Outsourcing informačních technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing informačních technologií"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Outsourcing informačních technologií Bakalářská práce Autor: Jiří Dufek Informační technologie Vedoucí práce: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Ústí nad Labem dne Jiří Dufek

3 Poděkování: Velmi rád bych na tomto místě poděkoval doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za cenné rady a doporučení během mé práce. Zvláštní poděkování patří Ing. Petru Pavlovi a Ing. Petru Šnejdarovi za každodenní konzultace, jejichž výsledek jsem promítl do práce. Nakonec bych chtěl poděkovat mé manželce Iloně a synovi Jiřímu za trpělivost a toleranci během mého studia.

4 Anotace: Bakalářská práce má za cíl navrhnout vhodné oblasti pro outsourcing informačních technologií společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. Práce obsahuje popis současného stavu provozování informačních technologií ve společnosti s výběrem vhodných oblastí k outsourcingu s ohledem na současné smluvní vztahy. U vybraných vhodných oblastí k outsourcingu jsou pak nastaveny metriky, které budou základem pro SLA a budou v případě realizace outsourcingu požadovány po outsourcingové společnosti k plnění. Annotation: The bachelor s work is calculated to suggest suitable areas for information technologies outsourcing of the company Lázně Teplice v Čechách a.s. The work includes description of the current state of information technologies operation at the company together with a selection of areas suitable for outsourcing with respect to present contractual relations. In chosen areas suitable for outsourcing metrics will be set that will represent foundations for SLA and in case of realization of the outsourcing, the outsourcing companies will be required to meet them.

5 1. Obsah 1. Obsah Úvod Důvody využití outsourcingu Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny Definice rozhraní podnik poskytovatel Výběr poskytovatelů Transformace funkční oblasti Řízení vztahu Stávající stav provozování IT v Lázně Teplice Topologie infrastruktury IT Použité technologie Helpdesk Správa a evidence software a hardware Podpora koncových uživatelů Správa informačního systému Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů Zabezpečení a síťová infrastruktura Obecné možnosti outsourcingu IT v Lázních Teplice Přínosy a nevýhody outsourcingu IT v Lázních Teplice Správa a evidence software Správa a evidence hardware Podpora koncových uživatelů Správa tisků a dodávky spotřebního materiálu Správa informačního systému Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů Zabezpečení a síťová infrastruktura Návrh řešení outsourcingu IT v Lázních Teplice Helpdesk Správa a evidence software Správa a evidence hardware Podpora koncových uživatelů Zabezpečení a síťová infrastruktura

6 7. Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek

7 2. Úvod Cílem práce je navrhnout vhodné oblasti pro outsourcing informačních technologií společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. Outsourcing je proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností. Outsourcing je pojem, který vychází ze slov out (=vnější) a source (=zdroj) a znamená uskutečňování činností pomocí vnějších zdrojů. Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let a v létech osmdesátých se stala pro mezinárodní koncerny, jako např. Kodak, Xerox, GM, apod., součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice máme dlouhodobou tradici v poskytování outsourcingu. Fungují tak mj. některé závodní jídelny, které využívají služeb outsourcingových společností jako jsou například firmy Sodexho a Eurest. V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem - poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému. 1 Princip outsourcingu schematicky popisuje obrázek č. 1. Obrázek č. 1: Princip outsourcingu 2 1 Encyklopedie Wikipedia. Outsourcing. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/outsourcing> 2 BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha: EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola 1.1. Co je to outsourcing. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 7

8 2.1 Důvody využití outsourcingu Z logiky věcí a z důvodů uváděných manažery vyplývají následující čtyři oblasti důvodů outsourcingu, které se v konkrétních jednotlivých případech prolínají, každá s větším nebo menším důrazem. Jsou to oblasti: - Konkurenční - Věcná - Finanční - Organizační Obrázek č. 2 popisuje původ důvodů, které vedou společnosti k outsourcingu. Obrázek č. 2: Původ důvodů outsourcingu 3 Pokud se podíváme do světa a do historie, nalezneme jeden z relevantních zdrojů, který zkoumal hlavní důvody pro outsourcing, The Outsourcing Institute. Podle důležitosti byly sestupně seřazeny shledávané tyto důvody (na konci minulého století): - Soustředění na hlavní činnost podniku. - Přístup k možnostem a schopnostem na světové úrovni. - Rozšíření přístupů restrukturalizace. - Zvýšení pružnosti zdrojů (snadnější přizpůsobení změnám objemu a frekvence - při zmenšení obojího nezůstávají vysoké fixní náklady). 3 BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha: EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola Důvody. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 8

9 - Standardizace řešení IS/IT (např. při tvorbě holdingů) zajištěním jednoho celosvětového poskytovatele. - Sdílení rizik. - Uvolnění zdrojů pro jiné účely. - Uvolnění kapitálových prostředků. - Přísun peněz. - Snížení operativních nákladů. - Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje na danou oblast. - Zdroje nejsou dostupné pouze lokálně (usnadňuje např. přestěhování do jiné lokality). Vývoj outsourcingu ale pokročil, proto se v dnešní době setkáváme především s následujícími důvody (volný výčet bez pořadí důležitosti) - Snižování nákladů na IT. - Využití know-how externích specialistů. - Měřitelnost podnikatelské hodnoty IT. - Zlepšení kvality IT. - Zabezpečení a ochrana kritických dat 4. Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem. 5 Outsourcing ale není jednoznačná černobílá záležitost. Stejně jako každý obchodní vztah mezi dvěma subjekty nese i zavedení outsourcingu svá rizika. V první řadě v případě přechodu zaměstnanců k outsourcingové společnosti není zaručena kontinuita jejich spolupráce s původní společností, čímž ta může přijít o cenné know-how těchto zaměstnanců. Další důvod neúspěchu outsourcingu bývá výběr chybné strategie nasazení, při kterém lze redukovat jakékoliv oddělení, možnost jeho znovuvytvoření však může být 4 ČEJP, Vlastimil; HÜBNER, Miroslav; JAŠEK Jindřich; KLÁŠTERSKÝ, Lukáš. Outsourcing. Příručka manažera. TATE International, s.r.o., ISBN , s Encyklopedie Wikipedia. Outsourcing. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/outsourcing> 9

10 úkol na měsíce až roky práce a úsilí, proto lze rozhodnutí o outsourcingu považovat za nevratné. Schema druhů rizik je zobrazeno na obrázku č. 3. Obrázek č. 3: Rizika outsourcingového řešení 6 Outsourcing IT je manažerským rozhodnutím, které s sebou nese různá rizika a problémy do té míry, že početní autoři stále ještě identifikují rizika spojená s každou z výhod, které outsourcing IT nabízí. 7 Na základě této studie španělští autoři stanovili žebříček rizik outsourcingu IT, nejčetnějších 10 obsahuje následující tabulka včetně četnosti výskytu: Pořadí Riziko outsourcingu IT Četnost (%) 1. Přílišná závislost na outsourcerovi 61,8 2. Ztráta klíčových znalostí a kompetencí 36,6 3. Nedostatečná kvalifikace personálu outsourcera 35,9 4. Neplnění kontraktu outsourcerem 33,0 5. Nejasný vztah mezi náklady a přínosy 30,7 6. Skryté náklady kontraktu 29,4 7. Bezpečností problémy 20,6 8. Nevratnost rozhodnutí pro outsourcing 9,8 9. Možná opozice vlastního IT personálu 7,2 10. Neschopnost adaptace na nové technologie 6,2 Tabulka č. 1: Rizika outsourcingu 8 6 KÖHLER-FROST, Wilfried. Outsourcing: eine strategische Allianz besonderen Typs. 1. vyd. Berlin: Schmidt, ISBN s GONZALES, R; GASCO, J.; LLOPIS, J. Informaton Systém Outsourcing risks: a study of large firms. Industrial Management and Data Systems ISSN , s KŘIŽKO, Ivo. Sedm rizik outsourcingu [online]. Kapitola 6: Skryté náklady kontraktu. Dostupný z WWW: < 10

11 Jestliže se zaměříme na otázku, co lze na trhu dnes koupit za IT službu, pak odpověď je jednoznačná na trhu lze koupit jakoukoliv zobecnitelnou IT službu Outsourcing jako proces se realizuje prostřednictvím projektu. Outsourcingový projekt je závislý na funkční oblasti, na dosavadním řešení funkční oblasti a na typu smluvního, vlastnického (nebo potenciálního) vztahu poskytovatele a zadavatele (též viz dále). Jeho průběh je vždy velmi specifický. Zde se jej pokusme obecně strukturovat. Vzhledem ke strategickému významu rozhodnutí o outsourcingu je vhodné, aby podnik sám vypracoval detailní projekt a metodiku. Samozřejmě je obvyklé, že nebude podnik na projektu outsourcingu pracovat pouze interně. Může vypracování projektu sdílet se specializovanou konzultační firmou. Pak jde vlastně o outsourcing outsourcingu. Jako nástin metodiky outsourcingu zde uvádím rozdělení procesu outsourcingu do separátních fází. Proces outsourcingu rozdělme do šesti fází: - strategická analýza funkčních oblastí, - určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny, - definice rozhraní podnik poskytovatel a definice požadavků na poskytovatele, - výběr poskytovatelů, - transformace funkční oblasti, - řízení vztahu Strategická analýza funkčních oblastí Strategická analýza je součástí globální podnikové strategie a jejím úkolem je jasná definice hlavního předmětu činnosti podniku a k němu potřebných podpůrných činností. Jejím základem by měla být snaha porozumět základním schopnostem podniku (slabým a silným stránkám podniku), schopnostem konkurence a schopnostem v úvahu přicházejících kooperantů (dodavatelů, poskytovatelů). Cílem bakalářské práce je nalézt oblasti informačních technologií ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. na které by bylo výhodné aplikovat outsourcing. 9 BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha: EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola Proces outsourcingu. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 11

12 2.3 Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny Po uzavření strategické analýzy přichází určení funkčních oblastí k vytěsnění. Klíčovými otázkami zde jsou: - které funkční oblasti by bylo vhodné vytěsnit? - je vhodné vytěsnit celou funkční oblast nebo pouze její část? - jaké výhody a jaké komplikace lze od vytěsnění očekávat? - vytěsnění jaké oblasti bude mít největší přínosy? - na které poskytovatele lze vytěsněné oblasti přenést? - je vhodné přenést vytěsněné oblasti na jednoho poskytovatele (integrátora vytěsněných funkcí) nebo je vhodnější využít služeb většího počtu poskytovatelů? Výsledkem této fáze je především rozhodnutí o tom, kterých funkčních oblastí se vytěsnění týká, a v jejich rámci pak rozhodnutí o okruhu činností, které budou vytěsněny a které budou ponechány. (Je-li rozhodnuto, že si podnik ponechá všechny činnosti, je tato fáze konečnou.) 2.4 Definice rozhraní podnik poskytovatel V této fázi se na základě předcházející definice funkční oblasti a jejích procesů definuje rozhraní mezi podnikem a poskytovatelem, tj. konkretizují se požadované služby a určuje se návaznost podnikových procesů na tyto externě zajišťované činnosti. Zde je kritické určit vzájemné vztahy v přesných termínech, úplně, a je-li to možné tak, aby byly co nejlépe objektivně měřitelné. Dále se vymezují požadavky podniku na poskytovatele. 2.5 Výběr poskytovatelů Fáze výběru poskytovatele má zajistit sladění formulovaných požadavků podniku s nabídkou trhu poskytovatelů. Výběr patrně proběhne způsobem obvyklým v oblasti, nejspíše výběrovým řízením. Kritérii výběru zde budou především požadavky formulované v minulé fázi. 2.6 Transformace funkční oblasti Obecně je přechodový proces kritický především z hlediska lidských zdrojů. Z toho hlediska lze doporučit včasnou a úplnou informovanost všech pracovníků, které může outsourcing zasáhnout. 12

13 2.7 Řízení vztahu Do průběhu řízení vztahu [Corbett] doporučuje vložit stejně energie, jako bylo vloženo do definování a vytváření vztahu. Obvykle je nutné stále sledovat a hodnotit stav vztahu a na základě toho vytvářet (a též sledovat a hodnotit) měřitelná kritéria. 10 Tato měřitelná kritéria bývají nejčastěji realizována pomocí tzv. SLA (service level agreement) tři písmena která se i v českém jazyce natrvalo usadila, překlad by zněl nejpravděpodobněji jako dohoda o úrovni dodávaných služeb. V podstatě jde o obchodní smlouvu mezi dvěma subjekty, ve které jsou určeny kvalita a typ poskytovaných služeb za finanční úhradu jednoho subjektu druhému. Správně uzavřené SLA obsahuje způsob jak penalizovat případné nesplnění dohodnuté kvality nebo množství dodávaných služeb, nejčastěji se používá snížení plateb za odebírané služby. SLA jsou velmi důležitá, protože formují vztah mezi smluvními stranami a zavádějí pravidla pro chvíle, kdy přijímané služby nefungují, resp. nemají smluvené parametry. Pro smluvní vztahy typu SLA je důležitá jejich jasnost, přehlednost a přesná definice. SLA může být aplikováno nejen v oblasti outsourcingových vztahů, ale velmi často jsou aplikována ve větších společnostech, ve spojitosti s IT přichází o úvahy úroveň služeb, které jsou poskytovány jako technická podpora druhým organizačním útvarům, hlavně tam kde společnost pracuje s interním oceňováním výkonů a vnitropodnikovými cenami. Rozsah SLA může být v rozsahu od několika stránek až po stovky listů v případě komplikovaných smluvních vztahů. Základními části dohody bývají: - prohlášení o záměru obou stran, - přehled vzájemných povinností včetně výkonnostních parametrů s patřičnými metrikami, - předpokládaná délka trvání dohody, - seznam a popis výrobků a služeb zahrnutých do SLA, - způsoby monitorování úrovně služeb, - postup v případě výpadku služeb, - související penalizace, - procedury pro řešení problémů BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha, EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola Proces outsourcingu. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 11 PAUL, Lauren,Gibbons; RADECKÝ, Alexander. Abeceda SLA [online]. Businness World 7-8/2008. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://businessworld.cz/itil-best-practices-bto/abeceda-sla-4206> 13

14 Zastavíme se jen u bodu týkajících se metrik, protože v této oblasti dochází k největšímu rozdílu mezi představami a požadavky odběratele služeb a možnostmi a ochotou na straně dodavatele. Mezi nejčastější metriky patří: - Chybovost. Jde o množství nebo procentuální vyjádření dodaných vadných výrobků za časový úsek (nejčastěji měsíc, kratší období by mohlo administrativně přetížit odběratele i dodavatele služeb, delší období by velmi často znamenalo příliš velkou ztrátu pro oba subjekty). - Technická kvalita. Tato metrika se nejčastěji využívá v případě outsourcingu aplikací, kdy jde o měření technické kvality programového kódu. Často se pro vyhodnocování využívají komerční aplikace třetích stran, které hodnotí např. velikost programu, komplexnost a i počet chyb v kódu. - Dostupnost služby. Nejčastěji se vyjadřuje počtem procent, kdy je během roku doba dostupná, tj. služba dostupná po 99% znamená, že služba může být nedostupná během roku po dobu 3 dnů 15 hodin a 36 minut, dostupnost 99,999 znamená, že služba může být ročně nedostupná až 8 hodin 45 minut 36 vteřin. Ačkoliv může být tento parametr chápán jen jako čistě administrativní záležitost, opak je pravdou. Dle požadované dostupnosti bývá vybíráno technické řešení a proto má tento parametr přímý vliv na cenu. Důležité je si uvědomit, že zatímco se cena za řešení při změně dostupnosti z 97% na 98% může změnit jen kosmeticky, pak změna dostupnosti například z 99,9% na 99,99% může znamenat i několikanásobné zvýšení ceny Spokojenost se službou. Tento parametr bývá odvozován od spokojenosti klienta. Protože se jedná o subjektivní záležitost bývá z důvodu objektivity tento parametr sledován třetí stranou specializovanou firmou vyhodnocující kvalitativní parametry služby. 14

15 3. Stávající stav provozování IT v Lázně Teplice V současnosti informační technologie jsou přítomné ve všech lázeňských domech společnosti Lázně Teplice v Čechách. Bez jejich přítomnosti by nebylo možné poskytovat klientům služby, na které jsou zvyklí nebo je vyžadují. Úsek informačních technologií (dále jen ÚIT) zaměstnává 3 specialisty, kteří mají vzájemnou zastupitelnost ve svých činnostech. Služby, které jsou zajišťovány ÚIT: - Helpdesk. - Správa a evidence software. - Správa a evidence hardware. - Podpora koncových uživatelů. - Správa tisků a dodávky spotřebního materiálu. - Správa informačního systému. - Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů. - Zabezpečení a síťová infrastruktura. 3.1 Topologie infrastruktury IT Lázně IT jsou rozprostřeny do 9 objektů po Teplicích v Čechách. Schema topologie Lázní Teplice je zobrazeno na obrázku č. 4. Obrázek č. 4: Topologie Lázně Teplice v Čechách 15

16 Celkový počet zaměstnanců: 400. Celkový počet uživatelů s přístupem k informačním technologiím: 130. Celkový počet pracovišť vybavených PC nebo terminálem: 110 (z toho 30 PC). Celkový počet serverů: Použité technologie Klienti pro terminálový přístup: 80ks (použity Compaq N4000, Dell GX1, DellG8170). PC: 30x operační systém Windows XP. Servery pro terminálový přístup: 10xWindows Server Servery: 7x Windows 2003 Server a 2x Linux RedHat. Server pro informační systém: 1x Windows Server Počet zaměstnanců IT: Helpdesk Jádrem komunikace s úsekem IT je Helpdesk. V případě nutnosti urgentního řešení požadavků lze využít telefonu případně mobilního telefonu pro okamžitou komunikaci s IT specialistou. Pro kontaktování IT specialisty mimo pracovní dobu, tj. v intervalu 16:00 7:00 lze využít pohotovostního telefonního čísla 7777, vytočeném na kterémkoliv telefonním přístroji umístěném v objektech Lázní Teplice, které je automaticky přesměrováno na mobilní telefon IT specialisty, který drží pohotovost. Tuto linku lze také využít během svátků a dnů pracovního klidu v rozmezí 6:00 16:00. Veškeré požadavky, problémy či dotazy jsou jinak standardně zadávány ze strany uživatele přes webové rozhraní aplikace ALVAO Helpdesk. Helpdesk se využívá pro: - identifikování a dokumentování požadavků uživatelů, - vyřešení problémů, - znalostní databázi (knowledgebase). Následující UML aktivity diagram popisuje mechanismus autentizace uživatele do ALVAO Helpdesku: 16

17 Obrázek č. 5: Autentizace uživatele v ALVAO Helpdesk Z diagramu vyplývá, že pro úspěšnou autentifikaci jsou nutné 2 předpoklady: - uživatel má platný účet v doméně NT_LAZNE a je úspěšně přihlášen do PC, - uživatel má vytvořen aktivní přístup v aplikaci ALVAO Helpdesk. 17

18 Z licenčních důvodů nemají všichni uživatelé automaticky přístup do aplikace ALVAO Helpdesk a do budoucna není s tímto počítáno. V systému ALVAO Helpdesk jsou obsaženy 4 typy rolí: - uživatel (má primárně právo zakládat požadavky), - řešitel (má primárně práva editovat přidělené požadavky a uzavírat je), - operátor (má primárně práva zakládat a uzavírat požadavky a právo přidělení požadavku řešiteli), - administrator (má primární právo manipulovat s uživatelskými účty a práva na fyzickou manipulaci s databází). Model jednání jednotlivých aktérů je popsán v následujícím UML diagramu modelu jednání. Obrázek č. 6: Model jednání v systému ALVAO Helpdesk 18

19 Je nutno upozornit, že vzhledem k personálním limitům došlo při implementaci v Lázních Teplice ke spojení rolí Operátor-Řešitel-Administrátor a tyto role má každý IT specialista. 3.4 Správa a evidence software a hardware Charakter podnikání LT je sezónní činnost. Sezóna je každoročně v rozmezích měsíců květen až říjen, proto v tomto období dochází ke zvýšeným nárokům na množství prvoliniových pracovišť, ve kterých dochází ke kontaktu zaměstnanců a klientů, na vybavení výpočetní technikou. Tato pracoviště jsou vybavována terminálovými klienty s přístupem na příslušný terminálový server. V současnosti je vybaveno 80 pracovišť tenkými klienty terminálových serverů a 30 pracovišť PC s Windows XP. Evidence použitých licencí na této výpočetní technice je prováděna techniky IT za pomoci software ALVAO Asset Management 5.8, poskytovaného firmou ALC (www.alc.cz), v měsíčních intervalech a vyhodnocovány počty použitých licencí. 3.5 Podpora koncových uživatelů Podpora koncových uživatelů je stěžejní činností úseku informačních technologií, která napomáhá jak plynulé vnitropodnikové komunikaci, tak při každodenním kontaktu zaměstnanců s klienty na pracovištích. Řešení požadavků LT lze rozdělit dle následujících hledisek: - podle kontaktu s klientem, - podle priority řešení, - podle charakteru požadavku, - podle použité platformy OS KU, - podle použitého tiskového zařízení Podle kontaktu s uživatelem - Koncový uživatel (dále jen KU) s přímým kontaktem s klientem (recepce, přijímací kancelář, rozpis procedur). - KU se zprostředkovaným přístupem ke klientovi. - Vnitropodnikoví KU. - V.I.P. uživatelé. 19

20 Pro standardní metodu komunikace pro řešení požadavků (incidentů) s úsekem IT je používán software ALVO Helpdesk firmy ALC (www.alc.cz) Podle priority řešení Požadavky kladené na úsek IT jsou řešeny v následujících prioritách: - Priorita I. řešit a vyřešit neprodleně, požadavek má přímý a bezodkladný vliv na chování klienta. - Priorita II. řešit a vyřešit v termínu bez dopadu na provoz, požadavek nemá přímý a bezodkladný vliv na chování klienta. - Priorita III. řešit a vyřešit v určeném termínu. Vztahy mezi typem uživatele, prioritou reakce a reakční dobou zobrazuje tabulka č. 2. Typ uživatele Preferovaná priorita Poznámka Reakční doba KU s přímým Priorita I. Priorita II, Priorita Okamžitě kontaktem s klientem III. KU se Priorita II. Priorita III. 4 hodiny zprostředkovaným přístupem ke klientovi Vnitropodnikoví KU Priorita II. Priorita III. 4 hodiny V.I.P. uživatelé Priorita I. Priorita III. Okamžitě Tabulka č. 2: Současné priority řešení požadavků v Lázních Teplice Podle charakteru požadavku Požadavky předávané na ÚIT jsou rozdílné z důvodu rozmanitosti podnětu a místa vzniku Podle použité platformy OS KU Použité platformy Windows XP pro klientské stanice a Windows 2000 server byly zvoleny pro nenáročnou údržbu, nízké hardwarové nároky a osvědčené stabilní prostředí pro použitý informační systém Microsoft Bussines Solutions Navision. V případě poruchy klientské stanice s Windows XP je pracoviště po dobu odstranění poruchy na PC vybaveno klientem terminálového serveru, kde jsou zpřístupněny uživatelovy dokumenty a zajištěn přístup k MS Exchange. 20

21 V případě dlouhodobé nedostupnosti (více jak 20 minut) terminálového serveru jsou uživatelé přesměrováni na jiný, na který se mohou uživatelé připojit a pokračovat bez zaregistrování nedostupnosti původního serveru. Veškeré dokumenty a nastavení prostředí a práv je automaticky aplikováno při autorizaci uživatele při přihlášení na Windows 2000 server Podle použitého tiskového zařízení Tiskové výstupy jsou důležité při komunikaci s klienty Lázně Teplice a zároveň se jedná o finančně nákladnou stránku používání IT v Lázně Teplice. ÚIT dlouhodobě spolupracuje na řešení tiskových řešeních se společností Systempartners, která má dlouholeté zkušenosti s outsourcingem tiskových řešení. Tato spolupráce vyústila v outsourcing kancelářských tiskových zařízení, dle následujících podmínek: Servis předmětu nájmu je prováděn v rámci pracovní doby firmy SYSTEMPARTNERS. Pracovní doba firmy SYSTEMPARTNERS je v pracovní dny od 7:00 do hodin. - Servis tiskáren REX 4100: servis a podpora je zajišťována na základě služby NBD (Next Business Day následující pracovní den) On Site Service (v místě umístění tiskárny). - Servis u zákazníka: výměna je provedena následující pracovní den po nahlášení opravy. - Porucha nahlášená po 15. hodině je považována jako nahlášená následující pracovní den v 8:00. - Servis ostatních zařízení: reakční doba je 24 hodin od nahlášení závady. - Termín provedení opravy je 24 hodin od nahlášení závady. V případě, že není možno opravu zařízení provést na místě nebo v termínu do 24 hodin od nahlášení, zajistí firma SYSTEMPARTNERS nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady náhradní kvalitativně srovnatelné zařízení. 12 V Lázních Teplice existují technologické tiskárny, jejichž provoz, údržbu, servis a spotřební materiál zajišťuje ÚIT. Jedná se o zařízení umístěná ve skladech (Epson LQ 570) a o zařízení umístěná v kavárnách a restauracích (Star 643). ÚIT udržuje záložní funkční zařízení pro případ poruchy těchto zařízení. 12 SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI Č jako součást smlouvy mezi společnostmi SYSTEMPARTNERS a Lázně Teplice v Čechách, str. 2 21

22 Dodávky spotřebního materiálu jsou realizovány firmou SYSTEMPARTNERS za následujících podmínek: - Spotřební materiál bude společností SYSTEMPARTNERS dodáván konečnému uživateli. V případě, že u zařízení nebude přítomna obsluha, bude spotřební materiál dodán na recepci lázeňského domu. - Spotřební materiál objednaný do 12:00 bude objednateli dodán ještě týž den. - Spotřební materiál objednaný po 12:00 bude dodán následující pracovní den. 13 K objednávání spotřebního materiálu slouží výše zmíněná aplikace ALVAO Helpdesk. 3.6 Správa informačního systému Správa informačního systému je rozdělena na 3 skupiny: - Správa HW a SW. - Správa samotného IS. - Správa dat. Správa HW a SW informačního systému je prováděna firmou Datron. SLA má nastaveny následující parametry: Správa IS je prováděno firmou AutoCont a.s. pobočka Teplice. SLA má nastaveny následující parametry: Správa dat je prováděna specialistou IT Lázně Teplice. Komunikace mezi koncovými uživateli a specialistou IT je prováděna pomocí ALVAO Helpdesk. 3.7 Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů Mobilní telefonní služby pro Lázně Teplice dodává Telefonica O 2. V současnosti je využíváno 65 mobilních telefonů. Uživatelé jsou rozděleni do 3 skupin dle využívaného tarifu: - O2 Bronz všichni zaměstnanci Lázní Teplice. - O2 Optimum Profi Promo VIP zaměstnanci a zaměstnanci určeni generálním ředitelem Lázní Teplice. - O2 Internet Mobil 1024 Plus doplňková služba s možností datových tarifů s podporou GPRS a CDMA přenosů. 13 SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI Č jako součást smlouvy mezi společnostmi SYSTEMPARTNERS a Lázně Teplice v Čechách, srt. 2 22

23 Evidenci mobilních telefonů provádí specialisté IT v informačním systému v modulu Dlouhodobý majetek. Hlavní telefonní stanice (dále jen HTS) lze rozdělit dle několika hledisek: - Dle využití a umístění: o HTS využívané zaměstnanci Lázní Teplice umístěné v kancelářích v administrativních částech lázeňských domů. o HTS využívané klienty umístěné na pokojích. - Dle technologie o Digitální. o Analogové (umožňují klientům dial-up připojení na internet). Služby pro HTS dodává jako primární dodavatel společnost AmiCom Teplice, s.r.o (využívá předvolbu ), která zároveň funguje na základě servisní smlouvy jako servisní organizace v oblasti HTS (konfigurace telefonní ústředny, řešení nedostupnosti telefonních služeb, poruchy telefonních přístrojů). Záložní poskytovatel telefonních služeb je vybrána Telefonica O 2 (využívá předvolbu ). 3.8 Zabezpečení a síťová infrastruktura Zabezpečení se stalo pojmem dnešních dní. Zabezpečení vlastních dat a vlastní síťové infrastruktury je povinností každé společnosti, která tak chrání nejen svůj plynulý provoz, ale i to nejcennější čím disponuje a to jsou vlastní data. Z tohoto hlediska lze současný stav provozování zabezpečení a síťové infrastruktury považovat za stav na nejnižší úrovni a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska samotné funkčnosti. Topologie Lázní Teplice byla zobrazena na obrázku č. 4. Pro propojení jednotlivých Lázeňských domů a datového centra v Sadových lázních jsou použity síťové prvky společností 3COM (např. 3300SM, 4400SE, všechny mimo záruční podmínky) a DELL (Powerconnect 2724, Powerconnect 3448, všechny se servisem NBD 23

24 next business day/následující pracovní den). Z tohoto důvodu je nutno mít připravené záložní předkonfigurované náhradní zařízení pro případ jejich poruchy. V současné době není provozován žádný aktivní dohledový systém, který by umožňoval dohled nad síťovými prvky, aktivně oznamoval případné výpadky zařízení a sbíral informace o stavu sítě a síťových prvků. Přístup na internet je zprostředkován pomocí zařízení 3COM X5, které funguje jako hardwarový firewall s podporou web content filter (filtrování obsahu) a intrusion detection system (IDS). K tomuto zařízení je v ročních intervalech pořizována elektronická vakcína online služba, která aktualizuje web content filter a data pro IDS. Konfiguraci zařízení je možno ručně zálohovat. Vzhledem ke své důležitosti zařízení 3COM X5 je pro případ poruchy drženo náhradní předkonfigurované zařízení, kam je v pravidelných měsíčních intervalech obnovována konfigurace z aktivního zařízení, za které by bylo vyměněno v případě poruchy. Doba servisu zařízení 3COM X5 je 6 pracovních dní. 24

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Výběrové řízení č.72103/112/2014 Poskytování reprografických, tiskových, scannových a faxových služeb

Výběrové řízení č.72103/112/2014 Poskytování reprografických, tiskových, scannových a faxových služeb Výběrové řízení č.72103/112/2014 Poskytování reprografických, tiskových, scannových a faxových služeb Základní informace o poptávajícím: SPOLANA a.s. Centralizovaný nákup ul. Práce 657 277 11 Neratovice

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

KONFERENCE. Informační technologie pro praxi 2010. Ivana Cigánková 7.10.2010

KONFERENCE. Informační technologie pro praxi 2010. Ivana Cigánková 7.10.2010 KONFERENCE Informační technologie pro praxi 2010 Ivana Cigánková 7.10.2010 1. SLA (Service Level Agreement) 2. Měření a reporting 3. Funkce Service Desk 7.10.2010 Page 2 SLA SLA jako smlouva o úrovni poskytované

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz

L-BIS. LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Komplexní informační systém pro lázeňská a rehabilitační zařízení LAURYN v.o.s. +420 466 971 192-3 Přeloučská 255 Fax +420 466 260 604 CZ - 530 06 Pardubice 6 Http: www.lauryn.cz Česká republika E-mail:

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více