Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj

2 Obsah: 1. FONDY EU Strukturální fondy Operační program životní prostředí 3. výzva Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel ROP JV Prioritní osa 4 - Technická pomoc Integrovaný operační program (IOP) - 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů Integrovaný operační program (IOP) Služby v oblasti veřejného zdraví - 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Operační program Podnikání a inovace (OPPI) program NEMOVITOSTI, 1. výzva Operační program Podnikání a inovace (OPPI) program Prosperita - Výzva I Operační program Podnikání a inovace (OPPI) program Spolupráce Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Podpora sociální integrace a sociálních služeb individuální projekty Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Mezinárodní spolupráce OP přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Nabídky bankovních ústavů úvěry na financování projektů s podporou ze SF Program rozvoje venkova - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Čtvrté kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova Komunitární programy Program celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP) Mládež v akci program na období CULTURE LIFE Program Inteligentní energie pro Evropu II Generální ředitelství pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v ČR Granty na místní a celostátní iniciativy občanské společnosti podporující veřejnou diskuzi o evropských záležitostech - část iniciativy Evropské komise Debate Europe...48 Grantový kalendář RRA JM červen

3 2. Pomoc Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska České republice Fond pro podporu spolupráce škol výzva Finanční pomoc Švýcarska STÁTNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Programy podpory bydlení pro rok Podpora regionálního rozvoje - Regionální programy Podpora regionálního rozvoje v roce Mnisterstvo průmyslu a obchodu Národní program podpory zón - program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Program Efekt Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací program Poskytování finančních prostředků v oblasti vod Podpora v oblasti lesního hospodářství Ministerstvo životního prostředí SFŽP Národní programy AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR krajinotvorné programy Revolvingový fond MŽP Ministerstvo vnitra Hasičský záchranný sbor Ministerstvo kultury ČR Programy odboru památkové péče Regionální a národnostní kultura Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví Církve a náboženské společnosti Literatura a knihovny Odbor zahraniční Umění - poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Média a audiovize Výzkum a vývoj Ministerstvo obrany Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové oganizace na léta 2007 až Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok Dotační program na zajištění náhradního školního stravování DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE...79 Grantový kalendář RRA JM červen

4 5.1 Oblast životního prostředí Podpora materiálového a energetického využití odpadů vč. optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného sběru odpadů Podpora v oblasti vodního hospodářství Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených obcí Čistá Svratka podpora tvorby projektů na katastrálních územích obcí ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže DOTAČNÍ PROGRAMY OSTATNÍCH INSTITUCÍ Nadace Partnerství Strom života - Malé granty Strom života Alej národů Strom života Zaměstnanecké granty Greenways Nadace VIA Rychlé granty International Visegrad Fund Standardní granty Malé granty Strategické granty Česko-německý fond budoucnosti Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Purkyňova nadace Památky a občané Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU Nadace Open Society Fund Praha Program East East Nadace PROMĚNY parky a stezky pro města ČR Nadace ČEZ Regionální projekty na rok Nadační služba Lesů České republiky, s.p Vinařský fond Nadace Veronica - Grantový program z NIF Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny zejména na Moravě a Slezsku Ekologická výchova Výroční cena Nadace Veronica...99 Grantový kalendář RRA JM červen

5 6.15 Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR Nadace Roberta Bosche vzdělávací program Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg pro řídící pracovníky z veřejného sektoru Stipendijní program Huberta Humphreyho Pozn.: Nově doplněné programy, změny Grantový kalendář RRA JM červen

6 Úvod Grantový kalendář (GK) připravený Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy obsahuje výběr dotačních titulů, které jsou dostupné obcím a městům Jihomoravského kraje a jimi zakládaným organizacím a institucím. Cílem GK je informovat o zdrojích doplňkových finančních prostředků, které mohou pomoci realizovat investiční i neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu. V GK jsou uváděny ty programy a dotační tituly, u kterých je (nebo v nejbližších měsících bude) aktuální termín podání žádosti nebo alespoň termín připravovaného zveřejnění výzvy. GK je členěn do několika hlavních kapitol podle zdroje finančních prostředků: 1. FONDY EU 2. Pomoc Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska České republice 3. Bilaterální program - Program spolupráce na léta mezi ČR a Vlámskem 4. STÁTNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ČR 5. DOTAČNÍ PROGRAMY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 6. DOTAČNÍ PROGRAMY OSTATNÍCH INSTITUCÍ Informace pro Grantový kalendář jsou získávány a analyzovány průběžně s tím, že redakční uzávěrka pro zpracování dalšího čísla je k poslednímu dni předcházejícího měsíce. Na začátku GK je uveden stručný přehled uzávěrek dotačních titulů seřazený podle data uzávěrky podání žádosti. Následuje stručný popis nejdůležitějších informací k jednotlivým aktuálním dotačním titulům, ve kterém jsou podle potřeby uvedeny také odkazy na zdroje podrobnějších informací, případně je popsán stav přípravy na jejich čerpání. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 139, Brno tel , nebo , ; Grantový kalendář RRA JM červen

7 Přehled programů dle termínu uzávěrky Dotační titul Str. Termín uzávěrky Mládež v akci Projekty na evropské úrovni Mládež v akci Projekty na národní úrovni CULTURE - Projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi (Brazílie) International Visegrad Fund Malé granty Nadace PROMĚNY parky a stezky pro města ČR OP VK Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji OP VK Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami OP VK Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Nadace Partnerství - Greenways Inteligentní energie pro Evropu II Nadace Občanského fóra - Opomíjené památky Program rozvoje venkova 4. kolo Program celoživotního učení - Grundtvig Mobility osob - Další vzdělávání pracovníků institucí vzdělávání dospělých Program celoživotního učení - Comenius GŘ pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení EK v ČR - Granty na místní a celostátní iniciativy občanské společnosti podporující veřejnou diskuzi o evropských záležitostech Program Efekt Účast v mezinárodních projektech MZe- Poskytování finančních prostředků v oblasti vod - Podpora prevence před povodněmi JMK- Finanční podpora na hospodaření v lesích zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí 6.17 Stipendijní program Huberta Humphreyho IOP Služby v oblasti veřejného zdraví ROP JV Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy ROP JV Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob ROP JV Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu ROP JV Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch ROP JV Rozvoj služeb v cestovním ruchu Výroční cena Nadace Veronica Grantový kalendář RRA JM červen

8 5.3 JMK- Čistá Svratka podpora tvorby projektů na katastrálních územích obcí ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže OP Lidské zdroje a zaměstnanost Mezinárodní spolupráce Nadace Partnerství Strom života Zaměstnanecké granty 6.13 Vinařský fond Nadace Partnerství Strom života Malé granty Nadace Partnerství Strom života Alej národů MK ČR - Podpora regionálních kulturních tradic Nadace zdraví pro Moravu OP přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 33 září Mládež v akci Projekty na evropské úrovni Mládež v akci Projekty na národní úrovni International Visegrad Fund Malé granty CULTURE - Krátkodobé projekty MŠMT ČR - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok MŠMT ČR - Dotační program na zajištění náhradního školního stravování International Visegrad Fund Standardní granty CULTURE - Dlouhodobé projekty Program celoživotního učení - Grundtvig Mobility osob - Další vzdělávání pracovníků institucí vzdělávání dospělých MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR - Podpora lokálních kulturních tradic města a obce 5.2 JMK- Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených obcí Nadační služba Lesů České republiky, s.p Nadace Veronica - Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny zejména na Moravě a Slezsku Nadace Veronica - Ekologická výchova CULTURE - Subjekty aktivní na evropské úrovni (vyslanci, sítě a festivaly) 2.1 Pomoc EHP a Norska - Fond pro podporu spolupráce škol výzva ROP JV 3.2 Rozvoj regionálních středisek (výzva bude vyhlášena ) ROP JV 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (výzva bude vyhlášena ) 1.2 Program rozvoje venkova předpokládaný příjem žádostí - 5. kolo Grantový kalendář RRA JM červen

9 ROP JV Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu MŠMT ČR - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO léta 2007 až MK ČR - Podpora integrace příslušníků romské 72 listopad 2008 komunity 6.16 Nadace Roberta Bosche vzdělávací program 100 listopad 2008 Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg pro řídící pracovníky z veřejného sektoru Mládež v akci Projekty na národní úrovni Nadace ČEZ - Regionální projekty Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR MZe- Poskytování finančních prostředků v oblasti vod - Podpora prevence před povodněmi MK ČR - Podpora integrace cizinců žijících 72 prosinec 2008 v ČR MK ČR - Podpora neprofesionálních 72 prosinec 2008 uměleckých aktivit International Visegrad Fund Malé granty OP Životní prostředí 3. výzva Prioritní osa zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, tzv. velké projekty OP PI - program NEMOVITOSTI, 1. výzva OP PI - program Spolupráce Technologické platformy MŽP SFŽP - Národní programy 2008 II Mládež v akci Projekty na evropské úrovni Mládež v akci Projekty na národní úrovni Vinařský fond International Visegrad Fund Malé granty International Visegrad Fund Standardní granty Nadace zdraví pro Moravu Nadační služba Lesů České republiky, s.p Mládež v akci Projekty na národní úrovni MV ČR - rozvoj jednotného systému varování a vyrozumění OP PI - program Prosperita - Výzva I ROP JV Rozvoj dopravní infrastruktury 16 průběžně v regionu - SILNICE ROP JV Rozvoj dopravní infrastruktury 17 průběžně v regionu - LETIŠTĚ ROP JV Rozvoj urbanizačních center, 23 průběžně Projekty - Integrovaný plán rozvoje měst ROP JV 3.4 Veřejné služby regionálního 25 průběžně významu ROP JV - Prioritní osa 4 - Technická pomoc 26 průběžně IOP - 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů 26 průběžně Grantový kalendář RRA JM červen

10 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 3.1 Podpora 31 průběžně sociální integrace a sociálních služeb individuální projekty OP Lidské zdroje a zaměstnanost průběžně Mezinárodní spolupráce OP přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 34 průběžně Pomoc EHP a Norska - Fond pro podporu 51 průběžně spolupráce škol výzva Učitelé a administrativní pracovníci MMR - Státní fond rozvoje bydlení, Program 56 průběžně PANEL MMR - Obnova obecního a krajského majetku 58 průběžně postiženého živelní nebo jinou pohromou (2007) Obnova obecního a krajského majetku 59 průběžně postiženého živelní nebo jinou pohromou (2008) MPO Program na podporu podnikatelských 60 průběžně nemovitostí a infrastruktury MZe- Výstavba a obnova infrastruktury 62 průběžně vodovodů a kanalizací AOPK Krajinotvorné programy, program 66 průběžně revitalizace říčních systémů MK ČR - Programy odboru památkové péče 69 průběžně Ministerstvo obrany - péče o válečné hroby 75 průběžně JMK- Podpora materiálového a energetického 79 průběžně využití odpadů vč. optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného sběru odpadů JMK- Podpora v oblasti vodního hospodářství 80 průběžně JMK- Finanční podpora na hospodaření v lesích 81 průběžně Nadace VIA Rychlé granty 88 průběžně 6.4 Česko-německý fond budoucnosti 90 průběžně 6.5 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 90 průběžně Nadace OSF Program East East 93 průběžně Grantový kalendář RRA JM červen

11 1. FONDY EU 1.1 Strukturální fondy Strukturální fondy EU pomáhají realizovat politiku tzv. hospodářské a sociální soudržnosti. Tyto finanční prostředky a jejich čerpání jsou vázány na iniciativu ČR, která musí zabezpečit přípravu programových dokumentů (operačních programů), funkčnost implementačních struktur a nastavit mechanismy k zajištění spolufinancování. Základním a zastřešujícím programovým dokumentem pro vyjednání pomoci ze strukturálních fondů EU je Národní rozvojový plán (NRP), který stanovuje priority ČR ve vztahu k možnému spolufinancování z prostředků EU na programovací období. Na základě NRP je vyjednána smlouva s Evropskou komisí o závazcích spolufinancování tzv. Národní strategický referenční rámec (NSRR), který definitivně stanoví rozsah a hloubku pomoci ze strukturálních fondů. Jednotlivé priority dále podrobněji rozvádějí operační programy (OP) specifikují oblasti intervence formou tzv. opatření, které lze chápat jako dotační tituly. V rámci těchto opatření je uvedeno na jaké aktivity mají být prostředky určeny, kdo bude konečným příjemcem pomoci, atd. (avšak ne v příliš konkrétní podobě). Pro žadatele jsou pak stěžejními dokumenty navazující prováděcí dokument a směrnice jednotlivých operačních programů. Veškeré důležité informace musí také obsahovat vlastní text tzv.výzvy, která oficiálně startuje příjem žádostí o financování jednotlivých projektů. Výzvy vyhlašuje řídící orgán programu (tzn. jednotlivá ministerstva), resp. Regionální rada u opatření ROPu. Důrazně doporučujeme všem vážným zájemcům prostudovat a sledovat oficiální stránky MMR ke strukturálním fondům, kde jsou uveřejňovány všechny informace potřebné ke zpracování a podání projektů: Stránky MMR o strukturálních fondech EU Na stránkách MMR je uveden přehled konkrétních oblastí podpory jednotlivých operačních programů, kde mohou být oprávněným žadatelem kraje, obce, města, svazky obcí nebo organizace zřízené obcemi: V období bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: Cíl Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. (cca 730,00 mld. Kč). Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. (cca 11,73 mld. Kč). Grantový kalendář RRA JM červen

12 Cíl Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. Tématické OP Tematické (sektorové) operační programy se budou realizovat ve všech regionech soudržnosti ČR (tzv. regionech NUTS II.) s výjimkou hl. m. Prahy. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci sektorového operačního programu je vždy věcně příslušný ministerský resort. OP Doprava Ministerstvo dopravy ČR OP Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí OP Podnikání a inovace - Ministerstvo průmyslu a obchodu OP Výzkum a vývoj pro inovace - Ministerstvo školství OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Ministerstvo školství Integrovaný operační program - Ministerstvo pro místní rozvoj OP Technická pomoc - Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální OP Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. NUTS II Jihovýchod - stránky Úřadu Regionální rady Prioritní osy a oblasti podpory ROP JV limity projektů minimum celkových způsobilých výdajů maximální výše dotace Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 2 mil. Kč není omezeno Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 20 mil. Kč 100 mil. Kč Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy 10 mil. Kč není omezeno osob Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 0,5 mil. Kč 100 mil. Kč Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2 mil. Kč 50/100 mil. Kč Rozvoj služeb v cestovním ruchu 0,3 mil. Kč 10 mil. Kč Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Rozvoj urbanizačních center (Brno a Jihlava) 2 mil. Kč není omezeno Rozvoj regionálních středisek (ostatní okresní města) 2 mil. Kč 100 mil. Kč Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (nad 500 ob. mimo okresních a krajských měst ) Veřejné služby regionálního významu (pouze kraje a jimi zřízené či založené organizace) 2 mil. Kč 50 mil. Kč 2 mil. Kč není omezeno Grantový kalendář RRA JM červen

13 Prioritní osa 4 - TECHNICKÁ POMOC Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Podpora absorpční kapacity Rozdělení prostředků v % na jednotlivá opatření ROP Jihovýchod 3.4. Veřejné služby regionálního významu 2% 3.3. Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (obce nad 500 obyv.) 7% 3.2. Rozvoj regionálních středisek (ostatní okresní města) 5% 4.1. Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 2% 4.2. Podpora absorpční kapacity 2% 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 38% 3.1. Rozvoj urbanizačních center (Brno + Jihlava) 12% 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu 3% 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 16% 1.4. Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 3% 1.3. Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 5% 1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5% Evropská územní spolupráce V programovém období se iniciativa ES Interreg stává samostatným Cílem strukturálních fondů. Jedná se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European Territorial Cooperation). V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. Dále budou také pokračovat síťové programy ESPON a INTERACT. Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraniční spolupráci. Všechny programy budou financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). OP Meziregionální spolupráce Operační program meziregionální spolupráce jako pokračování iniciativy ES Interreg IIIC bude v obměněné podobě zachován i v programovém období OP Nadnárodní spolupráce (NTERREG IIIB) Evropská regionální politika od roku 2007 se bude zaměřovat na inovaci a znalostní ekonomiku a zároveň na životní prostředí a ochranu před riziky. 1. výzva s termínem do Grantový kalendář RRA JM červen

14 ESPON II - Výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje bude nadále podporován v rámci nadnárodního programu ESPON II (Monitorovací síť pro evropské územní plánování). INTERACT II - Program bude zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci, a to vzhledem k tomu, že na ni bude také určeno nejvíce finančních prostředků z Cíle 3 (77 %). Program INTERACT II má dvě priority: rozvoj a dodání služeb, technická asistence. Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce. Specifickými cíli programů přeshraniční spolupráce jsou: rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí; posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí; ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik; rozvoje měst a venkova; rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu " people to people". Řídicím orgánem operačních programů přeshraniční spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj Operační program životní prostředí 3. výzva Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11- Chodov, tel: , fax: , infolinka: nebo Krajské pracoviště - JIHOMORAVSKÝ kraj: Šumavská 31, Brno, tel.: , fax: , kontaktní osoba Ing. Monika Špačková, Řídící orgán OP Životní prostředí: Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10, tel: , fax: Stránky programu OP ŽP Grantový kalendář RRA JM červen

15 OP Životní prostředí je druhý největší operační program ČR pro období Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily dne třetí výzvu podávání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Výzva se týká následujících oblastí: PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Oblast podpory Snížení znečištění vod V rámci této oblasti podpory budou přijímány projekty, jejichž cílem je implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod Podoblast podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2000 EO: výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU, výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO, Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod EO výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU, výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity (typy projektů) výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních Grantový kalendář RRA JM červen

16 vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny) Města a obce, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Města a obce, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 3. března 2008 do 19. prosince Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy ROP JV - Opatření Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - SILNICE Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě silnice Hlavní cíl: Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování ochrany životního prostředí. Specifické cíle: Zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti a propojenosti prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení komunikací; Dosažení technických parametrů dle ČSN pro regionální silniční sítě; Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí; Zkvalitnění propojení urbanizačních a regionálních center a jejich napojení na nadregionální dopravní sítě. Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím individuálních projektů zaměřených na následující aktivity: Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořících hlavní regionální dopravní síť regionu soudržnosti Jihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššího řádu nebo TEN T nebo propojuje urbanizační a regionální centra, včetně jejich modernizace ve smyslu Grantový kalendář RRA JM červen

17 vytvoření infrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvoj nekomerčních veřejných telematických a datových služeb; Technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy (např. propustky, podchody, vyjma chodníky). Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč Kraje; Organizace zřizované nebo zakládané krajem. průběžně ROP JV - Opatření Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - LETIŠTĚ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě letiště Hlavní cíl: Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN-T, propojení uvnitř regionu a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím technického zhodnocení komunikací při respektování životního prostředí. Specifický cíl: Zvýšení atraktivity regionu pro mezinárodní leteckou dopravu. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.1: Výstavba a technické zhodnocení potřebné infrastruktury u veřejného mezinárodního civilního letiště (tj. dráhy, terminály, vzletové, přistávací, spojovací a pojížděcí dráhy, kontrolní věže, zabezpečovací a bezpečnostní zařízení, dopravní napojení apod.). Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč. Maximální výše dotace není omezena. Kraje; Organizace zřizované nebo zakládané krajem. průběžně Grantový kalendář RRA JM červen

18 ROP JV - Opatření Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Zajistit zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy. Specifické cíle: Zvýšení zájmu obyvatel regionu, návštěvníků a turistů o využívání veřejné dopravy; podnícení územní mobility obyvatelstva; usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace; vytvoření fungujícího protipólu k individuální automobilové dopravě; zajištění dopravní obslužnosti v hospodářsky a turisticky atraktivních územích a jejich propojení s okrajovými (vnitřně periferními) částmi regionu. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.2: Instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující; výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem; instalace zařízení dopravní telematiky - naváděcí, informační a dispečerské systémy; výstavba návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD), Kiss and Ride (krátkodobé parkovací místo sloužící k naložení a vyložení osob a materiálu při přestupu na VHD) apod. Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 mil. Kč; Maximální výše dotace: 100 mil. Kč Kraje; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji , 16:00 hod. Grantový kalendář RRA JM červen

19 ROP JV - Opatření Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Zvýšení atraktivity VHD, udržení nebo i zvýšení jejího podílu na objemech osobní přepravy, především v městských a příměstských oblastech. Specifické cíle: Zvýšení úrovně kultury cestování VHD projevující se zvýšením počtu přepravovaných cestujících; zlepšení podmínek pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace; minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a úspora pohonných hmot a energií; efektivní snížení hlukové a emisní zátěže. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.3: Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících městskou hromadnou dopravu (MHD) - trolejbusy, tramvaje. Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč; Maximální výše dotace: není omezena obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi , 16:00 hod ROP JV - Opatření Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Vybudovat hustou síť vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury a také zvýšit bezpečnost chodců v urbanizovaných prostorech. Grantový kalendář RRA JM červen

20 Specifické cíle: Zkvalitnění a technické zhodnocení infrastruktury pro nemotorovou dopravu; segregace nemotorové dopravy od motorové; zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců ve městech; postupné snižování používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.4 Výstavba a technické zhodnocení cyklostezek (dopravní značení C8 a C10), společných stezek pro chodce a cyklisty (dopravní značení C9) a komunikací pro bezmotorová vozidla (dopravní značení B11) v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními komunikacemi - např. světelné signalizační zařízení aj.); přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atd.). Výše dotace: Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč; Maximální výše dotace: 100,0 mil. Kč. kraje; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji , 16:00 hod. Další výzva bude vyhlášena s termínem uzávěrky Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) - Prioritní osa 2 - Rozvoj udržitelného cestovního ruchu ROP JV - Opatření Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, Odbor implementace projektů, Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Dokumentace k výzvě Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. Specifické cíle: Zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch; obnova, trvalá údržba, zpřístupnění a využití památek regionálního významu; Grantový kalendář RRA JM červen

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ing. Ondřej Kubín, MBA Praha, 26. března 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí

Kraje. Organizace zřizované nebo zakládané kraji. Obce Dobrovolné svazky obcí INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) VERZE K 11. 2. 2015 Alokace ERDF Specifický cíl/prioritní osa Podporované aktivity/typy projektů Příjemci (EUR) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba

Více