Výzva k podání nabídek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/ Obecná školení v IT firmě Lekis s.r.o. IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ Ing. Petr Hála, jednatel Mobil: CZ Zdeňka Zemanová Mobil: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Do , 12:00 hodin. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč. Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírá a nehodnotí. Lekis s.r.o., Pražská 126 Benešov, PSČ Předmětem tohoto výběrového řízení je realizace Základního IT školení a IT školení pro vedoucí pracovníky. Uchazeči mohou podávat nabídky na jednotlivé bloky školení samostatně nebo na celý předmět nabídky. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Stránka 1 z 17

2 Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Název projektu: Obecná školení v IT firmě Kč Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Sídlo a ostatní provozovny zadavatele Nabídková cena celé zakázky Komplexnost nabídky Metodologie vzdělávání dle zadávací dokumentace Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným na výpisu z Obchodního rejstříku či jiné evidence nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Bude-li nabídka podepsána jinou osobou, musí být plná moc nebo jiné zmocnění součástí nabídky. Nabídková cena bude uvedena jako cena konečná, nejvýše přípustná za celý předmět zakázky. Nabídková cena bude uvedena následovně: a) pro každý druh plnění (položku) zvlášť cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH, b) celková cena za všechny druhy plnění (položky) dohromady bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. Stránka 2 z 17

3 hodnoty). Další požadavky na zpracování nabídky*: Zadávací řízení se řídí: Nabídka bude obsahovat: Krycí list nabídky Identifikaci uchazeče Podrobný popis nabídky Cenovou nabídku Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče Podepsaný návrh smlouvy Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. * Nepovinný údaj V Ostravě dne Ing. Petr Hála Jednatel Lekis s.r.o. Stránka 3 z 17

4 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce spolufinancované ze zdrojů EU, nespadající pod aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4 ze dne v programovém období , čl. 13 a 14 s názvem: 04 - IT školení Název projektu: Obecná školení v IT firmě 1. Identifikace zadavatele Identifikační údaje Obchodní jméno zadavatele: Lekis s.r.o. Sídlo: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ IČ: DIČ: CZ Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky: Ing. Petr Hála, jednatel Kontaktní osoba: Zdeňka Zemanová Mobil: Zadavatel je příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 1 Adaptabilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stránka 4 z 17

5 2. Popis zakázky Název projektu: Obecná školení v IT firmě Název zakázky: 04 - IT školení Číslo zakázky: Druh zakázky: Služby V souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka zadávána podle zákona o veřejných zakázkách. Toto zadávací řízení se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4. Vymezení předmětu zakázky 2.1 Předmětem zakázky je realizace Základních IT školení zaměstnanců společnosti Lekis s.r.o. dle rozpisu níže a certifikace 41 úspěšných absolventů kurzů. Obecný přehled JAVA a.net, délka trvání 4 dny Windows vista správa mobilních zařízení, délka trvání 3 dny Windows vista small business specialist, délka trvání 3 dny 2.2 Předmětem zakázky je realizace IT školení pro vedoucí pracovníky společnosti Lekis s.r.o. dle rozpisu níže a certifikace 33 úspěšných absolventů kurzů. Vedení IT projektů, délka trvání 4 dny MS Navision - základy práce se systémem, délka trvání 10 dní MS Navision - managerské sestavy, délka trvání 10 dní Managerské srovnání systémů SAP a Oracle, délka trvání 15 dní Uchazeči mohou podávat nabídky na jednotlivé plnění dle bodu 2.1 a 2.2 samostatně, nebo na celý předmět plnění dle bodu Kvalifikační požadavky na dodavatele Základní kvalifikační požadavky Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Stránka 5 z 17

6 Název projektu: Obecná školení v IT firmě který není v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; který není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); kterému nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; proti kterému není veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti němu není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; na kterého nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem který nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že žadatel/příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu žadatele/příjemce Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení v písemné formě. Profesní kvalifikační kritéria výpis z obchodního rejstříku, stačí prostá kopie. V případě vybrání uchazeče doloží vybraný uchazeč originál nebo ověřenou kopii ne starší než 90 dnů, nejpozději před podpisem smlouvy. oprávnění k podnikání (živnostenský list) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, stačí prostá kopie. V případě vybrání uchazeče doloží vybraný uchazeč originál nebo ověřenou kopii ne starší než 90 dnů, nejpozději před podpisem smlouvy. Specifické kvalifikační požadavky Splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatelem požadovaných prokáže dodavatel: předložením seznamu relevantních zkušeností a profesní kvalifikace osob zodpovědných za realizaci zakázky Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. 4. Cena zakázky Maximální cena zakázky je stanovena na ,- Kč bez DPH. Z toho: Maximální cena Základních IT školení je Kč bez DPH. Stránka 6 z 17

7 Maximální cena IT školení pro vedoucí pracovníky je Kč bez DPH. Nabídky, které budou obsahovat cenu vyšší než maximálně stanovenou celkovou cenu zakázky, budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídková cena zakázky musí být v nabídce uvedena jako cena konečná, nejvýše přípustná za celý předmět zakázky. Nabídková cena bude uvedena následovně: celková cena bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. Měna, ve které bude cena uvedena, je měna CZK. Cena musí obsahovat veškeré náklady na práce spojené s předmětem zakázky. 5. Platební podmínky Platební podmínky budou specifikovány ve smlouvě o dodávce služeb. Zadavatel se zavazuje uhradit náklady za dodávku služeb na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktury budou vystaveny se splatností 21 dní. Faktury musí splňovat všechny náležitosti řádného úředního a daňového dokladu ve smyslu právních předpisů. Zadavatel neakceptuje platby formou zálohových faktur. 6. Délka trvání zakázky a místo plnění Termín zahájení zakázky: Termín ukončení zakázky: Místem realizace zakázky je území ČR. 7. Formální požadavky na formu zakázky Formální náležitosti nabídky Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název projektu, název zakázky a kontaktní adresa zadavatele i uchazeče výběrového řízení a nápis NEOTVÍRAT!. Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce v jednom vyhotovení, a dále v elektronické formě (na CD-ROM) ve formátu DOC, popř. DOCX či PDF; tabulkové přílohy případně v XLS resp. XLSX). Titulní stranu nabídky bude tvořit vyplněný a podepsaný Krycí list, který je přílohou této zadávací dokumentace (příloha č. 1). Listinná verze nabídky musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným na výpisu z Obchodního rejstříku či jiné evidence nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Bude-li nabídka podepsána jinou osobou, musí být plná moc nebo jiné zmocnění součástí nabídky. Součástí nabídky je: - krycí list nabídky (viz. příloha č. 1) - podepsaný návrh smlouvy (viz. příloha č. 2) - doklady prokazující kvalifikaci uchazeče (viz. bod 3) Stránka 7 z 17

8 Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a budou zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou a podpisem. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Členění nabídky 1. Krycí list nabídky 2. Identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce, kontaktní osoba jméno, příjmení, telefon, ) 3. Podrobný popis nabídky 4. Cenová nabídka 5. Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 6. Podepsaný návrh smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá návrh smlouvy, který vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Závazný text návrhu smlouvy je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel není oprávněn v tomto závazném textu návrhu smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než identifikaci smluvní strany (dodavatele), cenu (bod č. 4.1 smlouvy) a číslo účtu (bod č. 4.6 smlouvy). V případě, že dodavatel v návrhu smlouvy jinak vyplní, změní či upraví závazný text návrhu smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka dodavatele vyřazena a tento dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Návrh smlouvy přiloží dodavatel k nabídce v jednom vyhotovení. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou nebo osobou zmocněnou či pověřenou (v tomto případě musí být k návrhu smlouvy doložen originál či ověřená kopie plné moci). Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou. 8. Průběh zadávacího řízení Termín pro podání nabídky je nejpozději do do 12:00 hod. Za řádné a včasné doručení nabídky odpovídá uchazeč. Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se neotevírá a nehodnotí. Zadávací dokumentaci včetně příloh si zájemci mohou vyzvednout na adrese zadavatele, nebo nechat zaslat elektronickou formou em. Nabídka bude doručena poštou nebo předána osobně na adresu: Lekis s.r.o. k rukám slečny Zdeňky Zemanové Pražská 126, Benešov, PSČ Stránka 8 z 17

9 Při doručení poštou rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Nabídky, které nebudou splňovat formální požadavky nebo nebudou obsahovat požadované dokumenty (viz. Kvalifikační požadavky na dodavatele) budou komisí vyřazeny a nebudou obsahově posuzovány. Zadavatel si vyhrazuje právo: nevybrat žádnou z doručených nabídek, zadávací řízení zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky. 9. Kritéria hodnocení nabídky Úplné obdržené nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle následujících kritérií: Kritérium Váha Max. počet bodů Nabídková cena celé zakázky 50 % 50 Komplexnost nabídky 20 % 20 Metodologie vzdělávání 30 % 30 Nabídková cena celé zakázky bude hodnocena podle následujícího vzorce: nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena (hodnota) hodnocené nabídky Pro hodnocení subjektivních kritérií Komplexnost nabídky a Metodologie řešení a harmonogram bude použita bodová stupnice počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech V rámci komplexnosti nabídky bude hodnoceno celkové provedení nabídky, rozsah služeb apod. Metodologie vzdělávání bude zahrnovat hodnocení navrhovaného postupu realizace zakázky z obsahového i časového hlediska. Maximální počet bodů, kterého může předložená nabídka dosáhnout, je 100. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vítězná. 10. Další podmínky Stránka 9 z 17

10 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podávání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy. Zadavatel si vyhrazuje změnit termín plnění veřejné zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená. Vybraný dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.), o dani z přidané hodnoty). V Ostravě dne Petr Hála Stránka 10 z 17

11 Příloha číslo: 1 Krycí list nabídky 1. Zakázka Název zakázky Druh zakázky 04 - IT školení zakázka na služby 2. Základní identifikační údaje o uchazeči Název: Sídlo: Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Kontaktní osoba: Telefon: 3. Nabídková cena (v Kč) za provedení zakázky Položka Nabídková cena bez DPH DPH 20% Nabídková cena včetně DPH Celková nabídková cena Stránka 11 z 17

12 Příloha č. 2 Název projektu: Obecná školení v IT firmě SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Lekis s.r.o. se sídlem: Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ IČ: DIČ:CZ jednající Ing. Petrem Hálou, jednatelem na straně jedné jako zadavatel (dále jen zadavatel ) a Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení.. se sídlem/místem podnikání.... IČ: DIČ: zapsaná u právnických osob jednající (pokud jde o statutární orgán) jednatelem /předsedou/. případně zastoupená (právnické i fyzické osoby na základě plné moci).... na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: 1. Úvodní ustanovení Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o provedení vzdělávacích kurzů Obecné právní školení. Charakteristika zadání vychází z bodu č. 2 zadávací dokumentace k této zakázce 04 - IT školení. 2. Předmět smlouvy: Dodavatel se po dobu účinnosti této smlouvy zavazuje realizovat pro zadavatele níže uvedené vzdělávací kurzy na základě požadavků a potřeb zadavatele, v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídek č IT školení podmínkami definovanými v této smlouvě. Předmět plnění je vedle smlouvy definován rovněž zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele. Přednost má vždy smlouva a další v pořadí je zadávací dokumentace a nabídka. Stránka 12 z 17

13 Předmětem smlouvy je realizace těchto vzdělávacích bloků a školení: 2.1 Základní IT školení Obecný přehled JAVA a.net Windows vista správa mobilních zařízení Windows vista small business specialist 2.2 IT školení pro vedoucí pracovníky Vedení IT projektů MS Navision - základy práce se systémem MS Navision - managerské sestavy Managerské srovnání systémů SAP a Oracle 3. Zajištění vzdělávacího kurzu 3.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby jednotlivé vzdělávací kurzy byly realizovány pouze kvalifikovanými osobami. Kvalifikovanou osobou je osoba s adekvátní praxí a vzděláním přímo související s předmětem vzdělávacích kurzů Dodavatel je povinen v rámci vzdělávacích kurzů dle bodu 2.1 úspěšně proškolit a předat certifikát Osvědčeni o absolvování kurzu minimálně 41 úspěšným absolventům vzdělávacích kurzů Dodavatel je povinen v rámci vzdělávacích kurzů dle bodu 2.2 úspěšně proškolit a předat certifikát Osvědčeni o absolvování kurzu minimálně 33 úspěšným absolventům vzdělávacích kurzů Dodavatel je povinen vést evidenci vzdělávacích kurzů, zajistit prezenční listiny podepsané účastníky a lektorem daného kurzu a průběžně vyhodnocovat průběh vzdělávacích kurzů. Evidence vzdělávacích kurzů bude obsahovat minimálně datum, popis vzdělávacích aktivit, jméno lektora, jmenný seznam účastníků vzdělávacího kurzu včetně jména společnosti Dodavatel je povinen zajistit a předat každému účastníkovi vzdělávacího kurzu potřebné vzdělávací materiály a pomůcky. 4. Cena a platební podmínky 4.1. Nabídková cena za plnění zakázky v celkovém rozsahu činí celkem:... Kč (bez DPH),...Kč DPH,...Kč (včetně DPH) Nabídková cena za plnění zakázky Základní IT školení činí celkem:... Kč (bez DPH),...Kč DPH,...Kč (včetně DPH). Stránka 13 z 17

14 4.1.2 Nabídková cena za plnění zakázky IT školení pro vedoucí pracovníky činí celkem:... Kč (bez DPH),...Kč DPH,...Kč (včetně DPH) Tato dohodnutá cena, která zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé dodavateli v souvislosti s realizací plnění, je konečná, s výjimkou případu, kdy dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění V případě nedodržení této smlouvy, snížené kvality služeb a v případě nesouladu poskytnutého plnění s právními předpisy si zadavatel vyhrazuje právo úměrně snížit cenu za poskytnuté služby Platby za realizaci plnění budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktury, dodání originálů prezenčních listin a certifikátů o absolvování kurzu vystavené dodavatelem Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem, musí obsahovat všechny údaje uvedené v ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ustanovení 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Lhůta splatnosti faktur činí 21 dní, přičemž den platby je den, kdy dojde k připsání platby na účet dodavatele č Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, prezenční listinu nebo certifikát, který neobsahuje stanovené náležitosti, nebo obsahuje chybné údaje. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu, prezenční listinu, nebo certifikát opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není zadavatel v prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury, prezenční listiny nebo certifikátu. 5. Další podmínky spolupráce 5.1. Dodavatel bere na vědomí, že je dodavatelem zadavatele v rámci projektu Obecná školení v IT firmě, reg. č. CZ.1.04/1.1.02/ , přičemž tento projekt je finančně podporován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude tato zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů související s plněním zakázky, které je předmětem této smlouvy o dílo. Dodavatel se zavazuje uchovat veškeré doklady související s plněním zakázky po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena. Stránka 14 z 17

15 5.3. Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel služeb hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany mají informační povinnost podle manuálu pro publicitu OP LZZ. Plný text manuálu je k dispozici Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením jednotlivých peněžních závazků Dodavatel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy nebo její části třetí osoby. V takovém případě odpovídá dodavatel za plnění poskytnuté třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám Dodavatel se zavazuje dodržovat interní předpisy zadavatele, se kterými byl zadavatelem v dostatečném předstihu prokazatelně seznámen. Dodavatel bude uplatňovat při realizaci opatření bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci Dodavatel se zavazuje provádět realizační práce prostřednictvím osob s potřebnou kvalifikací Zadavatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout potřebnou součinnost tak, aby mohl dodavatel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě a aby nebyl narušen postup plnění předmětu této smlouvy Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 6. Harmonogram a místo plnění 6.1. Termínem realizace celého plnění je období od 1. února 2011 do 31. prosince Plnění podle této smlouvy se považuje za převzaté okamžikem předání všech daných výstupů zadavateli a akceptované zadavatelem Místem plnění je území České republiky. 7. Platnost smlouvy Tato smlouva může být ukončena: 7.1. Uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena 7.2. Písemnou dohodou obou stran Stránka 15 z 17

16 7.3. Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 8. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody 8.1. Vlastnické právo ke zboží a výsledkům projektu přechází na zadavatele okamžikem jeho předání dodavatelem zadavateli Nebezpečí škody na zboží přechází na zadavatele dnem protokolárního převzetí dodávky jako celku zadavatelem 9. Autorská práva, licence 9.1. Okamžikem převzetí dodávky zadavatelem poskytuje dodavatel zadavateli výhradní právo dílo užít, a to všemi způsoby a v neomezeném územním a časovém rozsahu (výhradní licenci) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Licence zahrnuje práva zadavatele nastavovat, udržovat, upravovat, měnit i dočasně či trvale odstranit vytvořené dílo. Cena za licence je součástí ceny za dodávku. Dodavatel nesmí poskytnout ani postoupit licenci k vytvořenému dílu třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo vytvořené při plnění předmětu této smlouvy nebo v její souvislosti Dodavatel souhlasí s bezúplatným poskytnutím neomezené licence ze strany zadavatele k užití práv duševního vlastnictví třetí osobě, včetně možnosti zcela nebo z části poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší autorská práva nebo jiná práva k duševnímu či průmyslovému vlastnictví třetích osob a odškodní zadavatele za veškeré nároky třetích osob týkající se porušení autorského práva nebo jiných práv k duševnímu či průmyslovému vlastnictví. 10. Smluvní pokuty V případě nedodržení termínu poskytnutí služeb dle této smlouvy, je dodavatel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých), a to za každý započatý den prodlení V případě prodlení zadavatele se zaplacením sjednaného závazku má dodavatel nárok na zaplacení úroku z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty částky, s níž je smluvní strana v prodlení. Stránka 16 z 17

17 10.3. V případě prodlení dodavatele s realizaci vzdělávacího kurzu ve školícím dni, dle odsouhlaseného harmonogramu a objednávky ze strany zadavatele je dodavatel povinen zaplatit zadavateli za každou započatou hodinu školení částku Kč, maximálně Kč za den. 11. Závěrečná ustanovení Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodním zákoníkem Smluvní strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po dobu tří let po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu, smluvní strany potvrzují svými podpisy. V dne V dne za zadavatele. za dodavatele Stránka 17 z 17

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 03 Jazykové vzdělávání Služba Datum vyhlášení zakázky: 7.

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Služba Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 Uč

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-48500-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 5 Přílohy: 2/2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

CZ.1.07/3.1.00/50.0025

CZ.1.07/3.1.00/50.0025 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Rtevropský -.." fond v ČR EVROPSKÁUNIE Zadávací dokumentace Název projektu: ROSTEX, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Registrační číslo projektu: CZ.l.04/1.1.04/39.00100 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti služba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): služba Datum vyhlášení zakázky: 5. 8. 2010 Název programu:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ evropský sociální fond v ČR - j EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO šk Q LS T V Í, m lá d e ž e a t ě l o v ý c h o v y INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Číslo zakázky: 2/2012 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění občerstvení, pronájmu a ubytování Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Nastavení a zavedení cíleného a systematického vzdělávání jako nástroje pro zvyšování motivace a adaptability zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více