Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem IČ Závěrečný účet města za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ 00294136. Závěrečný účet města za rok"

Transkript

1 Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem IČ Závěrečný účet města za rok dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. 17 Předkládá: Ing. Jana Jurošová vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem 1

2 Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET ROZPOČET K SK/UR v tis.kč v tis.kč v tis.kč % třída 1 - daňové příjmy ,66 třída 2 - nedaňové příjmy ,31 třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery konsolidační položky PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM ,08 třída 5 - běžné výdaje konsolidační položky třída 6 - kapitálové výdaje ,93 VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM ,18 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOL ,62 Změna stavu prost. na účtech Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé Přijaté půjčené prostředky krátkodobé Aktivní řízení likvidity Uhrazené splátky půjček třída 8 - financování

3 Hospodaření města v roce 2010 Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2010 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši tis Kč. Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši ,68 Kč představují 108,31 % rozpočtované částky ( tis. Kč), profinancováno bylo ,37 Kč výdajů po konsolidaci, tj. 115,88 % rozpočtované částky ( tis. Kč). Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši ,- Kč slouží k pokrytí závazků z minulých let, především k úhradě splátek čerpaných úvěrů. Současně k úhradě splátek byly také použity příjmy z minulých období ve výši tis. Kč. Přijetím krátkodobého úvěru ve výši tis. Kč jsme vykryli předpokládaný příjem dotací v roce 2011, které se vztahují k investicím roku Dále jsme použili možnost dočerpání revolvingového úvěru z roku 2009 ve výši tis. Kč. Tento revolvingový úvěr byl splacen k Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2010 : V roce 2010 došlo ke stabilizaci situace vyvolané celosvětovou finanční krizí. Veřejné rozpočty se vyvíjely podle předpokladů, nedošlo k tak závažným propadům příjmů státního rozpočtu jako v krizovém roce Rozpočet města byl pro rok 2010 sestavován s největší opatrností a s vědomím nižších příjmů se sdílených daní. Nicméně, navzdory opatrnosti, byly předpokládané příjmy ze sdílených daní o téměř tis. Kč nižší. Příjmy roku 2010 Daňové příjmy ve výši ,31 Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu ve 97,61 %. Předpokládaného plnění nedosáhly jak výnosy daně z příjmů právnických osob, ty byly naplněny ze 88 %, tak i výnosy daně z příjmů fyzických osob. Naopak výnosy daně z přidané hodnoty byly ve výši tis Kč, což je téměř 120 % předpokladu. Nedaňové příjmy dosáhly výše tis. Kč, přesáhly upravený rozpočet o 8 %. Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery z veřejné pokladní správy tis. Kč, transfery ze státního rozpočtu tis. Kč, transfery ze státních fondů dotace ČMZRB v programu PANEL 638 tis. Kč, transfery od obcí tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti činily tis. Kč což je 98 % rozpočtované částky upraveného rozpočtu. Mimořádné transfery zahrnují především investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce tis Kč účelově použitou na vybudování cyklostezky Stará Hraničná, dotaci SFŽP v rámci projektu Zelených úspor ve výši tis. Kč, investiční dotaci na lokalitu Rácová ve výši tis. Kč, investiční dotaci na dokončení projektu Bueno ve výši tis. Kč., investiční dotaci SF na sběrný dvůr ve výši tis. Kč a dotaci na zateplení ZŠ TGM ve výši tis. Kč. V roce 2010 byla slavnostně dokončena akce Revitalizace veřejných prostranství, která byla částečně hrazena z dotace ROP Jihovýchod, příjem dotace v roce 2010 byl ve výši tis. Kč Výdaje roku 2010 : Běžné výdaje roku 2010 činí Kč, což je 108,31 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2010 jsou ,96 Kč, což je 115 % rozpočtované částky. 3

4 PŘÍJMY 2010 SR ( v tis. Kč) UR ( v tis. Kč ) Skutečnost ( v Kč ) SK/SR % SK/UR % Daň FO ze závislé činnosti ,30 97,30 Daň FO z podnikání ,00 67,94 Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz ,11 139,11 Daň PO z podnikání ,43 62,43 Daň PO za obec ,64 138,31 Zrušené daně ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty ,19 114,78 Poplatky za škod. ovzduší ,64 39,64 Poplatky za odnětí z ZPF ,81 585,81 Poplatky za ukládání odpadů ,28 97,28 Poplatky ze psů ,04 73,04 Poplatek za rekreační pobyt ,62 21,62 Poplatky za užívání veř.prostr ,16 88,16 Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity ,39 80,39 Správní poplatky ,58 85,58 Daň z nemovitosti ,33 72,33 Daňové příjmy ,61 93,66 Za služby ,84 93,84 Úroky ,92 37,92 Dividendy ,49 99,96 Pokuty ,90 71,90 Dary ,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady ,00 0,00 Ostatní nedaň.příjmy ,00 292,60 Splátky půjček ,64 109,64 Nedaňové příjmy ,23 107,31 Kapitálové příjmy-akcie Vlastní příjmy ,12 94,70 Neinvestiční transfery ze VPS ,01 - SR - sčítání lidu SR - parlamentní volby SR - dot. na výkon st. Správy MPSV - dot. na soc. pr. ochr. dětí SR - volby senát Neinvestiční transfery ze SR - SDV ,00 100,00 Neinvestiční transfery ze stát.f ,05 100,00 - SF - úroky z úvěru ČMZRB SZIF -rychle rostoucí dřeviny SFŽP - odbahnění Domanínského r Ostatní neinv. transfery ze SR , SR - dotace na pojištění VPP

5 - SR - soc. dávky, příspěvek na péči SR - VPP SR - podpora melioračních dřevin SR - lesní hospodář SR - ERDF -odbahnění Domanínského r SR - MŠ - dotace pro ZŠ II SR - MK - dotace na kapli v Pivonicích SR - rozvoj knihoven Převody z vlastních fondů - soc. fond , ,25 Neinvestiční transfery od obcí - školné ,52 97,70 Neinvestiční transfery od KU Vysočina ,94 - akceschopnost SDH Fond Vysočina- mladí badatelé ZŠ II infrastruktura cestovního ruchu údržba zeleně vybavenost SDH Neinvestiční transfery od reg. rad ,992 - Zubštejn revitalizace náměstí Převody z vlastních fondů (HČ) ,21 98, TS města a.s. - nájem Iveco + přívěs z HČ DPH prosinec Investiční tranfer ze st. fondů ,004 - SFŽP - Zelená úsporám SFDI - cyklostezka - Stará hraničná ERDF - rybníky Rácová SFŽP - zateplení ZŠ TGM dotace SFŽP - Sběrný dvůr Investiční dotace ost ,003 - MMR - úz. analytické podklady ERDF - rybníky Rácová SFŽP- Bueno SF - Sběrný dvůr SFŽP - zateplení ZŠ TGM Investiční transfery od krajů ,003 - dar na CZV grant infrastruktura cestovního ruchu Investiční transfery od reg.rad , RRS Jihovýchod - revitalizace náměstí RRS Jihovýhod - Bystřická zastavení RRS Jihovýchod - Zubštejn Přijaté transfery ,81 136,00 Příjmy bez financování ,33 123,83 Konsolidace Příjmy po konsolidaci ,31 99,08 Změna stavu prostř.na účtech Dlouhod.přijaté půjčené prostředky Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

6 Aktivní řízení likvidity Uhrazené splátky půjček Financování ,60 97,62 Příjmy celkem ,88 99,18 VÝDAJE 2010 SR ( v tis. Kč ) UR ( v tis. Kč ) skutečnost ( v Kč ) SK/SR % SK/UR % pěstební činnost ,00 62, správa v lesním hospodářství ,00 99, silnice ,83 101, provoz veřejné sil. dopravy ,53 96, pitná voda ,29 102, odvádění odpad. vod ,79 97, vodní díla ,74 100, MŠ ,08 101, ZŠ ,78 100, školní stravování ,00 0, ZUŠ, ZŠ č.p ,00 0, knihovna ,96 96, muzeum ,94 99, ochrana památek, ostatní zál.kultury ,83 100, rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC ,93 101, kultura ,64 100, SPOZ ,67 96, spor. zařízení v maj. obce ,00 0, tělovýchova ,89 101, ostat. zájm. činnost ,37 102, zdravotnictví ,00 100, byt.hospodářství ,00 102, veřejné osvětlení ,12 100, pohřebnictví ,98 86, výstavba inženýrských sítí ,00 82, úz. plánování ,02 93, úz. rozvoj ,55 100, odpady ,23 99, protierozní, protlavinová a protipožární ochrana ,00 99, péče o město ,35 99,84 6

7 4xxx- soc. věci ,05 99, bezpečnost a veřejný pořádek ,00 56, pož. ochr ,11 106, zastupitelstvo ,54 94, volby do parlamentu ,00 99, volby do zastupitelstev , správa + MČ ,13 99, úroky a poplatky ,47 36, pojištění budov ,24 19, ostatní fin. operace ,00 0, finanční vypořádání min. let ,00 100, hav.fond, granty ,48 73,57 Výdaje celkem ,88 99,18 Výdaje 2010 SR ( v tis. Kč ) UR ( v tis. Kč ) skutečnost ( v Kč ) pěstební činnost provozní náklady náklady na vyhodnocení pokusů RRD kapitálové náklady Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je ,- Kč správa v lesním hospodářství provozní náklady podpora výsadby melioračních dřevin činnost odborného lesního hospodáře kapitálové náklady Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR silnice provozní náklady zimní údržba úklid po zimě pravidelné čištění, chemie na chodníky, úklid listí mimořádné znečištění komunikací

8 Karasín -oprava cest po rek.kan opravy výtluků údržba dopravního značení údržba odvodňovacích zařízení opravy nerovnosti chodníků údržba mostů a lávek oprava chodníku MŠ pohádka lokální opravy kom. ul. Hornická odvodnění Domanínek údržba lyž. tras údržba cyklotras průchod č.p kapitálové náklady chodník Voldán - pokračování Kozlov - komunikace cyklostezka Stará Hraničná Divišov - rek.cesty směr Kundratice parkoviště Černý Vršek Lesoňovice - kom. U jílků silnice- náměstí parkoviště a chodníky SI etapa I parkoviště a chodníky SI etapa II chodník k Domanínku - projekt cyklostezky - projekt revitalizace cest Rácová zastávka MHD Nádražní Poznámka : Dotace SFDI na cyklostezku Stará Hraničná byla ve výši ,- Kč provoz veřejné sil. dopravy provozní náklady MHD znalecké posudky, odtahy, besip obslužnost kapitálové náklady zastávka MHD výstražné blikače pitná voda provozní náklady příspěvek Vodovodům a kanalizacím rozbory a analýzy vod oprava vodovodu Lesońovice kapitálové náklady

9 odvádění odpad. vod provozní náklady Kozlov - oprava propustku 50 0 kapitálové náklady doplatek realizace Dyje I novostavba kanal. a vodovodu I/19 vč. projektu příspěvek SVAK - Domanínek rek. kanalizace Domanínek projekt. kanalizační přípojky projekt. dokumentace - rek. kanalizace Za Náměstím dešťová kanalizace Karasín Karasín -rek. kanalizace vodní díla provozní náklady Domanín - stav.úpravy rybníka odbahnění Dom. Rybníka kapitálové náklady odbahnění Dom. Rybníka Rovné - povodn.škody - dof. Z revitalizace Rácová Poznámka : Dotace na rybníky na Rácové ze ERDF byla ve výši ,-Kč, dotace na odbahnění Domanínského rybníka ,- Kč MŠ provozní náklady příspěvek na provoz MŠ v Bystřici n.p kapitálové náklady plynová kotelna projekty zateplení MŠ 2 a energet. audit školek dopadové plochy na škol.zahr ZŠ provozní náklady příspěvek ZŠ Nádražní dotace MŠ pro ZŠ Nádražní úhrada ztráty ZŠ Nádražní příspěvek TGMasaryka kapitálové náklady zateplení ZŠ II zateplení ZŠ TGM ZŠ TGM - myčka

10 rekonstrukce osvětlení ZŠ Nádražní Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši tis. Kč, dotace ze SR pro ZŠ Nádražní ,- Kč zateplení TŠ TGM - dotace SFŽP ,- Kč ZUŠ, ZŠ č.p provozní náklady ZUŠ vydání CD příspěvek kapitálové náklady knihovna provozní náklady kapitálové náklady rekonstrukce výmalby půjčoven Poznámka : dotace kraje vysočina na knihovnu : ,- Kč muzeum provozní náklady kapitálové náklady hromosvod Poznámka : historické objekty provozní náklady oprava piety oprava křížů Záchranné práce Zubštejn - neinv. část kapitálové náklady Záchranné práce Zubštejn - inv. část Poznámka : dotace ROP na Zubštejn ,- Kč rozhlas, ostat. zál. sděl. prostředků - TIC provozní náklady provozní údržba místního rozhlasu náklady na měsíčník Bystřicko kapitálové náklady 0 0 Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca tis. Kč dále využíváním grantových programů z KV Vysočina 10

11 kultura provozní náklady příspěvek provozovateli kultury kapitálové náklady rekonstrukce restaurace Club Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč SPOZ provozní náklady odměny komisím SZPO sluníčka, dudlíky, dárky grant komise kultury Bystřické léto Bystřický kutil vánoční besídka ohňostroj Silvestr Concentus Moravie slavnostní otevření náměstí Crimitschau 50 0 příspěvek Tučková angličtina ostatní příspěvky 10 0 příspěvek pro novorozence kapitálové náklady tělovýchova provozní náklady hřiště Domanín - provoz drobné vybavení atlet. stadionu - křovinořez,objednávkový systém správa a údržba hřiš t ples sportovců Areál sportu - příspěvek grant komise sportu kompenzace SK úhrada ztráty Areál sportu příspěvek Korbička příspěvek na cykl. Závod Vysočina kapitálové náklady modernizace fotbal. stadionu Bratrušín - hřiště dokončení Kozlov - hřiště Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši ,- Kč ostat. zájm. činnost

12 provozní náklady grant komise mládeže Eden kapitálové náklady kopec Hora zdravotnictví provozní náklady úhrada ztráty Poliklinika kapitálové náklady defibrilátor Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši tis. Kč byt.hospodářství provozní náklady půjčky z FRB úroky z úvěru rev. I. a II kapitálové náklady střecha č.p Poznámka : dotace ČMZRB je ,-Kč, program Zelená úsporám financoval částečně opravu domů ve výši ,- Kč VO provozní náklady spotřeba el. energie údržba provozní výdaje-spínací hodiny, stožár. výzbroj kapitálové náklady rekonstrukce VO mezi hřbitovem a SZeS rekonstrukce VO ul. Spojovací rekonstrukce VO ul. Novoměstská vánoční osvětlení pohřebnictví provozní náklady pohřeb Koukola provoz a údržba hřbitova v Bystřici provoz a údržba hřbitova ve Vítochově kapitálové náklady Výstavba inž. sítí

13 provozní náklady plynovod Rovinky kapitálové náklady úz. plánování provozní náklady kapitálové náklady upravený návrh ÚP čistopis ÚP případné změny ÚP aktualizace ÚAP Poznámka : dotace MMR na územně analytické podklady je ve výši ,- Kč úz. rozvoj provozní náklady geodet.práce, posudky, kolky právní služby grant majetku příspěvek Mikroregionu integr. systém nakládání s odpady - kraj Vysočina daň z převodu nemovitostí opravy budov, infokiosků odpadkové koše, lavičky údržba dětských hřišť,pískovišť klepače, sušáky úklid autobus čekáren údržba kašny, studny,kaskády údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn odstranění sprejerství údržba datových rozvodů správa psího útulku instalace ván. stromu s osvětlením správa veřejných prostranství kapitálové náklady dětské hřiště za starým kravínem projekty most přes Domanínský potok snížení energet. náročnosti - audit lávka přes řeku zaměření - plocha pro kontejnery 5975 CZV - projekt náměstí - amfiteátr a okolí revit. náměstí - dof.z roku vestavba kiosku Bystřická zastavení nákup pozemků

14 Poznámka : dotace na revitalizaci náměstí byla ,- Kč odpady provozní náklady sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu odpady - sběrný dvůr provoz sběrného dvora sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo provoz chráněné dílny odstraň. odpadů z košů na veřejných prostranstvích (vč. dopravy) úklid kolem kontejnerů likvidace černých skládek příspěvek TS - kamerový systém ostatní kapitálové náklady sběrný dvůr kompostárna překopávač kompostu BUENO I Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu ve výši ,- Kč (500Kč/občana). Dotace na vybudování sběrného dvora od SFŽP byla ve výši , dotace na akci BUENO ,- Kč, dotace na kompostárnu je příjmem roku Protierozní,protilavinová a protipožární ochr provozní náklady kapitálové náklady protipov. opatření ČOV Péče o město provozní náklady sečení prořezávky, kácení, stříhání živých plotů terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin ruční úklid veřejných ploch - trasaři úklid listí údržba záhonů, květináčů chemie údržba hrází, pramenišť mříže ke stromům na náměstí návrh sadových úprav - revitalizace zeleně projekt kapitálové náklady Divišov - dětské hřiště

15 4xxx- soc. věci provozní náklady dávky hmotné nouze dávky zdrav. postiž. občanům příspěvek na péči pomoc zdrav.postiženým dětské domovy - dárky prevence a práce s dětmi Stacionář Zdislava N.M. na Moravě Domov pro matky s dětmi ZR Poradny - Bystřice n.p Hospicové hnutí Vysočina K centrum Spektrum ZR Charita- pečovatelská služba Charita- Klub Charita - Kopretina Charita - Nadosah Charita - Klub Včela schodolez - příspěvek kapitálové náklady denní stacionář - projekt rekonstrukce DPS bezpečnost a veřejný pořádek provozní náklady pult centrální ochrany LARN ostraha LARN kapitálové náklady pož. ochr provozní náklady provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.p kapitálové náklady automobil - SDH Divišov Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši ,- Kč zastupitelstvo provozní náklady odměny členů zastupitelstva vč.pojištění provozní náklady

16 volby do parlamentu ČR provozní náklady volby do Evropského parlamentu kapitálové náklady Poznámka : Náklady na volby do parlamentu ČR byly v plné výši hrazeny ze SR volby do zastupitelstev územních samospráv provozní náklady volby do zastupitelstev kapitálové náklady Poznámka : Náklady na volby do krajských zastupitelstev byly v plné výši hrazeny ze SR správa + MČ provozní náklady mzdy včetně pojištění provoz USC Bratrušín - provoz Bratrušín - dokončení hřiště Bratrušín - oprava kulturního domu Divišov - provoz Divišov- dětské hřiště Domanín - provoz Dvořiště - provoz Dvořiště - křoviňák Karasín - provoz Karasín - nátěrové práce uvnitř školy Kozlov - provoz Lesoňovice - provoz Lesoňovice - oprava obecní budovy Pivonice - provoz Pivonice - oprava vtok. kanalu Pivonice - oprava střechy kapličky Rovné - provoz Rovné - oprava elektroinstalace KD Vítochov - provoz kapitálové náklady Kozlov - hřiště Dvořiště - dokončení hasičky Vítochov- oplocení areálu výletiště, zábradlí technologické centrum - projekt zateplení Příční Poznámka : Dotace ze SR vrámci souhrnného dotačního vztahu ,-Kč,- Kč, na výkon st. správy v oblasti soc. služeb ,-Kč, v oblasti soc. pr.ochrany dětí ,- Kč 16

17 úroky a poplatky provozní náklady úroky z úvěru bankovní poplatky kapitálové náklady pojištění budov provozní náklady pojištění budov a majetku kapitálové náklady ostatní finanční operace provozní náklady služby pošt - poštovné soc. dávky platby daní - DPH kapitálové náklady finanční vypořádání min. let provozní náklady vratka dotací soc. dávek kapitálové náklady havarijní fond, rezervy provozní výdaje havarijní fond, vratky daňového ráje neinvestiční rezerva kapitálové výdaje dar kraji Vysočina investiční rezerva Celkem výdaje

18 Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.p. v roce 2010 Výdajová 2010 číslo účel Částka v Kč zodpovídá 1 vratka soc dávek - za rok PhDr. Lukšová 2 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 3 doplatek příspěvku Mikroregionu Ing. Jurošová 4 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 5 navýšení investiční rezervy Ing. Jurošová 6 SOV - dlužný příspěvek za dle Stanov Ing. Jurošová 7 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 8 Mze - příspěvek na min. podíl mel.dřevin Ing. Klimeš 9 SR - dotace na soc. právní ochranu dětí - I.pol - par JUDr. Špatková 10 SR - dotace na výkon přen. působnosti soc. služeb JUDr. Špatková 11 vodovod Lesonovice zvýšení nákladů provozních Ing. Jurošová 12 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 13 dotace MPSV - úhrada pojistného pro osoby VVP JUDr. Špatková 14 dotace MZ - lesní odborný hospodář - IV. čtvtletí Ing. Jurošová 15 MF ČR - dotace na volby do EP JUDr. Špatková 16 oprava Piety Mgr. Vojta 17 údržba rychlerostoucích dřevin Ing. Buchta 18 vybavení dobrovolní hasiči Bc. Vojta 19 příspěvek SVaK - kanalizace Karasín ( v rozpoč ,-Kč) Bc. Vojta 20 dešťová kanalizace Karasín Ing. Sitař 21 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 22 správa - dotace KV - soc. právní ochrana dětí Ing. Jurošová 23 lesní hospodář náklady Ing. Klimeš 24 příspěvek Mikroregionu - Mikroreg. čte dětem Bc. Vojta 25 SVAK - povodňová opatřeni na ČOV v Bystřici n.p Bc. Vojta 26 oprava a upgrade infokiosky Rozhledna, Pernštejn, Šiklův mlýn Mgr. Vojta 27 povodňové škody Rovné - (v rozpoč. 504 tis.) Ing. Klimeš 28 zastávka MHD Nádražní Ing. Šibor 30 odvodnění na ulici K Zámečku Ing. Šibor 31 příspěvek SVaK - proj. dok novostavba kanalizace Domanínek Bc. Vojta 32 havárie- odvodnění ulice Na Příkopech Ing. Krejčíček 33 navýšení projekty - projekt CZV v roce Ing. Sitař 34 snížení investiční rezervy Ing. Jurošová 35 navýšení provozu ZŠ Nádražní - program Volný čas Ing. Jurošová 36 navýšení provozu Karasín Ing. Jurošová 37 navýšení výdaje slavností otevření náměstí - par Ing. Jurošová 38 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 39 KU Vysočina - doprovodná infrastruktura cest.ruchu Ing. Jurošová 40 navýšení výdaje oprava komunikace Karasín Ing. Šibor 41 snížení investiční rezervy Ing Jurošová 42 KU Vysočina - lesní hospodář Ing.Jurošová 43 použití nadměrného odpočtu / Ing. Jurošová 44 navýšení investiční rezervy Ing. Jurošová 45 navýšení příspěvku ZŠ Nádražní - nájem atlet. stadionu s DPH Ing. Jurošová 46 dotace MŠ - ZŠ Nádražní Ing. Jurošová 47 navýšení výdaje aktualizace ÚP Ing. Straka 48 snížení neinvestiční rezervy Ing. Jurošová 49 KU Vysočina - podpora melioračních dřevin Ing. Jurošová 18

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více