Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.archive.org/details/osudnicelskyoopujm"

Transkript

1 i =

2

3

4 Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

5 o SUD NICE LÁSKY

6

7 FERDINAND P U J M A N OSUDSICE LÁSKY I PRAHA Nakladatel F r. Borový 19 2

8 Celakovský : Važte si nás, milující; my jsme osadnice lásky posledním lístkem jak vypovíme, platí." ML.1 Pit

9 x\a PRÍDESTÍ SMETANOVA RICHARDA

10

11 v e Smetanv tvrí pochod vkládala se za složku, jež spolu tvoí, reflekse. Tím, že úvahové innosti se pikl úkol stavebný, a jest vpravd konm vyluujícím, tím, že smísila se soudnost s pronikáním intuitivním, došlo k pecenní slovných vysvtlivek, které piinoval Smetana své tvorb hudební. Nebo také lisztovskému názvu program pietla se, nepochopiteln, vtší váha, nežli jakou Liszt svj pojem obmyslil. Programem Liszt zove látku, o níž skladatel své posluchae zpravit mže, ale nemusí; v dob krasovdných spor o to, kam až sahá obsahová oblast hudby, o to, kterých cit zvun zmže, nebo kterých posteh a pedstav nepodaí se jí vyjáditi, nabývalo toto heslo pízvuku až prorockého.. Usuzovalo-li se však z prvodného slova na samotné dílo, pochodila špatn skutenost, že skladatelské zení není pochod potomnému vykladaství sourodý, že poznámká jest odrodilec básníka, jenž vidl z vnuknutí a z osvícení; oba že jsou nesourodé bytosti, jež ke všemu si volí stanoviska protivná. Dovede-li básník pikrýaí^ati obrazem a tvarem 9

12 podrobnostu ustavenou kostru pojmovou, zajisté jde o in zrdný, o jalová zastavení vtrhující do porušované pedstavivosti. Píldad hudebníka, kterému se rozpadává stavba v pouhý nábh smyslem ustálený a na tíhnutí myšlenkov ujasnné, avšak cele v tóny nepevedené, je Richard Strauss. Ale ani platnost Smetanových vj^svtlivek není naprostá a dlužno rozlišovati z nich domysl a zpedmtnní, dokonané ovšem zákonit, ale neízené pojmovými pedpisy. Tvorba, kolikostn meno, jest zajisté akt nadvdomý; umocnná mohutnost pak opadává, polevujíc v naptí i hutnosti; v oné chvíli rodivost se unáhluje ; a neváže se mrou asovou a prostorovou, do které se zptná pozornost a rozbravost lineji a okolkujíc promítá. Nelze-li doslovn držeti tvrcových poznámek k prvnímu kvartetu, zvlášt ne ke tetí vt, nutno ješt více odhmotnit a pepodstatnit v symfonické básni Richard její osnovu. V Richardovi, tóny pochyceném, není padoušského pranic. Rytmus zachovává velienské dstojenství, vyslovuje, odlišené od velmož-pedstavitel, již vedou lid a národ, úsilné naptí volní, nezvratnost a neoblom- 10

13 nost; této osobnosti neohrozí nic, jen ona sama, jenom její (cítíme že nepípustné) rozpoltní bytostné. Soka ukazuje zpvné E-dur téma, ženu, rozeplání milostné, jež vyklesuje hrdinovo chtní, které má jen moc a slávu za jediný cíl. Richardova bolest kotví v úradku, že odmítne a neoddá se, zárove však ve vdomí, že se navždy osamotí. Nadlidskému spni pináší se Richard sám za lidskou ob. Richard Smetanv je dušezpytný obraz, vyvolaný zjednodušujícím psobením útoného fluida, kterému se nitro, odporujíc, vystavuje; jemuž odolává životní i povahový základ, ale které rozrušuje štstí osobní. Dirigentu zbývá osvtliti jednotiv daný portrét, nerozptýliti se do zdánlivých odboek a zátok, nepromítati dj vnitní vn a neposouvati jej zapražením initel tlesnjších, než jsou vlastní hrdinova zahloubání. 11

14 i

15 OCEÁN ERNST LISSAUER: BACH Beethoven Nicht Bach! Meer solíte er heissen.*

16

17 J iž v sbírkách Proud a Role osvdil se Lissauer hudebníkem v tom, jak dokonale vnášel v slovné sestavy a vtné shluky délkový a mrný spád i ád, jak osobit uml souhláskami zabarviti áru veršovou, jak úeln a pesvdiv pedpisoval sloce pohyb táhlý nebo dychtivý a rušný. Tento postup podstatn se ztotožuje s poínáním skladatele, který umocuje daný podklad, teba mdlý a jalový a matný, který dotvouje veršového výrobce a polepšuje báse, a již tak, že vystínuje barevn i její pozadí i její obrysy, a tak, že vypne její melodické sklenutí a srovná v železnjší rytmus její krok, díve ješt, nežli nov odvodnil slovn daný pochod duševní a nežli rijzn urychlenou následností výjevovou pejinail výškové i pdorysné míry tekstové. Teba Lissauer svrchovan vládl složkám zvun útvarným, tkví jeho síla pece v tom, jak výmluvný a mužn nastupující a naléhav drazný si motiv zvolil, kterak úsporn a dsledn jej využívá k stavbám jednotným a umeným. Jeho básn rodem jsou pomníky a vznikly jako chrámy nebo sochy otesáním balvan, vrstvíce se po pra- 15

18 vidlech všeplatných a neúchylných; usmrnil je vesmírový zákon tíže, který velí vyvíjeti stavbu z jediného hmotnatého základu. Takto ustrojený básník záhy pocítil své pokrevenství se vzdlavatelem chrám nejstrmjších, nejposvátnjších i nejlidštjších, s Janem Sebastianem Bachem. Albert Schweitzer stvoil pehluboké dílo o Bachovi, bez kterého nebyly by asi vznikly verše Lissauerovy. Ale v tom, jak podal tvrí dni nejbysteji Vidoucího, nemá Lissauer soupee. V genrových obrázcích ukázal, že umlecké prozírání nedlí se v pozorování a dodatený nález výrazové rovnomocniny ; našel jako Croce, veliký myslitel italský, že mistr zvun nazírá, že zmocuje se jev vposlouchávaje se v jejich e, osobit spádnou, barevnou i svtélkující. Er sieht eia anderes Schlaraffenland... Tont Ziegel und Holz wie Horner imd Zinkán, Wie Triangel silbern klingen dle Klinken,?^lotend blasen dle Brisen. Die Schwalben fliegen Courante und Gigue, Die Brunnen laufen langen Gesang. Ki

19 Der Regea striihnt nieder graue Musik, Musik treibt weisswolkig den Hiinmel entlaug. Rund um dus Dach ia der Riane ein kliagender Regen liiuft, Als schmiilzen Eiszapfen voa Klang, ist die Mauer voti Halí iibertrauft. Wie Saiten zittern die Balken, die Bogen wollen aufschweben, Rastlos auf und nieder die Diele, die Decke in seligeiu Tanze erbeben, Rastlos schwingen die Wiinde, die Schwéllen, die Tijren, Iramer neu fliegen Kliinge heran und loben und * jubilieren." Links ani Geljinder gleitet Passagen die Hand, Klang schleift nach, wie eine tonende Schleppe." 'Takto skládají a stádají se sdlné prvky tvrí, nabývané jaksi mimochodem, kouskovit, nesoustavn, ukládané jako osev pro potebu píštích jar. Ale nejvýmluvnji a eí dokonale obrazivou zmocuje se Lissauer vnuknutí a vytržení všteckého, vhledu, který dává dílu osu,.smrnici i osvtlení. Zázrak bytostného Promnní; kdo 17

20 z vyvolených dovede jej zpítomniti? Mluví o nm Písmo; zpívá o nm Dante; Rembrandt pesadil se do tajemného a divoucího ovzduší, kdy uedníkm, jdoucím do Emaus, Bh dal se poznati; pochopil je] Suars, vzpomínaje Savla, míícího do Damašku, sraženého náhle velkým hlasem, který stal se s nebe; i ukázal, jak také Dostojevský zazmítal se u vidní, jak každý zorný otes sklál až jeho tlo domnlými úpady a záchvaty. Zaznamenal tato Záení i Bezina, v škubnutí Blížení po vláknech éterných. Touto lázní mystickou se poktil Smetana, zpívaje jí hymnus v tvrté vt kvartetní a pozývaje, omilostnn, svoji Libuši, prorokyni, aby lidu vštila. Na Wartburce stojí Bach: Von seliger Helle heilig wach, Hochaufgestrafft, zur Faust geballt dle Haud, Botschaft zu hoen, horchend steht Sebastian Bach." Ein Meer Musik Stand hoch bis in dle Spitze der Latern, Es wuchs, es schlang; Die Erde versank in tonende Ferne, Die Himmel vergingen von seinem Gesang. 18

21 Und niir er \v;u. Kr sass, von Kliit uinkreist. Weltanfang war. Uber den Wassern blies Urgeist." Lissauer, zapisuje nadvdomé blesky osvcující, našel správné slovo pro bachovské vise, pro zrakov vnikavý ráz jeho dl, pro jejich pírod nou krevnost, pro jejich ústrojný rst ; pro nesmírnost jeho sn, ztlumoenou v michelangelovské, freskovité básni Promnní. A rozpínaje za loví mez i možnost jeho obí vli, dal jí pro bachovský pípad oprávnní probíti se do vcné a do pedmtné prapodstaty, dorýti se prakoen jevových, zachvti se prakmitem a zazvueti prasouzvukem ^Und eine firmamente Stimme sprach:.lohann Sebastian, Hoe niich nah'n, Auf dich walze ich Welt, wild und verworrn, Hader und Hass, Taumel und Gram,.lammer und Zorn Welt liber dicli! Die Híinde liegen breit auf dera Getast, Kraftsammelnd halt er ein zu kurzer Rast, Fest, Lipp" auf Lippe hart gepresst, 19 2*

22 Schwer, Gsht er mit grosseu Schritten auf das Meer. Und sieh, ihn tragt die Flut, an zu singen, Und horch, nun hebt sie Es tont Musik empor, Die Wasser schallen uater seineni Der Raum erdrohnt von ihm, es Erwogend unter ihm die Harmouien." Fuss im Cho, zieheii Hled neshaslými duchovými zornicemi osleplélio Bacha, Lissauer vynímá Vid tvrí ze zákon asových i prostorových, dodaten, hdsky, vyvozených : tento pohled za jedno jest s poátkem vcí. A zasazuje Bacha pravdiv a vrn do asného prostedí, zpodobil jej rysy upomínajícími na diirersky starobylý devoryt i eí, po bibli cku vznešenou a názornou. Ve slavnostních invokacích, vzývajících mistra, kterého lze jako Berlioze srovnati jen s Rembrandtem a Dantem, neselhal mu nikdy fortissimem napínaný hlas. 1 jest kniha Lissauerova z nejdokonalejšího, co napsalo se k vtší cti a chvále Jana Sebastiana, pozemského boha lovka.. 20

23 MYSTIKOVA CESTA

24

25 v pedváleném údobí se napluje optovná krise lidského ducha. Pedválená léta, dokonávajíce rozklad jednotivého a jednotného povdomí lidského, znenáhla se odíkala toho, co lze po výmru nejobsáhlejším zvát humanismem, aby zpropadávala vždy víc a více modlaení, hmotaství. Myslitelé, pikovaní k olovné kouli poznávání zkusmého a rozumáského, nemohou a neodvažují se ani obejmouti duchového nadvdomí; umní i filosofie se zabývá víc úkazem a pedmtem, než bytností a podratem; na zemi.se koní boží království a mnozí z živoucích jsou pokoušeni od ábla. Také hudba tápe tímto stavem trpnosti a bezvládí, a také její malomoc má pvod v híchu, pro njž zasloužen trpl život duchový, když piznal jevm stálou hodnotu a sobstanost, teba v pravd jejich umlecká vydatnost a nosnost pímo závisela pouze na tvrcov úkonnosti. Básník nadále již vcí neobjímal; zajímal se o n, dojímal se jimi, ale nevkoefioval se do nich ; ulahodila mu jejich barva, lesk a zvuk a vn ; uinil z nich dojmového, pozorovaného nosie, než osamotil je. Úhrn- 23

26 nosti zpronevuje se život; integrané vloze, která obsáhnuvši poitek a vjem, i jejich lidský a božský rodokmen by zahrnula, zpronevují se umlci: jsou s hmotn danou pomíjivost, ale nepedzírají; a obstojn -1 odpovdí na otázku kde, zmlkají, když ptá se lidstvo : kam a odkud. Humanismus, zniterující a zlišující, pevtliv se v myšlenku i ve tvar, probíjel se strojovými povrami, bezbožectvím, nedvrou k duchu nejobecnji a nejzjevnji ve francii, splynuv tamo s kmenným hnutím, vzbudiv úctu k národnímu odkazu a lásku k zástupcm a bratím; humanismu vzdala se i hudba, teba posud nestvoila dl tak jistotných a naprostých a ryzích, na jaké se zmohlo slovesné a myslitelské umní; nicmén však tamní skladatelé, odíkajíce se narcisos'ství, usilují prodrati se skrze mistrovský a vyzkoušený útvar k vznosnjším a dsažnjším podntm staré tance ponauují je o slavnostním veselí a obadnostech žití pospolitého; do prostedí družstevného pesazují se i pastorálou nebo vilanelou, které, teba jedincem se obíraly, napovídají, že jím jest zastupován celý stav. 24

27 Této cesty k absolutnu, kterou na pelomu století si v písemnictví vymýtili Bezina a Salda, eská hudba vydobývati si nemussla ; tudy, boží stezkou, deset let již bral se J. B. Foerster, srdcem pokorný a tichý tte Kristv ; takže eskou hudbu nese nadále proud dvojí : tento tíhne za duchem a onen, pomnožnjší, k tlesnosti. Jenže spiritualismu eská hudba nepijímá za program; naopak je zlehován, jmín za plytkost a stihán opovržením. Smetanovi božstvem stal se Národ: vykoupení vzejde, nabude-li vojsko blanické svých tl. Foerster, jehož bh jest osobní a nicmén bh veškerenstva, vyznal universalisticky: svých tl. až všechny duše nabudou Jeho tvorba pisluhuje sebevykupitelství i vykupitelství ; on, z rodu vyššího, než jeho vrstevníci, pate na vc, nedává se zavádti její tlesností, nepoddává se jí, nepijímá vcných stigmat ; on, dohledav se duše oné vci, prasmyslu, jejž vkládá do ní strjce všeho stvoeného. Všudypítomný, obdaí ji tvarem, tlem, stigmatisovaným k svému podobenství; on spasitelsky ohlupuje vše, co v pírod je trpného ; on, ve šlépjích assiského svtce 25

28 Františka, i jinak dává píklad mystického aktivismu; postaven v tvá tváí ptactvu, nevypoví (po zpsobu naturalist), ie zpívá skivan, sedmihlásek, pnice a nezaznamenává, kterak sborem šveholí; on rozkazuje okídlencm, aby vyzpívali slávu boží; on nehrozí se újmy, pstu, odíkání, kterých zas a zas mu nadluje život, a jimž innou pikne úast ve své tvorb ; z asketické lásky, v Ev, v Cyranu i v Nepemožených on iní prostedek a nástroj milostného vytržení; i skon chápe za askesi askesí a za umrtvení, v nmž pvod bere zanícení nejvyšší a nestupiiovatelné : oslnní duší, splývajících s Bohem; on, po obraze nejpedzíravji Vidomého, po obraze Laotsov, narodiv se, vychází a umíraje, vchází; nebo navrací se vný Smysl, putuje-li". To jest, ztrácí výmezné a vztažné platnosti i as ; soužití i žití prostírá se nepetržit a v absolutnu, od vnosti do vnosti ; mezi íší vítznou a bojující neustává styk; mezi záhrobím a doasností nakladeno úmluvné a smluvn spojení. Jest-li za nco se modlíš, vrháš vli v jediný smr, najisto ji vedeš, povznášíš se k cíli, vhlédáš do nho a svazuješ se s ním. Dsažnost modlitby 26

29 a její vstednost, dušezpy tný základ tvorby Foerstrovy, se projevuje noeticky snadným przením a pronikáním, tvárn zvunou plavností a kolikostn množným bohatstvím. Z ddiných vloh možno vysvtliti melodickou tekutost jež v skladbách jeho vrstevník kornatí a klihovatí hebkou, nesdrhnutou pízi kontrapunktickou, jež jinému se hatí, koníc, sotva zapoala, uzlíkem a zkrabajenou kudrlinkou vydrásanou z pvodního útku. Z rodinného zamstnání hudebnického jemuž mnohé, co se nezasvcenému zazdá umním, jest obyejným poznatkem a všedním dsledkem jen zrunosti a cviku - možno vyvoditi smysl barvitostný, výmalebný lad za nástrojového souznní. Ale, nebýt ponoukání, z nhož tato zvuná tvorba vzchází, mystického rodu, nebýt zastínno duchem, který oploduje, neposkvrniv hmotn poetí, nevznikla by hudba inoucí a linoucí se jako omilostnný a zjihlý výlev, neduchovla by instrumentovaná vta v duhu, ve vidino a ve spektrálný pel, jímž záí víc a více nové skladby Foerstrovy; a nebylo by svtelnatých tlumoník serafickým vidinám, jež vyvstávají tuto v eáké hudb po- 27

30 prvé a jejichž líbezností mélickou se kochal kdysi Slowacki. Z mystického naturismu vyklíilo milování práce Rozsévaovy a milování Lán, jak se zrnkem projevuje v selských sborech a jak rozmáhá se v štdrou žatvu v Orái a ješt objemnji v symfonii, nazývané Velká noc, kde, hodný podivu, se tajemn a sjednotiv prostupují mocnosti a djstva Duchová i Pírodní, zpívajíce hymnu zimám, jarm, létm, k podobenství lidského spánku, procitávání a tušení a prození, shrnujíce v sebe odvký a návratný a pašijov obražený postup kosmického Zrání. Z vykupitelst\a a mystického universalismu vztemenila v tomto díle také lítost nad zástupy nevidomých, ona odpovdnost Vdc, navodná láskou k bližnímu a duchem chudému, jíž, kdo by neml, nic by nebyl, aniž naplatby mu byla síla jeho; navodná láskou k bližnímu, jíž nepocítil Solovvv Antikrist, a bez níž sesulo se jeho všesvtové panování, teba bylo v skutek promnilo lidskou rovnost, dostatek a hojnost, kmenný smír i Nuže; nejen Beethoven, i pokoj mezi národy. Foerster pedzpvu je lidstvu, v Jarní noci", ódu na radost. 28

31 ZROD

32

33 v první kritické své stati* Salda miiiiochodem zmil Taina, který bývá vytžován píliš hmotn, jako by se zabývala jeho nauka jen lidským pedurením, které zpsobuje živelné a pirozené prostedí. Vykladam uchází, že pozemské podmínky tvrcova života i skutenost jej obklopující sešinoval Taine na poslední kruh a na podnož své stavby, že prostedím pedevším rozuml dané, ne vstebané nápln tvrcovy duše, a svty, zakleté do jeho pedchozích dl ; že tento kritik, sbratovaný obyejn se slovesným naturalismem, byl z jednotitelv, již velnuli se v pocit mystického, v pocit, který vnukl jim pontí úhrnné Celosti lidského chápání; že znalost okolí si cenil za prostedek odhadový, z kterého lze usouditi o vnímacím umlcov rozptí a za vyvolávací lázeh, která dodaten zpítomuje kritikovi rozlohovou oblast, kterou zmohly smysly vidoucího k vyšším úelm. Stanuv na vrcholu stavby Tainovy, ustaluje Salda ve své stati, která nic menšího neopovdla, * Synthetismus v novém umní. (Literární Listy 1891/2.) 31

34 jiežli narození eské idealistické estetiky, oba bytné prazáklady umlecké filosofie. Odpovídá dsažn a naproste a jist k pochybnostem o vymezenosti látky básnické a^ oddluje skutenost od básnické pravdy, zkoumaje tak kolikostné uzpsobení i jakost tvárných umlcových zpsob, i nalézaje takto míru smrm tektonicky protichdným, klassicismu naturalismu a romantismu. Krátkozraká estetika vytyuje tvrci meze : formalismus ulpl na tvrzení, že se pro operu nejdokonaleji hodí mythos, anebo dj komický tvrdívá se, že cit lásky podává jen hudba úpln kdykoli se ohrožují umní a kdykoli si nalézají nová pole postehová, pokaždé se opakuje výtka scestné jejich syrovosti. Salda, nebývalé zkušený a pouený, rozšiuje výbrovou možnost do nekonena ; látkového okruhu, a zkušenostného, a nadzkušenostného neuzavírá : za jediné podmínky, aby umlcova úinnost, pedstaviv od zkumu i od rozumu neodvislá, svým prvkm dodala zákonného septí a ústrojnosti, vhodné pípad ku pípadu. Nebo také pravdivý a dobrý posteh, tektonicky zatím neutrálný, mže pobortiti, vle- 32

35 ní-li se, uvrstvení vztahové, mže lživým pnzvukem a kiklavým i dut nepemluvným hlasem ohroziti pesvdivou naléhavost díla. Salda od poátku trestn stíhá nedostatek básnického aktivismu ; chce po romanticích i naturalistech, aby jejich skladby prokázaly venkoncem svj stejný, horší krví nekažený rod. A odnímaje mlky roztídní umn, které vzešlo z usnadovacího pohodlí a z pehledové úpravnosti, platnost naprostou, požaduje Salda na tvrci i vnímateli nedílnosti smyslové ; jen ta mu zaruuje zornou pronikavost, která prohlédajíc novou podstatu, naráz nalézá i nový sdlný prostedek. Zdrazniv souasnost vise a ei, ztotožniv dar poznání i jazyka, je projevujícího, zavrhl z domácích kritik poprvé podvojnost formy a obsahu, která z krasovdeckého sluhy asto rostla na pošetilého zjankovitlého pána, pesvdeného, že pravé slovo, pravý ton a pravá barva nejsou víc, než pevlékací háv a cár ; na pána jindy zapomínajícího, práv naopak, že musí sestoupiti duch, aby ožívaly tyto Utery. Prohlásiv pak proti dosavadním hlasatelm, kterým pojem pekonání peléval se v heslo pokrok. 33

36 že s'j umlecký rozvo] dje pouze neustálou objektivisací všeho individueln znakového'', dospl uejen aiistotelského požadavku typisace básnické, vyproštné z náhodností pamtných i dobových i místních, ale zoil také onu cestu, kudy vda (vda nezkušebná, nerozborná, skladná) s umním i s náboženstvím míí k absolutnu ; a jako domyslil i umleckou teleologii, tak se dobral také duchového Poátku, seznav, jakoby s Plotinem, že lidská tvornost hodnotíc (a nezpodobujíc jen) skutenost, tíhne k oné ideii, ba dosahuje toho Slova, z nhož vznikla sama píroda. Tento tyiadvacetiletý myslitelský odbojník, rudé, vzntlivé románské krve, dolomil nmecké jho, pod nímž oddan a trpliv hrbila se e- ská estetika ; pišel naplnitelem, jakého si marn pro ni žádal ješt Schauer; vyjadoval-li se zatím eí pojmovou, stvoil záhy nový jazyk pedstavivý. Je-li teba srovnávati: Šaldou vyvstal estetice eský Croce..V^

37 HRDINSKÝ IMUKLAl) :5*

38

39 v eském písemnictví hudebním se vystídalo dvojí pokolení, posivistiké s naturalistickým, ale ani jedno nevydalo essayisty, velikostí úmrného Šaldovi. Positivistický, Hostinského, smr, ulpívaje píliš na ojedinlé zkušenosti, pedkladn zjišované, popisované i odmené, nedobral se nadvcných a nadosobných sudidel, spravedlivých ke tvrcm i nejvtším. Drobnstkáství, pochybovaství i osobnostná nevíra, pokladly mu nazíraný výtvor kluzkou clonou vnjší, znesnadujíce mu proniknouti do jádra a k nervm, do bytostné umlecké podstaty; uenecká malovrnost pecasto se zvrtla ve spisovatelskou nevýmluvnost, nepesvdivost a nedsažnost. Vyškoleni zkušebnými vdami, postrádali tito kritikové jemn zduchovlé vlohy odlišovací; jejich vjemy spíše vznné pamtí, než smyslem chopené a obrazností ustálené, uvádly svží, nejcennjší postehové hodnoty na potáský, zaschlý prmr. Nápotomný naturalism, který snadno pekonával novinásky záznamové zpravodajství, nerozhodné, nevidoucí, výhradné a opatrnické i v potmšilostech, naturalism, který ze záludn dvojnického

40 zpíznení i pedurení koncoval boj proti naturalistickým skladbám, propadl slovesn leckterým zloádm, z nichž usvdoval spisovatelské i hudebnické odprce. Podléhaje ídké úplavicné povídavosti, podávaje místo kritického díla, jako stavba vyvedeného a vzdlaného, spíše látku slovn nevylezenou a nezmoženou, hešil nejen zásadovou neprkazností, ale okázale dával ve psí jazykové složky tvárné, naráz polevuje v požadavcích, kterým po svém dostáti ml posouzený hudebník. Šaldou vyvstal obojímu smru bezdný odprce. Proti hmotaskému, v malém obchodujícímu vdci idealistický estetik, jenž piponu'nal dávno ped Bergsonem, darmo braným na slovo, že jistotou jistot je duchové dní, duchový pochod a duchový závr; že poznání zkušebn vdecké, pokusn nabyté, platí jen vztažn a pomrn; naproste že hodnotí jen tvoivý duch, který nehrozí se nadzkušenostného úhrnu. Kde positivism nihivil o vdeckých, dodaten vyvozených pravi(lleí-h. tam ukazoval Salda k osol)n()stným z;ík()in mi, jež mohou l)_vti lozniaiiité, ne však ue-.w

41 shodné a lil)ovoliié. Naturalismu, jenž nepesn se vyjaduje, zdál se podceovati i umlecký význak, istou smyslovost a zlehovati zárodený prvek nejednoho velikého díla, impresi, dal na pamtnou cenu objevitelského, vuímacího dtství. Zdaž se nemýlila kritika a positivistická, nebo naturalistická, srovnalostn utiujíc umlce, jen proto, že jí chybl názor jarý, že ji vedl názor pohodln rozedný vyvtralým slivkem pojmovým? Zdaž práv zplanlé a zakrsalé ivy nezpsobily, že slovník tchto hudebník píšících je nevybravý a zchudlý, že krabatí se u nich vtný spád, že slabika jim nezpívá a slova nesouzní a barevn se neváží? Zdaž vjemy práv povšechné a letm povrchní, ne pronikav przorné, jim neodnímaly dar ei ol)razivé, jistotné a temeiiící z dviv sdlných poznávacích hlubin? Z poitkové prvotnosti, stupované na životných zkušenostech do uchvatitelství, mohl kritik šaldovského rodu vypstiti onu vlohu evokativnou,.7.9

42 jež posvcuje zpravodaje na tvrce i na umlce; nabýval z ní pesn itelného pontí o jakosti hodnocených dl; z ní vyvodil si plánovité povdomí pevných, umlecky normativných základ, kde se bylo bezpeiti omítkám kritickým jen šastnou náhodou. Proto také obdivná i zamítavá nesmluvnost a pímost, která vede novináe k sebepopení a ke zmateným zvratm, ulenila Šaldv rozvoj dramaticky, do peripetií. Proto Salda zdvodoval, kde se jeho druhové, tak Schauer, spokojili vycítním. Proto jeho posudek je skladba, pragmaticky vyvinutá z jediného, pvodního motivu, nabytého soudem vhledovým, a není snška sthovavých nález, seadných po osvdených již, cizích zpsobech. Kritický in pojal Salda dramaticky, jako život s dílem útuje až tehdy, když se sám ; nebo z nho, posud vnímaného pedmtu, stal podmt, s kterým utkává se v osobnostném zápolení; a proto, po druhé, že cení básníka jen stupnm dlnosti a usilování, jež nnioží klad. Tento aktivismus polarisovan pochopil i zlo, za hodnotu, které pekonáin'in nutno využíti k lepšímu. Tento -W

43 požadavek bdlé úinnosti, který také národnostní otázku si zodpovídá jako píkaz mravní, vrcholí dvojitým povelem hrdinským, ^mž zavazuje Salda kritika: inéj odvahu sebe; méj odvahu pravdij. 41

44

45 UML K C K Á Iv Á Z E

46

47 o pracovní divadelní organisaci se ani neuvažuje, žalu]e-li se, jak upadá výkonnost operních divadel množn i tvárn. Vykládat' se pojem zjednošen, a tkví v nm smysl nkolikerý. Organisaci jest rozumti nejen pracovnickou sdruživost, jež promyšlen usiluje polepšiti hmotný byt, organisaci jest rozumti nejen uvdomlou a úmluvitou tídní výbojnost : organisace, zvláš umlecká, zavazuje, ukládá svým údm souruenství, dobrovolnou, nevynucovanou káze. Každá organisace, a umlecká zejména, má skryté efle duchové, je cestou k nim a prostedkem, usnadujíc pospohtou dlnost ; a píí-li se svdomí i mravu výbojnost, jež nevyvela z touhy po usilovnjší pospolité dlnosti a je-li nemorální zištné podnikání, jež se nedomáhá nových všeobecn užitených, pracovních a tvrích možností, není prost umleckých postup, když vzala za své pospolitá úinlivost duchová, když umlecké družinníky nejednotí snaha podat nejdokonalejší výkon v dob nejkratší, když opakem kde komu bží o to. aby (podle Rodinovy prpovdi) nenapraviteln zbídil dílo, pokládané za robotu. 43

48 Tchto konc ovšem ješt nedospla dnešní divadla; než není-li jim tieba leorganisace? Opera se viní právem z netecnosti výkonné a z nepoliotovosti programu. Lhty, aby nová hra se vypravila, prodlužují se vždy víc a víc, než výkonná jakost je v pevratném pomru k asové spoteb. Kapelníkm na potíž se zahnizuje u operních divadel zlý zvyk, že orchestr se nesúastní poáteních zkoušek celý, nýbrž na pl ztenený a zpvák sám že úloze se nedouí, bezpee se neúmornou kapelnickou trplivostí. Zmrhav s pohodlným zpvákem a s neúplným nástrojovým sborem celé hodiny, kdy vysílil se prací školsky naunou a slabikantskou, na úhonu tvoivého skladn stavebného díla, dirigent se pedává, zlehiv vlastní poslání a sob sám se zproneviv. Neutrácel-li by asu s hercem, který nezná písmen, musí v šanc se vydávati komusi, kdo hudebního tenáského umní se nedovychoval a když by tíbiti ml pojetí a pednes, rozptylovat musí pochybnosti o rozdílu osminy a celé, nebo o tom, ím se liší odrážka a kížek. Takže nepedejde interpretálnému rozštpení, prvnímu a bohužel ne 4'>

49 Iioslednímu, že se totiž nu jevišti zpvem lovk nevyjaduje, že zpvem netlunioí stav niterných, že tento zpv je v špatném smyslu absolutní, jsa sám sob cílem, cílem proto umlecky nicotným, an nejímá, an svdí o vycvikované pamti, aii nemá síly karakterisané. Tehdy ukazuje se, jak desorganisaci vnjší v záptí jde tvárná malomoc a tehdy prvn mstí se ledabylost organisaního ádu divadelního, Nebo dobe seízená práce musí jednotiti divadelní dílo venkoncem a vyvésti je z ústedního živlu, z herectví, i vztažmo k souhe z režisérské koncepce. Vypraviti zpvohru jest umní ; co za výstavbu liudebního dramatu se nyní vydává, je hrakáství, jež rozmohlo se od chvíle, kdy s umním a pírodou se nepoítá jako s prvotnými životními kóny stejn cennými. Tu ponížené umní se po pírod opií a tehdy estetická skutenost se divadeln nevytváí ; tehdy výpravínni není niím, než opisným zatykaem. Mediem, jímž nazírati dlužno píští pohyb, soustavení, obraz, nebývá pak herci, režiséru, ani malíovi hudba, takže složky sklade!) jevištných se dohodují namátkou a rozvratn ; a

50 inl-li ze zvuku se vyvoditi pohyb, mnlivého tempa, promnlivé naléhavosti i tonality, ml-li z pohybu a k pohybu se stereometrisovati prostor, koní výstavebná snaha podle plánu hudebního nezorganisovaná a režisérsky nezkoncipovaná mezivládím dílcích initel, zpvné, pohybové, obrazové interpretace, jež neustrojila se v organism. Píina, pro zvrhají se zpvoherná pedstavení, pro se za jevištné umní smí nabízeti neumlost s umlstkou, vzí v tom, že organismus pedpokládá organisátora musického, po eckém všeumn úhrnném významu slova. A zmiti lze divadelní opozdiiost, povriv utvrzenou pedsudkem, že nejvtší divadlo pro vždycky podrží výkonné prvenství, ustrh a zamrzejž sebe víc, miti lze divadelní zaostalost na snažení n- meckém. Tam, po antickém vzoru, divadlu se pisuzuje dležitost všenárodn pedstavitelská ; tam dsledný hlas, volající po obrod divadla, opravuje dtskou výchovu a domáhá se musického, všeobecn závazného školení ; tam všímají si francouzského hnutí, kísícího prostorov pohybové umní, tam cti došiv živelné mimické hod- 4S

51 noty nového tance, jenž nazbyt nia neíi i ucliš. A u nás zatím nnsto tlem lierecky se vyjadrujeme jen hlavou ne-li nedocvikovanou hlasivkou organisátorstvím rozumíme nápadové dohazovaství a režisérstvím kratochvíle žánrové, jimž nauil se za onoho asu vysloužilec basista. Na nás ješt nenaléhá ani nutnost osamostatnné opery a dsledn i svéprávného zpravodajství zpvoherného, jež iní zadost práv divadelním útvarm a hodnotám. U nás zatím zptným psobením tchto psotných okolností paradoksn vzniká zrda nedramatického hudebního dramatu. 4!f

52

53 LIBUŠE

54 z l'ui)()l{ysu I'. I'll,l M A NO V VCH VYMALOVAL JAN K V K T.

55 1 atiai-cháliiý ád, ustavující nejedno Smetanovo drama liudel)ní, jest vystupován v Lit)nsi a prepodstatnn v úkon l)olioslužebný, jenž oddje se«na božištícli ; na posvátném vyšehradském Iiáji, v síni posvcené stopou pedkovou a soškou domácího bžka, u mohyly, obydlené praot(;ovým stínem, u pramene, pod lipami, šumícími slávu Živy bohyn. DjištQCi je tedy nejprvotnjšiho smyslu oltá, úastník*n obtníci, knží, veleknz. a vštkyn; vyvrá-li každé hnutí z hieratického postoje a povyšují-li se dje na obad, zpv povznáší se na velebný, nelomený pathos, roucha vyjadují slavnost, jevišt se pozdvihuje v svatostánek, vyznalí ohe, voda, desky, rádlo, mec i snop pijímá svátostné vzezení. Takže se skladatelo\^'m pojetíin se shodne zmonninentalifiolkiné djišt, kde panovnice vštkyn a vlada orá zjevují se, jako knží u oltáe, jako pomníkové sochy, preln a na úrovni nejpozdviženjší ; djišt, kde leši soudcové, kde Libušina druž, kde lid se adí podle hodnosti a kde se úzkostn dbá, jako v chrám, postavové hier-

56 archie, aby vynikali initelé dramaticky svrchovaní, aby nepitírali se úastníci k obadníkm. Monumentalisace se podjímají stupn ; stupni netoliko že se shromáždní rozvrstvuje; schody, nakladené výš a výš, jsou nejpirozenjší mrou posloupného vynikání, vyjadují dležitost nejstrmjších pedmt a lidí, zárove však stylisují kivolaké snahy, které urovnány, nabývají vzhledu chrámového peddveí. Chrámem tím je ve výjevu soudním hrad, kde steží se význaky Práva a vladaské moci, kde nad stolec vší se zákonné desky a me, kde z prohlubn poprsní trnové obruby plápolá ohe a vyvrá posvátná voda; chrámem tím je na stadickém humn vkovitý strom a chrámem tím je plkruh vymýtný z bukového lesa, pohebišt, na nmž strmí mohyla ; a oltái se polohou i vyvedením podobá i stolec, na který usedá knžka, když skrze ni vynáší rozsudek hožstvo. Monumentalisace se podjímají opony ; i ony stylisují; stylisují množný pohyb, pedjetím a dozníváním stylisují panovnicí vstup a odchod. Když ozval se hlas trub, jenž pozývá do sboru hlav. 54

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více