INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/ INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Ing. Jan Bříza INVENTARIZACE Slouží k ověření správnosti údajů zachycených v účetnictví. Jejím předmětem jsou: Všechny složky majetku a závazků. Bez provedení inventarizace je účetnictví jen hrou čísel bez reálné podstaty, bez vazby na skutečnosti. Zahrnuje: Zjištění skutečného stavu kontrolované položky inventurou fyzickou nebo dokladovou Porovnání skutečného stavu se stavem vykazovaným v účetnictví Vyčíslení rozdílů Vypořádání a odstranění rozdílů Fyzická inventura: Je jen počátkem inventarizace, sleduje jen zjištění skutečného stavu kontrolovaných předmětů a sama o sobě ještě neumožňuje provést kontrolu jejich úplnosti.

3 provádí se u majetku hmotné povahy DHM, DNHM, zásoby zboží, materiálu, výrobků, peněz v pokladně Dokladová inventura: - přepočítání - přeměření - převážení provádí se u pohledávek a závazků. Jejich stav se kontroluje na základě dokladů (faktur), které ověřují jednotlivé položky tvořící celkovou výši zůstatku. Zjištěné skutečné stavy se zapisují do inventurních soupisů a po té se porovnávají se stavy účetními a vyčíslují se rozdíly, tzv. inventarizační rozdíly, tedy přebytek nebo manko V případě inventarizační ho rozdílu je třeba rozhodnout, kdo rozdíl zavinil jak se vyrovná. Inventurní soupisy musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace Účetní jednotky inventarizací ověřují ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Postup provádění inventarizace: a) příprava příprava osob příprava dokumentů a materiálu b) vlastní inventura fyzická a dokladová kontrola majetku a závazků c) vyhodnocení soupisy majetku a závazků řešení škod a ztrát

4 Závěr: Zanesení výsledků do účetní závěrky Literatura Ing. Preislerová, D.: Účetnictví pro střední školy, pro podnikatele, Brno 2008 Ing. Štohl, P., Ing. Klička, V.,: Maturitní okruhy z účetnictví, Znojmo 2010 Sbírka zákonů, aktuální znění Finanční majetek Upravují jej v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.., v návaznosti na vyhlášku č.500/202 Sb., Český účetní standard č. 008 Operace s cennými papíry a podíly a Český účetní standard č.014 Dlouhodobý finanční majetek. Nejdůležitější složkou jsou cenné papíry. Za finanční majetek se považují jen nakoupené cenné papíry, které vydal cizí subjekt a jsou vykazovány v aktivech podniku. Nejčastěji třídění cenných papírů je z hlediska jejich druhů, času a obchodovatelnosti.

5 Druhy cenných papírů Vycházejí z úvěrového vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, spočívajícím v tom, že dlužník má povinnost splatit ve stanovené době nejen zapůjčenou částku, ale i dohodnutý úrok. Dlužník získává tímto způsobem na určitou dobu kapitál. Příkladem jsou: Majetkové cenné papíry Obligace, zástavní listy, pokladniční poukázky, vkladové listy, směnky. Přinášejí vlastníkům pravidelné výnosy plynoucí z majetku, podíl na rozhodování a na vlastnictví podniku, Na zhodnocování tohoto majetku. Majetkovými cennými papíry jsou: akcie, podílové listy, účasti. Cenné papíry lze rozdělit podle záměru účetní jednotky na: 1. Majetkové účasti. Mají podstatný nebo rozhodující vliv. 2. Cenné papíry k obchodování. Jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu účelem jsou zisky. 3. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti. Mají stanovenou splatnost zpravidla směnky přijaté jako platební prostředky. 4. Cenné papíry a podíly realizovatelné. Nejsou určeny k obchodování ani k držení do splatnosti, ani k majetkové účasti.

6 Pro zachycení v účetnictví je nejdůležitějším kriteriem hledisko časové. Dlouhodobý finanční majetek je sledován v účtové osnově ve skupině 06. Krátkodobé cenné papíry sledujeme ve skupině 25. Oceňování dlouhodobého finančního majetku a pořízení cenných papírů 1. DFM oceňujeme pořizovací cenou. Rozumí se tím cena, za kterou byl majetek pořízena náklady s jeho pořízením související. Poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. 2. V průběhu pořizování cenných papírů lze složky pořizovací ceny účtovat na účet 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Účet 259 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek. 3. Dividendy z akcií Představují podíly akcionářů na zisku, který určila valná hromada k rozdělení. Výnos dostává akcionář po zdanění srážkovou daní v souladu se zákonem o daních z příjmů 36 odst. 2 písm. a). Použitá literatura a odkazy Skálová, Jana a kolektiv: Podvojné účetnictví 2012, Grada, 2012 Odkaz na web:

7 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Charakteristika a členění účtové třídy Účtová třída obsahuje rozvahové pasivní účty, které můžeme rozdělit do dvou skupin. Kapitálové účty Dlouhodobé závazky Kapitálové účty Jde o vlastní zdroje krytí majetku (vlastní kapitál), které jsou zařazeny do účtových skupin 41, 42, 43, 49. Tvoří se zejména prostřednictvím: vkladů, kladných výsledků hospodaření (ziskem), bezplatným nabytím majetku (např. darováním). Účtová skupina 41 Základní kapitál tvoří se vklady společníků již při založení společnosti povinně v tzv. kapitálových společnostech (411), při změnách základního kapitálu (419). Kapitálové fondy tvoří se zejména vklady nad rámec základního kapitálu (412,413) a bezplatným nabytím majetku (413).

8 Účtová skupina 42 Fondy ze zisku tvoří se ze zisku jednotky po zdanění (421, 422,423,427). Převedené hospodářské výsledky nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta z minulých let s výjimkou zisku či ztráty z bezprostředně předcházejícího období (428, 429). Účtová skupina 43 a 49 Zisk po zdanění nebo ztráta z bezprostředně předcházejícího účetního období (431). Jde o účet individuálního podnikatele (491), který se používá pouze v účetních jednotkách fyzických osob - soukromých podnikatelů, tento účet zastupuje veškeré vlastní zdroje. Pasivní účty a zůstatek na straně Má Dáti Jedná se především o účty: 429 neuhrazená ztráta minulých let - Představuje vlastně snížení zdrojů, a proto vykazuje-li zůstatek, pak jedině na straně MD, 431 výsledek hospodaření v schvalovacím řízení 491 účet individuálního podnikatele - Vykazuje-li se zůstatek na straně Dal, účetní jednotka v uplynulém roce vytvořila zisk. - Vykazuje-li se zůstatek na straně MD, účetní jednotka v uplynulém roce vykazuje ztrátu.

9 - Bude-li zůstatek na straně MD, signalizuje to, že firma žije na dluh, podnikatel dlouhodobě vykazuje ztrátu nebo si vybírá více než do firmy vkládá a než firma vytvoří zisk. Dlouhodobé závazky Jde o cizí zdroje, jejichž lhůta splatnosti je delší jak 1 rok. Účtová skupina 45 Účtová skupina 46 Účtová skupina 47 Účtová skupina 48 - V rámci 4. účtové třídy jsou jim vyhrazeny účtové skupiny 45, 46, 47 a Rezervy (zákonné a ostatní) - Bankovní úvěry s lhůtou splatnosti nad 1 rok - Ostatní dlouhodobé závazky, tj. závazky se splatností nad 1 rok, které nemají povahu úvěrů - Jde o velmi specifický účet 481 odložená daňová pohledávka a závazek, tzn. že ovlivní pouze výši disponibilního (čistého) zisku. Základní kapitál V ekonomické teorii jeden ze základních výrobních činitelů. Může to být: - Kapitál reálný, - Kapitál peněžní, - Kapitál fiktivní.

10 Obchodní zákoník ukládá některým obchodním společnostem (tzv. kapitálovým společnostem) a družstvům vytvořit při svém vzniku základní kapitál. Tvoří se peněžitými a nepeněžitými vklady společníků a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Povinnost vytvořit základní kapitál se zejména týká akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Kapitálové fondy a fondy ze zisku Kapitálové fondy Fondy ze zisku Slouží ke zvyšování základního kapitálu upsáním nových vkladů, které se požadují od vkladatelů Posílení vlastního kapitálu dalšími vklady a nebude se navyšovat základní kapitál, účtuje se částka vkladu jako ostatní kapitálový fond. Platí to také pro přijaté dary. Tvoří se ze zisku po zdanění povinně podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a jednak dobrovolně podle pravidel, který si stanoví jednotka sama. Zákonný rezervní fond se povinně tvoří v a.s., s. r. o. a je určen ke krytí ztrátového hospodářství. U družstva je vytvářen nedělitelný fond. Mohou se vytvářet dále fondy dobrovolně např. sociální fond a fond odměn. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Může ovlivnit výši vlastních zdrojů dvojím způsobem: Kladně ( v případě, že účetní jednotka hospodařila se ziskem) Záporně ( v případě ztráty)

11 Ve zdrojích se objevuje ve dvou podobách: A) Jako výsledek hospodaření bezprostředně předcházejícího roku účet 431 B) jako nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z let minulých (s výjimkou bezprostředně předcházejícího roku) Schéma účtování Konec běžného účetního období 710 Účet zisků a ztrát 702 Konečný účet rozvažný ČISTÝ ZISK ZTRÁTA Schéma účtování Začátek následujícího účetního období 701 Počáteční účet rozvažný 431 VH ve schvalovacím řízení ČISTÝ ZISK ZTRÁTA

12 Rozdělení zisku Je-li výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk, pak o jeho rozdělení (po zdanění) rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada v souladu s pravidly stanovenými obchodním zákoníkem. Tato pravidla se týkají zejména povinné tvorby zákonného rezervního fondu 431/421. Čistý (disponibilní zisk) je dále možno použít: - Na příděly do dalších fondů 431/423,427, - Na podíly na zisku společníkům 431/364 - Na navýšení základního kapitálu 431/419 - Na úhradu ztráty z minulých let 431/429 - V dalších letech jako dodatečný zdroj 431/428 Schéma účtování 451, 459 Rezervy 552, 554 Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba rezerv Čerpání (zrušení) rezervy

13 Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv Rezervy představují zdroje na krytí v budoucnosti očekávaných výdajů. Smyslem je rozložit větší výdaj (náklad), který vznikne za několik let, do let, které vzniku výdaje (náklady) předchází. Tvorba rezerv znamená pro účetní jednotku náklad. Z daňového hlediska rozlišujeme rezervy zákonné a ostatní. Tvorba a čerpání zákonných rezerv ovlivňuje současně základ daně z příjmu, ostatní rezervy mají vliv pouze na výši účetního hospodářského výsledku. Každá rezerva musí být sledována samostatně a podléhá inventarizaci. Úvěry a dlouhodobé závazky Bankovní úvěry s celkovou lhůtou splatnosti delší než jeden rok se v účetnictví zaznamenávají na účet bankovní úvěry. Další dlouhodobé závazky jsou pak uvedené v účtové skupině 47. Patří sem: Dluhopisy emitované účetní jednotkou Přijaté zálohy a směnky k úhradě Literatura a odkazy Skálová, Jana a kolektiv: Podvojné účetnictví 2012, Grada, 2012 Štohl, Pavel; Klička, Vladislav: Maturitní okruhy u účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví , Nakladatelství Štohl Pavel Ing, vzdělávací středisko, Znojmo, 2012 Odkaz na web:

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Edice Účetnictví a daně

Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. et Ing. Věra Rubáková Účetnictví pro úplné začátečníky 2011 Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydala GRADA Publishing, a.s.

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) obecně uznávané účetní zásady: - zásada účetní jednotky

1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) obecně uznávané účetní zásady: - zásada účetní jednotky 1. Pojem význam a výklad obecně přijímaných účetních zásad (principů) Význam účetních informací a jejich využívání četnými uživateli různých zájmů vedlo k ustálení určitých pravidel a principů, které by

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více