Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.archive.org/details/osudnicelskyoopujm"

Transkript

1 i =

2

3

4 Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

5 o SUD NICE LÁSKY

6

7 FERDINAND P U J M A N OSUDSICE LÁSKY I PRAHA Nakladatel F r. Borový 19 2

8 Celakovský : Važte si nás, milující; my jsme osadnice lásky posledním lístkem jak vypovíme, platí." ML.1 Pit

9 x\a PRÍDESTÍ SMETANOVA RICHARDA

10

11 v e Smetanv tvrí pochod vkládala se za složku, jež spolu tvoí, reflekse. Tím, že úvahové innosti se pikl úkol stavebný, a jest vpravd konm vyluujícím, tím, že smísila se soudnost s pronikáním intuitivním, došlo k pecenní slovných vysvtlivek, které piinoval Smetana své tvorb hudební. Nebo také lisztovskému názvu program pietla se, nepochopiteln, vtší váha, nežli jakou Liszt svj pojem obmyslil. Programem Liszt zove látku, o níž skladatel své posluchae zpravit mže, ale nemusí; v dob krasovdných spor o to, kam až sahá obsahová oblast hudby, o to, kterých cit zvun zmže, nebo kterých posteh a pedstav nepodaí se jí vyjáditi, nabývalo toto heslo pízvuku až prorockého.. Usuzovalo-li se však z prvodného slova na samotné dílo, pochodila špatn skutenost, že skladatelské zení není pochod potomnému vykladaství sourodý, že poznámká jest odrodilec básníka, jenž vidl z vnuknutí a z osvícení; oba že jsou nesourodé bytosti, jež ke všemu si volí stanoviska protivná. Dovede-li básník pikrýaí^ati obrazem a tvarem 9

12 podrobnostu ustavenou kostru pojmovou, zajisté jde o in zrdný, o jalová zastavení vtrhující do porušované pedstavivosti. Píldad hudebníka, kterému se rozpadává stavba v pouhý nábh smyslem ustálený a na tíhnutí myšlenkov ujasnné, avšak cele v tóny nepevedené, je Richard Strauss. Ale ani platnost Smetanových vj^svtlivek není naprostá a dlužno rozlišovati z nich domysl a zpedmtnní, dokonané ovšem zákonit, ale neízené pojmovými pedpisy. Tvorba, kolikostn meno, jest zajisté akt nadvdomý; umocnná mohutnost pak opadává, polevujíc v naptí i hutnosti; v oné chvíli rodivost se unáhluje ; a neváže se mrou asovou a prostorovou, do které se zptná pozornost a rozbravost lineji a okolkujíc promítá. Nelze-li doslovn držeti tvrcových poznámek k prvnímu kvartetu, zvlášt ne ke tetí vt, nutno ješt více odhmotnit a pepodstatnit v symfonické básni Richard její osnovu. V Richardovi, tóny pochyceném, není padoušského pranic. Rytmus zachovává velienské dstojenství, vyslovuje, odlišené od velmož-pedstavitel, již vedou lid a národ, úsilné naptí volní, nezvratnost a neoblom- 10

13 nost; této osobnosti neohrozí nic, jen ona sama, jenom její (cítíme že nepípustné) rozpoltní bytostné. Soka ukazuje zpvné E-dur téma, ženu, rozeplání milostné, jež vyklesuje hrdinovo chtní, které má jen moc a slávu za jediný cíl. Richardova bolest kotví v úradku, že odmítne a neoddá se, zárove však ve vdomí, že se navždy osamotí. Nadlidskému spni pináší se Richard sám za lidskou ob. Richard Smetanv je dušezpytný obraz, vyvolaný zjednodušujícím psobením útoného fluida, kterému se nitro, odporujíc, vystavuje; jemuž odolává životní i povahový základ, ale které rozrušuje štstí osobní. Dirigentu zbývá osvtliti jednotiv daný portrét, nerozptýliti se do zdánlivých odboek a zátok, nepromítati dj vnitní vn a neposouvati jej zapražením initel tlesnjších, než jsou vlastní hrdinova zahloubání. 11

14 i

15 OCEÁN ERNST LISSAUER: BACH Beethoven Nicht Bach! Meer solíte er heissen.*

16

17 J iž v sbírkách Proud a Role osvdil se Lissauer hudebníkem v tom, jak dokonale vnášel v slovné sestavy a vtné shluky délkový a mrný spád i ád, jak osobit uml souhláskami zabarviti áru veršovou, jak úeln a pesvdiv pedpisoval sloce pohyb táhlý nebo dychtivý a rušný. Tento postup podstatn se ztotožuje s poínáním skladatele, který umocuje daný podklad, teba mdlý a jalový a matný, který dotvouje veršového výrobce a polepšuje báse, a již tak, že vystínuje barevn i její pozadí i její obrysy, a tak, že vypne její melodické sklenutí a srovná v železnjší rytmus její krok, díve ješt, nežli nov odvodnil slovn daný pochod duševní a nežli rijzn urychlenou následností výjevovou pejinail výškové i pdorysné míry tekstové. Teba Lissauer svrchovan vládl složkám zvun útvarným, tkví jeho síla pece v tom, jak výmluvný a mužn nastupující a naléhav drazný si motiv zvolil, kterak úsporn a dsledn jej využívá k stavbám jednotným a umeným. Jeho básn rodem jsou pomníky a vznikly jako chrámy nebo sochy otesáním balvan, vrstvíce se po pra- 15

18 vidlech všeplatných a neúchylných; usmrnil je vesmírový zákon tíže, který velí vyvíjeti stavbu z jediného hmotnatého základu. Takto ustrojený básník záhy pocítil své pokrevenství se vzdlavatelem chrám nejstrmjších, nejposvátnjších i nejlidštjších, s Janem Sebastianem Bachem. Albert Schweitzer stvoil pehluboké dílo o Bachovi, bez kterého nebyly by asi vznikly verše Lissauerovy. Ale v tom, jak podal tvrí dni nejbysteji Vidoucího, nemá Lissauer soupee. V genrových obrázcích ukázal, že umlecké prozírání nedlí se v pozorování a dodatený nález výrazové rovnomocniny ; našel jako Croce, veliký myslitel italský, že mistr zvun nazírá, že zmocuje se jev vposlouchávaje se v jejich e, osobit spádnou, barevnou i svtélkující. Er sieht eia anderes Schlaraffenland... Tont Ziegel und Holz wie Horner imd Zinkán, Wie Triangel silbern klingen dle Klinken,?^lotend blasen dle Brisen. Die Schwalben fliegen Courante und Gigue, Die Brunnen laufen langen Gesang. Ki

19 Der Regea striihnt nieder graue Musik, Musik treibt weisswolkig den Hiinmel entlaug. Rund um dus Dach ia der Riane ein kliagender Regen liiuft, Als schmiilzen Eiszapfen voa Klang, ist die Mauer voti Halí iibertrauft. Wie Saiten zittern die Balken, die Bogen wollen aufschweben, Rastlos auf und nieder die Diele, die Decke in seligeiu Tanze erbeben, Rastlos schwingen die Wiinde, die Schwéllen, die Tijren, Iramer neu fliegen Kliinge heran und loben und * jubilieren." Links ani Geljinder gleitet Passagen die Hand, Klang schleift nach, wie eine tonende Schleppe." 'Takto skládají a stádají se sdlné prvky tvrí, nabývané jaksi mimochodem, kouskovit, nesoustavn, ukládané jako osev pro potebu píštích jar. Ale nejvýmluvnji a eí dokonale obrazivou zmocuje se Lissauer vnuknutí a vytržení všteckého, vhledu, který dává dílu osu,.smrnici i osvtlení. Zázrak bytostného Promnní; kdo 17

20 z vyvolených dovede jej zpítomniti? Mluví o nm Písmo; zpívá o nm Dante; Rembrandt pesadil se do tajemného a divoucího ovzduší, kdy uedníkm, jdoucím do Emaus, Bh dal se poznati; pochopil je] Suars, vzpomínaje Savla, míícího do Damašku, sraženého náhle velkým hlasem, který stal se s nebe; i ukázal, jak také Dostojevský zazmítal se u vidní, jak každý zorný otes sklál až jeho tlo domnlými úpady a záchvaty. Zaznamenal tato Záení i Bezina, v škubnutí Blížení po vláknech éterných. Touto lázní mystickou se poktil Smetana, zpívaje jí hymnus v tvrté vt kvartetní a pozývaje, omilostnn, svoji Libuši, prorokyni, aby lidu vštila. Na Wartburce stojí Bach: Von seliger Helle heilig wach, Hochaufgestrafft, zur Faust geballt dle Haud, Botschaft zu hoen, horchend steht Sebastian Bach." Ein Meer Musik Stand hoch bis in dle Spitze der Latern, Es wuchs, es schlang; Die Erde versank in tonende Ferne, Die Himmel vergingen von seinem Gesang. 18

21 Und niir er \v;u. Kr sass, von Kliit uinkreist. Weltanfang war. Uber den Wassern blies Urgeist." Lissauer, zapisuje nadvdomé blesky osvcující, našel správné slovo pro bachovské vise, pro zrakov vnikavý ráz jeho dl, pro jejich pírod nou krevnost, pro jejich ústrojný rst ; pro nesmírnost jeho sn, ztlumoenou v michelangelovské, freskovité básni Promnní. A rozpínaje za loví mez i možnost jeho obí vli, dal jí pro bachovský pípad oprávnní probíti se do vcné a do pedmtné prapodstaty, dorýti se prakoen jevových, zachvti se prakmitem a zazvueti prasouzvukem ^Und eine firmamente Stimme sprach:.lohann Sebastian, Hoe niich nah'n, Auf dich walze ich Welt, wild und verworrn, Hader und Hass, Taumel und Gram,.lammer und Zorn Welt liber dicli! Die Híinde liegen breit auf dera Getast, Kraftsammelnd halt er ein zu kurzer Rast, Fest, Lipp" auf Lippe hart gepresst, 19 2*

22 Schwer, Gsht er mit grosseu Schritten auf das Meer. Und sieh, ihn tragt die Flut, an zu singen, Und horch, nun hebt sie Es tont Musik empor, Die Wasser schallen uater seineni Der Raum erdrohnt von ihm, es Erwogend unter ihm die Harmouien." Fuss im Cho, zieheii Hled neshaslými duchovými zornicemi osleplélio Bacha, Lissauer vynímá Vid tvrí ze zákon asových i prostorových, dodaten, hdsky, vyvozených : tento pohled za jedno jest s poátkem vcí. A zasazuje Bacha pravdiv a vrn do asného prostedí, zpodobil jej rysy upomínajícími na diirersky starobylý devoryt i eí, po bibli cku vznešenou a názornou. Ve slavnostních invokacích, vzývajících mistra, kterého lze jako Berlioze srovnati jen s Rembrandtem a Dantem, neselhal mu nikdy fortissimem napínaný hlas. 1 jest kniha Lissauerova z nejdokonalejšího, co napsalo se k vtší cti a chvále Jana Sebastiana, pozemského boha lovka.. 20

23 MYSTIKOVA CESTA

24

25 v pedváleném údobí se napluje optovná krise lidského ducha. Pedválená léta, dokonávajíce rozklad jednotivého a jednotného povdomí lidského, znenáhla se odíkala toho, co lze po výmru nejobsáhlejším zvát humanismem, aby zpropadávala vždy víc a více modlaení, hmotaství. Myslitelé, pikovaní k olovné kouli poznávání zkusmého a rozumáského, nemohou a neodvažují se ani obejmouti duchového nadvdomí; umní i filosofie se zabývá víc úkazem a pedmtem, než bytností a podratem; na zemi.se koní boží království a mnozí z živoucích jsou pokoušeni od ábla. Také hudba tápe tímto stavem trpnosti a bezvládí, a také její malomoc má pvod v híchu, pro njž zasloužen trpl život duchový, když piznal jevm stálou hodnotu a sobstanost, teba v pravd jejich umlecká vydatnost a nosnost pímo závisela pouze na tvrcov úkonnosti. Básník nadále již vcí neobjímal; zajímal se o n, dojímal se jimi, ale nevkoefioval se do nich ; ulahodila mu jejich barva, lesk a zvuk a vn ; uinil z nich dojmového, pozorovaného nosie, než osamotil je. Úhrn- 23

26 nosti zpronevuje se život; integrané vloze, která obsáhnuvši poitek a vjem, i jejich lidský a božský rodokmen by zahrnula, zpronevují se umlci: jsou s hmotn danou pomíjivost, ale nepedzírají; a obstojn -1 odpovdí na otázku kde, zmlkají, když ptá se lidstvo : kam a odkud. Humanismus, zniterující a zlišující, pevtliv se v myšlenku i ve tvar, probíjel se strojovými povrami, bezbožectvím, nedvrou k duchu nejobecnji a nejzjevnji ve francii, splynuv tamo s kmenným hnutím, vzbudiv úctu k národnímu odkazu a lásku k zástupcm a bratím; humanismu vzdala se i hudba, teba posud nestvoila dl tak jistotných a naprostých a ryzích, na jaké se zmohlo slovesné a myslitelské umní; nicmén však tamní skladatelé, odíkajíce se narcisos'ství, usilují prodrati se skrze mistrovský a vyzkoušený útvar k vznosnjším a dsažnjším podntm staré tance ponauují je o slavnostním veselí a obadnostech žití pospolitého; do prostedí družstevného pesazují se i pastorálou nebo vilanelou, které, teba jedincem se obíraly, napovídají, že jím jest zastupován celý stav. 24

27 Této cesty k absolutnu, kterou na pelomu století si v písemnictví vymýtili Bezina a Salda, eská hudba vydobývati si nemussla ; tudy, boží stezkou, deset let již bral se J. B. Foerster, srdcem pokorný a tichý tte Kristv ; takže eskou hudbu nese nadále proud dvojí : tento tíhne za duchem a onen, pomnožnjší, k tlesnosti. Jenže spiritualismu eská hudba nepijímá za program; naopak je zlehován, jmín za plytkost a stihán opovržením. Smetanovi božstvem stal se Národ: vykoupení vzejde, nabude-li vojsko blanické svých tl. Foerster, jehož bh jest osobní a nicmén bh veškerenstva, vyznal universalisticky: svých tl. až všechny duše nabudou Jeho tvorba pisluhuje sebevykupitelství i vykupitelství ; on, z rodu vyššího, než jeho vrstevníci, pate na vc, nedává se zavádti její tlesností, nepoddává se jí, nepijímá vcných stigmat ; on, dohledav se duše oné vci, prasmyslu, jejž vkládá do ní strjce všeho stvoeného. Všudypítomný, obdaí ji tvarem, tlem, stigmatisovaným k svému podobenství; on spasitelsky ohlupuje vše, co v pírod je trpného ; on, ve šlépjích assiského svtce 25

28 Františka, i jinak dává píklad mystického aktivismu; postaven v tvá tváí ptactvu, nevypoví (po zpsobu naturalist), ie zpívá skivan, sedmihlásek, pnice a nezaznamenává, kterak sborem šveholí; on rozkazuje okídlencm, aby vyzpívali slávu boží; on nehrozí se újmy, pstu, odíkání, kterých zas a zas mu nadluje život, a jimž innou pikne úast ve své tvorb ; z asketické lásky, v Ev, v Cyranu i v Nepemožených on iní prostedek a nástroj milostného vytržení; i skon chápe za askesi askesí a za umrtvení, v nmž pvod bere zanícení nejvyšší a nestupiiovatelné : oslnní duší, splývajících s Bohem; on, po obraze nejpedzíravji Vidomého, po obraze Laotsov, narodiv se, vychází a umíraje, vchází; nebo navrací se vný Smysl, putuje-li". To jest, ztrácí výmezné a vztažné platnosti i as ; soužití i žití prostírá se nepetržit a v absolutnu, od vnosti do vnosti ; mezi íší vítznou a bojující neustává styk; mezi záhrobím a doasností nakladeno úmluvné a smluvn spojení. Jest-li za nco se modlíš, vrháš vli v jediný smr, najisto ji vedeš, povznášíš se k cíli, vhlédáš do nho a svazuješ se s ním. Dsažnost modlitby 26

29 a její vstednost, dušezpy tný základ tvorby Foerstrovy, se projevuje noeticky snadným przením a pronikáním, tvárn zvunou plavností a kolikostn množným bohatstvím. Z ddiných vloh možno vysvtliti melodickou tekutost jež v skladbách jeho vrstevník kornatí a klihovatí hebkou, nesdrhnutou pízi kontrapunktickou, jež jinému se hatí, koníc, sotva zapoala, uzlíkem a zkrabajenou kudrlinkou vydrásanou z pvodního útku. Z rodinného zamstnání hudebnického jemuž mnohé, co se nezasvcenému zazdá umním, jest obyejným poznatkem a všedním dsledkem jen zrunosti a cviku - možno vyvoditi smysl barvitostný, výmalebný lad za nástrojového souznní. Ale, nebýt ponoukání, z nhož tato zvuná tvorba vzchází, mystického rodu, nebýt zastínno duchem, který oploduje, neposkvrniv hmotn poetí, nevznikla by hudba inoucí a linoucí se jako omilostnný a zjihlý výlev, neduchovla by instrumentovaná vta v duhu, ve vidino a ve spektrálný pel, jímž záí víc a více nové skladby Foerstrovy; a nebylo by svtelnatých tlumoník serafickým vidinám, jež vyvstávají tuto v eáké hudb po- 27

30 prvé a jejichž líbezností mélickou se kochal kdysi Slowacki. Z mystického naturismu vyklíilo milování práce Rozsévaovy a milování Lán, jak se zrnkem projevuje v selských sborech a jak rozmáhá se v štdrou žatvu v Orái a ješt objemnji v symfonii, nazývané Velká noc, kde, hodný podivu, se tajemn a sjednotiv prostupují mocnosti a djstva Duchová i Pírodní, zpívajíce hymnu zimám, jarm, létm, k podobenství lidského spánku, procitávání a tušení a prození, shrnujíce v sebe odvký a návratný a pašijov obražený postup kosmického Zrání. Z vykupitelst\a a mystického universalismu vztemenila v tomto díle také lítost nad zástupy nevidomých, ona odpovdnost Vdc, navodná láskou k bližnímu a duchem chudému, jíž, kdo by neml, nic by nebyl, aniž naplatby mu byla síla jeho; navodná láskou k bližnímu, jíž nepocítil Solovvv Antikrist, a bez níž sesulo se jeho všesvtové panování, teba bylo v skutek promnilo lidskou rovnost, dostatek a hojnost, kmenný smír i Nuže; nejen Beethoven, i pokoj mezi národy. Foerster pedzpvu je lidstvu, v Jarní noci", ódu na radost. 28

31 ZROD

32

33 v první kritické své stati* Salda miiiiochodem zmil Taina, který bývá vytžován píliš hmotn, jako by se zabývala jeho nauka jen lidským pedurením, které zpsobuje živelné a pirozené prostedí. Vykladam uchází, že pozemské podmínky tvrcova života i skutenost jej obklopující sešinoval Taine na poslední kruh a na podnož své stavby, že prostedím pedevším rozuml dané, ne vstebané nápln tvrcovy duše, a svty, zakleté do jeho pedchozích dl ; že tento kritik, sbratovaný obyejn se slovesným naturalismem, byl z jednotitelv, již velnuli se v pocit mystického, v pocit, který vnukl jim pontí úhrnné Celosti lidského chápání; že znalost okolí si cenil za prostedek odhadový, z kterého lze usouditi o vnímacím umlcov rozptí a za vyvolávací lázeh, která dodaten zpítomuje kritikovi rozlohovou oblast, kterou zmohly smysly vidoucího k vyšším úelm. Stanuv na vrcholu stavby Tainovy, ustaluje Salda ve své stati, která nic menšího neopovdla, * Synthetismus v novém umní. (Literární Listy 1891/2.) 31

34 jiežli narození eské idealistické estetiky, oba bytné prazáklady umlecké filosofie. Odpovídá dsažn a naproste a jist k pochybnostem o vymezenosti látky básnické a^ oddluje skutenost od básnické pravdy, zkoumaje tak kolikostné uzpsobení i jakost tvárných umlcových zpsob, i nalézaje takto míru smrm tektonicky protichdným, klassicismu naturalismu a romantismu. Krátkozraká estetika vytyuje tvrci meze : formalismus ulpl na tvrzení, že se pro operu nejdokonaleji hodí mythos, anebo dj komický tvrdívá se, že cit lásky podává jen hudba úpln kdykoli se ohrožují umní a kdykoli si nalézají nová pole postehová, pokaždé se opakuje výtka scestné jejich syrovosti. Salda, nebývalé zkušený a pouený, rozšiuje výbrovou možnost do nekonena ; látkového okruhu, a zkušenostného, a nadzkušenostného neuzavírá : za jediné podmínky, aby umlcova úinnost, pedstaviv od zkumu i od rozumu neodvislá, svým prvkm dodala zákonného septí a ústrojnosti, vhodné pípad ku pípadu. Nebo také pravdivý a dobrý posteh, tektonicky zatím neutrálný, mže pobortiti, vle- 32

35 ní-li se, uvrstvení vztahové, mže lživým pnzvukem a kiklavým i dut nepemluvným hlasem ohroziti pesvdivou naléhavost díla. Salda od poátku trestn stíhá nedostatek básnického aktivismu ; chce po romanticích i naturalistech, aby jejich skladby prokázaly venkoncem svj stejný, horší krví nekažený rod. A odnímaje mlky roztídní umn, které vzešlo z usnadovacího pohodlí a z pehledové úpravnosti, platnost naprostou, požaduje Salda na tvrci i vnímateli nedílnosti smyslové ; jen ta mu zaruuje zornou pronikavost, která prohlédajíc novou podstatu, naráz nalézá i nový sdlný prostedek. Zdrazniv souasnost vise a ei, ztotožniv dar poznání i jazyka, je projevujícího, zavrhl z domácích kritik poprvé podvojnost formy a obsahu, která z krasovdeckého sluhy asto rostla na pošetilého zjankovitlého pána, pesvdeného, že pravé slovo, pravý ton a pravá barva nejsou víc, než pevlékací háv a cár ; na pána jindy zapomínajícího, práv naopak, že musí sestoupiti duch, aby ožívaly tyto Utery. Prohlásiv pak proti dosavadním hlasatelm, kterým pojem pekonání peléval se v heslo pokrok. 33

36 že s'j umlecký rozvo] dje pouze neustálou objektivisací všeho individueln znakového'', dospl uejen aiistotelského požadavku typisace básnické, vyproštné z náhodností pamtných i dobových i místních, ale zoil také onu cestu, kudy vda (vda nezkušebná, nerozborná, skladná) s umním i s náboženstvím míí k absolutnu ; a jako domyslil i umleckou teleologii, tak se dobral také duchového Poátku, seznav, jakoby s Plotinem, že lidská tvornost hodnotíc (a nezpodobujíc jen) skutenost, tíhne k oné ideii, ba dosahuje toho Slova, z nhož vznikla sama píroda. Tento tyiadvacetiletý myslitelský odbojník, rudé, vzntlivé románské krve, dolomil nmecké jho, pod nímž oddan a trpliv hrbila se e- ská estetika ; pišel naplnitelem, jakého si marn pro ni žádal ješt Schauer; vyjadoval-li se zatím eí pojmovou, stvoil záhy nový jazyk pedstavivý. Je-li teba srovnávati: Šaldou vyvstal estetice eský Croce..V^

37 HRDINSKÝ IMUKLAl) :5*

38

39 v eském písemnictví hudebním se vystídalo dvojí pokolení, posivistiké s naturalistickým, ale ani jedno nevydalo essayisty, velikostí úmrného Šaldovi. Positivistický, Hostinského, smr, ulpívaje píliš na ojedinlé zkušenosti, pedkladn zjišované, popisované i odmené, nedobral se nadvcných a nadosobných sudidel, spravedlivých ke tvrcm i nejvtším. Drobnstkáství, pochybovaství i osobnostná nevíra, pokladly mu nazíraný výtvor kluzkou clonou vnjší, znesnadujíce mu proniknouti do jádra a k nervm, do bytostné umlecké podstaty; uenecká malovrnost pecasto se zvrtla ve spisovatelskou nevýmluvnost, nepesvdivost a nedsažnost. Vyškoleni zkušebnými vdami, postrádali tito kritikové jemn zduchovlé vlohy odlišovací; jejich vjemy spíše vznné pamtí, než smyslem chopené a obrazností ustálené, uvádly svží, nejcennjší postehové hodnoty na potáský, zaschlý prmr. Nápotomný naturalism, který snadno pekonával novinásky záznamové zpravodajství, nerozhodné, nevidoucí, výhradné a opatrnické i v potmšilostech, naturalism, který ze záludn dvojnického

40 zpíznení i pedurení koncoval boj proti naturalistickým skladbám, propadl slovesn leckterým zloádm, z nichž usvdoval spisovatelské i hudebnické odprce. Podléhaje ídké úplavicné povídavosti, podávaje místo kritického díla, jako stavba vyvedeného a vzdlaného, spíše látku slovn nevylezenou a nezmoženou, hešil nejen zásadovou neprkazností, ale okázale dával ve psí jazykové složky tvárné, naráz polevuje v požadavcích, kterým po svém dostáti ml posouzený hudebník. Šaldou vyvstal obojímu smru bezdný odprce. Proti hmotaskému, v malém obchodujícímu vdci idealistický estetik, jenž piponu'nal dávno ped Bergsonem, darmo braným na slovo, že jistotou jistot je duchové dní, duchový pochod a duchový závr; že poznání zkušebn vdecké, pokusn nabyté, platí jen vztažn a pomrn; naproste že hodnotí jen tvoivý duch, který nehrozí se nadzkušenostného úhrnu. Kde positivism nihivil o vdeckých, dodaten vyvozených pravi(lleí-h. tam ukazoval Salda k osol)n()stným z;ík()in mi, jež mohou l)_vti lozniaiiité, ne však ue-.w

41 shodné a lil)ovoliié. Naturalismu, jenž nepesn se vyjaduje, zdál se podceovati i umlecký význak, istou smyslovost a zlehovati zárodený prvek nejednoho velikého díla, impresi, dal na pamtnou cenu objevitelského, vuímacího dtství. Zdaž se nemýlila kritika a positivistická, nebo naturalistická, srovnalostn utiujíc umlce, jen proto, že jí chybl názor jarý, že ji vedl názor pohodln rozedný vyvtralým slivkem pojmovým? Zdaž práv zplanlé a zakrsalé ivy nezpsobily, že slovník tchto hudebník píšících je nevybravý a zchudlý, že krabatí se u nich vtný spád, že slabika jim nezpívá a slova nesouzní a barevn se neváží? Zdaž vjemy práv povšechné a letm povrchní, ne pronikav przorné, jim neodnímaly dar ei ol)razivé, jistotné a temeiiící z dviv sdlných poznávacích hlubin? Z poitkové prvotnosti, stupované na životných zkušenostech do uchvatitelství, mohl kritik šaldovského rodu vypstiti onu vlohu evokativnou,.7.9

42 jež posvcuje zpravodaje na tvrce i na umlce; nabýval z ní pesn itelného pontí o jakosti hodnocených dl; z ní vyvodil si plánovité povdomí pevných, umlecky normativných základ, kde se bylo bezpeiti omítkám kritickým jen šastnou náhodou. Proto také obdivná i zamítavá nesmluvnost a pímost, která vede novináe k sebepopení a ke zmateným zvratm, ulenila Šaldv rozvoj dramaticky, do peripetií. Proto Salda zdvodoval, kde se jeho druhové, tak Schauer, spokojili vycítním. Proto jeho posudek je skladba, pragmaticky vyvinutá z jediného, pvodního motivu, nabytého soudem vhledovým, a není snška sthovavých nález, seadných po osvdených již, cizích zpsobech. Kritický in pojal Salda dramaticky, jako život s dílem útuje až tehdy, když se sám ; nebo z nho, posud vnímaného pedmtu, stal podmt, s kterým utkává se v osobnostném zápolení; a proto, po druhé, že cení básníka jen stupnm dlnosti a usilování, jež nnioží klad. Tento aktivismus polarisovan pochopil i zlo, za hodnotu, které pekonáin'in nutno využíti k lepšímu. Tento -W

43 požadavek bdlé úinnosti, který také národnostní otázku si zodpovídá jako píkaz mravní, vrcholí dvojitým povelem hrdinským, ^mž zavazuje Salda kritika: inéj odvahu sebe; méj odvahu pravdij. 41

44

45 UML K C K Á Iv Á Z E

46

47 o pracovní divadelní organisaci se ani neuvažuje, žalu]e-li se, jak upadá výkonnost operních divadel množn i tvárn. Vykládat' se pojem zjednošen, a tkví v nm smysl nkolikerý. Organisaci jest rozumti nejen pracovnickou sdruživost, jež promyšlen usiluje polepšiti hmotný byt, organisaci jest rozumti nejen uvdomlou a úmluvitou tídní výbojnost : organisace, zvláš umlecká, zavazuje, ukládá svým údm souruenství, dobrovolnou, nevynucovanou káze. Každá organisace, a umlecká zejména, má skryté efle duchové, je cestou k nim a prostedkem, usnadujíc pospohtou dlnost ; a píí-li se svdomí i mravu výbojnost, jež nevyvela z touhy po usilovnjší pospolité dlnosti a je-li nemorální zištné podnikání, jež se nedomáhá nových všeobecn užitených, pracovních a tvrích možností, není prost umleckých postup, když vzala za své pospolitá úinlivost duchová, když umlecké družinníky nejednotí snaha podat nejdokonalejší výkon v dob nejkratší, když opakem kde komu bží o to. aby (podle Rodinovy prpovdi) nenapraviteln zbídil dílo, pokládané za robotu. 43

48 Tchto konc ovšem ješt nedospla dnešní divadla; než není-li jim tieba leorganisace? Opera se viní právem z netecnosti výkonné a z nepoliotovosti programu. Lhty, aby nová hra se vypravila, prodlužují se vždy víc a víc, než výkonná jakost je v pevratném pomru k asové spoteb. Kapelníkm na potíž se zahnizuje u operních divadel zlý zvyk, že orchestr se nesúastní poáteních zkoušek celý, nýbrž na pl ztenený a zpvák sám že úloze se nedouí, bezpee se neúmornou kapelnickou trplivostí. Zmrhav s pohodlným zpvákem a s neúplným nástrojovým sborem celé hodiny, kdy vysílil se prací školsky naunou a slabikantskou, na úhonu tvoivého skladn stavebného díla, dirigent se pedává, zlehiv vlastní poslání a sob sám se zproneviv. Neutrácel-li by asu s hercem, který nezná písmen, musí v šanc se vydávati komusi, kdo hudebního tenáského umní se nedovychoval a když by tíbiti ml pojetí a pednes, rozptylovat musí pochybnosti o rozdílu osminy a celé, nebo o tom, ím se liší odrážka a kížek. Takže nepedejde interpretálnému rozštpení, prvnímu a bohužel ne 4'>

49 Iioslednímu, že se totiž nu jevišti zpvem lovk nevyjaduje, že zpvem netlunioí stav niterných, že tento zpv je v špatném smyslu absolutní, jsa sám sob cílem, cílem proto umlecky nicotným, an nejímá, an svdí o vycvikované pamti, aii nemá síly karakterisané. Tehdy ukazuje se, jak desorganisaci vnjší v záptí jde tvárná malomoc a tehdy prvn mstí se ledabylost organisaního ádu divadelního, Nebo dobe seízená práce musí jednotiti divadelní dílo venkoncem a vyvésti je z ústedního živlu, z herectví, i vztažmo k souhe z režisérské koncepce. Vypraviti zpvohru jest umní ; co za výstavbu liudebního dramatu se nyní vydává, je hrakáství, jež rozmohlo se od chvíle, kdy s umním a pírodou se nepoítá jako s prvotnými životními kóny stejn cennými. Tu ponížené umní se po pírod opií a tehdy estetická skutenost se divadeln nevytváí ; tehdy výpravínni není niím, než opisným zatykaem. Mediem, jímž nazírati dlužno píští pohyb, soustavení, obraz, nebývá pak herci, režiséru, ani malíovi hudba, takže složky sklade!) jevištných se dohodují namátkou a rozvratn ; a

50 inl-li ze zvuku se vyvoditi pohyb, mnlivého tempa, promnlivé naléhavosti i tonality, ml-li z pohybu a k pohybu se stereometrisovati prostor, koní výstavebná snaha podle plánu hudebního nezorganisovaná a režisérsky nezkoncipovaná mezivládím dílcích initel, zpvné, pohybové, obrazové interpretace, jež neustrojila se v organism. Píina, pro zvrhají se zpvoherná pedstavení, pro se za jevištné umní smí nabízeti neumlost s umlstkou, vzí v tom, že organismus pedpokládá organisátora musického, po eckém všeumn úhrnném významu slova. A zmiti lze divadelní opozdiiost, povriv utvrzenou pedsudkem, že nejvtší divadlo pro vždycky podrží výkonné prvenství, ustrh a zamrzejž sebe víc, miti lze divadelní zaostalost na snažení n- meckém. Tam, po antickém vzoru, divadlu se pisuzuje dležitost všenárodn pedstavitelská ; tam dsledný hlas, volající po obrod divadla, opravuje dtskou výchovu a domáhá se musického, všeobecn závazného školení ; tam všímají si francouzského hnutí, kísícího prostorov pohybové umní, tam cti došiv živelné mimické hod- 4S

51 noty nového tance, jenž nazbyt nia neíi i ucliš. A u nás zatím nnsto tlem lierecky se vyjadrujeme jen hlavou ne-li nedocvikovanou hlasivkou organisátorstvím rozumíme nápadové dohazovaství a režisérstvím kratochvíle žánrové, jimž nauil se za onoho asu vysloužilec basista. Na nás ješt nenaléhá ani nutnost osamostatnné opery a dsledn i svéprávného zpravodajství zpvoherného, jež iní zadost práv divadelním útvarm a hodnotám. U nás zatím zptným psobením tchto psotných okolností paradoksn vzniká zrda nedramatického hudebního dramatu. 4!f

52

53 LIBUŠE

54 z l'ui)()l{ysu I'. I'll,l M A NO V VCH VYMALOVAL JAN K V K T.

55 1 atiai-cháliiý ád, ustavující nejedno Smetanovo drama liudel)ní, jest vystupován v Lit)nsi a prepodstatnn v úkon l)olioslužebný, jenž oddje se«na božištícli ; na posvátném vyšehradském Iiáji, v síni posvcené stopou pedkovou a soškou domácího bžka, u mohyly, obydlené praot(;ovým stínem, u pramene, pod lipami, šumícími slávu Živy bohyn. DjištQCi je tedy nejprvotnjšiho smyslu oltá, úastník*n obtníci, knží, veleknz. a vštkyn; vyvrá-li každé hnutí z hieratického postoje a povyšují-li se dje na obad, zpv povznáší se na velebný, nelomený pathos, roucha vyjadují slavnost, jevišt se pozdvihuje v svatostánek, vyznalí ohe, voda, desky, rádlo, mec i snop pijímá svátostné vzezení. Takže se skladatelo\^'m pojetíin se shodne zmonninentalifiolkiné djišt, kde panovnice vštkyn a vlada orá zjevují se, jako knží u oltáe, jako pomníkové sochy, preln a na úrovni nejpozdviženjší ; djišt, kde leši soudcové, kde Libušina druž, kde lid se adí podle hodnosti a kde se úzkostn dbá, jako v chrám, postavové hier-

56 archie, aby vynikali initelé dramaticky svrchovaní, aby nepitírali se úastníci k obadníkm. Monumentalisace se podjímají stupn ; stupni netoliko že se shromáždní rozvrstvuje; schody, nakladené výš a výš, jsou nejpirozenjší mrou posloupného vynikání, vyjadují dležitost nejstrmjších pedmt a lidí, zárove však stylisují kivolaké snahy, které urovnány, nabývají vzhledu chrámového peddveí. Chrámem tím je ve výjevu soudním hrad, kde steží se význaky Práva a vladaské moci, kde nad stolec vší se zákonné desky a me, kde z prohlubn poprsní trnové obruby plápolá ohe a vyvrá posvátná voda; chrámem tím je na stadickém humn vkovitý strom a chrámem tím je plkruh vymýtný z bukového lesa, pohebišt, na nmž strmí mohyla ; a oltái se polohou i vyvedením podobá i stolec, na který usedá knžka, když skrze ni vynáší rozsudek hožstvo. Monumentalisace se podjímají opony ; i ony stylisují; stylisují množný pohyb, pedjetím a dozníváním stylisují panovnicí vstup a odchod. Když ozval se hlas trub, jenž pozývá do sboru hlav. 54

ri; ESKÉ KRITIKY L TÝŽ AUTOR VYDAL PROSTIBOLO DUŠE (VERŠE) ARNOŠT PROCHÁZKA ESKÉ KRITIKY V PRAZE MCMXII MODERNÍ REVUE 2 ANENSKÉ NÁMSTÍ 2 Autor pojal do tohoto soazku ze svých kritik vtšinou pouze takové,

Více

y ^1 F. X. ŠALDOVI K PADESÁTINÁM, F. X. SALDO VI K PADESÁTINÁM. REDIGOVALI RUD, I. MALÝ A FERDINAND PUJMAN. 19 18 NAKLADATEL FR. BOROVÝ V PRAZE. S0Z2 íoa I. ,. ANTONÍN SOVA: F. X. ŠALDOVI. Ml jsem tvá

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli >:.:/^-' STUDIE A PODOBIZNY, NAPSAL JAROSLAV VRCHLICKY. W/i^ -'

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC i^-é>o.< Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA ECHA DIL XVIII. TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT NAKLADATEL F, v PRAZE TOPI KNIHKUPEC 1905. TVRTÁ KNIHA

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/svtovvlkastaoopeka 3226 \\^) JOSEF PEKAR SVTOVÁ VÁLKA STATI O JEJÍM VZNIKU I JEJÍCH OSUDECH

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera 513772 9. M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862. SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH

Více

POLÍVKOVI SBORNÍK PRACÍ NAROZENINÁM K ŠEDESÁTÝM. Prof. Dr. J. USPOÁDAL Dr. SPOLENOSTÍ

POLÍVKOVI SBORNÍK PRACÍ NAROZENINÁM K ŠEDESÁTÝM. Prof. Dr. J. USPOÁDAL Dr. SPOLENOSTÍ SBORNÍK PRACÍ vnovansvh Prof. Dr. J. POLÍVKOVI K ŠEDESÁTÝM r NAROZENINÁM SPOLENOSTÍ NÁRODOPISNÉHO MUSEA ESKOSLOVANSKÉHO V PRAZE. USPOÁDAL Dr. JIÍ HORÁK. PRAHA 1918. VYTISKLA PRAŽSKÁ AKCIOVÁ TISKÁRNA V

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

o v r iukjl biulibia.

o v r iukjl biulibia. o v r iukjl biulibia. w w \\^ FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^

Více

THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of British Columbia Library http://www.archive.org/details/hynovoduseslovoocd ROZPRAVY

Více