní školy Karviná-Ráj Školská 432, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Janu Kodenkovi, zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace Základní školy, Dělnická, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Tomasi Vlachopulosovi, řediteli Základní školy Karviná-Ráj U Lesa 713, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Jaromíru Spáčilovi, řediteli Základní školy Karviná-Nové Město Cihelní 1666, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Romanu Hamrusovi, řediteli Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Bohumilu Zmrzlíkovi, řediteli Základní školy, Mendelova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Liboru Stáňovi, řediteli Základní školy Borovského, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Miladě Němcové, ředitelce Základní školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1383, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Petru Stempěnovi, řediteli Základní školy, U Studny, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Jiřímu Králi, řediteli Základní školy, Karviná-Hranice, Slovenská, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, PaedDr. Lumíru Šlachtovi, řediteli Základní školy Karviná-Ráj Prameny 838, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Tomaszi Śmiłowskému, řediteli Základní školy a mateřské školy s polským 18

19 jazykem vyučovacím-szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Janě Novákové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Janě Pučkové, ředitelce Mateřské školy, Olbrachtova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mgr. Šárce Králové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj V Aleji 20/761, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Evě Maslovské, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Naděždě Kubicové, ředitelce Mateřské školy, Žižkova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Dagmar Jančoškové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Aleně Benčákové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Dvořákova 1622, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Martině Kostkové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město tř. Družby 1338, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Svatavě Mazalové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Na Kopci 2099, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Alici Pechové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj Dačického 588, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Bc. Anně Štěpánové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Hranice Slovenská 2872, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Dagmar Krakowczykové, ředitelce Mateřské školy, Nedbalova, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Jiřině Matuszkové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Centrum 2314, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Mileně Nowakové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Jaroslavě Kobylarzové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Ráj Školská 431, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu, Blaženě Woźniakové, ředitelce Mateřské školy Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30, ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ A ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 709/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: s c h v á l i l a s účinností od nový Organizační řád Magistrátu města Karviné, včetně příloh, který plně nahrazuje Organizační řád Magistrátu města Karviné, včetně příloh, účinný od 0l a zároveň ruší Podpisový řád Magistrátu města Karviné ze dne , včetně změn provedených RM Karviné: 19

20 Bod před poslední odrážku se doplňuje odrážka, která zní - podepisování smluv o realizaci veřejných zakázek, připravovaných OVV, jejichž hodnota nepřekračuje 2 mil. Kč bez DPH (u veřejných zakázek na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH), Bod v předposlední odrážce se zrušuje OVV a. Bod se zrušuje druhá odrážka - regenerace bytového fondu. Bod č za druhou odrážku se doplňuje odrážka, která zní - regenerace bytového fondu. Úkol: 710/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: z r u š i l a s účinností od oddělení sekretariátů odboru Kancelář primátora, Úkol: 711/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: z ř í d i l a s účinností od oddělení autoprovozu odboru Kancelář primátora, Úkol: 712/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: z m ě n i l a s účinností od název oddělení: veřejně prospěšných prací na oddělení veřejných prací Odboru místního hospodářství, správy zámku a památkové péče na oddělení správy zámku Fryštát Odboru školství a kultury, dopravy a silničního hospodářství na oddělení dopravní Odboru dopravy, speciálního stavebního a vyvlastňovacího úřadu na oddělení dopravních staveb, oddělení stavebního úřadu na oddělení stavební a oddělení úřadu územního plánování na oddělení územní Odboru územního plánování a stavebního řádu STANOVENÍ CELKOVÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ V MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR PRO ZAJIŠTĚNÍ DOTACÍ Z EU Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Úkol: 713/2009/RM Určeno: vedoucí KT Termín: s c h v á l i l a zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné na základě dohod o pracovní činnosti na dobu určitou takto: Odbor místního hospodářství, od do , fyzický počet zaměstnanců 2, přepočtený počet zaměstnanců 0,6 Odbor sociálních věcí, od do , fyzický počet zaměstnanců 3, přepočtený počet zaměstnanců 0,5. 20

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 233 Schválení

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 405 Schválení

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009

Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 68. schůze Rady města Karviné konané dne 24.11.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3895 Schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008

Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/094167/2008 viz program viz zápis Usnesení z 38. schůze Rady města Karviné konané dne 24. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2071 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 38.

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014

Usnesení. 3901 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 12.08.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 12.08.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013

Usnesení. 3095 Schválení ověřovatelů zápisu 67. schůze RM Karviné konané dne 23.10.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 67. schůze Rady města Karviné konané dne 23.10.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3095 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Program ZM PRM/0103/2009

Program ZM PRM/0103/2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Program ZM PRM/0103/2009 PROGRAM pro 28. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne dne 08.12.2009 Hodina PČ 1 2 Název materiálu Vyřízení interpelací

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Usnesení. 493 Schválení ověřovatelů zápisu 12. schůze RM Karviné konané dne 22.04.2015

Usnesení. 493 Schválení ověřovatelů zápisu 12. schůze RM Karviné konané dne 22.04.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 12. schůze Rady města Karviné konané dne 22.04.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 493 Schválení

Více