ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah závěrečného účtu města: I. Přehled plnění příjmů a výdajů II. Hospodaření s majetkem města a další finanční ukazatele III. Stav účelových fondů a finančních aktiv IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem V. Hospodaření organizace založené městem VI. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje VII. Finanční příspěvky poskytnuté neziskovým organizacím a fyzickým osobám VIII. Finanční kontrola IX. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k Příloha č. 2 Plnění příjmů podrobně Příloha č. 3 Čerpání výdajů podrobně Příloha č. 4 Rozvaha k Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty k Příloha č. 6 Příloha účetní závěrky k Příloha č. 7 Finanční příspěvky poskytnuté neziskovým organizacím a fyzickým osobám Příloha č. 8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov úplné znění Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického Projednáno finančním výborem zastupitelstva města dne Projednáno radou města dne na 17. schůzi. Projednání zastupitelstvem města dne na 5. zasedání. Mgr. Bc. Rudolf Sochor místostarosta města Mgr. Eva Džumanová starostka města Závěrečný účet města za rok 2014 strana 1 (celkem 8)

2 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění upraveného rozpočtu Daňové příjmy ,36 Nedaňové příjmy ,05 Kapitálové příjmy ,50 Přijaté transfery (dotace) ,05 Příjmy celkem po konsolidaci ,61 Běžné výdaje ,04 Kapitálové výdaje ,78 Výdaje celkem po konsolidaci ,69 Saldo příjmů a výdajů ,74 Změna stavu prostředků na BÚ ,91 Přijaté úvěry Splátky úvěrů ,00 Opravné položky k nepeněž. operacím Financování celkem po konsolidaci ,44 Město Šluknov hospodařilo podle rozpočtu na rok 2014 schváleného Zastupitelstvem města Šluknov dne na 22. zasedání, číslo usnesení 07/22Z/2014, příjmová část ve výši ,05 tis. Kč, výdajová část ve výši ,05 tis. Kč, financování ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl rozpočet upraven 7 rozpočtovými opatřeními, z nichž 4 schválilo zastupitelstvo města a 3 schválila rada města. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k rozpočtovaná výše příjmové části tis. Kč, rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu tis. Kč, skupina financování ve výši tis. Kč. V roce 2014 patřily mezi největší investiční akce výstavba včetně strojního vybavení kompostárny ve Šluknově v částce ,65 tis. Kč, zateplení budovy mateřské školy Žižkova 1032 ve výši 3 204,13 tis. Kč, zateplení budovy tělocvičny základní školy ve výši 3 468,89 tis. Kč. Tyto investice byly spolufinancovány z prostředků Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Za spoluúčasti Ústeckého kraje byla zrekonstruováno zázemí budovy tělocvičny základní školy v celkové částce 2 031,56 tis. Kč. V roce 2014 byla započata 1. etapa rekonstrukce náměstí Míru, jejíž celkové náklady dosáhly v roce 2014 výše 2 877,18 tis. Kč. V oblasti bytového hospodářství byly provedeny poměrně rozsáhlé opravy bytových domů v celkové výši tis. Kč. V oblasti daňových příjmů došlo oproti schválenému rozpočtu k navýšení o více jak tis. Kč, zejména v oblasti daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a odvodů z výherních hracích přístrojů. Příjmy za uložení odpadů na skládce v Rožanech v roce 2014 již dosáhly pouze částky 273 tis. Kč. Podrobné členění rozpočtu dle platné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu města. V samostatných přílohách je pak uveden rozbor plnění příjmů a čerpání výdajů. Závěrečný účet města za rok 2014 strana 2 (celkem 8)

3 II. Hospodaření s majetkem města a další finanční ukazatele za rok 2014 (v tis. Kč) ROZVAHA Účetní hodnoty v tis. Kč Počáteční stav k Saldo Konečný stav k AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé pohledávky zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek PASIVA jmění účetní jednotky a uprav. položky fondy účetní jednotky výsledek hospodaření dlouhodobé závazky krátkodobé závazky Od roku 2011 je zavedena povinnost pro územní samosprávné celky provádět odepisování svého dlouhodobého majetku podobně, jako to dělají podnikatelské subjekty. V té souvislosti bylo nezbytné zavést odpisové plány a začít odepisovat dlouhodobý majetek, jenž se dosud vedl v pořizovacích hodnotách. Podrobné členění jednotlivých položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy účetní závěrky lze nalézt v samostatných přílohách tohoto závěrečného účtu města. III. Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města. Příděl finančních prostředků z rozpočtu města představuje výši 3,5 % ročního objemu mzdových výdajů na tyto pracovníky. Tvorba a použití fondu se řídí Zásadami pro tvorbu a používání sociálního fondu města Šluknov. Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Šluknov na 22. zasedání dne Stav finančních prostředků sociálního fondu k (v Kč) ,60 Příjmy sociálního fondu ,51 Výdaje sociálního fondu ,51 Zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k ,60 Ekologický fond je ve smyslu platných předpisů určen k získávání finančních prostředků na řešení problematiky životního prostředí a jejich účelnému využití. Pravidla pro přijímání prostředků do fondu a jejich následné využívání je stanoveno Statutem ekologického fondu, který byl schválen zastupitelstvem města Rozpočet ekologického fondu na rok 2014 byl schválen Zastupitelstvem města Šluknov na 22. zasedání dne Stav finančních prostředků ekologického fondu k (v Kč) 0,00 Příjmy ekologického fondu ,64 Výdaje ekologického fondu ,00 Zůstatek finančních prostředků ekologického fondu k ,64 Závěrečný účet města za rok 2014 strana 3 (celkem 8)

4 Finanční majetek stav k (v Kč): Ceniny ,- Jiné běžné účty (cizí prostředky) složené jistiny ,52 Bankovní účty stav k (v Kč): Základní běžný účet ,16 Běžný účet peněžních fondů ,24 Termínované vklady ,- IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Šluknov je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, jejich hospodaření podléhá i průběžné finanční kontrole ze strany města. Na základě vnitřního plánu kontrol byly provedeny kontrolorem Karlem Pítrem asistentem auditora Ing. Ivany Schneiderové dvě veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací se závěry, že provedenou kontrolou nebyly shledány významné nedostatky. Příspěvkovými organizacemi jsou: Mateřská škola Šluknov (MŠ) Základní škola J. Vohradského Šluknov (ZŠ) Všechny podrobné roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Odboru ekonomickém MěÚ Šluknov. Stav majetku a závazků příspěvkových organizací k (v tis. Kč) Ekonomický ukazatel (čerpáno z Rozvahy PO) Příspěvkové organizace města Šluknov MŠ Šluknov ZŠ Šluknov Celkem AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek oprávky k dl. nehmotnému majetku dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dl. hmotnému majetku dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé pohledávky zásoby krátkodobé pohledávky oprávky krátkodobých pohledávek krátkodobý finanční majetek PASIVA jmění účetní jednotky fondy účetní jednotky výsledek hospodaření dlouhodobé závazky krátkodobé závazky Závěrečný účet města za rok 2014 strana 4 (celkem 8)

5 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 (v tis. Kč) Ekonomický ukazatel (čerpáno z Výkazu zisku a ztráty PO) Příspěvkové organizace města Šluknov MŠ Šluknov ZŠ Šluknov Celkem HLAVNÍ ČINNOST: Náklady Výnosy z toho: výnosy z činností výnosy z transferů výnosy finanční Hospodářský výsledek HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření celkem V. Hospodaření organizace (právnické osoby) založené městem V roce 1999 založilo město Šluknov jako jediný společník, tudíž i vlastník, právnickou osobu Technické služby Šluknov, spol. s r.o. se základním kapitálem ve výši ,- Kč. Výsledky hospodaření Technických služeb Šluknov, spol. s r.o. k ROZVAHA Technické služby Šluknov, spol. s r.o. Účetní hodnoty v tis. Kč Počáteční stav k Saldo Konečný stav k AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé pohledávky zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek časové rozlišení PASIVA základní kapitál kapitálové fondy rezervní a ostatní fondy výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného období krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci časové rozlišení Závěrečný účet města za rok 2014 strana 5 (celkem 8)

6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Technické služby Šluknov, spol. s r.o. Účetní hodnoty v tis. Kč VÝNOSY CELKEM tržby z prodeje zboží výkony tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ostatní provozní výnosy výnosové úroky 2 NÁKLADY CELKEM náklady vynaložené na prodané zboží 0 výkonová spotřeba osobní náklady daně a poplatky 186 odpisy dlouhodobého majetku a materiálu zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ostatní provozní náklady 226 nákladové úroky 212 ostatní finanční náklady 300 daň z příjmu za běžnou činnost 20 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ VI. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Přijaté dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly řádně zúčtovány a bylo provedeno finanční vypořádání těchto dotací vzniklá salda byla řešena takto: - bylo provedeno závěrečné vyúčtování projektu Uč se a pracuj po kterém město obdrželo doplatek po odečtení výdajů ,24 Kč, - byla provedena vratka po finančním vypořádání dotace na podporu terénní práce 2013 od Úřadu vlády ČR ve výši ,- Kč, - z vyúčtování dotace na podporu terénní práce 2014 od Úřadu vlády ČR vznikl nedočerpáním výdajů přeplatek ve výši 4 540,- Kč, který byl vrácen při finančním vypořádání dotací v roce 2015, - z vyúčtování dotace na asistenty prevence kriminality 2014 od MV ČR vznikl nedočerpáním výdajů přeplatek ve výši ,- Kč, který byl vrácen při finančním vypořádání dotací v roce 2015, - město obdrželo přeplatek z vyúčtování dotace na volbu prezidenta v roce 2013 od KÚÚK ve výši 2 685,48 Kč, - byla provedena vratka po finančním vypořádání dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 ve výši ,84 Kč, - z vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR a ZO v roce 2014 od KÚÚK vznikl nedoplatek a městu budou v roce 2015 doplaceny uznatelné výdaje ve výši ,10 Kč, - z vyúčtování dotace na volby do Evropského parlamentu v roce 2014 vznikl městu přeplatek na uznatelných výdajích ve výši ,69 Kč, který byl vrácen při finančním vypořádání v roce 2015, - dále město již v roce 2013 předfinacovalo výdaje na investiční akce Kompostárna Šluknov a Zateplení budovy tělocvičny základní školy v rámci dotace MŽP a SFŽP ve výši ,98 Kč, jejíž vyúčtování bylo provedeno v roce Závěrečný účet města za rok 2014 strana 6 (celkem 8)

7 Poskytovatel ÚZ Účel Přijato Čerpání Saldo KÚÚK Výkon státní správy , ,00 0,00 MPSV Projekt Uč se a pracuj , , ,24 Úřad vlády 4428 vratka Podpora terénní práce , , ,00 Úřad vlády 4428 Podpora terénní práce , , ,00 KÚÚK 92 Prevence rizikového chování , ,00 0,00 pro ZŠ Šluknov MV ČR Asistenti prevence kriminality , , ,00 KÚÚK Vyúčtování volby prezidenta 2 685,48 0, ,48 ČR KÚÚK vratka volby do PS 0, , ,84 Parlamentu ČR MV ČR Asistenti prevence kriminality , ,00 0,00 MK ČR Památky - regenerace MPZ , ,00 0,00 KÚÚK Volby do Parlamentu a ZO , , ,10 KÚÚK KÚÚK Neinvestiční dotace na SDH Šluknov Neinvestiční dotace na SDH Šluknov , ,00 0, , ,00 0,00 Úřad práce Akt. pol. zaměst. - VPP , , ,00 (Evropský sociální fond) MPSV Pečovatelská služba , ,00 0,00 KÚÚK Volby do Evropského , , ,69 parlamentu SZIF Multifunkční vybavení pro ,00 0, ,00 kulturní zařízení SZIF Multifunkční vybavení pro ,00 0, ,00 kulturní zařízení MŽP Program péče o krajinu , ,00 0,00 MŽP Neinvestiční dotace , ,38 0,00 revitalizace Křížového vrchu SFŽP Neinvestiční dotace , ,58 0,00 revitalizace Křížového vrchu MŽP Kompostárna Šluknov , , ,50 SFŽP Kompostárna Šluknov , , ,50 MŽP Zateplení budovy MŠ Žižkova 1032 SFŽP Zateplení budovy MŠ Žižkova 1032 MŽP Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského SFŽP Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského , ,58 0, , ,55 0, , , , , , ,99 Celkem , , ,45 Závěrečný účet města za rok 2014 strana 7 (celkem 8)

8 VII. Finanční příspěvky poskytnuté neziskovým organizacím a fyzickým osobám Rada a Zastupitelstvo města Šluknov rozdělily na projekty nebo činnost v roce 2014 mezi neziskové organizace a fyzické osoby (organizátory) akcí celkem Kč (viz příloha č. 7). VIII. Finanční kontrola Výsledky kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dle souhrnného zhodnocení finančních kontrol za rok 2014 zaslaných dne Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Výsledky veřejnoprávních kontrol: - celkový objem veřejných příjmů tis. Kč - celkový objem veřejných výdajů tis. Kč - výše pokut a odvodů za porušení rozpočtové kázně a za maření veřejnoprávní kontroly 0 Kč. - výše pokut uložených městu Šluknov podle zvláštních předpisů (správní delikt dle 22a zákona číslo 250/2000 Sb.) 0 Kč. IX. Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Šluknov se uskutečnilo ve dnech a na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání prováděli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru kontroly: Ing. Pavel Domorád (pověřený řízením přezkoumání), Bc. Magdaléna Chottová, Ing. Gabriela Šilínková a Ing. Jiřina Janovská. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění dokumentu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov, IČ: za rok 2014 je uvedeno v příloze č. 8. UPOZORNĚNÍ: S ohledem na svůj rozsah bude na fyzickou úřední desku vyvěšen návrh závěrečného účtu města v užším rozsahu. Úplné znění návrhu závěrečného účtu s přílohami včetně celé zprávy o přezkoumání hospodaření je uveřejněno v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to pod odkazem: nebo bude k nahlédnutí na Odboru ekonomickém Městského úřadu Šluknov. Závěrečný účet města za rok 2014 strana 8 (celkem 8)

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více