Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem IČ Závěrečný účet města za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ 00294136. Závěrečný účet města za rok"

Transkript

1 Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem IČ Závěrečný účet města za rok dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. 17 Předkládá: Ing. Jana Jurošová vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem 1

2 Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET K SK/UR v tis.kč v tis.kč v tis.kč % třída 1 - daňové příjmy ,66 třída 2 - nedaňové příjmy ,31 třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery konsolidační položky PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM ,08 třída 5 - běžné výdaje konsolidační položky třída 6 - kapitálové výdaje ,93 VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM ,18 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL ,62 Změna stavu prost. na účtech Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé Přijaté půjčené prostředky krátkodobé Aktivní řízení likvidity Uhrazené splátky půjček třída 8 - financování

3 Hospodaření města v roce 2010 Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši tis Kč. Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši ,68 Kč představují 108,31 % rozpočtované částky ( tis. Kč), profinancováno bylo ,37 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 115,88 % rozpočtované částky ( tis. Kč). Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši ,- Kč slouží k pokrytí závazků z minulých let, především k úhradě splátek čerpaných úvěrů. Současně k úhradě splátek byly také použity příjmy z minulých období ve výši tis. Kč. Přijetím krátkodobého úvěru ve výši tis. Kč jsme vykryli předpokládaný příjem dotací v roce 2011, které se vztahují k investicím roku Dále jsme použili možnost dočerpání revolvingového úvěru z roku 2009 ve výši tis. Kč. Tento revolvingový úvěr byl splacen k Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2010 : V roce 2010 došlo ke stabilizaci situace vyvolané celosvětovou finanční krizí. Veřejné rozpočty se vyvíjely podle předpokladů, nedošlo k tak závažným propadům příjmů státního rozpočtu jako v krizovém roce Rozpočet města byl pro rok 2010 sestavován s největší opatrností a s vědomím nižších příjmů se sdílených daní. Nicméně, navzdory opatrnosti, byly předpokládané příjmy ze sdílených daní o téměř tis. Kč nižší. Příjmy roku 2010 Daňové příjmy ve výši ,31 Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu ve 97,61 %. Předpokládaného plnění nedosáhly jak výnosy daně z příjmů právnických osob, ty byly naplněny ze 88 %, tak i výnosy daně z příjmů fyzických osob. Naopak výnosy daně z přidané hodnoty byly ve výši tis Kč, což je téměř 120 % předpokladu. Nedaňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, přesáhly upravený rozpočet o 8 %. Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu tis. Kč, transfery ze státních fondů dotace ČMZRB v programu PANEL 638 tis. Kč, transfery od obcí tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily tis. Kč což je 98 % rozpočtované částky upraveného rozpočtu. Mimořádné transfery zahrnují především investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce tis Kč účelově použitou na vybudování cyklostezky Stará Hraničná, dotaci SFŽP v rámci projektu Zelených úspor ve výši tis. Kč, investiční dotaci na lokalitu Rácová ve výši tis. Kč, investiční dotaci na dokončení projektu Bueno ve výši tis. Kč., investiční dotaci SF na sběrný dvůr ve výši tis. Kč a dotaci na zateplení ZŠ TGM ve výši tis. Kč. V roce 2010 byla slavnostně dokončena akce Revitalizace veřejných prostranství, která byla částečně hrazena z dotace ROP Jihovýchod, příjem dotace v roce 2010 byl ve výši tis. Kč Výdaje roku 2010 : Běžné výdaje roku 2010 činí Kč, což je 108,31 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2010 jsou ,96 Kč, což je 115 % rozpočtované částky. 3

4 PŘÍJMY 2010 SR ( v tis. Kč) UR ( v tis. Kč ) Skutečnost ( v Kč ) SK/SR % SK/UR % Daň FO ze závislé činnosti ,30 97,30 Daň FO z podnikání ,00 67,94 Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz ,11 139,11 Daň PO z podnikání ,43 62,43 Daň PO za obec ,64 138,31 Zrušené daně ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty ,19 114,78 Poplatky za škod. ovzduší ,64 39,64 Poplatky za odnětí z ZPF ,81 585,81 Poplatky za ukládání odpadů ,28 97,28 Poplatky ze psů ,04 73,04 Poplatek za rekreační pobyt ,62 21,62 Poplatky za užívání veř.prostr ,16 88,16 Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity ,39 80,39 Správní poplatky ,58 85,58 Daň z nemovitosti ,33 72,33 Daňové příjmy ,61 93,66 Za služby ,84 93,84 Úroky ,92 37,92 Dividendy ,49 99,96 Pokuty ,90 71,90 Dary ,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 0,00 Ostatní nedaň.příjmy ,00 292,60 Splátky půjček ,64 109,64 Nedaňové příjmy ,23 107,31 Kapitálové příjmy-akcie Vlastní příjmy ,12 94,70 Neinvestiční transfery ze VPS ,01 - SR - sčítání lidu SR - parlamentní volby SR - dot. na výkon st. Správy MPSV - dot. na soc. pr. ochr. dětí SR - volby senát Neinvestiční transfery ze SR - SDV ,00 100,00 Neinvestiční transfery ze stát.f ,05 100,00 - SF - úroky z úvěru ČMZRB SZIF -rychle rostoucí dřeviny SFŽP - odbahnění Domanínského r Ostatní neinv. transfery ze SR , SR - dotace na pojištění VPP

5 - SR - soc. dávky, příspěvek na péči SR - VPP SR - podpora melioračních dřevin SR - lesní hospodář SR - ERDF -odbahnění Domanínského r SR - MŠ - dotace pro ZŠ II SR - MK - dotace na kapli v Pivonicích SR - rozvoj knihoven Převody z vlastních fondů - soc. fond , ,25 Neinvestiční transfery od obcí - školné ,52 97,70 Neinvestiční transfery od KU Vysočina ,94 - akceschopnost SDH Fond Vysočina- mladí badatelé ZŠ II infrastruktura cestovního ruchu údržba zeleně vybavenost SDH Neinvestiční transfery od reg. rad ,992 - Zubštejn revitalizace náměstí Převody z vlastních fondů (HČ) ,21 98, TS města a.s. - nájem Iveco + přívěs z HČ DPH prosinec Investiční tranfer ze st. fondů ,004 - SFŽP - Zelená úsporám SFDI - cyklostezka - Stará hraničná ERDF - rybníky Rácová SFŽP - zateplení ZŠ TGM dotace SFŽP - Sběrný dvůr Investiční dotace ost ,003 - MMR - úz. analytické podklady ERDF - rybníky Rácová SFŽP- Bueno SF - Sběrný dvůr SFŽP - zateplení ZŠ TGM Investiční transfery od krajů ,003 - dar na CZV grant infrastruktura cestovního ruchu Investiční transfery od reg.rad , RRS Jihovýchod - revitalizace náměstí RRS Jihovýhod - Bystřická zastavení RRS Jihovýchod - Zubštejn Přijaté transfery ,81 136,00 Příjmy bez financování ,33 123,83 Konsolidace Příjmy po konsolidaci ,31 99,08 Změna stavu prostř.na účtech Dlouhod.přijaté půjčené prostředky Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

6 Aktivní řízení likvidity Uhrazené splátky půjček Financování ,60 97,62 Příjmy celkem ,88 99,18 VÝDAJE 2010 SR ( v tis. Kč ) UR ( v tis. Kč ) skutečnost ( v Kč ) SK/SR % SK/UR % pěstební činnost ,00 62, správa v lesním hospodářství ,00 99, silnice ,83 101, provoz veřejné sil. dopravy ,53 96, pitná voda ,29 102, odvádění odpad. vod ,79 97, vodní díla ,74 100, MŠ ,08 101, ZŠ ,78 100, školní stravování ,00 0, ZUŠ, ZŠ č.p ,00 0, knihovna ,96 96, muzeum ,94 99, ochrana památek, ostatní zál.kultury ,83 100, rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC ,93 101, kultura ,64 100, SPOZ ,67 96, spor. zařízení v maj. obce ,00 0, tělovýchova ,89 101, ostat. zájm. činnost ,37 102, zdravotnictví ,00 100, byt.hospodářství ,00 102, veřejné osvětlení ,12 100, pohřebnictví ,98 86, výstavba inženýrských sítí ,00 82, úz. plánování ,02 93, úz. rozvoj ,55 100, odpady ,23 99, protierozní, protlavinová a protipožární ochrana ,00 99, péče o město ,35 99,84 6

7 4xxx- soc. věci ,05 99, bezpečnost a veřejný pořádek ,00 56, pož. ochr ,11 106, zastupitelstvo ,54 94, volby do parlamentu ,00 99, volby do zastupitelstev , správa + MČ ,13 99, úroky a poplatky ,47 36, pojištění budov ,24 19, ostatní fin. operace ,00 0, finanční vypořádání min. let ,00 100, hav.fond, granty ,48 73,57 Výdaje celkem ,88 99,18 Výdaje 2010 SR ( v tis. Kč ) UR ( v tis. Kč ) skutečnost ( v Kč ) pěstební činnost provozní náklady náklady na vyhodnocení pokusů RRD kapitálové náklady Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je ,- Kč správa v lesním hospodářství provozní náklady podpora výsadby melioračních dřevin činnost odborného lesního hospodáře kapitálové náklady Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR silnice provozní náklady zimní údržba úklid po zimě pravidelné čištění, chemie na chodníky, úklid listí mimořádné znečištění komunikací

8 Karasín -oprava cest po rek.kan opravy výtluků údržba dopravního značení údržba odvodňovacích zařízení opravy nerovnosti chodníků údržba mostů a lávek oprava chodníku MŠ pohádka lokální opravy kom. ul. Hornická odvodnění Domanínek údržba lyž. tras údržba cyklotras průchod č.p kapitálové náklady chodník Voldán - pokračování Kozlov - komunikace cyklostezka Stará Hraničná Divišov - rek.cesty směr Kundratice parkoviště Černý Vršek Lesoňovice - kom. U jílků silnice- náměstí parkoviště a chodníky SI etapa I parkoviště a chodníky SI etapa II chodník k Domanínku - projekt cyklostezky - projekt revitalizace cest Rácová zastávka MHD Nádražní Poznámka : Dotace SFDI na cyklostezku Stará Hraničná byla ve výši ,- Kč provoz veřejné sil. dopravy provozní náklady MHD znalecké posudky, odtahy, besip obslužnost kapitálové náklady zastávka MHD výstražné blikače pitná voda provozní náklady příspěvek Vodovodům a kanalizacím rozbory a analýzy vod oprava vodovodu Lesońovice kapitálové náklady

9 odvádění odpad. vod provozní náklady Kozlov - oprava propustku 50 0 kapitálové náklady doplatek realizace Dyje I novostavba kanal. a vodovodu I/19 vč. projektu příspěvek SVAK - Domanínek rek. kanalizace Domanínek projekt. kanalizační přípojky projekt. dokumentace - rek. kanalizace Za Náměstím dešťová kanalizace Karasín Karasín -rek. kanalizace vodní díla provozní náklady Domanín - stav.úpravy rybníka odbahnění Dom. Rybníka kapitálové náklady odbahnění Dom. Rybníka Rovné - povodn.škody - dof. Z revitalizace Rácová Poznámka : Dotace na rybníky na Rácové ze ERDF byla ve výši ,-Kč, dotace na odbahnění Domanínského rybníka ,- Kč MŠ provozní náklady příspěvek na provoz MŠ v Bystřici n.p kapitálové náklady plynová kotelna projekty zateplení MŠ 2 a energet. audit školek dopadové plochy na škol.zahr ZŠ provozní náklady příspěvek ZŠ Nádražní dotace MŠ pro ZŠ Nádražní úhrada ztráty ZŠ Nádražní příspěvek TGMasaryka kapitálové náklady zateplení ZŠ II zateplení ZŠ TGM ZŠ TGM - myčka

10 rekonstrukce osvětlení ZŠ Nádražní Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši tis. Kč, dotace ze SR pro ZŠ Nádražní ,- Kč zateplení TŠ TGM - dotace SFŽP ,- Kč ZUŠ, ZŠ č.p provozní náklady ZUŠ vydání CD příspěvek kapitálové náklady knihovna provozní náklady kapitálové náklady rekonstrukce výmalby půjčoven Poznámka : dotace kraje vysočina na knihovnu : ,- Kč muzeum provozní náklady kapitálové náklady hromosvod Poznámka : historické objekty provozní náklady oprava piety oprava křížů Záchranné práce Zubštejn - neinv. část kapitálové náklady Záchranné práce Zubštejn - inv. část Poznámka : dotace ROP na Zubštejn ,- Kč rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC provozní náklady provozní údržba místního rozhlasu náklady na měsíčník Bystřicko kapitálové náklady 0 0 Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca tis. Kč dále využíváním grantových programů z KV Vysočina 10

11 kultura provozní náklady příspěvek provozovateli kultury kapitálové náklady rekonstrukce restaurace Club Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč SPOZ provozní náklady odměny komisím SZPO sluníčka, dudlíky, dárky grant komise kultury Bystřické léto Bystřický kutil vánoční besídka ohňostroj Silvestr Concentus Moravie slavnostní otevření náměstí Crimitschau 50 0 příspěvek Tučková angličtina ostatní příspěvky 10 0 příspěvek pro novorozence kapitálové náklady tělovýchova provozní náklady hřiště Domanín - provoz drobné vybavení atlet. stadionu - křovinořez,objednávkový systém správa a údržba hřiš t ples sportovců Areál sportu - příspěvek grant komise sportu kompenzace SK úhrada ztráty Areál sportu příspěvek Korbička příspěvek na cykl. Závod Vysočina kapitálové náklady modernizace fotbal. stadionu Bratrušín - hřiště dokončení Kozlov - hřiště Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši ,- Kč ostat. zájm. činnost

12 provozní náklady grant komise mládeže Eden kapitálové náklady kopec Hora zdravotnictví provozní náklady úhrada ztráty Poliklinika kapitálové náklady defibrilátor Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši tis. Kč byt.hospodářství provozní náklady půjčky z FRB úroky z úvěru rev. I. a II kapitálové náklady střecha č.p Poznámka : dotace ČMZRB je ,-Kč, program Zelená úsporám financoval částečně opravu domů ve výši ,- Kč VO provozní náklady spotřeba el. energie údržba provozní výdaje-spínací hodiny, stožár. výzbroj kapitálové náklady rekonstrukce VO mezi hřbitovem a SZeS rekonstrukce VO ul. Spojovací rekonstrukce VO ul. Novoměstská vánoční osvětlení pohřebnictví provozní náklady pohřeb Koukola provoz a údržba hřbitova v Bystřici provoz a údržba hřbitova ve Vítochově kapitálové náklady Výstavba inž. sítí

13 provozní náklady plynovod Rovinky kapitálové náklady úz. plánování provozní náklady kapitálové náklady upravený návrh ÚP čistopis ÚP případné změny ÚP aktualizace ÚAP Poznámka : dotace MMR na územně analytické podklady je ve výši ,- Kč úz. rozvoj provozní náklady geodet.práce, posudky, kolky právní služby grant majetku příspěvek Mikroregionu integr. systém nakládání s odpady - kraj Vysočina daň z převodu nemovitostí opravy budov, infokiosků odpadkové koše, lavičky údržba dětských hřišť,pískovišť klepače, sušáky úklid autobus čekáren údržba kašny, studny,kaskády údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn odstranění sprejerství údržba datových rozvodů správa psího útulku instalace ván. stromu s osvětlením správa veřejných prostranství kapitálové náklady dětské hřiště za starým kravínem projekty most přes Domanínský potok snížení energet. náročnosti - audit lávka přes řeku zaměření - plocha pro kontejnery 5975 CZV - projekt náměstí - amfiteátr a okolí revit. náměstí - dof.z roku vestavba kiosku Bystřická zastavení nákup pozemků

14 Poznámka : dotace na revitalizaci náměstí byla ,- Kč odpady provozní náklady sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu odpady - sběrný dvůr provoz sběrného dvora sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo provoz chráněné dílny odstraň. odpadů z košů na veřejných prostranstvích (vč. dopravy) úklid kolem kontejnerů likvidace černých skládek příspěvek TS - kamerový systém ostatní kapitálové náklady sběrný dvůr kompostárna překopávač kompostu BUENO I Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu ve výši ,- Kč (500Kč/občana). Dotace na vybudování sběrného dvora od SFŽP byla ve výši , dotace na akci BUENO ,- Kč, dotace na kompostárnu je příjmem roku Protierozní,protilavinová a protipožární ochr provozní náklady kapitálové náklady protipov. opatření ČOV Péče o město provozní náklady sečení prořezávky, kácení, stříhání živých plotů terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin ruční úklid veřejných ploch - trasaři úklid listí údržba záhonů, květináčů chemie údržba hrází, pramenišť mříže ke stromům na náměstí návrh sadových úprav - revitalizace zeleně projekt kapitálové náklady Divišov - dětské hřiště

15 4xxx- soc. věci provozní náklady dávky hmotné nouze dávky zdrav. postiž. občanům příspěvek na péči pomoc zdrav.postiženým dětské domovy - dárky prevence a práce s dětmi Stacionář Zdislava N.M. na Moravě Domov pro matky s dětmi ZR Poradny - Bystřice n.p Hospicové hnutí Vysočina K centrum Spektrum ZR Charita- pečovatelská služba Charita- Klub Charita - Kopretina Charita - Nadosah Charita - Klub Včela schodolez - příspěvek kapitálové náklady denní stacionář - projekt rekonstrukce DPS bezpečnost a veřejný pořádek provozní náklady pult centrální ochrany LARN ostraha LARN kapitálové náklady pož. ochr provozní náklady provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.p kapitálové náklady automobil - SDH Divišov Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši ,- Kč zastupitelstvo provozní náklady odměny členů zastupitelstva vč.pojištění provozní náklady

16 volby do parlamentu ČR provozní náklady volby do Evropského parlamentu kapitálové náklady Poznámka : Náklady na volby do parlamentu ČR byly v plné výši hrazeny ze SR volby do zastupitelstev územních samospráv provozní náklady volby do zastupitelstev kapitálové náklady Poznámka : Náklady na volby do krajských zastupitelstev byly v plné výši hrazeny ze SR správa + MČ provozní náklady mzdy včetně pojištění provoz USC Bratrušín - provoz Bratrušín - dokončení hřiště Bratrušín - oprava kulturního domu Divišov - provoz Divišov- dětské hřiště Domanín - provoz Dvořiště - provoz Dvořiště - křoviňák Karasín - provoz Karasín - nátěrové práce uvnitř školy Kozlov - provoz Lesoňovice - provoz Lesoňovice - oprava obecní budovy Pivonice - provoz Pivonice - oprava vtok. kanalu Pivonice - oprava střechy kapličky Rovné - provoz Rovné - oprava elektroinstalace KD Vítochov - provoz kapitálové náklady Kozlov - hřiště Dvořiště - dokončení hasičky Vítochov- oplocení areálu výletiště, zábradlí technologické centrum - projekt zateplení Příční Poznámka : Dotace ze SR vrámci souhrnného dotačního vztahu ,-Kč,- Kč, na výkon st. správy v oblasti soc. služeb ,-Kč, v oblasti soc. pr.ochrany dětí ,- Kč 16

17 úroky a poplatky provozní náklady úroky z úvěru bankovní poplatky kapitálové náklady pojištění budov provozní náklady pojištění budov a majetku kapitálové náklady ostatní finanční operace provozní náklady služby pošt - poštovné soc. dávky platby daní - DPH kapitálové náklady finanční vypořádání min. let provozní náklady vratka dotací soc. dávek kapitálové náklady havarijní fond, rezervy provozní výdaje havarijní fond, vratky daňového ráje neinvestiční rezerva kapitálové výdaje dar kraji Vysočina investiční rezerva Celkem výdaje

18 Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.p. v roce 2010 Výdajová 2010 číslo účel Částka v Kč zodpovídá 1 vratka soc dávek - za rok PhDr. Lukšová 2 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 3 doplatek příspěvku Mikroregionu Ing. Jurošová 4 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 5 navýšení investiční rezervy Ing. Jurošová 6 SOV - dlužný příspěvek za dle Stanov Ing. Jurošová 7 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 8 Mze - příspěvek na min. podíl mel.dřevin Ing. Klimeš 9 SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol - par JUDr. Špatková 10 SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb JUDr. Špatková 11 vodovod Lesonovice zvýšení nákladů provozních Ing. Jurošová 12 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 13 dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP JUDr. Špatková 14 dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvtletí Ing. Jurošová 15 MF ČR - dotace na volby do EP JUDr. Špatková 16 oprava Piety Mgr. Vojta 17 údržba rychlerostoucích dřevin Ing. Buchta 18 vybavení dobrovolní hasiči Bc. Vojta 19 příspěvek SVaK - kanalizace Karasín ( v rozpoč ,-Kč) Bc. Vojta 20 dešťová kanalizace Karasín Ing. Sitař 21 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 22 správa - dotace KV - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 23 lesní hospodář náklady Ing. Klimeš 24 příspěvek Mikroregionu - Mikroreg. čte dětem Bc. Vojta 25 SVAK - povodňová opatřeni na ČOV v Bystřici n.p Bc. Vojta 26 oprava a upgrade infokiosky Rozhledna, Pernštejn, Šiklův mlýn Mgr. Vojta 27 povodňové škody Rovné - (v rozpoč. 504 tis.) Ing. Klimeš 28 zastávka MHD Nádražní Ing. Šibor 30 odvodnění na ulici K Zámečku Ing. Šibor 31 příspěvek SVaK - proj. dok novostavba kanalizace Domanínek Bc. Vojta 32 havárie- odvodnění ulice Na Příkopech Ing. Krejčíček 33 navýšení projekty - projekt CZV v roce Ing. Sitař 34 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová 35 navýšení provozu ZŠ Nádražní - program Volný čas Ing. Jurošová 36 navýšení provozu Karasín Ing. Jurošová 37 navýšení výdaje slavností otevření náměstí - par Ing. Jurošová 38 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 39 KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu Ing. Jurošová 40 navýšení výdaje oprava komunikace Karasín Ing. Šibor 41 snížení investiční rezervy Ing Jurošová 42 KU Vysočina - lesní hospodář Ing.Jurošová 43 použití nadměrného odpočtu / Ing. Jurošová 44 navýšení investiční rezervy Ing. Jurošová 45 navýšení příspěvku ZŠ Nádražní - nájem atlet. stadionu s DPH Ing. Jurošová 46 dotace MŠ - ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 47 navýšení výdaje aktualizace ÚP Ing. Straka 48 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 49 KU Vysočina - podpora melioračních dřevin Ing. Jurošová 18

19 50 chodník Voldán - snížení výdaje Ing. Šibor 51 oprava vtokového kan. objektu Pivonice Ing. Šibor 52 Kanalizace Karasín - SVAK - navýšení výdaje Bc.Vojta 53 Umbilicus - nad. fond (schváleno zastup.) Ing. Sitař 54 Modrá laguna - nad fond (schváleno zastup.) Ing. Sitař 55 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 56 KV - dotace JPO - Město Bystřice Bc. Vojta 57 KV - dotace JPO - Divišov 690 Bc. Vojta 58 KV - dotace JPO - Dvořiště 690 Bc. Vojta 59 KV - dotace JPO - Karasín Bc. Vojta 60 KV - dotace JPO - Vítochov Bc. Vojta 61 SR - dotace volby zastup JUDr. Špatková 62 SR - dotace volby parlament - vyučt- UZ JUDr. Špatková 63 SZIF - dotace na zeměd. půdu Ing. Klimeš 64 SR - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 65 SR - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 66 nákup defibrilátoru PhDr. Lukšová 67 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová 68 střecha na ZŠ TGM Bc. Vojta 69 snížení provozního příspěvku ZŠ TGM Bc. Vojta 70 snížení - doplatku Dyje I Bc.Vojta 71 příspěvek Šejnohová - flétna JUDr. Špatková 72 snížení neinv. Rezervy Ing. Jurošová 73 nákup vozidla pro SDH Bc. Vojta 74 snížení prov. nákladů SDH Bc. Vojta 75 rekonstrukce plynovodu na ulici K Domanínku Ing. Sitař 76 snižení investice rekonstrukce náměstí Ing. Sitař 77 snížení příspěvku ZŠ Nádražní Mgr. Vojta 78 snížení příspěvku ZŠ TGM Mgr. Vojta 79 rekonstrukce plyn. kotelny MŠ Korálky Mgr. Vojta 80 snížení příspěvku MŠ Mgr. Vojta 81 navýšení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 82 navýšení výdaje amfiteátr na náměstí Bc. Vojta 83 snížení výdaje silnice náměstí Bc.Vojta 84 snížení investiční rezervy Ing.Jurošová 85 příspěvek sportovci - Korbička Ing. Jurošová 86 příspěvek angličti - Tučková Ing. Jurošová 87 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová Příjmová 2010 číslo účel Částka v Kč zodpovídá 1 dotace na územní plán - IOP Ing. Straka 2 Mze - příspěvek na min. podíl mel. Dřevin Ing. Klimeš 3 SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol PhDr. Lukšová 4 SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb PhDr. Lukšová 5 dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP JUDr. Špatková 6 dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvtletí Ing. Jurošová 7 MF ČR - dotace na volby do EP JUDr. Špatková 8 vánoční sbírka - Pieta Mgr. Vojta 9 dotace SZIF na rychlerostoucí dřeviny Ing. Buchta 10 dotace Kraj Vysočina - vybavení dobrovolní hasiči Bc. Vojta 11 navýšení školného Rodkov Ing. Jurošová 12 výplata dividend JMP Ing.Jurošová 19

20 13 dotace KV -soc.právní ochrana dětí PhDr. Lukšová 14 dotace KV - odborný lesní hospodář I.Q Ing. Klimeš 16 navýšení příjmu daně PO za obec Ing. Jurošová 17 KV - grant. Program Volný čas Ing. Svobodová 18 sraz rodáků Karasín Ing.Jurošová 19 převod zústatku účtu cizích prostředků Ing.Jurošová 20 KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu Ing.Jurošová 21 KU Vysočina - lesní hospodář Ing.Jurošová 22 navýšení čerpání z HČ Ing. Jurošová 23 dotace MŠ - ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 24 KU Vysočina - podpora melioračních dřevin Ing. Jurošová 25 KV - dotace JPO - Město Bystřice Ing. Jurošová 26 KV - dotace JPO - Divišov 690 Ing. Jurošová 27 KV - dotace JPO - Dvořiště 690 Ing. Jurošová 28 KV - dotace JPO - Karasín Ing. Jurošová 29 KV - dotace JPO - Vítochov Ing. Jurošová 30 SR - dotace volby zastup Ing. Jurošová 31 SR - dotace volby parlament - vyučt- UZ Ing. Jurošová 32 SZIF - dotace na zeměd. půdu Ing. Jurošová 33 SR - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 34 SR - soc právní ochrana dětí Ing. Jurošová 35 zateplení ZŠ TGM Ing. Sitař 36 zateplení ZŠ Nádražní Ing.Sitař 37 zateplení Příční Ing. Sitař 38 sběrný dvůr Ing. Sitař 39 kompostárna Ing. Sitař 40 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.p. v roce 2010 Výdajová 2010 číslo účel částka zodpovídá 1 vklad na Integr. Systém nakl. S odpady Ing. Klimeš 2 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 3 rek. Střech sídl. I Ing. Vančová 4 dar Ing. Svobodovi - daňový ráj Ing. Sitař 5 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 6 nákup pozemků - Hartwall Ing. Jurošová 7 nadační fond Ludmila - dar Ing. Sitař 8 úhrada ztráty ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 9 úhrada ztráty Areál sportu s.r.o Ing. Jurošová 10 úhrada ztráty Poliklinika města Bystřice n.p Ing. Jurošová 11 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 12 Zubštejn - snížení výdaje Mgr. Vojta 13 Revitalizace náměstí - snížení výdaje Ing. Sitař 14 Cyklostezka Stará hraničná Ing. Sitař 15 příspěvek TS a.s. - podíl na grantu Fondu Asekol - kam. systém Ing. Jurošová 16 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová Příjmová

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE

Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 400000 400000 415557,86 103,89 - Daň z příjmu FO ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 3. 2014 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více