Výroční zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Základní údaje o emitentovi Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Podnikatelský záměr pro rok Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 Zpráva nezávislého auditora Prezentace účetní závěrky za rok 2007 Výsledovka Rozvaha Aktiva Pasiva Přehled o peněžních tocích Cash Flow Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Příloha tvořící součást účetní závěrky k

2 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti SLEZAN Frýdek-Místek předkládá výroční zprávu o hospodaření a vývoji za rok Pro textilní průmysl v Evropě pokračoval negativní trend započatý před více jak 20 lety, kdy bylo rozhodnuto o totální jednostranné liberalizaci obchodu s textilem z Asie do Evropské unie a USA, tedy úplnému zrušení dovozních kvót a licencí a nastavení velmi nízkých dovozních cel, což obráceně při vývozu z EU do asijských zemí neplatí. Dále pokračovalo permanentní posilování české koruny a masivně rostly ceny elektrické energie, plynu, vodného, stočného, chemikálií, viskózové střiže, polyesteru a dalších vstupních nákladových položek. Souběžně s tím oslaboval americký dolar, což významně ovlivňovalo ceny textilních výrobků na evropském trhu. Pod těmito tlaky, kdy růst nákladů na straně jedné a nemožnost jejich promítnutí do prodejních cen na straně druhé, dále významně zhoršily docilované marže při prodeji do zemí EU, kam míří více jak 60 % produkce, při celkovém podílu exportu ve výši 69,31 %, tj tisíc Kč. V porovnání s minulými léty je to další pokles. Jen pro srovnání nejvyšší exportní tržby společnost docílila v roce 2001, a to tisíc Kč, což bylo v době, kdy ještě platila netarifní omezení (dovozní kvóty na jednotlivé textilní komodity). Pokud porovnáme vývoj v jednotlivých výrobních segmentech, tak prakticky celý pokles se odehrává u tkanin pro další konfekční zpracování, kdy trh EU je čím dál tím více zásobován hotovou konfekcí, na jejímž dovozu se podílí přímo velké obchodní řetězce, ale rovněž evropské konfekční firmy, pro něž je konfekční výroba, byť v relativně levných zemích jako Rumunsko, Ukrajina, Balkán, či země severní Afriky nekonkurence schopná v porovnání s dovozy z Asie. Vedle těchto obecných důvodů, které dopadají v ČR na většinu textilních firem stejně, je SLEZAN zasažen specifickým problémem, a to výstavbou automobilky Hyundai v bezprostřední blízkosti Frýdku-Místku. Tato několikamiliardová investice významným způsobem, po svém oficiálním zveřejnění, změnila podmínky na trhu práce v okrese Frýdek- Místek. Zahájení výstavby této historicky největší zahraniční investice v roce 2007 vygeneruje vznik až nových pracovních míst. Vyhrocení situace na pracovním trhu vedlo již k odlivu zaměstnanců, kdy za rok 2007 rozvázalo pracovní poměr 245 zaměstnanců, což je více jak 23 % z počtu zaměstnanců zaměstnaných v regionu Frýdek- Místek. V důsledku tohoto nového fenoménu lze i do budoucna počítat s dalším odchodem významné části pracovníků, a to bez možnosti náhrady. Návazně na všechny tyto aspekty představenstvo akciové společnosti hledalo řešení a východisko z této nepříznivé situace. V průběhu prvního pololetí dospělo k závěru, že pro další fungování společnosti je nutno hledat řešení těchto problémů: 1) Diverzifikace výrobních kapacit mimo oblast Frýdku-Místku, a tím řešit nedostatek pracovníků v souvislosti s výstavbou automobilky Hyundai. 2) Pro zastavení dalšího propadu objemu výkonů a tržeb převzít některé existující portfolia zákazníků, odbytové možnosti a výrobní kapacity. 3) Posílit podíl výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které mají podobný výrobní charakter jako stávající výroba akciové společnosti. V průběhu roku 2007 se pro řešení těchto cílů naskytla příležitost, kdy na společnosti Texlen a.s., Trutnov a Tiba a.s., Dvůr Králové nad Labem byl vyhlášen konkurz. V případě bývalého Texlenu Trutnov jsme dospěli k závěru, že pro posílení výrobků s vyšší přidanou hodnotou a diverzifikací výrobních kapacit, s ohledem na pracovníky, je zajímavé získat část nabízených výrobních kapacit, a to přádelnu lnu v Trutnově a tkalcovnu v Mladých Bukách. Závod Rudník, kde původně bylo režné zboží zpracováváno, nebyl potřebný, neboť záměr počítal s přesunem úpravy tkanin do existujících výrobních kapacit. 2

3 V případě Tiby jsme posuzovali možnost úpravy pestře tkaného lněného zboží z titulu přepravních nákladů mezi Mladými Buky a Frýdkem-Místkem, či pouze cca 17 km mezi Mladými Buky a Dvorem Králové. Dalším aspektem byla možnost posílení pozice v oblasti lůžkovin a dekoračních tkanin a posílení pozice na českém trhu. S ohledem na finanční možnosti, ale i posouzení celkového rizika při naplnění očekávaných cílů, představenstvo akciové společnosti nezvolilo variantu nákupu těchto výrobních aktiv, ale pouze dočasného pronájmu v první fázi na období šesti měsíců tak, aby bylo možno vyhodnotit efektivnost těchto akvizic a následně definitivně rozhodovat o dalším postupu. Představenstvo v tomto směru postupovalo maximálně obezřetně. Výrobní kapacitu tiskárny Zálabí ve Dvoře Králové jsme si pronajali od 17. srpna 2007 a přádelnu Trutnov a tkalcovnu Mladé Buky od 1. října 2007, přičemž obchodně jsme zajišťovali odbyt lněných tkanin od června V první fázi pronájmu jsme se zaměřili na převzetí portfolia zákazníků a sjednocení informačního systému. U těchto fází došlo k významnému nárůstu výkonů a tržeb, kdy mezi lednem a červencem se výkony pohybovaly mezi milióny Kč/měsíc a od měsíce srpna se skokově zvýšily: srpen září říjen listopad 142,7 mil. Kč 156,7 mil. Kč 192,7 mil. Kč 171,3 mil. Kč Obdobně se tržby za 1. až 7. měsíc pohybovaly ve výši mil. Kč. Po realizaci akvizic: srpen září říjen listopad 112,1 mil. Kč 126,7 mil. Kč 172,5 mil. Kč 162 mil. Kč V období druhého pololetí se již začaly významně projevovat vlivy posilování české koruny vůči Euru a toto významné zvýšení výkonů a tržeb se stejnou měrou nepodílelo na růstu efektivnosti. S ohledem na skutečnost, že akvizice byly pořízeny prakticky bez zásob polotovarů a nedokončené výroby, vygeneroval rozjezd výroby růst výrobních zásob. Počátek čtvrtého kvartálu byl poznamenán prvními informacemi o známkách recese v USA a finanční krizí, způsobené problémy kolem hypoték v USA. Jak je obvyklé, první dopady takového nepříznivého vývoje se vždy nejdříve projevují u spotřebního zboží a zejména textilu. Měsíc prosinec se zakázkově totálně propadl a prakticky na 1/3 měsíce jsme zastavili výrobu, což přineslo pouze výkony ve výši 101,8 mil. Kč a tržby pouze 109,7 mil. Kč. Tyto nízké výkony, proúčtování tvorby opravných položek k způsobily celkovou ztrátu v měsíci prosinci ve výši mil. Kč, což znegovalo do té doby vytvořený zisk ve výši tis. Kč. Tento záporný hospodářský výsledek za měsíc prosinec způsobil celkově ztrátu z hospodaření za rok 2007 ve výši tis. Kč. Samotný měsíc prosinec, ale i prognózy pro rok 2008 staví vedení akciové společnosti a představenstvo před radikální a zásadní rozhodnutí, neboť posilování české koruny bude nadále pokračovat. Pro rok 2008 dochází k růstu všech nákladových položek bez významné možnosti jejich pozitivního ovlivnění, jako je opět růst ceny elektrické energie, plynu, uhlí, vody, stočného, chemikálií a dále došlo k zavedení ekologických daní. Souběžně působí faktor tlaku na růst mezd. 3

4 Reálná šance na promítnutí všech těchto nákladů do růstu cen výrobků je při dalším strmém poklesu hodnoty USD zcela nereálná a pro SLEZAN Frýdek-Místek a.s. vyvstává nezbytná potřeba optimalizovat výrobní kapacity a sortiment vyráběné produkce a provést proces restrukturalizace společnosti. Dámy a pánové, podávám Vám tuto zprávu, která je nástinem rozhodujících kroků, které představenstvo akciové společnosti SLEZAN v roce 2007 řešilo a s čím bylo vnějšími vlivy konfrontováno. Ing. Miroslav Halfar předseda představenstva 4

5 Základní údaje o emitentovi SLEZAN Frýdek-Místek a.s. kontakt: Na Příkopě 1221 tel.: , FRÝDEK-MÍSTEK IČ: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka č. 313 Akciová společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen zakladatel ), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) ze dne ve formě notářského zápisu. Na základě smlouvy o sloučení ze dne je SLEZAN Frýdek-Místek a.s. ke dni právním nástupcem zrušené společnosti bez likvidace Tiskárna textilu Frýdlant, akciová společnost, se sídlem Frýdlant, Tovární ul. 669, jež byla zapsána u Okresního soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, č. vl Předmět podnikání společnosti zapsán v obchodním rejstříku: - zámečnictví - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - ostatní textilní výroby textilní výroba - ostatní služby převážně osobního charakteru konfekční výroba - ostatní služby převážně osobního charakteru poskytování ubytovacích služeb - výroba a rozvod tepla - provozování dráhy na železniční dráze vlečce - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní - kovoobráběčství - barvení a chemická úprava textilií - provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - výroba rozvaděčů nízkého napětí - výroba elektřiny Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč. Emitent drží pouze jednu vlastní akcii ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč. V období posledních tří let nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu, počtu a druhu akcií. Přehled o všech akcionářích, jejichž podíl na hlasovacích právech dosahuje nebo překračuje hranici 5 % PYRR s.r.o. se sídlem Nám. Hrdinů 3, Praha 4, IČ , zastupovaný správcem konkurzní podstaty Ing. Jiřím Štěpem, s podílem na hlasovacích právech ve výši 49,95 %, který je tvořen kusy akcií. 5

6 Osoby jednající ve shodě: a) SICO FM a.s., se sídlem Tř. Svobody 31/956, Olomouc, IČ , s podílem na hlasovacích právech ve výši 16,04 %, který je tvořen kusy akcií b) Pivovar HOLBA, a.s., se sídlem Pivovarská 261, Hanušovice, IČ , s podílem na hlasovacích právech ve výši 2,91 %, který je tvořen kusy akcií c) Pivovar LITOVEL, a.s., se sídlem Palackého 934, Litovel, IČ , s podílem na hlasovacích právech ve výši 13,02 %, který je tvořen kusy akcií. Celkový podíl osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. činil 31,97 %. Vedle těchto akcií nemají uvedení akcionáři žádné další akcie ani žádná hlasovací práva podle 183d odst. 4 Obchodního zákoníku. Společnost nepřipravuje zvýšení kapitálu a neemitovala akcie, které by nezakládaly podíl na základním kapitálu. Nová emise akcií společnosti není upisována. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu upravují stanovy shodně s úpravou v obchodním zákoníku. Údaje o cenných papírech ISIN CZ druh: kmenová forma: akcie na doručitele podoba: zaknihovaná ve SCP jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,-- Kč počet kusů: celkový objem emise: ,-- Kč obchodovatelnost: veřejně obchodovatelná ISIN druh: kmenová forma: akcie na doručitele podoba: zaknihovaná ve SCP jmenovitá hodnota jedné akce: 500,-- Kč počet kusů: celkový objem emise: ,-- Kč obchodovatelnost: neobchodovatelná druh: kmenová forma: akcie na doručitele podoba: listinná jmenovitá hodnota jedné akcie: 500,-- Kč počet kusů: 1 celkový objem emise: 500,-- Kč obchodovatelnost: neobchodovatelná Obchodovatelné akcie jsou převoditelné bez omezení a obchoduje se s nimi, i když ve velmi omezeném rozsahu, na volném trhu Burzy cenných papírů Praha a v RM Systému. S akciemi se neobchoduje na zahraničních trzích. Emise akcií ISIN CZ ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč jsou veřejně obchodovatelné a převoditelné bez omezení. 6

7 Emise akcií ISIN ve jmenovité hodnotě 500,-- Kč v objemu jsou neobchodovatelné, ale rovněž převoditelné bez omezení. Jedna akcie v listinné podobě je neobchodovatelná a po celé účetní období byla ve vlastnictví emitenta. Výnosy z cenných papírů jsou zdaňovány v souladu s platným ustanovením 36 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění novel a doplňků srážkovou daní ve výši 15 %, mimo výjimek stanovených citovaným zákonem. Společnost měla uzavřenou smlouvu s ČSOB, a.s. Praha, útvar primárních emisí 1608, Na Příkopě 14, která umožňovala majitelům cenných papírů zdarma uplatnit svá majetková práva, tj. vyplatit dividendu v případě, že bude schválena valnou hromadou společnosti. Valná hromada dne rozhodla o výplatě dividendy za rok 2005 ve výši 1,-- Kč na jednu 1000-korunovou akcií a 0,50 Kč na jednu 500-korunovou akcii. O výplatě dividendy za rok 2006 ve výši 1,-- Kč na jednu 1000-korunovou akcii a 0,50 Kč za jednu 500-korunovou akcii rozhodla valná hromada Dividenda v celkové částce nad 500,-- Kč byla vyplacena poštovní poukázkou a u právnických osob, po dohodě, formou převodu na účet. Dividenda v celkové částce do 500,-- Kč včetně, je akcionářům proplácena hotově v pokladně v sídle společnosti v pracovní dny, v době od 8.00 do hod. Další údaje o akciích Emise akcií je umístěna v plném rozsahu mezi veřejností, přičemž méně jak 20 % objemu emise je v držení drobných akcionářů. Jedná se o kmenové akcie na doručitele v nominální hodnotě 1 000,-- Kč v zaknihované podobě v objemu kusů. V tomto objemu jsou zahrnuty i akcie, které byly emitovány při sloučení se společností Tiskárna textilu Frýdlant a.s. k Práva vyplývající z držení akcií společnosti jsou dána stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Tato práva uplatňuje akcionář především na valné hromadě společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč jsou spojeny dva hlasy, s každou akcií o jmenovité hodnotě 500,-- Kč je spojen jeden hlas. O podílu na zisku společnosti, případně likvidačním zůstatku, rozhoduje, v souladu s platnými stanovami, valná hromada společnosti. Dividenda, je-li schválena valnou hromadou, je splatná nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo valnou hromadou přijato usnesení o rozdělení zisku. V případě, že akcionář neuplatní své právo na dividendu, ani je nepřevede, v souladu s ustanovením 156 a) Obchodního zákoníku, uloží společnost tuto dividendu na své náklady na zvláštní účet u peněžního ústavu. Nebude-li právo uplatněno do čtyř let od vzniku nároku, tak zaniká. Fyzické osoby drobní akcionáři drží méně než 20 % kapitálu společnosti u emise 1000korunových akcií a méně než 33 % kapitálu u emise 500korunových akcií. Žádná veřejná nabídka na převzetí akcií emitenta dosud nebyla učiněna. 7

8 Emitent dosud nevydal žádné dluhopisy. Zisk na jednu tisícikorunovou akcii v jednotlivých letech je následující: zisk na 1 akcii v Kč 3,76 2, zisk (- ztráta) celkem za rok 2004 za rok 2005 za rok 2006 výplata dividend na 1 akcii 1,- 1,- 1,- výplata dividend celkem před zdaněním 806 tis. Kč 806 tis. Kč 806 tis. Kč Dividenda za příslušný rok byla vyplacena v následujícím roce po schválení valnou hromadou. Kupní cena na veřejných trzích se v současné době pohybuje na hranici 200,- Kč při objemu emise kusů akcií v nominální hodnotě 1 000,-- Kč. Obchodování s akciemi je velmi omezené ve vztahu k objemu uskutečněných obchodů. Společnost vede seznam osob, které mají přístup k vnitřním informacím. Seznam je k dispozici na webových stránkách společnosti nebo v sídle společnosti u tajemníka a.s. Přehled podnikání SLEZAN Frýdek-Místek a.s. je textilní společnost zpracovávající bavlnu, viskózovou, polyesterovou, akrylátovou střiž a len. V druhé polovině roku 2007 si společnost pronajala část výrobních objektů bývalé společnosti TIBA a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zálabí, a to tiskárnu textilu a do organizační struktury dosavadní společnosti byla začleněna jako závod 06 tiskárna, Dvůr Králové nad Labem - Zálabí. V měsíci říjnu 2008 si společnost pronajala část bývalé společnosti TEXLEN a.s., Trutnov, a to konkrétně přádelnu a bělidlo v Trutnově a tkalcovnu v Mladých Bukách. Tyto dva objekty byly do organizační struktury začleněny jako závod 07 přádelna a tkalcovna. Společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. těmito kroky diverzifikovala svůj výrobní sortiment a podnikatelské aktivity. Na základě smlouvy přešla práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů zaměstnanců výše uvedených výrobních areálů na SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a společnost zaměstnávala ke konci roku více jak zaměstnanců. Společnost tak v jednotlivých výrobních stupních zajišťuje výrobu širokého sortimentu textilního zboží, kdy malá část produkce přízí a režných tkanin je dodávána jednotlivým odběratelům. Převážná část je upravována v úpravně, tiskárnách a šicích dílnách a zákazníkům je nabízen široký sortiment tvořený bytovým textilem, zdravotním textilem, technickými tkaninami pro nánosování, manšestry, tkaninami pro úpravny a tiskárny, svrchním ošacením, campingovým programem a výrobou ložního a stolního prádla. 8

9 Ke stávajícím 5 výrobním závodům přibyly dva a organizační struktura společnosti v roce 2007 byla následující: závod 01 přádelna - provoz Staré Město závod 02 tkalcovny - provoz Frýdek-Místek, Hálkova provoz Frýdek-Místek, Beskydská provoz Frýdek-Místek, Těšínská ul. - provoz Raškovice závod 03 tiskárna textilu - provoz Frýdlant v Čechách závod 04 úpravna a šicí dílna závod 05 přádelna lnu závod 06 tiskárna textilu a šicí dílna Závod 07 přádelna - provoz úpravna, Frýdek-Místek, Beskydská provoz šicí dílna, Frýdek-Místek, Na Příkopě provoz Hanušovice Pražská 90 - provoz Dvůr Králové nad Labem Zálabí nábř. Benešovo provoz přádelna a bělidlo Trutnov Horská 250 a K Bělidlu tkalcovna a šicí dílna - provoz Mladé Buky Krkonošská 51 Tyto výrobní závody zastřešuje ředitelství akciové společnosti. Zaměstnance nelze rozdělit podle druhů podnikatelské činnosti, protože hlavním předmětem činnosti je pouze textilní výroba rozdělená do jednotlivých výrobních stupňů. Až na několik málo výjimek společnost nezaměstnává zahraniční pracovníky. Vzhledem k pronájmu výše uvedených výrobních kapacit a přechodu zaměstnanců těchto provozů na SLEZAN Frýdek-Místek a.s., došlo k podstatnému nárůstu počtu zaměstnanců. Členění podle jednotlivých závodů a lokalit je následující: 9

10 Závod Počet zaměstnanců fyzický stav k Podnikové ředitelství 175 Celkem průměrný přepočtený stav zaměstnanců průměrný výdělek Průměrný výdělek za rok 2007 se zvýšil ze ,-- Kč na ,-- Kč a představuje nárůst o 1,3 % proti roku Nepřítomnost bez řádné dovolené se proti předcházejícímu roku z hodnoty 8,3 % zvýšila na 10 %. Úroveň přesčasové práce se zvýšila z hodnoty 3,2 % na 3,71 %. Společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. byla již v roce 2005 certifikována a získala certifikát jakosti ISO 9001 a environmentální certifikát ISO V průběhu roku 2006 a 2007 proběhly první pravidelné certifikační audity, které potvrdily dosažené výsledky v této oblasti. SLEZAN Frýdek-Místek a.s. dosáhl v roce 2007 celkových tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši tis. Kč. údaje v tis. Kč tržby vlastní výrobky a služby tržby z exportu tržby v tuzemsku podíl exportu z tržeb 73,88% 73,28% 68,25% 10

11 Výroba ve hmotných jednotkách bavlnářské příze (t) lnářské příze (t) bavlnářské tkaniny režné (km) z toho lnářské žakárové tkaniny (km) tkaniny upravené (km) z toho tisky (km) ložní prádlo (tis. ks), konfekce Srovnání obratu s jednotlivými státy v roce 2006 a 2007 % podílu trhů na celk. obratu stát obrat 2006 obrat 2007 rozdíl v Kč pokles nárůst v % 2006/2007 2,59 3,56 Slovensko ,41 28,62 32,45 Česká rep ,13 10,99 9,46 Polsko ,76 4,99 3,18 Maďarsko ,45 2,57 4,52 Francie ,38 5,84 6,22 Itálie ,39 44,4 40,62 Německo ,91 11

12 Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Společnost je vlastníkem všech nemovitostí, ve kterých provozuje podnikatelskou činnost, mimo objektů pronajatých v Zálabí, Trutnově a Mladých Bukách, jak bylo popsáno výše. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou. Vlastní nemovitosti se nacházejí v pěti katastrálních územích v okrese Frýdek-Místek, Uherské Hradiště, Liberec a Šumperk. Podrobně je možno dohledat jednotlivé nemovitosti na LV č. 708 a 8761 v k.ú. Frýdek, LV č v k.ú. Místek, LV č. 201 v k.ú. Raškovice, LV č v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, LV č v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, LV č. 156 a 1868 v k.ú. Frýdlant v Čechách, LV č v k.ú. Hanušovice a LV č. 3 v k.ú. Žleb. Společnost není závislá na cizích patentech, licencích, ani průmyslových vzorech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost. Investice údaje v tis. Kč budovy a stavby technologická a strojní zařízení nehmotný majetek pozemky celkem Investiční činnost za rok 2007 je podrobně zpracována v příloze účetní závěrky, která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Společnost nemá zvláštní výzkumné pracoviště, provádí pouze inovaci a vývoj vlastních výrobků na základě poptávky a požadavků zákazníků. Společnost a její výroba není závislá na patentech a licencích. Obchodní smlouvy uzavírané s partnery mají převážně krátkodobý charakter daný výrobním sortimentem a nutností reagovat na změny a požadavky jednotlivých zákazníků. V posledních třech účetních obdobích nedošlo k přerušení výroby nebo jejímu omezení, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost není součástí skupiny a nemá žádné dceřiné společnosti, ani nemá hlasovací práva v jiných společnostech. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 je uvedena pouze společnost PYRR, s.r.o. v konkurzu, IČ , coby osoba ovládající. Další dvě obchodní společnosti, ve kterých osoba ovládající vlastní 49,99 %, a to ve společnosti VEBA, textilní závody a.s., IČ a COMOROS a.s. v likvidaci, IČ , již nejsou uvedeny, protože se dle názoru emitenta nejedná o strukturu koncernu. 12

13 S ohledem na výjimečnost situace, která pramení z minulosti, kdy IPB ve snaze zakrýt problémy, které měla s poskytnutím úvěru společnosti CENTROTEX, a.s., Praha, účelově převzala akcie několika akciových společností jakožto zástavu za poskytnutý úvěr a ne zcela jasnou finanční transakci, nově poskytla společnosti PYRR, s.r.o. úvěr ve stejné výši + příslušenství a takto získané akcie vložila do společnosti PYRR, s.r.o., jako ručení. Po krachu IPB, a.s. a jejím převzetí ČSOB, a.s., byl logicky na společnost PYRR, s.r.o. uvalen konkurz, neboť tato nebyla schopna dostát svým závazkům. Bohužel po celou tuto dlouhou dobu, vinou různých obstrukcí, nebyl tento konkurz dořešen. Přesto pouze skutečnost, že správce konkurzní podstaty v tomto okamžiku ovládá většinové podíly v naší společnosti a společnostech VEBA, textilní závody a.s. a COMOROS a.s. - v likvidaci, nenaplňuje literu zákona, tj. že tyto firmy jsou koncernem či holdingem. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti mezi sebou žádným způsobem nespolupracují, nekomunikují a vzájemně neobchodují, logicky vyplývá, že není právně naplněn požadavek na zpracování roční konsolidované závěrky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela anomální situaci, která logicky nemůže být zcela jasná, je společnost připravena poskytnout další ústní nebo písemné informace kterémukoliv akcionáři nebo účastníku trhu, které umožní pochopit předmětnou skutečnost. Společnost nevedla v účetním období žádný soudní ani rozhodčí spor, který by měl zásadní vliv na finanční situaci emitenta nebo jeho ziskovost. Společnost neuzavřela, mimo běžné podnikání, žádné významné smlouvy, které by měly dopad na činnost emitenta a nebyly uvedeny v této výroční zprávě. Společnost od data zpracovává účetní závěrku v souladu s IAS/IFRS. podíl dlouhodobých aktiv na aktivech celkem podíl krátkodobých aktiv na aktivech celkem ,57 56,85 51,59 38,43 43,15 48,41 podíl jednotlivých položek aktiv na krátkodobých aktivech celkem zásoby 69,00 % 70,76 % 75,53 % - pohledávky z obchodního styku 26,42 % 26,65 % 21,23 % - krátkodobý finanční majetek 2,61 % 0,66 % 2,60 % 13

14 Podíl vlastního kapitálu na pasivech celkem 66,04 65,87 60,84 Podíl dlouhodobých závazků na pasivech celkem 7,55 6,07 4,55 Podíl krátkodobých závazků na pasivech celkem 26,41 28,05 34,61 ukazatele zadluženosti v % Zadlužení majetku 33,91 34,13 39,12 Zadlužení vlastního kapitálu 51,36 51,82 60,84 Ve struktuře aktiv a pasiv společnosti je zřejmý vývoj snížení podílů dlouhodobých aktiv a pasiv a zvýšení podílu krátkodobých složek majetku a zdrojů. Tržní prostředí, ve kterém společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. podniká, vytváří obrovský tlak na rychlost, kvalitu a nízkou cenu dodávek a bylo příčinou nárůstu stavu vnitropodnikových zásob. Společnost hradí veškeré svoje závazky vůči státu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a zaměstnancům společnosti. K vykázala závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům společnosti ve výši tis. Kč. Společnost nenabyla v tomto ani v předcházejících dvou účetních obdobích žádné vlastní akcie ani zatímní listy. Podnikatelský záměr na léta Očekávaný vývoj na trhu textilu v roce 2008 a 2009 Již závěr roku 2007, ale zejména počátek roku 2008 je ve znamení výrazného snížení zakázek. Analýzy trhu s textilními výrobky ukazují, že na tuto značnou nervozitu trhu mají vliv dva stěžejní faktory. Za prvé je to totální otevření trhu dovozům textilního zboží do Evropy. Základním problémem je ta skutečnost, že dovozy v desítkách procent ročně rostou u hotové konfekce, což výrazně omezuje naše dodávky tkanin ke konfekčnímu zpracování u evropských výrobců oděvů. I tito výrazně omezují svou výrobu konfekce v Evropě či severní Africe a stále více se orientují pouze na tvorbu kolekcí a tyto výrobně zajišťují v jihovýchodní Asii. Proto právě tato skupina našich výrobků zaznamenává největší propad výroby bez reálné šance na změnu. Druhým faktorem je hypoteční krize, která již nyní omezuje poptávku po zboží v USA a tato nervozita se přesouvá i na evropský trh. Bohužel omezování výroby automobilů v USA postihuje snížením objemu výroby speciální tkaniny, kterou pro tento trh vyrábíme. Při ceně textilního zboží, které je na trhu USA výrazně levnější než v zemích EU, lze očekávat, že výrobci, kteří dosud exportovali na americký trh při jeho částečném snížení přesunou nabídku do Evropy, kde mají prostor k dalšímu snížení cen navíc vše umocněno dalším poklesem USD vůči EUR. 14

15 Tyto tendence trhu naznačují, že nelze v roce 2008, ale ani v dalších letech očekávat změnu tržních tendencí, které ukazují na další výrazný útlum textilní výroby v EU, Česko nevyjímaje. Očekávaný vývoj nákladů v letech Jak již bylo dříve poukázáno, uplynulé období bylo charakterizováno poměrně dramatickým růstem nákladů, zejména v oblasti energií a vody a spotřebovávaných chemikálií. Výsledky energetické burzy již dnes signalizují, že další významný růst cen elektrické energie je realitou a může představovat u silové energie další nárůst v rozmezí %. Ještě horší situace bude u uhlí, kde již pro rok 2008 se cena zvedla o 25 % a s ohledem na celosvětový růst ceny o 100 % za posledních 12 měsíců lze očekávat nárůst ceny černého energetického uhlí o %. Tradičně dojde k růstu cen vodného a stočného o dalších cca 10 % a zavedení kontroly a testování používaných chemikálií v rámci EU (Reach) zvýší výrazně náklady na testování s promítnutím do cen v rozsahu cca %. Toto vše je umocněno od zavedením ekologické daně, což představuje roční náklad téměř 10 mil. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2008 dojde k dalšímu dramatickému nárůstu při zachování objemu výroby o cca mil. Kč bez výrazné možnosti promítnutí do cen. Pracovníci - mzdy V roce 2007 došlo k zahájení výstavby automobilového závodu Hyundai v Nošovicích, což je 2 km od Frýdku-Místku. V letech v souvislosti s touto největší zahraniční investicí v ČR má ve spádové oblasti Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Třinec a Nový Jičín vzniknout až nových pracovních míst. Vyhrocení situace na pracovním trhu severní Moravy v důsledku významného zahraničního investora vede k odlivu zaměstnanců, kterým jsou koncernem Hyundai a dalšími nabízeny takové mzdy a další podmínky, jimž naše společnost nemůže konkurovat. Již v roce 2007 rozvázalo pracovní poměr 245 zaměstnanců, což je více jak 23 %. V tomto množství pak nejsou pro akciovou společnost řešením zahraniční pracovníci (cena práce + další náklady). V důsledku tohoto nového fenoménu nelze očekávat nic jiného, než že v průběhu roku ztratíme významnou část stávajících zaměstnanců, a to bez náhrady. Současná výše výdělku, bez možnosti razantního navýšení, tento exodus umocní. Nové akvizice V průběhu II. pololetí roku 2007 si SLEZAN Frýdek-Místek a.s. dočasně pronajal nové výrobní kapacity přádelny lnu v Trutnově, tkalcovny pestrého zboží v Mladých Bukách a svého nejvýznamnějšího konkurenta v potisku tkanin - tiskárnu Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. Cílem bylo získat další trhy na lněné výrobky a tisky a odstranit tržní konkurenty. Dalším záměrem bylo diverzifikovat výrobní kapacity do jiných lokalit, než je Frýdek-Místek, a tím řešit nedostatek kvalifikovaných textilních dělníků. S ohledem na maximální obezřetnost k budoucímu vývoji se představenstvo akciové společnosti rozhodlo pouze pro pronájem tak, aby snížilo rizika dalšího vývoje na trhu s textilními výrobky. 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011 České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 14 16 6193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B vložka 2357 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.211 OBSAH

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž IČ : 49451871, DIČ : CZ49451871 Zapsány u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 Březen 2005 OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA..

Více

Výroční zpráva 2014. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2014. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti Výroční zpráva 2014 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla vytvořena

Více

AVIA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

AVIA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU (zpráva představenstva) 3 AVIA, a.s. strana: B/ INFORMACE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A PODNIKATELSKÉ

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007-1- OBSAH ÚVOD... 3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 5 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU... 7 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH... 9 D. ÚDAJE O ČINNOSTI... 12 E. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva byla vytvořena podle českých účetních a dalších souvisejících předpisů. Předkládá: Představenstvo společnosti Výroční zpráva 2010 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla vytvořena

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více