P o 100 dnech - slovo místostarosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P o 100 dnech - slovo místostarosty"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 1, ročník VII, uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 3 důležité kontakty 4 soc. komise informuje 5 maškarní den 6 pozvánka divadlo 7 nebojme se podnikat 8-9 jak třídíme odpady 10 sport v obci 11 Velikonoce 12 pozvánky, inzerce Vážení občané, P o 100 dnech - slovo místostarosty mám na starosti zaměstnance obce - úklid obce, obecního úřadu a obecních nemovitostí, proto kontroluji stav úklidu, pořádek a nutnost oprav v obci a předkládám zastupitelstvu zprávy o stavu, plnění prací a návrhy nutných oprav. Rovněž připravuji rozpočet v této oblasti ve spolupráci se stavební komisí - jsem členem stavební komise a při jejím rozhodování zastupuji zájmy obce. Zabezpečuji také plnění všech zákonů a dalších předpisů v této oblasti (např. územního plánu obce atp.), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provádím dohled nad plněním stavebních zakázek dle rozpočtu a pro nadcházející období budu především dohlížet na výstavbu kanalizace a ČOV. K Vašim častým dotazům: kácení stromů u fotbalového hřiště - rozhodnutí vychází z dendrologického posudku vypracovaného ing.michalem Paulusem dne Stromy jsou nebezpečně nakloněné a tím ohrožují zdraví a majetek občanů Vodochod a sportovců na fotbalovém hřišti. Jedná se o 11 kusů topolu černého. Kvůli snížení nákladů bude 8 kusů pokáceno svépomocí za odborného dohledu a 3 kusy odbornou firmou lezeckou technikou, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Zájemci o palivové dříví nařezané na špalky za cenu 500 Kč /m 3 si ho mohou objednat na OÚ. Ke stížnostem: Ve věci stavu vozovek mohu citovat pouze vyjádření cestmistra p. Čížka z příslušné Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště : nejedou obalovny, jakmile se rozjedou začneme s opravami. Jak již bylo uvedeno minulý rok, tato komunikace je ve vlastnictví Středočeského kraje a proto veškeré stížnosti je nutno směřovat na tento úřad. František Stojec, místostarosta

2 Ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo : 1. smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ a obcí Vodochody a navyšuje cenu na 4 000,00 Kč, 2. dotaci TJ Sokol Vodochody oddíl kopané na rok 2011 ve výši Kč s vazbou na účelové využití, 3. doplnění sociální komise o paní Marii Staňkovou, Danielu Tejkalovou a Lenku Finkovou od , 4. návrh zadání změny č.5 ÚPO Vodochody, 5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB1, Hoštice 47-NN demolice Zedníková na pozemku parc.č. 489/1, 2m 2 za finanční náhradu Kč, 6. záměr prodat pozemky, které již v minulosti byly zastavěny oplocením (zahrádka) a žumpa na parc.č. 489/2 o výměře 43 m2 a parc.č.523/1 o výměře 2 m 2 v k.ú.hoštice u Vodochod a ukládá OÚ vyvěsit a vyhlásit záměr na dobu 15 dnů na ÚD Vydává souhlas : 1. s dočasným záborem, popřípadě VB rekonstrukce mostu Vodochody Pontex spol. s r.o., Brezová 1658, Praha 4, Informace : Z astupitelstvo - k dotaci kanalizac a ČOV bylo celkem podáno 30 nabídek, 1 vyřazena pro nesplnění formálních náležitostí, z 29 firem cca 20 nesplnilo všechny kvalifikační před poklady nebo je nepřesně uvedlo, proto byly vyzvány, aby je ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení doplnily, pak bude komise pokračovat ve vyhodnocení pro splnění kvalifikačních podmínek, k nedoplnily 2 firmy a pro nesplnění podmínek byly vyřazeny, - Paní Svobodová a pan Mořkovský požádali o pomoc v případě umístění dětí mateřské školy v Máslovicích - sociální komise doporučila, ale je nutné uhradit podíl neinvestičních nákladů připadajících na každé dítě cca ve výši Kč/rok obcemi nebo městy, kde mají děti a pravděpodobně i matky trvalý pobyt, protože také veškeré daně jsou placeny těmto obcím nebo městům, - bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele pořezání cca 8ks stromů na pozemcích obce u cesty od pošty k letišti, - dále oznámení Inspekci životního prostředí na obyvatele ul. Hlavní čp.111, vypouštění žumpy na pozemky a komunikaci v obci Vodochody Vladimír Palák, starosta S T R Á N K A 2

3 Společenská rubrika V období od ledna do konce března 2011 oslavili nebo oslaví svá významná jubilea tito naši spoluobčané: paní Podzimková Jaroslava, paní Musilová Růžena a pan Čermák Miloslav, všichni z Vodochod V období od ledna do konce března 2011 nás navždy opustili tito naši spoluobčané: Pan Antonín Nejedlý z Vodochod Pan Václav Aron z Hoštic Pan Jiří Filinger z Hoštic Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast paní Božena Dobešová a pan Jiří Zajíček, oba z Hoštic Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let V prosinci roku 2010 se narodil ve Vodochodech Vojtěch Višňovský Rodičům blahopřejeme a Vojtíškovi přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jeho životě S T R Á N K A 3

4 Co je dobré vědět... Přehled důležitých kontaktních čísel DONA linka - Pro oběti domácího násilí Telefon: NONSTOP www stránky: Krizová linka - Senior telefon - stárnoucí, starší generace, osamělí senioři, rodiny pečující o těžce nemocné seniory Telefon: NONSTOP www stránky: Linka bezpečí - celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu. Telefon: www stránky: Linka důvěry Dětského krizového centra linka důvěry pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc. Telefon: NONSTOP www stránky: Linka vzkaz domů - linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o takovém kroku prozatím jen uvažují. Z pevných linek je služba zdarma každý den od 8:00 do 22:00 hod. Telefon: (dostupný pouze z pevné sítě) každý den 8 22 hod. Rodičovská linka - linka poskytuje odborné poradenství pro rodiče, další rodinné příslušníky i pedagogy, kteří mají problémy s výchovou dětí, nebo nejsou lhostejní k porušování práv dětí v ČR. Služba je k dispozici každý pracovní den odpoledne: pondělí, středa, pátek od 13:00 do 16:00 hod a úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00 hod. Telefon: Dle podkladů z zpracovala Jitka Holoubková S T R Á N K A 4

5 Činnost sociální komise Informace sociální komise plán akcí na 2. čtvrtletí roku 2011 Sociální komise plánuje uskutečnit následující akce: Neděle 17.dubna 2011 :Velikonoční tvůrčí odpoledne ( malování vajíček, zdobení triček, zápichy do misek s osením a další tvůrčí činnosti pro děti i dospělé) Sobota 30.dubna 2011 Čarodějnice Neděle 5.června 2011 Dětský den ve spolupráci se sportovní a kulturní komisí Pokud máte nějaké nápady na akce, které by se daly v naší obci uskutečnit, neváhejte se obrátit na jakéhokoliv člena sociální komise (p.holoubková, p. Staňková, p.tejklová, sl. Finková), popř. em na adresu: Je možné, že výše uvedený výčet akcí nebude úplný, na základě zájmu občanů je možné uspořádat různé rukodělné kurzy apod. Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete na plakátcích ve vývěskách a v obchodech. Jitka Holoubková, předsedkyně sociální komise Naučte děti plést pomlázku S T R Á N K A 5

6 Maškarní radovánky MAŠKARNÍ DEN VE VODOCHODECH V sobotu 26.února 2011 se v Hoštické hospodě ( původní plán byl, že se akce uskuteční v sokolovně, bohužel kvůli velkým mrazům by náklady na vytopení sokolovny dosáhly výše kolem 5 tis. Kč, proto byla akce přesunuta do Hoštické hospody) uskutečnilo maškarní zábavné odpoledne pro děti. Akce se zúčastnilo 30 dětí ve věku od 1 roku do 14 let. Na děti čekaly různé soutěže, diskotéka, k jídlu nazdobené výborné donuty. Slibované vyhodnocení masek bylo velmi obtížné, ale museli jsme tři masky vybrat velkou čokoládu tak vyhrála čertice, pirát a čarodějnice. Večer se v Hoštické hospodě konala Maškarní zábava pro dospělé. Hrála country skupina Proradost. K jídlu byly nabízeny masopustní speciality - polévka "prdelačka", jelita a jitrnice. Velký zájem vzbudila tombola, kde byl hlavní výhrou mobilní telefon. Také byla vyhodnocena nejlepší maska, kterou se stal pankáč. Jako odměnu získal dort a láhev vína. Příští rok se opět budeme těšit na masky dětí i dospělých. Děkuji všem, kteří se podíleli jak na organizaci odpoledne DJ Láďovi Tejklovi, Lence a Katce Finkovým za výborné donuty a pomoc při soutěžích, nájemcům Hoštické hospody za vytopení sálu, tak na zajištění zdárného průběhu večera členům sportovní a kulturní komise, členkám sociální komise, country kapele Proradost, panu Františkovi Veselému za rady a pomoc při losování tomboly, v neposlední řadě všem lidem, kteří věcnými dary přispěli S T R Á N K A 6

7 Z a kulturou do divadla Obecní úřad Vodochody a Obecní úřad Máslovice Vás srdečně zvou na divadelní představení V S T U P T E Kdy? pátek 15. dubna 2011 od 19 hod Kde? Divadlo U Hasičů, Praha Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet let spolu vytvářeli komické duo, se opět schází. Po dlouhých útrapách - staří páni se stále nemohou dohodnout, vzájemně se stále jen dráždí, ačkoliv se v podstatě mají rádi - se nakonec opravdu ocitnou ve studiu. A tady vlastně začíná celá ta patálie s oběma tvrdohlavci. Dodejme jen, že najednou je z toho legrace. Cena 1 vstupenky: Kč 300,-- (vstupenky zakoupíte na OÚ Vodochody a OÚ Máslovice) Doprava je zajištěna autobusem: Máslovice 17,45 hod; Vodochody 17,50 hod, Vodochody, rozc. Hoštice 17,52 hod, Klecany 18, 00 hod S T R Á N K A 7

8 N ebojme se podnikat Nebojme se internetu, o podnikání nemluvě V minulých článcích jsme se věnovali mnoha zajímavým stránkám na internetu. Prošli jsme mnoho oblastí a oborů. Tento rok se zaměříme na oblast podnikání. Impulsem je řada programů neziskových organizací zaměřených na podporu skupin občanů, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné na trhu práce. Například je řada lidí handicapována věkem, rodinnými či sociálními problémy (ženy zasažené domácím násilím) či zdravotním postižením. Ve všech uvedených skupinách se může najít někdo, pro koho může být řešením začít vlastní podnikání. Pokusíme se ukázat zajímavé informační zdroje na internetu a také přinést praktické rady. Nejprve si uveďme některé právní náležitosti živnostenského podnikání. Relevantní zákony jsou Zákon č. 455/1991 Sb., - živnostenský zákon Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník Živnost značí živnostenské podnikání, provozovat živnost pak znamená živnostensky podnikat. Dle ustanovení 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v živnostenském zákoně. Zákon č. 130/2008 Sb. přinesl významnou změnu, kdy do živnostenského zákona byla zařazena jediná volná živnost, která nahradila dřívějších 125 oborů živností volných. Tato živnost je uvedena v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku (tedy již ne živnostenským listem nebo koncesní listina). Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem s výjimkou údajů o uložených pokutách, sankčních opatřeních jiných správních orgánů, rodných čísel, apod. Údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou zveřejněny na webových stránkách Jakmile si vyřešíme zákonné náležitosti podnikání, nastává okamžik, kdy je třeba sestavit podnikatelský plán neboli záměr. Obvykle je takový plán nutný kvůli získání úvěru nebo dotace nebo minimálně k tomu, aby si budoucí podnikatel či podnikatelka propočítal či propočítala rentabilitu budoucího podniku, ale především je tento plán základní strategií podniku. Správně sestavený plán nám řekne, zda je projekt životaschopný, upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání. Nezbytné je plán sestavit pokud usilujete o finanční prostředky od banky, investora či chcete sehnat společníka pro společné podnikání. Písemné zpracování se doporučuje v každém případě, i pokud jde jen pro vlastní účely. Při jeho sestavování si podnikatel uvědomí dílčí kroky, které ho čekají a kolik ho budou stát. (Institut rozvoje podnikání, Fakulta podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze). Mnoho S T R Á N K A 8

9 Téma zpracování podnikatelského záměru najdeme na mnoha stránkách, například na (z těchto stránek čerpáme následující příklady) a řadě dalších. Při troše podrobnějšího zkoumání internetu najdeme i studentské práce na téma jak zpracovat podnikatelský plán a některé jsou opravdu pěkně zpracované. Na závěr zmíníme pojem Elevator Pitch, což doslova znamená výtahový prodej. Proč se tak jmenuje a co to znamená? Dejme tomu, že máte dobrý nápad na vytvoření nové firmy či rozvoj existující myšlenky, ale schází vám kapitál. Jedete výtahem a vedle vás zcela náhodou stojí podnikatel, o kterém víte, že je mohovitý, je investorem, a zároveň víte, že příští minutu vám neuteče, protože je s vámi ve výtahu. V USA doporučují, aby každý začínající podnikatel měl ve své hlavě právě výtahovou prezentaci, v délce maximálně jedné minuty. Ponechejme stranou argument, že výtah do 85. patra v New Yorku pojede déle než výtah do třetího patra v Brně. Pointou této myšlenky je, že skutečně nikdy nevíte, kdy a koho potkáte. Proto je užitečné mít stručnou, jasnou, srozumitelnou a zapamatovatelnou prezentaci, kterou lze použít rychle a kdekoli třeba ve výtahu, na koupališti nebo na nějaké společenské akci. Tato minutová prezentace by měla obsahovat následující prvky: 1. co je moje myšlenka 2. jak jsem s tou myšlenkou daleko 3. jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky 4. jaké výhody na těchto trzích mám 5. jaké výhody mám oproti konkurenci 6. jak hodlám získat peníze 7. kolik budu potřebovat celkem 8. kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím investorovi 9. kdo je součástí mého týmu 10. jaký je potenciální zisk pro investora. Vždy si pamatujte, že výtahová prezentace nemá nahradit podnikatelský plán, ale pouze zaujmout potenciálního investora, se kterým jste se setkal nahodile, tak, aby vám umožnila další schůzku a plnou prezentaci s diskusí. Váš styl komunikace bude nesmírně důležitý, protože nemáte možnost poopravit první mylný dojem. Proto se musíte naučit (před zrcadlem či před známými nanečisto), jak znít nadšeně a zároveň věrohodně. Rovněž vaše dýchání bude důležité, protože nejspíš budete nervózní, a tak zkouška nanečisto by měla omezit ty nejtrapnější chvíle, kdy vám skutečně dojde dech a vy zrudnete. Ale o tom podrobněji zase příště. Abychom nezapomněli jedna z aktivních neziskovkových organizací zaměřených na skupinu ženy 50+, což je velmi frekventovaná a ohrožená skupina na trhu práce, se jmenuje Profem, o.p. s. a momentálně se věnuje nezaměstnaným ženám ve Středočeském kraji. S T R Á N K A 9

10 Jak u nás trídíme třídíme odpady Celkově ve Středočeském kraji naleznete kontejnery na papír, plasty, sklo a v posledních letech se také zvyšuje počet kontejnerů na sběr nápojových kartonů. Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru. U nás především do plastových nádob o objemu 120 l. Sběr pro nás zajišťuje IPODEC s odvozem na skládku v Ďáblicích. Tříděný odpad i likvidace komunálního odpadu se nám daří velice dobře ve srovnání s ostatními obcemi v kraji i ČR. Za rok 2010 se nám podařilo vytřídit : 18 / kontejnerů pro tříděný sběr Vodochody / kraj ,53 / 37,57 obyvatel připadá ve Vodochodech i v kraji na jedno sběrné hnízdo obcí je v kraji zapojeno do systému Eko-kom Vodochody také kg je výtěžnost tříděného odpadu na obyvatele Vodochody / kraj za jeden rok Celkově ve Vodochodech Hošticích jsme za rok 2010 vytřídili : kg nápojové kartony kg papír kg sklo kg platy kg se odvezlo komunálního odpadu. To vše jsou sice krásná čísla, ale i někteří občané by si měli uvědomit, že zaplatit poplatek za popelnici za rok/osobu ve výči Kč u nehlášených osob je tak minimální ( 0,88 Kč za den), že by nemuseli vyhazovat pytle s odpadky ke kontejnerům nebo okolo cest. Dále připravujeme likvidaci Bioodpadu - jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Pokud se nám to s IPODECem podaří zavést, tak již cca od května tohoto roku bychom podle Vaší poptávky i tento odpad likvidovali. O průběhu Vás budeme průběžně informovat. Děkuji všem zodpovědným lidem Vladimír Palák, starosta S T R Á N K A 1 0

11 Sport v naší obci Sportovní a kulturní komise plán akcí na 2.čtvrtletí roku 2011 Sportovní a kulturní komise bude ve 2.čtvrtletí roku 2011 pořádat nebo spolupořádat tyto akce: Pátek 15.dubna 2011 zájezd na divadelní představení do Prahy Divadlo U Hasičů, bližší informace viz. pozvánka Sobota 23.dubna 2011 Velikonoční turnaj v ping-pongu pro dospělé ve spolupráci s TJ Sokol Vodochody Neděle 15.května 2011 Turnaj v ping-pongu pro děti a mládež ve spolupráci s TJ Sokol Vodochody Neděle 5.června 2011 Dětský den ve spolupráci se sociální komisí Každý pátek v sokolovně probíhají v době od 18 do 20 hodin tréninky pingpongu. Zájemci o tento sport si mohou pálky a míčky zapůjčit přímo v sokolovně. K dispozici jsou dva hrací stoly. Případné dotazy nebo přihlášení zasílejte prosím na Vaše případné další návrhy na kulturní a sportovní akce je možné zasílat také na Na závěr důležitá pozvánka v sobotu 28.května 2011 se tentokrát v Klíčanech uskuteční další ročník akce Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví. Tradičně se uskuteční turnaj obcí v malé kopané, popř. v dalších sportech. Sledujte, prosím, případně vývěsky OÚ nebo webové stránky kvůli dalším informacím, abyste nepromeškali možnost se do soutěží za obec Vodochody přihlásit. Eva Drdová, členka sportovní a kulturní komise S T R Á N K A 1 1

12 Ve l ikonoce A zase tu máme Velikonoce. Vždy, když se blíží, přemýšlím, co dám tentokrát do nádivky. Když jsem se přistěhovala do Hoštic, naučila mě manželova maminka péct nejen vánočku a mazanec, ale také velikonoční nádivku. Jídlo, které v mém rodišti bylo prakticky neznámé a zpočátku mne nijak neoslovilo. Časem jsem ale zjistila, že taková nádivka je v podstatě zdravá záležitost. Pokud se to nepřežene s tučným uzeným, jedná se o příkladnou vitaminovou bombu. Ostatně ani takový bramborový salát není k zahození -množství zeleniny a brambor, majonézu nahradit jogurtem Do správné velikonoční nádivky dávám mlaďoučké kopřivy, popenec, sedmikrásky, mátu, meduňku, šalvěj, ale i naklíčenou řeřichu a nať z jarní cibulky. A právě v těchto přísadách je zádrhel. Nejsou-li Velikonoce v dubnu jako je tomu letos, bývá problém tyto nezbytné zelené přísady na zahrádce sehnat. Pak přicházejí ke slovu zamrazené zásoby bylinek, což ale není to pravé. Bez mladých kopřiv a všeho toho býlí to prostě není ono. Asi každá rodina má svoji sbírku oblíbených receptů, které připravuje v průběhu roku, jako už zmíněné mazance, bramborový salát, vánoční cukroví a v neposlední řadě nádivku o Velikonocích. Já do svého repertoáru toto zcela zvláštní jídlo dávno přijala. Je duben a kopřiv bude za chvíli habaděj. Už se těším, až budu letošní nádivku připravovat a jsem si jista, že si ji střihnu před i po Velikonocích. Dagmar A proč slavíme Velikonoce každý rok v jinou dobu? Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 n.l. 1. nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. S T R Á N K A 1 2

13 T J SOKOL V O D O C HODY zve na ZUMBU S VERONIKOU! Přijďte si zatančit a zaposilovat během sobotního dopoledne Sportem a zábavou nastartujete Váš víkend SOBOTA : od 9.00 do v sokolovně Více informací na : Cena: 70 Kč / 90 minut Program: ZUMBA POSILOVÁNÍ A STREČINK S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník (pokud máte, tak i podložku), PITÍ a kapku dobré nálady - k té správné se Podle filosofie ZUMBY si nepřipadáte jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční party. Přitom však velmi účinně cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách ZUMBY se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy. Zapojíte celý svalový korpus, především pak nohy, břicho a hýždě. Rozhodně nemusíte být žádným tanečníkem, protože Zumbu zvládne každý! Těší se na Vás Veronika S T R Á N K A 1 3

14 Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. srdečně zve na 24. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 16. dubna 2011 Trasy pro pěší (označené * možné i na kole): 20 km: Praha Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8-9h)* 9 km: Kralupy n. Vlt. Máslovice, start před vlakovým nádražím (9-9,30h)* 8 km: Odolena Voda - Máslovice, start před ZK Aero (9-9,30h)* 8 km: Klecany - Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9-9,30 h) 3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10-11h) Trasy pro cykloturisty: 37 km: Čelákovice - Máslovice, start ul.na Hrádku, Městské muzeum ( h) 39 km: Kralupy n.vlt. (přes Velvary)-Máslovice, start vlakové nádraží ( h) Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. PROGRAM NA NÁVSI: hodin: Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků, Pletení pomlázek, tvořivé dílny, soutěže Burza cukrů setkání sběratelů cukrů Divadlo pro děti: KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM (13 h) Hudební country skupina Máslovické drnkačky (11-13 h) Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky h SPIRITUAL KVINTET Startovné (pro pěší a cykloturisty registrované na jednotlivých startech): 60 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč. Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč. V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava: Je libo kafíčko? Bližší inf.na tel.: , Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, , Změna programu vyhrazena S T R Á N K A 1 4

15 P r á v ě s e k o n a l o p r o v e l k ý ú s p ě c h b u d e o p a k o v á n í n a p o d z i m, v í c e p o d r o b n o s t í v p ř í š t í m č í s l e ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Ing. Jitka Holoubková RNDr. Jana Vinšová Ing. Dagmar Adamová František Stojec Eva Drdová Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

16 Obec Klíčany vás zve na už tradiční Den svazku Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví 28. května 2011 na hřišti Sokola Klíčany Po slavnostním otevření v 9 hod budou v 10 hod zahájeny sportovní a zábavné soutěže pro děti i dospělé, na které se může přihlásit každý, kdo má chuť nebo zájem. Na odpoledne je připraven bohatý kulturní a zábavný program (šerm, hudba, zpěv, tanec), který bude zakončen taneční zábavou a ohňostrojem. Po celý den můžete navštěvovat stánky s občerstvením či suvenýry, můžete povozit své ratolesti na pouťových atrakcích. S T R Á N K A 1 6

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm

Seznam Linek Důvěry. tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz. http://www.askcr.cz/icm Seznam Linek Důvěry Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Josefská 15, 602 00 Brno tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více