02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR"

Transkript

1 2012 MK ČR E /12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs nosné konstrukce staveb exkluzivně: Jiří Stráský k mostům na D47 fotoreportáž: Muzeum barokních soch v Chrudimi FČS ročník nejvýznamnějšího odborného setkání klíčových hráčů stavebního trhu v ČR Již 6. března! cena 68 Kč

2 Cihly pro budoucnost HELUZ FAMILY 2in1 U až 0,11 W/m 2 K broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací pro jednovrstvé obvodové zdivo šířky 50, 44 a 38 cm s nejvyššími tepelněizolačními parametry pro nulové, pasivní a nízkoenergetické domy zdivo z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 má stejné tepelněizolační parametry jako 36 cm polystyrenu nebo jako zeď z plných cihel tloušťky 7 m zajistí optimální mikroklima pro zdravé bydlení tradiční materiál - nadčasové řešení ČESKÁ FIRMA 20let na trhu Vývoj produktu HELUZ FAMILY 2in1 byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Dolní Bukovsko 295, tel.: , mobil: , zákaznická linka:

3 editorial Vážení čtenáři, vůbec se mně nechce do komentáře sporu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a firmou EUROVIA CS, a.s., a jejími subdodavateli. Koneckonců je to mediálně tak vděčná kauza, že ji lze srovnat s předloňským humbukem kolem tunelového komplexu Blanka, a většina odborníků, ale i laiků (bohužel) si už dokázala vytvořit svůj názor na základě dosti zjednodušujících informací z masmédií. Vezmeme-li v úvahu, že základním předmětem činnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy, pak nelze v kontextu dosažitelných informací než konstatovat, že většina příčin celé patálie leží na bedrech investora. Je tudíž pro mě velkým potěšením, že se nám podařilo získat exkluzivní vyjádření projektanta mostních konstrukcí na inkriminovaném úseku dálnice D1 profesora Jiřího Stráského. Jeho komentář najdete hned na straně šest a přestože jde o osobu sporem bezprostředně dotčenou, lze z jeho slov vyčíst profesionální přístup a objektivní pohled na problematiku mostních konstrukcí ve výše uvedeném sporu v kontrastu s tiskovými zprávami ŘSD ČR. V březnovém čísle pak chceme za pomoci odborného autora informovat o limitech (především administrativních) při používání odvalu ocelárenské strusky v podloží komunikací. Tolik zatím ke kauze D1, respektive v dřívějším označení D47. Nikoliv v návaznosti na předchozí odstavec bych se s Vámi rád podělil o něco, co lze nazvat dlouhodobě špatným pocitem z ekonomických vztahů v naší (rozuměj české) společnosti, a předem se omlouvám za svůj pesimizmus. Zdaleka nejde jen o oblast stavebnictví, ale o jakési pokroucené vnímání principů směny hmotných či nehmotných statků. Abych vybředl z abstraktních termínů, nabídnu jednoduchý příklad. Několik mých známých potkala v poslední době nemilá příhoda. Jejich automobily renomovaných značek jim vypověděly poslušnost zhruba v polovině své předpokládané životnosti s tím, že cena opravy se velmi blíží zůstatkové hodnotě samotného vozidla. Mají se ale čemu divit? Automobily jsou stále levnější, přitom, v nepřímé úměře, nabízejí více v oblasti prostornosti, výbavy či výkonů. To znamená, že někde ve výrobě muselo být ušetřeno, což má bezesporu vliv na celkovou kvalitu a životnost produktů. Pomalu si zvykáme na krátkozrakost při pořizování věcí běžné spotřeby, stejně jako při zásadnějších investicích, a upřednostňujeme téměř v každém případě cenu před kvalitou (kterou mnohdy nejsme schopni ani odhadnout). Důsledkem je jedno velké rozčarování. Přitom jsme si tato pravidla hry v podstatě nechali podsunout a občas je s radostí vítáme. Tento problém samozřejmě nelze zjednodušit na levné rovná se špatné a drahé rovná se dobré. Spíše jde o to, že pomalu ztrácíme soudnost a kvitujeme fakt, že zodpovědná a profesionální lidská práce je luxus, za nějž se nám nechce platit. Tím pádem ale dáváme malou šanci na přežití těm, kteří se za nedostatek zodpovědnosti a profesionality ještě dokáží stydět. Hodně štěstí přeje Jan Táborský šéfredaktor inzerce stavebnictví 02/12 3

4 věda obsaha výzkum v praxi text A grafické podklady a Exkluzivně: profesor Stráský o mostech na D47 Redakci časopisu se podařilo získat exkluzivní vyjádření od projektanta mostních konstrukcí na dálničním úseku D4708, které jsou pod trvalou kritikou Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nejhezčí nemocnice? Onkologie v Plzni Novostavba Onkologického centra Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín je s největší pravděpodobností nejpříjemnějším a nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice Osobnost stavitelství: Stanislav Bechyně Profesor Stanislav Bechyně byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších českých projektantů. Nicméně jeho věhlas je spojovaný především s celoživotním úsilím o propagaci betonových konstrukcí. Vodní hospodářství krajiny ČR Ekologická stabilita krajiny a koncepce vodního hospodářství je v právních předpisech celkem rozumně zakotvena. Schází však programově jasná vize jejího soustavného uplatnění v prostoru a čase. Memorandum: Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví V polovině ledna se v Humpolci sešli představitelé českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci mnoha odborných svazů, které jsou činné ve stavebnictví, na workshopu, jehož téma bylo Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví. Uspořádání workshopu bylo iniciováno obavami ze současného postavení stavebnictví a hlavně z jeho dalšího vývoje v období, kdy hrozí výrazný propad v celém hospodářství. Účastníci tohoto workshopu na závěr přijali následující memorandum ve formě tzv. Humpolecké výzvy, kterou se obracejí jak na nejširší odbornou i neodbornou veřejnost, tak zejména na zástupce státní správy ve všech úrovních: Stavebnictví tvoří významnou část HDP, zaměstnává přes 9 % práceschopného obyvatelstva a stát v nejširším slova smyslu je největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek. Přesto stavebnictví není zaštítěno vlastním ústředním orgánem. Stavebnictví má v ČR kvalitní základ v propracovaném vzdělávacím systému, a to na všech úrovních (učňovské, středoškolské, vyšší odborné, vysokoškolské i celoživotní). České stavební společnosti realizační, projektové a inženýrské mají kvalitativní úroveň srovnatelnou i v mezinárodním měřítku. Pro zvýšení rozvoje a prestiže stavebnictví je nutno: Změnit systém zadávání veřejných zakázek, kdy jediným hodnoticím kritériem je pouze cena. Odpovědně vyřešit legislativu v oblasti stavebního zákona, zejména zjednodušit příliš komplikovaný systém připomínkování ve všech stupních schvalování. Obnovit tvorbu vizí, dlouhodobě plánovat a připravovat výstavbu a tím i stabilizovat obor. K tomu je nutno samozřejmě také naplánovat a zajistit odpovídající zdroje financí. Odpovědně a efektivně využívat zdroje v rámci EU a nepřipustit jejich nevyužití. Dbát na profesní odbornost úředníků ve státní správě a investorských organizacích, stabilizovat je bez ohledu na politickou reprezentaci. Dbát na kvalitu díla (příprava, projekt, realizace, dozor, provoz a údržba během životnosti stavby). Účastníci workshopu proto vyzývají všechny odborníky a představitele státní správy k zahájení společného dialogu, který povede k racionálnímu přístupu ke stavebnictví, tak k jeho využití pro společenský a ekonomický růst a k dalšímu rozvoji odpovídajícímu jeho postavení v České republice. 4 stavebnictví 02/12

5 02/12 únor 3 editorial 4 obsah 6 aktuality stavba roku 8 Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR interview 14 Moderní výstavba na bázi technologie lehké prefabrikace dřeva v ČR osobnost stavitelství 16 Stanislav Bechyně fotoreportáž 22 Chrudim: ze zdevastovaného kostela je muzeum barokních soch téma: nosné konstrukce staveb 24 Prefabrikované, monolitické nebo hybridní konstrukce? Ing. Pavel Čížek 34 Oprava pilířů historického domu Ing. Viktor Beneš 38 Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu Ing. Miloslav Lukeš 44 Ocelová střešní konstrukce tribun fotbalového stadionu v Plzni Ing. Jaroslav Sedláček 46 Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně Ing. Lenka Zapletalová 50 Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem Doc. Ing. Ivan Harvan, PhD. 54 Vodní hospodářství krajiny ČR právní předpisy a praxe Ing. František Kulhavý, CSc. 60 historie ČKAIT Ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti boj o existenci komor 62 judikát Zrušení veřejné zakázky na vypracování PSP, DVZ, DSP pro Národní filmový archiv 64 eurokódy Uplatňování Eurokódů pro navrhování staveb a další rozvoj podle CEN/TC infoservis 74 v příštím čísle foto na titulní straně: Muzeum barokních soch v Chrudimi, Tomáš Malý inzerce stavebnictví 02/12 5

6 aktuality Ocelobetonové mosty dálnice D47: vyjádření projektanta Dálnice D1, která byla dříve označena jako D47, vyžadovala v oblasti Ostravy stavbu pěti velkých ocelobetonových mostů. Tři z nich, označené 201, 216 a 221, jsou situovány na nyní diskutovaném úseku dálnice označeném jako D4708. Mosty délek 580, 717 a 402 m mají rozpětí od 28 do 102 m. Mosty byly postaveny v oblasti ovlivněné účinky od poddolování. Konstrukce byly proto navrženy tak, aby odolaly nejenom účinkům od rozdílných svislých deformací podpěr, ale také účinkům vyvolaným jejich vodorovným pohybem a natočením. Návrh mostů byl ovlivněn nejen účinky poddolování, ale také velmi špatnými geotechnickými poměry. Vlivem tíhy násypů se podloží značně deformuje, někde je jeho deformace až 750 mm, přičemž v době výstavby proběhlo jen 75 % této deformace, zbytek probíhá za provozu. Analýza a prognóza sedání opěr, provedená firmou Geostar, spol. s r.o., určila velikost sedání opěr až 210 mm. S ohledem na požadovanou dobu výstavby nebylo možné u opěr provést konsolidační násypy. Proto bylo po dohodě s investorem dohodnuto, že mosty budou navrženy tak, aby je bylo možné výškově rektifikovat. Po dobu výstavby byly nosné konstrukce u opěr uloženy na hydraulických lisech a ložiska byla osazena před uvedením do provozu. Je samozřejmé, že konstrukce snesou značné rovnoměrné poklesy, jsou však citlivé na nerovnoměrné poklesy. Podle povahy přemostění a rozpětí polí jsou jednotlivé mosty navrženy na nerovnoměrné poklesy velikosti +/ 10 až +/ 50 mm. To znamená, že konstrukce bez omezení únosnosti přenesou rozdílný pokles sousedních podpěr 20 až 100 mm. V projektu údržby mostů projektant žádal, aby při nerovnoměrném poklesu větším než 10 mm byl o tom informován, aby mohl konstrukci posoudit a navrhnout její výškovou rektifikaci. Mosty mají ocelobetonové nosné konstrukce, jsou tedy tvořeny ocelovými nosníky spřaženými se železobetonovou mostovkovou deskou. Na základě požadavku investora byly konstrukce mostů navrženy z patinující oceli konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Je nutno si uvědomit, že charakteristickým rysem této oceli je vytváření korozních produktů (patiny) na svém povrchu, zpomalujících další proces koroze. Proto tato ocel na první pohled vypadá jako rezavá. ŘSD a reklamace na D Jedná se o úsek nové dálnice, kde došlo nedlouho po uvedení do provozu ke zvlnění vozovky. To způsobilo pochybení v konstrukčních vrstvách vozovky a násypů během výstavby. Laboratorními testy na tomto úseku bylo zjištěno, že se při výstavbě hmota z tzv. studeného odvalu a bobtnavé ocelárenské strusky objevuje v aktivní zóně, což je technicky špatně. Chybí také nutné vrstvy vysokopecní strusky v zemním tělese nebo se objevují nebezpečně vysoké hodnoty jemných částic ve vrstvách mechanicky zpevněného kameniva a štěrkodrtě. Zvyšuje se tím riziko namrzavosti (vše zcela mimo soulad perfektní stavby), a tedy i bobtnání mrazem. Právě uvedená pochybení způsobená při výstavbě komunikace jsou příčinou tak velkého počtu reklamací, které úřad vůči zhotoviteli uplatňuje. Z celkového počtu 901 reklamovaných vad, který je na běžné poměry vysoce nadprůměrný, jich nejvíce připadá na mostní objekty (460 reklamací), na hlavní trasu (343) a zbývajících 98 reklamací je vedeno na dálničních mimoúrovňových křižovatkách. Zdroj: Monolitická deska působí jako železobetonový prvek, tedy jako prvek, ve kterém je tah přenášen ocelí a tlak betonem. To znamená, že ocel působí, až když je beton porušen trhlinami. Všechny mosty byly předány do užívání v roce 2007, přičemž most přes Odru byl postaven v předstihu v roce 2003, odkdy sloužil staveništní dopravě. Funkce mostů byla ověřena podrobnými zatěžovacími zkouškami. V mostě přes Odru jsou v kritických průřezech osazeny strunové tenzometry, umožňující ihned posoudit stav konstrukce. Poslední měření provedená v roce 2008 potvrdila správnou funkci mostu. Trhlinky v betonu, které vznikly při stavbě mostů 201 a 216, byly tenzometricky sledovány a nezávisle posouzeny profesorem Zdeňkem Šmerdou. Stav patinující oceli byl posouzen v roce 2009 předními odborníky z Institutu ocelových konstrukcí (IOK), Frýdek-Místek, SVÚOM, Praha, a Vysokou školou báňskou, Ostrava. Za provozu byly prováděny běžné prohlídky mostů, naposledy na podzim roku 2011 inženýrskou kanceláří renomovaného odborníka v oboru ocelových konstrukcí Ing. Antonína Pechala, CSc. Zprávy z prohlídek uložené v databázi Ředitelství silnic a dálnic poukazovaly na nedodělky a na nedostatečnou údržbu, žádná zpráva však nezpochybnila únosnost mostů a neurčila stav mostů jako špatný. V listopadu roku 2011 Ing. Pošvářová, Ph.D., z firmy Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. provedla mimořádnou prohlídku mostů a určila jejich stav jako špatný. Dále doporučila omezit rychlost na mostech na 60 km/hod. Podle její zprávy jsou důvodem špatného stavu převážně nadměrné deformace nosné konstrukce, koroze oceli a trhliny v betonové desce. K tomu přistupují nedodělky ze stavby, rozkrádání prvků mostů a nedostatečná údržba. Je samozřejmé, že nedodělky je nutno v rámci reklamace odstranit. Ostatní důvody jsou však neopodstatněné. Podle našich výpočtů nosné konstrukce mostů bezpečně přenesou změřené deformace, stav patinující oceli odpovídá předpokladům a trhlinky v železobetonové desce neovlivňují únosnost mostů. Snížená rychlost na mostech vyvolá kumulaci vozidel a jejich popojíždění. Následně se tak zvýší dynamické účinky. Autor: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o. EUROVIA CS vítá postup ŘSD Společnost EUROVIA CS vítá informace Ředitelství silnic a dálnic, že budou prověřeny i další úseky D47. Věříme, že ŘSD tímto ustupuje od nesmyslné mediální války proti spol. EUROVIA CS a snaží se poctivě řešit technické problémy se všemi dodavateli D47. Ředitelství silnic a dálnic poskytlo médiím informaci o údajných problémech na další části D47 v úseku mezi Hrušovem a Bohumínem, kde na jednom z úseků byla v době stavby EUROVIA CS pouze členem, na druhém pak lídrem sdružení. Ukazuje se tedy, že potíže vzniklé na D47 jsou problémem systémovým, který bohužel postihuje i další generální dodavatele. Předpokládáme, že tento krok ŘSD přispěje ke konci dosavadních jednostranných mediálních útoků proti společnosti EUROVIA CS a technické problémy začnou řešit opravdoví odborníci věcně a s patřičnou erudicí. Stejně jako v předešlém případě, i v tomto je EUROVIA CS, byť jen jako člen sdružení, připravena zodpovědně řešit oprávněné reklamace, pokud se jedná o námi stavěnou část. Zdroj: EUROVIA CS a.s. 6 stavebnictví 02/12

7

8 stavba roku text Ing. Luděk Tomek grafické podklady fotografické studio Dvadva Pohled na lůžkovou část z terasy přednáškového sálu Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR Novostavba Onkologického centra (OC) je začleněna do areálu Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Budova OC se nachází v jeho severovýchodní části, v blízkosti severní vrátnice. V soutěži Stavba roku 2011 byla stavba, která splňuje vysoké estetické i technické standardy, oceněna Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a také Cenu mediálních partnerů v soutěži Fasáda roku Architektonické řešení Koncepce hmotového řešení pětipodlažní budovy vychází především z topografie místa, (pozemek je mírně svažitý s jižní až jihovýchodní orientací) a provozních potřeb Onkologického centra. Komplex je rozdělen do dvou základních částí horní (nadzemní) a spodní (podzemní). Spodní dvoupodlažní část o téměř čtvercovém půdorysu se zařezává do svahu a je protknuta několika atrii, jež dovolují průchodu přirozeného světla i v prostorách uprostřed poměrně hluboké dispozice. Úrovně jednotlivých podlaží umožňují bezbariérový nástup v různých výškách. 2.PP se váže na úroveň parcely v jižní části (provozní vstup do OC), 1.PP navazuje na terén na západní straně stavební parcely (hlavní vstup do OC pro pacienty), 1.NP střešní terasa navazuje na severní hranu parcely (vstup do OC pro pacienty od parkoviště). 8 stavebnictví 02/12

9 Horní třípodlažní hmota je odsazena od spodní části, vzájemné propojení zprostředkovávají komunikační jádra probíhající od 2.PP po 4.NP a 5.NP. Okolní ozeleněný terén plynule přechází do střešní zahrady mezi spodní a horní částí. Provozní řešení Onkologické centrum je v rámci areálu FN Plzeň relativně nezávislá stavba. S výjimkou napojení na inženýrské sítě, komunikační systém a na další centrálně řešené systémy FN může fungovat víceméně jako autonomní celek. Onkologické centrum a jeho zásadní provozní celky Jedná se o vstupní část včetně komerčního zázemí, ambulantní trakt, aplikační část (úsek chemoterapie), radioterapeutickou část (úsek ozařoven), radiodiagnostickou část, lůžkovou část, úsek vedení, personální zázemí, část pro výuku s přednáškovým sálem, provozní zázemí, technické zabezpečení. Základní koncepce stavby V úrovni částečně zapuštěné do svažitého terénu se nacházejí dvě podlaží 1.PP a 2.PP, jež obsahují většinu uvedených provozních celků s výjimkou lůžkové části, která je situována odděleně v klidové poloze nadzemního bloku se vstupy v úrovni terénu (1.NP) a se třemi NP. Uvedené řešení je velmi praktické a výhodné především pro pacienty. Zatímco dolní dvě podlaží jsou vyčleněna převážně pro ambulantní pacienty a panuje zde čilý ruch s pohybem řádově stovek osob, v lůžkové části, umístěné v horní části OC, je zajištěn pro hospitalizované pacienty maximální klid. Mezi horní a spodní hmotou je ve formě zelené střešní zahrady vytvořen prostor pro relaxaci pacientů a jejich doprovod, čekající zde po dobu probíhajících vyšetření nebo ambulantní aplikace. Také základní komunikační řešení se dvěma hlavními vertikálami je navrženo s ohledem na logické provozní vazby a především na soukromí hospitalizovaných pacientů. Jedna komunikační vertikála (umístěná v jižní části OC) slouží proto pro zásobování, pohyb personálu a transport pacientů na lůžku (lůžkové výtahy), avšak s vyloučením pohybu veřejnosti. Druhá vertikála (v severní části OC) je určena především pro pohyb veřejnosti, studentů a personálu. Obě vertikály fungují zároveň jako požárně únikové cesty obsahují vždy schodiště a dva výtahy. Jižní zásobovací vertikála je zapuštěna až do úrovně 3.PP a je napojena na podzemní koridory. Tím je umožněno nejen zásobování (strava, prádlo, materiál, odpad), ale i transport pacientů mezi OC a ostatními budovami fakultní nemocnice. Dispoziční řešení Ve 2.PP se nacházejí především technologicky velmi náročné provozy, jako radioterapie, radiodiagnostika, fyzikální laboratoře a také technické a provozní zázemí budovy. Je zde umístěna velmi náročná, tzv. těžká zdravotnická technologie, především čtyři lineární urychlovače, RTG a CT simulátory, terapeutický RTG, magnetická rezonance, brachyterapie a zákrokový sál. Z důvodu účinné ochrany proti záření lineárních urychlovačů je blok čtyř ozařoven umístěn mimo hlavní objekt a je zapuštěn pod terén. Prostorné čekárny pacientů uprostřed dispozice budovy jsou prosvětlovány díky otevřeným dvojúrovňovým atriím. Personální zázemí je umístěno při jižní fasádě. Má přirozené osvětlení a přímou vazbu na odborná pracoviště. Velká část 2.PP se využívá pro technické a pomocné prostory budovy (tj. strojovna VZT, UT a chlazení, serverovna, trafostanice, šatny, sklady a archiv). V úrovni 1.PP je situován hlavní ambulantní provoz Onkologického centra. Na nástupní plochu při západní fasádě budovy navazuje prostorné foyer s recepcí a hlavním příjmem. Vstupní prostor doplňuje komerční plocha a zelená zahrada atrium. Za blokem příjmu pacientů se provoz dělí na ambulantní část s vyšetřovnami, čekárnou a potřebným zázemím, dále na ambulantní stacionář s oddělenou čekárnou, šatnami a zázemím pacientů a především s prostorným aplikačním sálem pro chemoterapie. Na ten bezprostředně navazuje blok přípravy cytostatik. Samostatný segment podlaží tvoří lékařské pokoje, vedení kliniky a knihovna. Vazbu na vstupní prostory má výuková část centra s přednáškovým sálem disponující kapacitou 91 osob. inzerce Life Všechny barvy vašeho života NOVÉ fasádní barvy Baumit Váš dům. Vaše barvy. Váš Life. stavebnictví 02/12 9

10 Podélný řez ŘEZ A-A 0 2,5 5 7,5 M Všemi podlažími procházejí dvě komunikační jádra, severní s veřejným provozem a jižní, jež slouží především pro zásobování a transport pacientů na lůžku. V úrovni 1.NP se rozkládá prostorná střešní zahrada s atraktivními výhledy na město. Zahrada navazuje na parkoviště pro pacienty a slouží jako hlavní relaxační plocha jak pro pacienty, tak pro jejich doprovod. V nadzemních podlažích 2.NP, 3.NP a 4.NP se opakuje téměř totožná dispozice tří lůžkových oddělení. Každé oddělení má kapacitu třiceti lůžek rozmístěných v jedno- až třílůžkových pokojích. Oddělení disponují veškerým potřebným provozním zázemím včetně aplikační místnosti chemoterapie. Na jižním konci křídla je vždy umístěna komfortně prosvětlená jídelna a návštěvní místnost s navazující prostornou lodžií. Ta opět poskytuje atraktivní výhledy do krajiny a na město Plzeň. Stavební řešení Založení, hydroizolace Stavba je založena plošně na základové desce tl. 600 a 800 mm z betonu C30/37-XC1, a vyztuženého vázanou výztuží (R). Do desek jsou vetknuty nosné monolitické stěny a sloupy. Od hlavní čtvercové části podzemních podlaží budovy je vysunuta a dilatací oddělena samostatná část monobloku čtyř ozařoven lineárních urychlovačů a brachyterapie. Pod dilatací mezi hlavním objektem a monoblokem ozařoven je masívní základ z prostého betonu pro zajištění rovnoměrného sedání dilatovaným objektů. V základové desce jsou vytvořeny instalační kanály pro technické instalace a dojezdy výtahových šachet. Hydroizolace proti zemní vlhkosti sestává ze dvou modifikovaných SBS pasů celkové tl. 8 mm a je vytažena min. 300 mm nad upravený terén. Nosné konstrukce Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet, kombinovaný se ztužujícím stěnovým systémem. Převládající modulové rozpětí je 6,0 x 6,0 m. Železobetonové stěny jsou umístěny kolem komunikačních jader s výtahem a schodištěm, respektive po obvodu částí suterénu, zapuštěných do terénu. Schodiště jsou pojata jako monolitická. Čtyřhranné sloupy skeletu mají rozměry 400 x 400 mm, stropní bezprůvlakové desky tloušťku mm. Část obvodových konstrukcí stěn horních podlaží v jižní části budovy je železobetonová a plní funkci nosníku vynášejícího konzolu délky 8,4 m. Také obvodové zdi obou podzemních podlaží jsou z větší části z monolitického železobetonu a převážně tl. 250 mm. Dilatačně oddělený robustní monoblok s provozem ozařoven, situovaný na východní straně 2.PP, je konstrukčně řešen jako stěnový systém zastropený rovnými deskami. Konstrukční prvky kobek pro umístění lineárních urychlovačů jsou velmi masivní. V místech s dopadem sekundárního záření mají železobetonové stěny tloušťku mm, v místech primárního záření úctyhodných 2300 mm a jsou z barytobetonu. Tloušťky stínicích konstrukcí byly stanoveny výpočtem, kdy byly uvažovány reálné objemové hmotnosti stínicích betonových konstrukcí. Objemová hmotnost stínicích obyčejných betonových konstrukcí je 2250 kg/m 3 a stínicích těžkých barytbetonových konstrukcí je 2950 kg/m 3. Kombinace těchto konstrukcí se ukazuje po technické i ekonomické stránce nejvýhodnější. S ohledem na požadavky technologie lineárního urychlovače bylo nutné striktně dodržovat předepsanou technologii betonáže a kvalitu betonu, což průběžně kontrolovala autorizovaná osoba. Na severní straně 2.PP budovy a nad monoblokem ozařoven se nachází instalační kanál pro objemné rozvody VZT k jednotlivým vyšetřovnám lineárních urychlovačů a brachyterapie. Konstrukce kanálu je opět železobetonová, s tloušťkou stěn a stropní konstrukce mm. Konstrukční výšky podzemních podlaží činí 4,0 m a 4,2 m, v 1.NP (střešní zahrada) pak 5,0 m a v dalších NP 3,6 m. Jako samostatný konstrukční a dilatační celek je v úrovni 3.PP navržen propojovací železobetonový koridor, jež napojuje onkologické centrum na rozsáhlý stávající podzemní komunikační systém fakultní nemocnice. Střecha Střecha horních podlaží je pojata jako plochý jednovrstvý střešní plášť, se spádováním do vnitřních střešních vpustí. Střecha nad 1.PP je řešena jako prostor s intenzivní zelení a pobytovou funkcí. Všechna atria v 1.PP fungují jako zelené extenzivní střechy, atria v 2.PP se nacházejí na rostlém terénu v kombinaci se vzrostlou zelení (nižší stromy, keře). Obvodový plášť Obvodový plášť 2. 4.NP je převážně zděný, z keramických bloků. Je zateplený kontaktním zateplovacím systémem s použitím minerální vlny. Obvo- 10 stavebnictví 02/12

11 ONKOLOGIE Příčný řez ŘEZ B-B 0 2,5 5 7,5 M dový plášť 1.PP a 2.PP má obdobnou skladbu jako horní lůžková část, avšak v podzemních podlažích je doplněn směrem do exteriéru o předsazenou provětrávanou fasádu, kde exponovaným pohledovým prvkem je alkalické profilové lité stavební sklo ve tvaru U. Prosklení, jež má bránit přímému pohledu do vyšetřoven, je neseno ocelovou konstrukcí, kotvenou přímo do nosné ŽB konstrukce. Vnitřní dělicí konstrukce Vnitřní nenosné dělicí konstrukce jsou zděné z AKU cihel tloušťky 115 mm, 190 mm a z děrovaných keramických cihel tloušťky 80 mm. Příčky ve speciálních vyšetřovnách (simulátory, terapeutický RTG a vyšetřovna CT) jsou vyzděny z plných cihel s barytovou omítkou tloušťky cca 40 mm ( mm) podle výpočtů stínění a veškeré prostupy a oslabení těchto stěn se řeší speciálními konstrukcemi s vloženými olověnými pláty. U vyšetřovny magnetické rezonance tvoří povrch stěn vlastní vyšetřovny speciální obklady systémové panely. inzerce Podhledy Převážnou část stropů s ohledem na rozvody instalací zakrývají podhledové konstrukce. Jsou to především kazetové podhledy, a to v běžném nebo hygienickém standardu ve speciálních vyšetřovnách. V přednáškovém sále je akustický podhled vytvořen v bezesparém provedení. Technické zařízení budovy Vzhledem k mimořádně náročnému zdravotnickému provozu, především v podzemních podlažích, je i řešení technického vybavení budovy velmi rozsáhlé a složité. Technické zabezpečení tvoří především strojovny VZT, MaR, UT, chlazení a místnosti pro elektro a slaboproud. Převážná část technických provozů se nachází ve 2.PP, menší (ale nezbytná) část v jednotlivých podlažích, zbývající pak na střeše OC v 5.NP. V úrovni 2.PP se nachází v jednom dispozičním bloku především velká strojovna VZT a klimatizace, strojovna MaR, dále strojovny chlazení a UT s výrobou TV a páry pro vlhčení. V další části budovy je umístěna trafostanice (náhradní zdroj elektřiny je v sousedním Energocentru) a veškeré elektrorozvodny, na něž dále navazuje v zásobovací vertikále hlavní vertikální šachta elektro a v jednotlivých podlažích pak patrové rozvodny. U druhé (veřejné) vertikály je naopak řešena hlavní vertikální šachta pro slaboproudy se serverovnou ve 2.PP a patrovými rozvodnami pro datové rozvaděče a jiná slaboproudá zařízení. V úrovni 5.NP je pak situována především strojovna VZT pro požární zabezpečení, strojovna VZT pro lůžkové jednotky a také vakuová stanice. Zdroj stlačeného vzduchu je stávající, umístěný v sousedním Energocentru. Všechny prostory, jež to z hlediska zdravotnického či technologického vyžadují, jsou nuceně větrány, respektive klimatizovány. Zařízení VZT a KLM jsou rozděleny podle logických funkčních celků. Technologicky nejnáročnější prostory (magnetická rezonance, lineární urychlovače) jsou osazeny zálohovými systémy VRF. Centrální VZT jednotky jsou vybaveny zpětným získáváním tepla. Součástí každé jednotky jsou jednotlivé stupně filtrace (dle druhu obsluhovaného prostoru) a ohřev čerstvého vzduchu, vybraná zařízení mají vodní chladič, parní zvlhčovač, případně vodní dohřívač pro letní odvlhčování. Letní úprava tepelné pohody v konkrétní místnosti (mimo čisté prostory) se řeší individuálně, pomocí vodních oběhových jednotek typu fan-coil. Topnou vodu pro vytápění, ohřev TV a vzduchotechniku zajišťuje výměníková stanice ve 2.PP. Napojení na dopravní infrastrukturu Onkologické centrum je dopravně napojeno na stávající vnitroareálovou komunikaci novou příjezdovou komunikací. Ta tvoří spojku mezi severní a jižní vrátnicí. Napojení se nachází v blízkosti severní vrátnice. Nová komunikace u OC je včetně nových parkovacích stání s návazností na vstup do OC v úrovni 1.NP, a to především pro pacienty (kapacita 59 míst). Příjezd sanitních vozů řeší ze západní strany v úrovni ambulancí v 1.PP odbočení z hlavní stávající areálové komunikace, v tomto místě jsou před OC vytvořena i stání pro jejich krátkodobé zaparkování. Další napojení budovy stavebnictví 02/12 11

12 Jižní pohled Pohled na předsazenou prosklenou fasádu Vstupní hala s recepcí Atrium s únikovým schodištěm je navrženo v úrovni 2.PP, v jižní části, před stávajícími budovami Dialýzy a Energocentra. Zde se nachází další parkovací plocha, především pro zaměstnance, v návaznosti na personální zázemí OC. Nové OC v úrovni 3.PP je také přímo napojeno na stávající podzemní dopravní koridor nemocnice. Základní údaje o stavbě Název stavby: Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň Investor: Fakultní nemocnice Plzeň Zpracovatel PD: K4-LT sdružení (sdružení firem K4 a.s. a LT PRO- JEKT a.s.) Projektant: Ing. arch. Zdena Němcová, Ing. Luděk Tomek Spolupráce: Ing. arch. Jan Lacina, Ing. Martin Foral, Martin Kyselovič, Ing. Jan Korbut, Ing. Jana Kuřitková Zhotovitel: SKANSKA a.s. Projektový manažer: Martin Žák Hlavní stavbyvedoucí: Martin Šíp, Ing. Jaroslav Bastl Doba výstavby: 12/ /2010 Náklady: cca 1 mld. Kč Náklady stavby bez zdravotnické technologie: 560 mil. Kč bez DPH 12 stavebnictví 02/12

13 RV O L EJT E Z D A PARKDECK POVRCH PRO STŘEŠNÍ PARKOVIŠTĚ STŘÍKANÁ POJIŽDĚNÁ IZOLAČNÍ VRSTVA PROTISKLUZNÝ ODOLNÝ POVRCH APLIKACE I NA VLHKÝ PODKLAD DÍKY PAROPROPUSTNOSTI SYSTÉMOVĚ ŘEŠENÉ DETAILY OBJEKTOVÁ DILATACE NAPOJENÍ NA ATIKU UTESNĚNÍ VPUSTÍ Více se dozvíte na 800 nebo přímo volejte našim techniků na M A Průmyslové podlahy Plaček, a.s. Pod lesem Rožnov pod Radhoštěm Česká Republika

14 interview text Hana Dušková grafické podklady archiv autorky Moderní výstavba na bázi technologie lehké prefabrikace dřeva v ČR Sendvičový systém na bázi dřeva je technologií třetího tisíciletí, kde spojení tradičního, v přírodě obnovitelného materiálu spolu s kvalitními moderními materiály vytváří systém suché výstavby, který splňuje všechny parametry současných požadavků na stavbu, zdůrazňuje v následujícím rozhovoru Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel firmy RD Rýmařov s.r.o. Ing. Jiří Pohloudek, obchodní ředitel firmy RD Rýmařov s.r.o. Společnost RD Rýmařov působí na českém stavebním trhu již 40 let a její činnost je spojena s vývojem průmyslové technologie výstavby na bázi lehké prefabrikace dřeva. Jaká je historie tohoto způsobu stavění v České republice? Technologie lehké prefabrikace na bázi dřeva má v České republice více než čtyřicetiletou tradici. První pokusy hledání alternativ k výstavbě klasickými zdicími technologiemi v tomto směru v České republice vznikaly již na začátku šedesátých let 20. století. Rozhodující pro postupný rozvoj lehké prefabrikace na bázi dřeva v rámci ČR bylo později zakoupení know-how od západoevropské firmy. Postupně se začaly připravovat projekty nejen v rámci individuální výstavby, ale také v oblasti občanské vybavenosti. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo touto technologií postaveno okolo objektů, z toho 300 vícepatrových bytových domů. Koncem osmdesátých let nastal v ČR v oblasti bytové výstavby útlum. V západní Evropě však byla technologie na bázi lehké prefabrikace dřeva velmi populární a o stavby z České republiky začal být zájem především v nově sjednoceném Německu. V devadesátých letech se tím v ČR umožnilo zachování, ale také další rozvoj výrobních kapacit. Tlak investorů a developerů v zemích západní Evropy na srovnatelné kvalitativní parametry v rámci výstavby znamenal další příliv zkušeností ze strany významných zahraničních firem. Když se na začátku nového tisíciletí bytová výstavba jak v oblasti individuálních, tak bytových staveb opět začala rozvíjet, mohly být investorům nabízeny stavby skutečně srovnatelné s těmi, které se stavěly v západní Evropě. Současně bylo samozřejmě třeba zajišťovat v rámci potenciálních zákazníků příslušnou osvětu. Pro další rozvoj výstavby na bázi lehké prefabrikace dřeva měl jistě význam rostoucí důraz na energetické, ale i environmentální parametry budov. Jistě, vytvořením sendvičového systému lze docílit vysokých energetických parametrů, bez nároků na zvětšování zastavěného prostoru nebo na úkor bytových ploch. Jedná se o systém suché výstavby, ve kterém jsou spojeny tradiční, v přírodě obnovitelné materiály s moderními stavebními hmotami. Systém tak splňuje všechny parametry současných požadavků na ekologickou stavbu v souladu s trvale udržitelným způsobem života. Veškeré materiály jsou obnovitelné a recyklovatelné bez dalších zátěží. Individuální investoři, ale i developeři mají o stavby na bázi lehké prefabrikace dřeva zájem i z toho důvodu, že průmyslová výroba panelů na automatických linkách současně zaručuje přesnost, jež umožňuje realizovat dokončovací práce ve vysoké jakosti. V rámci výstavby tak žádným způsobem nedochází ke kvalitativní degradaci. Důležité je v tomto směru zmínit spolupráci firmy se stavebními fakultami v ČR v rámci řešení evropských výzkumných projektů. Realizace atraktivní stavby developerského projektu kongresového centra s ubytovacím zázemím v rakouském městě Stollhof Výsledkem je například současná stavba Inovačního výzkumného centra MSDK (Moravskoslezského dřevařského klastru) v Ostravě, realizovaná v pasivním energetickém standardu. (Ta bude podrobněji prezentována v dubnovém čísle časopisu. Pozn. autorky.) Jaká je například délka realizace individuálních staveb dodávaných na klíč? Zdokonalování technických parametrů a maximální přesnost při zabezpečování kvality technologie výstavby z prefabrikovaných dílců umožňuje velice rychlou dobu realizace, jež navíc nezatěžuje stavebníka ani okolí. U objektů na klíč trvá stavební proces maximálně 20 až 25 dní. Základní nabídka firmy RD Rýmařov obsahuje přes dvě desítky typových projektů, včetně mnoha jejich variant a různých architektonických doplňků. Je tak možné vyhovět i individuálním požadavkům investorů, aby dům splnil jejich představy. Firma RD Rýmařov vykazuje i v době určitého útlumu v oblasti bytové výstavby vysokou prodejnost, 20% meziroční nárůst. V čem vidíte základ tohoto úspěchu? Důvěryhodnost je dána zejména zkušenostmi. Za více než čtyřicet let praxe se firma stala významným představitelem výroby lehkých prefabrikovaných staveb na bázi dřeva. Realizovali jsme více než staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Neustále sledujeme vývoj na stavebním trhu. Základ úspěchu vidím v tom, že se podařilo vystihnout vkus a potřeby zákazníka a skloubit kvalitativní vlastnosti, užitné hodnoty a zajímavé dispozice staveb, jejichž cena odpovídá požadavkům investora. Je také třeba pružně reagovat na stavební vývoj odpovídajícími inovacemi v oblasti stavebních tech- 14 stavebnictví 02/12

15 nologií. V této souvislosti připravujeme v rámci standardní nabídky modifikace směřující k snižování energetické náročnosti budov a využití obnovitelných zdrojů energie. RD Rýmařov také klade velký důraz na zdravotní nezávadnost používaných materiálů. Ve všech požadavcích splňuje jak národní normy, tak požadavky norem Evropské unie. Důkazem kvality výrobků je evropský certifikát ETA podle ETAG 007, jež společnost získala jako první v České republice. O jaký typ staveb je v současné době mezi investory největší zájem? V současnosti je nejprodávanější stavbou dvoupodlažní dům NOVA 101, s dispozicí 5+1, s garáží, v ceně cca 2 milióny korun, který realizujeme podle přání investora v různých obměnách. Veřejnost tento typ stavby velmi zaujal, protože přesně splňuje dnešní požadavky běžné rodiny. Zajišťuje hodnotnou úroveň bydlení s kvalitní dispozicí, a to jak pocitem soukromí, tak místa pro společné trávení času, s důrazem na úložné prostory a ideálně i garáž. Stavba je tedy zacílena na střední vrstvy, které běžně dosáhnou na finanční limity hypoték. Od roku 2009 prodej tohoto typu domu strmě roste. Předpokládá se, že koncem roku 2012 bude těchto domů postaveno kolem tisíce což je v současné ekonomické situaci českého stavebnictví v rámci jednoho typového objektu rekordní počet. Tato stavba má také své modifikace typ NOVA 101 v pasivním provedení byl zároveň prvním vzorovým domem v pasivním energetickém standardu v ČR. Nebrání realizaci současných architektonických představ určitá unifikace jednotlivých typových řad v rámci systému výstavby? Vlivem postupných inovačních trendů lze v současnosti ze systému stavět architektonicky velmi zajímavé realizace. V určitých srovnatelných parametrech dokážeme stavět i náročnější stavby ve vyšších podlažích v tomto směru je však zatím v ČR výstavba limitována určitými legislativními tlaky, zejména v požární, ale také konstrukční a akustické oblasti. Jaký je potenciál firmy v rámci jejího působení na evropském stavebním trhu? Výše zmiňovaná stavba typu NOVA 101 již byla realizována ve všech okolních zemích, v současné době je testována také v Moskvě. V rámci našich současných exportních aktivit působíme například v Rakousku, kde ve městě Stollhof realizujeme atraktivní stavbu developerského projektu kongresového centra s ubytovacím zázemím. V rámci atypického architektonického řešení této stavby spolupracujeme s přední vídeňskou architektonickou kanceláří. Pro firmu se stává zajímavým také polský trh, kde jsme se v první fázi nepředstavili individuální výstavbou, ale zvolili jsme strategii realizace bytových domů. V polské Lodži budujeme sídliště s čtyřpodlažní výstavbou o cca 180 bytových jednotkách. Uvažuje firma o rozšíření svých výrobních závodů? RD Rýmařov má zatím dostatečnou kapacitu, pokrývající všechny narůstající požadavky. Jsme si však vědomi toho, že v zemích směrem na východ od českých hranic je účelnější výrobní jednotku realizovat. V současné době budujeme výrobní závod u ukrajinského Lvova, který by měl požadavky východních trhů plně uspokojit. Další z variant rodinného domu NOVA 101 v pasivním energetickém standardu Nejprodávanější stavbou firmy RD Rýmařov s.r.o. je dvoupodlažní rodinný dům NOVA 101 Varianta rodinného domu NOVA 101 v pasivním energetickém standardu Realizace bytových domů v polské Lodži v rámci sídliště s čtyřpodlažní výstavbou o cca 180 bytových jednotkách Skladba obvodové stěny dvoupodlažního domu Nova 101 firmy Rýmařov s.r.o. Sádrovláknitá deska Fermacell: 15 mm Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 40 mm Parozábrana Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 120 mm Sádroláknitá deska Fermacell: 15 mm Termofasáda: 107 mm Skladba obvodové stěny domu NOVA 101 v pasivním energetickém standardu Sádrovláknitá deska Fermacell: 15 mm Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 60 mm Parozábrana Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací): 120 mm Sádroláknitá deska Fermacell: 15 mm Termofasáda: 157 mm Tloušťka celkem: 297 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m 2.K Tloušťka celkem: 367 mm Součinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m 2.K stavebnictví 02/12 15

16 osobnost stavitelství text Petr Zázvorka grafické podklady archiv ČVUT v Praze o soutěži na most Ferdinanda I. (dnešní most Legií) v Praze posuzuje komise (v roce 1891) návrh z betonu takto: Jest to nejslabší práce ze všech návrhů na kamenný most, takže o ní ani vážně mluviti nelze. Jakkoliv v programu výslovně jest předepsáno pro pilíře a klenby kvádrové zdivo žulové, navrhuje se obojí z betonu, a to ještě způsobem příliš odvážným. Klenby na rozpětí 30 m navrhuje v závěru toliko 74 cm (proti obvyklé tloušťce 100 až 120 cm) a pilíře v patce klenby toliko 2 m tlusté rozměry to, které by ani při nejlepší žule nebyly připustitelné. Ani ve střední Evropě se však vývoj stavitelství z betonu nezastavil a Stanislav Bechyně patřil k jeho průkopníkům jak v oblasti teorie, tak praxe. V roce 1920 byl jmenován řádným profesorem (tehdy nejmladším) pro statiku, dynamiku a betonové stavitelství na Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT. Stejnou problematikou se zabýval při navrhování řady staveb, zejména u statických výpočtů nosných konstrukcí. Realizována byla řada jeho mostů a podílel se na konstrukci mnohých staveb. Akademik Stanislav Bechyně Stanislav Bechyně Narodil se 20. července 1887 v Přibyslavi, kde také navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Maturitu složil s vyznamenáním na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě. V letech studoval na odboru stavebního inženýrství České vysoké škole technické. Studia ukončil v roce 1910 druhou státní zkouškou s vyznamenáním. V roce 1911 nastoupil do právě zakládané stavební betonářské firmy dr. Ing. Karla Skorkovského. V roce 1915 se habilitoval na doktora technických věd. O tom, že prosadit betonové stavitelství na konci 19. a počátku 20. století nebylo v českých zemích jednoduché, svědčí citace z jeho publikace Stavitelství betonové (Díl I., Vlastnosti složek a zásady vyztužování, str. 8), která vyšla nákladem České matice technické v roce Ve zprávě Betonové mosty a průmyslové stavby Pro Bechyňovy mosty jsou typické smělé oblouky a jejich často průkopnické konstrukční řešení. K nim patří například realizace obloukového mostu v Hořepníku na Pelhřimovsku v roce 1913, most v Křinci (Nymburk) přes Mrlinu ( ) a především most přes Chrudimku v Pardubicích (1935). Řadu let se Bechyně věnoval návrhu mostu přes nuselské údolí. Již v roce 1919 spolupracoval s architektem Bohumírem Kozákem ( ) na návrhu nového sídliště v Nuslích a na Pankráci, jehož součástí byl i návrh mostu přes nuselské údolí, jako tehdy unikátního řešení dopravního spojení s centrem Prahy. Od 16 stavebnictví 02/12

17 Návrh na stavbu mostu přes nuselské údolí (1942) roku 1919 se zúčastnil několika dalších soutěží na jeho realizaci a v roce 1937 získal první cenu za projekt Nuselského mostu se dvěma mostovkami. Kvůli válečným událostem se však stavba mostu neuskutečnila. Poslední návrh na stavbu Nuselského mostu předložil v roce 1950, kdy vyprojektoval obloukový most se třemi oblouky. Bechyně se rovněž podílel na řadě průmyslových staveb. Navrhl betonovou konstrukci ocelárny v Hrádku u Rokycan (1914) či konstrukční řešení stavby automobilky Praga (v roce 1916, kde poprvé v Rakousko-Uhersku použil hřibové stropy a sloupy z ovinuté litiny), skladiště v Kostelci nad Labem či ocelárnu v Kladně. Z veřejných budov pracoval např. na návrzích Paláce Lucerna v roce 1919, ve kterém použil rámové patrové konstrukce spojení betonových sloupů a trámů. Šlo o první budovu v Československu, kde se nepoužilo nosných částí z cihel nebo dřeva. Navrhoval i hangáry v Letňanech a v Karlových Varech, Veletržní palác v Praze, výškovou budovu Penzijního ústavu v Praze na Žižkově. Statickými výpočty se rovněž účastnil tvorby návrhu Národního památníku na Vítkově. Návrh na stavbu mostu z železového betonu přes Tichou Orlici (1916) Dálniční most přes údolí Šmejkalky (1950) inzerce stavebnictví 02/12 17

18 Prospěchové vysvědčení Stanislava Bechyně na c.k. České vysoké škole technické v roce 1910 Jedna ze stran Bechyněho šalovacího plánu a statického výpočtu pro Národní památník na Vítkově (1930) Akademická činnost a výzkum Nedílnou součástí jeho činnosti byla rovněž oblast vědy. Své výzkumy si profesor Bechyně ověřoval na stavbách. Jednalo se například o práce s cementem v zimě, zpracování betonu vibrátory, vodotěsnost betonu, zvláštní způsoby vyztužování či o užití oceli s vysokou mezí průtažnosti. Za druhé světové války byl jako většina vysokoškolských pedagogů poslán na dovolenou s čekatelným. V roce 1945 zahájil přednášky o železobetonových konstrukcích a kamenných a betonových mostech. Zájem posluchačů získával názorným výkladem, učil je technickému myšlení. Kladl důraz na praxi, se kterou byl sám v aktivním kontaktu u firmy Skorkovský zastával až do roku 1945 pozici hlavního inženýra. Řada jeho projektů se realizovala po válce např. závod Mier a autobusové garáže v Bratislavě, v Žilině, v Nitře či most přes řeku Váh v Komárně (1955). Konstrukční řešení tohoto mostu s plochým obloukem o rozpětí 112,5 m mu přineslo mezinárodní uznání. Bechyně realizoval také stavbu největšího obloukového dálničního mostu přes údolí Šmejkalka u Senohrab, jež byl dokončen v roce 1950 (250 m dlouhý most s rozpětím oblouku 120 m). Velmi rozsáhlá byla i jeho publikační činnost je autorem mnoha odborných knih, článků a skript. Poradní hlas Po odchodu do důchodu roku 1958 nepřerušil Bechyně zcela kontakt se školou a i nadále se zapojoval do významných úkolů. Jako poradce působil na četných stavbách, např. na výstavbě metra či stavbě podchodu na Václavském náměstí v Praze. Podílel se i na rekonstrukcích památkových objektů přesunu arcidiecézního kostela v Mostě či přesunu kapličky Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze. Působil jako člen v mnoha domácích i zahraničních profesních organizacích, např. mezinárodní organizaci RILEM (Mezinárodní sdružení zkušebních a výzkumných laboratoří zabývajících se stavebními konstrukcemi) a AIPC (Mezinárodní sdružení pro mosty a inženýrské stavby) se sídlem v Curychu. Za svou vědeckou práci byl vyznamenán Řádem práce, Zlatou Felberovou medailí, Řádem republiky a Zlatou plaketou ČSAV v letech 1962 a V roce 1953 byl zvolen akademikem ČSAV, v roce 1972 mu byl udělen čestný doktorát honoris causa. 18 stavebnictví 02/12

19

20 Model hangáru v Letňanech (originál je na SPŠS v Havlíčkově Brodě) Hřibové stropy (nepojmenovaná fotografie z pozůstalosti) Stavba druhého vinohradského železničního tunelu (1940) Akademik Bechyně se nezabýval pouze vědou. Zajímal se o výtvarné umění a krásnou literaturu. Svůj vztah k přírodě realizoval jako spoluzakladatel pražské zoologické zahrady v roce 1931 (podle jeho návrhu byl postaven jeden z pavilonů) Rektor ČVUT prof. Ing. Dr. Bohumil Kvasil, Dr.Sc.; a prof. Ing. Stanislav Bechyně, Dr.Sc., při slavnostní promoci dne 4. prosince 1972 i při plánování a údržbě rozsáhlé zahrady u jeho vily v pražské Troji (později majetku firmy Vodní stavby, která vilu obhospodařovala až do svého zániku). Bechyňovy písemnosti Profesor Bechyně zemřel 15. října Pochován byl v Přibyslavi, kde mu byla na rodném domě v roce 1978 odhalena pamětní deska a rovněž otevřena pamětní síň v tamějším zámku. Později byla síň zrušena a prostory sloužily účelům požárního muzea. Materiály z pozůstalosti, vystavené v síni, získala Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě, která nese jméno akademika Bechyně. Některé písemnosti z pozůstalosti akademika Bechyně byly předány do Archivu ČVUT ještě za jeho života. Při zřizování pamětní síně v Přibyslavi vybrala jeho manželka z pozůstalosti četné důležité dokumenty a předala je tehdejšímu Městskému národnímu výboru v Přibyslavi. Pracovníci Archivu ČVUT k nim získali přístup teprve po dlouhém jednání v roce Za daného technického stavu je nebylo možné již sejmout z panelů bez poškození. Byly z nich proto pořízeny fotokopie, jimiž byla pozůstalost doplněna. Písemnosti předané do archivu nebyly roztříděné. Některé originály jsou poškozené poznámkami psanými propisovací tužkou. Přesto je většina pozůstalosti uchována, včetně zachování metodiky, kterou při vědecké práci akademik Bechyně používal. Pozůstalost včetně fotografií je uložena v depozitu ČVUT ve vzdálenosti 70 km od Prahy. Poděkování Děkujeme Mgr. Magdaleně Tayerlové, vedoucí archivu, i ostatním pracovníkům archivu ČVUT, kteří umožnili časopisu Stavebnictví autentické dokumenty zpřístupnit. 20 stavebnictví 02/12

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16

e BYT V 1.N.P. - Č.BYTOVÉ JEDNOTKY 717/16 Stavební, inženýrská a projektová kancelář Ing. Josef Fuk Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Soborská 28, Praha 6 - Dejvice, (Hanspaul City), PSČ: 16000 P. O. BOX 174, Praha 6 - Dejvice, PSČ:

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

OCELOBETONOVÉ MOSTY DÁLNICE D1 (D4708)

OCELOBETONOVÉ MOSTY DÁLNICE D1 (D4708) OCELOBETONOVÉ MOSTY DÁLNICE D1 (D4708) JIŘÍ STRÁSKÝ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ V BRNĚ, STAVEBNÍ FAKULTA & STRÁSKÝ, HUSTÝ A PARTNEŘI, S.R.O., BRNO D1-444..1,..2 (8221) Most na D1 přes Odru, průplav a sběrač

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

LEHKÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY

LEHKÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY LEHKÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET PRO ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY Petr Hájek, Ctislav Fiala, Jan Tywoniak, Vlastimil Bílek 1 Úvod Energeticky efektivní budovy jsou často realizovány jako dřevostavby. Důvodem

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Pozemní stavitelství PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více