NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění"

Transkript

1 NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na návštěvě v DPS V úterý se v prostorách Domu s pečovatelskou službou uskutečnilo příjemné setkání představitelů Města s obyvateli DPS i s kolektivem pracovníků zabezpečující terénní sociální služby v našem městě. Pozvání přijali oba místostarostové Mgr. Edita Vaňková a Mgr. Vasil Biben, dále tajemnice úřadu JUDr. Simona Motlová, vedoucí odboru VVS Jan Černík, vedoucí odboru ŠKS Mgr. Dušan Kubica s pracovnicemi odboru zabezpečujícími administrativní výkon PS Milena Bláhová a Kateřina Pištorová, vedoucí odboru SMM Mgr. Miroslav Vojtíšek s pracovníkem odboru odpovědným za správu budovy - Jiří Janeček. Všichni zúčastnění přivítali možnost prohlédnout si některé byty a seznámit se s provozem, klady a zápory tohoto jednoznačně velmi důležitého zařízení. Nutno říci, že každá nová stavba řeší větší či menší problémy, ale ty by neměly překrýt důvod této stavby, a ten byl v tomto případě jednoznačně naplněn. Vzhledem ke stárnutí populace bude jistě takovýchto staveb přibývat. Samozřejmě není možné se zavděčit stoprocentně všem, ale jak Pečovatelská služba, tak Město jako instituce, se snaží o co nejlepší Foto: D. Kubica přístup ke starým a tělesně postiženým spoluobčanům. Troufám si říci, že je to na naší práci a vztahu ke klientům znát. Je dobré občas si alespoň pro sebe připomenout, jaká péče se poskytovala v minulosti a jakých změn v kvalitě doznala nyní. Snad se potom dočkáme i většího společenského ocenění i ze strany klientů a jejich rodin. Diskuse se ukázala velmi hodnotnou a určitě byla přínosem do života lidí bydlících v DPS, kteří se dočkali odpovědí na své nejasnosti od těch nejkompetentnějších osob. Odpoledne bylo ukončeno hudbou ve stylu country v podání pana Jandy a zpěvačky paní Vítové. Chtěla bych jim velmi poděkovat za příjemný závěr odpoledne. Marcela Janečková, vedoucí PS Pečovatelská služba Města Dvora Králové n. L. Pečovatelská služba (PS) je terénní sociální službou umožňující starým a těžce zdravotně postiženým spoluobčanům setrvávat ve svém domácím prostředí bez nutnosti odcházet do domova důchodců či jiného ústavního zařízení jenom proto, že se jim nemá kdo postarat o domácnost, zajistit léky, podat jídlo, převázat bolavou nohu Vzhledem ke zrychlujícímu se tempu stárnutí naší populace má PS nezastupitelné místo v naší společnosti. Na straně 6 jsme pro vás připravili tabulku s informacemi o nabízených službách. Jedná se o rámcově psané úkony, neboť každý člověk má jiné problémy a požadavky, s každým žadatelem je jeho situace řešena individuálně, ustanoven je individuální plán péče o jeho osobu i domácnost. Marcela Janečková, vedoucí PS Rada města odhlasovala zlevnění vody Hlavním programem 37. Rady města ze dne bylo stanovení výše vodného a stočného na rok Po pětihodinovém jednání s firmou VaK spol. s r. o. - provozovatelem vodovodů a kanalizací a firmou Tiba a. s. - vlastníkem čističky odpadních vod, rada neakceptovala návrh zástupce a majitele firmy VaK na zvýšení vodného a stočného o 2,08 Kč bez DPH na téměř 50Kč/m 3. Poprvé od uzavření smlouvy z roku 1994, tedy po 10-ti letech, byl odhlasován těsnou většinou protinávrh na snížení vodného a stočného o cca 2,50 Kč. Ze současných 47,50 na 45,0 Kč včetně DPH, z toho vodné ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné včetně čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m 3. Takto schválený dodatek ke smlouvě byl dne předán zástupcem Města Dvůr Králové n. L. firmě VaK spol. s r. o k odsouhlasení. V současné době (17. 2.) však provozovatel tento dodatek nepodepsal a žádá si nové jednání. Rada města Výběr z obsahu čísla Výběr z usnesení Zastupitelstva města a Rady města Základní informace o Městě Dvůr Králové nad Labem Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Pokuty téměř za milion Novinky v Městské knihovně Slavoj Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Výběr z jednání Zastupitelstva města a Rady města Dvůr Králové nad Labem Kompletní informace naleznete na úřední desce městského úřadu a na 9. USNESENÍ ZM ze dne ZM bere na vědomí zpracovaný podkladový materiál v časové řadě let 1998 až 2003 ve formě tabulek Přehledu vývoje úvěrů Města Dvora Králové n/l, Vývoje ukazatele dluhové služby a Přehledu dotací pro Město Dvůr Králové n/l. ZM schvaluje stanovení limitu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Dvora Králové nad Labem do výše maximálně 1/3 původního Zastupitelstvem města Dvora Králové nad Labem schváleného rozpočtu města pro daný kalendářní rok, ruší dosavadní platnost bodu 3. usnesení 2. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne a bodu 5) usnesení 3. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne ZM schvaluje návrh zadání změny č. 5 územního plánu města DKn/L vč. přílohy č. 1 vyplývající z projednání návrhu zadání v předloženém znění, schvaluje další procesní postup pořizování a projednávání změny č. 5 územního plánu města DKn/L, a to zpracování přímo návrhu bez konceptu řešení v souladu s ustanovením 17 odst. 2 vyhlášky č.135/ 2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. ZM schvaluje zapracování záměru Š. Harwota do změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby jednoho RD na p.p.č. 263/4 a 72/1 v k.ú. Zboží u Dvora Králové. ZM schvaluje zapracování záměru R. a B. Vojtěchových do změny č. 4 územního plánu města DKn/L ve smyslu změny funkčního využití plochy na p.p.č. 1873/25, 1875/2 resp. st.p.č.1344/1 v k.ú. DKn/L na SV (smíšené území všeobecné). ZM neschvaluje žádost Martina Mynáře, DKn/L, o úhradu dlužné částky ,- Kč (pokuta dle rozhodnutí odboru výstavby a ÚP č.j.: výst.d2386/sa/2002/sg) v pravidelných měsíčních splátkách 1000,- Kč. ZM schvaluje vyplacení příspěvku 7,8% na opravy domu čp v ul. Roháčova novým vlastníkům manželům MUDr. Zbyňkovi a MUDr. Reno Vobořilovým, Hradec Králové, v celkové výši Kč ,- dle platných pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města v době prodeje domu čp ZM schvaluje změnu části textu usnesení č. 131/ ZM, která spočívá v opravě čísla bytové jednotky: byt č. 1677/31 v ul. nábř. Benešovo na byt č. 1677/32 v ul. nábř. Benešovo. ZM ukončuje účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L, a Karla Komárka, DKn/L. ZM bere na vědomí korespondenci adresovanou ZM za období od minulého jednání. ZM neschvaluje zapracování dalších případných záměrů změn územního plánu města. ZM neschvaluje návrh na změnu Zásad pro privatizaci fondu v majetku města a Dodatku č. 2 v čl. V odst. 6 ve smyslu, že finanční příspěvek nebude vyplácen. 37. USNESENÍ RM ze dne RM souhlasí se zasláním žádosti o dotaci na vodovod Lipnice na Ministerstvo zemědělství a se zasláním žádosti o dotaci na kanalizaci Lipnice na Státní fond životního prostředí. RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi pronajímatelem tj. Město DKn/L a nájemcem tj. Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., DKn/L: nájemné ve výši 7,2 mil. Kč, vodné vč. DPH ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné vč. čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m USNESENÍ RM ze dne Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje vypovězení stávajících Servisních a materiálových smluv s fy MINOLTA, vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření servisní a materiálové smlouvy pro zajištění provozu reprografické techniky, obeslání uchazečů: H-Benefit, spol. s r. o.,třebechovice pod Orebem, KONICA MINOLTA, Brno, Miroslav Píša PICOP, Vysoká nad Labem, TACO Chrudim, Chrudim, PUŠ, spol. s r.o., DKn/L, KANCEL, spol. s r.o., Hradec Králové. Odbor majetkoprávní RM vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp. 463 se st.p.č. 165 dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. RM ukládá vedoucí odboru MP přepracovat Pravidla pro pronajímání nebytových prostor, pro určení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem nebytových prostor. Odbor rozpočtu a financí RM neschvaluje ZŠ 5. květen pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku - sněhové frézy fy Partner SB 270 v ceně ,- Kč z investičního fondu školy. Odbor rozvoje a investic RM bere na vědomí výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení výběrového řízení (veřejné zakázky) na zhotovitele (zhotovení) stavby Přístavba a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem Podharti, 2. stavba a schvaluje pořadí nabídek následovně: 1. místo BAK, a.s., Trutnov, 2. místo MARATONSTAV, a.s., Úpice, 3. místo MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 4. místo Stavební firma Bořek-Pavel Bořek, DKn/L, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města podpisem této SOD za podmínky přidělení dotace městu ve výši 70% investičního nákladu stavby, ukládá vedoucí odboru RAI připravit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve lhůtě do 30ti dnů od uplynutí zadávací lhůty v případě přidělení dotace městu, ukládá vedoucí odboru RAI zrušit výběrové řízení v celém rozsahu v případě, že městu nebude přidělena dotace v termínu dle bodu c), ukládá vedoucí odboru RAI informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení. RM schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na zhotovitele stavby: Rekonstrukce komunikace, chodníků a VO ulice Poděbradova ve Dvoře Králové n/l : 1. Stavební firma Bořek Pavel Bořek, DKn/L, 2. Stavební firma MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 3. COLAS CZ, a.s.hradec Králové, 4. NOVOSTAV, spol. s r.o., Hradec Králové, 5. STAVREMO, spol. s r.o., Hradec Králové Třebeš. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domu s pečovatelskou službou (DPS) dle předloženého návrhu. RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domova penzionu pro důchodce dle předloženého návrhu. RM stanovuje zástupcem za Město DKn/L pro komunitní plánování místostarostku Mgr. Editu Vaňkovou, bere na vědomí ukončení prací Soni Vachkové na komunitním plánování a jmenuje koordinátorem komunitního plánování referentku odboru ŠKS Kateřinu Pištorovou. RM schvaluje navržené členy konkurzní komise a jmenuje Mgr. Editu Vaňkovou, Václava Vodochodského a Mgr. Dušana Kubicu členy konkurzní komise za zřizovatele, pověřuje funkcí tajemníka konkurzní komise Hanu Petrášovou. RM pověřuje vedoucího odboru RAF Ing. Martina Plecháče najít prostředky na finanční krytí projektu rekonstrukce půdního prostoru Městské knihovny Slavoj ve výši ,- Kč, pověřuje vedoucího odboru SMM Mgr. Miroslava Vojtíška řešit ve spolupráci s ředitelkou knihovny Mgr. Lenkou Antošovou rekonstrukci půdního prostoru Městské knihovny Slavoj. Kancelář starosty města RM doporučuje ZM ukončit účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L a Karla Komárka, DKn/L s tím, že žádost o volbu bude neprodleně postoupena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Různé RM schvaluje zakoupení tibetské vlajky a vyvěšení dne na budově MěÚ připomenutí 45. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. strana 2

3 39. USNESENÍ RM ze dne Městská nemocnice RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Romana Chaloupky na předsedu a člena představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Jiřího Raina, schvaluje stanovy Městské nemocnice a. s. DKn/L v předloženém znění, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Miroslava Vávru, CSc., pověřuje starostu, aby jménem města jako jediného akcionáře realizoval změny dle schváleného usnesení, ukládá vedoucí odboru RAI v součinnosti s ředitelem Městské nemocnice Ing. M. Vávrou, CSc. připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele skiaskopického přístroje, ukládá vedoucí odboru RAI prověřit možnosti přestavby kuchyně a jídelny v Městské nemocnici. Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje nákup lodního motoru Mercury JET 40EO vč. montáže konzole řízení od firmy Marine Eguipment s r. o., Nové Město nad Metují. Odbor majetkoprávní RM bere na vědomí ukončení řádné inventarizace majetku Města DKn/L dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 6 odst. 3 za rok 2003 a Zápis Hlavní inventarizační komise při Městském úřadu DKn/L ze dne RM bere na vědomí informaci o následujících uvolněných bytových jednotkách: č. 212 v čp. 1618, Spojených národů, DKn/L, č. 222 v čp. 1073, Heydukova, DKn/L, č. 412 v čp. 2962, E. Krásnohorské, DKn/L, č. 252 v čp. 463, Rooseveltova, DKn/L. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje podle 9 odst. 3 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších doplnění a předpisů pro své zřízené níže uvedené příspěvkové organizace nahrazení funkce vlastního útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé tohoto zákona. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: ZŠ Podharť, Máchova 884, DKn/L, ZŠ Komenského, ul. Komenského 795, DKn/L, ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, DKn/L, ZŠ 5. května, ul. 23. října, DKn/L, ZŠ Schulzovy sady, ul. Školní 1235, DKn/L, MŠ Drtinova, ul. Drtinova 1444, DKn/L, ZŠ R. A. Dvorského, Legionářská 407, DKn/L, MŠ E.Krásnohorské, E. Krásnohorské 2428, DKn/L, Školní jídelna, ul. Školní 2433, DKn/L, ZUŠ, Legionářská 407, DKn/L, Hankův dům, nám Odboje 299, DKn/L, Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, DKn/L, Městské lesy, Raisova 2824, DKn/L, Technické služby, Seifertova 2936, DKn/L. Technické služby města RM bere na vědomí plnění úkolu 1446c)/ RM ředitelem TSm, který se týká zpracování pravidel pro pronájem smuteční síně v hřbitovní kapli včetně stanovení ceny za jeden obřad, schvaluje doplnění statutu TSm DKn/L následovně: v článku č. IV se doplňuje pronájem nebytových prostor, ukládá právníkovi města zpracovat dodatek ke statutu a zřizovací listině organizace TSm DKn/L ve výše uvedeném znění. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM bere na vědomí vyhodnocení nabídek na provedení nezávislého auditu v ZŠ Strž a souhlasí se sestaveným pořadím nabídek podle výsledků hodnocení: 1. O-CONSULT s r. o., Liberec, 2. c. k. audit, s r. o., Rychnov n/k, 3. EIS Ing. Karel Novák, Lanškroun, 4. ECO s r. o., Tábor, 5. C. P. A. Audit, s r. o., Liberec, a pověřuje provedením nezávislého auditu za rok 2002, zaměřeného na doplňkovou (hospodářskou) činnost v ZŠ Strž, auditorskou firmu O CONSULT s r. o., Liberec, pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou O-CONSULT s r. o., Liberec. RM pověřuje ředitelku Hankova domu organizací Majálesu 2004, ukládá ředitelce Hankova domu předložit scénář majálesu vč. návrhu finančního krytí do ,- Kč. Poslanecká kancelář Mgr. Robina Böhnische V zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (v přízemí) otevřel ve čtvrtek 29. ledna 2004 v 17 hodin svou pobočku poslanecké kanceláře poslanec ČSSD Parlamentu České republiky Mgr. Robin Böhnisch. Poslanec Böhnisch je členem ústavně právního výboru a mandátního a imunitního výboru. Úřední den: čtvrtek Mimo týdny kdy plenárně zasedá Poslanecká sněmovna a mimo výborového týdne. Termín návštěvy v kanceláři ve Dvoře Králové n. L. je lepší si potvrdit telefonicky v Trutnově nebo u asistenta Jaroslava Špačka Přehled volných termínů bude k dispozici u místostarosty Mgr. Vasila Bibena. Bližší informace: telefon (Praha): , telefon a fax (Trutnov): Starosta města Ing. Jiří Rain při slavnostním otevření poslanecké kanceláře Mgr. Robina Böhnische. Představitelé vedení města a BAK a. s. při otevírání přístavby ZŠ Podharť. Foto: D. Kubica Foto: P. Janoušek strana 3

4 Základní informace o Městě Dvůr Králové n/l. Město Dvůr Králové nad Labem je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Bylo mu přiděleno IČ: Město Dvůr Králové nad Labem spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Při výkonu samostatné působnosti se řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Dvůr Králové nad Labem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Město ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán města jako svou přenesenou působnost. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Organizační strukturu Města Dvůr Králové nad Labem tvoří orgány města a organizační složky města. Město může zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Orgány Města Dvůr Králové n/l. jsou: zastupitelstvo města - rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města v záležitostech, vyjmenovaných v zákoně o obcích, rada města - je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon., starosta - zastupuje město navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích, městský úřad - v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; dále vykonává přenesenou působnost (státní správu) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona., zvláštní orgány města - komise, jimž byl svěřen výkon přenesené působnosti a městská policie - orgán města, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou. Organizační složky města vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele a nejsou účetní jednotkou. Tuto formu svého hospodaření volí město pro takové činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné a nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci města. Organizačními složkami Města Dvůr Králové nad Labem jsou -Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem a Penzion domov pro důchodce Dvůr Králové nad Labem. Příspěvkové organizace Města Dvůr Králové nad Labem: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem Městské kulturní zařízení Hankův dům Technické služby města Dvůr Králové nad Labem Městské lesy Dvůr Králové nad Labem Základní škola 5. května Základní škola Komenského Základní škola Podharť Základní škola R. A. Dvorského Základní škola Schulzovy sady Základní škola Strž Mateřská škola Drtinova Mateřská škola Elišky Krásnohorské Základní umělecká škola Školní jídelna Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k městu nebo jeho orgánům je možno na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, na adrese Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č.p. 38, PSČ Podání je možno učinit osobně nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti města, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna městského úřadu, umístěná na uvedené adrese. Podání, u něhož není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možno rovněž zastal na ovou adresu Rozhodnutí při výkonu státní správy se zasílá na doručenku poštou všem účastníkům řízení, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru, který žádost vyřizuje. Rozhodnutí orgánu města v samostatné působnosti obdrží žadatel písemně poštou, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru nebo v samostatném oddělení kanceláře starosty. Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor města. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Organizační struktura MěÚ Dvůr Králové nad Labem sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , IČ: starosta: Ing. Jiří Rain místostarostové: Mgr. Vasil Biben a Mgr. Edita Vaňková tajemník: MěÚ: JUDr. Simona Motlová úřední hodiny: pondělí 8,00-17,00 a středa 8,00-17,00 Organizační strukturu MěÚ Dvůr Králové nad Labem tvoří: - Samostatné oddělení kontroly a interního auditu (KIA) - Samostatné oddělení kanceláře starosty města (STM) - Samostatné oddělení kanceláře tajemníka úřadu (TAJ) - Odbor všeobecné vnitřní správy (VVS) - Odbor rozpočtu a financí (RAF) - Odbor majetkoprávní (OMP) - Odbor rozvoje a investic (RAI) - Odbor správy majetku města (SMM) - Odbor výstavby a územního plánování (VÚP) - Odbor životního prostředí (OŽP) - Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) - Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) - Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) strana 4

5 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru MěÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník MěÚ. Proti rozhodnutí odborů MěÚ a strážníků Městské policie Dvůr Králové nad Labem při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. V loňském roce byly uloženy pokuty za 970 tisíc korun Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Dvoře Králové n/l společně s finančním odborem vyhodnotil přehled vyřešení dopravních přestupků za rok Z něho vyplynulo, že odbor dopravy a silničního hospodářství evidoval a zpracoval za období loňského roku 594 přestupků. 501 jich bylo vyřešeno pokutou, z toho navíc v 75-ti případech uložením zákazu činnosti (řízení motorového vozidla apod.). Dalších 18 přestupků bylo v 6-ti případech řešeno napomenutím a ve 12-ti případech zastavením řízení. Celková částka uložená na pokutách činila cca ,- Kč. Ke dni 9. února 2004 zůstalo zatím nezaplaceno ,- Kč. To představuje 106 pokut, z nichž část se uhrazuje průběžně formou splátek. Neuhrazené pokuty se budou dále vymáhat právní cestou. Proti rozhodnutím o pokutě ve správním řízení v dopravě bylo podáno 11 odvolání, která byla ve všech případech zamítnuta a potvrzena nadřízeným odvolacím orgánem Krajským dopravním úřadem. Ing. Ivan Lístek, vedoucí odbor Stavby pro bydlení v roce 2003 Odbor výstavby a územního plánování zdejšího MěÚ pověřený výkonem státní správy stavebního úřadu má ze zákona povinnost předkládat Českému statistickému úřadu údaje o realizované výstavbě ve své územní působnosti. Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejzajímavější seznámit čtenáře Novin KR s údaji o počtech bytů, pro které byla vydána povolení ke stavbám (tj. stavby pro bydlení) a následně též s údaji o vydaných povoleních k užívání jmenovaného charakteru staveb v rámci územní působnosti stavebního úřadu. V roce 2003 byla stavebním úřadem vydána stavební povolení pro realizaci celkem 37 bytů, z toho se jednalo o 23 rodinných domů, ostatních 14 bytů vzniklo změnami Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje. Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ (tj. nástavbou, přístavbou nebo stavebními úpravami) stávajících bytových nebo nebytových staveb. Vydáním kolaudačních rozhodnutí bylo do užívání uvedeno 31 bytů, přičemž 17 bytů z tohoto počtu představují rodinné domy a 14 bytů opět vzniklo změnami stávajících bytových nebo nebytových staveb. Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru výstavby a ÚP Upozornění podnikatelům! Zákonem č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, došlo ke změně živností volných týkajících se oboru výroby konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů např. i studenou cestou (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) na živnost koncesovanou s názvem Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledn a a p o d n i k a te l j e p ov i n e n v te r m í n u do 31. prosince 2004 požádat o udělení koncese. V případě, že tak neučiní živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byly dosud provozovány činnosti výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů zanikají k Pro vydání potřebné koncese musí podnikatel doložit doklady odborné způsobilosti v souladu se živnostenským zákonem, doklady dle 3a odst. 3 zákona o lihu a sdělit adresu provozovny včetně doložení dokladu o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně. Bližší informace poskytne MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad. Hana Pokorná, vedoucí odboru OŽÚ Noviny královédvorské radnice Přijetí obecně závazných vyhlášek Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém 8. zasedání dne přijalo usnesením č. 107/ ZM a 108/ ZM novely obecně závazných vyhlášek, a to č. 4/2003 Požární řád města Dvůr Králové nad Labem a č. 5/2003 O místních poplatcích. Vyhlášky jsou umístěny na úřední desce MěÚ a Jan Černík, odbor VVS Rozvoj podnikatelského prostředí Královédvorska Tématické setkání firem a podnikatelů královédvorské oblasti s představiteli města a Regionální hospodářské komory, kterého se zúčastní také krajský radní p. Klíma, se uskuteční v pátek dne od 9.30 hod v zasedací síni MěÚ Dvůr Králové n. L Hospodářský rozvoj, prosperita, vytváření nových pracovních míst a podmínek pro podnikání, to vše je předmětem zájmu a potřebné spolupráce orgánů místní samosprávy a podnikatelské sféry. Zejména v souvislosti se vstupem do EU se významně změní podmínky pro podnikání, bude nutné vyrovnat se s některými novými skutečnostmi a respektovat některá odlišná pravidla, ale současně se pro naše firmy otevírají i nové významné možnosti. Velké objemy finančních prostředků ve strukturálních fondech EU mají přispět jak k rozvoji podnikání tak infrastruktury měst a obcí. Spolupráce a úzká součinnost orgánů místní samosprávy s podnikatelskou sférou je základním předpokladem pro hospodářský a společenský rozvoj území. V rámci setkání bude představen společný projekt komory a Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým jsou tzv. Informační místa pro podnikatele /IMP/. První oblastní kancelář projektu byla na území bývalého trutnovského okresu zprovozněna od v budově dřívějšího Okresního úřadu, o dalších kancelářích v městech pověřených výkonem státní správy se uvažuje v průběhu tohoto roku. Úkolem pracovišť IMP je poskytovat nejširší podnikatelské veřejnosti informace zejména o podmínkách působnosti v rámci EU a státních podporách rozvoje podnikání, kterými jsou úvěrové programy, příspěvky na certifikaci, půjčky pro začínající podnikatele a další. Zejména pro zprostředkování obchodních kontaktů slouží databáze hospodářské komory AXIS. Neustále se rozšiřující databáze v současnosti obsahující přes firem nejrůznějšího zaměření, představuje velmi účinnou možnost jak získat podnikatelské partnery zejména ze zahraničí v rámci EU, ale i mimo ni. Velkou výhodou databáze je, že údaje o své firmě může účastník průběžně aktualizovat. Bližší informace podnikatelům a zájemcům o zahájení podnikání poskytuje: IMP Trutnov: tel , , mail: budova býv. Okr. úřadu, Horská 5, Trutnov. Jednatelství RHK SvČ Vrchlabí: tel , , mail: Nádražní 472, areál Labit, Vrchlabí. strana 5

6 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ V Y H L A Š U J E, v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na pracovní místo odborné referentky (referenta) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu Druh práce a místo výkonu práce odborná referentka (referent) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu, T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem*. Platová třída odpovídající druhu práce dle platných předpisů Předpoklady pro vznik pracovního poměru - fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jakoby nebyla odsouzena), ovládání jednacího jazyka. Další požadavky pro vznik pracovního poměru: Středoškolské vzdělání (na úseku stavebním výhodou), znalost zákona o obcích a zákona o krajích, znalost právních předpisů v oblasti stavebního práva, organizační schopnosti, technické myšlení, schopnost rozhodování, výkonnost, práce s PC, řidičský průkaz skupiny B, praxe ve stavebnictví vítána. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické spojení. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do na adresu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám tajemníka, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, obálku označit VŘ odbor VÚP - neotevírat. Předpokládaný nástup do pracovního poměru po upozornění - jedná se PP na dobu určitou zástup za rodičovskou dovolenou!!! Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. * Podrobnější informace poskytne Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP Pečovatelská služba Města Dvora Králové nad Labem Kdo je zřizovatelem: Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Jiřím Rainem, starostou Komu je určena: Starobním důchodcům a dospělým s vážným zdravotním postižením, rodinám, ve kterých se narodila více jak trojčata. Jaké služby poskytujeme a cenová dostupnost: Práce spojené s udržováním domácnosti 50,-Kč/hod. Nákupy, nutné pochůzky 15,-Kč Dovoz obědů 8,-Kč Praní prádla, včetně žehlení, v naší prádelně 25,-Kč/kg Běžné úkony osobní hygieny (ranní hygiena, pomoc při oblékání, pomoc 15,-Kč/úkon při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při použití WC Pedikúra 50,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 0,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v našem středisku osobní hygieny 0,-Kč Dohled nad dospělým občanem 50,-Kč/hod. Doprovod na vyšetření, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, 40,-Kč/hod. pomoc při denních zájmových či pracovních aktivitách Jednoduché ošetřovatelské úkony 15,-Kč/den Komu se poskytuje Pečovatelská služba zdarma: Sociálně potřebným občanům, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let Kde se poskytuje Pečovatelská služba: Ve Dvoře Králové nad Labem a jeho spádových obcích, v domácnostech klientů, v Domech s pečovatelskou službou, ve Středisku osobní hygieny. Časová dostupnost: Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu celý den s výjimkou nočních hodin. Kde nás můžete zastihnout: Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, El. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové n. L. Telefon: , Mobil: (dostupný 24 hodin v krizových situacích). Vedoucí Pečovatelské služby: Marcela Janečková Komunitní plánování se stále rozvíjí Ve dnech 28. a se konaly další schůzky pracovních skupin řešících problematiku v sociální oblasti na Královédvorsku. Na schůzku skupiny neorganizovaná mládež přijal pozvání Mgr. Robert Černý, pracovník odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje, který informoval o činnosti nízkoprahových zařízení (NPZ). NPZ jsou zaměřena na děti a mládež, které nemají zájem o jiné aktivity nebo nemohou provozovat činnost, o kterou by jinak zájem měly. Do NPZ se nevyžaduje pravidelná docházka, není třeba vyplňovat žádné formuláře k přijetí, návštěvy jsou zdarma. Nezbytné je poskytnout k této činnosti chráněný prostor, který má svá pravidla. Tato služba chybí nejen ve Dvoře Králové n/l, ale i v obcích. Ty by uvítaly zajišťovat tuto službu ve spolupráci s NPZ zřízeným ve městě. Na další jednáni byla přizvána ředitelka ZŠ Komenského Mgr. Jitka Pojarová, která s podobným nápadem přišla již dříve, avšak jeho realizace doposud nebyla uskutečněna, především z důvodu chybějících financí. ZŠ Komenského nabízí k tomuto účelu strategicky velmi výhodné místo ve středu města, což by bylo vhodné i pro žáky dojíždějící z okolních obcí. Klub by měl dát prostor především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým ve věku let. Klub by fungoval i o prázdninách. Na těchto prioritách se shodli všichni zúčastnění. O potřebě tohoto zařízení bude dále jednáno ze zástupci Města. Dále bude s vedením Města jednáno o potřebě rozšířit terénní pečovatelskou službu do obcí ve spádovém území. Dalším krokem by mělo být jednání se starosty obcí, zmapování objemu služeb a konkrétních potřeb občanů. Pro občany, kteří se dostanou do tíživé životní situace je od otevřena v prostorách místní fary Občanská poradna, kterou provozuje Farní Charita. PhDr. Lelková z organizace Most k životu v Trutnově, informovala o poskytování mediační služby v rámci poradenské činnosti jejich organizace, která spočívá v mimosoudním vyřešení vztahu možnost písemné dohody potvrzené právničkou aj. Služba je poskytována po dohodě i občanům Královédvorska. Pro zdravotně postižené občany našeho regionu schází v nabídce služeb denní stacionář. Tato služba umožňuje určitý čas na odpočinek rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena, a to formou přechodného pobytu v sociálním zařízení. Zařízení tohoto typu funguje v Trutnově, přijímá klienty i z Královédvorska. Podmínkou je docházka do stacionáře minimálně třikrát v týdnu, což je pro rodiny časově i finančně náročné. Další společná schůze pracovních skupin se bude konat na konci února. Bližší informace, návrhy či připomínky volejte na telefon nebo ujte na Kateřina Pištorová, odbor ŠKS strana 6

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky

Více

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346)

U S N E S E N Í. 3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012 (tisk R/346) U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o vyřizování stížností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod Směrnice č. 8/2005 pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Obsah: 1. Úvod 2. Zveřejňování informací 3. Způsob a rozsah zveřejňování informací 4. Stanovení veřejných registrů

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více