NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění"

Transkript

1 NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na návštěvě v DPS V úterý se v prostorách Domu s pečovatelskou službou uskutečnilo příjemné setkání představitelů Města s obyvateli DPS i s kolektivem pracovníků zabezpečující terénní sociální služby v našem městě. Pozvání přijali oba místostarostové Mgr. Edita Vaňková a Mgr. Vasil Biben, dále tajemnice úřadu JUDr. Simona Motlová, vedoucí odboru VVS Jan Černík, vedoucí odboru ŠKS Mgr. Dušan Kubica s pracovnicemi odboru zabezpečujícími administrativní výkon PS Milena Bláhová a Kateřina Pištorová, vedoucí odboru SMM Mgr. Miroslav Vojtíšek s pracovníkem odboru odpovědným za správu budovy - Jiří Janeček. Všichni zúčastnění přivítali možnost prohlédnout si některé byty a seznámit se s provozem, klady a zápory tohoto jednoznačně velmi důležitého zařízení. Nutno říci, že každá nová stavba řeší větší či menší problémy, ale ty by neměly překrýt důvod této stavby, a ten byl v tomto případě jednoznačně naplněn. Vzhledem ke stárnutí populace bude jistě takovýchto staveb přibývat. Samozřejmě není možné se zavděčit stoprocentně všem, ale jak Pečovatelská služba, tak Město jako instituce, se snaží o co nejlepší Foto: D. Kubica přístup ke starým a tělesně postiženým spoluobčanům. Troufám si říci, že je to na naší práci a vztahu ke klientům znát. Je dobré občas si alespoň pro sebe připomenout, jaká péče se poskytovala v minulosti a jakých změn v kvalitě doznala nyní. Snad se potom dočkáme i většího společenského ocenění i ze strany klientů a jejich rodin. Diskuse se ukázala velmi hodnotnou a určitě byla přínosem do života lidí bydlících v DPS, kteří se dočkali odpovědí na své nejasnosti od těch nejkompetentnějších osob. Odpoledne bylo ukončeno hudbou ve stylu country v podání pana Jandy a zpěvačky paní Vítové. Chtěla bych jim velmi poděkovat za příjemný závěr odpoledne. Marcela Janečková, vedoucí PS Pečovatelská služba Města Dvora Králové n. L. Pečovatelská služba (PS) je terénní sociální službou umožňující starým a těžce zdravotně postiženým spoluobčanům setrvávat ve svém domácím prostředí bez nutnosti odcházet do domova důchodců či jiného ústavního zařízení jenom proto, že se jim nemá kdo postarat o domácnost, zajistit léky, podat jídlo, převázat bolavou nohu Vzhledem ke zrychlujícímu se tempu stárnutí naší populace má PS nezastupitelné místo v naší společnosti. Na straně 6 jsme pro vás připravili tabulku s informacemi o nabízených službách. Jedná se o rámcově psané úkony, neboť každý člověk má jiné problémy a požadavky, s každým žadatelem je jeho situace řešena individuálně, ustanoven je individuální plán péče o jeho osobu i domácnost. Marcela Janečková, vedoucí PS Rada města odhlasovala zlevnění vody Hlavním programem 37. Rady města ze dne bylo stanovení výše vodného a stočného na rok Po pětihodinovém jednání s firmou VaK spol. s r. o. - provozovatelem vodovodů a kanalizací a firmou Tiba a. s. - vlastníkem čističky odpadních vod, rada neakceptovala návrh zástupce a majitele firmy VaK na zvýšení vodného a stočného o 2,08 Kč bez DPH na téměř 50Kč/m 3. Poprvé od uzavření smlouvy z roku 1994, tedy po 10-ti letech, byl odhlasován těsnou většinou protinávrh na snížení vodného a stočného o cca 2,50 Kč. Ze současných 47,50 na 45,0 Kč včetně DPH, z toho vodné ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné včetně čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m 3. Takto schválený dodatek ke smlouvě byl dne předán zástupcem Města Dvůr Králové n. L. firmě VaK spol. s r. o k odsouhlasení. V současné době (17. 2.) však provozovatel tento dodatek nepodepsal a žádá si nové jednání. Rada města Výběr z obsahu čísla Výběr z usnesení Zastupitelstva města a Rady města Základní informace o Městě Dvůr Králové nad Labem Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Pokuty téměř za milion Novinky v Městské knihovně Slavoj Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Výběr z jednání Zastupitelstva města a Rady města Dvůr Králové nad Labem Kompletní informace naleznete na úřední desce městského úřadu a na 9. USNESENÍ ZM ze dne ZM bere na vědomí zpracovaný podkladový materiál v časové řadě let 1998 až 2003 ve formě tabulek Přehledu vývoje úvěrů Města Dvora Králové n/l, Vývoje ukazatele dluhové služby a Přehledu dotací pro Město Dvůr Králové n/l. ZM schvaluje stanovení limitu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Dvora Králové nad Labem do výše maximálně 1/3 původního Zastupitelstvem města Dvora Králové nad Labem schváleného rozpočtu města pro daný kalendářní rok, ruší dosavadní platnost bodu 3. usnesení 2. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne a bodu 5) usnesení 3. zasedání MZ Dvora Králové n/l ze dne ZM schvaluje návrh zadání změny č. 5 územního plánu města DKn/L vč. přílohy č. 1 vyplývající z projednání návrhu zadání v předloženém znění, schvaluje další procesní postup pořizování a projednávání změny č. 5 územního plánu města DKn/L, a to zpracování přímo návrhu bez konceptu řešení v souladu s ustanovením 17 odst. 2 vyhlášky č.135/ 2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. ZM schvaluje zapracování záměru Š. Harwota do změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem za účelem výstavby jednoho RD na p.p.č. 263/4 a 72/1 v k.ú. Zboží u Dvora Králové. ZM schvaluje zapracování záměru R. a B. Vojtěchových do změny č. 4 územního plánu města DKn/L ve smyslu změny funkčního využití plochy na p.p.č. 1873/25, 1875/2 resp. st.p.č.1344/1 v k.ú. DKn/L na SV (smíšené území všeobecné). ZM neschvaluje žádost Martina Mynáře, DKn/L, o úhradu dlužné částky ,- Kč (pokuta dle rozhodnutí odboru výstavby a ÚP č.j.: výst.d2386/sa/2002/sg) v pravidelných měsíčních splátkách 1000,- Kč. ZM schvaluje vyplacení příspěvku 7,8% na opravy domu čp v ul. Roháčova novým vlastníkům manželům MUDr. Zbyňkovi a MUDr. Reno Vobořilovým, Hradec Králové, v celkové výši Kč ,- dle platných pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města v době prodeje domu čp ZM schvaluje změnu části textu usnesení č. 131/ ZM, která spočívá v opravě čísla bytové jednotky: byt č. 1677/31 v ul. nábř. Benešovo na byt č. 1677/32 v ul. nábř. Benešovo. ZM ukončuje účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L, a Karla Komárka, DKn/L. ZM bere na vědomí korespondenci adresovanou ZM za období od minulého jednání. ZM neschvaluje zapracování dalších případných záměrů změn územního plánu města. ZM neschvaluje návrh na změnu Zásad pro privatizaci fondu v majetku města a Dodatku č. 2 v čl. V odst. 6 ve smyslu, že finanční příspěvek nebude vyplácen. 37. USNESENÍ RM ze dne RM souhlasí se zasláním žádosti o dotaci na vodovod Lipnice na Ministerstvo zemědělství a se zasláním žádosti o dotaci na kanalizaci Lipnice na Státní fond životního prostředí. RM schvaluje dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi pronajímatelem tj. Město DKn/L a nájemcem tj. Vodovody a kanalizace, spol. s r.o., DKn/L: nájemné ve výši 7,2 mil. Kč, vodné vč. DPH ve výši 18,31 Kč/m 3, stočné vč. čištění na ČOV a DPH ve výši 26,69 Kč/m USNESENÍ RM ze dne Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje vypovězení stávajících Servisních a materiálových smluv s fy MINOLTA, vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření servisní a materiálové smlouvy pro zajištění provozu reprografické techniky, obeslání uchazečů: H-Benefit, spol. s r. o.,třebechovice pod Orebem, KONICA MINOLTA, Brno, Miroslav Píša PICOP, Vysoká nad Labem, TACO Chrudim, Chrudim, PUŠ, spol. s r.o., DKn/L, KANCEL, spol. s r.o., Hradec Králové. Odbor majetkoprávní RM vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp. 463 se st.p.č. 165 dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. RM ukládá vedoucí odboru MP přepracovat Pravidla pro pronajímání nebytových prostor, pro určení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem nebytových prostor. Odbor rozpočtu a financí RM neschvaluje ZŠ 5. květen pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku - sněhové frézy fy Partner SB 270 v ceně ,- Kč z investičního fondu školy. Odbor rozvoje a investic RM bere na vědomí výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení výběrového řízení (veřejné zakázky) na zhotovitele (zhotovení) stavby Přístavba a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem Podharti, 2. stavba a schvaluje pořadí nabídek následovně: 1. místo BAK, a.s., Trutnov, 2. místo MARATONSTAV, a.s., Úpice, 3. místo MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 4. místo Stavební firma Bořek-Pavel Bořek, DKn/L, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města podpisem této SOD za podmínky přidělení dotace městu ve výši 70% investičního nákladu stavby, ukládá vedoucí odboru RAI připravit uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem ve lhůtě do 30ti dnů od uplynutí zadávací lhůty v případě přidělení dotace městu, ukládá vedoucí odboru RAI zrušit výběrové řízení v celém rozsahu v případě, že městu nebude přidělena dotace v termínu dle bodu c), ukládá vedoucí odboru RAI informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení. RM schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na zhotovitele stavby: Rekonstrukce komunikace, chodníků a VO ulice Poděbradova ve Dvoře Králové n/l : 1. Stavební firma Bořek Pavel Bořek, DKn/L, 2. Stavební firma MAVL, spol. s r.o., DKn/L, 3. COLAS CZ, a.s.hradec Králové, 4. NOVOSTAV, spol. s r.o., Hradec Králové, 5. STAVREMO, spol. s r.o., Hradec Králové Třebeš. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domu s pečovatelskou službou (DPS) dle předloženého návrhu. RM schvaluje Pravidla pro zařazení občanů do Domova penzionu pro důchodce dle předloženého návrhu. RM stanovuje zástupcem za Město DKn/L pro komunitní plánování místostarostku Mgr. Editu Vaňkovou, bere na vědomí ukončení prací Soni Vachkové na komunitním plánování a jmenuje koordinátorem komunitního plánování referentku odboru ŠKS Kateřinu Pištorovou. RM schvaluje navržené členy konkurzní komise a jmenuje Mgr. Editu Vaňkovou, Václava Vodochodského a Mgr. Dušana Kubicu členy konkurzní komise za zřizovatele, pověřuje funkcí tajemníka konkurzní komise Hanu Petrášovou. RM pověřuje vedoucího odboru RAF Ing. Martina Plecháče najít prostředky na finanční krytí projektu rekonstrukce půdního prostoru Městské knihovny Slavoj ve výši ,- Kč, pověřuje vedoucího odboru SMM Mgr. Miroslava Vojtíška řešit ve spolupráci s ředitelkou knihovny Mgr. Lenkou Antošovou rekonstrukci půdního prostoru Městské knihovny Slavoj. Kancelář starosty města RM doporučuje ZM ukončit účinnost usnesení ve věci volby do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové na období let Ing. Ireny Kejzlarové, DKn/L a Karla Komárka, DKn/L s tím, že žádost o volbu bude neprodleně postoupena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Různé RM schvaluje zakoupení tibetské vlajky a vyvěšení dne na budově MěÚ připomenutí 45. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. strana 2

3 39. USNESENÍ RM ze dne Městská nemocnice RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Romana Chaloupky na předsedu a člena představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Jiřího Raina, schvaluje stanovy Městské nemocnice a. s. DKn/L v předloženém znění, jmenuje členem představenstva Městské nemocnice a. s. DKn/L Ing. Miroslava Vávru, CSc., pověřuje starostu, aby jménem města jako jediného akcionáře realizoval změny dle schváleného usnesení, ukládá vedoucí odboru RAI v součinnosti s ředitelem Městské nemocnice Ing. M. Vávrou, CSc. připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele skiaskopického přístroje, ukládá vedoucí odboru RAI prověřit možnosti přestavby kuchyně a jídelny v Městské nemocnici. Odbor všeobecné vnitřní správy RM schvaluje nákup lodního motoru Mercury JET 40EO vč. montáže konzole řízení od firmy Marine Eguipment s r. o., Nové Město nad Metují. Odbor majetkoprávní RM bere na vědomí ukončení řádné inventarizace majetku Města DKn/L dle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 6 odst. 3 za rok 2003 a Zápis Hlavní inventarizační komise při Městském úřadu DKn/L ze dne RM bere na vědomí informaci o následujících uvolněných bytových jednotkách: č. 212 v čp. 1618, Spojených národů, DKn/L, č. 222 v čp. 1073, Heydukova, DKn/L, č. 412 v čp. 2962, E. Krásnohorské, DKn/L, č. 252 v čp. 463, Rooseveltova, DKn/L. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje podle 9 odst. 3 zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších doplnění a předpisů pro své zřízené níže uvedené příspěvkové organizace nahrazení funkce vlastního útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé tohoto zákona. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: ZŠ Podharť, Máchova 884, DKn/L, ZŠ Komenského, ul. Komenského 795, DKn/L, ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, DKn/L, ZŠ 5. května, ul. 23. října, DKn/L, ZŠ Schulzovy sady, ul. Školní 1235, DKn/L, MŠ Drtinova, ul. Drtinova 1444, DKn/L, ZŠ R. A. Dvorského, Legionářská 407, DKn/L, MŠ E.Krásnohorské, E. Krásnohorské 2428, DKn/L, Školní jídelna, ul. Školní 2433, DKn/L, ZUŠ, Legionářská 407, DKn/L, Hankův dům, nám Odboje 299, DKn/L, Městská knihovna Slavoj, Tylova 512, DKn/L, Městské lesy, Raisova 2824, DKn/L, Technické služby, Seifertova 2936, DKn/L. Technické služby města RM bere na vědomí plnění úkolu 1446c)/ RM ředitelem TSm, který se týká zpracování pravidel pro pronájem smuteční síně v hřbitovní kapli včetně stanovení ceny za jeden obřad, schvaluje doplnění statutu TSm DKn/L následovně: v článku č. IV se doplňuje pronájem nebytových prostor, ukládá právníkovi města zpracovat dodatek ke statutu a zřizovací listině organizace TSm DKn/L ve výše uvedeném znění. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM bere na vědomí vyhodnocení nabídek na provedení nezávislého auditu v ZŠ Strž a souhlasí se sestaveným pořadím nabídek podle výsledků hodnocení: 1. O-CONSULT s r. o., Liberec, 2. c. k. audit, s r. o., Rychnov n/k, 3. EIS Ing. Karel Novák, Lanškroun, 4. ECO s r. o., Tábor, 5. C. P. A. Audit, s r. o., Liberec, a pověřuje provedením nezávislého auditu za rok 2002, zaměřeného na doplňkovou (hospodářskou) činnost v ZŠ Strž, auditorskou firmu O CONSULT s r. o., Liberec, pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou O-CONSULT s r. o., Liberec. RM pověřuje ředitelku Hankova domu organizací Majálesu 2004, ukládá ředitelce Hankova domu předložit scénář majálesu vč. návrhu finančního krytí do ,- Kč. Poslanecká kancelář Mgr. Robina Böhnische V zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (v přízemí) otevřel ve čtvrtek 29. ledna 2004 v 17 hodin svou pobočku poslanecké kanceláře poslanec ČSSD Parlamentu České republiky Mgr. Robin Böhnisch. Poslanec Böhnisch je členem ústavně právního výboru a mandátního a imunitního výboru. Úřední den: čtvrtek Mimo týdny kdy plenárně zasedá Poslanecká sněmovna a mimo výborového týdne. Termín návštěvy v kanceláři ve Dvoře Králové n. L. je lepší si potvrdit telefonicky v Trutnově nebo u asistenta Jaroslava Špačka Přehled volných termínů bude k dispozici u místostarosty Mgr. Vasila Bibena. Bližší informace: telefon (Praha): , telefon a fax (Trutnov): Starosta města Ing. Jiří Rain při slavnostním otevření poslanecké kanceláře Mgr. Robina Böhnische. Představitelé vedení města a BAK a. s. při otevírání přístavby ZŠ Podharť. Foto: D. Kubica Foto: P. Janoušek strana 3

4 Základní informace o Městě Dvůr Králové n/l. Město Dvůr Králové nad Labem je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek. Je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Bylo mu přiděleno IČ: Město Dvůr Králové nad Labem spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Při výkonu samostatné působnosti se řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Dvůr Králové nad Labem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon. Město ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán města jako svou přenesenou působnost. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vykonává přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Organizační strukturu Města Dvůr Králové nad Labem tvoří orgány města a organizační složky města. Město může zřizovat příspěvkové organizace jako právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Orgány Města Dvůr Králové n/l. jsou: zastupitelstvo města - rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města v záležitostech, vyjmenovaných v zákoně o obcích, rada města - je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon., starosta - zastupuje město navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích, městský úřad - v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; dále vykonává přenesenou působnost (státní správu) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce; rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona., zvláštní orgány města - komise, jimž byl svěřen výkon přenesené působnosti a městská policie - orgán města, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou. Organizační složky města vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele a nejsou účetní jednotkou. Tuto formu svého hospodaření volí město pro takové činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné a nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci města. Organizačními složkami Města Dvůr Králové nad Labem jsou -Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem a Penzion domov pro důchodce Dvůr Králové nad Labem. Příspěvkové organizace Města Dvůr Králové nad Labem: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem Městské kulturní zařízení Hankův dům Technické služby města Dvůr Králové nad Labem Městské lesy Dvůr Králové nad Labem Základní škola 5. května Základní škola Komenského Základní škola Podharť Základní škola R. A. Dvorského Základní škola Schulzovy sady Základní škola Strž Mateřská škola Drtinova Mateřská škola Elišky Krásnohorské Základní umělecká škola Školní jídelna Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k městu nebo jeho orgánům je možno na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, na adrese Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka č.p. 38, PSČ Podání je možno učinit osobně nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti města, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna městského úřadu, umístěná na uvedené adrese. Podání, u něhož není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možno rovněž zastal na ovou adresu Rozhodnutí při výkonu státní správy se zasílá na doručenku poštou všem účastníkům řízení, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru, který žádost vyřizuje. Rozhodnutí orgánu města v samostatné působnosti obdrží žadatel písemně poštou, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru nebo v samostatném oddělení kanceláře starosty. Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor města. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Organizační struktura MěÚ Dvůr Králové nad Labem sídlo: náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , IČ: starosta: Ing. Jiří Rain místostarostové: Mgr. Vasil Biben a Mgr. Edita Vaňková tajemník: MěÚ: JUDr. Simona Motlová úřední hodiny: pondělí 8,00-17,00 a středa 8,00-17,00 Organizační strukturu MěÚ Dvůr Králové nad Labem tvoří: - Samostatné oddělení kontroly a interního auditu (KIA) - Samostatné oddělení kanceláře starosty města (STM) - Samostatné oddělení kanceláře tajemníka úřadu (TAJ) - Odbor všeobecné vnitřní správy (VVS) - Odbor rozpočtu a financí (RAF) - Odbor majetkoprávní (OMP) - Odbor rozvoje a investic (RAI) - Odbor správy majetku města (SMM) - Odbor výstavby a územního plánování (VÚP) - Odbor životního prostředí (OŽP) - Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) - Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP) - Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) strana 4

5 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru MěÚ, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník MěÚ. Proti rozhodnutí odborů MěÚ a strážníků Městské policie Dvůr Králové nad Labem při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. V loňském roce byly uloženy pokuty za 970 tisíc korun Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Dvoře Králové n/l společně s finančním odborem vyhodnotil přehled vyřešení dopravních přestupků za rok Z něho vyplynulo, že odbor dopravy a silničního hospodářství evidoval a zpracoval za období loňského roku 594 přestupků. 501 jich bylo vyřešeno pokutou, z toho navíc v 75-ti případech uložením zákazu činnosti (řízení motorového vozidla apod.). Dalších 18 přestupků bylo v 6-ti případech řešeno napomenutím a ve 12-ti případech zastavením řízení. Celková částka uložená na pokutách činila cca ,- Kč. Ke dni 9. února 2004 zůstalo zatím nezaplaceno ,- Kč. To představuje 106 pokut, z nichž část se uhrazuje průběžně formou splátek. Neuhrazené pokuty se budou dále vymáhat právní cestou. Proti rozhodnutím o pokutě ve správním řízení v dopravě bylo podáno 11 odvolání, která byla ve všech případech zamítnuta a potvrzena nadřízeným odvolacím orgánem Krajským dopravním úřadem. Ing. Ivan Lístek, vedoucí odbor Stavby pro bydlení v roce 2003 Odbor výstavby a územního plánování zdejšího MěÚ pověřený výkonem státní správy stavebního úřadu má ze zákona povinnost předkládat Českému statistickému úřadu údaje o realizované výstavbě ve své územní působnosti. Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejzajímavější seznámit čtenáře Novin KR s údaji o počtech bytů, pro které byla vydána povolení ke stavbám (tj. stavby pro bydlení) a následně též s údaji o vydaných povoleních k užívání jmenovaného charakteru staveb v rámci územní působnosti stavebního úřadu. V roce 2003 byla stavebním úřadem vydána stavební povolení pro realizaci celkem 37 bytů, z toho se jednalo o 23 rodinných domů, ostatních 14 bytů vzniklo změnami Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komisí učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny MěÚ a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města, odporují-li zákonu nebo jinému právnímu předpisu, lze podat ústně či písemně podnět na pozastavení tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR, a to prostřednictvím KÚ Královéhradeckého kraje. Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s 32 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ (tj. nástavbou, přístavbou nebo stavebními úpravami) stávajících bytových nebo nebytových staveb. Vydáním kolaudačních rozhodnutí bylo do užívání uvedeno 31 bytů, přičemž 17 bytů z tohoto počtu představují rodinné domy a 14 bytů opět vzniklo změnami stávajících bytových nebo nebytových staveb. Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru výstavby a ÚP Upozornění podnikatelům! Zákonem č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, došlo ke změně živností volných týkajících se oboru výroby konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů např. i studenou cestou (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) na živnost koncesovanou s názvem Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledn a a p o d n i k a te l j e p ov i n e n v te r m í n u do 31. prosince 2004 požádat o udělení koncese. V případě, že tak neučiní živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž základě byly dosud provozovány činnosti výroba konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů zanikají k Pro vydání potřebné koncese musí podnikatel doložit doklady odborné způsobilosti v souladu se živnostenským zákonem, doklady dle 3a odst. 3 zákona o lihu a sdělit adresu provozovny včetně doložení dokladu o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k provozovně. Bližší informace poskytne MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor obecní živnostenský úřad. Hana Pokorná, vedoucí odboru OŽÚ Noviny královédvorské radnice Přijetí obecně závazných vyhlášek Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém 8. zasedání dne přijalo usnesením č. 107/ ZM a 108/ ZM novely obecně závazných vyhlášek, a to č. 4/2003 Požární řád města Dvůr Králové nad Labem a č. 5/2003 O místních poplatcích. Vyhlášky jsou umístěny na úřední desce MěÚ a Jan Černík, odbor VVS Rozvoj podnikatelského prostředí Královédvorska Tématické setkání firem a podnikatelů královédvorské oblasti s představiteli města a Regionální hospodářské komory, kterého se zúčastní také krajský radní p. Klíma, se uskuteční v pátek dne od 9.30 hod v zasedací síni MěÚ Dvůr Králové n. L Hospodářský rozvoj, prosperita, vytváření nových pracovních míst a podmínek pro podnikání, to vše je předmětem zájmu a potřebné spolupráce orgánů místní samosprávy a podnikatelské sféry. Zejména v souvislosti se vstupem do EU se významně změní podmínky pro podnikání, bude nutné vyrovnat se s některými novými skutečnostmi a respektovat některá odlišná pravidla, ale současně se pro naše firmy otevírají i nové významné možnosti. Velké objemy finančních prostředků ve strukturálních fondech EU mají přispět jak k rozvoji podnikání tak infrastruktury měst a obcí. Spolupráce a úzká součinnost orgánů místní samosprávy s podnikatelskou sférou je základním předpokladem pro hospodářský a společenský rozvoj území. V rámci setkání bude představen společný projekt komory a Ministerstva průmyslu a obchodu, kterým jsou tzv. Informační místa pro podnikatele /IMP/. První oblastní kancelář projektu byla na území bývalého trutnovského okresu zprovozněna od v budově dřívějšího Okresního úřadu, o dalších kancelářích v městech pověřených výkonem státní správy se uvažuje v průběhu tohoto roku. Úkolem pracovišť IMP je poskytovat nejširší podnikatelské veřejnosti informace zejména o podmínkách působnosti v rámci EU a státních podporách rozvoje podnikání, kterými jsou úvěrové programy, příspěvky na certifikaci, půjčky pro začínající podnikatele a další. Zejména pro zprostředkování obchodních kontaktů slouží databáze hospodářské komory AXIS. Neustále se rozšiřující databáze v současnosti obsahující přes firem nejrůznějšího zaměření, představuje velmi účinnou možnost jak získat podnikatelské partnery zejména ze zahraničí v rámci EU, ale i mimo ni. Velkou výhodou databáze je, že údaje o své firmě může účastník průběžně aktualizovat. Bližší informace podnikatelům a zájemcům o zahájení podnikání poskytuje: IMP Trutnov: tel , , mail: budova býv. Okr. úřadu, Horská 5, Trutnov. Jednatelství RHK SvČ Vrchlabí: tel , , mail: Nádražní 472, areál Labit, Vrchlabí. strana 5

6 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ V Y H L A Š U J E, v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na pracovní místo odborné referentky (referenta) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu Druh práce a místo výkonu práce odborná referentka (referent) Odboru VÚP na úseku samosprávných činností, Programu obnovy venkova a stavebního úřadu, T. G. Masaryka č. p. 38, Dvůr Králové nad Labem*. Platová třída odpovídající druhu práce dle platných předpisů Předpoklady pro vznik pracovního poměru - fyzická osoba, občan ČR, popř. cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jakoby nebyla odsouzena), ovládání jednacího jazyka. Další požadavky pro vznik pracovního poměru: Středoškolské vzdělání (na úseku stavebním výhodou), znalost zákona o obcích a zákona o krajích, znalost právních předpisů v oblasti stavebního práva, organizační schopnosti, technické myšlení, schopnost rozhodování, výkonnost, práce s PC, řidičský průkaz skupiny B, praxe ve stavebnictví vítána. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické spojení. Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: do na adresu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, k rukám tajemníka, T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, obálku označit VŘ odbor VÚP - neotevírat. Předpokládaný nástup do pracovního poměru po upozornění - jedná se PP na dobu určitou zástup za rodičovskou dovolenou!!! Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů. * Podrobnější informace poskytne Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP Pečovatelská služba Města Dvora Králové nad Labem Kdo je zřizovatelem: Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené Ing. Jiřím Rainem, starostou Komu je určena: Starobním důchodcům a dospělým s vážným zdravotním postižením, rodinám, ve kterých se narodila více jak trojčata. Jaké služby poskytujeme a cenová dostupnost: Práce spojené s udržováním domácnosti 50,-Kč/hod. Nákupy, nutné pochůzky 15,-Kč Dovoz obědů 8,-Kč Praní prádla, včetně žehlení, v naší prádelně 25,-Kč/kg Běžné úkony osobní hygieny (ranní hygiena, pomoc při oblékání, pomoc 15,-Kč/úkon při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při použití WC Pedikúra 50,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce 0,-Kč Celková koupel včetně umytí vlasů v našem středisku osobní hygieny 0,-Kč Dohled nad dospělým občanem 50,-Kč/hod. Doprovod na vyšetření, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, 40,-Kč/hod. pomoc při denních zájmových či pracovních aktivitách Jednoduché ošetřovatelské úkony 15,-Kč/den Komu se poskytuje Pečovatelská služba zdarma: Sociálně potřebným občanům, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let Kde se poskytuje Pečovatelská služba: Ve Dvoře Králové nad Labem a jeho spádových obcích, v domácnostech klientů, v Domech s pečovatelskou službou, ve Středisku osobní hygieny. Časová dostupnost: Pečovatelská služba je poskytována 7 dní v týdnu celý den s výjimkou nočních hodin. Kde nás můžete zastihnout: Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, El. Krásnohorské 2962, Dvůr Králové n. L. Telefon: , Mobil: (dostupný 24 hodin v krizových situacích). Vedoucí Pečovatelské služby: Marcela Janečková Komunitní plánování se stále rozvíjí Ve dnech 28. a se konaly další schůzky pracovních skupin řešících problematiku v sociální oblasti na Královédvorsku. Na schůzku skupiny neorganizovaná mládež přijal pozvání Mgr. Robert Černý, pracovník odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje, který informoval o činnosti nízkoprahových zařízení (NPZ). NPZ jsou zaměřena na děti a mládež, které nemají zájem o jiné aktivity nebo nemohou provozovat činnost, o kterou by jinak zájem měly. Do NPZ se nevyžaduje pravidelná docházka, není třeba vyplňovat žádné formuláře k přijetí, návštěvy jsou zdarma. Nezbytné je poskytnout k této činnosti chráněný prostor, který má svá pravidla. Tato služba chybí nejen ve Dvoře Králové n/l, ale i v obcích. Ty by uvítaly zajišťovat tuto službu ve spolupráci s NPZ zřízeným ve městě. Na další jednáni byla přizvána ředitelka ZŠ Komenského Mgr. Jitka Pojarová, která s podobným nápadem přišla již dříve, avšak jeho realizace doposud nebyla uskutečněna, především z důvodu chybějících financí. ZŠ Komenského nabízí k tomuto účelu strategicky velmi výhodné místo ve středu města, což by bylo vhodné i pro žáky dojíždějící z okolních obcí. Klub by měl dát prostor především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým ve věku let. Klub by fungoval i o prázdninách. Na těchto prioritách se shodli všichni zúčastnění. O potřebě tohoto zařízení bude dále jednáno ze zástupci Města. Dále bude s vedením Města jednáno o potřebě rozšířit terénní pečovatelskou službu do obcí ve spádovém území. Dalším krokem by mělo být jednání se starosty obcí, zmapování objemu služeb a konkrétních potřeb občanů. Pro občany, kteří se dostanou do tíživé životní situace je od otevřena v prostorách místní fary Občanská poradna, kterou provozuje Farní Charita. PhDr. Lelková z organizace Most k životu v Trutnově, informovala o poskytování mediační služby v rámci poradenské činnosti jejich organizace, která spočívá v mimosoudním vyřešení vztahu možnost písemné dohody potvrzené právničkou aj. Služba je poskytována po dohodě i občanům Královédvorska. Pro zdravotně postižené občany našeho regionu schází v nabídce služeb denní stacionář. Tato služba umožňuje určitý čas na odpočinek rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena, a to formou přechodného pobytu v sociálním zařízení. Zařízení tohoto typu funguje v Trutnově, přijímá klienty i z Královédvorska. Podmínkou je docházka do stacionáře minimálně třikrát v týdnu, což je pro rodiny časově i finančně náročné. Další společná schůze pracovních skupin se bude konat na konci února. Bližší informace, návrhy či připomínky volejte na telefon nebo ujte na Kateřina Pištorová, odbor ŠKS strana 6

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov ( dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název: Obecní úřad Všeradov 2. Důvod a způsob založení: Obec Všeradov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více