VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Robert Kotlaba. Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Robert Kotlaba. Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Robert Kotlaba Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha Business plan - The use of the AUTODROM MOST a.s. premises Go-kart track BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Most 2006 / 2007

2 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Kombinované bakalářské studium Robert Kotlaba Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha Business plan - The use of the AUTODROM MOST a.s. premises Go-kart track BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Most 2007 Vedoucí bakalářské práce: ing. Pavel Hanka

3 P o d ě k o v á n í Děkuji všem, kteří mi pomohli při tvorbě této práce, rodičům za vytvoření příjemného pracovního prostředí a Ing. Pavlu Hankovi za pomocnou ruku při psaní této práce.

4 P r o h l á š e n í P r o h l a š u j i, že jsem tuto bakalářskou (diplomovou) práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v Soupisu bibliografických citací. V Mostě dne , Robert Kotlaba

5 1. ABSTRAKT Tato práce by měla sloužit jako stručný návod na vypracování podnikatelského plánu. Ověřovanou hypotézou v teoretické části je, zda podnikatelský plán odhalí realizovatelnost a rentabilitu podnikatelského nápadu. Vypracovat podnikatelský plán je potřeba vždy, než se na trhu objeví nová služba či produkt. V teoretické části této práce jsem se zaměřil na popsání podnikatelského plánu, včetně vyzdvižení míst, nad kterými by se každý, kdo podnikatelský plán bude psát, měl zamyslet tak, aby obsah bodu odpovídal účelu použití plánu. V jednotlivých bodech jsou popsány jeho části, včetně nastínění jaké možnosti, s jejich klady a zápory, má společnost či podnikatel v té dané oblasti a k čemu tyto body slouží. V praktické části je poté vypracován ukázkový podnikatelský plán na využití areálu AUTODROMU MOST a.s. pro stálou motokárovou dráhu, který v závěru odpovídá na základní otázku: "Vyplatí se to?". ABSTRACT This thesis should be taken as a brief manual for writing a business aim. The hypothesis to be verified in the theoretical part is, whether a business plan reveals the realization and profitability of a business idea. Drawing up a business plan is always necessary before a new service or product enters the market. The theoretical part is focused on describing a business plan, with emphasis on parts to be thought over by the writer so, that the content of each part will correspond with the intended use of the business plan. The parts are described in points, which show the possibilities, with their pros and cons, in the particular field to the entrepreneur or the company and what are these points for. A sample business plan for the use of the premises of the AUTODROM MOST a.s company for a permanent go-kart track is then drawn up in the practical part, where in the end the answer to the question "Will it pay off?" is answered.

6 2. KLÍČOVÁ SLOVA podnikatelský plán začínající společnost nové investice plánování marketing management motoristický sport bussines plan a starting company new investments planning marketing management motorsport

7 OBSAH: 1. ABSTRAKT 4 2. KLÍČOVÁ SLOVA 5 3. ÚVOD ÚČEL A PODSTATA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PODNIKATELSKÝ PLÁN co to je PODNIKATELSKÝ PLÁN formy a druhy PODNIKATELSKÝ PLÁN požadavky STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU ÚVOD A POPIS PODNIKU CÍLE PODNIKU PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ FORMA POPIS VÝROBKŮ A SLUŽEB PRŮZKUM A ANALÝZA TRHU CÍLOVÝ TRH ZÁKAZNÍCI ZAHRANIČNÍ KLIENTELA PODÍL NA TRHU KONKURENCE MARKETINGOVÝ PLÁN TRŽNÍ STRATEGIE CENOVÁ POLITIKA TAKTIKA ODBYTU SYSTÉM DISTRIBUCE SERVIS A ZÁRUKY REKLAMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ LIDSKÉ ZDROJE PODNIKOVÁ ORGANIZACE PLÁNOVÁNÍ INVESTIČNÍ PLÁN PLÁN NÁKLADŮ OPTIMALIZACE NÁKLADŮ 27

8 5.5.3 PLÁN VÝNOSŮ FINANČNÍ PLÁN CASHFLOW SWOT ANALÝZA ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI PRAKTICKÁ ČÁST 7.1 AUTODROM MOST a.s. - charakteristika společnosti MOŽNÉ PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY HYPOTÉZA NABÍZENÉ SLUŽBY PRŮZKUM A ANALÝZA TRHU CÍLOVÝ TRH ZÁKAZNÍCI PODÍL NA TRHU KONKURENCE MARKETINGOVÝ PLÁN TRŽNÍ STRATEGIE CENOVÁ POLITIKA REKLAMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHA MOTOKÁROVÉ DRÁHY ORGANIZACE ODBORU MOTOKÁROVÉ DRÁHY PLÁNOVÁNÍ INVESTIČNÍ PLÁN PLÁN NÁKLADŮ OPTIMALIZACE NÁKLADŮ PLÁN VÝNOSŮ FINANČNÍ PLÁN CASHFLOW SWOT ANALÝZA ZÁVĚR PRAKTICKÉ ČÁSTI ZÁVĚR SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY 50

9 3. ÚVOD MOTTO: "Zakládání nového podniku je podobné výpravě do nitra tropického pralesa za pokladem. Existuje možnost, že za své úsilí bude podnikatel odměněn, ať už materiálním bohatstvím nebo pocitem osobního uspokojení, ale prales skrývá různá nebezpečí a snadno lze ztratit směr." Tento stručný návod na sestavení podnikatelského plánu vznikl jako bakalářská práce pro účely studia Vysoké Školy Finanční a Správní v Mostě. Teoretická část se zabývá všeobecným popisem jednotlivých bodů podnikatelského plánu, jak pro začínající společnosti, tak i pro společnosti fungující, ale hledající další oblasti činnosti. Část praktická je pak zaměřena na podnikatelský plán na provoz motokárové dráhy v rámci areálu společnosti AUTODROM MOST a.s. Význam podnikatelského plánu v oblasti s vysokou nezaměstnaností, jako je Mostecko, je značný, jelikož dobře vypracovaný podnikatelský plán je premisou pro úspěšné vyjednávání o poskytnutí úvěru. Následná realizace projektu pak přinese tolik žádaná pracovní místa

10 4. ÚČEL A PODSTATA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 4.1 PODNIKATELSKÝ PLÁN CO TO JE Podnikatelský plán, nebo také podnikatelský záměr, je základní dokument, který potřebuje jak začínající podnikatel, tak i již fungující podnik, který se rozhodl rozšířit výrobu, obsadit nové trhy, investovat do nových technologií, či zavést nový výrobek. Je to dokument, ve kterém si podnikatel či management firmy ujasní cíle, kterých chtějí dosáhnout, cesty které k tomuto cíli vedou a rizika se kterými se na cestě setkají. Dále je podnikatelský plán jedním ze stěžejních dokumentů pro banky či investory, kteří se na jeho základě rozhodují, zda je pro ně míra rizika únosná a zda tedy své peníze podnikateli poskytnou nebo ne. Základem dobrého podnikatelského plánu je dobrý nápad. Tržní ekonomikou hýbou nové nápady a inovace a kdo tedy má výjimečný nápad, ten obvykle má i hodně zákazníků a tudíž úspěch i bez velkolepých reklamních kampaní. Dobrý nápad ale není vše, co je pro úspěšný rozjezd podnikání zapotřebí. Poté, co se člověk rozhodne nápad realizovat, začnou se objevovat další otázky. Kde na to vezmu? Kde to budu provozovat? Kdo vlastně budou mí zákazníci? Jaká rizika mohu očekávat? A mnoho dalších. V dobrém podnikatelském plánu se na tyto otázky najdou odpovědi. Podnikatelský plán by měl např. pracovníky banky přesvědčit hlavně obsahem a zpracováním. Při vypracovávání podnikatelského plánu si jeho autor musí neustále klást otázku zda je vztah čísel a informací jasný, jelikož čtenář nebude mít nikoho, kdo by mu nejasnosti dovysvětlil. 4.2 PODNIKATELSKÝ PLÁN FORMY A DRUHY Podnikatelský plán je vždy nutno přizpůsobit účelu pro který má sloužit. Měl by být stručný a přehledný, měl by demonstrovat výhody služby či produktu pro zákazníky - 9 -

11 tak, aby bylo jasné k čemu slouží. Forma se poté bude odvíjet od účelu použití plánu. Jinou formu bude mít podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro banku pro schválení úvěru a jinou formu bude mít plán, který bude podnikatel předkládat svému dobrému známému, potencionálnímu investorovi. Druh podnikatelského plánu závisí na době, kterou si realizace nápadu vyžádá. Krátkodobý podnikatelský plán zahrnuje horizont jednoho roku a je třeba do detailu rozpracovat plán nákladů a výnosů. Střednědobý plán počítá s obdobím od dvou do pěti let. Zde není zapotřebí detailně rozepisovat náklady, výnosy či peněžní toky, postačí rámcový výhled. Je ale zapotřebí se více zaměřit na celkový plán postupu prodeje, marketingový plán a způsob získání a udržení určitého podílu na trhu. Dlouhodobý plán se pak zabývá časovým horizontem nad pět let a plán jako takový by měl být zaměřen na vizi do budoucna, jak a kterým směrem se podnik bude ubírat, jaké inovační technologie budou v budoucnu zapotřebí a jak se asi bude celkový trh vyvíjet. V dlouhodobém plánu již nelze rozepisovat plány nákladů a výnosů, jelikož ty jsou úzce svázány s ekonomickou a politickou situací ve státě a odhadnout tuto situaci na deset let dopředu s určitostí nelze. 4.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN POŽADAVKY Podnikatelský plán by měl být hlavně dostatečně realistický. U začínajícího podnikatele je obvyklou chybou, že vidí odbyt své firmy od začátků příliš optimisticky. Na druhou stranu je zase chybou pokud je plán příliš pesimistický, protože pak bude mít podnikatel problém přesvědčit banku či investora. Další věcí, která je možná samozřejmá, ale ne každý toto dodrží, je to, že plán musí mít jistou formální úroveň. Sebelepší nápad může být zmařen nedostatečnou formální úpravou, obzvláště při jednání v bance. V dnešní době lze také žádat o dotace z Evropské Unie. Podnikatelský plán pro tyto účely pak musí splňovat všechny požadavky dané směrnicemi Evropské Unie

12 5. STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 5.1 ÚVOD A POPIS PODNIKU V této části podnikatelského plánu by se jeho případný čtenář měl dozvědět základní informace o podniku. Kdo za ním stojí, kde sídlí, co hodlá nabízet, jaká právní forma je pro něj nejvhodnější, čeho chce dosáhnout a jakou cestou toho chce docílit. Hlavním účelem je prvotní seznámení, proto je vhodné vše popsat stručně. Na další rozvíjení nápadů a způsobů je prostor v dalších částech. Zde uvedené informace by měly souhlasit s výpisem z obchodního rejstříku a zakládat se na pravdivých informacích. Zatajování skutečností nebo přímo lživé informace vedou k znehodnocení celého podnikatelského plánu. Investor nebude chtít takovéto společnosti poskytnout finance CÍLE PODNIKU Zde by měl podnikatel rozvést za jakým účelem začíná podnikat, v případě již fungující společnosti uvést co je důvodem dalšího rozvoje. V obou případech se nabízí nejjednodušší důvod a to je vydělaní peněz. Byť je tento cíl vlastně primárním proč člověk začíná podnikat, není tento cíl směrodatný pro banku či investora. Ti se mnohem více zajímají o to, jaké postavení si společnost či podnik dokáže časem vybudovat, jaké procento trhu obsáhne a obecně jakým přínosem pro trh společnost bude. Jako hlavní cíle jsou v současné době většinou uváděny: podíl podniku na trhu, jeho zachování či případný růst a tím uspokojení poptávky na trhu inovace výrobního programu, technologie a zařízení efektivnost a finanční stabilita podniku vyjádřená tržní hodnotou firmy, výnosem investic, likviditou, či dalšími ukazateli sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace

13 respektování požadavků na ochranu životního prostředí zavedení norem ISO 9001 či Je zřejmé, že dosažení některých cílů nemusí být v souladu s ostatními. Například splnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí může být v rozporu s požadavky na obratovost, výnosnost, tržní hodnotu firmy a podobně. Tento konflikt cílů je třeba mít neustále na paměti a je dobré mít dopředu dány priority cílů tak, aby podnik mohl efektivně rozdělovat své prostředky na dosažení jednotlivých cílů bez toho, aby ostatní cíle byly zanedbávány PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ V tomto bodě podnikatelského plánu by měl čtenář najít detailní popis vlastního předmětu podnikání. V našich podmínkách vypsat živnosti, které společnost bude provozovat PRÁVNÍ FORMA Důležitou věcí pro správné fungování společnosti je volba její právní formy, jelikož je s tím velmi úzce svázáno vnitřní uspořádání a fungování celé společnosti. Zakládat akciovou společnost pro večerní doučování matematiky by se určitě v počátcích nevyplatilo. Právní formu je nutno velmi dobře zvážit tak, aby vyhovovala předmětu podnikání a cílům, které si společnost vytyčila. V dlouhodobých plánech je třeba zvážit i případnou transformaci společnosti z jedné právní formy do jiné POPIS VÝROBKŮ A SLUŽEB Nadpis této kapitoly přesně vystihuje, co by se mělo v této části podnikatelského plánu nacházet. Kompletní seznam toho, co bude společnost na trhu nabízet. V dlouhodobějších podnikatelských plánech i co by v budoucnu společnost mohla

14 nabízet a na co by se chtěla zaměřit. Tato část podnikatelského plánu by rozhodně měla být velmi detailní a rozsáhlá. Zde vlastně seznamujeme investora či banku s tím, na co jejich peníze hodláme využít. Je třeba popsat produkt(y) ze všech možných aspektů, nejen vzhledových, ale popsat i využitelnost, kvalitu zpracování a cenu, za kterou bude společnost službu či produkt nabízet. Od ceny se poté bude v další části práce odvíjet plán tržeb a výnosů. V této části podnikatelského plánu má cena pouze informativní charakter, který dokresluje obrázek o nabízené službě či produktu. Je třeba uvést, že v dnešní době dostávají investoři velké množství podnikatelských plánů a z mnoha došlých jsou nuceni vybrat pouze jeden. Je tedy nutné dbát na perfektní zpracování. Sestavit dobrý podnikatelský plán není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Mnoho dobrých nápadů nemohlo být uskutečněno právě pro špatně vypracovaný podnikatelský plán. Na druhou stranu ani velmi kvalitní podnikatelský plán není zárukou, že projekt na 100% uspěje. dobrý záměr + správné načasování + správné provedení = úspěch PRŮZKUM A ANALÝZA TRHU Klíčovým prvkem každého podnikatelského plánu je cílová skupina, pro kterou bude společnost produkt nabízet. Je nutné zjistit, zda trh vůbec existuje, případně udělat průzkum, zda by trh mohl vniknout, zda existuje poptávka. 1 Wupperfield U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, vyd. Management Press

15 5.2.1 CÍLOVÝ TRH Základní otázkou je, pro koho vyrábím či poskytuji služby a kde všude budu tyto nabízet. Tímto nám vykrystalizuje cílový trh a jeho velikost. Z toho následně plyne s jakými obraty lze počítat a tudíž jak nadimenzovat vlastní výrobu. V dlouhodobých plánech je dobré se zamyslet i nad případným rozšířením trhu za hranice republiky. Celkový trh Všechny myslitelné možnosti užití specifické znaky produktu Potencionální trh Tržní segmenty s vysokou shodou mezi znaky produktu a požadavky zákazníků specifický požadavek možnosti přístupu na trh Cílový trh Všechny tržní segmenty zajímavé a přístupné pro podnik technická realizovatelnost Obrázek č.1: Od celkového trhu k cílovému ZÁKAZNÍCI Profil zákazníka úzce souvisí s cílovým trhem. Zde by tedy měl být uveden profil průměrného zákazníka, aby bylo čtenáři jasné, na koho je náš produkt zaměřen. Je dobré zde také uvést již případné předjednané zákazníky, o kterých víme, že o náš produkt budou mít zájem tak, aby si investor či banka mohli ověřit, že společnost bude mít komu prodávat již od svých počátků. V této části musí čtenář nalézt 2 Wupperfield U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, vyd. Management Press

16 odpovědi na následující otázky: Které faktory ovlivňují poptávku? Kdo jsou či budou naši zákazníci? Podle čeho se zákazníci rozhodují? Které vyhlášky a zákony ovlivňují náš cílový trh? ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Pokud má firma tu možnost získat klienty ze zahraničí, tak by se této šance měla bez váhání chopit. Odbyt zboží v zahraničí zvyšuje obrat, pomalu připravuje půdu pro expanzi za hranice republiky a v neposlední řadě také zvyšuje prestiž jména společnosti na tuzemském trhu. Nic ale není bez nějakých těch "háčků". Při jednání se zahraničními klienty se jednatel může dostat na tenký led, aniž by to tušil. V první řadě je zde jazyková bariéra. Ta se dá do jisté míry odstranit perfektní znalostí jazyka, či najmutím profesionálního překladatele, ale stále zde zůstává jistý prostor pro nedorozumění. V řadě druhé jsou zde kulturní rozdíly, které v některých případech mohou být tak velké, že až zabrání uskutečnění obchodu. Například pokud někdo chce proniknout na japonský trh, tak jako mladý podnikatel nemá příliš velkou šanci na úspěch, byť by byl sebelepší. Japonci kladou velký důraz na věk a mladý člověk pro ně není velmi důvěryhodným partnerem. V tomto případě by se hodilo přemluvit někoho staršího z rodiny či přátel, zda by nejel jednat s vámi či vaším jméně. Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, jsou odlišné zákony jednotlivých zemí. To, co je legální v zemi jedné, nemusí být legální v zemi druhé. Dalším faktorem jsou pak různé daně a cla, nemluvě o kurzových rozdílech a problémech s tímto spojených. Pokud se však podaří všechny tyto nesnáze překonat, bude nám odměnou mnohem větší trh a mnohem větší vyhlídky na zvýšení obratu i prestiže společnosti v budoucnosti

17 5.2.3 PODÍL NA TRHU Další z věcí, které velmi ovlivňují rozhodování, je jak velký podíl na trhu bude společnost mít. Podíl na trhu není závislý na cílovém trhu ani na profilu zákazníka. Je závislý na konkurenci v oboru. Kolik firem dodává stejnou službu, jakou chce nabízet začínající podnikatel čí firma, která se snaží na tento trh proniknout. Je jasné, že firma, která přichází na trh jako první, je ve značné výhodě oproti ostatním. Podnikatelským plánem může také být dosažení určitého podílu na trhu. Cest, jak tohoto dosáhnout je několik. Prvním způsobem je zvýšení produkce, ale následně hlavně odbytu. Není důležité vyrobit, ale prodat! Dalším způsobem je akvizice konkurenční společnosti. Tím se podíl zvýší o podíl právě koupené společnosti. Třetím způsobem je likvidace konkurenční společnosti. Způsobů, jak zlikvidovat konkurenci, je opět několik. Od takové cenové strategie, se kterou konkurenti nemohou držet krok, či naopak strategie kvality, kdy dodávám kvalitativně o několik úrovní lepší produkt za podobnou cenu jako konkurence. Jsou i další různé způsoby, jak zlikvidovat konkurenci, a to i včetně těch, které se pohybují na hranici legality KONKURENCE S konkurencí se dříve nebo později setká každá společnost či podnikatel. Při promýšlení podnikatelského plánu musí každý zvážit, které společnosti mu budou konkurovat a do jaké míry. Pro investory je toto také velmi důležité, jelikož síla konkurence do značné míry určuje, jaké šance na trhu bude nováček mít. V této části podnikatelského plánu je třeba přesvědčit investora či banku, že jsme si udělali alespoň povrchní průzkum trhu a víme s kým se hodláme pustit do konkurenčního boje. Je vhodné uvést popis různých konkurenčních společností, jejich produktů, cenových úrovní, jejich silných a slabých stránek. Toto vše dává investorovi informaci o tom jak by asi tento podnikatelský nápad obstál na trhu. Podnikatelský plán, který se nezohledňuje konkurenci, je v očích investora velmi rizikový. I pokud

18 je náš produkt či služba, tak novátorský, že konkurenci nemá (což je velmi vzácný případ a strůjci takovýchto podnikatelských plánů mají obvykle veliký úspěch), tak je dobré toto v podnikatelském záměru uvést a zamyslet se i nad možnými konkurenty, kteří nás přímo neohrožují. Pokud s například zakládá pekárna, tak v tomto bodě budou uvedeny pekárny z okolních měst. Pokud ale třeba máme v plánu založit nějaký podnik poskytující zákazníkům zábavu, tak je třeba zvážit i ostatní podobné podniky, kam lidé za zábavou chodí. Pokud má tedy společnost v plánu založit kino, tak musí do konkurence zahrnout nejen kina v okolí, ale třeba i divadla, půjčovny videokazet a DVD. 5.3 MARKETINGOVÝ PLÁN Marketingový plán je hlavním nástrojem pro usměrňování a koordinování marketingového úsilí. V moderních firmách není jeho tvorba záležitostí pouze marketingového oddělení, ale podílejí se na něm i týmy pracovníků z různých funkčních útvarů. Tyto plány jsou pak implementovány na příslušných organizačních úrovních dané společnosti. Při jejich realizaci jsou průběžně vyhodnocovány dosahované výsledky a popřípadě realizována potřebná korekční opatření. Každá řada výrobků či značka potřebuje vypracovat marketingový plán pro dosažení svých cílů. Plán patří mezi nejdůležitější výstupy marketingového procesu. Obsahem marketingového plánu je: Shrnutí a stručný obsah. Marketingový plán by měl začínat přehledným souhrnem plánovaných cílů a doporučení. Souhrn umožňuje prezentovat klíčové záležitosti, které marketingový plán obsahuje. Současná marketingová situace. Tato část slouží k prezentaci základních údajů o prodeji, nákladech, ziscích, trhu, konkurenci, distribuci a mikroprostředí. Cíle. Na základě výsledků předchozí analýzy by se měly určit finanční a marketingové cíle

19 Marketingová strategie. Manager musí navrhnout širší strategii pro dosažení naplánovaných cílů. Při jejím určování musí brát ohled na možnosti zásobování, kapacitu výrobní linky, možnosti distribuce a způsob a výši financování propagace. Příklad marketingové strategie společnosti prodávající elektroniku: Cílový trh: Domácnosti horních vrstev Výrobková řada: Přidat jeden levnější a jeden dražší model Cena: Průměrná cena poněkud vyšší než u konkurenčních značek Distribuce: Značně silná v obchodech s radiopřijímači a televizory a v ochodech s elektrospotřebiči. Zvýšit úsilí při pronikání do různých obchodních domů Prodejní personál: Zvýšit o 7 % a zavést počítačový účetní systém Služby: Snadno dosažitelný a rychlý servis Propagace: Navrhnout reklamní kampaň zaměřenou na cílový trh a klást důraz na kvalitu inzerátů s vyšší cenou. Zvýšit celkový rozpočet na propagaci o 15 % Podpora prodeje: Zvýšit o 10 % rozpočet na přímou podporu prodeje a využít ho na prezentaci nových výrobků v prodejnách. Zároveň se častěji účastnit výstav a veletrhů Výzkum a vývoj: Zvýšit o 20 % výdaje na vývoj přitažlivějšího designu nových výrobků Marketingový výzkum: Zvýšit o 10 % výdaje na marketingový výzkum a zaměřit ho především na trvalé sledování přání a potřeb zákazníků a na sledování konkurenčních firem Akční programy. Součástí marketingového plánu musí být specifikace strategií pro dosažení cílů. Jedná se hlavně o popis toho, co se má dělat, kdy se to má dělat, kdo to bude dělat a kolik to bude stát. Kontrola. Poslední část marketingového plánu popisuje, jak se bude sledovat a vyhodnocovat plnění plánu. Je proto dobré cíle a rozpočty naplánovat na několik kratších období, jelikož pak lze snadno průběžně

20 kontrolovat dosahovaných výsledků. Nedílnou součástí je i plán, jak reagovat na případné nepředvídané události. Obrázek č. 2: Faktory ovlivňující marketingovou strategii společnosti TRŽNÍ STRATEGIE Tržní strategií je myšleno to, jak se bude firma chovat na trhu ve vztahu ke konkurenci a zákazníkům. Zda bude nabízet produkt pro širokou veřejnost tam, kde se konkurence zaměřuje pouze na úzkou skupinu zákazníků, či právě naopak. Zda se společnost bude snažit dostat konkurenci z trhu a ovládnout celý trh nebo naopak 3 Kotler P., Marketing management, vyd. Grada

21 bude malou firmou, která má minimální podíl na trhu, ale má několik svých věrných zákazníků CENOVÁ POLITIKA Volba ceny je vždy klíčovou položkou. Cena nastavená příliš nízko může mít za následek celkovou nerentabilitu projektu, naopak cena příliš vysoká odrazuje zákazníky. Ceny se vždy odvíjí od situace na trhu, podle cen konkurentů. Výchozím bodem jsou vždy náklady na výrobu či poskytování služeb. K tomuto výchozímu bodu se poté připojuje požadovaná míra výnosnosti. Společnosti musí zvažovat ochotu zákazníků jejich cenu zaplatit, tzn. jakou cenu jsou ještě zákazníci ochotni zaplatit. V podnikatelském plánu je proto potřeba popsat cenovou politiku založenou na určitých hlediscích. NÁKLADY ZÁKAZNÍCI CENA Nákladová tvorba ceny Tvorba ceny zaměřená na zákazníky KONKURENTI Přihlédnutí k cenám a strategiím konkurentů Obrázek č.2: Na čem závisí cena? TAKTIKA ODBYTU Bude podnikatel prodávat své zboží po desetitisících nebo to bude jen pár 4 Wupperfield U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, vyd. Management Press

22 exklusivních kousků? Toto velmi souvisí s cenovou politikou, jelikož nelze očekávat, že se bude velmi drahý a exklusivní produkt prodávat po desítkách tisíc kusů. Díky zákonu rostoucích výnosů z rozsahu jsou ceny exklusivních produktů tak vysoké. Často se jedná o ruční výrobu a do haly, ve které několik desítek dělníků dává dohromady pár stovek kusů výrobků ročně, by se s rezervou vešla výrobní linka na tisíce kusů ročně. Nájem bude v obou případech stejný, ale při větším počtu kusů se výše nájemného na jednom kusu tolik neprojeví SYSTÉM DISTRIBUCE Zde velmi záleží na typu produktu, který podnik nabízí. Systémů distribuce produktu je několik, ale pro některé produkty se nehodí. Slyšeli jste třeba o prodeji nákladních automobilů na dobírku? Proto je třeba dobře zvolit systém distribuce. Od prodeje v kamenných obchodech, přes internetové obchody, po systém dealerů navštěvujících přímo zákazníky. Každý systém má své světlé a stinné stránky. Prodej v kamenných obchodech s sebou nese řadu dalších nákladů. Je třeba pronajímat nějaký nebytový prostor, je třeba mít sklad, platit prodavače. V případě, že má společnost celou síť prodejen, začíná se více projevovat otázka logistiky - jak nejlépe obchody zásobovat. Časem může třeba začít být výhodné mít nějaký mezisklad. Důvodů, proč ale kamenný obchod zřizovat je také několik. Zákazník má šanci si zboží zblízka prohlédnout či dokonce vyzkoušet, případně se může zeptat prodavače na různé detaily týkajících se výrobku. A nekupuje tak zajíce v pytli.u některých služeb je dokonce nutné mít "kamenný obchod". Takové restaurační zařízení či diskotéku si bez nějakých prostor lze jen těžko představit. Prodej přes internet začíná čím dál tím více nabírat na obrátkách a důvod je jednoduchý - velice nízké náklady na zřízení takového obchodu. Stačí webová stránka s jednoduchým formulářem, počítač a skladník, který má základní znalosti ovládání PC. Zákazník vyplní z pohodlí domova formulář a skladníkovi přijde , ve kterém stojí jaké zboží si zákazník přeje. Poté už zbývá jen zabalit, nalepit

23 adresu a pošta se postará o zbytek. Prodej přes internet ale má také svá úskalí. Nejen že zákazník nemá šanci si zboží prohlédnou a vyzkoušet, ale musí prodávajícímu důvěřovat, že informace uvedené na internetových stránkách jsou pravdivé. Dalším rizikem je možnost, že někdo schválně vyplní do formuláře špatné údaje a náklady na poštovné pak společnost nemá po kom vymáhat. Většina internetových obchodů dosud funguje na takovémto či podobném systému, ačkoli riziko zneužití je vysoké. Odstranit se dá pořízením složitějšího programu, ale za ten si softwarová firma nechá dobře zaplatit a tudíž není pro malé či začínající společnosti koupě takovéhoto softwaru výhodná. Další způsob prodeje je pomocí tzv. obchodních zástupců neboli podomní prodej. V některých oblastech je tento způsob prodeje velmi úspěšný. Velmi často je založen na osobní známosti obchodního zástupce a zákazníka. Společnost, která takovýto způsob prodeje využívá, ale musí mít dostatečně promyšlený motivační program pro tyto obchodníky. Způsobů, jak obchodníka motivovat, je několik. Základní a nejjednodušší způsob je přímá provize za každý prodaný kus. Pokud je obchodní zástupce úspěšný, pak je dobré jeho aktivity podporovat dále různými dárky, či možností koupě určitého počtu produktů za velmi výrazně sníženou cenu. Samozřejmě tyto metody nejsou jediné a je jen na nápaditosti vedení společnosti, jaký systém odměn zavede. Úskalím tohoto systému je však dobrý výběr obchodních zástupců. Pokud by společnost vsadila pouze na síť obchodních zástupců již ve svých začátcích, nemuselo by se jí to vyplatit. Se způsobem prodeje pak také velmi úzce souvisí způsob platby za produkt. V kamenném obchodě je zvykem platit hotově či platební kartou. Dnes ale už není výjimkou hlavně ve velkých obchodních řetězcích nakoupit zboží na splátky a první splátku zaplatit až do nějakého časového horizontu. U dražších věcí, jako jsou třeba automobily, je zas na druhou stranu platba hotově vzácností a převažuje bezhotovostní způsob platby, ať už na splátky (leasing), či zaplacení celé částky. U internetových obchodů je nejčastějším způsobem platba "na dobírku" což je specialita České pošty. Dále se používá bezhotovostní platba bankovním převodem,

24 ale ta není tak častá, protože prodejci požadují platbu předem. Zákazník je ale již od přírody tvor nedůvěřivý a tak radši volí platbu "na dobírku", jelikož při tomto druhu platby vydává peníze až když má objednaný artikl v ruce SERVIS A ZÁRUKY Tyto dvě položky jsou v rozhodovacím procesu zákazníka také velmi důležité. Obojí je nutné nastavit tak, aby produkt byl konkurenceschopný. Záruční dobu na spotřební zboží upravuje zákon č. 136/2002 Sb. a stanoví minimální dobu na 2 roky. V rámci konkurenčního boje však může společnost nabídnout záruku delší, ale stále musí mít na paměti celkovou životnost výrobku. V každém případě si ale musí prodávající dávat pozor na to, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci. Úroveň záručního i pozáručního servisu, který společnost nabízí, dále utváří vztah zákazník-společnost. Pokud by úroveň tohoto servisu byla nízká, je velmi pravděpodobné, že se zákazník obrátí se servisem na konkurenci, či v případě, že není jiného autorizovaného servisu pro výrobek, odejde zákazník ke konkurenci po uplynutí životnosti REKLAMA Reklama je v dnešní konzumní společnosti velmi důležitým hráčem. Ačkoli existují lidé, kteří tvrdí, že je reklama vůbec neovlivňuje, opak je pravdou. I ten, kdo vůbec nesleduje sdělovací prostředky je na svých každodenních cestách vystaven billboardům a tak je chtě nechtě vystavován působení reklamy. Reklamu lze provést několika způsoby. Od jednoduchého rozdávání letáků, přes reklamní stránky v tiskovinách či internetu, po reklamu v rádiu či televizi. Dobrým reklamním artiklem také může být přímo internetová prezentace společnosti nebo produktu. Reklamu je třeba velmi dobře zvážit, jelikož je cenové rozpětí velmi široké a ne všechny typy reklam zabírají stejným způsobem. Liší se i přijetí reklamy různými sociálními skupinami. Rozdávaní či přímá distribuce letáků je asi nejlevnějším způsobem, ale ne každý je za reklamní letáky ve schránce rád. Je třeba také dobře zvolit lokalitu

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně

Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Inteligentní firemní mobilita - komfort i úspory současně Několik faktů o firmě Fleet Partners Aktivní v České republice a dalších zemích Evropy Orientace na: podporu efektivní správy firemních vozových

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Co je to startup? Financování

Co je to startup? Financování Co je to startup? Pojem startup se stal velmi populární kolem roku 2000, kdy došlo k rozkvětu internetového podnikání. Tento pojem se také stal synonymem pro nové technologické nebo internetové projekty,

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více