P o 100 dnech - slovo místostarosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P o 100 dnech - slovo místostarosty"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 1, ročník VII, uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 3 důležité kontakty 4 soc. komise informuje 5 maškarní den 6 pozvánka divadlo 7 nebojme se podnikat 8-9 jak třídíme odpady 10 sport v obci 11 Velikonoce 12 pozvánky, inzerce Vážení občané, P o 100 dnech - slovo místostarosty mám na starosti zaměstnance obce - úklid obce, obecního úřadu a obecních nemovitostí, proto kontroluji stav úklidu, pořádek a nutnost oprav v obci a předkládám zastupitelstvu zprávy o stavu, plnění prací a návrhy nutných oprav. Rovněž připravuji rozpočet v této oblasti ve spolupráci se stavební komisí - jsem členem stavební komise a při jejím rozhodování zastupuji zájmy obce. Zabezpečuji také plnění všech zákonů a dalších předpisů v této oblasti (např. územního plánu obce atp.), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provádím dohled nad plněním stavebních zakázek dle rozpočtu a pro nadcházející období budu především dohlížet na výstavbu kanalizace a ČOV. K Vašim častým dotazům: kácení stromů u fotbalového hřiště - rozhodnutí vychází z dendrologického posudku vypracovaného ing.michalem Paulusem dne Stromy jsou nebezpečně nakloněné a tím ohrožují zdraví a majetek občanů Vodochod a sportovců na fotbalovém hřišti. Jedná se o 11 kusů topolu černého. Kvůli snížení nákladů bude 8 kusů pokáceno svépomocí za odborného dohledu a 3 kusy odbornou firmou lezeckou technikou, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Zájemci o palivové dříví nařezané na špalky za cenu 500 Kč /m 3 si ho mohou objednat na OÚ. Ke stížnostem: Ve věci stavu vozovek mohu citovat pouze vyjádření cestmistra p. Čížka z příslušné Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště : nejedou obalovny, jakmile se rozjedou začneme s opravami. Jak již bylo uvedeno minulý rok, tato komunikace je ve vlastnictví Středočeského kraje a proto veškeré stížnosti je nutno směřovat na tento úřad. František Stojec, místostarosta

2 Ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo : 1. smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ a obcí Vodochody a navyšuje cenu na 4 000,00 Kč, 2. dotaci TJ Sokol Vodochody oddíl kopané na rok 2011 ve výši Kč s vazbou na účelové využití, 3. doplnění sociální komise o paní Marii Staňkovou, Danielu Tejkalovou a Lenku Finkovou od , 4. návrh zadání změny č.5 ÚPO Vodochody, 5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB1, Hoštice 47-NN demolice Zedníková na pozemku parc.č. 489/1, 2m 2 za finanční náhradu Kč, 6. záměr prodat pozemky, které již v minulosti byly zastavěny oplocením (zahrádka) a žumpa na parc.č. 489/2 o výměře 43 m2 a parc.č.523/1 o výměře 2 m 2 v k.ú.hoštice u Vodochod a ukládá OÚ vyvěsit a vyhlásit záměr na dobu 15 dnů na ÚD Vydává souhlas : 1. s dočasným záborem, popřípadě VB rekonstrukce mostu Vodochody Pontex spol. s r.o., Brezová 1658, Praha 4, Informace : Z astupitelstvo - k dotaci kanalizac a ČOV bylo celkem podáno 30 nabídek, 1 vyřazena pro nesplnění formálních náležitostí, z 29 firem cca 20 nesplnilo všechny kvalifikační před poklady nebo je nepřesně uvedlo, proto byly vyzvány, aby je ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení doplnily, pak bude komise pokračovat ve vyhodnocení pro splnění kvalifikačních podmínek, k nedoplnily 2 firmy a pro nesplnění podmínek byly vyřazeny, - Paní Svobodová a pan Mořkovský požádali o pomoc v případě umístění dětí mateřské školy v Máslovicích - sociální komise doporučila, ale je nutné uhradit podíl neinvestičních nákladů připadajících na každé dítě cca ve výši Kč/rok obcemi nebo městy, kde mají děti a pravděpodobně i matky trvalý pobyt, protože také veškeré daně jsou placeny těmto obcím nebo městům, - bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele pořezání cca 8ks stromů na pozemcích obce u cesty od pošty k letišti, - dále oznámení Inspekci životního prostředí na obyvatele ul. Hlavní čp.111, vypouštění žumpy na pozemky a komunikaci v obci Vodochody Vladimír Palák, starosta S T R Á N K A 2

3 Společenská rubrika V období od ledna do konce března 2011 oslavili nebo oslaví svá významná jubilea tito naši spoluobčané: paní Podzimková Jaroslava, paní Musilová Růžena a pan Čermák Miloslav, všichni z Vodochod V období od ledna do konce března 2011 nás navždy opustili tito naši spoluobčané: Pan Antonín Nejedlý z Vodochod Pan Václav Aron z Hoštic Pan Jiří Filinger z Hoštic Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast paní Božena Dobešová a pan Jiří Zajíček, oba z Hoštic Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let V prosinci roku 2010 se narodil ve Vodochodech Vojtěch Višňovský Rodičům blahopřejeme a Vojtíškovi přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jeho životě S T R Á N K A 3

4 Co je dobré vědět... Přehled důležitých kontaktních čísel DONA linka - Pro oběti domácího násilí Telefon: NONSTOP www stránky: Krizová linka - Senior telefon - stárnoucí, starší generace, osamělí senioři, rodiny pečující o těžce nemocné seniory Telefon: NONSTOP www stránky: Linka bezpečí - celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu. Telefon: www stránky: Linka důvěry Dětského krizového centra linka důvěry pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc. Telefon: NONSTOP www stránky: Linka vzkaz domů - linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o takovém kroku prozatím jen uvažují. Z pevných linek je služba zdarma každý den od 8:00 do 22:00 hod. Telefon: (dostupný pouze z pevné sítě) každý den 8 22 hod. Rodičovská linka - linka poskytuje odborné poradenství pro rodiče, další rodinné příslušníky i pedagogy, kteří mají problémy s výchovou dětí, nebo nejsou lhostejní k porušování práv dětí v ČR. Služba je k dispozici každý pracovní den odpoledne: pondělí, středa, pátek od 13:00 do 16:00 hod a úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00 hod. Telefon: Dle podkladů z zpracovala Jitka Holoubková S T R Á N K A 4

5 Činnost sociální komise Informace sociální komise plán akcí na 2. čtvrtletí roku 2011 Sociální komise plánuje uskutečnit následující akce: Neděle 17.dubna 2011 :Velikonoční tvůrčí odpoledne ( malování vajíček, zdobení triček, zápichy do misek s osením a další tvůrčí činnosti pro děti i dospělé) Sobota 30.dubna 2011 Čarodějnice Neděle 5.června 2011 Dětský den ve spolupráci se sportovní a kulturní komisí Pokud máte nějaké nápady na akce, které by se daly v naší obci uskutečnit, neváhejte se obrátit na jakéhokoliv člena sociální komise (p.holoubková, p. Staňková, p.tejklová, sl. Finková), popř. em na adresu: Je možné, že výše uvedený výčet akcí nebude úplný, na základě zájmu občanů je možné uspořádat různé rukodělné kurzy apod. Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete na plakátcích ve vývěskách a v obchodech. Jitka Holoubková, předsedkyně sociální komise Naučte děti plést pomlázku S T R Á N K A 5

6 Maškarní radovánky MAŠKARNÍ DEN VE VODOCHODECH V sobotu 26.února 2011 se v Hoštické hospodě ( původní plán byl, že se akce uskuteční v sokolovně, bohužel kvůli velkým mrazům by náklady na vytopení sokolovny dosáhly výše kolem 5 tis. Kč, proto byla akce přesunuta do Hoštické hospody) uskutečnilo maškarní zábavné odpoledne pro děti. Akce se zúčastnilo 30 dětí ve věku od 1 roku do 14 let. Na děti čekaly různé soutěže, diskotéka, k jídlu nazdobené výborné donuty. Slibované vyhodnocení masek bylo velmi obtížné, ale museli jsme tři masky vybrat velkou čokoládu tak vyhrála čertice, pirát a čarodějnice. Večer se v Hoštické hospodě konala Maškarní zábava pro dospělé. Hrála country skupina Proradost. K jídlu byly nabízeny masopustní speciality - polévka "prdelačka", jelita a jitrnice. Velký zájem vzbudila tombola, kde byl hlavní výhrou mobilní telefon. Také byla vyhodnocena nejlepší maska, kterou se stal pankáč. Jako odměnu získal dort a láhev vína. Příští rok se opět budeme těšit na masky dětí i dospělých. Děkuji všem, kteří se podíleli jak na organizaci odpoledne DJ Láďovi Tejklovi, Lence a Katce Finkovým za výborné donuty a pomoc při soutěžích, nájemcům Hoštické hospody za vytopení sálu, tak na zajištění zdárného průběhu večera členům sportovní a kulturní komise, členkám sociální komise, country kapele Proradost, panu Františkovi Veselému za rady a pomoc při losování tomboly, v neposlední řadě všem lidem, kteří věcnými dary přispěli S T R Á N K A 6

7 Z a kulturou do divadla Obecní úřad Vodochody a Obecní úřad Máslovice Vás srdečně zvou na divadelní představení V S T U P T E Kdy? pátek 15. dubna 2011 od 19 hod Kde? Divadlo U Hasičů, Praha Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet let spolu vytvářeli komické duo, se opět schází. Po dlouhých útrapách - staří páni se stále nemohou dohodnout, vzájemně se stále jen dráždí, ačkoliv se v podstatě mají rádi - se nakonec opravdu ocitnou ve studiu. A tady vlastně začíná celá ta patálie s oběma tvrdohlavci. Dodejme jen, že najednou je z toho legrace. Cena 1 vstupenky: Kč 300,-- (vstupenky zakoupíte na OÚ Vodochody a OÚ Máslovice) Doprava je zajištěna autobusem: Máslovice 17,45 hod; Vodochody 17,50 hod, Vodochody, rozc. Hoštice 17,52 hod, Klecany 18, 00 hod S T R Á N K A 7

8 N ebojme se podnikat Nebojme se internetu, o podnikání nemluvě V minulých článcích jsme se věnovali mnoha zajímavým stránkám na internetu. Prošli jsme mnoho oblastí a oborů. Tento rok se zaměříme na oblast podnikání. Impulsem je řada programů neziskových organizací zaměřených na podporu skupin občanů, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné na trhu práce. Například je řada lidí handicapována věkem, rodinnými či sociálními problémy (ženy zasažené domácím násilím) či zdravotním postižením. Ve všech uvedených skupinách se může najít někdo, pro koho může být řešením začít vlastní podnikání. Pokusíme se ukázat zajímavé informační zdroje na internetu a také přinést praktické rady. Nejprve si uveďme některé právní náležitosti živnostenského podnikání. Relevantní zákony jsou Zákon č. 455/1991 Sb., - živnostenský zákon Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník Živnost značí živnostenské podnikání, provozovat živnost pak znamená živnostensky podnikat. Dle ustanovení 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v živnostenském zákoně. Zákon č. 130/2008 Sb. přinesl významnou změnu, kdy do živnostenského zákona byla zařazena jediná volná živnost, která nahradila dřívějších 125 oborů živností volných. Tato živnost je uvedena v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku (tedy již ne živnostenským listem nebo koncesní listina). Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem s výjimkou údajů o uložených pokutách, sankčních opatřeních jiných správních orgánů, rodných čísel, apod. Údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou zveřejněny na webových stránkách Jakmile si vyřešíme zákonné náležitosti podnikání, nastává okamžik, kdy je třeba sestavit podnikatelský plán neboli záměr. Obvykle je takový plán nutný kvůli získání úvěru nebo dotace nebo minimálně k tomu, aby si budoucí podnikatel či podnikatelka propočítal či propočítala rentabilitu budoucího podniku, ale především je tento plán základní strategií podniku. Správně sestavený plán nám řekne, zda je projekt životaschopný, upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání. Nezbytné je plán sestavit pokud usilujete o finanční prostředky od banky, investora či chcete sehnat společníka pro společné podnikání. Písemné zpracování se doporučuje v každém případě, i pokud jde jen pro vlastní účely. Při jeho sestavování si podnikatel uvědomí dílčí kroky, které ho čekají a kolik ho budou stát. (Institut rozvoje podnikání, Fakulta podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze). Mnoho S T R Á N K A 8

9 Téma zpracování podnikatelského záměru najdeme na mnoha stránkách, například na (z těchto stránek čerpáme následující příklady) a řadě dalších. Při troše podrobnějšího zkoumání internetu najdeme i studentské práce na téma jak zpracovat podnikatelský plán a některé jsou opravdu pěkně zpracované. Na závěr zmíníme pojem Elevator Pitch, což doslova znamená výtahový prodej. Proč se tak jmenuje a co to znamená? Dejme tomu, že máte dobrý nápad na vytvoření nové firmy či rozvoj existující myšlenky, ale schází vám kapitál. Jedete výtahem a vedle vás zcela náhodou stojí podnikatel, o kterém víte, že je mohovitý, je investorem, a zároveň víte, že příští minutu vám neuteče, protože je s vámi ve výtahu. V USA doporučují, aby každý začínající podnikatel měl ve své hlavě právě výtahovou prezentaci, v délce maximálně jedné minuty. Ponechejme stranou argument, že výtah do 85. patra v New Yorku pojede déle než výtah do třetího patra v Brně. Pointou této myšlenky je, že skutečně nikdy nevíte, kdy a koho potkáte. Proto je užitečné mít stručnou, jasnou, srozumitelnou a zapamatovatelnou prezentaci, kterou lze použít rychle a kdekoli třeba ve výtahu, na koupališti nebo na nějaké společenské akci. Tato minutová prezentace by měla obsahovat následující prvky: 1. co je moje myšlenka 2. jak jsem s tou myšlenkou daleko 3. jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky 4. jaké výhody na těchto trzích mám 5. jaké výhody mám oproti konkurenci 6. jak hodlám získat peníze 7. kolik budu potřebovat celkem 8. kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím investorovi 9. kdo je součástí mého týmu 10. jaký je potenciální zisk pro investora. Vždy si pamatujte, že výtahová prezentace nemá nahradit podnikatelský plán, ale pouze zaujmout potenciálního investora, se kterým jste se setkal nahodile, tak, aby vám umožnila další schůzku a plnou prezentaci s diskusí. Váš styl komunikace bude nesmírně důležitý, protože nemáte možnost poopravit první mylný dojem. Proto se musíte naučit (před zrcadlem či před známými nanečisto), jak znít nadšeně a zároveň věrohodně. Rovněž vaše dýchání bude důležité, protože nejspíš budete nervózní, a tak zkouška nanečisto by měla omezit ty nejtrapnější chvíle, kdy vám skutečně dojde dech a vy zrudnete. Ale o tom podrobněji zase příště. Abychom nezapomněli jedna z aktivních neziskovkových organizací zaměřených na skupinu ženy 50+, což je velmi frekventovaná a ohrožená skupina na trhu práce, se jmenuje Profem, o.p. s. a momentálně se věnuje nezaměstnaným ženám ve Středočeském kraji. S T R Á N K A 9

10 Jak u nás trídíme třídíme odpady Celkově ve Středočeském kraji naleznete kontejnery na papír, plasty, sklo a v posledních letech se také zvyšuje počet kontejnerů na sběr nápojových kartonů. Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru. U nás především do plastových nádob o objemu 120 l. Sběr pro nás zajišťuje IPODEC s odvozem na skládku v Ďáblicích. Tříděný odpad i likvidace komunálního odpadu se nám daří velice dobře ve srovnání s ostatními obcemi v kraji i ČR. Za rok 2010 se nám podařilo vytřídit : 18 / kontejnerů pro tříděný sběr Vodochody / kraj ,53 / 37,57 obyvatel připadá ve Vodochodech i v kraji na jedno sběrné hnízdo obcí je v kraji zapojeno do systému Eko-kom Vodochody také kg je výtěžnost tříděného odpadu na obyvatele Vodochody / kraj za jeden rok Celkově ve Vodochodech Hošticích jsme za rok 2010 vytřídili : kg nápojové kartony kg papír kg sklo kg platy kg se odvezlo komunálního odpadu. To vše jsou sice krásná čísla, ale i někteří občané by si měli uvědomit, že zaplatit poplatek za popelnici za rok/osobu ve výči Kč u nehlášených osob je tak minimální ( 0,88 Kč za den), že by nemuseli vyhazovat pytle s odpadky ke kontejnerům nebo okolo cest. Dále připravujeme likvidaci Bioodpadu - jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Pokud se nám to s IPODECem podaří zavést, tak již cca od května tohoto roku bychom podle Vaší poptávky i tento odpad likvidovali. O průběhu Vás budeme průběžně informovat. Děkuji všem zodpovědným lidem Vladimír Palák, starosta S T R Á N K A 1 0

11 Sport v naší obci Sportovní a kulturní komise plán akcí na 2.čtvrtletí roku 2011 Sportovní a kulturní komise bude ve 2.čtvrtletí roku 2011 pořádat nebo spolupořádat tyto akce: Pátek 15.dubna 2011 zájezd na divadelní představení do Prahy Divadlo U Hasičů, bližší informace viz. pozvánka Sobota 23.dubna 2011 Velikonoční turnaj v ping-pongu pro dospělé ve spolupráci s TJ Sokol Vodochody Neděle 15.května 2011 Turnaj v ping-pongu pro děti a mládež ve spolupráci s TJ Sokol Vodochody Neděle 5.června 2011 Dětský den ve spolupráci se sociální komisí Každý pátek v sokolovně probíhají v době od 18 do 20 hodin tréninky pingpongu. Zájemci o tento sport si mohou pálky a míčky zapůjčit přímo v sokolovně. K dispozici jsou dva hrací stoly. Případné dotazy nebo přihlášení zasílejte prosím na Vaše případné další návrhy na kulturní a sportovní akce je možné zasílat také na Na závěr důležitá pozvánka v sobotu 28.května 2011 se tentokrát v Klíčanech uskuteční další ročník akce Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví. Tradičně se uskuteční turnaj obcí v malé kopané, popř. v dalších sportech. Sledujte, prosím, případně vývěsky OÚ nebo webové stránky kvůli dalším informacím, abyste nepromeškali možnost se do soutěží za obec Vodochody přihlásit. Eva Drdová, členka sportovní a kulturní komise S T R Á N K A 1 1

12 Ve l ikonoce A zase tu máme Velikonoce. Vždy, když se blíží, přemýšlím, co dám tentokrát do nádivky. Když jsem se přistěhovala do Hoštic, naučila mě manželova maminka péct nejen vánočku a mazanec, ale také velikonoční nádivku. Jídlo, které v mém rodišti bylo prakticky neznámé a zpočátku mne nijak neoslovilo. Časem jsem ale zjistila, že taková nádivka je v podstatě zdravá záležitost. Pokud se to nepřežene s tučným uzeným, jedná se o příkladnou vitaminovou bombu. Ostatně ani takový bramborový salát není k zahození -množství zeleniny a brambor, majonézu nahradit jogurtem Do správné velikonoční nádivky dávám mlaďoučké kopřivy, popenec, sedmikrásky, mátu, meduňku, šalvěj, ale i naklíčenou řeřichu a nať z jarní cibulky. A právě v těchto přísadách je zádrhel. Nejsou-li Velikonoce v dubnu jako je tomu letos, bývá problém tyto nezbytné zelené přísady na zahrádce sehnat. Pak přicházejí ke slovu zamrazené zásoby bylinek, což ale není to pravé. Bez mladých kopřiv a všeho toho býlí to prostě není ono. Asi každá rodina má svoji sbírku oblíbených receptů, které připravuje v průběhu roku, jako už zmíněné mazance, bramborový salát, vánoční cukroví a v neposlední řadě nádivku o Velikonocích. Já do svého repertoáru toto zcela zvláštní jídlo dávno přijala. Je duben a kopřiv bude za chvíli habaděj. Už se těším, až budu letošní nádivku připravovat a jsem si jista, že si ji střihnu před i po Velikonocích. Dagmar A proč slavíme Velikonoce každý rok v jinou dobu? Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 n.l. 1. nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. S T R Á N K A 1 2

13 T J SOKOL V O D O C HODY zve na ZUMBU S VERONIKOU! Přijďte si zatančit a zaposilovat během sobotního dopoledne Sportem a zábavou nastartujete Váš víkend SOBOTA : od 9.00 do v sokolovně Více informací na : Cena: 70 Kč / 90 minut Program: ZUMBA POSILOVÁNÍ A STREČINK S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník (pokud máte, tak i podložku), PITÍ a kapku dobré nálady - k té správné se Podle filosofie ZUMBY si nepřipadáte jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční party. Přitom však velmi účinně cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách ZUMBY se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy. Zapojíte celý svalový korpus, především pak nohy, břicho a hýždě. Rozhodně nemusíte být žádným tanečníkem, protože Zumbu zvládne každý! Těší se na Vás Veronika S T R Á N K A 1 3

14 Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. srdečně zve na 24. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 16. dubna 2011 Trasy pro pěší (označené * možné i na kole): 20 km: Praha Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8-9h)* 9 km: Kralupy n. Vlt. Máslovice, start před vlakovým nádražím (9-9,30h)* 8 km: Odolena Voda - Máslovice, start před ZK Aero (9-9,30h)* 8 km: Klecany - Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9-9,30 h) 3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10-11h) Trasy pro cykloturisty: 37 km: Čelákovice - Máslovice, start ul.na Hrádku, Městské muzeum ( h) 39 km: Kralupy n.vlt. (přes Velvary)-Máslovice, start vlakové nádraží ( h) Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. PROGRAM NA NÁVSI: hodin: Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků, Pletení pomlázek, tvořivé dílny, soutěže Burza cukrů setkání sběratelů cukrů Divadlo pro děti: KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM (13 h) Hudební country skupina Máslovické drnkačky (11-13 h) Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky h SPIRITUAL KVINTET Startovné (pro pěší a cykloturisty registrované na jednotlivých startech): 60 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč. Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč. V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava: Je libo kafíčko? Bližší inf.na tel.: , Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, , Změna programu vyhrazena S T R Á N K A 1 4

15 P r á v ě s e k o n a l o p r o v e l k ý ú s p ě c h b u d e o p a k o v á n í n a p o d z i m, v í c e p o d r o b n o s t í v p ř í š t í m č í s l e ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Ing. Jitka Holoubková RNDr. Jana Vinšová Ing. Dagmar Adamová František Stojec Eva Drdová Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

16 Obec Klíčany vás zve na už tradiční Den svazku Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví 28. května 2011 na hřišti Sokola Klíčany Po slavnostním otevření v 9 hod budou v 10 hod zahájeny sportovní a zábavné soutěže pro děti i dospělé, na které se může přihlásit každý, kdo má chuť nebo zájem. Na odpoledne je připraven bohatý kulturní a zábavný program (šerm, hudba, zpěv, tanec), který bude zakončen taneční zábavou a ohňostrojem. Po celý den můžete navštěvovat stánky s občerstvením či suvenýry, můžete povozit své ratolesti na pouťových atrakcích. S T R Á N K A 1 6

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 7 9/2013 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za domovní odpad 1.2. Výstavba splaškové kanalizace 1.3. Povodeň

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm Seznam Linek Důvěry Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Josefská 15, 602 00 Brno tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Baštěcký zpravodaj 9/2012

Baštěcký zpravodaj 9/2012 Baštěcký zpravodaj 9/2012 Obecní úřad v Bašti informuje Společenská rubrika V měsíci září oslaví významné životní jubileum: pan Pavel Žák, slečna Denisa Svatoňová, paní Marie Sakalová, pan František Čapek,

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Informace obecního úřadu

Informace obecního úřadu 2/2013 Informace obecního úřadu Obecní zastupitelstvo v lednu projednávalo především přípravu rozpočtu na letošní rok 2013. Největším výdajem budou plánované náklady na rekonstrukci cesty nad školkou v

Více

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 2 ročník VIII 20.6..2012 Ob.úřad, Ze zastupitelstva 3 Spol. rubrika, knihovna 4-5 Kanalizace 6-9 Soc.a kult. komise 10-14 Obec baráčníků 15 Vodohoš 15-16 Slovo místostarosty

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

Ročník XVI. 3/2010 březen ******************************************************************************************

Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** Zas barvíme vajíčka, co nám snesla slepička. Modré, žluté, červené

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Program akcí na rok 2015

Program akcí na rok 2015 Líšný Program akcí na rok 2015 2015 www.lisny.cz Milí a vážení obyvatelé a příznivci Líšného, s roční přestávkou zapříčiněnou nedostatkem fotografií opět líšenští organizátoři předkládají pestrou nabídku

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007 Zpravodaj obce Lesonice 1 / 2007 ÚVODNÍ SLOVO S novým rokem byla zahájena plesová sezóna v obci. Jako každý rok se pořádaly ples myslivecký, školní a koncem měsíce února bude masopustní ples spojený s

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více