NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění"

Transkript

1 NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na návštěvě v DPS V úterý se v prostorách Domu s pečovatelskou službou uskutečnilo příjemné setkání představitelů Města s obyvateli DPS i s kolektivem pracovníků zabezpečující terénní sociální služby v našem městě. Pozvání přijali oba místostarostové Mgr. Edita Vaňková a Mgr. Vasil Biben, dále tajemnice úřadu JUDr. Simona Motlová, vedoucí odboru VVS Jan Černík, vedoucí odboru ŠKS Mgr. Dušan Kubica s pracovnicemi odboru zabezpečujícími administrativní výkon PS Milena Bláhová a Kateřina Pištorová, vedoucí odboru SMM Mgr. Miroslav Vojtíšek s pracovníkem odboru odpovědným za správu budovy - Jiří Janeček. Všichni zúčastnění přivítali možnost prohlédnout si některé byty a seznámit se s provozem, klady a zápory tohoto jednoznačně velmi důležitého zařízení. Nutno říci, že každá nová stavba řeší větší či menší problémy, ale ty by neměly překrýt důvod této stavby, a ten byl v tomto případě jednoznačně naplněn. Vzhledem ke stárnutí populace bude jistě takovýchto staveb přibývat. Samozřejmě není možné se zavděčit stoprocentně všem, ale jak Pečovatelská služba, tak Město jako instituce, se snaží o co nejlepší Foto: D. Kubica přístup ke starým a tělesně postiženým spoluobčanům. Troufám si říci, že je to na naší práci a vztahu ke klientům znát. Je dobré občas si alespoň pro sebe připomenout, jaká péče se poskytovala v minulosti a jakých změn v kvalitě doznala nyní. Snad se potom dočkáme i většího společenského ocenění i ze strany klientů a jejich rodin. Diskuse se ukázala velmi hodnotnou a určitě byla přínosem do života lidí bydlících v DPS, kteří se dočkali odpovědí na své nejasnosti od těch nejkompetentnějších osob. Odpoledne bylo ukončeno hudbou ve stylu country v podání pana Jandy a zpěvačky paní Vítové. Chtěla bych jim velmi poděkovat za příjemný závěr odpoledne. Marcela Janečková, vedoucí PS Pečovatelská služba Města Dvora Králové n. L. Pečovatelská služba (PS) je terénní sociální službou umožňující starým a těžce zdravotně postiženým spoluobčanům setrvávat ve svém domácím prostředí bez nutnosti odcházet do domova důchodců či jiného ústavního zařízení jenom proto, že se jim nemá kdo postarat o domácnost, zajistit léky, podat jídlo, převázat bolavou nohu Vzhledem ke zrychlujícímu se tempu stárnutí naší populace má PS nezastupitelné místo v naší společnosti. Na straně 6 jsme pro vás připravili tabulku s informacemi o nabízených službách. Jedná se o rámcově psané úkony, neboť každý člověk má jiné problémy a požadavky, s každým žadatelem je jeho situace řešena individuálně, ustanoven je individuální plán péče o jeho osobu i domácnost. Marcela Janečková, vedoucí PS Rada města odhlasovala zlevnění vody Hlavním programem 37. Rady města ze dne bylo stanovení výše vodného a stočného na rok Po pětihodinovém jednání s firmou VaK spol. s r. o. - provozovatelem vodovodů a kanalizací a firmou Tiba a. s. - vlastníkem čističky odpadních vod, rada neakceptovala návrh zástupce a majitele firmy VaK na zvýšení vodného a stočného o 2,08 Kč bez DPH na téměř 50Kč/m 3. Poprvé od uzavření smlouvy z roku 1994, tedy po 10-ti letech, byl odhlasován těsnou většinou protinávrh na snížení vodného a stočného o cca 2,50 Kč. Ze současných 47,50 na 45,0 Kč včetně DPH, z toho vodné ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné včetně čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m 3. Takto schválený dodatek ke smlouvě byl dne předán zástupcem Města Dvůr Králové n. L. firmě VaK spol. s r. o k odsouhlasení. V současné době (17. 2.) však provozovatel tento dodatek nepodepsal a žádá si nové jednání. Rada města Výběr z obsahu čísla Výběr z usnesení Zastupitelstva města a Rady města Základní informace o Městě Dvůr Králové nad Labem Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Pokuty téměř za milion Novinky v Městské knihovně Slavoj Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Výběr z jednání Zastupitelstva města a Rady města Dvůr Králové nad Labem Kompletní informace naleznete na úřední desce městského úřadu a na 9. USNESENÍ ZM ze dne ZM bere na vědomí zpracovaný podkladový materiál v časové řadě let 1998 až 2003 ve formě tabulek Přehledu vývoje úvěrů Města Dvora Králové n/l, Vývoje ukazatele dluhové služby a Přehledu dotací pro Město Dvůr Králové n/l. ZM schvaluje stanovení limitu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Dvora Králové nad Labem do výše maximálně 1/3 původního Zastupitelstvem města Dvora Králové nad Labem schváleného rozpočtu města pro daný kalendářní rok, ruší dosavadní platnost bodu 3. usnesení 2. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne a bodu 5) usnesení 3. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne ZM schvaluje návrh zadání změny č. 5 územního plánu města DKn/L vč. přílohy č. 1 vyplývající z projednání návrhu zadání v předloženém znění, schvaluje další procesní postup pořizování a projednávání změny č. 5 územního plánu města DKn/L, a to zpracování přímo návrhu bez konceptu řešení v souladu s ustanovením 17 odst. 2 vyhlášky č.135/ 2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. ZM schvaluje zapracování záměru Š. Harwota do změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby jednoho RD na p.p.č. 263/4 a 72/1 v k.ú. Zboží u Dvora Králové. ZM schvaluje zapracování záměru R. a B. Vojtěchových do změny č. 4 územního plánu města DKn/L ve smyslu změny funkčního využití plochy na p.p.č. 1873/25, 1875/2 resp. st.p.č.1344/1 v k.ú. DKn/L na SV (smíšené území všeobecné). ZM neschvaluje žádost Martina Mynáře, DKn/L, o úhradu dlužné částky ,- Kč (pokuta dle rozhodnutí odboru výstavby a ÚP č.j.: výst.d2386/sa/2002/sg) v pravidelných měsíčních splátkách 1000,- Kč. ZM schvaluje vyplacení příspěvku 7,8% na opravy domu čp v ul. Roháčova novým vlastníkům manželům MUDr. Zbyňkovi a MUDr. Reno Vobořilovým, Hradec Králové, v celkové výši Kč ,- dle platných pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města v době prodeje domu čp ZM schvaluje změnu části textu usnesení č. 131/ ZM, která spočívá v opravě čísla bytové jednotky: byt č. 1677/31 v ul. nábř. Benešovo na byt č. 1677/32 v ul. nábř. Benešovo. ZM ukončuje účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L, a Karla Komárka, DKn/L. ZM bere na vědomí korespondenci adresovanou ZM za období od minulého jednání. ZM neschvaluje zapracování dalších případných záměrů změn územního plánu města. ZM neschvaluje návrh na změnu Zásad pro privatizaci fondu v majetku města a Dodatku č. 2 v čl. V odst. 6 ve smyslu, že finanční příspěvek nebude vyplácen. 37. USNESENÍ RM ze dne RM souhlasí se zasláním žádosti o dotaci na vodovod Lipnice na Ministerstvo zemědělství a se zasláním žádosti o dotaci na kanalizaci Lipnice na Státní fond životního prostředí. RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi pronajímatelem tj. Město DKn/L a nájemcem tj. Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., DKn/L: nájemné ve výši 7,2 mil. Kč, vodné vč. DPH ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné vč. čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m USNESENÍ RM ze dne Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje vypovězení stávajících Servisních a materiálových smluv s fy MINOLTA, vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření servisní a materiálové smlouvy pro zajištění provozu reprografické techniky, obeslání uchazečů: H-Benefit, spol. s r. o.,třebechovice pod Orebem, KONICA MINOLTA, Brno, Miroslav Píša PICOP, Vysoká nad Labem, TACO Chrudim, Chrudim, PUŠ, spol. s r.o., DKn/L, KANCEL, spol. s r.o., Hradec Králové. Odbor majetkoprávní RM vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp. 463 se st.p.č. 165 dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. RM ukládá vedoucí odboru MP přepracovat Pravidla pro pronajímání nebytových prostor, pro určení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem nebytových prostor. Odbor rozpočtu a financí RM neschvaluje ZŠ 5. květen pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku - sněhové frézy fy Partner SB 270 v ceně ,- Kč z investičního fondu školy. Odbor rozvoje a investic RM bere na vědomí výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení výběrového řízení (veřejné zakázky) na zhotovitele (zhotovení) stavby Přístavba a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem Podharti, 2. stavba a schvaluje pořadí nabídek následovně: 1. místo BAK, a.s., Trutnov, 2. místo MARATONSTAV, a.s., Úpice, 3. místo MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 4. místo Stavební firma Bořek-Pavel Bořek, DKn/L, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města podpisem této SOD za podmínky přidělení dotace městu ve výši 70% investičního nákladu stavby, ukládá vedoucí odboru RAI připravit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve lhůtě do 30ti dnů od uplynutí zadávací lhůty v případě přidělení dotace městu, ukládá vedoucí odboru RAI zrušit výběrové řízení v celém rozsahu v případě, že městu nebude přidělena dotace v termínu dle bodu c), ukládá vedoucí odboru RAI informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení. RM schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na zhotovitele stavby: Rekonstrukce komunikace, chodníků a VO ulice Poděbradova ve Dvoře Králové n/l : 1. Stavební firma Bořek Pavel Bořek, DKn/L, 2. Stavební firma MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 3. COLAS CZ, a.s.hradec Králové, 4. NOVOSTAV, spol. s r.o., Hradec Králové, 5. STAVREMO, spol. s r.o., Hradec Králové Třebeš. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domu s pečovatelskou službou (DPS) dle předloženého návrhu. RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domova penzionu pro důchodce dle předloženého návrhu. RM stanovuje zástupcem za Město DKn/L pro komunitní plánování místostarostku Mgr. Editu Vaňkovou, bere na vědomí ukončení prací Soni Vachkové na komunitním plánování a jmenuje koordinátorem komunitního plánování referentku odboru ŠKS Kateřinu Pištorovou. RM schvaluje navržené členy konkurzní komise a jmenuje Mgr. Editu Vaňkovou, Václava Vodochodského a Mgr. Dušana Kubicu členy konkurzní komise za zřizovatele, pověřuje funkcí tajemníka konkurzní komise Hanu Petrášovou. RM pověřuje vedoucího odboru RAF Ing. Martina Plecháče najít prostředky na finanční krytí projektu rekonstrukce půdního prostoru Městské knihovny Slavoj ve výši ,- Kč, pověřuje vedoucího odboru SMM Mgr. Miroslava Vojtíška řešit ve spolupráci s ředitelkou knihovny Mgr. Lenkou Antošovou rekonstrukci půdního prostoru Městské knihovny Slavoj. Kancelář starosty města RM doporučuje ZM ukončit účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L a Karla Komárka, DKn/L s tím, že žádost o volbu bude neprodleně postoupena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Různé RM schvaluje zakoupení tibetské vlajky a vyvěšení dne na budově MěÚ připomenutí 45. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. strana 2

3 39. USNESENÍ RM ze dne Městská nemocnice RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Romana Chaloupky na předsedu a člena představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Jiřího Raina, schvaluje stanovy Městské nemocnice a. s. DKn/L v předloženém znění, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Miroslava Vávru, CSc., pověřuje starostu, aby jménem města jako jediného akcionáře realizoval změny dle schváleného usnesení, ukládá vedoucí odboru RAI v součinnosti s ředitelem Městské nemocnice Ing. M. Vávrou, CSc. připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele skiaskopického přístroje, ukládá vedoucí odboru RAI prověřit možnosti přestavby kuchyně a jídelny v Městské nemocnici. Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje nákup lodního motoru Mercury JET 40EO vč. montáže konzole řízení od firmy Marine Eguipment s r. o., Nové Město nad Metují. Odbor majetkoprávní RM bere na vědomí ukončení řádné inventarizace majetku Města DKn/L dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 6 odst. 3 za rok 2003 a Zápis Hlavní inventarizační komise při Městském úřadu DKn/L ze dne RM bere na vědomí informaci o následujících uvolněných bytových jednotkách: č. 212 v čp. 1618, Spojených národů, DKn/L, č. 222 v čp. 1073, Heydukova, DKn/L, č. 412 v čp. 2962, E. Krásnohorské, DKn/L, č. 252 v čp. 463, Rooseveltova, DKn/L. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje podle 9 odst. 3 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších doplnění a předpisů pro své zřízené níže uvedené příspěvkové organizace nahrazení funkce vlastního útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé tohoto zákona. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: ZŠ Podharť, Máchova 884, DKn/L, ZŠ Komenského, ul. Komenského 795, DKn/L, ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, DKn/L, ZŠ 5. května, ul. 23. října, DKn/L, ZŠ Schulzovy sady, ul. Školní 1235, DKn/L, MŠ Drtinova, ul. Drtinova 1444, DKn/L, ZŠ R. A. Dvorského, Legionářská 407, DKn/L, MŠ E.Krásnohorské, E. Krásnohorské 2428, DKn/L, Školní jídelna, ul. Školní 2433, DKn/L, ZUŠ, Legionářská 407, DKn/L, Hankův dům, nám Odboje 299, DKn/L, Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, DKn/L, Městské lesy, Raisova 2824, DKn/L, Technické služby, Seifertova 2936, DKn/L. Technické služby města RM bere na vědomí plnění úkolu 1446c)/ RM ředitelem TSm, který se týká zpracování pravidel pro pronájem smuteční síně v hřbitovní kapli včetně stanovení ceny za jeden obřad, schvaluje doplnění statutu TSm DKn/L následovně: v článku č. IV se doplňuje pronájem nebytových prostor, ukládá právníkovi města zpracovat dodatek ke statutu a zřizovací listině organizace TSm DKn/L ve výše uvedeném znění. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM bere na vědomí vyhodnocení nabídek na provedení nezávislého auditu v ZŠ Strž a souhlasí se sestaveným pořadím nabídek podle výsledků hodnocení: 1. O-CONSULT s r. o., Liberec, 2. c. k. audit, s r. o., Rychnov n/k, 3. EIS Ing. Karel Novák, Lanškroun, 4. ECO s r. o., Tábor, 5. C. P. A. Audit, s r. o., Liberec, a pověřuje provedením nezávislého auditu za rok 2002, zaměřeného na doplňkovou (hospodářskou) činnost v ZŠ Strž, auditorskou firmu O CONSULT s r. o., Liberec, pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou O-CONSULT s r. o., Liberec. RM pověřuje ředitelku Hankova domu organizací Majálesu 2004, ukládá ředitelce Hankova domu předložit scénář majálesu vč. návrhu finančního krytí do ,- Kč. Poslanecká kancelář Mgr. Robina Böhnische V zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (v přízemí) otevřel ve čtvrtek 29. ledna 2004 v 17 hodin svou pobočku poslanecké kanceláře poslanec ČSSD Parlamentu České republiky Mgr. Robin Böhnisch. Poslanec Böhnisch je členem ústavně právního výboru a mandátního a imunitního výboru. Úřední den: čtvrtek Mimo týdny kdy plenárně zasedá Poslanecká sněmovna a mimo výborového týdne. Termín návštěvy v kanceláři ve Dvoře Králové n. L. je lepší si potvrdit telefonicky v Trutnově nebo u asistenta Jaroslava Špačka Přehled volných termínů bude k dispozici u místostarosty Mgr. Vasila Bibena. Bližší informace: telefon (Praha): , telefon a fax (Trutnov): Starosta města Ing. Jiří Rain při slavnostním otevření poslanecké kanceláře Mgr. Robina Böhnische. Představitelé vedení města a BAK a. s. při otevírání přístavby ZŠ Podharť. Foto: D. Kubica Foto: P. Janoušek strana 3

4 Základní informace o Městě Dvůr Králové n/l. Město Dvůr Králové nad Labem je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Bylo mu přiděleno IČ: Město Dvůr Králové nad Labem spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Při výkonu samostatné působnosti se řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Dvůr Králové nad Labem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Město ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán města jako svou přenesenou působnost. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Organizační strukturu Města Dvůr Králové nad Labem tvoří orgány města a organizační složky města. Město může zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Orgány Města Dvůr Králové n/l. jsou: zastupitelstvo města - rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města v záležitostech, vyjmenovaných v zákoně o obcích, rada města - je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon., starosta - zastupuje město navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích, městský úřad - v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; dále vykonává přenesenou působnost (státní správu) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona., zvláštní orgány města - komise, jimž byl svěřen výkon přenesené působnosti a městská policie - orgán města, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou. Organizační složky města vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele a nejsou účetní jednotkou. Tuto formu svého hospodaření volí město pro takové činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné a nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci města. Organizačními složkami Města Dvůr Králové nad Labem jsou -Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem a Penzion domov pro důchodce Dvůr Králové nad Labem. Příspěvkové organizace Města Dvůr Králové nad Labem: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem Městské kulturní zařízení Hankův dům Technické služby města Dvůr Králové nad Labem Městské lesy Dvůr Králové nad Labem Základní škola 5. května Základní škola Komenského Základní škola Podharť Základní škola R. A. Dvorského Základní škola Schulzovy sady Základní škola Strž Mateřská škola Drtinova Mateřská škola Elišky Krásnohorské Základní umělecká škola Školní jídelna Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k městu nebo jeho orgánům je možno na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, na adrese Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č.p. 38, PSČ Podání je možno učinit osobně nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti města, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna městského úřadu, umístěná na uvedené adrese. Podání, u něhož není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možno rovněž zastal na ovou adresu Rozhodnutí při výkonu státní správy se zasílá na doručenku poštou všem účastníkům řízení, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru, který žádost vyřizuje. Rozhodnutí orgánu města v samostatné působnosti obdrží žadatel písemně poštou, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru nebo v samostatném oddělení kanceláře starosty. Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor města. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Organizační struktura MěÚ Dvůr Králové nad Labem sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , IČ: starosta: Ing. Jiří Rain místostarostové: Mgr. Vasil Biben a Mgr. Edita Vaňková tajemník: MěÚ: JUDr. Simona Motlová úřední hodiny: pondělí 8,00-17,00 a středa 8,00-17,00 Organizační strukturu MěÚ Dvůr Králové nad Labem tvoří: - Samostatné oddělení kontroly a interního auditu (KIA) - Samostatné oddělení kanceláře starosty města (STM) - Samostatné oddělení kanceláře tajemníka úřadu (TAJ) - Odbor všeobecné vnitřní správy (VVS) - Odbor rozpočtu a financí (RAF) - Odbor majetkoprávní (OMP) - Odbor rozvoje a investic (RAI) - Odbor správy majetku města (SMM) - Odbor výstavby a územního plánování (VÚP) - Odbor životního prostředí (OŽP) - Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) - Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) - Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) strana 4

5 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru MěÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník MěÚ. Proti rozhodnutí odborů MěÚ a strážníků Městské policie Dvůr Králové nad Labem při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. V loňském roce byly uloženy pokuty za 970 tisíc korun Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Dvoře Králové n/l společně s finančním odborem vyhodnotil přehled vyřešení dopravních přestupků za rok Z něho vyplynulo, že odbor dopravy a silničního hospodářství evidoval a zpracoval za období loňského roku 594 přestupků. 501 jich bylo vyřešeno pokutou, z toho navíc v 75-ti případech uložením zákazu činnosti (řízení motorového vozidla apod.). Dalších 18 přestupků bylo v 6-ti případech řešeno napomenutím a ve 12-ti případech zastavením řízení. Celková částka uložená na pokutách činila cca ,- Kč. Ke dni 9. února 2004 zůstalo zatím nezaplaceno ,- Kč. To představuje 106 pokut, z nichž část se uhrazuje průběžně formou splátek. Neuhrazené pokuty se budou dále vymáhat právní cestou. Proti rozhodnutím o pokutě ve správním řízení v dopravě bylo podáno 11 odvolání, která byla ve všech případech zamítnuta a potvrzena nadřízeným odvolacím orgánem Krajským dopravním úřadem. Ing. Ivan Lístek, vedoucí odbor Stavby pro bydlení v roce 2003 Odbor výstavby a územního plánování zdejšího MěÚ pověřený výkonem státní správy stavebního úřadu má ze zákona povinnost předkládat Českému statistickému úřadu údaje o realizované výstavbě ve své územní působnosti. Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejzajímavější seznámit čtenáře Novin KR s údaji o počtech bytů, pro které byla vydána povolení ke stavbám (tj. stavby pro bydlení) a následně též s údaji o vydaných povoleních k užívání jmenovaného charakteru staveb v rámci územní působnosti stavebního úřadu. V roce 2003 byla stavebním úřadem vydána stavební povolení pro realizaci celkem 37 bytů, z toho se jednalo o 23 rodinných domů, ostatních 14 bytů vzniklo změnami Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje. Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ (tj. nástavbou, přístavbou nebo stavebními úpravami) stávajících bytových nebo nebytových staveb. Vydáním kolaudačních rozhodnutí bylo do užívání uvedeno 31 bytů, přičemž 17 bytů z tohoto počtu představují rodinné domy a 14 bytů opět vzniklo změnami stávajících bytových nebo nebytových staveb. Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru výstavby a ÚP Upozornění podnikatelům! Zákonem č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, došlo ke změně živností volných týkajících se oboru výroby konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů např. i studenou cestou (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) na živnost koncesovanou s názvem Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledn a a p o d n i k a te l j e p ov i n e n v te r m í n u do 31. prosince 2004 požádat o udělení koncese. V případě, že tak neučiní živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byly dosud provozovány činnosti výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů zanikají k Pro vydání potřebné koncese musí podnikatel doložit doklady odborné způsobilosti v souladu se živnostenským zákonem, doklady dle 3a odst. 3 zákona o lihu a sdělit adresu provozovny včetně doložení dokladu o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně. Bližší informace poskytne MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad. Hana Pokorná, vedoucí odboru OŽÚ Noviny královédvorské radnice Přijetí obecně závazných vyhlášek Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém 8. zasedání dne přijalo usnesením č. 107/ ZM a 108/ ZM novely obecně závazných vyhlášek, a to č. 4/2003 Požární řád města Dvůr Králové nad Labem a č. 5/2003 O místních poplatcích. Vyhlášky jsou umístěny na úřední desce MěÚ a Jan Černík, odbor VVS Rozvoj podnikatelského prostředí Královédvorska Tématické setkání firem a podnikatelů královédvorské oblasti s představiteli města a Regionální hospodářské komory, kterého se zúčastní také krajský radní p. Klíma, se uskuteční v pátek dne od 9.30 hod v zasedací síni MěÚ Dvůr Králové n. L Hospodářský rozvoj, prosperita, vytváření nových pracovních míst a podmínek pro podnikání, to vše je předmětem zájmu a potřebné spolupráce orgánů místní samosprávy a podnikatelské sféry. Zejména v souvislosti se vstupem do EU se významně změní podmínky pro podnikání, bude nutné vyrovnat se s některými novými skutečnostmi a respektovat některá odlišná pravidla, ale současně se pro naše firmy otevírají i nové významné možnosti. Velké objemy finančních prostředků ve strukturálních fondech EU mají přispět jak k rozvoji podnikání tak infrastruktury měst a obcí. Spolupráce a úzká součinnost orgánů místní samosprávy s podnikatelskou sférou je základním předpokladem pro hospodářský a společenský rozvoj území. V rámci setkání bude představen společný projekt komory a Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým jsou tzv. Informační místa pro podnikatele /IMP/. První oblastní kancelář projektu byla na území bývalého trutnovského okresu zprovozněna od v budově dřívějšího Okresního úřadu, o dalších kancelářích v městech pověřených výkonem státní správy se uvažuje v průběhu tohoto roku. Úkolem pracovišť IMP je poskytovat nejširší podnikatelské veřejnosti informace zejména o podmínkách působnosti v rámci EU a státních podporách rozvoje podnikání, kterými jsou úvěrové programy, příspěvky na certifikaci, půjčky pro začínající podnikatele a další. Zejména pro zprostředkování obchodních kontaktů slouží databáze hospodářské komory AXIS. Neustále se rozšiřující databáze v současnosti obsahující přes firem nejrůznějšího zaměření, představuje velmi účinnou možnost jak získat podnikatelské partnery zejména ze zahraničí v rámci EU, ale i mimo ni. Velkou výhodou databáze je, že údaje o své firmě může účastník průběžně aktualizovat. Bližší informace podnikatelům a zájemcům o zahájení podnikání poskytuje: IMP Trutnov: tel , , mail: budova býv. Okr. úřadu, Horská 5, Trutnov. Jednatelství RHK SvČ Vrchlabí: tel , , mail: Nádražní 472, areál Labit, Vrchlabí. strana 5

6 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ V Y H L A Š U J E, v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na pracovní místo odborné referentky (referenta) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu Druh práce a místo výkonu práce odborná referentka (referent) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu, T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem*. Platová třída odpovídající druhu práce dle platných předpisů Předpoklady pro vznik pracovního poměru - fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jakoby nebyla odsouzena), ovládání jednacího jazyka. Další požadavky pro vznik pracovního poměru: Středoškolské vzdělání (na úseku stavebním výhodou), znalost zákona o obcích a zákona o krajích, znalost právních předpisů v oblasti stavebního práva, organizační schopnosti, technické myšlení, schopnost rozhodování, výkonnost, práce s PC, řidičský průkaz skupiny B, praxe ve stavebnictví vítána. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické spojení. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do na adresu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám tajemníka, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, obálku označit VŘ odbor VÚP - neotevírat. Předpokládaný nástup do pracovního poměru po upozornění - jedná se PP na dobu určitou zástup za rodičovskou dovolenou!!! Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. * Podrobnější informace poskytne Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP Pečovatelská služba Města Dvora Králové nad Labem Kdo je zřizovatelem: Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Jiřím Rainem, starostou Komu je určena: Starobním důchodcům a dospělým s vážným zdravotním postižením, rodinám, ve kterých se narodila více jak trojčata. Jaké služby poskytujeme a cenová dostupnost: Práce spojené s udržováním domácnosti 50,-Kč/hod. Nákupy, nutné pochůzky 15,-Kč Dovoz obědů 8,-Kč Praní prádla, včetně žehlení, v naší prádelně 25,-Kč/kg Běžné úkony osobní hygieny (ranní hygiena, pomoc při oblékání, pomoc 15,-Kč/úkon při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při použití WC Pedikúra 50,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 0,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v našem středisku osobní hygieny 0,-Kč Dohled nad dospělým občanem 50,-Kč/hod. Doprovod na vyšetření, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, 40,-Kč/hod. pomoc při denních zájmových či pracovních aktivitách Jednoduché ošetřovatelské úkony 15,-Kč/den Komu se poskytuje Pečovatelská služba zdarma: Sociálně potřebným občanům, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let Kde se poskytuje Pečovatelská služba: Ve Dvoře Králové nad Labem a jeho spádových obcích, v domácnostech klientů, v Domech s pečovatelskou službou, ve Středisku osobní hygieny. Časová dostupnost: Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu celý den s výjimkou nočních hodin. Kde nás můžete zastihnout: Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, El. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové n. L. Telefon: , Mobil: (dostupný 24 hodin v krizových situacích). Vedoucí Pečovatelské služby: Marcela Janečková Komunitní plánování se stále rozvíjí Ve dnech 28. a se konaly další schůzky pracovních skupin řešících problematiku v sociální oblasti na Královédvorsku. Na schůzku skupiny neorganizovaná mládež přijal pozvání Mgr. Robert Černý, pracovník odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje, který informoval o činnosti nízkoprahových zařízení (NPZ). NPZ jsou zaměřena na děti a mládež, které nemají zájem o jiné aktivity nebo nemohou provozovat činnost, o kterou by jinak zájem měly. Do NPZ se nevyžaduje pravidelná docházka, není třeba vyplňovat žádné formuláře k přijetí, návštěvy jsou zdarma. Nezbytné je poskytnout k této činnosti chráněný prostor, který má svá pravidla. Tato služba chybí nejen ve Dvoře Králové n/l, ale i v obcích. Ty by uvítaly zajišťovat tuto službu ve spolupráci s NPZ zřízeným ve městě. Na další jednáni byla přizvána ředitelka ZŠ Komenského Mgr. Jitka Pojarová, která s podobným nápadem přišla již dříve, avšak jeho realizace doposud nebyla uskutečněna, především z důvodu chybějících financí. ZŠ Komenského nabízí k tomuto účelu strategicky velmi výhodné místo ve středu města, což by bylo vhodné i pro žáky dojíždějící z okolních obcí. Klub by měl dát prostor především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým ve věku let. Klub by fungoval i o prázdninách. Na těchto prioritách se shodli všichni zúčastnění. O potřebě tohoto zařízení bude dále jednáno ze zástupci Města. Dále bude s vedením Města jednáno o potřebě rozšířit terénní pečovatelskou službu do obcí ve spádovém území. Dalším krokem by mělo být jednání se starosty obcí, zmapování objemu služeb a konkrétních potřeb občanů. Pro občany, kteří se dostanou do tíživé životní situace je od otevřena v prostorách místní fary Občanská poradna, kterou provozuje Farní Charita. PhDr. Lelková z organizace Most k životu v Trutnově, informovala o poskytování mediační služby v rámci poradenské činnosti jejich organizace, která spočívá v mimosoudním vyřešení vztahu možnost písemné dohody potvrzené právničkou aj. Služba je poskytována po dohodě i občanům Královédvorska. Pro zdravotně postižené občany našeho regionu schází v nabídce služeb denní stacionář. Tato služba umožňuje určitý čas na odpočinek rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena, a to formou přechodného pobytu v sociálním zařízení. Zařízení tohoto typu funguje v Trutnově, přijímá klienty i z Královédvorska. Podmínkou je docházka do stacionáře minimálně třikrát v týdnu, což je pro rodiny časově i finančně náročné. Další společná schůze pracovních skupin se bude konat na konci února. Bližší informace, návrhy či připomínky volejte na telefon nebo ujte na Kateřina Pištorová, odbor ŠKS strana 6

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Zdarma Ulice 17. listopadu pod kruhovým objezdem. Ukončení rekonstrukce ulic Legionářská a 17. listopadu Tak už je to konečně tady rekonstrukce ulic Legionářská

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Na začátku srpna byl uveden do provozu nový kruhový objezd na křižovatce u městských lázní. Další etapa oprav je v současné době

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna

RADNICE. Číslo 01/2011. Vychází 31. ledna NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Vánoce přerušily práce na stavbě základní umělecké školy, ale hned po novém roce se opět začalo pracovat. Provádí se montáž ústředního

Více

Co se děje, co se bude dít

Co se děje, co se bude dít KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VI. LEDEN 2014 www.klatovy.cz ZDARMA Co se děje, co se bude dít Ničit a obtěžovat není normální Kvalitu životního prostředí města určitě významně

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border Úspěšné vystoupení na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Mělníku

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 30.04.2007 Ročník XIII. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Prezident republiky Václav Klaus při příjezdu do Dvora Králové nad Labem. Stalo se tak po 81 letech... Prezident republiky

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

Možnosti získat vysokoškolské vzdělání v Bruntále se nadále rozšiřují. Akreditační komise Ministerstva školství,

Možnosti získat vysokoškolské vzdělání v Bruntále se nadále rozšiřují. Akreditační komise Ministerstva školství, N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U číslo 4 ročník XVI 8. března 2005 4 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Hledá se referent dopravy [str.2] Byty nebo obchody? Město zvažuje, jak naložit s domem

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více