Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby"

Transkript

1 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti ţivotního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a sluţeb Ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb Správní poplatky 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Daně a cla za zboţí a sluţby ze zahraničí Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Strana 1

2 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 84,77 76,00 71,00 98,22 138,33 115,86 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 364,27 144, , ,88 23,65 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 8 364,27 144, , ,89 23,57 Příjmy z pronájmu majetku 3 631,44 639, , ,94 314,54 86,96 Výnosy z finančního majetku 72,48 67,00 8,00 17,14 214,30 23,65 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,96 782, , ,70 428,01 43,21 Přijaté sankční platby 14,00 34,00 47,11 138,56 336,50 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 4 533,87 431,77 9,52 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 547,87 34,00 478, ,48 10,53 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5,00 5,60 112,00 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) ,08 770,00 232, , ,78 18,61 Příjmy z vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za vyuţívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,08 770,00 237, , ,53 18,65 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů , , ,00 100,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 100,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,72 106,37 373,27 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 625,42 54, , ,07 100,47 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 625,42 54, , ,07 100,47 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 625,42 54, , ,07 100,47 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně , , , ,44 48,35 363,10 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu , , , ,44 48,35 363,10 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 21, , ,95 Převody z vlastních fondů 3 074, ,73 250,48 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí , ,00 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 155,90 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery , , , ,16 48,46 358,92 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , , , ,92 12, ,17 z toho: Investiční převody z Národního fondu , , , ,92 12, ,17 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery , , , ,92 12, ,17 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,08 32,92 427, , , , ,37 33,40 425,52 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,37 33,40 425,52 Strana 2

3 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: V Ý D A J E Platy , , , ,57 87,96 99,36 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,57 87,96 99,36 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a sloţek ve sluţebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , , , ,44 32,15 101,34 Ostatní osobní výdaje , , , ,37 30,00 104,25 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 355, , , ,20 99,86 94,40 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 7 577, , , ,87 175,03 76,71 Odbytné Odchodné 225,00 Náleţitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou sluţbu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,47 69,41 103,15 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,47 69,41 103,15 Odměny za uţití duševního vlastnictví Mzdové náhrady 1 228,00 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,48 70,20 100,47 Nákup materiálu , , , ,33 78,44 99,60 Úroky a ostatní finanční výdaje 262,52 29,00 298,00 206,81 69,40 78,78 Nákup vody, paliv a energie , , , ,20 102,66 95,99 Nákup sluţeb , , , ,09 62,49 183,83 Ostatní nákupy , , , ,02 91,49 108,21 z toho: Opravy a udrţování , , , ,24 104,43 137,44 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,06 81,45 94,76 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 2,00 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 153,90 884,00 994,43 518,24 52,11 44,91 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,70 67,26 154,51 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,49 111,85 78,53 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,55 101,89 107,31 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdruţením , , , ,51 101,68 105,22 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,57 98,61 139,43 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 50,00 200,00 200,00 100,00 400,00 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím 650, , ,00 100,00 153,85 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,04 103,56 100,65 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Strana 3

4 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,18 99,94 105,79 Neinvestiční transfery obcím , , , ,78 101,12 113,83 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům , , , ,39 99,77 104,76 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,39 100,92 105,10 Převody vlastním fondům , , , ,29 87,86 49,69 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , ,29 87,86 49,69 Převody do fondů organizačních sloţek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ,77 212, , ,68 706,73 352,21 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,53 100,26 105,62 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu , , , ,14 107,42 14,96 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 859, , , ,48 96,79 182,38 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,62 102,08 26,61 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,17 97,89 103,19 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 2 250, , ,77 95,63 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,94 97,87 104,09 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 1 133,88 10,00 27,00 26,72 98,97 2,36 Ostatní neinvestiční výdaje 1 133,88 10,00 27,00 26,72 98,97 2,36 BĚŢNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,03 99,89 105,53 Strana 4

5 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 534, , ,68 75,59 108,17 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,90 81,68 97,42 Pozemky Investiční nákupy a související výdaje , , , ,57 80,73 98,85 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,35 778, ,72 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím , , , ,96 102,96 164,24 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,61 107,78 291,75 Investiční transfery obcím , , ,92 99,99 53,37 Investiční transfery krajům 8 207, , , ,69 109, ,20 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,61 105,20 220,05 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , , , ,53 110,96 226,33 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,10 110,82 225, , , , ,14 100,94 111,82 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,77 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,14 100,94 111,82 Strana 5

6 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné poloţky k peněţním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,77 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění poloţek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Poloţky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy poloţky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

7 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : KAPITOLA:

8 Kapitola: 333 Tabulka č. 3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2011 Rozpočet 2011 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a I. Organizační sloţky státu c e l k e m , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 0,00 a) státní správa celkem , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 0,00 ústřední orgán státní správy , , , , , , , ,72 Česká školní inspekce , , , , , , OSS - státní správa celkem , , , , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO celkem 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. sloţky státu , , , , , , II. Příspěvkové organizace , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: OPŘO , , , , , , , ,00 Regionální školství územních celků , , , , , , , ,00 0 0,00 0 z toho: platy pedagogických pracovníků , , platy nepedagogických pracovníků , , Regionální školství MŠMT , , , , , , ,00 0 0,00 0 z toho: platy pedagogických pracovníků , , platy nepedagogických pracovníků , , z toho: prostředky na vědu a výzkum 0, ,00 256,00 760, ,00 0,00 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čisté" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04 Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu

9 Kapitola: 333 Tabulka č. 3 Tabulka č. 3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 1 strana 2 a I. Organizační sloţky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum ústřední orgán státní správy Česká školní inspekce OSS - státní správa celkem SOBCPO celkem b) ostatní organiz. sloţky státu II. Příspěvkové organizace z toho: OPŘO Regionální školství územních celků z toho: platy pedagogických pracovníků platy nepedagogických pracovníků Regionální školství MŠMT z toho: platy pedagogických pracovníků platy nepedagogických pracovníků z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m Schválený Skutečnost rozpočet za na rok rok Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst , , , , ,73 0 0,00 0,00 0 0,00 130,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,32 0, , , , , ,73 0 0,00 0,00 0 0,00 130,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,32 0, , , , , ,73 130, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,00 0, , , , , ,65 0 0,00 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 241,00 760,00 0 Čerpání nároku na pouţití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců , , , , ,38 0 0,00 0,00 0 0, , , , , ,00 Poznámka: Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čisté" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04 Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu Vypracovala: Ing. Z. Jedličková ( ) Kontrolovala: JUDr. J. Pešková ( ) Datum: D. Dušková ( )

10 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 4 strana 1 Období: 2011 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Státní organizace : celkem , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 4 532,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO )* , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC: celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy: celkem , , , , , ,46 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 4. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 5. Ostatní subjekty : celkem , , , , , ,73 0,00 0,00 0, ,00 0, , podnikatelské subjekty ,00 412, , ,73 412, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, neziskové apod.organizace , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 6. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Účelové výdaje celkem , , , , , ,07 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb. řádek 5.2.: podle podseskupení poloţek platné rozpočtové skladby

11 B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno Tabulka č. 4 strana 2 z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PO ,00 0, , , , ,29 0,00 0,00 0, , , ,63 3. OS a PO v působnosti ÚSC ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , ,76 5. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,84 6. Podnikatelské subjekty , , , , , ,57 0,00 0,00 0, , , ,74 7. Neziskové a podobné organizace , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,24 8. Související výdaje ,80 0, , ,07 35, , ,65 0, , ,42 35, ,51 9. Institucionální výdaje celkem , , , , , , ,65 0, , , , ,72 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na zahraniční programy 1. celkem , , , , , ,81 0,00 0,00 0, , , ,59 1.a. ze státního rozpočtu , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , ,48 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,11 výdaje na zahraniční programy 1.1. celkem (EU) , , , , , ,81 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , , OP VaVpI , , , , , ,60 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , ,57 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,03 0,00 0,00 0, , , , OP VK , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu ,00 150, , , , ,06 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,15 0,00 0,00 0, , , , Komunit. Programy , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výdaje na zahraniční programy 1.2. celkem (EHP Norsko) 900,00 0,00 900,00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu 900,00 0,00 900,00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

12 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011 Tabulka č. 4 strana 3 Rozpočet Skutečnost řádek Organizace po změnách 2011 k z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na výzkum a vývoj celkem 1. včetně zahraničních programů , , , , , , ,65 0, , , , , stát. rozp. (A.7.+ B.9.) , , , , , , ,65 0, , , , ,72 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,11 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků Stav RF Stav RF Nároky Nároky řádek k k k k běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje* výdaje* celkem výdaje* výdaje* celkem Účelové prostředky ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,27 0,00 0,27 2. Institucionální prostředky celkem ,00 0,00 723, ,79 0, , ,75 0, , spolufinancování ,00 0,00 0, ,55 0, , ,75 0, ,75 kryté příjmy ze zahraničních programů 3.1 EU ,00 0,00 0, ,63 0, ,63 0,66 0,00 0,66 kryté příjmy ze zahraničních programů 3.2 EHP/Norsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0,00 723, ,42 0, , ,68 0, ,68 Vysvětlivky k tabulce E : V případě, ţe má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich. řádek bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloţeny podrobným komentářem Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

13 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 5 Období: 2011 Přehled výdajů organizačních sloţek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2011 Skutečnost k schválený po změnách konečný celkem z toho z RF z toho z nároků Běţné výdaje organizačních sloţek státu celkem , , , , , ,43 včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí Kapitálové výdaje organizačních sloţek státu celkem , , , ,57 0, ,62 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem , , , , , ,93 Zřízené PO , , , , , ,53 Cizí PO , , , ,30 0, ,50 Vysoké školy , , , ,16 0, ,16 Veřejné výzkumné instituce , , , ,18 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem , , , ,61 0, ,87 Zřízené PO , , , ,07 0, ,54 Cizí PO 5 500, , , ,51 0, ,13 Vysoké školy , , , ,15 0, ,00 Veřejné výzkumné instituce , , , ,88 0, ,20 Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem , , , ,18 0, ,64 transfery , , , ,18 0, ,64 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem , , , ,61 0, ,61 transfery , , , ,61 0, ,61 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem , , , ,04 0, ,27 transfery , , , ,04 0, ,27 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem , , , ,31 0, ,05 transfery , , , ,31 0, ,05 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční příspěvky státním fondům celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudrţnosti celkem z toho: neinvestiční investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běţné výdaje kapitoly celkem , , , , , ,27 Kapitálové výdaje kapitoly celkem , , , ,10 0, ,14 Výdaje kapitoly celkem , , , , , ,41 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

14 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 6 Období: 2011 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2011 Skutečnost k schválený po změnách konečný celkem z toho nároky Účelové neinvestiční transfery krajům celkem , , , , ,19 Účelové investiční transfery krajům celkem , , , , ,61 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajům celkem Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajům celkem Účelové neinvestiční transfery obcím celkem , , , , ,45 Účelové investiční transfery obcím celkem 0, , , ,92 0,00 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obcím celkem Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obcím celkem Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 regionálním radám regionů soudrţnosti celkem Neinvestiční prostředky ÚSC celkem , , , , ,64 Investiční prostředky ÚSC celkem , , , , ,61 Prostředky ÚSC celkem , , , , ,25 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

15 Tabulka č. 7 Období: 2011 Kapitola: 333 MŠMT Evidenční číslo programu Název programu Výdaje účelově určené na programové financování Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku (v tis.kč) Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Kapitálové výdaje celkem rozpočet % rozpočet % rozpočet % skutečnost skutečnost skutečnost schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění Rozvoj a obnova MTZ systému říz.mšmt , , ,87 94,92 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 94, Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař , , ,40 86, , , ,69 84, , , ,09 86, Rozvoj a obnova MTZ UK v Praze , , ,83 94,01 0, , ,19 85, , , ,03 93, Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze , , ,92 59,23 0, ,00 0,00 0, , , ,92 57, Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozvoj a obnova MTZ VVŠ , , ,74 93, , , ,71 98, , , ,45 93, Rozvoj a obnova MTZ VVŠ , , ,77 33, , ,00 793,42 79, , , ,19 33, Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy , , ,89 99,81 0,00 0,00 0, , , ,89 99,81 Celkem za všechny programy , , ,73 94, , , ,01 84, , , ,75 94,29 Vypracovala : A.Libichová, Kontrolovala: Ing. Y.Kurfürstová, Datum: Poznámka V žádném z programů programového financování nebyly čerpány prostředky operačních programů nebo finančních mechanismů. V programu byly v r čerpány pouze prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010

16 Kapitola: 333 MŠMT VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ Tabulka č. 8 str. 1 Program spolufinan-cování ČR ze SR Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky) schválený kryto příjmem z rozpočtu EU celkem Státní rozpočet spolufinan-cování ČR ze SR po změnách kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinan-cování ČR ze SR Skutečnost k kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinan-cování ČR ze SR % plnění kryto příjmem z rozpočtu EU celkem tis. Kč kód slovy =10:4 14=11:5 15=12:6 programové období Ú h r n e m OP OP OP celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m programové období OP VaVpI , , , , , , , , ,60 121,72 116,32 117,10 OP VK , , , , , , , , ,73 114,38 92,31 95,06 OP LZZ 4 054, , ,00 406, , , , , ,61 558,22 557,87 557,93 OP TP 2 558, , , , , , , , ,48 76,76 76,65 76,67 OP celkem , , , , , , , , ,42 118,34 104,18 106,08 EUROSTARS 5 156, , , , , ,00 80,62 80,62 Komunitární programy celkem 5 156,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 80,62 80,62 Ostatní (vypsat) C e l k e m , , , , , , , , ,42 198,95 104,18 186,70 programové období yy OP OP OP celkem Komunitární program (vypsat) Komunitární programy celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m , , , , , , , , ,42 117,61 104,18 106,01 Nástroj spolufinan-cování ČR ze SR Nároky z nespotřebovaných výdajů k k kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU celkem kód slovy programové období Ú h r n e m OP OP OP celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m OP VaVpI ,26 0, , , , ,07 OP VK , , , , , ,75 VP LZZ 427, , , , , ,72 OP TP 0,01 0,00 0,01 784, , ,50 OP celkem , , , , , ,04 Eurostars 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Ostatní (vypsat) C e l k e m , , , , , ,04 programové období OP OP OP/FS celkem Komunitární program (vypsat) Komunitární programy celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m programové období

17 Kapitola: Tabulka č. 8 str. 2 Finanční mechanismus spolufinan-cování ČR ze SR Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2011 schválený kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem Státní rozpočet spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM kód slovy =10:4 14=11:5 15=12:6 po změnách Skutečnost k EHP/Norsko 3 059, , , , , ,00 192,00 270,00 462,00 6,28 3,54 Švýcarsko-česká spolupráce 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00 % plnění celkem tis. Kč C e l k e m 3 309, , , , , ,00 442,00 270,00 712,00 13,36 5,35 Nároky z nespotřebovaných výdajů k k v tis. Kč Finanční mechanismus spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM kód slovy EHP/Norsko* Švýcarsko-česká spolupráce 0 0 celkem C e l k e m *) Vzhledem k ukončení 1. období EHP/Norsko pominul účel jejich narozpočtování, byly zbylé nároky ve výši tis. Kč z výkazu odepsány a k jiţ nevstupovaly do stavu nároků z nespotřebovaných výdajů Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

18 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 9 Organizační složky státu celkem celkem , , , , , , , , ,89 Organizační sloţky státu celkem OP VK , , , , , , , , ,22 Organizační sloţky státu celkem OP VaVpI , , , , , , , , ,20 Organizační sloţky státu celkem OP LZZ ,40 45,14 77,54 183,43 255,77 439,20 215,83 300,90 516,73 Organizační sloţky státu celkem OP TP ,97 0, , ,76 0, , ,73 0, ,73 Státní správa celkem celkem , , , , , , , , ,89 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP VK , , , , , , , , ,70 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP VaVpI , , , , , , , , ,20 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP LZZ ,40 45,14 77,54 183,43 255,77 439,20 215,83 300,90 516,73 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP TP ,97 0, , ,76 0, , ,73 0, ,73 Česká školní inspekce OPVK ,75 131,23 932, ,24 741, , ,99 872, ,52 Příspěvkové organizace celkem 1) celkem , , , , , , , , ,86 1) Příspěvkové organizace celkem OPVK , , , , , , , , ,15 Příspěvkové organizace celkem 1) OP LZZ ,00 164,96 164,96 0,00 934,75 934,75 0, , ,71 1) Příspěvkové organizace celkem FM ,00 40,00 163,00 81,00 0,00 81,00 204,00 40,00 244,00 Příspěvkové organizace zřizované MŠMT , , , , , , , , ,25 OPŘO MŠMT OP VK , , , , , , , , ,46 OPŘO MŠMT OPLZZ 0 0 0,00 164,96 164,96 0,00 934,75 934,75 0, , ,71 OPŘO MŠMT OPŘO MŠMT FM - EHP/Norsko*) ,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 81,00 0,00 81,00 FM. Program Švýcarsko-české spolupráce**) ,00 40,00 163,00 0,00 0,00 0,00 123,00 40,00 163,00 RgŠ MŠMT (PŘO)***) OP VK ,72 22,74 411, ,76 128, , ,48 151, ,08 Příspěvkové roganizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC) ***) OP VK , , , , , , , , ,61 Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem průměrný platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci program měsíční plat v ostatní platby ostatní platby ostatní platby Kč systemizo- jednorázové prostředky na za prostředky na celkem za prostředky na celkem za celkem vaná místa 2) navýšení 3) celkem platy provedenou platy provedenou platy provedenou práci práci práci = = = =6+9 13= =8+13 celkem , , , , , , , , ,74 z celku: administrativní personální kapacity 4) , , , , , , , , ,97 administrativní kapacity motivace přepočtené na celé celkem úvazky/ostatní odbory 5) ,54 0,00 334, ,94 0, , ,48 0, ,48 ostatní personální kapacity 6) ,58 54,81 967, , , , , , , , , , ,29 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce ) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 4) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS 5) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci podle usnesení vlády č. 1332/2009 motivace a zaměstnanci mimo implementační strukturu stanovenou v usnesení vlády č. 1332/2009 podílející se na administraci EU prostředků celkově nebo částečně. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Poznámky: Počty zaměstnanců vychází z výkazů P1-04 a váží na část 2.1 Závěrečného účtu a Tabulku č. 3 Uvedené údaje v oblasti čerpaných prostředků vychází z finančních výkazů kapitoly 333 MŠMT *) V roce 2011 byla realizována v druhé polovině roku 2011 II. etapa EHP/Norska, respektive příprava programu z nějţ byly vyplaceny platy pro stávající pracovníky, kteří měli na starosti zpracovat návrh programu v této přípravné fázi. Celková výše v roce 2011 činila 109,35 tis. Kč (z toho plat 81 tis. Kč a odvody 28,35 Kč). finanční prostředky na platy byly předfinancovány a následně budou státy EHP a Norska zpětně proplaceny na účet MŠMT. **) Finanční prostředky na platy týkající se Programu švýcarsko-české spolupráce činily 123 tis. Kč a na ostatní platy 40 tis. Kč (hodnotitelé). ***) Ve vykázaném počtu zaměstnanců jsou zahrnuti i zaměstnanci, jejichţ platy jsou hrazeny z prostředků vyjmutých z limitů mzdové regulace (tzv. Šablony) a jejichţ pracovní místa rovněţ nejsou součástí závazných rozpočtových limitů. U RgŠ MŠMT je počet těchto zaměstnanců 10 u RgŠ ÚSC je počet těchto zaměstnanců 696. Tato skutečnost ovlivňuje výši vykázaných průměrných platů v příslušných řádcích i v dalších součtových ukazatelích z těchto řádků generovaných. Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

19 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 10 Období: 2011 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky) Název programu (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tis. Kč =(3-5):2 programové období OP RLZ 0,00 0, ,27 0, ,27 - z toho % plnění programové období OP VaVpI , , , ,44 0,00 15,01% OP VK , , , , ,86 50,04% OPLZZ , , ,28 20, ,25 118,78% OP TP , , ,27 20,01 0,00 68,10% EUROSTARS programové období yy Ú h r n e m , , , , ,38 32,40% z toho: Operační programy/fs progr.obd ,00 0, ,27 0, ,27 0,00% Operační programy progr.obd , , , , ,11 32,40% programy progr.obd yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ostatní celkem přímé platby Horizontální plán rozvoje venkova Celkem přímé platby název (nástroj slovy) Program rozvoje venkova Společná organizace trhu Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tis. Kč =(3-5):2 programové období programové období z toho % plnění Celkem programové období yy Celkem Ú h r n em Finanční mechanismy (název) EHP/Norsko schválený Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje z toho příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tis. Kč % plnění =(3-5):2 programové období Celkem programové období EHP/Norsko , , ,82 0,00 0,00 17,35% Švýcarsko-česká spolupráce Celkem , , ,82 0,00 0,00 17,35% programové období yy Celkem Ú h r n e m Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

20 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 11 Období: 2011 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1 Identifikace projektu (včetně čísla koncesní smlouvy z rejstříku koncesních smluv v Informačním systému veřejných zakázek): výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu: v tis. Kč rozpočet 2011 skutečnost do plnění v % schválený po změnách roku ku 2 1) na poradenské sluţby související s koncesní smlouvou 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou 3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy CELKEM Poznámky: ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby; ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku atd.); ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon. Sestavila: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Období: 012.2014 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2014

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2010 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R O Z P O Č E T 2010

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 a Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2014 KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky třída R O Z P O Č E T 012.2014 % Index seskupe podsesk.

Více

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Ministerstvo financí č.j. MF- 53 900 /2012/11-114 D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Příjmy kapitol státního rozpočtu podle druhů Tabulka č. 1 rok 2013 Tabulka

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2005 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 347-398 O b s a h Kapitola č. 347 Komise pro cenné papíry 348 Český báňský úřad 349 Energetický

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2003 Sešit 1. Kapitoly 301-335 Sešit 2. Kapitoly 336-398 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce FIN -0U - Hlavička Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO 0.0 MŠMT Česká školní inspekce 6899 FIN -0U - Část I - Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0,00 0,00 0, 0,00 8,00 8,00,9 8,7 0,00 0,00,8

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 396 STÁTNÍ DLUH

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 396 STÁTNÍ DLUH Ministerstvo financí Č. j. 20 / 75 721 / 2010 Materiál pro schůzi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rozpočtovou kapitolu 396 STÁTNÍ DLUH za rok

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č.1 08 02 2012 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2008 Sb. Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu (1) Základní formuláře č.1/1 a č. 1/2 A. Základní formuláře a) Na základě vládou schváleného návrhu příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 397 OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 397 OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV Ministerstvo financí Č.j. MF-9480/2016/2003 Materiál pro schůzi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rozpočtovou kapitolu 397 OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Vzor formuláře č.9/1

Vzor formuláře č.9/1 Vzor formuláře č.9/1 Příloha č. 9 k vyhlášce č. /2008 Sb. strana 1 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 396 STÁTNÍ DLUH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 396 STÁTNÍ DLUH Ministerstvo financí Č.j. MF-26220/2014/20 Materiál pro schůzi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rozpočtovou kapitolu 396 STÁTNÍ DLUH za rok 2013 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 6 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3 Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2015 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2015 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 396 STÁTNÍ DLUH

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 396 STÁTNÍ DLUH Ministerstvo financí Č. j. 20 / 31 995 / 2011 Materiál pro schůzi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rozpočtovou kapitolu 396 STÁTNÍ DLUH za rok

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Kód řádku Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady dokumentace projektu Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku Náklady dokumentace k registraci projektu Náklady dokumentace projektu Náklady řízení přípravy a realizace projektu Kód řádku Název řádku 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010. VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2010 (v Kč) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 12 M d) Vazby ve IV. části

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M 8.4 vazby

Více