ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA"

Transkript

1 Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary ( zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: brusič skla sklář, duté a lisované sklo Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka vzdělávání: 3 roky Forma vzdělávání: denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Ředitel školy:.. Ing. Jiří Rezek

2 ~ 2 ~ Obsah ŠVP : Sklář výrobce a zušlechťovatel skla 1. PROFIL ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN, PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE PODMÍNKY REALIZACE ŠVP CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘEVODNÍ TABULKY SOULADU RVP A ŠVP UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NĚMECKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK OBČANSKÁ NAUKA MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE ZÁKLADY EKOLOGIE TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE EKONOMIKA A ORGANIZACE TECHNICKÉ KRESLENÍ SKLÁŘSKÉ MATERIÁLY TECHNOLOGIE VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA ODBORNÉ KRESLENÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ DĚJINY UMĚNÍ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK ODBORNÝ VÝCVIK SEZNAM ZKRATEK POUŽITÁ LITERATURA AUTORSKÝ KOLEKTIV

3 Identifikační údaje ~ 3 ~ 1. Profil absolventa Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: sklář, duté a lisované sklo brusič skla Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak v podnikatelské sféře. Podle svého zaměření vykonává úkony v celém procesu příslušné sklářské výroby, tj. při výrobě dutého a lisovaného skla, broušení skla. Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů. Očekávané klíčové odborné kompetence absolventa 1.Vyrábět a dekorovat výrobky v požadované kvalitě, tzn. aby absolvent: vykonával pracovní činnosti v celém procesu příslušné sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj při výrobě dutého a lisovaného skla, broušení skla, užíval platné normy, předepsané jednotky a značky, využíval specifické aplikační programové vybavení pro tvorbu výrobní dokumentace, návrhu vzorů výrobků apod., připravil pracoviště a potřebnou výrobní dokumentaci, ovládal základní technologie a dodržoval technologickou kázeň, posuzoval vhodnost a správnost aplikace pracovních postupů, použitých materiálů, pomůcek a zařízení, pracoval s nářadím, obsluhoval stroje a zařízení a prováděl jejich základní údržbu, plnil samostatně i v týmu stanovené úkoly v souladu s technologickými postupy, prokazoval manuální řemeslnou zručnost a uplatňoval talentové vlohy zejména při individuální výrobě sklářských výrobků, dokončoval výrobky předepsanými výrobními způsoby, posuzoval kvalitu výrobků, prováděl jejich adjustáž, balil a expedoval výrobky předepsanými způsoby, uplatňoval základní marketingové dovednosti.

4 ~ 4 ~ 2. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem, znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik, znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. 3. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolvent: chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana). 4. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolvent: znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařil s finančními prostředky, nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

5 ~ 5 ~ Očekávané klíčové občanské kompetence absolventa Jednat odpovědně, samostatně a aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný. Dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost druhých lidí, vystupovat proti diskriminaci a nesnášenlivosti. Myslet kriticky dokázat zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. Vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, své myšlenky formulovat srozumitelně a souvisle. Kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti, možnosti a nedostatky. Dokázat se adaptovat na pracovní prostředí, pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených. Porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit způsob řešení, popř. varianty řešení. Samostatně plánovat, provádět a kontrolovat činnost nebo řešení úkolu, zhodnotit dosažený výsledek. Pracovat s informacemi, využívat prostředky informační a komunikační technologie. Být schopný aktivně aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě. Získat reálnou představu o pracovních, mzdových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance. Znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Mít základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Způsob ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Jednotná závěrečná zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Součástí závěrečné zkoušky je samostatná odborná práce dle zadání. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

6 ~ 6 ~ 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Název ŠVP: Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Kód a název oboru: Zaměření: sklář, duté a lisované sklo brusič skla Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Kontaktní adresy: Střední průmyslová škola keramická a sklářská nám. 17.listopadu 12, Karlovy Vary telefon: fax: Zpracováno podle RVP vydaného MŠMT dne čj / ŠVP vydán dne: , č.j. 177/2009 Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením (podle zák.689/2004 ve znění 224/2007). Kritéria přijetí ke studiu pro daný školní rok jsou uvedena dle zákona na www stránkách školy. Celkové pojetí vzdělávání ŠVP Sklář výrobce a zušlechťovatel skla Záměrem vzdělávání je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Výuka směřuje k tomu, aby si žáci osvojili požadované vědomosti a aby získali klíčové kompetence pro svou další profesní dráhu. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku. Na počátku prvního ročníku si žák volí podle svého zájmu a schopností jedno ze dvou odborných zaměření.v prvním ročníku je výuka žáků společná ve všech teoretických předmětech, v odborném výcviku podle zaměření. Od druhého ročníku je výuka všeobecných a části odborných předmětů společná, v odborném výcviku a speciální technologii podle zaměření. Výuka odborného výcviku se realizuje ve firmě Moser a.s., kde žáci pracují pod vedením proškolených instruktorů za stálé kontroly školou. Ukončování studia: Vzdělávání žáci zakončují jednotnou závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Součástí závěrečné zkoušky je samostatná odborná práce podle zadání. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Schopní absolventi mohou požádat o přijetí do vyššího ročníku čtyřletých maturitních oborů

7 ~ 7 ~ obdobného odborného zaměření nebo využít možnost nástavbového studia oboru či pokračovat v dalším vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání. Metody a formy výuky: Základem je důraz na provázanost klasické frontální výuky ( která je v daném čase nejefektivnější) s výukou samostatnou či skupinovou. Postupně bude docházet k většímu individualizovanému přístupu tak, aby v závěrečném ročníku byl žák schopen samostatné práce s vědomím plné odpovědnosti. Ve výuce společenskovědních předmětů kladou vyučující důraz na řízené rozhovory, diskuze a besedy se žáky, maximálně využívají názornosti ve výuce - reálné ukázky, využití techniky- video, DVD projekce, dataprojekce, počítačové techniky, apod. Pro propojení teorie s praxí jsou nezbytné exkurze do výrobních závodů, máme smluvně zajištěný vstup na všechny typy pracovišť. Cílem je žáky zaujmout, podnítit jejich aktivitu a angažovanost, vzájemnou spolupráci, usnadnit procesy učení, poskytnout prostor pro individuální tvořivost a rozvíjet jejich samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost. Optimální je zapojení všech studujících, včetně žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Tradičně umožňujeme účast ve sportovních a vědomostních soutěžích, každoročně vyhlašujeme výtvarnou mezioborovou soutěž na dané téma s výstavou soutěžních prací a jejich vyhodnocením. Výstavami školních prací a závěrečných výrobků představujeme naše učební obory veřejnosti. Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce: výuka ve škole, besedy a exkurze, zapojení do sportovních a vědomostních soutěží, sportovní a turistické kurzy, zážitkové programy, pracovní dílny workshopy, prezentace školy představení oborů, výstavy, výtvarné soutěže, zapojení do etických projektů. Charakteristika obsahových složek Jazykové vzdělávání Jazykové vzdělávání je zaměřeno především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce, efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako informativním prostředkem. Též se podílí na rozvoji jejich duševního a sociálního života. Vzdělávání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní situace v cizojazyčném prostředí. Připravuje žáky k účasti v přímé i nepřímé komunikaci, včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život. Realizace jazykového vzdělávání se uskutečňuje především v předmětech český jazyk, německý nebo anglický jazyk. Společenskovědní a ekonomické vzdělávání

8 ~ 8 ~ Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby byli žáci připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním i profesním životě. Vzdělávání se realizuje především v předmětech občanská nauka a ekonomika. Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních věd. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě a žáci si na jejich základě formují žádoucí vztah k přírodě a životnímu prostředí. Cílem je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd v profesním i každodenním životě tak aby vnímali své okolí a kladli si otázky o okolním světě,vyhledávali k nim na důkazech založené odpovědi a vytvářeli si na jejich základě svůj vlastní názor. Přírodovědné vzdělávání je realizováno především v předmětech fyzika, chemie, ochrana životního prostředí a zdraví. Matematické vzdělávání Cílem matematického vzdělávání je umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace žáci využijí i v dalších předmětech (chemie, fyzika, technické kreslení, odborné předměty). Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a na rozvoj fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu.důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví. Jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách.tato oblast se realizuje v předmětu tělesná výchova a formou kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou. Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Žáci se učí rozumět tomu, jak na jejich zdraví působí výživa, hygiena, životospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato oblast se realizuje především v předmětech ochrana životního prostředí a zdraví, občanská nauka a v tělesné výchově. Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má nadpředmětový charakter, prolíná většinou vyučovacích předmětů. Výuka směřuje k utváření kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám, přispívá k jejich tvorbě i ochraně, pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Žáci jsou vedeni k uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu, k podporování hodnot místní,

9 ~ 9 ~ národní, evropské i světové kultury, k toleranci kultur jiných etnik, k získání přehledu o kulturním dění a uvědomování si vlivu prostředků masové komunikace na utváření kultury. Žáci jsou pobízeni k esteticky tvořivým aktivitám. Estetické vzdělávání je realizováno především v předmětech český jazyk, výtvarná příprava, odborné kreslení, dějiny umění a v praktickém vyučování. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Cílem je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a s informacemi. Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením včetně specifického programového vybavení, používaného v profesní oblasti. Vzdělávání je realizováno především v předmětu informační a komunikační technologie.

10 Začlenění průřezových témat ~ 10 ~ V rámci jednotlivých předmětů budou začleněna průřezová témata typická pro daný předmět. Jejich upřesnění je součástí učební osnovy, detailní zpracování je součástí tématického plánu vyučujícího. Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prolíná celým vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. V ŠVP Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla jsou zařazena čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. Předpokladem úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože každý se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy. Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti považujeme: informovanost a kritické myšlení, aktivní toleranci, slušnost, zdvořilost, sledovat nejen osobní, ale i veřejné zájmy účast na životě společnosti, ochranu hodnot. Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně praxe, budou součástí jednání v rámci třídnických hodin i studentské rady, dále součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu. Stanovená témata vzdělávání pro výchovu k občanství, což jsou: osobnostní a sociální výchova, jednání, komunikace, společnost, její struktura, kultura, náboženství, historický vývoj společnosti, stát, politika, politický systém, současný svět, morální výchova, praktická etika, právní výchova, budou realizována především v předmětech občanská výchova, ekonomika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějiny umění. Nový prvek vzdělávání mediální výchova (výchova k orientaci v masových médiích a kritickému přístupu) se uplatní jako součást vyučování českého jazyka a literatury, občanského základu a ekonomiky. Pro realizaci úkolů vyplývajících z tématu využijeme všech vhodných, především aktivizujících metod a forem, např. diskuze, řízený rozhovor na aktuální témata, řešení modelových situací, mluvní cvičení a písemné slohové práce (etické a morální okruhy, prosperita, hodnotová orientace), plánované exkurze (např. muzeum, galerie, knihovna, výstavy, firemní provozy a pracoviště), besedy a setkání (se zástupci státní správy a samosprávy, vysokých škol a podniků), účast žáků na soutěžích, výstavách, účast na kulturních a sportovních akcích. K posílení hodnotového žebříčku přispívá aktuální nabídka filmových a divadelních představení pro středoškoláky. Vyhodnocení výsledků odborné praxe zohlední např. i samostatnost, iniciativnost, schopnost řešit problémy. Při dnech otevřených dveří a na

11 ~ 11 ~ veletrzích středních škol prezentují žáci školu, jsou aktivní, učí se jednat s dospělými. Tyto akce přispívají i k rozvoji klíčových kompetencí. Člověk a svět práce Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se také dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme s alternativami možnosti uplatnění po absolvování studovaného oboru. Přínosem jsou i besedy se zástupci z praxe, jako například majiteli, ekonomy nebo finančními poradci firem. Žáci navštěvují nejen pracoviště sociálních partnerů školy, ale i Úřad práce, banky. Učíme je vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních příležitostech, písemně i verbálně formulovat svá očekávání a své priority. Učivo průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech: ekonomika, občanská nauka, odborný výcvik, český jazyk a literatura, ochrana životního prostředí a zdraví. Nedílnou součástí je i spolupráce žáků, učitelů a instruktorů. Ti žákům pomáhají vyhodnotit získané informace a tím umožnit odpovědné rozhodování. Pro tuto oblast vzdělávání hrají významnou roli projektové úkoly, které žáci řeší v pracovních týmech. Odborná praxe žáků v reálných podmínkách, exkurze v zaměstnavatelských organizacích, které jsou typické pro příslušnou oblast uplatnění absolventů, spolupráce s Úřadem práce pomohou při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Člověk a životní prostředí Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši absolventi uměli poznávat svět a lépe mu rozuměli (rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a procesům, uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky týkající se existence a života člověka a organismů žijících na naší planetě, diskutovali o nich a zaujímali k nim vlastní postoj, hodnotili sociální chování, své i druhých lidí, osvojovali si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), zapojovali se do ochrany a zlepšování životního prostředí, uměli pracovat s informacemi, jednali hospodárně a dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých předmětech. Jedná se především o předměty ochrana životního prostředí a zdraví, občanská nauka, chemie, odborné technologické předměty včetně odborného výcviku. Mimo.to se o environmentálních problémech diskutuje i v ostatních předmětech v návaznosti na probírané učivo. Mezi hlavní obsahové okruhy tématu Člověk a životní prostředí patří základní biologické poznatky, základy obecné ekologie, ekologie člověka, životní prostředí člověka, ochrana přírody, prostředí a krajiny a ekologické aspekty pracovní činnosti. Environmentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je separace odpadů, účast v různých ekologicky zaměřených projektech, ekologicky zaměřené exkurze a soutěže. Ekologické aktivity a činnosti vedoucí k environmentální výchově jsou upravovány podle plánu a momentálních možností a nabídek spolupráce mimoškolních organizací a firem. Cílem tématu Člověk a životní prostředí je vychovat jedince, který je schopen svou činností přispívat k zlepšení životního prostředí a jednat v zásadách trvale udržitelného rozvoje.

12 ~ 12 ~ Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie (IKT) ve vzdělávacím procesu prostupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků IKT pro svoji činnost. Využívání nových technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce. Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků IKT v běžném životě a ve studiu. Prioritami ve vzdělávacím procesu IKT jsou: schopnost pracovat s počítačem, schopnost používat běžné aplikace (kancelářské balíčky), schopnost učit se používat nové aplikace, komunikace ovou poštou, schopnost získávat informace na internetu, schopnost prezentování a publikování svých názorů a výsledků na internetu. Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou samotného předmětu informační a softwarového vybavení moderních počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkových procesorech, vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi a videem. Žáci zvládají internetovou komunikaci, umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy a ovládají práci s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují začlenění do společnosti, poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech zpracování dat, vyhodnocení výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem řešení určitých problémů. Výuka IKT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah k učení. Ve výuce IKT využijeme také aktivizujících metod výuky (problémová metoda, vypracování projektů, využití didaktických her). Schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je výuka IKT interdisciplinární záležitostí prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka IKT vhodně doplňuje klasickou formu výuky o nadstavbovou část (vyhledávání informací, zpracování poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích jazyků, komunikace apod.). Organizace výuky Pravidelně se střídá týden teoretické výuky s týdnem odborného výcviku.v prvním ročníku je výuka žáků společná v teoretických předmětech i v odborném výcviku. Od druhého ročníku je výuka všeobecně vzdělávacích předmětů a části odborných předmětů společná, v odborném výcviku a speciální technologii se dělí podle zaměření. Odborný výcvik se realizuje ve firmě Moser a.s., kde žáci pracují pod vedením proškolených instruktorů za stálé kontroly školou. Výuka žáků probíhá jednak v kmenových učebnách (běžné frontální vyučování), jednak v učebnách odborných (jazykové učebny, učebny IKT, kreslírny, tělocvična, učebny odborného výcviku), a na pracovištích odborného výcviku ve firmě Moser a.s.. Vztah mezi školou a organizací, která praxi zajišťuje je upraven smlouvou o spolupráci při zajištění odborného výcviku. Smlouvu předkládá škola a poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a podpisu. Odborný výcvik ve firmě je vedený proškoleným instruktorem. Plnění smlouvy, průběh praxe, deník odborného výcviku a docházka žáka jsou pravidelně kontrolovány školou pověřeným pedagogem.

13 ~ 13 ~ Pro výuku jazyků, IKT, tělesné výchovy, odborných předmětů a odborného výcviku se žáci dělí do skupin podle počtu a podle odborného zaměření. Klasická výuka je doplněna projektovou výukou, odbornou praxí a dalšími vzdělávacími aktivitami. (Např. exkurze do závodů jsou plánovány tak, aby žáci měli možnost poznat všechny fáze konkrétních technologií a výrob v reálném prostředí firmy. Podle nabídky Galerie umění se žáci podílejí na projektech tvořivých dílen a na vzdělávacích pořadech ve spolupráci s muzeem a dalšími galeriemi nejen Karlovarského kraje. Podobná je spolupráce s protidrogovým centrem, policií, Krajskou knihovnou K.Vary,.) Podle zájmu a možností žáků lze do učebního plánu zařadit zimní lyžařský výcvikový kurs a letní turistický kurs. Žáci se mohou dobrovolně zapojit do etických projektů a dárcovských akcí (Bílá pastelka, Světluška, Vesnička SOS,.). Škola podporuje účast žáků v mimoškolních soutěžích, dle možností poskytují vyučující konzultace pro výtvarné, literární, vědomostní a jiné soutěže. Hodnocení žáků a diagnostika Žáky má škola naučit požadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Vzhledem k nízké motivaci žáků vycházející z věkové kategorie, bude hodnocení žáků zaměřeno především na motivační a informativní funkci. Přesto je nutné pravidelné testování studijních výsledků. Zásady hodnocení: Motivační charakter hodnocení Hodnocení by mělo být motivační, v přímém vztahu k výkonu. Důležité je, aby bylo hodnocení chápáno nejen jako ohodnocení předvedeného výkonu, ale i v kontextu hodnocení celé třídy či skupiny. Tím vstupuje do popředí faktor motivace pro ostatní žáky, např. srovnání s dobrým výkonem, který všichni vidí. Zpětná vazba Zpětná vazba při hodnocení hraje velkou roli a je nezastupitelná. Zde je také nutné stanovit určitá pravidla hodnocení, se kterými jsou rámcově seznámeni všichni předem. Hodnocení by mělo být podkladem k návodu, jak se učit efektivněji, jaké volit učební metody, čeho se případně vyvarovat. Efektivita výuky se odráží ve volbě učebních metod. Vhodná diagnostika může pomoci i k poznání, čeho je třeba a čeho je vhodné se vyvarovat. K tomu je třeba vytvořit si hodnotící prvky či metody, které efektivitu dokáží patřičným způsobem zhodnotit nebo k tomu napomoci. Práce s chybou Oblast chyb vyžaduje jejich vyhodnocování s ohledem na jejich závažnost. Na chyby je třeba upozornit a odlišit, která chyba zásadně negativně ovlivňuje výsledek a která má pouze doprovodný charakter. Jde o poučení z chyb a dosažení co nejmenší míry opakovatelnosti těchto chyb. Předem stanovit pravidla hodnocení Pravidla klasifikace je dobré předem ujednotit, což slouží k přehledu a celkové orientaci i ze strany studentů. Tím se výrazným způsobem předchází zbytečným nedorozuměním. Pro tento účel jsou vypracovány zásady hodnocení - školní klasifikační řád. Důležitou roli má slovní ohodnocení Vedle klasické klasifikace formou stupnice známek hraje významnou roli slovní ohodnocení, které má přinejmenším doprovodný charakter nebo dokresluje celkové hodnocení v širším kontextu. Zde je určitě efektivnější pochvala za dobře odvedenou práci

14 ~ 14 ~ než stálé kárání za nedostatečný či špatný výkon. Pochvala zvyšuje většinou motivační složku práce člověka. V každém předmětu, včetně odborného výcviku, bude žák hodnocen formou ústního ocenění jeho postojů, pochopení probíraného tématu. Usoudí-li vyučující, že je třeba ocenění promítnout do klasifikace, učiní tak. Hodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami učení Zde jde o citlivé posouzení celkového zatížení a vynaloženého úsilí těchto žáků, je však nutné tuto disproporci při plnění úkolů otevřeně konzultovat s ostatními žáky ve třídě či pracovní skupině. Nejčastěji se setkáváme s žáky se specifickými poruchami učení dyslexií, dysgrafií, dysortografií, s žáky s pomalým psychomotorickým tempem, výjimečně s žáky s tělesným postižením. Při doporučení pedagogicko- psychologické poradny volíme individuální vzdělávací plán, prodlužujeme časové limity u písemných zkoušek, doporučujeme pravidelnou přípravu podle instrukcí speciálního pedagoga doporučeného žákovi poradnou. Tento odborník může navrhnout i kompenzační pomůcky. V mateřském jazyce žák průběžně používá jazykové příručky, v cizím jazyce slovníky a gramatické přehledy, v matematice kalkulačku, tabulky. Doma může pracovat se speciálními počítačovými programy. Při hodnocení žáka je plně respektováno doporučení z poradny. Například se preferuje ústní zkoušení, má-li v něm žák lepší výkony. Protože se někdy porucha učení promítá do dalších předmětů, je evidována třídním učitelem a oznamována příslušným vyučujícím. Evidenci všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vede výchovná poradkyně. Výchovný poradce a školní preventista se také starají o prevenci nežádoucích sociálních jevů v chování žáků, zajišťují přednášky v rámci protidrogové prevence, besedu s policií na téma prevence kriminality a zapojení žáků do akcí charitativních organizací. Pokud jde o žáky talentované a nadprůměrné, škola se je snaží individuálně motivovat k maximálním výkonům zvláště zapojením do řady soutěží a projektů. V této činnosti škola navazuje na dobrou tradici. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Škola průběžně dbá na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při vzdělávání a činnostech, které se vzdělávacím procesem souvisejí. Tyto činnosti vycházejí z platných právních předpisů (Zákoník práce, vyhlášky MZ, zákon o požární ochraně a dalších souvisejících předpisů BOZP a metodických pokynů MŠMT ČR). Škola má zpracován systém vnitřních předpisů, které řeší školení a výchovu zaměstnanců a žáků, hodnocení rizik při školních aktivitách, zdravotní péči, používání osobních ochranných pracovních prostředků, postupy při úrazech zaměstnanců a žáků a při mimořádných situacích. Nedílnou součástí těchto předpisů jsou místní provozní bezpečnostní předpisy pro pracovní a sportovní činnosti. Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci podle stanovených osnov jsou žáci seznámeni při vstupním školení a v úvodních hodinách výuky. Dále jsou periodicky seznamováni se školním řádem a zásadami bezpečného chování. Ve školních dílnách jsou na počátku školního roku prokazatelně školeni o dílenském řádu a bezpečnostních normách školy. Před zahájením externího odborného výcviku jsou na základě písemné smlouvy žáci proškoleni smluvním partnerem daného pracoviště. Podobná poučení se provádí před odjezdem na sportovní výcvikové kurzy, exkurze apod Škola dále zajišťije kontroly a revize elektrických zařízení, strojů a přístrojů, plynových instalací a spotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantů, hromosvodů, rozvodů tepla a tělocvičného vybavení. Dbá o nezávadný stav objektu a technického zařízení. Zaměstnanci školy jsou pravidelně a prokazatelně proškolování v otázkách BOZP.

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Zahradník RVP 41-52-H/01 Zahradník Zahradník Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel Řezníček

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 39-41-H/01 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU..11 UČEBNÍ PLÁN...18 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Šití prádla

Školní vzdělávací program. Šití prádla Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chhomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více