Bílá kniha. Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům. Duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha. Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům. Duben 2014"

Transkript

1 Bílá kniha Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům Duben 2014 Zpracoval Úřad HK ČR z podkladů od odborných sekcí a podnětů z komorové sítě

2 Váţené kolegyně, váţení kolegové, tak jak se stalo jiţ pravidlem, předkládám Vám dokument, pracovně nazvaný Bílá kniha, jehoţ obsahem jsou pozice Hospodářské komory České republiky k zásadním tématům podnikatelského prostředí České republiky reagující na poziční dokumenty politických stran, koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády. Při zpracování tohoto dokumentu vycházel Úřad HK ČR zejména z připomínek a názorů členů Komory k průběţně zpracovávaným pozičním dokumentům pro jednotlivé rezorty, které slouţí jako podklad pro jednání prezidenta a vedení HK ČR s ministry vlády. Věřím, ţe takto přehledně uspořádané informace Vám pomohou ve Vašich diskusích se členy komorové sítě a s představiteli krajských a místních úřadů a samospráv. Protoţe jde o ţivý dokument, který budeme pravidelně aktualizovat, uvítám Vaše připomínky, doplňky a náměty, abychom je mohli do Bílé knihy zapracovat. S úctou, Petr Kuţel prezident HK ČR

3 Seznam resortů: 1. Ministerstvo financí 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 3. Ministerstvo ţivotního prostředí 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu 5. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 6. Ministerstvo dopravy 7. Ministerstvo pro místní rozvoj 8. Ministerstvo zemědělství 9. Ministerstvo vnitra 10. Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády České republiky 1. Ministerstvo financí 1.1. Makroekonomické parametry Makroekonomické cíle vlády by měly být zaměřeny na zdravou rozpočtovou politiku, která bude respektovat nutnost zastavit další zadluţování, udrţet deficit státního rozpočtu a výši hrubého veřejného dluhu na HDP v rozsahu maastrichtských kritérií a celkově ozdravit veřejné finance. Rozpočtová disciplína však musí být doprovázena účinnými prorůstovými opatřeními, protoţe pouhé škrty v rozpočtu a sniţování investic vede k omezování poptávky a následně k niţšímu hospodářskému výkonu, propouštění zaměstnanců, niţšímu výběru daní a rozpočet je pak vyrovnáván jen dalšími škrty nebo zvyšováním daní. Souhlasíme rovněţ s nutností provést revizi mandatorních a kvazimandatorních výdajů. Ohledně státní expertízy pro investiční výstavbu u veřejných zakázek nejsou jasná kritéria této expertízy a zajištění její objektivity Daně HK ČR souhlasí se záměrem zlepšit efektivitu výběru daní a cel a zamezit daňovým únikům, jsme proti zvyšování daní obecně, protoţe to nepovzbuzuje chuť podnikat a tím zvyšovat zaměstnanost v podnicích, ale naopak vede to k růstu šedé ekonomiky a nezaměstnanosti. Naléhavě poţadujeme sníţit administrativní zátěţ v oblasti výběru daní. Je třeba okamţitě přijmout prováděcí předpisy k zákonným opatřením senátu č. 344/2013 o změně daňových předpisů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Poţadujeme zavést minimální lhůtu platnosti účetních a daňových zákonů minimálně po dobu volebního období, protoţe jejich neustálé novelizace podnikatele velice zatěţují a znemoţňují dlouhodobější plánování podnikatelských aktivit. Pokud jde o zřízení jedněch inkasních míst, která by měla sjednotit odvod daní a poplatků jako jsou daně z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, povaţujeme JIM za racionální návrh, jasně deklarovaný systém, který by měl komplikovaný systém výběru daní zefektivnit. Poţadujeme zachování výdajových paušálů pro daně z příjmů u OSVČ. Případné navrhované změny realizovat aţ na základě analýz postavení OSVČ ze všech hledisek, zejména rozdílů mezi OSVČ a zaměstnanci, rozdílů v činnostech řemeslných, výrobních, sluţeb a ostatních. Tyto analýzy by měly být provedeny v úzké součinnosti s organizacemi zastupujícími OSVČ včetně HK ČR.

4 Sníţení spotřební daně u motorové nafty o 2,- Kč na litr by mohlo přinést oţivení ekonomiky, aniţ by to mělo zásadní dopad na státní rozpočet. Usilovat o racionální a efektivní systém výběru daní a poplatků tak, aby jejich nepřiměřená část nebyla spotřebována tímto systémem (příkladem je výběr mýtného). 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí Upozorňujeme, ţe kritický demografický vývoj ovlivňuje negativně budoucí ekonomický růst, konkurenceschopnost i vlastní ţivotaschopnost české ekonomiky v důsledku klesajícího počtu mladých lidí vstupujících na trh práce a rostoucího počtu lidí odcházejících do důchodu zejména v odborných profesích a poţadujeme proto vypracování akčního programu jak těmto výzvám čelit. Poţadujeme, aby při přijímaných opatřeních byly v odborných komisích zapojeny všechny zainteresované strany, včetně podnikatelů zastupovaných HK ČR. Zvýšení zaměstnanosti by přinesla větší flexibilita v pracovních vztazích, která by umoţnila zaměstnávat potřebné pracovníky v případě nových zakázek a uvolňovat nadbytečné pracovníky v době poklesu výroby. Vláda také musí věnovat pozornost větší podpoře zkrácených pracovních úvazků a tím napomáhat zapojení do pracovního procesu nejen matkám s malými dětmi. Jsme proti plošnému zvyšování minimální mzdy, protoţe nepovede ke zvýšení zaměstnanosti. Výše minimální mzdy by měla být dohodnuta pro jednotlivá odvětví v rámci kolektivního vyjednávání. Aktivně podporujeme zavádění regionálních Paktů zaměstnanosti, které chápeme jaký významný nástroj spolupráce regionálních aktérů v oblasti prevence nezaměstnanosti. Poţadujeme navázání úzké spolupráce mezi pobočkami úřadů práce a místními zaměstnavateli a jejich reprezentací v HK ČR v souladu s Memorandem o spolupráci HK ČR s Úřadem práce. Vytvořit plošný systém ochrany existujících pracovních míst zásadní změnou řešení insolvence podnikatelských subjektů s důrazem na zachování pracovních míst. Toto opatření výrazně sníţí náklady na tvorbu nových podnikatelských míst a sníţí nezaměstnanost. Poţadujeme, aby vláda soustředila daleko větší pozornost na oblast zaměstnanosti mladých a ohroţených skupin na trhu práce, včetně podpory podnikání a podnikavosti. Vzhledem k tomu, ţe čím dál více roste význam dalšího vzdělávání, poţadujeme, aby došlo ke zvýšení úrovně rekvalifikací v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací. V této souvislosti také podporujeme legislativní úpravu, která by umoţňovala Úřadu práce ČR zadávat rekvalifikace v jiném reţimu neţ dle zákona o veřejných zakázkách. HK ČR usiluje o přijetí zákona O zajištění bezpečného provozu technických zařízení s vyšším stupněm zbytkového provozního rizika, který naváţe na právní předpisy platné před rokem Zákon by umoţnil vyřešit mimo jiné právní odpovědnost servisních techniků, revizních techniků, instalatérů, elektrikářů a dalších znalých osob, které při kontrole topných zařízení zjistí, ţe topná zařízení nejsou bezpečná. Pouţití značky CE u stavebních výrobků, které byly následně pouţity do stavby, vychází z prohlášení o vlastnostech a shodě s platnou evropskou legislativou. Pokud tyto výrobky nezaručují jejich bezpečný provoz ve stavbě, dochází porušování Nařízení EP a Rady 305/2011. HK ČR poţaduje, aby do jednání o řešení napětí v sociálně citlivých lokalitách byli zapojeni téţ místní podnikatelé a příslušné hospodářské komory, protoţe součástí řešení se musí stát podpora malého podnikání, vytváření nových pracovních míst, zavádění sluţeb na podporu zaměstnanosti apod.

5 3. Ministerstvo ţivotního prostředí Poţadujeme zajistit součinnosti při tvorbě nové legislativy v odpadovém hospodářství a zabezpečit tak rovné podmínky pro všechny původce, poţadujeme urychlené řešení situace ve výkupnách sběrných surovin, zde se běţně vykupují kradené suroviny, zejména kovy ze soukromého, veřejného i podnikatelského sektoru, stávající situace je neúnosná. Podporujeme a účastníme se vytváření efektivního odpadového hospodářství, současně klademe důraz na rozvoj ZEVO (zařízení na energetické vyuţití odpadu). Zásadně nesouhlasíme s vysokými poplatky za ostatní odpady, které jsou nespalitelné a ani jinak vyuţitelné, a proto musí být uloţeny na skládky. Poplatky, které budou platit podnikatelé za ostatní odpady a za odpady podobné komunálním, mají být pouţity na sníţení nákladů obcí na nakládání s komunálním odpadem. Budeme prosazovat taková opatření, která povedou k vyuţívání tuzemského surovinového potenciálu, včetně vyuţívání odpadů a druhotných surovin, ve prospěch konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR, a to při respektování ochrany ţivotního prostředí. Chceme spolupracovat na tvorbě nového Horního zákona tak, aby byl dlouhodobým nástrojem šetrného a racionálního vyuţívání tuzemských nerostných surovin a jedním z nástrojů konkurenceschopnosti českého podnikatelského sektoru. Podporujeme konkurenceschopnost v rámci ČR i v globálním kontextu předně při přijímání nových legislativních norem v ČR a EU; podporujeme maximální vyuţívání tuzemských nerostných surovin s důrazem na energetickou bezpečnost ČR; podporujeme efektivní vyuţívání druhotných surovin a fungující trh druhotných surovin. Podporujeme zlepšování kvality ovzduší s důrazem na akceptování a řešení specifických regionálních podmínek; podporujeme efektivní vyuţívání finančních prostředků na odstraňování starých ekologických zátěţí a při sanaci a rekultivaci vybraných území s důrazem na splnění všech poţadavků, tedy na transparentnost procesu, ekonomickou výhodnost a ekologickou relevanci. Podporujeme aktualizaci a naplňování Státní energetické koncepce ČR a Surovinové politiky ČR s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Zásadně nesouhlasíme se současným zněním ASEK ČR a SURPOL ČR. Doporučujeme v tuto chvíli zastavit schvalovací proces obou materiálů a tyto znovu seriózně a odborně projednat, zejména z pohledu vyuţívání tuzemského surovinového potenciálu ve prospěch konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR. Vyţadujeme hodnocení ekonomických a sociálních dopadů na podnikatelskou sféru při tvorbě a implementaci environmentální legislativy s důrazem na minimalizaci administrativních a finančních dopadů do podnikatelské sféry; prosazujeme zavádění dobrovolných přístupů v podnikatelské praxi s důrazem na materiálové a energetické úspory. prosazujeme postupy směřující k rozvoji a zavádění inovačních technologií a prosazování oprávněných zájmů podnikatelské sféry v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací. Poţadujeme zvýšení efektivity a zjednodušení postupů při posuzování vlivů procesů EIA a SEA. Nesouhlasíme s neustálým zvyšováním emisních závazků ČR vůči EU a to v prvé řadě z důvodů narušení globální konkurenceschopnosti českého průmyslu; v oblasti emisí CO2 v EU prakticky nedošlo ke sníţení veškerých světových emisí CO2, naopak došlo ke zvýšení, ale byla výrazně sníţená konkurenceschopnost EU jako celku a ČR. Nesouhlasíme s nesmyslnými ekologickými opatřeními vyváţet ekologické zatíţení a s tím i pracovní místa mimo území ČR. Například omezování těţby surovin a jejich náhrada surovinami těţenými v zahraničí (zpravidla s menšími poţadavky na ochranu ţivotního

6 prostředí) nebo omezováním ekologicky problematických výrob s tím, ţe potřebné výrobky budou dovezeny ze zemí s niţší úrovní ochrany ţivotního prostředí. Doporučujeme přehodnotit postoj MŢP a Vlády ČR k neprolomení územních limitů těţby hnědého uhlí a nepovolení těţby černého uhlí a metanu na Dole Frenštát v návaznosti na současné potřeby tuzemského průmyslu a energetiky, energetické bezpečnosti ČR a konkurenceschopnosti ČR v globální ekonomice. 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu 4.1. Podpora malého a středního podnikání Podnikatelé musí denně čelit problémům, mezi které patří nedostatek financí, nadbytečná a zbytečná regulace, rostoucí náklady na energie, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, chyby v zákoně o veřejných zakázkách, sloţitá daňová správa a další překáţky. K tomu se musí vypořádávat s neustálými změnami v parametrech regulace podnikání. Poţadujeme od vlády, aby vytvořila příznivé a stabilní prostředí, v němţ budou podnikatelé moci připravovat střednědobé i dlouhodobé podnikatelské plány, zvyšovat zaměstnanost, otevírat nové trhy, zavádět inovace. Navrhujeme proto vytvoření reprezentativní platformy, kde by zásadní otázky fungování státu byly projednávány za účasti všech hlavních aktérů včetně podnikatelů zastoupených HK ČR. Poţadujeme zajistit podporu malého a středního podnikání v souladu s evropskými principy a politikami (Small Business Act, usnesení výboru Evropského parlamentu pro průmysl, energetiku, vědu a výzkum z roku 2012), s cílem zvýšit podíl a váhu malých a středních firem v hospodářské struktuře ČR. Při přípravě nové legislativy je třeba důsledně dodrţovat princip mysli nejprve na malé tak, aby tato legislativa nepřinášela další administrativní zátěţ MSP a zváţit moţnost zavedení tzv. testu MSP. Vítáme záměr posílit úlohu Českomoravské záruční a rozvojové banky a navrhujeme, aby podpora malým a středním podnikatelům prostřednictvím jí poskytovaných záruk byla zvýšena ze stávajícího limitu 70% částky úvěru na 100 % poţadovaných komerčními bankami. Navrhujeme obnovit poskytování úvěrů, jako byl v minulosti program START, protoţe pro začínající podnikatele je velmi sloţité získat úvěr u bankovního ústavu i se zárukou ČMZRB, pokud ţadatel nemá nemovitý majetek pro zajištění. Poţadujeme přehodnotit přínos programu INOSTAR pro začínající podnikatele, protoţe jeho vyuţitelnost pro začínající podnikatele je podle nás nízká a vyuţít tyto prostředky na programy START a KREDIT. Ke zlepšení přístupu MSP k financování předkládáme návrh na zavedení speciální úvěrové karty pro malé a střední podniky, protoţe pro většinu MSP představuje získání úvěru v bance obtíţně překonatelnou bariéru. Úvěr čerpaný kartou by umoţnil malým podnikatelům pokrýt potřeby provozního financování a za splnění jasných podmínek by bylo moţné jej čerpat opakovaně. Projekt připravovaný HK ČR pod pracovním názvem Rašínova karta vychází z obdobného úspěšného projektu fungujícího jiţ deset let v Maďarsku. HK ČR je připravena s vládou na tomto projektu spolupracovat. Nabízí se i moţnost vyuţití evropských fondů. Realizace tohoto projektu by mohla významně oţivit drobné podnikání a následně pozitivně ovlivnit výběr daní a sníţit nezaměstnanost. HK ČR usiluje o přijetí zákona O zajištění bezpečného provozu technických zařízení s vyšším stupněm zbytkového provozního rizika, který naváţe na právní předpisy platné před rokem Zákon by umoţnil vyřešit mimo jiné právní odpovědnost servisních techniků, revizních techniků, instalatérů, elektrikářů a dalších znalých osob, které při kontrole topných zařízení zjistí, ţe topná zařízení nejsou bezpečná.

7 4.2. Podpora exportu HK ČR trvale volá po koordinovaném postupu MPO a MZV při provádění ekonomické diplomacie. Ţádá rovněţ, aby tato diplomacie byla prováděna v úzké spolupráci s podnikatelskými organizacemi včetně HK ČR. Příprava pracovníků z České republiky na působení na zastupitelských úřadech ČR a institucích EU a dalších mezinárodních organizací by měla zahrnovat téţ jejich seznámení se s poţadavky a potřebami podnikatelské sféry. Doporučujeme zvýšit efektivitu podpory exportu prostřednictvím ČEB a EGAP tak, aby místo stávající fixní minimální hranice českých výrobků 50%, byla zavedena nová pruţná hranice, odvíjena od dostupnosti tuzemských výrobků pro danou zakázku, přičemţ výše podpory by byla odvislá od výše tuzemských dodávek, coţ by zabránilo tomu, ţe český daňový poplatník podporuje prodej zahraničních výrobků. HK ČR poţaduje, aby spolupráce v rámci V4 zahrnovala rovněţ podnikatelskou dimenzi, stejně tak jako by měl strategický dialog s Německem, Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem a regionální spolupráce s těmito zeměmi zohledňovat potřeby a zájmy českých podniků. Nový rámec rozvojové spolupráce po roce 2015 se má zaměřit na hlavní hybatele rozvoje, mezi něţ patří na prvém místě soukromý sektor, který můţe nejvíce přispět k tvorbě růstu, nových pracovních míst a zvýšení výběru daní potřebných pro zajištění základních sociálních potřeb rozvojových zemí. Proto je třeba zapojit soukromý sektor do rozvojové spolupráce, hledat nové způsoby financování a společného postupu Energie a energetika Za stěţejní povaţujeme aktualizovat Státní energetickou koncepci ČR, na níţ je vázána většina strategických rozhodnutí a legislativních materiálů. Zatíţit poplatkem OZE veškerou exportovanou elektrickou energii, stejně jako elektrickou energii spotřebovanou v ČR. Zatíţit poplatkem OZE vlastní spotřebu při výrobě elektrické energie tak, jak je zatíţená poplatkem ostatní výroba v ČR. Osvobodit příspěvek na OZE od platby DPH, stát, který zavinil celý problém, by na něm neměl ještě vydělávat. Podporovat udrţitelný rozvoj systémů Centrálního zásobování teplem. Případný rozpad centrálního zásobování tepla by se negativně projevil v elektro-energetické bilanci státu i v oblasti ţivotního prostředí a také v cenách tepelné energie. Dokončit přípravu novelizace zákona o hospodaření s energiemi 406/2000 Sb. a v pozdějším znění s cílem provázat proškolení a zkoušky pracovníků oprávněných provádět instalaci a provázat ji se zákonem 179/2006 Sb. s cílem harmonizovat legislativu s Národní soustavou kvalifikací a jiţ fungujícím systémem zkoušek profesních kvalifikací. Energetika je veřejnou sluţbou, která musí být nediskriminačně poskytována (podnikatelské sféře a obyvatelstvu) vţdy s důrazem na oprávněné zájmy koncového odběratele. Podporujeme aktualizaci a naplňování Státní energetické koncepce ČR a Surovinové politiky ČR s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Zásadně nesouhlasíme se současným zněním ASEK ČR a SURPOL ČR. Doporučujeme v tuto chvíli zastavit schvalovací proces obou materiálů a tyto znovu seriózně a odborně projednat, zejména z pohledu vyuţívání tuzemského surovinového potenciálu ve prospěch konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR.

8 Podporujeme urychlené řešení situace kolem OZE. Pouţití výnosu z povolenek na sníţení nepřiměřených nákladů na OZE je jednou z mála moţností udrţet konkurenceschopnou cenu elektrické energie. Jsme pro co největší energetickou a surovinovou soběstačnost státu. Neztotoţňujeme se s nárůstem závislosti ČR na dodávce paliv, surovin a energie ze zahraničí. V tomto smyslu podporujeme dotěţení tuzemských zásob fosilních paliv a rozvoj těţby uranu za environmentálně přijatelných podmínek. Nesouhlasíme s neustálým zvyšováním emisních závazků ČR vůči EU a to v prvé řadě z důvodů narušení globální konkurenceschopnosti českého průmyslu. Podporujeme vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů s důrazem na respektování místních podmínek. Jako dotační prioritu spatřujeme dotaci do vývoje OZE za takových podmínek, aby jejich rozšiřování neznamenalo v budoucnu další náklady a dotování. Jejich vyuţívání nesmí v ţádném případě ohrozit konkurenceschopnost podnikatelů v ČR. Doporučujeme přehodnotit postoj MŢP a Vlády ČR k neprolomení územních limitů těţby hnědého uhlí a nepovolení těţby černého uhlí a metanu na Dole Frenštát v návaznosti na současné potřeby tuzemského průmyslu a energetiky, energetické bezpečnosti ČR a konkurenceschopnosti ČR v globální ekonomice. Prosazujeme úspory energií a zvyšování energetické účinnosti, nesouhlasíme ovšem se zaváděním závazných cílů pro ČR. Největší potenciál zvyšování energetické účinnosti a úspor energií spatřujeme u rodinných a bytových domů a veřejných budov. Nesouhlasíme s návrhy některých obchodních komor EU, které navrhují konkrétní povinnosti v energetické účinnosti a náleţitou odpovědnost za ně (i finanční) pro jednotlivé hospodářské komory. Zemní plyn sehrává jiţ řadu let významnou úlohu v zásobování našeho státu energií. Jeho význam se bude zřejmě i nadále zvyšovat a to v důsledku současného vývoje v energetice Evropské unie a také našeho státu. Pro naši republiku je nanejvýše nutné zajistit bezpečné dodávky tohoto paliva zejména v tzv. krizových stavech, tedy v období výpadku dodávek plynu nebo jeho nadstandardního odběru v době mimořádně chladného období. Jsme plně přesvědčeni, ţe je v ČR další rozvoj jaderné energetiky nezbytný, podporujeme ale takové řešení, které nezvýší ceny elektrické energie, doporučujeme výhledově zváţit moţnosti vyuţívání malých jaderných energetických zdrojů, zejména v teplárenství. Nesouhlasíme s vytěsňováním energeticky náročných výrob mimo území ČR a EU a to minimálně do doby, pokud za ně nebude zajištěna odpovídající náhrada, jedná se o export pracovních míst a environmentálního zatíţení. Plně podporujeme energetické vyuţívání odpadních energetických zdrojů a energeticky vyuţitelných odpadů včetně komunálních (po vytřídění). Podporujeme modernizaci energetické přenosové sítě. Dopady všech navrhovaných opatření vztahujících se k energetice, musí být posuzovány s ohledem na konkurenceschopnost ČR nejen v EU, ale také v globální ekonomice. Plně podporujeme stanovisko, ţe kaţdý stát EU musí především odpovídat za stav svojí energetiky a její stav nesmí mít negativní vlivy na ostatní členské státy. Nepodporujeme taková opatření, která s sebou přináší zvyšování administrativní zátěţe a mohou znamenat další nárůst cen energií pro koncové odběratele. Podporujeme rozvoj metody EPC (Energy Performance Contracting) a především návrh legislativních úprav pro rozvoj EPC u organizačních sloţek státu (dříve rozpočtových organizací). Podporujeme měkká opatření u malých a středních podniků. Z pohledu malých a středních podniků je nutné, aby energetické audity byly v prvé řadě cenově dostupné. Doporučujeme se orientovat na vyšší investice do vědy a výzkumu v této oblasti a do zavádění nových technologií ve výrobě, distribuci i spotřebě energií.

9 5. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 5.1. Vzdělávání V oblasti vzdělávání prosazujeme zavedení kvalifikačního modelu spolupráce škol a firem vyuţívání prvků duálního systému vzdělávání aplikovatelných na podmínky českého vzdělávacího systému (kompletní zajištění praktické výuky ve firmách, stipendia, účast firem při závěrečných zkouškách, konzultace obsahů školních vzdělávacích programů s firmami, daňové úlevy, prezentace příkladů dobré praxe, identifikace problémových oblastí a další) a vytvoření národního rámce pro realizaci této spolupráce, vytvoření podmínek v kariérním řádu pedagogických pracovníků, urychlení vydání metodického pokynu k daňovým úlevám - hrozí ztráta důvěry spolupracujících firem. Zejména v odborném školství hrozí velký nedostatek odborníků díky odchodu současné generace do důchodu. Navrhujeme změnu zákona o pedagogických pracovnících a vytvoření profesní kvalifikace v rámci NSK, která umoţní pedagogickým pracovníkům s praxí bez pedagogického vzdělání získat potřebné osvědčení o kvalifikaci. Navrhujeme vytvoření nástroje pro zajištění koordinace vzdělávací politiky, vytvoření platformy pro komunikaci státu, krajů, zaměstnavatelů, odborů. Poţadujeme výraznější podporu dalšího vzdělávání dospělých. To musí zahrnovat oborovou optimalizaci rekvalifikací ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů, podporu kvality dalšího vzdělávání s vyuţitím ratingu institucí dalšího vzdělávání, zařazení dalšího vzdělávání jako plnohodnotného segmentu do vzdělávací soustavy, trvalý rozvoj a údrţbu Národní soustavy kvalifikací (NSK)jako klíčového prvku systému dalšího vzdělávání a garance její kompatibility s Národní soustavou povolání (NSP), koordinaci obsahu RVP a standardů NSK. Budeme usilovat o rozvoj Národní soustavy kvalifikací jako trvalého systému respektujícího technologický vývoj a rozvíjeného jako základní nástroj udrţení konkurenceschopnosti ČR v oblasti lidských zdrojů. Je třeba podpořit vyuţívání prostředků z OP VK resp. OP VVV a změnit současný stav implementace, kdy extrémní formalismus a opomíjení podstaty řešení odrazují od realizace projektů a paralyzují tak implementaci. Je třeba zvýšit podíl zaměstnavatelů na věcném posouzení plánů intervencí v OP VVV a nastavit implementaci OP VVV tak, aby pravidla řízení projektů a intervencí zajišťovala vyváţené role a pozice toho, kdo dotaci přiděluje a toho, kdo ji čerpá a realizuje. Problém s nedostatkem míst v předškolních zařízeních je třeba řešit hned. Není moţné čekat na výstavbu nových MŠ v horizontu několika let. Demografická vlna se přesouvá do prvních ročníků ZŠ. HK ČR je připravena podpořit rozvoj firemních školek za předpokladu, ţe budou zavedeny daňové úlevy pro firmy, které školky zřídí. Stát také musí pomoci s hledáním vhodných pedagogů pro tento typ zařízení. Poţadujeme optimalizaci oborové struktury sekundárního vzdělávání ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů, optimalizaci oborové struktury v krajích, podporu uzavírání sektorových dohod. Změna financování regionálního školství je nutná. Pro potřeby technických a přírodovědných oborů je třeba na ZŠ posílit a zkvalitnit zejména výuku matematiky a angličtiny. Dále poţadujeme zvýšení počtu hodin věnovaných polytechnické výuce se zapojením moderních metod. Poţadujeme vytvořit předpoklady pro spolupráci škol a firem v rámci sekundárního vzdělávání. Navrhujeme kvalifikační systém vzdělávání s důrazem na realizaci odborného výcviku a odborné praxe ve firmách, vytvoření národního rámce pro realizaci této spolupráce, vytvoření podmínek v kariérním řádu pedagogů a urychlení přijetí metodického pokynu k daňovým úlevám spolupracujcích firem. Oborová struktura sekundárního vzdělávání by měla mít vazbu na potřeby zaměstnavatelů. Podpora dalšího vzdělávání dospělých by měla být plnohodnotnou součástí vzdělávací soustavy a zahrnovat oborovou optimalizaci rekvalifikací dle potřeb zaměstnavatelů, tvorbu profesních kvalifikací vyţadovaných trhem práce bez institucionálních bariér,

10 vyuţití ratingu institucí dalšího vzdělávání, trvalý rozvoj a údrţbu NSK jako garance kompatibility s NSP. Poţadujeme změnu organizace terciárního vzdělávání, která by zajistila praktickou uplatnitelnost absolventů bakalářského studia. Navrhujeme změnit organizaci vyšších odborných škol Věda, výzkum a inovace Stávající i nově budované výzkumné kapacity mají slouţit k tomu, aby v České republice byla dlouhodobě pěstována vzdělanost a věda, zároveň byl podporován výzkum a vývoj ke zvyšování kvality ţivota obyvatel České republiky a podporována konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost země. Základní i aplikovaný výzkum musí být orientován tak, aby výstupy byly v maximální míře uplatnitelné v hospodářství ČR, a aby se projevily v konkurenceschopnosti ČR. HK ČR dlouhodobě volá po tom, aby podpora aplikovaného výzkumu byla zvýšena a byl přehodnocen systém financování Akademie věd a jejích ústavů z hlediska jejich skutečného přínosu a podpory inovací a posílení provázanosti s potřebami průmyslu. Aplikovaný výzkum nemůţe být v ţádném případě sniţován na úkor základního výzkumu. Protoţe to znamená, ţe je reálně ohroţena konkurenceschopnost. Poţadujeme, aby základní výzkum nebyl v ţádném případě jakkoliv (v prvé řadě finančně) upřednostňován před, pro nás stěţejním, aplikovaným výzkumem. Jakékoliv takové snahy nemohou být ze strany HK ČR podpořeny. Financování základního i aplikovaného výzkumu z veřejných zdrojů v maximální míře podmiňovat spolupracíi a podílem financování ze soukromých zdrojů z aplikační sféry. Je třeba zajistit zainteresování výzkumných organizací na získávání finančních prostředků jiným způsobem neţ jen přímými dotacemi ze státního rozpočtu. HK ČR navrhla zavést dotované inovační vouchery platné celostátně pro firmy, které si těmito vouchery objednají výzkum a vývoj od institucí v ČR (Akademie věd, vysoké školy, výzkumné ústavy) a tím zaměřit výzkum na skutečné potřeby trhu a firem a poskytnou výzkumným a vývojovým pracovištím nezbytnou podporu. Bude třeba důsledně sledovat praktickou uplatnitelnost výsledků VaVaI a vyhodnocovat jejich přínos pro konkurenceschopnost a trh. Zavést systém pro účinné hodnocení dosaţených výsledků VaVaI (transfer znalostí a technologií do praxe, komercializace výzkumu), na jehoţ základě by mělo být stanoveno financování základního a aplikovaného výzkumu. Poţadujeme důsledné sledování praktické uplatnitelnosti výsledků VaVaI a vyhodnocení jejich přínosu pro konkurenceschopnost a trh. Chybějící systém pro hodnocení výsledků není tak v současnosti dostatečně motivující pro jednotlivé výzkumné organizace. Schopnost uvést do praxe konečné výsledky a fakticky je zpeněţit, je tak stěţejní informací pro hodnocení výsledků VaVaI i plánovaní jeho financování. Je z praktických důvodů ţádoucí koncentrovat základní výzkum na úrovni EU tak, aby nebyly řešeny jednotlivé úkoly členskými zeměmi, ale aby došlo ke koncentraci finančních prostředků, lidských zdrojů, infrastruktury pro základní výzkum a v neposlední řadě i k plošnému vyuţití výsledků základního výzkumu aplikační sférou v EU. Základním parametrem pro posuzování účinnosti finančních prostředků vynakládaných v rámci EU i jednotlivých členských zemí na vědu, výzkum a inovace musí být růst konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Doslova klíčová je volba hlavních témat a okruhů základního výzkumu podporovaných z veřejných prostředků, které musí respektovat realitu globálního trhu a aplikační moţnosti podnikatelského sektoru v celé EU.

11 V rámci posilování synergických efektů v základním výzkumu v celé EU je nezbytné vytvářet pruţné sítě výzkumných pracovišť lokalizovaných v jednotlivých regionech EU na principu politiky soudrţnosti. HK ČR zásadně nesouhlasí s financováním udrţitelnosti projektů základního výzkumu realizovaných v rámci OP VaVpI na úkor aplikovaného výzkumu. Trváme na tom, aby udrţitelnost byla realizována v rámci soutěţních přihlášek. Vhodnou motivací je nutné podpořit spolupráci aplikační sféry s VŠ případně s výzkumnými organizacemi, například bonusem při hodnocení přihlášek projektů. K tomu, aby byl celý systém podpory vědy a výzkumu ufinancovatelný, nesl praktické výsledky a byl konkurenceschopný v evropském měřítku, je nezbytné efektivně a účelně vyuţít evropské fondy v období Nezbytné jsou zejména investice v Praze, která z této podpory byla dosud evropskými pravidly vyloučena a ztrácí tak postavení ve výzkumu ve světovém srovnání. Tyto prostředky je třeba vyuţít jako neinvestiční, ovšem takovým způsobem, aby nejen přinesly výsledky do roku 2020, ale aby pomohly změnit celý systém tak, aby nadále nebyl extrémně závislý na dotacích ze strany státu. Povaţujeme za nezbytné řešit udrţitelnost center vybudovaných z OP VaVpI v intencích projektů připravených ke zřízení jednotlivých center. Mezi podstatné náleţitosti zmiňovaných projektů patří i informace o zajištění budoucího financování center. Jiţ před jejich zřízením bylo tedy zřejmé, jakým způsobem bude zajištěno jejich financování. Povaţujeme za klíčové dodrţet v projektech deklarovaný způsob financování, neboť i na základě těchto informací bylo vydané rozhodnutí o zřícení toho kterého centra. Pokud tedy nebudou předem definované podmínky financování naplněny, lze se domnívat, ţe dojde k porušení pravidel výběru projektů se všemi důsledky, tedy i k narušení hospodářské soutěţe. Poţadujeme personální rekonstrukci Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace tak, aby v ní bylo větší zastoupení podnikatelů a jednotlivé sektory měly paritní zastoupení. Perspektivně podporujeme vznik samostatného ministerstva pro vysoké školy a vědu, výzkum a inovace a s tím i rekonstrukci celé infrastruktury vědy, výzkumu a inovací s cílem výrazného zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 6. Ministerstvo dopravy 6.1. Obecné poţadavky Posílit dlouhodobou koncepční práci ministerstva a zajistit jeho návrat k prosazování celostátních priorit ve výstavbě dopravní infrastruktury (obnova řídící role vůči Ředitelství silnic a dálnic, Správa ţelezniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest). Obnovit realizaci opatření navrţených v Dopravní politice ČR z r Urychlit přípravu dopravních staveb změnou zákonných norem, obnovit zakázky pro stavební sektor; urychlit veřejné obchodní soutěţe na projektové práce a inţenýring pro úspěšné dočerpání přidělených prostředků z EU pro Operační program doprava I a přijmout opatření, aby nebylo ohroţeno čerpání Operační program doprava II od r Standardizovat hodnocení dopravních projektů v průběhu investičního cyklu (příprava, realizace, provoz, údrţba a modernizace). Systémově řešit uplatnění projektů PPP při výstavbě dopravní infrastruktury, určit obecná pravidla pro jejich vyuţití a standardizovat postup jejich přípravy. Zvýšit podíl ze spotřební daně do SFDI. Zajistit opravy komunikací a zejména mostů, které jsou v katastrofálním stavu. Zajistit systémovou podporu veřejných logistických center a multimodální dopravy. Posílit podporu základní dopravní obsluţnosti včetně účinných finančních nástrojů na podporu obnovy vozidlového parku v linkové i ţelezniční dopravě (včetně vyuţití OPD II).

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků

Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta ekonomických a sociálních věd Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků (podtitul práce) Bakalářská práce Autor: Josef Lank Bankovní management

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více