Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii"

Transkript

1 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Šíření významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropské unii Shrnutí výroční zprávy agentury za rok 2004 ISSN CS

2 Shrnutí výroční zprávy za rok 2004 EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Agentura napomáhá zlepšování kvality bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v EU vytvářením, shromažďováním, analýzou a šířením nestranných informací o nejnaléhavějších otázkách BOZP. Agentura, financovaná EU, působí v těsné spolupráci s vládami, zaměstnavateli a organizacemi pracovníků ve všech 25 členských státech, v zemích ESVO i v kandidátských zemích. Její síť národních kontaktních míst (Focal Points) sehrává klíčovou úlohu při shromažďování a šíření relevantních informací a znalostí. Agentura také spolupracuje se stále větším počtem mimoevropských mezinárodních organizací a tím zajišťuje, že si EU udržuje čelní postavení v oblasti informací a myšlenek týkajících se problematiky BOZP. K prioritám agentury náleží: Podporovat strategické cíle EU: Průřezový úkol předcházení rizikům ve všech aspektech života pracovníků a koncepční politika BOZP jsou ústředními body Strategie Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období K naplnění tohoto cíle agentura zajišťuje řadu programů včetně projektů pro zapojení BOZP do výchovy a vzdělávání a identifikace nově vznikajících rizik v měnícím se světě práce. V souladu s lisabonskou deklarací rovněž probíhají další aktivity na podporu zvýšení zapojení zaměstnanců a ke zlepšování kvality nabízených pracovních míst, zejména pro ženy a zdravotně postižené. Z ÁKLADNÍ INFORMACE O EVROPSKÉ AGENTUŘE PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zabývat se nejnákladnějšími zdravotními problémy: Za mnohé problémy je nutné zaplatit vysokou cenu v lidské i finanční oblasti. Například každým rokem dojde téměř k 5 miliónům pracovních úrazů, při kterých členské státy přicházejí až o 4,8 % HDP kvůli časové ztrátě, výdajům na zdravotní péči a jiným souvisejícím nákladům. Odhaduje se také, že výdaje na muskuloskeletální potíže představují téměř 2 % HDP. Další zásadní otázky v oblasti zdraví se týkají vystavení pracovníků nebezpečným látkám, jako jsou chemické látky a přípravky, a psychosociálních problémů, jako je stres při práci. Agentura se těmito a dalšími otázkami zabývala spolu se sociálními partnery v informačních kampaních, iniciativách v oblasti správných postupů a dalšími způsoby. Zaměřit se na vysoce riziková odvětví: Mezi riziková odvětví patří rybářství a stavebnictví a mimo jiné i zdravotnictví a školství. Agentura klade zvláštní důraz na malé a střední podniky (MSP), které zaměstnávají 65 % pracovních sil v EU. Pracovníkům zaměstnaným v MSP hrozí až třikrát častěji, že se stanou obětí pracovních úrazů nebo jiných problémů v oblasti BOZP

3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2004 Po připojení 10 nových členských států v roce 2004 má agentura ještě silnější pozici pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU. Během roku to názorně dokázaly četné iniciativy shrnuté níže. VYTVÁŘENÍ BEZPEČNĚJŠÍHO, ZDRAVĚJŠÍHO STAVEBNÍHO PRŮMYSLU Šest nejvyšších zastupitelských orgánů evropského stavebního průmyslu představujícího hodnotu 900 miliard EUR a nizozemské předsednictví EU podepsaly v říjnu 2004 významné prohlášení, které zavazuje organizace k podpoře pěti klíčových iniciativ potřebných ke zlepšení standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v tomto průmyslu. Kroky, na jejichž provedení se signatáři prohlášení z Bilbaa shodli, zahrnují začlenění BOZP do postupů pro zadávání veřejných zakázek a do navrhování a fází přípravy stavebních projektů a vypracování obecných zásad s cílem pomoci podnikům dodržovat příslušné právní předpisy. Toto prohlášení bylo pouze jedním z nejdůležitějších výstupů Evropského týdne 2005 pořádaného agenturou, který se zaměřoval na rizika BOZP ve stavebním průmyslu a na postupy pro jejich odstranění a omezení. Téměř 1000 stavebních společností v celé Evropě rovněž podepsalo Chartu kampaně agentury v online formě. Ta obnášela dohodu o sdílení odpovědnosti za zlepšení standardů BOZP ve stavebnictví, spolupráci s ostatními organizacemi a účast v kampani Evropského týdne agentury. Naše síť národních informačních center Focal Points kromě toho koordinovala tisíce místních akcí po celé Evropě, zaměřených na zvýšení povědomí o rizicích a řešeních BOZP ve stavebnictví. DOTAČNÍ SCHÉMA POSKYTUJE POMOC AŽ MSP Z dotačního schématu pro MSP agentury mezi léty 2002 a 2003 mělo podle nestranného hodnocení prospěch až malých a středních podniků v Evropě. Toto schéma fungující na principech konkurence, které Agentura řídila jménem Evropského parlamentu od roku 2001 do roku 2004, poskytovalo granty až do výše EUR organizacím s průkopnickými nápady na zlepšení standardů BOZP v 19 milionech MSP v Evropě. Součástí projektů byly semináře a kurzy a také přeshraniční propagační kampaně a šíření příkladů správné praxe. V hodnocení se odhadovalo, že z 51 projektů, které byly spolufinancovány v rámci druhého schématu, přímo těžilo MSP a dalším MSP byly poskytnuty informace a rady nepřímo, prostřednictvím webových stránek a jiných cest. Projekty a výsledky jsou udržitelné, prohlásili tvůrci hodnoticí zprávy. Nová zpráva Podpora zdraví a bezpečnosti v evropských malých a středních podnicích dotační schéma pro MSP , kterou uveřejnila Agentura, shrnuje každý projekt podporovaný ve druhém roce fungování tohoto schématu. NOVÉ POHLEDY NAPOMÁHAJÍ PROSAZENÍ BOZP V AGENDĚ PODNIKŮ Bylo učiněno několik důležitých kroků k podpoře obchodní hodnoty BOZP a k přesvědčení více společností, aby se BOZP stala jádrem rozhodovacích procesů. Agentura například během roku uveřejnila novou studii Podniková sociální odpovědnost a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která určuje 10 kritérií pro obchodně výnosnou strategii podnikové sociální odpovědnosti. Agentura rovněž uveřejnila pracovní dokument Kvalita pracovního prostředí a produktivita, který naznačuje, že existuje silná vazba mezi standardy BOZP a vyšší produktivitou práce. Mezi faktory umožňující podnikům maximálně využít této vazby patří úzká spolupráce mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. Dává zaměstnancům větší autonomii, možnost zvládat náročnější úkoly a zavádí pracovní postupy a zařízení vyhovující ve větší míře ergonomickým požadavkům. Agentura také zorganizovala společný seminář s nizozemským předsednictvím EU k prozkoumání způsobů využití ekonomických stimulů, jako jsou například subvence a daňové úlevy, aby přesvědčila firmy o přijetí vyšších standardů BOZP. NOVÉ KROKY NA PODPORU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ V ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ UNII Rozšíření EU představuje pro tento region obrovskou příležitost jak využít společných silných stránek a urychlit sociální a hospodářský rozvoj Evropy. K využití jejího potenciálu je však nezbytné zvýšit standardy BOZP v několika nových členských státech. K dosažení tohoto cíle agentura rozdělila akční plán pro rozšíření v roce 2004 na dvě hlavní zaměření. Za prvé Agentura podpoří masivní informační kampaně a další iniciativy v nových členských státech, aby zvýšila

4 Shrnutí výroční zprávy za rok 2004 povědomí zaměstnavatelů, zaměstnanců a sociálních partnerů o potřebě uskutečnit klíčová opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Za druhé přeneseme znalosti a pohledy získané z našeho dotačního plánu pro MSP (viz výše) a přizpůsobíme je situaci v jednotlivých členských státech. K uskutečnění těchto dvou cílů má napomoci tematické středisko agentury Akce rozšíření. DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČINNOSTI V PRŮBÉHU ROKU 2004 Zaměření na vysoce riziková odvětví: Agentura vydala nové informační materiály (Fact sheets), které mají napomoci pedagogickým pracovníkům bojovat s rizikem násilí a dalšími nebezpečími ve školství. Pro stavebnictví a rybářský průmysl zároveň uvedla do provozu zvláštní webové programy a jiné podpůrné materiály v online formě. Agentura také provádí konečné úpravy nového nástroje pro distanční studium, aby tak mohla proniknout až k zemědělským pracovníkům v odlehlých místech. Řešení otázek týkajících se zdravotního postižení a rovnosti pohlaví: Na podporu Evropského dne zdravotně postižených agentura zahájila provoz zvláštní webové stránky, na níž uveřejnila informační materiál, který vysvětlil, jakým způsobem lze přizpůsobit pracovní prostředí, aby bylo bezpečné a přístupné pro pracovníky se zdravotním postižením. Agentura rovněž uspořádala seminář za účasti předních odborníků Evropy, aby prozkoumala způsoby rozvíjení takového přístupu k BOZP, který by byl citlivější v otázkách rovnosti mužů a žen. BOZP jako průřezový úkol ve vzdělávání: Nová zpráva, založená na analýze 32 iniciativ uskutečněných po celé Evropě, popisuje způsoby, jakými různé vzdělávací instituce v Evropě úspěšně začlenily BOZP do školních osnov a studijních programů vysokých škol. Monitorování nově vznikajících rizik: Náš nový systém sledování rizik pokračoval ve zpracovávání dat potřebných k monitorování tendencí a nově vznikajících rizik v oblasti BOZP. Vzhledem k tomu, že čerpá z více než 100 zdrojů dat na národní i evropské úrovni, plánuje zpřístupnění údajů týkajících se vývojových tendencí a předpovědí v online formě do konce roku Zvyšování návštěvnosti webové stránky agentury: Počet návštěvníků naší webové stránky se téměř zdvojnásobil a dosáhl počtu 2,94 miliónů. Počet osob, které si objednaly náš elektronický zpravodaj OSHMail, se zvyšuje o 25 % již tři po sobě následující roky. Dále jsme rozvíjeli naše webové stránky třetí generace (3G) tak, aby měli návštěvníci bohatší zdroj dat a aby se zkrátila doba odezvy. Rostoucí síť mezinárodních partnerů: Agentura se spojila s Japonským mezinárodním centrem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aby vytvořila společnou webovou stránku umožňující oběma organizacím a jejich uživatelům sdílet informace o výzkumu v oblasti BOZP, statistické údaje a jiné informace a nápady. Brzy se také připojí Korejská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví. Agentura má v současné době partnerské kontakty se 40 zeměmi a mezinárodními organizacemi po celém světě, což jí umožňuje, aby provozovala snad největší webový portál informací o BOZP na světě. EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI POHLED DO BUDOUCNOSTI: PLÁNY NA ROK 2005 A DÁLE Mezi některé z iniciativ plánovaných na rok 2005, které doplňují probíhající aktivity, patří: úzká spolupráce s novými členskými státy na rozvíjení kultury prevence BOZP a na jejich hlubším zapojení do sítě agentury; zaměření se na nebezpečí hluku, jakož i na řešení tohoto často přehlíženého problému v Evropském týdnu 2005; zkoumání dopadu stárnoucí evropské pracovní síly na postupy a praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; prozkoumání vztahu mezi bezpečností a ochranou zdraví při práci a ekonomickou výkonností; příprava iniciativ zaměřených na mladé lidi v práci; podpora tripartitního rozměru aktivit agentury jak na úrovni strategické, tak i provozní sítě. zlepšení našeho globálního online portálu spuštěním webových stránek 3G.

5 Shrnutí výroční zprávy za rok EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Rozšíření nám přineslo mnohem rozsáhlejší pole zkušeností a odborných znalostí, které členské státy mohou navzájem sdílet. To nám dává nebývalou příležitost k urychlení zlepšení BOZP v EU za pomoci výměny informací a myšlenek v rámci sítě národních partnerů agentury. Agentura během tohoto roku maximálně využila společné silné stránky svých partnerů a prokázala svou schopnost řídit celoevropské programy BOZP a to rozmanitými způsoby. Od Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2004, který se zaměřoval na stavebnictví, k úspěchu našeho dotačního schématu pro MSP a novým studiím o takových otázkách, jako je podniková sociální odpovědnost a nebezpečí ve školství. Rostoucí počet mezinárodních institucí, které se připojují k naší síti, dokazuje, že jdeme správným směrem. Stále však před sebou máme důležitou práci a předpokládáme, že v roce 2005 podáme zprávu o dalším pokroku. Hans-Horst Konkolewsky ŘEDITEL p. Luis Lopes PřEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

6 1, 2, 3. Yves Cousson/INRS, France Cílem Agentury je poskytovat orgánům Společenství, členským státům a těm, kteří se v této oblasti angažují, technické, vědecké a ekonomické informace, které mohou být užitečné v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Tak aby došlo ke zlepšení, zvláště v pracovním prostředí, pokud jde o BOZP pracovníků, jak je stanoveno ve Smlouvě a následných akčních programech týkajících se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. E v r o p s k á a g e n t u r a p r o b e z p e č n o s t a o c h r a n u z d r a v í p ř i p r á c i h t t p : / / a g e n c y. o s h a. e u. i n t Další informace o informačních projektech a ostatních iniciativách agentury lze získat na webové stránce: Hledáte-li informace o projektech a nejnovějším vývoji na národní úrovni, obraťte se prosím na národní kontaktní místo (Focal Point) ve vaší zemi. ČESKÁ REPUBLIKA Daniela KUBICKOVA Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí Na Poříčním právu Prague 2 Tel: (42-2) Website: Gran Vía 33, E Bilbao, Spain Tel.: Fax: ISBN TE-AF CS-C

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Kapitola 28 Agendy 21:

Kapitola 28 Agendy 21: Kapitola 28 Agendy 21: INICIATIVY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ NA PODPORU AGENDY 21 PROGRAMOVÁ OBLAST Východiska opatření 28.1. Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více