Podnikatelské úvěry a úvěrový proces

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské úvěry a úvěrový proces"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Podnikatelské úvěry a úvěrový proces Bakalářská práce Autor: Jiřina Frančíková, DiS. Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel Husa Praha Červen 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Horaţďovicích dne Jiřina Frančíková, DiS.

3 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat panu Ing. Karlu Husovi, mému vedoucímu bakalářské práce, za čas, který mi věnoval. Zároveň bych mu ráda poděkovala za jeho velmi cenné odborné rady, podnětné připomínky a usměrnění, kterými mi byl nápomocen při vypracování bakalářské práce na téma Podnikatelské úvěry a úvěrový proces.

4 Anotace Ke zpracování své bakalářské práce jsem si zvolila téma Podnikatelské úvěry a úvěrový proces. Cílem mé práce je blíţe seznámit veřejnost s podnikatelskými úvěry, jakoţto hlavním zdrojem externího financování firem v České republice a zároveň přiblíţit, zda teoreticky popsaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi. V teoretické části jsem se zaměřila na základní informace o podnikatelským úvěrech a dále na jednotlivé fáze úvěrového procesu. V praktické části bakalářské práce je na příkladu podnikatelského subjektu, který poţádal o úvěr na financování své firmy, popsán úvěrový proces z pozice pracovníka banky, který tento obchod zpracovává. Na závěr práce hodnotím, zda teoreticky popsaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi a jak se liší podklady pro ţádost o poskytnutí úvěru u začínajících firem a firem podnikajících jiţ delší dobu. Závěrem celé práce vyvstává otázka, kam se bude ubírat poskytování podnikatelských úvěrů v budoucnu. Annotation In my bachelor thesis I have chosen the topic Business Loans and Credit Process. The aim of this thesis is to introduce business loans to the public as a main source of external financing of companies in the Czech Republic as well as to prove if the theoretically described credit process is possible to apply in practise. In the theoretical part I have focused on basic information about business loans and further on particular stages of the loan process. In the practical part of this thesis an example of a business person is demonstrated the person asked for a loan to finance his company. Based on this example a credit process is described from a position of a bank employee, who processes the business. In the summary I evaluate if the described loan process is possible to apply in practise, how the basis for request of providing a loan at new developing companies and companies who operate for longer time differ. At the end of this thesis a question arises, namely where providing of business loans will proceed in the future.

5 Obsah Úvod Úvěrové obchody Základní charakteristika úvěrů Členění úvěrů Nejčastěji poskytované úvěry pro podnikatele Zajišťování úvěrových rizik Úvěrový proces při poskytování podnikatelských úvěrů Ţádost o poskytnutí úvěru Úvěrová analýza Uzavření úvěrové smlouvy Kontrola dodrţování a plnění úvěrových podmínek Splacení úvěru Úvěrový proces v praxi Ţádost o podnikatelský úvěr Úvěrová analýza Obchodní analýza Vlastnické vztahy Vedení společnosti Předmět podnikání Finanční závazky klienta Obchodní vztahy Popis účelu úvěru a jeho zajištění Analýza rizika Situace a perspektiva odvětví Zhodnocení finanční situace klienta Ukazatele aktivity Bilance a likvidita firmy Komplexní finanční výhled klienta Celkové zhodnocení a návrh Uzavření úvěrové smlouvy Kontrola a ukončení úvěrového obchodu.. 48 Závěr. 49 5

6 Seznam pouţité literatury.. 51 Seznam příloh 52 Přílohy 53 6

7 Úvod Cílem této práce je blíţe seznámit veřejnost s podnikatelskými úvěry, jakoţto hlavním zdrojem externího financování firem v České republice a zároveň přiblíţím, zda teoreticky popsaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi. Ve své práci bych ráda seznámila ve stručné formě se základními informacemi z oblasti bankovnictví, která se týká financování a úvěrových obchodů. Práce se věnuje charakteristice úvěrů, jejich členění a úvěrům, které bývají nejvíce vyuţívány podnikatelskými subjekty. Zároveň se také věnuje moţnostem zajištění úvěrových obchodů. Stěţejní záleţitostí je pro banku v oblasti financování tzv. úvěrový proces. Tento proces se skládá z několika kroků, které na sebe v rámci úvěrového procesu navazují, tj. od podání ţádosti aţ po úplné splacení úvěru klientem. Podrobněji se zaměřím na rozhodovací proces v bance před poskytnutím úvěru a i na následnou kontrolu dodrţování podmínek stanovených ve smlouvě o úvěru. Na praktickém příkladu podnikatelského subjektu, který poţádal o úvěr na financování své firmy, přiblíţím jednotlivé kroky úvěrového procesu z pozice pracovníka banky, který zpracovává úvěrový obchod a zhodnotím ze strany banky moţnost poskytnutí poţadované výše úvěru a zároveň vysvětlím, z jakých hledisek a proč jsou zkoumány předloţené podklady a doklady podnikatelských subjektů. Závěr práce hodnotí, zda teoreticky popisovaný úvěrový proces je aplikovatelný v praxi a zda veškeré podklady a dokumenty, které jsou poţadovány po podnikatelských subjektech při poskytování úvěrů jednotlivými bankami jsou opravdu potřebné pro úvěrový proces. 7

8 1. Úvěrové obchody 1.1. Základní charakteristika úvěrů Pojem úvěr neboli kredit vyjadřuje zapůjčení peněţního kapitálu a znamená přenechání hospodářského práva disponovat kapitálem oproti závazku vrátit později zapůjčený kapitál majiteli a vyplatit mu jistou peněţní částku (úrok), která je odměnou za zapůjčení. Lze také říci, ţe úvěr je časově omezené, úplatné přenechání peněz obchodní bankou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému pouţití. Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb Členění úvěrů Bankovní úvěry můţeme rozdělit podle celé řady kritérií do několika kategorií. Nejen v odborné literatuře, ale i v praxi se můţeme setkat s různým členěním úvěrů do skupin, které ač zahrnují stejný typ úvěrů jsou různě pojmenovány. Základní rozdělení úvěrů je: 1) podle toho, zda jsou půjčovány peníze tzv. peněţní úvěry nebo zda je půjčován kredit banky tzv. závazkové úvěry: - peněţní úvěry znamenají skutečné poskytnutí likvidních peněz, ať uţ v hotovostní či bezhotovostní podobě, splácení probíhá rovněţ v penězích. Jedná se o klasické bankovní úvěry. - závazkové úvěry zapůjčení kreditu banky (záruka), neznamená pro klienta bezprostřední získání likvidních prostředků, ale banka v tomto případě v záruční listině poskytuje příslib uskutečnit platbu, pokud příjemce úvěru nedostojí svým závazkům vůči třetí straně. Právní úprava bankovních záruk je v rámci České republiky obsaţena v Obchodním zákoníku 1. 1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

9 2) podle právního postavení příjemce: - úvěry pro podnikatelské subjekty - úvěry pro občany - úvěry pro veřejné instituce úvěry poskytované státu, krajům, městům a obcím - mezibankovní úvěry 3) podle měny v jaké se poskytují: - korunové úvěry poskytují se v Kč - cizoměnové úvěry poskytují se v cizí měně, převáţně v EUR, USD, CHF 4) podle doby splatnosti: - krátkodobé úvěry z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností do 1 roku, s jejichţ pomocí klienti financují běţný kaţdodenní provoz své firmy - střednědobé úvěry - z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností od 1 roku do 5 let, ve většině případů slouţí k pořízení základního majetku nebo k drobným opravám stávajícího majetku - dlouhodobé úvěry z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností nad 5 let, charakteristické pro ně je, ţe ve většině případů slouţí k pořízení základního majetku, k jeho opravám a zhodnocení. 5) podle zajištění úvěru: - nezajištěné (nekryté) úvěry u těchto úvěrů není bankou poţadováno zajištění úvěrové pohledávky. Jedná se o úvěry, které jsou poskytovány pouze dobrým a dlouholetým klientům banky. - zajištěné (kryté) úvěry u těchto úvěrů je vyţadováno zajištění úvěrové pohledávky. Zajištění můţe být vyţadováno buď osobním zajištěním spočívá v ručení třetí osobou, v směnečném zajištění nebo reálným zajištěním spočívá v zajištění zástavním právem k věcem movitým a nemovitým. 6) podle poskytovatele úvěru: - bankovní úvěry úvěry poskytované jedinou bankou - konsorcionální úvěry jedná se o velké úvěry, na kterých je zainteresováno více bankovních ústavů 9

10 - veřejné úvěry jedná se o úvěry, kdy stát poskytuje bance úvěrový zdroj na konkrétní účel 7) podle účelu úvěru: - spotřební úvěry jsou určeny pro fyzické osoby občany a domácnosti - provozní úvěry jsou určeny k financování provozních potřeb podnikatelů (např. nákup zásob, k financování pohledávek, na oběţné prostředky). Mezi provozní úvěry řadíme překlenovací úvěry, které jsou klientům poskytovány na přechodný nedostatek finančních prostředků. Do této skupiny jsou také řazeny tzv. sezónní úvěry, které jsou poskytované do oborů podnikání, kde převládá sezónnost výroby a z toho vyplývající příliv příjmů (např. rybolov, zemědělství). - investiční úvěry ve většině případů se jedná o střednědobé a dlouhodobé úvěry, které jsou poskytovány na pořízení investičního majetku firmy hmotného i nehmotného - hypoteční úvěry jsou určeny pro fyzické osoby občany, fyzické osoby podnikatele i pro firmy, u těchto úvěrů je vyţadováno zajištění zástavou nemovitosti - importní úvěry jsou vyuţívány v oblasti zahraničního obchodu pro dovoz zboţí - exportní úvěry jsou vyuţívány v oblasti zahraničního obchodu pro vývoz zboţí 8) podle metody úvěrování: - na základě stavu objektu úvěru koupě nemovitosti, tj. jednorázové poskytnutí úvěru klient vyčerpá předem stanovenou částku jednorázově případně postupně v předem dohodnutém termínu - kontokorentní úvěr tj. variabilní čerpání úvěru, kdy si klient opakovaně půjčuje finanční prostředky na financování vlastních potřeb do výše stanoveného úvěrového rámce - revolvingová metoda tj. opakované poskytnutí úvěru v dílčích částkách 9) podle odvětví poskytnutí: - průmysl - zemědělství - stavebnictví - zahraniční obchod 10

11 Nejčastěji poskytované úvěry pro podnikatele Krátkodobé úvěry Z krátkodobých úvěrů je podnikatelskými subjekty nejčastěji vyuţíván kontokorentní úvěr. Je určen zejména k profinancování provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti a nahrazuje klientovi standardní povolený debet na běţném účtu, který se poskytuje v niţších částkách. Tento úvěr je svou podstatou specifický. Řadíme ho mezi krátkodobé úvěry, protoţe podle smluvních podmínek můţe být vypovězen kdykoli, ale ve skutečnosti můţe trvat i několik let, protoţe je u něj moţnost prolongace, která na sebe bezprostředně navazuje. Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr poskytovaný za stanovených podmínek k běţnému bankovnímu účtu (kontokorentnímu účtu). Úvěr je aţ do stanovené výše úvěrového rámce automaticky čerpán při výdajích z účtu, které převyšují jeho zůstatek vzniká debetní zůstatek. V případě došlých plateb je úvěr automaticky splácen bez zadání příkazu k jeho splacení. Kontokorentní účet je zařazen mezi tzv. účty platebního styku a na základě obchodního zákoníku patří do skupiny běţných účtů. Tyto účty mohou mít zůstatek jak v debetu, tak i v kreditu. V případě, ţe kontokorentní úvěr vykazuje kreditní zůstatek, je klient vůči bance v postavení věřitele, při debetním zůstatku se stává klient dluţníkem a banka věřitelem. Kontokorentní úvěr vzniká uzavřením úvěrové smlouvy, ve které se banka zavazuje poskytnout klientovi úvěr na běţném účtu. Současně mu, po zhodnocení všech předloţených podkladů, oznámí výši úvěrového rámce tzn. výši přípustného limitu debetu, který můţe být stanoven jako překročitelný anebo nepřekročitelný (tzn., ţe nelze sjednat jeho krátkodobé překračování) a bývá časově omezen. Výše tohoto přípustného limitu debetu závisí na potřebách klienta, moţnostech banky a na výsledku hodnocení úvěrové způsobilosti klienta, tj. je závislý na výsledku hodnocení hospodaření klienta podle jeho účetních výkazů. 11

12 Kontokorentní úvěr můţe být čerpán na různé účely, jako např.: - na vyrovnání výkyvů běţného platebního styku klienta (nesoulad mezi platbami od odběratelů a platbami dodavatelům) - na sezónní potřebu oběţného majetku - na dlouhodobější potřebu oběţného majetku - na krátkodobé investiční výdaje ve formě mezi úvěru. Klient je oprávněn před konečným dnem splatnosti čerpat kontokorentní úvěr i opakovaně, nesplacená částka kontokorentního úvěru však nesmí přesáhnout limit sjednaný ve smlouvě. Kontokorentní úvěr můţe být splácen kdykoli, nejpozději však do konečného data splatnosti (tj. den, do kterého musí být vráceny veškeré peněţní prostředky poskytnuté klientovi). Úvěr je splácen průběţně z plateb došlých na kontokorentní účet. Kaţdou úhradou se kontokorentní úvěr sniţuje a dává klientovi moţnost dalšího čerpání do výše stanovené úvěrovým rámcem. Jako zajištění kontokorentního úvěru se pouţívají všechny druhy osobních a reálných záruk, nejčastěji však bývá zajištěn blanko směnkou. Kontokorentní úvěr se řadí mezi nejdraţší ze všech krátkodobých bankovních úvěrů, ale nabízí klientům určité, nezanedbatelné výhody. Umoţňuje čerpat úvěr pouze ve výši odpovídající aktuální potřebě a současně nezavazuje dluţníka pevným splátkovým kalendářem. Dalším typem krátkodobého úvěru, který je podobný kontokorentnímu úvěru je revolvingový úvěr se splatností do 1 roku. Je zařazen do skupiny provozních úvěrů kontinuálních (průběţných), krytých a nekrytých. Revolvingový úvěr je moţno charakterizovat jako úvěr, u kterého banka na základě zhodnocení finanční situace klienta, podle předloţených účetních výkazů, stanovuje maximální výši jeho čerpání, tzv. úvěrový rámec, a termín, k němuţ bude úvěr po splnění předem dohodnutých podmínek opět obnoven. Úvěrový rámec je neustále obnovován, a to buď ve stejné, nebo v jiné výši. Konstantní typ úvěrového rámce je obvykle vyuţíván tehdy, jde-li o výrobu nebo sluţby, jejichţ proces reprodukce má relativně stálý charakter. Proměnlivý typ úvěrového rámce se pouţívá především tam, kde proces reprodukce je hodně proměnlivý, tj. tam, kde převládá sezonní charakter. Tento typ úvěru je vţdy veden na zvláštním úvěrovém účtu, kde klient má moţnost v průběhu obchodu z něj kdykoli, na základě ţádosti předloţené bance, čerpat finanční 12

13 prostředky opakovaně. Klient si můţe sám revolvingový úvěr splácet různými částkami kdykoli, nejpozději však musí být revolvingový úvěr splacen do konečného data splatnosti uvedeného ve smlouvě o úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění tohoto úvěru bývá blanko směnka. Nespornou výhodou revolvingového úvěru pro klienta je niţší úroková sazba neţ u kontokorentního úvěru. V současné době je tento typ úvěru vyuţíván také v souvislosti s financováním projektů podporovaných ze Strukturálních fondů EU. Revolvingový úvěr se pouţívá na předfinancování grantu EU a je poskytován většinou v českých korunách, pouze v některých případech i v cizí měně. Tímto typem úvěru si klient řeší časový nesoulad mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů EU. Výhodou pro klienta je moţnost splatit úvěr z čerpané dotace a ne z vlastních finančních prostředků. Mezi další typy krátkodobých úvěrů poskytovaných vybraným a bonitním klientům je tzv. eskontní úvěr, kde klient obdrţí výnos ze své pohledávky před lhůtou splatnosti a tím se zrychluje obrat jeho kapitálu. Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který vzniká odkupem cenných papírů před lhůtou jejich splatnosti (eskontem), nejčastěji směnek 2. Banky eskontují směnky tuzemské (splatné na území České republiky) v korunách a zahraniční (splatné mimo území České republiky), vystavené v korunách a cizích měnách. Eskontní úvěr můţe být poskytován jednorázově, kdy se jedná o jednotlivý obchod a klient bance předkládá seznam směnek, jejichţ eskont ţádá, nebo opakovaně, v tomto případě banka stanoví pro klienta tzv. směnečné obligo (tj. úvěrový rámec, neboli limit) do jehoţ výše bude odkupovat klientem předloţené směnky. V případě, ţe dojde k vyčerpání obliga, nemůţe klient jiţ předkládat k eskontu další směnky, ale musí počkat na splacení některé z jiţ eskontovaných směnek. Eskontní úvěr je pro klienta levnější neţ kontokorentní úvěr. Hlavním důvodem je to, ţe banka je při tomto typu úvěru vystavena niţšímu úvěrovému riziku vzhledem k vlastnostem směnky. Zároveň v době splatnosti banka prezentuje směnku u směnečného dluţníka (výstavce vlastní směnky) a v případě jeho platební neschopnosti nebo nevůle, poţaduje banka její proplacení na svém indosantu (tj. na osobě, od které směnku 2 náleţitosti směnky viz. Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový 13

14 odkoupila). Splatnost eskontního úvěru se řídí splatností směnky, zpravidla se jedná o dobu splatnosti od 1 měsíce do 1 roku. Střednědobé a dlouhodobé úvěry Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry mohou mít stejné formy jako úvěry krátkodobé, jako např. kontokorentní úvěr. Z časového hlediska se jedná o úvěry se splatností nad 1 rok. Charakteristické pro tyto úvěry je, ţe ve většině případů slouţí k pořízení základního majetku, k jeho opravám a případně k jeho dalšímu technickému zhodnocení. V současné době se tento typ úvěrů pouţívá také na spolufinancování projektů, které vyuţívají dotace ze Strukturálních fondů EU. Standardní úvěr, střednědobý nebo dlouhodobý, se pouţívá na financování těch výdajů projektu, které nejsou kryty dotací ze Strukturálních fondů EU a klient na ně nemá dostatek svých volných finančních prostředků. Tento typ úvěru se poskytuje v korunách a vybraných cizích měnách ( EUR, USD a CHF). Mezi nejčastěji vyuţívaný typ střednědobého a dlouhodobého úvěru ze strany klientů můţeme zařadit investiční úvěry. Klasické investiční úvěry jsou úvěry poskytované na výstavbu či pořízení investičních celků, jedná se o úvěry účelové - vyuţívá se u nich kromě zajištění blanko směnkou především věcného zajištění. Investiční úvěry jsou firmami pouţívány na pořízení pozemků, výstavbu inţenýrských sítí, výstavbu příslušných výrobních a administrativních budov, skladišť, na nákup strojů a nezbytných zařízení, technologických linek, na rekonstrukci a modernizaci stávajících budov a zařízení apod.. Postup bank při vyřizování tohoto typu úvěru se liší podle toho, zda jde o úvěry: - na nákup investičního celku, - na rekonstrukci a modernizaci investičního celku, - na výstavbu investičního celku. Při vyřizování investičního úvěru je nejjednodušší situace v případě, kdy se jedná o poskytnutí investičního úvěru na nákup dlouhodobého majetku. V tuto chvíli můţe být investiční úvěr čerpán jednorázově, na základě faktury od dodavatele, přímo na jeho konkrétní účet uvedený na dokladu předloţeném klientem. Předmětem zajištění je ve 14

15 většině případů nově pořizovaný majetek. V tomto případě můţe nastat i situace, ţe si firma zaplatí nákup dlouhodobého majetku sama z vlastních finančních prostředků a následně předloţí fakturu své bance k proplacení. Při poskytnutí finančních prostředků na účet firmy je ze strany banky poţadován doklad o zaplacení faktury můţe se jednat o výpis z účtu firmy nebo o potvrzení od dodavatele o přijetí finančních prostředků. Náročnější a komplikovanější situace vznikají při vyřizování ţádosti o poskytnutí investičního úvěru na modernizaci a rekonstrukci existujícího hmotného majetku. Z hlediska věcného zajištění můţe být investiční úvěr zajištěn tím, co existuje a co má být modernizováno. Problémem při poskytování tohoto úvěru je, ţe hodnota věcného zajištění má relativně protikladný průběh. V první fázi dochází k tomu, ţe hodnota zajištění obvykle klesá a zvyšuje se aţ ve druhé fázi, kdy jiţ jde o vlastní realizaci rekonstrukce a modernizace a hodnota investičního majetku začíná stoupat. Z hlediska úrovně zajištění investičního úvěru je důleţité, aby hodnota úvěrovaného investičního majetku rostla rychleji neţ čerpání prostředků z investičního úvěru. V situacích, kdy hodnota zajištění není dostatečná pro poskytnutí úvěru je obvykle poţadováno další zajištění. Nejsloţitější a nejkomplikovanější jsou investiční úvěry poskytované na výstavbu. S pomocí tohoto typu investičního úvěru bude hmotný investiční majetek klienta teprve vznikat a proto nemůţe tento majetek slouţit jako plnohodnotné, věcné zajištění investičního úvěru. Banky spolu s klientem proto řeší tuto situaci různými metodami: - zajištění úvěru do doby uvedení investičního celku do provozu jiným věcným krytím, - spoluúčastí vlastních finančních prostředků investora v míře, která pokryje nejkritičtější etapy výstavby, - garantováním investičního úvěru jinými, zejména specializovanými bankami, jako např. Českomoravská záruční a rozvojová banka, - kontrolou účelu čerpání investičního úvěru a porovnáním jeho čerpání s rozpočtem nákladů na stavbu. Čerpání úvěru se provádí na základě klientem předloţené ţádosti o čerpání úvěru spolu s dokladem od dodavatele (fakturou, zálohovou fakturou) a finanční prostředky jsou přímo převedeny na účet dodavatele. 15

16 Investiční úvěry se ve většině případů začínají splácet aţ po úplném dočerpání finančních prostředků, nebo po uplynutí data dočerpání uvedeného ve smlouvě o úvěru. Splácení můţe probíhat různými variantami, které závisí na podmínkách sjednaných ve smlouvě a také na tom, zda je úvěr úročen pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Existuje několik variant splácení úvěru: - měsíční splátka konstantní anuity (splátka jistiny + úroky) tato částka je po celou dobu trvání úvěrového obchodu neměnná, tento typ splátek je pouţíván u pevné úrokové sazby, - měsíční splátka konstantní jistiny (pevná částka, která je pravidelná) a úroky z nesplacené jistiny (mění se podle výše nesplacené jistiny), tento typ splácení je pouţíván u pohyblivé úrokové sazby a je moţno nastavit splácení jistiny k jinému datu neţ splácení úroků, - měsíční platba úroků z nesplacené jistiny a pravidelná splátka jistiny za delší období neţ je jeden měsíc (např. čtvrtletní splácení jistiny), tento typ splácení se pouţívá u pohyblivé úrokové sazby. Moţnost předčasného splacení těchto úvěrů je závislé na smluvních ujednáních v úvěrové smlouvě a také na podmínkách konkrétní banky, u které je úvěr čerpán. Obecně je moţno konstatovat, ţe smluvní pokuty za předčasné splacení úvěru nejsou firmám účtovány při poskytování úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou Zajišťování úvěrových rizik Zajištění úvěru dává bance moţnost jak dosáhnout splnění závazků dluţníka a uspokojit své pohledávky vůči dluţníkovi. Zajišťováním úvěrových obchodů předchází banka ztrátám, které by mohli nastat v průběhu úvěrového obchodu a byly by jinak neodvratné. Obecně dochází ke vzniku zástavního práva: - na základě písemného prohlášení, - na základě písemné smlouvy, - na základě schváleného dědického vyrovnání, - na základě rozhodnutí soudu nebo také ze zákona. 16

17 Zástavní právo zaniká: - zánikem pohledávky, kterou zajišťovalo, - zánikem zástavy, - realizací zástavy výtěţek z prodeje zástavy je pouţit na uspokojení pohledávky, kterou zajišťovalo, - vzdáním se zástavního práva ze strany zástavního věřitele, - sloţením ceny zástavy ze strany zástavce, - uplynutím času, na který bylo zástavní právo smluvně sjednáno Zajištění úvěru (úvěrové záruky) můžeme členit: a) podle povahy (formy) zajištění na: Osobní zajištění - spočívá v tom, ţe úhrada pohledávky z úvěrového obchodu je zajišťována příjmy nebo majetkem osoby, která se zavazuje plnit za dluţníka Typy osobního zajištění: - ručení třetí osobou musí mít vţdy formu písemného prohlášení - upravuje Občanský zákoník 3 a Obchodní zákoník 4 - přistoupení k závazku jedná se o dohodu mezi věřitelem a třetí osobou - upravuje Občanský zákoník - převzetí dluhu jedná se o dohodu mezi dluţníkem a třetí osobou - upravuje Občanský zákoník - zajištění směnkou blanko směnka jedná se o zvláštní formu ručení ve formě avalu Věcné zajištění - spočívá v tom, ţe úhrada pohledávky z úvěrového obchodu je zajišťována majetkovou hodnotou, která patří tomu, kdo zajištění poskytuje, jedná se o tzv. zástavní právo, které je v ČR upraveno v ustanoveních Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a v případě zástavního práva k cenným papírům platí ustanovení obsaţená v Zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 3 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 4 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 17

18 Pouţití zástavy, jako způsobu zajištění úvěrového obchodu, je vyjádřeno také přímo v úvěrové smlouvě. Dalším potřebným dokumentem ke sjednání věcného zajištění je zástavní smlouva, která musí obsahovat určení zástavy a zajišťované pohledávky. Typy věcného zajištění: - zástava věcí movitých, práv a pohledávek - zástava věcí nemovitých - předání (převedení) věci do vlastnictví - postoupení (cese) pohledávek b) podle svázanosti s pohledávkou na: Akcesorické zajištění je takové zajištění, které je nerozlučně spojeno s osudem konkrétní zajišťované pohledávky. Takové zajištění je pak moţné zřídit pouze k existující pohledávce. Ze zákona zaniká okamţikem zániku zajištěné pohledávky, tj. například splacením zajištěného úvěru. Abstraktní zajištění je takové, o jehoţ plnění můţe věřitel poţádat relativně bez vazby na zajišťovanou pohledávku, stojí samostatně, nezávisle na zajišťované pohledávce. Takové zajištění nezanikne automaticky se zánikem pohledávky, ale jejím uspokojením vznikne právo na vrácení záruky. Za nejkvalitnější formu zajištění úvěrových obchodů je povaţována specifická forma ručení, tzv. bankovní záruka 5. Právní úprava bankovních záruk je v ČR obsaţena v obchodním zákoníku a banky při jejich poskytování respektují Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na poţádání vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříţi, která však nejsou závaznou zákonnou normou. V případě poskytnutí tohoto zajištění úvěru je v pozici ručitele banka, která v písemné prohlášení, v záruční listině, prohlašuje, ţe uspokojí beneficienta této záruky do určité výše peněţní částky podle obsahu záruční listiny, jestliţe určitá třetí osoba nesplní svůj závazek, nebo budou-li naplněny jiné podmínky v záruční listině stanovené. Plnění je vţdy poskytováno v peněţité formě, i v případě, ţe bankovní záruka zajišťuje jiný neţ platební závazek. 5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

19 1.3. Úvěrový proces při poskytování podnikatelských úvěrů Úvěrové obchody zakládají mezi bankou (v postavení věřitele) a klientem (v postavení úvěrového dluţníka) dlouhodobé vztahy, které začínají prvním jednáním o poskytnutí úvěru a končí aţ splacením úvěru. Tento postup při poskytování úvěrových obchodů se nazývá úvěrový proces, který vyjadřuje vývoj jednotlivého úvěrového případu a můţeme ho rozdělit do několika etap: 1. Ţádost o poskytnutí úvěru 2. Úvěrová analýza 3. Uzavření úvěrové smlouvy 4. Kontrola dodrţování a plnění úvěrových podmínek 5. Splacení úvěru Na začátku kaţdého úvěrového procesu je v podstatě vţdy klient firma u níţ vzniká potřeba řešit nějakou situaci. Kaţdá firma v rámci svého podnikání musí financovat, při rozhodování o financování si musí zváţit: - poměr mezi cizím a vlastním kapitálem, - do čeho má investovat, - kolik cizího kapitálu můţe získat, - v jaké formě ho můţe získat, - za jakých podmínek ho můţe získat, - kolik má či můţe mít vlastního kapitálu a do čeho ho můţe vloţit, - kolik finančních prostředků potřebuje k realizaci podnikatelského záměru a jaký výnos z toho v budoucnu bude mít, - kolik kapitálu si musí udrţovat v pohotovosti k zajištění své likvidity. Firma by také měla při svém rozhodování brát v úvahu: - faktor rizika většinou si vybírá z mnoha variant a výsledky variant nemůţe přesně znát - faktor času současné rozhodnutí bude mít výsledek aţ za několik let, kdy dnešní hodnota peněţ je jiná neţ budoucí hodnota peněţ, která není předem známa. 19

20 Pokud se firma rozhodne, ţe svůj podnikatelský záměr bude realizovat s pomocí cizích zdrojů od banky, kontaktuje banku, aby si domluvila osobní schůzku za účelem zjištění moţností poskytnutí úvěru Žádost o poskytnutí úvěru První kontakt mezi bankou a klientem má zpravidla podobu úvodní schůzky, na níţ si obě strany vyjasňují své potřeby, cíle, moţnosti a podmínky, za jakých by se obchod realizoval. Při tomto ústním předjednání úvěru se většinou projednává schůdnost podnikatelského záměru klienta, výše poţadovaného úvěru, druh a účel úvěru, předpokládané čerpání a splacení úvěru, zajištění úvěru a případné další poţadované záruky. Zároveň se jedná o dokumentech, které je potřebné předloţit pro další projednávání a vyřizování úvěru. Výsledkem kladného jednání obou stran je sepsání a podání písemné ţádosti o poskytnutí úvěru ze strany klienta. Žádost o poskytnutí úvěru by měla obsahovat tyto podstatné údaje pro další vyřizování úvěru: - základní identifikace klienta jméno/název, adresa/sídlo, rodné číslo/ič, - poţadovaný druh úvěru, - výše úvěru a měnu v jaké je poţadováno poskytnutí, - navrhovaný způsob a předpokládané termíny čerpání a splácení úvěru, - navrhovaný způsob zajištění, - údaje o právních, majetkových, hospodářských a finančních poměrech klienta, - údaje o čerpaných úvěrech a obchodních spojeních k jiným bankám nebo dalším podnikatelským subjektům - seznam příloh předkládaných k úvěru jejich počet a druh je závislý na druhu a účelu poţadovaného úvěru. 20

21 Standardně užívané přílohy k žádosti o poskytnutí úvěru jsou: - doklad o právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku OR viz. Příloha č.1, výpis z ţivnostenského rejstříku atd.), - doklad totoţnosti jednající osoby, - daňové přiznání (viz. Příloha č.2) včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát za poslední účetní období (případně za více období, pokud se jedná o nového a také doposud neúvěrovaného klienta) v plném rozsahu (viz. Příloha č.3 a č.4) a přílohy tak, jak byly předány finančnímu úřadu (informace o vedení účetnictví, o změnách ve firmě, o počtu zaměstnanců, výkaz cash flow viz. Příloha č.11, atd. ) a k tomu aktuální účetní výkazy za poslední uzavřené období (rozvaha, výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřený měsíc nebo čtvrtletí) v plném rozsahu, - základní informace o společnosti a o novém předmětu financování, - zpracovaný podnikatelský záměr, který obsahuje analýzu oboru, ve kterém firma podniká nebo chce podnikat, analýzu odbytového zajištění, analýzu konkurenčního prostředí, analýzu výrobních faktorů (vybavení, prostory, materiál atd.), analýzu cen (vstupy a prodejní ceny), rozbor dodavatelského zajištění, kalkulace, očekávaný objem prodeje a rizika okolnostní (vliv cestovního ruchu z podnikání), - ekonomický a finanční výhled na dobu úvěrové angaţovanosti, - potvrzení o bezdluţnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušným zdravotním pojišťovnám (v některých případech je nahrazeno pouze čestným prohlášením ţadatele o úvěr), - prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům, - doklady týkající se navrhovaného zajištění, - prohlášení o majetku společníků a statutárních zástupců v případě avalu na směnce Úvěrová analýza Po sepsání ţádosti o poskytnutí úvěru nastává další fáze úvěrového procesu - prozkoumání ţádosti o úvěr a povolení úvěru, tzv. úvěrová analýza. Úvěrová analýza je v podstatě rozhodovací proces, jehoţ prvním krokem je stanovení bonity klienta, tzv. ratingu klienta. Stanovení bonity klienta je jedním ze stěţejních kriterií rozhodovacího procesu, jehoţ výsledkem je rozhodnutí, zda bude podnikatelský úvěr 21

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Mortgage loans and their refinancing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK,

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

VYHODNOCENÍ KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

VYHODNOCENÍ KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ KOMERČNÍ NEMOVITOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Financování malých a středních podniků Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Vargová studijní obor finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka,

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Leasing versus koupě

Leasing versus koupě Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Leasing versus koupě Contract hire versus purchase Bakalářská práce Radomír Švestka Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR

Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných bankami a stavebními spořitelnami v ČR Bakalářská práce Autor: Kateřina Kadlecová Bankovní management

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více