ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Horní Maršov ulice, č.p. Bertholdovo náměstí 102 obec Horní Maršov PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fa WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ,18 Nedaňové příjmy ,39 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery , ,91 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , ,90 Daňové příjmy Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů ,17 Daně z příjmů fyzických osob , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce Daně z příjmů právnických osob ,95 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , Daň z přidané hodnoty , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,20 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , Správní poplatky Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Daň z nemovitostí , Daně z majetku ,72 15 Majetkové daně ,72 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 211 Příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z úroků (část) , Výnosy z finančního majetku , Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy ,09 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , ,39 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů 41 Neinvestiční přijaté transfery 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů , , ,80 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu ,60 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , Investiční přijaté transfery od krajů Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně Investiční přijaté transfery 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) Příjmy celkem (třídy ) h43m38s , , ,91 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , ,61 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 501 Platy 5021 Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Ostatní platby za provedenou práci Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu , Úroky vlastní , Úroky a ostatní finanční výdaje , Studená voda , Teplo Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 515 Nákup vody, paliv a energie 5161 Služby pošt Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 517 Ostatní nákupy Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,18 Služby peněžních ústavů , , , , , ,65 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) ,00 Věcné dary , , ,08 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím ,80 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,94 Převody vlastním fondům , , , , Neinv.transfery a některé další platby rozp , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady placené obyvatelstvu , Dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dloudodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ,99 61 Investiční nákupy a související výdaje , Nákup akcií Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , , Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ,96 Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,70 Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů , , , , , , , , Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , , , , , , , ,31 Pozemky , , ,15 Kulturní předměty Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,78 Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,79- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , , , ,70-732, ,18- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Převody z rozpočtových účtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Skutečnost , , ,94 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace od Úřadu práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování kompenzace ztráty na daních 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze dotace FS 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emi 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby zateplení tělocvičny 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby pečovatelský byt 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování tet 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Program restaurování movitých kulturních památek 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze h43m38s Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Dotace z Fondu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Pohoštění Volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění volby Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , , , , , ,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: :49:47 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Pavel Mrázek Podpisový záznam statutárního zástupce h43m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8

9 Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2014 (doplňující údaje) Zůstatek na běžném účtu ke dni ,65 Zůstatek stavebního úvěru ke dni ,24 ( byty č.p. 241 a č.p. 242) Finanční vypořádání HV příspěvkové organizace obce bylo schváleno Radou obce dne Usnesení č. 3/ 2015, bod 3. Hospodářský výsledek činil celkem ,78 Kč. Součástí tohoto závěrečného účtu jsou: 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Maršov za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, na základě písemné žádosti obce v souladu s ust. 42, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2) Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace. Vyvěsil : Ing. Pavel Mrázek, starosta Sejmuto:.

10 Odevzdat do Finanční vypořádání dotací za rok v Kč na dvě desetinná místa Horní Maršov TU Uz Typ dotace Období platby SpPo Převedeno z předchozích let 1 Poskytnuto k (rozhodnutí) 2 Čerpáno k (zálohy) 3 Vráceno v Vratka dotace a Skutečně použito průběhu roku na n.f.v. při fin. k účet kraje Vypořádání = RG/2014/ POV /tr/inv 14SMV pro ZŠ a MŠ KPG SDH , , ,00 0 SDH Komp.ztrát NP Volby do OÚ a senátu , Volby Evropský parla ,10 Sestavil: Telefon: Datum a podpis: 3 694,00 Vráceno dne K využití v roce Tímto potvrzuji správnost uvedených údajů. Kontroloval: 1z1

11 Odevzdat do Finanční vypořádání dotací za rok v Kč na dvě desetinná místa Horní Maršov TU Uz Typ dotace Období platby SpPo Převedeno z předchozích let 1 Poskytnuto k (rozhodnutí) 2 Čerpáno k (zálohy) 3 Vráceno v Vratka dotace a Skutečně použito průběhu roku na n.f.v. při fin. k účet kraje Vypořádání = úřad práce , , , úřad práce , , , povodně , , , povodně , , , zametač tělocvična , , , peč.byty kašna oltář oratoř zametač povodně , , , povodně , , , tělocvična , , ,75 Sestavil: Telefon: Datum a podpis: Vráceno dne K využití v roce Tímto potvrzuji správnost uvedených údajů. Kontroloval: 1z1

12 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 18603/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Horní Maršov, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov Zástupci za Obec: - Ing. Pavel Mrázek - starosta - Ing. Libuše Karpíšková - účetní - Ing. Petr Skalský - tajemník Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Sedláčková - kontroloři: Věra Gilková Richard Holenda Renata Lorencová Ing. Jana Minářová Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 č. 420/2004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

13 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Zveřejněno od do Ve smyslu 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly provedeny změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schválené v zastupitelstvu dne , , a Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno radou obce dne Obec má sestavený rozpočtový výhled na období let , v ZO schváleno dne Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2014 dne Rozpočet byl v ZO schválen jako přebytkový ve výši ,- Kč příjmů a ve výši ,- Kč výdajů. Financování ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou dne Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce a to i způsobem umožňující dálkový přístup. Zastupitelstvo obce zároveň schválilo účetní závěrku. Obec má zřízeny bankovní účty: - u KB č. ú /0100 pouť, zůstatek k činí 87,69 Kč, - u KB č. ú /0100, zůstatek k činí ,53 Kč, - u ČS č. ú /0800, zůstatek k činí ,70 Kč, - u ČNB č. ú /0710, zůstatek k činí ,73 Kč. Uvedené zůstatky souhlasí s účtem Základní běžný účet územních samosprávných celků uvedeného v rozvaze sestavené ke dni Obec měla zřízen termínovaný vklad: Evidence poplatků Inventurní soupis majetku a závazků Pivovarské nám Hradec Králové - u ČS, č. ú /0800, účet k zrušen. Místní poplatky jsou vedeny v sešitě a v PC. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 tel.:

14 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto inventurní soupisy. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je řádně vedena v PC. Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je řádně vedena v PC. Odměňování členů Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon zastupitelstva funkce členům zastupitelstva obce a nebyly zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2014 byla provedena dle stanovení, dle předložených rekapitulací mzdových nákladů. Pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc duben a říjen Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je řádně vedena. Příloha rozvahy Byla předložena Příloha k účetní závěrce sestavená ke dni a Rozvaha Byla předložena rozvaha sestavená ke dni Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené k Byl ověřen soulad stavů účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace. Počáteční stav účtu Dotace na pořízení investičního majetku činil ,55 Kč. Konečný stav účtu 403 k činí ,61 Kč. Korekce účtů Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena ve správné výši. Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla provedena. Byly provedeny opravné položky k účtu Odběratelé ve výši ,18 Kč a k účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši ,70 Kč. Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazuje ztrátu ve výši ,33 Kč. Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady od č do č a od č do č za měsíc duben a účetní doklady od č. 528 do č. 599, od č do č , od č do č , od č do č , od č do č , od č do č za měsíc říjen Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený ke dni a Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

15 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Darovací smlouvy Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni Obec přeložila Darovací smlouvu s firmou Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., (dárce) na základě které obec obdržela finanční dar ve výši ,- Kč na pořádání Maršovské pouti dne 16. srpna Smlouva byla uzavřena dne Dále obec předložila Darovací smlouvy na poskytnuté finanční dary: - pro Domov pro seniory Pilníkov ve výši 2 000,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne , - pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. ve výši 5 000,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne , - pro TJ Jiskra Horní Maršov ve výši ,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , ZO schválilo poskytnutí daru dne , - pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše ve výši ,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , ZO schválilo poskytnutí daru dne , - pro SDH Horní Maršov ve výši ,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne , - pro fyzickou osobu ve výši 3 000,- Kč, smlouva byla uzavřena dne , RO schválila poskytnutí daru dne Byly předloženy pracovní smlouvy včetně platových výměrů na pracovníky veřejně prospěšných prací - uklízeč veřejných prostranství. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočet obce byl k posílen o tyto účelové dotace: - ze SR prostřednictvím KHK neinvestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč (ÚZ 98348), výdaje činili ,10 Kč, dotace nebyla předmětem kontroly, - ze SR prostřednictvím KHK neinvestiční dotaci na volby do obecních zastupitelstev vedenou ve výši ,- Kč (ÚZ 98187), dotace byla čerpána ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 3 694,- Kč byla vrácena poskytovateli při finančním vypořádání dne , dotace nebyla předmětem kontroly, - z KÚ dle rozpočtového opatření č pod ÚZ ve výši ,- Kč na kompenzaci ztrát obcí na území NP, - z Úřadu práce dle ÚZ a ÚZ na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši ,- Kč, - z Ministerstva kultury dle rozhodnutí č. MK24118/2014 OPP ze dne (ÚZ 34341) neinvestiční dotaci na projekt Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

16 "Obnova oratoře kostela včetně obnovy okna do presbytáře a další s tím související stavební práce" ve výši ,- Kč. Dotace může činit maimálně 70% nákladů na projekt. Realizace díla byla stanovena od do Obec musí předložit poskytovateli do vyhodnocení akce obnovy kulturní památky a dále do 15.ledna 2015 doklady k finančnímu vypořádání vynaložených finančních prostředků dle rozhodnutí. Obec odeslala vyhodnocení akce a finanční vypořádání dotace dne , - z KÚ dle smlouvy č. 14KPG neinvestiční dotaci na projekt "Celková záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie - etapa 2014" ve výši ,- Kč. Smlouva byla uzavřena dne Dotace může činit maimálně 33,48 % celkových nákladů. Celkové uznatelné náklady projektu činí ,- Kč. Realizace díla byla stanovena od do Obec měla předložit poskytovateli do vyhodnocení akce. Obec odeslala vyúčtování dotace dne , - z Ministerstva kultury dle rozhodnutí č. MK29075/2014 OPP (ÚZ 34090) ze dne neinvestiční dotaci na projekt ""Obnova (restaurování) movité kulturní památky - hlavní oltář, rejstř. č. ÚSKP , z mobiliáře hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově" ve výši ,- Kč. Dotace může činit maimálně 80 % nákladů na projekt. Obec musí použít dotaci nejpozději do Finanční vypořádání akce mělo být poskytovateli předloženo nejpozději do Celkové náklady projektu činily ,- Kč. Obec odeslala vyúčtování dotace dne , - z Ministerstva kultury dle rozhodnutí č.mk37323/2014 OPP (ÚZ 34002) ze dne neinvestiční dotaci na projekt "Obnova nemovité kulturní památky - Kašny na st. p. č. 130, rejstř. č. ÚSKP , k.ú. Horní Mašov" ve výši ,- Kč. Dotace může tvořit nejvýše 45 % nákladů prokazatelně vynaložených na obnovu kulturní památky. Termín realizace byl stanoven od do Finanční vypořádání akce mělo být poskytovateli předloženo nejpozději do Celkové náklady projektu činily ,- Kč. Obec odeslala vyúčtování dotace dne , - z Ministerstva pro místní rozvoj dle rozhodnutí 117D (ÚZ 17882) ze dne investiční dotaci na projekt "B.j. 3 PB - PČB Horní Maršov" ve výši ,- Kč. Dotace byla přidělena z programu "Podpora výstavby podporovaných bytů". Dotace byla poskytnuta na účet příjemce na základě faktur a soupisu provedených prací. Realizace akce byla stanovena do Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce byl stanoven do Dotace je vedena na účtu 472., - KÚ dle smlouvy č. RG/2014/6 investiční dotaci na projekt Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

17 "Obec Horní Maršov - cisternová automobilová stříkačka ve výši ,- Kč. Vyúčtování dotace bylo odesláno dne Celkové výdaj projektu činily ,- Kč. Projekt byl spolufinancován z dotace Ministerstva vnitra v roce Dotaci nebylo možné zkontrolovat, protože se smlouva odkazuje dle článku č. III, odst. 1 na žádost o dotaci, která nebyla podána., - z KÚ na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. RG/2013/076SDH/MV/3 dotaci ve výši 2 322,- Kč na uskutečněný zásah jednotky SDH, jedná se o kompenzaci výdajů za rok 2013, - z KÚ dle smlouvy č. 14JPO ze dne na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů na odbornou přípravu ve výši 9 200,- Kč. Doba realizace projektu byla stanovena od do Obec odeslala vyúčtování dotace dne Obec předložila potvrzení o správnosti vyúčtování z KÚ ze dne , kde poskytovatel potvrzuje správnost předloženého vyúčtování., - z Ministerstva životního prostředí dle rozhodnutí č. 115D (ÚZ 15835) ze dne investiční dotaci na projekt "Zateplení budovy tělocvičny v Horním Maršově" ve výši ,75 Kč. Dotace činí 85 % výdajů. Celkové náklady činí ,- Kč. Termín realizace byl stanoven maimálně do Finanční vypořádání akce mělo být poskytovateli předloženo nejpozději do Obec odeslala podklady k finančnímu vypořádání akce dne Dotace je vedena na účtu 472., - ze Státního fondu životního prostředí ČR smlouva č (ÚZ 15825) ze dne investiční dotaci na projekt "Zateplení budovy tělocvičny v Horním Maršově" ve výši ,75 Kč. Dotace činí 5 % výdajů. Dotace je vedena na účtu 472., - z Ministerstva životního prostředí dle rozhodnutí č. 115D (ÚZ 15825) ze dne investiční dotaci na projekt "Protipovodňová opatření obce Horní Maršov" ve výši ,85 Kč. Dotace činí 85 % výdajů. Celkové náklady projektu ,- Kč. Termín realizace byl stanoven maimálně do Finanční vypořádání akce musí být poskytovateli předloženo nejpozději do Obec v roce 2014 obdržela dotaci ve výši ,85 Kč. Obec odeslala podklady k finančnímu vypořádání akce dne Dotace je vedena na účtu 472., - ze Státního fondu životního prostředí ČR smlouva č (ÚZ 90877) ze dne investiční dotaci na projekt "Protipovodňová opatření obce Horní Maršov" ve výši ,05 Kč. Dotace činí 5 % výdajů. Dotace je vedena na účtu 472. Obec v roce 2014 obdržela dotaci ve výši ,05 Kč., - z KÚ dle smlouvy č.14pov /tr/inv ze dne investiční dotace na projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení Horní Maršov - II.etapa (výměna části Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

18 stožárů VO u silnice II/296" ve výši ,- Kč. Celkové náklady projektu by měly činit ,- Kč. Dotace nesmí překročit 50 % celkových nákladů. Obec musí profinancovat poskytnutou dotaci do Závěrečnou zprávu měla být vyhotovena nejpozději do Závěrečnou zprávu obec odeslala dne z KÚ dle smlouvy č. 14SMV průtokovou dotaci ve výši ,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov. Z roku 2013: Smlouvy nájemní Pivovarské nám Hradec Králové - ze SFŽP investiční dotaci ve výši ,- Kč (5 % z celkových nákladů projektu) dle smlouvy č a MŽP ve výši ,- Kč (85 % z celkových nákladů projektu) dle rozhodnutí č.115d na projekt "Snížení prašnosti v Horním Maršově", celkové náklady projektu by měly činit dle smlouvy částku ve výši ,- Kč, realizace projektu byla poskytovatelem stanovena do dne maimálně; předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce bylo stanoveno maimálně do dne V roce 2014 obdržela doplatek dotace ve výši ,- Kč. Obec uzavřela dne Smlouvu o nájmu části nemovitosti č s Vodafone Czech Republic a.s. (nájemce). Předmětem nájmu je část vnitřních prostor v budově bez č.p. (kostel) na parcele č. 1 a část pozemkové parcely č. 1. v k.ú. Maršov III. Účelem tohoto nájmu je užívání předmětu nájmu nájemcem pro výstavbu, provoz, údržbu a opravy dočasného zařízení pro přenos signálů sítě elektronických komunikací. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 10 let, počínaje dnem plné účinnosti smlouvy, tzn. od Nájemné se sjednává v celkové výši ,- Kč/rok/bez DPH (72 000,- Kč nájemné budovy, Kč nájemné pozemek). Nájemné bude s připočtením DPH splatné jednou ročně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Záměr pronájmu části nemovitostí byl řádně zveřejněn od do RO schválila uzavření této smlouvy dne V souvislosti s výše uvedenou smlouvou obec uzavřela dne Dodatek č. 1, kterým se mění Článek 2, Příloha č. 1 a Příloha č. 2 smlouvy. Obec uzavřela dne Pachtovní smlouvu s fyzickou osobou na dočasné užívání a požívání pozemku p.p.č. 242/3 o výměře 1465 m2 v k.ú. Dolní Lysečiny. Účelem nájmu je pokos trávy. Tato smlouva je uzavřena s účinností od na dobu neurčitou. Pachtovné ve výši 1 465,- Kč/rok je splatné k kalendářního roku za který se platí pachtovné. Pachtovné za období 1.4. až ve výši 1 099,- Kč je splatné do pěti dnů od podpisu smlouvy. Záměr pronajmout (propachtovat) byl zveřejněn od tel.:

19 do Uzavření této smlouvy bylo schváleno RO dne Obec uzavřela dne Pachtovní smlouvu s fyzickou osobou na dočasné užívání a požívání pozemku p.p.č. 73/3 o výměře 293 m2 v k.ú. Horní Maršov. Účelem nájmu je využití jako zahrádka. Tato smlouva je uzavřena s účinností od na dobu neurčitou. Pachtovné ve výši 1 465,- Kč/rok je splatné k kalendářního roku, za který se platí pachtovné. Pachtovné za období až ve výši 977,- Kč je splatné do pěti dnů od podpisu smlouvy. Záměr pronajmout (propachtovat) byl zveřejněn od do Uzavření této smlouvy bylo schváleno RO dne Obec uzavřela dne Nájemní smlouvu s fyzickou osobou na dočasné užívání části pozemku p.p.č. 15/3 o výměře 28 m2 v k.ú. Dolní Lysečiny. Účelem nájmu je využití pozemku pro stavbu opěrné zdi. Tato smlouva je uzavřena s účinností od na dobu 20 let, to je do Nájemné ve výši 28,- Kč/rok je splatné k kalendářního roku za který se platí nájemné. Nájemné za období až ve výši 14,- Kč je splatné před podpisem smlouvy. Záměr pronajmu byl zveřejněn od do Uzavření této smlouvy bylo schváleno RO dne Doporučení: S ohledem na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., doporučuje přezkoumávající orgán obci kontrolu všech uzavřených smluvních vztahů a provedení úprav v souvislosti s tímto právním předpisem. Smlouvy o převodu majetku Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové (koupě, prodej, směna, oblasti, došlo dne k uzavření Kupní smlouvy převod) o koupi movité věci s fyzickou osobou (prodávající) na nákup teplovodního kotle VIADRUS U22 za kupní cenu ,- Kč. Smlouvy o přijetí úvěru ČS poskytla obci úvěr ve výši ,- Kč na základě Smlouvy o úvěru č ze dne na financování projektu "Výstavba bytových domů čp. 241, 242 v Horním Maršově. Výše úrokové sazby činí 2,16 % p.a. Období úrokové sazby je stanoveno 5 let. Úvěr dle smlouvy bude splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami se splatností vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce ve výši ,- Kč (pro úrokové období). První splátka bude uhrazena dne , poslední splátka bude uhrazena dne Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitostem (viz zástavní smlouva) a zástavním právem k pohledávkám vyplývající z pojištění nemovitosti. V ZO schváleno dne Zůstatek účtu 451 k činí ,24 Kč. Uvedený zůstatek odpovídá bankovnímu výpisu k Smlouvy o věcných Obec uzavřela dne Smlouvu o zřízení věcného Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

20 břemenech břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a.s. (oprávněný) spočívající v povinnosti strpět umístění, uložení, provozování a udržování rozvodného tepelného zařízení na pozemkové parcele č Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena na částku 200,- Kč bez DPH, splatná na základě vystavené faktury. Obec uzavřela dne Smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Teplárenská, a.s. (oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení na pozemkové parcele č. 545/1. Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena na částku 200,- Kč bez DPH, splatná na základě vystavené faktury. Smlouvy o výpůjčce Dokumentace k veřejným zakázkám Pivovarské nám Hradec Králové Obec uzavřela dne Smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný). Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 510/1. Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena na částku ,- Kč bez DPH, splatná na základě vystavené faktury. Obec uzavřela dne Smlouvu o výpůjčce s firmou S-FIRMA, s.r.o. (výpůjčitel). Předmětem výpůjčky je pozemek st.p.č. 117, jehož součástí je budova č.p. 230 v části Horní Maršov a pozemek p.p.č. 17/1 a to vše v k.ú. Maršov III. za účelem shromažďování, třídění, demontování a výkupu druhotných surovin a ke shromažďování komunálního odpadu. Výpůjčka se sjednává bezplatně s účinností od na dobu neurčitou. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce obce od do Uzavření smlouvy schválila RO dne Dále obec uzavřela dne Smlouvu o výpůjčce se Správou silnic KHK (půjčitel). Předmětem výpůjčky jsou pozemky v majetku půjčitele. Účelem výpůjčky je rekonstrukce chodníků, úpravy přechodů, rekonstrukce BUS zastávky, rekonstrukce parkovacích pruhů, přisvětlení přechodů, přeložky sloupů VO. Obec je investorem a budoucím vlastníkem stavby. Výpůjčka se sjednává bezplatně na dobu určitou od do dne doručení pravomocného rozhodnutí KÚ pro KHK o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce obce od do Uzavření smlouvy schválila RO dne Byla provedena kontrola dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V roce 2014 byly realizovány níže tel.:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: D0JK XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Městys Buchlovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.06.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290866 název Městys Buchlovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Svojkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373931 název Obec Svojkovice ulice, č.p. obec Svojkovice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Městys Stařeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290491 název Městys Stařeč ulice, č.p. Jakubské nám. 50 obec Stařeč PSČ, pošta 675 22

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Brezina. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2014

Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Brezina. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2014 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Brezina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00280020 název Obec Brezina 13 ulice,

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brezina 13 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 5.6.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00280020 název Obec Brezina 13 ulice, č.p. Čp. 24 obec Březina PSČ, pošta 679 05 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Město Hrádek nad Nisou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00262854 název Město Hrádek nad Nisou ulice, č.p. Horní náměstí čp. 73 obec Hrádek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 07.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71205501 název

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí mikroregionu Táborsko NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71223495 název Svazek obcí mikroregionu Táborsko ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 Licence: MC16 XCRGBZUC / ZUC (03042014 09:58 / 201310171437) Městská část Praha 16 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 IČO: 00241598 Městská část Praha 16 NS: 00241598 HČ MČ Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D9UI XCRGBZUC /ZUC (20012011/01012011) Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organízací identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSe, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí regionu Ruda ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69601488 název Svazek obcí regionu Ruda ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Městská část Praha 20 - Horní Počernice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2013 IČO: 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Jívanská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Pod horou Tučapy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70827052 název DSO Pod horou Tučapy ulice, č.p. obec Tučapy PSČ, pošta 391 26 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nezvěstice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 30.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 257028 název Obec Nezvěstice ulice, č.p. Nezvěstice 277 obec Nezvěstice PSČ, pošta 33204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí aglomerace KSZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75112086 název Svazek obcí aglomerace KSZ ulice, č.p. č.p. 95 obec Zlámanec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podralsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70809721 název Mikroregion Podralsko ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Mikroregion Podralsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 70809721 název Mikroregion Podralsko ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec

Více