Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem IČ Závěrečný účet města za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ 00294136. Závěrečný účet města za rok"

Transkript

1 Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem IČ Závěrečný účet města za rok dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. 17 Předkládá: Ing. Jana Jurošová vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem 1

2 Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET K SK/UR v tis.kč v tis.kč v tis.kč % třída 1 - daňové příjmy ,66 třída 2 - nedaňové příjmy ,31 třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery konsolidační položky PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM ,08 třída 5 - běžné výdaje konsolidační položky třída 6 - kapitálové výdaje ,93 VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM ,18 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL ,62 Změna stavu prost. na účtech Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé Přijaté půjčené prostředky krátkodobé Aktivní řízení likvidity Uhrazené splátky půjček třída 8 - financování

3 Hospodaření města v roce 2010 Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši tis Kč. Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši ,68 Kč představují 108,31 % rozpočtované částky ( tis. Kč), profinancováno bylo ,37 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 115,88 % rozpočtované částky ( tis. Kč). Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši ,- Kč slouží k pokrytí závazků z minulých let, především k úhradě splátek čerpaných úvěrů. Současně k úhradě splátek byly také použity příjmy z minulých období ve výši tis. Kč. Přijetím krátkodobého úvěru ve výši tis. Kč jsme vykryli předpokládaný příjem dotací v roce 2011, které se vztahují k investicím roku Dále jsme použili možnost dočerpání revolvingového úvěru z roku 2009 ve výši tis. Kč. Tento revolvingový úvěr byl splacen k Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2010 : V roce 2010 došlo ke stabilizaci situace vyvolané celosvětovou finanční krizí. Veřejné rozpočty se vyvíjely podle předpokladů, nedošlo k tak závažným propadům příjmů státního rozpočtu jako v krizovém roce Rozpočet města byl pro rok 2010 sestavován s největší opatrností a s vědomím nižších příjmů se sdílených daní. Nicméně, navzdory opatrnosti, byly předpokládané příjmy ze sdílených daní o téměř tis. Kč nižší. Příjmy roku 2010 Daňové příjmy ve výši ,31 Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu ve 97,61 %. Předpokládaného plnění nedosáhly jak výnosy daně z příjmů právnických osob, ty byly naplněny ze 88 %, tak i výnosy daně z příjmů fyzických osob. Naopak výnosy daně z přidané hodnoty byly ve výši tis Kč, což je téměř 120 % předpokladu. Nedaňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, přesáhly upravený rozpočet o 8 %. Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu tis. Kč, transfery ze státních fondů dotace ČMZRB v programu PANEL 638 tis. Kč, transfery od obcí tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily tis. Kč což je 98 % rozpočtované částky upraveného rozpočtu. Mimořádné transfery zahrnují především investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce tis Kč účelově použitou na vybudování cyklostezky Stará Hraničná, dotaci SFŽP v rámci projektu Zelených úspor ve výši tis. Kč, investiční dotaci na lokalitu Rácová ve výši tis. Kč, investiční dotaci na dokončení projektu Bueno ve výši tis. Kč., investiční dotaci SF na sběrný dvůr ve výši tis. Kč a dotaci na zateplení ZŠ TGM ve výši tis. Kč. V roce 2010 byla slavnostně dokončena akce Revitalizace veřejných prostranství, která byla částečně hrazena z dotace ROP Jihovýchod, příjem dotace v roce 2010 byl ve výši tis. Kč Výdaje roku 2010 : Běžné výdaje roku 2010 činí Kč, což je 108,31 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2010 jsou ,96 Kč, což je 115 % rozpočtované částky. 3

4 PŘÍJMY 2010 SR ( v tis. Kč) UR ( v tis. Kč ) Skutečnost ( v Kč ) SK/SR % SK/UR % Daň FO ze závislé činnosti ,30 97,30 Daň FO z podnikání ,00 67,94 Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz ,11 139,11 Daň PO z podnikání ,43 62,43 Daň PO za obec ,64 138,31 Zrušené daně ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty ,19 114,78 Poplatky za škod. ovzduší ,64 39,64 Poplatky za odnětí z ZPF ,81 585,81 Poplatky za ukládání odpadů ,28 97,28 Poplatky ze psů ,04 73,04 Poplatek za rekreační pobyt ,62 21,62 Poplatky za užívání veř.prostr ,16 88,16 Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity ,39 80,39 Správní poplatky ,58 85,58 Daň z nemovitosti ,33 72,33 Daňové příjmy ,61 93,66 Za služby ,84 93,84 Úroky ,92 37,92 Dividendy ,49 99,96 Pokuty ,90 71,90 Dary ,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 0,00 Ostatní nedaň.příjmy ,00 292,60 Splátky půjček ,64 109,64 Nedaňové příjmy ,23 107,31 Kapitálové příjmy-akcie Vlastní příjmy ,12 94,70 Neinvestiční transfery ze VPS ,01 - SR - sčítání lidu SR - parlamentní volby SR - dot. na výkon st. Správy MPSV - dot. na soc. pr. ochr. dětí SR - volby senát Neinvestiční transfery ze SR - SDV ,00 100,00 Neinvestiční transfery ze stát.f ,05 100,00 - SF - úroky z úvěru ČMZRB SZIF -rychle rostoucí dřeviny SFŽP - odbahnění Domanínského r Ostatní neinv. transfery ze SR , SR - dotace na pojištění VPP

5 - SR - soc. dávky, příspěvek na péči SR - VPP SR - podpora melioračních dřevin SR - lesní hospodář SR - ERDF -odbahnění Domanínského r SR - MŠ - dotace pro ZŠ II SR - MK - dotace na kapli v Pivonicích SR - rozvoj knihoven Převody z vlastních fondů - soc. fond , ,25 Neinvestiční transfery od obcí - školné ,52 97,70 Neinvestiční transfery od KU Vysočina ,94 - akceschopnost SDH Fond Vysočina- mladí badatelé ZŠ II infrastruktura cestovního ruchu údržba zeleně vybavenost SDH Neinvestiční transfery od reg. rad ,992 - Zubštejn revitalizace náměstí Převody z vlastních fondů (HČ) ,21 98, TS města a.s. - nájem Iveco + přívěs z HČ DPH prosinec Investiční tranfer ze st. fondů ,004 - SFŽP - Zelená úsporám SFDI - cyklostezka - Stará hraničná ERDF - rybníky Rácová SFŽP - zateplení ZŠ TGM dotace SFŽP - Sběrný dvůr Investiční dotace ost ,003 - MMR - úz. analytické podklady ERDF - rybníky Rácová SFŽP- Bueno SF - Sběrný dvůr SFŽP - zateplení ZŠ TGM Investiční transfery od krajů ,003 - dar na CZV grant infrastruktura cestovního ruchu Investiční transfery od reg.rad , RRS Jihovýchod - revitalizace náměstí RRS Jihovýhod - Bystřická zastavení RRS Jihovýchod - Zubštejn Přijaté transfery ,81 136,00 Příjmy bez financování ,33 123,83 Konsolidace Příjmy po konsolidaci ,31 99,08 Změna stavu prostř.na účtech Dlouhod.přijaté půjčené prostředky Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

6 Aktivní řízení likvidity Uhrazené splátky půjček Financování ,60 97,62 Příjmy celkem ,88 99,18 VÝDAJE 2010 SR ( v tis. Kč ) UR ( v tis. Kč ) skutečnost ( v Kč ) SK/SR % SK/UR % pěstební činnost ,00 62, správa v lesním hospodářství ,00 99, silnice ,83 101, provoz veřejné sil. dopravy ,53 96, pitná voda ,29 102, odvádění odpad. vod ,79 97, vodní díla ,74 100, MŠ ,08 101, ZŠ ,78 100, školní stravování ,00 0, ZUŠ, ZŠ č.p ,00 0, knihovna ,96 96, muzeum ,94 99, ochrana památek, ostatní zál.kultury ,83 100, rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC ,93 101, kultura ,64 100, SPOZ ,67 96, spor. zařízení v maj. obce ,00 0, tělovýchova ,89 101, ostat. zájm. činnost ,37 102, zdravotnictví ,00 100, byt.hospodářství ,00 102, veřejné osvětlení ,12 100, pohřebnictví ,98 86, výstavba inženýrských sítí ,00 82, úz. plánování ,02 93, úz. rozvoj ,55 100, odpady ,23 99, protierozní, protlavinová a protipožární ochrana ,00 99, péče o město ,35 99,84 6

7 4xxx- soc. věci ,05 99, bezpečnost a veřejný pořádek ,00 56, pož. ochr ,11 106, zastupitelstvo ,54 94, volby do parlamentu ,00 99, volby do zastupitelstev , správa + MČ ,13 99, úroky a poplatky ,47 36, pojištění budov ,24 19, ostatní fin. operace ,00 0, finanční vypořádání min. let ,00 100, hav.fond, granty ,48 73,57 Výdaje celkem ,88 99,18 Výdaje 2010 SR ( v tis. Kč ) UR ( v tis. Kč ) skutečnost ( v Kč ) pěstební činnost provozní náklady náklady na vyhodnocení pokusů RRD kapitálové náklady Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je ,- Kč správa v lesním hospodářství provozní náklady podpora výsadby melioračních dřevin činnost odborného lesního hospodáře kapitálové náklady Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR silnice provozní náklady zimní údržba úklid po zimě pravidelné čištění, chemie na chodníky, úklid listí mimořádné znečištění komunikací

8 Karasín -oprava cest po rek.kan opravy výtluků údržba dopravního značení údržba odvodňovacích zařízení opravy nerovnosti chodníků údržba mostů a lávek oprava chodníku MŠ pohádka lokální opravy kom. ul. Hornická odvodnění Domanínek údržba lyž. tras údržba cyklotras průchod č.p kapitálové náklady chodník Voldán - pokračování Kozlov - komunikace cyklostezka Stará Hraničná Divišov - rek.cesty směr Kundratice parkoviště Černý Vršek Lesoňovice - kom. U jílků silnice- náměstí parkoviště a chodníky SI etapa I parkoviště a chodníky SI etapa II chodník k Domanínku - projekt cyklostezky - projekt revitalizace cest Rácová zastávka MHD Nádražní Poznámka : Dotace SFDI na cyklostezku Stará Hraničná byla ve výši ,- Kč provoz veřejné sil. dopravy provozní náklady MHD znalecké posudky, odtahy, besip obslužnost kapitálové náklady zastávka MHD výstražné blikače pitná voda provozní náklady příspěvek Vodovodům a kanalizacím rozbory a analýzy vod oprava vodovodu Lesońovice kapitálové náklady

9 odvádění odpad. vod provozní náklady Kozlov - oprava propustku 50 0 kapitálové náklady doplatek realizace Dyje I novostavba kanal. a vodovodu I/19 vč. projektu příspěvek SVAK - Domanínek rek. kanalizace Domanínek projekt. kanalizační přípojky projekt. dokumentace - rek. kanalizace Za Náměstím dešťová kanalizace Karasín Karasín -rek. kanalizace vodní díla provozní náklady Domanín - stav.úpravy rybníka odbahnění Dom. Rybníka kapitálové náklady odbahnění Dom. Rybníka Rovné - povodn.škody - dof. Z revitalizace Rácová Poznámka : Dotace na rybníky na Rácové ze ERDF byla ve výši ,-Kč, dotace na odbahnění Domanínského rybníka ,- Kč MŠ provozní náklady příspěvek na provoz MŠ v Bystřici n.p kapitálové náklady plynová kotelna projekty zateplení MŠ 2 a energet. audit školek dopadové plochy na škol.zahr ZŠ provozní náklady příspěvek ZŠ Nádražní dotace MŠ pro ZŠ Nádražní úhrada ztráty ZŠ Nádražní příspěvek TGMasaryka kapitálové náklady zateplení ZŠ II zateplení ZŠ TGM ZŠ TGM - myčka

10 rekonstrukce osvětlení ZŠ Nádražní Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši tis. Kč, dotace ze SR pro ZŠ Nádražní ,- Kč zateplení TŠ TGM - dotace SFŽP ,- Kč ZUŠ, ZŠ č.p provozní náklady ZUŠ vydání CD příspěvek kapitálové náklady knihovna provozní náklady kapitálové náklady rekonstrukce výmalby půjčoven Poznámka : dotace kraje vysočina na knihovnu : ,- Kč muzeum provozní náklady kapitálové náklady hromosvod Poznámka : historické objekty provozní náklady oprava piety oprava křížů Záchranné práce Zubštejn - neinv. část kapitálové náklady Záchranné práce Zubštejn - inv. část Poznámka : dotace ROP na Zubštejn ,- Kč rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC provozní náklady provozní údržba místního rozhlasu náklady na měsíčník Bystřicko kapitálové náklady 0 0 Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca tis. Kč dále využíváním grantových programů z KV Vysočina 10

11 kultura provozní náklady příspěvek provozovateli kultury kapitálové náklady rekonstrukce restaurace Club Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč SPOZ provozní náklady odměny komisím SZPO sluníčka, dudlíky, dárky grant komise kultury Bystřické léto Bystřický kutil vánoční besídka ohňostroj Silvestr Concentus Moravie slavnostní otevření náměstí Crimitschau 50 0 příspěvek Tučková angličtina ostatní příspěvky 10 0 příspěvek pro novorozence kapitálové náklady tělovýchova provozní náklady hřiště Domanín - provoz drobné vybavení atlet. stadionu - křovinořez,objednávkový systém správa a údržba hřiš t ples sportovců Areál sportu - příspěvek grant komise sportu kompenzace SK úhrada ztráty Areál sportu příspěvek Korbička příspěvek na cykl. Závod Vysočina kapitálové náklady modernizace fotbal. stadionu Bratrušín - hřiště dokončení Kozlov - hřiště Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši ,- Kč ostat. zájm. činnost

12 provozní náklady grant komise mládeže Eden kapitálové náklady kopec Hora zdravotnictví provozní náklady úhrada ztráty Poliklinika kapitálové náklady defibrilátor Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši tis. Kč byt.hospodářství provozní náklady půjčky z FRB úroky z úvěru rev. I. a II kapitálové náklady střecha č.p Poznámka : dotace ČMZRB je ,-Kč, program Zelená úsporám financoval částečně opravu domů ve výši ,- Kč VO provozní náklady spotřeba el. energie údržba provozní výdaje-spínací hodiny, stožár. výzbroj kapitálové náklady rekonstrukce VO mezi hřbitovem a SZeS rekonstrukce VO ul. Spojovací rekonstrukce VO ul. Novoměstská vánoční osvětlení pohřebnictví provozní náklady pohřeb Koukola provoz a údržba hřbitova v Bystřici provoz a údržba hřbitova ve Vítochově kapitálové náklady Výstavba inž. sítí

13 provozní náklady plynovod Rovinky kapitálové náklady úz. plánování provozní náklady kapitálové náklady upravený návrh ÚP čistopis ÚP případné změny ÚP aktualizace ÚAP Poznámka : dotace MMR na územně analytické podklady je ve výši ,- Kč úz. rozvoj provozní náklady geodet.práce, posudky, kolky právní služby grant majetku příspěvek Mikroregionu integr. systém nakládání s odpady - kraj Vysočina daň z převodu nemovitostí opravy budov, infokiosků odpadkové koše, lavičky údržba dětských hřišť,pískovišť klepače, sušáky úklid autobus čekáren údržba kašny, studny,kaskády údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn odstranění sprejerství údržba datových rozvodů správa psího útulku instalace ván. stromu s osvětlením správa veřejných prostranství kapitálové náklady dětské hřiště za starým kravínem projekty most přes Domanínský potok snížení energet. náročnosti - audit lávka přes řeku zaměření - plocha pro kontejnery 5975 CZV - projekt náměstí - amfiteátr a okolí revit. náměstí - dof.z roku vestavba kiosku Bystřická zastavení nákup pozemků

14 Poznámka : dotace na revitalizaci náměstí byla ,- Kč odpady provozní náklady sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu odpady - sběrný dvůr provoz sběrného dvora sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo provoz chráněné dílny odstraň. odpadů z košů na veřejných prostranstvích (vč. dopravy) úklid kolem kontejnerů likvidace černých skládek příspěvek TS - kamerový systém ostatní kapitálové náklady sběrný dvůr kompostárna překopávač kompostu BUENO I Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu ve výši ,- Kč (500Kč/občana). Dotace na vybudování sběrného dvora od SFŽP byla ve výši , dotace na akci BUENO ,- Kč, dotace na kompostárnu je příjmem roku Protierozní,protilavinová a protipožární ochr provozní náklady kapitálové náklady protipov. opatření ČOV Péče o město provozní náklady sečení prořezávky, kácení, stříhání živých plotů terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin ruční úklid veřejných ploch - trasaři úklid listí údržba záhonů, květináčů chemie údržba hrází, pramenišť mříže ke stromům na náměstí návrh sadových úprav - revitalizace zeleně projekt kapitálové náklady Divišov - dětské hřiště

15 4xxx- soc. věci provozní náklady dávky hmotné nouze dávky zdrav. postiž. občanům příspěvek na péči pomoc zdrav.postiženým dětské domovy - dárky prevence a práce s dětmi Stacionář Zdislava N.M. na Moravě Domov pro matky s dětmi ZR Poradny - Bystřice n.p Hospicové hnutí Vysočina K centrum Spektrum ZR Charita- pečovatelská služba Charita- Klub Charita - Kopretina Charita - Nadosah Charita - Klub Včela schodolez - příspěvek kapitálové náklady denní stacionář - projekt rekonstrukce DPS bezpečnost a veřejný pořádek provozní náklady pult centrální ochrany LARN ostraha LARN kapitálové náklady pož. ochr provozní náklady provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.p kapitálové náklady automobil - SDH Divišov Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši ,- Kč zastupitelstvo provozní náklady odměny členů zastupitelstva vč.pojištění provozní náklady

16 volby do parlamentu ČR provozní náklady volby do Evropského parlamentu kapitálové náklady Poznámka : Náklady na volby do parlamentu ČR byly v plné výši hrazeny ze SR volby do zastupitelstev územních samospráv provozní náklady volby do zastupitelstev kapitálové náklady Poznámka : Náklady na volby do krajských zastupitelstev byly v plné výši hrazeny ze SR správa + MČ provozní náklady mzdy včetně pojištění provoz USC Bratrušín - provoz Bratrušín - dokončení hřiště Bratrušín - oprava kulturního domu Divišov - provoz Divišov- dětské hřiště Domanín - provoz Dvořiště - provoz Dvořiště - křoviňák Karasín - provoz Karasín - nátěrové práce uvnitř školy Kozlov - provoz Lesoňovice - provoz Lesoňovice - oprava obecní budovy Pivonice - provoz Pivonice - oprava vtok. kanalu Pivonice - oprava střechy kapličky Rovné - provoz Rovné - oprava elektroinstalace KD Vítochov - provoz kapitálové náklady Kozlov - hřiště Dvořiště - dokončení hasičky Vítochov- oplocení areálu výletiště, zábradlí technologické centrum - projekt zateplení Příční Poznámka : Dotace ze SR vrámci souhrnného dotačního vztahu ,-Kč,- Kč, na výkon st. správy v oblasti soc. služeb ,-Kč, v oblasti soc. pr.ochrany dětí ,- Kč 16

17 úroky a poplatky provozní náklady úroky z úvěru bankovní poplatky kapitálové náklady pojištění budov provozní náklady pojištění budov a majetku kapitálové náklady ostatní finanční operace provozní náklady služby pošt - poštovné soc. dávky platby daní - DPH kapitálové náklady finanční vypořádání min. let provozní náklady vratka dotací soc. dávek kapitálové náklady havarijní fond, rezervy provozní výdaje havarijní fond, vratky daňového ráje neinvestiční rezerva kapitálové výdaje dar kraji Vysočina investiční rezerva Celkem výdaje

18 Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.p. v roce 2010 Výdajová 2010 číslo účel Částka v Kč zodpovídá 1 vratka soc dávek - za rok PhDr. Lukšová 2 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 3 doplatek příspěvku Mikroregionu Ing. Jurošová 4 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 5 navýšení investiční rezervy Ing. Jurošová 6 SOV - dlužný příspěvek za dle Stanov Ing. Jurošová 7 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 8 Mze - příspěvek na min. podíl mel.dřevin Ing. Klimeš 9 SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol - par JUDr. Špatková 10 SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb JUDr. Špatková 11 vodovod Lesonovice zvýšení nákladů provozních Ing. Jurošová 12 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 13 dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP JUDr. Špatková 14 dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvtletí Ing. Jurošová 15 MF ČR - dotace na volby do EP JUDr. Špatková 16 oprava Piety Mgr. Vojta 17 údržba rychlerostoucích dřevin Ing. Buchta 18 vybavení dobrovolní hasiči Bc. Vojta 19 příspěvek SVaK - kanalizace Karasín ( v rozpoč ,-Kč) Bc. Vojta 20 dešťová kanalizace Karasín Ing. Sitař 21 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 22 správa - dotace KV - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 23 lesní hospodář náklady Ing. Klimeš 24 příspěvek Mikroregionu - Mikroreg. čte dětem Bc. Vojta 25 SVAK - povodňová opatřeni na ČOV v Bystřici n.p Bc. Vojta 26 oprava a upgrade infokiosky Rozhledna, Pernštejn, Šiklův mlýn Mgr. Vojta 27 povodňové škody Rovné - (v rozpoč. 504 tis.) Ing. Klimeš 28 zastávka MHD Nádražní Ing. Šibor 30 odvodnění na ulici K Zámečku Ing. Šibor 31 příspěvek SVaK - proj. dok novostavba kanalizace Domanínek Bc. Vojta 32 havárie- odvodnění ulice Na Příkopech Ing. Krejčíček 33 navýšení projekty - projekt CZV v roce Ing. Sitař 34 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová 35 navýšení provozu ZŠ Nádražní - program Volný čas Ing. Jurošová 36 navýšení provozu Karasín Ing. Jurošová 37 navýšení výdaje slavností otevření náměstí - par Ing. Jurošová 38 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 39 KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu Ing. Jurošová 40 navýšení výdaje oprava komunikace Karasín Ing. Šibor 41 snížení investiční rezervy Ing Jurošová 42 KU Vysočina - lesní hospodář Ing.Jurošová 43 použití nadměrného odpočtu / Ing. Jurošová 44 navýšení investiční rezervy Ing. Jurošová 45 navýšení příspěvku ZŠ Nádražní - nájem atlet. stadionu s DPH Ing. Jurošová 46 dotace MŠ - ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 47 navýšení výdaje aktualizace ÚP Ing. Straka 48 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 49 KU Vysočina - podpora melioračních dřevin Ing. Jurošová 18

19 50 chodník Voldán - snížení výdaje Ing. Šibor 51 oprava vtokového kan. objektu Pivonice Ing. Šibor 52 Kanalizace Karasín - SVAK - navýšení výdaje Bc.Vojta 53 Umbilicus - nad. fond (schváleno zastup.) Ing. Sitař 54 Modrá laguna - nad fond (schváleno zastup.) Ing. Sitař 55 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 56 KV - dotace JPO - Město Bystřice Bc. Vojta 57 KV - dotace JPO - Divišov 690 Bc. Vojta 58 KV - dotace JPO - Dvořiště 690 Bc. Vojta 59 KV - dotace JPO - Karasín Bc. Vojta 60 KV - dotace JPO - Vítochov Bc. Vojta 61 SR - dotace volby zastup JUDr. Špatková 62 SR - dotace volby parlament - vyučt- UZ JUDr. Špatková 63 SZIF - dotace na zeměd. půdu Ing. Klimeš 64 SR - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 65 SR - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 66 nákup defibrilátoru PhDr. Lukšová 67 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová 68 střecha na ZŠ TGM Bc. Vojta 69 snížení provozního příspěvku ZŠ TGM Bc. Vojta 70 snížení - doplatku Dyje I Bc.Vojta 71 příspěvek Šejnohová - flétna JUDr. Špatková 72 snížení neinv. Rezervy Ing. Jurošová 73 nákup vozidla pro SDH Bc. Vojta 74 snížení prov. nákladů SDH Bc. Vojta 75 rekonstrukce plynovodu na ulici K Domanínku Ing. Sitař 76 snižení investice rekonstrukce náměstí Ing. Sitař 77 snížení příspěvku ZŠ Nádražní Mgr. Vojta 78 snížení příspěvku ZŠ TGM Mgr. Vojta 79 rekonstrukce plyn. kotelny MŠ Korálky Mgr. Vojta 80 snížení příspěvku MŠ Mgr. Vojta 81 navýšení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 82 navýšení výdaje amfiteátr na náměstí Bc. Vojta 83 snížení výdaje silnice náměstí Bc.Vojta 84 snížení investiční rezervy Ing.Jurošová 85 příspěvek sportovci - Korbička Ing. Jurošová 86 příspěvek angličti - Tučková Ing. Jurošová 87 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová Příjmová 2010 číslo účel Částka v Kč zodpovídá 1 dotace na územní plán - IOP Ing. Straka 2 Mze - příspěvek na min. podíl mel. Dřevin Ing. Klimeš 3 SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol PhDr. Lukšová 4 SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb PhDr. Lukšová 5 dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP JUDr. Špatková 6 dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvtletí Ing. Jurošová 7 MF ČR - dotace na volby do EP JUDr. Špatková 8 vánoční sbírka - Pieta Mgr. Vojta 9 dotace SZIF na rychlerostoucí dřeviny Ing. Buchta 10 dotace Kraj Vysočina - vybavení dobrovolní hasiči Bc. Vojta 11 navýšení školného Rodkov Ing. Jurošová 12 výplata dividend JMP Ing.Jurošová 19

20 13 dotace KV -soc.právní ochrana dětí PhDr. Lukšová 14 dotace KV - odborný lesní hospodář I.Q Ing. Klimeš 16 navýšení příjmu daně PO za obec Ing. Jurošová 17 KV - grant. Program Volný čas Ing. Svobodová 18 sraz rodáků Karasín Ing.Jurošová 19 převod zústatku účtu cizích prostředků Ing.Jurošová 20 KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu Ing.Jurošová 21 KU Vysočina - lesní hospodář Ing.Jurošová 22 navýšení čerpání z HČ Ing. Jurošová 23 dotace MŠ - ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 24 KU Vysočina - podpora melioračních dřevin Ing. Jurošová 25 KV - dotace JPO - Město Bystřice Ing. Jurošová 26 KV - dotace JPO - Divišov 690 Ing. Jurošová 27 KV - dotace JPO - Dvořiště 690 Ing. Jurošová 28 KV - dotace JPO - Karasín Ing. Jurošová 29 KV - dotace JPO - Vítochov Ing. Jurošová 30 SR - dotace volby zastup Ing. Jurošová 31 SR - dotace volby parlament - vyučt- UZ Ing. Jurošová 32 SZIF - dotace na zeměd. půdu Ing. Jurošová 33 SR - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 34 SR - soc právní ochrana dětí Ing. Jurošová 35 zateplení ZŠ TGM Ing. Sitař 36 zateplení ZŠ Nádražní Ing.Sitař 37 zateplení Příční Ing. Sitař 38 sběrný dvůr Ing. Sitař 39 kompostárna Ing. Sitař 40 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.p. v roce 2010 Výdajová 2010 číslo účel částka zodpovídá 1 vklad na Integr. Systém nakl. S odpady Ing. Klimeš 2 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 3 rek. Střech sídl. I Ing. Vančová 4 dar Ing. Svobodovi - daňový ráj Ing. Sitař 5 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 6 nákup pozemků - Hartwall Ing. Jurošová 7 nadační fond Ludmila - dar Ing. Sitař 8 úhrada ztráty ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 9 úhrada ztráty Areál sportu s.r.o Ing. Jurošová 10 úhrada ztráty Poliklinika města Bystřice n.p Ing. Jurošová 11 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 12 Zubštejn - snížení výdaje Mgr. Vojta 13 Revitalizace náměstí - snížení výdaje Ing. Sitař 14 Cyklostezka Stará hraničná Ing. Sitař 15 příspěvek TS a.s. - podíl na grantu Fondu Asekol - kam. systém Ing. Jurošová 16 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová Příjmová

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 470000 470000 472158,53 100,46

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008 Stavy účtů: 1.1.2008 31.12.2008 Běžný účet 3 163 978,84 351 086,33 Hospodářská činnost 364 129,56 549 714,89 FRR 2 333 464,54 4 302 422,68 Termínový vklad 476

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více