Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby"

Transkript

1 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti ţivotního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a sluţeb Ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb Správní poplatky 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Daně a cla za zboţí a sluţby ze zahraničí Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 461,22 400,00 400, ,57 275,89 239,27 Strana 1

2 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 84,77 76,00 71,00 98,22 138,33 115,86 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 364,27 144, , ,88 23,65 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 8 364,27 144, , ,89 23,57 Příjmy z pronájmu majetku 3 631,44 639, , ,94 314,54 86,96 Výnosy z finančního majetku 72,48 67,00 8,00 17,14 214,30 23,65 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,96 782, , ,70 428,01 43,21 Přijaté sankční platby 14,00 34,00 47,11 138,56 336,50 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 4 533,87 431,77 9,52 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 547,87 34,00 478, ,48 10,53 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5,00 5,60 112,00 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) ,08 770,00 232, , ,78 18,61 Příjmy z vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za vyuţívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,08 770,00 237, , ,53 18,65 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů , , ,00 100,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 100,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,72 106,37 373,27 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 625,42 54, , ,07 100,47 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 625,42 54, , ,07 100,47 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 625,42 54, , ,07 100,47 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně , , , ,44 48,35 363,10 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu , , , ,44 48,35 363,10 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 21, , ,95 Převody z vlastních fondů 3 074, ,73 250,48 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí , ,00 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 155,90 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery , , , ,16 48,46 358,92 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , , , ,92 12, ,17 z toho: Investiční převody z Národního fondu , , , ,92 12, ,17 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery , , , ,92 12, ,17 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,08 32,92 427, , , , ,37 33,40 425,52 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,37 33,40 425,52 Strana 2

3 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: V Ý D A J E Platy , , , ,57 87,96 99,36 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,57 87,96 99,36 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a sloţek ve sluţebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , , , ,44 32,15 101,34 Ostatní osobní výdaje , , , ,37 30,00 104,25 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 355, , , ,20 99,86 94,40 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 7 577, , , ,87 175,03 76,71 Odbytné Odchodné 225,00 Náleţitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou sluţbu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,47 69,41 103,15 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,47 69,41 103,15 Odměny za uţití duševního vlastnictví Mzdové náhrady 1 228,00 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,48 70,20 100,47 Nákup materiálu , , , ,33 78,44 99,60 Úroky a ostatní finanční výdaje 262,52 29,00 298,00 206,81 69,40 78,78 Nákup vody, paliv a energie , , , ,20 102,66 95,99 Nákup sluţeb , , , ,09 62,49 183,83 Ostatní nákupy , , , ,02 91,49 108,21 z toho: Opravy a udrţování , , , ,24 104,43 137,44 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,06 81,45 94,76 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 2,00 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 153,90 884,00 994,43 518,24 52,11 44,91 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,70 67,26 154,51 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,49 111,85 78,53 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,55 101,89 107,31 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdruţením , , , ,51 101,68 105,22 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,57 98,61 139,43 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 50,00 200,00 200,00 100,00 400,00 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím 650, , ,00 100,00 153,85 Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,04 103,56 100,65 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv Strana 3

4 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,18 99,94 105,79 Neinvestiční transfery obcím , , , ,78 101,12 113,83 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům , , , ,39 99,77 104,76 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,39 100,92 105,10 Převody vlastním fondům , , , ,29 87,86 49,69 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , ,29 87,86 49,69 Převody do fondů organizačních sloţek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ,77 212, , ,68 706,73 352,21 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,53 100,26 105,62 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu , , , ,14 107,42 14,96 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 859, , , ,48 96,79 182,38 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,62 102,08 26,61 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,17 97,89 103,19 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 2 250, , ,77 95,63 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,94 97,87 104,09 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 1 133,88 10,00 27,00 26,72 98,97 2,36 Ostatní neinvestiční výdaje 1 133,88 10,00 27,00 26,72 98,97 2,36 BĚŢNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,03 99,89 105,53 Strana 4

5 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 534, , ,68 75,59 108,17 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,90 81,68 97,42 Pozemky Investiční nákupy a související výdaje , , , ,57 80,73 98,85 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,35 778, ,72 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím , , , ,96 102,96 164,24 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,61 107,78 291,75 Investiční transfery obcím , , ,92 99,99 53,37 Investiční transfery krajům 8 207, , , ,69 109, ,20 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,61 105,20 220,05 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , , , ,53 110,96 226,33 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,10 110,82 225, , , , ,14 100,94 111,82 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,77 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,14 100,94 111,82 Strana 5

6 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: /2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2011/Sk012/2010 rozpočet po změnách 3:2 3: FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné poloţky k peněţním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,77 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění poloţek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Poloţky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy poloţky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) Strana 6

7 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : KAPITOLA:

8 Kapitola: 333 Tabulka č. 3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Schválený rozpočet na rok 2011 Rozpočet 2011 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2011 podle 23 odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru a I. Organizační sloţky státu c e l k e m , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 0,00 a) státní správa celkem , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 0,00 ústřední orgán státní správy , , , , , , , ,72 Česká školní inspekce , , , , , , OSS - státní správa celkem , , , , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 SOBCPO celkem 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 b) ostatní organiz. sloţky státu , , , , , , II. Příspěvkové organizace , , , , , , , ,00 0 0,00 0,00 0 z toho: OPŘO , , , , , , , ,00 Regionální školství územních celků , , , , , , , ,00 0 0,00 0 z toho: platy pedagogických pracovníků , , platy nepedagogických pracovníků , , Regionální školství MŠMT , , , , , , ,00 0 0,00 0 z toho: platy pedagogických pracovníků , , platy nepedagogických pracovníků , , z toho: prostředky na vědu a výzkum 0, ,00 256,00 760, ,00 0,00 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , ,72 0 0,00 0,00 0 Poznámka: Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čisté" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04 Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu

9 Kapitola: 333 Tabulka č. 3 Tabulka č. 3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy strana 1 strana 2 a I. Organizační sloţky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum ústřední orgán státní správy Česká školní inspekce OSS - státní správa celkem SOBCPO celkem b) ostatní organiz. sloţky státu II. Příspěvkové organizace z toho: OPŘO Regionální školství územních celků z toho: platy pedagogických pracovníků platy nepedagogických pracovníků Regionální školství MŠMT z toho: platy pedagogických pracovníků platy nepedagogických pracovníků z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m Schválený Skutečnost rozpočet za na rok rok Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Prostředky z toho: podporu Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn za provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst , , , , ,73 0 0,00 0,00 0 0,00 130,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,32 0, , , , , ,73 0 0,00 0,00 0 0,00 130,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,32 0, , , , , ,73 130, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,00 0, , , , , ,65 0 0,00 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 241,00 760,00 0 Čerpání nároku na pouţití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců , , , , ,38 0 0,00 0,00 0 0, , , , , ,00 Poznámka: Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čisté" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04 Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu Vypracovala: Ing. Z. Jedličková ( ) Kontrolovala: JUDr. J. Pešková ( ) Datum: D. Dušková ( )

10 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 4 strana 1 Období: 2011 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Státní organizace : celkem , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 4 532,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO )* , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC: celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy: celkem , , , , , ,46 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 4. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 5. Ostatní subjekty : celkem , , , , , ,73 0,00 0,00 0, ,00 0, , podnikatelské subjekty ,00 412, , ,73 412, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, neziskové apod.organizace , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 6. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Účelové výdaje celkem , , , , , ,07 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb. řádek 5.2.: podle podseskupení poloţek platné rozpočtové skladby

11 B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno Tabulka č. 4 strana 2 z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PO ,00 0, , , , ,29 0,00 0,00 0, , , ,63 3. OS a PO v působnosti ÚSC ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , ,76 5. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,19 0,00 0,00 0, , , ,84 6. Podnikatelské subjekty , , , , , ,57 0,00 0,00 0, , , ,74 7. Neziskové a podobné organizace , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,24 8. Související výdaje ,80 0, , ,07 35, , ,65 0, , ,42 35, ,51 9. Institucionální výdaje celkem , , , , , , ,65 0, , , , ,72 v tis. Kč Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2011 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na zahraniční programy 1. celkem , , , , , ,81 0,00 0,00 0, , , ,59 1.a. ze státního rozpočtu , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , ,48 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,11 výdaje na zahraniční programy 1.1. celkem (EU) , , , , , ,81 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , ,63 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , , OP VaVpI , , , , , ,60 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , ,57 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,03 0,00 0,00 0, , , , OP VK , , , , , ,21 0,00 0,00 0, , , , a. ze státního rozpočtu ,00 150, , , , ,06 0,00 0,00 0, , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,15 0,00 0,00 0, , , , Komunit. Programy , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 výdaje na zahraniční programy 1.2. celkem (EHP Norsko) 900,00 0,00 900,00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu 900,00 0,00 900,00 192,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

12 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011 Tabulka č. 4 strana 3 Rozpočet Skutečnost řádek Organizace po změnách 2011 k z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na výzkum a vývoj celkem 1. včetně zahraničních programů , , , , , , ,65 0, , , , , stát. rozp. (A.7.+ B.9.) , , , , , , ,65 0, , , , ,72 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) , , , , , ,18 0,00 0,00 0, , , ,11 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků Stav RF Stav RF Nároky Nároky řádek k k k k běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje* výdaje* celkem výdaje* výdaje* celkem Účelové prostředky ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,27 0,00 0,27 2. Institucionální prostředky celkem ,00 0,00 723, ,79 0, , ,75 0, , spolufinancování ,00 0,00 0, ,55 0, , ,75 0, ,75 kryté příjmy ze zahraničních programů 3.1 EU ,00 0,00 0, ,63 0, ,63 0,66 0,00 0,66 kryté příjmy ze zahraničních programů 3.2 EHP/Norsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0,00 723, ,42 0, , ,68 0, ,68 Vysvětlivky k tabulce E : V případě, ţe má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich. řádek bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloţeny podrobným komentářem Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

13 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 5 Období: 2011 Přehled výdajů organizačních sloţek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2011 Skutečnost k schválený po změnách konečný celkem z toho z RF z toho z nároků Běţné výdaje organizačních sloţek státu celkem , , , , , ,43 včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí Kapitálové výdaje organizačních sloţek státu celkem , , , ,57 0, ,62 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem , , , , , ,93 Zřízené PO , , , , , ,53 Cizí PO , , , ,30 0, ,50 Vysoké školy , , , ,16 0, ,16 Veřejné výzkumné instituce , , , ,18 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem , , , ,61 0, ,87 Zřízené PO , , , ,07 0, ,54 Cizí PO 5 500, , , ,51 0, ,13 Vysoké školy , , , ,15 0, ,00 Veřejné výzkumné instituce , , , ,88 0, ,20 Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem , , , ,18 0, ,64 transfery , , , ,18 0, ,64 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem , , , ,61 0, ,61 transfery , , , ,61 0, ,61 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem , , , ,04 0, ,27 transfery , , , ,04 0, ,27 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem , , , ,31 0, ,05 transfery , , , ,31 0, ,05 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční příspěvky státním fondům celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudrţnosti celkem z toho: neinvestiční investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běţné výdaje kapitoly celkem , , , , , ,27 Kapitálové výdaje kapitoly celkem , , , ,10 0, ,14 Výdaje kapitoly celkem , , , , , ,41 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

14 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 6 Období: 2011 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2011 Skutečnost k schválený po změnách konečný celkem z toho nároky Účelové neinvestiční transfery krajům celkem , , , , ,19 Účelové investiční transfery krajům celkem , , , , ,61 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajům celkem Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 krajům celkem Účelové neinvestiční transfery obcím celkem , , , , ,45 Účelové investiční transfery obcím celkem 0, , , ,92 0,00 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obcím celkem Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obcím celkem Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 regionálním radám regionů soudrţnosti celkem Neinvestiční prostředky ÚSC celkem , , , , ,64 Investiční prostředky ÚSC celkem , , , , ,61 Prostředky ÚSC celkem , , , , ,25 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

15 Tabulka č. 7 Období: 2011 Kapitola: 333 MŠMT Evidenční číslo programu Název programu Výdaje účelově určené na programové financování Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku (v tis.kč) Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Kapitálové výdaje celkem rozpočet % rozpočet % rozpočet % skutečnost skutečnost skutečnost schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění Rozvoj a obnova MTZ systému říz.mšmt , , ,87 94,92 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 94, Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař , , ,40 86, , , ,69 84, , , ,09 86, Rozvoj a obnova MTZ UK v Praze , , ,83 94,01 0, , ,19 85, , , ,03 93, Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze , , ,92 59,23 0, ,00 0,00 0, , , ,92 57, Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozvoj a obnova MTZ VVŠ , , ,74 93, , , ,71 98, , , ,45 93, Rozvoj a obnova MTZ VVŠ , , ,77 33, , ,00 793,42 79, , , ,19 33, Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy , , ,89 99,81 0,00 0,00 0, , , ,89 99,81 Celkem za všechny programy , , ,73 94, , , ,01 84, , , ,75 94,29 Vypracovala : A.Libichová, Kontrolovala: Ing. Y.Kurfürstová, Datum: Poznámka V žádném z programů programového financování nebyly čerpány prostředky operačních programů nebo finančních mechanismů. V programu byly v r čerpány pouze prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010

16 Kapitola: 333 MŠMT VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ Tabulka č. 8 str. 1 Program spolufinan-cování ČR ze SR Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky) schválený kryto příjmem z rozpočtu EU celkem Státní rozpočet spolufinan-cování ČR ze SR po změnách kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinan-cování ČR ze SR Skutečnost k kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinan-cování ČR ze SR % plnění kryto příjmem z rozpočtu EU celkem tis. Kč kód slovy =10:4 14=11:5 15=12:6 programové období Ú h r n e m OP OP OP celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m programové období OP VaVpI , , , , , , , , ,60 121,72 116,32 117,10 OP VK , , , , , , , , ,73 114,38 92,31 95,06 OP LZZ 4 054, , ,00 406, , , , , ,61 558,22 557,87 557,93 OP TP 2 558, , , , , , , , ,48 76,76 76,65 76,67 OP celkem , , , , , , , , ,42 118,34 104,18 106,08 EUROSTARS 5 156, , , , , ,00 80,62 80,62 Komunitární programy celkem 5 156,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 80,62 80,62 Ostatní (vypsat) C e l k e m , , , , , , , , ,42 198,95 104,18 186,70 programové období yy OP OP OP celkem Komunitární program (vypsat) Komunitární programy celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m , , , , , , , , ,42 117,61 104,18 106,01 Nástroj spolufinan-cování ČR ze SR Nároky z nespotřebovaných výdajů k k kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu EU celkem kód slovy programové období Ú h r n e m OP OP OP celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m OP VaVpI ,26 0, , , , ,07 OP VK , , , , , ,75 VP LZZ 427, , , , , ,72 OP TP 0,01 0,00 0,01 784, , ,50 OP celkem , , , , , ,04 Eurostars 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Ostatní (vypsat) C e l k e m , , , , , ,04 programové období OP OP OP/FS celkem Komunitární program (vypsat) Komunitární programy celkem Ostatní (vypsat) C e l k e m programové období

17 Kapitola: Tabulka č. 8 str. 2 Finanční mechanismus spolufinan-cování ČR ze SR Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2011 schválený kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem Státní rozpočet spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM kód slovy =10:4 14=11:5 15=12:6 po změnách Skutečnost k EHP/Norsko 3 059, , , , , ,00 192,00 270,00 462,00 6,28 3,54 Švýcarsko-česká spolupráce 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00 % plnění celkem tis. Kč C e l k e m 3 309, , , , , ,00 442,00 270,00 712,00 13,36 5,35 Nároky z nespotřebovaných výdajů k k v tis. Kč Finanční mechanismus spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM celkem spolufinan-cování ČR ze SR kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM kód slovy EHP/Norsko* Švýcarsko-česká spolupráce 0 0 celkem C e l k e m *) Vzhledem k ukončení 1. období EHP/Norsko pominul účel jejich narozpočtování, byly zbylé nároky ve výši tis. Kč z výkazu odepsány a k jiţ nevstupovaly do stavu nároků z nespotřebovaných výdajů Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

18 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 9 Organizační složky státu celkem celkem , , , , , , , , ,89 Organizační sloţky státu celkem OP VK , , , , , , , , ,22 Organizační sloţky státu celkem OP VaVpI , , , , , , , , ,20 Organizační sloţky státu celkem OP LZZ ,40 45,14 77,54 183,43 255,77 439,20 215,83 300,90 516,73 Organizační sloţky státu celkem OP TP ,97 0, , ,76 0, , ,73 0, ,73 Státní správa celkem celkem , , , , , , , , ,89 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP VK , , , , , , , , ,70 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP VaVpI , , , , , , , , ,20 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP LZZ ,40 45,14 77,54 183,43 255,77 439,20 215,83 300,90 516,73 MŠMT - ústřední orgán státní správy OP TP ,97 0, , ,76 0, , ,73 0, ,73 Česká školní inspekce OPVK ,75 131,23 932, ,24 741, , ,99 872, ,52 Příspěvkové organizace celkem 1) celkem , , , , , , , , ,86 1) Příspěvkové organizace celkem OPVK , , , , , , , , ,15 Příspěvkové organizace celkem 1) OP LZZ ,00 164,96 164,96 0,00 934,75 934,75 0, , ,71 1) Příspěvkové organizace celkem FM ,00 40,00 163,00 81,00 0,00 81,00 204,00 40,00 244,00 Příspěvkové organizace zřizované MŠMT , , , , , , , , ,25 OPŘO MŠMT OP VK , , , , , , , , ,46 OPŘO MŠMT OPLZZ 0 0 0,00 164,96 164,96 0,00 934,75 934,75 0, , ,71 OPŘO MŠMT OPŘO MŠMT FM - EHP/Norsko*) ,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00 81,00 0,00 81,00 FM. Program Švýcarsko-české spolupráce**) ,00 40,00 163,00 0,00 0,00 0,00 123,00 40,00 163,00 RgŠ MŠMT (PŘO)***) OP VK ,72 22,74 411, ,76 128, , ,48 151, ,08 Příspěvkové roganizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC) ***) OP VK , , , , , , , , ,61 Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem průměrný platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci program měsíční plat v ostatní platby ostatní platby ostatní platby Kč systemizo- jednorázové prostředky na za prostředky na celkem za prostředky na celkem za celkem vaná místa 2) navýšení 3) celkem platy provedenou platy provedenou platy provedenou práci práci práci = = = =6+9 13= =8+13 celkem , , , , , , , , ,74 z celku: administrativní personální kapacity 4) , , , , , , , , ,97 administrativní kapacity motivace přepočtené na celé celkem úvazky/ostatní odbory 5) ,54 0,00 334, ,94 0, , ,48 0, ,48 ostatní personální kapacity 6) ,58 54,81 967, , , , , , , , , , ,29 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce ) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na období část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 4) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS 5) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci podle usnesení vlády č. 1332/2009 motivace a zaměstnanci mimo implementační strukturu stanovenou v usnesení vlády č. 1332/2009 podílející se na administraci EU prostředků celkově nebo částečně. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Poznámky: Počty zaměstnanců vychází z výkazů P1-04 a váží na část 2.1 Závěrečného účtu a Tabulku č. 3 Uvedené údaje v oblasti čerpaných prostředků vychází z finančních výkazů kapitoly 333 MŠMT *) V roce 2011 byla realizována v druhé polovině roku 2011 II. etapa EHP/Norska, respektive příprava programu z nějţ byly vyplaceny platy pro stávající pracovníky, kteří měli na starosti zpracovat návrh programu v této přípravné fázi. Celková výše v roce 2011 činila 109,35 tis. Kč (z toho plat 81 tis. Kč a odvody 28,35 Kč). finanční prostředky na platy byly předfinancovány a následně budou státy EHP a Norska zpětně proplaceny na účet MŠMT. **) Finanční prostředky na platy týkající se Programu švýcarsko-české spolupráce činily 123 tis. Kč a na ostatní platy 40 tis. Kč (hodnotitelé). ***) Ve vykázaném počtu zaměstnanců jsou zahrnuti i zaměstnanci, jejichţ platy jsou hrazeny z prostředků vyjmutých z limitů mzdové regulace (tzv. Šablony) a jejichţ pracovní místa rovněţ nejsou součástí závazných rozpočtových limitů. U RgŠ MŠMT je počet těchto zaměstnanců 10 u RgŠ ÚSC je počet těchto zaměstnanců 696. Tato skutečnost ovlivňuje výši vykázaných průměrných platů v příslušných řádcích i v dalších součtových ukazatelích z těchto řádků generovaných. Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

19 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 10 Období: 2011 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky) Název programu (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tis. Kč =(3-5):2 programové období OP RLZ 0,00 0, ,27 0, ,27 - z toho % plnění programové období OP VaVpI , , , ,44 0,00 15,01% OP VK , , , , ,86 50,04% OPLZZ , , ,28 20, ,25 118,78% OP TP , , ,27 20,01 0,00 68,10% EUROSTARS programové období yy Ú h r n e m , , , , ,38 32,40% z toho: Operační programy/fs progr.obd ,00 0, ,27 0, ,27 0,00% Operační programy progr.obd , , , , ,11 32,40% programy progr.obd yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Ostatní celkem přímé platby Horizontální plán rozvoje venkova Celkem přímé platby název (nástroj slovy) Program rozvoje venkova Společná organizace trhu Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tis. Kč =(3-5):2 programové období programové období z toho % plnění Celkem programové období yy Celkem Ú h r n em Finanční mechanismy (název) EHP/Norsko schválený Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů Státní rozpočet po změnách Skutečnost k mimorozpočtové zdroje z toho příjem prostředků podle 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tis. Kč % plnění =(3-5):2 programové období Celkem programové období EHP/Norsko , , ,82 0,00 0,00 17,35% Švýcarsko-česká spolupráce Celkem , , ,82 0,00 0,00 17,35% programové období yy Celkem Ú h r n e m Vypracovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

20 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 11 Období: 2011 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1 Identifikace projektu (včetně čísla koncesní smlouvy z rejstříku koncesních smluv v Informačním systému veřejných zakázek): výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu: v tis. Kč rozpočet 2011 skutečnost do plnění v % schválený po změnách roku ku 2 1) na poradenské sluţby související s koncesní smlouvou 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou 3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy CELKEM Poznámky: ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby; ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku atd.); ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon. Sestavila: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: ) Datum:

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 5 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2008... 5 1.1 Financování v roce 2008...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 5 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2008... 5 1.1 Financování v roce 2008... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 5 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2008... 5 1.1 Financování v roce 2008... 7 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 7 1.1.2 Schválený

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2009 MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 2 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 6 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 6 1.1.2 Schválený

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2013... 4 1.1 Financování v roce 2013... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 5 1.1.2 Schválený

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Strana 1 B. PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2015 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1123 Daň z příjmů právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny. (metodický materiál) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Identifikace koruny (metodický materiál) Vlastník: Strana 1 z 27 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Sumarizace změn Změny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 7 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku

(Poskytnuto k (Čerpáno k 31. 12. 31.12.2013) 2013) Vráceno v Vratka dotace a návratné Skutečně Ukazatel výše Výše dotace průběhu roku TABULKA č.1 Obec: Okres: Poskytovatel: JEDOMĚLlCE Kladno MF ČR Příloha Č. 9 k vyhlášce č.52/2008 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím, dobrovolným svazkům obcí,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více