Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011"

Transkript

1 Sídlo: Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem tel.: , fax: Pracoviště: Závodní 353/88, Karlovy Vary tel.: , fax: Usnesení č. 1/51/2011 PID: č. j.: RRSZ 7400/2011 Chomutov, 2. května 2011 zápis z 50. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 2/51/2011 kontrolu plnění usnesení z 50. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ; p o s u n u j e termín plnění usnesení č. 12/45/2010 na Usnesení č. 3/51/2011 informaci o provedení úhrad projektů č. 504, 597, 534, 328, 450, 341, 024, 524, 486, 428, 579, 530, 584, 172, 408, 379, 498; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2011z důvodu proplacení projektů: - Projekty rozvoje infrastruktury Velké Březno, příjemce Obec Velké Březno, - Kulturně společenské centrum, příjemce Statutární město Chomutov, - Modernizace, obnova a rozvoj centra České Kamenice, příjemce Město Česká Kamenice, - Centrum sportu a volného času Tréninková hala a šatnovací blok, příjemce Statutární město Chomutov, - PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ, příjemce TRADE FINANCE, s. r. o., 1/10

2 - Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku, příjemce České Švýcarsko, o. p. s., - Pěší zóna ulice Svobody Cheb, příjemce Město Cheb, - Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji II. etapa, příjemce Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., - Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku, příjemce Město Rumburk, - Penzion MOVA, příjemce Vladislav Malhaus, - Toa Point, příjemce Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o. s., - Kraslice Rekonstrukce chodníků II. a III. etapa, příjemce Město Kraslice, - Revitalizace Domu kultury část C, D, příjemce Statutární město Ústí nad Labem, - Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem, příjemce Město Roudnice nad Labem, - Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti, příjemce Obec Bystřany, - Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa, příjemce Ústecký kraj, - Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově, příjemce O.K.POOL, spol. s r. o. Usnesení č. 4/51/2011 změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2011 o částku ,00 Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu Technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti. Usnesení č. 5/51/2011 návrh Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Ústeckým krajem dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, návrh Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Karlovarským krajem dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; hejtmance Ústeckého kraje projednat Rámcovou smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Ústeckým krajem dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, T: na nejbližším zasedání ZÚK ( ); 2/10

3 hejtmanovi Karlovarského kraje projednat Rámcovou smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Karlovarským krajem dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, T: na nejbližším zasedání ZKK ( ); předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na roky s Ústeckým a Karlovarským krajem, T: Usnesení č. 6/51/2011 návrh Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti uzavřené dne mezi Regionální radou regionu soudržnosti a Ústeckým krajem dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, návrh Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti uzavřené dne mezi Regionální radou regionu soudržnosti a Karlovarským krajem dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2011 s Ústeckým a Karlovarským krajem, T: Usnesení č. 7/51/2011 Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti č. S-6/2011 o tvorbě a čerpání rozpočtu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 3/10

4 Usnesení č. 8/51/2011 Směrnici ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti č. S-7/2011 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 9/51/2011 výjimku z Výzvy č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ s názvem Komunitní knihovna Litvínov v bodě 12 Maximální délka realizace projektu: a) datum ukončení jednoetapového projektu ukončení etapy z do , b) datum podání žádosti o platbu u jednoetapového projektu a datum ukončení celého jednoetapového projektu z na , výjimku z Výzvy č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení pro projekt registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/ s názvem Hotel 99 Chomutov v bodě 12 Maximální délka realizace projektu: a) datum ukončení víceetapového projektu ukončení fyzické realizace projektu z do , b) datum ukončení víceetapového projektu datum ukončení celého projektu z do ; předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/ , podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/ /10

5 Usnesení č. 10/51/2011 žádost Střední průmyslové školy Ostrov o posunutí termínu pro podání Monitorovací zprávy se žádostí o platbu za 2. etapu projektu s registračním číslem CZ.1.09/1.3.00/ , žádost Karlovarského kraje o prodloužení data ukončení projektu s registračním číslem CZ.1.09/3.2.00/ ; předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekty registrační číslo CZ.1.09/1.3.00/ a CZ.1.09/3.2.00/ Usnesení č. 11/51/2011 informaci o projektech podaných v rámci Výzvy č. 21. Usnesení č. 12/51/2011 prodloužení termínů pro administrativní kontrolu a hodnocení projektů podaných v rámci 21.Výzvy. Usnesení č. 13/51/2011 Ing. arch. Jaromíra Musila, vedoucího Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako člena Koordinační skupiny pro přípravu programového období za Karlovarský kraj a Mgr. Jelenu Kriegelsteinovou, referentku Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako náhradnici člena 5/10

6 Koordinační skupiny pro přípravu programového období za Karlovarský kraj. Usnesení č. 14/51/2011 aktualizaci Plánu výzev na rok 2011 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 15/51/2011 návrh revize Regionálního operačního programu regionu soudržnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zajistit veškeré kroky k předložení návrhu revize Regionálního operačního programu regionu soudržnosti ke schválení Monitorovacímu výboru ROP a Evropské komisi, včetně provedení úprav dle připomínek Výboru Regionální rady, Monitorovacího výboru ROP, Národního orgánu pro koordinaci, případně Auditního orgánu a Platebního a certifikačního orgánu, T: Usnesení č. 16/51/2011 informaci k nesrovnalostem řešeným v 1. čtvrtletí /10

7 Usnesení č. 17/51/2011 informaci o pokroku ROP. Usnesení č. 18/51/2011 vytvoření rezervy ve výši 10 % z alokace roku 2013 jako ochranu proti přezávazkování ROP z důvodu případného nepříznivého vývoje měnového kurzu; Janě Vaňhové a PaedDr. Josefu Novotnému projednat v zastupitelstvech možnost navýšení rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti z rozpočtů Ústeckého a Karlovarského kraje za účelem pokrytí případného nadlimitního přezávazkování programu, ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti připravit návrh smluv mezi Regionální radou regionu soudržnosti a Ústeckým, resp. Karlovarským krajem deklarujících převzetí případných závazků plynoucích z kurzových ztrát, T: Usnesení č. 19/51/2011 informaci k metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. Usnesení č. 20/51/2011 Výroční zprávu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti za rok 2010 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 7/10

8 Usnesení č. 22/51/2011 r o z h o d l o pořízení nového osobního automobilu zn. Škoda Octavia Combi 2.0 TDI, o přidělení osobního automobilu zn. Škoda Octavia Combi 2.0 TDI v majetku Regionální rady regionu soudržnosti do dlouhodobého užívání zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti a jeho používání i k soukromým účelům s tím, že budou dodržena ustanovení 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti uzavřít Dohodu o svěření osobního automobilu Škoda Octavia Combi 2.0 TDI dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení do dlouhodobého užívání zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti a k používání automobilu i k soukromým účelům. Usnesení č. 23/51/2011 s t a n o v u j e mzdu pověřeného ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle návrhu předsedy Regionální rady regionu soudržnosti, a to po dobu pověření dle usnesení č. 25/50/2011 ze dne ; prémiový řád pověřeného ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2011 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, a to po dobu pověření dle usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti č. 25/50/2011 ze dne a v rozsahu úkolů, které mohou být v této době splněny; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti kontrolou plnění pracovních úkolů pověřeného ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti a stanovením výše odměn na základě prémiového řádu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 8/10

9 Usnesení č. 24/51/2011 o d v o l á v á Ing. Bc. Petra Kušnierze z funkce místopředsedy Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu, a to až do úplného vyřešení situace vazebně stíhaného stávajícího ředitele a místopředsedy Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Ing. Bc. Petra Kušnierze, nebo do jmenování nového ředitele vybraného na základě řádného výběrového řízení; j m e n u j e Ing. Jiřího Červinku, pověřeného ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, místopředsedou Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu, a to po dobu dle předchozího výroku. Usnesení č. 25/51/2011 o d v o l á v á Ing. Jiřího Červinku z funkce zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti v Monitorovacím výboru ROP, a to po dobu trvání usnesení č. 25/50/2011 ze dne ; j m e n u je Ing. Irenu Kotlanovou zástupkyní Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti v Monitorovacím výboru ROP, a to po dobu trvání usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti č. 25/50/2011 ze dne Usnesení č. 26/51/2011 informaci o vývoji aktuální situace v ROP ; řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti připravit pro hejtmany analýzu příjemců, kteří jsou ohroženi v důsledku neproplácení, T: ihned. 9/10

10 Usnesení č. 27/51/2011 povinnost dotčených pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti a všech členů spočívající v podání Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; svým členům, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost. Usnesení č. 28/51/2011 termín 52. zasedání na 27. června 2011 od 12:00 hodin v Chomutově. Usnesení č. 29/51/2011 rozhovor Jana Horníka na portále ze dne ; řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pozvat senátora Parlamentu České republiky Jana Horníka otevřeným dopisem na příští zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. Zapsala: Cermanová Dne: Jiří Š u l c předseda Regionální rady regionu soudržnosti 10/10

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 09. 03. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 8. schůze

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 05.05.2014 (svolané v náhradním

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 36.

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 ZÁPIS z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 13.02.2014 v době od 9:05

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více