Bílá kniha. Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům. Duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha. Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům. Duben 2014"

Transkript

1 Bílá kniha Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům Duben 2014 Zpracoval Úřad HK ČR z podkladů od odborných sekcí a podnětů z komorové sítě

2 Váţené kolegyně, váţení kolegové, tak jak se stalo jiţ pravidlem, předkládám Vám dokument, pracovně nazvaný Bílá kniha, jehoţ obsahem jsou pozice Hospodářské komory České republiky k zásadním tématům podnikatelského prostředí České republiky reagující na poziční dokumenty politických stran, koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády. Při zpracování tohoto dokumentu vycházel Úřad HK ČR zejména z připomínek a názorů členů Komory k průběţně zpracovávaným pozičním dokumentům pro jednotlivé rezorty, které slouţí jako podklad pro jednání prezidenta a vedení HK ČR s ministry vlády. Věřím, ţe takto přehledně uspořádané informace Vám pomohou ve Vašich diskusích se členy komorové sítě a s představiteli krajských a místních úřadů a samospráv. Protoţe jde o ţivý dokument, který budeme pravidelně aktualizovat, uvítám Vaše připomínky, doplňky a náměty, abychom je mohli do Bílé knihy zapracovat. S úctou, Petr Kuţel prezident HK ČR

3 Seznam resortů: 1. Ministerstvo financí 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 3. Ministerstvo ţivotního prostředí 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu 5. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 6. Ministerstvo dopravy 7. Ministerstvo pro místní rozvoj 8. Ministerstvo zemědělství 9. Ministerstvo vnitra 10. Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády České republiky 1. Ministerstvo financí 1.1. Makroekonomické parametry Makroekonomické cíle vlády by měly být zaměřeny na zdravou rozpočtovou politiku, která bude respektovat nutnost zastavit další zadluţování, udrţet deficit státního rozpočtu a výši hrubého veřejného dluhu na HDP v rozsahu maastrichtských kritérií a celkově ozdravit veřejné finance. Rozpočtová disciplína však musí být doprovázena účinnými prorůstovými opatřeními, protoţe pouhé škrty v rozpočtu a sniţování investic vede k omezování poptávky a následně k niţšímu hospodářskému výkonu, propouštění zaměstnanců, niţšímu výběru daní a rozpočet je pak vyrovnáván jen dalšími škrty nebo zvyšováním daní. Souhlasíme rovněţ s nutností provést revizi mandatorních a kvazimandatorních výdajů. Ohledně státní expertízy pro investiční výstavbu u veřejných zakázek nejsou jasná kritéria této expertízy a zajištění její objektivity Daně HK ČR souhlasí se záměrem zlepšit efektivitu výběru daní a cel a zamezit daňovým únikům, jsme proti zvyšování daní obecně, protoţe to nepovzbuzuje chuť podnikat a tím zvyšovat zaměstnanost v podnicích, ale naopak vede to k růstu šedé ekonomiky a nezaměstnanosti. Naléhavě poţadujeme sníţit administrativní zátěţ v oblasti výběru daní. Je třeba okamţitě přijmout prováděcí předpisy k zákonným opatřením senátu č. 344/2013 o změně daňových předpisů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Poţadujeme zavést minimální lhůtu platnosti účetních a daňových zákonů minimálně po dobu volebního období, protoţe jejich neustálé novelizace podnikatele velice zatěţují a znemoţňují dlouhodobější plánování podnikatelských aktivit. Pokud jde o zřízení jedněch inkasních míst, která by měla sjednotit odvod daní a poplatků jako jsou daně z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, povaţujeme JIM za racionální návrh, jasně deklarovaný systém, který by měl komplikovaný systém výběru daní zefektivnit. Poţadujeme zachování výdajových paušálů pro daně z příjmů u OSVČ. Případné navrhované změny realizovat aţ na základě analýz postavení OSVČ ze všech hledisek, zejména rozdílů mezi OSVČ a zaměstnanci, rozdílů v činnostech řemeslných, výrobních, sluţeb a ostatních. Tyto analýzy by měly být provedeny v úzké součinnosti s organizacemi zastupujícími OSVČ včetně HK ČR.

4 Sníţení spotřební daně u motorové nafty o 2,- Kč na litr by mohlo přinést oţivení ekonomiky, aniţ by to mělo zásadní dopad na státní rozpočet. Usilovat o racionální a efektivní systém výběru daní a poplatků tak, aby jejich nepřiměřená část nebyla spotřebována tímto systémem (příkladem je výběr mýtného). 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí Upozorňujeme, ţe kritický demografický vývoj ovlivňuje negativně budoucí ekonomický růst, konkurenceschopnost i vlastní ţivotaschopnost české ekonomiky v důsledku klesajícího počtu mladých lidí vstupujících na trh práce a rostoucího počtu lidí odcházejících do důchodu zejména v odborných profesích a poţadujeme proto vypracování akčního programu jak těmto výzvám čelit. Poţadujeme, aby při přijímaných opatřeních byly v odborných komisích zapojeny všechny zainteresované strany, včetně podnikatelů zastupovaných HK ČR. Zvýšení zaměstnanosti by přinesla větší flexibilita v pracovních vztazích, která by umoţnila zaměstnávat potřebné pracovníky v případě nových zakázek a uvolňovat nadbytečné pracovníky v době poklesu výroby. Vláda také musí věnovat pozornost větší podpoře zkrácených pracovních úvazků a tím napomáhat zapojení do pracovního procesu nejen matkám s malými dětmi. Jsme proti plošnému zvyšování minimální mzdy, protoţe nepovede ke zvýšení zaměstnanosti. Výše minimální mzdy by měla být dohodnuta pro jednotlivá odvětví v rámci kolektivního vyjednávání. Aktivně podporujeme zavádění regionálních Paktů zaměstnanosti, které chápeme jaký významný nástroj spolupráce regionálních aktérů v oblasti prevence nezaměstnanosti. Poţadujeme navázání úzké spolupráce mezi pobočkami úřadů práce a místními zaměstnavateli a jejich reprezentací v HK ČR v souladu s Memorandem o spolupráci HK ČR s Úřadem práce. Vytvořit plošný systém ochrany existujících pracovních míst zásadní změnou řešení insolvence podnikatelských subjektů s důrazem na zachování pracovních míst. Toto opatření výrazně sníţí náklady na tvorbu nových podnikatelských míst a sníţí nezaměstnanost. Poţadujeme, aby vláda soustředila daleko větší pozornost na oblast zaměstnanosti mladých a ohroţených skupin na trhu práce, včetně podpory podnikání a podnikavosti. Vzhledem k tomu, ţe čím dál více roste význam dalšího vzdělávání, poţadujeme, aby došlo ke zvýšení úrovně rekvalifikací v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací. V této souvislosti také podporujeme legislativní úpravu, která by umoţňovala Úřadu práce ČR zadávat rekvalifikace v jiném reţimu neţ dle zákona o veřejných zakázkách. HK ČR usiluje o přijetí zákona O zajištění bezpečného provozu technických zařízení s vyšším stupněm zbytkového provozního rizika, který naváţe na právní předpisy platné před rokem Zákon by umoţnil vyřešit mimo jiné právní odpovědnost servisních techniků, revizních techniků, instalatérů, elektrikářů a dalších znalých osob, které při kontrole topných zařízení zjistí, ţe topná zařízení nejsou bezpečná. Pouţití značky CE u stavebních výrobků, které byly následně pouţity do stavby, vychází z prohlášení o vlastnostech a shodě s platnou evropskou legislativou. Pokud tyto výrobky nezaručují jejich bezpečný provoz ve stavbě, dochází porušování Nařízení EP a Rady 305/2011. HK ČR poţaduje, aby do jednání o řešení napětí v sociálně citlivých lokalitách byli zapojeni téţ místní podnikatelé a příslušné hospodářské komory, protoţe součástí řešení se musí stát podpora malého podnikání, vytváření nových pracovních míst, zavádění sluţeb na podporu zaměstnanosti apod.

5 3. Ministerstvo ţivotního prostředí Poţadujeme zajistit součinnosti při tvorbě nové legislativy v odpadovém hospodářství a zabezpečit tak rovné podmínky pro všechny původce, poţadujeme urychlené řešení situace ve výkupnách sběrných surovin, zde se běţně vykupují kradené suroviny, zejména kovy ze soukromého, veřejného i podnikatelského sektoru, stávající situace je neúnosná. Podporujeme a účastníme se vytváření efektivního odpadového hospodářství, současně klademe důraz na rozvoj ZEVO (zařízení na energetické vyuţití odpadu). Zásadně nesouhlasíme s vysokými poplatky za ostatní odpady, které jsou nespalitelné a ani jinak vyuţitelné, a proto musí být uloţeny na skládky. Poplatky, které budou platit podnikatelé za ostatní odpady a za odpady podobné komunálním, mají být pouţity na sníţení nákladů obcí na nakládání s komunálním odpadem. Budeme prosazovat taková opatření, která povedou k vyuţívání tuzemského surovinového potenciálu, včetně vyuţívání odpadů a druhotných surovin, ve prospěch konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR, a to při respektování ochrany ţivotního prostředí. Chceme spolupracovat na tvorbě nového Horního zákona tak, aby byl dlouhodobým nástrojem šetrného a racionálního vyuţívání tuzemských nerostných surovin a jedním z nástrojů konkurenceschopnosti českého podnikatelského sektoru. Podporujeme konkurenceschopnost v rámci ČR i v globálním kontextu předně při přijímání nových legislativních norem v ČR a EU; podporujeme maximální vyuţívání tuzemských nerostných surovin s důrazem na energetickou bezpečnost ČR; podporujeme efektivní vyuţívání druhotných surovin a fungující trh druhotných surovin. Podporujeme zlepšování kvality ovzduší s důrazem na akceptování a řešení specifických regionálních podmínek; podporujeme efektivní vyuţívání finančních prostředků na odstraňování starých ekologických zátěţí a při sanaci a rekultivaci vybraných území s důrazem na splnění všech poţadavků, tedy na transparentnost procesu, ekonomickou výhodnost a ekologickou relevanci. Podporujeme aktualizaci a naplňování Státní energetické koncepce ČR a Surovinové politiky ČR s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Zásadně nesouhlasíme se současným zněním ASEK ČR a SURPOL ČR. Doporučujeme v tuto chvíli zastavit schvalovací proces obou materiálů a tyto znovu seriózně a odborně projednat, zejména z pohledu vyuţívání tuzemského surovinového potenciálu ve prospěch konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR. Vyţadujeme hodnocení ekonomických a sociálních dopadů na podnikatelskou sféru při tvorbě a implementaci environmentální legislativy s důrazem na minimalizaci administrativních a finančních dopadů do podnikatelské sféry; prosazujeme zavádění dobrovolných přístupů v podnikatelské praxi s důrazem na materiálové a energetické úspory. prosazujeme postupy směřující k rozvoji a zavádění inovačních technologií a prosazování oprávněných zájmů podnikatelské sféry v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací. Poţadujeme zvýšení efektivity a zjednodušení postupů při posuzování vlivů procesů EIA a SEA. Nesouhlasíme s neustálým zvyšováním emisních závazků ČR vůči EU a to v prvé řadě z důvodů narušení globální konkurenceschopnosti českého průmyslu; v oblasti emisí CO2 v EU prakticky nedošlo ke sníţení veškerých světových emisí CO2, naopak došlo ke zvýšení, ale byla výrazně sníţená konkurenceschopnost EU jako celku a ČR. Nesouhlasíme s nesmyslnými ekologickými opatřeními vyváţet ekologické zatíţení a s tím i pracovní místa mimo území ČR. Například omezování těţby surovin a jejich náhrada surovinami těţenými v zahraničí (zpravidla s menšími poţadavky na ochranu ţivotního

6 prostředí) nebo omezováním ekologicky problematických výrob s tím, ţe potřebné výrobky budou dovezeny ze zemí s niţší úrovní ochrany ţivotního prostředí. Doporučujeme přehodnotit postoj MŢP a Vlády ČR k neprolomení územních limitů těţby hnědého uhlí a nepovolení těţby černého uhlí a metanu na Dole Frenštát v návaznosti na současné potřeby tuzemského průmyslu a energetiky, energetické bezpečnosti ČR a konkurenceschopnosti ČR v globální ekonomice. 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu 4.1. Podpora malého a středního podnikání Podnikatelé musí denně čelit problémům, mezi které patří nedostatek financí, nadbytečná a zbytečná regulace, rostoucí náklady na energie, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, chyby v zákoně o veřejných zakázkách, sloţitá daňová správa a další překáţky. K tomu se musí vypořádávat s neustálými změnami v parametrech regulace podnikání. Poţadujeme od vlády, aby vytvořila příznivé a stabilní prostředí, v němţ budou podnikatelé moci připravovat střednědobé i dlouhodobé podnikatelské plány, zvyšovat zaměstnanost, otevírat nové trhy, zavádět inovace. Navrhujeme proto vytvoření reprezentativní platformy, kde by zásadní otázky fungování státu byly projednávány za účasti všech hlavních aktérů včetně podnikatelů zastoupených HK ČR. Poţadujeme zajistit podporu malého a středního podnikání v souladu s evropskými principy a politikami (Small Business Act, usnesení výboru Evropského parlamentu pro průmysl, energetiku, vědu a výzkum z roku 2012), s cílem zvýšit podíl a váhu malých a středních firem v hospodářské struktuře ČR. Při přípravě nové legislativy je třeba důsledně dodrţovat princip mysli nejprve na malé tak, aby tato legislativa nepřinášela další administrativní zátěţ MSP a zváţit moţnost zavedení tzv. testu MSP. Vítáme záměr posílit úlohu Českomoravské záruční a rozvojové banky a navrhujeme, aby podpora malým a středním podnikatelům prostřednictvím jí poskytovaných záruk byla zvýšena ze stávajícího limitu 70% částky úvěru na 100 % poţadovaných komerčními bankami. Navrhujeme obnovit poskytování úvěrů, jako byl v minulosti program START, protoţe pro začínající podnikatele je velmi sloţité získat úvěr u bankovního ústavu i se zárukou ČMZRB, pokud ţadatel nemá nemovitý majetek pro zajištění. Poţadujeme přehodnotit přínos programu INOSTAR pro začínající podnikatele, protoţe jeho vyuţitelnost pro začínající podnikatele je podle nás nízká a vyuţít tyto prostředky na programy START a KREDIT. Ke zlepšení přístupu MSP k financování předkládáme návrh na zavedení speciální úvěrové karty pro malé a střední podniky, protoţe pro většinu MSP představuje získání úvěru v bance obtíţně překonatelnou bariéru. Úvěr čerpaný kartou by umoţnil malým podnikatelům pokrýt potřeby provozního financování a za splnění jasných podmínek by bylo moţné jej čerpat opakovaně. Projekt připravovaný HK ČR pod pracovním názvem Rašínova karta vychází z obdobného úspěšného projektu fungujícího jiţ deset let v Maďarsku. HK ČR je připravena s vládou na tomto projektu spolupracovat. Nabízí se i moţnost vyuţití evropských fondů. Realizace tohoto projektu by mohla významně oţivit drobné podnikání a následně pozitivně ovlivnit výběr daní a sníţit nezaměstnanost. HK ČR usiluje o přijetí zákona O zajištění bezpečného provozu technických zařízení s vyšším stupněm zbytkového provozního rizika, který naváţe na právní předpisy platné před rokem Zákon by umoţnil vyřešit mimo jiné právní odpovědnost servisních techniků, revizních techniků, instalatérů, elektrikářů a dalších znalých osob, které při kontrole topných zařízení zjistí, ţe topná zařízení nejsou bezpečná.

7 4.2. Podpora exportu HK ČR trvale volá po koordinovaném postupu MPO a MZV při provádění ekonomické diplomacie. Ţádá rovněţ, aby tato diplomacie byla prováděna v úzké spolupráci s podnikatelskými organizacemi včetně HK ČR. Příprava pracovníků z České republiky na působení na zastupitelských úřadech ČR a institucích EU a dalších mezinárodních organizací by měla zahrnovat téţ jejich seznámení se s poţadavky a potřebami podnikatelské sféry. Doporučujeme zvýšit efektivitu podpory exportu prostřednictvím ČEB a EGAP tak, aby místo stávající fixní minimální hranice českých výrobků 50%, byla zavedena nová pruţná hranice, odvíjena od dostupnosti tuzemských výrobků pro danou zakázku, přičemţ výše podpory by byla odvislá od výše tuzemských dodávek, coţ by zabránilo tomu, ţe český daňový poplatník podporuje prodej zahraničních výrobků. HK ČR poţaduje, aby spolupráce v rámci V4 zahrnovala rovněţ podnikatelskou dimenzi, stejně tak jako by měl strategický dialog s Německem, Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Maďarskem a regionální spolupráce s těmito zeměmi zohledňovat potřeby a zájmy českých podniků. Nový rámec rozvojové spolupráce po roce 2015 se má zaměřit na hlavní hybatele rozvoje, mezi něţ patří na prvém místě soukromý sektor, který můţe nejvíce přispět k tvorbě růstu, nových pracovních míst a zvýšení výběru daní potřebných pro zajištění základních sociálních potřeb rozvojových zemí. Proto je třeba zapojit soukromý sektor do rozvojové spolupráce, hledat nové způsoby financování a společného postupu Energie a energetika Za stěţejní povaţujeme aktualizovat Státní energetickou koncepci ČR, na níţ je vázána většina strategických rozhodnutí a legislativních materiálů. Zatíţit poplatkem OZE veškerou exportovanou elektrickou energii, stejně jako elektrickou energii spotřebovanou v ČR. Zatíţit poplatkem OZE vlastní spotřebu při výrobě elektrické energie tak, jak je zatíţená poplatkem ostatní výroba v ČR. Osvobodit příspěvek na OZE od platby DPH, stát, který zavinil celý problém, by na něm neměl ještě vydělávat. Podporovat udrţitelný rozvoj systémů Centrálního zásobování teplem. Případný rozpad centrálního zásobování tepla by se negativně projevil v elektro-energetické bilanci státu i v oblasti ţivotního prostředí a také v cenách tepelné energie. Dokončit přípravu novelizace zákona o hospodaření s energiemi 406/2000 Sb. a v pozdějším znění s cílem provázat proškolení a zkoušky pracovníků oprávněných provádět instalaci a provázat ji se zákonem 179/2006 Sb. s cílem harmonizovat legislativu s Národní soustavou kvalifikací a jiţ fungujícím systémem zkoušek profesních kvalifikací. Energetika je veřejnou sluţbou, která musí být nediskriminačně poskytována (podnikatelské sféře a obyvatelstvu) vţdy s důrazem na oprávněné zájmy koncového odběratele. Podporujeme aktualizaci a naplňování Státní energetické koncepce ČR a Surovinové politiky ČR s ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Zásadně nesouhlasíme se současným zněním ASEK ČR a SURPOL ČR. Doporučujeme v tuto chvíli zastavit schvalovací proces obou materiálů a tyto znovu seriózně a odborně projednat, zejména z pohledu vyuţívání tuzemského surovinového potenciálu ve prospěch konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v ČR.

8 Podporujeme urychlené řešení situace kolem OZE. Pouţití výnosu z povolenek na sníţení nepřiměřených nákladů na OZE je jednou z mála moţností udrţet konkurenceschopnou cenu elektrické energie. Jsme pro co největší energetickou a surovinovou soběstačnost státu. Neztotoţňujeme se s nárůstem závislosti ČR na dodávce paliv, surovin a energie ze zahraničí. V tomto smyslu podporujeme dotěţení tuzemských zásob fosilních paliv a rozvoj těţby uranu za environmentálně přijatelných podmínek. Nesouhlasíme s neustálým zvyšováním emisních závazků ČR vůči EU a to v prvé řadě z důvodů narušení globální konkurenceschopnosti českého průmyslu. Podporujeme vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů s důrazem na respektování místních podmínek. Jako dotační prioritu spatřujeme dotaci do vývoje OZE za takových podmínek, aby jejich rozšiřování neznamenalo v budoucnu další náklady a dotování. Jejich vyuţívání nesmí v ţádném případě ohrozit konkurenceschopnost podnikatelů v ČR. Doporučujeme přehodnotit postoj MŢP a Vlády ČR k neprolomení územních limitů těţby hnědého uhlí a nepovolení těţby černého uhlí a metanu na Dole Frenštát v návaznosti na současné potřeby tuzemského průmyslu a energetiky, energetické bezpečnosti ČR a konkurenceschopnosti ČR v globální ekonomice. Prosazujeme úspory energií a zvyšování energetické účinnosti, nesouhlasíme ovšem se zaváděním závazných cílů pro ČR. Největší potenciál zvyšování energetické účinnosti a úspor energií spatřujeme u rodinných a bytových domů a veřejných budov. Nesouhlasíme s návrhy některých obchodních komor EU, které navrhují konkrétní povinnosti v energetické účinnosti a náleţitou odpovědnost za ně (i finanční) pro jednotlivé hospodářské komory. Zemní plyn sehrává jiţ řadu let významnou úlohu v zásobování našeho státu energií. Jeho význam se bude zřejmě i nadále zvyšovat a to v důsledku současného vývoje v energetice Evropské unie a také našeho státu. Pro naši republiku je nanejvýše nutné zajistit bezpečné dodávky tohoto paliva zejména v tzv. krizových stavech, tedy v období výpadku dodávek plynu nebo jeho nadstandardního odběru v době mimořádně chladného období. Jsme plně přesvědčeni, ţe je v ČR další rozvoj jaderné energetiky nezbytný, podporujeme ale takové řešení, které nezvýší ceny elektrické energie, doporučujeme výhledově zváţit moţnosti vyuţívání malých jaderných energetických zdrojů, zejména v teplárenství. Nesouhlasíme s vytěsňováním energeticky náročných výrob mimo území ČR a EU a to minimálně do doby, pokud za ně nebude zajištěna odpovídající náhrada, jedná se o export pracovních míst a environmentálního zatíţení. Plně podporujeme energetické vyuţívání odpadních energetických zdrojů a energeticky vyuţitelných odpadů včetně komunálních (po vytřídění). Podporujeme modernizaci energetické přenosové sítě. Dopady všech navrhovaných opatření vztahujících se k energetice, musí být posuzovány s ohledem na konkurenceschopnost ČR nejen v EU, ale také v globální ekonomice. Plně podporujeme stanovisko, ţe kaţdý stát EU musí především odpovídat za stav svojí energetiky a její stav nesmí mít negativní vlivy na ostatní členské státy. Nepodporujeme taková opatření, která s sebou přináší zvyšování administrativní zátěţe a mohou znamenat další nárůst cen energií pro koncové odběratele. Podporujeme rozvoj metody EPC (Energy Performance Contracting) a především návrh legislativních úprav pro rozvoj EPC u organizačních sloţek státu (dříve rozpočtových organizací). Podporujeme měkká opatření u malých a středních podniků. Z pohledu malých a středních podniků je nutné, aby energetické audity byly v prvé řadě cenově dostupné. Doporučujeme se orientovat na vyšší investice do vědy a výzkumu v této oblasti a do zavádění nových technologií ve výrobě, distribuci i spotřebě energií.

9 5. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 5.1. Vzdělávání V oblasti vzdělávání prosazujeme zavedení kvalifikačního modelu spolupráce škol a firem vyuţívání prvků duálního systému vzdělávání aplikovatelných na podmínky českého vzdělávacího systému (kompletní zajištění praktické výuky ve firmách, stipendia, účast firem při závěrečných zkouškách, konzultace obsahů školních vzdělávacích programů s firmami, daňové úlevy, prezentace příkladů dobré praxe, identifikace problémových oblastí a další) a vytvoření národního rámce pro realizaci této spolupráce, vytvoření podmínek v kariérním řádu pedagogických pracovníků, urychlení vydání metodického pokynu k daňovým úlevám - hrozí ztráta důvěry spolupracujících firem. Zejména v odborném školství hrozí velký nedostatek odborníků díky odchodu současné generace do důchodu. Navrhujeme změnu zákona o pedagogických pracovnících a vytvoření profesní kvalifikace v rámci NSK, která umoţní pedagogickým pracovníkům s praxí bez pedagogického vzdělání získat potřebné osvědčení o kvalifikaci. Navrhujeme vytvoření nástroje pro zajištění koordinace vzdělávací politiky, vytvoření platformy pro komunikaci státu, krajů, zaměstnavatelů, odborů. Poţadujeme výraznější podporu dalšího vzdělávání dospělých. To musí zahrnovat oborovou optimalizaci rekvalifikací ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů, podporu kvality dalšího vzdělávání s vyuţitím ratingu institucí dalšího vzdělávání, zařazení dalšího vzdělávání jako plnohodnotného segmentu do vzdělávací soustavy, trvalý rozvoj a údrţbu Národní soustavy kvalifikací (NSK)jako klíčového prvku systému dalšího vzdělávání a garance její kompatibility s Národní soustavou povolání (NSP), koordinaci obsahu RVP a standardů NSK. Budeme usilovat o rozvoj Národní soustavy kvalifikací jako trvalého systému respektujícího technologický vývoj a rozvíjeného jako základní nástroj udrţení konkurenceschopnosti ČR v oblasti lidských zdrojů. Je třeba podpořit vyuţívání prostředků z OP VK resp. OP VVV a změnit současný stav implementace, kdy extrémní formalismus a opomíjení podstaty řešení odrazují od realizace projektů a paralyzují tak implementaci. Je třeba zvýšit podíl zaměstnavatelů na věcném posouzení plánů intervencí v OP VVV a nastavit implementaci OP VVV tak, aby pravidla řízení projektů a intervencí zajišťovala vyváţené role a pozice toho, kdo dotaci přiděluje a toho, kdo ji čerpá a realizuje. Problém s nedostatkem míst v předškolních zařízeních je třeba řešit hned. Není moţné čekat na výstavbu nových MŠ v horizontu několika let. Demografická vlna se přesouvá do prvních ročníků ZŠ. HK ČR je připravena podpořit rozvoj firemních školek za předpokladu, ţe budou zavedeny daňové úlevy pro firmy, které školky zřídí. Stát také musí pomoci s hledáním vhodných pedagogů pro tento typ zařízení. Poţadujeme optimalizaci oborové struktury sekundárního vzdělávání ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů, optimalizaci oborové struktury v krajích, podporu uzavírání sektorových dohod. Změna financování regionálního školství je nutná. Pro potřeby technických a přírodovědných oborů je třeba na ZŠ posílit a zkvalitnit zejména výuku matematiky a angličtiny. Dále poţadujeme zvýšení počtu hodin věnovaných polytechnické výuce se zapojením moderních metod. Poţadujeme vytvořit předpoklady pro spolupráci škol a firem v rámci sekundárního vzdělávání. Navrhujeme kvalifikační systém vzdělávání s důrazem na realizaci odborného výcviku a odborné praxe ve firmách, vytvoření národního rámce pro realizaci této spolupráce, vytvoření podmínek v kariérním řádu pedagogů a urychlení přijetí metodického pokynu k daňovým úlevám spolupracujcích firem. Oborová struktura sekundárního vzdělávání by měla mít vazbu na potřeby zaměstnavatelů. Podpora dalšího vzdělávání dospělých by měla být plnohodnotnou součástí vzdělávací soustavy a zahrnovat oborovou optimalizaci rekvalifikací dle potřeb zaměstnavatelů, tvorbu profesních kvalifikací vyţadovaných trhem práce bez institucionálních bariér,

10 vyuţití ratingu institucí dalšího vzdělávání, trvalý rozvoj a údrţbu NSK jako garance kompatibility s NSP. Poţadujeme změnu organizace terciárního vzdělávání, která by zajistila praktickou uplatnitelnost absolventů bakalářského studia. Navrhujeme změnit organizaci vyšších odborných škol Věda, výzkum a inovace Stávající i nově budované výzkumné kapacity mají slouţit k tomu, aby v České republice byla dlouhodobě pěstována vzdělanost a věda, zároveň byl podporován výzkum a vývoj ke zvyšování kvality ţivota obyvatel České republiky a podporována konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost země. Základní i aplikovaný výzkum musí být orientován tak, aby výstupy byly v maximální míře uplatnitelné v hospodářství ČR, a aby se projevily v konkurenceschopnosti ČR. HK ČR dlouhodobě volá po tom, aby podpora aplikovaného výzkumu byla zvýšena a byl přehodnocen systém financování Akademie věd a jejích ústavů z hlediska jejich skutečného přínosu a podpory inovací a posílení provázanosti s potřebami průmyslu. Aplikovaný výzkum nemůţe být v ţádném případě sniţován na úkor základního výzkumu. Protoţe to znamená, ţe je reálně ohroţena konkurenceschopnost. Poţadujeme, aby základní výzkum nebyl v ţádném případě jakkoliv (v prvé řadě finančně) upřednostňován před, pro nás stěţejním, aplikovaným výzkumem. Jakékoliv takové snahy nemohou být ze strany HK ČR podpořeny. Financování základního i aplikovaného výzkumu z veřejných zdrojů v maximální míře podmiňovat spolupracíi a podílem financování ze soukromých zdrojů z aplikační sféry. Je třeba zajistit zainteresování výzkumných organizací na získávání finančních prostředků jiným způsobem neţ jen přímými dotacemi ze státního rozpočtu. HK ČR navrhla zavést dotované inovační vouchery platné celostátně pro firmy, které si těmito vouchery objednají výzkum a vývoj od institucí v ČR (Akademie věd, vysoké školy, výzkumné ústavy) a tím zaměřit výzkum na skutečné potřeby trhu a firem a poskytnou výzkumným a vývojovým pracovištím nezbytnou podporu. Bude třeba důsledně sledovat praktickou uplatnitelnost výsledků VaVaI a vyhodnocovat jejich přínos pro konkurenceschopnost a trh. Zavést systém pro účinné hodnocení dosaţených výsledků VaVaI (transfer znalostí a technologií do praxe, komercializace výzkumu), na jehoţ základě by mělo být stanoveno financování základního a aplikovaného výzkumu. Poţadujeme důsledné sledování praktické uplatnitelnosti výsledků VaVaI a vyhodnocení jejich přínosu pro konkurenceschopnost a trh. Chybějící systém pro hodnocení výsledků není tak v současnosti dostatečně motivující pro jednotlivé výzkumné organizace. Schopnost uvést do praxe konečné výsledky a fakticky je zpeněţit, je tak stěţejní informací pro hodnocení výsledků VaVaI i plánovaní jeho financování. Je z praktických důvodů ţádoucí koncentrovat základní výzkum na úrovni EU tak, aby nebyly řešeny jednotlivé úkoly členskými zeměmi, ale aby došlo ke koncentraci finančních prostředků, lidských zdrojů, infrastruktury pro základní výzkum a v neposlední řadě i k plošnému vyuţití výsledků základního výzkumu aplikační sférou v EU. Základním parametrem pro posuzování účinnosti finančních prostředků vynakládaných v rámci EU i jednotlivých členských zemí na vědu, výzkum a inovace musí být růst konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Doslova klíčová je volba hlavních témat a okruhů základního výzkumu podporovaných z veřejných prostředků, které musí respektovat realitu globálního trhu a aplikační moţnosti podnikatelského sektoru v celé EU.

11 V rámci posilování synergických efektů v základním výzkumu v celé EU je nezbytné vytvářet pruţné sítě výzkumných pracovišť lokalizovaných v jednotlivých regionech EU na principu politiky soudrţnosti. HK ČR zásadně nesouhlasí s financováním udrţitelnosti projektů základního výzkumu realizovaných v rámci OP VaVpI na úkor aplikovaného výzkumu. Trváme na tom, aby udrţitelnost byla realizována v rámci soutěţních přihlášek. Vhodnou motivací je nutné podpořit spolupráci aplikační sféry s VŠ případně s výzkumnými organizacemi, například bonusem při hodnocení přihlášek projektů. K tomu, aby byl celý systém podpory vědy a výzkumu ufinancovatelný, nesl praktické výsledky a byl konkurenceschopný v evropském měřítku, je nezbytné efektivně a účelně vyuţít evropské fondy v období Nezbytné jsou zejména investice v Praze, která z této podpory byla dosud evropskými pravidly vyloučena a ztrácí tak postavení ve výzkumu ve světovém srovnání. Tyto prostředky je třeba vyuţít jako neinvestiční, ovšem takovým způsobem, aby nejen přinesly výsledky do roku 2020, ale aby pomohly změnit celý systém tak, aby nadále nebyl extrémně závislý na dotacích ze strany státu. Povaţujeme za nezbytné řešit udrţitelnost center vybudovaných z OP VaVpI v intencích projektů připravených ke zřízení jednotlivých center. Mezi podstatné náleţitosti zmiňovaných projektů patří i informace o zajištění budoucího financování center. Jiţ před jejich zřízením bylo tedy zřejmé, jakým způsobem bude zajištěno jejich financování. Povaţujeme za klíčové dodrţet v projektech deklarovaný způsob financování, neboť i na základě těchto informací bylo vydané rozhodnutí o zřícení toho kterého centra. Pokud tedy nebudou předem definované podmínky financování naplněny, lze se domnívat, ţe dojde k porušení pravidel výběru projektů se všemi důsledky, tedy i k narušení hospodářské soutěţe. Poţadujeme personální rekonstrukci Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace tak, aby v ní bylo větší zastoupení podnikatelů a jednotlivé sektory měly paritní zastoupení. Perspektivně podporujeme vznik samostatného ministerstva pro vysoké školy a vědu, výzkum a inovace a s tím i rekonstrukci celé infrastruktury vědy, výzkumu a inovací s cílem výrazného zvýšení konkurenceschopnosti ČR. 6. Ministerstvo dopravy 6.1. Obecné poţadavky Posílit dlouhodobou koncepční práci ministerstva a zajistit jeho návrat k prosazování celostátních priorit ve výstavbě dopravní infrastruktury (obnova řídící role vůči Ředitelství silnic a dálnic, Správa ţelezniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest). Obnovit realizaci opatření navrţených v Dopravní politice ČR z r Urychlit přípravu dopravních staveb změnou zákonných norem, obnovit zakázky pro stavební sektor; urychlit veřejné obchodní soutěţe na projektové práce a inţenýring pro úspěšné dočerpání přidělených prostředků z EU pro Operační program doprava I a přijmout opatření, aby nebylo ohroţeno čerpání Operační program doprava II od r Standardizovat hodnocení dopravních projektů v průběhu investičního cyklu (příprava, realizace, provoz, údrţba a modernizace). Systémově řešit uplatnění projektů PPP při výstavbě dopravní infrastruktury, určit obecná pravidla pro jejich vyuţití a standardizovat postup jejich přípravy. Zvýšit podíl ze spotřební daně do SFDI. Zajistit opravy komunikací a zejména mostů, které jsou v katastrofálním stavu. Zajistit systémovou podporu veřejných logistických center a multimodální dopravy. Posílit podporu základní dopravní obsluţnosti včetně účinných finančních nástrojů na podporu obnovy vozidlového parku v linkové i ţelezniční dopravě (včetně vyuţití OPD II).

12 Urychlit zavádění dopravní telematiky ve všech druzích dopravy, zpracovat Akční plán rozvoje dopravní telematiky Poţadavky na automobilovou dopravu Zajistit, aby další rozvoj mýtného systému ČR byl důsledně ekonomicky efektivní a podporoval cíle dopravní politiky ČR i EU a neměl negativní dopad na konkurenceschopnost domácích podnikatelů a ţivnostníků. Dopracovat koncepci rozvoje mýtného systému v ČR, která v současné době neposkytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí Vlády ČR o vhodné technické variantě zpoplatnění. Zajistit kontinuitu a respektovat dohody o sazbách mýta podepsané s ministrem dopravy v minulém období. Důsledně popsat a vyhodnotit zamýšlenou transformaci ŘSD na akciovou společnost podle rakouského modelu. Řešit nedostatek odpočívadel pro kamiony. Podpořit pouţívání vozidel s alternativními pohony (CNG aj.). Projednat aktualizované Návrhy opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice. Při sjednávání dohod o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi (nyní Japonsko a Indie) zabránit nevyváţenosti v oblasti automobilového průmyslu. Trvat na zpracování komplexních dopadových studií jak pro EU, tak i pro ČR Poţadavky na ţelezniční dopravu Zřídit nezávislého ţelezničního regulátora. Urychleně zahájit přípravu aktuální koncepce výstavby vysokorychlostních tratí a stabilizovat jejich trasy. Řešit modernizaci tratí v městských aglomeracích pro zavedení městské ţelezniční dopravy typu S-bahn. Urychlit zavádění moderního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - ERTMS/ETCS. Řešit koncepčně zpoplatnění ţelezniční dopravní cesty, které je nastaveno v neprospěch nákladní dopravy. Zajistit investiční rozvoj jednotlivých obchodních systémů akciové společnosti České dráhy, přijmout politické rozhodnutí o cílovém uspořádání systému dráţní dopravy v ČR Poţadavky na vodní dopravu Urychleně zlepšit splavnost na úseku labské vodní cesty státní hranice Pardubice pro efektivní provozování plavby. Řešit kritickou situaci rejdařů a provozovatelů vodní dopravy v době nízkých vodních stavů do doby realizace zlepšení splavnosti na úseku státní hranice Střekov v souladu s programem notifikovaným EU. Ve spolupráci se sousedními státy zpracovat mezinárodní studii pro přípravu vodního koridoru Dunaj Odra Labe Poţadavky na leteckou dopravu Zpracovat aktuální koncepci dalšího rozvoje letištní infrastruktury v ČR, která bude zároveň řešit otázky postavení českých letišť v evropské konkurenci včetně napojení letišť na kolejovou dopravu.

13 7. Ministerstvo pro místní rozvoj 7.1. Zákon o veřejných zakázkách Trváme na účasti zástupce HK ČR v pracovní skupině na přípravu věcného záměru zákona o veřejných zakázkách. Poţadujeme zavést hodnotící kritérium hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Toto hodnotící kritérium musí být nastaveno tak, aby vyjadřovalo vztah uţitné hodnoty a ceny, zavést moţnost vyuţít jako hodnotící kritéria některá kritéria, která jsou běţně pouţívána v obchodním styku, jako je kvalita zpracování referenčních nabídek, popřípadě výše obratu firmy, umoţnit vyţadovat v kvalifikačních poţadavcích certifikáty, systémy řízení jakosti a další certifikované skutečnosti na základě mezinárodních certifikačních standardů. Zjednodušit současné druhy řízení a zajistit co nejniţší administrativní zátěţ pro zúčastněné strany, například elektronizací zadávání veřejných zakázek a jejich uzavírání. Poţadujeme zrychlit řízení před ÚOHS při přezkumu zadávacího řízení. Rovněţ zavést institut právně závazného stanoviska, kterého by se mohli zadavatelé dovolávat v případě přezkumu zadávacího řízení, sníţení kaucí při podávání návrhů na přezkum k ÚOHS,v odůvodněných případech zavést institut bezpečné ceny jako institut umoţňující určení ceny, která zaručuje určitou kvalitu provedení zakázky, za podmínek dodrţení ekonomicky nejpřijatelnější výsledné ceny zakázky, odstranit diskriminační výjimky, které mezi sektorovými zadavateli zvýhodňují např. sektor elektroenergetiky před plynárenstvím, vyjmout rekvalifikace ze zákona o veřejných zakázkách, protoţe můţe způsobovat zdrţení v rekvalifikacích a problémy s financováním aktuálně potřebných rekvalifikací Kohezní politika a regionální rozvoj HK ČR dlouhodobě poţaduje efektivnější čerpání evropských fondů a zejména jejich vyuţití pro posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu, inovací, pronikání na zahraniční trhy. V současné době je nutné zajistit maximální vyuţití zbývajících zdrojů ze strukturálních fondů z předešlého programovacího období ( ). HK ČR má připraveno několik velmi potřebných projektů zejména v oblasti vzdělávání, které je moţné urychleně realizovat. Pro nové programovací období ( ) usilujeme o maximální zjednodušení celého systému, aby zejména malí a střední podnikatelé nebyli zatěţováni neúměrnou byrokracií a nejednotností kontrolních mechanismů. V souvislosti s přípravou nových operačních programů musí Česká republika urychleně přijmout kvalitní zákon o státní sluţbě, který maximálně zprofesionalizuje veřejnou správu. Podnikatelé by měli mít jedno místo, kde získají veškeré informace k podpoře ze strukturálních fondů a dalších dotačních titulů. Disponujeme velmi širokou a kvalitní sítí krajských a okresních komor, kde se nacházejí kontaktní místa HK ČR (včetně Informačních míst pro podnikatele) a ţivnostenských společenstev poskytujících odborné zázemí pro přípravu projektů a nabízíme je státu k vyuţití. Strukturální fondy EU by měly přímo podpořit jak jednotlivé MSP tak i zkvalitnění podnikatelského prostředí, proto je nutné prostředky směřovat do oblastí odborného a dalšího vzdělávání, pruţného trhu práce, kvalitní infrastruktury, e-governmentu a přístupu MSP k financím. Jsme připraveni se podílet na implementaci některých částí operačních programů.

14 8. Ministerstvo zemědělství Podporujeme poţadavky na zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím nastavení podmínek v rámci reformované Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváţeného zemědělství a potravinářství v České republice. Poţadujeme, aby Program rozvoje venkova podpořil vznik a rozvoj malého a středního podnikání na venkově. Investice do prvovýroby a následného zpracování, především v oblasti ţivočišné výroby, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví by měly vést k produkci s vyšší přidanou hodnotou a tvorbě nových pracovních míst. 9. Ministerstvo vnitra Ţivnostenská společenstva oboru soukromých bezpečnostních sluţeb, začleněná v HK ČR, jsou pro stanovení pravidel a podporují přijetí zákona o soukromých bezpečnostních činnostech. V uplynulých třech letech úzce spolupracovala na přípravě návrhu, který v r skončil v Legislativní radě vlády. Jsme jedna z mála zemí Evropy s nedostatečným právním ukotvením soukromých bezpečnostních sluţeb. Ţivnostenský zákon upravuje pouze obecné podmínky pro vstup do podnikání v tomto oboru z hlediska státní regulace podnikání, avšak neupravuje a ani nemůţe upravovat tyto činnosti z hlediska jejich specifických zvláštností a bezpečnostních rizik. Proto je potřebné přijetí zvláštní právní úpravy činností při ochraně osob a majetku. Podnikání v uvedených oblastech se podstatnou měrou liší od jiných forem koncesovaného podnikání. Zvlášť závaţný je prvek moţnosti zasahování do právních poměrů třetích osob při ostraze osob a majetku, při činnosti soukromých detektivů i při realizaci technických sluţeb k ochraně osob a majetku. 10. Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády České republiky EU a její jednotný trh jsou klíčové pro české podniky a české hospodářství obecně. Je proto v zájmu i českých podnikatelů, aby EU byla vlivná a akceschopná a zejména ekonomicky konkurenceschopná. Problém vidíme v tom, zda se podaří skloubit evropské cíle v sociální oblasti s ekonomickými moţnostmi EU a členských států. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU by měla zohledňovat ekonomické zájmy a neměla by vést k oslabování konkurenceschopnosti EU a členských států a jejich podniků. Prohlubování jednotného trhu cestou odstraňování překáţek a zjednodušení regulace, povaţujeme za hlavní nástroj evropské integrace. Základním principem by měla být zásada, ţe co není třeba regulovat na evropské úrovni, je třeba ponechat na národní úrovni, tedy důsledné prosazování zásady subsidiarity. Pokud jde o dohody o volném obchodu s partnerskými zeměmi a regiony poţadujeme, aby byly důsledně dodrţovány zásady reciprocity a asymetrické dohody byly uzavírány pouze se zeměmi nejméně rozvinutými, jinak hrozí další ztráta konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Stabilizace eurozóny je v zájmu českých podniků, zejména těch, které podnikají na jednotném trhu. Při zapojení ČR do politik EU na prohloubení hospodářské a měnové koordinace je třeba důsledně prosazovat nutnost prohlubování strukturálních reforem v celé EU a zejména v zemích prokazujících váţnou strukturální nerovnováhu. Poţadujeme větší zapojení podnikatelů a jejich reprezentací do konzultačního procesu o nové legislativě z EU na národní i evropské úrovni. Vítáme zapojení HK ČR do diskuzí o Národním programu reforem a podporujeme jeho přeměnu v zásadní strategický dokument národní hospodářské politiky, za podmínky jeho úzkého propojení se strategií konvergence a strategií mezinárodní konkurenceschopnosti a exportní strategií, případně dalšími strategickými dokumenty.

15 Podporujeme jednotné řízení a koordinaci evropské politiky. Vítáme připravenost vést intenzivní dialog o evropských otázkách s odbornou veřejností a počítáme s tím, ţe tento dialog bude zahrnovat také české podnikatele reprezentované HK ČR. Zasazujeme se o správnou a efektivní implementaci evropských norem do českého národního práva: máme za to, ţe údaje o způsobu implementace nařízení a transpozici evropských směrnic musejí být veřejně dostupné (podporujeme zveřejňování transpozičních tabulek) a budeme vystupovat proti případným snahám vlády o zavádění přísnějších norem, neţ které stanoví evropské právo.

Bílá kniha Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům

Bílá kniha Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům Bílá kniha Poziční dokumenty Hospodářské komory České republiky k aktuálním podnikatelským tématům Květen 2014 Obsah Hospodářská komora České republiky 1. Úvod... 3 2. Ministerstvo financí... 4 3. Ministerstvo

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Úvod Hospodářská komora ČR dlouhodobě monitoruje vývoj světové energetiky, energetiky v EU a energetiky

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Zvyšování energetické

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR schválené valnou hromadou dne 20. října 2015 v Brně Legislativní proces a právní prostředí Pro jednání legislativní rady vlády přijmout pravidlo vyžadující

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více