ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Horní Maršov ulice, č.p. Bertholdovo náměstí 102 obec Horní Maršov PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fa WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ,18 Nedaňové příjmy ,39 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery , ,91 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , ,90 Daňové příjmy Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů ,17 Daně z příjmů fyzických osob , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce Daně z příjmů právnických osob ,95 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , Daň z přidané hodnoty , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,20 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , Správní poplatky Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Daň z nemovitostí , Daně z majetku ,72 15 Majetkové daně ,72 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 211 Příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z úroků (část) , Výnosy z finančního majetku , Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy ,09 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , ,39 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů 41 Neinvestiční přijaté transfery 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů , , ,80 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu ,60 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , Investiční přijaté transfery od krajů Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně Investiční přijaté transfery 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) Příjmy celkem (třídy ) h43m38s , , ,91 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , ,61 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 501 Platy 5021 Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Ostatní platby za provedenou práci Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu , Úroky vlastní , Úroky a ostatní finanční výdaje , Studená voda , Teplo Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 515 Nákup vody, paliv a energie 5161 Služby pošt Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 517 Ostatní nákupy Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,18 Služby peněžních ústavů , , , , , ,65 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) ,00 Věcné dary , , ,08 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím ,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,94 Převody vlastním fondům , , , , Neinv.transfery a některé další platby rozp , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady placené obyvatelstvu , Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dloudodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ,99 61 Investiční nákupy a související výdaje , Nákup akcií Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , , Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ,96 Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,70 Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů , , , , , , , , Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , , , , , , , ,31 Pozemky , , ,15 Kulturní předměty Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,78 Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,79- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , , , ,70-732, ,18- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Převody z rozpočtových účtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Skutečnost , , ,94 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace od Úřadu práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování kompenzace ztráty na daních 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze dotace FS 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emi 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby zateplení tělocvičny 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby pečovatelský byt 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování tet 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Program restaurování movitých kulturních památek 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze h43m38s Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Dotace z Fondu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Pohoštění Volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění volby Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , , , , , ,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: :49:47 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Pavel Mrázek Podpisový záznam statutárního zástupce h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8

9 Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2014 (doplňující údaje) Zůstatek na běžném účtu ke dni ,65 Zůstatek stavebního úvěru ke dni ,24 ( byty č.p. 241 a č.p. 242) Finanční vypořádání HV příspěvkové organizace obce bylo schváleno Radou obce dne Usnesení č. 3/ 2015, bod 3. Hospodářský výsledek činil celkem ,78 Kč. Součástí tohoto závěrečného účtu jsou: 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Maršov za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, na základě písemné žádosti obce v souladu s ust. 42, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2) Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace. Vyvěsil : Ing. Pavel Mrázek, starosta Sejmuto:.

10 Odevzdat do Finanční vypořádání dotací za rok v Kč na dvě desetinná místa Horní Maršov TU Uz Typ dotace Období platby SpPo Převedeno z předchozích let 1 Poskytnuto k (rozhodnutí) 2 Čerpáno k (zálohy) 3 Vráceno v Vratka dotace a Skutečně použito průběhu roku na n.f.v. při fin. k účet kraje Vypořádání = RG/2014/ POV /tr/inv 14SMV pro ZŠ a MŠ KPG SDH , , ,00 0 SDH Komp.ztrát NP Volby do OÚ a senátu , Volby Evropský parla ,10 Sestavil: Telefon: Datum a podpis: 3 694,00 Vráceno dne K využití v roce Tímto potvrzuji správnost uvedených údajů. Kontroloval: 1z1

11 Odevzdat do Finanční vypořádání dotací za rok v Kč na dvě desetinná místa Horní Maršov TU Uz Typ dotace Období platby SpPo Převedeno z předchozích let 1 Poskytnuto k (rozhodnutí) 2 Čerpáno k (zálohy) 3 Vráceno v Vratka dotace a Skutečně použito průběhu roku na n.f.v. při fin. k účet kraje Vypořádání = úřad práce , , , úřad práce , , , povodně , , , povodně , , , zametač tělocvična , , , peč.byty kašna oltář oratoř zametač povodně , , , povodně , , , tělocvična , , ,75 Sestavil: Telefon: Datum a podpis: Vráceno dne K využití v roce Tímto potvrzuji správnost uvedených údajů. Kontroloval: 1z1

12 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 18603/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Horní Maršov, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov Zástupci za Obec: - Ing. Pavel Mrázek - starosta - Ing. Libuše Karpíšková - účetní - Ing. Petr Skalský - tajemník Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Sedláčková - kontroloři: Věra Gilková Richard Holenda Renata Lorencová Ing. Jana Minářová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

13 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Zveřejněno od do Ve smyslu 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly provedeny změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schválené v zastupitelstvu dne , , a Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno radou obce dne Obec má sestavený rozpočtový výhled na období let , v ZO schváleno dne Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2014 dne Rozpočet byl v ZO schválen jako přebytkový ve výši ,- Kč příjmů a ve výši ,- Kč výdajů. Financování ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou dne Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Zastupitelstvo obce zároveň schválilo účetní závěrku. Obec má zřízeny bankovní účty: - u KB č. ú /0100 pouť, zůstatek k činí 87,69 Kč, - u KB č. ú /0100, zůstatek k činí ,53 Kč, - u ČS č. ú /0800, zůstatek k činí ,70 Kč, - u ČNB č. ú /0710, zůstatek k činí ,73 Kč. Uvedené zůstatky souhlasí s účtem Základní běžný účet územních samosprávných celků uvedeného v rozvaze sestavené ke dni Obec měla zřízen termínovaný vklad: Evidence poplatků Inventurní soupis majetku a závazků Pivovarské nám Hradec Králové - u ČS, č. ú /0800, účet k zrušen. Místní poplatky jsou vedeny v sešitě a v PC. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 tel.:

14 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto inventurní soupisy. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je řádně vedena v PC. Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je řádně vedena v PC. Odměňování členů Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon zastupitelstva funkce členům zastupitelstva obce a nebyly zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2014 byla provedena dle stanovení, dle předložených rekapitulací mzdových nákladů. Pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc duben a říjen Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je řádně vedena. Příloha rozvahy Byla předložena Příloha k účetní závěrce sestavená ke dni a Rozvaha Byla předložena rozvaha sestavená ke dni Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené k Byl ověřen soulad stavů účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace. Počáteční stav účtu Dotace na pořízení investičního majetku činil ,55 Kč. Konečný stav účtu 403 k činí ,61 Kč. Korekce účtů Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena ve správné výši. Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla provedena. Byly provedeny opravné položky k účtu Odběratelé ve výši ,18 Kč a k účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši ,70 Kč. Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazuje ztrátu ve výši ,33 Kč. Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady od č do č a od č do č za měsíc duben a účetní doklady od č. 528 do č. 599, od č do č , od č do č , od č do č , od č do č , od č do č za měsíc říjen Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený ke dni a Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

15 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Darovací smlouvy Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni Obec přeložila Darovací smlouvu s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., (dárce) na základě které obec obdržela finanční dar ve výši ,- Kč na pořádání Maršovské pouti dne 16. srpna Smlouva byla uzavřena dne Dále obec předložila Darovací smlouvy na poskytnuté finanční dary: - pro Domov pro seniory Pilníkov ve výši 2 000,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne , - pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. ve výši 5 000,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne , - pro TJ Jiskra Horní Maršov ve výši ,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , ZO schválilo poskytnutí daru dne , - pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše ve výši ,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , ZO schválilo poskytnutí daru dne , - pro SDH Horní Maršov ve výši ,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne , - pro fyzickou osobu ve výši 3 000,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne Byly předloženy pracovní smlouvy včetně platových výměrů na pracovníky veřejně prospěšných prací - uklízeč veřejných prostranství. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočet obce byl k posílen o tyto účelové dotace: - ze SR prostřednictvím KHK neinvestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč (ÚZ 98348), výdaje činili ,10 Kč, dotace nebyla předmětem kontroly, - ze SR prostřednictvím KHK neinvestiční dotaci na volby do obecních zastupitelstev vedenou ve výši ,- Kč (ÚZ 98187), dotace byla čerpána ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 3 694,- Kč byla vrácena poskytovateli při finančním vypořádání dne , dotace nebyla předmětem kontroly, - z KÚ dle rozpočtového opatření č pod ÚZ ve výši ,- Kč na kompenzaci ztrát obcí na území NP, - z Úřadu práce dle ÚZ a ÚZ na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši ,- Kč, - z Ministerstva kultury dle rozhodnutí č. MK24118/2014 OPP ze dne (ÚZ 34341) neinvestiční dotaci na projekt Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 za rok

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více