Podnikatelské úvěry a úvěrový proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské úvěry a úvěrový proces"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Podnikatelské úvěry a úvěrový proces Bakalářská práce Autor: Jiřina Frančíková, DiS. Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel Husa Praha Červen 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Horaţďovicích dne Jiřina Frančíková, DiS.

3 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat panu Ing. Karlu Husovi, mému vedoucímu bakalářské práce, za čas, který mi věnoval. Zároveň bych mu ráda poděkovala za jeho velmi cenné odborné rady, podnětné připomínky a usměrnění, kterými mi byl nápomocen při vypracování bakalářské práce na téma Podnikatelské úvěry a úvěrový proces.

4 Anotace Ke zpracování své bakalářské práce jsem si zvolila téma Podnikatelské úvěry a úvěrový proces. Cílem mé práce je blíţe seznámit veřejnost s podnikatelskými úvěry, jakoţto hlavním zdrojem externího financování firem v České republice a zároveň přiblíţit, zda teoreticky popsaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi. V teoretické části jsem se zaměřila na základní informace o podnikatelským úvěrech a dále na jednotlivé fáze úvěrového procesu. V praktické části bakalářské práce je na příkladu podnikatelského subjektu, který poţádal o úvěr na financování své firmy, popsán úvěrový proces z pozice pracovníka banky, který tento obchod zpracovává. Na závěr práce hodnotím, zda teoreticky popsaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi a jak se liší podklady pro ţádost o poskytnutí úvěru u začínajících firem a firem podnikajících jiţ delší dobu. Závěrem celé práce vyvstává otázka, kam se bude ubírat poskytování podnikatelských úvěrů v budoucnu. Annotation In my bachelor thesis I have chosen the topic Business Loans and Credit Process. The aim of this thesis is to introduce business loans to the public as a main source of external financing of companies in the Czech Republic as well as to prove if the theoretically described credit process is possible to apply in practise. In the theoretical part I have focused on basic information about business loans and further on particular stages of the loan process. In the practical part of this thesis an example of a business person is demonstrated the person asked for a loan to finance his company. Based on this example a credit process is described from a position of a bank employee, who processes the business. In the summary I evaluate if the described loan process is possible to apply in practise, how the basis for request of providing a loan at new developing companies and companies who operate for longer time differ. At the end of this thesis a question arises, namely where providing of business loans will proceed in the future.

5 Obsah Úvod Úvěrové obchody Základní charakteristika úvěrů Členění úvěrů Nejčastěji poskytované úvěry pro podnikatele Zajišťování úvěrových rizik Úvěrový proces při poskytování podnikatelských úvěrů Ţádost o poskytnutí úvěru Úvěrová analýza Uzavření úvěrové smlouvy Kontrola dodrţování a plnění úvěrových podmínek Splacení úvěru Úvěrový proces v praxi Ţádost o podnikatelský úvěr Úvěrová analýza Obchodní analýza Vlastnické vztahy Vedení společnosti Předmět podnikání Finanční závazky klienta Obchodní vztahy Popis účelu úvěru a jeho zajištění Analýza rizika Situace a perspektiva odvětví Zhodnocení finanční situace klienta Ukazatele aktivity Bilance a likvidita firmy Komplexní finanční výhled klienta Celkové zhodnocení a návrh Uzavření úvěrové smlouvy Kontrola a ukončení úvěrového obchodu.. 48 Závěr. 49 5

6 Seznam pouţité literatury.. 51 Seznam příloh 52 Přílohy 53 6

7 Úvod Cílem této práce je blíţe seznámit veřejnost s podnikatelskými úvěry, jakoţto hlavním zdrojem externího financování firem v České republice a zároveň přiblíţím, zda teoreticky popsaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi. Ve své práci bych ráda seznámila ve stručné formě se základními informacemi z oblasti bankovnictví, která se týká financování a úvěrových obchodů. Práce se věnuje charakteristice úvěrů, jejich členění a úvěrům, které bývají nejvíce vyuţívány podnikatelskými subjekty. Zároveň se také věnuje moţnostem zajištění úvěrových obchodů. Stěţejní záleţitostí je pro banku v oblasti financování tzv. úvěrový proces. Tento proces se skládá z několika kroků, které na sebe v rámci úvěrového procesu navazují, tj. od podání ţádosti aţ po úplné splacení úvěru klientem. Podrobněji se zaměřím na rozhodovací proces v bance před poskytnutím úvěru a i na následnou kontrolu dodrţování podmínek stanovených ve smlouvě o úvěru. Na praktickém příkladu podnikatelského subjektu, který poţádal o úvěr na financování své firmy, přiblíţím jednotlivé kroky úvěrového procesu z pozice pracovníka banky, který zpracovává úvěrový obchod a zhodnotím ze strany banky moţnost poskytnutí poţadované výše úvěru a zároveň vysvětlím, z jakých hledisek a proč jsou zkoumány předloţené podklady a doklady podnikatelských subjektů. Závěr práce hodnotí, zda teoreticky popisovaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi a zda veškeré podklady a dokumenty, které jsou poţadovány po podnikatelských subjektech při poskytování úvěrů jednotlivými bankami jsou opravdu potřebné pro úvěrový proces. 7

8 1. Úvěrové obchody 1.1. Základní charakteristika úvěrů Pojem úvěr neboli kredit vyjadřuje zapůjčení peněţního kapitálu a znamená přenechání hospodářského práva disponovat kapitálem oproti závazku vrátit později zapůjčený kapitál majiteli a vyplatit mu jistou peněţní částku (úrok), která je odměnou za zapůjčení. Lze také říci, ţe úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému pouţití. Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb Členění úvěrů Bankovní úvěry můţeme rozdělit podle celé řady kritérií do několika kategorií. Nejen v odborné literatuře, ale i v praxi se můţeme setkat s různým členěním úvěrů do skupin, které ač zahrnují stejný typ úvěrů jsou různě pojmenovány. Základní rozdělení úvěrů je: 1) podle toho, zda jsou půjčovány peníze tzv. peněţní úvěry nebo zda je půjčován kredit banky tzv. závazkové úvěry: - peněţní úvěry znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz, ať uţ v hotovostní či bezhotovostní podobě, splácení probíhá rovněţ v penězích. Jedná se o klasické bankovní úvěry. - závazkové úvěry zapůjčení kreditu banky (záruka), neznamená pro klienta bezprostřední získání likvidních prostředků, ale banka v tomto případě v záruční listině poskytuje příslib uskutečnit platbu, pokud příjemce úvěru nedostojí svým závazkům vůči třetí straně. Právní úprava bankovních záruk je v rámci České republiky obsaţena v Obchodním zákoníku 1. 1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

9 2) podle právního postavení příjemce: - úvěry pro podnikatelské subjekty - úvěry pro občany - úvěry pro veřejné instituce úvěry poskytované státu, krajům, městům a obcím - mezibankovní úvěry 3) podle měny v jaké se poskytují: - korunové úvěry poskytují se v Kč - cizoměnové úvěry poskytují se v cizí měně, převáţně v EUR, USD, CHF 4) podle doby splatnosti: - krátkodobé úvěry z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností do 1 roku, s jejichţ pomocí klienti financují běţný kaţdodenní provoz své firmy - střednědobé úvěry - z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností od 1 roku do 5 let, ve většině případů slouţí k pořízení základního majetku nebo k drobným opravám stávajícího majetku - dlouhodobé úvěry z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností nad 5 let, charakteristické pro ně je, ţe ve většině případů slouţí k pořízení základního majetku, k jeho opravám a zhodnocení. 5) podle zajištění úvěru: - nezajištěné (nekryté) úvěry u těchto úvěrů není bankou poţadováno zajištění úvěrové pohledávky. Jedná se o úvěry, které jsou poskytovány pouze dobrým a dlouholetým klientům banky. - zajištěné (kryté) úvěry u těchto úvěrů je vyţadováno zajištění úvěrové pohledávky. Zajištění můţe být vyţadováno buď osobním zajištěním spočívá v ručení třetí osobou, v směnečném zajištění nebo reálným zajištěním spočívá v zajištění zástavním právem k věcem movitým a nemovitým. 6) podle poskytovatele úvěru: - bankovní úvěry úvěry poskytované jedinou bankou - konsorcionální úvěry jedná se o velké úvěry, na kterých je zainteresováno více bankovních ústavů 9

10 - veřejné úvěry jedná se o úvěry, kdy stát poskytuje bance úvěrový zdroj na konkrétní účel 7) podle účelu úvěru: - spotřební úvěry jsou určeny pro fyzické osoby občany a domácnosti - provozní úvěry jsou určeny k financování provozních potřeb podnikatelů (např. nákup zásob, k financování pohledávek, na oběţné prostředky). Mezi provozní úvěry řadíme překlenovací úvěry, které jsou klientům poskytovány na přechodný nedostatek finančních prostředků. Do této skupiny jsou také řazeny tzv. sezónní úvěry, které jsou poskytované do oborů podnikání, kde převládá sezónnost výroby a z toho vyplývající příliv příjmů (např. rybolov, zemědělství). - investiční úvěry ve většině případů se jedná o střednědobé a dlouhodobé úvěry, které jsou poskytovány na pořízení investičního majetku firmy hmotného i nehmotného - hypoteční úvěry jsou určeny pro fyzické osoby občany, fyzické osoby podnikatele i pro firmy, u těchto úvěrů je vyţadováno zajištění zástavou nemovitosti - importní úvěry jsou vyuţívány v oblasti zahraničního obchodu pro dovoz zboţí - exportní úvěry jsou vyuţívány v oblasti zahraničního obchodu pro vývoz zboţí 8) podle metody úvěrování: - na základě stavu objektu úvěru koupě nemovitosti, tj. jednorázové poskytnutí úvěru klient vyčerpá předem stanovenou částku jednorázově případně postupně v předem dohodnutém termínu - kontokorentní úvěr tj. variabilní čerpání úvěru, kdy si klient opakovaně půjčuje finanční prostředky na financování vlastních potřeb do výše stanoveného úvěrového rámce - revolvingová metoda tj. opakované poskytnutí úvěru v dílčích částkách 9) podle odvětví poskytnutí: - průmysl - zemědělství - stavebnictví - zahraniční obchod 10

11 Nejčastěji poskytované úvěry pro podnikatele Krátkodobé úvěry Z krátkodobých úvěrů je podnikatelskými subjekty nejčastěji vyuţíván kontokorentní úvěr. Je určen zejména k profinancování provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti a nahrazuje klientovi standardní povolený debet na běţném účtu, který se poskytuje v niţších částkách. Tento úvěr je svou podstatou specifický. Řadíme ho mezi krátkodobé úvěry, protoţe podle smluvních podmínek můţe být vypovězen kdykoli, ale ve skutečnosti můţe trvat i několik let, protoţe je u něj moţnost prolongace, která na sebe bezprostředně navazuje. Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr poskytovaný za stanovených podmínek k běţnému bankovnímu účtu (kontokorentnímu účtu). Úvěr je aţ do stanovené výše úvěrového rámce automaticky čerpán při výdajích z účtu, které převyšují jeho zůstatek vzniká debetní zůstatek. V případě došlých plateb je úvěr automaticky splácen bez zadání příkazu k jeho splacení. Kontokorentní účet je zařazen mezi tzv. účty platebního styku a na základě obchodního zákoníku patří do skupiny běţných účtů. Tyto účty mohou mít zůstatek jak v debetu, tak i v kreditu. V případě, ţe kontokorentní úvěr vykazuje kreditní zůstatek, je klient vůči bance v postavení věřitele, při debetním zůstatku se stává klient dluţníkem a banka věřitelem. Kontokorentní úvěr vzniká uzavřením úvěrové smlouvy, ve které se banka zavazuje poskytnout klientovi úvěr na běţném účtu. Současně mu, po zhodnocení všech předloţených podkladů, oznámí výši úvěrového rámce tzn. výši přípustného limitu debetu, který můţe být stanoven jako překročitelný anebo nepřekročitelný (tzn., ţe nelze sjednat jeho krátkodobé překračování) a bývá časově omezen. Výše tohoto přípustného limitu debetu závisí na potřebách klienta, moţnostech banky a na výsledku hodnocení úvěrové způsobilosti klienta, tj. je závislý na výsledku hodnocení hospodaření klienta podle jeho účetních výkazů. 11

12 Kontokorentní úvěr můţe být čerpán na různé účely, jako např.: - na vyrovnání výkyvů běţného platebního styku klienta (nesoulad mezi platbami od odběratelů a platbami dodavatelům) - na sezónní potřebu oběţného majetku - na dlouhodobější potřebu oběţného majetku - na krátkodobé investiční výdaje ve formě mezi úvěru. Klient je oprávněn před konečným dnem splatnosti čerpat kontokorentní úvěr i opakovaně, nesplacená částka kontokorentního úvěru však nesmí přesáhnout limit sjednaný ve smlouvě. Kontokorentní úvěr můţe být splácen kdykoli, nejpozději však do konečného data splatnosti (tj. den, do kterého musí být vráceny veškeré peněţní prostředky poskytnuté klientovi). Úvěr je splácen průběţně z plateb došlých na kontokorentní účet. Kaţdou úhradou se kontokorentní úvěr sniţuje a dává klientovi moţnost dalšího čerpání do výše stanovené úvěrovým rámcem. Jako zajištění kontokorentního úvěru se pouţívají všechny druhy osobních a reálných záruk, nejčastěji však bývá zajištěn blanko směnkou. Kontokorentní úvěr se řadí mezi nejdraţší ze všech krátkodobých bankovních úvěrů, ale nabízí klientům určité, nezanedbatelné výhody. Umoţňuje čerpat úvěr pouze ve výši odpovídající aktuální potřebě a současně nezavazuje dluţníka pevným splátkovým kalendářem. Dalším typem krátkodobého úvěru, který je podobný kontokorentnímu úvěru je revolvingový úvěr se splatností do 1 roku. Je zařazen do skupiny provozních úvěrů kontinuálních (průběţných), krytých a nekrytých. Revolvingový úvěr je moţno charakterizovat jako úvěr, u kterého banka na základě zhodnocení finanční situace klienta, podle předloţených účetních výkazů, stanovuje maximální výši jeho čerpání, tzv. úvěrový rámec, a termín, k němuţ bude úvěr po splnění předem dohodnutých podmínek opět obnoven. Úvěrový rámec je neustále obnovován, a to buď ve stejné, nebo v jiné výši. Konstantní typ úvěrového rámce je obvykle vyuţíván tehdy, jde-li o výrobu nebo sluţby, jejichţ proces reprodukce má relativně stálý charakter. Proměnlivý typ úvěrového rámce se pouţívá především tam, kde proces reprodukce je hodně proměnlivý, tj. tam, kde převládá sezonní charakter. Tento typ úvěru je vţdy veden na zvláštním úvěrovém účtu, kde klient má moţnost v průběhu obchodu z něj kdykoli, na základě ţádosti předloţené bance, čerpat finanční 12

13 prostředky opakovaně. Klient si můţe sám revolvingový úvěr splácet různými částkami kdykoli, nejpozději však musí být revolvingový úvěr splacen do konečného data splatnosti uvedeného ve smlouvě o úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění tohoto úvěru bývá blanko směnka. Nespornou výhodou revolvingového úvěru pro klienta je niţší úroková sazba neţ u kontokorentního úvěru. V současné době je tento typ úvěru vyuţíván také v souvislosti s financováním projektů podporovaných ze Strukturálních fondů EU. Revolvingový úvěr se pouţívá na předfinancování grantu EU a je poskytován většinou v českých korunách, pouze v některých případech i v cizí měně. Tímto typem úvěru si klient řeší časový nesoulad mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů EU. Výhodou pro klienta je moţnost splatit úvěr z čerpané dotace a ne z vlastních finančních prostředků. Mezi další typy krátkodobých úvěrů poskytovaných vybraným a bonitním klientům je tzv. eskontní úvěr, kde klient obdrţí výnos ze své pohledávky před lhůtou splatnosti a tím se zrychluje obrat jeho kapitálu. Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který vzniká odkupem cenných papírů před lhůtou jejich splatnosti (eskontem), nejčastěji směnek 2. Banky eskontují směnky tuzemské (splatné na území České republiky) v korunách a zahraniční (splatné mimo území České republiky), vystavené v korunách a cizích měnách. Eskontní úvěr můţe být poskytován jednorázově, kdy se jedná o jednotlivý obchod a klient bance předkládá seznam směnek, jejichţ eskont ţádá, nebo opakovaně, v tomto případě banka stanoví pro klienta tzv. směnečné obligo (tj. úvěrový rámec, neboli limit) do jehoţ výše bude odkupovat klientem předloţené směnky. V případě, ţe dojde k vyčerpání obliga, nemůţe klient jiţ předkládat k eskontu další směnky, ale musí počkat na splacení některé z jiţ eskontovaných směnek. Eskontní úvěr je pro klienta levnější neţ kontokorentní úvěr. Hlavním důvodem je to, ţe banka je při tomto typu úvěru vystavena niţšímu úvěrovému riziku vzhledem k vlastnostem směnky. Zároveň v době splatnosti banka prezentuje směnku u směnečného dluţníka (výstavce vlastní směnky) a v případě jeho platební neschopnosti nebo nevůle, poţaduje banka její proplacení na svém indosantu (tj. na osobě, od které směnku 2 náleţitosti směnky viz. Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový 13

14 odkoupila). Splatnost eskontního úvěru se řídí splatností směnky, zpravidla se jedná o dobu splatnosti od 1 měsíce do 1 roku. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry mohou mít stejné formy jako úvěry krátkodobé, jako např. kontokorentní úvěr. Z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností nad 1 rok. Charakteristické pro tyto úvěry je, ţe ve většině případů slouţí k pořízení základního majetku, k jeho opravám a případně k jeho dalšímu technickému zhodnocení. V současné době se tento typ úvěrů pouţívá také na spolufinancování projektů, které vyuţívají dotace ze Strukturálních fondů EU. Standardní úvěr, střednědobý nebo dlouhodobý, se pouţívá na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací ze Strukturálních fondů EU a klient na ně nemá dostatek svých volných finančních prostředků. Tento typ úvěru se poskytuje v korunách a vybraných cizích měnách ( EUR, USD a CHF). Mezi nejčastěji vyuţívaný typ střednědobého a dlouhodobého úvěru ze strany klientů můţeme zařadit investiční úvěry. Klasické investiční úvěry jsou úvěry poskytované na výstavbu či pořízení investičních celků, jedná se o úvěry účelové - vyuţívá se u nich kromě zajištění blanko směnkou především věcného zajištění. Investiční úvěry jsou firmami pouţívány na pořízení pozemků, výstavbu inţenýrských sítí, výstavbu příslušných výrobních a administrativních budov, skladišť, na nákup strojů a nezbytných zařízení, technologických linek, na rekonstrukci a modernizaci stávajících budov a zařízení apod.. Postup bank při vyřizování tohoto typu úvěru se liší podle toho, zda jde o úvěry: - na nákup investičního celku, - na rekonstrukci a modernizaci investičního celku, - na výstavbu investičního celku. Při vyřizování investičního úvěru je nejjednodušší situace v případě, kdy se jedná o poskytnutí investičního úvěru na nákup dlouhodobého majetku. V tuto chvíli můţe být investiční úvěr čerpán jednorázově, na základě faktury od dodavatele, přímo na jeho konkrétní účet uvedený na dokladu předloţeném klientem. Předmětem zajištění je ve 14

15 většině případů nově pořizovaný majetek. V tomto případě můţe nastat i situace, ţe si firma zaplatí nákup dlouhodobého majetku sama z vlastních finančních prostředků a následně předloţí fakturu své bance k proplacení. Při poskytnutí finančních prostředků na účet firmy je ze strany banky poţadován doklad o zaplacení faktury můţe se jednat o výpis z účtu firmy nebo o potvrzení od dodavatele o přijetí finančních prostředků. Náročnější a komplikovanější situace vznikají při vyřizování ţádosti o poskytnutí investičního úvěru na modernizaci a rekonstrukci existujícího hmotného majetku. Z hlediska věcného zajištění můţe být investiční úvěr zajištěn tím, co existuje a co má být modernizováno. Problémem při poskytování tohoto úvěru je, ţe hodnota věcného zajištění má relativně protikladný průběh. V první fázi dochází k tomu, ţe hodnota zajištění obvykle klesá a zvyšuje se aţ ve druhé fázi, kdy jiţ jde o vlastní realizaci rekonstrukce a modernizace a hodnota investičního majetku začíná stoupat. Z hlediska úrovně zajištění investičního úvěru je důleţité, aby hodnota úvěrovaného investičního majetku rostla rychleji neţ čerpání prostředků z investičního úvěru. V situacích, kdy hodnota zajištění není dostatečná pro poskytnutí úvěru je obvykle poţadováno další zajištění. Nejsloţitější a nejkomplikovanější jsou investiční úvěry poskytované na výstavbu. S pomocí tohoto typu investičního úvěru bude hmotný investiční majetek klienta teprve vznikat a proto nemůţe tento majetek slouţit jako plnohodnotné, věcné zajištění investičního úvěru. Banky spolu s klientem proto řeší tuto situaci různými metodami: - zajištění úvěru do doby uvedení investičního celku do provozu jiným věcným krytím, - spoluúčastí vlastních finančních prostředků investora v míře, která pokryje nejkritičtější etapy výstavby, - garantováním investičního úvěru jinými, zejména specializovanými bankami, jako např. Českomoravská záruční a rozvojová banka, - kontrolou účelu čerpání investičního úvěru a porovnáním jeho čerpání s rozpočtem nákladů na stavbu. Čerpání úvěru se provádí na základě klientem předloţené ţádosti o čerpání úvěru spolu s dokladem od dodavatele (fakturou, zálohovou fakturou) a finanční prostředky jsou přímo převedeny na účet dodavatele. 15

16 Investiční úvěry se ve většině případů začínají splácet aţ po úplném dočerpání finančních prostředků, nebo po uplynutí data dočerpání uvedeného ve smlouvě o úvěru. Splácení můţe probíhat různými variantami, které závisí na podmínkách sjednaných ve smlouvě a také na tom, zda je úvěr úročen pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Existuje několik variant splácení úvěru: - měsíční splátka konstantní anuity (splátka jistiny + úroky) tato částka je po celou dobu trvání úvěrového obchodu neměnná, tento typ splátek je pouţíván u pevné úrokové sazby, - měsíční splátka konstantní jistiny (pevná částka, která je pravidelná) a úroky z nesplacené jistiny (mění se podle výše nesplacené jistiny), tento typ splácení je pouţíván u pohyblivé úrokové sazby a je moţno nastavit splácení jistiny k jinému datu neţ splácení úroků, - měsíční platba úroků z nesplacené jistiny a pravidelná splátka jistiny za delší období neţ je jeden měsíc (např. čtvrtletní splácení jistiny), tento typ splácení se pouţívá u pohyblivé úrokové sazby. Moţnost předčasného splacení těchto úvěrů je závislé na smluvních ujednáních v úvěrové smlouvě a také na podmínkách konkrétní banky, u které je úvěr čerpán. Obecně je moţno konstatovat, ţe smluvní pokuty za předčasné splacení úvěru nejsou firmám účtovány při poskytování úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou Zajišťování úvěrových rizik Zajištění úvěru dává bance moţnost jak dosáhnout splnění závazků dluţníka a uspokojit své pohledávky vůči dluţníkovi. Zajišťováním úvěrových obchodů předchází banka ztrátám, které by mohli nastat v průběhu úvěrového obchodu a byly by jinak neodvratné. Obecně dochází ke vzniku zástavního práva: - na základě písemného prohlášení, - na základě písemné smlouvy, - na základě schváleného dědického vyrovnání, - na základě rozhodnutí soudu nebo také ze zákona. 16

17 Zástavní právo zaniká: - zánikem pohledávky, kterou zajišťovalo, - zánikem zástavy, - realizací zástavy výtěţek z prodeje zástavy je pouţit na uspokojení pohledávky, kterou zajišťovalo, - vzdáním se zástavního práva ze strany zástavního věřitele, - sloţením ceny zástavy ze strany zástavce, - uplynutím času, na který bylo zástavní právo smluvně sjednáno Zajištění úvěru (úvěrové záruky) můžeme členit: a) podle povahy (formy) zajištění na: Osobní zajištění - spočívá v tom, ţe úhrada pohledávky z úvěrového obchodu je zajišťována příjmy nebo majetkem osoby, která se zavazuje plnit za dluţníka Typy osobního zajištění: - ručení třetí osobou musí mít vţdy formu písemného prohlášení - upravuje Občanský zákoník 3 a Obchodní zákoník 4 - přistoupení k závazku jedná se o dohodu mezi věřitelem a třetí osobou - upravuje Občanský zákoník - převzetí dluhu jedná se o dohodu mezi dluţníkem a třetí osobou - upravuje Občanský zákoník - zajištění směnkou blanko směnka jedná se o zvláštní formu ručení ve formě avalu Věcné zajištění - spočívá v tom, ţe úhrada pohledávky z úvěrového obchodu je zajišťována majetkovou hodnotou, která patří tomu, kdo zajištění poskytuje, jedná se o tzv. zástavní právo, které je v ČR upraveno v ustanoveních Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a v případě zástavního práva k cenným papírům platí ustanovení obsaţená v Zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 3 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 4 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 17

18 Pouţití zástavy, jako způsobu zajištění úvěrového obchodu, je vyjádřeno také přímo v úvěrové smlouvě. Dalším potřebným dokumentem ke sjednání věcného zajištění je zástavní smlouva, která musí obsahovat určení zástavy a zajišťované pohledávky. Typy věcného zajištění: - zástava věcí movitých, práv a pohledávek - zástava věcí nemovitých - předání (převedení) věci do vlastnictví - postoupení (cese) pohledávek b) podle svázanosti s pohledávkou na: Akcesorické zajištění je takové zajištění, které je nerozlučně spojeno s osudem konkrétní zajišťované pohledávky. Takové zajištění je pak moţné zřídit pouze k existující pohledávce. Ze zákona zaniká okamţikem zániku zajištěné pohledávky, tj. například splacením zajištěného úvěru. Abstraktní zajištění je takové, o jehoţ plnění můţe věřitel poţádat relativně bez vazby na zajišťovanou pohledávku, stojí samostatně, nezávisle na zajišťované pohledávce. Takové zajištění nezanikne automaticky se zánikem pohledávky, ale jejím uspokojením vznikne právo na vrácení záruky. Za nejkvalitnější formu zajištění úvěrových obchodů je povaţována specifická forma ručení, tzv. bankovní záruka 5. Právní úprava bankovních záruk je v ČR obsaţena v obchodním zákoníku a banky při jejich poskytování respektují Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na poţádání vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříţi, která však nejsou závaznou zákonnou normou. V případě poskytnutí tohoto zajištění úvěru je v pozici ručitele banka, která v písemné prohlášení, v záruční listině, prohlašuje, ţe uspokojí beneficienta této záruky do určité výše peněţní částky podle obsahu záruční listiny, jestliţe určitá třetí osoba nesplní svůj závazek, nebo budou-li naplněny jiné podmínky v záruční listině stanovené. Plnění je vţdy poskytováno v peněţité formě, i v případě, ţe bankovní záruka zajišťuje jiný neţ platební závazek. 5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

19 1.3. Úvěrový proces při poskytování podnikatelských úvěrů Úvěrové obchody zakládají mezi bankou (v postavení věřitele) a klientem (v postavení úvěrového dluţníka) dlouhodobé vztahy, které začínají prvním jednáním o poskytnutí úvěru a končí aţ splacením úvěru. Tento postup při poskytování úvěrových obchodů se nazývá úvěrový proces, který vyjadřuje vývoj jednotlivého úvěrového případu a můţeme ho rozdělit do několika etap: 1. Ţádost o poskytnutí úvěru 2. Úvěrová analýza 3. Uzavření úvěrové smlouvy 4. Kontrola dodrţování a plnění úvěrových podmínek 5. Splacení úvěru Na začátku kaţdého úvěrového procesu je v podstatě vţdy klient firma u níţ vzniká potřeba řešit nějakou situaci. Kaţdá firma v rámci svého podnikání musí financovat, při rozhodování o financování si musí zváţit: - poměr mezi cizím a vlastním kapitálem, - do čeho má investovat, - kolik cizího kapitálu můţe získat, - v jaké formě ho můţe získat, - za jakých podmínek ho můţe získat, - kolik má či můţe mít vlastního kapitálu a do čeho ho můţe vloţit, - kolik finančních prostředků potřebuje k realizaci podnikatelského záměru a jaký výnos z toho v budoucnu bude mít, - kolik kapitálu si musí udrţovat v pohotovosti k zajištění své likvidity. Firma by také měla při svém rozhodování brát v úvahu: - faktor rizika většinou si vybírá z mnoha variant a výsledky variant nemůţe přesně znát - faktor času současné rozhodnutí bude mít výsledek aţ za několik let, kdy dnešní hodnota peněţ je jiná neţ budoucí hodnota peněţ, která není předem známa. 19

20 Pokud se firma rozhodne, ţe svůj podnikatelský záměr bude realizovat s pomocí cizích zdrojů od banky, kontaktuje banku, aby si domluvila osobní schůzku za účelem zjištění moţností poskytnutí úvěru Žádost o poskytnutí úvěru První kontakt mezi bankou a klientem má zpravidla podobu úvodní schůzky, na níţ si obě strany vyjasňují své potřeby, cíle, moţnosti a podmínky, za jakých by se obchod realizoval. Při tomto ústním předjednání úvěru se většinou projednává schůdnost podnikatelského záměru klienta, výše poţadovaného úvěru, druh a účel úvěru, předpokládané čerpání a splacení úvěru, zajištění úvěru a případné další poţadované záruky. Zároveň se jedná o dokumentech, které je potřebné předloţit pro další projednávání a vyřizování úvěru. Výsledkem kladného jednání obou stran je sepsání a podání písemné ţádosti o poskytnutí úvěru ze strany klienta. Žádost o poskytnutí úvěru by měla obsahovat tyto podstatné údaje pro další vyřizování úvěru: - základní identifikace klienta jméno/název, adresa/sídlo, rodné číslo/ič, - poţadovaný druh úvěru, - výše úvěru a měnu v jaké je poţadováno poskytnutí, - navrhovaný způsob a předpokládané termíny čerpání a splácení úvěru, - navrhovaný způsob zajištění, - údaje o právních, majetkových, hospodářských a finančních poměrech klienta, - údaje o čerpaných úvěrech a obchodních spojeních k jiným bankám nebo dalším podnikatelským subjektům - seznam příloh předkládaných k úvěru jejich počet a druh je závislý na druhu a účelu poţadovaného úvěru. 20

21 Standardně užívané přílohy k žádosti o poskytnutí úvěru jsou: - doklad o právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku OR viz. Příloha č.1, výpis z ţivnostenského rejstříku atd.), - doklad totoţnosti jednající osoby, - daňové přiznání (viz. Příloha č.2) včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát za poslední účetní období (případně za více období, pokud se jedná o nového a také doposud neúvěrovaného klienta) v plném rozsahu (viz. Příloha č.3 a č.4) a přílohy tak, jak byly předány finančnímu úřadu (informace o vedení účetnictví, o změnách ve firmě, o počtu zaměstnanců, výkaz cash flow viz. Příloha č.11, atd. ) a k tomu aktuální účetní výkazy za poslední uzavřené období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřený měsíc nebo čtvrtletí) v plném rozsahu, - základní informace o společnosti a o novém předmětu financování, - zpracovaný podnikatelský záměr, který obsahuje analýzu oboru, ve kterém firma podniká nebo chce podnikat, analýzu odbytového zajištění, analýzu konkurenčního prostředí, analýzu výrobních faktorů (vybavení, prostory, materiál atd.), analýzu cen (vstupy a prodejní ceny), rozbor dodavatelského zajištění, kalkulace, očekávaný objem prodeje a rizika okolnostní (vliv cestovního ruchu z podnikání), - ekonomický a finanční výhled na dobu úvěrové angaţovanosti, - potvrzení o bezdluţnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušným zdravotním pojišťovnám (v některých případech je nahrazeno pouze čestným prohlášením ţadatele o úvěr), - prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům, - doklady týkající se navrhovaného zajištění, - prohlášení o majetku společníků a statutárních zástupců v případě avalu na směnce Úvěrová analýza Po sepsání ţádosti o poskytnutí úvěru nastává další fáze úvěrového procesu - prozkoumání ţádosti o úvěr a povolení úvěru, tzv. úvěrová analýza. Úvěrová analýza je v podstatě rozhodovací proces, jehoţ prvním krokem je stanovení bonity klienta, tzv. ratingu klienta. Stanovení bonity klienta je jedním ze stěţejních kriterií rozhodovacího procesu, jehoţ výsledkem je rozhodnutí, zda bude podnikatelský úvěr 21

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel. 575 753 051, fax 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: 1. Údaje o žadateli: ŽÁDOST

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka a.s., Ič: 47116129 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013 Bod pořadu jednání: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa bank a.s., IČ: 471 16 102 Zpracoval: odbor,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více