P o 100 dnech - slovo místostarosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P o 100 dnech - slovo místostarosty"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 1, ročník VII, uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2 společenská rubrika 3 důležité kontakty 4 soc. komise informuje 5 maškarní den 6 pozvánka divadlo 7 nebojme se podnikat 8-9 jak třídíme odpady 10 sport v obci 11 Velikonoce 12 pozvánky, inzerce Vážení občané, P o 100 dnech - slovo místostarosty mám na starosti zaměstnance obce - úklid obce, obecního úřadu a obecních nemovitostí, proto kontroluji stav úklidu, pořádek a nutnost oprav v obci a předkládám zastupitelstvu zprávy o stavu, plnění prací a návrhy nutných oprav. Rovněž připravuji rozpočet v této oblasti ve spolupráci se stavební komisí - jsem členem stavební komise a při jejím rozhodování zastupuji zájmy obce. Zabezpečuji také plnění všech zákonů a dalších předpisů v této oblasti (např. územního plánu obce atp.), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provádím dohled nad plněním stavebních zakázek dle rozpočtu a pro nadcházející období budu především dohlížet na výstavbu kanalizace a ČOV. K Vašim častým dotazům: kácení stromů u fotbalového hřiště - rozhodnutí vychází z dendrologického posudku vypracovaného ing.michalem Paulusem dne Stromy jsou nebezpečně nakloněné a tím ohrožují zdraví a majetek občanů Vodochod a sportovců na fotbalovém hřišti. Jedná se o 11 kusů topolu černého. Kvůli snížení nákladů bude 8 kusů pokáceno svépomocí za odborného dohledu a 3 kusy odbornou firmou lezeckou technikou, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Zájemci o palivové dříví nařezané na špalky za cenu 500 Kč /m 3 si ho mohou objednat na OÚ. Ke stížnostem: Ve věci stavu vozovek mohu citovat pouze vyjádření cestmistra p. Čížka z příslušné Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště : nejedou obalovny, jakmile se rozjedou začneme s opravami. Jak již bylo uvedeno minulý rok, tato komunikace je ve vlastnictví Středočeského kraje a proto veškeré stížnosti je nutno směřovat na tento úřad. František Stojec, místostarosta

2 Ze zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo schválilo : 1. smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ a obcí Vodochody a navyšuje cenu na 4 000,00 Kč, 2. dotaci TJ Sokol Vodochody oddíl kopané na rok 2011 ve výši Kč s vazbou na účelové využití, 3. doplnění sociální komise o paní Marii Staňkovou, Danielu Tejkalovou a Lenku Finkovou od , 4. návrh zadání změny č.5 ÚPO Vodochody, 5. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB1, Hoštice 47-NN demolice Zedníková na pozemku parc.č. 489/1, 2m 2 za finanční náhradu Kč, 6. záměr prodat pozemky, které již v minulosti byly zastavěny oplocením (zahrádka) a žumpa na parc.č. 489/2 o výměře 43 m2 a parc.č.523/1 o výměře 2 m 2 v k.ú.hoštice u Vodochod a ukládá OÚ vyvěsit a vyhlásit záměr na dobu 15 dnů na ÚD Vydává souhlas : 1. s dočasným záborem, popřípadě VB rekonstrukce mostu Vodochody Pontex spol. s r.o., Brezová 1658, Praha 4, Informace : Z astupitelstvo - k dotaci kanalizac a ČOV bylo celkem podáno 30 nabídek, 1 vyřazena pro nesplnění formálních náležitostí, z 29 firem cca 20 nesplnilo všechny kvalifikační před poklady nebo je nepřesně uvedlo, proto byly vyzvány, aby je ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení doplnily, pak bude komise pokračovat ve vyhodnocení pro splnění kvalifikačních podmínek, k nedoplnily 2 firmy a pro nesplnění podmínek byly vyřazeny, - Paní Svobodová a pan Mořkovský požádali o pomoc v případě umístění dětí mateřské školy v Máslovicích - sociální komise doporučila, ale je nutné uhradit podíl neinvestičních nákladů připadajících na každé dítě cca ve výši Kč/rok obcemi nebo městy, kde mají děti a pravděpodobně i matky trvalý pobyt, protože také veškeré daně jsou placeny těmto obcím nebo městům, - bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele pořezání cca 8ks stromů na pozemcích obce u cesty od pošty k letišti, - dále oznámení Inspekci životního prostředí na obyvatele ul. Hlavní čp.111, vypouštění žumpy na pozemky a komunikaci v obci Vodochody Vladimír Palák, starosta S T R Á N K A 2

3 Společenská rubrika V období od ledna do konce března 2011 oslavili nebo oslaví svá významná jubilea tito naši spoluobčané: paní Podzimková Jaroslava, paní Musilová Růžena a pan Čermák Miloslav, všichni z Vodochod V období od ledna do konce března 2011 nás navždy opustili tito naši spoluobčané: Pan Antonín Nejedlý z Vodochod Pan Václav Aron z Hoštic Pan Jiří Filinger z Hoštic Rodinám zemřelých vyslovujeme upřímnou soustrast paní Božena Dobešová a pan Jiří Zajíček, oba z Hoštic Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let V prosinci roku 2010 se narodil ve Vodochodech Vojtěch Višňovský Rodičům blahopřejeme a Vojtíškovi přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v jeho životě S T R Á N K A 3

4 Co je dobré vědět... Přehled důležitých kontaktních čísel DONA linka - Pro oběti domácího násilí Telefon: NONSTOP www stránky: Krizová linka - Senior telefon - stárnoucí, starší generace, osamělí senioři, rodiny pečující o těžce nemocné seniory Telefon: NONSTOP www stránky: Linka bezpečí - celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu. Telefon: www stránky: Linka důvěry Dětského krizového centra linka důvěry pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc. Telefon: NONSTOP www stránky: Linka vzkaz domů - linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o takovém kroku prozatím jen uvažují. Z pevných linek je služba zdarma každý den od 8:00 do 22:00 hod. Telefon: (dostupný pouze z pevné sítě) každý den 8 22 hod. Rodičovská linka - linka poskytuje odborné poradenství pro rodiče, další rodinné příslušníky i pedagogy, kteří mají problémy s výchovou dětí, nebo nejsou lhostejní k porušování práv dětí v ČR. Služba je k dispozici každý pracovní den odpoledne: pondělí, středa, pátek od 13:00 do 16:00 hod a úterý a čtvrtek od 16:00 do 19:00 hod. Telefon: Dle podkladů z zpracovala Jitka Holoubková S T R Á N K A 4

5 Činnost sociální komise Informace sociální komise plán akcí na 2. čtvrtletí roku 2011 Sociální komise plánuje uskutečnit následující akce: Neděle 17.dubna 2011 :Velikonoční tvůrčí odpoledne ( malování vajíček, zdobení triček, zápichy do misek s osením a další tvůrčí činnosti pro děti i dospělé) Sobota 30.dubna 2011 Čarodějnice Neděle 5.června 2011 Dětský den ve spolupráci se sportovní a kulturní komisí Pokud máte nějaké nápady na akce, které by se daly v naší obci uskutečnit, neváhejte se obrátit na jakéhokoliv člena sociální komise (p.holoubková, p. Staňková, p.tejklová, sl. Finková), popř. em na adresu: Je možné, že výše uvedený výčet akcí nebude úplný, na základě zájmu občanů je možné uspořádat různé rukodělné kurzy apod. Podrobnější informace o jednotlivých akcích najdete na plakátcích ve vývěskách a v obchodech. Jitka Holoubková, předsedkyně sociální komise Naučte děti plést pomlázku S T R Á N K A 5

6 Maškarní radovánky MAŠKARNÍ DEN VE VODOCHODECH V sobotu 26.února 2011 se v Hoštické hospodě ( původní plán byl, že se akce uskuteční v sokolovně, bohužel kvůli velkým mrazům by náklady na vytopení sokolovny dosáhly výše kolem 5 tis. Kč, proto byla akce přesunuta do Hoštické hospody) uskutečnilo maškarní zábavné odpoledne pro děti. Akce se zúčastnilo 30 dětí ve věku od 1 roku do 14 let. Na děti čekaly různé soutěže, diskotéka, k jídlu nazdobené výborné donuty. Slibované vyhodnocení masek bylo velmi obtížné, ale museli jsme tři masky vybrat velkou čokoládu tak vyhrála čertice, pirát a čarodějnice. Večer se v Hoštické hospodě konala Maškarní zábava pro dospělé. Hrála country skupina Proradost. K jídlu byly nabízeny masopustní speciality - polévka "prdelačka", jelita a jitrnice. Velký zájem vzbudila tombola, kde byl hlavní výhrou mobilní telefon. Také byla vyhodnocena nejlepší maska, kterou se stal pankáč. Jako odměnu získal dort a láhev vína. Příští rok se opět budeme těšit na masky dětí i dospělých. Děkuji všem, kteří se podíleli jak na organizaci odpoledne DJ Láďovi Tejklovi, Lence a Katce Finkovým za výborné donuty a pomoc při soutěžích, nájemcům Hoštické hospody za vytopení sálu, tak na zajištění zdárného průběhu večera členům sportovní a kulturní komise, členkám sociální komise, country kapele Proradost, panu Františkovi Veselému za rady a pomoc při losování tomboly, v neposlední řadě všem lidem, kteří věcnými dary přispěli S T R Á N K A 6

7 Z a kulturou do divadla Obecní úřad Vodochody a Obecní úřad Máslovice Vás srdečně zvou na divadelní představení V S T U P T E Kdy? pátek 15. dubna 2011 od 19 hod Kde? Divadlo U Hasičů, Praha Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet let spolu vytvářeli komické duo, se opět schází. Po dlouhých útrapách - staří páni se stále nemohou dohodnout, vzájemně se stále jen dráždí, ačkoliv se v podstatě mají rádi - se nakonec opravdu ocitnou ve studiu. A tady vlastně začíná celá ta patálie s oběma tvrdohlavci. Dodejme jen, že najednou je z toho legrace. Cena 1 vstupenky: Kč 300,-- (vstupenky zakoupíte na OÚ Vodochody a OÚ Máslovice) Doprava je zajištěna autobusem: Máslovice 17,45 hod; Vodochody 17,50 hod, Vodochody, rozc. Hoštice 17,52 hod, Klecany 18, 00 hod S T R Á N K A 7

8 N ebojme se podnikat Nebojme se internetu, o podnikání nemluvě V minulých článcích jsme se věnovali mnoha zajímavým stránkám na internetu. Prošli jsme mnoho oblastí a oborů. Tento rok se zaměříme na oblast podnikání. Impulsem je řada programů neziskových organizací zaměřených na podporu skupin občanů, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné na trhu práce. Například je řada lidí handicapována věkem, rodinnými či sociálními problémy (ženy zasažené domácím násilím) či zdravotním postižením. Ve všech uvedených skupinách se může najít někdo, pro koho může být řešením začít vlastní podnikání. Pokusíme se ukázat zajímavé informační zdroje na internetu a také přinést praktické rady. Nejprve si uveďme některé právní náležitosti živnostenského podnikání. Relevantní zákony jsou Zákon č. 455/1991 Sb., - živnostenský zákon Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník Živnost značí živnostenské podnikání, provozovat živnost pak znamená živnostensky podnikat. Dle ustanovení 2 živnostenského zákona je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v živnostenském zákoně. Zákon č. 130/2008 Sb. přinesl významnou změnu, kdy do živnostenského zákona byla zařazena jediná volná živnost, která nahradila dřívějších 125 oborů živností volných. Tato živnost je uvedena v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku (tedy již ne živnostenským listem nebo koncesní listina). Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem s výjimkou údajů o uložených pokutách, sankčních opatřeních jiných správních orgánů, rodných čísel, apod. Údaje vedené v živnostenském rejstříku jsou zveřejněny na webových stránkách Jakmile si vyřešíme zákonné náležitosti podnikání, nastává okamžik, kdy je třeba sestavit podnikatelský plán neboli záměr. Obvykle je takový plán nutný kvůli získání úvěru nebo dotace nebo minimálně k tomu, aby si budoucí podnikatel či podnikatelka propočítal či propočítala rentabilitu budoucího podniku, ale především je tento plán základní strategií podniku. Správně sestavený plán nám řekne, zda je projekt životaschopný, upozorní nás na možná úskalí ještě před samotným počátkem podnikání. Nezbytné je plán sestavit pokud usilujete o finanční prostředky od banky, investora či chcete sehnat společníka pro společné podnikání. Písemné zpracování se doporučuje v každém případě, i pokud jde jen pro vlastní účely. Při jeho sestavování si podnikatel uvědomí dílčí kroky, které ho čekají a kolik ho budou stát. (Institut rozvoje podnikání, Fakulta podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze). Mnoho S T R Á N K A 8

9 Téma zpracování podnikatelského záměru najdeme na mnoha stránkách, například na (z těchto stránek čerpáme následující příklady) a řadě dalších. Při troše podrobnějšího zkoumání internetu najdeme i studentské práce na téma jak zpracovat podnikatelský plán a některé jsou opravdu pěkně zpracované. Na závěr zmíníme pojem Elevator Pitch, což doslova znamená výtahový prodej. Proč se tak jmenuje a co to znamená? Dejme tomu, že máte dobrý nápad na vytvoření nové firmy či rozvoj existující myšlenky, ale schází vám kapitál. Jedete výtahem a vedle vás zcela náhodou stojí podnikatel, o kterém víte, že je mohovitý, je investorem, a zároveň víte, že příští minutu vám neuteče, protože je s vámi ve výtahu. V USA doporučují, aby každý začínající podnikatel měl ve své hlavě právě výtahovou prezentaci, v délce maximálně jedné minuty. Ponechejme stranou argument, že výtah do 85. patra v New Yorku pojede déle než výtah do třetího patra v Brně. Pointou této myšlenky je, že skutečně nikdy nevíte, kdy a koho potkáte. Proto je užitečné mít stručnou, jasnou, srozumitelnou a zapamatovatelnou prezentaci, kterou lze použít rychle a kdekoli třeba ve výtahu, na koupališti nebo na nějaké společenské akci. Tato minutová prezentace by měla obsahovat následující prvky: 1. co je moje myšlenka 2. jak jsem s tou myšlenkou daleko 3. jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky 4. jaké výhody na těchto trzích mám 5. jaké výhody mám oproti konkurenci 6. jak hodlám získat peníze 7. kolik budu potřebovat celkem 8. kolik z toho budu potřebovat financovat externě a co za to nabízím investorovi 9. kdo je součástí mého týmu 10. jaký je potenciální zisk pro investora. Vždy si pamatujte, že výtahová prezentace nemá nahradit podnikatelský plán, ale pouze zaujmout potenciálního investora, se kterým jste se setkal nahodile, tak, aby vám umožnila další schůzku a plnou prezentaci s diskusí. Váš styl komunikace bude nesmírně důležitý, protože nemáte možnost poopravit první mylný dojem. Proto se musíte naučit (před zrcadlem či před známými nanečisto), jak znít nadšeně a zároveň věrohodně. Rovněž vaše dýchání bude důležité, protože nejspíš budete nervózní, a tak zkouška nanečisto by měla omezit ty nejtrapnější chvíle, kdy vám skutečně dojde dech a vy zrudnete. Ale o tom podrobněji zase příště. Abychom nezapomněli jedna z aktivních neziskovkových organizací zaměřených na skupinu ženy 50+, což je velmi frekventovaná a ohrožená skupina na trhu práce, se jmenuje Profem, o.p. s. a momentálně se věnuje nezaměstnaným ženám ve Středočeském kraji. S T R Á N K A 9

10 Jak u nás trídíme třídíme odpady Celkově ve Středočeském kraji naleznete kontejnery na papír, plasty, sklo a v posledních letech se také zvyšuje počet kontejnerů na sběr nápojových kartonů. Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru. U nás především do plastových nádob o objemu 120 l. Sběr pro nás zajišťuje IPODEC s odvozem na skládku v Ďáblicích. Tříděný odpad i likvidace komunálního odpadu se nám daří velice dobře ve srovnání s ostatními obcemi v kraji i ČR. Za rok 2010 se nám podařilo vytřídit : 18 / kontejnerů pro tříděný sběr Vodochody / kraj ,53 / 37,57 obyvatel připadá ve Vodochodech i v kraji na jedno sběrné hnízdo obcí je v kraji zapojeno do systému Eko-kom Vodochody také kg je výtěžnost tříděného odpadu na obyvatele Vodochody / kraj za jeden rok Celkově ve Vodochodech Hošticích jsme za rok 2010 vytřídili : kg nápojové kartony kg papír kg sklo kg platy kg se odvezlo komunálního odpadu. To vše jsou sice krásná čísla, ale i někteří občané by si měli uvědomit, že zaplatit poplatek za popelnici za rok/osobu ve výči Kč u nehlášených osob je tak minimální ( 0,88 Kč za den), že by nemuseli vyhazovat pytle s odpadky ke kontejnerům nebo okolo cest. Dále připravujeme likvidaci Bioodpadu - jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Pokud se nám to s IPODECem podaří zavést, tak již cca od května tohoto roku bychom podle Vaší poptávky i tento odpad likvidovali. O průběhu Vás budeme průběžně informovat. Děkuji všem zodpovědným lidem Vladimír Palák, starosta S T R Á N K A 1 0

11 Sport v naší obci Sportovní a kulturní komise plán akcí na 2.čtvrtletí roku 2011 Sportovní a kulturní komise bude ve 2.čtvrtletí roku 2011 pořádat nebo spolupořádat tyto akce: Pátek 15.dubna 2011 zájezd na divadelní představení do Prahy Divadlo U Hasičů, bližší informace viz. pozvánka Sobota 23.dubna 2011 Velikonoční turnaj v ping-pongu pro dospělé ve spolupráci s TJ Sokol Vodochody Neděle 15.května 2011 Turnaj v ping-pongu pro děti a mládež ve spolupráci s TJ Sokol Vodochody Neděle 5.června 2011 Dětský den ve spolupráci se sociální komisí Každý pátek v sokolovně probíhají v době od 18 do 20 hodin tréninky pingpongu. Zájemci o tento sport si mohou pálky a míčky zapůjčit přímo v sokolovně. K dispozici jsou dva hrací stoly. Případné dotazy nebo přihlášení zasílejte prosím na Vaše případné další návrhy na kulturní a sportovní akce je možné zasílat také na Na závěr důležitá pozvánka v sobotu 28.května 2011 se tentokrát v Klíčanech uskuteční další ročník akce Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví. Tradičně se uskuteční turnaj obcí v malé kopané, popř. v dalších sportech. Sledujte, prosím, případně vývěsky OÚ nebo webové stránky kvůli dalším informacím, abyste nepromeškali možnost se do soutěží za obec Vodochody přihlásit. Eva Drdová, členka sportovní a kulturní komise S T R Á N K A 1 1

12 Ve l ikonoce A zase tu máme Velikonoce. Vždy, když se blíží, přemýšlím, co dám tentokrát do nádivky. Když jsem se přistěhovala do Hoštic, naučila mě manželova maminka péct nejen vánočku a mazanec, ale také velikonoční nádivku. Jídlo, které v mém rodišti bylo prakticky neznámé a zpočátku mne nijak neoslovilo. Časem jsem ale zjistila, že taková nádivka je v podstatě zdravá záležitost. Pokud se to nepřežene s tučným uzeným, jedná se o příkladnou vitaminovou bombu. Ostatně ani takový bramborový salát není k zahození -množství zeleniny a brambor, majonézu nahradit jogurtem Do správné velikonoční nádivky dávám mlaďoučké kopřivy, popenec, sedmikrásky, mátu, meduňku, šalvěj, ale i naklíčenou řeřichu a nať z jarní cibulky. A právě v těchto přísadách je zádrhel. Nejsou-li Velikonoce v dubnu jako je tomu letos, bývá problém tyto nezbytné zelené přísady na zahrádce sehnat. Pak přicházejí ke slovu zamrazené zásoby bylinek, což ale není to pravé. Bez mladých kopřiv a všeho toho býlí to prostě není ono. Asi každá rodina má svoji sbírku oblíbených receptů, které připravuje v průběhu roku, jako už zmíněné mazance, bramborový salát, vánoční cukroví a v neposlední řadě nádivku o Velikonocích. Já do svého repertoáru toto zcela zvláštní jídlo dávno přijala. Je duben a kopřiv bude za chvíli habaděj. Už se těším, až budu letošní nádivku připravovat a jsem si jista, že si ji střihnu před i po Velikonocích. Dagmar A proč slavíme Velikonoce každý rok v jinou dobu? Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 n.l. 1. nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. S T R Á N K A 1 2

13 T J SOKOL V O D O C HODY zve na ZUMBU S VERONIKOU! Přijďte si zatančit a zaposilovat během sobotního dopoledne Sportem a zábavou nastartujete Váš víkend SOBOTA : od 9.00 do v sokolovně Více informací na : Cena: 70 Kč / 90 minut Program: ZUMBA POSILOVÁNÍ A STREČINK S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník (pokud máte, tak i podložku), PITÍ a kapku dobré nálady - k té správné se Podle filosofie ZUMBY si nepřipadáte jako v tělocvičně, nepočítáte, kolik ještě kterého cviku musíte udělat a dokonce si můžete přidávat i své vlastní prvky. Zkrátka se bavíte a s úsměvem si užíváte na taneční party. Přitom však velmi účinně cvičíte a spalujete spousty kalorií. V hodinách ZUMBY se kombinují rychlé a pomalé rytmy, čímž dochází k efektivnímu spalování tuků a tvarování postavy. Zapojíte celý svalový korpus, především pak nohy, břicho a hýždě. Rozhodně nemusíte být žádným tanečníkem, protože Zumbu zvládne každý! Těší se na Vás Veronika S T R Á N K A 1 3

14 Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s. srdečně zve na 24. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 16. dubna 2011 Trasy pro pěší (označené * možné i na kole): 20 km: Praha Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8-9h)* 9 km: Kralupy n. Vlt. Máslovice, start před vlakovým nádražím (9-9,30h)* 8 km: Odolena Voda - Máslovice, start před ZK Aero (9-9,30h)* 8 km: Klecany - Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9-9,30 h) 3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10-11h) Trasy pro cykloturisty: 37 km: Čelákovice - Máslovice, start ul.na Hrádku, Městské muzeum ( h) 39 km: Kralupy n.vlt. (přes Velvary)-Máslovice, start vlakové nádraží ( h) Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. PROGRAM NA NÁVSI: hodin: Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků, Pletení pomlázek, tvořivé dílny, soutěže Burza cukrů setkání sběratelů cukrů Divadlo pro děti: KOUZELNÉ MALOVÁNÍ S ČAROVÁNÍM (13 h) Hudební country skupina Máslovické drnkačky (11-13 h) Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky h SPIRITUAL KVINTET Startovné (pro pěší a cykloturisty registrované na jednotlivých startech): 60 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč. Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč. V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava: Je libo kafíčko? Bližší inf.na tel.: , Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, , Změna programu vyhrazena S T R Á N K A 1 4

15 P r á v ě s e k o n a l o p r o v e l k ý ú s p ě c h b u d e o p a k o v á n í n a p o d z i m, v í c e p o d r o b n o s t í v p ř í š t í m č í s l e ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Jsme na webu, Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Ing. Jitka Holoubková RNDr. Jana Vinšová Ing. Dagmar Adamová František Stojec Eva Drdová Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

16 Obec Klíčany vás zve na už tradiční Den svazku Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví 28. května 2011 na hřišti Sokola Klíčany Po slavnostním otevření v 9 hod budou v 10 hod zahájeny sportovní a zábavné soutěže pro děti i dospělé, na které se může přihlásit každý, kdo má chuť nebo zájem. Na odpoledne je připraven bohatý kulturní a zábavný program (šerm, hudba, zpěv, tanec), který bude zakončen taneční zábavou a ohňostrojem. Po celý den můžete navštěvovat stánky s občerstvením či suvenýry, můžete povozit své ratolesti na pouťových atrakcích. S T R Á N K A 1 6

ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obecního úřadu 5 spol. rubrika 6 nebojme se podnikat 7-8

ČLEN SVAZKU OBCÍ. ze zastupitelstva 2-4 z obecního úřadu 5 spol. rubrika 6 nebojme se podnikat 7-8 ČLEN SVAZKU OBCÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 2-4 z obecního úřadu 5 spol. rubrika 6 nebojme se podnikat 7-8 Číslo 2, ročník VII, 28.7.2011 knihovna, historie 9

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Na vědomost se dává...

Na vědomost se dává... Na vědomost se dává... Zpravodaj Obecního úřadu Máslovice Ročník XVII Číslo 2 Duben 2011 ŽIVOT V ZELENI LIVING IN GREEN To je název firmy, která zpracovává projekty na udržování a rozšiřování zeleně v

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Stavební úpravy v přízemí budovy čp. 243 (bývalá administrativní budova Xaverova), které provádějí naše TS, jsou v plném proudu.

Stavební úpravy v přízemí budovy čp. 243 (bývalá administrativní budova Xaverova), které provádějí naše TS, jsou v plném proudu. NEHVIZDSKÝ NEHVIZDSKÝ KURÝR MĚSÍČNÍK ÍK MĚSTYSE SE NEHVIZDY KURÝRRočník: VIII / Číslo: 3 Vydáno v Nehvizdech ZDARMA Z OBSAHU SEZNAMTE SE S NOVOU SKÁLOU... 5 ROZPIS JARNÍ FOTBALOVÉ SEZONY... 12 VELIKONOČNÍ

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ.

PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. 04/2015 Ročník 63 PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ. Kalendář akcí v Horních Počernicích v dubnu 2015 do 5. 4. ODYSSEOVA

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více