Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6."

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne ) 2013

2 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 3 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 4 4. Výsledek hospodaření 9 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 16 Přílohy Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Příloha č. 3 Dotace poskytnuté z rozpočtu RRRSJ na projekty ROP JZ v prioritních osách 1-3 2

3 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. RRRSJ je povinna dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření RRRSJ přezkoumává dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Ministerstvo financí (dále jen MF), které může přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit územní finanční orgán. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření v roce 2013 Základní princip hospodaření RRRSJ je založen na příjmu prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) a od Jihočeského a Plzeňského kraje a jejich následného poskytování příjemcům formou dotací na projekty schválené Výborem RRRSJ k financování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ), a to v souladu s Programovým dokumentem ROP JZ, Prováděcím dokumentem ROP JZ, příručkami a manuály. Dotace od MMR je poskytována především na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (dále jen EU), a na spolufinancování národního podílu. Dotace od Jihočeského a Plzeňského kraje pak především na spolufinancování národního podílu u projektů realizovaných v rámci ROP JZ a na tzv. nezpůsobilé výdaje. Rozpočet RRRSJ na rok 2013 byl Výborem RRRSJ schválen dne s objemem příjmů ,- Kč, objemem výdajů ,- Kč a schodkem ,- Kč, který byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Ty představovaly ex-ante platby na projekty technické pomoci (dále jen TP) pro rok 2013, které byly v závěru roku 2012 převedeny v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK) a v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR na rok Celkový objem rozpočtu byl na konci roku 2013 snížen o 1,24 mld. Kč, a to v souladu s Rozhodnutím o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 vydaném ze strany MMR na základě žádosti RRRSJ. Čerpání této částky se předpokládá v následujících letech. Důvodů pro snížení (nevyčerpání) dotace bylo několik. V první řadě je nutné zmínit problematiku obaloven" především u projektů v prioritní ose 1, kdy došlo u některých projektů prozatím k vyplacení dotací v objemu sníženém o tyto sporné výdaje, a proplacení bylo přesunuto do roku Nezanedbatelné byly rovněž úspory, ke kterým došlo při realizaci veřejných zakázek v rámci projektů (projevila se celková hospodářská situace v ČR a zejména ve stavebnictví), od kterých se odvíjely nižší celkové způsobilé výdaje a následně i objemy dotací poskytovaných ze strany RRRSJ. Svůj podíl také hrály změny v harmonogramech proplácení dotací příjemcům (např. z důvodů etapizace projektů) či pomalejší proplácení projektů, a to v souvislosti s problémy vznikajícími při kontrole nekompletních monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu (dále jen ŽoP), kdy bylo nutné příjemce vyzývat na doložení chybějících podkladů, či v souvislosti s pozastavením proplácení dotací z důvodu kontroly 3

4 správnosti realizace veřejných zakázek, kdy se čeká na výsledek šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poskytnutá dotace od MMR (po snížení) však nakonec nepokryla veškeré, v závěru roku předložené a schválené ŽoP od příjemců, a na předfinancování podílu evropského a národního spolufinancování (ze státního rozpočtu) u těchto ŽoP ve výši 34,19 mil. Kč tak RRRSJ musela z podstatné části čerpat kontokorentní úvěr. K jeho splacení, stejně jako u kontokorentu čerpaného na přelomu let 2012/2013, došlo po obdržení prostředků v rámci 1. tranže dotace od MMR na rok Vlivem zapojení rozpočtového výsledku hospodaření za rok 2012 k financování výdajů rozpočtu roku 2013 došlo k dalšímu navýšení rozpočtovaných výdajů nad příjmy. Jednalo se především o zapojení nevyčerpaných dotací od krajů a MMR (vč. nevyužitých prostředků poskytnutých formou ex-ante plateb na projekty TP), které byly následně vráceny při finančním vypořádání nebo využity na financování projektů ROP JZ v roce Celkem tak bylo ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12 M (dále jen výkaz Fin 2-12 M) za rok 2013 vykázáno saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,90 Kč. Saldo je zapříčiněno především nevyčerpáním ex-ante plateb poskytnutých na projekty TP (budou čerpány v roce 2014) a nevyužitím dotací poskytnutých od krajů, které budou vráceny v rámci finančního vypořádání za rok Přehled objemu rozpočtu, vliv rozpočtových opatření a skutečné čerpání ukazuje tabulka č. 1, která vychází z výkazu Fin 2-12M. Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2013 (po konsolidaci) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost (v Kč) Plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,20 97,85 Výdaje , , ,30 93,00 Saldo , , , Zůstatek na běžných účtech k činil ,99 Kč a zůstatek na depozitním účtu ,13 Kč, jenž představoval prostředky na mzdy a související odvody za měsíc prosinec vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Kompletní přehled pro hodnocení rozpočtu podává Výkaz Fin 2-12 M, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Níže (v tabulce č. 2) jsou uvedeny agregované údaje o příjmech a výdajích v členění dle položek rozpočtové skladby. Tab. 2 Souhrnná bilance příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2013 Schválený Pol. t e x t rozpočet 4 Upravený rozpočet Skutečnost 1361 Správní poplatky 0,00 0, ,00 1 D A Ň O V É PŘÍJMY 0,00 0, , Příjmy z úroků (část) , , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0, , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , , Př. z FV min. let mezi RR a kr., obc. a DSO 0, , , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,98 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY , , , Ost. neinv. přij. transfery ze SR , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,31 (v Kč)

5 Pol. t e x t Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 4216 Ost. inv. přij. transfery ze SR , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E , , ,57 P Ř Í J M Y C E L K E M , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odstupné , , , Pov. pojistné na soc. zabezpečení , , , Povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky 5 000, ,00 225, Léky a zdravotnický materiál 2 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000, ,00 0, Poskytnuté neinvestiční přísp. a náhrady , ,00 0, Věcné dary 0, , , Odvody za neplnění pov. zaměstnávat ZP , , , Neinv. tra. nefinančním podn. subj. - FO 0, , , Neinv. tra. nefinančním podn. subj.- PO 4 500, , , Neinv. transf. obecně prosp. spol. 0, , , Neinv. transf. občanským sdružením , , , Neinv. transf. církvím a náboženským spol. 0, , , Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. org. 0, , , Neinvestiční transfery obcím 0, , , Neinvestiční transfery krajům 0, , , Nákup kolků 5 000, ,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , , Vratky rozpočtům. úst. úrovně. z min. období 0, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF 0, ,00 60, Výdaje z FV min. let mezi RR a kr.,ob. a DSO 0, , ,85 5

6 Pol. t e x t Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 0, , , Nespecifikované rezervy , ,92 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,69 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E , , , Výpočetní technika 0, , , Inv. tra. nefin. podnik. subjektům - FO 0, , , Inv. tra. nefin. podnik. subjektům - PO 0, , , Inv. transfery obecně prospěšným spol. 0, , , Inv. transfery občanským sdružením 0, , , Inv. transfery církvím a náboženským spol. 0, , , Ost. inv. transf. nezisk. a podobným org. 0, , , Investiční transfery obcím 0, , , Investiční transfery krajům 0, , , Rezervy kapitálových výdajů , ,99 0,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE , , ,39 V Ý D A J E C E L K E M , , ,30 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , , ,90 Analýza příjmové strany bilance Z celkového objemu příjmů ,8 tis. Kč představují investiční a neinvestiční transfery ,8 tis. Kč (tj. 99,8 %) a ostatní příjmy 5 454,0 tis. Kč (tj. 0,2 %). Na příjmových položkách se neprojevuje již zmiňovaný kontokorentní úvěr ve výši ,9 tis. Kč, který byl v závěru roku čerpán na proplacení dotací příjemcům z důvodu nedostatku prostředků od MMR (úvěr je součástí části III. - Financování výkazu FIN 2-12 M, viz příloha č. 1). Graf 1 - Strukura příjmů za rok ,8% 4,0% 0,2% Dotace ze SR Dotace od krajů Ostatní příjmy Největší podíl dotací tvoří každoročně přijaté transfery ze státního rozpočtu (dále jen SR). V roce 2013 to bylo ,7 tis. Kč, tj. 95,8 % (blíže viz bod 5) z celkových příjmů. Jihočeský a Plzeňský kraj poskytl dotace v objemu ,1 tis. Kč, tj. 4,0 % (blíže viz bod 6) ze všech příjmů, přičemž z této částky bylo určeno ,6 tis. Kč na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy, zbývající část pak na spolufinancování projektů ROP JZ a činnost RRRSJ. 6

7 Ostatní příjmy RRRSJ v roce 2013 tvořily 5 454,0 tis. Kč, tj. 0,2 % z celkových příjmů. V porovnání s rokem 2012 zaznamenaly pokles o 28,7 %, který zapříčinily především nižší příjmy z úroků v souvislosti s nepříznivým vývojem úrokových sazeb v minulém roce, kdy klesla repo sazba ČNB a tím i úroková míra z depozit. Největší objem ostatních příjmů (3 207,3 tis. Kč) představují odvody za porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK) a jiné vratky a odvody od příjemců. Odvody za PRK jsou v souladu s MFTK a Rozhodnutím o poskytnutí dotace dále ze strany RRRSJ průběžně vraceny na účty MF a MMR. Další podstatnou část ostatních příjmů tvoří úroky vzniklé z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na financování ROP JZ, které dosáhly v roce 2013 objemu 2 030,9 tis. Kč. Tyto úroky byly, společně s jejich zůstatkem z minulých let, v souladu s Pravidly MMR/01/2010 pro administraci úroků vznikajících z dotací od MMR a v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR využívány na národní spolufinancování ROP JZ, a to převážně u projektů TP v rámci prioritní osy 4 (blíže viz bod 5.3 materiálu). Zbývající část ostatních příjmů představují přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, správní poplatky, příjmy z finančního vypořádání předchozích let a úroky z ostatních prostředků RRRSJ. Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace (v Kč) Příjem Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 0, ,00 Nedaňové příjmy , ,63 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery vč. konsolidační položky , ,49 Celkové příjmy před konsolidací , ,12 Konsolidace příjmů (položka 4134) 0, ,92 Celkové příjmy po konsolidaci , ,20 Rozdíl mezi příjmy před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody ( ,28 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty TP realizované RRRSJ. Analýza výdajové strany bilance Z celkových výdajů ,7 tis. Kč připadá 93,3 % na dotace poskytnuté příjemcům v rámci prioritních os 1 3 (tj. Dostupnost center, Stabilizace a rozvoj měst a obcí a Rozvoj cestovního ruchu). Na odvedenou finanční opravu, výdaje v rámci finančního vypořádání za rok 2012 a ostatní výdaje připadá 4,1 % a konečně 2,6 % představují způsobilé výdaje v rámci projektů TP prioritní osy 4. Graf 2 - Struktura výdajů za rok ,1% 2,6% 93,3% Výdaje na projekty v prioritních osách 1-3 Ostatní výdaje Výdaje v prioritní ose 4 7

8 Konkrétně byly příjemcům na projekty v prioritní ose 1 Dostupnost center vyplaceny dotace v celkovém objemu ,8 tis. Kč, v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí celkem ,6 tis. Kč a v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu příjemci obdrželi dotace ve výši ,1 tis. Kč (vč. doplatku části v minulých letech krácené dotace dle rozhodnutí MF ve sporném řízení). Ve výdajích se neprojevuje splátka kontokorentního úvěru (ve výši ,4 tis. Kč) čerpaného v roce 2012 a na počátku 2013 na poskytnutí dotací příjemcům, na které již chyběly prostředky od MMR, a který byl pokryt z přijaté dotace od MMR v roce 2013 (úvěr je součástí části III. - Financování výkazu FIN 2-12 M, viz příloha č. 1). Tab. 4 Přehled výdajů dle typu (vč. konsolidace) (v Kč) Výdaj Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje (vč. pol. 5345) , ,83 Kapitálové výdaje , ,39 Výdaje celkem před konsolidací , ,22 Konsolidace výdajů (pol. 5345) 0, ,92 Výdaje celkem po konsolidaci , ,30 Rozdíl mezi výdaji před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody ( ,3 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty dále jen TP realizované RRRSJ. Způsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci činí ,3 tis. Kč a projevují se zde výdaje spojené s provozem Úřadu RRRSJ, zabezpečením činnosti Výboru RRRSJ a Monitorovacího výboru RRRSJ a výdaje na podporu absorpční kapacity. Z celkových, v roce 2013 vynaložených výdajů, bylo 6 328,5 tis. Kč pokryto z úroků z dotací poskytnutých ze SR na financování ROP JZ generovaných jednak v roce 2013, jednak v minulých obdobích. Ostatní výdaje související s činností RRRSJ představují především vratky v rámci finančního vypořádání s kraji a MMR (celkem ,2 tis. Kč), úhrada finanční opravy na MF a MMR (38 823,8 tis. Kč), dále pak výdaje související s činností auditorů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS), odvody PRK na MF a MMR a výdaje hrazené mimo způsobilé výdaje projektů TP (celkem 5 875,0 tis. Kč). Tab. 5 Struktura výdajů dle účelu (v Kč) Výdaj Objem Výdaje na dotace příjemcům v prioritních osách ,50 Způsobilé výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,94 Ostatní a nezpůsobilé výdaje ,24 Ostatní výdaje - na auditory PAS 2 026,00 Ostatní výdaje - finanční vypořádání za rok ,09 Ostatní výdaje - 5 % finanční oprava projektů z 2. a 3. výzvy ,96 Ostatní výdaje - převody odvodů za PRK či jiných vratek přijatých od příjemců v roce 2013 na MMR a PCO ,57 Celkem ,30 V závěru roku 2013 byl čerpán kontokorentní úvěr v objemu ,3 tis. Kč, který byl využit na proplacení předložených a schválených žádostí o platby u projektů v prioritních osách 1-3. Důvodem pro čerpání byl nedostatek prostředků od MMR. K byla část úvěru splacena, přesto do roku 2014 činila výše čerpaného úvěru ,9 tis. Kč. Tento úvěr byl splacen po připsání 1. tranže dotace od MMR v roce

9 4. Výsledek hospodaření Ve výkazu Fin 2-12 M byla za rok 2013 vykázána převaha skutečných příjmů nad realizovanými výdaji v objemu ,90 Kč. Pro zjištění kumulovaného rozpočtového výsledku hospodaření, tj. disponibilních finančních prostředků k , je nutné ještě zohlednit prostředky převedené do roku 2013 z minulých let a čerpání a splátku kontokorentního úvěru. Při souhrnu rozpočtových výsledků hospodaření za předchozí roky 2006 až 2012 ve výši ,01 Kč, čerpání/splátek kontokorentního úvěru v roce 2013 v objemu ,92 Kč a výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,9 Kč pak činí kumulovaný výsledek hospodaření celkem ,99 Kč (viz tabulka č. 6). V rámci návrhu zapojení rozpočtového výsledku hospodaření do rozpočtu na rok 2014 byly brány v úvahu podmínky stanovené poskytovateli dotací pro jejich využití, finanční vypořádání, schválené financování schodku rozpočtu na rok 2014 a také podmínky stanovené pro realizaci projektů TP. Tab. 6 Rozdělení kumulovaného rozpočtového výsledku hospodaření ř. Popis částka 1 Kumulovaný výsledek hospodaření za minulá období ,01 2 Částky vyrovnávající schodek = čerpání a splátka kontokorentního úvěru (na předfinancování prostředků MMR) (v Kč) ,92 3 Výsledek hospodaření za rok ,90 4 Kumulovaný rozpočtový výsledek hospodaření k (ř ) ,99 Rozdělení výsledku hospodaření 5 Stanovené využití části výsledku hospodaření ,84 tj. dotační prostředky, prostředky projektů TP či úrokový výnos z dotací od MMR = stanoveno podmínkami poskytovatelů dotací (ř ) 6 Vratky v rámci finančního vypořádání za rok ,31 vratka nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Jihočeskému kraji při FV (RO č. 16/R) ,52 vratka nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Plzeňskému kraji při FV (RO č. 12/R) ,79 7 Převod nespotřebovaných prostředků dotace MMR a úroků z dotací od MMR poskytnutých formou ex-ante plateb v minulých letech na projekty TP 2013 k využití či vyúčtování do roku 2014 (RO č. 2/R, 4/R, 5/R, 8/R, 10/R, 13/R a 18/R) 8 Převod nespotřebovaných částí dotací od Jihočeského kraje k využití v roce 2014 na projekty ROP JZ dle podmínek stanovených poskytovatelem v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace (RO č. 18/R) 9 Převod úroků z dotací od MMR do roku 2014 k využití dle podmínek poskytovatele, tj. na spolufinancování národního podílu projektů ROP JZ (RO č. 18/R) , , ,93 10 Financování schodku rozpočtu na rok ,32 Prostředky, které jsou již součástí Výborem RRRSJ schváleného rozpočtu na rok Jedná se o ex-ante platby na projekty TP 2014, vč. zohlednění vyčerpaných prostředků na projekty v roce 2013 (RO č. 1/R) 11 Výsledek hospodaření k rozdělení = ř ,83 12 Zapojení výsledku hospodaření do rozpočtu ,83 Zůstatek vlastních prostředků z roku 2013 k zapojení do rozpočtové rezervy rozpočtu 2014 (návrh RO č. 1/V) 13 Nerozdělený zůstatek výsledku hospodaření (= ř ) 0,00 9

10 Celkem již bylo do rozpočtu 2014 v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací či podmínkami pro realizaci projektů TP rozpočtovými opatřeními zapojeno ,84 Kč (řádek č. 5 tabulky č. 6). Jedná se především o prostředky podléhající povinnosti vrácení při finančním vypořádání, dále nespotřebované prostředky převedené formou ex-ante plateb na projekty TP (které budou po vyúčtování využity na financování projektů v rámci ROP JZ), zapojeny byly rovněž prostředky z dotací od Jihočeského kraje, které jsou dle podmínek v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace převáděné na stejné účely do dalších let, zapojeny byly i úroky z dotací od MMR, jejichž využití je dáno MMR. Část kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření ve výši ,32 Kč (řádek č. 10 tabulky č. 6) byla v rámci schválení rozpočtu na rok 2014 ve VRR využita ke krytí schodku rozpočtu na rok 2014, tj. na výdaje projektů TP pro rok 2014 (prostředky EU a úroků z dotací od MMR v rámci ex-ante plateb provedených v závěru roku 2013, upravené o výdaje vynaložené na tyto projekty v roce 2013). Po zohlednění povinného užití (zapojení) kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření a financování schodku rozpočtu 2014 pak zůstává k rozdělení ,83 Kč. Tyto prostředky, odpovídající v roce 2013 do rozpočtu nezapojeným vlastním příjmům, nespotřebované rozpočtové rezervě vlastních prostředků a nevyčerpaným rozpočtovým výdajům krytým z vlastních prostředků (řádek č. 12 tabulky č. 6), jsou navrhovány k zapojení do rezervy rozpočtu 2014 prostřednictvím rozpočtového opatření 1/V předloženého ke schválení VRR v rámci projednávání závěrečného účtu. 4.1 Porovnání rozpočtového a účetního výsledku hospodaření V účetních výkazech Rozvaha, respektive Výkaz zisků a ztrát, je výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk ,34 Kč, který představuje rozdíl výnosů a nákladů, čímž se liší oproti výsledku rozpočtového hospodaření, kde se vykazují příjmy a výdaje. Pro porovnání rozpočtového a účetního výsledku je nutné provést propočet vztahu mezi nimi, tzn. účetní výsledek upravit o změnu stavu zásob a krátkodobých pohledávek ve výši ,64 Kč (-), o změnu stavu krátkodobých a dlouhodobých závazků ve výši celkem ,14 Kč (-), dále o změnu stavu depozitního účtu a cenin v objemu ,57 Kč (-), nepeněžní operace ve výši ,99 Kč (+) a konečně o změnu stavu čerpaného kontokorentního úvěru v objemu ,92 Kč (+). Po propočtu pak účetní výsledek hospodaření ( ,90 Kč) odpovídá rozpočtovému výsledku hospodaření. 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 5.1 Dotace od MMR na financování ROP JZ Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ je poskytována ze SR z kapitoly MMR na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na příslušný rok, a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU (účelový znak dále jen UZ a 17850), a na spolufinancování národního podílu (UZ a 17841). Celková dotace převedená na účet RRRSJ za rok 2013 činila ,0 tis. Kč. V prosinci 2013 pak byla část dotace v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vrácena na výdajový účet MMR, a to ve výši 4 246,6 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo v roce 2013 využito celkem ,4 tis. Kč. K tomu je nicméně nutné doplnit, že z hlediska finančního vypořádání se do této částky promítá i ,0 tis. Kč, což je objem prostředků poskytnutých příjemcům na projekty ROP JZ v závěru roku 2012, které byly předfinancovány z vlastních zdrojů RRRSJ a kontokorentního úvěru, a pokryty ze SR byly až z prostředků 1. tranže dotace na rok Dále bylo z dotace (v souladu s vyjádřením MMR) využito 64,6 tis. Kč ke krytí přeplatku finanční opravy projektů 2. a 3. výzvy ROP Jihozápad odvedeného na MMR v roce Reálně tak bylo v roce 2013 příjemcům formou ex-post či ex-ante (u projektů TP, podrobněji níže) plateb z dotace poskytnuto ,8 tis. Kč. Na projekty TP realizované RRRSJ jsou ex-ante platby převáděny prostřednictvím položek rozpočtové skladby, které vstupují do konsolidace výdajů a nejsou součástí vynaložených výdajů za daný rok. Z pohledu finančního vypořádání se však za použité prostředky považují veškeré ex-ante převedené prostředky a jejich objem je tak vyšší než údaje o čerpání dotací uvedené ve finančních výkazech (FIN 2-12M). Ve výkazech se 10

11 ve výdajích po konsolidaci projevují pouze skutečně vynaložené výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektů TP, nikoliv prostředky převedené formou ex-ante plateb na základě ŽoP. Tab. 7 - Dotace od MMR na financování projektů realizovaných v rámci ROP JZ UZ Text Poskytnutá dotace k (vč. zohlednění vratky části dotace) Z dotace využito k (v Kč) Rozdíl ROP Jihozápad program č NIV EU , ,00 0, ROP Jihozápad program č NIV SR , ,00 0, ROP Jihozápad program č IV EU , ,00 0, ROP Jihozápad program č IV SR , ,26 0,00 Celkem , ,26 0,00 Pozn. Tabulka odpovídá podkladům předaným poskytovateli dotace dle jeho pokynů při finančním vypořádání za rok Po zohlednění výše uvedených skutečností tak nevznikla vratka nespotřebované dotace při finančním vypořádání za rok Naopak, skutečný objem poskytnutých dotací příjemcům, které měly být financovány ze SR, byl o ,43 Kč vyšší než disponibilní dotace od MMR na účtech RRRSJ v závěru roku Tyto prostředky byly předfinancovány z vlastních zdrojů RRRSJ a kontokorentního úvěru, přičemž nárokovány byly, podobně jako v roce 2013, v rámci 1. žádosti o poskytnutí dotace na rok Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu V roce 2013 byla od MMR přijata dotace na realizaci projektů Financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS ) v objemu 660,28 tis. Kč Tab. 8 - Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu (v Kč) UZ Text Poskytnutá dotace k Použito ke krytí výdajů vynaložených v roce 2013 Refundace výdajů vynaložených ve 4. Q roku 2012 Rozdíl Dotace na financování PAS Operační program TA - č SR - NIV ,00 303, ,10 0, Operační program TA - č EU - NIV , , ,90 0,00 Celkem , , ,00 0,00 Jednalo se o dotaci z Operačního programu Technická pomoc poskytovanou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace formou ex-post plateb na základě překládaných žádostí o platby, které obsahují přehled vynaložených výdajů na osobní náklady PAS vždy související s uplynulým čtvrtletím. Realizace tohoto projektu byla ukončena ke konci roku 2012 a financování pak bylo ukončeno k Informace o úrocích generovaných z dotace od MMR na financování ROP JZ Dle pravidel MMR/01/2010 pro administraci úroků vznikajících z dotací poskytnutých MMR na předfinancování a spolufinancování ROP je součástí závěrečného účtu regionálních rad přehled o příjmech, čerpání a zůstatku těchto úroků. 11

12 V roce 2013 byly připsány na účty RRRSJ úroky z dotací od MMR ve výši ,52 Kč a v rámci vyúčtování ex-ante plateb převedených v minulých letech na financování projektů TP byl vrácen podíl úroků ,41 Kč. Čerpáno z úrokového výnosu bylo ,42 Kč, a to na financování projektů prioritních os 1-3 a na skutečné způsobilé výdaje v rámci projektů TP. Na předfinancování výdajů, které měly být hrazeny z dotace od MMR, byly dočasně využity úroky v objemu ,38 Kč. Zůstatek úroků připsaných za minulá období, které zatím nebyly využity na ex-post či ex-ante platby při financování projektů ROP JZ, činí k celkem 4 628,93 Kč. Dále pak zůstává jako součást exante plateb převedených na projekty TP, které ještě nebyly v rámci projektů TP využity, ,89 Kč na účtu TP. 6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů S Jihočeským a Plzeňským krajem má RRRSJ uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou upraveny jejich objemy, podmínky a termíny pro jejich poskytování a vypořádávání. Kraje poskytují dotace na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů ROP JZ pro prioritní osy 1 3, na spolufinancování národního podílu projektů TP a na krytí nezpůsobilých výdajů a dále pak, od roku 2011, na finanční opravu ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. 6.1 Dotace od Jihočeského kraje Celková dotace přijatá od Jihočeského kraje v roce 2013 dosáhla objemu ,1 tis. Kč. Výraznou část z poskytnuté dotace (v celkové výši ,6 tis. Kč) tvoří dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. Obdržené prostředky na finanční opravu byly v souladu s uzavřenou smlouvou a dle dohodnutého harmonogramu převedeny na účty MMR a MF. U finančně ukončených projektů to bylo ve výši 5 % ze skutečně proplacených dotací, u finančně neukončených projektů ve výši 5 % ze smluvně zavázaných objemů k (celkem bylo odvedeno ,1 tis. Kč). Odvody provedenými v roce 2013 byla finanční oprava za projekty realizované na území Jihočeského kraje z 2. a 3. výzvy vůči MF a MMR plně uhrazena. Tab. 9 Dotace od Jihočeského kraje v roce 2013 Poskytnutá dotace Poskytnuto Převedeno z minulých let Skutečně použito Rozdíl Neinvestiční , , , ,70 z toho na projekty os 1-3 0, , , ,19 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,30 na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,59 0, , ,21 Investiční , , , ,33 z toho na projekty os , , , ,42 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,09 Celkem na projekty os , , , ,23 Celkem na projekty TP a nezp. výdaje ,00 0, , ,39 Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,59 0, , ,21 Celkem , , , ,37 Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 3 bylo přijato od Jihočeského kraje celkem 260,5 tis. Kč a dle smlouvy bylo převedeno do roku 2013 z minulých let ,0 tis. Kč. Poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ bylo ,6 tis. Kč, což bylo víc než disponibilní zdroje krajských prostředků. Vzhledem k tomu, že z časových důvodů již nebylo možné požádat o převod investiční dotace na spolufinancování předložených ŽoP v závěru roku 2013, byly prostředky, které na tyto platby RRRSJ chyběly (v Kč) 12

13 (tj. 767,6 tis. Kč), předfinancovány z vlastních zdrojů RRRSJ a následně nárokovány v rámci finančního vypořádání za rok Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů TP bylo krajem poskytnuto celkem ,00 tis. Kč, využito bylo 3 024,5 tis. Kč. V souladu s uzavřenými smlouvami bylo z dotací přijatých v roce 2013 (případně převedených do roku 2013) vráceno při finančním vypořádání zpět poskytovateli celkem 7 208,1 tis. Kč, převedeno k využití na stejné účely do roku 2014 bylo 134,5 tis. Kč. Dle Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Tento postup se uplatňuje i při vrácení částí dotací z jiných důvodů, než je porušení rozpočtové kázně. Souhrnně za rok 2013 činil přijatý podíl odpovídající spolufinancování z prostředků Jihočeského kraje 58,9 tis. Kč a byl převeden kraji při finančním vypořádání za rok Dotace od Plzeňského kraje Celková dotace přijatá od Plzeňského kraje v roce 2013 dosáhla objemu ,0 tis. Kč. Z této částky tvoří ,0 tis. Kč přijatá dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. Obdržené prostředky na finanční opravu byly stejně jako v případě Jihočeského kraje, v souladu s uzavřenou smlouvou a dle dohodnutého harmonogramu, převedeny na účty MMR a MF. U finančně ukončených projektů to bylo ve výši 5 % ze skutečně proplacených dotací, u finančně neukončených projektů ve výši 5 % ze smluvně zavázaných objemů k (celkem bylo odvedeno ,7 tis. Kč). Odvody provedenými v roce 2013 byla finanční oprava za projekty realizované na území Plzeňského kraje z 2. a 3. výzvy vůči MF a MMR plně uhrazena. Tab. 10 Dotace od Plzeňského kraje v roce 2013 Poskytnutá dotace Poskytnuto Převedeno z minulých let Skutečně použito Rozdíl (v Kč) Neinvestiční ,72 0, , ,83 z toho na projekty os ,00 0, , ,44 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,25 na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,72 0, , ,14 Investiční ,00 0, , ,09 z toho na projekty os ,00 0, , ,99 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,10 Celkem na projekty os ,00 0, , ,43 Celkem na projekty TP a nezp. výdaje ,00 0, , ,35 Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,72 0, , ,14 Celkem ,72 0, , ,92 Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 3 bylo přijato od Plzeňského kraje celkem ,00 tis. Kč, poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ pak bylo ,9 tis. Kč. Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů technické pomoci bylo krajem poskytnuto celkem ,00 tis. Kč, využito bylo 3 024,5 tis. Kč. V souladu s uzavřenými smlouvami bylo z dotací přijatých v roce 2013 vráceno při finančním vypořádání zpět poskytovateli ,9 tis. Kč. 13

14 Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Tento postup se uplatňuje i při vrácení částí dotací z jiných důvodů, než je porušení rozpočtové kázně. Souhrnně za rok 2013 činil přijatý podíl odpovídající spolufinancování z prostředků Plzeňského kraje 58,9 tis. Kč a byl převeden kraji při finančním vypořádání za rok Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2013 byly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty formou ex-post plateb dotace příjemcům na realizaci projektů v rámci prioritních os 1 3 ROP JZ v celkovém objemu ,9 tis. Kč (přehled podpořených projektů viz příloha č. 3), dále pak byla příjemci doplacena v minulosti krácená dotace (892,6 tis. Kč), a to na základě rozhodnutí MF ve sporném řízení. Přehled poskytnutých dotací dle prioritních os ukazuje tabulka č. 11. Tab č Přehled poskytnutých dotací dle prioritních os za rok 2013 Prioritní osa Poskytnuté dotace v Kč 1 Dostupnost center ,95 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí ,98 3 Rozvoj cestovního ruchu ,57 4 Technická pomoc (ex-ante) ,00 Celkem ,50 Na projekty TP pro rok 2014 (Efektivní implementace ROP JZ - oblast podpory 4.1 a Podpora zvyšování absorpční kapacity - oblast podpory 4.2), které pokrývají činnost RRRSJ, realizované přímo RRRSJ v rámci prioritní osy 4, bylo formou ex-ante plateb převedeno celkem ,0 tis. Kč. Podíl prostředků EU a úroků z prostředků MMR v těchto platbách slouží k financování schodku rozpočtu na rok Graf 3 - Struktura poskytnutých dotací dle prioritních os 30,4% 17,8% 3,8% 1 Dostupnost center 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 3 Rozvoj cestovního ruchu 4 Technická pomoc (ex-ante) 48,0% 14

15 8. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry RRRSJ nemá zřízeny žádné účelové fondy. RRRSJ využívá pro účtování mezd za prosinec depozitního účtu, o kterém je dle metodiky Gordic účtováno jako o fondu, byť nemá schválený status a nejedná se o účelový fond dle zákona č. 250/2000 Sb. K byl stav tohoto fondu 3 917,13 Kč a tyto prostředky (vygenerované úroky) jsou součástí zůstatku depozitního účtu. V roce 2013 nebyla přijata žádná půjčka ani finanční výpomoc, v únoru byl splacen kontokorentní úvěr ve výši ,4 tis. Kč čerpaný v závěru roku 2012 a na počátku roku V roce 2013 byl dne čerpán kontokorentní úvěr ve výši 7 485,7 tis. Kč, přičemž jeho čerpání se navýšilo na ,3 tis. Kč. Úvěr byl využit na proplacení předložených a schválených žádostí o platby, na jejichž pokrytí nedostačoval zůstatek dotace od MMR. K došlo ke splacení části úvěru v objemu 394,4 tis. Kč z připsaných úroků, čerpaná výše úvěru tak k tomuto datu činila ,9 tis. Kč. Splacení celého úvěru proběhlo až v roce 2014, a to po připsání první tranže dotace od MMR na rok Zpráva o majetku RRRSJ eviduje k vlastní dlouhodobý majetek v celkové pořizovací hodnotě (brutto) ,3 tis. Kč, přičemž korekce (náklady z drobného dlouhodobého majetku a oprávky dlouhodobého majetku) činila ,7 tis. Kč, po této korekci pak činí hodnota majetku (netto) 4 199,6 tis. Kč. Struktura dlouhodobého majetku je uvedena v tabulce č. 12. V rámci dlouhodobého hmotného majetku RRRSJ eviduje, mimo běžného technického vybavení, technické zhodnocení budovy v Českých Budějovicích, kde je v pronájmu, představující stavební úpravy vedoucí k rozšíření kancelářských prostor, jež bylo provedeno se souhlasem pronajímatele v roce Tab. č. 12 Struktura vlastního dlouhodobého majetku RRRSJ Typ majetku V pořizovacích cenách 15 Výše oprávek/nákladů z drobného majetku (v Kč) Zůstatková cena Nehmotný majetek dlouhodobý , , ,91 drobný dlouhodobý , ,84 0,00 Hmotný majetek dlouhodobý , , ,23 drobný dlouhodobý , ,81 0,00 Finanční majetek dlouhodobý 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,14 Na základě smlouvy o výpůjčce využívá RRRSJ majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě ,70 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RRRSJ, který ukončil svou činnost v polovině roku 2006, a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ (a evidován na podrozvahové evidenci). Oproti roku 2012 došlo ke snížení hodnoty tohoto majetku, a to z důvodu vrácení části zapůjčeného vybavení Jihočeskému kraji. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně od majitele budovy Úřadu RRRSJ v Č. Budějovicích, kterým je Immorent Orange s. r. o., v celkové hodnotě ,40 Kč a v této budově instalovala horizontální žaluzie v hodnotě ,- Kč, které vzhledem k pořizovací ceně nepředstavují technické zhodnocení cizího majetku a jsou vedeny na podrozvahové evidenci. Objem krátkodobého finančního majetku (peněžní prostředky a ceniny) činil k celkem ,6 tis. Kč a hodnota zásob 111,1 tis. Kč.

16 10. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Realizace programu ROP Jihozápad pokračovala v roce 2013 vyhlášením 24. až 29. výzvy k překládání žádostí o podporu. V souladu s usnesením vlády č. 64/2011 již u těchto výzev není možné počítat s prostředky SR na spolufinancování národního podílu, prostředky tak musí být nahrazeny z jiných zdrojů dle jednotlivých typů příjemců (u soukromoprávních příjemců z prostředků krajů dle území realizace projektů, u příjemců typu krajů, obcí a jejich zřízených a založených organizací z jejich vlastních prostředků). Zmiňované usnesení se nevztahuje na spolufinancování všech projektů v rámci ROP JZ, které byly schváleny do bez ohledu na typ příjemce, a to do výše finančních limitů stanovených v Pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů (dále jen Pravidla). Pro ROP Jihozápad se toto týká, na základě výjimky uvedené v Pravidlech, i projektů z přehodnocené 5. a 6. výzvy, kde byly smlouvy uzavřeny až po Přesto, že v Pravidlech objem prostředků pro ROP Jihozápad neodpovídá reálným požadavkům, na což bylo MF a MMR opakovaně upozorňováno, je ze strany MMR přislíbeno zajištění požadovaných zdrojů v rámci běžného rozpočtového procesu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na další roky. V roce 2013 byly převedeny další splátky finanční opravy (plošné korekce) u projektů 2. a 3. výzvy ROP JZ na MMR a MF, díky čemuž mohlo dojít v roce 2013 k 5. a 6. certifikaci výdajů. Na financování této korekce byly s Jihočeským a Plzeňským krajem v roce 2011 uzavřeny smlouvy. Řešení finanční opravy bylo ukončeno v průběhu roku 2013 dle uzavřených smluv, zároveň bylo provedeno závěrečné finanční vypořádání dotace k V minulém roce se objevil nový problém v souvislosti se sporným řízením vedeným na návrh příjemce, kdy MF rozhodlo o tom, že postup regionální rady při krácení dotace nebyl správný, a regionální rada je povinna dle vydaného rozhodnutí doplatit příjemci krácenou část dotace. Nicméně nejsou vyjasněny zdroje (i do budoucna), z kterých případné doplatky hradit. Problémem je posouzení z hlediska způsobilosti výdajů u těchto doplatků, respektive zda je možné tyto prostředky na základě Rozhodnutí MF uhradit z dotace od MMR na ROP JZ. V opačném případě hrozí reálné riziko, že na doplatky nebude mít regionální rada prostředky. V roce 2013 stále nedošlo k vyjasnění otázky fungování úřadů regionálních rad v příštím programovém období a ani otázky uzavírání aktuálního období po konci roku Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2013 se na základě ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v období od 18. do 29. listopadu 2013 (jako 1. dílčí přezkoumání hospodaření) a od 14. do 25. dubna 2014 (jako 2. dílčí - konečné - přezkoumání hospodaření) v prostorách Úřadu RRRSJ v Českých Budějovicích. Přezkoumání bylo provedeno MF. V průběhu dílčích přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je konstatování, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva na základě výše uvedených skutečností neobsahuje povinnost přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 opatření podle ustanovení 13 zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 tvoří přílohu č. 2 materiálu. 16

17 Seznam použitých zkratek DSO Dobrovolný svazek obcí EU Evropská unie MF Ministerstvo financí MFTK - Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období MMR Ministerstvo pro místní rozvoj PAS Pověřený auditní subjekt PRK - Porušení rozpočtové kázně RO Rozpočtové opatření ROP JZ - Regionální operační program NUTS II Jihozápad RRRSJ Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad SR Státní rozpočet OP TP Operační program Technická pomoc TP Technická pomoc UZ Účelový znak Úřad RRRSJ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ÚSC Územní samosprávný celek Výbor RRRSJ (VRR) Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad SROP Společný regionální operační program 17

18 Příloha č. 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/ České Budějovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Správní poplatky , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , , Bez ODPA , , , Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Činnost regionálních rad , , , Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 450, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Ostatní činnosti j.n , ,30 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM :37:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1

19 Licence: RRJZ XCRGBA1A / A1A ( :26 / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Ubytování a stravování , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , ,21 společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům , , Investiční transfery občanským sdružením , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím , , Investiční transfery obcím , , Cestovní ruch , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům , , Investiční transfery obcím , , Investiční transfery krajům , , Silnice , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 2 406, , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Drážní vozidla , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Předškolní zařízení , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Základní školy , , Neinvestiční transfery krajům , , Investiční transfery krajům , , Střední odborné školy , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery krajům , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Investiční transfery krajům , , Vyšší odborné školy , , Investiční transfery obcím , , Divadelní činnost , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinvestiční transfery krajům , , Investiční transfery občanským sdružením , , Investiční transfery krajům , , Činnosti muzeí a galerií , , :37:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2

20 Licence: RRJZ XCRGBA1A / A1A ( :26 / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční transf.obecně prospěšným , ,94 společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem , , Výstavní činnosti v kultuře , , Investiční transfery obcím , , Ostatní záležitosti kultury , , Neinv.transfery církvím a naboženským , ,20 společnostem Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Invest. transf.církvím a naboženským společnostem , , Investiční transfery obcím , , Investiční transfery krajům , , Zachování a obnova kulturních památek , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Sportovní zařízení v majetku obce , , Neinvestiční transfery obcím , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím , , Investiční transfery obcím , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Neinvestiční transfery obcím , , Investiční transfery obcím , , Všeobecná ambulantní péče , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 559,96 559, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Stomatologická péče , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám , , Specializovaná ambulantní zdravotní péče , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Investiční transfery krajům , , Ostatní nemocnice , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria , , Neinvestiční transfery obcím , , Nespecifikované rezervy , , Investiční transfery obcím , , Rezervy kapitálových výdajů , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , ,34 společnostem Invest. transf.církvím a naboženským společnostem , , :37:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Ministerstvo financí FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Zpracoval: Ing. Martina Síbrtová Datum zpracování: 19.05.2015 Čas zpracování: 13h34m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 Licence: MC16 XCRGBZUC / ZUC (03042014 09:58 / 201310171437) Městská část Praha 16 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 IČO: 00241598 Městská část Praha 16 NS: 00241598 HČ MČ Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2013 Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2013 skončil schodkem ve výši 348,68 tis. Kč. Schodek byl pokryt přebytky hospodaření minulých

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 11.02.2015 Čas zpracování: 11h23m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Městská část Praha 20 - Horní Počernice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2013 IČO: 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Jívanská

Více

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3

Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 Licence: DGLX ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 Zpracoval: Plankova Datum zpracování: 28.01.2015 Čas zpracování: 12h15m20s Strana: 1 IČO: 75011476 Ministerstvo financí FIN

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (16012014 / 28012013) Svazek obcí Moravia Višňové 212 671 38 Višňové Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice

Licence: D1QM XCRGBA1A / B1A (14122012 / 01012012) Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky č.p. 250 739 53 Třanovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2013

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 13/2013 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 13/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 72/2007 ze dne 21.9.2007 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1. Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3

UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1. Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3 supe rvi zor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014 UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNÍ ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 25.05.2015 Čas zpracování: 8h10m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jirankova Nada Datum zpracování: 18.05.2015 Čas zpracování: 15h30m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více