Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28"

Transkript

1 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

2 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového svtícího biskupa, mons. Pavla Posáda. Papež Benedikt XVI. jej povolal k této služb v eskobudjovické diecézi o památce dvou biskup, blízkých spolupracovník sv. Pavla, sv. Timoteje a Tita, tedy v sobotu 26. ledna. Slavnostn jej pivítáme v eskobudjovické kate-drále v sobotu 8. bezna v hod. Biskupské heslo biskupa Pavla se mže stát dobrým programem pro naše prožívání doby postní. Zní totiž: Duc in altum Zaje na hlubinu. Sám biskup Pavel k nmu ekl v Radiu Proglas: Zvolil jsem ho podle koncepce souasného papeže (Jan Pavel II.), který chce, aby se lovk tetího tisíciletí vrátil zpt ke Kristu. Tuto vtu Zaje na hlubinu Duc in altum ekl Kristus uedníkm, kteí byli vyerpáni neúspšným rybolovem. A to je situace lidstva v dnešní dob. A do této skepse a beznadje volá Ježíš tuto vtu, a tak jim uruje nové zamení a vlévá novou odvahu. Abychom se opravdu vrátili ke Kristu, potebujeme na nj pedevším mít více asu a astji se s ním setkávat. Proto je velmi užitené v dob postní nco vynechat pustit nap. televizi, hry, zábavy, a místo toho vnovat as dobré etb, duchovním rozhovorm, pemýšle-ní v tichu apod. Také nkteré aktivity v našich farnostech jsou dobrou píležitostí nov se setkat s Kristovou blízkostí. Duchovní obnova na Klokotech nebo v Chotovi-nách, ekumenická setkávání nad tématem oslavy Kristova vzkíšení v Táboe, akce poádané Diecézním centrem mládeže a Diecézním centrem pro rodinu a mnoha dalšími to je obrovské množství píležitostí k zajetí na hlubinu. Kéž se vám podaí alespo nkteré z nich dobe využít. o. Václav Sv. Kateina dei Ricci (13.2.) Narodila se ve Florencii jako dcera šlechtice. Pi ktu dostala jméno Alexandrina. Po smrti matky ji dal otec na vychování do dominikánského kláštera Monticelli v Monte Ulivato (pedmstí Florencie). Již ve 14 letech mohla podle svého pání se svolením otce ádn vstoupit do ehole sv. Dominika. Stalo se tak v nedalekém mst Prato, kde byl klášter dominikánek. Tam pijala eholní jméno Kateina. V kláštee žila velmi stídm a kajícn. Jedla pouze chléb a zeleninu, pila jen vodu. Sestry ji mly ve veliké úct, svily jí úad pedstavené novicek a pozdji v roce 1547 ji zvolily pevorkou kláštera. Mla pozoruhodné náboženské a vizionáské prožitky. Pi nich pravideln ve tvrtek a v pátek upadala do extáze, trpla velkými bolestmi a objevovala se u ní stigmata. Chodily za ní davy upímn vících kesan, ale též mnoho senzacechtivých divák, ped nimiž svá stigmata ukrývala. Její vliv se projevoval i mimo klášterní zdi. Zabývala se potebou církevních reforem, což je zejmé z jejích dopis adresovaných významným církevním osobám, nap. sv. Karlu Boromejskému, sv. Filipu Neri nebo sv. Piu V., papeži. Zemela ve svém kláštee. V roce 1747 ji kanonizoval papež Benedikt XIV. Prameny: Donald Attwater: Slovník svatých Petr Pracný: eský kalendá svtc

3 Zemel pater Václav Žitný Asi msíc nebo dva po svých devadesátých narozeninách umel v táborské nemocnici pater Žitný, emeritní dkan táborské farnosti. Bez pehánní mžu íct, že to byl jeden z mála opravdových osobností, která po dlouhá desetiletí siln ovlivovala mj život. A nejen život duchovní. Dodnes se pesn pamatuji, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Mohl jsem chodit tak do první tídy, když m naši poslali do zákristie k panu kostelníkovi Šástkovi, abych taky zkusil jít ministrovat. Bylo to v kvtnu (nevím už v kterém roce) a byla to práv májová, na které jsem ml zaít. Jenomže jsem se asi loudal a pišel jsem do zákristie pozd. Zstal jsem s panem Šástkou až do konce májové v zákristii. Když májová skonila a dlouhý prvod ministrant s paterem Žitným se od oltáe vrátil do zákristie, hned si m všimnul a povídá: Tak to je náš nový ministrant? Od té doby jsem byl jeho ministrantem, ekl bych ješt po celá sedmdesátá léta. Ministroval jsem mu spolen i s mými syny. Pamatuji se na dny, kdy jsem skonil vysokou školu. Pak pár dní po mojí promoci byla v kostele njaká sláva, bylo tam hodn cizích knží a pater Žitný ml z mého úspchu takovou radost, že m vtšin z nich pedstavoval jako svého dlouholetého ministranta a dneska i pana inženýra. Pater Žitný byl i dlouholetým pítelem naší rodiny. Chodil k nám asto na obd i veei, zúastoval se i rodinných oslav. asto se u nás scházelo i nkolik rodin a hrály se karty (Pohoelských, Placht, Dohnalovi a snad i jiní). Oblíbená byla erná koka. Hrálo se o peníze, ale všechny výhry se dávaly do pokladny a pak se z nich zaplatilo nco k jídlu na píští partiku. Nkdy se tak u nás oslavil i Silvestr. S nikým si ale pater Žitný netykal, ani s našimi. V houbaské sezón s námi jezdil do Turovce na houby. I pi té píležitosti mi nco stále o lese a pírod povídal. Vysvtloval mi napíklad, pro nemám kopat do i ztrouchnivlých paez, což jsem dlával rád, a bohužel, dlám to dodnes, jenomže vždycky si na nj pitom vzpomenu. íkal: I tam žijí brouci! Když jsem ml jet nkam na prázdniny, zašel k nám, vzal m stranou a pipomnl mi: Nkolikrát denn si íkej:,bh m vidí. I to mi zstalo dodnes. Nejvíc ale vzpomínám na patera Žitného jako na knze u oltáe. A nejvíc na tu dobu, kdy jsme na nedlní deváté byli u oltáe sami. Nikdy jsme toho moc pede mší nepovídali, spíš jsme mleli. Já stál vždycky vas pipraven ped dvemi k oltái, on stál za mnou a ješt se díval do svých poznámek na kázání. Bylo to takových nkolik minut tichého soustední. Jakmile jsme uslyšeli první úder zvonu na vži, ekl: Tak s pomocí Boží a vyšli jsme. Jeho kázáním jsem jako kluk moc nerozuml, ale už kolem svých dvaceti jsem adu jeho myšlenek zaal chápat, a práv to m pimlo víc se o naši víru zajímat. Byla-li pak píležitost a chtl jsem i od nho nco vysvtlit, v tom byl neobyejn ochotný. Oceoval jsem pedevším, že jeho promluvy mly myšlenku a ád, asto i nový, neotelý pohled. Velmi peliv se na n pipravoval. Povstná byla jeho série peliv pipravených kázání na pokraování pi májových pobožnostech, kdy poslouchal úpln plný kostel. V tch letech kázával na májovkách z kazatelny. Pak sešel k oltái Pany Marie a zcela nenapodobitelným zpsobem zazpíval Mariánské litanie to byl opravdu zážitek. Ten pekonal pouze jeho Exsultet o Vzkíšení. Už nikdy jsem takový Exsultet neslyšel a už asi neuslyším. J.V

4 Jednou se ale stalo, že práv pi kázání se najednou uprosted vty zarazil, chvíli mlel, díval se do neurita a najednou se otoil a pokraoval v sloužení mše svaté. V zákristii jsem se pak dozvdl, kde byl problém: na kru se pan varhaník tak hlasit bavil, dokonce i nemu smál, že otec Žitný nebyl schopen se soustedit a pokraovat v promluv. Velmi si dával záležet na detailech, vetn svého obleení k oltái. Oblékl si albu, ve výši pasu ji uchopil obma rukama a lem alby srovnal pesn tak, aby se práv dotýkal jeho bot. Pipravený kostelník mu podal zezadu cingulum a srovnal lem alby kolem dokola pesn (!!) na tuto výšku. Dbal, aby i obleení knze a ministrant pispívalo k dstojnému prbhu bohoslužby (ne každý z duchovních na takový zdánlivý detail dneska už dbá). Pak po letech jsme se pro njaké názorové rozdíly rozešli a až do dneška jsem se s tím nevyrovnal. Tak jak jsem otce Žitného znal, tak to nebyl typ misionáe, ale alespo pro m byl nco víc: svým jednáním, svými úvahami, znalostí života lidí mimo kostel posiloval víru v tch, kteí vili, že Boha lze poznat i rozumem. Jedno pání jsem mu nesplnil: nestal jsem se knzem. Se vzpomínkou i s díky Kostel sv. Markéty v Loukov Ing. Marian Berka Loukovský poutní kostelíek sv. Markéty stojí sevený mezi zalesnným kopcem Melechov a Rohulí na cest z Lipnice do Lede nad Sázavou. Spolu s kostelem sv. Jií v nedaleké eici a kostelem sv. Martina v Dolním Mst, tvoí loukovský poutní kostel trojhvzdí vzácných gotických památek pod hradem Lipnicí. Pro náhodného poutníka se vynoí v krajin nenápadný, ale krásný, jakoby srostlý s velikými lípami a lesem za zády. Ped nkolika lety, když už se hbitovní ze okolo malého starodávného hbitova zaala hroutit a odnášeli si ji po kamenech do zahrad chalupái, rozhodlo se pár pátel, že by bylo škoda kostelík nechat zpustnout. Založili obanské sdružení, zaali shánt peníze, ale jak sami íkají pedevším vili v Boží pomoc. A vci se opravdu zaaly dít. Po tch sedmi letech jsou na všech kostelech opravené stechy. I krovy, zdi zevnit se postupn odvlhují a k nákladnému restaurování se pipravují vzácné fresky, opravují se hbitovní zdi, ale hlavn kostely se pomalu navrací svému úelu: slouží se v nich mše, konají se svatby, pednášky, koncerty a obnovily se tradiní pout Jakoby se nco v tom kraji s tvrdým kamenickým srdcem probouzelo. Vždycky, když ke sv. Markét picházím, myslím na loukovského sedláka, z jehož velkého statku tu ped kostelem zstala jen zvláštn rovná louka. Statek mu rozkulaili v 50. letech komunisté, kameny rozkradli místní nepátelé jen ten kostel, jako svdek zstal stát. Jist by byl rád, že se ve sv. Markét zase konají pout: i jako pipomínka té smutné nedávné historie. Prvn se s kostelem sv. Markéty setkáváme v roce 1352, kdy je v rejstících papežských desátk zmínna i dnes již zaniklá ves Loukov. Pvodní stavba vznikla ped polovinou 14. století (i když se nevyluuje i existence starší stavby v témže míst), krov sedlové stechy však pochází až z druhé poloviny 15. století. Teprve ve druhé polovin 17. století byla pistavna ke kostelu vž tvercového pdorysu

5 Kostel má obdélnou plochostropou lod' a užší, obdélné, polygonáln uzavené presbyterium s žebrovou kížovou klenbou. K severní stn piléhá drobná sakristie, zaklenutá plackou. V roce 1941 byly v lodi, presbyteriu i sakristii objeveny stedovké nástnné malby pomrn vysoké umlecké úrovn. Nejnovjší literatura je datuje do posledního desetiletí 14. století. Na severní stn lodi pod kruchtou se nachází malý devoní obraz sv. Matje, o kus dál smrem na východ rozsáhlý obraz sv. Kryštofa a fragment s námtem Oplakávání Krista. Východní stnu lodi pi vítzném oblouku pokrývá na evangelijní stran nkolik nad sebe azených pás s výjevy Ukižování, Poslední veee Pán, Piety a Obti Kaina a Ábela. Na epištolní stran je vymalována rozmrná scéna s výjevem Umuení deseti tisíc rytí a nad ní Boj sv. Jií s drakem. Severní stnu presbyteria zdobí pekrásný výjev Bolestného Krista s Arma Christi (nástroji umuení). Na zbytku severní a na jižní stn se rozvíjejí scény z legendy titulární svtice sv. Markéty. Vzpomínka na patera Chuma Tereza Horváthová Dne 25. bezna uplyne 20 let od úmrtí našeho bývalého duchovního správce v Pohnání P. Františka Chuma. Chtla bych na nj trochu zavzpomínat, protože si to opravdu zaslouží. P. Chum byl opravdu tím posledním knzem, který s námi žil ve farnosti. Byl naším duchovním otcem, provázel nás jako dti a potom jako dospívající. Na hodinách náboženství se nám s pelivostí vnoval i když nás bylo málo. Byl knzem, který ml ve veliké úct Pannu Marii a na jeho májové pobožnosti nikdy nezapomenu. Matika Boží ho jist také mla ráda, což mluví o dni, kdy zemel. Povolala ho na vnost ve svj svátek. I když mu zdraví nesloužilo a nkdy jeho zdravotní stav nebyl dobrý, pesto nám rád sloužil mši svatou. Bylo mu už hodn pes 70, ml by už nárok na odpoinek a pesto nás neopustil. Pár dní ped svou smrtí se ješt pipravoval na slavnost Kvtné nedle. Nezapomenu na den, kdy ho Pán k sob povolal. Najednou vše ztichlo. Fara se již nikdy neosvítila a okna, u kterých nám mával na cestu, byla náhle prázdná. Nikdo si v té chvíli asi neuvdomil, že nás opouští knz, za kterého už na faru v Pohnání nepijde náhrada. A tak si vážím každé chvíle, kdy jsem s naším velebným pánem, jak jsme mu rádi íkali, byla. Na závr bych chtla napsat, abychom si vážili každé mše svaté, která v naší farnosti je. Až uslyšíte zvon z kostelní vže, který nás volá do kostela, pijte. Mže se stát, že nebude zvonit 2x týdn, ale teba jen jednou za 14 dní a to bychom urit nechtli. Mli bychom být vdní za knze, kteí k nám dojíždjí z daleka a slouží nám mše svaté. Aby také naše dti mohli vzpomínat jako já na knze, kteí naši farnost spravovali a spravují. Vzpomeme spolen v modlit-b na našeho milého P. Františka Chuma a v duchu mu podkujme za vše, co pro nás udlal. Vím, že i on se za nás pimlouvá. O postu s P. Janem Kuníkem Pamatujete si na svj první skutený pst? Vaše kostelnice z Pohnání

6 Piznám se, že moc ne. Už jako dít jsem držel pst s rodii na Popelení stedu a na Velký pátek, ale nepamatuji se, že bych ho njak vnitn prožíval. Od dob seminárních, kdy jsem se poprvé pro pst (o výše zmínných dnech) rozhodl, byl pro m tento velký dar Boží až do nedávné doby spíše bemenem. Pst je souástí tém všech náboženství: istíme-li tlo, istíme ducha. Nebo máme oišovat jen duši a na tlo radši nemyslet? Dnes si více, než kdy pedtím uvdomuji, že lovk je jednota tla a duše. Ob mohutnosti lovka se nedají v tomto našem pozemském pebývání oddlit. Proto vnímám, zvláš v poslední dob, že skrze pst Bh nejen oišuje mé tlo i duši, ale pedevším m celého iní odolnjším v rzných fyzických i duchovních slabostech. Jak se postíte? Je to pro Vás tžké? Zhruba tak pl roku, na základ takového jednoho Hospodinova oslovení, se postím každý pátek jen o vod. Nkdy je to opravdu tžké. Vnímám tém pímou úmru mezí tím, jak prožívám ten, který pátek ve spojení s Pánem a mezi snadností postu (tzn. ím více vnímám Boží pítomnost a napluji ten den podle toho, co On chce, tím snadnjší je pro m i pst ). Tíkrálová sbírka Otázky položila Tereza Horváthová Letos už poosmé probhla také v ulicích Tábora nejvtší dobroinná akce v naší republice Tíkrálová sbírka eské katolické charity. Od poátku kalendáního roku až do nedle 13. ledna 2008 jsme potkávali ti mudrce (astrology, krále ) Kašpara, Melichara a Baltazara. Zavítali do našich konin s myšlenkou pomoci chudým a potebným v našem blízkém okolí, a také pinést požehnání pro obyvatele domácností, kteí svými dary pispjí. Christus Mansionem Benedicat ( A Kristus žehná tomuto domu - latinská prosba) nebo také C+M+B+2008 (nebo K+M+B+2008) jako iniciály tí král s letopotem na veejích domu vyjadují tedy prosbu, aby Bh ochraoval majetek, duševní a duchovní pohodu a život obyvatel domu po celý následující rok. Nejdležitjšími atributy koledník jsou hvzda, kadidlo a zpv koledy: My ti králové jdeme k vám, štstí, zdraví vinšujem vám. Dárce obdrží bílé zlato (cukr) nebo kalendá. Pod hlavikou farnosti v Sezimov Ústí se této akce úastnily už potetí tílenné skupinky dtí z naší kesanské školy Orbis-Pictus. Každá skupinka mla svého dosplého vedoucího, který nosil na krku mobilní kasiku a za tu zodpovídal. Celkem bylo v 8 kasikách vybráno ,50 K. Je potšující, že je to zhruba o K více než v loském roce. Výnos sbírky bude rozdlen a použit takto: 65 % na pedagogickou asistentku nevidomé Terezky Slunekové (navšt-vuje 7. tídu Orbis- Pictus) a na adopci na dálku (Pavlínky z Bloruska a Percyho z Haiti) v pomru 2/3 a 1/3, 25 % na pímou humanitární pomoc v zahranií i doma, 10 % jsou režijní náklady. Obliba Tíkrálové sbírky vzrstá u dtí i uitel naší školy, proto se i píští rok tšíme na setkání se všemi, kteí se prakticky chtjí podílet na pomoci druhým!! Dkujeme Mirka Nejezchlebová - 6 -

7 všem z táborské farnosti za štdrost, s jakou jste podpoili sbírku na Adopci na dálku pro Míšu Kannana z Indie. Na nedlní ráno jsme mli napeeno 150 kolák dkujeme maminkám, které pekly, za pomoc. Také za pipravený vynikající turecký RIZE aj, který nám daroval a osobn pipravil ajovník Jirka Loskot. Vedoucí pipravovali taky vánoní pun (ten nám dal Václav Hes dkujeme) a paní Suková ušila s tmi nejmenšími krásná srdíka. Dkujeme i Jurajovi Horváthovi za pomoc s ajem (vypadal jako rozený ajovník : -)). Na konci sbírky byla krabice hodn tžká a když jsme ji na fae oteveli a spoítali peníze, bylo tam neuvitelných 4 127,50 K! To jste mli slyšet ten jásot a být u toho. Cyrda prohlásil: A te bude Míša bohatej! Roní píspvek na Míšu je K a vy jste nám ho darovali skoro celý. Moc vám všem dkujeme!! Taky bychom chtli podkovat za krásné spoleenství bhem dtské vánoní bohoslužby na Štdrý den. Koledy a pásmo jsme nacviovali dost dopedu, ale pak nás byla víc než plka nemocných a museli jsme trochu improvizovat. Dkujeme Romanovi Cimbulkovi, že pro nás i vás pipravil Boží slovo. Zpv a hraní zaranžoval Pepa Musil. Když jsme vidli kolik vás pišlo (zdálo se nám, že je plný kostel :-), tak jsme mli trochu trému. Ale snad to nebylo tak poznat. Píští rok bychom chtli dtskou opt pipravit (možná divadlo) a moc nás potší, když se sejdeme zase v takovém potu. Naše nejbližší oddílová akce bude víkendová výprava v únoru. Na tu se tšíme, protože tam bude asi hodn her a taky závod družin. Kam pojedeme, nám vedoucí ješt neekli, ale pak dáme fotky z výpravy do kostela na naši nástnku. Pejeme vám všem požehnání, pokoj a klid v roce 2008 Kluci a holky Piškoti Co nového na CZŠ ORBIS PICTUS? V úterý 15. a ve stedu 16. ledna 2008 probhl na naší škole zápis dtí do prvního roníku píštího školního roku 2008/2009. Pedcházel mu týden otevených dveí možnost pro rodiny kdykoli školu navštívit, prohlédnout si všechny prostory, vstoupit do vyuování, klást otázky a oekávat odpovdi. Vlastní zápis pak všichni vnímáme jako dny velmi dležité pro další vývoj školy, ale i jako ukazatel zájmu o výchovu a vzdlá-vání v duchu tradiních kesanských hodnot. Zatímco rodie budoucích prvák sepisovali s paní editelkou všechny potebné administrativní údaje, dti za pomoci a podpory Veerník budoucích starších spolužák plnily rozmanité úkoly: pekreslovaly, recitovaly, malovaly postavu, odpovídaly na všetené otázky slona Alfonse. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základ výsledk pak škola rozhoduje o pijetí žáka do první tídy nebo mže napíklad rodim doporuit odklad školní docházky jejich dítte. Obrovskou radostí pro nás bylo, že letos o zápis do naší školy projevilo zájem 36 dtí. Zárove to pociujeme jako velký závazek pro naši další práci. Víme, že je pro dnešní rodie dle-žitý a pitažlivý hlavní cíl našeho pedagogického psobení, totiž snaha sjednotit a harmonizovat výchovu a vzd-lávání v souladu s poselstvím evangelia. Zejm krom vysoké úrovn výuky oekávají od školy ješt nco navíc pátelské, rodinné klima, ovzduší vzájemné úcty a dvry, radostné a spolupracující prostedí, kesanské pedagogy. Dkujeme Vám všem, kteí se o církevní školu ORBIS PICTUS zajímáte, dkujeme Vám všem, kteí ji podporujete a dkujeme hlavn Vám, kteí se za její prospívání modlíte! Vašimi modlitbami byl nesen a stežen i letošní zápis do první tídy

8 Zajímavé knihy Dana Milerová V našem krásném kostele Promnní Pán mžeme nalézt mnoho hodnotných knih. Podívejme se nyní spolen na nkteré z nich. Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. je autorem knihy Ježíš Nazaretský. Vydala ji spolenost pro odbornou literaturu v roce Co dnes mže íci kesanství o základních otázkách lidského bytí? Odpov podle Benedikta XVI. bezprostedn souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský? Celý svj život se Joseph Ratzinger zabýval postavou Ježíše, snažil se ho pochopit jako profe-sor, jako biskup, jako strážce víry, jako papež. Tuto knihu zaal psát ped nkolika lety, na postu kardinála. Po svém zvolení papežem vnoval veškerý volný as k dalšímu psaní. Vzniklo dílo hodné života velkého teologa a zárove velmi osobní kniha svdící o dvrné znalosti Písma. Obsah knihy nejlépe charakterizují názvy kapitol: nap. Ježíšv kest, Ježíšovo pokušení, Horské kázání, Modlitba Pán, Podobenství a jejich poselství, Ježíšovy výpovdi o sob atd. Dílo je plné zajímavostí a hlubokých zamyšlení. Tomáš Špidlík napsal knihu Duchovní cviení s Janem Pavlem II. Vydala eská provincie SJ, Praha v roce Druhé eské vydání duchovních cviení kardinála Tomáše Špidlíka SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé ímské kurii ve dnech bezna 1995, je podstatn rozšíeno. Druhá ást knihy obsahuje rovnž texty církevních otc, které jako témata k rozjímání P. Špidlík sám pro úastníky exercicií pipravil. Od roku 1991 P. Špidlík žije a pracuje v Centru Aletti v ím. V roce 2003 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Z jeho díla pipomeme alespo knihy: Spiritualita kesanského Východu, Živé slovo, Prameny svtla, Ignác z Loyoly a spiritualita Východu nebo Liturgické meditace na celý rok. Daniel Reynek je spoluautorem knihy Z vln, které zkamenly. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství, Kostelní Vydí v roce Fotografie Daniela Reynka v knížce doprovázejí básn jeho rodi, Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud. Danielv bratr Jií pak peložil další dva prozaické texty. Kniha je urena poetickým duším, které mají rády hezké verše a nápadité fotografie. Glosa zimní Bohuslav Reynek Hust v bezvtí se chumelí. erný sad má z alabastru krov. Kdyby všecky vloky úply, co by úzkostných to bylo slov, písní kajících a modliteb... Pod rukama soustedných tich zem v blostný se mní chléb. Zraje na vinici pokorných kišálový hrozen askeze; požehnanou nmotu svých úst, jatých na bolesti etze, v perlu úchvatu zí rst. Pro tenáe, kteí dávají pednost smíchu a humoru napsal R. Kern drobnou knížeku Humor pouštních otc. Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydí v roce 2005.

9 Citát z knihy: - Jeden erstv obrácený mladý muž se otázal starce: Abba, a to se te budu muset úpln zíct svta? Neboj se, odpovdl staec. Jestli bude tvj život opravdu kesanský, svt se okamžit zekne tebe. - Otec se vyznával starci: Nkdy mi dlá starosti, co asi dlal Noe v arše, když všude kolem nho bylo jen nekonené moe. Urit lovil ryby. No, a práv s tím mám problém: jak mohl rybait, když ml jen dva ervy? Pst poslanc Miloslava Skopcová Proslýchá se, že skupina kesanských poslanc požadovala, aby v postní dob poslanci pi svých vystoupeních pouze strun a vcn pednesli svj návrh, bez dalších komentá. Požadavek byl však zamítnut jako diskriminaní pokus náboženských fundamentalist, protože vtšina poslanc neví co je to postní doba a hlavn by nemli o em mluvit. Celodiecézní sbírky v únoru a beznu: na Svatopetrský halé na uprchlíky Krátké zprávy J.Nol Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost je také pravideln 1/2 pede mší svatou ve všední den (ve Svatém týdnu 1 hod.). V pátek se bude konat v dkan-ském kostele v Táboe od hod. pobožnost kížové cesty pro dti. Postní setkání mládeže na Klokotech se uskutení v pátek od hod. do soboty viz plakátky. Diecézní setkání mládeže 2008 s mottem Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svdky (Sk 1,8) se bude konat v pátek a sobotu ped Kvtnou nedlí, tj bezna, v eských Budjovicích. Více viz plakátky. Ve tvrtek 20. bezna se bude konat v poutním dom Emauzy velikononí dílna. Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit rzné velikononí ozdoby. Prázdné hnízdo a co te? (setkání manžel odrostlých dtí) je název akce, kterou poádá Diecézní centrum pro rodinu Biskupství eskobudjovic-kého. Setkání probhne v Miletínkách (okr. Prachatice) ve dnech Program a možnosti pihlášení viz plakátky nebo na webových stránkách Omlouvám se všem tenám a tenákám Farního zpravodaje za nedodání pehledu píjm a výdaj za rok 2007 pro farnosti Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Stezimí. Pokusím se vše napravit v píštím ísle FZ. Dkuji za pochopení. P. Jan Kuník, administrátor - 9 -

10 Tchýn se chystá na dlouhý výlet a ped odjezdem se zastaví u zet doma. Popíjejí kávu a povídají o všem možném. Najednou tchýn koukne na hodiny a íká: Jejda, to už jsou ti? Tak to musím hned vyrazit, jinak mi ujede vlak. Zane se ve spchu oblékat, když v tom z pokoje vyrazí synek, a než stihne tatínek mrknout povídá: Babi, nemusíš spchat, táta dal hodiny o dv naped! Pepo, platíš dan? Pochopiteln platím, ale nejen Dan, taky Lence a Ivan! Fanouši, zlobí se maminka na syna, už tvrt hodiny na tebe volám, že máš ped obdem nachystat na stl talíe a píbory a ty poád nejdeš! Co jen z tebe bude? íšník, mami... A nyní, povídá uitel matematiky, jsme došli k výsledku, že x se rovná nule. Z poslední lavice se ozvalo: Takového poítání a nakonec je to pro nic! Na Nový rok upozoruje matka dti: Prosím vás, nedráždte tatínka! On pímo jen eká na záminku, aby se mohl urazit a odejít do hospody! Dva rekreaní lyžai se na bžkách dostali až ke skokanskému mstku. Já si skoím, povídá odvážn pan Vyskoil. A za chvíli už nahoe obhlíží terén. Neblázni, varuje ho pan Opatrný. Marn. Pan Vyskoil skoil a zmizel za úrovní odrazového mstku. Co se stalo? Co dláš? volá na nj se strachem kamarád. Niííc, ozval se slábnoucí hlas, stále ješt padááám! Manželská odveta: Žena sedí i šicího stroje a šije si blzku. Nad ní stojí manžel a radí ji: Pomaleji... u límeku to vezmi vpravo a ne tak blízko u kraje. Není ti špatn? diví se manželka, vždy ty vbec neumíš šít. To neumím, ale jenom ti oplácím tvé rady, které mi dáváš pi ízení auta. Inzerát cestovní kanceláe z Ukrajiny: Poznejte i vy krásy Ukrajiny. Vaše auto už tady je. Inzerát: Mladý, pohledný, dobe zabezpeený muž s vysokoškolským vzdláním a dobrými kontakty. Mám dv auta, rodinný dm a vilu v Karibiku. Zn.: Nehledám nic, jen se chlubím. Pozd veer stojí generální editel bezradn u skartovaky, když tu jde kolem mladý dynamický zamstnanec. editel povídá: Prosím vás, mám tu velmi citlivý a dležitý dokument a moje sekretáka už šla dom. Mžete mi pomoci s tímhle pístrojem? Samozejm, pane editeli! odpoví mladík, hbit zapne skartovaku, popadne papír a vsune ho dovnit. Mockrát dkuji, to víte, já a technika... Ty kopie bych prosil ti...

Farní zpravodaj. Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník IX 1 doba postní 2008 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

! # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ + % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 4 podzim 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. advent 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. advent 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 5 advent 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

! #! $ % &  ' () *+ %+, -. / , 0 ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma,

Panna Maria Bolestná. Václav Ren. To nejsou staletí, co tepe vteiny jsou to! Hluché, slepé, Ty ješt stojíš? Palmo pímá, s oima svtu zavenýma, byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 1 doba postní 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % # # $ %#) 1 2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! " #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # #

MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM ! #! $ $# % # & # ' $ # # #' $$ $ # # 7-8/14-15/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # #! $ $# % # & # ' $ # #! ' $ ## # & (# #' $$ $ # # Dne 24. ervna poprvé pistoupily ke stolu Pán 3 dti ve farnosti echy pod Kosíem

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více