Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s."

Transkript

1 Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers

2 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 3 During the fourteen years of its existence, W.A.G. has established itself as one of the most respected players on the market. Za své čtrnáctileté působení se W.A.G. vypracovala mezi nejuznávanější hráče na trhu. Contents 1. Company profile Basic details Composition of statutory bodies Board of Directors Supervisory Board Sphere of business Company mission and values 7 2. Preamble 9 3. Historical development 9 4. Report on activities Business activities in Introduction Fuel wholesale and distribution EUROWAG diesel credit tank system Project for Tank&Go unattended petrol stations Activities in the field of waste processing Human resources Project MIII Other facts Goals for 2010 and following periods Charity and activities in culture and sport Auditor s report for Attachments 21 Obsah 1. Profil společnosti Základní údaje Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada Předmět činnosti Mise a hodnoty společnosti 7 2. Preambule 9 3. Historický vývoj 9 4. Zpráva o činnosti společnosti Obchodní činnost v roce Úvod Velkoobchod a distribuce PHM EUROWAG diesel credit tank system Projekt bezobslužných čerpacích stanic Tank&Go Aktivity v oblasti zpracování odpadů Lidské zdroje Projekt MIII Další skutečnosti Výhled na rok 2010 a následující období Charitativní činnost a aktivity v oblasti kultury a sportu Zpráva auditora za rok Přílohy 21

3 4 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s Company profile 1.1. Basic details Name W.A.G. minerální paliva, a. s. Registered office Na Vítězné pláni 1719/ Prague 4 Czech Republic Company Reg. No Registered capital CZK million Shareholders Martin Vohánka (60 %) 1. Profil společnosti 1.1. Základní údaje Název W.A.G. minerální paliva, a. s. Sídlo Na Vítězné pláni 1719/ Praha 4 Česká republika IČO Základní kapitál 109,5 mil. Kč Akcionáři Martin Vohánka (60 %) 1.2. Composition of statutory bodies Board of Directors Martin Vohánka Chairman Petr Husák Deputy Chairman David Holý Member Tomáš Svatoň Member (from 1 ST Febr. 2009) Pascal Guyot Member (from 1 ST Aug. 2009) Supervisory Board Tim Cox Chairman Hana Hradská Member Bohdan Resler Member 1.3. Activities: W.A.G. minerální paliva, a. s., (hereinafter referred to as W.A.G.) offers specialised payment solutions for international transport companies, as well as a network of express filling stations for consumers. W.A.G. is a leader in technology and innovation in constant search for creating value for the benefit of our clients. WAG is among the most dynamic companies on the market, currently operating in 14 countries throughout Europe Složení vrcholových orgánů Představenstvo Martin Vohánka předseda Petr Husák místopředseda David Holý člen Tomáš Svatoň člen (od ) Pascal Guyot člen (od ) Dozorčí rada Tim Cox předseda Hana Hradská člen Bohdan Resler člen 1.3. Předmět činnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., (dále jen W.A.G.) nabízí sofistikovaná platební řešení pro flotily profesionálních dopravních společností a dále síť expresních čerpacích stanic pro osobní vozidla. W.A.G. je technologickým a inovačním lídrem v odvětví a patří mezi nejdynamičtější společnosti na trhu. Její aktivity zasahují do více než 14 evropských zemí.

4 6 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 7 Flexibility the ability to flexibly respond to developments in the market and to quickly implement innovative ideas represent one outstanding strength of our company. We turn risks into opportunities and ideas into actual products. Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty The mission and values of the company Mission: Our energy is focused on becoming a leader in Central and Eastern Europe among issuers of fuel cards for professional haulers. Thanks to our dedication in fulfilling our vision and values, we have been successful in developing W.A.G. as an employer of choice, reliable business partner and highly attractive investment opportunity. Corporate values: Innovation creativity and desire to learn have enabled us to generate outstanding growth, thereby increasing the overall value and competitiveness of our company. Trust sincerity and reliability are the means upon which we build trust in our company and develop loyalty. Integrity ethical values are the natural guidelines in our everyday decision-making process. Teamwork we support and promote cooperation within the company and with our partners, because we are more successful as a strong team. Perfection we always strive for results that reflect the best in us. Independence for us, freedom in decision-making also entails the responsibility to make the best of our ability with the information available and to use every opportunity to improve our performances. Flexibility the ability to flexibly respond to developments in the market and to quickly implement innovative ideas represent one outstanding strength of our company. We turn risks into opportunities and ideas into actual products. Joy the good mood and excellent relationship between coworkers provide the cradle for superb results Mise a hodnoty společnosti Mise: Svoje úsilí směřujeme k získání pozice lídra v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet, určených profesionálním dopravcům. Díky vytrvalé snaze o naplnění našich vizí a hodnot dosahujeme úspěchu, jenž představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního partnera a zajímavé místo pro zhodnocení investic. Hodnoty společnosti: Inovace tvořivost a chuť učit se nám umožňují nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti. Důvěra upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých budujeme důvěru v naši společnost a loajalitu vůči ní. Integrita etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování. Pomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti. Týmová práce podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní. Dokonalost vždy usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás. Samostatnost svoboda v rozhodování pro nás znamená i závazek využít své schopnosti a dostupné informace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení. Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlé implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty. Radost dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky.

5 8 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s Preamble 2009 was influenced by world recession, which, after it emerged in 2008, fully impacted many industries across the continents. The drop in freight truck transportation and sales of fuel in petrol station networks within the CEE region was between 5 to 20 %. Despite these unfavourable factors, W.A.G. minerální paliva, a.s. recorded an extraordinary year and the volumes of year-on-year sales of fuels and toll within the EUROWAG system increased respectively by 30 % and 70 %. It was this significant growth in sales together with an emphasis on cost cutting that enabled us to increase EBITDA by 20 %. This success proves the strength of the long term strategy of the company, whose core value is continuous development and improvement. 2. Preambule Rok 2009 se nesl ve znamení světové recese, jež po svém nástupu v roce 2008 plně dolehla na celou řadu odvětví napříč všemi kontinenty. Pokles nákladní automobilové přepravy, stejně tak jako prodejů pohonných hmot v sítích čerpacích stanic, se v regionu CEE pohyboval mezi 5 až 20 %. W.A.G. minerální paliva, a. s., však i přes nepřízeň externích faktorů zaznamenala mimořádný rok a meziročně zvýšila objemy prodejů pohonných hmot v systému EUROWAG o 30 % a mýta o 70 %. Právě výrazný nárůst prodejů společně s důrazem na snížení nákladových položek pomohly navýšit EBITDA o 20 %. Tento úspěch je potvrzením legitimity dlouhodobé strategie společnosti, jejímž ústředním motivem je kontinuální vývoj a zlepšování. 3. Historical development W.A.G. group, spol. s r. o., was founded in The first few years of the company were devoted to acquiring experience and searching for an identity, while at the same time achieving major success and extraordinary growth. In 1999 W.A.G., as part of a program to increase quality and integrity, was the first enterprise privately owned to receive the ISO 9002 certificate in Czech Republic. In 2000 the decision was made to transform the legal entity and subsequently increase the registered capital with the goal of further strengthening the profile of the company among business partners. Therefore, on 1 January 2001, the newly formed W.A.G. minerální paliva, a. s., assumed all the liabilities and receivables of the original company. The ownership structure of the company changed at the turn of 2004 and 2005 with the arrival of a foreign investor, ENDOR- SED INVESTMENT of Great Britain, which secured a substantially higher level of registered capital for the company as an important requirement for continuing its successful growth path. In 2005 EUROWAG (specialised payment solution for international haulers) emerged as a dominant part of the portfolio of W.A.G. activities, notably with successful initiatives in Slovakia and Hungary. During this time, W.A.G. began its massive investment in the construction of a network of EUROWAG branded truck parks in the Czech Republic. By the end of 2006, W.A.G. was selected as official partner to prepare the implementation of a toll system on specific roads in the Czech Republic and in 2007 it commenced marketing activities for introducing the EUROWAG product line in the markets of seven countries in Western Europe. 3. Historický vývoj W.A.G. group, spol. s r. o., byla založena v roce První roky existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností, hledání firemní identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického růstu. V roce 1999 W.A.G. group, spol. s r. o., v rámci programu zvyšování kvality a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace v oboru certifikát ISO V roce 2000 bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní formu a následném navýšení základního kapitálu s cílem dále posílit důvěryhodnost společnosti vůči obchodním partnerům. K 1. lednu 2001 tak nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a. s., převzala veškeré závazky a pohledávky původní společnosti. Na přelomu let 2004 a 2005 došlo ke změně vlastnické struktury a do společnosti přistoupil zahraniční investor ENDORSED INVESTMENT z Velké Británie, který zajistil podstatné navýšení základního kapitálu společnosti jako důležitý předpoklad jejího dalšího úspěšného rozvoje. V roce 2005 již v portfoliu aktivit W.A.G. dominuje produkt EUROWAG, jenž se setkal s velkým úspěchem rovněž na Slovensku a v Maďarsku. V této době W.A.G. rovněž zahajuje masivní investice do výstavby sítě značkových truckparků EUROWAG v České republice. V závěru roku 2006 se W.A.G. připravovala na zavedení mýtného na vybraných komunikacích v ČR (v pozici oficiálního partnera projektu) a v roce 2007 zahájila přípravné marketingové aktivity s cílem rozšíření akceptační sítě do dalších států EU. Na sklonku roku 2008 W.A.G. otevřela své zastoupení v Polsku, které se tak stává čtvrtým klíčovým trhem prodeje karet EUROWAG.

6 10 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 11 The following graphs show the development of sales of products and economic performances (comparative period to 2007). Níže uvedené grafy zobrazují vývoj prodejů produktů a hospodářského výsledku (srovnávací období je k r. 2007). EBITDA 133 % 158 % 182 % 100 % plán Plan plán 2010 EUROWAG FUEL PHM 184 % 159 % 100 % 124 % Report about company activities 4. Zpráva o činnosti společnosti Plan plán 2010 Plan plán Business activities in Obchodní činnost v roce Introduction The year 2009 brought the implementation of a number of projects which had been intensely prepared by W.A.G. in the previous periods. The main areas of change are as follows: a) Broadening of the EUROWAG acceptance network to a total of 14 European countries; b) Implementation of a payment solution for the Slovak Toll (live as of ). Thanks to the flexibility and the quality of the solution offered to clients, W.A.G. ranked number one amongst all European fuel card issuers; c) A significant strengthening in the executive team, with the appointment of an Executive Director, responsible for internal management and sales, and the appointment of a Business Development Director Úvod Rok 2009 přinesl vyústění řady projektů, které společnost W.A.G. intenzivně připravovala v předcházejících obdobích. Hlavními oblastmi změn byly následující: a) Rozšíření akceptační sítě EUROWAG na celkem 14 zemí Evropy; b) Realizace projektu Slovenské mýto (start k ), kde má W.A.G. ambici zaujmout největší tržní podíl mezi akceptovanými karetními vydavateli; c) Významné posílení v oblasti lidských zdrojů, kdy byly obsazeny pozice Výkonného ředitele odpovědného za vnitřní řízení a obchod a dále Ředitele vývoje produktu EUROWAG. 100 % Toll Mýto 111 % 191 % 329 % Plan plán Plan plán 2010

7 12 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s Fuel wholesale and distribution In keeping with company policy for developing business activities with higher added value, the acquisition of new wholesale customers was not supported in And so the entire year was dedicated to the continuous optimization of the client portfolio with regard to payment discipline and profitability EUROWAG diesel credit tank system The EUROWAG fuel card is a product designed for professional freight companies who use it as a tool for cashless payments for fuel, tolls and other associated services with highly competitive conditions. It is the core product of the company with significant potential for growth and therefore W.A.G concentrates most of the resources in this field. EUROWAG is the largest independent issuer of fuel cards within the CEE region and with their share of the market they occupy second position overall Project for Tank&Go unattended petrol stations Tank&Go is a project of fast, self-service stations for passenger cars, developed by W.A.G. minerální paliva, a. s. This innovative type of petrol station, until recently totally unknown in CEE region, marks the entry of W.A.G. into an entirely new segment of the market and an attractive growth area. The marketing concept Tank&Go is based on an innovation of W.A.G. The first pilot Tank&Go station was built in Prague in 2007, the second station in April of 2008 in Bratislava Activities in the field of waste processing Activities in the field of waste processing have continued with verification of individual locations and decontamination projects suitable for the location of Stabilization and Solidification technologies Human resources As the company s most valued means of production, special attention has always been paid to human resources. In addition to two new members of the executive management, who were also appointed to the board of directors of the company in 2009, other new positions were also established within the middle management. One critical success factor is that all new resources are totally focused on tangible delivrables and therefore. They fully participate in the growth of the company profitability Velkoobchod a distribuce PHM Vzhledem k vytyčené politice rozvoje obchodování s vyšší přidanou hodnotou nebyly ani v roce 2009 podporovány akvizice nových odběratelů v oblasti velkoobchodu. V průběhu celého roku tak docházelo pouze k dílčím optimalizacím zákaznického portfolia z pohledu platební kázně EUROWAG diesel credit tank system Flotilová kreditní karta EUROWAG je produktem určeným profesionálním dopravním společnostem, které jej využívají jako nástroj pro bezhotovostní platbu pohonných hmot, mýtného a dalších doprovodných služeb za zvýhodněných podmínek. Jedná se o nosný produkt společnosti s významným potenciálem růstu, a proto W.A.G. soustředí většinu svých zdrojů tímto směrem. EUROWAG je největším nezávislým vydavatelem flotilových karet v regionu CEE a svým podílem na trhu zaujímá souhrnně druhou pozici Projekt bezobslužných čerpacích stanic Tank&Go Tank&Go je projekt expresních bezobslužných stanic pro osobní vozidla, vyvíjený W.A.G. minerální paliva, a. s. Tento neotřelý model čerpacích stanic, dosud v regionu střední a východní Evropy ve větší míře neuplatněný, je vstupem W.A.G. na zcela nový segment trhu a přirozeným teritoriem pro růst společnosti. Marketingová koncepce Tank&Go vychází z inovativního přístupu W.A.G. První pilotní projekt stanice Tank&Go byl realizován již v roce 2007 v Praze, přičemž druhá stanice následovala v dubnu 2008 v Bratislavě Aktivity v oblasti zpracování odpadů Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních projektů vhodných pro umístění technologie Stabilizace a Soldifikace Lidské zdroje Lidským zdrojům, jakožto nejcennějšímu z výrobních prostředků společnosti, byla tradičně věnována mimořádná pozornost. Kromě dvou nových členů výkonného vedení, kteří byli v průběhu roku 2009 rovněž jmenováni do představenstva společnosti, došlo k vytvoření některých dalších pozic ve středním managementu. Podstatným však je, že převážná část těchto zdrojů je produktivních, tj. podílejících se na zvýšení ziskovosti společnosti.

8 14 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s Project MIII It is an independent development project of the company located in Prague-Modletice, directly next to highway D1 (exit 11). The aim is to implement, by using either our own resources or through cooperation with external partners, a retail commercial center which will include a restaurant, a highway type petrol station and an extensive shopping area Other facts Based on the resolution of the statutory bodies of the companies W.A.G. minerální paliva, a.s., and NETTO spol. s r.o. it was decided to merger the parent and subsidiary companies. The merger shall be in the form of a combination with the successor company W.A.G. minerální paliva, a.s. The relevant day of merger has been set to 1 January Goals for 2010 and following periods The shareholders have set forth the following priorities above and beyond the common agenda for the following year: Continue to expand the EUROWAG acceptance network. Reinforce the sales team in Poland and establish commercial presence in Romania. Establish new sales channels in selected markets of Western Europe. Launch the sales of biofuels within the European EUROWAG network. Ensure adequate resources for further expansion of the project Tank&Go, which will contribute to its implementation withina two year plan. Continue with the MIII project Year on year increase of EBITDA by 15 % Charity activities and activities in culture and sports In relation to our long term charitable objectives, W.A.G., in 2009 focussed its resources on children s homes with the goal to support children in their afterschool education. Further receivers of W.A.G. funds were: i) The TruckHelp Foundation, which supports families who have lost their father whist employed as a professional driver; ii) The anticorruption nonprofit organization Pink Panther (Růžový Panter); iii) The civic association Lata, who provide services for children and young people from Prague and the surrounding area who are endangered or at risk Projekt MIII Jedná se o samostatný developerský projekt společnosti v lokalitě Praha-Modletice, v přímém sousedství dálnice D1 (exit 11). Cílem je zrealizovat vlastními silami či prostřednictvím spolupráce s externími subjekty retailové území zahrnující restaurační zařízení, čerpací stanici dálničního standardu a především rozsáhlou prodejní plochu Další skutečnosti Na základě rozhodnutí statutárních orgánů společností W.A.G. minerální paliva, a. s., a NETTO s.r.o. bylo rozhodnuto o fúzi mateřské a dceřiné společnosti. Fúze proběhne sloučením s nástupnickou společností W.A.G. minerální paliva, a. s. Rozhodný den fúze byl stanoven na Cíle na rok 2010 a následující období Pro následující rok akcionáři společnosti vytyčili nad rámec běžné agendy tyto priority: Pokračování výstavby akceptační sítě EUROWAG. Posílení prodejního týmu v Polsku a vybudování obchodního zastoupení v Rumunsku. Vytvoření prodejních kanálů na vybraných trzích západní Evropy. Spuštění prodeje bio-paliv v rámci evropské sítě EUROWAG. Zajištění adekvátních zdrojů pro další expanzi projektu Tank&Go umožňující realizaci v rozsahu dvouletého plánu. Pokračování v realizaci projektu MIII Meziroční navýšení EBITDA o 15 % Charitativní činnosti a aktivity v oblasti kultury a sportu V návaznosti na dlouhodobé cíle v oblasti charity i v roce 2009 W.A.G. směřovala své prostředky zejména do dětských domovů s cílem podpořit děti v jejich mimoškolních výukových aktivitách. Dalšími adresáty finančních prostředků W.A.G. byli: i) Nadace TruckHelp podporující rodiny, jež ztratili otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče; ii) Protikorupční nezisková organizace Růžový panter; iii) Občanské sdružení Lata, zajišťující služby pro ohrožené a rizikové děti a mládež z Prahy a jejího okolí.

9 16 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s Independent Auditor s Report on Audit of Annual Report for 2009 and on Audit of Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities for Audited Company W.A.G. minerální paliva, a. s., Na Vítězné plání 1719/4, Praha 4 Company Reg. No.: Subject of business activity: Manufacture and import of chemical substances and chemical preparations classified as flammable, harmful to health, caustic, irritant, sensitizing, manufacture and import of chemical substances and chemical preparations classified as explosive, oxidizing, extremely flammable, highly flammable, highly toxic, toxic, carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction, hazardous for the environment, and sales of chemical substances and preparations classified as highly toxic and toxic, manufacture and processing of fuels and lubricants, purchase, resale and storage of fuels and lubricants including their import with the exception of exclusive purchase, resale and storage of fuels and lubricants in consumer packages up to 50 kg per package wholesale, procurement in trade and services, business enterprising in the area of hazardous waste disposal, operation of fuel and lubricant filling stations and related services 5.2. Auditor s Report recipient Company shareholders following agreement of the company statutory body Subject of the audit Annual Report for the period 1 January December Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities for the period 1 January December Audit dates 6. May June Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2009 a o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření W.A.G. minerální paliva, a. s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 IČO: Předmět činnosti: výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dřáždivé, senzibilizující; výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, výroba a zpracování paliv a maziv; nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení velkoobchod; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a další související služby Příjemce zprávy Akcionáři po projednání se statutárním orgánem Předmět ověřování Výroční zpráva za období Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období Termín provedení auditu

10 18 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 19 Integrity ethical values are the natural guidelines in our everyday decision-making process. Integrita etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování. Pomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti Audit performed and Auditor s Report prepared by: BVM Audit, s. r. o. Všebořická 82/2, Ústí nad Labem The Chamber of Auditors license No. 277 Member of MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Responsible auditor: Ing. Vlasta Vagnerová, Certificate of Chamber of Auditors of CR no Report on the Audit of the Annual Report We have verified compliance of the Annual Report of W.A.G. minerální paliva, a. s., with the Financial Statements of the company included in this Annual Report and audited by us, with our Independent Auditor s Report issued to these Financial Statements on 11 June 2010 in the following wording: We have verified the attached Financial Statements of W.A.G.minerální paliva, a. s., including the Balance Sheet as to 31 December 2009, Profit and Loss Sheet and Cash Flow statement for the year then ended and the Notes including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes, information about W.A.G. minerální paliva, a.s Statutory Body s Responsibility for the financial statements The Statutory Body of W.A.G. minerální paliva, a.s. is responsible for the preparation and the fair presentation of these financial statements in accordance with Czech accounting regulations. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies: and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances Auditor s responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence 5.5. Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval BVM Audit, s. r. o. Všebořická 82/2, Ústí nad Labem osvědčení KAČR č. 277 Člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms odpovědný auditor: Ing. Vlasta Vagnerová, osvědčení KAČR č Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy Ověřili jsme soulad Výroční zprávy společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., s účetní závěrkou, která je obsažena v této Výroční zprávě a kterou jsme ověřili a vydali k ní dne Zprávu nezáviského auditora, a to v následujícím znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., tj. Rozvahu k , Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích za období od do a Přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace v této účetní závěrce v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární organ společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením předmětu účetnictví a finanční situace v této účetní závěrce tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměrenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion Auditor s statement In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of W.A.G. minerální paliva, a.s. as of 31 December 2009, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Czech accounting regulations. The correctness of the annual report is the responsibility of W.A.G. minerální paliva, a.s. statutory body. Our responsibility is to express on opinion on the consistence of the annual report and the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that the auditor plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the information included in the annual report describing matters that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the relevant financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the information included in the annual report of W.A.G. minerální paliva, a.s. for the year indeed 31 December 2009 is consistent, in all material respects, with the financial statements referred to above Report on Audit of Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities We have also checked material correctness of the data included in the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities of W.A.G. minerální paliva, a. s., as to 31 December 2009, je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace v této účetní závěrce. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., ke a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České repubiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve Výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., za rok 2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou Zpráva o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., ke , která je součástí Výroční

11 20 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 21 which is part of the Annual Report. The statutory body of W.A.G. minerální paliva, a. s., takes responsibility for compilation of the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities. Our task is to issue a statement on the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities on the basis of the performed check. We have checked the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities in compliance with the International Audit Standards related to checks of this kind and the related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. These standards require from the auditor to plan and perform the check with the aim to obtain medium certainty that the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities does not contain major inaccuracies. The check is prevailingly limited to interviews with the company employees and analytical procedures and selective verifications of material correctness of the data included in the Report. That is why this check provides a lower level of certainty than the audit of the Financial Statements or the Annual Report. We have not performed audit of the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities and hat is why we issue no auditor s statement. zprávy. Za sestavení této Zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České repulibky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s., ke Attachments 1 Profit and loss account classified by type as of 31 December Balance sheet classified by type as of 31 December Cash flow classified by type as of 31 December Statement on changes in equity classified by type as of 31 December Notes on the 2006 financial statements (statement in full extent pursuant to Decree No. 500/2002 Coll., Section 4, Subsection 10) 6 - Current excerpt from the Commercial Register Přílohy 1 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni Rozvaha v druhovém členění ke dni Přehled o finančních tocích v druhovém členění ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu v druhém členění ke dni Příloha k účetní závěrce za rok 2009 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 4 bod 10) 6 Aktuální výpis z obchodního rejstříku On the basis of the performed check we have found no major inaccuracies of the data included in the Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities of W.A.G. minerální paliva, a. s. as to 31 December BVM Audit, s. r. o. Member of International Association of Independent Professional Companies MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, Ústí nad Labem Certificate of Chamber of Auditors of CR no 277 BVM Audit, s. r. o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Legal & Accounting Network Worldwide Všebořická 82/2, Ústí nad Labem osvědčení KAČR č. 277 Ing. Vlasta Vagnerová, auditor osvědčení KAČR č V Praze dne 23. června Ing. Vlasta Vagnerová Certificate of Chamber of Auditors of CR no 1712 In Prague, 23 June 2010

12 22 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 23 Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. Minimální závazný výčet informací podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Item Označení PROFIT AND LOSS ACCOUNT classified by type as of 31 December 2009 Units: CZK thousands Year: 2009 Month: 12 Reg. No.: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni Jednotky: 1000 Kč Rok: 2009 Měsíc: 12 IČ: PROFIT AND LOSS ACCOUNT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Business name or other name of the accounting unit: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a. s. Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4/Prague 4, Line number Číslo řádku Accounting period Skutečnost v běžném účetním období referenced sledovaném past minulém a b 1 2 I Revenues from the sale of goods Tržby za prodej zboží A. Costs of goods sold Náklady vynaložené na prodané zboží Sale margin Obchodní marže II. Production Výkony II. 1 Revenues from the sale of own products and services Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2 Change of status of stock from own activities Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3 Capitalization Aktivace II. 4 07a B. Production consumption Výkonová spotřeba B. 1 Consumed material and utility expenses Spotřeba materiálu a energie B. 2 Services Služby B. 3 10a + Added value Přidaná hodnota C. Total staff costs Osobní náklady součet C. 1 Wage expenses Mzdové náklady C. 2 Remuneration of board members Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Costs of social security and health insurance Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Social security expenses Sociální náklady C. 5 16a D. Taxes and fees Daně a poplatky E. Depreciation of intangible and tangible fixed assets Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Revenues from disposals of fixed assets and materials Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Revenues from disposals of fixed assets Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Revenues from disposals of materials Tržby z prodeje materiálu III. 3 21a F. Net book value of fixed assets and materials sold Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Net book value of fixed assets sold Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Material sold Prodaný materiál F. 3 24a G. Changes in operating reserves and provisions and in comprehensive deferred expenses Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Other operating revenues Ostatní provozní výnosy H. Other operating expenses Ostatní provozní náklady V. Transfer of operating revenues Převod provozních výnosů I. Transfer of operating expenses Převod provozních nákladů * Operating profit/loss Provozní výsledek hospodaření Item Označení PROFIT AND LOSS ACCOUNT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Line number Číslo řádku Accounting period Skutečnost v běžném účetním období referenced past minulém sledovaném a b 1 2 VI. Revenues from sales of securities and ownership interests Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Securities and ownership interests sold Prodané cenné papíry a podíly VII. Revenues from long-term financial assets Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Revenues from interests in regulated and controlled entities and accounting units under substantial influence Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Revenues from other investment securities and ownership interests Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Revenues from other long-term financial assets Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VII. 4 36a VIII. Revenues from short-term financial assets Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Financial asset expenses Náklady z finančního majetku IX. Revenues from revaluation of securities and derivatives Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Costs of revaluation of securities and derivatives Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Changes in financial reserves and provisions Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Interest received Výnosové úroky N. Interest paid Nákladové úroky XI. Other financial revenues Ostatní finanční výnosy O. Other financial expenses Ostatní finanční náklady XII. Transfer of financial revenues Převod finančních výnosů P. Transfer of financial expenses Převod finančních nákladů * Profit/Loss from financial operations Finanční výsledek hospodaření Q. Income tax on ordinary income Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1 - due - splatná Q. 2 - deferred - odložená Q. 3 51a ** Ordinary income Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Extraordinary revenues Mimořádné výnosy R. Extraordinary expenses Mimořádné náklady S. Income tax on extraordinary income Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 - due - splatná S. 2 - deferred - odložená S. 3 57a * Extraordinary income Mimořádný výsledek hospodaření T. Transfer of share in profit or loss to partners (+/-) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Profit/Loss of current accounting period (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Trading income before tax Výsledek hospodaření před zdaněním Executed on Sestaveno dne Legal form of the accounting unit Právní forma účetní jednotky stock company akciová společnost Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Martin Vohánka, MBA Purpose of business Předmět podnikání Note Poznámka purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu

13 24 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 25 Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. Minimální závazný výčet informací podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Item Označení a ASSETS AKTIVA b BALANCE SHEET classified by type as of 31 December 2009 Units: CZK thousands Year: 2009 Month: 12 Reg. No.: ROZVAHA v druhovém členění ke dni Jednotky: 1000 Kč Rok: 2009 Měsíc: 12 IČ: Line number Číslo řádku Business name or other name of the accounting unit: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a. s. Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4/Prague 4, Current accounting period Běžné účetní období Gross Brutto Correction Korekce Net Netto Past period Net Minulé období Netto TOTAL ASSETS AKTIVA CELKEM A. 1 Receivables for capital subscriptions Pohledávky za upsaný základní kapitál A a B. Fixed assets Dlouhodobý majetek B. I Intangible fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Organization costs Zřizovací výdaje B. I. 2 Intangible results of research and development Nehmotné výsledky vývoje a výzkumu B. I. 3 Software Software B. I. 4 Assessable rights Ocenitelná práva B. I. 5 Goodwil (+/-) Goodwil (+/-) B. I. 6 Other intangible fixed assets Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7 Advance payments for intangible fixed assets Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 8 TOTAL ASSETS Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. I a B. II. Tangible fixed assets Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Land Pozemky B. II. 2 Structures Stavby B. II. 3 Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 4 Perennial crops Pěstitelské celky trvalých porostů B. II. 5 Breeding and draught animals Základní stádo a tažná zvířata B. II. 6 Other tangible fixed assets Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7 Tangible fixed assets in progress Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8 Advance payments for tangible fixed assets Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II. 9 Gains or losses from acquired assets (+/-) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. II a B. III. Long-term financial assets Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 B. III. 2 B. III. 3 Interests in regulated and controlled entities Podíly v ovládaných a řízených osobách Interests in accounting units under substantial influence Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Other securities and ownership interests Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B. III. 4 Loans and credits regulating and controlling entity, substantial influence Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv B. III. 5 Other long-term financial assets Jiný dlouhodobý finanční majetek B. III. 6 B. III. 7 Acquired long-term financial assets Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Advance payments for long-term financial assets Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Item Označení a ASSETS AKTIVA b Line number Číslo řádku Current accounting period Běžné účetní období Gross Brutto Correction Korekce Net Netto Past period Net Minulé období Netto C. Current assets Oběžná aktiva C. I Inventory Zásoby C. I. 1 Material Materiál C. I. 2 Work-in-progress and semi-finished products Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3 Products Výrobky C. I. 4 Animals Zvířata C. I. 5 Goods Zboží C. I. 6 Advance payments for inventory Poskytnuté zálohy na zásoby C. I a C. II. Long-term receivables Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Trade receivables Pohledávky z obchodních vztah C. II. 2 Receivables regulating and controlling entity Pohledávky ovládající a řídící osoba C. II. 3 Receivables substantial influence Pohledávky podstatný vliv C. II. 4 Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C. II. 5 Long-term advance payments Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. II. 6 Contingent accrued revenues Dohadné účty aktivní C. II. 7 Other receivables Jiné pohledávky C. II. 8 Deferred tax receivable Odložená daňová pohledávka C. II a C. III. Short-term receivables Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Trade receivables Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 2 Receivables regulating and controlling entity Pohledávky ovládající a řídící osoba C. III. 3 Receivables substantial influence Pohledávky podstatný vliv C. III. 4 Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C. III. 5 Social security and health insurance Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. III. 6 Due from state tax receivables Stát daňové pohledávky C. III. 7 Short-term advance payments Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8 Contingent accrued revenues Dohadné účty aktivní C. III. 9 Other receivables Jiné pohledávky C. III a C. IV. Short-term financial assets Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Cash Peníze C. IV. 2 Bank accounts Účty v bankách C. IV. 3 Short-term securities and ownership interests Krátkodobé cenné papíry a podíly C. IV. 4 Acquired short-term financial assets Pořizovaný krátkodobý finanční majetek C. IV a D. I. Accruals and deferrals Časové rozlišení D. I. 1 Deferred expenses Náklady příštích období D. I. 2 Comprehensive deferred expenses Komplexní náklady příštích období D. I. 3 Accrued revenues Příjmy příštích období D. I a

14 26 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 27 Item Označení a LIABILITIES PASIVA b Line number Číslo řádku Current accounting period Běžné účetní období 5 Past period Net Minulé období Netto 6 TOTAL LIABILITIES PASIVA CELKEM A. Equity capital Vlastní kapitál A. I Registered capital Základní kapitál A. I. 1 Registered capital Základní kapitál A. I. 2 Own shares and own business shares (-) Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A. I. 3 Changes in registered capital (+/-) Změny základního kapitálu(+/-) A. I a A. II Capital funds Kapitálové fondy A. II. 1 Share premium Emisní ážio A. II. 2 Other capital funds Ostatní kapitálové fondy A. II. 3 Gains or losses from revaluation of assets and liabilities (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A. II. 4 Gains or losses from revaluation in case of transformation (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) A. II a A. III Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1 Statutory reserve fund / Indivisible fund Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. III. 2 Statutory and other funds Statutární a ostatní fondy A. III a A. IV Profit/Loss from previous years Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1 Retained earnings from previous years Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2 Accumulated losses from previous years (-) Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. IV a A. V. 1 Profit/Loss of the current accounting period (+/-) Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V a B. External sources Cizí zdroje B. I Reserves Rezervy B. I. 1 Provisions under special legal regulations Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. 2 Provision for pension and similar liabilities Rezerva na důchody a podobné závazky B. I. 3 Provision for income tax Rezerva na daň z příjmu B. I. 4 Other reserves Ostatní rezervy B. I a B. II. Fixed liabilities Dlouhodobé závazky B. II. 1 Trade liabilities Závazky z obchodních vztahů B. II. 2 Liabilities regulating and controlling entity Závazky ovládající a řídící osoba B. II. 3 Liabilities substantial influence Závazky podstatný vliv B. II. 4 Liabilities to partners, cooperative members and syndicate participants Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení B. II. 5 Long-term advances received Dlouhodobě přijaté zálohy B. II. 6 Bonds issued Vydané dluhopisy B. II. 7 Long-term notes payable Dlouhodobé směnky k úhradě B. II. 8 Contingent accrued expenses Dohadné účty pasivní B. II. 9 Other liabilities Jiné závazky B. II. 10 Deferred tax payable Odložený daňový závazek B. II a Item Označení a LIABILITIES PASIVA b Line number Číslo řádku Current accounting period Běžné účetní období 5 Past period Net Minulé období Netto 6 B. III Current liabilities Krátkodobé závazky B. III. 1 Trade liabilities Závazky z obchodních vztahů B. III. 2 Liabilities regulating and controlling entity Závazky ovládající a řídící osoba B. III. 3 Liabilities substantial influence Závazky podstatný vliv B. III. 4 Liabilities to partners, cooperative members and syndicate participants Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5 Liabilities to employees Závazky k zaměstnancům B. III. 6 Liabilities to social security and health insurance Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7 Due to state taxes payable and subsidies Stát daňové závazky a dotace B. III. 8 Short term advances received Krátkodobě přijaté zálohy B. III. 9 Bonds issued Vydané dluhopisy B. III. 10 Contingent accrued expenses Dohadné účty pasivní B. III. 11 Other liabilities Jiné závazky B. III a B. IV Bank credits and assistance Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Long-term bank loans Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2 Short-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry B. IV. 3 Short-term financial aids Krátkodobé finanční výpomoci B. IV a C. I Accruals and deferrals Časové rozlišení C. I. 1 Deferred expenses Výdaje příštích období C. I. 2 Accrued revenues Výnosy příštích období C. I a Executed on Sestaveno dne Legal form of the accounting unit Právní forma účetní jednotky stock company akciová společnost Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Martin Vohánka, MBA Purpose of business Předmět podnikání Note Poznámka purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu

15 28 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 29 Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. Minimální závazný výčet informací podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Item Označení P. CASH FLOW classified by type as of 31 December 2009 Units: CZK thousands Year: 2009 Month: 12 Reg. No.: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v druhovém členění ke dni Jednotky: 1000 Kč Rok: 2009 Měsíc: 12 IČ: TEXT TEXT Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Cash flow from the main business activity (operating activities) Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Business name or other name of the accounting unit: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a. s. Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4/Prague 4, Accounting period Skutečnost v běžném účetním období referenced sledovaném past minulém Z. Accounting profit or loss from ordinary activity before tax Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Adjusted by non-cash transactions Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Depreciation of fixed assets (+), excluding net book value of fixed assets sold, and depreciation of adjustments to acquired assets (+/-) Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2 Change of status of asset provision and reserves Změna stavu opravných položek a rezerv: A.1.3 Profit (loss) from the sale of fixed assets (+/-) (recorded to revenues -, expenses + ) Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů + ) A.1.4 Revenue from dividends and profit distribution Výnosy z divident a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Interest expense (+) and revenue (-) accounted for excluding capitalised interest Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) 0 0 A.1.6 Adjustments by other non-cash operations Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Net cash flow from operating activities before tax, changes in working capital and excluding extraordinary items Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Changes in working capital nee Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1 Change in operating receivables (+/-), accrued asset accounts and estimated asset accounts Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2 Change in short-term liabilities from operating activities (+/-), liability accounts and estimated liability accounts Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3 Total staff costs (+/-) Změna stavu zásob (+/-) A.2.4 Change in short-term financial assets not included in cash and cash equivalents Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0 A** Net cash flow from operating activities before tax additional amount Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Interest paid excluding capitalised interest (-) Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4 Interest received (+) Přijaté úroky (+) A.5 Income tax paid from ordinary activities and supplementary taxation for previous periods (-) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6 Revenues and expenses connected with extraordinary accounting Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7 Dividends and profit share received (+) Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0 A*** Net cash flow from operating activities Čistý peněžní tok z provozní činnosti Cash flow from investment activity Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Acquisition costs of fixed assets Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Revenues from sales of fixed assets Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Loans and credits to related parties Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B*** Net cash flow from investment activities Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Cash flow from financial activity Peněžní toky z finančních činností C.1 Change of status of long-term/short-term financial liabilities Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2 Impact of changes in equity on cash and cash equivalents Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1 Increase in cash and cash equivalents relating to an increase in the registered capital or the reserve funds, including advance payments made thereof (+) Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. 0 0 kapitálu, emisního ážia, eventuálně rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2 Payment of equity shares to members/partners (-) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 C.2.3 Other monetary investment contributions made by partners and shareholders (+) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4 Repayment of loss by partners (+) Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 C.2.5 Direct payments to funds (-) Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 C.2.6 Dividends or profit shares paid, including withholding tax paid, and financial settlement with partners in general commercial partnerships and general partners of limited partnerships (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně, vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-) 0 0 C.*** Net cash flow from financial activities Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Net increase or decrease of cash Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků R. Cash and cash equivalents, end of period Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 500/2002 Coll. Minimální závazný výčet informací podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. TEXT TEXT STATEMENT ON CHANGES IN EQUITY classified by type as of 31 December 2009 Units: CZK thousands Year: 2009 Month: 12 Reg. No.: PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v druhovém členění ke dni Jednotky: 1000 Kč Rok: 2009 Měsíc: 12 IČ: Business name or other name of the accounting unit: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a. s. Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4/Prague 4, Balance, beginning of period Počáteční zůstatek Increase Zvýšení Decrease Snížení Balance, end of period Konečný zůstatek A. Registered capital recorded in the Commercial Register Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Registered capital not recorded in the Commercial Register Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Total A +/- B Součet A (+/-) B D. Own shares held Vlastní akcie a vlastní podíly * Total A(+/-) B (+/-) D Součet A (+/-) B (+/-) D E. Share premium Emisní ážio F. Reserve funds Rezervní fondy G. Other funds created from profit Ostatní fondy ze zisku H. Capital funds Kapitálové fondy I. Differences from revaluation outside profit/loss Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Profit for accounting periods Zisk minulých účetních období K. Loss for accounting periods Ztráta minulých účetních období L. Profit (loss) for the accounting period after tax Zisk/ ztráta za účetních období po zdanění TOTAL CELKEM Executed on Sestaveno dne Legal form of the accounting unit Právní forma účetní jednotky stock company akciová společnost Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Martin Vohánka, MBA Purpose of business Předmět podnikání Note Poznámka purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu

16 30 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 31 Notes on the 2009 financial statements (statement in full extent pursuant to Decree No. 500/2002 Coll., Section 4, Subsection 10) I. General Terms I.1 Basic Terms Name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a. s. Legal form: joint stock company Registered office: Na Vítězné pláni 1719/4, Prague 4, post code Identification No.: Key business branch: purchase, sale and warehousing of fuels and greases including their imports excluding exclusive purchase, sale and warehousing of fuels and greases in consumer packages up to 50 kg packages The date of creation of the accounting unit: 4 December 2000 I.2 Persons/entities holding a 20% or higher share in the accounting unit equity Associate Share in % Martin Vohánka 60 % I.3 Amendments to Commercial Register Entry During 2009, two new members of the board of directors were added to the commercial register, Tomáš Svatoň member of the board of directors as of and Pascal Guyot member of the board of directors as of Příloha k účetní závěrce za rok 2009 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 4 bod 10) I. Obecné údaje o účetní jednotce I.1 Základní údaje Název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a. s. Právní forma podnikání: akciová společnost Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ IČO: Rozhodující předmět činnosti: Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Datum vzniku účetní jednotky: 4. prosince 2000 I.2 Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky Společník Podíl v % Martin Vohánka 60 % I.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku V průběhu roku 2009 byli do obchodního rejstříku zapsáni dva noví členové představenstva, a to Tomáš Svatoň člen představenstva od a Pascal Guyot člen představenstva od

17 32 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 33 I.4 Organisational Structure of Company and its Changes On the top level, the Company is represented by the Managing Director, as well as individual Members of the Board of Directors who are in charge of separate departments. I.5 Statutory Bodies of Accounting Unit as to End of Accounting Period Function President of Board of Directors Deputy President of Board of Directors Member of Board of Directors Member of Board of Directors Member of Board of Directors Status as to 31 December 2009 Mr. Martin Vohánka Mr. Petr Husák Mr. David Holý Status as to 31 December 2008 Mr. Martin Vohánka Mr. Petr Husák Mr. David Holý Tomáš Svatoň Pascal Guyot I.6 Supervisory Bodies of Accounting Unit as to End of Accounting Period Position President of Supervisory Board Member of Supervisory Board Member of Supervisory Board Status as to 31 December 2009 Mr. Tim Cox Ms. Hana Hradská Mr. Bohdan Resler, M.A. Status as to 31 December 2008 Mr. Tim Cox Ms. Hana Hradská Mr. Bohdan Resler, M.A. I.4 Organizační struktura podniku a její změny Společnost je vrcholově zastoupena Generálním ředitelem společnosti a dále jednotlivými členy představenstva, kteří jsou pověřeni řízením jednotlivých úseků. I.5 Statutární orgány účetní jednotky ke konci účetního období Funkce předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Stav ke Martin Vohánka Petr Husák David Holý Stav ke Martin Vohánka Petr Husák David Holý Tomáš Svatoň Pascal Guyot I.6 Dozorčí orgány účetní jednotky ke konci účetního období Funkce Stav ke Stav ke předseda dozorčí rady Tim Cox Tim Cox člen dozorčí rady Hana Hradská Hana Hradská člen dozorčí rady Ing. Bohdan Resler Ing. Bohdan Resler Name Company Reg. No Registered office Share in equity (%) 12.5 % Equity as to 31 December 2009 Economic results as to 31 December 2009 KLUB INVESTORŮ T&G, cooperative Prague 4, Na Vítězné pláni 1719/4, post code CZK 104 thousand CZK - 4 thousand II.2 Agreements between Shareholders Constituting Rights of Decision-Making regardless Amount of Share in Equity in Business Company or Cooperative Listed under I above Herein No agreement has been concluded. II.3 Accounting Units in Which This Accounting Unit is Unlimited Liability Partner This accounting unit is a partner with unlimited liability to no accounting unit. II.4 Controlling Contracts, Profit Transfer Contracts No controlling or profit transfer contract has been concluded. III. HR Costs III.1 Mean Staff Number název IČ sídlo podíl na ZK (%) 12,5 % vlastní kapitál k VH k KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ tis. Kč - 4 tis. Kč II.2 Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u obchodních společností nebo družstev uvedených v bodě I Dohoda není uzavřena. II.3 Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením Účetní jednotka není v žádné účetní jednotce společníkem s neomezeným ručením. II.4 Ovládací smlouvy, smlouvy o převodech zisku Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku není uzavřena. III. Osobní náklady III.1 Průměrný počet zaměstnanců Mean staff number in průměrný počet zaměstnanců v roce II. Shares in Business Companies or Cooperatives II. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech Mean staff number in Of which management board members průměrný počet zaměstnanců v roce z toho členů řídících orgánů II.1 Business Companies and Cooperatives in which Business Unit Exercises Substantial or Decisive Influence II.1 Obchodní společnosti a družstva, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Mean number of managerial staff in průměrný počet řídících pracovníků v roce Name NETTO, spol. s r. o. W.A.G. mineral fuels SK, s. r. o. Název NETTO, spol. s r. o. W.A.G. mineral fuels SK, s. r. o. Mean number of managerial staff in průměrný počet řídících pracovníků v roce Company Reg. No Registered office Prague 4, Na Vítězné pláni 1719/4, post code Share in equity (%) 100 % 100 % Equity as to 31 December 2009 Economic results as to 31 December 2009 CZK -24,697 thousand CZK -4,701 thousand Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovak Republic EUR 4,438 EUR -37,349 IČ sídlo Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovenská republika podíl na ZK (%) 100 % 100 % vlastní kapitál k tis. Kč EUR VH k tis. Kč EUR III.2 Personal Costs of Employees, of Which Management Board Members per year Personal costs of employees 2009 Personal costs of employees 2008 Personal costs of management board members 2009 CZK 49,967 thousand CZK 39,660 thousand CZK 7,758 thousand III.2 Roční osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídicích orgánů osobní náklady na zaměstnance 2009 osobní náklady na zaměstnance 2008 osobní náklady na členy řídicích orgánů tis. Kč tis. Kč tis. Kč Personal costs of management board members 2008 CZK 2,873 thousand osobní náklady na členy řídicích orgánů tis. Kč

18 34 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 35 III.3 Other Remuneration to Statutory Bodies, Members of Statutory Bodies and Supervisory Board 2009 CZK 373 thousand III.4 Amount of Accrued or Agreed Pension Liabilities towards Former Members of Statutory Bodies and Supervisory Board The company recognises no such liabilities. III.3 Další odměny statutárních orgánů, členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů tis. Kč III.4 Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů Společnost žádné takové závazky neeviduje. IV.2.4 Long-Term Asset Depreciation Method Type of Assets Buildings, halls, constructions Machinery, apparatus and instrumentation Means of transport Equipment Small long-term tangible and intangible assets Depreciation plans: Depreciation Method Even Even Even Even Even IV.2.4 Způsob odpisování dlouhodobého majetku Třída majetku budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Odpisové plány: Způsob odepisování rovnoměrně rovnoměrně rovnoměrně rovnoměrně rovnoměrně IV. Information about Application of General Accounting Principless IV.1 Inventories Purchased Inventories Stock item Appreciation method Secondary costs of acquisition Goods On the basis of acquisition prices, FIFO release from stock method applied Transport, postage, packaging In-house product stock In 2009 the company had to in-house product stock. Changes in stock appreciation in the course of accounting period In 2009 there were no changes in the method of stock appreciation. IV. Informace o aplikaci obecných účetních zásad IV.1 Zásoby Nakupované zásoby Složka zásob Způsob ocenění Vedlejší pořizovací náklady zboží pořizovacími cenami, při vyskladnění používána metoda FIFO doprava, poštovné, balné Zásoby vlastní výroby V roce 2009 nebyly žádné zásoby vlastní výroby. Změny způsobů oceňování zásob v průběhu účetního období V roce 2009 nebyly žádné změny ve způsobu oceňování zásob. Assets Class Buildings, halls, constructions Machinery, apparatus and instrumentation Means of transport Equipment Small long-term tangible and intangible assets Intangible assets except for SW Navision SW Navision Depreciation Period years 3 20 years 3 4 years 5 years 2 years 3 years 10 years Tax depreciations are governed by Act No. 586/92 Coll., on Income Tax. IV.2.5 Substantial Changes in Methodology and Methods of Long-Term Asset Depreciation since Previous Accounting Period In 2009 there were no substantial changes in the methodology and methods of long-term asset depreciation since the previous accounting period. Třída majetku budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nehmotný majetek vyjma SW Navision SW Navision Doba odepisování let 3 20 let 3 4 roky 5 let 2 roky 3 roky 10 let Výše daňových odpisů se řídí zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů (ve znění platných předpisů). IV.2.5 Významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému účetnímu období V roce 2009 nebyly žádné významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému období. IV.2. Long-term Assets IV.2.1 Contents of In-House Costs as Basis for Appreciation of Long-Term Assets Made In-House In 2009 own costs were not activated. IV.2.2 Method of Reproduction Price of Acquisition Calculation In 2009 no reproduction price of acquisition was calculated. V.2.3 Values for Calculation of Corrective Items to Long- Term Assets. In 2009 no corrective items to assets were created IV.2 Dlouhodobý majetek IV.2.1 Obsahová náplň vlastních nákladů, kterými se oceňuje dlouhodobý majetek vyrobený ve vlastní režii V r nedošlo k aktivaci vlastních nákladů. IV.2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V roce 2009 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena. IV.2.3 Hodnoty pro tvorbu opravných položek k dlouhodobému majetku. V roce 2009 nebyly vytvořeny opravné položky k majetku. IV.3 Exchange Rates and Currency Conversions IV.3.1 Conversion Method Currency conversions are based on daily exchange rates of the Czech National Bank. In the case of foreign currency conversions to Czech crown the internal exchange rate of the converting bank is applied. In the case of claims and liabilities within the toll group the foreign currency purchase rates of the KB, a. s. bank are used. IV.4 Changes in Accounting Methods and Method of Recognition of Comparable Data in Financial Statements In 2009 there were no substantial changes in accounting methods. IV.3 Kurzové přepočty IV.3.1 Způsob přepočtu Jsou používány denní kurzy dle České národní banky, u převodu deviz v cizí měně na českou měnu vnitřní kurz převádějící banky; u pohledávek a závazků skupiny mýto kurz devizy-nákup KB, a. s. IV.4 Změny účetních metod a způsob uvádění srovnatelných údajů ve výkazech V roce 2009 nebyly žádné významné změny v účetních metodách. IV.5 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V roce 2009 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena. IV.5 Method of Reproduction Price of Acquisition Calculation In 2009 no reproduction price of acquisition was calculated. IV.6 Substantial Changes of Method of Appreciation, Depreciation Procedures and Accounting Procedures since Previous Accounting Period There was no change in IV.6 Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období V roce 2009 nebyla žádná změna.

19 36 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 37 IV.7 Information about Deviations from Accounting Methods pursuant to Section 7 Para. 5 of Accounting Act In 2009 there were no deviations pursuant to Section 7 Para 5 of the Act. IV.8 Corrective Items to Assets Calculation Method IV.8.1 Method of Calculation of Corrective Items to Receivables Time past maturity Amount of corrective item in % 180 days days 50 Corrective items to receivables are paid considerable attention. That is why in addition to the general rule stated above there is also an individual approach applied based on nonpayment risk assessment for each individual receivable. IV.8.2 Inventory Account Corrective Item Calculation Method In 2009 no corrective items to inventories were calculated. IV.8.3 Long-Term Asset Corrective Item Calculation Method In 2009 no corrective items to long-term assets were calculated. IV.9 Method of Specification of Real Value of Assets and Liabilities pursuant to Accounting Act In 2009 no real value of assets and liabilities was specified. IV.10 Derivatives In 2009 no derivate transactions were effected. IV.11 Changes of Real Value in Account Class 41 In 2009 the real value of the financial investment in the subsidiary W.A.G, mineral fuels SK, s.r.o. changed. Using the equivalence method the financial investment was valued at EUR 4,438, i.e. CZK 117,452. IV.7 Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona V roce 2009 nebyly žádné odchylky dle 7 odst. 5 zákona. IV.8 Způsob stanovení opravných položek k majetku IV.8.1 Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám Doba po splatnosti Výše OP v % 180 dní dní 50 Opravným položkám k pohledávkám je věnována značná pozornost, proto je kromě obecného pravidla uvedeného výše používán i individuální přístup, kdy dochází ke zhodnocení rizika nezaplacení u každé jednotlivé pohledávky. IV.8.2 Způsob stanovování opravných položek k účtům zásob V roce 2009 nebyly stanoveny opravné položky k zásobám. IV.8.3 Způsob stanovení opravných položek k dlouhodobému majetku V roce 2009 nebyly stanoveny opravné položky k dlouhodobému majetku. IV.9 Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona o účetnictví V roce 2009 nebyla stanovena reálná hodnota majetku a závazků. IV.10 Deriváty V roce 2009 nebyly účtovány derivátové operace. IV.11 Změny reálné hodnoty na účtu skupiny 41 V roce 2009 došlo ke změně reálné hodnoty finanční investice v dceřiné společnosti W.A.G. mineral fuels SK, s.r.o. Metodou ekvivalence byla tato finanční investice oceněna částkou EUR tj Kč. V.2 Additionally Charged Income Tax of Past Accounting Periods V.2.1 Additionally Charged Income Tax of Past Accounting Periods There are no recognised additional tax charges. V.2.2 Deferred Tax Liability/Claim Item Claim/liability Amount (CZK) Difference of tax and accounting depreciations Rectifying item to liabilities Social security and health insurance contributions unpaid to (bonuses) Unpaid penalties and delay interests Claim -908,259 Liability 1.579,286 Liability 52,985 Claim -180,772 TOTAL 543,241 The deferred tax claim was not recognised in 2009 for the reason of prudence. V.2.3 Provisions In 2009 the company created no provisions. V.2.4 Long-term bank loans (in thousands of CZK) Bank Česká spořitelna, a. s. Česká spořitelna, a. s. KB, a. s. Purpose Průhonice land plot T&G Průhonice filling station Modletice II parking and truck wash Initial amount Balance as to 31 December ,292 1,275 21,000 16,275 44,062 27,227 V.2 Významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány V.2.1 Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období Žádné doměrky neevidujeme. V.2.2 Odložený daňový závazek/pohledávka Položka Závazek/pohledávka Částka v Kč rozdíl účetních a daňových závazek odpisů opravná položka k pohledávkám pohledávka SP, ZP nezaplacené do pohledávka (bonusy) pohledávka z titulu smluvních závazek sankcí CELKEM Odložená daňová pohledávka nebyla z důvodu opatrnosti v roce 2009 účtovaná. V.2.3 Rezervy Společnost v roce 2009 netvořila rezervy. V.2.4 Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč) Bankovní ústav Česká spořitelna, a. s. Česká spořitelna, a. s. KB, a. s. KB, a. s. Účel pozemek Průhonice čerpací stanice T&G Průhonice parkoviště a myčka Modletice II parkoviště a myčka Modletice II Počáteční stav Zůstatek k KB, a. s. Modletice II parking and truck wash 9,000 6,930 S MORAVA Leasing, a. s. výstavba čerpací stanice EW Cheb V. Additional Data to Balance Sheet and Profit and Loss Sheet V.1 Significant Items of Balance Sheet and Profit and Loss Sheet Relevant for Assessment of Financial, Asset and Pension Standing of Company and for Analysis of Financial Statements and not Following Directly or Indirectly from Balance Sheet and Profit and Loss Sheet There are no recognised significant items not following directly from the Balance Sheet and the Profit and Loss Sheet. V. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty V.1 Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto údaje nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty Žádné významné položky, které přímo nevyplývají z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, neevidujeme. S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. EW Cheb filling station construction EW Rozvadov filling station construction EW Rozvadov filling station construction 40,000 29,630 40,000 33,480 13,000 10,911 S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. výstavba čerpací stanice EW Rozvadov výstavba čerpací stanice EW Rozvadov výstavba čerpací stanice EW Rozvadov

20 38 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2009 společnosti W.A.G. minerální paliva, a. s. 39 S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. EW Rozvadov filling station construction 10,000 8,280 Modletice 3 45,000 45,000 Škoda Superb V.2.5 Mature Social Security Premium and State Employment Policy Contribution Liabilities Period for which the insurance premium was charged Status as to 31 December 2009 in CZK thousand Status as to 31 December 2008 in CZK thousand 12/ In January 2010 there liabilities were covered in the full amount. V.2.6 Mature Public Health Insurance Premium Liabilities Period for which the insurance premium was charged Status as to 31 December 2009 in CZK thousand Status as to 31 December 2008 in CZK thousand 12/ In January 2010 there liabilities were covered in the full amount. V.2.7 Unpaid Taxes to Local Tax Offices Tax V.A.T. Employee tax Legal entity income tax Tax office Tax Office for Prague 4 Tax Office for Prague 4 Tax Office for Prague 4 Amount in CZK thousand ,577 V.2.8 Short-term financial assets The value of short-term financial assets consists of the following amounts: cash in hand: CZK 9,764 th. bank accounts: CZK 83,578 th. cash in transit CZK 34,039 th. The item cash in transit reflects bank transfers of money between two bank accounts. Given the character the item is showed along with the item bank accounts. V.2.9 Receivables for Trading Appreciated with Real Value The company has no receivables for trading appreciated with their real value. S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s. Modletice Škoda Superb V.2.5 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Období, za které bylo pojistné vyměřeno Stav k v tis. Kč Stav k v tis. Kč 12/ V lednu 2010 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši. V.2.6 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Období, za které bylo pojistné vyměřeno Stav k v tis. Kč Stav k v tis. Kč 12/ V lednu 2010 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši. V.2.7 Daňové nedoplatky u místně příslušných finančních úřadů Daň Finanční úřad Částka v tis. Kč DPH daň ze závislé činnosti daň z příjmu právnických osob Finanční úřad Praha 4 Finanční úřad Praha 4 Finanční úřad Praha V.2.8 Krátkodobý finanční majetek Hodnota krátkodobého finančního majetku je tvořena z následujících částek: pokladní hotovost: tis. Kč bankovní účty: tis. Kč peníze na cestě: tis. Kč Položka peníze na cestě zachycuje bankovní převod peněžních prostředků mezi dvěma bankovními účty. Vzhledem k tomu charakteru je tato položka zobrazena spolu s položkou bankovní účty. V.2.9 Pohledávky určené k obchodování, oceňované reálnou hodnotou Společnost nemá žádné pohledávky určené k obchodování oceňované reálnou hodnotou. V.2.10 Dotace Společnosti nebyla poskytnuta žádná dotace. V.2.11 Data on Individual Reference Volume of Milk, Individual Production Quota, Individual Limit of Premium Rights and Other Similar Quotas and Limits not Recognised by Accounting Unit in Balance Sheet and Profit and Loss Sheet Accounts for Costs of Acquisition of Information about their Appreciation with Reproduction Price of Acquisition would Exceed Relevance of the Information The company recognizes no such quotas and limits. VI. Assets and Liabilities Assets Gross value in CZK Intangible assets 27,087,274 Intangible low-value assets 354,563 Acquisition of intangible assets 158,503 Advances provided for intangible assets 632,651 Buildings, halls, constructions 320,176,118 Machinery, apparatus and instrumentation 28,709,004 Means of transport 820,000 Equipment 210,354 Low-value long-term tangible assets 7,150,107 Acquisition of tangible and intangible assets 3,874,191 Provided advances 459,000 Adjustments to the acquired assets 814,800 Land lots 78,767,404 Financial investments 157,764 TOTAL 469,371,733 VI.1 Set Up Costs The company recognises no set up costs. VI.2 Long-Term Tangible and Intangible Assets Used on Basis of Lease Contracts In CZK thousand Rent instalments throughout the assumed period of lease Actually paid rent as to 31 December 53,912 65,827 35,388 40,988 V.2.11 Údaje o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou by převýšily její významnost. Společnost žádné takové kvóty a limity neeviduje. VI. Majetek a závazky Majetek Brutto hodnota v Kč nehmotný majetek nehmotný majetek drobný pořízení nehmotného majetku poskytnuté zálohy na nehmotný majetek budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízení hmotného a nehmotného majetku poskytnuté zálohy opravná položka k nabytému majetku pozemky finanční investice CELKEM VI.1 Zřizovací výdaje Společnost neeviduje žádné zřizovací výdaje. VI.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek využívaný na základě nájemních smluv Částka v tis. Kč splátky nájemného za celou dobu předpokládaného nájmu skutečně uhrazené splátky nájemného k V.2.10 Subsidies The company has received no subsidy. Future payments payable within one year 7,284 12,072 budoucí platby splatné do jednoho roku Future payments payable after one year 7,266 12,767 budoucí platby splatné po jednom roce

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více