Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Petra Vojtová Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Kolář Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku, 25. dubna Petra Vojtová

3 Poděkování: Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Kolářovi za odborné vedení a cenné rady při zpracování mé práce. Dále děkuji paní Nadě Dragounové, externí poradkyni Hypoteční banky, a.s., za konzultace a poradenství k danému tématu.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrů. V práci jsou popsány základní druhy úvěrů, průběh jejich poskytování, čerpání a splácení. Jsou zde uvedena i rizika, která souvisí s poskytováním úvěrů. Větší pozornost je věnována hypotečním úvěrům, avšak pro porovnání jsou zde blíţe charakterizovány i podnikatelské úvěry. Hlavní část práce je zaměřena na analýzu bankovních kritérii při poskytování hypotečních úvěrů od Hypoteční banky, a.s. a podnikatelských úvěrů od České spořitelny, a.s. K posouzení významu jednotlivých kritérií, vztahujících se k hypotečním úvěrům, byly pouţity tzv. metody stanovení vah kritérií, které prokázaly, ţe nejvýznamnější je pro Hypoteční banku, a.s. bonita a záznam v registru dluţníků. V závěru práce dochází ke zhodnocení významu bankovních kritérii a k určení jejich odlišností při poskytování obou typů úvěrů. Klíčová slova: úvěr, podnikatelský úvěr, hypoteční úvěr, bankovní kritéria, bonita

5 Annotation The thesis is concerned with the issue of loans. Next to their main types, the process of loaning, i.e. providing, drawing and rendering the loans, is being described as well as the risks connected to their provision. The attention is paid to the mortgage loans and - in order to compare - the business loans are described too. The major part of the thesis is focused on the analysis of the bank criteria for the mortgage loans provided by Hypoteční bank and the business loans from Česká spořitelna. The weighted criteria method is used for evaluation of the importance of the individual aspects bounded to the mortgage loans. It has been established that for Hypoteční bank the creditworthiness and a record in the register of debtors are the most important features. At the end of the thesis, the importance of bank criteria is evaluated and the differences in the providing of both types of loans are defined. Keywords: loan, business loan, mortgage loan, bank criteria, creditworthiness

6 Obsah Úvod Obecné zásady poskytování úvěru Definice úvěru Druhy úvěrů Průběh poskytování a čerpání úvěru Rizika spojená s poskytováním úvěru Splácení úvěru Cena úvěru Způsoby splácení úvěru Charakteristika podnikatelského úvěru Charakteristika hypotečního úvěru Analýza bankovních kritérii při poskytování úvěru Metodika Hlavní zásady banky Porovnání bankovních kritérií při rozhodování o poskytnutí podnikatelského a hypotečního úvěru Obecné informace o klientovi Doklady potřebné k ţádosti o úvěr Finanční situace klienta Účel úvěru Moţnosti zajištění úvěru Výše vlastních prostředků Váha jednotlivých kritérií při poskytování podnikatelského a hypotečního úvěru Charakteristika České spořitelny, a.s Charakteristika Hypoteční banky, a.s Úvěr od Hypoteční banky

7 2.4.4 Kritéria Hypoteční banky a jejich význam Posouzení významu jednotlivých kritérii Zhodnocení významu jednotlivých bankovních kritérii při poskytování podnikatelského a hypotečního úvěru Závěr Pouţitá literatura Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy

8 Úvod Touha po vlastním bydlení přepadne v určitém věku kaţdého člověka. Všichni chceme mít místo, kam se budeme moci vracet a kde budeme trávit chvíle s našimi blízkými. Potřeba bydlení je spjata se základní lidskou potřebou bezpečí. Abychom však tuto potřebu byli schopni uspokojit, je třeba mít dostatečné mnoţství finančních prostředků. Málokdo je však v dnešní sloţité ekonomické situaci schopen zaplatit bydlení z vlastních prostředků. Pro ty, kteří nemají dostatek peněz, aby si mohli koupit nemovitost, existuje moţnost vyuţití cizích zdrojů financování. Mezi tyto zdroje patří i úvěry. Ve vztahu k pořízení nemovitosti jsou to především hypoteční úvěry, o které je mezi lidmi, v souvislosti s klesajícími úrokovými sazbami, stále větší zájem. Nejen z tohoto důvodu, ale i z osobní potřeby informací o moţnostech vyuţití úvěru k řešení budoucího bydlení, jsem se rozhodla svoji diplomovou práci zaměřit právě na problematiku získání hypotečního úvěru, a to především na bankovní kritéria, která musí klient splnit, aby úvěr od banky získal. Pro lepší názornost jsem se rozhodla porovnat bankovní kritéria nutná k poskytnutí hypotečního úvěru s kritérii vyţadovanými pro poskytnutí podnikatelského úvěru a dále u těchto kritérií určit váhu, kterou jim banka při poskytování úvěru přikládá. Cílem mé diplomové práce tedy je zhodnocení významu jednotlivých bankovních kritérií při poskytování úvěrů. První část práce se zabývá obecnou charakteristikou úvěrů a představením podnikatelských a hypotečních úvěrů. Jsou zde uvedeny i ostatní druhy úvěrů, které banky nabízejí. Dále je zde popsán průběh poskytování, čerpání a splácení úvěrů. Následující kapitola se týká analýzy bankovních kritérií při poskytování podnikatelského a hypotečního úvěru. Je zde vysvětleno, kdo můţe o úvěr ţádat, jaké musí předloţit doklady a co dalšího musí splnit, aby mu banka ţádost o úvěr schválila. Na českém trhu existuje mnoho bankovních domů, které nabízejí úvěry. Já jsem si pro účely této práce vybrala specialistu na hypotéky a to Hypoteční banku, a.s., která je povaţována za 7

9 jedničku na tuzemském hypotečním trhu. A z oblasti poskytovatelů podnikatelských úvěrů jsem zvolila Českou spořitelnu, a.s. Představením Hypoteční banky, a.s. a České spořitelny, a.s. se zabývá druhá část práce. Stručně zde charakterizuji samotné banky a jejich postavení na trhu v České republice. Zaměřuji se také na produkty, které svým klientům nabízí a konečně na poţadavky, které posuzují při ţádosti o úvěr. Veškeré tyto informace jsou získány z osobních konzultací s bankovními úředníky a lze tedy říci, ţe jsou součástí konkrétní úvěrové politiky samotných bankovních domů. K posouzení významu jednotlivých kritérií vyuţívám tzv. metody stanovení vah kritérií. Klíčovým prvkem je získat odpovědi například na otázky: Které kritérium je nejdůleţitější? Které kritérium je pro získání hypotečního úvěru nevýznamné? Závěr práce obsahuje zhodnocení důleţitosti, kterou banky přikládají jednotlivým kritériím. 8

10 1. Obecné zásady poskytování úvěru 1.1 Definice úvěru Úvěr je druh bankovního obchodu, který se odehrává mezi danou obchodní bankou a jejími nebankovními klienty nebo jinými obchodními bankami. 1 Úvěrové obchody se uskutečňují na principu půjčka splátka. Jejich účastníky jsou prodávající (věřitel) a kupující (dluţník). Základem takového obchodu je důvěra a víra, ţe dluţník svých závazků vůči věřiteli dostojí. Prodávajícím úvěru je banka, pro kterou jsou tyto obchody násobně rizikové, protoţe na sebe bere nejen běţné obchodní riziko, ale i riziko za úspěch dluţníka a další. 2 O úvěrových obchodech lze říci, ţe patří mezi nejdůleţitější obchody, které komerční banky provádějí, a škála jejich produktů je poměrně široká. Členění úvěrových produktů je závislé na tom, která hlediska povaţuje daná banka za nejdůleţitější. Obrázek č. 1: Členění úvěrových produktů Bankovní úvěrové produkty Peněţní úvěry Závazkové úvěry a záruky Krátkodobé Kontokorentní Eskontní Ostatní Komerční úvěry Střednědobé a dlouhodobé Spotřební úvěry Revolvingový Splátkový Hypoteční Ostatní Akceptační úvěr Avalový úvěr Bankovní záruky Zdroj: DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. ISBN KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1.vyd.Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2008, iv, 279 s. ISBN

11 Peněţní úvěry jsou poskytovány ve formě peněz, které musí klient v dohodnuté lhůtě splatit a to včetně úroků. Tyto úvěry se přímo odráţejí v aktivech banky a ovlivňují její likviditu. U závazkových úvěrů a záruk banka poskytne klientovi záruku, ţe za něj splní jeho závazky, pokud tak neučiní sám Druhy úvěrů Obchodní banky poskytují hlavně peněţní úvěry a to jak v hotovostní, tak i bezhotovostní formě. Tyto úvěry si banky člení na provozní, slouţící k investování do provozního majetku a investiční, pro financování investičního majetku. Mezi provozní úvěry patří např.: úvěr na zásoby, který můţe slouţit na nákup surovin, energie nebo k úhradě nákladů vloţených do nedokončené výroby. Co se týče zajištění tohoto úvěru, banka prování dohled přímo v podniku, kde zásoby zůstávají. Zásoby mohou být úvěrovány podle jejich stavu, coţ znamená, ţe klient dostane úvěr, kdyţ zásoby rostou a splácí jej, kdyţ stav zásob klesá. Úvěrování podle obratu znamená, ţe banka sama proplácí za podnik všechny faktury týkající se zásob, na které byl poskytnut úvěr a klient naopak odvádí část svých trţeb zpět bance. Úvěr na náklady slouţí ke krytí finančních potřeb vyvolaných sezónními změnami. Pohledávky za odběrateli, které jsou jiţ po lhůtě splatnosti a dosud nebyly zaplaceny, nazýváme úvěrem na pohledávky. Tyto úvěry jsou rizikové a jejich běţným zajištěním je postoupení pohledávky bance (cese). Revolvingový úvěr je úvěr, který má stanovenou maximální výši a po splnění určitých podmínek je automaticky obnovován. Úvěr, který je poskytován na běţném nebo kontokorentním účtu a umoţňuje klientovi jít do debetu je úvěrem kontokorentním. 3 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. ISBN

12 Směnečný úvěr můţe být eskontní, kdy banka odkupuje od majitele směnku a ten tak získává hotovost ještě před dobou splatnosti směnky nebo akceptační, který je spojen pouze s cizími směnkami a banka se stává směnečníkem ochotným zaplatit směnku. Pokud jsou tyto dva typy směnečného úvěru pouţívány při mezinárodních obchodních operacích, nazývají se úvěr negociační a úvěr remboursní. Pojem reeskontní úvěr znamená, ţe obchodní banka dále prodá směnku, a to centrální bance. Oproti zástavě kvalitních cenných papírů jsou poskytovány lombardní úvěry. Klient o tento úvěr poţádá banku, pokud potřebuje hotovost a nechce prodat své cenné papíry (státní pokladniční poukázky, dluhopisy atd.). S lombardními úvěry jsou spojené tzv. repo úvěry, kdy majitel cenných papírů tyto papíry prodává a na tomto základě si půjčí peníze s tím, ţe se zavazuje tyto cenné papíry po určité době odkoupit zpět. Investiční úvěry slouţí k financování činností zajišťujících dlouhodobější prosperitu firmy a majících souvislost s jejím hlavním předmětem podnikání. Jedná se o investice kapitálové, nehmotné nebo finanční. Klasické investiční úvěry jsou poskytovány na nákup pozemků, výstavbu budov, nákup strojů atd. Důleţité je, zda se jedná o úvěr na nákup, rekonstrukci či modernizaci nebo na výstavbu. 4 Úvěry na výstavbu jsou jedním z nejkomplikovanějších klasických investičních úvěrů. Dluţníkovi s pomocí úvěru hmotný investiční majetek teprve vzniká a aţ do dokončení výstavby a uvedení celku do provozu můţe tento majetek slouţit jako plnohodnotné věcné zajištění úvěru. 5 Mezi další typy investičních úvěrů patří úvěry komunální. Tyto úvěry poskytují banky obcím a pro obchodní banku jsou relativně bezpečným typem úvěru. Úvěry mají dlouhodobý charakter a obce je vyuţívají na budování, údrţbu či modernizaci obecní infrastruktury. K zajištění úvěru slouţí budoucí příjmy obce, které jsou snadno plánovatelné a předvídatelné. 4 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2008, iv, 279 s. ISBN

13 Objemově velké bankovní úvěry se nazývají konsorciální a syndikátní. Jedná se zde o skupinu bank, která se určitým způsobem podílí na poskytnutém úvěru, ať uţ rovným dílem (princip paritní) nebo různým mnoţstvím zdrojů (princip relativistický). Tomuto rozdělení pak odpovídá míra ručení. Rozvojové úvěry slouţí k financování aktivit celospolečenského významu. U těchto úvěrů je prakticky nemoţné zajistit jejich návratnost a mají nízkou úrokovou marţi. Charakteristickými rysy rozvojových úvěrů je dlouhodobost, poskytování specializovanými a rozvojovými bankami, státní ale i nestátní podpora, fungování na investičním principu. Pokud dluţník vyuţije tzv. konsolidační úvěr, chce se zachránit před úpadkem nebo insolvencí. Můţe si vybrat ze tří způsobů konsolidace, a to restrukturalizace dříve poskytnutých úvěrů (přeměna krátkodobých a střednědobých úvěrů na dlouhodobé), odkup dříve poskytnutých úvěrů (odkup jinou bankou) nebo sekuritizace dříve poskytnutých úvěrů (celková změna hospodaření dluţníka). Do investičních úvěrů patří i úvěr hypoteční, který je dlouhodobý a slouţí k investicím do nemovitostí. 6 Úvěry poskytované formou nákupu dluhopisů, dlouhodobých cenných papírů nebo obligací se nazývají hromadné investiční úvěry. Výhodou těchto úvěrů je, ţe se na nich můţe podílet velké mnoţství subjektů, které mohou tímto způsobem sdruţit své prostředky a realizovat tak velké investiční záměry. Oproti tomu nevýhodou můţe být obtíţná identifikace skutečného účelu, na který budou takto získané úvěry pouţity nebo nemoţnost zajištění úvěru Průběh poskytování a čerpání úvěru Při vybírání banky, u které si klient chce zaţádat o úvěr, hraje rozhodující úlohu hlavně výše úroku, a také délka jeho garantované doby. Při první návštěvě banky je klient seznámen se základními informacemi o úvěru a obdrţí seznam všech dokladů, které bude potřebovat ke 6 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 2. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2008, iv, 279 s. ISBN

14 schválení úvěru. Banka by také měla provést orientační propočet toho, zda klient bude schopen vybraný úvěr splácet. 8 Ţádost o úvěr se podává na speciálním formuláři, který je moţné vyzvednout přímo v konkrétní bance. Podstatnými náleţitostmi této ţádosti jsou: osobní údaje ţadatele, údaje o podnikatelské činnosti, účel úvěru, poţadovaná výše úvěru a měna, návrh předpokládaného čerpání a splácení úvěru, prognóza vývoje finanční a důchodové situace klienta a údaje o moţných předmětech zajištění úvěru. 9 Po podání ţádosti o úvěr následuje její zpracování. Banka se rozhoduje, zda úvěr schválí či ne. Při této příleţitosti posuzuje schopnost klienta splácet úvěr, a to jak na základě informací, které je on povinen uvést, tak i z informací získaných nahlédnutím do databází, jako je např.: SOLUS, BRKI (Bankovní registr klientských informací), NRKI (Nebankovní registr klientských informací) a další. 10 Úvěrové registry jsou určitým typem databází, které banky vyuţívají k získání informací o všech typech klientů. Jejich účelem je zamezit poskytování úvěrů nebonitním klientům. Úvěrové registry se mohou členit na pozitivní a negativní. Negativní registry se zaměřují pouze na klienty se špatnou platební morálkou, zatímco v pozitivních registrech najdeme negativní i pozitivní informace o platební morálce všech klientů spojených s poskytnutým úvěrem. V úvěrových registrech banky naleznou informace o identifikačních údajích klienta, údaje o bonitě klienta nebo informace o úvěrové historii klienta. Do úvěrové historie se zapisují údaje o úvěrech, které klient jiţ čerpal a čerpá a jak je splácel a splácí. Pokud se klient nachází v evidenci pozitivního úvěrového registru je zvýhodněn při posuzování své ţádosti o úvěr a proces posuzování ţádosti je tak urychlen. Úvěrové registry jsou vyuţívány po celém světě. 8 Jaký je průběh vyřizování hypotečního úvěru. Finanční noviny.cz - ekonomický server ČTK [online], [cit ]. Dostupné z: 9 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. ISBN MIKULÁŠ, Zdeněk a Ondřej SLEZÁK. Zákon o spotřebitelském úvěru. [online], [cit ]. Dostupné z: uveru html 13

15 Centrální registr úvěrů České národní banky Na základě zákona 21/1992 Sb., o bankách se mohou banky bez souhlasu klienta vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů nebo o záleţitostech vypovídajících o bonitě či důvěryhodnosti klienta atd. Přístup k databázi dluţníků, vytvořené Českou národní bankou (dále jen ČNB), mají banky při splnění podmínek stanovených ve vyhlášce č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi ČNB. Účastníkem Centrálního registru úvěrů jsou všechny obchodní banky a pobočky zahraničních obchodních bank, které působí na území České republiky. Zúčastnit se mohou i další osoby pokud tak stanoví zvláštní zákon. Do Centrálního registru úvěrů jsou zapisovány současné a potenciální závazky klientů, které zahrnují úvěrové riziko. Účastníci registru mohou nahlíţet do celkového úvěrového zatíţení klienta a mohou také vyuţívat databázi informací poskytnutých do tohoto registru. Klient má právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm zapsány v registru. Poţadavek si klient podá pomocí tiskopisu ČNB a zaplatí příslušný poplatek. ČNB tedy zodpovídá za technickou stránku těchto výpisů a za jejich předání ţadateli. V rámci sluţby výpisů ČNB přijímá pouze ţádosti podané za právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele. Registry společnosti Czech Credit Bureau (CCB) Společnost Czech Credit Bureau se zabývá provozováním jak bankovního, tak i nebankovního registru klientských informací. Oba registry jsou oddělené, a pokud klient dá souhlas, můţe dojít k výměně informací mezi nimi. Sdělované informace mohou být poskytnuty i dalším věřitelům. Bankovní registr klientských informací (BRKI) obsahuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta. Účastníkem registru můţe být kaţdá banka působící na území České republiky, která není v nucené správě nebo v likvidaci. 14

16 V registru lze najít informace o: úvěrových operacích klientů, typu úvěru, fázi úvěru, výši úvěru nebo úvěrového rámce, datu poskytnutí úvěru, periodicitě splácení, výši nesplacené zbývající části úvěru atd. Osoba, která poskytuje do úvěru informace, z něj můţe zároveň i čerpat. Ţadatel musí podávat do registru pouze jednotlivé ţádosti, hromadné dotazy nejsou vyřizovány. Opakem tohoto registru je Nebankovní registr klientských informací (NRKI), jehoţ členy jsou například leasingové nebo splátkové společnosti. Registr Solus Sdruţení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům sdruţuje jak bankovní, tak i nebankovní finanční instituce. Registr působí v České republice od roku Členové sdruţení mají k dispozici databázi, která shromaţďuje informace o subjektech, které neplní svoji povinnost ve vztahu k finanční činnosti členů sdruţení. Sdruţení členům poskytuje pomoc a ochranu jejich společných zájmů. Registr funguje pouze formou on-line dotazů, které mohou podávat jen členové registru. 11 V případě kladného posouzení ţádosti sepíše klient s bankou úvěrovou smlouvu. Náleţitosti úvěrové smlouvy obsahují podobné informace jako samotná ţádost o úvěr. Nejdůleţitější je vymezení smluvních stran. Nalezneme zde i odstavec týkající se výše a způsobu stanovení úrokové sazby. Zánik úvěrové smlouvy můţe nastat po splnění smlouvy nebo dohodou mezi bankou a klientem. Banka také můţe od smlouvy odstoupit, a to na základě zjištění, ţe byl úvěr čerpán na jiný účel, neţ je uvedeno ve smlouvě nebo pokud se dluţník dostane do prodlení se splacením více neţ dvou splátek či jedné splátky pod dobu delší neţ tři měsíce. Jednou 11 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN

17 z moţností ukončení smlouvy je i výpověď, kterou můţe podat kaţdá z obou stran. Výpovědní lhůta se obvykle sjednává jiţ ve smlouvě. Právní úpravu smlouvy o úvěr lze nalézt v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Hlava 2, Díl 5, Samotné jednání banky s klientem můţeme rozdělit do čtyř základních fází, ve kterých má banka povinnosti sdělit ţadateli potřebné informace vztahující se k úvěru. Etapy jednání se týkají marketingové prezentace, doby před uzavřením smlouvy, podepsání samotné smlouvy a také období po uzavření smlouvy. Pomocí marketingové prezentace si klient můţe lépe porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů úvěrů. Poskytovatel dále klientovy sdělí informace o nákladech, které vzniknou v souvislosti s úvěrem, a to ještě před podepsáním úvěrové smlouvy. Informace, které jsou poskytované po dobu trvání smlouvy, souvisejí s případnou změnou výpůjční úrokové sazby. Za porušení těchto informačních povinností hrozí poskytovatelům úvěrů sankce, které vyplývají ze zákona. 13 Čerpání úvěru se liší podle druhu úvěru, o který klient ţádá. Dnes jsou úvěry čerpány nejčastěji v bezhotovostní formě prostřednictvím platebního příkazu. Co se týče např.: hypotečního úvěru, ten lze čerpat jednorázově. Tato moţnost je nejvíce vyuţívána u koupě nemovitosti. Druhou moţností je postupné čerpání úvěru. To se vyuţívá například při financování rekonstrukce nebo výstavby. Proplácení můţe být formou zaplacení faktur přímo na účet dodavatelů nebo, v případě stavby svépomocí, jsou peníze odesílány na účet samotného klienta. Banka můţe svému klientovi umoţnit i tzv. zálohové čerpání úvěru, kdy převede určitou část prostředků na účet klienta a ten s nimi můţe volně nakládat. Pouţití peněz se dokládá aţ dodatečně po jejich prostavění. Některé banky však k této moţnosti mohou přistupovat i tak, ţe peníze posílají na účty stavebních dodavatelů, a to na základě předloţení zálohových faktur. 12 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1.vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. ISBN MIKULÁŠ, Zdeněk a Ondřej SLEZÁK. Zákon o spotřebitelském úvěru. [online], [cit ]. Dostupné z: 16

18 Tato forma zálohového čerpání by tedy, při stavbě formou svépomoci, byla jen těţko moţná Rizika spojená s poskytováním úvěru Pokud banky chtějí provádět co nejefektivněji své obchody, musí počítat se řadou rizik a právě jejich identifikace, měření a řízení je jednou ze základních podmínek efektivnosti. 15 Banka čelí po poskytnutí úvěru úvěrovému, likvidnímu, platebnímu i úrokovému riziku, a ty se pak odráţejí v ziskovosti a samotné hodnotě banky. 16 Úvěrové riziko nastane v případě, ţe klient nedodrţí sjednané podmínky finanční transakce a bance tak vznikne finanční ztráta. Úvěrové riziko můţe mít dva druhy příčin, a to interní a externí. Interní příčiny vycházejí ze špatných rozhodnutí banky o rozdělení aktiv. Za externí příčiny povaţujeme celkový ekonomický vývoj nebo politickou situaci atd. Banka při řízení úvěrového rizika rozlišuje dvě sloţky tohoto rizika, a to riziko nesplnění závazku druhou stranou a inherentní riziko produktu. Co se týče rizika nesplnění závazku druhou stranou, můţeme sem zahrnout riziko zákazníka (zákazník není schopen či ochoten splnit své závazky), riziko země (ekonomické subjekty dané země nejsou schopny splnit své závazky vůči zahraničí), riziko transferu (země není schopna v důsledku nedostatku devizových prostředků plnit mezinárodní závazky) a riziko nedostatečné diverzifikace aktiv (banka se nadměrně orientuje jen na určité odvětví či oblast). Inherentní riziko představuje výši ztráty, která bance vznikne v důsledku nesplnění závazku klientem. Toto riziko v sobě obsahuje riziko jistiny a úroku (bance nebude řádně v době splatnosti splacen úvěr), riziko náhradního obchodu (banka musí nesplněný kontrakt nahradit 14 MORAVEC, Julius. Jak nejlépe čerpat hypotéku. Můj dům. [online], 2008, č. 7. [cit ]. Dostupné z: 15 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd., dot. Praha: Management Press, 1999, 620 s. ISBN MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. Teplý. Základní principy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2008, 627 s. ISBN

19 novým obchodem, který pro ni můţe být méně výhodný) a riziko zajištění (banka nemůţe plně pokrýt nedobytný úvěr zajišťovacím instrumentem) Splácení úvěru Pokud splácíme úvěr, splácíme nejen samotnou vypůjčenou částku (úmor), ale také úrok, který se počítá z nesplacené části poskytnutého úvěru Cena úvěru Pro stanovení ceny úvěru existuje několik přístupů, a těmi nejběţnějšími jsou: a) tradiční přístup (vychází z nákladů, které jsou s úvěrem spojeny), b) RAROC (Risk adjusted return on capital, rizikově upravená výnosnost kapitálu). Při stanovení ceny úvěru lze postupovat stejně jako při stanovování ceny jakéhokoliv jiného produktu. Věřitel vychází ze svých nákladů, kterými jsou např.: náklady na pořízení zdrojů, tedy úroky, které banka platí svým vkladatelům, rezerva na ztráty způsobené nesplácenými úvěry a náklady na jejich vymáhání, administrativní náklady na poskytnutí úvěru, administrativní náklady na vedení úvěru (archivace smluv, komunikace s klientem ), náklady na rezervaci zdrojů aţ do doby, neţ klient přistoupí k čerpání úvěru, náklady na reinvestici prostředků v případě, ţe dojde k předčasnému splacení úvěru. Věřitel chce při poskytování úvěrů nejen dosahovat zisku, ale také zajistit pokrytí svých nákladů a k tomu mu slouţí určité ekonomické nástroje (vyjma legislativních omezení), jako je: úrok, který je závislý na výši úvěru a době čerpání a platí se pouze ze skutečně vyčerpané částky. Další moţností je jednorázový poplatek (na začátku čerpání úvěru) nebo pravidelný poplatek (pevná částka stanovená za dobu trvání úvěru). Lze vyuţít i poplatek za předčasné splacení. Na základě těchto moţností banka zváţí, kterou cenovou poloţku vyuţije 17 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd., dot. Praha: Management Press, 1999, 620 s. ISBN KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN

20 k vyrovnání svých nákladů a výnosů. Čím více má banka moţností, tím lépe můţe vyvaţovat své náklady a výnosy a posilovat tak svoji konkurenční sílu. Všechny tyto poplatky představují určitou část ceny úvěru. RAROC slouţí k měření ziskovosti mezi útvary banky divizemi apod. Tyto sektory se liší rizikovostí svých transakcí. Cena úvěru se stanoví podle toho, jaké úrovně ukazatele RAROC dosáhl Způsoby splácení úvěru Varianty splácení úvěru jsou sjednány v úvěrové smlouvě. Úvěr můţe být splatný najednou jednorázově nebo postupně formou splátek. Jednorázové splácení se vyuţívá hlavně v případech, kdy je úvěrovaný objekt určen k prodeji nebo má krátkou dobu realizace hodnoty. U postupného splácení existuje delší doba splatnosti a úvěr je splácen buďto pravidelně nebo nepravidelně. Nepravidelné splátky jsou výhodné hlavně pro dluţníka, který je tak můţe přizpůsobovat vlastním moţnostem. Pokud jsou úvěr i úroky spláceny v měsíčních, čtvrtletních, půlročních či ročních splátkách, jedná se o pravidelný způsob splácení, který má nejčastěji tři varianty. Degresivní způsob splácení spočívá v tom, ţe úmor je stanoven pevnou částkou, kterou zjistíme tak, ţe počáteční stav úvěru vydělíme násobkem doby splatnosti (v letech) a počtem splátek během roku. Vzorec: MU = PSU n m kde: UM úmor, PSU počáteční stav úvěru, n doba splatnosti úvěru v letech, 19

21 m počet splátek úmoru během roku. Pomocí násobku dosud nesplacené jistiny a úrokové sazby zjistíme výši úroku. Celková splátka má tedy klesající charakter, a to díky konstantní části úmoru a klesající výši úroku. Jedná se o degresivní charakter. Tento systém převaţuje u splácení běţných komerčních úvěrů. Jeho nevýhodou je, ţe nejvyšší splátky dopadají na dluţníka na začátku splácení úvěru. Lineární systém splácení (anuitní systém) znamená, ţe splátka je po celou dobu splácení konstantní, přičemţ úmor roste a úroky klesají. Banky vyuţívají dvě soustavy anuitních splátek, a to: a) systém, ve kterém je výše splátky funkcí času, b) systém, ve kterém je výše anuity funkcí umořovacího koeficientu. Při vyuţití funkce času se pouţívá tzv. anuitní koeficient, který se vypočítá jako: an = i (1 + i/m) Sm (1 + i/m) Sm - 1 kde: a n anuitní koeficient jako funkce doby splácení, i roční úroková sazba, m počet period splátek uvnitř roku, Sm celkový počet splátek po dobu splatnosti úvěru. Pokud je anuita funkcí umořovacího koeficientu vypočítá se jako: a u = u + i m kde: a u anuitní koeficient jako funkce úmoru, u procento ročního úmoru, i roční úroková sazba, m počet period splátek během roku. 20

22 Samotná splátka vznikne z násobku počátečního stavu úvěru a anuitního koeficientu. Tuto moţnost splácení vyuţívají hlavně osoby s pravidelnými příjmy. Počáteční splátky jsou niţší, ale klient zaplatí celkově více na úrocích. Progresivní systém splácení je zaloţený na rychlejším růstu splátek úmoru, neţ je pokles úroku. Mezi dva nejznámější způsoby progrese patří výpočet s pomocí geometrické číselné řady, kdy se splátka stanoví jako násobek předchozí splátky úvěru a koeficientu progrese, a tzv. princip dvojího úroku, kdy se k dohodnuté úrokové sazbě stanoví další tzv. výpočtová úroková sazba, coţ je sazba nacházející se mezi smluvní úrokovou sazbou a mírou inflace. Splátka se tedy vypočítává vţdy pro daný rok, a to podle vzorce: a nz = i (1 + iv/m) Smz (1 + iv/m) Smz - 1 kde: a nz iv m Smz anuitní koeficient jako funkce zbytkové doby splatnosti, roční výpočtová úroková sazba, počet period splátek v roce, počet splátek zbývajících do konce doby splatnosti. S postupným zkracováním výpočtové zbytkové doby splatnosti úvěru automaticky roste výše anuitních splátek. Tento systém splátek vyuţívají banky převáţně v obdobích vyšší míry inflace. 19 Výše úrokové sazby je dohodnuta jiţ v úvěrové smlouvě a můţe být stanovena několika způsoby a to buď jako fixní sazba, která je neměnná po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá úroková sazba, která se během splatnosti úvěru mění. Rozdíl mezi úrokovými sazbami bývá většinou dán dobou splatnosti úvěru. U dlouhodobých úvěrů jsou úroky vyšší neţ u krátkodobých, a to protoţe si do úroku banka zahrne i vyšší riziko spojené se splácením. 19 PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN

23 Dále se úrokové míry liší podle odvětví nebo podle bonity klienta. Úroková sazba je také ovlivňována nabídkou a poptávkou po penězích. 20 Ke změnám úrokových sazeb můţe dojít také formou bezprostřední vazby na určitou úrokovou sazbu. Takovouto sazbou bývá většinou základní sazba, kterou vyhlašuje sama banka. Takto sestavená úroková sazba můţe být nazývána floating rate. Pokud jsou změny úrokové sazby vázány na vývoj tzv. referenční sazby tj. trţní úrokové sazby, kterou je např.: PRIBOR (úroková sazba na českém mezibankovním trhu), jedná se o tzv. variable rate. K těmto změnám dochází vţdy v pravidelných intervalech. Pokud si banka s klientem dohodne pevnou úrokovou sazbu, ale vyhradí si právo jejích úprav během doby splatnosti, jedná se také o pohyblivý způsob úročení. 21 V porovnání se západní Evropou lze říci, ţe obyvatelé České republiky zaplatí na úrocích za úvěry aţ dvojnásobně vyšší částky, vyplývá to z průzkumu Equa Bank. Průměrná marţe na spotřebitelské úvěry poskytované v České republice, Slovenské republice a v Polsku činí 15 %, kdeţto v eurozóně je to 7 %. Podle ředitele Equa Bank Ondřeje Háka je tato výše úroků dána ochotou českého občana je zaplatit. Dle Háka by ke sníţení cen došlo jen v případě posílení konkurenčního tlaku. Lidé si volí moţnost spotřebitelského úvěru u banky, ve které mají účet jen proto, ţe jsou ve většině případů oproštěni od sloţitého papírování. Klienty zajímá spíše výše měsíční splátky neţ samotný úrok, upozorňuje Hák. Jak v Čechách, tak i v celé Evropě má poskytování spotřebitelských úvěrů sestupnou tendenci. Vše souvisí s vývojem ekonomiky a s ochotou lidí se zadluţovat. 22 Ze statistik ČNB lze vyčíst, ţe počet nesplacených úvěrů je dlouhodobě stabilní. K tomuto trendu přispívá i to, ţe banky si před uzavřením úvěrové smlouvy své klienty důkladně prověřují. I přesto se můţe stát, ţe se klient při splácení dostane do těţké ţivotní situace, jako je například nemoc, úraz nebo ztráta zaměstnání. V této situaci je dobré kontaktovat svoji banku a snaţit se nalézt vhodné řešení. V současné době hospodářské recese však banky ţádné větší problémy se splácením neregistrují. Například Česká spořitelna, a.s. eviduje 5,4 % 20 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, s. ISBN KREUZEROVÁ, Barbora. Češi zaplatí na úrocích dvakrát víc než obyvatelé západní Evropy. Český rozhlas. [online], 2012, [cit ]. Dostupný z: _zprava/

24 nesplacených úvěrů, coţ je v porovnání se zářím 2011 pokles, tvrdí Klára Pařezová (mluvčí České spořitelny) Charakteristika podnikatelského úvěru Podnikatelský úvěr je úvěr, který je moţné poskytnut fyzickým osobám, a to, jak podnikatelům, tak i právnickým osobám, na financování jejich podnikatelských potřeb. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, příjemcem úvěru či účelem na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanovovány individuálně v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru a dalších kritériích. Nejniţší úrokové sazby mají investiční úvěry, především podnikatelské hypotéky. 24 Co se týče splácení úvěru, tak to můţe být prováděno buďto formou anuitních splátek (tento způsob je vyuţíván u subjektů, které mají pravidelný příjem, ze kterého provádějí platby) nebo mohou splátky úvěru kopírovat vývoj cash flow podniku. Tento způsob volí především ti klienti, jejich příjem není pravidelného charakteru. Úroky se v takovémto případě platí samostatně podle zůstatku úvěru. U této varianty existuje i moţnost jednorázové splátky ke konci doby splatnosti úvěru v kombinaci s pravidelnými úrokovými platbami po celou dobu splatnosti. Tato volba je však vyuţívána pouze v krajních případech. 25 Různých druhů podnikatelských úvěrů je na našem trhu opravdu hodně. Existují tři základní druhy členění, a to podle toho, komu je úvěr poskytován, na jak dlouho a na jaký účel. 1. Podle subjektu (příjemce) úvěru: úvěry pro FO drobné podnikatele a ţivnostníky, úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu), úvěry pro střední a větší firmy. 23 HANŢLOVÁ, Jitka. Schopnost Čechů splácet úvěry se dlouhodobě nehorší. Český rozhlas.[online], 2012, [cit ]. Dostupné z: 24 RUML, Michal. Banky rozšiřují nabídku podnikatelských úvěrů. Finance.cz. [online] 2008, [cit ]. Dostupné z: -podnikatelskych-uveru 25 REŢŇÁKOVÁ, Marie. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN

25 2. Podle doby splatnosti úvěru: krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (od 1 roku do 5 let), dlouhodobé (nad 5 let). 3. Podle účelu, na který je úvěr určen: provozní úvěry, kontokorentní úvěry, investiční úvěry. Nejvíce vyuţívané je členění podle účelu úvěru. Provozní úvěr Z provozních úvěru se financují krátkodobé aţ střednědobé provozní potřeby, mezi které patří především nákup zboţí a materiálu, financování pohledávek a případně nějaké drobnější investice. K zajištění obvykle není nutná nemovitost. Nejčastěji se vyuţívá zajištění formou avalové směnky. Minimální výše provozního úvěru se pohybuje v hodnotě statisíců korun. Za zřízení úvěru si banky účtují částku v řádech tisíce korun, někdy jej však nabízejí i zdarma. Vše se odvíjí od bonity klienta. Investiční úvěr Investiční úvěry jsou určené k pořizování investičního majetku. Ten můţe být hmotný i nehmotný. Klient musí při ţádosti o úvěr prokázat bance hlavně svoji finanční situaci a kvalitu podnikatelského záměru, coţ také ovlivňuje výši úrokové sazby. Investičního úvěru vyuţívají především podnikatelé, kteří rozšiřují svůj podnik či kupují nové a drahé vybavení. Nejčastěji je poskytován jako úvěr účelový. Můţe být střednědobý či dlouhodobý. Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr se poskytuje k běţnému podnikatelskému účtu. Podnikatelům slouţí jako finanční rezerva. Jeho výše se stanovuje podle výše ročního obratu peněz na podnikatelském účtu. Do maximální výše se promítá i celková bonita klienta. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období 24

26 (2 aţ 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do plusového stavu. Nejčastějším způsobem zajištění je avalová směnka. 26 V roce 2008 byla poptávka po podnikatelských úvěrech poměrně vysoká. Odráţela se od dlouhodobého růstu národního produktu a růstu průmyslové výroby. Kaţdým rokem se poptávka zvyšovala o desítky procent, říká Duda, zástupce společnosti GE Money Bank. Meziroční nárůst objemu úvěrů poskytnutých v tomto segmentu byl mezi lety 2006 a 2007 ve výši 25 %. 27 V dnešní době je situace poněkud jiná. Z výsledků speciálního statistického šetření SP ČR a ČNB (Svaz průmyslu a dopravy České republiky a České národní banky) vyplývá, ţe podniky mají obavy ze zhoršení dostupnosti úvěrů. Ve třetím čtvrtletí 2011 mělo tuto obavu jiţ 7 % dotazovaných podniků a nyní je to jiţ celých 13 %. 28 Novinkami v oblasti podnikatelských úvěrů, které budí velký zájem mezi podnikateli, jsou zvýhodněné úvěry pro malé a střední podniky s garancí Evropského investičního fondu. Tento produkt uvedla na český trh společnost GE Money Bank v září letošního roku. 29 GE Money Bank uzavřela spolupráci s Evropským investičním fondem, která má umoţnit přístup podnikatelů, s ročními trţbami většími neţ Kč, ale nesmí překročit Kč, k levnějšímu financování jejich činnosti. Jedná se o poskytnutí investičního úvěru, buďto úplně bez zajištění nebo jen s částečným zajištěním dle bonity klienta. Výše takto poskytnutých úvěrů by se měla pohybovat od Kč aţ do výše Kč se splatností aţ deset let. S garancí fondu bude banka schopna financovat půjčku do její celé výše. Tento úvěr je určen pro všechny, s výjimkou zemědělců a je moţné ho vyuţít 26 RUML, Michal. Banky rozšiřují nabídku podnikatelských úvěrů. Finance.cz. [online], 2008, [cit ]. Dostupné z: 27 KRAKOWSKI, Linda. Chcete podnikatelský úvěr? Banky se o vás poperou. Podnikatel.cz. [online], 2008, [cit ]. Dostupné z: -zdroju/ 28 Výsledky společného statistického šetření SP ČR a ČNB. Svaz průmyslu a dopravy ČR. [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: 29 ČAP. O evropské garantované úvěry je mezi podnikateli zájem. E15.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: -podnikateli-zajem

27 k financování nákupu či rekonstrukce nemovitosti nebo pořízení nových technologií a strojů. 30 Dalším, kdo tuto půjčku chce nabízet je Česká spořitelna, a.s. Podle Pavla Zúbeka (mluvčího GE Money Bank) dojde ke zvýšení objemu podnikatelských úvěrů a k rozšíření jejich portfolia Charakteristika hypotečního úvěru Právní úprava těchto úvěrů je zaznamenána v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Typické pro hypoteční úvěry je to, ţe jsou zajišťovány nemovitostmi a mohou být financovány z dluhopisů, jako jsou hypoteční zástavní listy. Tyto listy vydávají hypoteční banky a slouţí jako zdroj krytí hypotečních úvěrů. Předností hypotečních zástavních listů je pro banku jejich neodvolatelnost před dobou splatnosti, coţ znamená, ţe majitel hypotečního zástavního listu můţe získat své investované prostředky, před dobou splatnosti tohoto dluhopisu, pouze v případě jeho prodeje jinému investorovi. Při vydávání hypotečních zástavních listů vystupují hypoteční banky vůči svým klientům jako dluţník. 32 Hypoteční úvěr se můţe vztahovat jak na bydlení, tak i na podnikání. Mezi pravidla, která obchodní banky při poskytování hypotečních úvěru dodrţují, patří například to, ţe pohledávky z hypotečního úvěru by neměli překročit % ceny zastavené nemovitosti nebo ţe nemovitost slouţící k zajištění hypotečního úvěru nesmí banka pouţít jako zástavu pro své další obchodní aktivity. Klienti nejčastěji ţádají banky o poskytnutí hypotečního úvěru za účelem koupi (výstavby) nemovitosti, opravu či modernizaci stávající nemovitosti nebo získání podílu na nemovitosti. Zadluţitelná cena nemovitosti je ta část ceny, na kterou banka poskytla úvěr. Podíl zástavní hodnoty se nazývá pupilární (sirotčí) jistota. Zpracování hypotečního úvěru je pro obchodní banku poměrně nákladné, a proto si obvykle banky stanovují minimální výši tohoto úvěru, 30 PALENTOVÁ, Petra. Evropský investiční fond zlevní úvěry pro české podnikatele. E15.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: -pro-ceske-podnikatele ČAP. O evropské garantované úvěry je mezi podnikateli zájem. E15.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: -podnikateli-zajem SŮVOVÁ, H. a kol. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 398 s. ISBN

28 aby tato činnost pro ně nebyla neefektivní. Po vstupu České republiky do Evropské unie je moţné poskytovat hypoteční úvěry i na nemovitosti v rámci Evropského hospodářského prostoru. Tyto aktivity jsou však problematické, protoţe ještě nejsou zcela sjednoceny pravidla poskytování těchto úvěrů. Pokud dojde ke smrti dluţníka, mají spoludluţníci či pozůstalí povinnost i nadále dluţnou částku splácet, jinak banka můţe udělit sankci. Proti těmto problémům se dluţník můţe zajistit pomocí ţivotního pojištění nebo pojištění schopnosti splácet. V případě smrti dluţníka je nezbytné tuto skutečnost nahlásit bance a ta poté svoji pohledávku přihlásí do dědického řízení. Jedním z řešení v případě neschopnosti dědiců částku splatit můţe být i prodej nemovitosti a předčasné splacení dluhu nebo prodej přímo bankou. Hypotéka bývá nejčastěji kryta do výše 70 % zastavené hodnoty nemovitosti. Pokud klient nemá dostatek prostředků k financování investice do nemovitostí, která nemůţe být profinancována hypotečním úvěrem, můţe vyuţít tzv. doplňkové úvěry poskytované aţ do výše 20 % zastavené ceny nemovitosti. Zvláštní skupinou úvěrů jsou úvěry předhypoteční, které se udělují v případě, ţe klient nedisponuje ţádnou nemovitostí. Mohou tak pokrýt dobu před dostavením a kolaudací nemovitosti. Hypoteční úvěr na výstavbu je určený na dostavení rozestavěné nemovitosti. 33 Co se týče hypotečních úvěrů poskytovaných v Evropě, východoevropské země nabízejí spíše omezenou škálu typů půjček, zatímco například Velká Británie poskytuje nepřeberné mnoţství různých druhů úvěrů. V Evropě je k úvěrům nabízena jak fixní, tak i variabilní úroková sazba. V zemích jiţní Evropy jsou poskytovány hypoteční úvěry i na kratší dobu, jako je například deset let, oproti tomu v severských zemích převládají typičtější hypotéky s dobou splatnosti aţ třicet let. S rozšiřujícím se vyuţíváním tzv. online sluţeb se zvyšuje i mnoţství online hypoték. Takto sjednávané hypoteční úvěry vyţadují však zvláštní bezpečnostní opatření k zajištění ochrany spotřebitele, ale zároveň jsou dostupnější pro větší mnoţství zákazníků. Pro samotné evropské 33 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví: bankovnictví obchody, služby, operace a rizika. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 168 s. ISBN

29 banky tato sluţba znamená moţnost obslouţit v kratším čase větší mnoţství potenciálních klientů. 34 V roce 2012 docházelo ke zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů převáţně v zemích z tzv. nejproblematičtějších ekonomik v Evropě. Banky v Itálii, Španělsku a Portugalsku zvýšily své úrokové sazby na nové hypotéky o jeden aţ dva procentní body oproti roku Ve Velké Británii docházelo k zvyšování úrokových sazeb i u některých jiţ existujících hypotečních úvěrů. V kontrastu s těmito zeměmi je například Německo, kde byly nové hypotéky nabízeny za niţší ceny neţ u mnohých evropských kolegů. 35 Situace v České republice byla taková, ţe za rok 2012 banky poskytly občanům, firmám, obcím a městům hypotečních úvěrů v celkové výši 145,5 miliardy korun. Tyto hodnoty znamenaly nárůst objemu poskytnutých úvěrů oproti roku 2011 aţ o 3 %. Pokud jde o nově poskytnuté hypotečních úvěrů, tak ty dosahovaly za loňský rok 122 miliard korun. Klíčovým prvkem pro získání těchto hodnot byly nejen stabilní ceny nemovitostí, ale hlavně rekordně nízké úrokové sazby. V prosinci dosahovala průměrná úroková sazba 3,17 %, coţ je zatím nejniţší hodnota od doby sledování ukazatele. 36 Co se týče historie hypotečních úvěrů, tak ta spadá jiţ do druhé poloviny 19. století. První hypoteční banka na našem území byla zaloţena v roce 1864 a svoji činnost zahájila o rok později. Její název byl Hypoteční banka Království českého. Hlavním úkolem banky bylo zlepšit existující poskytování úvěrů a bojovat proti lichvářským úrokům. Ředitelství této banky mělo sídlo v Praze a skládalo se z generálního ředitele, šesti neplacených ředitelů bydlících v Praze a dvou práv znalých ředitelů. Banka poskytovala půjčky na základě vydávání zástavních listů ve výši nejméně 500 zlatých. Výše úroků byla stanovena na 5 % a banka ji mohla měnit. 34 LACOMA, T. What Types of Mortgages Are There in Europe? ehow: Demand Media, Inc. [online], , [cit ]. Dostupný z: 35 MUÑOZ, S. New Trouble in Europe: Mortgage Costs. The Wall Street journal [online], 2012, [cit ]. Dostupný z: 36 ČTK. Hypoteční trh v Česku loni stoupl o 2,1procenta. Finanční noviny [online], 2013, [cit ]. Dostupný z: 28

30 Úvěr byl poskytován na pozemky, do výše dvou třetin jejich ceny a na domy, na polovinu jejich ceny. 37 Graf č. 1: Výše hypoték poskytnutých občanům za roky 2001 aţ 2012 Zdroj: ČTK. Hypoteční trh v Česku loni stoupl o 2,1procenta. Finanční noviny [online], 2013,[cit ]. Dostupný z: stoupl-o-2-1-procenta/ (upraveno autorem) Úvěry na bydlení, které jsou poskytované bankami a stavebními spořitelnami, jsou významnou poloţkou také při měření celkové zadluţenosti českých domácností. Tyto úvěry byly nejvyšší na přelomu let 2007 a 2008, kdy zabíraly 76,4 % celkových úvěrů domácností, coţ je vidět i na předchozím grafu. 37 KALABIS, Zbyněk. Hypoteční úvěry dnes a v minulosti. Malá hypotéka se bance nevyplatí. Měšec.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z:http://www.mesec.cz/clanky/hypotecni-uvery-dnes -a-v-minulosti-mala-hypoteka-se-bance-nevyplati/ 29

31 Graf č. 2: Podíl úvěrů na bydlení na celkových úvěrech obyvatelstva a podíl hypotečních úvěrů na úvěrech na bydlení (v %) Zdroj: DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. ČSU [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: Z grafu je vidět, ţe ve sledovaném období narůstaly hypoteční úvěry rychleji neţ celkové úvěry na bydlení. I přes veškeré tyto informace je však nutné zmínit, ţe celková zadluţenost českých domácností je téměř o polovinu niţní neţ v eurozóně. Koncem roku 2000 dluţili obyvatelé České republiky bankám 39,7 mld. Kč a koncem roku 2009 to bylo uţ 897,4 mld. Kč. Na tomto vývoji má nejvyšší podíl hlavně růst spotřeby a to především v souvislosti s vyuţíváním telekomunikačních sluţeb. 38 Graf č. 3: Stavy úvěrů a vkladů sektoru domácností a jejich dynamika (v mil. korun, y/y změna v %) Zdroj: DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. ČSU [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: 38 ČTK. Hypoteční trh v Česku loni stoupl o 2,1procenta. Finanční noviny [online], 2013, [cit ]. Dostupný z: 30

32 2 Analýza bankovních kritérii při poskytování úvěru 2.1 Metodika K dosaţení cíle této práce je zapotřebí nejprve získat a zpracovat určité teoretické podklady hlavně ze studia odborné literatury a článků z dostupných internetových zdrojů. Sledovaná oblast se týká hypotečních a podnikatelských úvěrů se zaměřením na kritéria, která slouţí bance pro rozhodování, zda úvěr klientovi poskytne či ne. V elektronické podobě vyuţiji například stránky Ministerstva financí České republiky nebo stránky konkrétních obchodních bank působících na českém trhu. Pomocí těchto sekundárních dat charakterizuji základní pojmy, jako je úvěr, hypoteční úvěr, podnikatelský úvěr nebo bankovní kritéria. Druhá část práce se zaměří na představení Hypoteční banky, a.s., specialisty na poskytování hypotečních úvěrů v České republice a České spořitelny, a.s., která se mimo jiné zabývá poskytováním podnikatelských úvěrů. Popíši zde konkrétní produkty a sluţby nabízené samotnými bankovními domy. Následovat bude charakteristika a porovnání konkrétních bankovních kritérií, které obě banky pouţívají při hodnocení ţadatele o úvěr. Jelikoţ je práce zaměřena především na kritéria důleţitá pro poskytnutí hypotečních úvěrů od Hypoteční banky, a. s., provedu jejich analýzu a určím, která kritéria banka povaţuje za nejdůleţitější a která jsou pro ni méně podstatná. Pro tyto analýzy pouţiji metody komplexního hodnocení a to tzv. metody stanovení vah kritérií. 2.2 Hlavní zásady banky V případě ţádosti o úvěr je klient vyzván k předloţení určitých dokladů. Na základě jejich posouzení se banka rozhoduje, zda ţádosti vyhoví či ne. Kromě identity ţadatele se banka zaměřuje na posouzení existence jeho právní subjektivity, morální zachovalost, způsobilost vstupovat do závazků a schopnost ručení za plnění závazků. Banka si obvykle své klienty rozdělí na fyzické a právnické osoby. U fyzických osob se zohledňuje ještě skutečnost, zda se jedná o podnikatele či nepodnikatele. 31

33 2.3 Porovnání bankovních kritérií při rozhodování o poskytnutí podnikatelského a hypotečního úvěru Obecné informace o klientovi V rámci tzv. přípravné fáze ţádosti o úvěr banka zařadí ţadatele do konkrétní skupiny osob (klientů), a to mezi fyzické osoby podnikatele, fyzické osoby nepodnikatele nebo právnické osoby. Na základě tohoto začlenění jsou vymezeny konkrétní poţadavky na identifikaci klienta. Fyzické osoby nepodnikatelé Nepodnikatelé jsou identifikování jménem, příjmením, bydlištěm a identifikátorem, coţ je rodné číslo (u občanů České republiky) a datum narození včetně povolení k pobytu (u cizinců). Morální zachovalost lze posoudit na základě výpisu z trestního rejstříku. V některých případech postačí potvrzení o stabilitě příjmů. Způsobilost vstupovat do závazků se spojuje s tzv. zletilostí. U fyzických osob můţe dojít ke zbavení způsobilosti soudem. V takovémto případě za dotyčného můţe jednat např.: zákonný zástupce. Způsobilost můţe být ovlivněna třeba i manţelstvím. Při vstupu klienta do závazkového vztahu je tedy nutný i souhlas druhého z manţelů, protoţe se takovýto akt můţe dotýkat jejich společného jmění. Schopnost ručit za své závazky dluţník dokazuje nejlépe svým majetkovým zajištěním. Fyzické osoby podnikatelé Aby byla fyzická osoba povaţována za podnikatele, musí být podle podmínek stanovených v České republice zapsaná v obchodním rejstříku a svoji podnikatelskou činnost provozovat na základě ţivnostenského či jiného oprávnění. Fyzická osoba můţe vystupovat také jako firma. Identifikace fyzické osoby podnikatele je prováděna na základě zápisu v obchodním rejstříku, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení a tzv. dodatek, konkretizující její činnost. Pokud podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku, uvádí se jeho jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Morální zachovalost je dokazována výpisem z rejstříku trestů, sledováním vývěsek soudů, doloţení schopnosti vstupovat do závazků a účetními výkazy. 32

34 Způsobilost vstupovat do závazků se prokazuje jednak shodně jako u nepodnikatelů a jednak dokumenty povolujícími a definující samotnou obchodní činnost. Právnické osoby Existence, subjektivita a způsobilost vstupovat do závazků je dokládána zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Právnické osoby vznikají na základě smlouvy nebo zákona. Samotná právnická osoba nemůţe vstupovat do závazků, to mohou jen osoby oprávněné za společnost jednat. Takováto osoba musí mít oprávnění (je statutárním orgánem) nebo zplnomocnění na základě udělené plné moci. Identifikátorem právnických osob je adresa, jméno a funkce osob jednajících za společnost. Morální zachovalost je ověřována pomocí údajů o finančním hospodaření a údajů o plnění či neplnění jejich závazků. Mezi právnické osoby v České republice patří společnosti upravené v obchodním zákoníku, sdruţení právnických osob, nadace, obce a kraje nebo třeba politické strany. I právnické osoby lze rozdělit na podnikatele a osoby s účelem jiným neţ podnikatelským. Mezi podnikatele se řadí společnosti osobní, kapitálové a druţstva. Samotná analýza dluţníka pokračuje posouzením, zda příjmy plynoucí ze všech jeho zdrojů budou dostačující na úhradu výdajů, včetně výdajů spojených s přijetím nového úvěru. Toto se týká hlavně nepodnikatelských subjektů. Analýza podnikatelů se musí provádět podstatně důkladněji a podrobněji. Pro banku je důleţité mít dokonalý přehled jak o finanční historii budoucího dluţníka, tak i o jeho současné finanční situaci. Důleţitý je zejména odhad moţných rizik spojených s budoucím vývojem Doklady potřebné k ţádosti o úvěr Ke konkrétní ţádosti o úvěr je třeba předloţit ještě další doklady, jejichţ podoba je dána druhem úvěru, o který klient ţádá. 39 PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN

35 Podnikatelský úvěr Prvními dokumenty, které klient musí předloţit, se týkají jeho totoţnosti. Pro ověření totoţnosti ţadatele o podnikatelský úvěr banka poţaduje kopii občanského průkazu klienta a jeho manţela/ky. Toto platí u fyzických osob. U právnických osob banka vyţaduje kopii občanského průkazu statutárních zástupců společnosti. Klient dále bance udá číslo bankovního účtu, na které chce půjčené peníze zaslat. Dalšími doklady potřebnými k ţádosti o podnikatelský úvěr jsou: úředně ověřená kopie příslušného orgánu prokazující právní subjektivitu klienta, roční účetní závěrky za předchozí období, výroční zprávu a zprávu auditora a daňové přiznání (obvykle za poslední tři roky) a to včetně příloh, ekonomický výsledek za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty, potvrzení o bezdluţnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení stejně jako vůči zdravotní pojišťovně, materiály týkající se případného navrhovaného zajištění, podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti, finanční plán na dobu úvěrové angaţovanosti, informace o předmětu financování, prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům, doklad o zajištění odbytu produkce. V případě, ţe klient nemá zpracované daňové přiznání za poslední účetní období, předloţí za toto období předběţné výsledky v rozsahu účetní závěrky. Co se týče potvrzení o bezdluţnosti ţadatele, postačí některým bankám pouze čestné prohlášení. Pokud klient ţádá o investiční podnikatelský úvěr, tak od něj banka obvykle poţaduje určité procento vlastních zdrojů (nejčastěji 30 %). Dále se u investičního úvěru a některých typů provozních úvěrů, sděluje účel, na který bude půjčka pouţita. Informační povinnost klienta vůči bance zahrnuje podání základních informací o společnosti, o její hlavní činnosti, a také o minulém vývoji, stavu a perspektivě samotného podniku. Výhodou jsou i případné bankovní reference na společnost a její vlastníky. Úvěrový pracovník můţe poţadovat i některé 34

36 doplňující informace jako je např.: plán investic, časový rozbor pohledávek, aktuální rozbor finančních investic 40 Hypoteční úvěr I u hypotečního úvěru je třeba bankovnímu úředníkovi předloţit doklady prokazující ţadatelovu totoţnost. Další druhy dokumentů se odvíjejí od toho, zda se jedná o klienta zaměstnance nebo podnikatele. Pro banku je nejdůleţitější doloţení příjmů a výdajů ţadatele. Zaměstnanci předkládají kopii výplatní pásky nebo mzdového listu za posledních šest měsíců. Oba tyto dokumenty by měly být potvrzeny zaměstnavatelem. Ten také zaměstnanci potvrdí výši jeho průměrného příjmu. Pokud má klient i další příjmy, tak je musí také doloţit. Podnikatelé dokládají ţivnostenský list nebo koncesi. Předkládají potvrzení o platbách Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Dále musí doloţit daňové přiznání za poslední dva roky potvrzené finančním úřadem a své případné další příjmy například z pronájmu atd. Co se týče dokládání výdajů, nejčastěji se předkládají různé druhy smluv, např.: smlouva o leasingu, smlouva o půjčkách, smlouva o stavebním spoření a další. Za výdaj se povaţují i pojistné platby (pojištění nemovitosti, ţivotní pojištění, pojištění domácnosti ad.) nebo placení výţivného. Další potřebné dokumenty se týkají zastavované nemovitosti. Banku zajímá hlavně výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, územní rozhodnutí, geometrický plán nebo rozpočet stavby. Nutné je také ocenění nemovitosti vystavené odhadcem. Pokud je jako zástava pouţita jiná nemovitost je třeba dokladovat i ji. Doklady k nemovitosti jsou např.: doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva ad.), výpis z katastru nemovitostí (ne starší neţ tři měsíce), snímek z katastrální mapy, odhad ceny nemovitosti (ve dvou vyhotoveních), pojistná smlouva k nemovitosti, 40 RYDVAL, Milan. Podnikatelské úvěry. Finance RYDVAL. [online], 2010, [cit ]. Dostupné z: 35

37 projektová dokumentace, rozpočet. Další doklady se vztahují hlavně k činnosti, na kterou je úvěr sjednán. U stavby či rekonstrukce se předkládá například časový harmonogram stavby nebo soupis potřebného materiálu. Klient dále musí bance oznámit případné další úvěry a půjčky, které jiţ vyuţívá Finanční situace klienta Posouzení finanční situace klienta je rozhodujícím krokem pro určení bonity ţadatele. Na základě zjištěných skutečností banka rozhodne, zda je klient schopen pravidelně splácet poskytnutý úvěr. 42 Podnikatelský úvěr Analýza finanční situace ţadatele o podnikatelský úvěr zahrnuje finanční analýzu podnikatele zaloţenou na rozboru finančních ukazatelů, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty nebo cash flow. 43 Důleţité je ohodnotit nejen minulost a současnost, ale i předpokládanou budoucnost finančního hospodaření společnosti. Banka chce zmapovat finanční zdraví firmy, identifikovat slabiny a určit silné stránky, na kterých by firma mohla stavět. Rozvaha podává informace o stavu aktiv a pasiv společnosti k určitému datu. Podle vzájemného vztahu těchto poloţek lze posoudit kvalitu finanční rovnováhy podniku a jeho schopnosti dostát svým finančním závazkům. Výkaz zisku a ztráty nebo cash flow ukazuje pohyb majetku a finančních zdrojů ve vztahu k výrobě a poskytování sluţeb. Pohyby zachycené v těchto výkazech se nadále promítají do změn v rozvaze společnosti. Z výkazu zisku a ztráty lze určit hospodářský výsledek společnosti (zisk nebo ztráta). K lepšímu rozhodování banky slouţí tzv. poměrové ukazatele. 44 Tyto ukazatele lze rozdělit na ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluţenosti. 41 Doklady nutné k poskytnutí hypotečního úvěru. Měšec.cz [online], , [cit ]. Dostupné z: 42 SŮVOVÁ, H. a kol. Specializované bankovnictví. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1997, 398 s. ISBN DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN

38 Rentabilita neboli ziskovost je určena jako poměr zisku a vloţeného kapitálu. Výsledkem je stanovení, jak velký zisk připadá na jednotku vloţeného kapitálu. Nejčastěji se vypočítává například rentabilita aktiv, vlastního kapitálu nebo trţeb. Zisk se při sestavování vzorce staví na pozici čitatele. Ukazatele aktivity určují, jak efektivně jsou pouţívány aktiva k vytváření trţeb. Jde o rychlost obratu nebo dobu obratu v souvislosti s obratovostí zásob, hmotného investičního majetku, pohledávek a dalších. 45 Banka na základě těchto ukazatelů můţe odhadnout návratnost zapůjčených prostředků v určitém čase. Pro úvěry krátkodobé či střednědobé je důleţitá doba obratu zásob, která ukazuje, za jak dlouho dojde ve společnosti k přeměně zásob na trţby. Nejlepší je co nejkratší doba, která svědčí o dobré prodejnosti výrobků klienta. 46 Ukazatele likvidity se týkají analýzy struktur bilance podniku. Likvidita určuje schopnost podniku řádně a včas plnit své závazky. Likvidita se vypočítává jako poměr mezi vybranými aktivy a vybranými závazky a pomáhá bance odhadnout, zda bude klient schopen i v budoucnu bez problémů hradit své závazky. 47 Analýza likvidity bance vypoví o schopnosti úvěrované společnosti dostát svých závazků, zejména pak dostát splácení úvěru. V případě, ţe se společnost dlouhodobě pohybuje v doporučených hodnotách, můţe banka počítat s platební schopností ţadatele. Míru financování podniku z cizích zdrojů určují ukazatele zadluţenosti. Tyto ukazatele poměřují výši celkových dluhů k celkovému kapitálu popřípadě k zisku či cash flow. Zadluţenost zatěţuje podnik, který musí platit úroky. I toto zatíţení se posuzuje různými ukazateli zaloţenými na porovnávání úroků a zisku ČTK. Hypoteční trh v Česku loni stoupl o 2,1procenta. Finanční noviny [online], 2013, [cit ]. Dostupný z: 46 KALABIS, Zbyněk. Hypoteční úvěry dnes a v minulosti. Malá hypotéka se bance nevyplatí. Měšec.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z:http://www.mesec.cz/clanky/hypotecni-uvery-dnes-a-vminulosti-mala-hypoteka-se-bance-nevyplati/ 47 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, s. ISBN PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN

39 Výkaz cash flow je další povinnou přílohou k ţádosti o úvěr. Analýze tohoto ukazatele by se měla věnovat dostatečná pozornost, a to zejména kvůli obsahovému a časovému nesouladu mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy nebo ziskem a stavem peněţních prostředků. 49 Počet sledovaných ukazatelů nebo jejich významnost si kaţdá banka určuje sama. Hypoteční úvěr Pokud banka posuzuje finanční situaci klienta ţádajícího o hypoteční úvěr, jsou pro ni určující příjmy ţadatele plynoucí ze zaměstnání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. 50 Tyto příjmy musí být trvalé a důleţitým předpokladem je i jejich trvání do budoucna, proto například u zaměstnanců jsou vyţadovány pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Od doloţených příjmů se odečítá bankou stanovená výše ţivotního minima. Druhou poloţkou vstupující do výpočtu bonity jsou pravidelné výdaje ţadatele. Výdajem mohou být platby nájemného, pojistného, příspěvky na stavební spoření atd. Bonitu klienta ovlivňují i úvěrové limity na tzv. kontokorentních účtech nebo kreditních kartách, pokud je ţadatel jejich drţitelem. 51 Politika jednotlivých bank se však při započítávání těchto skutečností do výdajů klienta o úvěr liší. Výše budoucích splátek, z vyuţití celého úvěrového rámce kreditní karty, bude brána jako výdaj u České spořitelny, Komerční banky nebo Unicredit Bank a to ve výši 3,5 % z úvěrového rámce. Další banky zahrnující tyto závazky do výdajů jsou Wüstenrot či Volksbank (5 % z úvěrového rámce) nebo LBBW (1/12 úvěrového rámce). Pokud jde o kontokorenty, tak jako k budoucím závazkům k nim přistupují opět stejné banky i se stejnými procenty z úvěrového rámce. Změna je pouze u procent České spořitelny, 49 RYDVAL, Milan. Podnikatelské úvěry. Finance RYDVAL. [online], 2010, [cit ]. Dostupné z: 50 PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN BUČKOVÁ, Veronika. Bonita klienta jak a proč ji banky zjišťují? Finance.cz [online], 2009, [cit ]. Dostupné z: -ji-banky-zjistuji-/ 38

40 Komerční banky a Unicredit Bank, kde se z 3,5 % (z úvěrového rámce kreditních karet) dostaneme na 6,6 % (z úvěrového rámce kontokorentů) Způsoby hodnocení ţadatele o úvěr Jednou z moţností hodnocení finanční situace klienta je tzv. rating. Jedná se o nezávislé hodnocení, jehoţ cílem je na základě komplexního rozboru hodnoceného subjektu určit, zda je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši svým závazkům. Subjekt je po dokončení hodnocení oceněn známkou z ratingové stupnice, která určuje jeho bonitu. Rating provádějí ratingové agentury. 53 Druhou moţností hodnocení klienta je tzv. credit scoring, který se snaţí odstranit subjektivní pohled úvěrového pracovníka. Kaţdý klient je posuzován na základě standardizovaného bodování a výsledný počet získaných bodů následně určí, zda je vhodné tomuto klientovi úvěr poskytnout či ne. Tento postup se snaţí zjednodušit a zlevnit celý proces úvěrové analýzy a oddělit dobré klienty od těch špatných Účel úvěru Při zkoumání účelu úvěru banka hodnotí hlavně vhodnost a reálnost činnosti, na kterou chce klient úvěr pouţít. Podnikatelský úvěr Podnikatelský úvěr je typ úvěru, který vyuţívají podnikatelé, ať uţ fyzické nebo právnické osoby, na financování provozních potřeb, nákupu investičního majetku nebo třeba ke krytí nenadálých finančních výkyvů. Z tohoto pohledu se podnikatelské úvěry člení na provozní, kontokorentní a investiční. 55 Podnikatelský úvěr je také volbou mnoha začínajících podnikatelů, kteří nemají dostatek finančních prostředků na realizaci svého záměru. Účel úvěru se tedy odvíjí od činnosti, na 52 ROZKOŠNÝ, Petr. Žádost o hypotéku: Jak banky posuzují vaše výdaje. Finance.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: -banky-posuzuji-vase-vydaje/ 53 VINŠ, Petr a Václav LIŠKA. Rating. Praha: C. H. Beck, s. ISBN X 54 DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, s. ISBN RUML, Michal. Banky rozšiřují nabídku podnikatelských úvěrů. Finance.cz. [online], 2008, [cit ]. Dostupné z: 39

41 kterou se podnikatel snaţí získat dodatečné finanční prostředky, a tedy od konkrétního podnikatelského záměru. S realizací tohoto záměru je spojena i tvorba tzv. podnikatelského plánu, který pomůţe podnikateli nejen k ujasnění si, jaké kroky musí učinit pro realizaci svého projektu a k získání odpoví na otázky typu: Kde se nyní nacházím? Kam se chci dostat?, ale zároveň je důleţitým podkladem pro jednání s budoucím investorem (bankou). Podnikatelský plán je písemný dokument popisující vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Obsah podnikatelského plánu není přesně stanoven. Kaţdá banka můţe mít rozdílné poţadavky na jeho strukturu a obsah a můţe vyţadovat i řadu doplňujících dokumentů a informací. Jednou z moţností, jak by měl podnikatelský plán vypadat je tato jeho struktura. Struktura podnikatelského plánu 1) Titulní list 2) Obsah 3) Úvod, účel a pozice dokumentu 4) Shrnutí 5) Popis podnikatelské příleţitosti 6) Cíle firmy a vlastníků 7) Potenciální trhy 8) Analýza konkurence 9) Marketingová a obchodní strategie 10) Realizační projektový plán 11) Finanční plán 12) Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a jeho rizika 13) Přílohy Kaţdý investor podrobí předloţený podnikatelský plán určitému hodnocení. Za všeobecná hodnotící kritéria jsou povaţovány např.: finanční atraktivitu plánu, promyšlenost prvních kroků nebo míru rizik a plány k jejich omezení. Lze říci, ţe banky, jako hodnotitelé podnikatelského plánu, stejně jako jiné finanční instituce přikládají význam hlavně kvalitě zpracování podnikatelského plánu a jeho reálnosti. Důleţité je také prověření získaných informací. Kaţdý z těchto věřitelů má většinou své interní metody na posouzení 40

42 podnikatelského plánu. Co se týče způsobu jednání a komunikace s klientem, tak i zde je vše vedeno spíše na formální úrovni (písemná komunikace, schůzky v kanceláři. 56 Hypoteční úvěr Pokud klient ţádá o hypoteční úvěr, je jeho snaha spojena většinou s touhou po vlastním bydlení. Záměr ţadatele o úvěr se týká: koupě nemovitosti nebo stavebního pozemku, výstavby nemovitosti, rekonstrukce, modernizace nebo opravy nemovitosti, splácení úvěru či půjčky pouţité na investice do nemovitosti, získání vlastnických podílů na nemovitosti Moţnosti zajištění úvěru Při posuzování ţádosti o úvěr banka hodnotí také vhodnost nabízeného zajištění. Můţeme se však setkat i s druhy úvěrů, u kterých není tato činnost vyţadována. Podnikatelský úvěr U tohoto druhu úvěru můţe, ale i nemusí být zajištění, je nutné však říci, ţe za účelem minimalizace rizika ho banky obvykle poţadují. Podnikatelské úvěry se dělí na provozní, kontokorentní a investiční. U kontokorentních úvěrů se k zajištění vyuţívá nejčastěji avalová směnka. U investičních úvěrů slouţí k zajištění například nemovitost, směnka nebo ručení třetí osobou. 57 U provozních úvěrů záleţí způsob zajištění většinou na individuální domluvě mezi konkrétní bankou a klientem. Zpravidla se zde nevyţaduje zajištění prostřednictvím nemovitosti. Česká spořitelna, a.s. poskytuje určitý typ provozního úvěru, který je zajišťován blankosměnkou. 56 SRPOVÁ a kol. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN RUML, Michal. Banky rozšiřují nabídku podnikatelských úvěrů. Finance.cz. [online], 2008, [cit ]. Dostupné z: 41

43 ČSOB při poskytování úvěru pro podnikatele akceptuje zajištění jednou z těchto moţností: pohledávkami z obchodního styku, nemovitostí (vč. Vinkulace z pojištění ve prospěch ČSOB), zástavním právem ke vkladu v ČSOB, ručením třetí osobou. Co se týče Fio banky, ta preferuje zajištění úvěru nemovitostí, ale akceptuje i jiné formy záruk nebo jejich kombinaci. 58 Další formou minimalizace moţného rizika jsou tzv. ochranná ujednání mezi bankou a klientem. Tato ujednání mají formu monitorovacích zpráv o výsledcích podnikání, ujednání o omezení investic a o pouţití zisku nebo třeba o převodu majetku na třetí osobu ad. Banky mohou vyuţít i tzv. sankční ujednání pro případ nesplacení úvěru dle úvěrového plánu. 59 Hypoteční úvěr Dostatečné zajištění hypotečního úvěru je jednou z podmínek, které musí ţadatel o úvěr splnit, aby mu banka ţádost schválila. Jako zástava můţe slouţit samotná kupovaná nebo stavěná nemovitost, jiná nemovitost ve vlastnictví dluţníka nebo i nemovitost vlastněná třetí osobou. 60 Jako zastavovanou nemovitost lze vyuţít nemovitost nacházející se na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Zastavované nemovitosti se oceňují tzv. cenou obvyklou se zohledněním například trvalých a dlouhodobě udrţitelných vlastností nemovitosti, práv a závad s nemovitostí spojených nebo třeba místních podmínek trhu s nemovitostmi PEŠKOVÁ, Šárka. Provozní úvěry financování běžné podnikatelské činnosti. Dům Financí.cz [online], 2012, [cit ]. Dostupné z: 59 REŢŇÁKOVÁ, Marie. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada Publishing, s. ISBN FEHIMOVIČ, Nadja. Bez zástavy nemovitosti hypotéku nezískáte. Finance.cz [online], 2006, [cit ]. Dostupné z: nemovitostihypoteku-neziskate/ 61 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o dluhopisech). In: Sbírka zákonů Dostupné také z: 42

44 V České republice převládá zajištění hypotéky právě samotnou pořizovanou nemovitostí. Společně s kupní smlouvou se podepisuje i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Zástavní smlouva musí být podepsána ještě před podpisem smlouvy o úvěr. 62 Nemovitost musí být v zástavě celá, nelze zastavit jen polovinu objektu a na zastavovanou nemovitost nesmí být uvaleno jiné zástavní právo třetí osoby. 63 Jestliţe klient zastavuje nově stavěnou nemovitost, musí být rozestavěná budova zapsána do katastru nemovitostí. Stavbu lze do katastru zapsat v případě, ţe je jiţ v takovém stupni rozestavěnosti, ţe je jiţ moţné určit stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaţí. Na základě ţádosti pak katastr zapíše rozestavěnou budovu ve lhůtě třiceti dnů. V ţádosti však nesmí být ţádné chyby nebo nepřesnosti, kvůli kterým by úřad mohl odmítnout listinu zapsat. Jestliţe se ţadatel rozhodne ručit za úvěr jinou vlastní nemovitostí, postup se nijak zvlášť neliší. I zde je třeba podepsat zástavní smlouvu. Pokud klient nemá vlastní objekt k ručení, můţe vyuţít i stavbu příbuzných či známých. Během trvání úvěrové smlouvy lze tuto zástavu změnit a poţádat katastrální úřad o výmaz zástavního práva k předchozí budově. Ţádost je obvykle vyřízena ve lhůtě 30 dní od doručení. Při uplatňování zástavního práva je nutné nechat zastavovaný objekt ocenit. Pravidla související s tímto úkonem se liší podle konkrétní banky, u které klient ţádá. K odhadu nemovitosti musí být vyuţita osoba, která je danou bankou uznaná. Doklady, které souvisejí se zajištěním úvěru zástavou nemovitosti, jsou: výpis z katastru nemovitostí, snímky z katastrální mapy, znalecký posudek, nabývací titul zástavce RYDVAL, Milan. Podnikatelské úvěry. Finance RYDVAL. [online], 2010, [cit ]. Dostupné z: 63 PAVELKA, F., D. BARDOVÁ a J. OPLTOVÁ. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN FEHIMOVIČ, Nadja. Bez zástavy nemovitosti hypotéku nezískáte. Finance.cz [online], 2006, [cit ]. Dostupné z: zastavy-nemovitosti -hypoteku-neziskate/ 43

45 Banky mohou u hypotečních úvěrů vyţadovat ještě tzv. doplňkové zajištění, jako je třeba ručení, zástavní právo k pohledávce, směnkou nebo bankovní zárukou. Ručitel je třetí osoba zavazující se zaplatit dluţnou částku v případě, ţe dluţník svému závazku nedostojí. Toto ručení některé banky vyţadují v případě, ţe mají pochybnost o splacení úvěru dluţníkem. Banka, stejně jako ţadatele o úvěr, prověřuje i ručitele. Dluţník můţe bance ručit i nějakou svou vlastní pohledávkou nebo třeba směnkou. Nejkvalitnější formou zajištění hypotéky by byla bankovní záruka. Banka se zde zaručí za dluţníka a v případě potřeby splatí dluţnou částku úvěrující bance. Banka se uvolí ručit za klienta v případě, ţe je jejím zaměstnancem nebo je velmi bonitní Výše vlastních prostředků Banka určí potřebu vlastních prostředků podle druhu úvěru, o který klient ţádá. V dnešní době je ovšem moţné vzít si úvěr i na financování celého záměru. V takovém případě však klient musí počítat s vyššími úroky. Podnikatelský úvěr Potřeba určitého mnoţství vlastních prostředků se liší podle konkrétní banky, u které klient o úvěr ţádá. Pouze u investičního úvěru lze říci, ţe banky shodně poţadují, aby se klient na investici účastnil přibliţně 30% vlastních peněţních prostředků. 66 Pokud se klient rozhodne vzít si například úvěr na jeden milion korun od ČSOB na koupi nové technologie je jeho spoluúčast na financování projektu ve výši 20 % vlastních prostředků. 67 Hypoteční úvěr I zde je potřeba určitých vlastních zdrojů. Jejich výše je závislá na hodnotě poţadovaného úvěru a na poţadavcích konkrétní banky. Například u 70% hypotečního úvěru se předpokládá spoluúčast klienta ve výši 30 %. Existuje ovšem i moţnost tzv. stoprocentní hypotéky, kde 65 FINCENTRUM. Doplňkové formy zajištění hypotečních úvěrů. idnes.cz [online], 2005, [cit ]. Dostupné z: _viteze_jjj 66 RUML, Michal. Banky rozšiřují nabídku podnikatelských úvěrů. Finance.cz. [online], 2008, [cit ]. Dostupné z: 67 SOVOVÁ, Eva. Za kolik banky půjčí firmám v době krize milion korun. Peníze.cz [online], 2009, [cit ] Dostupné z: 44

46 klient nemusí vyuţít ţádné své finanční prostředky. Pokud se však hodlá ţadatel do realizace svého záměru finančně zapojit, banka mu přikládá menší rizikovost. 2.4 Váha jednotlivých kritérií při poskytování podnikatelského a hypotečního úvěru Charakteristika České spořitelny, a.s. Česká spořitelna, a.s. (dále jen Česká spořitelna) se orientuje nejen na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce, ale věnuje se i financování velkých korporací nebo poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů. Banka jiţ vydala více neţ 3,1 mil. platebních karet, má 657 poboček a provozuje více neţ 1445 bankomatů a platbomatů. Co se týče jejího postavení na českém trhu, patří spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. Předsedou představenstva a zároveň generálním ředitelem České spořitelny je Pavel Kysilka Základní údaje Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Sídlo: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Právní forma: akciová společnost Registrace: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 1171 Datum zápisu do obchodního rejstříku: Identifikační číslo (IČ): DIČ: CZ Kód banky: 0800 Tel: Internet: Historie Nejstarším předchůdcem České spořitelny byla tzv. Spořitelna česká, která zahájila činnost roku Česká spořitelna začala podnikat jako akciová společnost od roku 1992 a v dnešní době ji důvěřuje jiţ 5,2 milionů klientů. 45

47 Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group. Tato finanční skupina má ve střední a východní Evropě zhruba 17 milionů klientů a je povaţována za jednoho z předních poskytovatelů finančních sluţeb. Předností a zároveň hlavním cílem České spořitelny je neustálé zkvalitňování a zlepšování svých produktů, sluţeb a pracovních procesů, které má přispět k co největšímu uspokojení potřeb zákazníka Profil Erste Group Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních sluţeb a vedoucí retailová banka ve střední Evropě. Do této finanční skupiny se řadí: Česká spořitelna, Banca Comerciala Romana, Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste Bank Ukrajina. Erste Group se zaměřuje hlavně na produkty drobného bankovnictví, financování nemovitostí a na obchod s privátními klienty nebo poskytování sluţeb malým a středním podnikům. Předsedou představenstva Erste Group je Andreas Treichl Fincentrum Banka roku V soutěţi Fincentrum Banka roku získala Česká spořitelna titul Nejdůvěryhodnější banka roku. Tento titul se uděluje na základě hlasování veřejnosti a o ostatních titulech rozhoduje odborná porota. Cílem této soutěţe je ocenění sluţeb a produktů bank působících v České republice a základním hodnotícím kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu. Česká spořitelna šíří svoji výbornou pověst i ve světě. Podle amerického časopisu Global Finance je právě tato banka nejlepší bankou v České republice. Časopis se zaměřil na identifikaci celosvětově nejlepších bank na rozvíjejících se trzích za rok 2013 včetně střední a východní Evropy. Global Finance je povaţován za uznávaný srovnávací faktor ve finančním světě jiţ dvacet let, coţ je také doba, po kterou se časopis zabývá hodnocením bank. Kritéria, podle kterých se jednotlivé banky hodnotí, zahrnují například ukazatele růstu aktiv nebo ziskovosti, sluţby zákazníkům, konkurenční ceny a inovativní produkty. 46

48 Produkty České spořitelny Česká spořitelna dělí své klienty do dvou skupin. Do první skupiny spadají fyzické osoby a do té druhé pak podnikatelé, firmy a instituce. V dalším textu se zaměřím pouze na druhou skupinu klientů. Česká spořitelna poskytuje své sluţby nejen malým firmám a podnikatelům, ale také velkým korporacím, městům a obcím, neziskovým organizacím nebo bytovým druţstvům a společenství vlastníků jednotek. Další rozdělení se týká pouze podnikatelských úvěrů pro podnikatele a malé firmy Úvěry pro podnikatele a malé firmy Česká spořitelna poskytuje podnikatelům a malým firmám (s ročním obratem do třiceti milionů korun) především tyto druhy úvěrů: investiční, hypoteční, provozní, kontokorentní, neúčelový. Investiční úvěry Tyto úvěry slouţí především k pořízení strojů, zařízení, aut nebo třeba na nákup cenných papírů. Do této skupiny úvěrů patří například: Firemní úvěr ČS Výše tohoto úvěru se pohybuje v rozmezí od Kč do Kč. Jeho vyřízení je rychlé a jednoduché. Doba splácení můţe být aţ šest let. Úvěr lze zajistit směnkou, zajištění nemovitostí není nutné. U čerpání úvěru není nutné dokládat účel. Investiční úvěr 5 PLUS Tento úvěr je moţné získat na částku nepřesahující Kč a doba jeho splácení můţe být aţ osm let. Ţádost o úvěru je vyřízena během pěti dnů. Klient si zde můţe zvolit tzv. garantovanou pevnou úrokovou sazbu. Čerpat úvěr lze postupným nebo jednorázovým způsobem. 47

49 Profesionál Výhodou tohoto typu úvěru je jeho jednoduché vyřízení. Úvěr lze zajistit pouze směnkou a posouzení samotné ţádosti o úvěr provede banka zdarma. Klient nemusí bance prokazovat, na co peníze vyuţije. Speciální podmínkou získání tohoto úvěru je členství v profesní komoře. Hypoteční úvěry Tyto úvěry slouţí ke koupi nemovitosti, k její výstavbě nebo k rekonstrukci. Česká spořitelna poskytuje například: Komerční hypotéku Komerční hypotéku si můţe klient vzít aţ na 15 milionů korun. Splácení lze rozloţit aţ na 15 let. Zajištění úvěru je směnkou a zástavním právem k nemovitosti. Zvolená úroková sazba můţe být pevná či pohyblivá. Hypotéku GLOBAL Hypotéku GLOBAL si mohou sjednat firmy, které byly zaloţené za účelem výstavby nebo opravy nemovitostí. Tato nemovitost se můţe dále vyuţít k pronájmu či prodeji. Úvěr je vhodný i pro cizince. Provozní úvěr Takto získané peníze můţe klient vyuţít na nákup zásob, na mzdy nebo na splácení faktur ad. Mezi provozní úvěry České spořitelny patří: Provozní úvěr Výše tohoto úvěru můţe být neomezená a stanovuje se podle výsledků klienta. Peníze lze čerpat na 1 aţ 3 roky, s moţností další obnovy. Délka splácení nebo výše splátek závisí na konkrétní domluvě mezi bankou a klientem. Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr je moţné čerpat aţ jeden rok s moţností automatické obnovy. Úvěrový rámec je zde neomezený. Zajištění úvěru záleţí na individuální domluvě. Úroková sazba je pohyblivá. Klient můţe úvěr splácet i nepravidelně. 48

50 Kontokorenty Mezi kontokorentní úvěry České spořitelny spadají: Firemní kontokorent ČS Klient můţe svůj účet přečerpat kdykoliv, a to aţ do výše Kč. Není nutné dokládat účel úvěru. Zajištění lze provést směnkou. Úroky a poplatky si můţe klient odečíst z daní. K ţádosti o tento úvěr je třeba předloţit občanský průkaz ţadatele, výpis z obchodního rejstříku nebo ţivnostenský list a daňové přiznání. Kontokorent Standard V tomto případě lze účet přečerpat do předem sjednané výše. Klient nemusí dokládat, na co peníze vyuţije. Zajištění úvěru lze dohodnout individuálně. Úroky u tohoto úvěru jsou výhodnější oproti běţným kontokorentním úvěrům České spořitelny. Dokumenty nutné k ţádosti o úvěr jsou totoţné jako u předchozího typu. Neúčelový úvěr Je ideální pro menší firmy a podnikatele, kteří podnikají alespoň dva roky. Úvěr je zajištěn nemovitostí a lze jej získat aţ na částku Kč. Schválení úvěru je obvykle do druhého dne. Pro jeho získání je nutné předloţit list vlastnictví a daňové přiznání. Peníze lze čerpat aţ 8 let. Banka neúčtuje ţádné poplatky za vyřízení, vedení, předčasné splacení ani mimořádné splátky úvěru. Klient si můţe zvolit sám, v jakých termínech bude úvěr splácet Poţadavky na klienty ţádající o podnikatelský úvěr od České spořitelny Pokud je ţadatelem o podnikatelský úvěr podnikatel fyzická osoba, je nutné, aby dotyčná osoba nebyla delikvent a prokázala schopnost splácet úvěr. Dále banka hodnotí, zda podnikatel nemá záznam v registru dluţníků a jaké bude zajištění úvěru, je-li vyţadováno. Co se týče ţadatele právnické osoby, na ty jsou kladeny stejné poţadavky, jako na fyzické osoby s tím, ţe právnické osoby mají povinnost doloţit ještě údaje o vlastníkovi firmy. U všech těchto typů je jednou z podmínek získání úvěru i to, ţe ţadatel o úvěr má u České spořitelny zřízený běţný účet. 68 ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.[online]. [cit ]. Dostupné z: 49

51 Doklady nezbytné k ţádosti o podnikatelský úvěr Co se týče dokladů, které klient musí přiloţit k ţádosti o úvěr, jejich konkrétní podobu sdělí klientovi bankovní úředník, který dále ţadateli oznámí, jaké dokumenty je třeba předloţit v originální podobě, a u kterých postačí kopie. Pokud se jedná o kopii dokladu, musí být bance umoţněno nahlédnout do originálních materiálů. Mezi doklady, které jsou součástí ţádosti o podnikatelský úvěr od České spořitelny, patří: doklad o právní subjektivitě ţadatele, daňová přiznání, aktuální účetní výkazy, podnikatelský záměr, oprávnění a souhlasy, tok hotovosti, doklady vlastnictví a hodnotě nemovitého a movitého majetku nabízeného k zajištění, doklady prokazující účelovost úvěru, informace o zásobách, smlouvy vztahující se k úvěru ad. Pokud má ţadatel předloţit doklady týkající se jeho právní subjektivity, jedná se o výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu, stanovy, ţivnostenské listy, koncesní listiny nebo jiná oprávnění k podnikání. Co se týče daňového přiznání, to musí být doloţeno za poslední tři účetní období včetně příloh a výkazů a opatřené razítkem příslušného finančního úřadu. Nutnou podmínkou je také potvrzení dokumentu statutárním orgánem nebo přiloţení výroku auditora a dokladu o zaplacení. Aktuální účetní výkazy se týkají posledního dokončeného čtvrtletí nebo pololetí a musejí být potvrzené statutárním orgánem. Klient by měl předloţit i tzv. projekci v rozsahu účetních výkazů na dobu trvání úvěru (maximálně na čtyři roky) s písemným komentářem k významným odchylkám od skutečností minulých období, zajištění odbytu a vstupů. Dále můţe banka poţadovat marketingovou studii nebo doloţení klientovi podnikatelské a úvěrové historie. Podnikatelský záměr, pokud je zpracován, musí být vytvořen na dobu poţadovaného úvěru. Oprávnění a souhlasy představují všechny licence, oprávnění, souhlasy a ostatní dokumenty, které jsou vyţadovány k řádnému vykonávání současných a budoucích podnikatelských 50

52 aktivit včetně nezbytných oprávnění a povolení poţadovaných v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí. V případě, kdy je ţadatelem o úvěr začínající podnikatel nebo dotyčná osoba ţádá o úvěr na novou podnikatelskou aktivitu, banka poţaduje přehled historie jeho hotovostních toků a to minimálně za tři měsíce předcházející datu podání ţádosti a také projekci na dvě nadcházející roční období, z toho první rok musí být zpracován na měsíční bázi a druhý rok postačí na roční bázi. Doklady týkající se majetku klienta zahrnují například nabývací titul, výpis z katastru nemovitostí (ne starší neţ jeden měsíc), znalecké ocenění, pojistnou smlouvu, doklad o zaplacení pojistného ad Bankovní kritéria týkající se podnikatelského úvěru Při schvalování ţádosti o úvěr banka hodnotí: Finanční situaci klienta Zde se posuzuje schopnost klienta splácet úvěr. Toto kritérium je povaţováno za jedno z nejdůleţitějších. Pokud klient ţádá o investiční úvěr, musí bance předloţit ještě tzv. výhled splácení provozní investice. Záznam v registru dlužníků Toto kritérium lze označit za méně důleţité, protoţe v případě, ţe je poţadovaný úvěr kvalitně zajištěn a finanční situace klienta je vyhovující, je moţné poskytnout úvěr i osobě se záznamem v registru. Výše vlastních prostředků Co se týče výše vlastních prostředků, kterou poţaduje Česká spořitelna při posuzování ţádosti o podnikatelský úvěr, pohybuje se v rozmezí mezi deseti a čtyřiceti procenty, podle ratingu ČNB. 51

53 Zajištění úvěru U podnikatelských úvěrů je moţné volit mezi zajištěnými a nezajištěnými druhy. Pokud je u úvěru poţadované zajištění, je nejčastěji provedenou směnkou nebo nemovitostí. V případě zajištění prostřednictvím nemovitosti je nutné tuto nemovitost pojistit s vinkulací ve prospěch banky. Tato a další individuální bankovní kritéria jsou při schvalování ţádosti o úvěr důleţitá. Klient musí splnit všechny poţadavky banky. Pokud však banka hodnotí klientovu ţádost, jako první se zaměří na to, zda bude potenciální dluţník schopen úvěr řádně a včas splácet. Klíčová je tedy finanční situace ţadatele o úvěr. Další kroky bankovního úředníka směřují k posouzení účelovosti úvěru. Zde je třeba, na základě předloţených dokumentů a získaných informací, odhadnout, zda je poţadovaná investice schopna si na sebe vydělat a co její získání klientovi přinese Charakteristika Hypoteční banky, a.s. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Hypoteční banka) je banka specializující se na poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám. Do roku 2005 nesla banka název Českomoravská hypoteční banka, a.s. a pod současným jménem funguje na českém trhu od ledna roku Centrálou banky je budova ČSOB v Praze Radlicích Základní údaje Obchodní firma: Hypoteční banka, a.s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5 Právní forma: akciová společnost Registrace: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka 3511 Datum udělení licence: Datum zápisu do obchodního rejstříku: Základní kapitál: mil. Kč k Identifikační číslo (IČ): DIČ: CZ Kód banky:

54 Tel.: Fax: Internet: Předsedou představenstva a zároveň i generálním ředitelem banky je Jan Sadil, který vystupuje rovněţ jako člen dozorčího výboru České bankovní asociace a viceprezident správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Historie Hypoteční banka vznikla 10. ledna 1991 a to jako univerzální obchodní banka regionálního charakteru. V září roku 1995 získala oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů a stala se tak první bankou na našem trhu specializující se výhradně na hypoteční úvěry. Majoritním vlastníkem banky je od roku 2000 Československá obchodní banka, a.s. a tímto krokem Hypoteční banka přešla do silné finanční Skupiny ČSOB Postavení na trhu Banka uplatňuje tzv. multibrandovou neboli víceznačkovou strategii, coţ znamená, ţe kromě produktů vlastní obchodní sítě připravuje také hypoteční produkty pro mateřskou ČSOB, Poštovní spořitelnu, Českomoravskou stavební spořitelnu a další partnery. Obchodní síť banky je v České republice tvořena 26 pobočkami, poradenskými místy a mnoha externími hypotečními poradci. Při poskytování úvěrů se řídí tzv. Hypotečním kodexem, který je standardem ČBA vydaným za účelem notného uplatňování evropského kodexu. Tento kodex je součástí Úmluvy o dobrovolném kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení, která byla podepsána 5. března 2001 mezi zástupci evropských sdruţení úvěrových institucí a zástupci evropských spotřebitelských sdruţení, a to pod záštitou Evropské komise. Dále představenstvo Hypoteční banky přijalo dne 25. června 2012 protikorupční program obsahující politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. 53

55 V dnešní době poskytuje Hypoteční banka nejvíce hypotečních zástavních listu v České republice. Mezi nejdůleţitější hodnoty banky patří smysluplnost, spolupráce, spolehlivost, otevřenost atd. Hypoteční banka od roku 2011 zavedla sledování vývoje cen nemovitostí v České republice a to pod názvem HB index. Tento ukazatel vychází z odhadů trţních cen nemovitostí, které si pořídili klienti Hypoteční banky za pomoci hypotečního úvěru. Jedním z údajů, které index vyuţívá, je cena nemovitosti získaná pomocí odhadu. Tento index se sleduje u tří typů nemovitostí a to u rodinných domů, bytů a pozemků. Bazickou hodnotou jsou skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu Druhé čtvrtletí roku 2012 ukázalo dlouhodobý stabilní růst cen pozemků. Oproti tomu ceny rodinných domů a bytů mírně klesaly. Graf č. 4: HB INDEX 2Q 2012 Rodinné domy Zdroj: HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. [online], [cit ]. Dostupné z https://www.hypotecnibanka.cz / Z grafu vyplývá, ţe klesá poptávka po rodinných domech s cenou nad Kč a naopak roste zájem o výstavbu dřevostaveb a nízkoenergetických domů 54

56 Graf č. 5: HB INDEX 2Q 2012 Pozemky Zdroj: HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. [online], [cit ]. Dostupné z: https://www.hypotecnibanka.cz/ Největší zájem je o pozemky v okolí krajských měst. Pozemky jsou stále vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udrţovacími náklady Produkty hypoteční banky Hypoteční banka poskytuje řadu produktů, mezi které patří: 1) klasický hypoteční úvěr, 2) hypoteční úvěr v kombinaci s kapitálovým ţivotním pojištěním, 3) hypoteční úvěr v kombinaci s investičním ţivotním pojištěním, 4) hypoteční úvěr v kombinaci s cennými papíry, 5) americká hypotéka, 6) australská hypotéka, 7) předhypoteční úvěr. Klasický hypoteční úvěr Tento úvěr je poskytován do výše 70 %, 85 % nebo 100 % zastavené nemovitosti. Poskytuje se fyzickým osobám a má anuitní formu splácení. Minimální výše úvěru je Kč. Poskytuje se aţ na dobu čtyřiceti let. Čerpání úvěru je 6 nebo 24 měsíců. Úroková sazba, pouţívaná při této formě úvěru, je Pribor plus. 55

57 Hypoteční úvěr v kombinaci s kapitálovým životním pojištěním Klient, mající tento druh hypotečního úvěru, splácí pouze úroky a po skončení jeho pojištění převede tuto částku do banky, kde je pouţita na splácení jistiny. Úvěr je poskytován aţ do výše 85 % zástavy a jeho způsobem zajištění je právo k pohledávce ţivotního pojištění. Pojištění smrti klienta je na výši 100 % úvěru a banka se pak stává jedinou obmyšlenou osobou. Smlouvu o hypotečním úvěru uzavírá tzv. rozhodující osoba, coţ je osoba, která je majitelem nemovitosti a bude splácet úvěr. Do zástavy vstupuje jak ţivotní pojištění, tak i samotná nemovitost. Splatnost úvěru je 5 aţ 40 let a u 85% hypotéky maximálně 30 let. Hypoteční úvěr v kombinaci s investičním životním pojištěním Jde o splácení z finančního zdroje, který je zastaven ve prospěch banky. Kombinace s investičním ţivotním pojištěním je povaţována za rizikovou. Minimální výše úvěru je Kč. Ke smlouvě o hypotečním úvěru se musí dokládat kalkulace s 3% zhodnocením potvrzující to, ţe klient bude mít dostatek peněz na jeho splacení. Stejně jako u kombinace s kapitálovým ţivotním pojištěním je zde pojištění smrti klienta, kdy banka je jedinou obmyšlenou osobou. Totoţná je i doba splácení úvěru. Hypoteční úvěr v kombinaci s cennými papíry Úvěr je poskytován maximálně do výše 85 % zástavy. Jeho minimální hodnota je Kč a i zde se ke smlouvě přikládá kalkulace s 3% zhodnocením. Americká hypotéka Je poskytována do výše 70 % zastavené nemovitosti a to v minimální výši Kč a aţ do výše Kč. Splatnost hypotéky je 30 let. Čerpání úvěru je oproti zavkladované zástavě. Fixační období si klient můţe zvolit v délce jednoho, tří nebo pěti let. U tohoto úvěru je moţnost kdykoliv hypotéku splatit a to bez sankce. I zde se pouţívá roční úroková sazba Pribor plus. Australská hypotéka Tento typ hypotéky je naprostou novinkou a hlavní myšlenkou produktu je: Čím více si půjčíte, tím vyšší slevu ze základní úrokové míry dostanete. Všichni noví klienti, kteří si zvolí tento typ hypotéky v období od 1. října 2012 do 30. listopadu 2012 získají slevu z úrokové sazby aţ 0,4 %. Pokud si klient zvolí půjčku do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti, neplatí poplatky za zpracování úvěru. Pokud je úvěr na částku od 71 % do 85 % 56

58 hodnoty zastavené nemovitosti, je poplatek za zpracování úvěru Kč. Tato akce se týká všech nových hypotečních úvěrů, které mají délku fixace úrokové sazby 5 let. Předhypoteční úvěr Úvěr je poskytován do výše 85 % daného účelu a to v rozmezí od Kč do Kč. Tento druh úvěru musí klient do jednoho roku převést na konkrétní hypotéku. Čerpání úvěru je od 15. dne po uzavření smlouvy a aţ do převedení na hypoteční úvěr klient platí pouze úroky. Předhypoteční úvěr se vyuţívá hlavně v případech, kdy klient nemůţe zastavit nemovitost, protoţe ji ještě nevlastní. Banka mu půjčí peníze na koupi či částečnou stavbu. Poté, co se klient stane vlastníkem nemovitosti, se předhypoteční úvěr převede na klasickou hypotéku. Předhypotéku lze čerpat 11 měsíců Další sluţby Hypoteční banky Hypoteční banka dále poskytuje: Hypoteční příslib Klient poskytne bance veškeré potřebné informace a ta mu na oplátku vystaví certifikát, ţe za těchto podmínek můţe dostat úvěr. Hypotéka bez poplatků Banka v takovémto případě poplatek započítá do jednotlivých úroků, které jsou pak vyšší. Mimořádná splátka Klient můţe jednou ročně provést tzv. mimořádnou splátku ve výši 10 % z aktuálního zůstatku jistiny. Tato forma splátky musí být zakotvena v úvěrové smlouvě a musí být provedena mimo datum změny fixace. Klient není postihován ţádnou sankcí. Tuto splátku lze provést nejdříve za 12 měsíců (12 splátek) od dočerpání úvěru. Pojištění úvěru Bankopojištění je uzavíráno u ČSOB a má tři varianty: a) pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, b) pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity a pracovní neschopnosti, c) pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. 57

59 Pokud je pojištění sjednáno společně s úvěrovou smlouvou, pak klient platí měsíčně bance poplatek za pojištění úvěru, který se odvíjí od výše úvěrové splátky. Ţadatel o pojištění hypotéky musí být ve věku od 18 do 55 let a nesmí být v pracovní neschopnosti a to i po dobu uplynulých pěti let. V případě pracovní neschopnosti nebo pojištění ztráty zaměstnání musí mít klient uzavřen hlavní pracovní poměr a nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě Úvěr od Hypoteční banky Účel úvěru Hypoteční úvěr můţe být pouţit k řadě účelů jako je např.: koupě, převod členských práv a povinností v druţstvu, získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu, při jehoţ výstavbě byla vyuţita státní podpora, vypořádání majetkových poměrů, výstavba, rekonstrukce, vyrovnání (konsolidace) půjček, kombinace více moţností. Pomocí hypotečního úvěru lze pořídit i movitý majetek jako plot nebo bazén, za podmínek, ţe tento majetek je spojen s nemovitostí. Úvěr na výstavbu či rekonstrukci je moţné čerpat i tzv. bez faktur, kdy banka vyplatí klientovi určitou částku, aby mohl začít stavět nebo rekonstruovat. Poté přijde za klientem odhadce, který zhodnotí stavbu a klient dostane druhou část úvěru. Podmínkou takovéhoto čerpání hypotečního úvěru je, ţe klient umoţní bance provést kontrolu, ţe opravdu vyuţívá úvěr k danému účelu. 69 HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. [online], [cit ]. Dostupné z: https://www.hypotecnibanka.cz/ 58

60 Objekt úvěru Objektem úvěru můţe být: pozemek určený pro výstavbu, byt v osobním vlastnictví nebo druţstevní byt, pokud je potvrzeno, ţe bude do jednoho roku převeden do osobního vlastnictví, rodinný dům, nemovitost k individuální rekonstrukci, bytový dům Čerpání úvěru Čerpat úvěr lze na základě návrhu na vklad zástavy nebo přímo na zástavu. Klient čerpá hypoteční úvěr bezhotovostní formou a to buď jednorázově, nebo postupně. Moţnost jednorázového čerpání je hlavně u koupě nebo refinancování a úvěr banka klientovi vyplatí obvykle do třech měsíců. Postupné čerpání úvěru je moţné aţ po dobu dvou let. Čerpání hypotéky je účelové bezhotovostní a je uskutečňováno na účet osoby uskutečňující prodej nemovitosti nebo dodavatele. Pokud ţádáme o úvěr na výstavbu/rekonstrukci je moţné za určitých podmínek čerpat finanční prostředky bez dokládání faktur. V průběhu čerpání hypotéky klient hradí pouze úroky z aktuálně čerpané částky úvěru Splácení úvěru Splácení hypotečního úvěru je moţné formou měsíčních splátek (anuit), formou progresivních splátek nebo formou degresivních splátek. Klient při rozhodování o tom, zda si vzít hypotéku či ne musí počítat i s tím, ţe kromě pravidelné měsíční splátky bude muset ještě zaplatit například poplatek za uzavření úvěru, poplatek za pojištění nemovitosti nebo poplatek za pojištění hypotéky. Poplatek za uzavření úvěrové smlouvy se ve většině bankovních domů pohybuje do výše 1 % z hodnoty úvěru. U Hypoteční banky se lze poplatku částečně vyhnout prostřednictvím vyřízení hypotéky přímo na pobočce, kde klient získá slevu 50 % z výše poplatku. Nebo se zcela od poplatku oprostit prostřednictvím sjednání hypotéky po webu. Další platby spojené s úvěrem se týkají ţivotního pojištění, pojištění domácnosti, pravidelné platby spojené s uţíváním nemovitosti ad. 59

61 Velmi vhodné je hypotéku pojistit proti neschopnosti splácet úvěr. I kdyţ tato další poloţka zvýší klientovi výdaje je toto opatření velice rozumné. Ţadatel se musí v tomto případě připravit na další výdaje, které činí zhruba 5 % měsíční splátky úvěru. Pokud si ţadatel nesjedná toto pojištění, měl by si připravit alespoň určitou finanční rezervu ve výši šesti měsíčních splátek Úroková sazba Úvěr je moţné poskytnout na dobu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 a 30 let. Roční úrokovou sazbou je sazba Pribor plus, která se skládá ze sazby ČNB a odchylek stanovených Hypoteční bankou. Úroková sazba má dvě části. První část je stálá po celou dobu fixace a druhá část sazby se mění kaţdý rok. Úrok je garantovaný bankou a klient dostává měsíc před ukončením fixace vyrozumění o výši úroku, na jehoţ základě si můţe fixační období změnit. Tabulka č. 1: Výše úrokové sazby Doba fixace 1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let 20 let 25 let 30 let Úroková sazba 4,19 % 3,49 % 3,29 % 4,49 % 4,59 % 4,59 % 4,59 % 4,59 % Zdroj: HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. [online], [cit ]. Dostupné z: https://www.hypotecnibanka.cz/ Kritéria Hypoteční banky a jejich význam Hypoteční banka při posuzování a zpracovávání hypotečních úvěrů pouţívá počítačový program s názvem Modelová hypotéka. Do programu se vloţí všechny potřebné údaje týkající se klienta a jeho poţadavky. Program zadaná data vyhodnotí a spočítá výši splátek Nejvýznamnější kritéria Hypoteční banka poskytuje úvěry výhradně fyzickým osobám. Banka při svém rozhodování zda poskytne či neposkytne klientovi úvěr, hodnotí řadu kritérií. Jedním z nejdůleţitějších ukazatelů je výše příjmů klienta, která je rozhodující při určení jeho bonity. Konkrétní poţadavky na bonitu ţadatele se liší podle druhu poţadovaného úvěru. Jiţ na první schůzce s bankovním poradcem se klient dozví, zda je reálné, aby dostal úvěr a jaký typ úvěru by mu nejvíce vyhovoval. Pokud je klient podnikatel, musí podnikat minimálně šest měsíců v uplynulém daňovém období a musí předloţit dvě daňová přiznání, z nichţ důleţitější je to poslední. Z daňových 60

62 přiznání je pak zjištěn čistý příjem. V případě, ţe podnikatel před podnikáním ještě pracoval jako zaměstnanec, musí bance předloţit jak potvrzení příjmů, tak i daňové přiznání. Při výpočtu příjmu se zjišťuje, zda klient uplatňuje nějaké odpočty např.: na děti. Dále se zohledňuje i splácení jiných hypoték a úroků nebo úroků ze stavebního spoření aj. Důleţité je také, zda klient řádně platí sociální a zdravotní pojištění a daň. Do příjmů se dále počítá invalidní důchod 3. stupně, výţivné do výše ţivotního minima dítěte, vyplácení mateřské a další příjmy trvalého charakteru. Nelze sem však započítat sociální dávky. Co se týče doţivotních rent, které dostávají např.: vojáci nebo policisté, ty se do příjmů počítají, ale nesmí být povaţovány za hlavní část příjmů. Mohou tvořit maximálně 50 % příjmu klienta. V případě, ţe je ţadatel o úvěr zaměstnancem, bankovní pracovník zjišťuje, jak dlouho je zaměstnán a jakého druhu je jeho pracovní smlouva (na dobu určitou či neurčitou). Jestliţe se jedná o pracovní smlouvu na dobu určitou, je důleţité, aby smlouva byla uzavřena alespoň na dvanáct měsíců, a její skončení nesmí být do tří měsíců od doby schválení úvěru. Toto je moţné akceptovat pouze v případě, ţe zaměstnavatel zaměstnanci smlouvu prodlouţí nebo potvrdí, ţe s ním i nadále počítá. Pokud je zaměstnanci vyplácena mzda na jeho účet, je to pro něj při ţádání o úvěr určité plus. Při ţádosti o úvěr pak stačí předloţit potvrzení o příjmu a v případě, ţe je dotyčný zaměstnán u soukromého podnikatele předloţí ještě výpis z účtu. Potvrzení o příjmu má platnost šedesát dnů. Jestliţe klient dostává mzdu vyplacenou přímo v hotovosti, banka prověřuje, zda tyto peníze byly opravdu vyplaceny a velmi podrobně zkoumá jeho výplatní pásky. Dále můţe banka pro kontrolu ţádat předloţení evidenčního listu zaměstnance, evidenčního listu důchodového pojištění a výplatních pásek. Důleţitý, při ţádosti o hypoteční úvěr, je příjem za poslední tři měsíce, který se porovnává s příjmem za poslední rok. V případě, ţe je příjem v posledních třech měsících vyšší o více jak 20 % neţ příjem předchozí, musí klient doloţit z jakého je to důvodu. Pokud je navýšení způsobeno uplatňováním slev a odpočtů a tedy vrácením peněz od finančního úřadu není toto navýšení bankou bráno v potaz. Za regulérní zvýšení mzdy je bráno pouze to, které je způsobené změnou pracovní pozice a musí být doloţenou příslušnou pracovní smlouvou. 61

63 Jestliţe se příjem klienta skládá i ze zahraničního příjmu, banka z něj akceptuje pouze 70 % a veškeré podklady, které ţadatel předkládá, musí být přeloţeny soudním překladatelem do českého jazyka. Příjmy jsou přepočítány podle aktuálního kurzu ČNB a aktuální kurzovní lístek se přikládá k hypotečnímu úvěru. Ţadatel bance předkládá výpisy z účtu, pracovní povolení nebo povolení k trvalému pobytu. Vše musí být samozřejmě přeloţeno do češtiny s výjimkou slovenského jazyka. Existují i speciální profese, jako např.: řidiči kamionů, kteří nedostávají celý plat na účet, protoţe dostávají ještě určité diety. Banka akceptuje tu výši mzdy, kterou má klient v základu a u diet musí prokázat, ţe je v posledních dvanácti měsících bral pravidelně. Částka v dietách je vydělena dvanácti měsíci a banka bere v úvahu 30 % z vypočtené měsíční výše. Do těchto diet ne nepočítají diety určené na ubytování nebo pohonné hmoty. Při prvním posuzováním příjmů klienta je důleţité prověřit i příjmy a výdaje ostatních osob, které se podílejí na ţádosti o hypoteční úvěr a ţijí ve společné domácnosti. O úvěr mohou ţádat maximálně dvě domácnosti, tzn. maximálně čtyři osoby. Pokud o hypotéku ţádají partneři, kteří nejsou sezdáni, jedná se o dvě domácnosti. Délka splácení hypotečního úvěru je maximálně do doby dosaţení sedmdesáti let nejstaršího ţadatele o hypotéku. V případě, ţe o úvěr ţádají rodiče, kterým je šedesát let a jejich děti ve věku dvaceti pěti let, můţe jim být úvěr udělen pouze za předpokladu, ţe mladí ţadatelé prokáţí schopnost (z hlediska bonity) splatit úvěr v jeho 50% výši. Banka pak určí délku splácení úvěru podle mladého ţadatele. Co se týče ţadatele podnikatele, můţe mu být udělena hypotéka bez prokázání příjmů. V takovémto případě není důleţité daňové přiznání, ale větší váha je přikládána výpisu z registru dluţníků. Výše této hypotéky můţe být maximálně 50 % hodnoty zástavy. Pokud jde o ţadatele zaměstnance, ten v případě nedostatečných příjmů nemůţe dostat hypoteční úvěr. Dalším důleţitým bodem pro rozhodování o poskytnutí hypotečního úvěru je, zda klient nemá záznam v registru dluţníků. Pokud ano nelze mu úvěr poskytnou. O výpis z registru si můţe klient zaţádat sám, a to na centrálním bankovním registru. Kaţdá banka má jiný úhel pohledu na záznamy v registru. Záznamy o dluţnících se na registru uchovávají čtyři roky a nejpřísněji 62

64 banky hodnotí stav záznamů za posledních dvanáct měsíců. Pokud si chce pracovník banky ověřit záznamy klienta, musí mít jeho souhlas a dva doklady totoţnosti, u kterých ještě ověří jejich pravost. K ţádosti o prověření klienta se přiloţí kopie dokladů a ţádost se pošle na centrálu Hypoteční banky do Prahy, která zadá údaje do systému a určí, zda je klient úvěrovatelný či nikoli. Jestliţe jsou v ţadatelově minulosti zjištěny drobné problémy, má stále šanci získat úvěr, ovšem musí počítat s vyššími úroky. Navýšení bývá zpravidla o dvě desetiny procenta. Tato dvě kritéria jsou povaţovány pracovníky Hypoteční banky za klíčová a při schvalování ţádostí o úvěr je jim přikládán největší význam. Banka při zpracovávání ţádosti pouţívá tzv. warning system, do kterého pracovník banky zadá získané informace o klientech. Systém tyto informace vyhodnotí a určí, zda je moţné úvěr udělit. Warning system je nastaven na určité rizikové prvky, jako například to, ţe ţadatel je cizinec nebo ţe ţádá o hypotéku bez příjmů. Pracovník je následně na tato rizika systémem upozorněn a musí je při schvalování ţádosti o hypoteční úvěr zohlednit. Hypoteční úvěr do výše 85 % zastavované nemovitosti je moţné schválit přímo na přepáţce banky. Pokud je ovšem ţádáno o 100% hypoteční úvěr nebo byly-li u klienta pomocí varovného systému zjištěny některé z rizikových faktorů, je třeba hypoteční úvěr schvalovat přímo na centrále Hypoteční banky v Praze. Tzv. stoprocentní hypotéky se často stávají nesplacenými úvěry, protoţe ţadatel nemá na začátku ţádné vlastní prostředky Další poţadavky banky Ţadatel o úvěr musí být osoba starší 18 let. Pokud je ţadatelů více, je nutné, aby alespoň jeden z nich měl vztah k úvěrované nemovitosti. V případě ţe jsou ţadateli o úvěr manţelé, kteří mají společné jmění, musí o úvěr ţádat oba a zároveň musí být oba o této skutečnosti informováni. Zástava nemovitosti Výše poskytnutého úvěru se odvíjí od druhu úvěru a od hodnoty součtu zastavovaných nemovitostí. Nemovitost určená k zástavě musí být alespoň z 50 % určena k obývání a tato bydlící část musí mít status bytu. Zastavovaná nemovitost musí být na území České republiky. 63

65 Zástavní právo k nemovitosti je právo určité osoby k věci, kterou tato osoba nevlastní. Účelem zástavy je zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku. Zástava je u hypotečního úvěru nutnou podmínkou pro moţnost jeho čerpání. Banka, v případě, ţe klient nedostojí svému závazku, je oprávněna doţadovat se prodeje zastavené věci a uspokojit tak svoji pohledávku. Zástavou můţe být jak samotná kupovaná nemovitost, jiná nemovitost ve vlastnictví dluţníka, rozestavěná nemovitost nebo nemovitost ve vlastnictví třetí osoby. Klient (kupující) tedy při ţádosti o úvěr učiní tyto kroky: podepíše smlouvu o úvěr (pokud mu jej banka schválí), prodávající podepíše zástavní smlouvu, obě smluvní strany podepíšou návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. K návrhu na vklad se přikládá příslušný počet zástavních smluv, který odpovídá počtu účastníků plus dvěma vyhotovením navíc. Návrh na vklad musí být na katastr doručen ještě před návrhem na vklad kupní smlouvy. Pokud klient ţádá o úvěr na koupi a rekonstrukci objektu a počítá se zásahy do střechy či oken objektu, tak tyto úkony musí provést co nejdříve, protoţe v této době má nemovitost minimální hodnotu, která po ukončení prací vzroste. První čerpání úvěru se tedy odvíjí od minimální hodnoty nemovitosti. Za nevhodnou zástavu je povaţovaná nemovitost, na kterou je uvaleno věcné břemeno doţivotního uţívání vztahující se na celý objekt. Pokud toto břemeno připadá pouze na část nemovitost, můţe být pouţita jako zástava, ale její hodnota klesá. Zástavní právo neomezuje vlastnická práva majitele nemovitosti. Banka nemá právo ji uţívat nebo s nemovitostí jinak nakládat. Po zaplacení celého úvěru bance zaniká pohledávka vůči klientovi. Banka vystaví potvrzení o zániku zástavního práva. To musí mít písemnou formu. Poté, co tento dokument obdrţí katastrální úřad, je proveden výmaz zástavního práva z listu vlastnictví zástavce a to do třiceti dnů od doručení ţádosti. Banka můţe pro klienta zhotovit tzv. expresní odhad nemovitosti. Tento odhad udělá pracovník banky zdarma a to pomocí údajů na listu vlastnictví k příslušné nemovitosti. 64

66 Takovýto odhad je moţný v případě, ţe nemovitost stojí v obci, která má více jak obyvatel. Pojištění nemovitosti Kaţdá zastavovaná nemovitost musí být pojištěná. Bez pojištění banka klientovi poţadované peníze nevyplatí. Pokud je zástavou byt, jedná se o pojištění domácnosti. Jde-li o rodinný dům nebo rekreační objekt pouţívá se zde pojištění nemovitosti. V případě pojišťování nemovitosti se zjišťuje, zda objekt nestojí v záplavové oblasti a není tedy nutné uzavřít pojištění i na případ povodně Posouzení významu jednotlivých kritérii Poté, co jsem na základě několika konzultací s externí pracovnicí Hypoteční banky paní Naďou Dragounovou získala veškeré informace o průběhu poskytování hypotečních úvěrů, jsem provedla analýzu jednotlivých kritérií ovlivňujících schvalování hypotéky. Tabulka č. 2: Jednotlivá kritéria 1 Výše příjmů 2 Druh příjmů 3 Záznam v registru dluţníků 4 Věk ţadatelů 5 Počet ţadatelů 6 Zastavená nemovitost 7 Pojištění 8 Výše vlastních prostředků Zdroj: Vlastní práce Samozřejmě, ţe pro poskytnutí úvěru musí klient splnit veškerá kritéria, která banka poţaduje a určit tedy, která jsou důleţitější neţ jiná, je velmi obtíţné a ne vţdy to lze. Kaţdý klient i typ úvěru je svým způsobem originální a musí se k nim i tak přistupovat. Nemůţeme tedy počítat s tím, ţe seřazení jednotlivých kritérii podle důleţitosti u jedné banky bude totoţné s váhou, kterou jim přikládá banka jiná. 65

67 Pro účel této diplomové práce jsem se přesto pokusila utvořit pořadník bankovních kritérií, který je seřazen na základě jejich předpokládané důleţitosti pro Hypoteční banku. Toto seřazení je do jisté míry ovlivněno i pořadím, v jakém jsou konkrétní kritéria bankou posuzována. Nejprve jsem bankovní kritéria rozdělila do tří skupin a to na velmi důleţitá pro poskytnutí hypotečního úvěru, důleţitá a nerozhodující. Stále ovšem platí, ţe je zapotřebí splnit všechna předepsaná kritéria, aby klient mohl hypoteční úvěr získat. Tabulka č. 3: Rozdělení bankovních kritérii do skupin Velmi důležitá kritéria Důležitá kritéria Nerozhodující kritéria Výše příjmů Zástava nemovitosti Věk ţadatele Záznam v registru Pojištění Počet ţadatelů dluţníků Výše vlastních prostředků Druh příjmů Zdroj: Vlastní práce Z uvedené tabulky vyplývá, ţe se banka nejprve zajímá o příjmy ţadatele, a o to, zda má nebo nemá záznam v registru dluţníků, popřípadě jaký je ten záznam. V dalším kroku banka přikročí k poţadavkům na vhodnou zástavu hypotečního úvěru, na nutnost jejího pojištění a na výši vlastních prostředků, které klient můţe pouţít. Co se týče pojištění, nespadá sem pouze pojištění nemovitosti na tzv. reprodukční hodnotu, coţ je nutností, ale také další druhy pojištění. V dnešní době jiţ většina bank nabízí tzv. bankopojištění. Jedná se o spojení bankovních produktů a pojištění, v našem případě tedy o spojení hypotečního úvěru a pojištění, které zahrnuje např.: ţivotní pojištění nebo pojištění pro případ ztráty zaměstnání aj. Toto pojištění není vyloţeně podmínkou banky pro poskytnutí hypotečního úvěru, ale spíše velmi dobrým doporučením pro klienta. Pojistná smlouva je vinkulována bance. Některé bankovní domy toto pojištění označují jako povinně volitelnou doplňkovou sluţbu KALABIS, Zbyněk. Co je bankopojištění. Zlatá koruna. [online], 2012, [cit ] Dostupné z: 66

68 Pro uspořádání bankovních kritérii od nejdůleţitějšího po nejméně důleţité jsem zvolila tzv. metody komplexního hodnocení Hodnocení kritérií pomocí bodové stupnice Tato metoda spočívá v tom, ţe rozhodovatel přiřadí kaţdému kritériu určitý počet bodů ze zvolené stupnice. Příkladem takovéto stupnice je pětibodová stupnice (1, 2, 3, 4, 5) nebo devítibodová stupnice, která má vyšší rozlišovací schopnost. Čím je konkrétní kritérium pro rozhodovatele významnější, tím vyšší počet bodů získá. Hodnocení pomocí této metody lze povaţovat za dosti subjektivní, protoţe záleţí pouze na rozhodovateli, jak ohodnotí jednotlivá kritéria. Váhu jednotlivých kritérii zjistíme tak, ţe vezmeme body přiřazené konkrétnímu kritériu a vydělíme je celkovým součtem všech bodů. 71 Tabulka č. 4: Bodové ohodnocení Kritérium Rozdělení bodů Váha Výše příjmů 9 0,23 Druh příjmů 1 0,03 Záznam v registru dluţníků 8 0,2 Věk ţadatelů 2 0,05 Počet ţadatelů 2 0,05 Zastavená nemovitost 7 0,18 Pojištění 6 0,15 Výše vlastních prostředků 5 0,13 Součet 40 1 Zdroj: Vlastní práce Podle mého názoru a na základě informací získaných od paní Dragounové povaţuji za nejdůleţitější kritérium, pro poskytnutí hypotečního úvěru, právě výši příjmů, které, upravené o dluţníkovi výdaje, určují bonitu ţadatele. Z toho vyplývá, ţe pokud klient tzv. na hypotéku nemá, nemůţe ji získat. 71 FOTR, J., J. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2000, 231 s. ISBN

69 Hned za příjmem následuje registr dluţníků. V případě, ţe má ţadatel záznam, banka si velmi rozmýšlí, zda mu úvěr poskytne. Záleţí také na době, ve které byl záznam učiněn. Pokud se tato skutečnost týká dávné minulosti, má klient ještě šanci úvěr získat. Tato kritéria jsou zároveň prvními, o kterých se banka informuje. Následuje zástava nemovitosti, která musí být vhodná, dostatečná a odpovídající hodnotě poţadovaného úvěru. Zastavovaná nemovitost musí být současně pojištěná na tzv. reprodukční hodnotu. Pokud si klient sjedná i další pojištění (např.: ţivotní pojištění), stoupnou jeho šance na získání úvěru, protoţe se pro banku stane méně rizikovým. Nejméně významný, pro rozhodování o poskytnutí úvěru, je druh příjmu. Hypoteční banka nepřikládá ţádnou velikou váhu tomu, zda je ţadatel zaměstnanec nebo třeba podnikatel. Je pro ni důleţité hlavně to, ţe je jeho příjem dostačující pro poskytnutí hypotéky Hodnocení kritérií pomocí metody párového srovnání (Fullerův trojúhelník) Tato metoda je zaloţená na porovnávání dvojice kritérií, z nichţ se zvolí to, které je důleţitější. Významnějšímu kritériu se zapíše do příslušného políčka číslo 1 a méně významnému z dvojice číslo 0. Dochází zde k postupnému srovnávání kaţdého kritéria s kaţdým. Počet preferencí jednotlivého kritéria se zjistí prostřednictvím součtu jednotek v řádku daného kritéria zvětšenému o počet nul ve sloupci tohoto kritéria. Normované váhy pak určíme podle vzorce: vi = fi n(n-1)/2 kde: vi normovaná váhá, fi počet preferencí i-tého kritéria, n počet kritérii, n(n-1)/2 počet uskutečněných srovnání kritérii FOTR, J., J. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2000, 231 s. ISBN

70 Označení jednotlivých bankovních kritérií K1 = výše příjmů K2 = druh příjmů K3 = záznam v registru dluţníků K4 = věk ţadatele K5 = počet ţadatelů K6 = zastavená nemovitost K7 = pojištění K8 = výše vlastních prostředků Tabulka č. 5: Metoda párového srovnání (Fullerův trojúhelník) Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Zdroj: Vlastní práce Počet preferencí Pořadí kritéria Váha K ,25 25 K K ,21 21 K ,04 4 K ,07 7 K ,18 18 K ,14 14 Váha v % K ,11 11 Graf č.6: Váha jednotlivých kritérii v % Zdroj: Vlastní práce 69

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Mortgage loans and their refinancing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK,

Více

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta

Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR z pohledu banky i klienta Diplomová práce Kubánková Lucie duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a ekonomie Hypoteční trh

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více