Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28"

Transkript

1 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

2 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového svtícího biskupa, mons. Pavla Posáda. Papež Benedikt XVI. jej povolal k této služb v eskobudjovické diecézi o památce dvou biskup, blízkých spolupracovník sv. Pavla, sv. Timoteje a Tita, tedy v sobotu 26. ledna. Slavnostn jej pivítáme v eskobudjovické kate-drále v sobotu 8. bezna v hod. Biskupské heslo biskupa Pavla se mže stát dobrým programem pro naše prožívání doby postní. Zní totiž: Duc in altum Zaje na hlubinu. Sám biskup Pavel k nmu ekl v Radiu Proglas: Zvolil jsem ho podle koncepce souasného papeže (Jan Pavel II.), který chce, aby se lovk tetího tisíciletí vrátil zpt ke Kristu. Tuto vtu Zaje na hlubinu Duc in altum ekl Kristus uedníkm, kteí byli vyerpáni neúspšným rybolovem. A to je situace lidstva v dnešní dob. A do této skepse a beznadje volá Ježíš tuto vtu, a tak jim uruje nové zamení a vlévá novou odvahu. Abychom se opravdu vrátili ke Kristu, potebujeme na nj pedevším mít více asu a astji se s ním setkávat. Proto je velmi užitené v dob postní nco vynechat pustit nap. televizi, hry, zábavy, a místo toho vnovat as dobré etb, duchovním rozhovorm, pemýšle-ní v tichu apod. Také nkteré aktivity v našich farnostech jsou dobrou píležitostí nov se setkat s Kristovou blízkostí. Duchovní obnova na Klokotech nebo v Chotovi-nách, ekumenická setkávání nad tématem oslavy Kristova vzkíšení v Táboe, akce poádané Diecézním centrem mládeže a Diecézním centrem pro rodinu a mnoha dalšími to je obrovské množství píležitostí k zajetí na hlubinu. Kéž se vám podaí alespo nkteré z nich dobe využít. o. Václav Sv. Kateina dei Ricci (13.2.) Narodila se ve Florencii jako dcera šlechtice. Pi ktu dostala jméno Alexandrina. Po smrti matky ji dal otec na vychování do dominikánského kláštera Monticelli v Monte Ulivato (pedmstí Florencie). Již ve 14 letech mohla podle svého pání se svolením otce ádn vstoupit do ehole sv. Dominika. Stalo se tak v nedalekém mst Prato, kde byl klášter dominikánek. Tam pijala eholní jméno Kateina. V kláštee žila velmi stídm a kajícn. Jedla pouze chléb a zeleninu, pila jen vodu. Sestry ji mly ve veliké úct, svily jí úad pedstavené novicek a pozdji v roce 1547 ji zvolily pevorkou kláštera. Mla pozoruhodné náboženské a vizionáské prožitky. Pi nich pravideln ve tvrtek a v pátek upadala do extáze, trpla velkými bolestmi a objevovala se u ní stigmata. Chodily za ní davy upímn vících kesan, ale též mnoho senzacechtivých divák, ped nimiž svá stigmata ukrývala. Její vliv se projevoval i mimo klášterní zdi. Zabývala se potebou církevních reforem, což je zejmé z jejích dopis adresovaných významným církevním osobám, nap. sv. Karlu Boromejskému, sv. Filipu Neri nebo sv. Piu V., papeži. Zemela ve svém kláštee. V roce 1747 ji kanonizoval papež Benedikt XIV. Prameny: Donald Attwater: Slovník svatých Petr Pracný: eský kalendá svtc

3 Zemel pater Václav Žitný Asi msíc nebo dva po svých devadesátých narozeninách umel v táborské nemocnici pater Žitný, emeritní dkan táborské farnosti. Bez pehánní mžu íct, že to byl jeden z mála opravdových osobností, která po dlouhá desetiletí siln ovlivovala mj život. A nejen život duchovní. Dodnes se pesn pamatuji, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Mohl jsem chodit tak do první tídy, když m naši poslali do zákristie k panu kostelníkovi Šástkovi, abych taky zkusil jít ministrovat. Bylo to v kvtnu (nevím už v kterém roce) a byla to práv májová, na které jsem ml zaít. Jenomže jsem se asi loudal a pišel jsem do zákristie pozd. Zstal jsem s panem Šástkou až do konce májové v zákristii. Když májová skonila a dlouhý prvod ministrant s paterem Žitným se od oltáe vrátil do zákristie, hned si m všimnul a povídá: Tak to je náš nový ministrant? Od té doby jsem byl jeho ministrantem, ekl bych ješt po celá sedmdesátá léta. Ministroval jsem mu spolen i s mými syny. Pamatuji se na dny, kdy jsem skonil vysokou školu. Pak pár dní po mojí promoci byla v kostele njaká sláva, bylo tam hodn cizích knží a pater Žitný ml z mého úspchu takovou radost, že m vtšin z nich pedstavoval jako svého dlouholetého ministranta a dneska i pana inženýra. Pater Žitný byl i dlouholetým pítelem naší rodiny. Chodil k nám asto na obd i veei, zúastoval se i rodinných oslav. asto se u nás scházelo i nkolik rodin a hrály se karty (Pohoelských, Placht, Dohnalovi a snad i jiní). Oblíbená byla erná koka. Hrálo se o peníze, ale všechny výhry se dávaly do pokladny a pak se z nich zaplatilo nco k jídlu na píští partiku. Nkdy se tak u nás oslavil i Silvestr. S nikým si ale pater Žitný netykal, ani s našimi. V houbaské sezón s námi jezdil do Turovce na houby. I pi té píležitosti mi nco stále o lese a pírod povídal. Vysvtloval mi napíklad, pro nemám kopat do i ztrouchnivlých paez, což jsem dlával rád, a bohužel, dlám to dodnes, jenomže vždycky si na nj pitom vzpomenu. íkal: I tam žijí brouci! Když jsem ml jet nkam na prázdniny, zašel k nám, vzal m stranou a pipomnl mi: Nkolikrát denn si íkej:,bh m vidí. I to mi zstalo dodnes. Nejvíc ale vzpomínám na patera Žitného jako na knze u oltáe. A nejvíc na tu dobu, kdy jsme na nedlní deváté byli u oltáe sami. Nikdy jsme toho moc pede mší nepovídali, spíš jsme mleli. Já stál vždycky vas pipraven ped dvemi k oltái, on stál za mnou a ješt se díval do svých poznámek na kázání. Bylo to takových nkolik minut tichého soustední. Jakmile jsme uslyšeli první úder zvonu na vži, ekl: Tak s pomocí Boží a vyšli jsme. Jeho kázáním jsem jako kluk moc nerozuml, ale už kolem svých dvaceti jsem adu jeho myšlenek zaal chápat, a práv to m pimlo víc se o naši víru zajímat. Byla-li pak píležitost a chtl jsem i od nho nco vysvtlit, v tom byl neobyejn ochotný. Oceoval jsem pedevším, že jeho promluvy mly myšlenku a ád, asto i nový, neotelý pohled. Velmi peliv se na n pipravoval. Povstná byla jeho série peliv pipravených kázání na pokraování pi májových pobožnostech, kdy poslouchal úpln plný kostel. V tch letech kázával na májovkách z kazatelny. Pak sešel k oltái Pany Marie a zcela nenapodobitelným zpsobem zazpíval Mariánské litanie to byl opravdu zážitek. Ten pekonal pouze jeho Exsultet o Vzkíšení. Už nikdy jsem takový Exsultet neslyšel a už asi neuslyším. J.V

4 Jednou se ale stalo, že práv pi kázání se najednou uprosted vty zarazil, chvíli mlel, díval se do neurita a najednou se otoil a pokraoval v sloužení mše svaté. V zákristii jsem se pak dozvdl, kde byl problém: na kru se pan varhaník tak hlasit bavil, dokonce i nemu smál, že otec Žitný nebyl schopen se soustedit a pokraovat v promluv. Velmi si dával záležet na detailech, vetn svého obleení k oltái. Oblékl si albu, ve výši pasu ji uchopil obma rukama a lem alby srovnal pesn tak, aby se práv dotýkal jeho bot. Pipravený kostelník mu podal zezadu cingulum a srovnal lem alby kolem dokola pesn (!!) na tuto výšku. Dbal, aby i obleení knze a ministrant pispívalo k dstojnému prbhu bohoslužby (ne každý z duchovních na takový zdánlivý detail dneska už dbá). Pak po letech jsme se pro njaké názorové rozdíly rozešli a až do dneška jsem se s tím nevyrovnal. Tak jak jsem otce Žitného znal, tak to nebyl typ misionáe, ale alespo pro m byl nco víc: svým jednáním, svými úvahami, znalostí života lidí mimo kostel posiloval víru v tch, kteí vili, že Boha lze poznat i rozumem. Jedno pání jsem mu nesplnil: nestal jsem se knzem. Se vzpomínkou i s díky Kostel sv. Markéty v Loukov Ing. Marian Berka Loukovský poutní kostelíek sv. Markéty stojí sevený mezi zalesnným kopcem Melechov a Rohulí na cest z Lipnice do Lede nad Sázavou. Spolu s kostelem sv. Jií v nedaleké eici a kostelem sv. Martina v Dolním Mst, tvoí loukovský poutní kostel trojhvzdí vzácných gotických památek pod hradem Lipnicí. Pro náhodného poutníka se vynoí v krajin nenápadný, ale krásný, jakoby srostlý s velikými lípami a lesem za zády. Ped nkolika lety, když už se hbitovní ze okolo malého starodávného hbitova zaala hroutit a odnášeli si ji po kamenech do zahrad chalupái, rozhodlo se pár pátel, že by bylo škoda kostelík nechat zpustnout. Založili obanské sdružení, zaali shánt peníze, ale jak sami íkají pedevším vili v Boží pomoc. A vci se opravdu zaaly dít. Po tch sedmi letech jsou na všech kostelech opravené stechy. I krovy, zdi zevnit se postupn odvlhují a k nákladnému restaurování se pipravují vzácné fresky, opravují se hbitovní zdi, ale hlavn kostely se pomalu navrací svému úelu: slouží se v nich mše, konají se svatby, pednášky, koncerty a obnovily se tradiní pout Jakoby se nco v tom kraji s tvrdým kamenickým srdcem probouzelo. Vždycky, když ke sv. Markét picházím, myslím na loukovského sedláka, z jehož velkého statku tu ped kostelem zstala jen zvláštn rovná louka. Statek mu rozkulaili v 50. letech komunisté, kameny rozkradli místní nepátelé jen ten kostel, jako svdek zstal stát. Jist by byl rád, že se ve sv. Markét zase konají pout: i jako pipomínka té smutné nedávné historie. Prvn se s kostelem sv. Markéty setkáváme v roce 1352, kdy je v rejstících papežských desátk zmínna i dnes již zaniklá ves Loukov. Pvodní stavba vznikla ped polovinou 14. století (i když se nevyluuje i existence starší stavby v témže míst), krov sedlové stechy však pochází až z druhé poloviny 15. století. Teprve ve druhé polovin 17. století byla pistavna ke kostelu vž tvercového pdorysu

5 Kostel má obdélnou plochostropou lod' a užší, obdélné, polygonáln uzavené presbyterium s žebrovou kížovou klenbou. K severní stn piléhá drobná sakristie, zaklenutá plackou. V roce 1941 byly v lodi, presbyteriu i sakristii objeveny stedovké nástnné malby pomrn vysoké umlecké úrovn. Nejnovjší literatura je datuje do posledního desetiletí 14. století. Na severní stn lodi pod kruchtou se nachází malý devoní obraz sv. Matje, o kus dál smrem na východ rozsáhlý obraz sv. Kryštofa a fragment s námtem Oplakávání Krista. Východní stnu lodi pi vítzném oblouku pokrývá na evangelijní stran nkolik nad sebe azených pás s výjevy Ukižování, Poslední veee Pán, Piety a Obti Kaina a Ábela. Na epištolní stran je vymalována rozmrná scéna s výjevem Umuení deseti tisíc rytí a nad ní Boj sv. Jií s drakem. Severní stnu presbyteria zdobí pekrásný výjev Bolestného Krista s Arma Christi (nástroji umuení). Na zbytku severní a na jižní stn se rozvíjejí scény z legendy titulární svtice sv. Markéty. Vzpomínka na patera Chuma Tereza Horváthová Dne 25. bezna uplyne 20 let od úmrtí našeho bývalého duchovního správce v Pohnání P. Františka Chuma. Chtla bych na nj trochu zavzpomínat, protože si to opravdu zaslouží. P. Chum byl opravdu tím posledním knzem, který s námi žil ve farnosti. Byl naším duchovním otcem, provázel nás jako dti a potom jako dospívající. Na hodinách náboženství se nám s pelivostí vnoval i když nás bylo málo. Byl knzem, který ml ve veliké úct Pannu Marii a na jeho májové pobožnosti nikdy nezapomenu. Matika Boží ho jist také mla ráda, což mluví o dni, kdy zemel. Povolala ho na vnost ve svj svátek. I když mu zdraví nesloužilo a nkdy jeho zdravotní stav nebyl dobrý, pesto nám rád sloužil mši svatou. Bylo mu už hodn pes 70, ml by už nárok na odpoinek a pesto nás neopustil. Pár dní ped svou smrtí se ješt pipravoval na slavnost Kvtné nedle. Nezapomenu na den, kdy ho Pán k sob povolal. Najednou vše ztichlo. Fara se již nikdy neosvítila a okna, u kterých nám mával na cestu, byla náhle prázdná. Nikdo si v té chvíli asi neuvdomil, že nás opouští knz, za kterého už na faru v Pohnání nepijde náhrada. A tak si vážím každé chvíle, kdy jsem s naším velebným pánem, jak jsme mu rádi íkali, byla. Na závr bych chtla napsat, abychom si vážili každé mše svaté, která v naší farnosti je. Až uslyšíte zvon z kostelní vže, který nás volá do kostela, pijte. Mže se stát, že nebude zvonit 2x týdn, ale teba jen jednou za 14 dní a to bychom urit nechtli. Mli bychom být vdní za knze, kteí k nám dojíždjí z daleka a slouží nám mše svaté. Aby také naše dti mohli vzpomínat jako já na knze, kteí naši farnost spravovali a spravují. Vzpomeme spolen v modlit-b na našeho milého P. Františka Chuma a v duchu mu podkujme za vše, co pro nás udlal. Vím, že i on se za nás pimlouvá. O postu s P. Janem Kuníkem Pamatujete si na svj první skutený pst? Vaše kostelnice z Pohnání

6 Piznám se, že moc ne. Už jako dít jsem držel pst s rodii na Popelení stedu a na Velký pátek, ale nepamatuji se, že bych ho njak vnitn prožíval. Od dob seminárních, kdy jsem se poprvé pro pst (o výše zmínných dnech) rozhodl, byl pro m tento velký dar Boží až do nedávné doby spíše bemenem. Pst je souástí tém všech náboženství: istíme-li tlo, istíme ducha. Nebo máme oišovat jen duši a na tlo radši nemyslet? Dnes si více, než kdy pedtím uvdomuji, že lovk je jednota tla a duše. Ob mohutnosti lovka se nedají v tomto našem pozemském pebývání oddlit. Proto vnímám, zvláš v poslední dob, že skrze pst Bh nejen oišuje mé tlo i duši, ale pedevším m celého iní odolnjším v rzných fyzických i duchovních slabostech. Jak se postíte? Je to pro Vás tžké? Zhruba tak pl roku, na základ takového jednoho Hospodinova oslovení, se postím každý pátek jen o vod. Nkdy je to opravdu tžké. Vnímám tém pímou úmru mezí tím, jak prožívám ten, který pátek ve spojení s Pánem a mezi snadností postu (tzn. ím více vnímám Boží pítomnost a napluji ten den podle toho, co On chce, tím snadnjší je pro m i pst ). Tíkrálová sbírka Otázky položila Tereza Horváthová Letos už poosmé probhla také v ulicích Tábora nejvtší dobroinná akce v naší republice Tíkrálová sbírka eské katolické charity. Od poátku kalendáního roku až do nedle 13. ledna 2008 jsme potkávali ti mudrce (astrology, krále ) Kašpara, Melichara a Baltazara. Zavítali do našich konin s myšlenkou pomoci chudým a potebným v našem blízkém okolí, a také pinést požehnání pro obyvatele domácností, kteí svými dary pispjí. Christus Mansionem Benedicat ( A Kristus žehná tomuto domu - latinská prosba) nebo také C+M+B+2008 (nebo K+M+B+2008) jako iniciály tí král s letopotem na veejích domu vyjadují tedy prosbu, aby Bh ochraoval majetek, duševní a duchovní pohodu a život obyvatel domu po celý následující rok. Nejdležitjšími atributy koledník jsou hvzda, kadidlo a zpv koledy: My ti králové jdeme k vám, štstí, zdraví vinšujem vám. Dárce obdrží bílé zlato (cukr) nebo kalendá. Pod hlavikou farnosti v Sezimov Ústí se této akce úastnily už potetí tílenné skupinky dtí z naší kesanské školy Orbis-Pictus. Každá skupinka mla svého dosplého vedoucího, který nosil na krku mobilní kasiku a za tu zodpovídal. Celkem bylo v 8 kasikách vybráno ,50 K. Je potšující, že je to zhruba o K více než v loském roce. Výnos sbírky bude rozdlen a použit takto: 65 % na pedagogickou asistentku nevidomé Terezky Slunekové (navšt-vuje 7. tídu Orbis- Pictus) a na adopci na dálku (Pavlínky z Bloruska a Percyho z Haiti) v pomru 2/3 a 1/3, 25 % na pímou humanitární pomoc v zahranií i doma, 10 % jsou režijní náklady. Obliba Tíkrálové sbírky vzrstá u dtí i uitel naší školy, proto se i píští rok tšíme na setkání se všemi, kteí se prakticky chtjí podílet na pomoci druhým!! Dkujeme Mirka Nejezchlebová - 6 -

7 všem z táborské farnosti za štdrost, s jakou jste podpoili sbírku na Adopci na dálku pro Míšu Kannana z Indie. Na nedlní ráno jsme mli napeeno 150 kolák dkujeme maminkám, které pekly, za pomoc. Také za pipravený vynikající turecký RIZE aj, který nám daroval a osobn pipravil ajovník Jirka Loskot. Vedoucí pipravovali taky vánoní pun (ten nám dal Václav Hes dkujeme) a paní Suková ušila s tmi nejmenšími krásná srdíka. Dkujeme i Jurajovi Horváthovi za pomoc s ajem (vypadal jako rozený ajovník : -)). Na konci sbírky byla krabice hodn tžká a když jsme ji na fae oteveli a spoítali peníze, bylo tam neuvitelných 4 127,50 K! To jste mli slyšet ten jásot a být u toho. Cyrda prohlásil: A te bude Míša bohatej! Roní píspvek na Míšu je K a vy jste nám ho darovali skoro celý. Moc vám všem dkujeme!! Taky bychom chtli podkovat za krásné spoleenství bhem dtské vánoní bohoslužby na Štdrý den. Koledy a pásmo jsme nacviovali dost dopedu, ale pak nás byla víc než plka nemocných a museli jsme trochu improvizovat. Dkujeme Romanovi Cimbulkovi, že pro nás i vás pipravil Boží slovo. Zpv a hraní zaranžoval Pepa Musil. Když jsme vidli kolik vás pišlo (zdálo se nám, že je plný kostel :-), tak jsme mli trochu trému. Ale snad to nebylo tak poznat. Píští rok bychom chtli dtskou opt pipravit (možná divadlo) a moc nás potší, když se sejdeme zase v takovém potu. Naše nejbližší oddílová akce bude víkendová výprava v únoru. Na tu se tšíme, protože tam bude asi hodn her a taky závod družin. Kam pojedeme, nám vedoucí ješt neekli, ale pak dáme fotky z výpravy do kostela na naši nástnku. Pejeme vám všem požehnání, pokoj a klid v roce 2008 Kluci a holky Piškoti Co nového na CZŠ ORBIS PICTUS? V úterý 15. a ve stedu 16. ledna 2008 probhl na naší škole zápis dtí do prvního roníku píštího školního roku 2008/2009. Pedcházel mu týden otevených dveí možnost pro rodiny kdykoli školu navštívit, prohlédnout si všechny prostory, vstoupit do vyuování, klást otázky a oekávat odpovdi. Vlastní zápis pak všichni vnímáme jako dny velmi dležité pro další vývoj školy, ale i jako ukazatel zájmu o výchovu a vzdlá-vání v duchu tradiních kesanských hodnot. Zatímco rodie budoucích prvák sepisovali s paní editelkou všechny potebné administrativní údaje, dti za pomoci a podpory Veerník budoucích starších spolužák plnily rozmanité úkoly: pekreslovaly, recitovaly, malovaly postavu, odpovídaly na všetené otázky slona Alfonse. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základ výsledk pak škola rozhoduje o pijetí žáka do první tídy nebo mže napíklad rodim doporuit odklad školní docházky jejich dítte. Obrovskou radostí pro nás bylo, že letos o zápis do naší školy projevilo zájem 36 dtí. Zárove to pociujeme jako velký závazek pro naši další práci. Víme, že je pro dnešní rodie dle-žitý a pitažlivý hlavní cíl našeho pedagogického psobení, totiž snaha sjednotit a harmonizovat výchovu a vzd-lávání v souladu s poselstvím evangelia. Zejm krom vysoké úrovn výuky oekávají od školy ješt nco navíc pátelské, rodinné klima, ovzduší vzájemné úcty a dvry, radostné a spolupracující prostedí, kesanské pedagogy. Dkujeme Vám všem, kteí se o církevní školu ORBIS PICTUS zajímáte, dkujeme Vám všem, kteí ji podporujete a dkujeme hlavn Vám, kteí se za její prospívání modlíte! Vašimi modlitbami byl nesen a stežen i letošní zápis do první tídy

8 Zajímavé knihy Dana Milerová V našem krásném kostele Promnní Pán mžeme nalézt mnoho hodnotných knih. Podívejme se nyní spolen na nkteré z nich. Joseph Ratzinger, Benedikt XVI. je autorem knihy Ježíš Nazaretský. Vydala ji spolenost pro odbornou literaturu v roce Co dnes mže íci kesanství o základních otázkách lidského bytí? Odpov podle Benedikta XVI. bezprostedn souvisí s otázkou: Kdo je Ježíš Nazaretský? Celý svj život se Joseph Ratzinger zabýval postavou Ježíše, snažil se ho pochopit jako profe-sor, jako biskup, jako strážce víry, jako papež. Tuto knihu zaal psát ped nkolika lety, na postu kardinála. Po svém zvolení papežem vnoval veškerý volný as k dalšímu psaní. Vzniklo dílo hodné života velkého teologa a zárove velmi osobní kniha svdící o dvrné znalosti Písma. Obsah knihy nejlépe charakterizují názvy kapitol: nap. Ježíšv kest, Ježíšovo pokušení, Horské kázání, Modlitba Pán, Podobenství a jejich poselství, Ježíšovy výpovdi o sob atd. Dílo je plné zajímavostí a hlubokých zamyšlení. Tomáš Špidlík napsal knihu Duchovní cviení s Janem Pavlem II. Vydala eská provincie SJ, Praha v roce Druhé eské vydání duchovních cviení kardinála Tomáše Špidlíka SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé ímské kurii ve dnech bezna 1995, je podstatn rozšíeno. Druhá ást knihy obsahuje rovnž texty církevních otc, které jako témata k rozjímání P. Špidlík sám pro úastníky exercicií pipravil. Od roku 1991 P. Špidlík žije a pracuje v Centru Aletti v ím. V roce 2003 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Z jeho díla pipomeme alespo knihy: Spiritualita kesanského Východu, Živé slovo, Prameny svtla, Ignác z Loyoly a spiritualita Východu nebo Liturgické meditace na celý rok. Daniel Reynek je spoluautorem knihy Z vln, které zkamenly. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství, Kostelní Vydí v roce Fotografie Daniela Reynka v knížce doprovázejí básn jeho rodi, Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud. Danielv bratr Jií pak peložil další dva prozaické texty. Kniha je urena poetickým duším, které mají rády hezké verše a nápadité fotografie. Glosa zimní Bohuslav Reynek Hust v bezvtí se chumelí. erný sad má z alabastru krov. Kdyby všecky vloky úply, co by úzkostných to bylo slov, písní kajících a modliteb... Pod rukama soustedných tich zem v blostný se mní chléb. Zraje na vinici pokorných kišálový hrozen askeze; požehnanou nmotu svých úst, jatých na bolesti etze, v perlu úchvatu zí rst. Pro tenáe, kteí dávají pednost smíchu a humoru napsal R. Kern drobnou knížeku Humor pouštních otc. Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydí v roce 2005.

9 Citát z knihy: - Jeden erstv obrácený mladý muž se otázal starce: Abba, a to se te budu muset úpln zíct svta? Neboj se, odpovdl staec. Jestli bude tvj život opravdu kesanský, svt se okamžit zekne tebe. - Otec se vyznával starci: Nkdy mi dlá starosti, co asi dlal Noe v arše, když všude kolem nho bylo jen nekonené moe. Urit lovil ryby. No, a práv s tím mám problém: jak mohl rybait, když ml jen dva ervy? Pst poslanc Miloslava Skopcová Proslýchá se, že skupina kesanských poslanc požadovala, aby v postní dob poslanci pi svých vystoupeních pouze strun a vcn pednesli svj návrh, bez dalších komentá. Požadavek byl však zamítnut jako diskriminaní pokus náboženských fundamentalist, protože vtšina poslanc neví co je to postní doba a hlavn by nemli o em mluvit. Celodiecézní sbírky v únoru a beznu: na Svatopetrský halé na uprchlíky Krátké zprávy J.Nol Svátost smíení lze slavit kdykoliv podle domluvy. Píležitost je také pravideln 1/2 pede mší svatou ve všední den (ve Svatém týdnu 1 hod.). V pátek se bude konat v dkan-ském kostele v Táboe od hod. pobožnost kížové cesty pro dti. Postní setkání mládeže na Klokotech se uskutení v pátek od hod. do soboty viz plakátky. Diecézní setkání mládeže 2008 s mottem Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svdky (Sk 1,8) se bude konat v pátek a sobotu ped Kvtnou nedlí, tj bezna, v eských Budjovicích. Více viz plakátky. Ve tvrtek 20. bezna se bude konat v poutním dom Emauzy velikononí dílna. Zaátek je v 9.00 hod. Dti se mohou nauit vyrobit rzné velikononí ozdoby. Prázdné hnízdo a co te? (setkání manžel odrostlých dtí) je název akce, kterou poádá Diecézní centrum pro rodinu Biskupství eskobudjovic-kého. Setkání probhne v Miletínkách (okr. Prachatice) ve dnech Program a možnosti pihlášení viz plakátky nebo na webových stránkách Omlouvám se všem tenám a tenákám Farního zpravodaje za nedodání pehledu píjm a výdaj za rok 2007 pro farnosti Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Stezimí. Pokusím se vše napravit v píštím ísle FZ. Dkuji za pochopení. P. Jan Kuník, administrátor - 9 -

10 Tchýn se chystá na dlouhý výlet a ped odjezdem se zastaví u zet doma. Popíjejí kávu a povídají o všem možném. Najednou tchýn koukne na hodiny a íká: Jejda, to už jsou ti? Tak to musím hned vyrazit, jinak mi ujede vlak. Zane se ve spchu oblékat, když v tom z pokoje vyrazí synek, a než stihne tatínek mrknout povídá: Babi, nemusíš spchat, táta dal hodiny o dv naped! Pepo, platíš dan? Pochopiteln platím, ale nejen Dan, taky Lence a Ivan! Fanouši, zlobí se maminka na syna, už tvrt hodiny na tebe volám, že máš ped obdem nachystat na stl talíe a píbory a ty poád nejdeš! Co jen z tebe bude? íšník, mami... A nyní, povídá uitel matematiky, jsme došli k výsledku, že x se rovná nule. Z poslední lavice se ozvalo: Takového poítání a nakonec je to pro nic! Na Nový rok upozoruje matka dti: Prosím vás, nedráždte tatínka! On pímo jen eká na záminku, aby se mohl urazit a odejít do hospody! Dva rekreaní lyžai se na bžkách dostali až ke skokanskému mstku. Já si skoím, povídá odvážn pan Vyskoil. A za chvíli už nahoe obhlíží terén. Neblázni, varuje ho pan Opatrný. Marn. Pan Vyskoil skoil a zmizel za úrovní odrazového mstku. Co se stalo? Co dláš? volá na nj se strachem kamarád. Niííc, ozval se slábnoucí hlas, stále ješt padááám! Manželská odveta: Žena sedí i šicího stroje a šije si blzku. Nad ní stojí manžel a radí ji: Pomaleji... u límeku to vezmi vpravo a ne tak blízko u kraje. Není ti špatn? diví se manželka, vždy ty vbec neumíš šít. To neumím, ale jenom ti oplácím tvé rady, které mi dáváš pi ízení auta. Inzerát cestovní kanceláe z Ukrajiny: Poznejte i vy krásy Ukrajiny. Vaše auto už tady je. Inzerát: Mladý, pohledný, dobe zabezpeený muž s vysokoškolským vzdláním a dobrými kontakty. Mám dv auta, rodinný dm a vilu v Karibiku. Zn.: Nehledám nic, jen se chlubím. Pozd veer stojí generální editel bezradn u skartovaky, když tu jde kolem mladý dynamický zamstnanec. editel povídá: Prosím vás, mám tu velmi citlivý a dležitý dokument a moje sekretáka už šla dom. Mžete mi pomoci s tímhle pístrojem? Samozejm, pane editeli! odpoví mladík, hbit zapne skartovaku, popadne papír a vsune ho dovnit. Mockrát dkuji, to víte, já a technika... Ty kopie bych prosil ti...

Farní zpravodaj. Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník IX 1 doba postní 2008 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Natáení druhého CD scholy Gaudete

Natáení druhého CD scholy Gaudete Natáení druhého CD scholy Gaudete Nápad natoit pokraování prvního CD scholy vznikl prakticky ješt ped tím, než se CD vylisovalo a dostalo do farnosti, tedy zaátkem msíce záí 2013. Schola v té dob zpívala

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH TENÁSKÝCH DOVEDNOSTÍ 1. Neslyšící mají problémy se tením a úkolem odborník je zjistit, kterých složek recepce textu se tyto problémy týkají

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník FARNÍ CHARITA JILEMNICE VÝRONÍ ZPRÁVA 2004 2 1. Úvod V roce 2004 pokraovala Farní charita Jilemnice (dále jen Charita ) v innostech z pedchozího roku (Mateské centrum Rodinka, humanitární sklad ošacení),

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Na za átku p íštího roku, v sobotu 8. ledna 2011, prob hne tradi ní sbírka na charitativní ú ely. D íve než se op t rozhodnete vhodit sv j p ísp vek

Na za átku p íštího roku, v sobotu 8. ledna 2011, prob hne tradi ní sbírka na charitativní ú ely. D íve než se op t rozhodnete vhodit sv j p ísp vek Na zaátku píštího roku, v sobotu 8. ledna 2011, probhne tradiní sbírka na charitativní úely. Díve než se opt rozhodnete vhodit svj píspvek do kasiky zpívajícím králm postávajícím ped vaším domem, nabízíme

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více