Outsourcing informačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing informačních technologií"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Outsourcing informačních technologií Bakalářská práce Autor: Jiří Dufek Informační technologie Vedoucí práce: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Ústí nad Labem dne Jiří Dufek

3 Poděkování: Velmi rád bych na tomto místě poděkoval doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za cenné rady a doporučení během mé práce. Zvláštní poděkování patří Ing. Petru Pavlovi a Ing. Petru Šnejdarovi za každodenní konzultace, jejichž výsledek jsem promítl do práce. Nakonec bych chtěl poděkovat mé manželce Iloně a synovi Jiřímu za trpělivost a toleranci během mého studia.

4 Anotace: Bakalářská práce má za cíl navrhnout vhodné oblasti pro outsourcing informačních technologií společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. Práce obsahuje popis současného stavu provozování informačních technologií ve společnosti s výběrem vhodných oblastí k outsourcingu s ohledem na současné smluvní vztahy. U vybraných vhodných oblastí k outsourcingu jsou pak nastaveny metriky, které budou základem pro SLA a budou v případě realizace outsourcingu požadovány po outsourcingové společnosti k plnění. Annotation: The bachelor s work is calculated to suggest suitable areas for information technologies outsourcing of the company Lázně Teplice v Čechách a.s. The work includes description of the current state of information technologies operation at the company together with a selection of areas suitable for outsourcing with respect to present contractual relations. In chosen areas suitable for outsourcing metrics will be set that will represent foundations for SLA and in case of realization of the outsourcing, the outsourcing companies will be required to meet them.

5 1. Obsah 1. Obsah Úvod Důvody využití outsourcingu Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny Definice rozhraní podnik poskytovatel Výběr poskytovatelů Transformace funkční oblasti Řízení vztahu Stávající stav provozování IT v Lázně Teplice Topologie infrastruktury IT Použité technologie Helpdesk Správa a evidence software a hardware Podpora koncových uživatelů Správa informačního systému Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů Zabezpečení a síťová infrastruktura Obecné možnosti outsourcingu IT v Lázních Teplice Přínosy a nevýhody outsourcingu IT v Lázních Teplice Správa a evidence software Správa a evidence hardware Podpora koncových uživatelů Správa tisků a dodávky spotřebního materiálu Správa informačního systému Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů Zabezpečení a síťová infrastruktura Návrh řešení outsourcingu IT v Lázních Teplice Helpdesk Správa a evidence software Správa a evidence hardware Podpora koncových uživatelů Zabezpečení a síťová infrastruktura

6 7. Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek

7 2. Úvod Cílem práce je navrhnout vhodné oblasti pro outsourcing informačních technologií společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. Outsourcing je proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností. Outsourcing je pojem, který vychází ze slov out (=vnější) a source (=zdroj) a znamená uskutečňování činností pomocí vnějších zdrojů. Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let a v létech osmdesátých se stala pro mezinárodní koncerny, jako např. Kodak, Xerox, GM, apod., součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice máme dlouhodobou tradici v poskytování outsourcingu. Fungují tak mj. některé závodní jídelny, které využívají služeb outsourcingových společností jako jsou například firmy Sodexho a Eurest. V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem - poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému. 1 Princip outsourcingu schematicky popisuje obrázek č. 1. Obrázek č. 1: Princip outsourcingu 2 1 Encyklopedie Wikipedia. Outsourcing. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/outsourcing> 2 BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha: EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola 1.1. Co je to outsourcing. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 7

8 2.1 Důvody využití outsourcingu Z logiky věcí a z důvodů uváděných manažery vyplývají následující čtyři oblasti důvodů outsourcingu, které se v konkrétních jednotlivých případech prolínají, každá s větším nebo menším důrazem. Jsou to oblasti: - Konkurenční - Věcná - Finanční - Organizační Obrázek č. 2 popisuje původ důvodů, které vedou společnosti k outsourcingu. Obrázek č. 2: Původ důvodů outsourcingu 3 Pokud se podíváme do světa a do historie, nalezneme jeden z relevantních zdrojů, který zkoumal hlavní důvody pro outsourcing, The Outsourcing Institute. Podle důležitosti byly sestupně seřazeny shledávané tyto důvody (na konci minulého století): - Soustředění na hlavní činnost podniku. - Přístup k možnostem a schopnostem na světové úrovni. - Rozšíření přístupů restrukturalizace. - Zvýšení pružnosti zdrojů (snadnější přizpůsobení změnám objemu a frekvence - při zmenšení obojího nezůstávají vysoké fixní náklady). 3 BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha: EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola Důvody. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 8

9 - Standardizace řešení IS/IT (např. při tvorbě holdingů) zajištěním jednoho celosvětového poskytovatele. - Sdílení rizik. - Uvolnění zdrojů pro jiné účely. - Uvolnění kapitálových prostředků. - Přísun peněz. - Snížení operativních nákladů. - Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje na danou oblast. - Zdroje nejsou dostupné pouze lokálně (usnadňuje např. přestěhování do jiné lokality). Vývoj outsourcingu ale pokročil, proto se v dnešní době setkáváme především s následujícími důvody (volný výčet bez pořadí důležitosti) - Snižování nákladů na IT. - Využití know-how externích specialistů. - Měřitelnost podnikatelské hodnoty IT. - Zlepšení kvality IT. - Zabezpečení a ochrana kritických dat 4. Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem. 5 Outsourcing ale není jednoznačná černobílá záležitost. Stejně jako každý obchodní vztah mezi dvěma subjekty nese i zavedení outsourcingu svá rizika. V první řadě v případě přechodu zaměstnanců k outsourcingové společnosti není zaručena kontinuita jejich spolupráce s původní společností, čímž ta může přijít o cenné know-how těchto zaměstnanců. Další důvod neúspěchu outsourcingu bývá výběr chybné strategie nasazení, při kterém lze redukovat jakékoliv oddělení, možnost jeho znovuvytvoření však může být 4 ČEJP, Vlastimil; HÜBNER, Miroslav; JAŠEK Jindřich; KLÁŠTERSKÝ, Lukáš. Outsourcing. Příručka manažera. TATE International, s.r.o., ISBN , s Encyklopedie Wikipedia. Outsourcing. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/outsourcing> 9

10 úkol na měsíce až roky práce a úsilí, proto lze rozhodnutí o outsourcingu považovat za nevratné. Schema druhů rizik je zobrazeno na obrázku č. 3. Obrázek č. 3: Rizika outsourcingového řešení 6 Outsourcing IT je manažerským rozhodnutím, které s sebou nese různá rizika a problémy do té míry, že početní autoři stále ještě identifikují rizika spojená s každou z výhod, které outsourcing IT nabízí. 7 Na základě této studie španělští autoři stanovili žebříček rizik outsourcingu IT, nejčetnějších 10 obsahuje následující tabulka včetně četnosti výskytu: Pořadí Riziko outsourcingu IT Četnost (%) 1. Přílišná závislost na outsourcerovi 61,8 2. Ztráta klíčových znalostí a kompetencí 36,6 3. Nedostatečná kvalifikace personálu outsourcera 35,9 4. Neplnění kontraktu outsourcerem 33,0 5. Nejasný vztah mezi náklady a přínosy 30,7 6. Skryté náklady kontraktu 29,4 7. Bezpečností problémy 20,6 8. Nevratnost rozhodnutí pro outsourcing 9,8 9. Možná opozice vlastního IT personálu 7,2 10. Neschopnost adaptace na nové technologie 6,2 Tabulka č. 1: Rizika outsourcingu 8 6 KÖHLER-FROST, Wilfried. Outsourcing: eine strategische Allianz besonderen Typs. 1. vyd. Berlin: Schmidt, ISBN s GONZALES, R; GASCO, J.; LLOPIS, J. Informaton Systém Outsourcing risks: a study of large firms. Industrial Management and Data Systems ISSN , s KŘIŽKO, Ivo. Sedm rizik outsourcingu [online]. Kapitola 6: Skryté náklady kontraktu. Dostupný z WWW: < 10

11 Jestliže se zaměříme na otázku, co lze na trhu dnes koupit za IT službu, pak odpověď je jednoznačná na trhu lze koupit jakoukoliv zobecnitelnou IT službu Outsourcing jako proces se realizuje prostřednictvím projektu. Outsourcingový projekt je závislý na funkční oblasti, na dosavadním řešení funkční oblasti a na typu smluvního, vlastnického (nebo potenciálního) vztahu poskytovatele a zadavatele (též viz dále). Jeho průběh je vždy velmi specifický. Zde se jej pokusme obecně strukturovat. Vzhledem ke strategickému významu rozhodnutí o outsourcingu je vhodné, aby podnik sám vypracoval detailní projekt a metodiku. Samozřejmě je obvyklé, že nebude podnik na projektu outsourcingu pracovat pouze interně. Může vypracování projektu sdílet se specializovanou konzultační firmou. Pak jde vlastně o outsourcing outsourcingu. Jako nástin metodiky outsourcingu zde uvádím rozdělení procesu outsourcingu do separátních fází. Proces outsourcingu rozdělme do šesti fází: - strategická analýza funkčních oblastí, - určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny, - definice rozhraní podnik poskytovatel a definice požadavků na poskytovatele, - výběr poskytovatelů, - transformace funkční oblasti, - řízení vztahu Strategická analýza funkčních oblastí Strategická analýza je součástí globální podnikové strategie a jejím úkolem je jasná definice hlavního předmětu činnosti podniku a k němu potřebných podpůrných činností. Jejím základem by měla být snaha porozumět základním schopnostem podniku (slabým a silným stránkám podniku), schopnostem konkurence a schopnostem v úvahu přicházejících kooperantů (dodavatelů, poskytovatelů). Cílem bakalářské práce je nalézt oblasti informačních technologií ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. na které by bylo výhodné aplikovat outsourcing. 9 BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha: EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola Proces outsourcingu. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 11

12 2.3 Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny Po uzavření strategické analýzy přichází určení funkčních oblastí k vytěsnění. Klíčovými otázkami zde jsou: - které funkční oblasti by bylo vhodné vytěsnit? - je vhodné vytěsnit celou funkční oblast nebo pouze její část? - jaké výhody a jaké komplikace lze od vytěsnění očekávat? - vytěsnění jaké oblasti bude mít největší přínosy? - na které poskytovatele lze vytěsněné oblasti přenést? - je vhodné přenést vytěsněné oblasti na jednoho poskytovatele (integrátora vytěsněných funkcí) nebo je vhodnější využít služeb většího počtu poskytovatelů? Výsledkem této fáze je především rozhodnutí o tom, kterých funkčních oblastí se vytěsnění týká, a v jejich rámci pak rozhodnutí o okruhu činností, které budou vytěsněny a které budou ponechány. (Je-li rozhodnuto, že si podnik ponechá všechny činnosti, je tato fáze konečnou.) 2.4 Definice rozhraní podnik poskytovatel V této fázi se na základě předcházející definice funkční oblasti a jejích procesů definuje rozhraní mezi podnikem a poskytovatelem, tj. konkretizují se požadované služby a určuje se návaznost podnikových procesů na tyto externě zajišťované činnosti. Zde je kritické určit vzájemné vztahy v přesných termínech, úplně, a je-li to možné tak, aby byly co nejlépe objektivně měřitelné. Dále se vymezují požadavky podniku na poskytovatele. 2.5 Výběr poskytovatelů Fáze výběru poskytovatele má zajistit sladění formulovaných požadavků podniku s nabídkou trhu poskytovatelů. Výběr patrně proběhne způsobem obvyklým v oblasti, nejspíše výběrovým řízením. Kritérii výběru zde budou především požadavky formulované v minulé fázi. 2.6 Transformace funkční oblasti Obecně je přechodový proces kritický především z hlediska lidských zdrojů. Z toho hlediska lze doporučit včasnou a úplnou informovanost všech pracovníků, které může outsourcing zasáhnout. 12

13 2.7 Řízení vztahu Do průběhu řízení vztahu [Corbett] doporučuje vložit stejně energie, jako bylo vloženo do definování a vytváření vztahu. Obvykle je nutné stále sledovat a hodnotit stav vztahu a na základě toho vytvářet (a též sledovat a hodnotit) měřitelná kritéria. 10 Tato měřitelná kritéria bývají nejčastěji realizována pomocí tzv. SLA (service level agreement) tři písmena která se i v českém jazyce natrvalo usadila, překlad by zněl nejpravděpodobněji jako dohoda o úrovni dodávaných služeb. V podstatě jde o obchodní smlouvu mezi dvěma subjekty, ve které jsou určeny kvalita a typ poskytovaných služeb za finanční úhradu jednoho subjektu druhému. Správně uzavřené SLA obsahuje způsob jak penalizovat případné nesplnění dohodnuté kvality nebo množství dodávaných služeb, nejčastěji se používá snížení plateb za odebírané služby. SLA jsou velmi důležitá, protože formují vztah mezi smluvními stranami a zavádějí pravidla pro chvíle, kdy přijímané služby nefungují, resp. nemají smluvené parametry. Pro smluvní vztahy typu SLA je důležitá jejich jasnost, přehlednost a přesná definice. SLA může být aplikováno nejen v oblasti outsourcingových vztahů, ale velmi často jsou aplikována ve větších společnostech, ve spojitosti s IT přichází o úvahy úroveň služeb, které jsou poskytovány jako technická podpora druhým organizačním útvarům, hlavně tam kde společnost pracuje s interním oceňováním výkonů a vnitropodnikovými cenami. Rozsah SLA může být v rozsahu od několika stránek až po stovky listů v případě komplikovaných smluvních vztahů. Základními části dohody bývají: - prohlášení o záměru obou stran, - přehled vzájemných povinností včetně výkonnostních parametrů s patřičnými metrikami, - předpokládaná délka trvání dohody, - seznam a popis výrobků a služeb zahrnutých do SLA, - způsoby monitorování úrovně služeb, - postup v případě výpadku služeb, - související penalizace, - procedury pro řešení problémů BRUCKNER, Tomáš; VOŘÍŠEK, Jiří. Outsourcing informačních systémů [online]. Praha, EKOPRESS, ISBN [cit ]. Kapitola Proces outsourcingu. Dostupný z WWW: <http://nb.vse.cz/~bruckner/tbouts.htm> 11 PAUL, Lauren,Gibbons; RADECKÝ, Alexander. Abeceda SLA [online]. Businness World 7-8/2008. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://businessworld.cz/itil-best-practices-bto/abeceda-sla-4206> 13

14 Zastavíme se jen u bodu týkajících se metrik, protože v této oblasti dochází k největšímu rozdílu mezi představami a požadavky odběratele služeb a možnostmi a ochotou na straně dodavatele. Mezi nejčastější metriky patří: - Chybovost. Jde o množství nebo procentuální vyjádření dodaných vadných výrobků za časový úsek (nejčastěji měsíc, kratší období by mohlo administrativně přetížit odběratele i dodavatele služeb, delší období by velmi často znamenalo příliš velkou ztrátu pro oba subjekty). - Technická kvalita. Tato metrika se nejčastěji využívá v případě outsourcingu aplikací, kdy jde o měření technické kvality programového kódu. Často se pro vyhodnocování využívají komerční aplikace třetích stran, které hodnotí např. velikost programu, komplexnost a i počet chyb v kódu. - Dostupnost služby. Nejčastěji se vyjadřuje počtem procent, kdy je během roku doba dostupná, tj. služba dostupná po 99% znamená, že služba může být nedostupná během roku po dobu 3 dnů 15 hodin a 36 minut, dostupnost 99,999 znamená, že služba může být ročně nedostupná až 8 hodin 45 minut 36 vteřin. Ačkoliv může být tento parametr chápán jen jako čistě administrativní záležitost, opak je pravdou. Dle požadované dostupnosti bývá vybíráno technické řešení a proto má tento parametr přímý vliv na cenu. Důležité je si uvědomit, že zatímco se cena za řešení při změně dostupnosti z 97% na 98% může změnit jen kosmeticky, pak změna dostupnosti například z 99,9% na 99,99% může znamenat i několikanásobné zvýšení ceny Spokojenost se službou. Tento parametr bývá odvozován od spokojenosti klienta. Protože se jedná o subjektivní záležitost bývá z důvodu objektivity tento parametr sledován třetí stranou specializovanou firmou vyhodnocující kvalitativní parametry služby. 14

15 3. Stávající stav provozování IT v Lázně Teplice V současnosti informační technologie jsou přítomné ve všech lázeňských domech společnosti Lázně Teplice v Čechách. Bez jejich přítomnosti by nebylo možné poskytovat klientům služby, na které jsou zvyklí nebo je vyžadují. Úsek informačních technologií (dále jen ÚIT) zaměstnává 3 specialisty, kteří mají vzájemnou zastupitelnost ve svých činnostech. Služby, které jsou zajišťovány ÚIT: - Helpdesk. - Správa a evidence software. - Správa a evidence hardware. - Podpora koncových uživatelů. - Správa tisků a dodávky spotřebního materiálu. - Správa informačního systému. - Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů. - Zabezpečení a síťová infrastruktura. 3.1 Topologie infrastruktury IT Lázně IT jsou rozprostřeny do 9 objektů po Teplicích v Čechách. Schema topologie Lázní Teplice je zobrazeno na obrázku č. 4. Obrázek č. 4: Topologie Lázně Teplice v Čechách 15

16 Celkový počet zaměstnanců: 400. Celkový počet uživatelů s přístupem k informačním technologiím: 130. Celkový počet pracovišť vybavených PC nebo terminálem: 110 (z toho 30 PC). Celkový počet serverů: Použité technologie Klienti pro terminálový přístup: 80ks (použity Compaq N4000, Dell GX1, DellG8170). PC: 30x operační systém Windows XP. Servery pro terminálový přístup: 10xWindows Server Servery: 7x Windows 2003 Server a 2x Linux RedHat. Server pro informační systém: 1x Windows Server Počet zaměstnanců IT: Helpdesk Jádrem komunikace s úsekem IT je Helpdesk. V případě nutnosti urgentního řešení požadavků lze využít telefonu případně mobilního telefonu pro okamžitou komunikaci s IT specialistou. Pro kontaktování IT specialisty mimo pracovní dobu, tj. v intervalu 16:00 7:00 lze využít pohotovostního telefonního čísla 7777, vytočeném na kterémkoliv telefonním přístroji umístěném v objektech Lázní Teplice, které je automaticky přesměrováno na mobilní telefon IT specialisty, který drží pohotovost. Tuto linku lze také využít během svátků a dnů pracovního klidu v rozmezí 6:00 16:00. Veškeré požadavky, problémy či dotazy jsou jinak standardně zadávány ze strany uživatele přes webové rozhraní aplikace ALVAO Helpdesk. Helpdesk se využívá pro: - identifikování a dokumentování požadavků uživatelů, - vyřešení problémů, - znalostní databázi (knowledgebase). Následující UML aktivity diagram popisuje mechanismus autentizace uživatele do ALVAO Helpdesku: 16

17 Obrázek č. 5: Autentizace uživatele v ALVAO Helpdesk Z diagramu vyplývá, že pro úspěšnou autentifikaci jsou nutné 2 předpoklady: - uživatel má platný účet v doméně NT_LAZNE a je úspěšně přihlášen do PC, - uživatel má vytvořen aktivní přístup v aplikaci ALVAO Helpdesk. 17

18 Z licenčních důvodů nemají všichni uživatelé automaticky přístup do aplikace ALVAO Helpdesk a do budoucna není s tímto počítáno. V systému ALVAO Helpdesk jsou obsaženy 4 typy rolí: - uživatel (má primárně právo zakládat požadavky), - řešitel (má primárně práva editovat přidělené požadavky a uzavírat je), - operátor (má primárně práva zakládat a uzavírat požadavky a právo přidělení požadavku řešiteli), - administrator (má primární právo manipulovat s uživatelskými účty a práva na fyzickou manipulaci s databází). Model jednání jednotlivých aktérů je popsán v následujícím UML diagramu modelu jednání. Obrázek č. 6: Model jednání v systému ALVAO Helpdesk 18

19 Je nutno upozornit, že vzhledem k personálním limitům došlo při implementaci v Lázních Teplice ke spojení rolí Operátor-Řešitel-Administrátor a tyto role má každý IT specialista. 3.4 Správa a evidence software a hardware Charakter podnikání LT je sezónní činnost. Sezóna je každoročně v rozmezích měsíců květen až říjen, proto v tomto období dochází ke zvýšeným nárokům na množství prvoliniových pracovišť, ve kterých dochází ke kontaktu zaměstnanců a klientů, na vybavení výpočetní technikou. Tato pracoviště jsou vybavována terminálovými klienty s přístupem na příslušný terminálový server. V současnosti je vybaveno 80 pracovišť tenkými klienty terminálových serverů a 30 pracovišť PC s Windows XP. Evidence použitých licencí na této výpočetní technice je prováděna techniky IT za pomoci software ALVAO Asset Management 5.8, poskytovaného firmou ALC (www.alc.cz), v měsíčních intervalech a vyhodnocovány počty použitých licencí. 3.5 Podpora koncových uživatelů Podpora koncových uživatelů je stěžejní činností úseku informačních technologií, která napomáhá jak plynulé vnitropodnikové komunikaci, tak při každodenním kontaktu zaměstnanců s klienty na pracovištích. Řešení požadavků LT lze rozdělit dle následujících hledisek: - podle kontaktu s klientem, - podle priority řešení, - podle charakteru požadavku, - podle použité platformy OS KU, - podle použitého tiskového zařízení Podle kontaktu s uživatelem - Koncový uživatel (dále jen KU) s přímým kontaktem s klientem (recepce, přijímací kancelář, rozpis procedur). - KU se zprostředkovaným přístupem ke klientovi. - Vnitropodnikoví KU. - V.I.P. uživatelé. 19

20 Pro standardní metodu komunikace pro řešení požadavků (incidentů) s úsekem IT je používán software ALVO Helpdesk firmy ALC (www.alc.cz) Podle priority řešení Požadavky kladené na úsek IT jsou řešeny v následujících prioritách: - Priorita I. řešit a vyřešit neprodleně, požadavek má přímý a bezodkladný vliv na chování klienta. - Priorita II. řešit a vyřešit v termínu bez dopadu na provoz, požadavek nemá přímý a bezodkladný vliv na chování klienta. - Priorita III. řešit a vyřešit v určeném termínu. Vztahy mezi typem uživatele, prioritou reakce a reakční dobou zobrazuje tabulka č. 2. Typ uživatele Preferovaná priorita Poznámka Reakční doba KU s přímým Priorita I. Priorita II, Priorita Okamžitě kontaktem s klientem III. KU se Priorita II. Priorita III. 4 hodiny zprostředkovaným přístupem ke klientovi Vnitropodnikoví KU Priorita II. Priorita III. 4 hodiny V.I.P. uživatelé Priorita I. Priorita III. Okamžitě Tabulka č. 2: Současné priority řešení požadavků v Lázních Teplice Podle charakteru požadavku Požadavky předávané na ÚIT jsou rozdílné z důvodu rozmanitosti podnětu a místa vzniku Podle použité platformy OS KU Použité platformy Windows XP pro klientské stanice a Windows 2000 server byly zvoleny pro nenáročnou údržbu, nízké hardwarové nároky a osvědčené stabilní prostředí pro použitý informační systém Microsoft Bussines Solutions Navision. V případě poruchy klientské stanice s Windows XP je pracoviště po dobu odstranění poruchy na PC vybaveno klientem terminálového serveru, kde jsou zpřístupněny uživatelovy dokumenty a zajištěn přístup k MS Exchange. 20

21 V případě dlouhodobé nedostupnosti (více jak 20 minut) terminálového serveru jsou uživatelé přesměrováni na jiný, na který se mohou uživatelé připojit a pokračovat bez zaregistrování nedostupnosti původního serveru. Veškeré dokumenty a nastavení prostředí a práv je automaticky aplikováno při autorizaci uživatele při přihlášení na Windows 2000 server Podle použitého tiskového zařízení Tiskové výstupy jsou důležité při komunikaci s klienty Lázně Teplice a zároveň se jedná o finančně nákladnou stránku používání IT v Lázně Teplice. ÚIT dlouhodobě spolupracuje na řešení tiskových řešeních se společností Systempartners, která má dlouholeté zkušenosti s outsourcingem tiskových řešení. Tato spolupráce vyústila v outsourcing kancelářských tiskových zařízení, dle následujících podmínek: Servis předmětu nájmu je prováděn v rámci pracovní doby firmy SYSTEMPARTNERS. Pracovní doba firmy SYSTEMPARTNERS je v pracovní dny od 7:00 do hodin. - Servis tiskáren REX 4100: servis a podpora je zajišťována na základě služby NBD (Next Business Day následující pracovní den) On Site Service (v místě umístění tiskárny). - Servis u zákazníka: výměna je provedena následující pracovní den po nahlášení opravy. - Porucha nahlášená po 15. hodině je považována jako nahlášená následující pracovní den v 8:00. - Servis ostatních zařízení: reakční doba je 24 hodin od nahlášení závady. - Termín provedení opravy je 24 hodin od nahlášení závady. V případě, že není možno opravu zařízení provést na místě nebo v termínu do 24 hodin od nahlášení, zajistí firma SYSTEMPARTNERS nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady náhradní kvalitativně srovnatelné zařízení. 12 V Lázních Teplice existují technologické tiskárny, jejichž provoz, údržbu, servis a spotřební materiál zajišťuje ÚIT. Jedná se o zařízení umístěná ve skladech (Epson LQ 570) a o zařízení umístěná v kavárnách a restauracích (Star 643). ÚIT udržuje záložní funkční zařízení pro případ poruchy těchto zařízení. 12 SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI Č jako součást smlouvy mezi společnostmi SYSTEMPARTNERS a Lázně Teplice v Čechách, str. 2 21

22 Dodávky spotřebního materiálu jsou realizovány firmou SYSTEMPARTNERS za následujících podmínek: - Spotřební materiál bude společností SYSTEMPARTNERS dodáván konečnému uživateli. V případě, že u zařízení nebude přítomna obsluha, bude spotřební materiál dodán na recepci lázeňského domu. - Spotřební materiál objednaný do 12:00 bude objednateli dodán ještě týž den. - Spotřební materiál objednaný po 12:00 bude dodán následující pracovní den. 13 K objednávání spotřebního materiálu slouží výše zmíněná aplikace ALVAO Helpdesk. 3.6 Správa informačního systému Správa informačního systému je rozdělena na 3 skupiny: - Správa HW a SW. - Správa samotného IS. - Správa dat. Správa HW a SW informačního systému je prováděna firmou Datron. SLA má nastaveny následující parametry: Správa IS je prováděno firmou AutoCont a.s. pobočka Teplice. SLA má nastaveny následující parametry: Správa dat je prováděna specialistou IT Lázně Teplice. Komunikace mezi koncovými uživateli a specialistou IT je prováděna pomocí ALVAO Helpdesk. 3.7 Správa a evidence telefonních stanic a mobilních telefonů Mobilní telefonní služby pro Lázně Teplice dodává Telefonica O 2. V současnosti je využíváno 65 mobilních telefonů. Uživatelé jsou rozděleni do 3 skupin dle využívaného tarifu: - O2 Bronz všichni zaměstnanci Lázní Teplice. - O2 Optimum Profi Promo VIP zaměstnanci a zaměstnanci určeni generálním ředitelem Lázní Teplice. - O2 Internet Mobil 1024 Plus doplňková služba s možností datových tarifů s podporou GPRS a CDMA přenosů. 13 SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI Č jako součást smlouvy mezi společnostmi SYSTEMPARTNERS a Lázně Teplice v Čechách, srt. 2 22

23 Evidenci mobilních telefonů provádí specialisté IT v informačním systému v modulu Dlouhodobý majetek. Hlavní telefonní stanice (dále jen HTS) lze rozdělit dle několika hledisek: - Dle využití a umístění: o HTS využívané zaměstnanci Lázní Teplice umístěné v kancelářích v administrativních částech lázeňských domů. o HTS využívané klienty umístěné na pokojích. - Dle technologie o Digitální. o Analogové (umožňují klientům dial-up připojení na internet). Služby pro HTS dodává jako primární dodavatel společnost AmiCom Teplice, s.r.o (využívá předvolbu ), která zároveň funguje na základě servisní smlouvy jako servisní organizace v oblasti HTS (konfigurace telefonní ústředny, řešení nedostupnosti telefonních služeb, poruchy telefonních přístrojů). Záložní poskytovatel telefonních služeb je vybrána Telefonica O 2 (využívá předvolbu ). 3.8 Zabezpečení a síťová infrastruktura Zabezpečení se stalo pojmem dnešních dní. Zabezpečení vlastních dat a vlastní síťové infrastruktury je povinností každé společnosti, která tak chrání nejen svůj plynulý provoz, ale i to nejcennější čím disponuje a to jsou vlastní data. Z tohoto hlediska lze současný stav provozování zabezpečení a síťové infrastruktury považovat za stav na nejnižší úrovni a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska samotné funkčnosti. Topologie Lázní Teplice byla zobrazena na obrázku č. 4. Pro propojení jednotlivých Lázeňských domů a datového centra v Sadových lázních jsou použity síťové prvky společností 3COM (např. 3300SM, 4400SE, všechny mimo záruční podmínky) a DELL (Powerconnect 2724, Powerconnect 3448, všechny se servisem NBD 23

24 next business day/následující pracovní den). Z tohoto důvodu je nutno mít připravené záložní předkonfigurované náhradní zařízení pro případ jejich poruchy. V současné době není provozován žádný aktivní dohledový systém, který by umožňoval dohled nad síťovými prvky, aktivně oznamoval případné výpadky zařízení a sbíral informace o stavu sítě a síťových prvků. Přístup na internet je zprostředkován pomocí zařízení 3COM X5, které funguje jako hardwarový firewall s podporou web content filter (filtrování obsahu) a intrusion detection system (IDS). K tomuto zařízení je v ročních intervalech pořizována elektronická vakcína online služba, která aktualizuje web content filter a data pro IDS. Konfiguraci zařízení je možno ručně zálohovat. Vzhledem ke své důležitosti zařízení 3COM X5 je pro případ poruchy drženo náhradní předkonfigurované zařízení, kam je v pravidelných měsíčních intervalech obnovována konfigurace z aktivního zařízení, za které by bylo vyměněno v případě poruchy. Doba servisu zařízení 3COM X5 je 6 pracovních dní. 24

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu: 1.0 Datum: 23.01.2015 Informace o dokumentu Název dokumentu: Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu:

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Specifikace technické podpory

Specifikace technické podpory Příloha 2 Specifikace technické podpory Obsah 1. Technická podpora... 2 2. Procesy komunikace v rámci servisní podpory... 3 3. Komponenty technické podpory... 6 4. Další požadavky... 7 1. Technická podpora

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ICT plán školy Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1 2015/2016

ICT plán školy Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1 2015/2016 ICT plán školy Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1 2015/2016 Zpracoval: Schválil: Ing. Pavel Obr, ICT koordinátor školy Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Kruhová topologie v bezdrátových sítích Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Služby náročné na dostupnost internetu On-line hry Obchodování na finančních trzích VoIP telefonování Video přenosy On-line rádia

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Často kladené otázky Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Pro koho je určeno připojení UPC Business Fiber? Jak se od sebe liší jednotlivé typy připojení UPC Business Fiber?

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 12.03.2015 1 Výroční zprávu

Více

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu

4.4.1 Ustavení vztahu, zpracování Projektu Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Zajištění bezproblémového provozu, dostupnosti, rozvoje a optimalizace portálu ČPZP Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění

Více

Telefonování tak trochu jinak v Hospodářské komoře ČR

Telefonování tak trochu jinak v Hospodářské komoře ČR Serverová řešení Microsoft Telefonování tak trochu jinak v Hospodářské komoře ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Profil zákazníka: Hlavním posláním Hospodářské komory České republiky

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU A SERVISU

SMLOUVA O PRONÁJMU A SERVISU SMLOUVA O PRONÁJMU A SERVISU VÝPOČETNÍ TECHNIKY č. IM-305/04 uzavřená podle 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Článek I. Smluvní strany imagic, s. r. o. se sídlem 170 00 Praha 7, Dělnická

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více