Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj

2 Obsah: 1. FONDY EU Strukturální fondy Operační program životní prostředí 3. výzva Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel ROP JV Prioritní osa 4 - Technická pomoc Integrovaný operační program (IOP) - 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů Integrovaný operační program (IOP) Služby v oblasti veřejného zdraví - 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Operační program Podnikání a inovace (OPPI) program NEMOVITOSTI, 1. výzva Operační program Podnikání a inovace (OPPI) program Prosperita - Výzva I Operační program Podnikání a inovace (OPPI) program Spolupráce Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Podpora sociální integrace a sociálních služeb individuální projekty Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Mezinárodní spolupráce OP přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Nabídky bankovních ústavů úvěry na financování projektů s podporou ze SF Program rozvoje venkova - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Čtvrté kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova Komunitární programy Program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP) Mládež v akci program na období CULTURE LIFE Program Inteligentní energie pro Evropu II Generální ředitelství pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v ČR Granty na místní a celostátní iniciativy občanské společnosti podporující veřejnou diskuzi o evropských záležitostech - část iniciativy Evropské komise Debate Europe...48 Grantový kalendář RRA JM červen

3 2. Pomoc Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska České republice Fond pro podporu spolupráce škol výzva Finanční pomoc Švýcarska STÁTNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Programy podpory bydlení pro rok Podpora regionálního rozvoje - Regionální programy Podpora regionálního rozvoje v roce Mnisterstvo průmyslu a obchodu Národní program podpory zón - program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Program Efekt Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací program Poskytování finančních prostředků v oblasti vod Podpora v oblasti lesního hospodářství Ministerstvo životního prostředí SFŽP Národní programy AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR krajinotvorné programy Revolvingový fond MŽP Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Ministerstvo kultury ČR Programy odboru památkové péče Regionální a národnostní kultura Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví Církve a náboženské společnosti Literatura a knihovny Odbor zahraniční Umění - poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Média a audiovize Výzkum a vývoj Ministerstvo obrany Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové oganizace na léta 2007 až Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok Dotační program na zajištění náhradního školního stravování DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE...79 Grantový kalendář RRA JM červen

4 5.1 Oblast životního prostředí Podpora materiálového a energetického využití odpadů vč. optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného sběru odpadů Podpora v oblasti vodního hospodářství Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených obcí Čistá Svratka podpora tvorby projektů na katastrálních územích obcí ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže DOTAČNÍ PROGRAMY OSTATNÍCH INSTITUCÍ Nadace Partnerství Strom života - Malé granty Strom života Alej národů Strom života Zaměstnanecké granty Greenways Nadace VIA Rychlé granty International Visegrad Fund Standardní granty Malé granty Strategické granty Česko-německý fond budoucnosti Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Purkyňova nadace Památky a občané Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU Nadace Open Society Fund Praha Program East East Nadace PROMĚNY parky a stezky pro města ČR Nadace ČEZ Regionální projekty na rok Nadační služba Lesů České republiky, s.p Vinařský fond Nadace Veronica - Grantový program z NIF Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny zejména na Moravě a Slezsku Ekologická výchova Výroční cena Nadace Veronica...99 Grantový kalendář RRA JM červen

5 6.15 Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR Nadace Roberta Bosche vzdělávací program Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg pro řídící pracovníky z veřejného sektoru Stipendijní program Huberta Humphreyho Pozn.: Nově doplněné programy, změny Grantový kalendář RRA JM červen

6 Úvod Grantový kalendář (GK) připravený Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy obsahuje výběr dotačních titulů, které jsou dostupné obcím a městům Jihomoravského kraje a jimi zakládaným organizacím a institucím. Cílem GK je informovat o zdrojích doplňkových finančních prostředků, které mohou pomoci realizovat investiční i neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu. V GK jsou uváděny ty programy a dotační tituly, u kterých je (nebo v nejbližších měsících bude) aktuální termín podání žádosti nebo alespoň termín připravovaného zveřejnění výzvy. GK je členěn do několika hlavních kapitol podle zdroje finančních prostředků: 1. FONDY EU 2. Pomoc Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska České republice 3. Bilaterální program - Program spolupráce na léta mezi ČR a Vlámskem 4. STÁTNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ČR 5. DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 6. DOTAČNÍ PROGRAMY OSTATNÍCH INSTITUCÍ Informace pro Grantový kalendář jsou získávány a analyzovány průběžně s tím, že redakční uzávěrka pro zpracování dalšího čísla je k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Na začátku GK je uveden stručný přehled uzávěrek dotačních titulů seřazený podle data uzávěrky podání žádosti. Následuje stručný popis nejdůležitějších informací k jednotlivým aktuálním dotačním titulům, ve kterém jsou podle potřeby uvedeny také odkazy na zdroje podrobnějších informací, případně je popsán stav přípravy na jejich čerpání. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 139, Brno tel , nebo , ; Grantový kalendář RRA JM červen

7 Přehled programů dle termínu uzávěrky Dotační titul Str. Termín uzávěrky Mládež v akci Projekty na evropské úrovni Mládež v akci Projekty na národní úrovni CULTURE - Projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi (Brazílie) International Visegrad Fund Malé granty Nadace PROMĚNY parky a stezky pro města ČR OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji OP VK Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Nadace Partnerství - Greenways Inteligentní energie pro Evropu II Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky Program rozvoje venkova 4. kolo Program celoživotního učení - Grundtvig Mobility osob - Další vzdělávání pracovníků institucí vzdělávání dospělých Program celoživotního učení - Comenius GŘ pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení EK v ČR - Granty na místní a celostátní iniciativy občanské společnosti podporující veřejnou diskuzi o evropských záležitostech Program Efekt Účast v mezinárodních projektech MZe- Poskytování finančních prostředků v oblasti vod - Podpora prevence před povodněmi JMK- Finanční podpora na hospodaření v lesích zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí 6.17 Stipendijní program Huberta Humphreyho IOP Služby v oblasti veřejného zdraví ROP JV Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy ROP JV Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob ROP JV Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu ROP JV Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch ROP JV Rozvoj služeb v cestovním ruchu Výroční cena Nadace Veronica Grantový kalendář RRA JM červen

8 5.3 JMK- Čistá Svratka podpora tvorby projektů na katastrálních územích obcí ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže OP Lidské zdroje a zaměstnanost Mezinárodní spolupráce Nadace Partnerství Strom života Zaměstnanecké granty 6.13 Vinařský fond Nadace Partnerství Strom života Malé granty Nadace Partnerství Strom života Alej národů MK ČR - Podpora regionálních kulturních tradic Nadace zdraví pro Moravu OP přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 33 září Mládež v akci Projekty na evropské úrovni Mládež v akci Projekty na národní úrovni International Visegrad Fund Malé granty CULTURE - Krátkodobé projekty MŠMT ČR - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok MŠMT ČR - Dotační program na zajištění náhradního školního stravování International Visegrad Fund Standardní granty CULTURE - Dlouhodobé projekty Program celoživotního učení - Grundtvig Mobility osob - Další vzdělávání pracovníků institucí vzdělávání dospělých MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR - Podpora lokálních kulturních tradic města a obce 5.2 JMK- Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených obcí Nadační služba Lesů České republiky, s.p Nadace Veronica - Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny zejména na Moravě a Slezsku Nadace Veronica - Ekologická výchova CULTURE - Subjekty aktivní na evropské úrovni (vyslanci, sítě a festivaly) 2.1 Pomoc EHP a Norska - Fond pro podporu spolupráce škol výzva ROP JV 3.2 Rozvoj regionálních středisek (výzva bude vyhlášena ) ROP JV 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (výzva bude vyhlášena ) 1.2 Program rozvoje venkova předpokládaný příjem žádostí - 5. kolo Grantový kalendář RRA JM červen

9 ROP JV Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu MŠMT ČR - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO léta 2007 až MK ČR - Podpora integrace příslušníků romské 72 listopad 2008 komunity 6.16 Nadace Roberta Bosche vzdělávací program 100 listopad 2008 Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg pro řídící pracovníky z veřejného sektoru Mládež v akci Projekty na národní úrovni Nadace ČEZ - Regionální projekty Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR MZe- Poskytování finančních prostředků v oblasti vod - Podpora prevence před povodněmi MK ČR - Podpora integrace cizinců žijících 72 prosinec 2008 v ČR MK ČR - Podpora neprofesionálních 72 prosinec 2008 uměleckých aktivit International Visegrad Fund Malé granty OP Životní prostředí 3. výzva Prioritní osa zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, tzv. velké projekty OP PI - program NEMOVITOSTI, 1. výzva OP PI - program Spolupráce Technologické platformy MŽP SFŽP - Národní programy 2008 II Mládež v akci Projekty na evropské úrovni Mládež v akci Projekty na národní úrovni Vinařský fond International Visegrad Fund Malé granty International Visegrad Fund Standardní granty Nadace zdraví pro Moravu Nadační služba Lesů České republiky, s.p Mládež v akci Projekty na národní úrovni MV ČR - rozvoj jednotného systému varování a vyrozumění OP PI - program Prosperita - Výzva I ROP JV Rozvoj dopravní infrastruktury 16 průběžně v regionu - SILNICE ROP JV Rozvoj dopravní infrastruktury 17 průběžně v regionu - LETIŠTĚ ROP JV Rozvoj urbanizačních center, 23 průběžně Projekty - Integrovaný plán rozvoje měst ROP JV 3.4 Veřejné služby regionálního 25 průběžně významu ROP JV - Prioritní osa 4 - Technická pomoc 26 průběžně IOP - 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů 26 průběžně Grantový kalendář RRA JM červen

10 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 3.1 Podpora 31 průběžně sociální integrace a sociálních služeb individuální projekty OP Lidské zdroje a zaměstnanost průběžně Mezinárodní spolupráce OP přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 34 průběžně Pomoc EHP a Norska - Fond pro podporu 51 průběžně spolupráce škol výzva Učitelé a administrativní pracovníci MMR - Státní fond rozvoje bydlení, Program 56 průběžně PANEL MMR - Obnova obecního a krajského majetku 58 průběžně postiženého živelní nebo jinou pohromou (2007) Obnova obecního a krajského majetku 59 průběžně postiženého živelní nebo jinou pohromou (2008) MPO Program na podporu podnikatelských 60 průběžně nemovitostí a infrastruktury MZe- Výstavba a obnova infrastruktury 62 průběžně vodovodů a kanalizací AOPK Krajinotvorné programy, program 66 průběžně revitalizace říčních systémů MK ČR - Programy odboru památkové péče 69 průběžně Ministerstvo obrany - péče o válečné hroby 75 průběžně JMK- Podpora materiálového a energetického 79 průběžně využití odpadů vč. optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného sběru odpadů JMK- Podpora v oblasti vodního hospodářství 80 průběžně JMK- Finanční podpora na hospodaření v lesích 81 průběžně Nadace VIA Rychlé granty 88 průběžně 6.4 Česko-německý fond budoucnosti 90 průběžně 6.5 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 90 průběžně Nadace OSF Program East East 93 průběžně Grantový kalendář RRA JM červen

11 1. FONDY EU 1.1 Strukturální fondy Strukturální fondy EU pomáhají realizovat politiku tzv. hospodářské a sociální soudržnosti. Tyto finanční prostředky a jejich čerpání jsou vázány na iniciativu ČR, která musí zabezpečit přípravu programových dokumentů (operačních programů), funkčnost implementačních struktur a nastavit mechanismy k zajištění spolufinancování. Základním a zastřešujícím programovým dokumentem pro vyjednání pomoci ze strukturálních fondů EU je Národní rozvojový plán (NRP), který stanovuje priority ČR ve vztahu k možnému spolufinancování z prostředků EU na programovací období. Na základě NRP je vyjednána smlouva s Evropskou komisí o závazcích spolufinancování tzv. Národní strategický referenční rámec (NSRR), který definitivně stanoví rozsah a hloubku pomoci ze strukturálních fondů. Jednotlivé priority dále podrobněji rozvádějí operační programy (OP) specifikují oblasti intervence formou tzv. opatření, které lze chápat jako dotační tituly. V rámci těchto opatření je uvedeno na jaké aktivity mají být prostředky určeny, kdo bude konečným příjemcem pomoci, atd. (avšak ne v příliš konkrétní podobě). Pro žadatele jsou pak stěžejními dokumenty navazující prováděcí dokument a směrnice jednotlivých operačních programů. Veškeré důležité informace musí také obsahovat vlastní text tzv.výzvy, která oficiálně startuje příjem žádostí o financování jednotlivých projektů. Výzvy vyhlašuje řídící orgán programu (tzn. jednotlivá ministerstva), resp. Regionální rada u opatření ROPu. Důrazně doporučujeme všem vážným zájemcům prostudovat a sledovat oficiální stránky MMR ke strukturálním fondům, kde jsou uveřejňovány všechny informace potřebné ke zpracování a podání projektů: Stránky MMR o strukturálních fondech EU Na stránkách MMR je uveden přehled konkrétních oblastí podpory jednotlivých operačních programů, kde mohou být oprávněným žadatelem kraje, obce, města, svazky obcí nebo organizace zřízené obcemi: V období bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: Cíl Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. (cca 730,00 mld. Kč). Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. (cca 11,73 mld. Kč). Grantový kalendář RRA JM červen

12 Cíl Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. Tématické OP Tematické (sektorové) operační programy se budou realizovat ve všech regionech soudržnosti ČR (tzv. regionech NUTS II.) s výjimkou hl. m. Prahy. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci sektorového operačního programu je vždy věcně příslušný ministerský resort. OP Doprava Ministerstvo dopravy ČR OP Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí OP Podnikání a inovace - Ministerstvo průmyslu a obchodu OP Výzkum a vývoj pro inovace - Ministerstvo školství OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Ministerstvo školství Integrovaný operační program - Ministerstvo pro místní rozvoj OP Technická pomoc - Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální OP Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. NUTS II Jihovýchod - stránky Úřadu Regionální rady Prioritní osy a oblasti podpory ROP JV limity projektů minimum celkových způsobilých výdajů maximální výše dotace Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 2 mil. Kč není omezeno Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 20 mil. Kč 100 mil. Kč Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy 10 mil. Kč není omezeno osob Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 0,5 mil. Kč 100 mil. Kč Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2 mil. Kč 50/100 mil. Kč Rozvoj služeb v cestovním ruchu 0,3 mil. Kč 10 mil. Kč Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Rozvoj urbanizačních center (Brno a Jihlava) 2 mil. Kč není omezeno Rozvoj regionálních středisek (ostatní okresní města) 2 mil. Kč 100 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (nad 500 ob. mimo okresních a krajských měst ) Veřejné služby regionálního významu (pouze kraje a jimi zřízené či založené organizace) 2 mil. Kč 50 mil. Kč 2 mil. Kč není omezeno Grantový kalendář RRA JM červen

13 Prioritní osa 4 - TECHNICKÁ POMOC Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Podpora absorpční kapacity Rozdělení prostředků v % na jednotlivá opatření ROP Jihovýchod 3.4. Veřejné služby regionálního významu 2% 3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (obce nad 500 obyv.) 7% 3.2. Rozvoj regionálních středisek (ostatní okresní města) 5% 4.1. Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 2% 4.2. Podpora absorpční kapacity 2% 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 38% 3.1. Rozvoj urbanizačních center (Brno + Jihlava) 12% 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu 3% 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 16% 1.4. Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 3% 1.3. Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 5% 1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5% Evropská územní spolupráce V programovém období se iniciativa ES Interreg stává samostatným Cílem strukturálních fondů. Jedná se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European Territorial Cooperation). V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. Dále budou také pokračovat síťové programy ESPON a INTERACT. Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraniční spolupráci. Všechny programy budou financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). OP Meziregionální spolupráce Operační program meziregionální spolupráce jako pokračování iniciativy ES Interreg IIIC bude v obměněné podobě zachován i v programovém období OP Nadnárodní spolupráce (NTERREG IIIB) Evropská regionální politika od roku 2007 se bude zaměřovat na inovaci a znalostní ekonomiku a zároveň na životní prostředí a ochranu před riziky. 1. výzva s termínem do Grantový kalendář RRA JM červen

14 ESPON II - Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje bude nadále podporován v rámci nadnárodního programu ESPON II (Monitorovací síť pro evropské územní plánování). INTERACT II - Program bude zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci, a to vzhledem k tomu, že na ni bude také určeno nejvíce finančních prostředků z Cíle 3 (77 %). Program INTERACT II má dvě priority: rozvoj a dodání služeb, technická asistence. Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce. Specifickými cíli programů přeshraniční spolupráce jsou: rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí; posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí; ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik; rozvoje měst a venkova; rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu " people to people". Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj Operační program životní prostředí 3. výzva Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11- Chodov, tel: , fax: , infolinka: nebo Krajské pracoviště - JIHOMORAVSKÝ kraj: Šumavská 31, Brno, tel.: , fax: , kontaktní osoba Ing. Monika Špačková, Řídící orgán OP Životní prostředí: Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10, tel: , fax: Stránky programu OP ŽP Grantový kalendář RRA JM červen

15 OP Životní prostředí je druhý největší operační program ČR pro období Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily dne třetí výzvu podávání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Výzva se týká následujících oblastí: PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Oblast podpory Snížení znečištění vod V rámci této oblasti podpory budou přijímány projekty, jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Podoblast podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2000 EO: výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU, výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO, Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod EO výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU, výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity (typy projektů) výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních Grantový kalendář RRA JM červen

16 vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny) Města a obce, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Města a obce, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 3. března 2008 do 19. prosince Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy ROP JV - Opatření Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - SILNICE Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě silnice Hlavní cíl: Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování ochrany životního prostředí. Specifické cíle: Zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti a propojenosti prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení komunikací; Dosažení technických parametrů dle ČSN pro regionální silniční sítě; Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí; Zkvalitnění propojení urbanizačních a regionálních center a jejich napojení na nadregionální dopravní sítě. Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních projektů zaměřených na následující aktivity: Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN T nebo propojuje urbanizační a regionální centra, včetně jejich modernizace ve smyslu Grantový kalendář RRA JM červen

17 vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb; Technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, vyjma chodníky). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč Kraje; Organizace zřizované nebo zakládané krajem. průběžně ROP JV - Opatření Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - LETIŠTĚ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě letiště Hlavní cíl: Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí. Specifický cíl: Zvýšení atraktivity regionu pro mezinárodní leteckou dopravu. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.1: Výstavba a technické zhodnocení potřebné infrastruktury u veřejného mezinárodního civilního letiště (tj. dráhy, terminály, vzletové, přistávací, spojovací a pojížděcí dráhy, kontrolní věže, zabezpečovací a bezpečnostní zařízení, dopravní napojení apod.). Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč. Maximální výše dotace není omezena. Kraje; Organizace zřizované nebo zakládané krajem. průběžně Grantový kalendář RRA JM červen

18 ROP JV - Opatření Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Zajistit zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy. Specifické cíle: Zvýšení zájmu obyvatel regionu, návštěvníků a turistů o využívání veřejné dopravy; podnícení územní mobility obyvatelstva; usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace; vytvoření fungujícího protipólu k individuální automobilové dopravě; zajištění dopravní obslužnosti v hospodářsky a turisticky atraktivních územích a jejich propojení s okrajovými (vnitřně periferními) částmi regionu. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.2: Instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující; výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem; instalace zařízení dopravní telematiky - naváděcí, informační a dispečerské systémy; výstavba návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD), Kiss and Ride (krátkodobé parkovací místo sloužící k naložení a vyložení osob a materiálu při přestupu na VHD) apod. Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 mil. Kč; Maximální výše dotace: 100 mil. Kč Kraje; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji , 16:00 hod. Grantový kalendář RRA JM červen

19 ROP JV - Opatření Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Zvýšení atraktivity VHD, udržení nebo i zvýšení jejího podílu na objemech osobní přepravy, především v městských a příměstských oblastech. Specifické cíle: Zvýšení úrovně kultury cestování VHD projevující se zvýšením počtu přepravovaných cestujících; zlepšení podmínek pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace; minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a úspora pohonných hmot a energií; efektivní snížení hlukové a emisní zátěže. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.3: Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících městskou hromadnou dopravu (MHD) - trolejbusy, tramvaje. Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč; Maximální výše dotace: není omezena obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi , 16:00 hod ROP JV - Opatření Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Vybudovat hustou síť vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury a také zvýšit bezpečnost chodců v urbanizovaných prostorech. Grantový kalendář RRA JM červen

20 Specifické cíle: Zkvalitnění a technické zhodnocení infrastruktury pro nemotorovou dopravu; segregace nemotorové dopravy od motorové; zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců ve městech; postupné snižování používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.4 Výstavba a technické zhodnocení cyklostezek (dopravní značení C8 a C10), společných stezek pro chodce a cyklisty (dopravní značení C9) a komunikací pro bezmotorová vozidla (dopravní značení B11) v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními komunikacemi - např. světelné signalizační zařízení aj.); přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atd.). Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč; Maximální výše dotace: 100,0 mil. Kč. kraje; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji , 16:00 hod. Další výzva bude vyhlášena s termínem uzávěrky Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu ROP JV - Opatření Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. Specifické cíle: Zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch; obnova, trvalá údržba, zpřístupnění a využití památek regionálního významu; Grantový kalendář RRA JM červen

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy

Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních projektů zaměřených na následující aktivity:

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013. Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Obsah prezentace Regionální rada Co platíme Výsledky Příprava a výběr projektů

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Využití fondů EU v programovém období 2007-2013 v oblasti kultury Budoucí perspektivy programového období 2014-2020 Výzva k fondům EHP

Využití fondů EU v programovém období 2007-2013 v oblasti kultury Budoucí perspektivy programového období 2014-2020 Výzva k fondům EHP Využití fondů EU v programovém období 2007-2013 v oblasti kultury Budoucí perspektivy programového období 2014-2020 Výzva k fondům EHP Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Praha, 29. dubna 2014

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více