VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Robert Kotlaba. Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Robert Kotlaba. Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Robert Kotlaba Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha Business plan - The use of the AUTODROM MOST a.s. premises Go-kart track BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Most 2006 / 2007

2 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Kombinované bakalářské studium Robert Kotlaba Podnikatelský plán - Využití areálu AUTODROMU MOST a.s. Motokárová dráha Business plan - The use of the AUTODROM MOST a.s. premises Go-kart track BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Most 2007 Vedoucí bakalářské práce: ing. Pavel Hanka

3 P o d ě k o v á n í Děkuji všem, kteří mi pomohli při tvorbě této práce, rodičům za vytvoření příjemného pracovního prostředí a Ing. Pavlu Hankovi za pomocnou ruku při psaní této práce.

4 P r o h l á š e n í P r o h l a š u j i, že jsem tuto bakalářskou (diplomovou) práci vypracoval zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v Soupisu bibliografických citací. V Mostě dne , Robert Kotlaba

5 1. ABSTRAKT Tato práce by měla sloužit jako stručný návod na vypracování podnikatelského plánu. Ověřovanou hypotézou v teoretické části je, zda podnikatelský plán odhalí realizovatelnost a rentabilitu podnikatelského nápadu. Vypracovat podnikatelský plán je potřeba vždy, než se na trhu objeví nová služba či produkt. V teoretické části této práce jsem se zaměřil na popsání podnikatelského plánu, včetně vyzdvižení míst, nad kterými by se každý, kdo podnikatelský plán bude psát, měl zamyslet tak, aby obsah bodu odpovídal účelu použití plánu. V jednotlivých bodech jsou popsány jeho části, včetně nastínění jaké možnosti, s jejich klady a zápory, má společnost či podnikatel v té dané oblasti a k čemu tyto body slouží. V praktické části je poté vypracován ukázkový podnikatelský plán na využití areálu AUTODROMU MOST a.s. pro stálou motokárovou dráhu, který v závěru odpovídá na základní otázku: "Vyplatí se to?". ABSTRACT This thesis should be taken as a brief manual for writing a business aim. The hypothesis to be verified in the theoretical part is, whether a business plan reveals the realization and profitability of a business idea. Drawing up a business plan is always necessary before a new service or product enters the market. The theoretical part is focused on describing a business plan, with emphasis on parts to be thought over by the writer so, that the content of each part will correspond with the intended use of the business plan. The parts are described in points, which show the possibilities, with their pros and cons, in the particular field to the entrepreneur or the company and what are these points for. A sample business plan for the use of the premises of the AUTODROM MOST a.s company for a permanent go-kart track is then drawn up in the practical part, where in the end the answer to the question "Will it pay off?" is answered.

6 2. KLÍČOVÁ SLOVA podnikatelský plán začínající společnost nové investice plánování marketing management motoristický sport bussines plan a starting company new investments planning marketing management motorsport

7 OBSAH: 1. ABSTRAKT 4 2. KLÍČOVÁ SLOVA 5 3. ÚVOD ÚČEL A PODSTATA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PODNIKATELSKÝ PLÁN co to je PODNIKATELSKÝ PLÁN formy a druhy PODNIKATELSKÝ PLÁN požadavky STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU ÚVOD A POPIS PODNIKU CÍLE PODNIKU PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ FORMA POPIS VÝROBKŮ A SLUŽEB PRŮZKUM A ANALÝZA TRHU CÍLOVÝ TRH ZÁKAZNÍCI ZAHRANIČNÍ KLIENTELA PODÍL NA TRHU KONKURENCE MARKETINGOVÝ PLÁN TRŽNÍ STRATEGIE CENOVÁ POLITIKA TAKTIKA ODBYTU SYSTÉM DISTRIBUCE SERVIS A ZÁRUKY REKLAMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ LIDSKÉ ZDROJE PODNIKOVÁ ORGANIZACE PLÁNOVÁNÍ INVESTIČNÍ PLÁN PLÁN NÁKLADŮ OPTIMALIZACE NÁKLADŮ 27

8 5.5.3 PLÁN VÝNOSŮ FINANČNÍ PLÁN CASHFLOW SWOT ANALÝZA ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI PRAKTICKÁ ČÁST 7.1 AUTODROM MOST a.s. - charakteristika společnosti MOŽNÉ PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY HYPOTÉZA NABÍZENÉ SLUŽBY PRŮZKUM A ANALÝZA TRHU CÍLOVÝ TRH ZÁKAZNÍCI PODÍL NA TRHU KONKURENCE MARKETINGOVÝ PLÁN TRŽNÍ STRATEGIE CENOVÁ POLITIKA REKLAMA PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHA MOTOKÁROVÉ DRÁHY ORGANIZACE ODBORU MOTOKÁROVÉ DRÁHY PLÁNOVÁNÍ INVESTIČNÍ PLÁN PLÁN NÁKLADŮ OPTIMALIZACE NÁKLADŮ PLÁN VÝNOSŮ FINANČNÍ PLÁN CASHFLOW SWOT ANALÝZA ZÁVĚR PRAKTICKÉ ČÁSTI ZÁVĚR SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY 50

9 3. ÚVOD MOTTO: "Zakládání nového podniku je podobné výpravě do nitra tropického pralesa za pokladem. Existuje možnost, že za své úsilí bude podnikatel odměněn, ať už materiálním bohatstvím nebo pocitem osobního uspokojení, ale prales skrývá různá nebezpečí a snadno lze ztratit směr." Tento stručný návod na sestavení podnikatelského plánu vznikl jako bakalářská práce pro účely studia Vysoké Školy Finanční a Správní v Mostě. Teoretická část se zabývá všeobecným popisem jednotlivých bodů podnikatelského plánu, jak pro začínající společnosti, tak i pro společnosti fungující, ale hledající další oblasti činnosti. Část praktická je pak zaměřena na podnikatelský plán na provoz motokárové dráhy v rámci areálu společnosti AUTODROM MOST a.s. Význam podnikatelského plánu v oblasti s vysokou nezaměstnaností, jako je Mostecko, je značný, jelikož dobře vypracovaný podnikatelský plán je premisou pro úspěšné vyjednávání o poskytnutí úvěru. Následná realizace projektu pak přinese tolik žádaná pracovní místa

10 4. ÚČEL A PODSTATA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 4.1 PODNIKATELSKÝ PLÁN CO TO JE Podnikatelský plán, nebo také podnikatelský záměr, je základní dokument, který potřebuje jak začínající podnikatel, tak i již fungující podnik, který se rozhodl rozšířit výrobu, obsadit nové trhy, investovat do nových technologií, či zavést nový výrobek. Je to dokument, ve kterém si podnikatel či management firmy ujasní cíle, kterých chtějí dosáhnout, cesty které k tomuto cíli vedou a rizika se kterými se na cestě setkají. Dále je podnikatelský plán jedním ze stěžejních dokumentů pro banky či investory, kteří se na jeho základě rozhodují, zda je pro ně míra rizika únosná a zda tedy své peníze podnikateli poskytnou nebo ne. Základem dobrého podnikatelského plánu je dobrý nápad. Tržní ekonomikou hýbou nové nápady a inovace a kdo tedy má výjimečný nápad, ten obvykle má i hodně zákazníků a tudíž úspěch i bez velkolepých reklamních kampaní. Dobrý nápad ale není vše, co je pro úspěšný rozjezd podnikání zapotřebí. Poté, co se člověk rozhodne nápad realizovat, začnou se objevovat další otázky. Kde na to vezmu? Kde to budu provozovat? Kdo vlastně budou mí zákazníci? Jaká rizika mohu očekávat? A mnoho dalších. V dobrém podnikatelském plánu se na tyto otázky najdou odpovědi. Podnikatelský plán by měl např. pracovníky banky přesvědčit hlavně obsahem a zpracováním. Při vypracovávání podnikatelského plánu si jeho autor musí neustále klást otázku zda je vztah čísel a informací jasný, jelikož čtenář nebude mít nikoho, kdo by mu nejasnosti dovysvětlil. 4.2 PODNIKATELSKÝ PLÁN FORMY A DRUHY Podnikatelský plán je vždy nutno přizpůsobit účelu pro který má sloužit. Měl by být stručný a přehledný, měl by demonstrovat výhody služby či produktu pro zákazníky - 9 -

11 tak, aby bylo jasné k čemu slouží. Forma se poté bude odvíjet od účelu použití plánu. Jinou formu bude mít podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro banku pro schválení úvěru a jinou formu bude mít plán, který bude podnikatel předkládat svému dobrému známému, potencionálnímu investorovi. Druh podnikatelského plánu závisí na době, kterou si realizace nápadu vyžádá. Krátkodobý podnikatelský plán zahrnuje horizont jednoho roku a je třeba do detailu rozpracovat plán nákladů a výnosů. Střednědobý plán počítá s obdobím od dvou do pěti let. Zde není zapotřebí detailně rozepisovat náklady, výnosy či peněžní toky, postačí rámcový výhled. Je ale zapotřebí se více zaměřit na celkový plán postupu prodeje, marketingový plán a způsob získání a udržení určitého podílu na trhu. Dlouhodobý plán se pak zabývá časovým horizontem nad pět let a plán jako takový by měl být zaměřen na vizi do budoucna, jak a kterým směrem se podnik bude ubírat, jaké inovační technologie budou v budoucnu zapotřebí a jak se asi bude celkový trh vyvíjet. V dlouhodobém plánu již nelze rozepisovat plány nákladů a výnosů, jelikož ty jsou úzce svázány s ekonomickou a politickou situací ve státě a odhadnout tuto situaci na deset let dopředu s určitostí nelze. 4.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN POŽADAVKY Podnikatelský plán by měl být hlavně dostatečně realistický. U začínajícího podnikatele je obvyklou chybou, že vidí odbyt své firmy od začátků příliš optimisticky. Na druhou stranu je zase chybou pokud je plán příliš pesimistický, protože pak bude mít podnikatel problém přesvědčit banku či investora. Další věcí, která je možná samozřejmá, ale ne každý toto dodrží, je to, že plán musí mít jistou formální úroveň. Sebelepší nápad může být zmařen nedostatečnou formální úpravou, obzvláště při jednání v bance. V dnešní době lze také žádat o dotace z Evropské Unie. Podnikatelský plán pro tyto účely pak musí splňovat všechny požadavky dané směrnicemi Evropské Unie

12 5. STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 5.1 ÚVOD A POPIS PODNIKU V této části podnikatelského plánu by se jeho případný čtenář měl dozvědět základní informace o podniku. Kdo za ním stojí, kde sídlí, co hodlá nabízet, jaká právní forma je pro něj nejvhodnější, čeho chce dosáhnout a jakou cestou toho chce docílit. Hlavním účelem je prvotní seznámení, proto je vhodné vše popsat stručně. Na další rozvíjení nápadů a způsobů je prostor v dalších částech. Zde uvedené informace by měly souhlasit s výpisem z obchodního rejstříku a zakládat se na pravdivých informacích. Zatajování skutečností nebo přímo lživé informace vedou k znehodnocení celého podnikatelského plánu. Investor nebude chtít takovéto společnosti poskytnout finance CÍLE PODNIKU Zde by měl podnikatel rozvést za jakým účelem začíná podnikat, v případě již fungující společnosti uvést co je důvodem dalšího rozvoje. V obou případech se nabízí nejjednodušší důvod a to je vydělaní peněz. Byť je tento cíl vlastně primárním proč člověk začíná podnikat, není tento cíl směrodatný pro banku či investora. Ti se mnohem více zajímají o to, jaké postavení si společnost či podnik dokáže časem vybudovat, jaké procento trhu obsáhne a obecně jakým přínosem pro trh společnost bude. Jako hlavní cíle jsou v současné době většinou uváděny: podíl podniku na trhu, jeho zachování či případný růst a tím uspokojení poptávky na trhu inovace výrobního programu, technologie a zařízení efektivnost a finanční stabilita podniku vyjádřená tržní hodnotou firmy, výnosem investic, likviditou, či dalšími ukazateli sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace

13 respektování požadavků na ochranu životního prostředí zavedení norem ISO 9001 či Je zřejmé, že dosažení některých cílů nemusí být v souladu s ostatními. Například splnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí může být v rozporu s požadavky na obratovost, výnosnost, tržní hodnotu firmy a podobně. Tento konflikt cílů je třeba mít neustále na paměti a je dobré mít dopředu dány priority cílů tak, aby podnik mohl efektivně rozdělovat své prostředky na dosažení jednotlivých cílů bez toho, aby ostatní cíle byly zanedbávány PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ V tomto bodě podnikatelského plánu by měl čtenář najít detailní popis vlastního předmětu podnikání. V našich podmínkách vypsat živnosti, které společnost bude provozovat PRÁVNÍ FORMA Důležitou věcí pro správné fungování společnosti je volba její právní formy, jelikož je s tím velmi úzce svázáno vnitřní uspořádání a fungování celé společnosti. Zakládat akciovou společnost pro večerní doučování matematiky by se určitě v počátcích nevyplatilo. Právní formu je nutno velmi dobře zvážit tak, aby vyhovovala předmětu podnikání a cílům, které si společnost vytyčila. V dlouhodobých plánech je třeba zvážit i případnou transformaci společnosti z jedné právní formy do jiné POPIS VÝROBKŮ A SLUŽEB Nadpis této kapitoly přesně vystihuje, co by se mělo v této části podnikatelského plánu nacházet. Kompletní seznam toho, co bude společnost na trhu nabízet. V dlouhodobějších podnikatelských plánech i co by v budoucnu společnost mohla

14 nabízet a na co by se chtěla zaměřit. Tato část podnikatelského plánu by rozhodně měla být velmi detailní a rozsáhlá. Zde vlastně seznamujeme investora či banku s tím, na co jejich peníze hodláme využít. Je třeba popsat produkt(y) ze všech možných aspektů, nejen vzhledových, ale popsat i využitelnost, kvalitu zpracování a cenu, za kterou bude společnost službu či produkt nabízet. Od ceny se poté bude v další části práce odvíjet plán tržeb a výnosů. V této části podnikatelského plánu má cena pouze informativní charakter, který dokresluje obrázek o nabízené službě či produktu. Je třeba uvést, že v dnešní době dostávají investoři velké množství podnikatelských plánů a z mnoha došlých jsou nuceni vybrat pouze jeden. Je tedy nutné dbát na perfektní zpracování. Sestavit dobrý podnikatelský plán není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Mnoho dobrých nápadů nemohlo být uskutečněno právě pro špatně vypracovaný podnikatelský plán. Na druhou stranu ani velmi kvalitní podnikatelský plán není zárukou, že projekt na 100% uspěje. dobrý záměr + správné načasování + správné provedení = úspěch PRŮZKUM A ANALÝZA TRHU Klíčovým prvkem každého podnikatelského plánu je cílová skupina, pro kterou bude společnost produkt nabízet. Je nutné zjistit, zda trh vůbec existuje, případně udělat průzkum, zda by trh mohl vniknout, zda existuje poptávka. 1 Wupperfield U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, vyd. Management Press

15 5.2.1 CÍLOVÝ TRH Základní otázkou je, pro koho vyrábím či poskytuji služby a kde všude budu tyto nabízet. Tímto nám vykrystalizuje cílový trh a jeho velikost. Z toho následně plyne s jakými obraty lze počítat a tudíž jak nadimenzovat vlastní výrobu. V dlouhodobých plánech je dobré se zamyslet i nad případným rozšířením trhu za hranice republiky. Celkový trh Všechny myslitelné možnosti užití specifické znaky produktu Potencionální trh Tržní segmenty s vysokou shodou mezi znaky produktu a požadavky zákazníků specifický požadavek možnosti přístupu na trh Cílový trh Všechny tržní segmenty zajímavé a přístupné pro podnik technická realizovatelnost Obrázek č.1: Od celkového trhu k cílovému ZÁKAZNÍCI Profil zákazníka úzce souvisí s cílovým trhem. Zde by tedy měl být uveden profil průměrného zákazníka, aby bylo čtenáři jasné, na koho je náš produkt zaměřen. Je dobré zde také uvést již případné předjednané zákazníky, o kterých víme, že o náš produkt budou mít zájem tak, aby si investor či banka mohli ověřit, že společnost bude mít komu prodávat již od svých počátků. V této části musí čtenář nalézt 2 Wupperfield U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, vyd. Management Press

16 odpovědi na následující otázky: Které faktory ovlivňují poptávku? Kdo jsou či budou naši zákazníci? Podle čeho se zákazníci rozhodují? Které vyhlášky a zákony ovlivňují náš cílový trh? ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Pokud má firma tu možnost získat klienty ze zahraničí, tak by se této šance měla bez váhání chopit. Odbyt zboží v zahraničí zvyšuje obrat, pomalu připravuje půdu pro expanzi za hranice republiky a v neposlední řadě také zvyšuje prestiž jména společnosti na tuzemském trhu. Nic ale není bez nějakých těch "háčků". Při jednání se zahraničními klienty se jednatel může dostat na tenký led, aniž by to tušil. V první řadě je zde jazyková bariéra. Ta se dá do jisté míry odstranit perfektní znalostí jazyka, či najmutím profesionálního překladatele, ale stále zde zůstává jistý prostor pro nedorozumění. V řadě druhé jsou zde kulturní rozdíly, které v některých případech mohou být tak velké, že až zabrání uskutečnění obchodu. Například pokud někdo chce proniknout na japonský trh, tak jako mladý podnikatel nemá příliš velkou šanci na úspěch, byť by byl sebelepší. Japonci kladou velký důraz na věk a mladý člověk pro ně není velmi důvěryhodným partnerem. V tomto případě by se hodilo přemluvit někoho staršího z rodiny či přátel, zda by nejel jednat s vámi či vaším jméně. Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, jsou odlišné zákony jednotlivých zemí. To, co je legální v zemi jedné, nemusí být legální v zemi druhé. Dalším faktorem jsou pak různé daně a cla, nemluvě o kurzových rozdílech a problémech s tímto spojených. Pokud se však podaří všechny tyto nesnáze překonat, bude nám odměnou mnohem větší trh a mnohem větší vyhlídky na zvýšení obratu i prestiže společnosti v budoucnosti

17 5.2.3 PODÍL NA TRHU Další z věcí, které velmi ovlivňují rozhodování, je jak velký podíl na trhu bude společnost mít. Podíl na trhu není závislý na cílovém trhu ani na profilu zákazníka. Je závislý na konkurenci v oboru. Kolik firem dodává stejnou službu, jakou chce nabízet začínající podnikatel čí firma, která se snaží na tento trh proniknout. Je jasné, že firma, která přichází na trh jako první, je ve značné výhodě oproti ostatním. Podnikatelským plánem může také být dosažení určitého podílu na trhu. Cest, jak tohoto dosáhnout je několik. Prvním způsobem je zvýšení produkce, ale následně hlavně odbytu. Není důležité vyrobit, ale prodat! Dalším způsobem je akvizice konkurenční společnosti. Tím se podíl zvýší o podíl právě koupené společnosti. Třetím způsobem je likvidace konkurenční společnosti. Způsobů, jak zlikvidovat konkurenci, je opět několik. Od takové cenové strategie, se kterou konkurenti nemohou držet krok, či naopak strategie kvality, kdy dodávám kvalitativně o několik úrovní lepší produkt za podobnou cenu jako konkurence. Jsou i další různé způsoby, jak zlikvidovat konkurenci, a to i včetně těch, které se pohybují na hranici legality KONKURENCE S konkurencí se dříve nebo později setká každá společnost či podnikatel. Při promýšlení podnikatelského plánu musí každý zvážit, které společnosti mu budou konkurovat a do jaké míry. Pro investory je toto také velmi důležité, jelikož síla konkurence do značné míry určuje, jaké šance na trhu bude nováček mít. V této části podnikatelského plánu je třeba přesvědčit investora či banku, že jsme si udělali alespoň povrchní průzkum trhu a víme s kým se hodláme pustit do konkurenčního boje. Je vhodné uvést popis různých konkurenčních společností, jejich produktů, cenových úrovní, jejich silných a slabých stránek. Toto vše dává investorovi informaci o tom jak by asi tento podnikatelský nápad obstál na trhu. Podnikatelský plán, který se nezohledňuje konkurenci, je v očích investora velmi rizikový. I pokud

18 je náš produkt či služba, tak novátorský, že konkurenci nemá (což je velmi vzácný případ a strůjci takovýchto podnikatelských plánů mají obvykle veliký úspěch), tak je dobré toto v podnikatelském záměru uvést a zamyslet se i nad možnými konkurenty, kteří nás přímo neohrožují. Pokud s například zakládá pekárna, tak v tomto bodě budou uvedeny pekárny z okolních měst. Pokud ale třeba máme v plánu založit nějaký podnik poskytující zákazníkům zábavu, tak je třeba zvážit i ostatní podobné podniky, kam lidé za zábavou chodí. Pokud má tedy společnost v plánu založit kino, tak musí do konkurence zahrnout nejen kina v okolí, ale třeba i divadla, půjčovny videokazet a DVD. 5.3 MARKETINGOVÝ PLÁN Marketingový plán je hlavním nástrojem pro usměrňování a koordinování marketingového úsilí. V moderních firmách není jeho tvorba záležitostí pouze marketingového oddělení, ale podílejí se na něm i týmy pracovníků z různých funkčních útvarů. Tyto plány jsou pak implementovány na příslušných organizačních úrovních dané společnosti. Při jejich realizaci jsou průběžně vyhodnocovány dosahované výsledky a popřípadě realizována potřebná korekční opatření. Každá řada výrobků či značka potřebuje vypracovat marketingový plán pro dosažení svých cílů. Plán patří mezi nejdůležitější výstupy marketingového procesu. Obsahem marketingového plánu je: Shrnutí a stručný obsah. Marketingový plán by měl začínat přehledným souhrnem plánovaných cílů a doporučení. Souhrn umožňuje prezentovat klíčové záležitosti, které marketingový plán obsahuje. Současná marketingová situace. Tato část slouží k prezentaci základních údajů o prodeji, nákladech, ziscích, trhu, konkurenci, distribuci a mikroprostředí. Cíle. Na základě výsledků předchozí analýzy by se měly určit finanční a marketingové cíle

19 Marketingová strategie. Manager musí navrhnout širší strategii pro dosažení naplánovaných cílů. Při jejím určování musí brát ohled na možnosti zásobování, kapacitu výrobní linky, možnosti distribuce a způsob a výši financování propagace. Příklad marketingové strategie společnosti prodávající elektroniku: Cílový trh: Domácnosti horních vrstev Výrobková řada: Přidat jeden levnější a jeden dražší model Cena: Průměrná cena poněkud vyšší než u konkurenčních značek Distribuce: Značně silná v obchodech s radiopřijímači a televizory a v ochodech s elektrospotřebiči. Zvýšit úsilí při pronikání do různých obchodních domů Prodejní personál: Zvýšit o 7 % a zavést počítačový účetní systém Služby: Snadno dosažitelný a rychlý servis Propagace: Navrhnout reklamní kampaň zaměřenou na cílový trh a klást důraz na kvalitu inzerátů s vyšší cenou. Zvýšit celkový rozpočet na propagaci o 15 % Podpora prodeje: Zvýšit o 10 % rozpočet na přímou podporu prodeje a využít ho na prezentaci nových výrobků v prodejnách. Zároveň se častěji účastnit výstav a veletrhů Výzkum a vývoj: Zvýšit o 20 % výdaje na vývoj přitažlivějšího designu nových výrobků Marketingový výzkum: Zvýšit o 10 % výdaje na marketingový výzkum a zaměřit ho především na trvalé sledování přání a potřeb zákazníků a na sledování konkurenčních firem Akční programy. Součástí marketingového plánu musí být specifikace strategií pro dosažení cílů. Jedná se hlavně o popis toho, co se má dělat, kdy se to má dělat, kdo to bude dělat a kolik to bude stát. Kontrola. Poslední část marketingového plánu popisuje, jak se bude sledovat a vyhodnocovat plnění plánu. Je proto dobré cíle a rozpočty naplánovat na několik kratších období, jelikož pak lze snadno průběžně

20 kontrolovat dosahovaných výsledků. Nedílnou součástí je i plán, jak reagovat na případné nepředvídané události. Obrázek č. 2: Faktory ovlivňující marketingovou strategii společnosti TRŽNÍ STRATEGIE Tržní strategií je myšleno to, jak se bude firma chovat na trhu ve vztahu ke konkurenci a zákazníkům. Zda bude nabízet produkt pro širokou veřejnost tam, kde se konkurence zaměřuje pouze na úzkou skupinu zákazníků, či právě naopak. Zda se společnost bude snažit dostat konkurenci z trhu a ovládnout celý trh nebo naopak 3 Kotler P., Marketing management, vyd. Grada

21 bude malou firmou, která má minimální podíl na trhu, ale má několik svých věrných zákazníků CENOVÁ POLITIKA Volba ceny je vždy klíčovou položkou. Cena nastavená příliš nízko může mít za následek celkovou nerentabilitu projektu, naopak cena příliš vysoká odrazuje zákazníky. Ceny se vždy odvíjí od situace na trhu, podle cen konkurentů. Výchozím bodem jsou vždy náklady na výrobu či poskytování služeb. K tomuto výchozímu bodu se poté připojuje požadovaná míra výnosnosti. Společnosti musí zvažovat ochotu zákazníků jejich cenu zaplatit, tzn. jakou cenu jsou ještě zákazníci ochotni zaplatit. V podnikatelském plánu je proto potřeba popsat cenovou politiku založenou na určitých hlediscích. NÁKLADY ZÁKAZNÍCI CENA Nákladová tvorba ceny Tvorba ceny zaměřená na zákazníky KONKURENTI Přihlédnutí k cenám a strategiím konkurentů Obrázek č.2: Na čem závisí cena? TAKTIKA ODBYTU Bude podnikatel prodávat své zboží po desetitisících nebo to bude jen pár 4 Wupperfield U., Podnikatelský plán pro úspěšný start, vyd. Management Press

22 exklusivních kousků? Toto velmi souvisí s cenovou politikou, jelikož nelze očekávat, že se bude velmi drahý a exklusivní produkt prodávat po desítkách tisíc kusů. Díky zákonu rostoucích výnosů z rozsahu jsou ceny exklusivních produktů tak vysoké. Často se jedná o ruční výrobu a do haly, ve které několik desítek dělníků dává dohromady pár stovek kusů výrobků ročně, by se s rezervou vešla výrobní linka na tisíce kusů ročně. Nájem bude v obou případech stejný, ale při větším počtu kusů se výše nájemného na jednom kusu tolik neprojeví SYSTÉM DISTRIBUCE Zde velmi záleží na typu produktu, který podnik nabízí. Systémů distribuce produktu je několik, ale pro některé produkty se nehodí. Slyšeli jste třeba o prodeji nákladních automobilů na dobírku? Proto je třeba dobře zvolit systém distribuce. Od prodeje v kamenných obchodech, přes internetové obchody, po systém dealerů navštěvujících přímo zákazníky. Každý systém má své světlé a stinné stránky. Prodej v kamenných obchodech s sebou nese řadu dalších nákladů. Je třeba pronajímat nějaký nebytový prostor, je třeba mít sklad, platit prodavače. V případě, že má společnost celou síť prodejen, začíná se více projevovat otázka logistiky - jak nejlépe obchody zásobovat. Časem může třeba začít být výhodné mít nějaký mezisklad. Důvodů, proč ale kamenný obchod zřizovat je také několik. Zákazník má šanci si zboží zblízka prohlédnout či dokonce vyzkoušet, případně se může zeptat prodavače na různé detaily týkajících se výrobku. A nekupuje tak zajíce v pytli.u některých služeb je dokonce nutné mít "kamenný obchod". Takové restaurační zařízení či diskotéku si bez nějakých prostor lze jen těžko představit. Prodej přes internet začíná čím dál tím více nabírat na obrátkách a důvod je jednoduchý - velice nízké náklady na zřízení takového obchodu. Stačí webová stránka s jednoduchým formulářem, počítač a skladník, který má základní znalosti ovládání PC. Zákazník vyplní z pohodlí domova formulář a skladníkovi přijde , ve kterém stojí jaké zboží si zákazník přeje. Poté už zbývá jen zabalit, nalepit

23 adresu a pošta se postará o zbytek. Prodej přes internet ale má také svá úskalí. Nejen že zákazník nemá šanci si zboží prohlédnou a vyzkoušet, ale musí prodávajícímu důvěřovat, že informace uvedené na internetových stránkách jsou pravdivé. Dalším rizikem je možnost, že někdo schválně vyplní do formuláře špatné údaje a náklady na poštovné pak společnost nemá po kom vymáhat. Většina internetových obchodů dosud funguje na takovémto či podobném systému, ačkoli riziko zneužití je vysoké. Odstranit se dá pořízením složitějšího programu, ale za ten si softwarová firma nechá dobře zaplatit a tudíž není pro malé či začínající společnosti koupě takovéhoto softwaru výhodná. Další způsob prodeje je pomocí tzv. obchodních zástupců neboli podomní prodej. V některých oblastech je tento způsob prodeje velmi úspěšný. Velmi často je založen na osobní známosti obchodního zástupce a zákazníka. Společnost, která takovýto způsob prodeje využívá, ale musí mít dostatečně promyšlený motivační program pro tyto obchodníky. Způsobů, jak obchodníka motivovat, je několik. Základní a nejjednodušší způsob je přímá provize za každý prodaný kus. Pokud je obchodní zástupce úspěšný, pak je dobré jeho aktivity podporovat dále různými dárky, či možností koupě určitého počtu produktů za velmi výrazně sníženou cenu. Samozřejmě tyto metody nejsou jediné a je jen na nápaditosti vedení společnosti, jaký systém odměn zavede. Úskalím tohoto systému je však dobrý výběr obchodních zástupců. Pokud by společnost vsadila pouze na síť obchodních zástupců již ve svých začátcích, nemuselo by se jí to vyplatit. Se způsobem prodeje pak také velmi úzce souvisí způsob platby za produkt. V kamenném obchodě je zvykem platit hotově či platební kartou. Dnes ale už není výjimkou hlavně ve velkých obchodních řetězcích nakoupit zboží na splátky a první splátku zaplatit až do nějakého časového horizontu. U dražších věcí, jako jsou třeba automobily, je zas na druhou stranu platba hotově vzácností a převažuje bezhotovostní způsob platby, ať už na splátky (leasing), či zaplacení celé částky. U internetových obchodů je nejčastějším způsobem platba "na dobírku" což je specialita České pošty. Dále se používá bezhotovostní platba bankovním převodem,

24 ale ta není tak častá, protože prodejci požadují platbu předem. Zákazník je ale již od přírody tvor nedůvěřivý a tak radši volí platbu "na dobírku", jelikož při tomto druhu platby vydává peníze až když má objednaný artikl v ruce SERVIS A ZÁRUKY Tyto dvě položky jsou v rozhodovacím procesu zákazníka také velmi důležité. Obojí je nutné nastavit tak, aby produkt byl konkurenceschopný. Záruční dobu na spotřební zboží upravuje zákon č. 136/2002 Sb. a stanoví minimální dobu na 2 roky. V rámci konkurenčního boje však může společnost nabídnout záruku delší, ale stále musí mít na paměti celkovou životnost výrobku. V každém případě si ale musí prodávající dávat pozor na to, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci. Úroveň záručního i pozáručního servisu, který společnost nabízí, dále utváří vztah zákazník-společnost. Pokud by úroveň tohoto servisu byla nízká, je velmi pravděpodobné, že se zákazník obrátí se servisem na konkurenci, či v případě, že není jiného autorizovaného servisu pro výrobek, odejde zákazník ke konkurenci po uplynutí životnosti REKLAMA Reklama je v dnešní konzumní společnosti velmi důležitým hráčem. Ačkoli existují lidé, kteří tvrdí, že je reklama vůbec neovlivňuje, opak je pravdou. I ten, kdo vůbec nesleduje sdělovací prostředky je na svých každodenních cestách vystaven billboardům a tak je chtě nechtě vystavován působení reklamy. Reklamu lze provést několika způsoby. Od jednoduchého rozdávání letáků, přes reklamní stránky v tiskovinách či internetu, po reklamu v rádiu či televizi. Dobrým reklamním artiklem také může být přímo internetová prezentace společnosti nebo produktu. Reklamu je třeba velmi dobře zvážit, jelikož je cenové rozpětí velmi široké a ne všechny typy reklam zabírají stejným způsobem. Liší se i přijetí reklamy různými sociálními skupinami. Rozdávaní či přímá distribuce letáků je asi nejlevnějším způsobem, ale ne každý je za reklamní letáky ve schránce rád. Je třeba také dobře zvolit lokalitu

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Pracovní list Sestavení podnikového plánu

Pracovní list Sestavení podnikového plánu Pracovní list Sestavení podnikového plánu Na následujícím příkladu si ukážeme jednoduché plánování ve firmě Sen Market. Výchozí myšlenka plánování vychází z odpovědi na otázku, čím vůbec při plánování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu

Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Truck Forum 2007 Měnící se požadavky na straně zákazníků: vlastní strategie - předpoklad úspěchu Jaroslav Kuchař, Managing Partner, INCOMA Consult INCOMAConsult(1) Obsah 1. Potřebujeme strategii? 2. Základní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Petra Koťátková

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Petra Koťátková EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Proč mít podnikatelský plán Jednotlivé části podnikatelského plánu Konkrétní příklady

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku

objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku ? Podle čeho vybírat ? Které je nejvýhodnější Je vám to povědomé? Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více