Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.archive.org/details/osudnicelskyoopujm"

Transkript

1 i =

2

3

4 Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

5 o SUD NICE LÁSKY

6

7 FERDINAND P U J M A N OSUDSICE LÁSKY I PRAHA Nakladatel F r. Borový 19 2

8 Celakovský : Važte si nás, milující; my jsme osadnice lásky posledním lístkem jak vypovíme, platí." ML.1 Pit

9 x\a PRÍDESTÍ SMETANOVA RICHARDA

10

11 v e Smetanv tvrí pochod vkládala se za složku, jež spolu tvoí, reflekse. Tím, že úvahové innosti se pikl úkol stavebný, a jest vpravd konm vyluujícím, tím, že smísila se soudnost s pronikáním intuitivním, došlo k pecenní slovných vysvtlivek, které piinoval Smetana své tvorb hudební. Nebo také lisztovskému názvu program pietla se, nepochopiteln, vtší váha, nežli jakou Liszt svj pojem obmyslil. Programem Liszt zove látku, o níž skladatel své posluchae zpravit mže, ale nemusí; v dob krasovdných spor o to, kam až sahá obsahová oblast hudby, o to, kterých cit zvun zmže, nebo kterých posteh a pedstav nepodaí se jí vyjáditi, nabývalo toto heslo pízvuku až prorockého.. Usuzovalo-li se však z prvodného slova na samotné dílo, pochodila špatn skutenost, že skladatelské zení není pochod potomnému vykladaství sourodý, že poznámká jest odrodilec básníka, jenž vidl z vnuknutí a z osvícení; oba že jsou nesourodé bytosti, jež ke všemu si volí stanoviska protivná. Dovede-li básník pikrýaí^ati obrazem a tvarem 9

12 podrobnostu ustavenou kostru pojmovou, zajisté jde o in zrdný, o jalová zastavení vtrhující do porušované pedstavivosti. Píldad hudebníka, kterému se rozpadává stavba v pouhý nábh smyslem ustálený a na tíhnutí myšlenkov ujasnné, avšak cele v tóny nepevedené, je Richard Strauss. Ale ani platnost Smetanových vj^svtlivek není naprostá a dlužno rozlišovati z nich domysl a zpedmtnní, dokonané ovšem zákonit, ale neízené pojmovými pedpisy. Tvorba, kolikostn meno, jest zajisté akt nadvdomý; umocnná mohutnost pak opadává, polevujíc v naptí i hutnosti; v oné chvíli rodivost se unáhluje ; a neváže se mrou asovou a prostorovou, do které se zptná pozornost a rozbravost lineji a okolkujíc promítá. Nelze-li doslovn držeti tvrcových poznámek k prvnímu kvartetu, zvlášt ne ke tetí vt, nutno ješt více odhmotnit a pepodstatnit v symfonické básni Richard její osnovu. V Richardovi, tóny pochyceném, není padoušského pranic. Rytmus zachovává velienské dstojenství, vyslovuje, odlišené od velmož-pedstavitel, již vedou lid a národ, úsilné naptí volní, nezvratnost a neoblom- 10

13 nost; této osobnosti neohrozí nic, jen ona sama, jenom její (cítíme že nepípustné) rozpoltní bytostné. Soka ukazuje zpvné E-dur téma, ženu, rozeplání milostné, jež vyklesuje hrdinovo chtní, které má jen moc a slávu za jediný cíl. Richardova bolest kotví v úradku, že odmítne a neoddá se, zárove však ve vdomí, že se navždy osamotí. Nadlidskému spni pináší se Richard sám za lidskou ob. Richard Smetanv je dušezpytný obraz, vyvolaný zjednodušujícím psobením útoného fluida, kterému se nitro, odporujíc, vystavuje; jemuž odolává životní i povahový základ, ale které rozrušuje štstí osobní. Dirigentu zbývá osvtliti jednotiv daný portrét, nerozptýliti se do zdánlivých odboek a zátok, nepromítati dj vnitní vn a neposouvati jej zapražením initel tlesnjších, než jsou vlastní hrdinova zahloubání. 11

14 i

15 OCEÁN ERNST LISSAUER: BACH Beethoven Nicht Bach! Meer solíte er heissen.*

16

17 J iž v sbírkách Proud a Role osvdil se Lissauer hudebníkem v tom, jak dokonale vnášel v slovné sestavy a vtné shluky délkový a mrný spád i ád, jak osobit uml souhláskami zabarviti áru veršovou, jak úeln a pesvdiv pedpisoval sloce pohyb táhlý nebo dychtivý a rušný. Tento postup podstatn se ztotožuje s poínáním skladatele, který umocuje daný podklad, teba mdlý a jalový a matný, který dotvouje veršového výrobce a polepšuje báse, a již tak, že vystínuje barevn i její pozadí i její obrysy, a tak, že vypne její melodické sklenutí a srovná v železnjší rytmus její krok, díve ješt, nežli nov odvodnil slovn daný pochod duševní a nežli rijzn urychlenou následností výjevovou pejinail výškové i pdorysné míry tekstové. Teba Lissauer svrchovan vládl složkám zvun útvarným, tkví jeho síla pece v tom, jak výmluvný a mužn nastupující a naléhav drazný si motiv zvolil, kterak úsporn a dsledn jej využívá k stavbám jednotným a umeným. Jeho básn rodem jsou pomníky a vznikly jako chrámy nebo sochy otesáním balvan, vrstvíce se po pra- 15

18 vidlech všeplatných a neúchylných; usmrnil je vesmírový zákon tíže, který velí vyvíjeti stavbu z jediného hmotnatého základu. Takto ustrojený básník záhy pocítil své pokrevenství se vzdlavatelem chrám nejstrmjších, nejposvátnjších i nejlidštjších, s Janem Sebastianem Bachem. Albert Schweitzer stvoil pehluboké dílo o Bachovi, bez kterého nebyly by asi vznikly verše Lissauerovy. Ale v tom, jak podal tvrí dni nejbysteji Vidoucího, nemá Lissauer soupee. V genrových obrázcích ukázal, že umlecké prozírání nedlí se v pozorování a dodatený nález výrazové rovnomocniny ; našel jako Croce, veliký myslitel italský, že mistr zvun nazírá, že zmocuje se jev vposlouchávaje se v jejich e, osobit spádnou, barevnou i svtélkující. Er sieht eia anderes Schlaraffenland... Tont Ziegel und Holz wie Horner imd Zinkán, Wie Triangel silbern klingen dle Klinken,?^lotend blasen dle Brisen. Die Schwalben fliegen Courante und Gigue, Die Brunnen laufen langen Gesang. Ki

19 Der Regea striihnt nieder graue Musik, Musik treibt weisswolkig den Hiinmel entlaug. Rund um dus Dach ia der Riane ein kliagender Regen liiuft, Als schmiilzen Eiszapfen voa Klang, ist die Mauer voti Halí iibertrauft. Wie Saiten zittern die Balken, die Bogen wollen aufschweben, Rastlos auf und nieder die Diele, die Decke in seligeiu Tanze erbeben, Rastlos schwingen die Wiinde, die Schwéllen, die Tijren, Iramer neu fliegen Kliinge heran und loben und * jubilieren." Links ani Geljinder gleitet Passagen die Hand, Klang schleift nach, wie eine tonende Schleppe." 'Takto skládají a stádají se sdlné prvky tvrí, nabývané jaksi mimochodem, kouskovit, nesoustavn, ukládané jako osev pro potebu píštích jar. Ale nejvýmluvnji a eí dokonale obrazivou zmocuje se Lissauer vnuknutí a vytržení všteckého, vhledu, který dává dílu osu,.smrnici i osvtlení. Zázrak bytostného Promnní; kdo 17

20 z vyvolených dovede jej zpítomniti? Mluví o nm Písmo; zpívá o nm Dante; Rembrandt pesadil se do tajemného a divoucího ovzduší, kdy uedníkm, jdoucím do Emaus, Bh dal se poznati; pochopil je] Suars, vzpomínaje Savla, míícího do Damašku, sraženého náhle velkým hlasem, který stal se s nebe; i ukázal, jak také Dostojevský zazmítal se u vidní, jak každý zorný otes sklál až jeho tlo domnlými úpady a záchvaty. Zaznamenal tato Záení i Bezina, v škubnutí Blížení po vláknech éterných. Touto lázní mystickou se poktil Smetana, zpívaje jí hymnus v tvrté vt kvartetní a pozývaje, omilostnn, svoji Libuši, prorokyni, aby lidu vštila. Na Wartburce stojí Bach: Von seliger Helle heilig wach, Hochaufgestrafft, zur Faust geballt dle Haud, Botschaft zu hoen, horchend steht Sebastian Bach." Ein Meer Musik Stand hoch bis in dle Spitze der Latern, Es wuchs, es schlang; Die Erde versank in tonende Ferne, Die Himmel vergingen von seinem Gesang. 18

21 Und niir er \v;u. Kr sass, von Kliit uinkreist. Weltanfang war. Uber den Wassern blies Urgeist." Lissauer, zapisuje nadvdomé blesky osvcující, našel správné slovo pro bachovské vise, pro zrakov vnikavý ráz jeho dl, pro jejich pírod nou krevnost, pro jejich ústrojný rst ; pro nesmírnost jeho sn, ztlumoenou v michelangelovské, freskovité básni Promnní. A rozpínaje za loví mez i možnost jeho obí vli, dal jí pro bachovský pípad oprávnní probíti se do vcné a do pedmtné prapodstaty, dorýti se prakoen jevových, zachvti se prakmitem a zazvueti prasouzvukem ^Und eine firmamente Stimme sprach:.lohann Sebastian, Hoe niich nah'n, Auf dich walze ich Welt, wild und verworrn, Hader und Hass, Taumel und Gram,.lammer und Zorn Welt liber dicli! Die Híinde liegen breit auf dera Getast, Kraftsammelnd halt er ein zu kurzer Rast, Fest, Lipp" auf Lippe hart gepresst, 19 2*

22 Schwer, Gsht er mit grosseu Schritten auf das Meer. Und sieh, ihn tragt die Flut, an zu singen, Und horch, nun hebt sie Es tont Musik empor, Die Wasser schallen uater seineni Der Raum erdrohnt von ihm, es Erwogend unter ihm die Harmouien." Fuss im Cho, zieheii Hled neshaslými duchovými zornicemi osleplélio Bacha, Lissauer vynímá Vid tvrí ze zákon asových i prostorových, dodaten, hdsky, vyvozených : tento pohled za jedno jest s poátkem vcí. A zasazuje Bacha pravdiv a vrn do asného prostedí, zpodobil jej rysy upomínajícími na diirersky starobylý devoryt i eí, po bibli cku vznešenou a názornou. Ve slavnostních invokacích, vzývajících mistra, kterého lze jako Berlioze srovnati jen s Rembrandtem a Dantem, neselhal mu nikdy fortissimem napínaný hlas. 1 jest kniha Lissauerova z nejdokonalejšího, co napsalo se k vtší cti a chvále Jana Sebastiana, pozemského boha lovka.. 20

23 MYSTIKOVA CESTA

24

25 v pedváleném údobí se napluje optovná krise lidského ducha. Pedválená léta, dokonávajíce rozklad jednotivého a jednotného povdomí lidského, znenáhla se odíkala toho, co lze po výmru nejobsáhlejším zvát humanismem, aby zpropadávala vždy víc a více modlaení, hmotaství. Myslitelé, pikovaní k olovné kouli poznávání zkusmého a rozumáského, nemohou a neodvažují se ani obejmouti duchového nadvdomí; umní i filosofie se zabývá víc úkazem a pedmtem, než bytností a podratem; na zemi.se koní boží království a mnozí z živoucích jsou pokoušeni od ábla. Také hudba tápe tímto stavem trpnosti a bezvládí, a také její malomoc má pvod v híchu, pro njž zasloužen trpl život duchový, když piznal jevm stálou hodnotu a sobstanost, teba v pravd jejich umlecká vydatnost a nosnost pímo závisela pouze na tvrcov úkonnosti. Básník nadále již vcí neobjímal; zajímal se o n, dojímal se jimi, ale nevkoefioval se do nich ; ulahodila mu jejich barva, lesk a zvuk a vn ; uinil z nich dojmového, pozorovaného nosie, než osamotil je. Úhrn- 23

26 nosti zpronevuje se život; integrané vloze, která obsáhnuvši poitek a vjem, i jejich lidský a božský rodokmen by zahrnula, zpronevují se umlci: jsou s hmotn danou pomíjivost, ale nepedzírají; a obstojn -1 odpovdí na otázku kde, zmlkají, když ptá se lidstvo : kam a odkud. Humanismus, zniterující a zlišující, pevtliv se v myšlenku i ve tvar, probíjel se strojovými povrami, bezbožectvím, nedvrou k duchu nejobecnji a nejzjevnji ve francii, splynuv tamo s kmenným hnutím, vzbudiv úctu k národnímu odkazu a lásku k zástupcm a bratím; humanismu vzdala se i hudba, teba posud nestvoila dl tak jistotných a naprostých a ryzích, na jaké se zmohlo slovesné a myslitelské umní; nicmén však tamní skladatelé, odíkajíce se narcisos'ství, usilují prodrati se skrze mistrovský a vyzkoušený útvar k vznosnjším a dsažnjším podntm staré tance ponauují je o slavnostním veselí a obadnostech žití pospolitého; do prostedí družstevného pesazují se i pastorálou nebo vilanelou, které, teba jedincem se obíraly, napovídají, že jím jest zastupován celý stav. 24

27 Této cesty k absolutnu, kterou na pelomu století si v písemnictví vymýtili Bezina a Salda, eská hudba vydobývati si nemussla ; tudy, boží stezkou, deset let již bral se J. B. Foerster, srdcem pokorný a tichý tte Kristv ; takže eskou hudbu nese nadále proud dvojí : tento tíhne za duchem a onen, pomnožnjší, k tlesnosti. Jenže spiritualismu eská hudba nepijímá za program; naopak je zlehován, jmín za plytkost a stihán opovržením. Smetanovi božstvem stal se Národ: vykoupení vzejde, nabude-li vojsko blanické svých tl. Foerster, jehož bh jest osobní a nicmén bh veškerenstva, vyznal universalisticky: svých tl. až všechny duše nabudou Jeho tvorba pisluhuje sebevykupitelství i vykupitelství ; on, z rodu vyššího, než jeho vrstevníci, pate na vc, nedává se zavádti její tlesností, nepoddává se jí, nepijímá vcných stigmat ; on, dohledav se duše oné vci, prasmyslu, jejž vkládá do ní strjce všeho stvoeného. Všudypítomný, obdaí ji tvarem, tlem, stigmatisovaným k svému podobenství; on spasitelsky ohlupuje vše, co v pírod je trpného ; on, ve šlépjích assiského svtce 25

28 Františka, i jinak dává píklad mystického aktivismu; postaven v tvá tváí ptactvu, nevypoví (po zpsobu naturalist), ie zpívá skivan, sedmihlásek, pnice a nezaznamenává, kterak sborem šveholí; on rozkazuje okídlencm, aby vyzpívali slávu boží; on nehrozí se újmy, pstu, odíkání, kterých zas a zas mu nadluje život, a jimž innou pikne úast ve své tvorb ; z asketické lásky, v Ev, v Cyranu i v Nepemožených on iní prostedek a nástroj milostného vytržení; i skon chápe za askesi askesí a za umrtvení, v nmž pvod bere zanícení nejvyšší a nestupiiovatelné : oslnní duší, splývajících s Bohem; on, po obraze nejpedzíravji Vidomého, po obraze Laotsov, narodiv se, vychází a umíraje, vchází; nebo navrací se vný Smysl, putuje-li". To jest, ztrácí výmezné a vztažné platnosti i as ; soužití i žití prostírá se nepetržit a v absolutnu, od vnosti do vnosti ; mezi íší vítznou a bojující neustává styk; mezi záhrobím a doasností nakladeno úmluvné a smluvn spojení. Jest-li za nco se modlíš, vrháš vli v jediný smr, najisto ji vedeš, povznášíš se k cíli, vhlédáš do nho a svazuješ se s ním. Dsažnost modlitby 26

29 a její vstednost, dušezpy tný základ tvorby Foerstrovy, se projevuje noeticky snadným przením a pronikáním, tvárn zvunou plavností a kolikostn množným bohatstvím. Z ddiných vloh možno vysvtliti melodickou tekutost jež v skladbách jeho vrstevník kornatí a klihovatí hebkou, nesdrhnutou pízi kontrapunktickou, jež jinému se hatí, koníc, sotva zapoala, uzlíkem a zkrabajenou kudrlinkou vydrásanou z pvodního útku. Z rodinného zamstnání hudebnického jemuž mnohé, co se nezasvcenému zazdá umním, jest obyejným poznatkem a všedním dsledkem jen zrunosti a cviku - možno vyvoditi smysl barvitostný, výmalebný lad za nástrojového souznní. Ale, nebýt ponoukání, z nhož tato zvuná tvorba vzchází, mystického rodu, nebýt zastínno duchem, který oploduje, neposkvrniv hmotn poetí, nevznikla by hudba inoucí a linoucí se jako omilostnný a zjihlý výlev, neduchovla by instrumentovaná vta v duhu, ve vidino a ve spektrálný pel, jímž záí víc a více nové skladby Foerstrovy; a nebylo by svtelnatých tlumoník serafickým vidinám, jež vyvstávají tuto v eáké hudb po- 27

30 prvé a jejichž líbezností mélickou se kochal kdysi Slowacki. Z mystického naturismu vyklíilo milování práce Rozsévaovy a milování Lán, jak se zrnkem projevuje v selských sborech a jak rozmáhá se v štdrou žatvu v Orái a ješt objemnji v symfonii, nazývané Velká noc, kde, hodný podivu, se tajemn a sjednotiv prostupují mocnosti a djstva Duchová i Pírodní, zpívajíce hymnu zimám, jarm, létm, k podobenství lidského spánku, procitávání a tušení a prození, shrnujíce v sebe odvký a návratný a pašijov obražený postup kosmického Zrání. Z vykupitelst\a a mystického universalismu vztemenila v tomto díle také lítost nad zástupy nevidomých, ona odpovdnost Vdc, navodná láskou k bližnímu a duchem chudému, jíž, kdo by neml, nic by nebyl, aniž naplatby mu byla síla jeho; navodná láskou k bližnímu, jíž nepocítil Solovvv Antikrist, a bez níž sesulo se jeho všesvtové panování, teba bylo v skutek promnilo lidskou rovnost, dostatek a hojnost, kmenný smír i Nuže; nejen Beethoven, i pokoj mezi národy. Foerster pedzpvu je lidstvu, v Jarní noci", ódu na radost. 28

31 ZROD

32

33 v první kritické své stati* Salda miiiiochodem zmil Taina, který bývá vytžován píliš hmotn, jako by se zabývala jeho nauka jen lidským pedurením, které zpsobuje živelné a pirozené prostedí. Vykladam uchází, že pozemské podmínky tvrcova života i skutenost jej obklopující sešinoval Taine na poslední kruh a na podnož své stavby, že prostedím pedevším rozuml dané, ne vstebané nápln tvrcovy duše, a svty, zakleté do jeho pedchozích dl ; že tento kritik, sbratovaný obyejn se slovesným naturalismem, byl z jednotitelv, již velnuli se v pocit mystického, v pocit, který vnukl jim pontí úhrnné Celosti lidského chápání; že znalost okolí si cenil za prostedek odhadový, z kterého lze usouditi o vnímacím umlcov rozptí a za vyvolávací lázeh, která dodaten zpítomuje kritikovi rozlohovou oblast, kterou zmohly smysly vidoucího k vyšším úelm. Stanuv na vrcholu stavby Tainovy, ustaluje Salda ve své stati, která nic menšího neopovdla, * Synthetismus v novém umní. (Literární Listy 1891/2.) 31

34 jiežli narození eské idealistické estetiky, oba bytné prazáklady umlecké filosofie. Odpovídá dsažn a naproste a jist k pochybnostem o vymezenosti látky básnické a^ oddluje skutenost od básnické pravdy, zkoumaje tak kolikostné uzpsobení i jakost tvárných umlcových zpsob, i nalézaje takto míru smrm tektonicky protichdným, klassicismu naturalismu a romantismu. Krátkozraká estetika vytyuje tvrci meze : formalismus ulpl na tvrzení, že se pro operu nejdokonaleji hodí mythos, anebo dj komický tvrdívá se, že cit lásky podává jen hudba úpln kdykoli se ohrožují umní a kdykoli si nalézají nová pole postehová, pokaždé se opakuje výtka scestné jejich syrovosti. Salda, nebývalé zkušený a pouený, rozšiuje výbrovou možnost do nekonena ; látkového okruhu, a zkušenostného, a nadzkušenostného neuzavírá : za jediné podmínky, aby umlcova úinnost, pedstaviv od zkumu i od rozumu neodvislá, svým prvkm dodala zákonného septí a ústrojnosti, vhodné pípad ku pípadu. Nebo také pravdivý a dobrý posteh, tektonicky zatím neutrálný, mže pobortiti, vle- 32

35 ní-li se, uvrstvení vztahové, mže lživým pnzvukem a kiklavým i dut nepemluvným hlasem ohroziti pesvdivou naléhavost díla. Salda od poátku trestn stíhá nedostatek básnického aktivismu ; chce po romanticích i naturalistech, aby jejich skladby prokázaly venkoncem svj stejný, horší krví nekažený rod. A odnímaje mlky roztídní umn, které vzešlo z usnadovacího pohodlí a z pehledové úpravnosti, platnost naprostou, požaduje Salda na tvrci i vnímateli nedílnosti smyslové ; jen ta mu zaruuje zornou pronikavost, která prohlédajíc novou podstatu, naráz nalézá i nový sdlný prostedek. Zdrazniv souasnost vise a ei, ztotožniv dar poznání i jazyka, je projevujícího, zavrhl z domácích kritik poprvé podvojnost formy a obsahu, která z krasovdeckého sluhy asto rostla na pošetilého zjankovitlého pána, pesvdeného, že pravé slovo, pravý ton a pravá barva nejsou víc, než pevlékací háv a cár ; na pána jindy zapomínajícího, práv naopak, že musí sestoupiti duch, aby ožívaly tyto Utery. Prohlásiv pak proti dosavadním hlasatelm, kterým pojem pekonání peléval se v heslo pokrok. 33

36 že s'j umlecký rozvo] dje pouze neustálou objektivisací všeho individueln znakového'', dospl uejen aiistotelského požadavku typisace básnické, vyproštné z náhodností pamtných i dobových i místních, ale zoil také onu cestu, kudy vda (vda nezkušebná, nerozborná, skladná) s umním i s náboženstvím míí k absolutnu ; a jako domyslil i umleckou teleologii, tak se dobral také duchového Poátku, seznav, jakoby s Plotinem, že lidská tvornost hodnotíc (a nezpodobujíc jen) skutenost, tíhne k oné ideii, ba dosahuje toho Slova, z nhož vznikla sama píroda. Tento tyiadvacetiletý myslitelský odbojník, rudé, vzntlivé románské krve, dolomil nmecké jho, pod nímž oddan a trpliv hrbila se e- ská estetika ; pišel naplnitelem, jakého si marn pro ni žádal ješt Schauer; vyjadoval-li se zatím eí pojmovou, stvoil záhy nový jazyk pedstavivý. Je-li teba srovnávati: Šaldou vyvstal estetice eský Croce..V^

37 HRDINSKÝ IMUKLAl) :5*

38

39 v eském písemnictví hudebním se vystídalo dvojí pokolení, posivistiké s naturalistickým, ale ani jedno nevydalo essayisty, velikostí úmrného Šaldovi. Positivistický, Hostinského, smr, ulpívaje píliš na ojedinlé zkušenosti, pedkladn zjišované, popisované i odmené, nedobral se nadvcných a nadosobných sudidel, spravedlivých ke tvrcm i nejvtším. Drobnstkáství, pochybovaství i osobnostná nevíra, pokladly mu nazíraný výtvor kluzkou clonou vnjší, znesnadujíce mu proniknouti do jádra a k nervm, do bytostné umlecké podstaty; uenecká malovrnost pecasto se zvrtla ve spisovatelskou nevýmluvnost, nepesvdivost a nedsažnost. Vyškoleni zkušebnými vdami, postrádali tito kritikové jemn zduchovlé vlohy odlišovací; jejich vjemy spíše vznné pamtí, než smyslem chopené a obrazností ustálené, uvádly svží, nejcennjší postehové hodnoty na potáský, zaschlý prmr. Nápotomný naturalism, který snadno pekonával novinásky záznamové zpravodajství, nerozhodné, nevidoucí, výhradné a opatrnické i v potmšilostech, naturalism, který ze záludn dvojnického

40 zpíznení i pedurení koncoval boj proti naturalistickým skladbám, propadl slovesn leckterým zloádm, z nichž usvdoval spisovatelské i hudebnické odprce. Podléhaje ídké úplavicné povídavosti, podávaje místo kritického díla, jako stavba vyvedeného a vzdlaného, spíše látku slovn nevylezenou a nezmoženou, hešil nejen zásadovou neprkazností, ale okázale dával ve psí jazykové složky tvárné, naráz polevuje v požadavcích, kterým po svém dostáti ml posouzený hudebník. Šaldou vyvstal obojímu smru bezdný odprce. Proti hmotaskému, v malém obchodujícímu vdci idealistický estetik, jenž piponu'nal dávno ped Bergsonem, darmo braným na slovo, že jistotou jistot je duchové dní, duchový pochod a duchový závr; že poznání zkušebn vdecké, pokusn nabyté, platí jen vztažn a pomrn; naproste že hodnotí jen tvoivý duch, který nehrozí se nadzkušenostného úhrnu. Kde positivism nihivil o vdeckých, dodaten vyvozených pravi(lleí-h. tam ukazoval Salda k osol)n()stným z;ík()in mi, jež mohou l)_vti lozniaiiité, ne však ue-.w

41 shodné a lil)ovoliié. Naturalismu, jenž nepesn se vyjaduje, zdál se podceovati i umlecký význak, istou smyslovost a zlehovati zárodený prvek nejednoho velikého díla, impresi, dal na pamtnou cenu objevitelského, vuímacího dtství. Zdaž se nemýlila kritika a positivistická, nebo naturalistická, srovnalostn utiujíc umlce, jen proto, že jí chybl názor jarý, že ji vedl názor pohodln rozedný vyvtralým slivkem pojmovým? Zdaž práv zplanlé a zakrsalé ivy nezpsobily, že slovník tchto hudebník píšících je nevybravý a zchudlý, že krabatí se u nich vtný spád, že slabika jim nezpívá a slova nesouzní a barevn se neváží? Zdaž vjemy práv povšechné a letm povrchní, ne pronikav przorné, jim neodnímaly dar ei ol)razivé, jistotné a temeiiící z dviv sdlných poznávacích hlubin? Z poitkové prvotnosti, stupované na životných zkušenostech do uchvatitelství, mohl kritik šaldovského rodu vypstiti onu vlohu evokativnou,.7.9

42 jež posvcuje zpravodaje na tvrce i na umlce; nabýval z ní pesn itelného pontí o jakosti hodnocených dl; z ní vyvodil si plánovité povdomí pevných, umlecky normativných základ, kde se bylo bezpeiti omítkám kritickým jen šastnou náhodou. Proto také obdivná i zamítavá nesmluvnost a pímost, která vede novináe k sebepopení a ke zmateným zvratm, ulenila Šaldv rozvoj dramaticky, do peripetií. Proto Salda zdvodoval, kde se jeho druhové, tak Schauer, spokojili vycítním. Proto jeho posudek je skladba, pragmaticky vyvinutá z jediného, pvodního motivu, nabytého soudem vhledovým, a není snška sthovavých nález, seadných po osvdených již, cizích zpsobech. Kritický in pojal Salda dramaticky, jako život s dílem útuje až tehdy, když se sám ; nebo z nho, posud vnímaného pedmtu, stal podmt, s kterým utkává se v osobnostném zápolení; a proto, po druhé, že cení básníka jen stupnm dlnosti a usilování, jež nnioží klad. Tento aktivismus polarisovan pochopil i zlo, za hodnotu, které pekonáin'in nutno využíti k lepšímu. Tento -W

43 požadavek bdlé úinnosti, který také národnostní otázku si zodpovídá jako píkaz mravní, vrcholí dvojitým povelem hrdinským, ^mž zavazuje Salda kritika: inéj odvahu sebe; méj odvahu pravdij. 41

44

45 UML K C K Á Iv Á Z E

46

47 o pracovní divadelní organisaci se ani neuvažuje, žalu]e-li se, jak upadá výkonnost operních divadel množn i tvárn. Vykládat' se pojem zjednošen, a tkví v nm smysl nkolikerý. Organisaci jest rozumti nejen pracovnickou sdruživost, jež promyšlen usiluje polepšiti hmotný byt, organisaci jest rozumti nejen uvdomlou a úmluvitou tídní výbojnost : organisace, zvláš umlecká, zavazuje, ukládá svým údm souruenství, dobrovolnou, nevynucovanou káze. Každá organisace, a umlecká zejména, má skryté efle duchové, je cestou k nim a prostedkem, usnadujíc pospohtou dlnost ; a píí-li se svdomí i mravu výbojnost, jež nevyvela z touhy po usilovnjší pospolité dlnosti a je-li nemorální zištné podnikání, jež se nedomáhá nových všeobecn užitených, pracovních a tvrích možností, není prost umleckých postup, když vzala za své pospolitá úinlivost duchová, když umlecké družinníky nejednotí snaha podat nejdokonalejší výkon v dob nejkratší, když opakem kde komu bží o to. aby (podle Rodinovy prpovdi) nenapraviteln zbídil dílo, pokládané za robotu. 43

48 Tchto konc ovšem ješt nedospla dnešní divadla; než není-li jim tieba leorganisace? Opera se viní právem z netecnosti výkonné a z nepoliotovosti programu. Lhty, aby nová hra se vypravila, prodlužují se vždy víc a víc, než výkonná jakost je v pevratném pomru k asové spoteb. Kapelníkm na potíž se zahnizuje u operních divadel zlý zvyk, že orchestr se nesúastní poáteních zkoušek celý, nýbrž na pl ztenený a zpvák sám že úloze se nedouí, bezpee se neúmornou kapelnickou trplivostí. Zmrhav s pohodlným zpvákem a s neúplným nástrojovým sborem celé hodiny, kdy vysílil se prací školsky naunou a slabikantskou, na úhonu tvoivého skladn stavebného díla, dirigent se pedává, zlehiv vlastní poslání a sob sám se zproneviv. Neutrácel-li by asu s hercem, který nezná písmen, musí v šanc se vydávati komusi, kdo hudebního tenáského umní se nedovychoval a když by tíbiti ml pojetí a pednes, rozptylovat musí pochybnosti o rozdílu osminy a celé, nebo o tom, ím se liší odrážka a kížek. Takže nepedejde interpretálnému rozštpení, prvnímu a bohužel ne 4'>

49 Iioslednímu, že se totiž nu jevišti zpvem lovk nevyjaduje, že zpvem netlunioí stav niterných, že tento zpv je v špatném smyslu absolutní, jsa sám sob cílem, cílem proto umlecky nicotným, an nejímá, an svdí o vycvikované pamti, aii nemá síly karakterisané. Tehdy ukazuje se, jak desorganisaci vnjší v záptí jde tvárná malomoc a tehdy prvn mstí se ledabylost organisaního ádu divadelního, Nebo dobe seízená práce musí jednotiti divadelní dílo venkoncem a vyvésti je z ústedního živlu, z herectví, i vztažmo k souhe z režisérské koncepce. Vypraviti zpvohru jest umní ; co za výstavbu liudebního dramatu se nyní vydává, je hrakáství, jež rozmohlo se od chvíle, kdy s umním a pírodou se nepoítá jako s prvotnými životními kóny stejn cennými. Tu ponížené umní se po pírod opií a tehdy estetická skutenost se divadeln nevytváí ; tehdy výpravínni není niím, než opisným zatykaem. Mediem, jímž nazírati dlužno píští pohyb, soustavení, obraz, nebývá pak herci, režiséru, ani malíovi hudba, takže složky sklade!) jevištných se dohodují namátkou a rozvratn ; a

50 inl-li ze zvuku se vyvoditi pohyb, mnlivého tempa, promnlivé naléhavosti i tonality, ml-li z pohybu a k pohybu se stereometrisovati prostor, koní výstavebná snaha podle plánu hudebního nezorganisovaná a režisérsky nezkoncipovaná mezivládím dílcích initel, zpvné, pohybové, obrazové interpretace, jež neustrojila se v organism. Píina, pro zvrhají se zpvoherná pedstavení, pro se za jevištné umní smí nabízeti neumlost s umlstkou, vzí v tom, že organismus pedpokládá organisátora musického, po eckém všeumn úhrnném významu slova. A zmiti lze divadelní opozdiiost, povriv utvrzenou pedsudkem, že nejvtší divadlo pro vždycky podrží výkonné prvenství, ustrh a zamrzejž sebe víc, miti lze divadelní zaostalost na snažení n- meckém. Tam, po antickém vzoru, divadlu se pisuzuje dležitost všenárodn pedstavitelská ; tam dsledný hlas, volající po obrod divadla, opravuje dtskou výchovu a domáhá se musického, všeobecn závazného školení ; tam všímají si francouzského hnutí, kísícího prostorov pohybové umní, tam cti došiv živelné mimické hod- 4S

51 noty nového tance, jenž nazbyt nia neíi i ucliš. A u nás zatím nnsto tlem lierecky se vyjadrujeme jen hlavou ne-li nedocvikovanou hlasivkou organisátorstvím rozumíme nápadové dohazovaství a režisérstvím kratochvíle žánrové, jimž nauil se za onoho asu vysloužilec basista. Na nás ješt nenaléhá ani nutnost osamostatnné opery a dsledn i svéprávného zpravodajství zpvoherného, jež iní zadost práv divadelním útvarm a hodnotám. U nás zatím zptným psobením tchto psotných okolností paradoksn vzniká zrda nedramatického hudebního dramatu. 4!f

52

53 LIBUŠE

54 z l'ui)()l{ysu I'. I'll,l M A NO V VCH VYMALOVAL JAN K V K T.

55 1 atiai-cháliiý ád, ustavující nejedno Smetanovo drama liudel)ní, jest vystupován v Lit)nsi a prepodstatnn v úkon l)olioslužebný, jenž oddje se«na božištícli ; na posvátném vyšehradském Iiáji, v síni posvcené stopou pedkovou a soškou domácího bžka, u mohyly, obydlené praot(;ovým stínem, u pramene, pod lipami, šumícími slávu Živy bohyn. DjištQCi je tedy nejprvotnjšiho smyslu oltá, úastník*n obtníci, knží, veleknz. a vštkyn; vyvrá-li každé hnutí z hieratického postoje a povyšují-li se dje na obad, zpv povznáší se na velebný, nelomený pathos, roucha vyjadují slavnost, jevišt se pozdvihuje v svatostánek, vyznalí ohe, voda, desky, rádlo, mec i snop pijímá svátostné vzezení. Takže se skladatelo\^'m pojetíin se shodne zmonninentalifiolkiné djišt, kde panovnice vštkyn a vlada orá zjevují se, jako knží u oltáe, jako pomníkové sochy, preln a na úrovni nejpozdviženjší ; djišt, kde leši soudcové, kde Libušina druž, kde lid se adí podle hodnosti a kde se úzkostn dbá, jako v chrám, postavové hier-

56 archie, aby vynikali initelé dramaticky svrchovaní, aby nepitírali se úastníci k obadníkm. Monumentalisace se podjímají stupn ; stupni netoliko že se shromáždní rozvrstvuje; schody, nakladené výš a výš, jsou nejpirozenjší mrou posloupného vynikání, vyjadují dležitost nejstrmjších pedmt a lidí, zárove však stylisují kivolaké snahy, které urovnány, nabývají vzhledu chrámového peddveí. Chrámem tím je ve výjevu soudním hrad, kde steží se význaky Práva a vladaské moci, kde nad stolec vší se zákonné desky a me, kde z prohlubn poprsní trnové obruby plápolá ohe a vyvrá posvátná voda; chrámem tím je na stadickém humn vkovitý strom a chrámem tím je plkruh vymýtný z bukového lesa, pohebišt, na nmž strmí mohyla ; a oltái se polohou i vyvedením podobá i stolec, na který usedá knžka, když skrze ni vynáší rozsudek hožstvo. Monumentalisace se podjímají opony ; i ony stylisují; stylisují množný pohyb, pedjetím a dozníváním stylisují panovnicí vstup a odchod. Když ozval se hlas trub, jenž pozývá do sboru hlav. 54

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 4. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Smrt utěšitelka, smrt vysvoboditelka

Smrt utěšitelka, smrt vysvoboditelka Na scéně luxusního módního průmyslu se objevila nová značka Cenci [čenči]. Co kus to originál. I tak by se dala charakterizovat nová inscenace hry Cenci, kterou uvedlo na konci října minulého roku Národní

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod KA1 Analýza dopravních nehod a konflikt Úvod do soudního znalectví Doc. Ing. Aleš V É M O L A, Ph.D. Ústav soudního inženýrství Vysokého uení technického v Brn www.usi.cz e-mail: ales.vemola@usi.vutbr.cz

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kresby sfér. František Dryje

Kresby sfér. František Dryje František Dryje Kresby sfér Plumeria Rubra Kateřina Piňosová vystavuje portréty. Tedy především podobizny rostlin. Takže tu máme takový výběrový Kateřinin atlas rostlin. Zároveň vystavuje portréty lidské,

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite,

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite, Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 13.?ervna 2013(*) Spole?ný systém dan? z p?idané hodnoty Sm?rnice 2006/112/ES?lánek 9 odstavec 1 Pojem,osoba povinná k dani

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více