Specifické vzdělávání na obsluhu podnikového informačního systému společnosti Pinko a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické vzdělávání na obsluhu podnikového informačního systému společnosti Pinko a.s."

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 4.1. Specifické vzdělávání na obsluhu podnikového informačního systému společnosti Pinko a.s. Zadávací dokumentace Zadavatel: Pinko a.s. Vlašimská 409, Benešov u Prahy zastoupená Romanem Rohlíkem, jednatelem společnosti IČ:

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVETELI Název: Pinko a.s. Sídlo: Vlašimská 409, Benešov u Prahy IČ: Kontaktní osoba: Jana Veselá, manažerka projektu 2. CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY Realizace specifického školení zaměstnanců společnosti Pinko a.s. na obsluhu podnikového informačního systému MS Dynamics NAV. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé kurzy, jejich rozsah a počet účastníků. Název kurzu Počet Doba trvání Počet kurzů [hod] účastníků MS Dynamics NAV Introduction MS Dynamics NAV Financials I MS Dynamics NAV Financials II MS Dynamics NAV Fixed Assets MS Dynamics NAV Inventory Management MS Dynamics NAV Business Analytics MS Dynamics NAV Relationship Management MS Dynamics NAV Trade MS Dynamics NAV Manufacturing I MS Dynamics NAV Manufacturing II MS Dynamics NAV Manufacturing Costing MS Dynamics NAV Mzdový systém Stručný rozsah jednotlivých školení: MS Dynamics NAV Introduction Technologie Zpracování objednávek nákup, splatnost a hlavní účetní kniha Zpracování objednávek Prodej a pohledávky Finance výkaznictví Výroba Další funkce MS Dynamics NAV Financials I Posting Groups Dimensions Setup VAT & Intrastat Journals

3 General Ledger Receivables Management Payables Management MS Dynamics NAV Financials II Multicurrency Operations Financial Reporting XBRL Financial Analysis Using Dimensions Business Analytics Multicompany Operations I Multicompany Operations II MS Dynamics NAV Fixed Assets Introduction Sales Order Management Sales Prices and Discounts Customer Service Features Purchase Order Management Requisition Management Item Charges Order Promising Returns Management Analysis and Reporting MS Dynamics NAV Inventory Management Inventory Management Overview Multiple Locations Location Transfers Warehousing Item Tracking MS Dynamics NAV Business Analytics Introduction The Business Analytics Environment Data Warehousing Basics Creating Cubes from Navision Working with Business Analytics MS Dynamics NAV Relationship Management Relationship Management Relationship Management Setup

4 Contacts Interactions and document management Campaigns and segmentation Task Management Outlook integration Opportunity Management Profiling and classification The Multilanguage Salutation and Attachment feature The quotation to contacts feature Document jogging MS Dynamics NAV Trade Introduction Sales Order Management Sales Prices and Discounts Customer Service Features Purchase Order Management Requisition Management Item Charges Order Promising Returns Management Analysis and Reporting Práce se čtečkou čárových kódů (PDA zařízení) Řízené sklady (PDA) MS Dynamics NAV Manufacturing I Nastavení systému Tvorba rozpisky materiálu Kapacity Výrobní příkazy Zpracování výrobního příkazu Ukončování příkazů a Autoreporting Plánování minimálních zásob na základě analýz minulých obchodů se zohledněním sezónních výkyvů v potravinářském průmyslu MS Dynamics NAV Manufacturing II Sales Order Interface & Order Planning Forecast and MPS Planning Additional Planning Topics Subcontracting Capacity

5 Shop Loading Additional Manufacturing Topics MS Dynamics NAV Manufacturing Costing Concepts and Terms Manufacturing Costing Principles Manufacturing Costing Functionality Standard Cost Worksheet MS Dynamics NAV Mzdový systém Popis systému Bezpečnost systému. Varianty instalace systému na jednotlivé počítače. Praktické příklady Doplňující informace Oprava nemoci z předchozích období (bez použití zpětných přepočtů): Přehled vybraných mzdových složek: Číselník statusů Zadávání nemoci a DNP Přehled zadávání PPM a rodičovské dovolené Příklady zadání matek na PPM nebo rodičovské dovolené Výpočet exekuce ve mzdovém programu Výpočet záloh Po absolvování těchto kurzů budou účastníci vybaveni znalostmi takovým způsobem, že budou schopni využívat všechny funkčnosti podnikového informačního systému MS Dynamics NAV zadavatele. V opačném případě bude zadavatel požadovat přiměřenou náhradu, která bude smluvně ošetřena. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Realizace kurzů bude zahájena v říjnu 2006 a bude ukončena v prosinci Místem plnění předmětu zakázky je sídlo zadavatele. 4. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA Uchazeč je certifikovaný společností Microsoft pro poskytování služeb souvisící s předmětem zakázky. Lektoři uchazeče, kteří se budou podílet na předmětu zakázky, musí mít certifikace společnosti Microsoft pro jednotlivé oblasti Microsoft Dynamics NAV. Uchazeč prokáže své znalosti a zkušenosti s obdobnými projekty (jak rozsahem, tak obsahem) prostřednictvím min. 3 referencí z oboru s uvedením kontaktních osob. Uchazeč zajistí kvalitní školicí materiály pro všechny účastníky školení včetně kompletních procesních manuálů pro jednotlivé role ve společnosti včetně zákaznických úprav.

6 Uchazeč je certifikovaný společností Microsoft pro poskytování služeb souvisící s implementací řešení MS Dynamics NAV. 5. NABÍDKOVÉ CENY Celková cena nabídky bez DPH nesmí překročit částku ,- Kč. V průběhu plnění se zvýšení ceny kurzů nepřipouští. Tato cena je konečná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené se školením tj. např. přípravu lektora, manuály dopravu a stravování lektora, apod.. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude vycházet ze specifikace požadované zadavatelem. Budou oceněny všechny položky uvedené v tabulce č.2. Ocenění předmětu zakázky v jiném rozsahu, struktuře, kvalitě a standardech, než který předložil zadavatel, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Tab.č.2: Nabídková cena. Název kurzu Microsoft Navision 4.0 Introduction Microsoft Navision 4.0 Introduction Microsoft Navision 4.0 Introduction Microsoft Navision 4.0 Financials I Microsoft Navision 4.0 Financials I Microsoft Navision 4.0 Financials II Microsoft Navision 4.0 Financials II Microsoft Navision 4.0 Fixed Assets Microsoft Navision 4.0 Inventory Management Microsoft Navision 4.0 Business Analytics Microsoft Navision 4.0 Relationship Management Microsoft Navision 4.0 Trade Microsoft Navision 4.0 Trade Microsoft Navision 4.0 Manufacturing I Microsoft Navision 4.0 Manufacturing II Microsoft Navision 4.0 Manufacturing Costing Microsoft Navision 4.0 Mzdový systém Cena CELKEM Cena bez DPH 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel se zavazuje uhradit cenu ve splátkách na základě dílčích faktur dle skutečného průběhu kolení. Realizátor v rámci své nabídky navrhne četnost fakturace. Součástí faktur bude té výkaz provedených prací. Faktury za provedené vzdělávání budou zadavateli zaslány v daném fakturačním období ve dvou vyhotovení. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7 7. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE Prokázání oprávnění k podnikání v souladu s 30 zákona 40/2004 Sb. výpisem z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů (úředně ověřená kopie). Prokázání základních kvalifikačních kritérií v souladu s 31 zákona 40/2004 Sb. - čestné prohlášení. Originál nebo ověřená kopie oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění zakázky. Požadavky na nabídku: Nabídku lze podat pouze na celý předmět zakázky. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky je nepřípustná a vede vyřazení všech nabídek, které uchazeč odevzdal. Rovněž variantní řešení v rámci jedné nabídky není přípustné. Úplná nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do okamžiku vypršení lhůty pro podání nabídek a to dne do 10 hodin. Nabídky se odevzdávají na adresu Vlašimská 409, Benešov u Prahy a to osobně nebo doporučenou poštou. Osobně lze nabídku odevzdat v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v kancelářských prostorách zadavatele na základě předchozí dohody. Nabídka musí obsahovat ceny a prohlášení a údaje vyžadované v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. Uchazeč umožní zadavateli provedení kontroly žadatele (kvality a průběhu kurzů dokumentace související s realizací projektu). Uchazeč (v případě uskutečnění zakázky) musí dodržovat zásady administrace platné pro účastníky projektů ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace souvisejících s realizací zakázky pod dobu 10 let do ukončení realizace zakázky. Uchazeč o veřejnou zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení Obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují na plnění zakázky. Uchazeč musí akceptovat povinnosti dodavatele stanovené ESFCR dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. 8. FORMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předložena v jednom originále a to v písemné i elektronické formě. Nabídka bude chráněna proti neoprávněné manipulaci v zabezpečené a uzavřené obálce. Obálka musí být opatřena názvem zakázky, nápisem NEOTVÍRAT, adresou uchazeče, adresou zadavatele.

8 Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech: Průvodní list nabídky na kterém budou uvedeny následující údaje: - identifikační údaje veřejné zakázky, - identifikační údaje uchazeče, - nabídková cena za celé plnění zakázky bez DPH, - oprávněná osoba za uchazeče jednat Doklady, jimi uchazeč splňuje kvalifikační kritéria. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění: - podrobné osnovy jednotlivých kurzů - požadované reference - orientační termíny (harmonogram) realizace přípravných kurzů, - cenová kalkulace (dle tabulky č.2). 9. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK Pro hodnocení nabídek budou použita následující kritéria: 1) kvalita nabízených služeb 40 % 2) kvalita realizačního týmu 40 % 3) výše nabídkové ceny 20 % Hodnocení nabídek bude záviset převážně na kvalitě nabízených služeb, jejich rozsahu, struktuře, na kvalitě realizačního týmu, který se musí prokázat požadovanými oprávněními, praxí a zkušenostmi ze školení v daném oboru. Jako další kritérium je cena za školení, která ovlivní konečný výběr. 10. DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat písemně dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby, a to do 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky na případné námitky nevybraných uchazečů nabude reflektováno. Uchazeč bude o rozhodnutí informován písemně do 10 dnů od uzávěrky pro podání Nabídek. Konkrétní termíny a místo realizace budou upřesněny podle potřeb zadavatele.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel. Česká společnost pro větrnou energii ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1 IČ: 60448571

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více