Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třince za rok 2013"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne

2 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 2.4 Dlouhodobý hmotný majetek 2.5 Dlouhodobý finanční majetek 2.6 Zásoby 2.7 Krátkodobý finanční majetek 3. Pohledávky města 3.1 Dlouhodobé pohledávky 3.2 Krátkodobé pohledávky 4. Závazky města 4.1 Dlouhodobé závazky 4.2 Krátkodobé závazky 5. Rozpočet a rozpočtová opatření 6. Příjmy města 6.1 Daňové příjmy 6.2 Nedaňové příjmy 6.3 Kapitálové příjmy 6.4 Přijaté transfery 7. Výdaje města 7.1 Odbor životního prostředí a zemědělství 7.2 Odbor investic 7.3 Oddělení právní 7.4 Odbor správy majetku města pozemky 7.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství 7.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura 7.7 Odbor sociálních věcí 7.8 Odbor dopravy 7.9 Městská policie 7.10 Odbor vnitřních věcí 7.11 Oddělení platové a personální 7.12 Odbor ekonomický 7.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování 7.14 Odbor správy majetku města bytový a nebytový fond 7.15 Odbor informatiky 7.16 Útvar krizového řízení 7.17 Odbor kancelář vedení města Závěrečný účet města Třince za rok Strana 2 (celkem 78)

3 8. Peněžní fondy města 8.1 Fond sociální 8.2 Fond rozvoje bydlení 8.3 Fond životního prostředí 9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 9.1 Financování 9.2 Dluhová služba 9.3 Finanční vypořádání 9.4 Přezkoumání hospodaření města 10. Příspěvkové organizace města Třince 10.1 Mateřské a základní školy Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, příspěvková organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace 10.2 Ostatní příspěvkové organizace města Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace 11. Společnosti s majetkovou účastí města 11.1 Distribuce tepla Třinec, a.s Nehlsen Třinec, s.r.o TRISIA, a.s Kvalifikační a personální agentura, o.p.s HRAT, s.r.o. Závěrečný účet města Třince za rok Strana 3 (celkem 78)

4 11.6 Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 12. Dobrovolný svazek obcí 13. Závěr 14. Použité zkratky 15. Přehled organizačních jednotek města 16. Přílohy Příloha č. 1 Zpráva o inventarizaci majetku a závazků v roce Příloha č. 2 - Stav majetku a závazků Příloha č. 3 - Rozvaha města Třince sestavená k Příloha č. 4 Příloha k rozvaze Příloha č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) Příloha č. 6 Porovnání plnění příjmů města Třince v letech po provedené konsolidaci (druhové třídění) Příloha č. 7 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Příloha č. 8 Investiční akce města v roce Příloha č 9 - Čerpání energií - Příloha č. 10 Čerpání prostředků získaných z prodeje městských bytů Příloha č Přehled poskytnutých příspěvků Příloha č. 12 Přehled přijatých darů a příspěvků Příloha č. 13 Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Příloha č. 14 Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Příloha č Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok Závěrečný účet města Třince za rok Strana 4 (celkem 78)

5 1. Úvod Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu města při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok. Návrh závěrečného účtu města za rok včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu města včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok mohou občané města Třince uplatnit: písemně na adresu: Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, ve lhůtě do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy. Podrobné údaje o hospodaření města v roce jsou uloženy na ekonomickém odboru a na příslušných odborech a jsou kdykoliv k dispozici. 2.1 Prodej majetku města 2. Majetek města Prodej městského majetku dosáhl v roce celkové výše ,75 Kč, z toho: Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 9.761,90 Kč Prodej pozemků Kč Prodej ostatních nemovitostí a jejich částí ,85 Kč Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku Kč. V roce pokračoval zejména prodej městských bytů občanům města. Prodej bytů byl schválen na jednáních zastupitelstva města dne 18.6., 17.9., a Hodnota prodaných bytů dosáhla v roce celkové výše Kč. 2.2 Inventarizace majetku Rada města Třince na své 59. schůzi dne schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce. Tato komise řídila činnost Závěrečný účet města Třince za rok Strana 5 (celkem 78)

6 všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena ke dni Stav majetku a závazků podléhající inventarizaci k : Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Oprávky Opravné položky Podrozvahové účty Ověřovací dopisy k pohledávkám a závazkům byly zaslány. Celkem: ,08 Kč ,94 Kč ,73 Kč ,20 Kč ,67 Kč ,19 Kč ,34 Kč ,31 Kč ,25 Kč ,64 Kč ,84 Kč ,36 Kč ,47 Kč V rámci inventarizace hmotného a nehmotného majetku bylo inventarizačními komisemi navrženo a radou města schváleno vyřazení majetku v celkové hodnotě ,62 Kč, z toho organizace a organizační jednotky města ,82 Kč (schváleno na 107. schůzi Rady města Třince dne ), příspěvkové organizace ,80 Kč (schváleno na 108. schůzi Rady města Třince dne ). Podrobné seznamy vyřazeného majetku města jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru. Celková částka vyřazeného majetku je uvedena v pořizovacích cenách (tzn. hodnota brutto, tj. účetní hodnota bez zahrnutí oprávek). V rámci inventarizace majetku a závazků v roce nebyly zjištěny manka a přebytky. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce byla seznámena rada města na své 113. schůzi dne , která tuto zprávu schválila. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků v roce je uvedena v příloze č. 1 závěrečného účtu města. V příloze č. 2 je uveden Stav majetku a závazků k Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 2,44 %. 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) Programy ,79 Celkem za SÚ: , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - programy , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - studie ,20 Celkem za SÚ: , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - územní plány, studie, energetické audity ,32 Celkem za SÚ: ,32 Závěrečný účet města Třince za rok Strana 6 (celkem 78)

7 2.4 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) 0110 Budovy - bytové domy a bytové jednotky , Bytové domy a bytové jednotky - zástavy , Nebytové domy a nebytové jednotky využívané pro služby obyvatelstvu , Nebytové domy a nebytové jednotky - zástavy , Ostatní nebytové domy a nebytové jednotky , Komunikace a veřejné osvětlení , Ostatní inženýrské sítě , Jiné stavby , Ostatní stavby ,40 Celkem za SÚ: , Pracovní stroje a zařízení , Přístroje a zvláštní technické zařízení, PC , Dopravní prostředky , Inventář ,51 Celkem za SÚ: , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Prádlo, oděvy ,27 Celkem za SÚ: , Lesní pozemky , Zahrady, pastviny, louky, rybník , Zastavěná plocha , Ostatní pozemky ,62 Celkem za SÚ: , Kulturní předměty - ostatní ,20 Celkem za SÚ: , Nedokončený DHM - bytové domy a jednotky , Nedokončený DHM - nestavební , Náklady na projektovou dokumentaci , Jiné investice (pozemky) , Pořízení - kulturní předměty 0, Nedokončený DHM - nebytové domy, jednotky pro služby obyvatelstvu , Nedokončený DHM - ostatní nebytové domy , Nedokončený DHM - inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení , Nedokončený DHM - jiné stavby , Nedokončený DHM - ostatní stavby ,30 Celkem za SÚ: ,95 Účet 031 město nemá v majetku žádný stavební pozemek. Účet kulturní předměty - jedná se zejména o Kytici, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M a červený pískovec Věčný pramen, který je položen na náměstí T.G.M. 2.5 Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k ekvivalencí. Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem DTT, a.s ,00 Celkem za SÚ: ,00 Závěrečný účet města Třince za rok Strana 7 (celkem 78)

8 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - TRISIA a.s , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Nehlsen s.r.o , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - KaPA ,73 Celkem za SÚ: , Ostatní DFM - akcie 1 000, Ostatní DFM - vklady ,00 Celkem za SÚ: ,00 Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem jedná se o společnost Distribuce tepla Třinec, a.s., kde má město 100% účast. Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem : Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec 50 % účast města TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec účast 33,3 % města Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec - účast 33,33 % města Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek : Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava 1 akcie v hodnotě Kč Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o., Družstevní 294, Třinec vklad města v hodnotě Kč Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec vklad města v hodnotě Kč 2.6 Zásoby Účet 112 Materiál na skladě - všeobecný materiál v hodnotě ,67 Kč 2.7 Krátkodobý finanční majetek Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) 0110 Základní běžný účet - KB , Základní běžný účet - ČS , Základní běžný účet - ČNB , Samostatný ZBÚ - Finanční prostředky ze SFDI na investiční výdaje 0, Samostatný ZBÚ - Revitalizace povodí Olše měna - CZK , Samostatný ZBÚ - Revitalizace povodí Olše měna - EUR , ZBÚ Třinec - skatepark - Unicredit Bank 0, ZBÚ - příjmový účet - KB , ZBÚ - příjmový účet - ČS , Příjmový účet - odpady , Příjmový účet - nájemné , ZBÚ - výdajový účet - KB , ZBÚ - výdajový účet - ČS ,61 Celkem za SÚ: , Sociální fond obce , Fond rozvoje bydlení ,14 Celkem za SÚ: , Depozitní účet ,41 Celkem za SÚ: , Recepty a žádanky 3 708,91 Celkem za SÚ: 3 708,91 Závěrečný účet města Třince za rok Strana 8 (celkem 78)

9 Účet 245 Jiné běžné účty depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. složené jistoty k prodeji městských bytů, pozůstalosti, složené jistoty k veřejným zakázkám apod. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Rok Rok 2011 Rok 2012 Rok , , , , , , , , , , , , , , , ,34 3. Pohledávky města Pohledávky se vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podíl pohledávek na rozpočtu města Třince je ve výši 2,29 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: pohledávky v samostatné působnosti např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku pohledávky v přenesené působnosti jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých konkrétních dlužnících a jejich výši nedoplatků. U pohledávek v přenesené působnosti byl v roce proveden následující odpis pohledávek: u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč. Jednalo se celkem o odpis u 139-ti občanů, z toho u 20-ti občanů z důvodu prekluze a u zbývajících se jedná zejména o zemřelé bez možnosti úhrady nedoplatku v rámci dědického řízení. u dopravních přestupků, zákonných pojistek a řidičských průkazů v celkové výši ,30 Kč, z toho odpisy u 6-ti pokut Kč a 1 nákladů řízení Kč a prekluze u celkem u 82 pokut, z toho u 77 pokut šlo o prekluzi u pokut udělených odborem vnitřních věcí v celkové výši ,38 Kč, z toho u 104 pokut ,61 Kč a u 26-ti nákladů řízení ,77 Kč, a to z důvodu prekluze u pokut udělených městskou policií celkem Kč u 11-ti pokut Závěrečný účet města Třince za rok Strana 9 (celkem 78)

10 u pokut udělených odborem životního prostředí a zemědělství ve výši Kč, z toho u 2 pokut Kč a 1 nákladů řízení Kč. u pokut udělených živnostenským úřadem v celkové výši Kč, z toho odpis u 6-ti pokut Kč, u 10 nákladů řízení Kč a prekluze u 3 pokut Kč a 2 nákladů řízení Kč u pohledávek na dávkách sociální péče (vyplacené podle zákona č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši Kč, a to u 16 případů z důvodu prekluze. 3.1 Dlouhodobé pohledávky Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) Stálá záloha - CCS - dlouhodobě poskytnutá ,00 Celkem za SÚ: , Poskytnutá přechodná výpomoc FO z FRB ,20 Celkem za SÚ: ,20 Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy jedná se o stálou zálohu na platební karty CCS. Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany města. 3.2 Krátkodobé pohledávky Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) 0203 Služby - byty , Služby - nebytové prostory , Poplatky - byty, NP - SMM 605, Nájemné, služby, stravné , Vodné , Stočné , Nájemné z pozemků , Nájemné z bytů , Nájemné z nebytových prostor , Prodej nemovitostí , Odstranění stavby , Oplocení zámku v Ropici , Prodej služebního auta Opel Kadet , Náklady rozhodnutí , Objekt č. 27 Oldřichovice , Poplatek za odchyt psů , Pronájem hrobových míst , Věcná břemena 6 202, Ostatní příjmy - faktury , Poplatek za správu bytu 770, Soudní poplatek a náhrady škod ,89 Celkem za SÚ: , Zálohy dodavatelům, tuzemsko energie, ostatní , Zálohy na školení ,00 Celkem za SÚ: , Poplatek ze psů , Pokuty , Náklady řízení , Blokové pokuty MěP nezaplacené na místě , Blokové pokuty MěP nezaplacené na místě , Dopravní pokuty ,51 Závěrečný účet města Třince za rok Strana 10 (celkem 78)

11 Dopravní pokuty - náklady řízení , Sankční poplatky - znečištění ovzduší 3 600, Odvoz odpadků - občané , Odvoz odpadků - organizace , Poplatek za komunální odpad , Poplatek z veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity 740, Poplatek za rekreační pobyt 1 190, Pohřebné ,50 Celkem za SÚ: , Půjčky ze sociálního fondu , Ostatní pohledávky za zaměstnanci ,00 Celkem za SÚ: , Pohledávky za SR - finanční vypořádání se SR , Pohledávky za SR - OP LZZ ,00 Celkem za SÚ: , Pohledávky za rozpočty ÚSC - přestupky veř. - pr. sml. zápis do IS , Pohledávky za rozpočty ÚSC - ostatní ,00 Celkem za SÚ: , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neziskovým organizacím - finanční vypořádání ,00 Celkem za SÚ: , Ostatní kompenzace - faktury , Pohledávky za dědici - pohřby , Ostatní krátkodobé pohledávky , Ostatní krátkodobé pohledávky - sociální fond ,00 Celkem za SÚ: , Náklady příštích období ,67 Celkem za SÚ: , Dohadné účty aktivní ,89 Celkem za SÚ: ,89 Účet 311 prodej nemovitostí jedná se zejména o schválené prodeje městských bytů. Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti výše nedoplatků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( ,96 Kč) je ovlivněna zejména nedoručením složenek za II. pololetí v některých částech Oldřichovic zaviněné ze strany České pošty. Účet 346 Pohledávky za státním rozpočtem požadavky na doplatky dotací na sociálně-právní ochranu dětí Kč a doplatek dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky Kč. Účet 348 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě veřejnoprávní smlouvy pro okolní obce Kč a vratky části nevyužitého grantu od společnosti Centrum psychologické pomoci, p.o. ve výši Kč. Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery neinvestiční příspěvek pro TŽ a.s. na provoz Muzea třineckých železáren a města Třince ve výši Kč, transfer pro Regionální radu Třinec INFOTOUR 4 ve výši Kč a grant pro Církevní základní a mateřskou školu ve výši Kč Účet 381 Náklady příštích období zejména maintenance k programu Navision, předplatné právního systému, prodloužení domény, technická podpora, pojištění služebních vozidel, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, převod kreditu do frankovacího stroje. Účet 388 Dohadné účty aktivní - tvorba dohadného účtu aktivního ke dni ve výši skutečných nákladů elektrická energie, služby, telefonické hovory, dohad na neinvestiční dotaci na Strategický plán (ÚZ 14013), dohad na DPH z vyúčtování energií a služeb. Závěrečný účet města Třince za rok Strana 11 (celkem 78)

12 4. Závazky města Podíl závazků města na rozpočtu města činí 8,21 %. 4.1 Dlouhodobé závazky Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) 0120 Dlouhodobý úvěr ČS, a.s - jistina , Dlouhodobý úvěr ČSOB, a.s. Revitalizace Olše - jistina ,03 Celkem za SÚ: , Dlouhodobé přijaté zálohy - ul. Komenského ,90 Celkem za SÚ: ,90 Účet dlouhodobé přijaté zálohy od nájemníků - příspěvky na městský byt ul. Komenského. 4.2 Krátkodobé závazky Finanční účet SÚ AÚ Popis Skutečný stav (v Kč) 0110 Dodavatelé - nezaplacené faktury , Dodavatelé - nezaplacené faktury - sociální fond , Dodavatelé dlouhodobého majetku ,98 Celkem za SÚ: , Krátkodobé zálohy - přísp. ul. Kom. a KARIPER, a.s., VHP, Bunkr ,71 Celkem za SÚ: , Závazky z dělené správy - autovraky , Závazky - složení jistiny - depozitní účet ,00 Celkem za SÚ: , Zaměstnanci ,00 Celkem za SÚ: , Pojistné VZP - z platu , Pojistné VZP z nákladů , Pojistné sociálního zabezpečení - z platu , Pojistné sociálního zabezpečení - z nákladů ,00 Celkem za SÚ: , Daň z příjmů z mezd zaměstnanců ,00 Celkem za SÚ: , DPH 15% - plný vstup 270, DPH 21 % - plný vstup , DPH - vyrovnání s FÚ ,00 Celkem za SÚ: , Kr. přijaté zálohy na transfery - ze SR - mimo SF a limity neinv , Kr. přijaté zálohy na transfery - ze SR - soc. dávky - bez ÚZ -100, Kr. přijaté zálohy na transfery - ze SR ,00 Celkem za SÚ: , Jiné krátkodobé závazky - nákup pozemků , Jiné krátkodobé závazky - věcná břemena -421, Jiné krátkodobé závazky - důchodové spoření , Ostatní krátkodobé závazky k depozitnímu účtu , Nalezená hotovost - depozita , Ostatní závazky - depozita , Ostatní závazky - nesvéprávní ,30 Celkem za SÚ: , Výnosy příštích období ,00 Celkem za SÚ: , Dohadné účty pasivní ,00 Celkem za SÚ: ,00 Závěrečný účet města Třince za rok Strana 12 (celkem 78)

13 Účet 321 Dodavatelé účet obsahuje neproplacené faktury, které došly na město většinou na konci roku a v lednu 2014, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce a splatnost faktur byla zpravidla v lednu Účet Zaměstnanci - jedná se o mzdy zaměstnanců MěÚ a MěP za prosinec. Účet 384 Výnosy příštích období odhad platby daně z příjmů právnických osob za město Třinec za rok (následně v roce 2014 opraveno dle skutečnosti). Účet 389 Dohadné účty pasivní dohady na energie (voda, plyn, elektrická energie) Kč, dohad na neinvestiční příspěvek pro TŽ a.s. na provoz Muzea třineckých železáren a města Třince ve výši Kč a na grant pro Církevní základní školu ve výši Kč. V příloze č. 3 uvádíme Rozvahu města Třince sestavenou k v ní jsou uvedeny veškeré informace o majetku, pohledávkách a závazcích v porovnání se stavem k a v příloze č. 4 předkládáme Přílohu k rozvaze. 5. Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet města Třince na rok byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 14/406/2012 na jeho 14. zasedání Zastupitelstva města Třince dne Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši: Kč příjmů, z toho: Daňové příjmy ve výši Kč Nedaňové příjmy ve výši Kč Kapitálové příjmy ve výši Kč Přijaté transfery ve výši Kč Kč výdajů, z toho: Běžné výdaje ve výši Kč Kapitálové výdaje ve výši Kč Kč financování V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města. Rozpočtová opatření schvalovala podle pravomocí rada města nebo zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o Kč a financování bylo upraveno o Kč. Rozpočtová opatření souvisí zejména s prodejem městských bytů občanům, přijetím dotací a průběžnými potřebami jednotlivých organizačních jednotek města. Upravený rozpočet tak dosáhl k konečné výše : Kč příjmů, z toho: Závěrečný účet města Třince za rok Strana 13 (celkem 78)

14 daňové příjmy Kč nedaňové příjmy Kč kapitálové příjmy Kč přijaté transfery Kč Kč výdajů, z toho: běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Kč financování. Celkové výdaje města byly čerpány na 64,74 %, z toho běžné výdaje na 82,29 % a kapitálové výdaje na 29,09 %. Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem Rok Rok 2011 Rok 2012 Rok , , , , , , , , , , , , Veškeré výdaje o plnění a čerpání rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2 12 M). 6. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: 1. daňové příjmy - rozpočtová třída 1 2. nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 3. kapitálové příjmy rozpočtová třída 3 4. přijaté transfery - rozpočtová třída 4 Celkové příjmy rozpočtu města za rok byly naplněny na 104,42 %, z toho daňové příjmy na 103,85 %, nedaňové příjmy na 111,33 %, kapitálové příjmy na 104,28 % a přijaté transfery na 100,00 %. rok rok Daňové příjmy , , , ,04 Nedaňové příjmy , , , ,40 Kapitálové příjmy , , , ,85 Přijaté transfery , , , ,31 Příjmy města celkem , , , ,60 Závěrečný účet města Třince za rok Strana 14 (celkem 78)

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Příloha vyhlášky č. 323/2002 Sb.

Příloha vyhlášky č. 323/2002 Sb. Příloha vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., č. 452/2011 Sb.,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 2.133.499,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 529.191,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 313.247,1

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.397.356,17 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 363.947,17 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více