ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martin Čopf Vedoucí bakalářské práce: Ing. František Kalouda, MBA, CSc. Znojmo, duben 2009

2 Jméno a příjmení autora: Martin Čopf Název bakalářské práce: Řízení zásob v konkrétním podniku Název v anglickém jazyce: Inventory management in a specific company Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vedoucí práce: Ing. František Kalouda, MBA, CSc. Rok obhajoby: 2009 Abstrakt: Bakalářská práce poukazuje na význam řízení zásob v obchodě, na nutnost věnovat pozornost trvalému zdokonalování všech jeho součástí, tj. jak evidence a kontroly zásob, tak jejich plánování a financování, stejně jako vlastní regulaci. V práci jsou uvedeny vlastní zkušenosti, které jsem získal u firmy. Cílem práce je seznámení se s optimalizačními modely řízení zásob a porovnání optimálního modelu s praxi v konkrétním podniku a to Adidasu. Abstrakt: This dissertation refers to the significance of inventory management in sales and the need to pay attention to continuous improvement of all its components, i. e. stock records and stock management, planning and financing as well as their regulation. Part of this dissertation is my own experience I gained in the specific company. The purpose of my dissertation is to describe inventory optimization models and compare it with inventory practice applied in a specific company, namely Adidas. Klíčová slova: Zásoby, optimalizační modely, řídící hladiny zásob, metoda ABC, systém SAP Keywords: Stock, optimization models, inventory level stock, method ABC, systeme SAP

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Řízení zásob v konkrétním podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Františka Kaloudy, MBA, CSc., a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. vlastnoruční podpis autora Ve Znojmě

4 Poděkování: Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Františku Kaloudovi, MBA, CSc., za jeho cenné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této práce. Dále bych chtěl poděkovat firmě Adidas a zejména panu Karlu Kříži, který působí jako Store manager v obchodě o kterém jsem psal, za velmi užitečnou spolupráci a konzultaci při psaní této bakalářské práce.

5 OBSAH ÚVOD..7 Cíl práce...8 Použité metody zpracování...8 I. TEORETICKÁ ČÁST + PRAKTICKÁ ČÁST 1. Seznámení se s firmou Adidas Group Adidas v ČR Organizační struktura Adidas Factory Outlet Hatě Podstata řízení zásob Zásoby Řízení zásob jako součást řízení pracovního kapitálu Základní pojmy z řízení zásob Druhy zásob Problémy řízení zásob Náklady Dodavatelé Normování zásob v obchodě Modely řízení a optimalizace zásob Řízení zásob v situaci závislé potřeby Řízení zásob v situaci nezávislé potřeby Další problémy z oblasti řízení zásob Metoda ABC Metoda JIT Outsourcing ve skladování Konsignační sklady SAP Store ZÁVĚR...47 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 50 SEZNAM TABULEK 51

6 ÚVOD Téma své bakalářské práce ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU jsem si vybral z toho důvodu, že od roku 2007 jsem zaměstnán u jednoho z předních světových výrobců sportovních potřeb, společnosti Adidas AG. V kontaktu se zásobami jsem každý den a proto jsem mohl čerpat jak ze svých skutečností, tak z interních dokumentů firmy. V průběhu psaní mé práce jsem měl možnost seznámit se s literaturou daného oboru, prostudovat několik modelů řízení zásob, nahlédnout a seznámit se s řízením zásob uvnitř Adidasu, srovnat a analyzovat získaná data a vypracovat svou práci. Myslím si, že řízení zásob v obchodě je jedním ze základních předpokladů i nástrojů k dosažení vyšší efektivnosti využívání oběžných prostředků vázaných ve skladovaném zboží. Zároveň umožňuje kvantitativní a kvalitativní uspokojování spotřebitelské poptávky. Řízení zásob v obchodě tak můžeme chápat jako evidenci a kontrolu stavu zásob, regulaci, plánování a financování zásob. Proto je třeba vedle problému regulace zásob, tj. jejich řízení v užším slova smyslu, věnovat pozornost i otázkám funkce zásob v obchodě, způsobům jejich plánování, normování a financování, včetně kontroly zásob. Zkoumal jsem i jednotlivé vlivy působící na výši, strukturu i rozlišení zásob zboží. Měl jsem možnost seznámit se s nenáročnými postupy založenými na jednoduchých metodách statistického prognózování poptávky a zásob zboží na využití principu nákladové či jiné optimalizace systémů řízení regulace zásob v obchodě. Nasazení počítačů a užití vhodného software při modelování reálných obchodních operací umožňuje předpovídat výši zásob a míru uspokojení spotřebitelské poptávky i při rychle se měnících podmínkách na straně nákupu i prodeje. Rozhodujícím ekonomickým předpokladem efektivního využití různých metod optimálního řízení systému zásob je existence spolehlivých a stabilních dodavatelsko-odběratelských smluvních vztahů, zejména pak obchodu a výroby.

7 Cíl práce Cílem práce je vypracovat literární rešerši na téma řízení zásob v konkrétním podniku, seznámit se s strukturou organizace, již budu zkoumat, porovnat teorii řízení zásob s praxí v podniku a srovnat stav práce se zásobami před a po zavedení systému Store 21 v konkrétním podniku a to Adidasu. Použité metody zpracování Při vypracování bakalářské práce jsem za účelem získání aktuálních údajů vycházel především z interních materiálů organizace, z informací získaných od vedení firmy a v neposlední řadě z dostupné literatury. Věnoval jsem se popisu organizace, systému Store 21, prováděl jsem syntézu poznatků co se týče metod od různých autorů. Provedl jsem analýzu informací, srovnání a vybral ty údaje, o kterých si myslím, že jsou nejpodstatnější pro dané téma. Nejvíce cenných informací ohledně práce - řízení zásob, jsem se dozvěděl od retail managementu a od mého přímého nadřízeného Karla Kříže. K vypracování této práce mi také pomohly praktické zkušenosti z mé práce, kterou vykonávám již druhým rokem.

8 I. TEORETICKÁ ČÁST + PRAKTICKÁ ČÁST 1. Seznámení se s firmou Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil firmu s dlouholetou tradicí, s propracovanými systémy jako jsou vedení, řízení, výroba, výzkum a vývoj, marketing, prodej, atd. Nejprve bych Vám rád tuto firmu ve zkratce představil: Adidas je významným německým výrobcem sportovního oblečení, obuvi a je součástí Adidas Group, do které patří sportovní společnosti Reebok, TaylorMade-Adidas Golf Company a Rockport. Adidas Group má více než zaměstnanců a obrat kolem 9,5 miliardy Euro. Společnost je největším výrobcem sportovního oblečení v Evropě a druhým největším výrobcem sportovního oblečení na světě Adidas Group Zakladatelem firmy byl Adi Dassler, který se narodil v Německu v roce Byl posedlý touhou zajistit sportovcům výborné vybavení. Díky své filozofii prodeje přímo sportovcům získal nejefektivnější zpětnou vazbu vypovídající o jejich požadavcích na konstrukci sportovních bot. Adi si postavil svoji první dílnu v matčině bývalé prádelně. Postavil stroj poháněný vlastní silou, který využíval k zaoblení rohů na podrážce. V roce 1924 pomohl Adimu bratr Rudolf s řízením společnosti a první továrny, registrované pod jménem Dassler Brothers Shoe Factory. Denně vyrobilo 25 zaměstnanců 100 párů bot. Zatímco ostatní továrny bankrotovaly, bratři Dasslerové si pronajali již zmíněnou továrnu a zvýšili výrobu. V roce 1928 zaznamenala společnost první mezinárodní úspěch na Olympijských hrách v Amsterdamu. Adolf Dassler zde předvedl boty, které vynalezl. V roce 1936 na Olympijských hrách v Berlíně vyhráli sportovci v Adiho botách více než 40 medailí. Léta byla pro společnost obtížným obdobím. Dasslerovy továrny byly zkonfiskovány nacisty. Roku 1941 byl Adi povolán do armády, ale byl poslán zpět s rozkazem, aby vyráběl tréninkové boty pro armádu. Po válce byla v celém Německu kompletně zničena infrastruktura. Adi dostal nabídku na výrobu hokejových bruslí pro americkou armádu. V roce 1948 se bratři Dasslerové rozdělili a každý rozjel svoji vlastní firmu. Adolf Dassler založil Adidas a Rudolf Dassler zakládá Puma. V roce 1949 byla společnost Adolf Dassler adidas Sport shoes oficiálně zaregistrována a značka se třemi

9 pruhy se brzy stala jednou z nejznámějších na světě. V roce 1954 uvedl Adidas první oblečení. V 60. letech vzrostl prodej o více než 45%, četné inovace byly správnou cestou k úspěchu. Adidas přebral hlavní úlohu na světovém trhu. Úspěchem byla motivace navrhnout a vyrobit nejlepší atletickou obuv a být v těsném kontaktu s předními atlety, kteří spolupracovali na technologickém rozvoji. V roce 1972 je představeno nové logo Trefoil. V roce 1978 Adi Dassler umřel, vdova po něm vedla firmu do roku 1984 (v roce 1982 Horst Dassler postupně převzal části firmy). Po její smrti přebral celý management Horst Dassler a brzy se stal ústřední postavou ve světě sportu. Společnost nyní vyráběla 45 miliónů párů bot ročně. Po smrti Horsta Dasslera převzaly společnost jeho čtyři sestry. Společnost řídily nějakou dobu, dokud nezjistili, že kvalita vedení nedosahuje úrovně rodičů a bratra. Konkurenti jako Nike převzali světový trh. Léta znamenala konec rodinné éry prodejem podílů Bernadu Tapie. Zisk klesl na polovinu během jednoho roku a motivace zaměstnanců rapidně klesla. Dnes by částka, za kterou Adidas koupil dosahovala přibližně 244 milionů EUR (tehdy Franků). Tuto částku si Bernard, tehdy známý jako zachránce bankrotujících firem, vypůjčil. Tapie se rozhodl přemístit část výroby do levnější Asie a najmout například známou zpěvačku Madonnu pro produkci obuvi značky Adidas. V roce 1992 už nebyl Tapie schopen splácet úroky z půjček a tak se rozhodl pověřit banku Crédit Lyonnais prodejem firmy Adidas. Státem vlastněná banka Tapieho oddlužila. O rok později prodala banka Adidas příteli Tapieho Robertu Louis-Dreyfusovi za mnohem vyšší částku než Tapie získal od banky. V přepočtu na dnešní měnu to bylo asi 683 milionů Eur (oproti 434, za které banka Adidas koupila. Byl zastaven úpadek a skupina investorů vedená Robertem Louis-Dreyfusem začala s restrukturalizací a modernizací. Robert Louis-Dreyfus se stal nejen vedoucím firmy, ale také prezidentem Marseilleského olympijského fotbalového týmu (ten vlastnil do roku 1993 opět Tapie). V roce 1994 vyhlásil Tapie bankrot a stal se terčem mnoha soudních sporů. V roce 1997 si dokonce odseděl půl roku ve vězení. V roce 2005 dostal Tapie 135 milionů Eur jako kompenzaci za prodej firmy Adidas od francouzské vlády. Zpět k Adidasu. V letech došlo k uzavření a prodeji všech textilních i obuvnických továren a přemístění hlavní produkce do Asie. V roce 1997 byl Adidas nejúspěšnější a nejrychleji rostoucí společností ve sportovním odvětví. Adidas přebírá podíly Salomon S.A. a byl vytyčen nový cíl: pracovat ruku v ruce v nejlepší společnosti na světě. V roce 1998 zaujímal Adidas druhé místo ve světové výrobě sportovní obuvi. V roce 2000 se značka významně prezentovala na Olympijských hrách v Sydney. V roce 2005 byl

10 Salomon prodán finské firmě Amer Sports za 485 milionů eur. Salomon se stal součástí mezitím přejmenované skupiny Adidas-Salomon před osmi lety, francouzský výrobce se však stal pro Adidas spíše přítěží. V roce 2006 koupil Adidas firmu Reebok. Na trhu sportovních potřeb tak vznikl nový gigant. Adidas Group přebral za 3,1 miliardy eur konkurenta Reebok. Sloučila se dvojka a trojka na trhu. Tímto krokem se hlavně na americkém trhu výrazně přibližovala konkurenční firmě Nike. Reebok byl a je totiž silný na nejdůležitějším trhu v USA, kde měl Adidas velké potíže. Společně zde nyní mají tržní podíl přibližně 20 procent. Jejich obrat se zdvojnásobil na 8,9 miliardy eur. Obrat konkurenta a největší firmy v oboru, Nike, se pohyboval kolem 11 miliard eur. Adidas za Reebok zaplatil zhruba o 34 procent více, než jaká byla jeho hodnota na burze. Adidas si kromě ročních úspor ve výši 125 miliónů eur sliboval od celé operace růst zisku řádově v desítkách procent. Definitivní sloučení firem proběhlo v prvním pololetí Obě značky zůstali zachovány. Právě značka je pro výrobce oblečení tím nejcennějším, co mají, protože ta prodává. U Adidasu ji nedávno ohodnotila společnost Interbrand na více než čtyři miliardy dolarů, čímž se Adidas stal 71. nejcennější značkou světa. Reebok v žebříčku nefiguruje, ale i jeho značka bude mít bezmála dvoumiliardovou hodnotu. V roce 2008 se pak Adidas Group stává jedničkou na světovém trhu [8]. VIZE SPOLEČNOSTI: Náš zápal pro sport dělá ze světa lepší místo pro život. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI: Být nejlepší sportovní značkou na světě. MOTTO SPOLEČNOSTI: Nothing is impossible. Nic není nemožné Adidas v ČR Adidas ČR s.r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5 je členem skupiny Adidas AG. Adidas AG má sídlo v Postfachu 1120, D Herzogenaurach, Spolková republika Německo a ovládá Adidas ČR s.r.o. Je 100% vlastníkem obchodního podílu a plně řídí společnost. Adidas ČR s.r.o. byla založena 7. prosince 1990 se základním kapitálem ve výši 9 mil. korun. Hlavním předmětem činnosti je nákup a prodej sportovního značkové zboží. Od roku 1997 má společnost uzavřenou licenční smlouvu se společností Adidas International Marketing B.V., která jí dává práva na distribuci značkového zboží Adidas.

11 V roce 2007 se společnost Adidas ČR s.r.o. stala exkluzivním distributorem značky Reebok v České republice Organizační struktura V centrále společnosti se nachází maloobchodní oddělení, finanční oddělení, marketing a propagace a oddělení klientských služeb. V roce 2007 rozšířila společnost své vzorkovny a velkoobchodní oddělení do nově pronajatých prostor. Společnost provozuje celkem šest maloobchodních prodejen: čtyři v Praze, jednu v Brně a jednu v areálu Freeport Hatě. Celkem je v ČR 236 obchodů. Ty tvoří již zmiňovaných šest prodejen, autorizovaní prodejci A3 Sport, City sport, Hzhsport, Sportisimo, Gigasport, Vistosport aj. a autorizované e-shopy Obchodní strategie společnosti je založená na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Neustále se daří ve spolupráci s obchodními partnery rozvíjet síť specializovaných Adidas obchodů. Základem úspěchu v podnikání je produkt špičkové kvality, nabízený pro všechny kategorie aktivních, výkonnostních i rekreačních sportovců. Zpětná vazba od sportovců i od zákazníků utvrzuje společnost, že produktová nabídka je v posledním roce jednou z nejlepších. Rostoucí oblibu zaznamenává mezi spotřebiteli i řada Adidas Originals, určená pro aktivní využití volného času. Dá se říct, že společným jmenovatelem produktového portfolia společnosti je inovace. Společnost neustále nabízí zákazníkům nové technologie např. ForMotion, Bounce, Techfit či revoluční míč Europass. Úspěch značek Adidas i Reebok je výsledkem usilovné a obětavé práce celého kolektivu zaměstnanců naší společnosti. Jsme odhodlaným a motivovaným týmem, věřícím v budoucnost velkých značek, které reprezentujeme. Společnost v roce 2004 implementovala informační systém SAP. Tento software je používán i ostatními společnostmi ze skupiny. Používáním jednotného software dochází ke zkvalitnění výstupů z účetnictví, výkaznictví jakož i k synergickým efektům při operativním řízení. Současně probíhá postupná centralizace v této oblasti. V tomto roce došlo k sjednocování obchodních a logistických procesů v rámci skupiny Adidas. Společnost distribuuje zboží systémem přímých dodávek z centrálních skladů Adidas až k tuzemskému zákazníkovi. Společnost nakupuje zboží od těchto subjektů v rámci skupiny: Adidas International Trading BV, Amsterdam, Nizozemí, Adidas International

12 Marketing BV, Amsterdam, Nizozemí, Adidas AG, Herzogenaurach, Spolková republika Německo, Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Tabulka č.1. Část rozvahy k Adidas ČR s. r. o. Oběžná Běžné účetní období (v tis.) aktiva Brutto Korekce Netto Min. účetní období Netto Zásoby Materiál Zboží Zdroj: Výroční zpráva Adidas ČR s.r.o. Společnost vykazuje zásobu zboží ve výši tis. Kč (2006: tis. Kč) a materiál ve výši tis. Kč (2006: tis. Kč). Zásoby zboží jsou evidovány ve standardních cenách. Standardní cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Rozdíl mezi standardními cenami a skutečnými pořizovacími náklady je účtován jako oceňovací odchylka a proporcionálně rozpuštěn do nákladů. Standardní cena je stanovena před prvním nákupem zboží a je platná pro období jedné kolekce [8]. Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků je 108. Společnost pro nás vytváří motivující a dynamické pracovní prostředí, poskytuje nám konkurenceschopné mzdové podmínky, rozsáhlý program zaměstnaneckých výhod a podporuje náš další osobní, profesionální a odborný rozvoj. Značnou pozornost věnovala výuce cizích jazyků, průběžným tréninkům, zejména v oblasti produktů. Prostředky vynakládané na kvalifikační rozvoj zaměstnanců jsou zahrnuty v provozních nákladech společnosti.

13 Tabulka č.2. Průměrný počet zaměstnanců včetně mzdových nákladů za rok 2007 v tis. Počet zaměstnanců Mzdové náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Zdroj: Výroční zpráva Adidas ČR s.r.o Adidas Factory Outlet Hatě Freeport je outletové centrum otevřené od roku Prodejna Adidas - Hatě je jednou ze tří factory outlet prodejen v ČR. Outletový obchod znamená, že na rozdíl od běžných obchodů, nabízí zboží z právě dobíhajících kolekcí se slevou min. 30%. Prodejna je otevřena každý den po celý rok včetně víkendů a státních svátků od do hod., kromě a 1. 1., kdy je zavřeno. Prodejní plocha měří 750 m² a skladová plocha měří 150 m². Prodejna Adidas má celkem 11 zaměstnanců. Jedním z nich jsem i já a díky tomu mám možnost psát svou bakalářskou práci a porovnávat teorii ve špičkové firmě. Tabulka č.3. Výtěžnost z m² prodejní plochy Aktuální zásoba Prodejní plocha Maximální výtěžnost Požadovaná výtěžnost Max. výtěžnost v Optimální výtěžnost ks 750 m² 37,8 ks 26,6ks Kč Kč Zdroj: Vlastní výpočty Dílčí závěr: Myslím si, že firma Adidas mi může poskytnout spoustu cenných podkladů pro mou práci. Je to současně můj zaměstnavatel a s řízením zásob mám tedy nějaké zkušenosti i já. Ve firmě zastávám pozici Store Operational Manager. Jsem odpovědný za provoz jednoho konkrétního obchodu (na Hatích). Pracuji jak s lidmi, tak se zákazníky a především se zbožím. Budu se snažit srovnat teorii řízení zásob s praxi v tomto podniku a srovnat stav

14 práce se zásobami před a po zavedení systému Store 21. Systém Store 21 byl zaveden ve společnosti v dubnu roku 2008 a v současnosti je již plně využívaný. Zavedení předcházelo několik kroků o kterých se zmíním později a to při představení systému. 2. Podstata řízení zásob 2.1. Zásoby Zásoby jsou jednou ze tří nejvýznamnějších složek oběžného majetku. Do zásob zahrnujeme: 1. Materiál základní suroviny vstupující do výroby a pomocný materiál, pořízený od externích dodavatelů. 2. Nedokončená výroba a polotovary materiál, který již prošel některou z výrobních operací, jež změnila v určité míře jeho charakter, a který čeká na další zpracování. 3. Výrobky jsou výsledkem výrobní činnosti a mají podobu finálního produktu. 4. Zvířata mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm a další. 5. Zboží typ zásob, který podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje aniž by prošly jakýmkoli výrobním procesem. Nakoupené zboží se prodává v podstatě v nezměněné podobě. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby zálohy na platby za zásoby, které dodavatel teprve dodá. V podstatě můžeme hovořit o pohledávce za dodavatelem. Budu převážně popisovat zásoby zboží značky Adidas, druhého největšího výrobce sportovní obuvi a textilu na světě Řízení zásob jako součást řízení pracovního kapitálu Řízení zásob bychom měli chápat jako činnost spočívající v optimalizaci výše zásob a s tím související velikosti a frekvence dodávek, ve způsobu kontroly a hodnocení efektivnosti tohoto řízení. Zásoby vznikají v důsledku časového a prostorového nesouladu mezi vznikem požadavku dané položky a disponibilitou této položky. Dodavatel nemůže vykrýt objednávku bez

15 časového zpoždění a bez dodatečných nákladů přesně v okamžiku vzniku potřeby daného zboží. Můžete tedy říci, že ve většině obchodů nelze zaručit plynulý chod provozu bez určité úrovně zásob, jejíž výše a struktura je ovlivněna kromě schopnosti managementu tyto zásoby řídit zejména takovými faktory, jako je odvětví, konkurenční strategie společnosti (největší konkurent společnosti je firma Nike), provozní organizační struktura, náklady na kapitál apod. V případě obchodu lze konstatovat, že řízení zásob je jedním z nejpodstatnějších provozů z hlediska poskytované služby zákazníkovi i z hlediska tvorby provozního zisku, zásoby jsou jednou z nevýznamnějších položek nejen pracovního kapitálu, ale i aktiv řízení (zejména zapojení IS/IT systému) a jejich váha v organizační struktuře a investičním portfoliu tomu odpovídá. Jestliže na jedné straně vyšší zásoba potenciálně požadované položky snižuje pravděpodobnost, že dojde k narušení plynulého provozu (snižuje pravděpodobnost vzniku dodatečných nákladů způsobených ztrátou zákazníků) a zároveň snižuje náklady spojené s častými objednávkami a dopravou zásob, proč jich tedy neskladovat co nejvíce? Odpověď je prostá, skladování zásob totiž vyvolává náklady na jejich obsluhu (odpisy budov skladů a skladovací techniky, mzdy skladového personálu, spotřeba materiálu ve skladovém provozu, energie) a zároveň váže finanční zdroje, které by mohly být použity výnosnějším způsobem, a vytváří reálné náklady na tento kapitál (kapitál vázaný v investicích do budov skladů a skladovací techniky, kapitál vázaný v zásobách samotných). Vzniká zde klasický optimalizační problém, který lze v rámci řízení zásob řešit například různými modely, které budou popsány v dalších kapitolách. Kromě zmíněných faktorů je nutné brát v potaz i náklady na řízení zásob, tj. na kontrolu, optimalizaci a hodnocení efektivnosti jejich využití. Ve snaze efektivně využít čas manažera se někdy doporučuje, aby jednotlivým položkám zásob nebyla věnována stejná míra pozornosti blíže v metodě ABC. V širším pojetí patří do metod řízení zásob celá škála určitých postupů a přístupů. Které se týkají jak samotných logistických a informačních problémů (hmotného pohybu zásob a informací o nich spíše technický a technologický pohled), tak problémů kontroly, analýzy a rozhodování (uvažování o dopadech technických, ale i obchodních variant z hlediska finanční efektivnosti) [1]. Dílčí závěr: Podnik by neměl podceňovat tuto oblast. Měl by ji věnovat náležitou pozornost. Vede nejen k zefektivnění práce v podniku. Já jsem se snažil rozdělit podnikovou sféru a teorii. Došel jsem k poznání, že ani sebelepší systém řízení regulace zásob se nemůže plně

16 projevit v relativně krátké době, neboť jeho budování a postupná realizace může trvat i několik let, přičemž se neobejde bez zásahu do řízení celého ekonomického systému, jehož je řízení a regulace zásob pouze součástí. Prostor pro efektivní využití metod optimalizace zásob v obchodě ovlivňuje především intenzivní zavádění výpočetní techniky. Cílem skladování zásob je zvýšení prodeje i zvýšení zisku. Důsledkem skladování zásob je pak široká nabídka produktů a rychlejší uspokojování poptávky. 3. Základní pojmy z řízení zásob Pojmem zásoba v nejobecnějším pojetí rozumíme libovolný ekonomický zdroj, který se v daném časovém intervalu plně nevyužívá, nespotřebovává, neboť je z různých důvodů určen k uspokojování nejen existujících, ale i budoucích výrobních a nevýrobních potřeb. Potřeba zásob vyplývá z prostorového, časového, objemového a strukturálního nesouladu v průběhu výrobních, oběhových a spotřebních procesů, jež v zájmu plynulosti reprodukce nelze překonávat jinak než vytvářením dočasně volných zdrojů a jejich následným čerpáním, využitím. Možnost vzniku a průběžného obnovování zásob záleží na splnění určitých podmínek, jako je efektivnost ekonomiky a fyzikální a chemické vlastnosti produktů. Zásoba zajišťuje stálost a nepřetržitost procesu reprodukce. Je formou pohybu každého výrobku od okamžiku, kdy opouští sféru výroby, do momentu jeho spotřeby [7] Druhy zásob Podle oblasti, ve které se zásoba nachází, nabývá charakteru zásoby: 1. Výrobní, tj. zásoby pracovních předmětů připravených ve sféře výroby ke vstupu do výrobního procesu. 2. Spotřební, tj. tvořené hmotnými statky, které přešly do sféry spotřeby a dosud zde slouží k uspokojování individuálních a společenských potřeb. 3. Zásoby zboží, tj. jež se nalézají ve sféře oběhu a zahrnují hotové výrobky u výrobce, v odbytových organizacích a v obchodě. Metodické vymezení zásob vychází z jejich pojetí jako oběžných prostředků pro zabezpečení plynulého chodu výrobního a oběhového procesu. V celkových zásobách jsou

17 zahrnuty předměty postupné spotřeby v používání, materiál na cestě a na skladě, nedokončené výrobky, výrobky, zboží a zboží na cestě [7]. Řízení zásob je důležitou součástí hospodářské funkce. Na pohyb zásob působí především vztah potřeb a zdrojů, šíře a hloubka výrobního sortimentu, typ výroby, vnitřní skladba zásob, rozložení na zásoby materiálu, nedokončené výroby, hotových produktů a zboží. Zásoby ve vnitřním obchodě se obvykle rozkládají na dvě skupiny. Na zásoby materiálové a na zásoby obchodního (spotřebního) zboží. Materiálové zásoby slouží k zabezpečování provozních potřeb obchodních organizací, dále k jejich doplňkové výrobní činnosti a případně k poskytování služeb. Jedná se například o předměty postupné spotřeby k vybavování obchodně provozních a administrativních pracovišť, o obalový materiál, paliva a pohonné hmoty ke spotřebě, o suroviny a rozpracované výrobky. Zásoby spotřebního zboží představují sumu materiálních hodnot, které prošly příslušným výrobním procesem, opustily sféru výroby a dosud nevstoupily do sféry konečné spotřeby, pro niž jsou svým ekonomickým posláním určeny. Cíl v rozmístění zásob spotřebního zboží mezi výrobou a vnitřním obchodem je zřejmý. Spočívá v dosažení takové varianty, která: 1. Zvyšuje pohotovost dodávek do míst spotřeby. 2. Zajišťuje nejvyšší pravděpodobnost uspokojování projevující se poptávky. 3. Zabezpečuje plynulost zásobování s vynaložením minimálních nákladů na tvorbu zásob a na jejich udržování. 4. Pomáhá minimalizovat riziko vzniku neprodejných zásob. Jistá část zboží se nepřetržitě nachází na cestě mezi dodavatelem a odběratelem. Ke splnění dodávky dochází odevzdáním smluvených výrobků odběrateli nebo jejich předáním prvnímu veřejnému dopravci, popřípadě poště k přepravě do místa určení. Dnem splnění dodávky vzniká dodavateli právo a povinnost dodávku fakturovat. Vzniká tak svébytný druh zásob zásoby na cestě. Největším je zpravidla v obchodu s textilem (až 20 procent) [7].

18 Základní faktory podmiňující výši zásob a jejich alokaci mezi maloobchod a velkoobchod se promítají v normách zásob. Funkce zásob spotřebního zboží směřují k tvorbě a obnovování rovnováhy na vnitřním trhu. Objektivně spočívají v tom, že zajišťují nezbytnou podmínku nepřetržitosti výroby, oběhu, prodeje a tržní spotřeby. Dále umožňují tvorbu uceleného sortimentu nutného k uspokojování poptávky zákazníků, překonávají prostorovou a časovou neshodu mezi výrobou a spotřebou, případně rozdílnost tempa sezónních výkyvů v těchto sférách. Jsou jakousi rezervou. Zásoby spotřebního zboží mohou působit na rovnováhu vnitřního trhu svým objemem, sortimentní skladbou, časovým rozložením (rezervy na sezónní předzásobení), rychlostí svého obratu a alokací mezi články oběhového procesu. Všemi těmito svými ukazateli napomáhají minimalizovat rozdíly mezi poptávkou a nabídkou. Dá se říct, že platí, že zásoby spotřebního zboží jsou aktivním činitelem rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou se silnými zpětnými vazbami a vztahy k průběhu prodeje a k nákupu zboží obchodem u jeho dodavatelů. Rozsah zásob je silně determinován obratem a projevující se poptávkou. Současně však zásoba předurčuje možnosti realizace obratu a uspokojování poptávky. Zásoba je jakousi rezervou pojistným činitelem, která při krátkodobých vzestupech poptávky nebo při poklesech a časových zpožděních dodávek umožňuje alespoň určitou dobu překonávat či zmírňovat důsledky poruch ve výrobních a oběhových procesech. Pokud se zrychluje obrat zásob, dochází k jejich relativním, případně i k absolutním úsporám. Úspora zásob umožňuje dosahovat rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou při menších nárocích na tu složku nabídky, kterou označujeme jako zboží, jež může být reálně na trh dodáno. Rovnováhu lze chápat jako proces, v němž se poptávka a nabídka vyvíjejí a vzájemně na sebe působí [7]. Tabulka č.4. Stav zásob k Hodnota zásob v pořizovacích Množství zásob v kusech Průměrná cena 1 kusu v cenách ,- Kč PC 339,- Kč Zdroj: Vlastní výpočty

19 Na druhou stranu nízké zásoby mohou vést ke ztrátě konkurenceschopnosti, tím že nebudeme schopni uspokojit poptávku s důsledkem, což povede ke ztrátě zisku (případně různým sankcím za nedodržení dodacího termínu), dokonce to může vést až ke ztrátě zákazníka, který uspokojí svou potřebu a konkurence. Dílčí závěr: Když vezmeme zásoby z ekonomického hlediska je cílem zvyšovat prodej a tím dosahovat vyššího zisku. Tím, že zásoby skladujeme rozrůstá se nám nabídka produktů a my tím můžeme rychleji uspokojovat spotřebitelskou poptávku. Pokud jsou ovšem zásoby příliš vysoké zdražují nejen výrobu a distribuci, ale přináší i zbytečné náklady. Autoři se shodují, že skladovací náklady činí třetinu hodnoty skladovaných nákladů. Pokud je určité zboží vyprodáno, je potřeba hledat alternativní výrobky, které jsou v obchodě k dispozici. Pár příkladů, které mohou pomoci: znalost sortimentu ve skladu, znát možnosti transferů mezi prodejnami, možnosti doobjednání ad Problémy řízení zásob Mezi tři nejdůležitější problémy řízení zásob patří kolik objednat (problém EOQ), kdy objednat (problém signální úrovně zásob a délky dodacího cyklu) a jaký systém řízení zásob použít [6]. Problému je více, já však chci rozebrat podrobněji ty nejdůležitější. Chceme-li si odpovědět na otázku kdy a kolik určitého zboží objednávat, musíme nejprve vědět, jaká je předpokládaná výše a skladba spotřebitelské poptávky ve zkoumaném období. Tabulka č.5. Příklad prodeje za jeden týden Format NS Sold Qty UPT Transaction count Traffic Conversion Rate Hate , ,7% Zdroj: interní materiály

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

OBĚŽNÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA OBĚŽNÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-08

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009 Teorie zásob Kristýna Slabá 9. ledna 2009 Obsah 1 Úvod Teorie Klasifikace zásob 2 Modely zásob Teorie Klasifikace modelů zásob Model zásob s okamžitou dodávkou Příklad Model zásob s postupnou dodávkou

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL: listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL:  listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE Logistika Souhrnné analýzy listopad 2012 KDE PROČ KDY CO ZA KOLIK JAK KDO Radek Havlík tel.: 48 535 3366 e-mail: radek.havlik@tul.cz URL: http:\\www.kvs.tul.cz Paretova, ABC a XYZ analýzy Obsah Paretova

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladovaných položek do spotřeby. Jejich výše je ovlivněna požadavkem

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

VI. přednáška Řízení zásob II.

VI. přednáška Řízení zásob II. VI. přednáška Řízení zásob II. 1. Řízení zásob 2.1. Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Logistické aktivity, které souvisejí s výstupy hotových výrobků z výroby do spotřeby, musí obsáhnout všechny distribuční, velkoobchodní a

Logistické aktivity, které souvisejí s výstupy hotových výrobků z výroby do spotřeby, musí obsáhnout všechny distribuční, velkoobchodní a Logistické aktivity, které souvisejí s výstupy hotových výrobků z výroby do spotřeby, musí obsáhnout všechny distribuční, velkoobchodní a maloobchodní články řetězce. Znamená to, že musí končit až u konečného

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více