Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28"

Transkript

1 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

2 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového svtícího biskupa, mons. Pavla Posáda. Papež Benedikt XVI. jej povolal k této služb v eskobudjovické diecézi o památce dvou biskup, blízkých spolupracovník sv. Pavla, sv. Timoteje a Tita, tedy v sobotu 26. ledna. Slavnostn jej pivítáme v eskobudjovické kate-drále v sobotu 8. bezna v hod. Biskupské heslo biskupa Pavla se mže stát dobrým programem pro naše prožívání doby postní. Zní totiž: Duc in altum Zaje na hlubinu. Sám biskup Pavel k nmu ekl v Radiu Proglas: Zvolil jsem ho podle koncepce souasného papeže (Jan Pavel II.), který chce, aby se lovk tetího tisíciletí vrátil zpt ke Kristu. Tuto vtu Zaje na hlubinu Duc in altum ekl Kristus uedníkm, kteí byli vyerpáni neúspšným rybolovem. A to je situace lidstva v dnešní dob. A do této skepse a beznadje volá Ježíš tuto vtu, a tak jim uruje nové zamení a vlévá novou odvahu. Abychom se opravdu vrátili ke Kristu, potebujeme na nj pedevším mít více asu a astji se s ním setkávat. Proto je velmi užitené v dob postní nco vynechat pustit nap. televizi, hry, zábavy, a místo toho vnovat as dobré etb, duchovním rozhovorm, pemýšle-ní v tichu apod. Také nkteré aktivity v našich farnostech jsou dobrou píležitostí nov se setkat s Kristovou blízkostí. Duchovní obnova na Klokotech nebo v Chotovi-nách, ekumenická setkávání nad tématem oslavy Kristova vzkíšení v Táboe, akce poádané Diecézním centrem mládeže a Diecézním centrem pro rodinu a mnoha dalšími to je obrovské množství píležitostí k zajetí na hlubinu. Kéž se vám podaí alespo nkteré z nich dobe využít. o. Václav Sv. Kateina dei Ricci (13.2.) Narodila se ve Florencii jako dcera šlechtice. Pi ktu dostala jméno Alexandrina. Po smrti matky ji dal otec na vychování do dominikánského kláštera Monticelli v Monte Ulivato (pedmstí Florencie). Již ve 14 letech mohla podle svého pání se svolením otce ádn vstoupit do ehole sv. Dominika. Stalo se tak v nedalekém mst Prato, kde byl klášter dominikánek. Tam pijala eholní jméno Kateina. V kláštee žila velmi stídm a kajícn. Jedla pouze chléb a zeleninu, pila jen vodu. Sestry ji mly ve veliké úct, svily jí úad pedstavené novicek a pozdji v roce 1547 ji zvolily pevorkou kláštera. Mla pozoruhodné náboženské a vizionáské prožitky. Pi nich pravideln ve tvrtek a v pátek upadala do extáze, trpla velkými bolestmi a objevovala se u ní stigmata. Chodily za ní davy upímn vících kesan, ale též mnoho senzacechtivých divák, ped nimiž svá stigmata ukrývala. Její vliv se projevoval i mimo klášterní zdi. Zabývala se potebou církevních reforem, což je zejmé z jejích dopis adresovaných významným církevním osobám, nap. sv. Karlu Boromejskému, sv. Filipu Neri nebo sv. Piu V., papeži. Zemela ve svém kláštee. V roce 1747 ji kanonizoval papež Benedikt XIV. Prameny: Donald Attwater: Slovník svatých Petr Pracný: eský kalendá svtc

3 Zemel pater Václav Žitný Asi msíc nebo dva po svých devadesátých narozeninách umel v táborské nemocnici pater Žitný, emeritní dkan táborské farnosti. Bez pehánní mžu íct, že to byl jeden z mála opravdových osobností, která po dlouhá desetiletí siln ovlivovala mj život. A nejen život duchovní. Dodnes se pesn pamatuji, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Mohl jsem chodit tak do první tídy, když m naši poslali do zákristie k panu kostelníkovi Šástkovi, abych taky zkusil jít ministrovat. Bylo to v kvtnu (nevím už v kterém roce) a byla to práv májová, na které jsem ml zaít. Jenomže jsem se asi loudal a pišel jsem do zákristie pozd. Zstal jsem s panem Šástkou až do konce májové v zákristii. Když májová skonila a dlouhý prvod ministrant s paterem Žitným se od oltáe vrátil do zákristie, hned si m všimnul a povídá: Tak to je náš nový ministrant? Od té doby jsem byl jeho ministrantem, ekl bych ješt po celá sedmdesátá léta. Ministroval jsem mu spolen i s mými syny. Pamatuji se na dny, kdy jsem skonil vysokou školu. Pak pár dní po mojí promoci byla v kostele njaká sláva, bylo tam hodn cizích knží a pater Žitný ml z mého úspchu takovou radost, že m vtšin z nich pedstavoval jako svého dlouholetého ministranta a dneska i pana inženýra. Pater Žitný byl i dlouholetým pítelem naší rodiny. Chodil k nám asto na obd i veei, zúastoval se i rodinných oslav. asto se u nás scházelo i nkolik rodin a hrály se karty (Pohoelských, Placht, Dohnalovi a snad i jiní). Oblíbená byla erná koka. Hrálo se o peníze, ale všechny výhry se dávaly do pokladny a pak se z nich zaplatilo nco k jídlu na píští partiku. Nkdy se tak u nás oslavil i Silvestr. S nikým si ale pater Žitný netykal, ani s našimi. V houbaské sezón s námi jezdil do Turovce na houby. I pi té píležitosti mi nco stále o lese a pírod povídal. Vysvtloval mi napíklad, pro nemám kopat do i ztrouchnivlých paez, což jsem dlával rád, a bohužel, dlám to dodnes, jenomže vždycky si na nj pitom vzpomenu. íkal: I tam žijí brouci! Když jsem ml jet nkam na prázdniny, zašel k nám, vzal m stranou a pipomnl mi: Nkolikrát denn si íkej:,bh m vidí. I to mi zstalo dodnes. Nejvíc ale vzpomínám na patera Žitného jako na knze u oltáe. A nejvíc na tu dobu, kdy jsme na nedlní deváté byli u oltáe sami. Nikdy jsme toho moc pede mší nepovídali, spíš jsme mleli. Já stál vždycky vas pipraven ped dvemi k oltái, on stál za mnou a ješt se díval do svých poznámek na kázání. Bylo to takových nkolik minut tichého soustední. Jakmile jsme uslyšeli první úder zvonu na vži, ekl: Tak s pomocí Boží a vyšli jsme. Jeho kázáním jsem jako kluk moc nerozuml, ale už kolem svých dvaceti jsem adu jeho myšlenek zaal chápat, a práv to m pimlo víc se o naši víru zajímat. Byla-li pak píležitost a chtl jsem i od nho nco vysvtlit, v tom byl neobyejn ochotný. Oceoval jsem pedevším, že jeho promluvy mly myšlenku a ád, asto i nový, neotelý pohled. Velmi peliv se na n pipravoval. Povstná byla jeho série peliv pipravených kázání na pokraování pi májových pobožnostech, kdy poslouchal úpln plný kostel. V tch letech kázával na májovkách z kazatelny. Pak sešel k oltái Pany Marie a zcela nenapodobitelným zpsobem zazpíval Mariánské litanie to byl opravdu zážitek. Ten pekonal pouze jeho Exsultet o Vzkíšení. Už nikdy jsem takový Exsultet neslyšel a už asi neuslyším. J.V

4 Jednou se ale stalo, že práv pi kázání se najednou uprosted vty zarazil, chvíli mlel, díval se do neurita a najednou se otoil a pokraoval v sloužení mše svaté. V zákristii jsem se pak dozvdl, kde byl problém: na kru se pan varhaník tak hlasit bavil, dokonce i nemu smál, že otec Žitný nebyl schopen se soustedit a pokraovat v promluv. Velmi si dával záležet na detailech, vetn svého obleení k oltái. Oblékl si albu, ve výši pasu ji uchopil obma rukama a lem alby srovnal pesn tak, aby se práv dotýkal jeho bot. Pipravený kostelník mu podal zezadu cingulum a srovnal lem alby kolem dokola pesn (!!) na tuto výšku. Dbal, aby i obleení knze a ministrant pispívalo k dstojnému prbhu bohoslužby (ne každý z duchovních na takový zdánlivý detail dneska už dbá). Pak po letech jsme se pro njaké názorové rozdíly rozešli a až do dneška jsem se s tím nevyrovnal. Tak jak jsem otce Žitného znal, tak to nebyl typ misionáe, ale alespo pro m byl nco víc: svým jednáním, svými úvahami, znalostí života lidí mimo kostel posiloval víru v tch, kteí vili, že Boha lze poznat i rozumem. Jedno pání jsem mu nesplnil: nestal jsem se knzem. Se vzpomínkou i s díky Kostel sv. Markéty v Loukov Ing. Marian Berka Loukovský poutní kostelíek sv. Markéty stojí sevený mezi zalesnným kopcem Melechov a Rohulí na cest z Lipnice do Lede nad Sázavou. Spolu s kostelem sv. Jií v nedaleké eici a kostelem sv. Martina v Dolním Mst, tvoí loukovský poutní kostel trojhvzdí vzácných gotických památek pod hradem Lipnicí. Pro náhodného poutníka se vynoí v krajin nenápadný, ale krásný, jakoby srostlý s velikými lípami a lesem za zády. Ped nkolika lety, když už se hbitovní ze okolo malého starodávného hbitova zaala hroutit a odnášeli si ji po kamenech do zahrad chalupái, rozhodlo se pár pátel, že by bylo škoda kostelík nechat zpustnout. Založili obanské sdružení, zaali shánt peníze, ale jak sami íkají pedevším vili v Boží pomoc. A vci se opravdu zaaly dít. Po tch sedmi letech jsou na všech kostelech opravené stechy. I krovy, zdi zevnit se postupn odvlhují a k nákladnému restaurování se pipravují vzácné fresky, opravují se hbitovní zdi, ale hlavn kostely se pomalu navrací svému úelu: slouží se v nich mše, konají se svatby, pednášky, koncerty a obnovily se tradiní pout Jakoby se nco v tom kraji s tvrdým kamenickým srdcem probouzelo. Vždycky, když ke sv. Markét picházím, myslím na loukovského sedláka, z jehož velkého statku tu ped kostelem zstala jen zvláštn rovná louka. Statek mu rozkulaili v 50. letech komunisté, kameny rozkradli místní nepátelé jen ten kostel, jako svdek zstal stát. Jist by byl rád, že se ve sv. Markét zase konají pout: i jako pipomínka té smutné nedávné historie. Prvn se s kostelem sv. Markéty setkáváme v roce 1352, kdy je v rejstících papežských desátk zmínna i dnes již zaniklá ves Loukov. Pvodní stavba vznikla ped polovinou 14. století (i když se nevyluuje i existence starší stavby v témže míst), krov sedlové stechy však pochází až z druhé poloviny 15. století. Teprve ve druhé polovin 17. století byla pistavna ke kostelu vž tvercového pdorysu

5 Kostel má obdélnou plochostropou lod' a užší, obdélné, polygonáln uzavené presbyterium s žebrovou kížovou klenbou. K severní stn piléhá drobná sakristie, zaklenutá plackou. V roce 1941 byly v lodi, presbyteriu i sakristii objeveny stedovké nástnné malby pomrn vysoké umlecké úrovn. Nejnovjší literatura je datuje do posledního desetiletí 14. století. Na severní stn lodi pod kruchtou se nachází malý devoní obraz sv. Matje, o kus dál smrem na východ rozsáhlý obraz sv. Kryštofa a fragment s námtem Oplakávání Krista. Východní stnu lodi pi vítzném oblouku pokrývá na evangelijní stran nkolik nad sebe azených pás s výjevy Ukižování, Poslední veee Pán, Piety a Obti Kaina a Ábela. Na epištolní stran je vymalována rozmrná scéna s výjevem Umuení deseti tisíc rytí a nad ní Boj sv. Jií s drakem. Severní stnu presbyteria zdobí pekrásný výjev Bolestného Krista s Arma Christi (nástroji umuení). Na zbytku severní a na jižní stn se rozvíjejí scény z legendy titulární svtice sv. Markéty. Vzpomínka na patera Chuma Tereza Horváthová Dne 25. bezna uplyne 20 let od úmrtí našeho bývalého duchovního správce v Pohnání P. Františka Chuma. Chtla bych na nj trochu zavzpomínat, protože si to opravdu zaslouží. P. Chum byl opravdu tím posledním knzem, který s námi žil ve farnosti. Byl naším duchovním otcem, provázel nás jako dti a potom jako dospívající. Na hodinách náboženství se nám s pelivostí vnoval i když nás bylo málo. Byl knzem, který ml ve veliké úct Pannu Marii a na jeho májové pobožnosti nikdy nezapomenu. Matika Boží ho jist také mla ráda, což mluví o dni, kdy zemel. Povolala ho na vnost ve svj svátek. I když mu zdraví nesloužilo a nkdy jeho zdravotní stav nebyl dobrý, pesto nám rád sloužil mši svatou. Bylo mu už hodn pes 70, ml by už nárok na odpoinek a pesto nás neopustil. Pár dní ped svou smrtí se ješt pipravoval na slavnost Kvtné nedle. Nezapomenu na den, kdy ho Pán k sob povolal. Najednou vše ztichlo. Fara se již nikdy neosvítila a okna, u kterých nám mával na cestu, byla náhle prázdná. Nikdo si v té chvíli asi neuvdomil, že nás opouští knz, za kterého už na faru v Pohnání nepijde náhrada. A tak si vážím každé chvíle, kdy jsem s naším velebným pánem, jak jsme mu rádi íkali, byla. Na závr bych chtla napsat, abychom si vážili každé mše svaté, která v naší farnosti je. Až uslyšíte zvon z kostelní vže, který nás volá do kostela, pijte. Mže se stát, že nebude zvonit 2x týdn, ale teba jen jednou za 14 dní a to bychom urit nechtli. Mli bychom být vdní za knze, kteí k nám dojíždjí z daleka a slouží nám mše svaté. Aby také naše dti mohli vzpomínat jako já na knze, kteí naši farnost spravovali a spravují. Vzpomeme spolen v modlit-b na našeho milého P. Františka Chuma a v duchu mu podkujme za vše, co pro nás udlal. Vím, že i on se za nás pimlouvá. O postu s P. Janem Kuníkem Pamatujete si na svj první skutený pst? Vaše kostelnice z Pohnání

6 Piznám se, že moc ne. Už jako dít jsem držel pst s rodii na Popelení stedu a na Velký pátek, ale nepamatuji se, že bych ho njak vnitn prožíval. Od dob seminárních, kdy jsem se poprvé pro pst (o výše zmínných dnech) rozhodl, byl pro m tento velký dar Boží až do nedávné doby spíše bemenem. Pst je souástí tém všech náboženství: istíme-li tlo, istíme ducha. Nebo máme oišovat jen duši a na tlo radši nemyslet? Dnes si více, než kdy pedtím uvdomuji, že lovk je jednota tla a duše. Ob mohutnosti lovka se nedají v tomto našem pozemském pebývání oddlit. Proto vnímám, zvláš v poslední dob, že skrze pst Bh nejen oišuje mé tlo i duši, ale pedevším m celého iní odolnjším v rzných fyzických i duchovních slabostech. Jak se postíte? Je to pro Vás tžké? Zhruba tak pl roku, na základ takového jednoho Hospodinova oslovení, se postím každý pátek jen o vod. Nkdy je to opravdu tžké. Vnímám tém pímou úmru mezí tím, jak prožívám ten, který pátek ve spojení s Pánem a mezi snadností postu (tzn. ím více vnímám Boží pítomnost a napluji ten den podle toho, co On chce, tím snadnjší je pro m i pst ). Tíkrálová sbírka Otázky položila Tereza Horváthová Letos už poosmé probhla také v ulicích Tábora nejvtší dobroinná akce v naší republice Tíkrálová sbírka eské katolické charity. Od poátku kalendáního roku až do nedle 13. ledna 2008 jsme potkávali ti mudrce (astrology, krále ) Kašpara, Melichara a Baltazara. Zavítali do našich konin s myšlenkou pomoci chudým a potebným v našem blízkém okolí, a také pinést požehnání pro obyvatele domácností, kteí svými dary pispjí. Christus Mansionem Benedicat ( A Kristus žehná tomuto domu - latinská prosba) nebo také C+M+B+2008 (nebo K+M+B+2008) jako iniciály tí král s letopotem na veejích domu vyjadují tedy prosbu, aby Bh ochraoval majetek, duševní a duchovní pohodu a život obyvatel domu po celý následující rok. Nejdležitjšími atributy koledník jsou hvzda, kadidlo a zpv koledy: My ti králové jdeme k vám, štstí, zdraví vinšujem vám. Dárce obdrží bílé zlato (cukr) nebo kalendá. Pod hlavikou farnosti v Sezimov Ústí se této akce úastnily už potetí tílenné skupinky dtí z naší kesanské školy Orbis-Pictus. Každá skupinka mla svého dosplého vedoucího, který nosil na krku mobilní kasiku a za tu zodpovídal. Celkem bylo v 8 kasikách vybráno ,50 K. Je potšující, že je to zhruba o K více než v loském roce. Výnos sbírky bude rozdlen a použit takto: 65 % na pedagogickou asistentku nevidomé Terezky Slunekové (navšt-vuje 7. tídu Orbis- Pictus) a na adopci na dálku (Pavlínky z Bloruska a Percyho z Haiti) v pomru 2/3 a 1/3, 25 % na pímou humanitární pomoc v zahranií i doma, 10 % jsou režijní náklady. Obliba Tíkrálové sbírky vzrstá u dtí i uitel naší školy, proto se i píští rok tšíme na setkání se všemi, kteí se prakticky chtjí podílet na pomoci druhým!! Dkujeme Mirka Nejezchlebová - 6 -

7 všem z táborské farnosti za štdrost, s jakou jste podpoili sbírku na Adopci na dálku pro Míšu Kannana z Indie. Na nedlní ráno jsme mli napeeno 150 kolák dkujeme maminkám, které pekly, za pomoc. Také za pipravený vynikající turecký RIZE aj, který nám daroval a osobn pipravil ajovník Jirka Loskot. Vedoucí pipravovali taky vánoní pun (ten nám dal Václav Hes dkujeme) a paní Suková ušila s tmi nejmenšími krásná srdíka. Dkujeme i Jurajovi Horváthovi za pomoc s ajem (vypadal jako rozený ajovník : -)). Na konci sbírky byla krabice hodn tžká a když jsme ji na fae oteveli a spoítali peníze, bylo tam neuvitelných 4 127,50 K! To jste mli slyšet ten jásot a být u toho. Cyrda prohlásil: A te bude Míša bohatej! Roní píspvek na Míšu je K a vy jste nám ho darovali skoro celý. Moc vám všem dkujeme!! Taky bychom chtli podkovat za krásné spoleenství bhem dtské vánoní bohoslužby na Štdrý den. Koledy a pásmo jsme nacviovali dost dopedu, ale pak nás byla víc než plka nemocných a museli jsme trochu improvizovat. Dkujeme Romanovi Cimbulkovi, že pro nás i vás pipravil Boží slovo. Zpv a hraní zaranžoval Pepa Musil. Když jsme vidli kolik vás pišlo (zdálo se nám, že je plný kostel :-), tak jsme mli trochu trému. Ale snad to nebylo tak poznat. Píští rok bychom chtli dtskou opt pipravit (možná divadlo) a moc nás potší, když se sejdeme zase v takovém potu. Naše nejbližší oddílová akce bude víkendová výprava v únoru. Na tu se tšíme, protože tam bude asi hodn her a taky závod družin. Kam pojedeme, nám vedoucí ješt neekli, ale pak dáme fotky z výpravy do kostela na naši nástnku. Pejeme vám všem požehnání, pokoj a klid v roce 2008 Kluci a holky Piškoti Co nového na CZŠ ORBIS PICTUS? V úterý 15. a ve stedu 16. ledna 2008 probhl na naší škole zápis dtí do prvního roníku píštího školního roku 2008/2009. Pedcházel mu týden otevených dveí možnost pro rodiny kdykoli školu navštívit, prohlédnout si všechny prostory, vstoupit do vyuování, klást otázky a oekávat odpovdi. Vlastní zápis pak všichni vnímáme jako dny velmi dležité pro další vývoj školy, ale i jako ukazatel zájmu o výchovu a vzdlá-vání v duchu tradiních kesanských hodnot. Zatímco rodie budoucích prvák sepisovali s paní editelkou všechny potebné administrativní údaje, dti za pomoci a podpory Veerník budoucích starších spolužák plnily rozmanité úkoly: pekreslovaly, recitovaly, malovaly postavu, odpovídaly na všetené otázky slona Alfonse. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základ výsledk pak škola rozhoduje o pijetí žáka do první tídy nebo mže napíklad rodim doporuit odklad školní docházky jejich dítte. Obrovskou radostí pro nás bylo, že letos o zápis do naší školy projevilo zájem 36 dtí. Zárove to pociujeme jako velký závazek pro naši další práci. Víme, že je pro dnešní rodie dle-žitý a pitažlivý hlavní cíl našeho pedagogického psobení, totiž snaha sjednotit a harmonizovat výchovu a vzd-lávání v souladu s poselstvím evangelia. Zejm krom vysoké úrovn výuky oekávají od školy ješt nco navíc pátelské, rodinné klima, ovzduší vzájemné úcty a dvry, radostné a spolupracující prostedí, kesanské pedagogy. Dkujeme Vám všem, kteí se o církevní školu ORBIS PICTUS zajímáte, dkujeme Vám všem, kteí ji podporujete a dkujeme hlavn Vám, kteí se za její prospívání modlíte! Vašimi modlitbami byl nesen a stežen i letošní zápis do první tídy

8 Zajímavé knihy Dana Milerová V našem krásném kostele Promnní Pán mžeme nalézt mnoho hodnotných knih. Podívejme se nyní spolen na nkteré z nich. Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. je autorem knihy Ježíš Nazaretský. Vydala ji spolenost pro odbornou literaturu v roce Co dnes mže íci kesanství o základních otázkách lidského bytí? Odpov podle Benedikta XVI. bezprostedn souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský? Celý svj život se Joseph Ratzinger zabýval postavou Ježíše, snažil se ho pochopit jako profe-sor, jako biskup, jako strážce víry, jako papež. Tuto knihu zaal psát ped nkolika lety, na postu kardinála. Po svém zvolení papežem vnoval veškerý volný as k dalšímu psaní. Vzniklo dílo hodné života velkého teologa a zárove velmi osobní kniha svdící o dvrné znalosti Písma. Obsah knihy nejlépe charakterizují názvy kapitol: nap. Ježíšv kest, Ježíšovo pokušení, Horské kázání, Modlitba Pán, Podobenství a jejich poselství, Ježíšovy výpovdi o sob atd. Dílo je plné zajímavostí a hlubokých zamyšlení. Tomáš Špidlík napsal knihu Duchovní cviení s Janem Pavlem II. Vydala eská provincie SJ, Praha v roce Druhé eské vydání duchovních cviení kardinála Tomáše Špidlíka SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé ímské kurii ve dnech bezna 1995, je podstatn rozšíeno. Druhá ást knihy obsahuje rovnž texty církevních otc, které jako témata k rozjímání P. Špidlík sám pro úastníky exercicií pipravil. Od roku 1991 P. Špidlík žije a pracuje v Centru Aletti v ím. V roce 2003 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Z jeho díla pipomeme alespo knihy: Spiritualita kesanského Východu, Živé slovo, Prameny svtla, Ignác z Loyoly a spiritualita Východu nebo Liturgické meditace na celý rok. Daniel Reynek je spoluautorem knihy Z vln, které zkamenly. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství, Kostelní Vydí v roce Fotografie Daniela Reynka v knížce doprovázejí básn jeho rodi, Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud. Danielv bratr Jií pak peložil další dva prozaické texty. Kniha je urena poetickým duším, které mají rády hezké verše a nápadité fotografie. Glosa zimní Bohuslav Reynek Hust v bezvtí se chumelí. erný sad má z alabastru krov. Kdyby všecky vloky úply, co by úzkostných to bylo slov, písní kajících a modliteb... Pod rukama soustedných tich zem v blostný se mní chléb. Zraje na vinici pokorných kišálový hrozen askeze; požehnanou nmotu svých úst, jatých na bolesti etze, v perlu úchvatu zí rst. Pro tenáe, kteí dávají pednost smíchu a humoru napsal R. Kern drobnou knížeku Humor pouštních otc. Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydí v roce 2005.

9 Citát z knihy: - Jeden erstv obrácený mladý muž se otázal starce: Abba, a to se te budu muset úpln zíct svta? Neboj se, odpovdl staec. Jestli bude tvj život opravdu kesanský, svt se okamžit zekne tebe. - Otec se vyznával starci: Nkdy mi dlá starosti, co asi dlal Noe v arše, když všude kolem nho bylo jen nekonené moe. Urit lovil ryby. No, a práv s tím mám problém: jak mohl rybait, když ml jen dva ervy? Pst poslanc Miloslava Skopcová Proslýchá se, že skupina kesanských poslanc požadovala, aby v postní dob poslanci pi svých vystoupeních pouze strun a vcn pednesli svj návrh, bez dalších komentá. Požadavek byl však zamítnut jako diskriminaní pokus náboženských fundamentalist, protože vtšina poslanc neví co je to postní doba a hlavn by nemli o em mluvit. Celodiecézní sbírky v únoru a beznu: na Svatopetrský halé na uprchlíky Krátké zprávy J.Nol Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost je také pravideln 1/2 pede mší svatou ve všední den (ve Svatém týdnu 1 hod.). V pátek se bude konat v dkan-ském kostele v Táboe od hod. pobožnost kížové cesty pro dti. Postní setkání mládeže na Klokotech se uskutení v pátek od hod. do soboty viz plakátky. Diecézní setkání mládeže 2008 s mottem Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svdky (Sk 1,8) se bude konat v pátek a sobotu ped Kvtnou nedlí, tj bezna, v eských Budjovicích. Více viz plakátky. Ve tvrtek 20. bezna se bude konat v poutním dom Emauzy velikononí dílna. Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit rzné velikononí ozdoby. Prázdné hnízdo a co te? (setkání manžel odrostlých dtí) je název akce, kterou poádá Diecézní centrum pro rodinu Biskupství eskobudjovic-kého. Setkání probhne v Miletínkách (okr. Prachatice) ve dnech Program a možnosti pihlášení viz plakátky nebo na webových stránkách Omlouvám se všem tenám a tenákám Farního zpravodaje za nedodání pehledu píjm a výdaj za rok 2007 pro farnosti Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Stezimí. Pokusím se vše napravit v píštím ísle FZ. Dkuji za pochopení. P. Jan Kuník, administrátor - 9 -

10 Tchýn se chystá na dlouhý výlet a ped odjezdem se zastaví u zet doma. Popíjejí kávu a povídají o všem možném. Najednou tchýn koukne na hodiny a íká: Jejda, to už jsou ti? Tak to musím hned vyrazit, jinak mi ujede vlak. Zane se ve spchu oblékat, když v tom z pokoje vyrazí synek, a než stihne tatínek mrknout povídá: Babi, nemusíš spchat, táta dal hodiny o dv naped! Pepo, platíš dan? Pochopiteln platím, ale nejen Dan, taky Lence a Ivan! Fanouši, zlobí se maminka na syna, už tvrt hodiny na tebe volám, že máš ped obdem nachystat na stl talíe a píbory a ty poád nejdeš! Co jen z tebe bude? íšník, mami... A nyní, povídá uitel matematiky, jsme došli k výsledku, že x se rovná nule. Z poslední lavice se ozvalo: Takového poítání a nakonec je to pro nic! Na Nový rok upozoruje matka dti: Prosím vás, nedráždte tatínka! On pímo jen eká na záminku, aby se mohl urazit a odejít do hospody! Dva rekreaní lyžai se na bžkách dostali až ke skokanskému mstku. Já si skoím, povídá odvážn pan Vyskoil. A za chvíli už nahoe obhlíží terén. Neblázni, varuje ho pan Opatrný. Marn. Pan Vyskoil skoil a zmizel za úrovní odrazového mstku. Co se stalo? Co dláš? volá na nj se strachem kamarád. Niííc, ozval se slábnoucí hlas, stále ješt padááám! Manželská odveta: Žena sedí i šicího stroje a šije si blzku. Nad ní stojí manžel a radí ji: Pomaleji... u límeku to vezmi vpravo a ne tak blízko u kraje. Není ti špatn? diví se manželka, vždy ty vbec neumíš šít. To neumím, ale jenom ti oplácím tvé rady, které mi dáváš pi ízení auta. Inzerát cestovní kanceláe z Ukrajiny: Poznejte i vy krásy Ukrajiny. Vaše auto už tady je. Inzerát: Mladý, pohledný, dobe zabezpeený muž s vysokoškolským vzdláním a dobrými kontakty. Mám dv auta, rodinný dm a vilu v Karibiku. Zn.: Nehledám nic, jen se chlubím. Pozd veer stojí generální editel bezradn u skartovaky, když tu jde kolem mladý dynamický zamstnanec. editel povídá: Prosím vás, mám tu velmi citlivý a dležitý dokument a moje sekretáka už šla dom. Mžete mi pomoci s tímhle pístrojem? Samozejm, pane editeli! odpoví mladík, hbit zapne skartovaku, popadne papír a vsune ho dovnit. Mockrát dkuji, to víte, já a technika... Ty kopie bych prosil ti...

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

I pes veškerou moji snahu strom nepežil...

I pes veškerou moji snahu strom nepežil... ! " # $ % &' ( " ) * +% ", -,.). /) ( 0) 1, % 2 % % % 3! '% %4 "% +, % % " ) 5 " +, 6 % 7% 8 % 9 5 % "+ '. '% 0)! % % : % 5 " % &' I pes veškerou moji snahu strom nepežil... - 2 - ;% % + % % + + < 0=&

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu

Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu ROČNÍK V. ČÍSLO 5/2010 ČASOPIS KUŘIMSKÉ FARNOSTI Nepadne-li pšeničné zrno do země, nemůže přinést úrodu Jan 12,24 K Ježíši se jistě tlačily zástupy lidu, když vyprávěl podobenství o rozsévači, ale na hrstku

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více