ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA"

Transkript

1 Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary ( zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: brusič skla sklář, duté a lisované sklo Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka vzdělávání: 3 roky Forma vzdělávání: denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Ředitel školy:.. Ing. Jiří Rezek

2 ~ 2 ~ Obsah ŠVP : Sklář výrobce a zušlechťovatel skla 1. PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN, PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE PODMÍNKY REALIZACE ŠVP CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘEVODNÍ TABULKY SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NĚMECKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK OBČANSKÁ NAUKA MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE ZÁKLADY EKOLOGIE TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE EKONOMIKA A ORGANIZACE TECHNICKÉ KRESLENÍ SKLÁŘSKÉ MATERIÁLY TECHNOLOGIE VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA ODBORNÉ KRESLENÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ DĚJINY UMĚNÍ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK ODBORNÝ VÝCVIK SEZNAM ZKRATEK POUŽITÁ LITERATURA AUTORSKÝ KOLEKTIV

3 Identifikační údaje ~ 3 ~ 1. Profil absolventa Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: sklář, duté a lisované sklo brusič skla Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak v podnikatelské sféře. Podle svého zaměření vykonává úkony v celém procesu příslušné sklářské výroby, tj. při výrobě dutého a lisovaného skla, broušení skla. Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů. Očekávané klíčové odborné kompetence absolventa 1.Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě, tzn. aby absolvent: vykonával pracovní činnosti v celém procesu příslušné sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj při výrobě dutého a lisovaného skla, broušení skla, užíval platné normy, předepsané jednotky a značky, využíval specifické aplikační programové vybavení pro tvorbu výrobní dokumentace, návrhu vzorů výrobků apod., připravil pracoviště a potřebnou výrobní dokumentaci, ovládal základní technologie a dodržoval technologickou kázeň, posuzoval vhodnost a správnost aplikace pracovních postupů, použitých materiálů, pomůcek a zařízení, pracoval s nářadím, obsluhoval stroje a zařízení a prováděl jejich základní údržbu, plnil samostatně i v týmu stanovené úkoly v souladu s technologickými postupy, prokazoval manuální řemeslnou zručnost a uplatňoval talentové vlohy zejména při individuální výrobě sklářských výrobků, dokončoval výrobky předepsanými výrobními způsoby, posuzoval kvalitu výrobků, prováděl jejich adjustáž, balil a expedoval výrobky předepsanými způsoby, uplatňoval základní marketingové dovednosti.

4 ~ 4 ~ 2. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik, znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. 3. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana). 4. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent: znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařil s finančními prostředky, nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

5 ~ 5 ~ Očekávané klíčové občanské kompetence absolventa Jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný. Dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost druhých lidí, vystupovat proti diskriminaci a nesnášenlivosti. Myslet kriticky dokázat zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. Vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, své myšlenky formulovat srozumitelně a souvisle. Kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti, možnosti a nedostatky. Dokázat se adaptovat na pracovní prostředí, pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených. Porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit způsob řešení, popř. varianty řešení. Samostatně plánovat, provádět a kontrolovat činnost nebo řešení úkolu, zhodnotit dosažený výsledek. Pracovat s informacemi, využívat prostředky informační a komunikační technologie. Být schopný aktivně aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě. Získat reálnou představu o pracovních, mzdových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance. Znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Mít základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Způsob ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Jednotná závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Součástí závěrečné zkoušky je samostatná odborná práce dle zadání. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

6 ~ 6 ~ 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: sklář, duté a lisované sklo brusič skla Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením (podle zák.689/2004 ve znění 224/2007). Kritéria přijetí ke studiu pro daný školní rok jsou uvedena dle zákona na www stránkách školy. Celkové pojetí vzdělávání ŠVP Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Záměrem vzdělávání je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Výuka směřuje k tomu, aby si žáci osvojili požadované vědomosti a aby získali klíčové kompetence pro svou další profesní dráhu. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku. Na počátku prvního ročníku si žák volí podle svého zájmu a schopností jedno ze dvou odborných zaměření.v prvním ročníku je výuka žáků společná ve všech teoretických předmětech, v odborném výcviku podle zaměření. Od druhého ročníku je výuka všeobecných a části odborných předmětů společná, v odborném výcviku a speciální technologii podle zaměření. Výuka odborného výcviku se realizuje ve firmě Moser a.s., kde žáci pracují pod vedením proškolených instruktorů za stálé kontroly školou. Ukončování studia: Vzdělávání žáci zakončují jednotnou závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Součástí závěrečné zkoušky je samostatná odborná práce podle zadání. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Schopní absolventi mohou požádat o přijetí do vyššího ročníku čtyřletých maturitních oborů

7 ~ 7 ~ obdobného odborného zaměření nebo využít možnost nástavbového studia oboru či pokračovat v dalším vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání. Metody a formy výuky: Základem je důraz na provázanost klasické frontální výuky ( která je v daném čase nejefektivnější) s výukou samostatnou či skupinovou. Postupně bude docházet k většímu individualizovanému přístupu tak, aby v závěrečném ročníku byl žák schopen samostatné práce s vědomím plné odpovědnosti. Ve výuce společenskovědních předmětů kladou vyučující důraz na řízené rozhovory, diskuze a besedy se žáky, maximálně využívají názornosti ve výuce - reálné ukázky, využití techniky- video, DVD projekce, dataprojekce, počítačové techniky, apod. Pro propojení teorie s praxí jsou nezbytné exkurze do výrobních závodů, máme smluvně zajištěný vstup na všechny typy pracovišť. Cílem je žáky zaujmout, podnítit jejich aktivitu a angažovanost, vzájemnou spolupráci, usnadnit procesy učení, poskytnout prostor pro individuální tvořivost a rozvíjet jejich samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost. Optimální je zapojení všech studujících, včetně žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Tradičně umožňujeme účast ve sportovních a vědomostních soutěžích, každoročně vyhlašujeme výtvarnou mezioborovou soutěž na dané téma s výstavou soutěžních prací a jejich vyhodnocením. Výstavami školních prací a závěrečných výrobků představujeme naše učební obory veřejnosti. Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce: výuka ve škole, besedy a exkurze, zapojení do sportovních a vědomostních soutěží, sportovní a turistické kurzy, zážitkové programy, pracovní dílny workshopy, prezentace školy představení oborů, výstavy, výtvarné soutěže, zapojení do etických projektů. Charakteristika obsahových složek Jazykové vzdělávání Jazykové vzdělávání je zaměřeno především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce, efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako informativním prostředkem. Též se podílí na rozvoji jejich duševního a sociálního života. Vzdělávání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní situace v cizojazyčném prostředí. Připravuje žáky k účasti v přímé i nepřímé komunikaci, včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život. Realizace jazykového vzdělávání se uskutečňuje především v předmětech český jazyk, německý nebo anglický jazyk. Společenskovědní a ekonomické vzdělávání

8 ~ 8 ~ Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby byli žáci připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním i profesním životě. Vzdělávání se realizuje především v předmětech občanská nauka a ekonomika. Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních věd. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě a žáci si na jejich základě formují žádoucí vztah k přírodě a životnímu prostředí. Cílem je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd v profesním i každodenním životě tak aby vnímali své okolí a kladli si otázky o okolním světě,vyhledávali k nim na důkazech založené odpovědi a vytvářeli si na jejich základě svůj vlastní názor. Přírodovědné vzdělávání je realizováno především v předmětech fyzika, chemie, ochrana životního prostředí a zdraví. Matematické vzdělávání Cílem matematického vzdělávání je umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace žáci využijí i v dalších předmětech (chemie, fyzika, technické kreslení, odborné předměty). Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu.důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví. Jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách.tato oblast se realizuje v předmětu tělesná výchova a formou kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou. Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Žáci se učí rozumět tomu, jak na jejich zdraví působí výživa, hygiena, životospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato oblast se realizuje především v předmětech ochrana životního prostředí a zdraví, občanská nauka a v tělesné výchově. Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter, prolíná většinou vyučovacích předmětů. Výuka směřuje k utváření kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám, přispívá k jejich tvorbě i ochraně, pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Žáci jsou vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu, k podporování hodnot místní,

9 ~ 9 ~ národní, evropské i světové kultury, k toleranci kultur jiných etnik, k získání přehledu o kulturním dění a uvědomování si vlivu prostředků masové komunikace na utváření kultury. Žáci jsou pobízeni k esteticky tvořivým aktivitám. Estetické vzdělávání je realizováno především v předmětech český jazyk, výtvarná příprava, odborné kreslení, dějiny umění a v praktickém vyučování. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Cílem je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi. Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením včetně specifického programového vybavení, používaného v profesní oblasti. Vzdělávání je realizováno především v předmětu informační a komunikační technologie.

10 Začlenění průřezových témat ~ 10 ~ V rámci jednotlivých předmětů budou začleněna průřezová témata typická pro daný předmět. Jejich upřesnění je součástí učební osnovy, detailní zpracování je součástí tématického plánu vyučujícího. Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prolíná celým vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. V ŠVP Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla jsou zařazena čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. Předpokladem úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože každý se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy. Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti považujeme: informovanost a kritické myšlení, aktivní toleranci, slušnost, zdvořilost, sledovat nejen osobní, ale i veřejné zájmy účast na životě společnosti, ochranu hodnot. Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně praxe, budou součástí jednání v rámci třídnických hodin i studentské rady, dále součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu. Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství, což jsou: osobnostní a sociální výchova, jednání, komunikace, společnost, její struktura, kultura, náboženství, historický vývoj společnosti, stát, politika, politický systém, současný svět, morální výchova, praktická etika, právní výchova, budou realizována především v předmětech občanská výchova, ekonomika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějiny umění. Nový prvek vzdělávání mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích a kritickému přístupu) se uplatní jako součást vyučování českého jazyka a literatury, občanského základu a ekonomiky. Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu využijeme všech vhodných, především aktivizujících metod a forem, např. diskuze, řízený rozhovor na aktuální témata, řešení modelových situací, mluvní cvičení a písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová orientace), plánované exkurze (např. muzeum, galerie, knihovna, výstavy, firemní provozy a pracoviště), besedy a setkání (se zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol a podniků), účast žáků na soutěžích, výstavách, účast na kulturních a sportovních akcích. K posílení hodnotového žebříčku přispívá aktuální nabídka filmových a divadelních představení pro středoškoláky. Vyhodnocení výsledků odborné praxe zohlední např. i samostatnost, iniciativnost, schopnost řešit problémy. Při dnech otevřených dveří a na

11 ~ 11 ~ veletrzích středních škol prezentují žáci školu, jsou aktivní, učí se jednat s dospělými. Tyto akce přispívají i k rozvoji klíčových kompetencí. Člověk a svět práce Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se také dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme s alternativami možnosti uplatnění po absolvování studovaného oboru. Přínosem jsou i besedy se zástupci z praxe, jako například majiteli, ekonomy nebo finančními poradci firem. Žáci navštěvují nejen pracoviště sociálních partnerů školy, ale i Úřad práce, banky. Učíme je vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních příležitostech, písemně i verbálně formulovat svá očekávání a své priority. Učivo průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech: ekonomika, občanská nauka, odborný výcvik, český jazyk a literatura, ochrana životního prostředí a zdraví. Nedílnou součástí je i spolupráce žáků, učitelů a instruktorů. Ti žákům pomáhají vyhodnotit získané informace a tím umožnit odpovědné rozhodování. Pro tuto oblast vzdělávání hrají významnou roli projektové úkoly, které žáci řeší v pracovních týmech. Odborná praxe žáků v reálných podmínkách, exkurze v zaměstnavatelských organizacích, které jsou typické pro příslušnou oblast uplatnění absolventů, spolupráce s Úřadem práce pomohou při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Člověk a životní prostředí Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši absolventi uměli poznávat svět a lépe mu rozuměli (rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a procesům, uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky týkající se existence a života člověka a organismů žijících na naší planetě, diskutovali o nich a zaujímali k nim vlastní postoj, hodnotili sociální chování, své i druhých lidí, osvojovali si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), zapojovali se do ochrany a zlepšování životního prostředí, uměli pracovat s informacemi, jednali hospodárně a dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých předmětech. Jedná se především o předměty ochrana životního prostředí a zdraví, občanská nauka, chemie, odborné technologické předměty včetně odborného výcviku. Mimo.to se o environmentálních problémech diskutuje i v ostatních předmětech v návaznosti na probírané učivo. Mezi hlavní obsahové okruhy tématu Člověk a životní prostředí patří základní biologické poznatky, základy obecné ekologie, ekologie člověka, životní prostředí člověka, ochrana přírody, prostředí a krajiny a ekologické aspekty pracovní činnosti. Environmentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je separace odpadů, účast v různých ekologicky zaměřených projektech, ekologicky zaměřené exkurze a soutěže. Ekologické aktivity a činnosti vedoucí k environmentální výchově jsou upravovány podle plánu a momentálních možností a nabídek spolupráce mimoškolních organizací a firem. Cílem tématu Člověk a životní prostředí je vychovat jedince, který je schopen svou činností přispívat k zlepšení životního prostředí a jednat v zásadách trvale udržitelného rozvoje.

12 ~ 12 ~ Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie (IKT) ve vzdělávacím procesu prostupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků IKT pro svoji činnost. Využívání nových technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce. Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků IKT v běžném životě a ve studiu. Prioritami ve vzdělávacím procesu IKT jsou: schopnost pracovat s počítačem, schopnost používat běžné aplikace (kancelářské balíčky), schopnost učit se používat nové aplikace, komunikace ovou poštou, schopnost získávat informace na internetu, schopnost prezentování a publikování svých názorů a výsledků na internetu. Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou samotného předmětu informační a softwarového vybavení moderních počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkových procesorech, vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi a videem. Žáci zvládají internetovou komunikaci, umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy a ovládají práci s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují začlenění do společnosti, poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech zpracování dat, vyhodnocení výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem řešení určitých problémů. Výuka IKT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah k učení. Ve výuce IKT využijeme také aktivizujících metod výuky (problémová metoda, vypracování projektů, využití didaktických her). Schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je výuka IKT interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka IKT vhodně doplňuje klasickou formu výuky o nadstavbovou část (vyhledávání informací, zpracování poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích jazyků, komunikace apod.). Organizace výuky Pravidelně se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku.v prvním ročníku je výuka žáků společná v teoretických předmětech i v odborném výcviku. Od druhého ročníku je výuka všeobecně vzdělávacích předmětů a části odborných předmětů společná, v odborném výcviku a speciální technologii se dělí podle zaměření. Odborný výcvik se realizuje ve firmě Moser a.s., kde žáci pracují pod vedením proškolených instruktorů za stálé kontroly školou. Výuka žáků probíhá jednak v kmenových učebnách (běžné frontální vyučování), jednak v učebnách odborných (jazykové učebny, učebny IKT, kreslírny, tělocvična, učebny odborného výcviku), a na pracovištích odborného výcviku ve firmě Moser a.s.. Vztah mezi školou a organizací, která praxi zajišťuje je upraven smlouvou o spolupráci při zajištění odborného výcviku. Smlouvu předkládá škola a poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a podpisu. Odborný výcvik ve firmě je vedený proškoleným instruktorem. Plnění smlouvy, průběh praxe, deník odborného výcviku a docházka žáka jsou pravidelně kontrolovány školou pověřeným pedagogem.

13 ~ 13 ~ Pro výuku jazyků, IKT, tělesné výchovy, odborných předmětů a odborného výcviku se žáci dělí do skupin podle počtu a podle odborného zaměření. Klasická výuka je doplněna projektovou výukou, odbornou praxí a dalšími vzdělávacími aktivitami. (Např. exkurze do závodů jsou plánovány tak, aby žáci měli možnost poznat všechny fáze konkrétních technologií a výrob v reálném prostředí firmy. Podle nabídky Galerie umění se žáci podílejí na projektech tvořivých dílen a na vzdělávacích pořadech ve spolupráci s muzeem a dalšími galeriemi nejen Karlovarského kraje. Podobná je spolupráce s protidrogovým centrem, policií, Krajskou knihovnou K.Vary,.) Podle zájmu a možností žáků lze do učebního plánu zařadit zimní lyžařský výcvikový kurs a letní turistický kurs. Žáci se mohou dobrovolně zapojit do etických projektů a dárcovských akcí (Bílá pastelka, Světluška, Vesnička SOS,.). Škola podporuje účast žáků v mimoškolních soutěžích, dle možností poskytují vyučující konzultace pro výtvarné, literární, vědomostní a jiné soutěže. Hodnocení žáků a diagnostika Žáky má škola naučit požadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Vzhledem k nízké motivaci žáků vycházející z věkové kategorie, bude hodnocení žáků zaměřeno především na motivační a informativní funkci. Přesto je nutné pravidelné testování studijních výsledků. Zásady hodnocení: Motivační charakter hodnocení Hodnocení by mělo být motivační, v přímém vztahu k výkonu. Důležité je, aby bylo hodnocení chápáno nejen jako ohodnocení předvedeného výkonu, ale i v kontextu hodnocení celé třídy či skupiny. Tím vstupuje do popředí faktor motivace pro ostatní žáky, např. srovnání s dobrým výkonem, který všichni vidí. Zpětná vazba Zpětná vazba při hodnocení hraje velkou roli a je nezastupitelná. Zde je také nutné stanovit určitá pravidla hodnocení, se kterými jsou rámcově seznámeni všichni předem. Hodnocení by mělo být podkladem k návodu, jak se učit efektivněji, jaké volit učební metody, čeho se případně vyvarovat. Efektivita výuky se odráží ve volbě učebních metod. Vhodná diagnostika může pomoci i k poznání, čeho je třeba a čeho je vhodné se vyvarovat. K tomu je třeba vytvořit si hodnotící prvky či metody, které efektivitu dokáží patřičným způsobem zhodnotit nebo k tomu napomoci. Práce s chybou Oblast chyb vyžaduje jejich vyhodnocování s ohledem na jejich závažnost. Na chyby je třeba upozornit a odlišit, která chyba zásadně negativně ovlivňuje výsledek a která má pouze doprovodný charakter. Jde o poučení z chyb a dosažení co nejmenší míry opakovatelnosti těchto chyb. Předem stanovit pravidla hodnocení Pravidla klasifikace je dobré předem ujednotit, což slouží k přehledu a celkové orientaci i ze strany studentů. Tím se výrazným způsobem předchází zbytečným nedorozuměním. Pro tento účel jsou vypracovány zásady hodnocení - školní klasifikační řád. Důležitou roli má slovní ohodnocení Vedle klasické klasifikace formou stupnice známek hraje významnou roli slovní ohodnocení, které má přinejmenším doprovodný charakter nebo dokresluje celkové hodnocení v širším kontextu. Zde je určitě efektivnější pochvala za dobře odvedenou práci

14 ~ 14 ~ než stálé kárání za nedostatečný či špatný výkon. Pochvala zvyšuje většinou motivační složku práce člověka. V každém předmětu, včetně odborného výcviku, bude žák hodnocen formou ústního ocenění jeho postojů, pochopení probíraného tématu. Usoudí-li vyučující, že je třeba ocenění promítnout do klasifikace, učiní tak. Hodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení Zde jde o citlivé posouzení celkového zatížení a vynaloženého úsilí těchto žáků, je však nutné tuto disproporci při plnění úkolů otevřeně konzultovat s ostatními žáky ve třídě či pracovní skupině. Nejčastěji se setkáváme s žáky se specifickými poruchami učení dyslexií, dysgrafií, dysortografií, s žáky s pomalým psychomotorickým tempem, výjimečně s žáky s tělesným postižením. Při doporučení pedagogicko- psychologické poradny volíme individuální vzdělávací plán, prodlužujeme časové limity u písemných zkoušek, doporučujeme pravidelnou přípravu podle instrukcí speciálního pedagoga doporučeného žákovi poradnou. Tento odborník může navrhnout i kompenzační pomůcky. V mateřském jazyce žák průběžně používá jazykové příručky, v cizím jazyce slovníky a gramatické přehledy, v matematice kalkulačku, tabulky. Doma může pracovat se speciálními počítačovými programy. Při hodnocení žáka je plně respektováno doporučení z poradny. Například se preferuje ústní zkoušení, má-li v něm žák lepší výkony. Protože se někdy porucha učení promítá do dalších předmětů, je evidována třídním učitelem a oznamována příslušným vyučujícím. Evidenci všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vede výchovná poradkyně. Výchovný poradce a školní preventista se také starají o prevenci nežádoucích sociálních jevů v chování žáků, zajišťují přednášky v rámci protidrogové prevence, besedu s policií na téma prevence kriminality a zapojení žáků do akcí charitativních organizací. Pokud jde o žáky talentované a nadprůměrné, škola se je snaží individuálně motivovat k maximálním výkonům zvláště zapojením do řady soutěží a projektů. V této činnosti škola navazuje na dobrou tradici. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Škola průběžně dbá na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání a činnostech, které se vzdělávacím procesem souvisejí. Tyto činnosti vycházejí z platných právních předpisů (Zákoník práce, vyhlášky MZ, zákon o požární ochraně a dalších souvisejících předpisů BOZP a metodických pokynů MŠMT ČR). Škola má zpracován systém vnitřních předpisů, které řeší školení a výchovu zaměstnanců a žáků, hodnocení rizik při školních aktivitách, zdravotní péči, používání osobních ochranných pracovních prostředků, postupy při úrazech zaměstnanců a žáků a při mimořádných situacích. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou místní provozní bezpečnostní předpisy pro pracovní a sportovní činnosti. Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci podle stanovených osnov jsou žáci seznámeni při vstupním školení a v úvodních hodinách výuky. Dále jsou periodicky seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečného chování. Ve školních dílnách jsou na počátku školního roku prokazatelně školeni o dílenském řádu a bezpečnostních normách školy. Před zahájením externího odborného výcviku jsou na základě písemné smlouvy žáci proškoleni smluvním partnerem daného pracoviště. Podobná poučení se provádí před odjezdem na sportovní výcvikové kurzy, exkurze apod Škola dále zajišťije kontroly a revize elektrických zařízení, strojů a přístrojů, plynových instalací a spotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantů, hromosvodů, rozvodů tepla a tělocvičného vybavení. Dbá o nezávadný stav objektu a technického zařízení. Zaměstnanci školy jsou pravidelně a prokazatelně proškolování v otázkách BOZP.

15 ~ 15 ~ Škola eviduje a registruje případné školní úrazy a jejich odškodňování. Značný důraz je kladen na celkové vědomí žáků ohledně uvědomělého dodržování bezpečnostních zásad, smyslu pro pořádek, hygienických návyků včetně odmítání asociálních projevů chování, jako je násilí, šikana, xenofobie a podobné společenské negativní jevy. Škola má zpracován plán prevence sociálních patologických jevů, který je samostatným školním dokumentem.

16 ~ 16 ~ Identifikační údaje 3. Učební plán, přehled využití týdnů ve školním roce Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: sklář, duté a lisované sklo brusič skla Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Základní vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin 1.roč. 2.roč. 3.roč. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika 2 1,5 1,5 5 Fyzika Chemie 1,5 1,5 0 3 Základy ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie* Ekonomika Odborné předměty Technické kreslení Sklářské materiály Technologie 0 1 1,5 2,5 Výtvarná příprava Odborné kreslení Stroje a zařízení Dějiny umění Speciální technologie (podle zaměření) 0 0 1,5 1,5 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 (je dělen podle zaměření od 1.ročníku) Celkový počet hodin za vzdělávání Celková týdenní hodinová dotace 32,5 34, Poznámka: Předmět cizí jazyk žák pokračuje ve výuce jazyka, který studoval na základní škole. Výuku druhého cizího jazyka škola zařadí podle zájmu žáků formou nepovinně volitelného předmětu. Vyučujeme jazyk anglický a německý.

17 Přehled využití týdnů ve školním roce: ~ 17 ~ Činnost 1.roč. 2.roč. 3.roč. Vyučování dle rozpisu učiva Sportovně výcvikový kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva ( opakování učiva, exkurze,výchovně vzdělávací akce, pracovní dílny) Celkem týdnů

18 ~ 18 ~ 4. Podmínky realizace ŠVP Materiální a personální zajištění výuky Personální zajištění: Kompletní výuku zajišťuje tým pedagogických pracovníků, většinou s dlouholetou pedagogickou praxí. Všichni vyučující mají potřebnou způsobilost pro předměty, které vyučují. Vyučující se průběžně dále vzdělávají samostudiem, účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních v rámci DVPP Koordinaci vzdělávacího procesu zajišťují tyto komise: - českého jazyka a literatury, - cizích jazyků, - společenskovědní, - přírodovědná, - tělovýchovná - chemicko-technologická, - výtvarná, - dílenská. Dále na škole působí výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Materiální podmínky: Součástí školy jsou dvě propojené budovy a samostatná tělocvična s posilovnou a školním hřištěm. V původní historické budově z období Art Déco dokončené v roce 1924 sídlí ředitelství školy. Tato část školy včetně části původního mobiliáře a zbytků strojního vybavení dílen je v registraci památkového úřadu. Jsou zde též situovány školní dílny, laboratoře, fotokomora, některé odborné učebny IKT a reprezentační výstavní síň se sbírkami porcelánu. V zadním traktu je napojen objekt s plynovými pecemi pro výpal školních výrobků. Ve sklepních prostorách se nachází přípravna hmot, elektrické pece, zámečnická a keramická dílna, sklady forem a hotových výrobků. Druhá budova s hlavním vchodem pochází z počátku 60. let minulého století. Vchod do školy je zabezpečen čipovým systémem. V přízemí jsou kromě vstupního vestibulu se šatnami žáků lokalizovány výukové a dílenské prostory učňovských oborů. Průchodem se dále vchází do tělocvičny, posilovny a hygienických vybavení. V dalších dvou podlažích jsou ostatní výukové prostory, kreslírny, laboratoře, fotoateliér, odborné učebny, kabinety vyučujících a sborovna. V rekonstruovaných půdních prostorách se nachází sochařský ateliér, knihovna a společenská místnost (studovna). Podesty mezi jednotlivými podlažími jsou využity jako výstavní prostory pro prezentaci ročníkových a maturitních prací žáků. Součástí uzavřeného školního areálu jsou dvě hřiště a atrium s technickým objektem a garáží pro školní automobil. Tento pozemek je výhledově plánován jako relaxační prostor pro žáky. Školní učebny jsou vybaveny klasicky ať mobiliářem, tak technickými a didaktickými pomůckami a přístroji. Vybavení odborných učeben je v rámci finančních možností průběžně modernizováno s důrazem na IKT techniku včetně aktuálního softwaru, skenerů a tiskáren.

19 ~ 19 ~ Škola disponuje internetovou sítí rozvedenou kromě příslušných učeben také do jednotlivých kabinetů a sborovny, kde jsou umístěny kopírovací přístroje. Pro výuku odborných sklářských předmětů je vyčleněna odborná sklářská učebna. Prostřednictvím internetu je umožněna též průběžná informovanost veřejnosti (www stránky školy) i žáků a rodičů.

20 ~ 20 ~ 5. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je důležitou součástí života školy. Podněty, rady a požadavky sociálních partnerů poskytují škole cenné informace v oblasti trhu práce, profilu absolventa, učebního plánu, skladby předmětů, jejich obsahové náplně a aktualizace. Firmy kromě nezanedbatelné materiální pomoci poskytují možnost seznámit žáky s pracovišti v rámci odborných exkurzí, podle požadavků vyučujících doplněné také odborným výkladem. Škola projednává s partnery odborně zaměřené náměty na žákovské projekty a účast odborníků z praxe na závěrečných zkouškách. Smluvně je ve firmě Moser,a.s. zajišťován odborný výcvik žáků, kde většinou nacházejí naši absolventi profesní uplatnění. Materiální pomoc sociálních partnerů zahrnuje finanční podporu a dary, zejména pro vybavování učebními pomůckami a potřebami (např. technika IKT, hmoty, polotovary,vzorky apod.) a také pro účely propagace školy. Učitelům odborných předmětů jsou umožňovány exkurze do výroby, účast na odborných seminářích a seznámení s novými technologiemi a trendy. Sociálními partnery školy jsou: - Moser, a.s.karlovy Vary, - Silikátový svaz SILIS, - Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a. s. Karlovy Vary, - G.Benedikt, s.r.o. Karlovy Vary, - Concordia, a.s. Lesov, - Leander, Porcelán Loučky, s.r.o., - Haas & Czjzek První porcelánová manufaktura v Čechách, s.r.o., - Porcelán Bauer-Hecht, s.r.o., - Karlovarský porcelán, a.s., - Český porcelán, a.s. Dubí, - Lasselsberger,s.r.o., - Sedlecký kaolin a.s. Božičany, - Střední průmyslová škola keramická Bechyně, - Hexion Specialy Chemicals, a.s.,sokolov, - Sokolovská uhelná, a.s., - Elektroporcelán Louny, a.s.,

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více