NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění"

Transkript

1 NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na návštěvě v DPS V úterý se v prostorách Domu s pečovatelskou službou uskutečnilo příjemné setkání představitelů Města s obyvateli DPS i s kolektivem pracovníků zabezpečující terénní sociální služby v našem městě. Pozvání přijali oba místostarostové Mgr. Edita Vaňková a Mgr. Vasil Biben, dále tajemnice úřadu JUDr. Simona Motlová, vedoucí odboru VVS Jan Černík, vedoucí odboru ŠKS Mgr. Dušan Kubica s pracovnicemi odboru zabezpečujícími administrativní výkon PS Milena Bláhová a Kateřina Pištorová, vedoucí odboru SMM Mgr. Miroslav Vojtíšek s pracovníkem odboru odpovědným za správu budovy - Jiří Janeček. Všichni zúčastnění přivítali možnost prohlédnout si některé byty a seznámit se s provozem, klady a zápory tohoto jednoznačně velmi důležitého zařízení. Nutno říci, že každá nová stavba řeší větší či menší problémy, ale ty by neměly překrýt důvod této stavby, a ten byl v tomto případě jednoznačně naplněn. Vzhledem ke stárnutí populace bude jistě takovýchto staveb přibývat. Samozřejmě není možné se zavděčit stoprocentně všem, ale jak Pečovatelská služba, tak Město jako instituce, se snaží o co nejlepší Foto: D. Kubica přístup ke starým a tělesně postiženým spoluobčanům. Troufám si říci, že je to na naší práci a vztahu ke klientům znát. Je dobré občas si alespoň pro sebe připomenout, jaká péče se poskytovala v minulosti a jakých změn v kvalitě doznala nyní. Snad se potom dočkáme i většího společenského ocenění i ze strany klientů a jejich rodin. Diskuse se ukázala velmi hodnotnou a určitě byla přínosem do života lidí bydlících v DPS, kteří se dočkali odpovědí na své nejasnosti od těch nejkompetentnějších osob. Odpoledne bylo ukončeno hudbou ve stylu country v podání pana Jandy a zpěvačky paní Vítové. Chtěla bych jim velmi poděkovat za příjemný závěr odpoledne. Marcela Janečková, vedoucí PS Pečovatelská služba Města Dvora Králové n. L. Pečovatelská služba (PS) je terénní sociální službou umožňující starým a těžce zdravotně postiženým spoluobčanům setrvávat ve svém domácím prostředí bez nutnosti odcházet do domova důchodců či jiného ústavního zařízení jenom proto, že se jim nemá kdo postarat o domácnost, zajistit léky, podat jídlo, převázat bolavou nohu Vzhledem ke zrychlujícímu se tempu stárnutí naší populace má PS nezastupitelné místo v naší společnosti. Na straně 6 jsme pro vás připravili tabulku s informacemi o nabízených službách. Jedná se o rámcově psané úkony, neboť každý člověk má jiné problémy a požadavky, s každým žadatelem je jeho situace řešena individuálně, ustanoven je individuální plán péče o jeho osobu i domácnost. Marcela Janečková, vedoucí PS Rada města odhlasovala zlevnění vody Hlavním programem 37. Rady města ze dne bylo stanovení výše vodného a stočného na rok Po pětihodinovém jednání s firmou VaK spol. s r. o. - provozovatelem vodovodů a kanalizací a firmou Tiba a. s. - vlastníkem čističky odpadních vod, rada neakceptovala návrh zástupce a majitele firmy VaK na zvýšení vodného a stočného o 2,08 Kč bez DPH na téměř 50Kč/m 3. Poprvé od uzavření smlouvy z roku 1994, tedy po 10-ti letech, byl odhlasován těsnou většinou protinávrh na snížení vodného a stočného o cca 2,50 Kč. Ze současných 47,50 na 45,0 Kč včetně DPH, z toho vodné ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné včetně čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m 3. Takto schválený dodatek ke smlouvě byl dne předán zástupcem Města Dvůr Králové n. L. firmě VaK spol. s r. o k odsouhlasení. V současné době (17. 2.) však provozovatel tento dodatek nepodepsal a žádá si nové jednání. Rada města Výběr z obsahu čísla Výběr z usnesení Zastupitelstva města a Rady města Základní informace o Městě Dvůr Králové nad Labem Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Pokuty téměř za milion Novinky v Městské knihovně Slavoj Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Výběr z jednání Zastupitelstva města a Rady města Dvůr Králové nad Labem Kompletní informace naleznete na úřední desce městského úřadu a na 9. USNESENÍ ZM ze dne ZM bere na vědomí zpracovaný podkladový materiál v časové řadě let 1998 až 2003 ve formě tabulek Přehledu vývoje úvěrů Města Dvora Králové n/l, Vývoje ukazatele dluhové služby a Přehledu dotací pro Město Dvůr Králové n/l. ZM schvaluje stanovení limitu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Dvora Králové nad Labem do výše maximálně 1/3 původního Zastupitelstvem města Dvora Králové nad Labem schváleného rozpočtu města pro daný kalendářní rok, ruší dosavadní platnost bodu 3. usnesení 2. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne a bodu 5) usnesení 3. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne ZM schvaluje návrh zadání změny č. 5 územního plánu města DKn/L vč. přílohy č. 1 vyplývající z projednání návrhu zadání v předloženém znění, schvaluje další procesní postup pořizování a projednávání změny č. 5 územního plánu města DKn/L, a to zpracování přímo návrhu bez konceptu řešení v souladu s ustanovením 17 odst. 2 vyhlášky č.135/ 2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. ZM schvaluje zapracování záměru Š. Harwota do změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby jednoho RD na p.p.č. 263/4 a 72/1 v k.ú. Zboží u Dvora Králové. ZM schvaluje zapracování záměru R. a B. Vojtěchových do změny č. 4 územního plánu města DKn/L ve smyslu změny funkčního využití plochy na p.p.č. 1873/25, 1875/2 resp. st.p.č.1344/1 v k.ú. DKn/L na SV (smíšené území všeobecné). ZM neschvaluje žádost Martina Mynáře, DKn/L, o úhradu dlužné částky ,- Kč (pokuta dle rozhodnutí odboru výstavby a ÚP č.j.: výst.d2386/sa/2002/sg) v pravidelných měsíčních splátkách 1000,- Kč. ZM schvaluje vyplacení příspěvku 7,8% na opravy domu čp v ul. Roháčova novým vlastníkům manželům MUDr. Zbyňkovi a MUDr. Reno Vobořilovým, Hradec Králové, v celkové výši Kč ,- dle platných pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města v době prodeje domu čp ZM schvaluje změnu části textu usnesení č. 131/ ZM, která spočívá v opravě čísla bytové jednotky: byt č. 1677/31 v ul. nábř. Benešovo na byt č. 1677/32 v ul. nábř. Benešovo. ZM ukončuje účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L, a Karla Komárka, DKn/L. ZM bere na vědomí korespondenci adresovanou ZM za období od minulého jednání. ZM neschvaluje zapracování dalších případných záměrů změn územního plánu města. ZM neschvaluje návrh na změnu Zásad pro privatizaci fondu v majetku města a Dodatku č. 2 v čl. V odst. 6 ve smyslu, že finanční příspěvek nebude vyplácen. 37. USNESENÍ RM ze dne RM souhlasí se zasláním žádosti o dotaci na vodovod Lipnice na Ministerstvo zemědělství a se zasláním žádosti o dotaci na kanalizaci Lipnice na Státní fond životního prostředí. RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi pronajímatelem tj. Město DKn/L a nájemcem tj. Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., DKn/L: nájemné ve výši 7,2 mil. Kč, vodné vč. DPH ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné vč. čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m USNESENÍ RM ze dne Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje vypovězení stávajících Servisních a materiálových smluv s fy MINOLTA, vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření servisní a materiálové smlouvy pro zajištění provozu reprografické techniky, obeslání uchazečů: H-Benefit, spol. s r. o.,třebechovice pod Orebem, KONICA MINOLTA, Brno, Miroslav Píša PICOP, Vysoká nad Labem, TACO Chrudim, Chrudim, PUŠ, spol. s r.o., DKn/L, KANCEL, spol. s r.o., Hradec Králové. Odbor majetkoprávní RM vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp. 463 se st.p.č. 165 dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. RM ukládá vedoucí odboru MP přepracovat Pravidla pro pronajímání nebytových prostor, pro určení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem nebytových prostor. Odbor rozpočtu a financí RM neschvaluje ZŠ 5. květen pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku - sněhové frézy fy Partner SB 270 v ceně ,- Kč z investičního fondu školy. Odbor rozvoje a investic RM bere na vědomí výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení výběrového řízení (veřejné zakázky) na zhotovitele (zhotovení) stavby Přístavba a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem Podharti, 2. stavba a schvaluje pořadí nabídek následovně: 1. místo BAK, a.s., Trutnov, 2. místo MARATONSTAV, a.s., Úpice, 3. místo MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 4. místo Stavební firma Bořek-Pavel Bořek, DKn/L, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města podpisem této SOD za podmínky přidělení dotace městu ve výši 70% investičního nákladu stavby, ukládá vedoucí odboru RAI připravit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve lhůtě do 30ti dnů od uplynutí zadávací lhůty v případě přidělení dotace městu, ukládá vedoucí odboru RAI zrušit výběrové řízení v celém rozsahu v případě, že městu nebude přidělena dotace v termínu dle bodu c), ukládá vedoucí odboru RAI informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení. RM schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na zhotovitele stavby: Rekonstrukce komunikace, chodníků a VO ulice Poděbradova ve Dvoře Králové n/l : 1. Stavební firma Bořek Pavel Bořek, DKn/L, 2. Stavební firma MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 3. COLAS CZ, a.s.hradec Králové, 4. NOVOSTAV, spol. s r.o., Hradec Králové, 5. STAVREMO, spol. s r.o., Hradec Králové Třebeš. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domu s pečovatelskou službou (DPS) dle předloženého návrhu. RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domova penzionu pro důchodce dle předloženého návrhu. RM stanovuje zástupcem za Město DKn/L pro komunitní plánování místostarostku Mgr. Editu Vaňkovou, bere na vědomí ukončení prací Soni Vachkové na komunitním plánování a jmenuje koordinátorem komunitního plánování referentku odboru ŠKS Kateřinu Pištorovou. RM schvaluje navržené členy konkurzní komise a jmenuje Mgr. Editu Vaňkovou, Václava Vodochodského a Mgr. Dušana Kubicu členy konkurzní komise za zřizovatele, pověřuje funkcí tajemníka konkurzní komise Hanu Petrášovou. RM pověřuje vedoucího odboru RAF Ing. Martina Plecháče najít prostředky na finanční krytí projektu rekonstrukce půdního prostoru Městské knihovny Slavoj ve výši ,- Kč, pověřuje vedoucího odboru SMM Mgr. Miroslava Vojtíška řešit ve spolupráci s ředitelkou knihovny Mgr. Lenkou Antošovou rekonstrukci půdního prostoru Městské knihovny Slavoj. Kancelář starosty města RM doporučuje ZM ukončit účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L a Karla Komárka, DKn/L s tím, že žádost o volbu bude neprodleně postoupena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Různé RM schvaluje zakoupení tibetské vlajky a vyvěšení dne na budově MěÚ připomenutí 45. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. strana 2

3 39. USNESENÍ RM ze dne Městská nemocnice RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Romana Chaloupky na předsedu a člena představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Jiřího Raina, schvaluje stanovy Městské nemocnice a. s. DKn/L v předloženém znění, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Miroslava Vávru, CSc., pověřuje starostu, aby jménem města jako jediného akcionáře realizoval změny dle schváleného usnesení, ukládá vedoucí odboru RAI v součinnosti s ředitelem Městské nemocnice Ing. M. Vávrou, CSc. připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele skiaskopického přístroje, ukládá vedoucí odboru RAI prověřit možnosti přestavby kuchyně a jídelny v Městské nemocnici. Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje nákup lodního motoru Mercury JET 40EO vč. montáže konzole řízení od firmy Marine Eguipment s r. o., Nové Město nad Metují. Odbor majetkoprávní RM bere na vědomí ukončení řádné inventarizace majetku Města DKn/L dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 6 odst. 3 za rok 2003 a Zápis Hlavní inventarizační komise při Městském úřadu DKn/L ze dne RM bere na vědomí informaci o následujících uvolněných bytových jednotkách: č. 212 v čp. 1618, Spojených národů, DKn/L, č. 222 v čp. 1073, Heydukova, DKn/L, č. 412 v čp. 2962, E. Krásnohorské, DKn/L, č. 252 v čp. 463, Rooseveltova, DKn/L. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje podle 9 odst. 3 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších doplnění a předpisů pro své zřízené níže uvedené příspěvkové organizace nahrazení funkce vlastního útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé tohoto zákona. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: ZŠ Podharť, Máchova 884, DKn/L, ZŠ Komenského, ul. Komenského 795, DKn/L, ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, DKn/L, ZŠ 5. května, ul. 23. října, DKn/L, ZŠ Schulzovy sady, ul. Školní 1235, DKn/L, MŠ Drtinova, ul. Drtinova 1444, DKn/L, ZŠ R. A. Dvorského, Legionářská 407, DKn/L, MŠ E.Krásnohorské, E. Krásnohorské 2428, DKn/L, Školní jídelna, ul. Školní 2433, DKn/L, ZUŠ, Legionářská 407, DKn/L, Hankův dům, nám Odboje 299, DKn/L, Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, DKn/L, Městské lesy, Raisova 2824, DKn/L, Technické služby, Seifertova 2936, DKn/L. Technické služby města RM bere na vědomí plnění úkolu 1446c)/ RM ředitelem TSm, který se týká zpracování pravidel pro pronájem smuteční síně v hřbitovní kapli včetně stanovení ceny za jeden obřad, schvaluje doplnění statutu TSm DKn/L následovně: v článku č. IV se doplňuje pronájem nebytových prostor, ukládá právníkovi města zpracovat dodatek ke statutu a zřizovací listině organizace TSm DKn/L ve výše uvedeném znění. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM bere na vědomí vyhodnocení nabídek na provedení nezávislého auditu v ZŠ Strž a souhlasí se sestaveným pořadím nabídek podle výsledků hodnocení: 1. O-CONSULT s r. o., Liberec, 2. c. k. audit, s r. o., Rychnov n/k, 3. EIS Ing. Karel Novák, Lanškroun, 4. ECO s r. o., Tábor, 5. C. P. A. Audit, s r. o., Liberec, a pověřuje provedením nezávislého auditu za rok 2002, zaměřeného na doplňkovou (hospodářskou) činnost v ZŠ Strž, auditorskou firmu O CONSULT s r. o., Liberec, pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou O-CONSULT s r. o., Liberec. RM pověřuje ředitelku Hankova domu organizací Majálesu 2004, ukládá ředitelce Hankova domu předložit scénář majálesu vč. návrhu finančního krytí do ,- Kč. Poslanecká kancelář Mgr. Robina Böhnische V zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (v přízemí) otevřel ve čtvrtek 29. ledna 2004 v 17 hodin svou pobočku poslanecké kanceláře poslanec ČSSD Parlamentu České republiky Mgr. Robin Böhnisch. Poslanec Böhnisch je členem ústavně právního výboru a mandátního a imunitního výboru. Úřední den: čtvrtek Mimo týdny kdy plenárně zasedá Poslanecká sněmovna a mimo výborového týdne. Termín návštěvy v kanceláři ve Dvoře Králové n. L. je lepší si potvrdit telefonicky v Trutnově nebo u asistenta Jaroslava Špačka Přehled volných termínů bude k dispozici u místostarosty Mgr. Vasila Bibena. Bližší informace: telefon (Praha): , telefon a fax (Trutnov): Starosta města Ing. Jiří Rain při slavnostním otevření poslanecké kanceláře Mgr. Robina Böhnische. Představitelé vedení města a BAK a. s. při otevírání přístavby ZŠ Podharť. Foto: D. Kubica Foto: P. Janoušek strana 3

4 Základní informace o Městě Dvůr Králové n/l. Město Dvůr Králové nad Labem je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Bylo mu přiděleno IČ: Město Dvůr Králové nad Labem spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Při výkonu samostatné působnosti se řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Dvůr Králové nad Labem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Město ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán města jako svou přenesenou působnost. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Organizační strukturu Města Dvůr Králové nad Labem tvoří orgány města a organizační složky města. Město může zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Orgány Města Dvůr Králové n/l. jsou: zastupitelstvo města - rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města v záležitostech, vyjmenovaných v zákoně o obcích, rada města - je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon., starosta - zastupuje město navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích, městský úřad - v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; dále vykonává přenesenou působnost (státní správu) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona., zvláštní orgány města - komise, jimž byl svěřen výkon přenesené působnosti a městská policie - orgán města, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou. Organizační složky města vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele a nejsou účetní jednotkou. Tuto formu svého hospodaření volí město pro takové činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné a nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci města. Organizačními složkami Města Dvůr Králové nad Labem jsou -Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem a Penzion domov pro důchodce Dvůr Králové nad Labem. Příspěvkové organizace Města Dvůr Králové nad Labem: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem Městské kulturní zařízení Hankův dům Technické služby města Dvůr Králové nad Labem Městské lesy Dvůr Králové nad Labem Základní škola 5. května Základní škola Komenského Základní škola Podharť Základní škola R. A. Dvorského Základní škola Schulzovy sady Základní škola Strž Mateřská škola Drtinova Mateřská škola Elišky Krásnohorské Základní umělecká škola Školní jídelna Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k městu nebo jeho orgánům je možno na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, na adrese Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č.p. 38, PSČ Podání je možno učinit osobně nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti města, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna městského úřadu, umístěná na uvedené adrese. Podání, u něhož není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možno rovněž zastal na ovou adresu Rozhodnutí při výkonu státní správy se zasílá na doručenku poštou všem účastníkům řízení, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru, který žádost vyřizuje. Rozhodnutí orgánu města v samostatné působnosti obdrží žadatel písemně poštou, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru nebo v samostatném oddělení kanceláře starosty. Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor města. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Organizační struktura MěÚ Dvůr Králové nad Labem sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , IČ: starosta: Ing. Jiří Rain místostarostové: Mgr. Vasil Biben a Mgr. Edita Vaňková tajemník: MěÚ: JUDr. Simona Motlová úřední hodiny: pondělí 8,00-17,00 a středa 8,00-17,00 Organizační strukturu MěÚ Dvůr Králové nad Labem tvoří: - Samostatné oddělení kontroly a interního auditu (KIA) - Samostatné oddělení kanceláře starosty města (STM) - Samostatné oddělení kanceláře tajemníka úřadu (TAJ) - Odbor všeobecné vnitřní správy (VVS) - Odbor rozpočtu a financí (RAF) - Odbor majetkoprávní (OMP) - Odbor rozvoje a investic (RAI) - Odbor správy majetku města (SMM) - Odbor výstavby a územního plánování (VÚP) - Odbor životního prostředí (OŽP) - Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) - Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) - Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) strana 4

5 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru MěÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník MěÚ. Proti rozhodnutí odborů MěÚ a strážníků Městské policie Dvůr Králové nad Labem při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. V loňském roce byly uloženy pokuty za 970 tisíc korun Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Dvoře Králové n/l společně s finančním odborem vyhodnotil přehled vyřešení dopravních přestupků za rok Z něho vyplynulo, že odbor dopravy a silničního hospodářství evidoval a zpracoval za období loňského roku 594 přestupků. 501 jich bylo vyřešeno pokutou, z toho navíc v 75-ti případech uložením zákazu činnosti (řízení motorového vozidla apod.). Dalších 18 přestupků bylo v 6-ti případech řešeno napomenutím a ve 12-ti případech zastavením řízení. Celková částka uložená na pokutách činila cca ,- Kč. Ke dni 9. února 2004 zůstalo zatím nezaplaceno ,- Kč. To představuje 106 pokut, z nichž část se uhrazuje průběžně formou splátek. Neuhrazené pokuty se budou dále vymáhat právní cestou. Proti rozhodnutím o pokutě ve správním řízení v dopravě bylo podáno 11 odvolání, která byla ve všech případech zamítnuta a potvrzena nadřízeným odvolacím orgánem Krajským dopravním úřadem. Ing. Ivan Lístek, vedoucí odbor Stavby pro bydlení v roce 2003 Odbor výstavby a územního plánování zdejšího MěÚ pověřený výkonem státní správy stavebního úřadu má ze zákona povinnost předkládat Českému statistickému úřadu údaje o realizované výstavbě ve své územní působnosti. Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejzajímavější seznámit čtenáře Novin KR s údaji o počtech bytů, pro které byla vydána povolení ke stavbám (tj. stavby pro bydlení) a následně též s údaji o vydaných povoleních k užívání jmenovaného charakteru staveb v rámci územní působnosti stavebního úřadu. V roce 2003 byla stavebním úřadem vydána stavební povolení pro realizaci celkem 37 bytů, z toho se jednalo o 23 rodinných domů, ostatních 14 bytů vzniklo změnami Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje. Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ (tj. nástavbou, přístavbou nebo stavebními úpravami) stávajících bytových nebo nebytových staveb. Vydáním kolaudačních rozhodnutí bylo do užívání uvedeno 31 bytů, přičemž 17 bytů z tohoto počtu představují rodinné domy a 14 bytů opět vzniklo změnami stávajících bytových nebo nebytových staveb. Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru výstavby a ÚP Upozornění podnikatelům! Zákonem č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, došlo ke změně živností volných týkajících se oboru výroby konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů např. i studenou cestou (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) na živnost koncesovanou s názvem Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledn a a p o d n i k a te l j e p ov i n e n v te r m í n u do 31. prosince 2004 požádat o udělení koncese. V případě, že tak neučiní živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byly dosud provozovány činnosti výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů zanikají k Pro vydání potřebné koncese musí podnikatel doložit doklady odborné způsobilosti v souladu se živnostenským zákonem, doklady dle 3a odst. 3 zákona o lihu a sdělit adresu provozovny včetně doložení dokladu o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně. Bližší informace poskytne MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad. Hana Pokorná, vedoucí odboru OŽÚ Noviny královédvorské radnice Přijetí obecně závazných vyhlášek Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém 8. zasedání dne přijalo usnesením č. 107/ ZM a 108/ ZM novely obecně závazných vyhlášek, a to č. 4/2003 Požární řád města Dvůr Králové nad Labem a č. 5/2003 O místních poplatcích. Vyhlášky jsou umístěny na úřední desce MěÚ a Jan Černík, odbor VVS Rozvoj podnikatelského prostředí Královédvorska Tématické setkání firem a podnikatelů královédvorské oblasti s představiteli města a Regionální hospodářské komory, kterého se zúčastní také krajský radní p. Klíma, se uskuteční v pátek dne od 9.30 hod v zasedací síni MěÚ Dvůr Králové n. L Hospodářský rozvoj, prosperita, vytváření nových pracovních míst a podmínek pro podnikání, to vše je předmětem zájmu a potřebné spolupráce orgánů místní samosprávy a podnikatelské sféry. Zejména v souvislosti se vstupem do EU se významně změní podmínky pro podnikání, bude nutné vyrovnat se s některými novými skutečnostmi a respektovat některá odlišná pravidla, ale současně se pro naše firmy otevírají i nové významné možnosti. Velké objemy finančních prostředků ve strukturálních fondech EU mají přispět jak k rozvoji podnikání tak infrastruktury měst a obcí. Spolupráce a úzká součinnost orgánů místní samosprávy s podnikatelskou sférou je základním předpokladem pro hospodářský a společenský rozvoj území. V rámci setkání bude představen společný projekt komory a Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým jsou tzv. Informační místa pro podnikatele /IMP/. První oblastní kancelář projektu byla na území bývalého trutnovského okresu zprovozněna od v budově dřívějšího Okresního úřadu, o dalších kancelářích v městech pověřených výkonem státní správy se uvažuje v průběhu tohoto roku. Úkolem pracovišť IMP je poskytovat nejširší podnikatelské veřejnosti informace zejména o podmínkách působnosti v rámci EU a státních podporách rozvoje podnikání, kterými jsou úvěrové programy, příspěvky na certifikaci, půjčky pro začínající podnikatele a další. Zejména pro zprostředkování obchodních kontaktů slouží databáze hospodářské komory AXIS. Neustále se rozšiřující databáze v současnosti obsahující přes firem nejrůznějšího zaměření, představuje velmi účinnou možnost jak získat podnikatelské partnery zejména ze zahraničí v rámci EU, ale i mimo ni. Velkou výhodou databáze je, že údaje o své firmě může účastník průběžně aktualizovat. Bližší informace podnikatelům a zájemcům o zahájení podnikání poskytuje: IMP Trutnov: tel , , mail: budova býv. Okr. úřadu, Horská 5, Trutnov. Jednatelství RHK SvČ Vrchlabí: tel , , mail: Nádražní 472, areál Labit, Vrchlabí. strana 5

6 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ V Y H L A Š U J E, v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na pracovní místo odborné referentky (referenta) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu Druh práce a místo výkonu práce odborná referentka (referent) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu, T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem*. Platová třída odpovídající druhu práce dle platných předpisů Předpoklady pro vznik pracovního poměru - fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jakoby nebyla odsouzena), ovládání jednacího jazyka. Další požadavky pro vznik pracovního poměru: Středoškolské vzdělání (na úseku stavebním výhodou), znalost zákona o obcích a zákona o krajích, znalost právních předpisů v oblasti stavebního práva, organizační schopnosti, technické myšlení, schopnost rozhodování, výkonnost, práce s PC, řidičský průkaz skupiny B, praxe ve stavebnictví vítána. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické spojení. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do na adresu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám tajemníka, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, obálku označit VŘ odbor VÚP - neotevírat. Předpokládaný nástup do pracovního poměru po upozornění - jedná se PP na dobu určitou zástup za rodičovskou dovolenou!!! Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. * Podrobnější informace poskytne Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP Pečovatelská služba Města Dvora Králové nad Labem Kdo je zřizovatelem: Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Jiřím Rainem, starostou Komu je určena: Starobním důchodcům a dospělým s vážným zdravotním postižením, rodinám, ve kterých se narodila více jak trojčata. Jaké služby poskytujeme a cenová dostupnost: Práce spojené s udržováním domácnosti 50,-Kč/hod. Nákupy, nutné pochůzky 15,-Kč Dovoz obědů 8,-Kč Praní prádla, včetně žehlení, v naší prádelně 25,-Kč/kg Běžné úkony osobní hygieny (ranní hygiena, pomoc při oblékání, pomoc 15,-Kč/úkon při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při použití WC Pedikúra 50,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 0,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v našem středisku osobní hygieny 0,-Kč Dohled nad dospělým občanem 50,-Kč/hod. Doprovod na vyšetření, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, 40,-Kč/hod. pomoc při denních zájmových či pracovních aktivitách Jednoduché ošetřovatelské úkony 15,-Kč/den Komu se poskytuje Pečovatelská služba zdarma: Sociálně potřebným občanům, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let Kde se poskytuje Pečovatelská služba: Ve Dvoře Králové nad Labem a jeho spádových obcích, v domácnostech klientů, v Domech s pečovatelskou službou, ve Středisku osobní hygieny. Časová dostupnost: Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu celý den s výjimkou nočních hodin. Kde nás můžete zastihnout: Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, El. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové n. L. Telefon: , Mobil: (dostupný 24 hodin v krizových situacích). Vedoucí Pečovatelské služby: Marcela Janečková Komunitní plánování se stále rozvíjí Ve dnech 28. a se konaly další schůzky pracovních skupin řešících problematiku v sociální oblasti na Královédvorsku. Na schůzku skupiny neorganizovaná mládež přijal pozvání Mgr. Robert Černý, pracovník odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje, který informoval o činnosti nízkoprahových zařízení (NPZ). NPZ jsou zaměřena na děti a mládež, které nemají zájem o jiné aktivity nebo nemohou provozovat činnost, o kterou by jinak zájem měly. Do NPZ se nevyžaduje pravidelná docházka, není třeba vyplňovat žádné formuláře k přijetí, návštěvy jsou zdarma. Nezbytné je poskytnout k této činnosti chráněný prostor, který má svá pravidla. Tato služba chybí nejen ve Dvoře Králové n/l, ale i v obcích. Ty by uvítaly zajišťovat tuto službu ve spolupráci s NPZ zřízeným ve městě. Na další jednáni byla přizvána ředitelka ZŠ Komenského Mgr. Jitka Pojarová, která s podobným nápadem přišla již dříve, avšak jeho realizace doposud nebyla uskutečněna, především z důvodu chybějících financí. ZŠ Komenského nabízí k tomuto účelu strategicky velmi výhodné místo ve středu města, což by bylo vhodné i pro žáky dojíždějící z okolních obcí. Klub by měl dát prostor především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým ve věku let. Klub by fungoval i o prázdninách. Na těchto prioritách se shodli všichni zúčastnění. O potřebě tohoto zařízení bude dále jednáno ze zástupci Města. Dále bude s vedením Města jednáno o potřebě rozšířit terénní pečovatelskou službu do obcí ve spádovém území. Dalším krokem by mělo být jednání se starosty obcí, zmapování objemu služeb a konkrétních potřeb občanů. Pro občany, kteří se dostanou do tíživé životní situace je od otevřena v prostorách místní fary Občanská poradna, kterou provozuje Farní Charita. PhDr. Lelková z organizace Most k životu v Trutnově, informovala o poskytování mediační služby v rámci poradenské činnosti jejich organizace, která spočívá v mimosoudním vyřešení vztahu možnost písemné dohody potvrzené právničkou aj. Služba je poskytována po dohodě i občanům Královédvorska. Pro zdravotně postižené občany našeho regionu schází v nabídce služeb denní stacionář. Tato služba umožňuje určitý čas na odpočinek rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena, a to formou přechodného pobytu v sociálním zařízení. Zařízení tohoto typu funguje v Trutnově, přijímá klienty i z Královédvorska. Podmínkou je docházka do stacionáře minimálně třikrát v týdnu, což je pro rodiny časově i finančně náročné. Další společná schůze pracovních skupin se bude konat na konci února. Bližší informace, návrhy či připomínky volejte na telefon nebo ujte na Kateřina Pištorová, odbor ŠKS strana 6

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov ( dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.04.2005 337/2005 72. RM V a) bere na vě d o m í informaci o soudním sporu, b) p o t v r z u j e procesní

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace. Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 339/2009 ze dne 22.9.2009

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2017 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení

Více

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle 5 odst. 1 a 2 zákona e. 106/1999

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více