world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000"

Transkript

1 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji Navision Financials jsou Windows 2000 ready

2 NAVISION SOFTWARE 2 Obsah Slovo marketingového 2 a obchodního øeditele Navision Software 3 na veletrhu INVEX ELIT jede díky 5 øešení NAVISION Na návštìvì 6 u spoleènosti WEBCOM a.s. Rázný øez s pomocí 8 Navision Financials Partnerstvo 9 pre budúcnos S pøáteli se øeší vìci 10 lépe a hodnotnìji Logistický sklad 12 od AGC Navision Financials 13 jsou Windows 2000 ready Rozhovor 14 s prezidentem spoleènosti ELTODO a.s. - hlavním akcionáøem spoleènosti ENRGOVOD a.s. Vážení ètenáøi, dovolte mi, abych Vás pøivítal u druhého èísla našeho èasopisu Navision World. Od minulého èísla se stala øada událostí, se kterými Vás chceme v tomto èísle seznámit. V první øadì chci zhodnotit INVEX, který navštívil Lars Plesner Hamann - vicepresident Navision Software. V oficiální èásti svého programu se setkal s øadou významných osobností: generálním øeditelem spoleènosti Microsoft - panem Mühlfeitem, generálním øeditelem BVV panem Škrlou i øadou dalších. Rovnìž se úspìšnì zúèastnil golfového turnaje INVEX Golf Cup. Souèástí INVEXu byla i velká Navision Party s podtitulem Pøijïte se podívat na hvìzdy, která se odehrála na hvìzdárnì Mikuláše Kopernika v Brnì. Této velkolepé akce se zúèastnilo pøes 100 významným stávajících i potenciálních zákazníkù Navision Software i øada našich partnerù. Vzhledem ke kontaktùm, které nám INVEX pomohl navázat, i k možnosti budování jména naší spoleènosti hodnotíme tento veletrh velice pozitivnì. Navision Software rovnìž zahájil aktivní kampaò na Slovensku akcí Partnerstvo pre budúcnos, které se zúèastnilo více než 150 úèastníkù. Na tuto akci naváže v blízké dobì série roadshow, které pøedstaví øešení Navision Software potenciálním zákazníkùm i partnerùm na celém Slovensku. Již dnes mùžeme konstatovat úspìšnost tìchto aktivit, podepsali jsme nové smlouvy o spolupráci a získali tak tøi nové partnery pro implementaci našich øešení. Naše aktivity na Slovensku se budou i nadále rozšiøovat. Prožili jsme zaèátek roku 2000 a musím konstatovat, že ani jedna z našich více než 350 instalací nemìla z pøechodem na rok 2000 potíže, dokonce ani jeden z témìø zákazníkù po celém svìtì podobné potíže nezaznamenal. Rok 1999 byl pro nás celkovì velmi úspìšný. Za toto období dosáhl Navision Software Èeská republika témìø 120% nárùst obratu. Prodali jsme více než 70 nových licencí, jejichž hodnota v koncových cenách dosáhla 110 mil. Kè a troufám si tvrdit, že tato èísla nemají na èeském støedním trhu komplexních podnikových øešení obdoby. I naše mateøská spoleènost v Dánsku vykazuje podobné výsledky. Nedávno zveøejnìné výsledky za první polovinu fiskálního roku vykazují rùst 72 % a poèet zákazníkù se zvýšil o témìø Významným úspìchem celého týmu Navision Software je rovnìž certifikace Navision Financials pro Windows Naše aplikace se tak stala jednou z prvních aplikací na svìtì certifikovaných pro novou platformu spoleènosti Microsoft. Závìrem Vám chci podìkovat za pøízeò, kterou nám projevujete a pøeji Vám vše nejlepší jak v osobním tak v pracovním životì. Tìším se s Vámi na setkání pøi nìkterém z dalších èísel našeho èasopisu. Vydal: Navision Software Èeská republika s.r.o. Páteøní 7, Brno tel./fax: Jiøí Malík Marketingový a obchodní øeditel Design + DTP: Pyramide, s.r.o. Merhautova 171, Brno tel.: , fax:

3 Navision Software na veletrhu INVEX Navision Software Èeská republika se již tradiènì zúèastnil veletrhu INVEX, aby pøedstavil svým stávajícím i budoucím zákazníkùm a partnerùm novinky ze svìta komplexních podnikových øešení. V letošním roce mohli návštìvníci veletrhu INVEX najít Navision Software v pavilonu G2, na stánku 8 na celkové ploše témìø 150 m 2. Veletrh INVEX navštívil vicepresident a finanèní øeditel spoleènosti Navision Software a/s Lars Plesner Hamann. Již v nedìli 3. øíjna se zúèastnil golfového turnaje INVEX Golf Cup. V pondìlí dopoledne se setkal s Tanyou Znamenskayou, Business Development Managerem spoleènosti Microsoft pro støední a východní Evropu. Pøedmìtem diskuse byly možnosti dalšího vývoje spolupráce mezi spoleènostmi Navision Software a Microsoft. Ve veèerních hodinách pøijal Lars Hamann pozvání na gala veèer BVV u pøíležitosti zahájení INVEXu kde se setkal s mnoha zástupci z oboru IT v Èeské republice. Petr Hájek a Lars Hamann pøi setkání s generálním øeditelem BVV panem Škrlou Úterní den zahájil Lars Hamann pracovní snídaní s øeditel spoleènosti Microsoft ÈR panem Janem Mühlfeitem, které se také zúèastnil Jaroslav Bengl, ADCU manager Microsoft ÈR a Petr Hájek, výkonný øeditel spoleènosti Navision Software Èeská republika. Dopoledne pak probìhla v kongresovém centru tisková konference, kde Lars Hamann seznámil novináøe s právì zveøejnìnými finanèními výsledky spoleènosti Navision Software. Ihned po skonèení tiskové konference byl Lars Hamann pøijat generálním øeditelem BVV panem Škrlou a poté se setkal s námìstkem primátora mìsta Brna panem Šimonovským. Veèer se Lars Hamann zúèastnil Navision INVEX party. Støedeèní dopoledne vìnoval Lars Hamann prohlídce veletrhu INVEX a návštìvì nìkterých významných partnerù spoleènosti Navision Software. Setkal se napøíklad s generálním øeditelem spoleènosti AutoCont panem Martinem Grigarem. V odpoledních hodinách po prohlídce nìkterých historických pamìtihodností odletìl zpìt do Dánska. 3

4 NAVISION SOFTWARE 4 Navision Software pøedstavil na INVEXu své øešení pro výrobu Navision Výroba, které je souèástí aplikace Navision Financials. Navision Výroba je plnì škálovatelné a flexibilní øešení s celosvìtovým zázemím a vzhledem k integrovanému vývojovému prostøedí pokrývá potøeby vìtšiny výrobních spoleèností z nejrùznìjších odvìtví prùmyslu. Navision Výroba splòuje požadavky dnešní doby na rychlou implementaci, adaptabilitu a rychlý pøístup informacím. Navision Výroba je vyvinut stejnou metodikou jako produkty Microsoft a je urèen pro spolupráci s tìmito produkty a obdržel jako jedno z prvních ERP na svìtì loga Designed for Microsoft Windows NT a Windows 98, Microsoft Office 97 Compatible Logo a Designed for Microsoft BackOffice. Navision Výroba umí využívat technologie COM jako je napøíklad ODBC nebo Automation Controller. Navision Software na INVEXu uvedl také Navision Financials na Microsoft SQL Serveru 7.0. Toto øešení bylo v Èeské republice pøedstaveno 14. dubna 1999 pøi akci Sen se stal skuteèností v Senohrabech. Navision Software tak nabízí velmi dobrou alternativu pro støednì velké až velké organizace, které preferují MS SQL databázi jako souèást své podnikové informaèní strategie. Produkt Navision Financials na platformì MS SQL Serveru si zachovává všechny charakteristické vlastnosti øešeních Navision Software jako je flexibilita, pøizpùsobivost a rychlost implementace. Øešení Navision Financials na Microsoft SQL Serveru 7.0 nabídne rozšíøené možnosti pro plné využití všech výhod platformy BackOffice. Toto øešení je v souèasné dobì implementováno již u nìkolika beta zákazníkù. Další øešení z oblasti elektronického obchodu, document managementu, leasingových aplikací a dalších pøedstaví šest Navision Solution Center, které se úèastní INVEXu na stánku Navision Software. Byly to spoleènosti AGC, AutoCont, BIT-SOFT, AXIOM SW, LEVI Systems a Navisys. Celkovì hodnotí Navision Software úèast na veletrhu INVEX velmi pozitivnì, pøedevším pak celkovou organizaci, vstøícný pøístup BVV pøi organizaci návštìvy Larse Hamanna i množství a kvalitu novì navázaných obchodních kontaktù. Na BVV Invex Party pøi setkání s Petrem Hujòákem z Ernst & Young

5 ELIT jede díky øešení Navision "Využívání ojedinìlého informaèního systému a závìrù analýz trhu je základem neustálé optimalizace sortimentu a zlepšování služeb" Marketingové materiály spoleènosti Elit Spoleènost ELIT založil v Èeské republice v roce 1991 Daniel Epp jako malou firmu zabývající se dovozem a prodejem náhradních dílù. S tím, jak spoleènost Elit rostla a sílila, vznikl požadavek expanze do dalších zemí východní Evropy a logicky též vstupu strategického partnera. Tím se stala v roce 1995 spoleènost RHIAG, se sídlem ve Švýcarsku. Tímto krokem se firma ELIT stala souèástí mezinárodní spoleènosti s obratem pøes 600 milionù marek. V souèasné dobì má skupina ELIT pøes 260 zamìstnancù v 11 poboèkách po celé Èeské republice a v dalších 14. zastoupeních na Slovensku, Ukrajinì a v Rumunsku. V Praze je centrála skupiny ELIT a centrální sklad, kde se schází zboží od 45 dodavatelù z celého svìta. Mezi hlavní dodavatele patøí napøíklad firma SACHS, dodavatel spojek a tlumièù pérování, dále pak napøíklad TEXTAR, NGK, CONTITECH, UFI, ROSI a øada dalších. Elit se zabývá prodejem náhradních dílù, které podléhají rychlému opotøebení a je tedy tøeba, aby se k zákazníkùm dostaly co nejrychleji. V systému se nachází více než 120 tisíc položek v celkovém poètu pøes 1.2 milionu kusù, které jsou prodávány zákazníkù. Potøebu výmìny informaèního systému vyvolal v roce 1996 dynamický rùst firmy, kterému nestaèil stávající informaèní systém. Ten neumožòoval rychlé provádìní zmìn v systému podle potøeb firmy, což omezovalo celou spoleènost v jejím rùstu. Nebyla také optimalizována struktura zboží na skladì, což zvyšovalo skladové zásoby a tím i náklady, v pøedchozím systému chybìl základ pro strukturovaný controlling a rozpoètování, takže byl velký problém dohledat napøíklad co, komu, kým a za jakých podmínek bylo prodáno. To všechno dohromady výrazným zpùsobem ovlivòovalo management firmy. Nebyla k dispozici kompletní analýza struktury prodejù, udìlovaných slev a další informace, takže byly velmi ztížené podmínky pro plánování prodeje, což zhoršovalo prodejní výsledky. Finanèní øeditel nemìl k dispozici finanèní dokonalé propojení systému s úèetnictvím, a tak efektivní øízení spoleènosti bylo znaènì ztížené. Za tìchto okolností vypsala spoleènost ELIT výbìrové øízení na informaèní systém. Existovalo pìt hlavních kritérií, podle kterých byl informaèní systém vybírán. K obecným požadavkùm patøila rychlost a komfort obsluhy a to do té míry, aby se systém nauèili rychle používat všichni od nejvyššího managementu pøes personál na poboèkách èi ve skladu. Ve výbìrovém øízení byl z nìkolika informaèních systémù vybrán NAVISION spoleènosti Navision Software a to pøedevším kvùli své flexibilitì, komplexnosti a komfortu ovládání. Významnou výhodou øešení NAVISION byl také vynikající pomìr cena/funkènost. Kromì toho samozøejmì systém nejlépe splòoval všech pìt výše uvedených kritérií. Systém NAVISION byl velmi rychle implementován. Poèáteèní analýza požadavkù skupiny firem ELIT trvala 5 mìsícù, vlastní implementace pøevážné funkènosti systému pak pouhé 2 mìsíce, takže ELIT mohl již za nìkolik mìsícù od rozhodnutí zaèít využívat výhod komplexního podnikového øešení od Navision Software. "Skupina firem ELIT má díky øešení Navision vedoucí postavení na trhu náhradních dílù na trzích Èeské republiky, Slovenska a Ukrajiny. Bez tohoto øešení by nebyl možný rùst obratu ani zvyšování tržního podílu spoleènosti. Jako obchodní øeditel mám v každém okamžiku absolutnì detailní pøehled o všech prodejích, které se v naší firmì uskuteènily." Jiøí Palát Obchodní øeditel skupiny ELIT 1. Systém musí poskytovat okamžité a detailní informace o tom co, kdy, kde, komu v jakém množství a za jakých podmínek bylo prodáno. Tyto informace musí být k okamžitì k dispozici a to ze všech 25 poboèek a 4 zemí, ve kterých skupina firem ELIT pùsobí 2. Optimalizace struktury zboží jak na centrálním skladu v Praze, tak na všech poboèkových skladech. A to i tehdy, pokud bude poèet skladových položek pøekraèovat statisíce. 3. Komplexnost systému - tzn. že záznam provedený v jedné èásti systému se okamžitì projeví ve všech dalších odpovídajících oblastech aplikace. Systém bude umožòovat hlášení, controlling, rozpoètování a bude podporovat systém vnitøního reportingu. Všechny tyto informace musí poskytovat on-line. 4. Dùležitým kritériem byla také kompatibilita s produkty Microsoft a otevøenost systému. Pro další analýzy musí systém podporovat export informací do dalších aplikací. 5. V neposlední øadì musel systém podporovat tvorbu dalších aplikací podle požadavkù spoleènosti a pøizpùsobit se všem jejím potøebám. Pøidání nebo zmìna jedné èásti aplikace nesmí negativnì ovlivnit další její èásti. 5

6 NAVISION SOFTWARE 6 Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. Èeská firma WEBCOM a.s se bìhem prvních dvou let svého pùsobení stala významným dodavatelem internetových modulù pro podnikový informaèní systém Navision Financials. Díky zahranièním obchodním aktivitám se WEBCOM zaèíná stávat pojmem v oblasti internetových systémù také v celosvìtovém mìøítku. V ostravském sídle WEBCOMu jsme se na pøíèiny úspìchu ptali obchodního øeditele Roberta Paskovského a øeditele zahranièního obchodu Michala Valla. Mohli byste pøedstavit firmu WEBCOM? Robert Paskovský: WEBCOM a.s je ryze èeskou akciovou spoleèností zabývající se dodávkami internetových databázových systémù. Koncem roku 1998 vedla zakladatele WEBCOMu k založení firmy zkušenost s informaèními technologiemi a spoleèná vize využití nových možností, které pøináší sí Internet. Zamìøili jsme se na dodávky rozsáhlých internetových informaèních systémù pro státní a finanèní sféru a na dodávky on-line èi off-line elektronických obchodù. Díky vlastní technologii WebNext Application Serveru jsme pøipraveni uspokojit i ty nejnároènìjší požadavky našich zákazníkù a vytváøet specializovaná øešení "na míru". Významným okamžikem v historii firmy bylo uzavøení partnerství s firmou Navision Software. Po splnìní nároèných kritérií jsme se stali Navision Solution Centrem a zamìøili jsme se na on-line pøístup pøes Internet do informaèního systému Navision Financials. Díky podpoøe Navision Software jsme v roce 1999 nasadili více než 30 on-line internetových systémù pro Navision Financials, vìtšinu z nich na zahranièních trzích. Až na nìkolik výjimek není obvyklé, aby èeská softwarová firma uspìla na nároèných zahranièních trzích. Mùžete našim ètenáøùm odhalit pøíèinu tohoto úspìchu? Robert Paskovský: Navision Software je bezesporu jedním z pøedních celosvìtových hráèù v oblasti podnikových informaèních systémù a informaèní systém Navision Financials je vlastnì nabízen pouze na jednom trhu - globálním celosvìtovém trhu. Zákazníka na tomto globálním trhu daleko více než pùvod systému zajímá kvalita, technická podpora a samozøejmì cena internetového systému. Michal Vallo: V roce 1999 se oddìlení zahranièního obchodu zamìøilo na vybudování partnerské sítì pro prodej a implementaci internetového systému pro Navision Financials. Pøi této èinnosti jsem osobnì navštívil snad všechny státy Evropské unie a všechny zemì, které o vstup do unie žádají. Podaøilo se nám vytvoøit partnerské vztahy v Anglii, Austrálii, Nìmecku, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Švédsku, Dánsku, Spojených státech, Portugalsku a Chorvatsku. Pro partnery pøipravujeme pravidelnì školení naší technologie v Èeské republice a v nìkterých pøípadech jsme tato školení provádìli pøímo u zákazníka nebo partnera (Austrálie, Mexiko, USA). Velký dùraz klademe na rychlou technickou podporu a maximální kvalitu dodávaných internetových systémù. Díky tomu se nám podaøilo hned v prvním roce dosáhnout více než 20% obratu v zahranièí. Jakými instalacemi byste se rádi pochlubili? Michal Vallo: Velmi nároènou instalaci internetového systému pro Navision Financials jsme provádìli pro mexickou telekomunikaèní spoleènost GS Comunicaciones. Naši pracovníci se úèastnili napojení

7 7 21 poboèek rozmístìných po celém území Mexika do centrálního informaèního systému Navision Financials 1.20 pøes Internet pomocí systému WebNext. Nasazená aplikace je zajímavá svou rozsáhlostí (120 vzdálených souèasnì pracujících uživatelù) a také svým využitím. Nejedná se totiž o internetový obchod, ale o aplikaci pro vzdálený online pøístup do systému Navision Financials pomocí bìžného internetového prohlížeèe. Robert Paskovský: Urèitì by bylo chybou nezmínit našeho prvního zákazníka - firmu LEVI International a.s., která internetový obchod, on-line napojený do systému Navision Financials, používá již témìø dva roky. Díky propracované logistice skladu a funkcím internetovému systému mùžete v LEVI pomocí bìžného internetového prohlížeèe objednat zboží, sledovat vystavení faktury, dodacího listu a dohledat dodávku zboží u zvolené pøepravní služby. Pro firmu LEVI International a.s. jsme také vytvoøili speciální internetový servisní modul a marketingový modul. Vím, že vaše aktivity s produkty Navision Software nejsou pouze exportní, ale podílíte se také na uvádìní zahranièních modulù pro Navision Financials na èeský a slovenský trh... Robert Paskovský: Máte jistì na mysli program Matriks Doc, jeden z prvních add-on modulù pro Navision Financials. Spoleènost WEBCOM a.s. provádìla jeho lokalizaci a zajiš uje obchodní a technickou podporu. Matriks Doc, produkt dánské firmy Matriks A/S, je vynikající nástroj pro správu dokumentù pøímo v informaèním systému Navision Financials a rozhodnì nebude posledním add-on modulem, který naše spoleènost nabídne zákazníkùm v èeské a slovenské republice. V souèasné dobì již máme vytipováno nìkolik dalších vhodných modulù k lokalizaci, více však ale neprozradím. Mùžete alespoò ètenáøùm prozradit, jaké novinky pøipravujete v oblasti dodávek internetových systémù pro Navision Financials? Michal Vallo: Nejvýznamnìjší novinkou roku 2000 bude uvedení nového produktu WebNext 2000 ioffice, který bude umožòovat vzdálený pøístup uživatelù z poboèek a obchodních cestujících do informaèního systému Navision Financials pomocí internetového prohlížeèe. Mùžete se také tìšit na nové standardní moduly našich internetových obchodù, které jsou již dnes souèástí verze systému prodávané na trhu v USA. Brzy bude uveden na evropský trh modul bezpeèných plateb na Internetu a modul diskusních skupin a novinek. Robert Paskovský: Pro rok 2000 plánujeme velmi výrazné posílení našich vývojových a implementaèních kapacit, abychom byli schopni držet krok s neustále se rozvíjejícími technologiemi. Nové verze systému Navision Financials s databází Microsoft SQL Server 7.0 a stále masivnìjší celosvìtový zájem o komerèní využívání Internetu pøed nás kladou zvýšené nároky na kvalitní tým disponující potøebnými technickými a jazykovými znalostmi. Dìkuji za rozhovor Marcela Šustlíková Tiskové zprávy Ve FotoStar Südcolor používají Navision Financials Nejvìtší souèasný velkozpracovatel amatérských a profesionálních fotoprací v Èechách, spoleènost FotoStar Südcolor, s. r. o., se rozhodla pøejít na nový informaèní systém. Celá implementace probíhá na základì rozsáhlého projektu smìøujícího v budoucnu. k zaèlenìní všech oblastí evidence a øízení podnikových procesù do integrovaného øešení Navision Financials. K tomuto rozhodnutí byla firma vedena pøedevším rostoucími požadavky v oblasti vytváøení obchodních podmínek pro své zákazníky a kooperující subjekty. Nemalou roli pøi rozhodování sehrály i rostoucí požadavky na vèasnost a úplnost poskytovaných informací pro øízení dynamicky se rozvíjející firmy. Implementace mezinárodního software se silnou podporou èeského zastoupení poskytuje rovnìž vysokou míru ochrany investic. V souèasné dobì probíhá závìreèná fáze prvních etap implementace systému firmou Mius, a.s. Výsledky Navision Software za první polovinu fiskálního roku 1999/2000 Obrat vzrostl ve srovnání s loòským rokem z na milionù DKK, což pøedstavuje rùst o 72% a èistý zisk se zvýšil z 50.4 o 72% na 86.5 milionù DKK. Poèet Navision Solution Center (VAR) Vzrostl z 815 na 930. Poèet zákazníkù vzrostl na témìø 39,000. Ve Spojených státech Navision Software vstoupil do smluvního vztahu se spoleèností Computer Corporation a zahájil tak program ASP (Application Service Provider). Navision Software vydal celosvìtovou verzi Navision Financials 2.5 obsahující Microsoft SQL Server 7.0 Option a Navision Web Shop, nástroj pro elektronický obchod nabízející funkènost business-to-consumer (B2C). Navision Software oèekává rùst tržeb za fiskální rok 1999/2000 o pøibližnì 55% a bìžný zisk po zdanìní v rozmezí 13% - 15% z celkových tržeb.

8 NAVISION SOFTWARE 8 Rázný øez s pomocí Navision Financials Ing. Tomáš Karlík øeditel Andreas STIHL je 100% dceøinná firma nìmeckého koncernu STIHL, což je rodinný koncern a v Èeské republice plní funkci distributora výrobkù této nìmecké firmy. Produkty jsou prodávány pøes sí autorizovaných partnerù. Obrat této firmy se pohybuje øádovì ve stovkách milionù korun. Distribuèní centrum, ve kterém je soustøeïováno zboží z Nìmecka, Rakouska ale tøeba i ze Spojených státù, je umístìno v Brnì. Odtud je distribuováno pøímo do sítì autorizovaných partnerù bez jakéhokoliv mezistupnì. Poboèka rakouské firmy v Èeské republice byla založena v roce 1991, jako plnohodnotný èeský subjekt vznikl v roce V tomto roce zároveò probìhla implementace systému Navision. Firma pøi založení v roce 1991 dostala do vínku nìmecký informaèní systém, který bohužel ve velké vìtšinì aspektù nesplòoval požadavky takové firmy, jakou byl a je STIHL. STIHL je od svého založení velmi dynamickou a rychle rostoucí spoleèností a pùvodní systém tuto dynamiku žádným zpùsobem nepodporoval. Byl velice rigidní a neodpovídal požadavkùm spoleènosti na dostateènì flexibilní dodávání informací. Vzhledem k organizaènímu uspoøádání i distribuènímu modelu byli tímto nedostatkem negativnì dotèeni všichni zamìstnanci na vedoucích pozicích. Nejvíce byli tímto stavem ovlivnìni obchodníci, kteøí nemìli dostateèný pøehled o sjednaných i budoucích obchodech. Dále byl tento stav obtížný pro finance, sklad i logistiku. Použitý distribuèní model mìl mnohem vyšší nároky, než mohl stávající systém nabídnout. Pøi zahájení výbìrového øízení v roce 1993 bylo nezbytné najít informaèní systém, který by tyto limity odboural a který by umožnil dostat ze systému v reálném èase maximum informací. V tomto výbìrovém øízení nejlépe obstál informaèní systém spoleènosti Navision Software, který nejlépe splòoval požadavky spoleènosti STIHL. Logika tohoto systému umožnila vyøešit velkou vìtšinu potíží, které brzdily další rozvoj spoleènosti. Byly provedeny zákaznické úpravy, které øešily specifika distribuèního modelu vèetnì napøíklad vazby na mateøskou spoleènost. Shodou okolností po dokonèení této implementace zaèala mateøská spoleènost v Nìmecku hledat informaèní systém pro sebe a své spoleènosti. Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s implementací i provozem informaèního systému od Navision Software se vedení spoleènosti rozhodlo implementovat Navision Financials do všech svých dceøinných spoleèností v nìkolika evropských státech. Navision Financials tak obsluhují informaèní toky a toky zboží mezi centrálou a všemi jejími prodejními poboèkami. V systému je øešen tok dokumentù prostøednictvím EDI, takže veškerý tok faktur, objednávek nebo dodacích listù je pouze elektronický. Veškerá data jsou tak zpracovávána a zúètovávána zcela automaticky na základì elektronických dokumentù. Zvláštností je napøíklad øešení umístìní zboží ve skladu, kde každé zboží má urèenou adresu ve skladu, takže na nákupní objednávce je kromì èísla zboží udána i adresa místa ve skladu, na kterou má být uloženo. Pøi dodávce je pak zboží podle informací ze systému na tuto adresu umístìno. Navision Financials rovnìž zabezpeèují pravidelný automatický reporting pro centrálu. "Navision Financials nám umožnily významným zpùsobem zefektivnit chod naší firmy. Automatizace a pøesnost všech procesù zabezpeèených Navision Financials šetøí naší spoleènosti èas a pøedevším náklady. Máme absolutnì dokonalou evidenci skladu, prodeje i našich zákazníkù, mám pøesný pøehled o tom, co se ve spoleènosti dìje od styku se zákazníkem až po úèetnictví." Ing. Tomáš Karlík øeditel Andreas STIHL, spol. s.r.o. Èeská republika Operaèní systém: Windows NT Poèet klientù: 10 Implementátor: BIT-SOFT, s.r.o.

9 9 Partnerstvo pre budúcnos Navision Software považuje slovenský trh za velmi zajímavý a proto se rozhodl koncem roku 1999 zahájit aktivity, které povedou ke zvýšení známosti jeho produktù v této zemi. První akcí, kterou v tomto smìru Navision Software uspoøádal byla konference Partnerstvo pre budúcnos, které se zúèastnily kromì Navision Software a jeho partnerù také spoleènosti Microsoft a Speedware. Akce se konala 18. listopadu 1999 v konferenèním sále hotelu Tatra v Bratislavì a zúèastnilo se jí pøes 150 úèastníkù. Všechny úèastníky konference pøivítal Petr Hájek, výkonný øeditel Navision Software. Po nìm Jiøí Malík, obchodní a marketingový øeditel pøedstavil výhody, které pøináší øešení Navision Financials svým uživatelùm. "Specifickým problémem Ing. Petr Hájek spoleènosti v dynamickém prostøedí, které ovlivòuje výbìr informaèního systému je rychlost - implementace, pøizpùsobení systému i pøístupu k datùm.", vysvìtluje Jiøí Malík. "Naším posláním je vytváøet a uvádìt na trh øešení, která budou rychle reagovat na všechny zmìny podle potøeb støednì velkých a velkých spoleèností." Ing. Jiøí Malík V dalším programu Jaroslav Bengl, ADCU manager spoleènosti Microsoft seznámil všechny pøítomné s myšlenkou digitálního nervového systému a také s výhodami, které plynou zákazníkùm ze spolupráce Navision Software a Microsoftu. Technologií budoucnosti se stává už dnes Digitální nervový systém, který reprezentuje svými zámìry spoleènost Microsoft. "Informace dnes pøedstavuje nejvìtší hodnotu", vysvìtluje Jaroslav Bengl, zástupce spoleènosti Microsoft. "Efektivní práce s informacemi zhodnocuje lidskou práci, zkušenosti a v koneèném dùsledku pøináší pøesný a rychlý výsledek." Komplexní podniková øešení Navision Financials na bázi Microsoft SQL Server navazují na tuto vizi a zároveò respektují požadavky zákazníkù - rychlý pøístup k datùm, pøizpùsobivost, škálovatelnost a rychlou implementaci. Petr Karásek, product manager Navision Software pøedvedl v praxi øešení Navision Financials na Microsoft SQL Serveru 7.0 a øešení pro e-business Navision Web Shop. Na tuto èást navázal marketingový øeditel spoleènosti Speedware Rostislav Hlosta se svou pøednáškou na téma finanèního øízení, které je realizováno propojením Navision Financials a Speedware Financials. Toto øešení významným zpùsobem zpøehledòuje finanèní øízení a controlling ve støednì velkých a velkých organizacích. Spoleènosti Navision Software, Microsoft a Speedware nabízí i øešení pro jednotlivé odvìtví prùmyslu, jako je napøíklad výroba nebo obchodní sítì. Zvláštní kapitolou jsou internetové technologie a jejich využití v elektronickém obchodu. Digitální technologie zde zaèínají transformovat obchodní modely i procesy zpùsoby, které tradièní papírová komunikace neumožòovala. V posledním bodu programu pøedstavil Dušan Kukuèa ze spoleènosti Istroconstruct øešení Navision Výroba urèené støednì velkým a velkým spoleènostem. Celá konference byla zakonèena slavnostním rautem v prostorách hotelu. Navision Software rovnìž uspoøádal tiskovou konferenci, které se zúèastnilo témìø 20 novináøù z odborných periodik i zástupcù denního tisku.

10 NAVISION SOFTWARE 10 S pøáteli se vìci øeší lépe a hodnotnìji Rozhovor s Tanyou Znamenskayou, Business Development Manager Central & Eastern Europe Mùžete vysvìtlit model spolupráce mezi Microsoftem a Navision Software, a to jak na úrovni ústøedí, tak i na úrovni místních poboèek? Mìla bych nìco øíct o vnitøním uspoøádání Microsoftu. Je zde speciální divize, kterou nazýváme Business Solution Group - BSG (volnì: obchodní úsek - pozn. pøekl.), zabývající se spoluprací s International Software Vendors - ISV (mezinárodní dodavatelé softwaru). Cílem BSG je pomáhat našim partnerùm s integrací technologie MS do jejich aplikací - zejména SQL7.0 DB a systému Exchange Messaging. BSG napomáhá tìmto partnerùm pøi jejich zapojování do požadovaných školicích programù, rozvíjí a zdokonaluje plány na spoleèné podnikání a spoleèný marketing; poskytujeme rovnìž jistý stupeò technické podpory vysíláním jednoho z našich aplikaèních technikù na partnerské pracovištì. Divize BSG pracuje na místní úrovni, ve východoevropském regionu, v regionu EMEA (Evropa a Støední Východ) a na celosvìtové úrovni. Microsoft má seznam partnerù, se kterými udržuje strategické vztahy na celosvìtové úrovni. Rozumí se samo sebou, že Navision je pro Microsoft klíèovým partnerem. Vloni v dubnu byla podepsána dohoda mezi Navision a MS ohlednì zapracování Navision Financials na platformu SQL7.0. Bezodkladnì poté byli jmenováni vhodní lidé v jednotlivých státech, ve východoevropském ústøedí a v Evropì s cílem podporovat aktivity Navision s MS. Navision má rovnìž odpovídající osoby, a Navision se setkali v Kodani, aby si ujasnili a vymezili vzájemné plány do budoucna. Díky Dorthe Gross - vedoucí aliance Navision/Microsoft - bylo toto setkání perfektnì zorganizováno; rozpracovali jsme tøi velmi jednoduché vzájemnì na sebe navazující smìrné plány: stanovení oblastí, ve kterých mùžeme spolupracovat; dohoda o postupném plánu výzkumu a vývoje od té fáze, kdy se obì spoleènosti ujistí o tom, že jejich partner má dostatek znalostí pro podporu naší technologie, a - koneènì - marketingové aktivity za úèelem podpory spoleèného podnikání. V èem spatøujete hodnotu této spolupráce pro Microsoft? Jak jste již možná slyšeli, Microsoft podnikl loòského roku jednu ze svých nejvìtších strategických iniciativ: podpora linie obchodních prodejù. Krátce øeèeno to znamená prodej aplikací s technologií MS. Microsoft nevytváøí aplikace pro koncové uživatele. Je samozøejmé, že ve velké firmì nebude nikdo pomýšlet na nákup pouhé databáze. Na druhé stranì aplikace pro vedení podnikání firmy je bez DB k nièemu. Tudíž aplikace pro podnikové øešení a infrastruktura jsou vzájemnì propojeny. Navision má v této oblasti podnikových øešení dlouholeté zkušenosti. Firma je dokonale obeznámena s charakterem a povahou podnikání. Naproti tomu Microsoft má hluboké znalosti o prostøedí informaèních technologií a s požadavky na infrastrukturu informaèních technologií je pøirozenì rovnìž dùkladnì obeznámen. Microsoft dále poskytuje široce dostupné a které zodpovídají za spolupráci s MS. Tento spolehlivé databáze, které hladce pracovní tým nazýváme MS/Navision Champions (šampióni MS/Navision). Brzy poté, co byla tato dohoda podepsána, MS spolupracují s Navision Financials. Tudíž tato kombinace pøedstavuje dokonalý svazek pro obì spoleènosti. Existují nìjaká specifická hlediska spolupráce mezi Microsoftem a Navision Software v Èeské republice? Tato spolupráce je prostì jedna z nejlepších. Øekla bych, že Navision a Microsoft v Èeské republice jsou vždy v èele vìtšiny iniciativ, které byly ústøedím v Evropì zahájeny. Tak napøíklad když jsme na centrální úrovni právì probírali, jak provádìt školící programy pro naše spoleèné partnery v dceøinných spoleènostech, v Èeské republice to již místní poboèky Navision a Microsoftu provádìly. Do jisté míry pøedstavují vztahy mezi Navision a Microsoftem v Èesku pøíklad pro ostatní zemì. Zeptáte-li se mne "co je na této spolupráci tak neobyèejné?", pak pravdìpodobnì øeknu: "je velice lidská". Vzájemný podnikatelský vztah mezi Navision a Microsoftem v Èesku je jedineèný. Je to pøekvapující, ale já bych tento vztah nazvala "velmi neobchodním". Nikoliv však v tom smyslu, že by týmy Navision a Microsoftu odpoèívaly na vavøínech. Na druhé stranì mìli tito lidé od samého poèátku velmi hluboké znalosti o potøebách trhu. Bylo to právì toto pøizpùsobitelné, spolehlivé a dostupné øešení, které mohlo splnit požadavky jak støedních, tak i velkých firem. Kromì toho mìly tyto pracovní týmy skuteènì potìšení z toho, co dìlaly; podnikání brali tito lidé více jako zábavu než jako nudnou a únavnou pracovní rutinu. Kdybyste mohli vidìt Petra Hájka - generálního øeditele Navision Software Èeská republika - nebo Jiøího Malíka - øeditele marketingu a prodeje této spoleènosti - v rozhovoru s Jaroslavem Benglem, øeditelem Microsoft BSG v Èeské republice, pak byste si pravdìpodobnì pomysleli, že se tito lidé znají již dlouhé roky a že právì probírají poslední utkání ve fotbale. Ve skuteènosti však mohli probírat velice vážné záležitosti. Pøed nìkolika roky jsem pracovala pro Digital a vzpomínám si, co øíkal Enrico

11 11 Pissatori - tehdejší viceprezident Digital. Øekl: "s pøáteli se vìci øeší lépe a hodnotnìji". Digitalu to nepomohlo, nicménì já této zásadì stále vìøím. Mám zato, že nadšený a novátorský pøístup, znásobený vzájemným pochopením a vzájemnými ohledy, pøinesl Microsoftu a Navision Software velký úspìch. Právì se uvádí na trh Windows Navision Financials je vùbec jedním z prvních produktù, které byly pro Windows 2000 certifikovány. Domníváte se, že by to mohlo být "dobrým znamením" pro tìsnìjší spolupráci? Jsem si jista, že tomu tak je. Windows 2000 je "srdcem" technologie MS. Není to jen nový produkt èi nový operaèní systém - je to TECHNOLOGIE, která otevírá pro lidi novou oblast pøíležitostí a možností. Win 2000 má zabudované velmi vylepšené technologie jako napø. Active Directory, které pomáhají pøi øízení rùznì umístìných serverù z jednoho místa. Pokud napøíklad dojde v oddìlení logistiky nebo ve finanèním oddìlení k nìjakým zmìnám, pak lze tuto zmìnu automaticky promítnout do Active Directory. To by mohlo být pro zákazníky Navision Software velkým pøínosem - zejména má-li zákazník rùzné servery s odlišnými informacemi, uloženými v každém z nich. Tento produkt je 100% orientován na Internet. Microsoft do internetového prostoru nevstupuje sám; nikdo nemùže toto nové informaèní prostøedí vlastnit. Ovšem ti, kteøí by byli schopni poskytovat lepší služby souèasnì s nejúèinnìjšími a spolehlivými øešeními, budou mít nadìji stát se favority. Microsoft hledá s Navision tìsnou spolupráci v éøe elektronické komerce. Jeden z produktù Navision Software - Navision WebShop - obdržel od Microsoftu ocenìní Best Solution (nejlepší øešení). Toto je jen jeden ze signálù, jak vážnì Microsoft pøistupuje ke spoleènému podnikání s Navision. V èem spatøujete nejvìtší význam partnerství Microsoftu a Navision Sotware pro naše spoleèné partnery a zákazníky? Dobré produkty a spolehlivá øešení. Ale nejen toto. Porozhlédnete-li se po moderním podnikání, mùžete spaøit nìkolik hlavních stavebních blokù. Jedním z tìchto ucelených souèástí je to, jak lidé sdílí navzájem mezi sebou informace. V každé organizaci je každá osoba unikátním systémem s množstvím údajù a informací, uložených v jeho/její hlavì. MS poskytuje technologii jako Office èi Win2000, která lidem pomáhá sdílet jejich znalosti s ostatními. Øíkáme tomu Knowledge Management (øízení znalostí). Dnešní øízení znalostí není jen souèást podnikové vzdìlanosti, nýbrž je to hnací síla moderní ekonomie. Druhým stavebním blokem moderního podnikání jsou podnikatelské procesy uvnitø a vnì firmy, které musí pracovat jako jeden systém - napø. vnitropodnikové úèetnictví, finanèní výkaznictví, vydané faktury aj. S novou technologií MS jako je server BizTalk mùžeme veškeré aplikace integrovat bez ohledu na to, kde se nachází a na které platformì pracují. Tøetím blokem jsou vztahy mezi vaší firmou a ostatními firmami, které se s vámi podílí na podnikání. Každý podnik v souèasnosti pracuje s velkým poètem dodavatelù a externích agentur. Hranice mezi vlastním podnikáním firmy a externími zdroji je velmi neurèitá. Z tohoto dùvodu je naprosto nezbytné, aby informace, pøicházející od partnerù, a informace, urèené pro nì, byly zpracovávány vèas. Koneènì je zde øešení firmy Navision Software pro podnikání specifických zákazníkù. Poskládáte-li všechny tyto stavební bloky dohromady, získáte celkovì nové informaèní prostøedí. My v Microsoftu tomu øíkáme Digital Nervous Systém (digitální nervový systém) se zøejmou narážkou na funkci lidského tìla, ve kterém veškeré souèásti pracují jako jeden systém. Jednoduše øeèeno - lidé získávají jakékoliv a veškeré informace, které potøebují, z kteréhokoliv místa a pomocí jakéhokoliv zaøízení. Dìkuji za rozhovor, Filip Debef

12 NAVISION SOFTWARE 12 Logistický sklad od AGC Logistický sklad je modul systému Navision Financials vyvinutý firmou AGC a.s., která je jedním ze strategických partnerù Navision Software ÈR. Spoleènost AGC pøedstavila v pøedcházejícím èísle èasopisu své vlastní øešení Workflow. Modul Logistický sklad, který Vám pøedstavujeme dnes, byl vyvinut jako komplexní øešení pro poskytování skladování služeb vèetnì zajištìní potøebných evidencí a podkladù pro fakturaci a vlastní fakturaci. Základní charakteristika modulu: Modul Logistický sklad je aplikace plnì integrovaná do systému Navision Financials. Modul Logistický sklad slouží k evidenci zakázek a všech potøebných dokladù v logistickém (neúèetním) skladu vèetnì podkladù pro fakturaci. Modul Logistický sklad Navision Financials je nástroj pro efektivní øízení skladových služeb. Co vše Logistický sklad umí? Optimalizace pøíjmu na sklad Pøi pøíjmu zboží mùže skladník buï využít funkci logistického skladu Najdi umístìní ve skladu nebo zadat umístìní ve skladu ruènì. Systém sám umí vyhledat nejvýhodnìjší volné umístìní ve skladu s ohledem na rozmìry skladového zboží a postup zaskladnìní. Automaticky navržené umístìní je možné ruènì zmìnit podle potøeby. Další informace o tomto nabízeném øešení, jako i o dalších nabízených doplòcích a službách Vám rádi sdìlí naši odborní pracovníci. V modulu Logistický sklad definujete sklady, v nichž jsou jednotlivá skladová místa urèená souøadnicemi dvourozmìrného prostoru, tím si vytvoøíte model plošného skladu, který potom mùžete zobrazit v podobì nákresu. Skladovou jednotkou je v modulu Logistický sklad uživatelem definovaný obal (napø. paleta). Každý obal mùže obsahovat libovolné množství rùzných kartonù (napø. krabice). Modul Logistický sklad podporuje automatizovaný a optimalizovaný pøíjem na sklad, pohodlnou manipulaci se zbožím. Modul Logistický sklad obsahuje škálu algoritmù fakturace zakázek podle toho, zda jde o jednorázové nebo o dlouhodobé zakázky, nebo v závislosti na požadavku, podle èeho se má fakturovat (podle zaskladnìné plochy, podle poètu skladovaného zboží a podobnì). Logistických skladù mùžete (v závislosti na zakoupené licenci) evidovat neomezené množství. Mezi jednotlivými sklady mùžete provádìt transfery zboží nebo zboží za jednu zakázku rozmístit do více skladù. Fakturaèní statistiky a on-line informaci o stavu a umístìní zboží na skladu jsou v logistickém skladu samozøejmostí. Evidence skladového zboží a zakázky Evidence skladového zboží i fakturace se váže vždy ke konkrétní zakázce. Formuláø Zakázka zobrazuje všechny obecné informace o zakázce, stav nákladù spojených se zakázkou, fakturaèní pøehled zakázky, její statistiku a zároveò je možné pøímo z tohoto formuláøe provádìt základní operace se zbožím vázaným na tuto zakázku i fakturaci na tuto zakázku. Formuláø Zakázka umožòuje: Aktualizovat stav nákladù Zobrazovat stav zboží na skladì na zakázku Definovat fakturaèní algoritmus (mùžete fakturovat podle poètu obalù, podle poètu kartonù, podle zaskladnìné plochy, mùžete volit pevnou cenu a nebo skladovat zboží ve vlastní režii, dále mùžete definovat fakturaci vzhledem k èasu atd.) Zobrazovat aktuální statistiku zakázky (o zakázce, a uzavøené nebo neuzavøené, vidíte v jediné záložce - oknì statistiky - informace o pøedpokládaných výnosech, pøedpokládaných nákladech, pøedpokládaném zisku.) Tisknout kompletní pøehled zakázky (obecné informace o konkrétní zakázce, pøehled nákladových øádkù, informace o všech probìhlých pohybech na skladì a informace o fakturaci za zakázku) Fakturovat zakázku (s využitím všech definovaných informací a s možností jejich zmìny, faktury se ovšem dají vystavit i pomocí funkce Periodické aktivity - Hromadná fakturace - na všechny zakázky).

13 13 Navision Financials jsou Windows 2000 ready Navision Software a/s - vedoucí poskytovatel podnikových øešení pro støední firmy - oznámil, že pøíští verze Navision Financials nabídne všem svým zákazníkùm podporu Microsoft Windows Navision Financials 2.60 obdržely logo Microsoft Windows 2000 Professional a nová verze má být k dispozici v prvním ètvrtletí roku Všichni uživatelé Navision Financials - vèetnì pøedchozích verzí tohoto produktu - tak budou mít podporu operaèního systému Windows Vedle toho, že firma opatøuje poslední verzi Navision Financials logem Microsoft Windows 2000, Navision Software ubezpeèuje, že uživatelé mohou pøecházet z pøedchozích verzí na poslední operaèní systém Microsoftu. Testování bylo provádìno v Laboratory Windows 2000 Migration (= laboratoø pro ovìøení pøechodu na Windows 2000) spoleèností Microsoft a Compaq. "Windows nabízí právì takový druh funkènosti, který naši zákazníci dnes potøebují, a my se chceme ujistit, že všichni naši zákazníci ji budou moci využít", øíká René Stockner, vice-prezident pro prodej a marketing firmy Navision Software a/s. "Chceme svým zákazníkùm dát to nejlepší z obou oblastí. Windows 2000 jim poskytuje pøístup na Internet a pøíležitost ke snížení nákladù na správu systému. Navision Financials nabízí hladkou a bezproblémovou implementaci a mùže být pøizpùsoben jakýmkoliv zpùsobem, jak si jen náš klient bude pøát. Tyto dva produkty tvoøí velkolepou kombinaci". Docílení nového loga prokazuje schopnost Navision Financials podporovat veškeré uživatelské vrstvy nejnovìjší technologií. Navision Financials má v 89 zemích celého svìta pøes instalací a 23 programových verzí, pøizpùsobených specifice daného státu. Navision Software se mùže chlubit skuteènì pùsobivým seznamem provozù na technologii Microsoft. Navision Financials byly prvním podnikovým softwarovým øešením, které obdrželo loga Designed for Microsoft Windows NT a Designed for Microsoft Windows 98, a bylo ocenìno dalšími logy - vèetnì Microsoft Office 97 Compatible a Designed for Microsoft BackOffice. Navision Software dále nabízí Microsoft SQL Server Option pro Navision Financials a Navision Web Shop (øešení pro obchodování na Internetu). "Navision Financials 2.60, provozovaný na Windows 2000, pøináší zákazníkùm Navision Software podnikovou podporu. Windows 2000 dodává imponující kombinaci nízkých nákladù na vlastnictví, spolehlivost, pøizpùsobivost a možnost rychlého pøístupu vašeho podnikání na Internet. Program Windows 2000 od Microsoftu má pøísné smìrnice a direktivy, avšak s potìšením prohlašujeme, že Navision Financials prošel úspìšnì všemi testy na výbornou", øekl Carel Talens, obchodní øeditel úseku pøidružených aplikací (Microsoft EMEA). Všechny správné èásti pro tuto novou verzi produktu jsou tam, kde mají být. Navision Software již tradiènì pracuje na platformì Microsoft Windows; firma je zastoupena po celém svìtì a zamìøuje se na nabízení øešení pro firmy støedního rozsahu. Pøes 800 Navision Solution Center všude ve svìtì je pøipraveno svým zákazníkùm pomoci využívat množství výhod Navision Financials na operaèním systému Windows K Windows 2000 a Navision Financials 2.60 Vlastnosti Windows 2000 Active DirectoryTM a OnNow pøispívají ke zjednodušení správy a zajištìní bezpeènosti. Active Directory poskytuje centralizovaný zpùsob øízení uživatelù, skupin, bezpeènostních služeb a sí ových zdrojù. S Navision Financials 2.60 mùže systémový správce kontrolovat a øídit nastavení a bezpeènost pro uživatele Navision Financials z centrálnì umístìné Active Directory (= aktivní adresáø). Správce mùže dokonce dálkovì provádìt instalaci. Nová vlastnost úsporného režimu pod názvem OnNow šetøí energii. Tato aplikace - v kombinaci s Active Directory - umožòuje, aby byl server vypnut pro údržbu, aniž by bylo nutno pøerušit relaci uživatelù Navision Financials. Vzhledem k tomu, že stále více a více zamìstnancù potøebuje pracovat offline, aplikace Roaming Users (= doslova "toulající se uživatelé") dovolí uživatelùm využít svých osobních nastavení Navision Financials kdekoli, kde si svùj systém spustí.

14 NAVISION SOFTWARE 14 Rozhovor s prezidentem spoleènosti ELTODO a.s. - hlavním akcionáøem spoleènosti ENERGOVOD a.s. Ing. Libor Hájek je pøedseda dozorèí rady spoleènosti ENER- GOVOD, a.s., která používá informaèní systém Navision Financials. Mùžete nám krátce pøedstavit spoleènost ENERGOVOD a.s.? Akciová spoleènost ENERGOVOD se zabývá pøedevším inženýrskou, projekèní a stavebnì - montážní èinností, zamìøenou zejména na oblast energetických staveb a zaøízení na výrobu, pøenos a distribuci elektrické energie na území Èeské republiky. Co pøecházelo poøízení nového informaèního systému? Stávajícím informaèním systémem naší spoleènosti byl systém R/3 od spoleènosti SAP. Tento systém byl velice nároèný na hardwarové vybavení a jeho provoz pøedstavoval pro naši spoleènost znaèné finanèní zatížení. Používaný informaèní systém vyžadoval rozsáhlé technologické zázemí, které pøedstavovalo desítku odborných pracovníku. Navíc neobsahoval agendy, které by postihovaly všechny oblasti, kterými se naše spoleènost zabývá. Z tohoto dùvodu jsme urèité oblasti zpracovávali v programech jako je napøíklad Microsoft Excel. Jaké problémy pøedchozí stav zpùsoboval? Jedním z problémù byl napøíklad systém správy zálohových faktur, který neposkytoval dostateèné a náležité informace pro sledování finanèních tokù na zakázkách. Protože v naší spoleènosti dochází k velmi rozsáhlým skladovým pohybùm, mìli jsme také velký problém s oceòováním nevyfakturovaných dodávek.vzniklé rozdíly bylo nutné vždy vyhledat a opravovat ruènì. Klíèovým problémem však byla správa zakázek. Jednalo se pøedevším o zøizování materiálových plánù na zakázku, které musely být sestavovány mimo informaèní systém. Úètování nedokonèené výroby bylo omezeno na mìsíèní periodu a nebylo tudíž možné v prùbìhu mìsíce operativnì sledovat nedokonèenou výrobu. Vzhledem k rozsahu naší spoleènosti jsme také kladli dùraz na vnitropodnikové úèetnictví a správu vnitropodnikových pohybù zboží a služeb na zakázky. Tyto obtíže následnì zpùsobovaly stále narùstající požadavky na èasové a samozøejmì i finanèní zdroje. Vzhledem k poøizovací hodnotì celého øešení, systém neposkytoval pøíznivý pomìr mezi výkonem a cenou. Jak jste se rozhodli øešit tuto situaci? Vzhledem k výše uvedeným problémùm jsme se rozhodli pro zcela nový informaèní systém, který by všechny výše uvedené problémy vyøešil. Hledali jsme systém, jehož souèásti budou propojeny tak, aby se minimalizovaly pøípady, kdy je potøeba jednou zavedené údaje do systému opìtovnì ruènì pøepisovat do jiné èásti. Hlavní dùraz jsme kladli na systém, který má kvalitnì zpracovanou oblast, která nám zpùsobovala nejvìtší problémy - tedy zakázky. Vyžadovali jsme, aby zakázkový modul nového informaèního systému øešil celý øetìzec událostí, který pøi øízení dlouhodobých a rozsáhlých zakázek, které naše spoleènost pravidelnì realizuje, vzniká. Dalším z kritérií byla možnost provádìt individuální úpravy dle našich požadavkù za pøijatelných èasových a finanèních podmínek. Obecnì lze øíci, že jsme hledali systém, který "by" poskytoval stejný èi vyšší výkon pøi výraznì nižší cenì. Co musel nový informaèní systém pøedevším splòovat? Muselo se pøedevším jednat o moderní informaèní systém velké mezinárodní spoleènosti, který využívá nejnovìjší technologie. Další mìøítkem byla orientace na produkty a technologie spoleènosti Microsoft, které se v prùbìhu èasu staly základní platformou pro všechny naše øešení. Klíèem k výbìru byl pøedevším systém plánování cash-flow na zakázky a celá

15 3 související agenda øízení dlouhodobých a rozsáhlých projektù. Vzhledem k tomu, že zakázky jsou naším hlavním obchodním artiklem, kladli jsme pøi výbìru nového informaèního systému dùraz právì na tuto oblast. Z jakého dùvodu jste zvolili øešení spoleènosti Navision Software? Volba pro øešení spoleènosti Navision Software byla ovlivnìna zmìnou vlastnických vztahù ve spoleènosti ENER- GOVOD a.s. Novým majitelem se stala akciová spoleènost ELTODO, jejíž celý informaèní systém je postaven právì na øešeních této renomované mezinárodní spoleènosti. S produkty spoleènosti Navision Software již máme nìkolikaleté velmi pozitivní zkušenosti a máme ovìøeno, že se nám tato investice velmi rychle vrátí. Oborové øešení pro zakázkové øízení v Navision Financials, které bylo základem nabídky spoleènosti NAVISYS s.r.o., nás pøesvìdèilo, že volba pro tento systém je správná. Samozøejmì jsme si byli jisti, že existují oblasti, které bychom rádi øešili jinak, ale po zjištìní, jak jednoduše je možné celý systém upravovat podle našich požadavkù, jsme rozhodli právì pro tento systém. Operaèní systém: Windows NT Poèet klientù: 40 Velikost databáze: 100MB Implementátor: NAVISYS s.r.o. Jak dlouho celá implementace probíhala? Rozhodnutí o koupi Navision Financials padlo koncem øíjna roku Prùbìh celé implementace byl bohužel významnì ovlivnìn faktem, že se celá naše spoleènost stìhovala do nových prostor. Logicky s tím souvisely problémy se školením uživatelù a instalací systému do nové poèítaèové sítì. Pøesto se nám podaøilo zvládnout základní termín - zaèátek ostrého provozu v lednu Již v prvních dnech nového roku jsme zaèali vystavovat a pøijímat daòové doklady a operativnì zavádìt data do nového informaèního systému. V tomto bodì musím ocenit pøístup našeho implementátora, který pojal celý projekt velmi profesionálnì a pomohl nám celý systém zavést bez vážnìjších problémù i v tomto krátkém èase. Ocenili jsme pøedevším osobní pøístup a kvalitu poskytovaných služeb. Klíèovou oblastí pro nás samozøejmì byl také fakt, že celý prùbìh implementace byl popsán a následnì realizován dle kvalitnì zpracované metodiky øízení implementace. Informace o implementátorovi NAVISYS s.r.o. je certifikované Navision Solution Center, které se jako dlouholetý partner spoleènosti Navision Software, orientuje na nìkolik oborových øešení v oblasti prùmyslu a obchodu. Tato spoleènost v souèasné dobì zamìstnává dvì desítky certifikovaných konzultantù a programátorù, kteøí se specializují na produkty Navision Software. V roce 1999 tato spoleènost realizovala 10% celkových prodejù Navision Financials v Èeské republice. V roce 2000 disponuje spoleènost NAVISYS s.r.o. zastoupeními v Brnì a Hranicích na Moravì. Ještì v tomto roce se plánuje zøízení zastoupení v Praze. Projekty, které tato spoleènost realizuje jsou øízeny kvalitnì zpracovanou metodikou øízení implementace, která zajiš uje rychlý a bezpeèný pøechod od jednoho k druhému øešení informaèního systému spoleènosti. Jaký byl konkrétní pøínos systému Navision Financials? Oblast, u které sleduji nejvìtší posun je správa zakázek. Nyní získáváme informace o zakázkách jednodušším a hlavnì rychlejším zpùsobem. Na každou zakázku máme sestaven finanèní a materiálový plán, je zøejmé, jaký má zakázka prùbìh, zda jsou všechny vydané zálohy uhrazeny v termínech a v neposlední øadì je možné vyhodnotit podíl jednotlivých støedisek spoleènosti na konkrétním projektu a stanovovat tak pøesný a odpovídající systém odmìòování. Významným zpùsobem se zefektivnila práce celé spoleènosti pøedevším v oblasti finanèního øízení, kde jsou veškeré ekonomické ukazatele k dispozici tehdy, kdy je odpovìdní vedoucí pracovníci potøebují. Dìkuji za rozhovor Michal Èešek

16 Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou respektovány. Vyrobeno v Èeské republice.

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009 Ètvrtletník - Zima 2009 Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina Web invoicing Mobilní diagnostika v akci Pojistná událost léta 2009 Letní sezóna v Europ Assistance Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více