Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)"

Transkript

1 Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele Datum vydání: (verze 1.01)

2 Terminologie Termín (zkratka) Informační koncepce (IK) Informační systém (IS) Informační systém o datových prvcích (IS o DP) Informační systém o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) Informační systém veřejné správy (ISVS) Provozní IS (PIS) Provozní dokumentace (PD) Definice Dokument, ve kterém orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS viz 5a odst. 1 zákona o ISVS. Informačním systémem se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností viz 2 písm. b) zákona o ISVS. Aplikace Informační systém o datových prvcích poskytuje oficiální informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky vyhlášené v Informačním systému o datových prvcích jsou pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné. Aplikace Informační systém o informačních systémech slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů viz 3 odst. 1 zákona o ISVS. Provozním informačním systémem se rozumí informační systém zajišťující informační činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu VS, například účetnictví, správu majetku, a nesouvisející bezprostředně s výkonem veřejné správy viz 2 písm. u) zákona o ISVS. Dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému viz 2 písm. x) zákona o ISVS. 2/46

3 Obsah TERMINOLOGIE...2 OBSAH IDENTIFIKACE INFORMAČNÍ KONCEPCE Základní údaje informační koncepce Verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce KONTEXT INFORMAČNÍ KONCEPCE INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE SPRÁVĚ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁMĚRY NA POŘÍZENÍ NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH ISVS ŘÍZENÍ KVALITY ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS Kvalita zpracovávaných dat Kvalita zajišťovaných služeb Kvalita technických a programových prostředků Požadavky na kvalitu ISVS Plán řízení kvality ISVS Činnosti v oblasti řízení kvality Časové harmonogramy ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS Celková bezpečnost IS Bezpečnost zpracovávaných dat /46

4 6.1.3 Bezpečnost poskytovaných služeb Bezpečnost technických a programových prostředků Požadavky na bezpečnost ISVS Plán řízení bezpečnosti ISVS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti Časové harmonogramy ZÁSADY A POSTUPY PRO SPRÁVU ISVS Zásady a postupy pro pořizování a vytváření ISVS Vypracování záměru nového ISVS Pořizování nového ISVS Vytváření nového ISVS prostřednictvím zaměstnanců Zásady a postupy pro provozování ISVS Zajištění provozu a údržby ISVS Řízení změn v ISVS Ukončení činnosti ISVS ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ ISVS Financování záměrů na pořízení nebo vytvoření nových ISVS Financování dlouhodobých cílů kvality a bezpečnosti Financování správy ISVS NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ KONCEPCE Postupy při provádění změn Informační koncepce Postup pro zajištění včasné změny Informační koncepce Postup zápisu změny do dokumentu Informační koncepce Postup schvalování změny Informační koncepce Postup přípravy nové Informační koncepce Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce Oblasti pro vyhodnocování Informační koncepce Pravidla pro vytváření zápisu z vyhodnocování Informační koncepce /46

5 10 FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ OSOBY, KTERÁ ŘÍDÍ PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ PODLE INFORMAČNÍ KONCEPCE A ZÁKONA O ISVS Odpovědnost za realizaci Informační koncepce Splnění zákonných povinností PŘÍLOHY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ /46

6 1 Identifikace informační koncepce 1.1 Základní údaje informační koncepce Název organizace Plzeňský kraj IČ Typ organizace Adresa Doba platnosti kraj - vyšší územně samosprávný celek Škroupova 18, Plzeň 5 let Konec platnosti Aktuální verze 1.2 Tabulka č. 1: Základní údaje o informační koncepci. Role Osoba Datum Podpis Schválil: Ing. Václav Koudele, Plzeňský kraj Tabulka č. 2: Autorizace a schválení informační koncepce. 6/46

7 1.2 Verze informační koncepce V dílčích článcích této kapitoly jsou popsány všechny verze informační koncepce chronologicky od aktuálně platné až po nejstarší - původní verze informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Označení verze 1.2 Datum vzniku Datum schválení Počátek platnosti Autor verze Norbert Szabó Funkce vedoucí odd. aplikací a databází Ing. Jiří Lohr vedoucí odd. správy serverů a sítě Michal Souček vedoucí odd. geograf. inf. systémů Útvar / organizace Odbor informatiky Verzi schválil Ing. Václav Koudele Funkce vedoucí odboru informatiky KÚPK Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Název souboru IK KUPK v1.2 ( ) Verze souboru 1.2 Umístění souboru Intranet Počet stran 46 Počet příloh 1 Tabulka č. 3: Údaje o verzi 1.2 informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Označení verze 1.1 Datum vzniku Datum schválení Počátek platnosti Autor verze Norbert Szabó Funkce vedoucí odd. aplikací a databází Ing. Jiří Lohr vedoucí odd. správy serverů a sítě Michal Souček vedoucí odd. geograf. inf. systémů Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje 7/46

8 Verzi schválil Ing. Václav Koudele Funkce vedoucí odboru informatiky KÚPK Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Název souboru IK KUPK v1.1 ( ) Verze souboru 1.1 Umístění souboru Intranet Počet stran 46 Počet příloh 1 Tabulka č. 4: Údaje o verzi 1.1 informační koncepce Verze aktuální verze informační koncepce Označení verze 1.0 Datum vzniku Datum schválení Počátek platnosti Autor verze Ing. Tomáš Kuba Funkce Konzultant Ing. Tomáš Hrabík Konzultant Útvar / organizace CORTIS Consulting s.r.o. Verzi schválil Ing. Václav Koudele Funkce vedoucí odboru informatiky KÚPK Útvar / organizace Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Název souboru IK KUPK v1.0 ( ) Verze souboru 1.0 Umístění souboru Intranet Počet stran 46 Počet příloh 2 Tabulka č. 5: Údaje o verzi 1.0 informační koncepce. 8/46

9 2 Kontext informační koncepce Informační koncepce Krajského úřadu Plzeňského kraje je dokumentem zaměřeným na dlouhodobé cíle a obecné principy související se správou a rozvojem jednotlivých ISVS. Informační koncepce popisuje: charakteristiky všech spravovaných ISVS a předpokládané změny; záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS; dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality; dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti; postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce; postupy při provádění změn informační koncepce; zásady pro správu ISVS s postupy pro jejich naplnění; financování oblasti ISVS; útvar/funkční zařazení zaměstnance odpovědného za naplňování Informační koncepce. Legislativně informační koncepce respektuje především: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS) a jeho novelu č. 81/2006 Sb.; vyhlášku č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS; vyhlášku č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS. Zásady a postupy, uvedené v této Informační koncepci, jsou závazné pouze pro ISVS ve správě KÚZK a pro provozní IS, které mají vazbu na ISVS. V ostatních případech mají zásady a postupy, uvedené v tomto dokumentu, pouze sílu doporučení a je na rozhodnutí osoby, která za danou oblast Informační koncepce zodpovídá, zda bude v daném konkrétním případě vyžadovat jejich plnění v definovaném rozsahu či nikoli. 9/46

10 3 Informační systémy ve správě Krajského úřadu Plzeňského kraje V této části informační koncepce jsou identifikovány informační systémy veřejné správy (ISVS), provozní informační systémy (PIS) s vazbou na informační systémy veřejné správy a ostatní provozní informační systémy. V této kapitole je uveden pouze výčet jednotlivých IS ve správě krajského úřadu. Uvedené IS jsou v detailu, požadovaném vyhláškou č. 529/2006 Sb., popsány v seznamu aplikací v IS Helpdesk v elektronické podobě. Provozní IS s vazbou na ISVS jsou popsány ve stejné struktuře jako ISVS. Typ IS Název Identifikace IS ISVS ve správě KÚ (není) - Provozní IS s vazbou na ISVS ISVS jiného správce (není) - Birdring 118 Civilka 44 Dálkový přístup ke katastru nemovitostí 176 Dotace 46 Eia 52 epusa 71 EVI 89 Evidence dopravních agend 43 Evidence myslivosti 48 Evidence umisťování 74 Evpe 104 Heletax 4 HN a SS 182 IS DIS 5 IS FKVS.MPP 144 IS rodina 6 IS RŽP 150 Isov 7 Isprofin 8 Katastr nemovitostí 108 KoPla 101 Mapop 58 Monit 119 OK dávky 20 10/46

11 Provozní IS Ovzduší 41 PolTel 70 Prvkuk 148 Pukni 25 Rozpočet-Múzo 17 TaGra 170 UIR-ADR 30 Výkaznictví-Múzo 84 Žádosti o dotace 31 Agendio 72 Archiv Obrazů 152 AthenA 3 AZ Pro 53 Cestovní náhrady, rezervace vozidel 187 Docházka 134 eenterprise 54 Evidence Organizační Struktury 73 Evidence smluvních partnerů 155 Evidence soudních sporů 79 Evidence subjektů 169 HelpDesk 109 ifaktury 2 ipodatelna 132 iusnesení 9 iusnesení web 61 Kalendář akcí 147 KDB 10 Kevis 99 Koral 11 Kros pro Windows 12 METIS 135 Microsoft Dynamics NAV 138 Neopost 18 Objednávky 136 Oferta 19 Operativní evidence IT 47 Památky 77 Platební poukazy 149 Podatelna 40 Portál internet 98 11/46

12 Tabulka č. 6: Přehled informačních systémů Registr budov 93 Registr nemovitostí 39 Rozpočet 51 Single Sign-On 172 Stravovací systém 128 Virtuos 191 Podrobnosti k jednotlivým IS jsou vedeny a aktualizovány online v aplikaci Helpdesk (http://helpdesk.plzenskykraj.cz). 12/46

13 4 Záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS V této kapitole jsou uvedeny záměry na pořízení, vytvoření nových IS, případně na rozvoj současných IS. Typ IS Rozsah záměru 1 Název Stručný popis Předpokl. realizace Předpokl. Investice Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Drobný Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Rozsáhlý Provozní IS Drobný Provozní IS Drobný Provozní IS Rozsáhlý Nový IS Portál kraje Nahradí stávající portál Nový IS Portál cestovního ruchu Nový portál, určený pro podporu cestovního ruchu IS pro elektronické řízení dotací Nový IS Upgrade EOS v3 na v4 Upgrade na novou verzi Portál ÚAP Nový IS Dlouhodobé ukládání Nový IS Integrace IS KÚ tento záměr bude rozpracován v roce 2011 do konkrétní podoby Datový sklad Rozšíření nebo výměna stávajícího IS Upgrade spisové služby v rámci IS Virtuos Upgrade Upgrade MS Dynamics NAV Upgrade na novou verzi Změna IS IFaktury Upgrade na novou verzi (v rámci placené podpory) mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis Kč mil. Kč ,5 mil. Kč ,5 mil. Kč mil. Kč ,5 mil. Kč mil Kč 1 Uvádí, zda se jedná o drobný IS (záměr veden v Helpdesku), či rozsáhlý IS (záměr zpracován v samostatném dokumentu Koncepce záměru IS) 13/46

14 5 Řízení kvality ISVS 5.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS byly stanoveny ve třech oblastech: zajištění kvality dat, která jsou v IS zpracovávána; zajištění kvality služeb, které jsou prostřednictvím IS poskytovány; zajištění kvality technických a programových prostředků. Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS jsou uvedeny v tabulce, a to v členění do tří výše uvedených oblastí. U každého cíle je dále uveden atribut kvality IS, ke kterému cíl směřuje Kvalita zpracovávaných dat Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality CK01 Integrita a konzistence Ve všech systémech směřovat k využití kontrol integrity a konzistence vedených dat, a to na všech úrovních (databáze, aplikační logika, vstupní formuláře apod.). Snahou je vést data pouze jednou, bez neodůvodněných duplicit. integrita dat CK02 Aktuálnost Cílem je dosažení maximální možné aktuálnosti údajů, vedených v IS, včetně promítnutí jejich změn do celého IS. CK03 Správnost Cílem je zavedení kontroly dat proti primárním registrům (především RES, UIR-ADR, ISKN) a zavedení mechanismů zajišťujících zvýšení čistoty dat. aktuálnost dat správnost dat CK04 Kompletnost dat Cílem je zavedení datové základy bez chybějících atributů znamenající nejednoznačnost údajů. Zároveň maximalizovat množství informací a dokumentů, zpracovávaných elektronicky v digitální, strukturované formě. kompletnost dat 14/46

15 CK05 Odpovědnost Cílem je zavedení principu osobní zodpovědnosti autora za data vkládaná a vedená v IS. V systémech budou ukládány auditní záznamy o autorech změn vedených údajů. Bude zajištěna bezpečnost těchto záznamů. odpovědnost za data Tabulka č. 7: Cíle v oblasti zpracovávaných dat Kvalita zajišťovaných služeb Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality CK06 Funkčnost Rozvoj systému provádět na základě zadání / cílové architektury v konfrontaci s požadavky uživatelů. funkčnost služeb CK07 Efektivnost Cílem je zavést princip ICT služeb a odboru informatiky jako jejich poskytovatele. efektivnost služeb Zavést standardy IT Governance 2 procesů ICT. do vnitřních CK08 Dostupnost Cílem je zajistit dosažitelnost služeb IS uživatelům, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup. dostupnost služeb V přenesené rovině to zahrnuje i přibližování veřejné služby občanovi a podpoření prezentace úřadu a regionu. CK09 Interoperabilita Podpořit integraci a sdílení dat a služeb prostřednictvím webových služeb. interoperabilita služeb Dále rozšiřovat využití single sign-on jako jednotné metody autentizace. CK10 Řízení dokumentace Podpořit využívání funkcionality IS s dostupností uživatelské dokumentace a konkrétních návodů postupu řešení problémů. řízení dokumentace 2 Manažerské metody a nástroje, zaměřené na řízení informatiky s cílem maximalizovat přidanou hodnotu informačních systémů a technologií pro realizaci strategie organizace. Zahrnuje jednotný přístup k řízení požadavků, zdrojů, procesů a projektů probíhajících v ICT se snahou o zvyšování kvality poskytovaných služeb, redukci nákladů a maximalizaci přidané hodnoty informatiky pro organizaci. 15/46

16 Tabulka č. 8: Cíle v oblasti zajišťovaných služeb Kvalita technických a programových prostředků Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut kvality CK11 Řízení dodavatelů Cílem je zavedení jednotné strategie řízení vztahů s dodavateli ICT. Dodávka CK12 Sjednocení technologií Pokračovat ve sjednocování technologií na základě Technologické strategie. sjednocení technologií CK13 Obnova ICT Pokračovat v pravidelné obnově HW podle životních cyklů, uvedených v Provozním řádu. obnova HW Tabulka č. 9: Cíle v oblasti technických a programových prostředků. 5.2 Požadavky na kvalitu ISVS Požadavky na kvalitu ISVS vznikly konkretizací výše stanovených cílů řízení kvality. Souhrn požadavků včetně vazeb na cíl, který naplňují, a vazeb na IS, pro které platí, je uveden v následující tabulce. Cíl kvality Označení požadavku Popis požadavku Platí pro CK01: Integrita a konzistence PK01 Rozšíření kontrol integrity a promítnutí problémových oblastí do plánu rozvoje. PK02 Podporovat převedení nestrukturovaných dat na strukturované. AthenA PK03 Vytvořit metadata k datům, službám a dokumentacím. CK02: Aktualizace PK04 Zavést organizační opatření pro zajištění včasné aktualizace dat. PK05 Doplnit konkrétní požadavky na výměnu dat pro konkrétní systémy. CK03: Správnost PK06 Zajistit implementace kontrol identifikace subjektů/osob, adres a nemovitostí. všechny relevantní IS 16/46

17 PK07 Zajistit implementaci kontrol obsahu dat (např. kontrola správnosti rodného čísla, identifikačního čísla, správnost položek typu datum a čas apod.). CK04: Kompletnost dat PK08 Maximalizovat množství informací a dokumentů, zpracovávaných elektronicky v digitální, strukturované formě. PK09 Zajistit historizaci záznamů, tzn. zavést mechanismus zaznamenávání historie změn záznamů a zajistit možnost sledovat postupné změny záznamu v čase a provádět časové řezy. CK05: Odpovědnost PK10 Zavést auditovatelnost záznamů ve smyslu identifikace vlastníka každé provedené změny v záznamech. CK06: Funkčnost PK12 Vytvořit cílovou architekturu. CK07: Efektivnost PK13 Zavést standardy IT Governance do vnitřních procesů ICT. všechny relevantní IS CK08: Dostupnost PK14 Zajistit praktické využívání IS VIRTUOS pro elektronizaci agend a egovernment redakční systém a VIRTUOS CK09: Interoperabilita PK15 Dále rozvíjet sdílení dat na bázi webových služeb. GIS PK16 Zavést jednotný způsob autorizace a autentizace v návaznosti na datové schránky a jednotný identitní prostot veřejné správy, prioritně prostřednictvím SSO. CK10: Řízení dokumentace PK17 Zajistit dostupnost uživatelské dokumentace online v rámci nápovědy, případně v aplikaci Helpdesk. PK18 Rozšířit návody řešící typické postupy práce s IS. CK11: dodavatelů Řízení PK19 Zavést dlouhodobé hodnocení dodavatelů, monitorování kvality dodávek. PK22 Rozvíjet projektové řízení při dodávce ICT služeb. PK23 Používat standardizované a auditovatelné formy poptávek při realizaci zakázek prostřednictvím interních formulářů odboru IT. 17/46

18 CK12: Sjednocení technologií PK24 Sjednotit technologie na základě stanovené Technologické strategie. CK13: Obnova ICT PK25 Pokračovat v pravidelné obnově HW a SW dle nastavených životních cyklů. hardware Tabulka č. 10: Požadavky na kvalitu ISVS. 5.3 Plán řízení kvality ISVS Činnosti v oblasti řízení kvality V oblasti řízení kvality ISVS budou v rámci krajského úřadu vykonávány činnosti, které jsou dále popsány v této části informační koncepce. Stanovení cílů kvality: provádí vedoucí odboru informatiky; vedoucí odboru informatiky vymezí obecné cíle kvality, popíše je, přidělí jim příslušné atributy včetně požadovaného termínu naplnění a sestaví katalog cílů kvality; cíle kvality jsou součástí informační koncepce, tzn. mohou se měnit při změně verze. Stanovení požadavků na kvalitu: vedoucí odboru informatiky předá cíle kvality jednotlivým správcům IS; správci IS pro každý cíl buď konstatují, že jejich IS již cíl splňuje, nebo sestaví požadavky, jejichž postupným splněním bude tento cíl naplněn; u požadavků si správci IS stanoví dílčí termíny takové, aby byl splněn termín požadovaného naplnění cíle; vedoucí odboru informatiky požadavky sesbírá a vytvoří katalog požadavků na kvalitu, který se stává součástí informační koncepce. Implementace požadavků na kvalitu: provádí dodavatel nebo správce IS v závislosti na způsobu budování resp. údržby IS; zodpovídá na jedné straně správce IS, na druhé straně vedoucí projektu; podklady čerpá z informační koncepce - platné verze; vychází z požadavků na kvalitu a časového harmonogramu jejich naplnění; dokončení implementace požadavku hlásí vedoucí projektu správci IS a ten dále informuje vedoucího odboru informatiky. Prověrka dodržování požadavků na kvalitu: provádí formou outsourcingu externí dodavatel; 18/46

19 impuls dává vedoucí odboru informatiky; prověřuje se buď konkrétní implementace požadavku na konkrétním IS, nebo konkrétní požadavek na všech relevantních IS nebo všechny požadavky na vybraném IS; z prověření se vytváří zápis, který obdrží vedoucí odboru informatiky a správce IS. Vyhodnocení řízení kvality: provádí vedoucí odboru informatiky; provádí se minimálně jednou za rok; součástí je vyhodnocení závěrů z provedených prověrek dodržování požadavků na kvalitu; provede se též revize dlouhodobých cílů kvality a jejich aktualizace; vyřadí se implementované a prověřené požadavky na kvalitu a vytvoří se nové; vyhodnocení může být podnětem k vydání nové verze informační koncepce Časové harmonogramy Plánované naplnění Označení požadavku Popis požadavků na kvalitu průběžně PK01 Rozšíření kontrol integrity a promítnutí problémových oblastí do plánu rozvoje. průběžně PK02 Podporovat převedení nestrukturovaných dat na strukturované. průběžně PK03 Vytvořit metadata k datům, službám a dokumentacím. průběžně PK04 Zavést organizační opatření pro zajištění včasné aktualizace dat PK05 Doplnit konkrétní požadavky na výměnu dat pro konkrétní systémy PK06 Zajistit implementace kontrol identifikace subjektů/osob, adres a nemovitostí PK07 Zajistit implementaci kontrol obsahu dat (např. kontrola správnosti rodného čísla, identifikačního čísla, správnost položek typu datum a čas apod.). průběžně PK08 Maximalizovat množství informací a dokumentů, zpracovávaných elektronicky v digitální, strukturované formě. 19/46

20 průběžně PK09 Zajistit historizaci záznamů, tzn. zavést mechanismus zaznamenávání historie změn záznamů a zajistit možnost sledovat postupné změny záznamu v čase a provádět časové řezy. průběžně PK10 Zavést auditovatelnost záznamů ve smyslu identifikace vlastníka každé provedené změny v záznamech PK12 Vytvořit cílovou architekturu PK13 Zavést standardy IT Governance do vnitřních procesů ICT PK14 Zajistit praktické využívání IS VIRTUOS pro elektronizaci agend a egovernment průběžně PK15 Dále rozvíjet sdílení dat na bázi webových služeb PK16 Zavést jednotný způsob autorizace a autentizace v návaznosti na datové schránky a jednotný identitní prostot veřejné správy, prioritně prostřednictvím SSO. průběžně PK17 Zajistit dostupnost uživatelské dokumentace online v rámci nápovědy, případně v aplikaci Helpdesk. průběžně PK18 Rozšířit návody řešící typické postupy práce s IS. průběžně PK19 Zavést dlouhodobé hodnocení dodavatelů, monitorování kvality dodávek. průběžně PK22 Rozvíjet projektové řízení při dodávce ICT služeb. průběžně PK23 Používat standardizované a auditovatelné formy poptávek při realizaci zakázek prostřednictvím interních formulářů odboru IT PK24 Sjednotit technologie na základě stanovené Technologické strategie. průběžně PK25 Pokračovat v pravidelné obnově HW a SW dle nastavených životních cyklů. Tabulka č. 11: Harmonogram plnění požadavků na kvality. 20/46

21 6 Řízení bezpečnosti 6.1 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti informačního systému KÚPK byly stanoveny v následujících třech oblastech: zajištění bezpečnosti dat, která jsou v IS zpracovávána, zajištění bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím IS poskytovány, zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků. Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti IS jsou uvedeny v následující tabulce, a to v členění do výše uvedených oblastí. Uvedené cíle jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost zpracovávaných informací a poskytovaných služeb, tj. aby byla zajištěna jejich důvěrnost, dostupnost a integrita Celková bezpečnost IS Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti celková bezpečnost IS CB01 CB02 Řízení informační bezpečnosti Soulad s legislativou Splnit požadavky ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 17799, ČSN ISO/IEC 25999, a dalších norem a tím dostat informační bezpečnost IS KÚPK na certifikovanou úroveň vzhledem k mezinárodním normám a standardům. Zajistit, aby všechny oblasti IS byly v souladu s platnou legislativou a interními předpisy. Stanovit požadavky a mechanismy na ochranu jednotlivých oblastí IS, vyplývající z legislativy. řízení legislativa Tabulka č. 12: Celkové bezpečnostní cíle IS Bezpečnost zpracovávaných dat Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti 21/46

22 Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti bezpečnost zpracovávaných dat v IS CB03 CB04 Dostupnost a důvěrnost dat Odpovědnost za operace s daty Klasifikovat data podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti. V závislosti na tomto charakteru implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící data před neoprávněným přístupem při operacích s nimi. V závislosti na charakteru dat v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s daty, především o ošetření a kontrolu vstupu, zpracování a výstupu dat z IS. dostupnost a důvěrnost auditovateln ost Tabulka č. 13: Cíle v oblasti bezpečnosti zpracovávaných dat Bezpečnost poskytovaných služeb Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti Klasifikovat funkcionalitu služeb IS podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti prováděných operací a přístupu k datům. CB05 Dostupnost a důvěrnost funkcionality V závislosti na tomto charakteru implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící danou funkcionalitu před neoprávněným přístupem. dostupnost důvěrnost a bezpečnost služeb IS Budou stanoveny SLA pro jednotlivé služby, které budou pravidelně kontrolovány a vyhodnocována dostupnost jednotlivých služeb. CB06 Odpovědnost za operace se službami V závislosti na charakteru funkcionality v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s danou funkcionalitou. Ke každé službě bude definován vlastník, to je konkrétní zodpovědná osoba za danou službu. auditovatelnost Tabulka č. 14: Cíle v oblasti bezpečnosti poskytovaných služeb. 22/46

23 6.1.4 Bezpečnost technických a programových prostředků Oblast bezpečnosti Označení cíle Název cíle Popis cíle Atribut bezpečnosti CB07 Klientské stanice Definice aplikace bezpečnostních postupů pro zajištění vyšší bezpečnosti stanic úřadu. dostupnost a důvěrnost bezpečnost technických a programových prostředků CB08 Servery stanice a Aplikace bezpečnostních postupů pro zajištění vyšší bezpečnosti serverů a stanic. dostupnost a důvěrnost CB09 Síťová infrastruktura Aplikace bezpečnostních postupů pro zajištění vyšší bezpečnosti síťové infrastruktury. dostupnost a důvěrnost Tabulka č. 15: Cíle v oblasti bezpečnosti technických a programových prostředků. 6.2 Požadavky na bezpečnost ISVS Požadavky na bezpečnost ISVS vznikly konkretizací výše stanovených cílů řízení bezpečnosti, a to pro jednotlivé informační systémy resp. záměry na vybudování nových IS, nebo jejich skupiny, případně pro nebo záměry na jejich vybudování. Souhrn požadavků včetně vazeb na cíl, který naplňují, a vazeb na IS, pro které platí, je uveden v následující tabulce. Cíl bezpečnosti Označení požadavku Popis požadavku Platí pro PB01 Pravidelně aktualizovat analýzu rizik. CB01: Řízení bezpečnostních rizik PB02 PB03 Na základě analýzy rizik vytvořit a udržovat aktuální souhrn požadovaných organizačních, personálních, technických a fyzických opatření na eliminaci rizik či na minimalizaci případných škod a zahájit jejich postupnou realizaci. Realizovat organizační opatření, které zajistí pravidelnou aktualizaci analýzy rizik po významnějších změnách IS a průběžně kontrolovat jejich plnění. PB04 Začlenit požadavek na vytvoření bezpečnostního projektu s analýzou rizik pro nově pořizované IS do jejich zadávací dokumentace. všechny nové IS 23/46

24 Cíl bezpečnosti Označení požadavku Popis požadavku Platí pro PB05 Na základě doporučení analýzy rizik vytvořit nebo doplnit a dále pravidelně aktualizovat související provozní dokumentaci (provozní řád IS, bezpečnostní koncepce). CB02: Soulad s legislativou PB06 Zavést proces řízení souladu IS s legislativou, který bude pravidelně kontrolovat soulad IS s interní, národní a evropskou legislativou a navrhovat opatření pro případné neshody. PB07 Vytvořit datovou architekturu IS a klasifikovat data podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti (veřejná, citlivá či jinak chráněná). CB03: Dostupnost a důvěrnost dat PB08 V závislosti na datové architektuře IS implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící data před neoprávněným přístupem při operacích s nimi (především při jejich pořizování, ukládání, přenosu i zálohování). PB09 Realizovat organizační opatření, které zajistí řízení koncepce oprávnění přístupu k datům a funkcionalitě na základě klasifikace dat (viz PB07) a funkcionality (viz PB11). CB04: Odpovědnost za operace s daty PB10 V závislosti na charakteru dat v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s daty (např. nepopiratelnost provedených změn, prokazatelnost odpovědnosti za vložená data, sledování přístupu k datům aj.). PB11 Klasifikovat funkcionalitu služeb IS podle jejich charakteru bezpečnosti a citlivosti prováděných operací a přístupu k datům. CB05: Dostupnost a důvěrnost funkcionality PB12 V závislosti na tomto charakteru implementovat v jednotlivých IS adekvátní mechanismy, chránící danou funkcionalitu před neoprávněným přístupem. PB09 Realizovat organizační opatření, které zajistí řízení koncepce oprávnění přístupu k datům a funkcionalitě na základě klasifikace dat (viz PB07) a funkcionality (viz PB11). CB06: Odpovědnost za operace se službami PB13 V závislosti na charakteru funkcionality v jednotlivých IS implementovat mechanismy pro zajištění auditovatelnosti práce s danou funkcionalitou (např. sledování přístupu k funkcionalitě nebo pokusu o něj aj.). 24/46

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Informační koncepce. Zlínský kraj. zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS

Informační koncepce. Zlínský kraj. zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS Informační koncepce Zlínský kraj zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS Zpracoval Ing. Jiří Fux Bezpečnostní správce ICT jiri.fux@kr-zlinsky.cz 577 043 262 Schválil

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Informační koncepce Projekt: Předmět: Atestace IS Krajského úřadu Karlovarského kraje dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Informatika ve Zlínském kraji

Informatika ve Zlínském kraji Informatika ve Zlínském kraji 2009 RNDr. Ivo Skrášek Krajský úřad Zlínského kraje Personální controlling Sběr dat personálního charakteru ze všech zřizovaných organizací Sběr probíhá dvakrát ročně Technologie:

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 1. března 2016 Datum vypracování: 2. února 2016 Datum schválení: 29. února 2016 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Informační koncepce. Městský úřad Hranice. Projekt:

Informační koncepce. Městský úřad Hranice. Projekt: Městský úřad Hranice Informační koncepce Projekt: Předmět: Atestace IS Městského úřadu Hranice dle Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů Informační

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft)

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) ICZ DESA - Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA - Důvěryhodná

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Personální audit. Audit informačního systému. Audit SW a HW

Personální audit. Audit informačního systému. Audit SW a HW Personální audit Audit informačního systému Audit SW a HW Jméno: UČO: forma studia: ročník: 2014 Brno Úvodní zpráva Konkretizujte předmět auditovaní. Identifikace objektu pozorování. Účel auditu. Stanovené

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002

ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002 ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002 Role standardů ISVS při budování informačních systémů veřejné správy (zkušenosti z ČR) Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné informační systémy petrikovitse@uvis.cz 1

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více