Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/ Obecná školení v IT firmě Lekis s.r.o. IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ Ing. Petr Hála, jednatel Mobil: CZ Zdeňka Zemanová Mobil: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Do , 12:00 hodin. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč. Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírá a nehodnotí. Lekis s.r.o., Pražská 126 Benešov, PSČ Předmětem tohoto výběrového řízení je realizace Základního IT školení a IT školení pro vedoucí pracovníky. Uchazeči mohou podávat nabídky na jednotlivé bloky školení samostatně nebo na celý předmět nabídky. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Stránka 1 z 17

2 Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Název projektu: Obecná školení v IT firmě Kč Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Sídlo a ostatní provozovny zadavatele Nabídková cena celé zakázky Komplexnost nabídky Metodologie vzdělávání dle zadávací dokumentace Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným na výpisu z Obchodního rejstříku či jiné evidence nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Bude-li nabídka podepsána jinou osobou, musí být plná moc nebo jiné zmocnění součástí nabídky. Nabídková cena bude uvedena jako cena konečná, nejvýše přípustná za celý předmět zakázky. Nabídková cena bude uvedena následovně: a) pro každý druh plnění (položku) zvlášť cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH, b) celková cena za všechny druhy plnění (položky) dohromady bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. Stránka 2 z 17

3 hodnoty). Další požadavky na zpracování nabídky*: Zadávací řízení se řídí: Nabídka bude obsahovat: Krycí list nabídky Identifikaci uchazeče Podrobný popis nabídky Cenovou nabídku Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče Podepsaný návrh smlouvy Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. * Nepovinný údaj V Ostravě dne Ing. Petr Hála Jednatel Lekis s.r.o. Stránka 3 z 17

4 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce spolufinancované ze zdrojů EU, nespadající pod aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4 ze dne v programovém období , čl. 13 a 14 s názvem: 04 - IT školení Název projektu: Obecná školení v IT firmě 1. Identifikace zadavatele Identifikační údaje Obchodní jméno zadavatele: Lekis s.r.o. Sídlo: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ IČ: DIČ: CZ Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky: Ing. Petr Hála, jednatel Kontaktní osoba: Zdeňka Zemanová Mobil: Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 1 Adaptabilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stránka 4 z 17

5 2. Popis zakázky Název projektu: Obecná školení v IT firmě Název zakázky: 04 - IT školení Číslo zakázky: Druh zakázky: Služby V souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka zadávána podle zákona o veřejných zakázkách. Toto zadávací řízení se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4. Vymezení předmětu zakázky 2.1 Předmětem zakázky je realizace Základních IT školení zaměstnanců společnosti Lekis s.r.o. dle rozpisu níže a certifikace 41 úspěšných absolventů kurzů. Obecný přehled JAVA a.net, délka trvání 4 dny Windows vista správa mobilních zařízení, délka trvání 3 dny Windows vista small business specialist, délka trvání 3 dny 2.2 Předmětem zakázky je realizace IT školení pro vedoucí pracovníky společnosti Lekis s.r.o. dle rozpisu níže a certifikace 33 úspěšných absolventů kurzů. Vedení IT projektů, délka trvání 4 dny MS Navision - základy práce se systémem, délka trvání 10 dní MS Navision - managerské sestavy, délka trvání 10 dní Managerské srovnání systémů SAP a Oracle, délka trvání 15 dní Uchazeči mohou podávat nabídky na jednotlivé plnění dle bodu 2.1 a 2.2 samostatně, nebo na celý předmět plnění dle bodu Kvalifikační požadavky na dodavatele Základní kvalifikační požadavky Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Stránka 5 z 17

6 Název projektu: Obecná školení v IT firmě který není v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; který není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); kterému nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; proti kterému není veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti němu není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; na kterého nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem který nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že žadatel/příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu žadatele/příjemce Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení v písemné formě. Profesní kvalifikační kritéria výpis z obchodního rejstříku, stačí prostá kopie. V případě vybrání uchazeče doloží vybraný uchazeč originál nebo ověřenou kopii ne starší než 90 dnů, nejpozději před podpisem smlouvy. oprávnění k podnikání (živnostenský list) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, stačí prostá kopie. V případě vybrání uchazeče doloží vybraný uchazeč originál nebo ověřenou kopii ne starší než 90 dnů, nejpozději před podpisem smlouvy. Specifické kvalifikační požadavky Splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatelem požadovaných prokáže dodavatel: předložením seznamu relevantních zkušeností a profesní kvalifikace osob zodpovědných za realizaci zakázky Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. 4. Cena zakázky Maximální cena zakázky je stanovena na ,- Kč bez DPH. Z toho: Maximální cena Základních IT školení je Kč bez DPH. Stránka 6 z 17

7 Maximální cena IT školení pro vedoucí pracovníky je Kč bez DPH. Nabídky, které budou obsahovat cenu vyšší než maximálně stanovenou celkovou cenu zakázky, budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídková cena zakázky musí být v nabídce uvedena jako cena konečná, nejvýše přípustná za celý předmět zakázky. Nabídková cena bude uvedena následovně: celková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Měna, ve které bude cena uvedena, je měna CZK. Cena musí obsahovat veškeré náklady na práce spojené s předmětem zakázky. 5. Platební podmínky Platební podmínky budou specifikovány ve smlouvě o dodávce služeb. Zadavatel se zavazuje uhradit náklady za dodávku služeb na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktury budou vystaveny se splatností 21 dní. Faktury musí splňovat všechny náležitosti řádného úředního a daňového dokladu ve smyslu právních předpisů. Zadavatel neakceptuje platby formou zálohových faktur. 6. Délka trvání zakázky a místo plnění Termín zahájení zakázky: Termín ukončení zakázky: Místem realizace zakázky je území ČR. 7. Formální požadavky na formu zakázky Formální náležitosti nabídky Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název projektu, název zakázky a kontaktní adresa zadavatele i uchazeče výběrového řízení a nápis NEOTVÍRAT!. Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce v jednom vyhotovení, a dále v elektronické formě (na CD-ROM) ve formátu DOC, popř. DOCX či PDF; tabulkové přílohy případně v XLS resp. XLSX). Titulní stranu nabídky bude tvořit vyplněný a podepsaný Krycí list, který je přílohou této zadávací dokumentace (příloha č. 1). Listinná verze nabídky musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným na výpisu z Obchodního rejstříku či jiné evidence nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Bude-li nabídka podepsána jinou osobou, musí být plná moc nebo jiné zmocnění součástí nabídky. Součástí nabídky je: - krycí list nabídky (viz. příloha č. 1) - podepsaný návrh smlouvy (viz. příloha č. 2) - doklady prokazující kvalifikaci uchazeče (viz. bod 3) Stránka 7 z 17

8 Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a budou zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou a podpisem. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Členění nabídky 1. Krycí list nabídky 2. Identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce, kontaktní osoba jméno, příjmení, telefon, ) 3. Podrobný popis nabídky 4. Cenová nabídka 5. Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 6. Podepsaný návrh smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá návrh smlouvy, který vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Závazný text návrhu smlouvy je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn v tomto závazném textu návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než identifikaci smluvní strany (dodavatele), cenu (bod č. 4.1 smlouvy) a číslo účtu (bod č. 4.6 smlouvy). V případě, že dodavatel v návrhu smlouvy jinak vyplní, změní či upraví závazný text návrhu smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka dodavatele vyřazena a tento dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Návrh smlouvy přiloží dodavatel k nabídce v jednom vyhotovení. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou nebo osobou zmocněnou či pověřenou (v tomto případě musí být k návrhu smlouvy doložen originál či ověřená kopie plné moci). Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou. 8. Průběh zadávacího řízení Termín pro podání nabídky je nejpozději do do 12:00 hod. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč. Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírá a nehodnotí. Zadávací dokumentaci včetně příloh si zájemci mohou vyzvednout na adrese zadavatele, nebo nechat zaslat elektronickou formou em. Nabídka bude doručena poštou nebo předána osobně na adresu: Lekis s.r.o. k rukám slečny Zdeňky Zemanové Pražská 126, Benešov, PSČ Stránka 8 z 17

9 Při doručení poštou rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Nabídky, které nebudou splňovat formální požadavky nebo nebudou obsahovat požadované dokumenty (viz. Kvalifikační požadavky na dodavatele) budou komisí vyřazeny a nebudou obsahově posuzovány. Zadavatel si vyhrazuje právo: nevybrat žádnou z doručených nabídek, zadávací řízení zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky. 9. Kritéria hodnocení nabídky Úplné obdržené nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle následujících kritérií: Kritérium Váha Max. počet bodů Nabídková cena celé zakázky 50 % 50 Komplexnost nabídky 20 % 20 Metodologie vzdělávání 30 % 30 Nabídková cena celé zakázky bude hodnocena podle následujícího vzorce: nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena (hodnota) hodnocené nabídky Pro hodnocení subjektivních kritérií Komplexnost nabídky a Metodologie řešení a harmonogram bude použita bodová stupnice počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech V rámci komplexnosti nabídky bude hodnoceno celkové provedení nabídky, rozsah služeb apod. Metodologie vzdělávání bude zahrnovat hodnocení navrhovaného postupu realizace zakázky z obsahového i časového hlediska. Maximální počet bodů, kterého může předložená nabídka dosáhnout, je 100. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vítězná. 10. Další podmínky Stránka 9 z 17

10 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podávání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy. Zadavatel si vyhrazuje změnit termín plnění veřejné zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená. Vybraný dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.), o dani z přidané hodnoty). V Ostravě dne Petr Hála Stránka 10 z 17

11 Příloha číslo: 1 Krycí list nabídky 1. Zakázka Název zakázky Druh zakázky 04 - IT školení zakázka na služby 2. Základní identifikační údaje o uchazeči Název: Sídlo: Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Kontaktní osoba: Telefon: 3. Nabídková cena (v Kč) za provedení zakázky Položka Nabídková cena bez DPH DPH 20% Nabídková cena včetně DPH Celková nabídková cena Stránka 11 z 17

12 Příloha č. 2 Název projektu: Obecná školení v IT firmě SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Lekis s.r.o. se sídlem: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ IČ: DIČ:CZ jednající Ing. Petrem Hálou, jednatelem na straně jedné jako zadavatel (dále jen zadavatel ) a Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení.. se sídlem/místem podnikání.... IČ: DIČ: zapsaná u právnických osob jednající (pokud jde o statutární orgán) jednatelem /předsedou/. případně zastoupená (právnické i fyzické osoby na základě plné moci).... na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: 1. Úvodní ustanovení Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o provedení vzdělávacích kurzů Obecné právní školení. Charakteristika zadání vychází z bodu č. 2 zadávací dokumentace k této zakázce 04 - IT školení. 2. Předmět smlouvy: Dodavatel se po dobu účinnosti této smlouvy zavazuje realizovat pro zadavatele níže uvedené vzdělávací kurzy na základě požadavků a potřeb zadavatele, v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek č IT školení podmínkami definovanými v této smlouvě. Předmět plnění je vedle smlouvy definován rovněž zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele. Přednost má vždy smlouva a další v pořadí je zadávací dokumentace a nabídka. Stránka 12 z 17

13 Předmětem smlouvy je realizace těchto vzdělávacích bloků a školení: 2.1 Základní IT školení Obecný přehled JAVA a.net Windows vista správa mobilních zařízení Windows vista small business specialist 2.2 IT školení pro vedoucí pracovníky Vedení IT projektů MS Navision - základy práce se systémem MS Navision - managerské sestavy Managerské srovnání systémů SAP a Oracle 3. Zajištění vzdělávacího kurzu 3.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby jednotlivé vzdělávací kurzy byly realizovány pouze kvalifikovanými osobami. Kvalifikovanou osobou je osoba s adekvátní praxí a vzděláním přímo související s předmětem vzdělávacích kurzů Dodavatel je povinen v rámci vzdělávacích kurzů dle bodu 2.1 úspěšně proškolit a předat certifikát Osvědčeni o absolvování kurzu minimálně 41 úspěšným absolventům vzdělávacích kurzů Dodavatel je povinen v rámci vzdělávacích kurzů dle bodu 2.2 úspěšně proškolit a předat certifikát Osvědčeni o absolvování kurzu minimálně 33 úspěšným absolventům vzdělávacích kurzů Dodavatel je povinen vést evidenci vzdělávacích kurzů, zajistit prezenční listiny podepsané účastníky a lektorem daného kurzu a průběžně vyhodnocovat průběh vzdělávacích kurzů. Evidence vzdělávacích kurzů bude obsahovat minimálně datum, popis vzdělávacích aktivit, jméno lektora, jmenný seznam účastníků vzdělávacího kurzu včetně jména společnosti Dodavatel je povinen zajistit a předat každému účastníkovi vzdělávacího kurzu potřebné vzdělávací materiály a pomůcky. 4. Cena a platební podmínky 4.1. Nabídková cena za plnění zakázky v celkovém rozsahu činí celkem:... Kč (bez DPH),...Kč DPH,...Kč (včetně DPH) Nabídková cena za plnění zakázky Základní IT školení činí celkem:... Kč (bez DPH),...Kč DPH,...Kč (včetně DPH). Stránka 13 z 17

14 4.1.2 Nabídková cena za plnění zakázky IT školení pro vedoucí pracovníky činí celkem:... Kč (bez DPH),...Kč DPH,...Kč (včetně DPH) Tato dohodnutá cena, která zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé dodavateli v souvislosti s realizací plnění, je konečná, s výjimkou případu, kdy dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění V případě nedodržení této smlouvy, snížené kvality služeb a v případě nesouladu poskytnutého plnění s právními předpisy si zadavatel vyhrazuje právo úměrně snížit cenu za poskytnuté služby Platby za realizaci plnění budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktury, dodání originálů prezenčních listin a certifikátů o absolvování kurzu vystavené dodavatelem Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem, musí obsahovat všechny údaje uvedené v ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ustanovení 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Lhůta splatnosti faktur činí 21 dní, přičemž den platby je den, kdy dojde k připsání platby na účet dodavatele č Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, prezenční listinu nebo certifikát, který neobsahuje stanovené náležitosti, nebo obsahuje chybné údaje. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu, prezenční listinu, nebo certifikát opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není zadavatel v prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury, prezenční listiny nebo certifikátu. 5. Další podmínky spolupráce 5.1. Dodavatel bere na vědomí, že je dodavatelem zadavatele v rámci projektu Obecná školení v IT firmě, reg. č. CZ.1.04/1.1.02/ , přičemž tento projekt je finančně podporován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude tato zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů související s plněním zakázky, které je předmětem této smlouvy o dílo. Dodavatel se zavazuje uchovat veškeré doklady související s plněním zakázky po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena. Stránka 14 z 17

15 5.3. Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel služeb hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany mají informační povinnost podle manuálu pro publicitu OP LZZ. Plný text manuálu je k dispozici Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením jednotlivých peněžních závazků Dodavatel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osoby. V takovém případě odpovídá dodavatel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám Dodavatel se zavazuje dodržovat interní předpisy zadavatele, se kterými byl zadavatelem v dostatečném předstihu prokazatelně seznámen. Dodavatel bude uplatňovat při realizaci opatření bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci Dodavatel se zavazuje provádět realizační práce prostřednictvím osob s potřebnou kvalifikací Zadavatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout potřebnou součinnost tak, aby mohl dodavatel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě a aby nebyl narušen postup plnění předmětu této smlouvy Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 6. Harmonogram a místo plnění 6.1. Termínem realizace celého plnění je období od 1. února 2011 do 31. prosince Plnění podle této smlouvy se považuje za převzaté okamžikem předání všech daných výstupů zadavateli a akceptované zadavatelem Místem plnění je území České republiky. 7. Platnost smlouvy Tato smlouva může být ukončena: 7.1. Uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena 7.2. Písemnou dohodou obou stran Stránka 15 z 17

16 7.3. Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 8. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody 8.1. Vlastnické právo ke zboží a výsledkům projektu přechází na zadavatele okamžikem jeho předání dodavatelem zadavateli Nebezpečí škody na zboží přechází na zadavatele dnem protokolárního převzetí dodávky jako celku zadavatelem 9. Autorská práva, licence 9.1. Okamžikem převzetí dodávky zadavatelem poskytuje dodavatel zadavateli výhradní právo dílo užít, a to všemi způsoby a v neomezeném územním a časovém rozsahu (výhradní licenci) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Licence zahrnuje práva zadavatele nastavovat, udržovat, upravovat, měnit i dočasně či trvale odstranit vytvořené dílo. Cena za licence je součástí ceny za dodávku. Dodavatel nesmí poskytnout ani postoupit licenci k vytvořenému dílu třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo vytvořené při plnění předmětu této smlouvy nebo v její souvislosti Dodavatel souhlasí s bezúplatným poskytnutím neomezené licence ze strany zadavatele k užití práv duševního vlastnictví třetí osobě, včetně možnosti zcela nebo z části poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší autorská práva nebo jiná práva k duševnímu či průmyslovému vlastnictví třetích osob a odškodní zadavatele za veškeré nároky třetích osob týkající se porušení autorského práva nebo jiných práv k duševnímu či průmyslovému vlastnictví. 10. Smluvní pokuty V případě nedodržení termínu poskytnutí služeb dle této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých), a to za každý započatý den prodlení V případě prodlení zadavatele se zaplacením sjednaného závazku má dodavatel nárok na zaplacení úroku z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty částky, s níž je smluvní strana v prodlení. Stránka 16 z 17

17 10.3. V případě prodlení dodavatele s realizaci vzdělávacího kurzu ve školícím dni, dle odsouhlaseného harmonogramu a objednávky ze strany zadavatele je dodavatel povinen zaplatit zadavateli za každou započatou hodinu školení částku Kč, maximálně Kč za den. 11. Závěrečná ustanovení Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodním zákoníkem Smluvní strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po dobu tří let po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu, smluvní strany potvrzují svými podpisy. V dne V dne za zadavatele. za dodavatele Stránka 17 z 17

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více