1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2."

Transkript

1 1

2 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL ZAPOJENÍ EXPERTNÍCH ODBORNÍKŮ AKTUALIZACE SPL ANALÝZA ÚZEMÍ MAS HODNOCENÍ ÚZEMÍ ZDROJE ÚZEMÍ PRO REALIZACI SPL SWOT ANALÝZA VYMEZENÍ SWOT ANALÝZY METODIKA SWOT ANALÝZY STRATEGIE PRIORITY A CÍLE ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ A PRIORIT ZAPOJENÍ INOVAČNÍCH PRVKŮ FINANČNÍ PLÁN INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ PARTNERSTVÍ MAS HISTORIE MAS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY SPL VZTAH K OBYVATELSTVU OTEVŘENOST MAS ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE ZKUŠENOSTI LEADER PŘÍJEMCE SPOLUPRÁCE ORGANIZACE A ZDROJE MAS ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZDROJE MAS PRO ČINNOSTI SPOJENÉ S REALIZACÍ SPL ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY REGISTRACE PROJEKTU ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ REALIZAČNÍ ČÁST KONTROLA ČINNOSTI MAS ARCHIVACE MONITORING VYHODNOCENÍ SPL PROPAGACE MAS ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ ZAPOJENÍ VYMEZENÝCH SKUPIN MEZI ČLENY MAS ÚČAST VYMEZENÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN V ORGÁNECH MAS EXISTENCE PRACOVNÍCH SKUPIN ZAMĚŘENÝCH NA VYMEZENOU PROBLEMATIKU

3 1. Žadatel/předkladatel SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obecně prospěšná společnost IČ: Sídlo společnosti: Hanušovice, Hlavní č.p.137, PSČ Telefon: Bankovní spojení žadatele: web: Číslo účtu: / Základní údaje o území Počet obcí: 46 Počet obyvatel k : Rozloha v km 2 : 672,12 Hustota obyvatel na km 2 : 75,0 3. Zpracování SPL MAS 3.1. Způsob zpracování SPL MAS Strategický plán LEADER pro MAS Horní Pomoraví o.p.s. byl postupně sestavován od února roku 2008 v souvislosti se změnami, kterými MAS Horní Pomoraví o.p.s. prošla, ovšem podklady pro SPL byly připravovány již v roce 2007 v souvislostí s tvorbou Integrované strategie území (ISÚ) a úspěšnou realizací programu LEADER ČR 2007 na území MAS. Od počátku roku 2008 dochází v MAS Horní Pomoraví o.p.s. k námluvám s MAS Zábřežsko o.p.s., které vrcholí 1.července 2008 faktickým spojením obou místních akčních skupin, které již dlouhodobě spolupracovaly (podrobněji v kap. 4.2, 7.1.). Paralelně probíhá v této době školení členů MAS a pracovní skupiny k tvorbě SPL, slaďování původních záměrů obou částí území a hledání nosných pilířů rozvoje sjednoceného území, které se staly základem pro nasměrování jednotlivých Fichí SPL. Tvorba SPL následně probíhá pod vedením Programového výboru za spolupráce sekretariátu MAS a zapracováním doporučení Výběrové komise. Strategický plán LEADER byl sestaven za účasti členů a partnerů MAS Horní Pomoraví o.p.s. a také za účasti široké veřejnosti, vzhledem ke skutečnosti, že vychází z Integrovaných strategií území Horního Pomoraví a mikroregionu Zábřežsko. Zatímco obě Integrované strategie území (ISÚ) byly zpracovány externími firmami, přičemž se dbalo na zapojení veřejnosti a účast významných aktérů v pracovních skupinách při jejich tvorbě (využití metod: dotazníkových šetření, veřejných projednávání, práce pracovních skupin a prezentace výstupů veřejnosti s možností připomínkování), Strategický plán LEADER byl sestaven členy a zaměstnanci MAS jako strategický dokument, který je nedílnou součástí ISÚ a promítá v sobě možnosti financování priorit ISÚ z Programu rozvoje venkova. Obrázek č.1: Znázornění vazby na strategické dokumenty v území: 3

4 Na tvorbě Strategického plánu LEADER se tak podílel především Programový výbor MAS Horní Pomoraví o.p.s., který je složen poměrně ze zástupců všech tří sektorů neziskové organizace, podnikatelé a zástupci obcí a zároveň také poměrně zastupuje celé území sjednocené MAS. Nad dodržováním formální struktury dokumentu a harmonogramem prací pak bděli zaměstnanci MAS a expertní spolupracovníci projektový tým. Zodpovědným orgánem za sestavení Strategického plánu LEADER je Programový výbor MAS (předseda Ing. Luděk Hatoň) a Ing. Anna Bartošová ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER byl vytvářen dle osnovy Pravidel PRV pro opatření IV.I.I. Místní akční skupina a dle principů projektového řízení programování, partnerství, koncentrace, doplňkovosti, monitorování a vyhodnocování. Strategický plán byl předán k projednání na setkáních všech členů - Pléna MAS v úterý Strategický plán byl schválen na veřejném jednání členů MAS dne Aktualizace Strategického plánu byla schválena na jednání Správní rady dne a jednání Pléna dne Způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL Obsahové zaměření SPL bylo postupně vytvářeno na jednáních široké členské základny MAS, přičemž náměty byly čerpány z Integrovaných strategií území MAS za využití metod: jednání pracovních týmů / vč. Programového výboru využití metod komunitního plánování: veřejná projednávání, práce v pracovních skupinách dotazníková šetření elektronické hlasování expertní práce manažerů: statistická šetření, studium dokumentů a využití Zásobníku projektových námětů interní hodnocení SPL x externí expertní hodnocení SPL Pracovní setkání k tvorbě SPL byla otevřená - mohl se jich účastnit jakýkoliv člen MAS, také nečlenové subjekty z regionu, které významně ovlivňují jeho rozvoj, či subjekty, které jednání zajímala. Informace o tvorbě SPL byly také zveřejňovány na webových stránkách MAS Horní Pomoraví o.p.s., kde se objevily informace o jednáních, výstupech z jednáních, ale probíhalo také hlasování o tématech fichí SPL. Jednání k SPL proběhla v termínech: 1) jednání starostů MAS Horní Pomoraví 2) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Zábřeh) 3) jednání členů MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice) 4) jednání Programového výboru (Hanušovice) 5) jednání Programového výboru (Zábřeh) 6) jednání Programového výboru (Hanušovice) 7) jednání Programového výboru (Zábřeh) 8) společné jednání Programového výboru a Výběrové komise (Hanušovice) 9) jednání pléna MAS předání SPL k projednání všem členům MAS (Hanušovice) 10) jednání Výběrové komise (Zábřeh) 11) jednání pléna MAS schválení SPL na veřejném jednání členů MAS 3.3. Zapojení expertních odborníků V rámci tvorby SPL nebylo využito externích zpracovatelských firem, SPL bylo zpracováváno členy MAS a bylo využito expertních interních zdrojů MAS, vedle členů Programového výboru mají na tvorbě SPL podíl: Projektový tým: Ing. František Winter, projektový manažer Ing. Anna Bartošová, projektový manažer Ing. Renata Baslerová, projektový manažer Ing. Miroslav Buchta, ekonomický poradce Ing. Petra Vojtková - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - akreditovaný poradce Ministerstvem zemědělství (pro ekologické zemědělství) - předseda Národní sítě MAS ČR - člen správní rady Národní observatoře venkova o.p.s. - člen Předsednictva Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje - místopředseda Svazu PRO-BIO ČR a správce regionálního centra Jeseníky - absolvent kurzu ÚZPI - vzdělávání manažerů MAS - absolvent mezinárodního kurzu: Training of European Partnership Animators - poradce v ekologickém zemědělství - ekonom, účetní - manažer pro SPL Externí poradenství pro tvorbu SPL MAS Horní Pomoraví o.p.s. poskytli: - lektor a poradce v oblasti rozvoje venkova - zkušenosti s prací v organizacích: SPOV, NOV, Národní síť rozvoje venkova - člen správní rady NOV o.p.s. 4

5 3.4. Aktualizace SPL Aktualizace dokumentu vychází z potřeby střednědobého hodnocení Strategického plánu Leader V harmonii s přírodou. Aktualizace má za cíl posoudit: Efektivitu do jaké míry bylo dosaženo cílů Účinnost nejlepší vztah mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky Vhodnost intervence míru, do jaké se cíle intervence vztahují k potřebám regionu Aktualizace SPL reaguje také na postupné změny v pravidlech Programu rozvoje venkova a zahrnuje nová pravidla pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. aktuálně platná. Smyslem aktualizace bylo zefektivnit směřování podpory ve 2.polovině plánovacího období , tedy podpora v letech Aktualizovaný dokument byl schválen na jednání Správní rady Pléna MAS dne Aktualizace SPL v roce 2012 vyplynula zejména z požadavků Programového výboru na změnu plánované alokace na jednotlivé Fiche s ohledem na skutečný stav čerpání a zájmu žadatelů o jednotlivé Fiche v průběhu realizace SPL V harmonii s přírodou. Smyslem aktualizace je zefektivnit směrování podpory ke konci plánovacího období. 4. Analýza území MAS 4.1. Hodnocení území Hodnocení území vychází ze stávajících strategických dokumentů: název dokumentu zpracovatel, rok zpracování Marketingová studie regionální značky "JESENÍKY originální produkt " K.R.A.P. Klub pro rozvoj Horního Pomoraví, prosinec 2010 Aktualizace Situační analýzy území Integrované strategie rozvoje regionu MAS Horní Pomoraví Julie Zendulková, prosinec 2009 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví CpKP Střední Morava;2007 Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období Marketingová studie cestovního ruchu CpKP Střední Morava;2007 m-ark,2006 Strategie rozvoje cestovního ruchu Enterprice, plc.; 2005 Územní energetická koncepce Mikroregionu Zábřežsko ENERGOS, Ing. Baručák; Geografické vymezení a charakter krajiny Obrázek č. 2: Mapa území MAS Horní Pomoraví Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. je situováno v severovýchodní části České republiky a tvoří západní část okresu Šumperk. Západní hranice MAS sousedí s okresem Ústí nad Orlicí (kraj Pardubický) a částečně Svitavy. MAS Horní Pomoraví je na severu vymezena hranicí s Polskem. Místní partnerství se rozkládá na území celkem 46 obcí: Bohdíkov, Bohuslavice, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Drozdov, Dubicko, Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Malá Morava, Nemile, Olšany, Písařov, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Staré Město, Sudkov, Svébohov, Šlégrov, Štíty, Vikantice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole. Území MAS zahrnuje 2 mikroregiony Svazek obcí Regionu Ruda a Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko + samostatné obce v severní části území MAS. 5

6 Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny hor pak patří k nejchladnějším oblastem v republice (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotou 0,9 C). Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich floristické bohatosti Životní prostředí Relativně vysoká kvalita životního prostředí vyplývá z nadprůměrného zastoupení zeleně a lesních porostů. V regionu se nachází Evropsky významné lokality a také chráněné ptačí oblasti. Region MAS tvoří převážně podhorská krajina s průměrnou nadmořskou výškou 347 m.n.m.. Jedná se o mírně zvlněnou a bohatě zalesněnou krajinu ve střední části regionu a postupně na sever pak přechází v táhlé zaoblené hřbety vrchovin a jesenického podhůří. Charakter oblasti dotváří hluboce zaříznutá údolí řek Morava a jejích přítoků Krupé, Branné, Březné a Moravské Sázavy. Kvalita vod v regionu patří k nejlepším v České republice. Severní část území se nachází převážnou částí v oblasti CHKO Jeseníky. Nachází se zde oblasti NATURA Cenou oblastí je také přírodní park Březná. Obrázek č.3: Zvláště chráněná území Tabulka č.1: Lokality NATURA 2000 Obrázek č.4: Přírodní park Březná název lokality kód rozloha Chrastický hadec CZ ,96 ha Králický Sněžník CZ ,29 ha Pod Rudým vrchem CZ ,85 ha Poláchovy stráně CZ ,02 ha Výří skály CZ ,31 ha Žďár CZ ,03 ha Branná - hrad CZ ,68 ha Hanušovice - kostel CZ ,03 ha Ruda nad Moravou CZ ,24 ha štola Mařka CZ ,32 ha Přírodní park Březná patří mezi významné přírodní lokality Zábřežska, nachází se v povodí říčky Březná a je charakteristický výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná geologicky, geomorfologicky i paleontologicky. Téměř na celém území Horního Pomoraví platí speciální režim hospodaření blízký přírodě. Region je charakteristický velkým počtem ekologicky hospodařících zemědělců. V regionu působí celkem 105 zemědělských subjektů (číslo zahrnuje velká družstva i drobné samostatně hospodařící rolníky), z toho je 34 vedeno v režimu ekologických zemědělců, což tvoří 32% z celkového počtu hospodařících subjektů. Charakter krajiny a stav životního prostředí patří k největším hodnotám regionu. Na tyto oblasti jsou také zaměřeny priority MAS, která se v rámci Fichí: č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj č.3 Atraktivní venkov č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu č.8 Venkovská turistika zaměřila také na: - modernizaci regionální zemědělské a potravinářské produkce ve prospěch kvalitních regionálních produktů a služeb s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí (zavedení systému znační místních produktů, údržba venkovské krajiny, ekologizace zemědělství) - diverzifikace ekonomických aktivit na venkově (zatraktivnění venkovské krajiny agroturistika) - šetrná venkovská turistika, budování tematických stezek 6

7 Socioekonomická charakteristika území Tabulka č.2: Počet obyvatel obcí k , rozloha a hustota obyvatel v obcích MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Obec Počet obyvatel Rozloha km 2 Hustota obyvatel Bohdíkov ,22 53,0 Lesnice 641 7,34 87,3 Bohuslavice 510 3,97 128,5 Leština ,24 245,2 Branná ,56 20,1 Lukavice ,21 80,3 Bratrušov ,54 54,1 Malá Morava ,27 8,2 Brníčko 631 8,48 74,4 Nemile 648 5,52 117,4 Bušín 419 8,59 48,8 Olšany ,48 173,1 Drozdov ,7 24,8 Písařov ,85 37,2 Dubicko ,84 137,8 Postřelmov ,6 336,4 Hanušovice ,81 91,8 Postřelmůvek 321 4,02 79,9 Horní Studénky 358 7,24 49,4 Rájec 480 4,91 97,8 Hoštejn 432 1,82 237,4 Rohle ,56 36,0 Hrabová 569 8,12 70,1 Rovensko 790 7,42 106,5 Hynčina ,45 7,9 Ruda nad Moravou ,02 105,2 Chromeč 593 5,49 108,0 Staré Město ,3 22,2 Jakubovice 199 7,92 25,1 Sudkov ,94 231,0 Janoušov 50 3,06 16,3 Svébohov 426 6,15 69,3 Jedlí 690 9,93 69,5 Šléglov 36 7,18 5,0 Jestřebí 602 8,69 69,3 Štíty ,93 68,4 Jindřichov ,71 25,9 Vikantice 80 10,04 8,0 Kamenná 536 5,12 104,7 Vyšehoří 223 3,47 64,3 Kolšov 771 3,71 207,8 Zábřeh ,58 404,0 Kopřivná ,86 23,3 Zborov 228 3,16 72,2 Kosov 316 5,47 57,8 Zvole 821 6,63 123,8 zdroj: CELKEM ,12 75 Region je charakteristický existencí obcí s vysokou hustotou obyvatel v jižní části regionu, zpravidla u páteřních komunikací, ale také velkým zastoupením sídel, jejichž hustota obyvatel klesla pod 50 obyvatel na km 2, či dokonce pod 10 obyvatel na km Skupiny obcí dle počtu obyvatel Region je tvořen celkem 46 obcemi, přičemž 37% z nich jsou obce pod 500 obyvatel a až 74% jsou obce ve velikostní kategorii pod obyvatel, pouze jedno město (Zábřeh) se přibližuje k hranici 14 tis. obyvatel. Tabulka č.3: Velikostní skupiny obcí Velikostní kategorie obcí MAS Horní Pomoraví o.p.s. obce do 500 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad obyvatel Graf č.1: Obce MAS Horní Pomoraví dle počtu obyvatel (není zobrazeno město Zábřeh) V malých podhorských obcích jsou vážné infrastrukturální nedostatky, a to jak v oblasti technické infrastruktury, tak v oblasti občanské vybavenosti (viz. SWOT analýza). V obcích dochází k úbytku mladých lidí, kteří odchází do měst nejen za prací, ale také za vyšší kvalitou bydlení a vážně se tu projevuje problém stárnutí obyvatelstva a nedostatečného sociálního zázemí venkova. Nedostatečná dopravní dostupnost také ovlivňuje výši nezaměstnanosti v obcích. V rámci SPL se na řešení této problematiky soustředí Fiche č.4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby a Fiche č.9 Venkov místo pro život. 7

8 Ekonomický potenciál Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel v MAS Horní Pomoraví byl , tedy téměř 50% z celkového počtu obyvatel regionu. Tabulka č..4: Ekonomická aktivita obyvatel a míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Obec EAO k Počet uchazečů o práci k Obec EAO Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti k (v %) k (v %) Bohdíkov ,9 Lesnice Bohuslavice ,3 Leština ,5 Branná ,1 Lukavice ,7 Bratrušov ,3 Malá Morava ,8 Brníčko ,7 Nemile ,3 Bušín ,8 Olšany ,1 Drozdov ,9 Písařov ,5 Dubicko ,8 Postřelmov ,3 Hanušovice ,5 Postřelmůvek ,5 Horní Studénky ,7 Rájec Hoštejn ,4 Rohle ,9 Hrabová ,6 Rovensko ,4 Hynčina ,4 Ruda n.mor ,6 Chromeč Staré Město ,6 Jakubovice ,1 Sudkov ,1 Janoušov ,4 Svébohov ,8 Jedlí ,6 Šléglov ,3 Jestřebí ,5 Štíty ,4 Jindřichov ,5 Vikantice Kamenná ,2 Vyšehoří ,3 Kolšov ,2 Zábřeh ,6 Kopřivná Zborov ,3 Kosov ,5 Zvole ,1 zdroj: CELKEM ,9 Míra nezaměstnanosti v regionu oproti původnímu dokumentu SPL s daty k stoupla o 6%! Navzdory cílené podpoře v rámci rozvoje venkova způsobila celková ekonomická situace v oblasti výrazný nárůst nezaměstnanosti ve všech obcích regionu. Téměř ve všech obcích regionu překračuje nezaměstnanost 10% a v regionu je i obec s 50% nezaměstnaností. Význam vzniku pracovních míst v aktualizovaných Fichích bude tedy zachován a posílen Ekonomická aktivita - podíl zastoupení hospodářských odvětví v regionu Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době kvantitativně významnou roli, přežívají však ve formě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků, soustředících se především na kvalitu produkce. Tabulka č.5: Zastoupení hospodářských odvětví v regionu Graf č. 2: Procentuální zastoupení odvětví Odvětví Zastoupení v % Zemědělství, lesnictví, rybolov 12 Průmysl 28 Služby 60 Zdroj: 8

9 Nezaměstnanost Nezaměstnanost v území je z velké části spojena s dopravní dostupností lokality, a tak lze pozorovat, že obce při páteřních komunikacích mají srovnatelnou míru nezaměstnanosti s celorepublikovým průměrem, ale obce v podhorských oblastech řeší problém s několikanásobně vyšší mírou nezaměstnanosti, přesahující dokonce hranici 20%, v obci Vikantice dosahuje dokonce 50%. Podmínky pro rozvoj ekonomických činností na území MAS Horní Pomoraví jsou ztížené, oblast je kritickou z hlediska dopravní dostupnosti, informačních a telekomunikačních technologií, přísunu informací obecně, možnosti dalšího vzdělání. V rámci rozvoje ekonomických činností v regionu klademe důraz na kvalitu, specifickou produkci, tradiční činnosti, šetrný přístup k životnímu prostředí a snahu o zvýšení úrovně technologické vyspělosti. Z celkového počtu nezaměstnaných tvoří 8,2% absolventi škol, tedy věkové skupiny do 30 ti let, kteří pokud nezískají práci v regionu odchází z venkova do velkých měst. Z tohoto počtu je pak až 60% dívek. Graf č. 3: Míra nezaměstnanosti v regionu (počet obcí) Vzdělanostní struktura Vzdělanostní struktura v regionu Horního Pomoraví je ovlivněna skutečností, že po druhé světové válce přicházeli do obcí pracovat především dělnické profese do zemědělského, lesnického a průmyslového odvětví. Nejvyšším procentem jsou tak zastoupeni lidé bez maturity a následně také lidé pouze se vzděláním základním. Poměrně snadno dostupné je v regionu úplné střední vzdělání (21,7% obyvatel s maturitou) a lidé s vysokoškolským vzděláním zde tvoří pouze 5% obyvatelstva, což je také způsobeno nedostatečnými možnostmi jejich pracovního uplatnění. Vysoké procento nezaměstnanosti v některých obcích je způsobeno nedostatečnou flexibilitou pracovních sil, neschopností přizpůsobit se novým profesním trendům a nedostupností možnosti průběžného vzdělávání a získávání nových znalostí a zkušeností. Graf č. 4: Vzdělanostní struktura v regionu Fiche SPL jsou z velké části zaměřeny na podporu podnikatelů z těchto tradičních oborů, s cílem modernizace jejich činnosti a zvýšení hodnoty jejich produkce např. zavedením regionálního značení produkce, zaručující vysokou kvalitu výrobku a šetrnost produktu či služby k životnímu prostředí, dále podporují diverzifikaci ekonomických činností na venkově, podporují zaměstnanost a zvyšování vzdělanosti. Fiche č.1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu; č.2 Zakládání podniků a jejich rozvoj; č.3 Atraktivní venkov; č.6 Vzdělávání a informace; č.7 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu a. č.8 Venkovská turistika Kvalita života - občanská vybavenost regionu Ve většině obcí regionu je mateřská škola. Chybí pouze v osmi převážně nejmenších obcích Hynčině, Vyšehoří, Zborově a Jakubovicích, Branné, Kopřivné, Šléglově, Vikanticích. Ve městě Zábřeh je mateřských škol pět. Úplnou devítiletou základní školu mají kromě třech škol v Zábřehu také Štíty, Sudkov, Rohle, Postřelmov, Dubicko, Hanušovice, Ruda nad Moravou a Staré Město. Základní školu s prvním stupněm (pět ročníků) mají ve šestadvaceti obcích. Bez základní školy je 11 obcí - Drozdov, Hynčina, Kosov, Vyšehoří, Zborov, Jakubovice, Branná, Kopřivná, Malá Morava, Šléglov, Vikantice. 9

10 Každá obec s výjimkou Hynčiny, Kamenné, Šléglova a Vikantic má na svém území knihovnu, některé obce také ve svých místních částech. Ve většině obcí se nachází sakrální stavba kostel, kaplička apod. a drtivá většina z nich disponuje kulturním zařízením. V Hanušovicích, Starém Městě, Leštině, Zábřehu a Postřelmově jsou stálá kina, Bohdíkově, Rudě nad Moravou, Zborově a Drozdově přírodní amfiteátry. V regionu jsou pouze 2 muzea a to ve Starém Městě a Městské Muzeum v Zábřehu. V Zábřehu se také nachází galerie, druhou bychom nalezli v Rovensku. Koupališť a bazénů je v regionu pět, tři v Zábřehu, jedno ve Zborově a jedno v Rudě nad Moravou. Děti mají prostor pro volnočasové aktivity ve institucích pro volný čas dětí a mládeže v Postřelmově a v Zábřehu. Sportovní vyžití je možné na 77 hřištích, 39 tělocvičnách (i školních) a v 30 dalších sportovních zařízení určených pro sport. Sociální péče je v regionu zastoupena desíti subjekty, z toho pět je ve městě Zábřeh. Jedná se o čtyři domy s pečovatelskou službou a tři domovy pro důchodce. Domov důchodců je ještě v Postřelmově, Štítech a v Hanušovicích. Dům s pečovatelskou službou je také v Postřelmově, Starém Městě a v Jindřichově. Dům sociální péče, kde je poskytována péče o klienty s Alzheimerovou chorobou se nachází v Jedlí. V naprosté většině obcí působí neziskové organizace zaměření: - sport: fotbal, florbal, volejbal, TJ Sokol, Automotoklub, Červený kříž, lyžování, cykloturistika, turistika, tenis, jezdectví - sociální organizace: Charita, Fond ohrožených dětí, Dětský svět, Na paloučku, K2 senioři, děti - kulturní spolky: gymnastky, taneční soubory, herecké soubory, recesistické soubory Kvalita života - kulturní dění, tradice, atraktivity území Společenský život ve venkovských obcích regionu je navzdory nedostatečné vybavenosti velmi pestrý, především v letních měsících, kdy mohou akce probíhat ve venkovních areálech. Organizátoři těchto aktivit jsou v naprosté většině neziskové organizace působící v obcích, případně obce samotné. Mezi pravidelně se opakující akce v obcích patří: Sport: Kultura: Ostatní: - Minimaraton Sněžník - Obroviny odkaz Obra Drásala - pochovávání basy - Tažní koně - soutěž - Pivní slavnosti (Chromeč, Zábřeh) - slet/pálení čarodějnic - přechod suchou nohou přes koupaliště - festival Best pohoda fest Leština - stavění / kácení máje - sjezd ze sněžné stráně (Vyšehoří) - Anenská pouť Staré Město - plesy, poutě, hody, jarmarky - sjezd z Vyšehorských Drah - Vánoční rozjímání na návsi - lyžování na trávě Branná (306 obyvatel) - vernisáže v galerii Kafé v Rovensko (731 obyv.) - splavování řeky Moravy - Branná fest rockový festival na netradičních plavidlech - Bioslavnosti Také samotná Místní akční skupina pořádá Den Horního Pomoraví, a 2 mikroregiony působící na území své Dny mikroregionů. Obrázky č. 5-10: Fotodokumentace z akcí MAS Den Miroregionu Zábřežsko 2005 Pekařovská pouť 2007 Prezentace MAS na Bioslavnostech 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Kolštejnský okruh, Branná 2008 Den Horního Pomoraví 2008 Více na 10

11 Významné akce nadregionálního významu tradiční sudový volejbalový turnaj se zahraniční účastí (Horní Studénky; 351 obyvatel) Svatoanenská pouť v Hoštejně (450 obyvatel) Pivní slavnosti Pivovaru HOLBA a.s. Hanušovice (3 377 obyvatel) účast až návštěvníků Tradiční harmonikářská přehlídka ve Svébohově (441 obyv.; rok ročník) Rampušák cyklomaraton Štíty Závody v Acrobatparku olympijského vítěze Aleše Valenty Festival Welzlování, Klikův festival, Sraz a výstava historických vozidel, jarmarky Zábřeh Kolštejnský okruh závod historických motorek (Branná; 306 obyvatel) Tradice, zvyky, folklor Území Horního Pomoraví je z velké části územím bývalých Sudet, tzn. historické vazby byly na většině území z velké části zpřetrhány a historický odkaz se zde oživuje velmi obtížně, přesto na území působí několik spolků, které se o tuto činnost zajímají a pořádají akce, které připomínají dějiny území široké veřejnosti: dětský folklorní soubor Markovička Folklor Severní Hané a folklorní soubor Markovice Divadelní spolek Václavov z Václavova Tradiční Pekařovská pouť Atraktivity v území Historické atraktivity Zřícenina hradu Brníčko-postaveno 1356, opuštěno 1513 (hrad byl založen v 1. ½ 14. století pány z Otaslavic). Zřícenina Nového hradu u Hanušovic z počátku 14.století Zřícenina hradu Hoštejn z ½ 13 století Ambity kostela v Horních Studénkách Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky s mumiemi (1592) památka I. Kategorie kaple, kostely, boží muka v jednotlivých obcích pozůstatky lidové architektury některé domy v obcích Kovárna z ½ 19. století (stále v provozu) ve Svébohově Městská památková zóna Štíty Historická budova věznice z r Štíty Budova cihelny technická památka Štíty Dům Pod podloubím je zřejmě nejstarší zachovaný měšťanský dům v Zábřehu. Pochází z 2. poloviny 16. století Bývalá Rychta v Hanušovicích Hrad a zámek Kolštejn Obrázky č : Fotodokumentace atraktivit regionu Nový Hrad u Hanušovic Staroměstsko Kralický Sněžník Lidová architektura - Svébohov Přírodní atraktivity Chráněná plocha s názvem Leštinské tůně. Přírodní rezervace Pod Trlinou se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko Leštiny Přehrada Nemilka Sudkovský rybník Vodní nádrž/ přehrada Dolní Bušínov Přírodní park Březná v povodí říčky Březné, ochrana významných lokalit a biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, dále i lokalit významných geologicky, geomorfologicky, paleontologicky apod. Naučná stezka Pasák v Branné 11

12 Ovšem obce v podhůří Jeseníků žijí z turismu především v zimě, díky lyžařům v těchto měsících je ale akcí méně, vzhledem k stavu občanské vybavenosti zastaralým tělocvičnám, kulturním domům a další. Část SPL je věnována také oblasti tradic, spolkové činnosti a cestovnímu ruchu. Podpora cestovního ruchu není sama o sobě nosnou strategií rozvoje území, ale má podnítit především diverzifikaci zemědělských činností a propojení zážitků z regionu s možností konzumace místních produktů, je doplňkovou činností, která přirozeně vyplývá ze stávajících možností a umožňuje toto odvětví služeb v budoucnu v regionu stabilizovat. Rozvoj spolkové činnosti je však pro život tohoto venkovského regionu nezbytný, pro jeho obyvatele je kompenzací za možnosti městského životního stylu, podporuje aktivní trávení volného času a sociální vazby na venkově. Tradiční venkovský obraz dotváří památky místního významu, které mohou být mnohdy také cílem návštěvníků obcí. Památky spoluvytváří ráz obce, návsi případně nejbližšího okolí obcí. Oblast je podporována v rámci Fichí č.3 Atraktivní venkov, č.5 Tradiční venkov zachování kulturního dědictví venkova, č.8 Venkovská turistika a z hlediska občanské vybavenosti také Fiche č. 4 Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Důvod výběru daného území Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. v dnešní podobě vzniklo spojení dvou Místních Partnerství: MAS Zábřežsko o.p.s. a MAS Horní Pomoraví o.p.s., zánikem MAS Zábřežsko k MAS Zábřežsko o.p.s. vznikla na území Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko (30 obcí) a přidaly se k ní následně obce Písařov a Jakubovice jedná se o území, které je také kromě 4 obcí vymezeno obcí s rozšířenou působností Zábřeh a dlouhodobě tu probíhala z hlediska správy území spolupráce, která přerostla v partnerství i v oblasti realizace konkrétních projektů (Cyklotrasy mikroregionu Zábřežska, Územní energetická koncepce mikroregionu Zábřežska, ). MAS Horní Pomoraví o.p.s. vznikla na území 10 obcí v okolí města Hanušovice a postupně se přidaly další 4 obce s regionem sousedící. Jedná se o obce, které dlouhodobě řeší podobné problémy (od r.1997 po povodních se potřeba spolupráce v údolí řeky Moravy zvýraznila). V současné době jsou to obce, které nemají příliš zkušeností s realizací projektů financovaných z evropských fondů a přivítaly možnost zajištění společného projektového řízení na úrovni regionu. Obě území následně začala spolupracovat prostřednictvím zástupců obcí a také manažerů obou místních akčních skupin. MAS se staly partnery a rozvoj území v další práci koordinovaly. Obě MAS získaly v roce 2007 prostředky na realizaci svých Záměrů z programu LEADER ČR postup administrace již pak probíhal v rámci společného sekretariátu spolupráce manažerů, docházelo k přenosu informací a tvorbě společných projektů. Při tvorbě Integrovaných strategií obou území (Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví ; Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období , zpracovatel CpKP Střední Morava) v roce 2007 vznikla situace, kdy výstupy priority strategií byly natolik podobné, že zástupci obou MAS začali uvažovat o možnosti sloučení, což zefektivní využití především lidských zdrojů, ale také technického zázemí a vědomostního kapitálu. Sloučením obou území bylo vytvořeno efektivně fungující místní partnerství, jedná se o poměrně rozsáhlé území, a tak zůstaly zachovány 2 kanceláře (Zábřeh, Hanušovice), aby měli členové MAS blízko ke svým manažerům. Obě kanceláře jsou v pravidelném kontaktu a postupy společně koordinují. Od dochází z úsporných důvodů k uzavření kanceláře v Zábřehu, veškerá činnost bude nadále provozována v sídle MAS v Hanušovicích Shodné či styčné charakteristiky území kvalitní životní prostředí, nádherná krajina, kvalitní zemědělská půda, velké zastoupení lesů v regionu velký počet zemědělských subjektů hospodařících v režimu ekologického zemědělství zaměření producentů na kvalitní produkci, šetrnou k životnímu prostředí aktivní spolkový život v obcích, aktivní spolupráce starostů existence velkého počtu památek místního významu celé území spadá do Euroregionu Glacensis možnost příhraniční spolupráce Česko Polsko oblast podhůří Jeseníků - ne příliš atraktivní z hlediska cestovního ruchu (ve srovnání s centry Jeseníků) neexistence místní atraktivity nadregionálního významu, speciálního místního produktu či služby 12

13 slabá vazba na tradice a historii území, zpřetrhané vazby v období II.světové války (Sudety) velký počet malých venkovských obcí nedostatečná občanská vybavenost v případě její existence, morálně i funkčně zastaralá (stavby 70.let) nízký stupeň vzdělanosti obyvatel, nedostatečné využívání informačních a komunikačních technologií nesoulad kvalifikačních schopností obyvatel regionu a požadavků pracovního trhu (zánik tradičních průmyslových odvětví v regionu) Zvláštnosti území kvalitní životní prostředí, nádherná krajina, kvalitní zemědělská půda, velké zastoupení lesů v regionu příhraniční poloha regionu (hranice s Polskem) velký počet zemědělských subjektů hospodařících v režimu ekologického zemědělství existence Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO zaměření producentů na kvalitní produkci, šetrnou k životnímu prostředí sídlo společnosti PRO-BIO s.r.o. ve Starém Městě, která je také zpracovatelem místních produktů v kvalitě BIO Rozvoj regionu tak na základě výstupů z ISÚ, SWOT analýzy a zaměření Fichí směřujeme do kvalitní produkce (výrobky i služby), která je doprovázena také kvalitním životním prostorem obyvatel v obcích (infrastruktura i kultura), doprovázena zvyšováním vzdělanosti a rozšiřováním ekonomických činností na venkově, tak aby byly podnikatelské subjekty stále méně závislé na sezónních výkyvech (prodeje, návštěvnost) a dotační politice zemědělským subjektům Zdroje území pro realizaci SPL Lidské zdroje Pro realizaci SPL existuje v území dostatečná kapacita lidských zdrojů, a to jak z hlediska řízení realizace SPL, tak z hlediska absorbční kapacity dostatečného počtu žadatelů, kteří jsou schopni připravit a realizovat vlastní rozvojové projekty. V území realizují své projekty vedle MAS také obce, podnikatelé (zemědělští i nezemědělští), neziskové organizace a také školská a sociální zařízení kteří v rámci MAS spolupracují Program LEADER ČR 2007 realizovaný na území MAS Horní Pomoraví o.p.s. prokázal, že existuje dostatečná kapacita možných předkladatelů projektů, což MAS eviduje také prostřednictví Databáze projektových záměrů. Tabulka č..6: Databáze projektových záměrů dle žadatelů žadatel celkové náklady v Kč počet projektů obce , neziskové organizace ,00 37 podnikatelé ,00 25 z toho zemědělci ,00 16 projekty celkem , Lidské zdroje MAS V rámci MAS Horní Pomoraví působí management MAS složený z: Zaměstnanci MAS: - Ing. Anna Bartošová - projektový manažer SPL, školený poradce ÚZPI, ředitelka organizace - Mgr. Olga Špiková - projektový manažer SPL - Ing. Petra Vojtková- projektový manažer SPL Ing. Lenka Krobotová - projektový manažer SPL - Lenka Raušová - účetní SPL - Andrea Merčáková - admin. pracovník SPL - Ing. Hana Olejníková - projektový manažer SPL Externí spolupracovníci: Ing. Barbora Balcárková - projektový manažer PaedDr. Božena Sojáková - projektový manažer, školený poradce ÚZPI - Ing. Renata Baslerová- projektový manažer SPL, poradce v ekol. Zemědělství - Barbora Hubíková projektový manažer SPL Expertní členové MAS: - Ing. František Winter: projektový manažer, školený poradce ÚZPI,poradce v ekolog.zemědělství, předseda NS MAS ČR - Ing. Přemysl Čech: poradce v ekolog.zemědělství, člen prezidia Společnosti mladých agrárníků ČR - Ing. Miroslav Buchta: ekonomický poradce, ekonom, účetní 13

14 - Václav Jokl: správce počítačové sítě, webmaster a grafik Lidské zdroje Obcí Obce Horního Pomoraví v letech neprokázaly dostatečnou připravenost na využívání strukturálních fondů a čerpání dotací bylo omezené spíše na národní zdroje: Státní fond životního prostřední Finance Ministerstva pro místní rozvoj Finance z Krajského rozpočtu Finance čerpané prostřednictvím Programu obnovy venkova Finance z Ministerstva Financí Postupně však získaly své projektové manažery v rámci Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko a Euromanažery financované Olomouckým krajem a v programovém období již mají zkušenosti z realizací projektů z Evropských fondů: Společný regionální operační program Regionální operační program Střední Morava Program rozvoje venkova Operační program Životní prostředí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výrazným přínosem pak byla profesionalizace MAS a spolupráce na přípravě projektů prostřednictvím zázemí MAS. Tabulka č.7: Čerpání zdrojů v letech Monitoring realizovaných projektů obce zdroj počet projektů výše dotace celkové náklady realizace SROP , LEADER ČR ROP Střední Morava PRV POV SFŽP/ OP ŽP MMR MZe Ministerstvo financí Ministerstvo obrany Ministerstvo kultury jiné rozpočet KUOK ostatní Celkem , Monitoring realizovaných projektů podnikatelské subjekty zdroj počet projektů výše dotace celkové náklady realizace EAGGF neuváděno SROP LEADER ČR ROP Střední Morava Celkem Monitoring realizovaných projektů neziskové organizace zdroj počet projektů výše dotace celkové náklady realizace SROP LEADER ČR Celkem CELKEM v regionu zjištěno , Tabulka č.8: Čerpání zdrojů v letech Monitoring realizovaných projektů obce zdroj počet projektů výše dotace celkové náklady realizace ROP Střední Morava PRV POV-KUOK SFŽP/ OPŽP POV -MMR Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis KUOK ostatní

15 Celkem Monitoring realizovaných projektů podnikatelské subjekty zdroj počet projektů výše dotace celkové náklady realizace PRV MMR KUOK OP Rybářství ROP Střední Morava Celkem Monitoring realizovaných projektů neziskové organizace zdroj počet projektů výše dotace celkové náklady realizace KUOK ČSOB Celkem CELKEM v regionu zjištěno Graf č. 5:Struktura zdrojů dotací dle sektoru žadatelů Finanční zdroje Z hlediska čerpání dotací v předchozích letech byla situace popsána v kapitole Na základě zkušenosti z programu LEADER ČR můžeme konstatovat, že se nevyskytl problém z hlediska financování (předfinancování, dofinancování) projektů ani u jednoho typu žadatele (vč.samotné MAS), pro realizaci SPL však předpokládáme, že výše zdrojů pro financování projektů několikanásobně vzroste a je nutné mít připraven scénář pro tyto situace. Pro realizaci SPL budou využívány zdroje: - z rozpočtu žadatelů (dosud bezproblémové u podnikatelských subjektů a obcí) - půjčky od místních partnerů (půjčky od obcí či podnikatelských subjektů neziskovým organizacím) - půjčky/úvěry od peněžních ústavů, které již na tuto situaci zareagovaly a nabízí vhodné služby pro všechny typy žadatelů Zkušenost s využíváním dotací u neziskových organizací ukazuje, že tyto jsou schopné čerpat spíše menší finanční objemy na drobnější projekty vyskytují se problémy se zabezpečením přípravy projektu, projektovým řízením a schopností financování větších akcí. Místní akční skupina bude prostřednictvím svých projektových manažerů pomáhat neziskovým organizacím v regionu s projektovým řízením a do budoucna se také připravuje zřízení fondu (zdrojem 15

16 budou finance z plateb za projektové řízení), ze kterého budou především neziskovým organizacím, malým obcím a začínajícím drobným podnikatelům poskytovány výhodné půjčky Hospodářské zdroje Hospodářská odvětví v regionu Region se potýká se ztrátou tradičních hospodářských odvětví a celkovou restrukturalizací hospodářství. Jedná se o území tradičně spjaté se zemědělskou a lesnickou výrobou a průmyslovými odvětvími na tyto činnosti navazujícími. Změna tradičního zaměření probíhá ve prospěch zvyšování kvality produkce původních odvětví a zvyšování důrazu na ochranu životního prostředí a přesunu pracovních sil do oblasti služeb a obchodu. Až 60% obyvatel regionu je zaměstnáno ve službách, 28% obyvatel v oblasti průmyslu a poměrně vysoké číslo 12% obyvatelstva regionu se stále věnuje zemědělství a lesnictví (viz. Graf č.2 procentuální zastoupení odvětví) Ekonomická aktivita Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel v MAS Horní Pomoraví je , tedy téměř 50% z celkového počtu obyvatel regionu. Značný podíl ekonomicky neaktivních připadá na seniory, tento trend se v posledních letech mírně pozitivně mění Nezaměstnanost Nezaměstnanost v území je z velké části spojena s dopravní dostupností lokality, a tak lze pozorovat, že obce při páteřních komunikacích mají srovnatelnou míru nezaměstnanosti s celorepublikovým průměrem, ale obce v podhorských oblastech řeší problém s několikanásobně vyšší mírou nezaměstnanosti, přesahující dokonce hranici 20%. Viz graf č. 3 Míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích regionu Podmínky pro rozvoj ekonomických činností na území MAS Horní Pomoraví jsou ztížené, oblast je kritickou z hlediska dopravní dostupnosti, informačních a telekomunikačních technologií, přísunu informací obecně, možnosti dalšího vzdělání. V rámci rozvoje ekonomických činností v regionu klademe důraz na kvalitu, specifickou produkci, tradiční činnosti, šetrný přístup k životnímu prostředí a snahu o zvýšení úrovně technologické vyspělosti. Z celkového počtu nezaměstnaných tvoří 8,2% absolventi škol, tedy věkové skupiny do 30 ti let, kteří pokud nezískají práci v regionu odchází z venkova do velkých měst. Z tohoto počtu je pak až 60% dívek. Fiche SPL jsou nastaveny k posílení růstových hospodářských zdrojů regionu a zvýšení kvality života na jeho území. Z hlediska priorit území a absorpční kapacity jsou zaměřeny na oblasti: podnikání na venkově (diverzifikace, konkurenceschopnost, zavedení regionální značky) rozvoje infrastruktury pro zkvalitnění dostupnosti služeb a zvýšení kvality života na venkově rozvoje lidských zdrojů Jiné Dalšími zdroji pro realizaci SPL jsou: úzká spolupráce se svazky obcí na území MAS působení Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO na území MAS spolupráce se strategickým partnerem Pivovar HOLBA a.s. příhraniční poloha regionu (Euroregion Glacensis) a partnerská spolupráce mezi obcemi ČR a PL meziregionální a mezinárodní partnerství MAS (partneři: MAS ŽIAR, MAS Rozvoj Hornej Nitry, MAS Horňácko a Ostrožsko) 16

17 5. SWOT analýza 5.1 Vymezení SWOT analýzy Písmena SWOT v sobě obsahují anglické výrazy: SWOT analýza je metodou celkového určení pozitivních a negativních stránek území. Cílem SWOT analýzy je Zkratka SWOT: S STENGHTS Silné stránky W WEAKNESSES Slabé stránky O OPPORTINITIES Příležitosti T THREATS Ohrožení identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Tento typ analýzy je také znám pod pojmem vnější a vnitřní analýza. Silné stránky, jsou zjednodušeně vše, v čem je území dobré, na čem může stavět. Slabé stránky sestávají analogicky z věcí, které území scházejí, které neprovádí či provádí špatně. Silné a slabé stránky řadíme do tzv. vnitřní analýzy, která studuje záležitosti ovlivnitelné z pozice subjektu, který území spravuje. Faktory, jež nelze efektivně ovlivnit, ale které je třeba zohlednit při tvorbě rozvojových dokumentů, zkoumá vnější analýza, která se zabývá příležitostmi a hrozbami. SWOT analýza umožňuje formulování strategické vize, usměrnění budoucího vývoje územního celku. Na základě určení silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení lze stanovit směr zaměření strategického plánu. SWOT analýza Oblast Fiche č.1: Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu Kvalitní zemědělská půda Vysoký podíl ekologicky hospodařících zemědělců Oblast Fiche č.2: Zakládání podniku a jejich rozvoj Tradice ve zpracování domácích surovin (len, dřevo, kámen) a v průmyslových odvětvích (dřevařský, strojírenský, potravinářský průmysl) Dostatek volných lokalit k využití pro podnikání s poměrně příznivou cenou pozemků a nemovitostí Nízká cena pracovní síly Existence systému značení místních výrobků JESENÍKY originální produkt S Oblast Fiche č.3: Atraktivní venkov I Kvalitní přírodní a životní prostředí v regionu L Tradice ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu hustá síť Část regionu je součástí turisticky atraktivní destinace (Jeseníky, Orlické Hory masiv Kralického Sněžníku), N schopná sehrát roli spojovacího článku (průjezd turistů a návštěvníků), ale i roli ubytovacího zázemí É Nabídka vhodných terénů pro cykloturistiku (zejména pro nenáročnou rodinnou cykloturistiku) Oblast Fiche č.4: Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Dostateční síť mateřských škol a základních škol Dostatečný počet středních škol, resp. absolventů, relativně široká nabídka středoškolských vzdělávacích oborů Existence nabídky sociálních služeb a sítě jejich poskytovatelů návaznost na Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Oblast Fiche č.5: Tradiční venkov zachování kulturního dědictví regionu S T R Á N K Y Existence chráněných přírodních lokalit a výtvorů Existence regionálních atraktivit a tradičních každoročně se opakujících atrakcí (Akrobapart ve Štítech, Kolštejnský okruh, Bioslavnosti, naučná stezka Pasák, významné kulturní a historické památky), významné osobnosti (Jan Eskymo Welzl polárník, Obr Drásal, F.Schubert) Tradiční sportovní akce Aktivní spolky v regionu (fotbal, hasiči) Oblast Fiche č.6: Vzdělávání a informace Působení nestátních neziskových organizací Klub pro rozvoj Horního Pomoraví, Dětský svět Zábřeh, KČT, Sportovní kluby města Zábřeha, PRO-BIO svaz ekologických zemědělců, Sdružení zaměřená na činnost dětí Možnosti jazykového vzdělávání Aktivní působení MŠ, ZŠ i SŠ v regionu 17

18 S L A B É S T R Á N K Y Oblast Fiche č.7: Regionální produkce zdroj rozvoje regionu Existence tradice zpracování kvalitních zemědělských produktů v regionu Existence zpracovatelů bio produkce Existence systému značení místních výrobků JESENÍKY originální produkt Oblast Fiche č.8: Venkovská turistika Kvalitní přírodní a životní prostředí v regionu Významný rozvojový potenciál v oblastech: - Poznávacího CR přírodní atraktivity, sakrální objekty, objekty venkovského charakteru a podmínky pro venkovský turismus (vč.agro a ekoagro) - Aktivní rekreace (aktivní dovolená) využívající zajímavé nabídky cyklotras, tras pro pěší turistiku, nabídky vodních ploch a toků, hippoturistiky a jezdectví, sběr hub Oblast Fiche č.9: Venkov místo pro život Dostatečná síť místních komunikací Zájem obyvatel obcí o příjemné životní prostředí v obcích Průřezová oblast všemi Fichemi: Spolupráce Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko a Svazku obcí regionu Ruda s MAS Horní Pomoraví Existence hraničního přechodu Staré Město Nowa Morava a partnerství mezi některými členskými obcemi s partnery v Polsku Oblast Fiche č.1: Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu Nízký stupeň diverzifikace zemědělské činnosti Omezení spojená se zemědělským podnikáním v chráněných oblastech Omezení zemědělského podnikání vyplývající ze neexistence či zastarání územních plánů obcí Nízký stupeň péče o vzhled obcí a krajiny Oblast Fiche č.2: Zakládání podniku a jejich rozvoj Úpadek tradičních průmyslových odvětví nezaměstnanost obyvatel se základním a odborným vzděláním Nadprůměrná míra nezaměstnanosti ve srovnání s ČR Nedostatečná připravenost rozvojových ploch Nedostatečná informovanost o možnostech vlastního podnikání Nedostatečný finanční kapitál pro zakládání nových a rozvoj stávajících firem Kvalifikace/kvalita pracovní síly mnohdy neodpovídá potřebám a požadavkům zaměstnavatelů Řada vysokoškoláku má sice trvalý pobyt v regionu, ale pracuje mimo něj Oblast Fiche č.3: Atraktivní venkov Neexistence výrazných z pohledu známosti resp. návštěvnosti významných přírodních atraktivit neregionálního významu Nevyužití místních atraktivit Nedostatek alternativních atrakcí pro návštěvníky a turisty v případě špatného počasí Nedostatečné služby v cestovním ruchu Málo nadstandardních zařízení v pohostinství a ubytování, nízká kvalita služeb Malá spolupráce subjektů podnikajících v cestovním ruchu Nedostatečná nabídka produktů cestovního ruchu a nedostatečná propagace turistických cílů Oblast Fiche č.4: Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Nedostatečná vybavenost sportovních areálů Nedostatečná technická infrastruktura Nedostatečně řešená problematika bydlení seniorů, sociálně slabých a mladých rodin Nedostatek kulturních vyžití Nedostatek aktivit pro trávení volného času Oblast Fiche č.5: Tradiční venkov zachování kulturního dědictví regionu Nízký stupeň využití místních atraktivit Zanedbaný stav některých místních památek Oblast Fiche č.6: Vzdělávání a informace Nízká perspektiva budoucího uplatnění pro absolventy Omezené možnosti dalšího vzdělávání Nízké environmentální povědomí obyvatelstva Neexistence centra pro ekologické vzdělávání Oblast Fiche č.7: Regionální produkce zdroj rozvoje regionu 18

19 P Ř Í L E Ž I T O S T I Absence charakteristických regionálních produktů a tradičních suvenýrů Slabé technologické zázemí místních firem vedoucí ke zlepšení zpracování produkce Nízká míra spolupráce mezi producenty příp. prvovýrobci v území Oblast Fiche č.8: Venkovská turistika Chybějící infrastruktura obcí pro návštěvníky (např. veřejné WC, cykloodpočivky) Nedostatečná síť pěších a tematických stezek Nevyjasněnost vlastnických vztahů pro budování tematických stezek Oblast Fiche č.9: Venkov místo pro život Velmi špatná kvalita místních komunikací Nahodilé úpravy veřejných prostranství bez konceptů kombinujících zeleň, mobiliář a pevné plochy Budování veřejných prostranství bez spojení s životem v obci Průřezová oblast všemi Fichemi: Nevyhovující dostupnost na síť rychlostních komunikací,špatný technický stav komunikací, špatné napojení na páteřní silniční tahy, relativně špatná dostupnost (autobusové spojení, napojená na železnici) mezi obcemi regionu. Oblast Fiche č.1: Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu Posilování patriotismu obyvatel ve vztahu k regionu, identifikace obyvatel s problémy regionu Orientace na využívání obnovitelných místních energetických zdrojů Orientace na využívání moderních technologií v zemědělství Rozvoj ekologického zemědělství Oblast Fiche č.2: Zakládání podniku a jejich rozvoj Rozvoj pracovních příležitostí v důsledku nových usídlení nového investora či rozvoje stávajících firem Nalezení vhodných způsobů využití příznivých geografických, přírodních a demografických podmínek, volných podnikatelských ploch, průmyslových areálů a budov v útlumových závodech a podnicích pro rozvoj podnikání Možnost využití podpor pro malé a střední podnikání Oblast Fiche č.3: Atraktivní venkov Koncepční řešení rozvoje cestovního ruchu, zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit a souvisejících služeb kulturního a sportovního využití, rozvoj agroturistiky, cykloturistiky, vodní turistiky, rozšíření celoročního využívání zařízení cestovního ruchu Rostoucí zájem o poznávací turistiku kombinovanou se zábavním programem a rostoucí zájem obyvatel ČR o domácí turistiku Vytvoření motivačních programů pro subjekty v cestovním ruchu (např.nejlepší ubytovatel,..) Orientace cestovního ruchu na zahraniční trhy (Polsko, Slovensko, Německo) Vytvořit specifické atraktivity regionu pro vybrané cílové skupiny turistů a návštěvníků Oblast Fiche č.4: Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Vytváření nabídky pro trávení volného času obyvatel Rozsáhlejší začlenění škol a neziskových organizací do systému nabídky volnočasových aktivit Poskytování sociálních služeb na principu komunitního plánování v regionu Zvyšování podílu nestátního sektoru na poskytování zdravotnických, kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb Oblast Fiche č.5: Tradiční venkov zachování kulturního dědictví regionu Využití tradic a zajímavostí regionu Oživení památek místního významu Oblast Fiche č.6: Vzdělávání a informace Zvyšování informovanosti o rozvoji venkova, předávání know-how, seznamování se s příklady dobré praxe Zvyšování zájmu obyvatel o komunitní život Oblast Fiche č.7: Regionální produkce zdroj rozvoje regionu Posilování patriotismu obyvatel ve vztahu k regionu, identifikace obyvatel s problémy regionu Zavedení regionální značky pro značení místních produktů Zvyšování konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků, které jsou zaměřeny na výrobu potravin a krmiv Rozšíření nabídky pracovních příležitostí Oblast Fiche č.8: Venkovská turistika Koncepční řešení rozvoje cestovního ruchu, zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit a souvisejících služeb kulturního a sportovního využití, rozvoj agroturistiky, cykloturistiky, vodní turistiky, rozšíření celoročního využívání zařízení cestovního ruchu Rozvoj venkovské turistiky zaměřené na aktivní činnosti a poznávání 19

20 O H R O Ž E N Í Oblast Fiche č.9: Venkov místo pro život Zvyšování kvality komunikací v obcích Zlepšování vzhledu obcí Budování zázemí v centrech obcí pro setkávání občanů a komunitní život Rozvoj zelených ploch v obcích Průřezová oblast všemi Fichemi: Zlepšení spolupráce zastupitelů obcí s podnikatelskými subjekty Zlepšit dostupnost regionu vlakem a autobusem Využití podpory rozvoje lidských zdrojů z fondů EU (ESF, ERDF, EAFRD) Oblast Fiche č.1: Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu Chátrající zemědělské stavby v regionu, vznik brownfields Snižování konkurenceschopnosti z důvodu zastarávání technologií Zvyšování nároků na zemědělské prvovýrobce z hlediska legislativy a norem Výrazné změny klimatických podmínek ovlivňující způsob hospodaření v regionu Oblast Fiche č.2: Zakládání podniku a jejich rozvoj Odchod kvalifikovaných zaměstnanců Nezájem podnikatelských subjektů o rozvoj podnikání v důsledku nepřipravenosti území Oblast Fiche č.3: Atraktivní venkov Nedostatečné investice do zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích zařízení Další růst cen plynu a elektřiny a s tím související změna vytápění na tuhá paliva zhoršení kvality ŽP Podcenění významu cestovního ruchu jako předmětu podnikání, lidského faktoru a profesionální přípravy odborníků v oblasti cestovního ruchu Chybějící marketingový a motivační systém pro návštěvníky a turisty (návštěvnické karty, slevové karty, speciální nabídky atd.), využívající již existujících turistických atraktivit Velmi omezená nabídka v oblasti turistických produktů a produktových balíčků Chybějící cizojazyčné mutace u většiny nabídek subjektů podnikajících v oblasti cestovního ruchu, a to jak v oblasti tištěných, tak i elektronických médií, zejména pak nedostatečná nabídka informací v polštině Oblast Fiche č.4: Moderní venkov kvalitní občanské vybavení a služby Stárnutí populace kladoucí vyšší nároky na sociální služby Snižování počtu obyvatel mladé generace důsledkem nedostatečného infrastrukturálního vybavení obcí Morální a technické zastarávání občanského vybavení v obcích, vedoucí k jeho nevyužívání Oblast Fiche č.5: Tradiční venkov zachování kulturního dědictví regionu Chybějící zavedená, na trzích (domácím i zahraničních) cestovního ruchu pozitivně vnímaná významná atraktivita (např. památka UNESCO, národní kulturní památka atd.) Chybějící systematická propagace drobných místních památek a atraktivit Oblast Fiche č.6: Vzdělávání a informace Nízký důraz na informace, jako zdroj rozvoje venkovského života Omezení a restrikce ze strany vlastníků pozemků, na nichž by mohly být stezky budovány Oblast Fiche č.7: Regionální produkce zdroj rozvoje regionu Nedostatek finančního kapitálu pro technologické investice do výroby a zařízení Oblast Fiche č.8: Venkovská turistika Nezájem turistů o oblast podhůří Jeseníků Neschopnost subjektů dohodnout se na poskytnutí pozemků pro budování tematických stezek Oblast Fiche č.9: Venkov místo pro život Nesystematické investice do veřejných prostranství Podcenění vzhledu veřejných prostranství pro atraktivitu obce, jako místa pro bydlení a podnikání Průřezová oblast všemi Fichemi: Zhoršení mezilidských vztahů a možnosti spolupráce Nedostatek financí na infrastrukturální projekty / nedostatečný potenciál pro využití dotačních zdrojů 20

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2.

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. 1 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL... 4 3.3. ZAPOJENÍ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

Strategický. plán. Leader. Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu

Strategický. plán. Leader. Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu Strategický plán Leader Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu Obsah Kap. Název... Str. 1. Žadatel / předkladatel SPL...3 2. Základní údaje o území MAS...3 3. Zpracování SPL MAS...5

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

MARKETINGOVÁ STUDIE PRO MĚSTO ZÁBŘEH A MIKROREGION ZÁBŘEŢSKO

MARKETINGOVÁ STUDIE PRO MĚSTO ZÁBŘEH A MIKROREGION ZÁBŘEŢSKO MARKETINGOVÁ STUDIE PRO MĚSTO ZÁBŘEH A MIKROREGION ZÁBŘEŢSKO Zpracoval: RNDr. Ivan Marek a kol., Reklamní a marketingová agentura m-ark, Olomouc Tým zpracovatelů: RNDr. Ivan Marek, m-ark Olomouc Mgr. Martina

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite Strategický plán Leader MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale včel ovidite Místní akční skupina Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s. a CpKP střední Morava Aktualizace SPL pro Fichi 6, Tomáš Šulák

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite Strategický plán Leader MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale včel ovidite Místní akční skupina Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s. a CpKP střední Morava Aktualizace SPL květen 2013 Strategický

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více