Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby"

Transkript

1 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti ţivotního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a sluţeb Ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb Správní poplatky 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Daně a cla za zboţí a sluţby ze zahraničí Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Strana 1

2 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 84,77 76,00 71,00 98,22 138,33 115,86 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 364,27 144, , ,88 23,65 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 8 364,27 144, , ,89 23,57 Příjmy z pronájmu majetku 3 631,44 639, , ,94 314,54 86,96 Výnosy z finančního majetku 72,48 67,00 8,00 17,14 214,30 23,65 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,96 782, , ,70 428,01 43,21 Přijaté sankční platby 14,00 34,00 47,11 138,56 336,50 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 4 533,87 431,77 9,52 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 547,87 34,00 478, ,48 10,53 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5,00 5,60 112,00 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) ,08 770,00 232, , ,78 18,61 Příjmy z vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za vyuţívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,08 770,00 237, , ,53 18,65 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů , , ,00 100,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 100,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,72 106,37 373,27 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 625,42 54, , ,07 100,47 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 625,42 54, , ,07 100,47 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 625,42 54, , ,07 100,47 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně , , , ,44 48,35 363,10 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu , , , ,44 48,35 363,10 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 21, , ,95 Převody z vlastních fondů 3 074, ,73 250,48 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí , ,00 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 155,90 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery , , , ,16 48,46 358,92 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , , , ,92 12, ,17 z toho: Investiční převody z Národního fondu , , , ,92 12, ,17 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery , , , ,92 12, ,17 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,08 32,92 427, , , , ,37 33,40 425,52 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,37 33,40 425,52 Strana 2

3 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: V Ý D A J E Platy , , , ,57 87,96 99,36 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,57 87,96 99,36 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a sloţek ve sluţebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , , , ,44 32,15 101,34 Ostatní osobní výdaje , , , ,37 30,00 104,25 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 355, , , ,20 99,86 94,40 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 7 577, , , ,87 175,03 76,71 Odbytné Odchodné 225,00 Náleţitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou sluţbu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,47 69,41 103,15 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,47 69,41 103,15 Odměny za uţití duševního vlastnictví Mzdové náhrady 1 228,00 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,48 70,20 100,47 Nákup materiálu , , , ,33 78,44 99,60 Úroky a ostatní finanční výdaje 262,52 29,00 298,00 206,81 69,40 78,78 Nákup vody, paliv a energie , , , ,20 102,66 95,99 Nákup sluţeb , , , ,09 62,49 183,83 Ostatní nákupy , , , ,02 91,49 108,21 z toho: Opravy a udrţování , , , ,24 104,43 137,44 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,06 81,45 94,76 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 2,00 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 153,90 884,00 994,43 518,24 52,11 44,91 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,70 67,26 154,51 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,49 111,85 78,53 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,55 101,89 107,31 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdruţením , , , ,51 101,68 105,22 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,57 98,61 139,43 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 50,00 200,00 200,00 100,00 400,00 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím 650, , ,00 100,00 153,85 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,04 103,56 100,65 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Strana 3

4 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,18 99,94 105,79 Neinvestiční transfery obcím , , , ,78 101,12 113,83 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům , , , ,39 99,77 104,76 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,39 100,92 105,10 Převody vlastním fondům , , , ,29 87,86 49,69 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , ,29 87,86 49,69 Převody do fondů organizačních sloţek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ,77 212, , ,68 706,73 352,21 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,53 100,26 105,62 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu , , , ,14 107,42 14,96 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 859, , , ,48 96,79 182,38 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,62 102,08 26,61 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,17 97,89 103,19 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 2 250, , ,77 95,63 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,94 97,87 104,09 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 1 133,88 10,00 27,00 26,72 98,97 2,36 Ostatní neinvestiční výdaje 1 133,88 10,00 27,00 26,72 98,97 2,36 BĚŢNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,03 99,89 105,53 Strana 4

5 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 534, , ,68 75,59 108,17 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,90 81,68 97,42 Pozemky Investiční nákupy a související výdaje , , , ,57 80,73 98,85 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,35 778, ,72 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím , , , ,96 102,96 164,24 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,61 107,78 291,75 Investiční transfery obcím , , ,92 99,99 53,37 Investiční transfery krajům 8 207, , , ,69 109, ,20 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,61 105,20 220,05 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , , , ,53 110,96 226,33 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,10 110,82 225, , , , ,14 100,94 111,82 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,77 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,14 100,94 111,82 Strana 5

6 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné poloţky k peněţním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,77 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění poloţek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Poloţky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy poloţky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

7 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : KAPITOLA:

8 Kapitola: 333 Tabulka č. 3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2011 Rozpočet 2011 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a I. Organizační sloţky státu c e l k e m , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 0,00 a) státní správa celkem , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 0,00 ústřední orgán státní správy , , , , , , , ,72 Česká školní inspekce , , , , , , OSS - státní správa celkem , , , , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO celkem 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. sloţky státu , , , , , , II. Příspěvkové organizace , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: OPŘO , , , , , , , ,00 Regionální školství územních celků , , , , , , , ,00 0 0,00 0 z toho: platy pedagogických pracovníků , , platy nepedagogických pracovníků , , Regionální školství MŠMT , , , , , , ,00 0 0,00 0 z toho: platy pedagogických pracovníků , , platy nepedagogických pracovníků , , z toho: prostředky na vědu a výzkum 0, ,00 256,00 760, ,00 0,00 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čisté" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04 Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu

9 Kapitola: 333 Tabulka č. 3 Tabulka č. 3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 1 strana 2 a I. Organizační sloţky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum ústřední orgán státní správy Česká školní inspekce OSS - státní správa celkem SOBCPO celkem b) ostatní organiz. sloţky státu II. Příspěvkové organizace z toho: OPŘO Regionální školství územních celků z toho: platy pedagogických pracovníků platy nepedagogických pracovníků Regionální školství MŠMT z toho: platy pedagogických pracovníků platy nepedagogických pracovníků z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m Schválený Skutečnost rozpočet za na rok rok Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst , , , , ,73 0 0,00 0,00 0 0,00 130,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,32 0, , , , , ,73 0 0,00 0,00 0 0,00 130,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,32 0, , , , , ,73 130, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,00 0, , , , , ,65 0 0,00 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 241,00 760,00 0 Čerpání nároku na pouţití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců , , , , ,38 0 0,00 0,00 0 0, , , , , ,00 Poznámka: Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čisté" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04 Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu Vypracovala: Ing. Z. Jedličková ( ) Kontrolovala: JUDr. J. Pešková ( ) Datum: D. Dušková ( )

10 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 4 strana 1 Období: 2011 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Státní organizace : celkem , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 4 532,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO )* , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC: celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy: celkem , , , , , ,46 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 4. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 5. Ostatní subjekty : celkem , , , , , ,73 0,00 0,00 0, ,00 0, , podnikatelské subjekty ,00 412, , ,73 412, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, neziskové apod.organizace , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 6. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Účelové výdaje celkem , , , , , ,07 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb. řádek 5.2.: podle podseskupení poloţek platné rozpočtové skladby

11 B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno Tabulka č. 4 strana 2 z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PO ,00 0, , , , ,29 0,00 0,00 0, , , ,63 3. OS a PO v působnosti ÚSC ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , ,76 5. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,84 6. Podnikatelské subjekty , , , , , ,57 0,00 0,00 0, , , ,74 7. Neziskové a podobné organizace , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,24 8. Související výdaje ,80 0, , ,07 35, , ,65 0, , ,42 35, ,51 9. Institucionální výdaje celkem , , , , , , ,65 0, , , , ,72 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na zahraniční programy 1. celkem , , , , , ,81 0,00 0,00 0, , , ,59 1.a. ze státního rozpočtu , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , ,48 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,11 výdaje na zahraniční programy 1.1. celkem (EU) , , , , , ,81 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , , OP VaVpI , , , , , ,60 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , ,57 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,03 0,00 0,00 0, , , , OP VK , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu ,00 150, , , , ,06 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,15 0,00 0,00 0, , , , Komunit. Programy , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výdaje na zahraniční programy 1.2. celkem (EHP Norsko) 900,00 0,00 900,00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu 900,00 0,00 900,00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č.1 30.5.2013 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2012 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2012

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 7 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2012 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

III. Výdaje státního rozpočtu

III. Výdaje státního rozpočtu III. Výdaje státního rozpočtu 1. Hlavní tendence ve vývoji výdajů státního rozpočtu Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 stanovil výdaje v celkové

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní

13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31.12.2010... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2010... 6 2.3 Statistika základních

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 Obsah ÚVOD... 1 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY... 5 B.1.1 Daňové příjmy... 6 B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2011 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2011 vycházel odbor rozpočtu

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty...

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty... OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 6 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2014... 6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v prŧběhu roku 2014... 8 2.3 Statistika základních

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více